DC330 | DeWalt DC330 CORDLESS JIGSAW instruction manual

544666-60 SK
Preložené z pôvodného návodu
DC330
3
24
4
11
2
1
12
5
10
9
8
6
7
12
13
15
14
A
2
16
12
16
12
B
8
10
7
6
4
C
D
3
18
19
20
8
17
E
F1
18
19
21 17
23 5
22
F2
4
G
H
1 2
2 1
I
J
5
K
6
L
AKUMULÁTOROVÁ PRIAMOČIARA PÍLA
DC330
Blahoželáme Vám!
Zvolili ste si elektrické náradie značky
DEWALT. Roky skúseností a dôkladný vývoj
výrobkov dokázali, že firma DEWALT je jedným
z najspoľahlivejších partnerov pre profesionálnych
užívateľov elektrického náradia.
Technické údaje
Napätie
Typ
Maximálny výkon
Otáčky naprázdno
Zdvih
Hĺbka rezu:
- drevo
- hliník
- oceľ
Nastavenie šikmého rezu
(ľavý/pravý)
Hmotnosť (bez akumulátora)
LPA (akustický tlak)
KpA (odchýlka akustického tlaku)
LWA (akustický výkon)
K WA (odchýlka akustického
výkonu)
W
min-1
mm
DC330
18
1
400
0 - 3000
26
mm
mm
mm
130
25
10
°
kg
0 - 45
2,4
V
dB(A)
dB(A)
dB(A)
87
3,0
98
dB(A)
3,0
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový súčet) určená
podľa normy EN 60745:
Úroveň vibrácií
a =
h
Odchýlka K =
m/s2
m/s2
11
2,6
Hodnota vibrácií uvedená v tomto dokumente bola
meraná podľa normalizovaných požiadaviek, ktoré
sú uvedené v norme EN 60745 a môže sa použiť
pre porovnanie jedného náradia s ostatnými. Táto
hodnota môže byť použitá na predbežný odhad
vibrácií pôsobiacich na obsluhu.
VAROVANIE: Deklarované hodnoty
vibrácií sa vzťahujú na štandardné
použitie náradia. Ak sa však
náradie používa pre rôzne aplikácie
s rozmanitým príslušenstvom alebo ak
sa nerobí dostatočná údržba, veľkosť
vibrácií môže byť odlišná. Tak sa
môže počas pracovnej doby značne
predĺžiť doba pôsobenia vibrácií na
obsluhu.
Odhad miery vystavenia sa pôsobeniu
vibrácií by mal tiež počítať s dobou,
kedy je náradie vypnuté alebo kedy
je v chode, ale nerobí žiadnu prácu.
Tak sa môže počas pracovnej doby
značne skrátiť doba pôsobenia vibrácií
na obsluhu.
Zistite si ďalšie doplnkové
bezpečnostné opatrenia, ktoré chránia
obsluhu pred účinkom vibrácií:
údržba náradia a jeho príslušenstvo,
udržovanie rúk v teple, organizácia
spôsobu práce.
Akumulátory
Typ akumulátora
Napätie
Kapacita
Hmotnosť
Nabíjačka
Napätie v sieti
Typ akumulátora
V
Ah
kg
DE9116
230
NiCd/
NiMH
V
Približná doba nabíjania
(2,0 Ah batérie)
min
Hmotnosť
kg
Poistky:
Náradie 230 V
DE9096 DE9503
NiCd
NiMH
18
18
2,4
2,6
1,0
1,0
60
0,4
DE9180
Li-Ion
18
2,0
0,68
DE9130 DE9135
230
230
NiCd/ NiCd/NiMH/
NiMH
Li-Ion
30
0,52
40
0,52
10 A v napájacej sieti
Vysvetlenie pojmov:
Bezpečnostné pokyny
Nižšie uvedené formulácie popisujú stupeň
závažnosti každého upozornenia. Prečítajte si
pozorne návod na obsluhu a venujte pozornosť
týmto symbolom.
NEBEZPEČENSTVO: Označuje
bezprostredne hroziacu rizikovú
situáciu, ktorá povedie k spôsobeniu
vážneho alebo smrteľného zranenia
v prípade, že sa tomu nezabráni.
VAROVANIE: Označuje potenciálne
rizikovú situáciu, ktorá môže spôsobiť
vážne alebo smrteľné zranenie
v prípade, že sa tomu nezabráni.
7
UPOZORNENIE: Označuje
potenciálne rizikovú situáciu, ktorá
môže viesť k ľahkému alebo stredne
vážnemu zraneniu prípade, že sa
tomu nezabráni.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesúvisiaci so spôsobením zranení,
ktorý môže viesť k poškodeniu
zariadení v prípade, že sa tomu
nezabráni.
Upozorňuje na riziko úrazu
spôsobeného elektrickým prúdom.
Upozorňuje na riziko vzniku požiaru.
ES Vyhlásenie o zhode v rámci
EÚ
SMERNICE PRE STROJNÉ ZARIADENIA
09
DC330
Spoločnosť DEWALT týmto vyhlasuje, že tieto
výrobky popisované v technických údajoch
spĺňajú požiadavky nasledujúcich noriem: 98/37/
EC (do 28. decembra 28, 2009), 2006/42/ES (od
29. decembra 2009), EN 60745-1, EN 60745-2-11.
Tieto výrobky tiež vyhovujú norme 2004/108/
EC. Ďalšie informácie Vám poskytne zástupca
spoločnosti DEWALT na nasledujúcej adrese
alebo na adresách, ktoré sú uvedené na zadnej
strane tohto návodu.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za
zostavenie technických údajov a vydáva toto
vyhlásenie v zastúpení spoločnosti DEWALT.
Horst Grossmann
Viceprezident pre vývoj a konštrukciu produktov
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
15. 9. 2009
VAROVANIE: Aby ste znížili riziko
úrazu, prečítajte si návod na použitie.
8
Všeobecné bezpečnostné
pokyny pre prácu
s elektrickým náradím
VAROVANIE! Prečítajte si všetky
bezpečnostné výstrahy a pokyny.
Nedodržanie uvedených varovaní
a pokynov môže viesť k úrazu
elektrickým prúdom, požiaru
a vážnemu zraneniu.
VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA
A POKYNY SI USCHOVAJTE PRE
PRÍPADNÉ ĎALŠIE POUŽITIE.
Označenie „elektrické náradie“ vo všetkých
upozorneniach odkazuje na Vaše náradie
napájané zo siete (s prívodným káblom) alebo
náradie napájané z akumulátora (bez prívodného
kábla).
1) BEZPEČNOSŤ NA PRACOVISKU
a) Pracovný priestor udržujte čistý a dobre
osvetlený. Preplnený a neosvetlený
pracovný priestor môže viesť k spôsobeniu
úrazu.
b) S elektrickým náradím nepracujte
vo výbušných priestoroch, ako sú
napríklad priestory s výskytom
horľavých kvapalín, plynov alebo
prašných látok. V elektrickom náradí
dochádza k iskreniu, ktoré môže spôsobiť
zapálenie prachu alebo výparov.
c) Pri práci s náradím zaistite bezpečnú
vzdialenosť detí a ostatných osôb.
Rozptyľovanie môže spôsobiť stratu
kontroly nad náradím.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ
a) Zástrčka prívodného kábla náradia
musí zodpovedať zásuvke. Nikdy
akýmkoľvek spôsobom zástrčku
neupravujte. Pri náradí, ktoré je
chránené uzemnením, nepoužívajte
žiadne redukcie zástrčiek. Neupravované
zástrčky a zodpovedajúce zásuvky znižujú
riziko vzniku úrazu elektrickým prúdom.
b) Nedotýkajte sa uzemnených povrchov,
ako sú napr. potrubia, radiátory,
sporáky a chladničky. Pri uzemnení
Vášho tela vzrastá riziko úrazu elektrickým
prúdom.
c) Nevystavujte elektrické náradie dažďu
alebo vlhkému prostrediu. Ak do
náradia vnikne voda, zvýši sa riziko úrazu
elektrickým prúdom.
d) S prívodným káblom zaobchádzajte
opatrne. Nikdy nepoužívajte prívodný
kábel na prenášanie náradia, jeho
e)
f)
posúvanie alebo za neho neťahajte pri
odpájaní náradia od elektrickej siete.
Zabráňte kontaktu kábla s horúcimi,
mastnými a ostrými predmetmi
a pohyblivými časťami náradia.
Poškodený alebo zapletený prívodný kábel
zvyšuje riziko vzniku úrazu elektrickým
prúdom.
Pri práci s náradím vonku používajte
predlžovacie káble určené na vonkajšie
použitie. Použitie kábla na vonkajšie
použitie znižuje riziko úrazu elektrickým
prúdom.
Ak musíte s elektrickým náradím
pracovať vo vlhkom prostredí,
používajte prúdový chránič (RCD).
Použitie prúdového chrániča (RCD) znižuje
riziko úrazu elektrickým prúdom.
3) BEZPEČNOSŤ OSÔB
a) Zostaňte stále pozorní, sledujte,
čo robíte a pri práci s elektrickým
náradím premýšľajte. Nepoužívajte
elektrické náradie, ak ste unavení alebo
ak ste pod vplyvom drog, alkoholu
alebo liekov. Chvíľka nepozornosti pri
práci s elektrickým náradím môže viesť
k vážnemu úrazu.
b) Používajte prostriedky na ochranu
osôb. Vždy používajte ochranu zraku.
Ochranné prostriedky, ako respirátor,
nekĺzavá pracovná obuv, pokrývka hlavy
a chrániče sluchu znižujú riziko poranenia
osôb.
c) Zabráňte náhodnému zapnutiu. Pred
pripojením k zdroju napätia alebo pred
vložením akumulátora, zdvíhaním alebo
prenášaním náradia skontrolujte, či je
hlavný vypínač vypnutý. Prenášanie
náradia s prstom na hlavnom vypínači
alebo pripojenie prívodného kábla
k elektrickému rozvodu pokiaľ je hlavný
vypínač náradia v zapnutej polohe, môže
spôsobiť úraz.
d) Pred zapnutím náradia sa vždy uistite,
či nie sú v jeho blízkosti kľúče alebo
nastavovacie prípravky. Kľúče alebo
nastavovacie prípravky zabudnuté na
pohyblivých častiach náradia môžu
spôsobiť úraz.
e) Neprekážajte sami sebe. Pri práci
vždy udržujte vhodný a pevný postoj.
To umožní lepšiu ovládateľnosť náradia
v neočakávaných situáciách.
f) Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný
odev alebo šperky. Dbajte na to, aby
sa Vaše vlasy, odev alebo rukavice
g)
nedostali do nebezpečnej blízkosti
pohyblivých častí. Voľné šaty, šperky
alebo dlhé vlasy môžu byť pohyblivými
dielmi zachytené.
Pokiaľ je zariadenie vybavené
adaptérom na pripojenie zariadení
na zachytávanie prachu, zaistite jeho
správne pripojenie a riadne fungovanie.
Použitie týchto zariadení môže znížiť
nebezpečenstvo týkajúce sa prachu.
4) POUŽITIE ELEKTRICKÉHO NÁRADIA
A JEHO ÚDRŽBA
a) Elektrické náradie nepreťažujte.
Používajte správny typ náradia pre
Vašu prácu. Pri použití správneho typu
náradia bude práca vykonaná lepšie
a bezpečnejšie.
b) Ak nejde hlavný vypínač náradia
zapnúť a vypnúť, s náradím nepracujte.
Akékoľvek náradie s nefunkčným hlavným
vypínačom je nebezpečné a musí byť
opravené.
c) Pred výmenou akýchkoľvek častí,
príslušenstva alebo iných pripojených
súčastí, pred vykonávaním údržby
alebo pokiaľ náradie nepoužívate,
odpojte ho od elektrickej siete alebo
vyberte akumulátor. Tieto preventívne
bezpečnostné opatrenia znižujú riziko
náhodného zapnutia náradia.
d) Ak náradie nepoužívate, uložte ho
mimo dosahu detí a zabráňte osobám
neoboznámeným s jeho obsluhovaním
alebo s týmto návodom, aby s náradím
pracovali. Elektrické náradie je v rukách
nekvalifikovanej obsluhy nebezpečné.
e) Vykonávajte riadnu údržbu elektrického
náradia. Skontrolujte vychýlenie
či zaseknutie pohyblivých častí,
poškodenie jednotlivých dielov a iné
okolnosti, ktoré môžu mať vplyv
na chod náradia. Pokiaľ je náradie
poškodené, nechajte ho pred použitím
opraviť. Veľa nehôd býva spôsobených
nedostatočnou údržbou náradia.
f) Rezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Správne udržiavané rezné nástroje
s ostrými reznými ostriami sú menej
náchylné na zanášanie nečistotami
a lepšie sa s nimi pracuje.
g) Elektrické náradie, príslušenstvo,
držiaky nástrojov atď. používajte podľa
týchto pokynov a berte do úvahy
podmienky pracovného prostredia
a prácu, ktorú budete vykonávať.
9
Použitie náradia na iné účely, než na aké je
určené, môže byť nebezpečné.
5) POUŽITIE AKUMULÁTOROVÉHO NÁRADIA
A JEHO ÚDRŽBA
a) Nabíjajte iba v nabíjačke určenej
výrobcom. Nabíjačka vhodná pre jeden
typ akumulátora môže pri vložení iného
nevhodného typu spôsobiť požiar.
b) Používajte elektrické náradie výhradne
s akumulátormi, ktoré sú určené pre
daný typ náradia. Použitie iných typov
akumulátorov môže spôsobiť požiar alebo
zranenie.
c) Pokiaľ akumulátory nepoužívate, držte
ich mimo dosahu kovových predmetov
ako sú kancelárske sponky na papier,
mince, kľúče, klinčeky, skrutky alebo
ďalšie drobné kovové predmety, ktoré
môžu spôsobiť skrat oboch svoriek
akumulátora. Skrat oboch svoriek
kontaktov akumulátora môže spôsobiť
popáleniny alebo požiar.
d) V nevhodných podmienkach môže
z akumulátora unikať kvapalina.
Vyvarujte sa kontaktu s touto
kvapalinou. Pokiaľ prídete s kvapalinou
náhodne do styku, zasiahnuté miesto
omyte vodou. Ak sa Vám dostane
táto kvapalina do očí, zasiahnuté
miesto opláchnite vodou a vyhľadajte
lekársku pomoc. Unikajúca kvapalina
z akumulátora môže spôsobiť podráždenie
pokožky alebo popáleniny.
6) OPRAVY
a) Opravy elektrického náradia zverte
kvalifikovanému technikovi, ktorý
používa vhodné náhradné diely. Tak
zaistíte bezpečný chod náradia.
Ďalšie bezpečnostné pokyny
pre prácu s priamočiarymi
pílami
• Pri pracovných operáciách, pri ktorých
by mohlo dôjsť ku kontaktu so skrytými
vodičmi alebo s vlastným prívodným
káblom, držte elektrické náradie vždy za
izolované rukoväte. Pri kontakte so „živým“
vodičom spôsobia neizolované kovové časti
náradia obsluhe úraz elektrickým prúdom.
• Na zaistenie a podopretie obrobku
k stabilnému povrchu používajte svorky
alebo iné praktické pomôcky. Držanie
obrobku rukou alebo jeho opretie o Vaše telo
je nestabilné a môže viesť k strate kontroly.
10
• Pokiaľ používate pílové listy špeciálne určené
na rezanie dreva, odstráňte pred začatím
práce z obrobku všetky klince a iné kovové
časti.
• Kde je to možné, používajte na bezpečné
upnutie obrobku svorky a zverák.
• Nepokúšajte sa rezať extrémne malé
polotovary.
• Nenahýbajte sa príliš dopredu. Uistite sa,
či máte vždy pevný postoj, obzvlášť pokiaľ
stojíte na lešení alebo na rebríkoch.
• Pílu držte vždy oboma rukami.
• Na rezanie oblúkov a otvorov použite vhodný
pílový list.
KONTROLA A VÝMENA PÍLOVÉHO LISTU
• Používajte iba pílové listy zodpovedajúce
požiadavkám, ktoré sú uvedené v týchto
pracovných pokynoch.
• Používajte výhradne ostré pílové listy vo
výbornom stave. Prasknuté alebo ohnuté
pílové listy by mali byť ihneď vyradené
a nahradené novými.
• Zaistite, aby bol pílový list bezpečne
upevnený.
• Pílový list môže byť počas práce veľmi horúci.
Preto sa pri výmene pílového listu uistite, či
je ochladený a na jeho uchopenie použite
ochranné rukavice.
Ostatné riziká
• Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné
bezpečnostné predpisy a že sa používajú
bezpečnostné zariadenia, nemôžu byť
vylúčené isté zostatkové riziká. Tieto riziká sú
nasledujúce:
– Poškodenie sluchu.
– Riziko nehody spôsobené nekrytou časťou
pohybujúceho sa pílového listu.
– Riziko poranenia pri výmene pílového listu.
– Riziko vdýchnutia prachových častíc
z rezaného materiálu, ktorý môže byť
nebezpečný.
Štítky na náradí
Na stroji sú nasledovné piktogramy:
Pred použitím si prečítajte návod na
obsluhu.
Používajte ochranu sluchu.
Vždy používajte prostriedky na ochranu
zraku.
UMIESTNENIE DÁTUMOVÉHO KÓDU
Dátumový kód, ktorý obsahuje tiež rok výroby, je
vytlačený na povrchu krytu náradia, ktorý vytvára
montážny spoj medzi náradím a akumulátorom!
Príklad:
2009 XX XX
Rok výroby
Dôležité bezpečnostné pokyny
pre všetky nabíjačky
USCHOVAJTE TIETO POKYNY: Tento návod
obsahuje dôležité bezpečnostné a prevádzkové
pokyny pre obsluhu nabíjačiek DE9116/DE9130/
DE9135.
• Pred použitím nabíjačky si prečítajte
všetky pokyny a výstražné upozornenia
nachádzajúce sa na nabíjačke, akumulátore
a na výrobku, ktorý tento akumulátor používa.
NEBEZPEČENSTVO:
Nebezpečenstvo smrteľného úrazu
elektrickým prúdom. Na nabíjacích
svorkách nabíjačky je napätie 230 V.
Nepokúšajte sa kontakty akumulátora
prepájať vodivými predmetmi. Inak
by mohlo dôjsť k vážnemu úrazu
elektrickým prúdom.
VAROVANIE: Nebezpečenstvo
úrazu elektrickým prúdom. Dbajte
na to, aby sa do nabíjačky nedostala
žiadna tekutina. Inak by mohlo dôjsť
k vážnemu úrazu elektrickým prúdom.
VAROVANIE: Riziko popálenia.
Z dôvodu obmedzenia rizika
spôsobenia zranenia nabíjajte iba
akumulátory DEWALT, ktoré sú
určené na nabíjanie. Ostatné typy
akumulátorov môžu prasknúť, čo
môže viesť k zraneniu alebo hmotným
škodám.
UPOZORNENIE: V určitých
podmienkach, kedy je nabíjačka
pripojená k sieti, môže dôjsť ku
skratovaniu nabíjacích kontaktov
vnútri nabíjačky cudzími predmetmi.
Cudzie vodivé predmety a materiály,
ako je oceľová vlna (drôtenka),
hliníkové fólie alebo akékoľvek
čiastočky kovu, sa nesmú dostať do
vnútorného priestoru nabíjačky. Ak
nie je v úložnom priestore nabíjačky
umiestnený žiaden akumulátor, vždy
odpojte prívodný kábel nabíjačky od
siete. Skôr než budete nabíjačku čistiť,
odpojte ju od siete.
• NEPOKÚŠAJTE SA nabíjať akumulátory
pomocou inej nabíjačky, než je nabíjačka
uvedená v tomto návode. Nabíjačka
i akumulátory sú špecificky navrhnuté tak,
aby mohli pracovať spolu.
• Tieto nabíjačky nie sú určené na žiadne
iné použitie, než je nabíjanie dobíjateľných
akumulátorov DEWALT. Akékoľvek iné
použitie môže viesť k spôsobeniu požiaru
alebo k úrazu elektrickým prúdom.
• Nevystavujte nabíjačku pôsobeniu dažďa
alebo snehu.
• Pri odpájaní nabíjačky vždy vytiahnite
zástrčku zo zásuvky a neťahajte za
prívodný kábel. Týmto spôsobom zabránite
poškodeniu zástrčky a prívodného kábla.
• Uistite sa, či je prívodný kábel vedený tak,
aby ste po ňom nešliapali, nezakopávali
oň a aby nedochádzalo k jeho poškodeniu
alebo nadmernému zaťaženiu.
• Ak to nie je úplne nevyhnutné,
nepoužívajte predlžovací kábel. Použitie
nesprávneho predlžovacieho kábla by mohlo
viesť k spôsobeniu požiaru alebo k úrazu
elektrickým prúdom.
• Neukladajte na nabíjačku žiadne predmety
a neumiestňujte nabíjačku na mäkký
povrch, na ktorom by mohlo dôjsť
k zablokovaniu ventilačných drážok, čo
by spôsobilo nadmerné zvýšenie teploty
vnútri nabíjačky. Umiestnite nabíjačku na
také miesta, ktoré sú mimo dosahu zdrojov
tepla. Odvod tepla z nabíjačky je vedený
cez drážky v hornej a spodnej časti krytu
nabíjačky.
• Nepoužívajte nabíjačku s poškodeným
prívodným káblom alebo s poškodenou
zástrčkou - zaistite okamžitú výmenu
poškodených častí
• Nepoužívajte nabíjačku, ak došlo
k prudkému nárazu do nabíjačky, k jej
pádu alebo k jej poškodeniu iným
spôsobom. Zverte opravu nabíjačky
autorizovanému servisu.
• Nerozoberajte nabíjačku. Ak je nutné
vykonanie opravy alebo údržby, zverte
tento úkon autorizovanému servisu.
Nesprávne vykonaná opätovná montáž môže
11
viesť k spôsobeniu požiaru alebo k úrazu
elektrickým prúdom.
• Pred čistením nabíjačku vždy odpojte
od elektrickej siete. Týmto spôsobom
obmedzíte riziko úrazu elektrickým
prúdom. Vybratie akumulátora z nabíjačky
toto riziko nezníži.
• NIKDY sa nepokúšajte spojiť 2 nabíjačky
dokopy.
• Nabíjačka je určená na použitie so
štandardným napätím elektrickej siete
230 V. Nepokúšajte sa nabíjačku použiť
s iným napätím. Táto nabíjačka nie je určená
pre autá.
TIETO POKYNY SI USCHOVAJTE
Nabíjačky
Nabíjačky DE9116/DE9130 môžu nabíjať
akumulátory DEWALT NiCd a NiMH s napätím
7,2 – 18 V.
Nabíjačka DE9135 môže nabíjať akumulátory
NiCd, NiMH a Li-Ion s napätím 7,2 – 18 V.
Táto nabíjačka sa nesmie žiadnym spôsobom
upravovať. Je konštruovaná tak, aby bola zaistená
čo najjednoduchšia obsluha.
Postup nabíjania (obr. A)
NEBEZPEČENSTVO:
Nebezpečenstvo smrteľného úrazu
elektrickým prúdom. Na nabíjacích
svorkách nabíjačky je napätie 230 V.
Nepokúšajte sa kontakty akumulátora
prepájať vodivými predmetmi.
Nebezpečenstvo úrazu elektrickým
prúdom alebo smrteľného úrazu.
Proces nabíjania
Stav nabitia akumulátora je podrobne popísaný
v tabuľke nižšie.
Stav nabitia
nabíjanie
– – – – – –
celkom nabité
odloženie nabíjania - zahriaty
/ studený akumulátor
––– – ––– –
vymeňte akumulátor
•••••••••••
porucha
•• •• •• ••
Automatické obnovenie nabitia
Režim automatického obnovenia nabitia
bude vyrovnávať nabitie jednotlivých článkov
akumulátora na maximálnu kapacitu. Obnovenie
nabitia akumulátora by sa malo robiť raz za
týždeň alebo vždy, keď akumulátor neumožňuje
vykonanie rovnakého množstva úkonov.
Ak chcete vykonať obnovenie nabitia
akumulátora, vložte ho do nabíjačky ako obvykle.
Akumulátor ponechajte v nabíjačke aspoň
10 hodín.
Odloženie nabíjania - zahriaty /
studený akumulátor
Akonáhle bude nabíjačka detekovať príliš
vysokú alebo príliš nízku teplotu akumulátora,
automaticky zaháji režim odloženia nabíjania
a pozastaví nabíjanie, pokým akumulátor
nedosiahne zodpovedajúcu teplotu. Potom
nabíjačka automaticky prejde do režimu
nabíjania. Táto funkcia zaistí maximálnu životnosť
akumulátora.
LEN PRE AKUMULÁTORY LI-ION
1. Pred vložením akumulátora do nabíjačky (14)
zapojte prívodný kábel nabíjačky do zásuvky
elektrickej siete.
Lítium-iónové akumulátory sú navrhnuté so
systémom elektronickej ochrany proti preťaženiu,
prehriatiu alebo hlbokému vybitiu.
2. Vložte akumulátor do nabíjačky. Červený
indikátor (nabíjanie) začne blikať, čo bude
indikovať začatie procesu nabíjania.
Nástroj sa automaticky vypne, ak sa zapojí
systém elektronickej ochrany. Ak sa to stane,
vložte tento akumulátor do nabíjačky, kým nebude
doplna nabitý.
3. Ukončenie nabíjania bude indikované
nepretržitým svietením červenej kontrolky.
Akumulátor je celkom nabitý a môže
sa okamžite použiť alebo môže zostať
v nabíjačke.
POZNÁMKA: Aby ste zaručili maximálny výkon
a životnosť akumulátorov NiCd, NiMH a Li-Ion,
pred prvým použitím akumulátor nabíjajte
minimálne 10 hodín.
12
Dôležité bezpečnostné pokyny
pre všetky akumulátory
Ak objednávate náhradný akumulátor,
nezabudnite do objednávky doplniť katalógové
číslo a napätie akumulátora. Porovnajte
informácie uvedené v tabuľke na konci tohto
návodu, aby ste sa uistili o kompatibilite nabíjačiek
a akumulátorov.
Po dodaní nie je akumulátor celkom nabitý. Pred
použitím akumulátora a nabíjačky si prečítajte
nižšie uvedené bezpečnostné pokyny. Pri nabíjaní
potom postupujte podľa uvedených pokynov.
PREČÍTAJTE SI VŠETKY POKYNY
• Nenabíjajte a nepoužívajte akumulátor vo
výbušných priestoroch, ako sú napríklad
priestory s výskytom horľavých kvapalín,
plynov alebo prašných látok. Iskrenie
pri vkladaní alebo vyberaní akumulátora
z nabíjačky môže spôsobiť vznietenie prachu
alebo výparov.
• Nabíjajte akumulátory iba v nabíjačkách
DEWALT.
• NESTRIEKAJTE na akumulátor vodu
a neponárajte ho do vody alebo do iných
kvapalín.
• Neskladujte a nepoužívajte náradie
a akumulátory na miestach, kde môže
teplota dosiahnuť alebo prekročiť 40 °C
(ako sú vonkajšie búdy alebo kovové
budovy v lete).
NEBEZPEČENSTVO: Nikdy sa
nepokúšajte do akumulátora vniknúť.
Ak je obal akumulátora prasknutý
alebo poškodený, nevkladajte
akumulátor do nabíjačky. Zabráňte
pádu, rozdrveniu alebo poškodeniu
akumulátora. Nepoužívajte akumulátor
alebo nabíjačku, ktoré narazili, padli
alebo inak sa poškodili (napríklad
prepichnutie klincom, zásah kladivom,
rozšliapnutie). Mohlo by dôjsť k úrazu
elektrickým prúdom. Poškodený
akumulátor by mal byť vrátený do
autorizovaného servisu, kde bude
zaistená jeho recyklácia.
UPOZORNENIE: Ak sa náradie
nepoužíva, pri odkladaní postavte
náradie na stabilný povrch
tak, aby nemohlo dôjsť k jeho
pádu. Niektoré náradia s veľkým
akumulátorom budú stáť na ňom vo
zvislej polohe, ale môže dôjsť k ich
ľahkému prevrhnutiu.
ŠPECIFICKÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE
AKUMULÁTORY TYPU NICD ALEBO NIMH
• Nespaľujte akumulátory, i keď sú značne
poškodené alebo celkom opotrebované.
Akumulátor môže v ohni explodovať.
• Pri extrémnom namáhaní alebo pri
vysokých teplotách môže dochádzať
k malým únikom kvapaliny z akumulátora.
To nie je známkou poruchy. Ak však dôjde
k poškodeniu vonkajšieho obalu akumulátora:
a. ak sa kvapalina z akumulátora sa dostane
na Vašu pokožku, ihneď zasiahnuté miesto
niekoľko minút omývajte mydlom a vodou.
b. ak sa kvapalina z akumulátora dostane
do Vašich očí, okamžite ich začnite
vyplachovať čistou vodou počas minimálne
10 minút a ihneď vyhľadajte lekársku
pomoc. (Poznámka pre lekára: Kvapalina
je 25- 35% roztok hydroxidu draselného.)
ŠPECIFICKÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE
AKUMULÁTORY LI-ION
• Nespaľujte akumulátory, i keď sú značne
poškodené alebo celkom opotrebované.
Akumulátory môžu v ohni explodovať. Pri
spaľovaní akumulátorov typu Li-Ion dochádza
k vytváraniu toxických výparov a materiálov.
• Ak sa dostane obsah akumulátora na
pokožku, ihneď zasiahnuté miesto omyte
mydlom a vodou. Ak sa Vám dostane
kvapalina z akumulátora do očí, vyplachujte
otvorené oči vodou zhruba 15 minút alebo
dovtedy, kým podráždenie neprestane. Ak
je nutné lekárske ošetrenie, elektrolytom
akumulátora je zmes tekutých organických
uhličitanov a solí lítia.
• Obsah článkov akumulátora môže
spôsobiť tažkosti s dýchaním. Zaistite
prísun čerstvého vzduchu. Ak pretrvávajú
uvedené príznaky, vyhľadajte lekárske
ošetrenie.
VAROVANIE: Riziko popálenia.
Kvapalina z akumulátora sa môže
vznietiť, ak dôjde k jej kontaktu
s iskrením alebo plameňom.
Ochranný kryt akumulátora
(obr. B)
S akumulátorom sa dodáva ochranný kryt,
ktorý umožňuje zakrytie kontaktov odpojeného
akumulátora. Ak nie je na akumulátore tento kryt,
odložené kovové predmety môžu spôsobiť skrat
kontaktov akumulátora, čo môže viesť k požiaru
a k poškodeniu akumulátora.
1. Pred vložením akumulátora do nabíjačky
alebo do náradia z neho odstráňte ochranný
kryt.
2. Po vybratí akumulátora z nabíjačky alebo
z náradia nasaďte ihneď na kontakty
akumulátora ochranný kryt.
VAROVANIE: Pred uložením alebo
pred prenášaním odpojeného
13
akumulátora sa uistite, či je na
kontaktoch riadne nasadený ochranný
kryt.
Akumulátory (obr. A)
TYP AKUMULÁTORA
Model DC330 pracuje s akumulátormi s napájacím
napätím 18 V.
Odporučenie pre uloženie
akumulátorov
1. Najvhodnejšie miesto pre skladovanie je
v chlade a suchu, mimo dosahu priameho
slnečného žiarenia a nadmerného tepla či
chladu. Z dôvodu zachovania optimálneho
výkonu a životnosti skladujte nepoužívané
akumulátory pri izbovej teplote.
POZNÁMKA: Li-Ion akumulátory by mali byť
pred uložením úplne nabité.
2. Dlhodobé skladovanie akumulátor i nabíjačku
nepoškodí. V správnych podmienkach sa
môžu tieto výrobky skladovať až 5 rokov.
Štítky na nabíjačke
a akumulátore
Okrem piktogramov uvedených v tomto návode
môžu štítky na nabíjačke a akumulátore
obsahovať nasledujúce piktogramy:
Pred použitím si prečítajte návod na
obsluhu.
Zabráňte styku s vodou.
Poškodené káble ihneď vymeňte.
Nabíjajte iba v rozmedzí teplôt 4 °C do
40 °C.
Likvidáciu akumulátora vykonávajte
s ohľadom na životné prostredie.
Akumulátory typu NiMH, NiCda Li-Ion
nikdy nevhadzujte do ohňa.
Nabíja akumulátory typu NiMH a NiCd.
Nabíja akumulátory Li-Ion.
Čas nabíjania je uvedený v technických
údajoch.
Obsah balenia
1 akumulátorovú priamočiaru pílu
1 pílový list
2 akumulátory, NiCd (DC330KA)
2 akumulátory, NiMH (DC330KB)
2 akumulátory, Li-Ion (DC330KL)
1 nabíjačku (DC330KA/DC330KB/DC330KL)
1 kufrík (DC330KA/DC330KB/DC330KL)
Nabíjanie akumulátora.
1 návod na použitie
1 výkresovú dokumentáciu
Nabitý akumulátor.
Chybný akumulátor.
Odloženie nabíjania - zahriaty / studený
akumulátor.
Nepokúšajte sa kontakty akumulátora
prepájať vodivými predmetmi.
Poškodené akumulátory nenabíjajte.
Používajte iba akumulátory DEWALT.
Iné typy akumulátorov môžu prasknúť
a spôsobiť zranenie osôb alebo
poškodenie zariadení.
14
POZNÁMKA: Pri modeloch N akumulátory
a nabíjačky nie sú súčasťou balenia.
• Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu náradia, jeho častí alebo
príslušenstva.
• Pred začatím pracovných operácií venujte
dostatok času dôkladnému prečítaniu
a pochopeniu tohto návodu.
Popis (obr. A)
VAROVANIE: Nevykonávajte žiadne
úpravy náradia ani jeho súčastí. Mohlo
by dôjsť k úrazu alebo k poškodeniu
náradia.
1 Vypínač s reguláciou otáčok
2 Bezpečnostná poistka
3 Ovládanie odfuku pilín
4 Západka pílového listu
5 Chránič prstov
6 Držiak pílového listu
V prípade použitia zvinovacieho kábla, odviňte
vždy celú dĺžku kábla.
MONTÁŽ A NASTAVENIE
VAROVANIE: Pred montážou
a nastavením vždy vyberte
akumulátor. Skôr než akumulátor
vložíte alebo vyberiete, náradie vždy
vypnite.
7 Vodiaca kladka pílového listu
8 Pätka píly
9 Volič predkmitu
10 Páčka pätky píly
VAROVANIE: Používajte iba
akumulátory a nabíjačky DEWALT.
11 Hlavná rukoväť
12 Akumulátor
13 Uvoľňovacie tlačidlá
14 Nabíjačka
Vkladanie a vyberanie
akumulátora z náradia (obr. A)
1. Vložte akumulátor (12) do rukoväte tak, aby
došlo k jeho riadnemu upevneniu.
15 Indikátor nabíjania (červený)
2. Ak chcete akumulátor vybrať, stlačte
obe uvoľňovacie tlačidlá (13) a súčasne
akumulátor vytiahnite z lôžka.
POUŽITIE VÝROBKU
Priamočiara píla DC308 je určená na
profesionálne rezanie dreva, ocele, hliníka,
plastov a keramických materiálov na rôznych
pracoviskách (napríklad na stavenisku).
NEPOUŽÍVAJTE toto náradie vo vlhkom prostredí
alebo v prostredí s výskytom horľavých kvapalín
a plynov.
Tieto priamočiare píly sú profesionálnym
elektrickým náradím.
Nasadenie a vybratie pílového
listu (obr. C)
Systém výmeny bez použitia iného náradia
zaisťuje rýchlu a jednoduchú výmenu pílového
listu.
• Uvoľnite držiak pílového listu (6) úplným
vysunutím západky pílového listu (4).
ZABRÁŇTE deťom, aby sa s týmto náradím
dostali do kontaktu. Ak používajú toto náradie
neskúsené osoby, musí sa zaistiť odborný dozor.
• Vložte do držiaku (6) pílový list tak, aby
zadná hrana pílového listu zapadla do drážky
vodiacej kladky (7).
Elektrická bezpečnosť
Elektromotor bol skonštruovaný len pre jedno
napätie. Vždy skontrolujte, či napätie akumulátora
zodpovedá napätiu na výkonovom štítku. Uistite
sa, či hodnota napätia Vašej nabíjačky zodpovedá
hodnote napätia v elektrickej sieti.
Vaša nabíjačka DEWALT je chránená
dvojitou izoláciou v súlade s normou
EN 60335. Preto nie je nutné použitie
zemniaceho vodiča.
Pokiaľ je prívodný kábel poškodený, musí byť
nahradený špeciálnym typom kábla, ktorý získate
v autorizovanom servise DEWALT.
Použitie predlžovacieho kábla
Pokiaľ to nie je nevyhnutné, predlžovací kábel
nepoužívajte. Používajte schválený predlžovací
kábel vhodný pre Vašu nabíjačku (pozrite
technické údaje). Minimálny prierez vodiča je
1 mm2 a maximálna dĺžka je 30 m.
• Nastavte západku pílového listu (4) späť do
pôvodnej polohy.
• Ak chcete pílový list vybrať, vysuňte celkom
západku pílového listu a vyberte pílový list
z držiaku.
PÍLOVÉ LISTY
Typ pílového listu
Pílový list s jemným
ozubením
Pílový list s hrubým
ozubením
Pílový list
na rezanie kovu
Zarovnávací pílový list 1)
1)
Použitie
pre hladké priame rezy
pre rýchle priame rezy
pre železné
a neželezné kovy
pre dokončovacie
rezanie vykonávané
až pri stene alebo
pri hrane obrobku.
Nie je k dispozícii vo všetkých krajinách.
K dispozícii je celý rad špeciálnych pílových listov,
ktoré sú dodávané ako príslušenstvo na želanie.
15
VAROVANIE: Pílový list voľte vždy
veľmi starostlivo.
Nastavenie uhla šikmého rezu
(obr. D)
Nastaviteľná pätka píly (8) umožňuje rezanie
pravostranných i ľavostranných šikmých rezov až
do uhla 45°. Mierka šikmých rezov má predvolené
polohy pre 0°, 15°, 30° a 45°.
• Povoľte páčku pätky píly (10).
• Presuňte pätku píly (8) smerom k pílovému
listu.
• Naklopte pätku píly a pomocou mierky
nastavte požadovaný uhol šikmého rezu.
• Pritiahnite páčku pätky píly.
Nastavenie predkmitu (obr. A)
Nastaviteľný predkmit zaručuje perfektné rezanie
v rôznych materiáloch.
• Presuňte volič predkmitu (9) podľa nižšie
uvedenej tabuľky do požadovanej polohy. Pri
práci sa môže volič nastavovať.
Poloha
Drevo
3
Rýchle rezanie
2
Hrubé obrobky
1
0
Kov
–
–
Plasty
Plasty
Laminát
Plexisklo
Preglejka
Hliník
–
Drevotrieska Neželezné kovy –
Tenké obrobky
Plech
–
Jemné rezy
Nastavenie odfuku pilín
(obr. A)
Odfuk pilín sa robí nastaviteľným prúdom vzduchu
na pílový list, čo behom chodu náradia udržuje
povrch obrobku bez pilín.
• Odfuk pilín sa nastavuje pomocou páčky (3).
- Slabý prúd vzduchu
16
Pri práci s kovmi,
pri použití
chladiacich
a mazacích
prostriedkov a pri
použití odsávania.
- Stredne silný
prúd vzduchu
Pri práci s drevom
a podobnými
materiálmi pri
nízkych otáčkach.
- Silný prúd vzduchu
Pri práci s drevom
a podobnými
materiálmi
pri vysokých
otáčkach.
Montáž plastového ochranného
krytu pätky (obr. E)
Ochranný kryt pätky (17) zmenšuje poškodenie
povrchu (citlivých) obrobkov.
• Nacvaknite kryt na pätku píly ako je uvedené
na obrázku.
Nasadenie a vybratie vložky
pätky píly zabraňujúcej
štiepeniu (obr. F1, F2)
Vložka (18) tesne prilieha k pílovému listu, čím
zabraňuje štiepeniu obrobku. Vložka sa môže
nasadiť na pätku píly i na kryt pätky píly.
• Uchopte vložku (18) v smere znázornenom na
obrázku.
• Montáž vložky na pätku píly (8):
- Zasuňte okraje (19) do drážok (20).
- Zasuňte zadnú časť vložky tak, aby
smerovala proti pätke.
• Montáž vložky na kryt pätky (17):
- Zasuňte okraje (19) za výstupky (21).
- Zasuňte prednú časť vložky smerom ku
krytu. Vložka zapadne na svoje miesto.
• Ak chcete vložku vybrať, spravte vyššie
uvedené kroky v obrátenom poradí.
Odsávanie prachu (obr. G)
Adaptér na odsávanie prachu (22) v spojení
s ochranným krytom odsávania prachu (23)
pomáha pri pripojení vhodného odsávacieho
systému v odstraňovaní prachu z povrchu
obrobku.
• Ochranný kryt (23) riadne upevnite na chránič
prstov (5).
• Pripevnite adaptér na odsávanie prachu (22)
k náradiu ako je uvedené na obrázku.
• Pripojte k adaptéru hadicu vhodného
odsávacieho systému.
VAROVANIE: Vdychovanie prachu
vznikajúceho behom rezania dreva
znamená vážne ohrozenie zdravia.
Vždy pripojte systém odsávania
prachu vyrobený v súlade s platnými
nariadeniami, ktoré sa týkajú
prachových emisií. Pokiaľ je to možné,
používajte respirátor.
VAROVANIE: Pri rezaní kovov
nepoužívajte systém odsávania bez
vhodnej ochrany pred odletujúcimi
iskrami.
Pred zahájením prevádzky:
• Uistite sa, či je akumulátor celkom nabitý.
PREVÁDZKA
VAROVANIE: Pred nastavením,
pred vykonávaním opráv alebo
pred montážou a demontážou
príslušenstva vždy vypnite náradie
a vyberte z neho akumulátor. Pokiaľ
náradie nepoužívate alebo ak ho
uskladňujete zaistite vypínač.
VAROVANIE: Vždy používajte
vhodné prostriedky na ochranu
sluchu. Za určitých podmienok a po
určitej dobe použitia môže hluk tohto
náradia spôsobiť stratu sluchu.
Pokyny na použitie
VAROVANIE:
• Vždy dodržujte bezpečnostné predpisy
a platné nariadenia.
• Zaistite, aby bol obrobok riadne pripevnený.
Odstráňte klince, skrutky a iné spojovacie
prvky, ktoré by mohli poškodiť ostrie pílového
listu.
• Skontrolujte, či je pod obrobkom dostatočný
priestor pre prenikajúci pílový list. Nerežte
materiály, ktorých hrúbka presahuje
maximálnu hĺbku rezu.
• Používajte iba ostré pílové listy. Poškodené
alebo ohnuté pílové listy sa musia okamžite
vymeniť.
• Nepoužívajte toto náradie na rezanie potrubí
alebo trubiek.
• Náradie nikdy nezapínajte bez pílového listu.
• Optimálne výsledky dosiahnete, pokiaľ rez
vykonáte plynule konštantnou rýchlosťou.
Nevyvíjajte na pílový list bočný tlak. Udržujte
pätku píly na povrchu obrobku. Pri rezaní
oblúkov, kruhov alebo iných zaoblených
tvarov, tlačte pílu zľahka dopredu.
• Pred vybratím pílového listu z obrobku
počkajte, až sa pílový list celkom nezastaví.
Po ukončení práce môže byť pílový list veľmi
horúci. Nedotýkajte sa ho.
Správna poloha rúk (obr. A, H)
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika vážneho zranenia VŽDY
správne držte náradie, ako je uvedené
na obrázku.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika vážneho zranenia držte náradie
VŽDY bezpečne a očakávajte
nezvyklé reakcie.
Správna poloha rúk vyžaduje, aby ste mali jednu
ruku na hornej rukoväti (24) a druhú ruku na
hlavnej rukoväti (11).
Zapnutie a vypnutie (obr. I)
Z bezpečnostných dôvodov je Vaša píla vybavená
bezpečnostnou poistkou.
• Ak chcete náradie odblokovať, uvoľnite
bezpečnostnú poistku (2).
• Ak chcete náradie zapnúť, stlačte hlavný
vypínač (1). Tlak vyvíjaný na tento vypínač
určuje otáčky náradia.
• Ak chcete náradie vypnúť, vypínač uvoľnite.
• Ak chcete náradie zaistiť vo vypnutej polohe,
aktivujte bezpečnostnú poistku.
VAROVANIE: Po dlhodobom chode
náradia v nízkych otáčkach nechajte
náradie zhruba 3 minúty v chode
v maximálnych otáčkach naprázdno.
Rezanie dreva
• Pokiaľ je to nutné, vyznačte si čiaru rezu.
• Zapnite náradie.
• Pritláčajte pílu na obrobok a sledujte čiaru
rezu.
• Pri rezaní rezu rovnobežného s hranou
obrobku namontujte vodidlo a veďte pílu
pozdĺž hrany obrobku, ako je uvedené na
obrázku J.
Rezanie do dreva pri použití
vodiaceho otvoru
• Pokiaľ je to nutné, vyznačte si čiaru rezu.
• Vyvŕtajte otvor (ø min. 12 mm) a zasuňte do
neho pílový list.
• Zapnite náradie.
• Sledujte vyznačenú čiaru rezu.
• Ak chcete rezať presné kruhové tvary,
namontujte na pílu tyčové kružidlo a nastavte
požadovaný polomer (obr. K).
17
Rezanie po hranu (obr. L)
• Pomocou bežného pílového listu režte až
k plánovanej hrane.
• Rez zakončite zarovnávacím pílovým listom.
Odsávanie prachu (obr. G)
• Ak je náradie dlhodobo používané vo
vnútorných priestoroch, používajte
vhodný systém odsávania prachu, ktorý
je skonštruovaný v súlade s platnými
nariadeniami, ktoré sa týkajú prachových
emisií.
Rezanie kovu
• Nasaďte príslušný pílový list.
• Postupujte podľa vyššie uvedeného postupu.
UPOZORNENIE: Používajte
chladiace mazivo (olej na rezanie),
aby sa zabránilo prehriatiu pílového
listu alebo obrobku.
ÚDRŽBA
Vaše elektrické náradie DEWALT bolo
skonštruované tak, aby pracovalo čo najdlhšie
s minimálnymi nárokmi na údržbu. Dlhodobá
bezproblémová funkcia náradia závisí od jeho
správnej údržby a pravidelného čistenia.
VAROVANIE: Aby sa znížilo riziko
vážneho fyzického zranenia,
vypnite nástroj a odpojte ho od
zdroja napájania skôr, ako vykonáte
akékoľvek nastavenia alebo
odpojíte/nainštalujete nástavce,
prípadne príslušenstvo. Náhodné
zapnutie by mohlo spôsobiť úraz.
Nabíjačka nie je určená na servisovanie. Vo vnútri
nabíjačky nie sú žiadne opraviteľné diely.
Mazanie
MAZANIE VODIACEJ KLADKY (OBR. C)
• Aby sa zabránilo zadretiu kladky, kvapnite
v pravidelných intervaloch na vodiacu kladku
(7) kvapku oleja.
Čistenie
VAROVANIE: Akonáhle vo vetracích
otvoroch na kryte náradia a v ich
blízkosti uvidíte nahromadené
nečistoty a prach, vyfúkajte ich
prúdom suchého stlačeného vzduchu.
Pri vykonávaní tohto úkonu údržby
používajte schválenú ochranu zraku
a masku proti prachu.
VAROVANIE: Na čistenie nekovových
častí náradia nepoužívajte nikdy
rozpúšťadlá alebo agresívne
chemikálie. Tieto typy chemikálií môžu
plastové materiály na náradí poškodiť.
Používajte iba tkaninu namočenú
v mydlovom roztoku. Zabráňte
preniknutiu akejkoľvek kvapaliny
do vnútorných častí náradia. Nikdy
neponárajte žiadne časti náradia do
kvapaliny.
POKYNY PRE ČISTENIE NABÍJAČKY
VAROVANIE: Nebezpečenstvo
úrazu elektrickým prúdom. Pred
čistením vždy odpojte nabíjačku zo
siete. Nečistoty a mazivá môžu byť
z povrchu nabíjačky odstránené
pomocou handričky alebo mäkkej kefy
bez kovových štetín. Nepoužívajte
vodu ani žiadne čistiace prostriedky.
Doplnkové príslušenstvo
VAROVANIE: Iné príslušenstvo,
než je príslušenstvo ponúkané
spoločnosťou DEWALT, nebolo
s týmto výrobkom testované. Preto
by mohlo byť použitie takéhoto
príslušenstva s týmto náradím veľmi
nebezpečné. Ak chcete znížiť riziko
zranenia, používajte s týmto náradím
iba príslušenstvo odporučené
spoločnosťou DEWALT.
Ďalšie informácie o vhodnom príslušenstve
získate u autorizovaného predajcu.
K dispozícii je nasledujúce príslušenstvo:
– DE3241 Paralelné vodidlo
– DE3242 Tyčové kružidlo
– 581281-00 Adaptér na pripojenie odsávania
– 581239-01 Kryt odsávania prachu
18
– 402140-00 Vložka pätky zabraňujúca
štiepeniu obrobku
– 581268-00 Kryt pätky zabraňujúci
poškriabaniu
K dispozícii sú nasledujúce vymeniteľné pílové
listy:
– DT2209 Pilový list na čisté rezy dreva
– DT2213 Pilový list na rýchle rezy dreva
– DT2160 Pilový list na rezanie kovu
– DT2074 Zarovnávací pílový list*
* Nie je k dispozícii vo všetkých krajinách.
Ochrana životného prostredia
Triedený odpad. Tento prístroj nesmie
byť vyhodený do bežného domáceho
odpadu.
Ak nebudete prístroj DEWALT ďalej používať
alebo ak chcete prístroj vymeniť za nový,
nelikvidujte ho spolu s bežným komunálnym
odpadom. Zlikvidujte tento výrobok v triedenom
odpade.
Dobíjateľný akumulátor
Tieto akumulátory s dlhou životnosťou sa musia
nabíjať v prípade, keď už neposkytujú dostatočný
výkon pre predtým ľahko vykonávané pracovné
operácie. Po ukončení jeho životnosti ho
zlikvidujte tak, aby nedošlo k ohrozeniu životného
prostredia:
• Nechajte náradie v chode, pokiaľ nedôjde
k úplnému vybitiu akumulátora a potom ho
vyberte z náradia.
• Akumulátory Li-Ion, NiCd a NiMH je možné
recyklovať. Odovzdajte ich prosím predajcovi
alebo v miestnej zberni. Zhromaždené
akumulátory budú recyklované alebo
zlikvidované tak, aby nedošlo k ohrozeniu
životného prostredia.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých
výrobkov a obalových materiálov.
Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné
prostredie pred znečistením a znižuje
spotrebu surovín.
Miestne zberne odpadov, recyklačné stanice
alebo predajne Vám poskytnú informácie
o správnej likvidácii elektro odpadov
z domácnosti.
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení ich
technickej životnosti. Ak chcete získať výhody
tejto služby, odovzdajte prosím Vaše náradie
akémukoľvek autorizovanému zástupcovi servisu,
ktorý náradie odoberie a zaistí jeho recykláciu.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu
DEWALT sa dozviete na príslušnej adrese
uvedenej na zadnej strane tejto príručky. Zoznam
servisných stredísk DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete taktiež na
internetovej adrese: www.2helpU.com.
zst00241007 - 21-07-2014
19
AKU NOŽOVÁ PÍLA 1
©
DC330
20
21
22
ZÁRUKA
SpoloþnosĢ DEWALT je presvedþená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku
pre profesionálnych používateĐov tohto náradia.
Táto záruka sa ponúka v prospech zákazníka
a nijako neovplyvní jeho zákonné záruþné práva.
Táto záruka platí vo všetkých þlenských štátoch
EÚ a Európskej zóny voĐného obchodu EFTA.
• 30 DNÍ ZÁRUKA VÝMENY •
Ak nie ste s výkonom Vášho náradia DEWALT
celkom spokojní, môžete ho do 30 dní po kúpe
vrátiĢ. Náradie musí byĢ v kompletnom stave ako
pri kúpe a musí byĢ dodané na miesto, kde bolo
kúpené, kde sa vymení alebo vrátia peniaze.
Náradie musí byĢ v uspokojivom stave a musí byĢ
predložený doklad o jeho kúpe.
• JEDNOROþNÁ ZMLUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Ak sa musí poþas 12 mesiacov po kúpe vykonaĢ
údržba alebo servis Vášho náradia DEWALT,
máte nárok na jedno bezplatné vykonanie
tohto úkonu. Tento úkon sa bezplatne vykoná
v autorizovanom servise DEWALT. K náradiu
musí byĢ predložený doklad o jeho kúpe. Táto
oprava zahĚĖa aj prácu. Tento bezplatný servis
sa nevzĢahuje na príslušenstvo a náhradné diely,
ak nie sú tiež kryté zárukou.
• JEDNOROþNÁ PLNÁ ZÁRUKA •
Ak dôjde poþas 12 mesiacov od kúpy výrobku
DEWALT k poškodeniu tohto výrobku z dôvodu
poruchy materiálu alebo zlého dielenského
spracovania, spoloþnosĢ DEWALT zaruþuje
bezplatnú výmenu všetkých poškodených þastí –
alebo podĐa nášho uváženia – bezplatnú výmenu
celého náradia, za predpokladu, že:
• Porucha nevznikla v dôsledku neodborného
zaobchádzania.
• Výrobok bol vystavený bežnému použitiu
a opotrebovaniu.
• Výrobok neopravovali neoprávnené osoby.
• Bol predložený doklad o kúpe;
• Bol výrobok vrátený kompletný s pôvodnými
komponentmi.
Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte predajcu,
u ktorého ste výrobok kúpili alebo vyhĐadajte
autorizovanú servisnú organizáciu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising