DW432 | DeWalt DW432 BELT SANDER instruction manual

599111-14 SK
DW432
DW433
2
3
4
5
PÁSOVÁ BRÚSKA
DW432/DW433
•
Blahoželáme Vám!
Rozhodli ste sa pre elektronáradie firmy
DEWALT, ktoré pokračuje v dlhoročnej tradícii
tejto firmy, vyznačujúcej sa tým, že ponúka
odborníkom iba vyspelé a v mnohých skúškach
osvedčené kvalitné výrobky. Dlhé roky
skúseností a nepretržitý inovačný proces robia
z firmy DEWALT právom spoľahlivého partnera
pre všetkých používateľov profesionálneho
náradia.
Popis (obr. A)
Vaša pásová brúska DW432/DW433 bola
vyvinutá na profesionálne použitie.
1 Prepínač Zap/Vyp
2 Blokovací gombík pre trvalú prevádzku
3 Prídavná rukoväť (pre druhú ruku)
4 Odpojenie odsávania prachu
5 Volič rýchlosti (DW433)
6 Valec
7 Upínacia páka
8 Koliesko pre vystredenie brúsneho pásu
9 Lapač prachu
Technické údaje
Napätie
Príkon
Rýchlosť brúsneho
pásu
Brúsna plocha
Dĺžka pásu
Šírka pásu
Hmotnosť
DW432
(volty) 230
(watty) 800
DW433
230
800
Elektrická bezpečnosť
(m/min)
(mm)
(mm)
(mm)
(kg)
420
140 x 75
533
75
5,6
260-420
140 x 75
533
75
5,6
Elektromotor bol konštruovaný iba na jedno
napätie. Preto skontrolujte, či sieťové napätie
zodpovedá napätiu, uvedenému na typovom
štítku elektrického náradia.
Vaše elektrické náradie D E WALT
má dvojitú izoláciu podľa EN 50144;
uzemňovací vodič je z tohto dôvodu
zbytočný.
Minimálne istenie prúdového okruhu:
Elektronáradie
230 V 10 A
V tomto návode sú použité nasledujúce
symboly:
Výmena sieťového kábla alebo sieťovej
zástrčky
Pozor: nebezpečenstvo poranenia,
nebezpečenstvo života alebo možné
poškodenie elektrického náradia
následkom nedodržania pokynov
v tomto návode!
Chybné sieťové káble alebo sieťové zástrčky
smie vymieňať iba autorizovaný špecializovaný
podnik. Vymenené sieťové káble alebo sieťové
zástrčky sa potom musia odborne zlikvidovať.
Predlžovací kábel
Elektrické napätie
Používajte iba schválený predlžovací kábel,
dostačujúci pre príkon elektronáradia (viď
technické údaje). Minimálny prierez činí 1,5
mm2. Pri použití káblového navijaka kábel vždy
z navijaka úplne odviňte.
Nebezpečenstvo požiaru
Nebezpečenstvo výbuchu
Zmontovanie a nastavenie
Kontrola dodávky
Pred zmontovaním a nastavovaním
vždy vytiahnite sieťovú zástrčku zo
zásuvky.
Balenie obsahuje:
1 pásovou brúsku
1 lapač prachu
1 súpravu brúsnych pásov
1 návod na obsluhu
1 detailný štruktúrovaný výkres
•
Pred uvedením náradia do prevádzky
si starostlivo prečítajte návod na obsluhu.
Nasadenie a vystredenie brúsneho pásu
(Obr. B1 a B2)
Toto náradie vyžaduje používanie brúsnych
pásov rozmeru 75 x 533 mm.
Presvedčte sa, či sa elektronáradie i diely
príslušenstva počas prepravy nepoškodili.
6
•
•
•
•
•
Otáčajte upínacou pákou (7) v smere chodu
hodinových ručičiek, až sa bude nachádzať
v uvoľnenej polohe.
Odstráňte brúsny pás (10).
Nasaďte nový brúsny pás a presvedčte sa,
že šípka na vnútornej strane brúsneho pásu
ukazuje rovnakým smerom ako šípka na
náradí.
Otáčajte upínacou pákou proti smeru chodu
hodinových ručičiek, až sa bude nachádzať
v upnutej polohe.
Zapnite náradie a otáčajte kolieskom na
vystredenie pásu (8), až brúsny pás bude
na valci (6) vystredený.
•
•
•
•
Odpojenie odsávača prachu
Systém odsávania prachu je možné odpojiť
ovládaním ventilu na uzatváranie odsávača
prachu. To zabraňuje vyfukovaniu prachu
smerom na obsluhu.
• Posunutím spínača (4) smerom dopredu
ventil uzavrieme.
• Posunutím spínača smerom dozadu ventil
otvoríme.
Nastavenie prednej rukoväti (obr. C)
Polohu prednej rukoväti je možné nastavovať
s ohľadom na možnosť optimálnej kontroly
náradia. V predbežnom nastavení sa nachádza
rukoväť hore na náradí.
• Uvoľnite skrutku (11), nachádzajúcu sa
uprostred prednej rukoväti (3).
• Vyberte rukoväť z objímky a nasaďte ju do
alternatívnej objímky buď hore (12) alebo
vpredu (13) na náradí.
• Presvedčte sa, že rukoväť správne sedí.
• Dotiahnite skrutku.
Pri používaní lapača prachu sa vždy
presvedčte, že ventil na uzatváranie
odsávača prachu je otvorený.
Namontovanie, odmontovanie a nastavovanie
brúsneho rámu (obr. A a E)
Brúsny rám (23) je možné dostať ako zvláštne
príslušenstvo.
• Nasaďte prednú rukoväť (3) do pracovnej
polohy hore na náradí.
• Odstráňte lapač prachu (9) a uzavrite
blokovanie odsávača prachu (4).
• Použitím dielov dodávaných spoločne
s brúskou namontujte rámovú svorku (24) na
prednú stranu náradia. Dotiahnite koliesko
(25), aby ste zaistili rám na brúske.
• Blokovací hriadeľ (26) nechajte zaskočiť do
výstupku (27), ktorý sa nachádza vzadu na
náradí.
• Kolieskom (28) nastavte uhol brúsneho
rámu (23).
• Pri odstraňovaní brúsneho rámu postupujte
v opačnom poradí.
DW433 – Nastavenie elektronickej regulácie
rýchlosti (obr. A)
Rýchlosť pásu je možné s použitím
elektronického voliča rýchlosti (5) plynulo
nastavovať v rozmedzí 260 až 420 m/min.
• Otočte regulačným spínačom na
požadovanú hodnotu. Potrebné nastavenie
je vecou praktických skúseností.
• Všeobecne platí, že pre tvrdší materiál je
potrebné nastaviť vyššiu hodnotu.
Odsávanie prachu (obr. D1 a D2)
Pri opracovávaní dreva brúskou vzniká
vždy prach. Používajte preto vždy
v zhode s platnými smernicami lapač
prachu konštruovaný pre odlučovanie
(zachytávanie) prachu.
Namontovanie a odmontovanie podstavca
(obr. F1 a F2)
Pri použití podstavca (ako zvláštneho
príslušenstva) je možné náradie používať
v stacionárnej prevádzke ako vo vodorovnej
tak aj vo zvislej polohe.
Podstavec je obzvlášť užitočný na brúsenie
malých obrobkov.
Pri brúsení kovu nepoužívajte ani
lapač prachu ani odsávanie prachu bez
náležitej iskrovej ochrany.
•
•
Umiestnite lem (17) za hranu (18).
Zarovnajte výstupky (19) s priehlbinami
(20).
Zatlačte adaptér (14) pevne do výstupu
odsávača prachu (21), až zaskočí do svojej
polohy.
Zatlačte blokovaciu objímku smerom
dole.
Nasuňte lapač prachu (9) cez hrany (15) na
adaptér (14).
Zatiahnite za blokovaciu objímku (16)
smerom hore.
Zvislá poloha
• Namontujte brúsny rám (23) ako je
popísané vyššie.
7
•
•
Každú z nôžok (29) upevnite ku brúsnemu
rámu (23) úchytkami (30).
Doraz (31) upevnite úchytkami (32)
ku brúsnemu rámu. Vzdialenosť medzi
dorazom a brúsnym pásom (10) by mala
činiť maximálne 2 mm.
•
•
Brúsenie (obr. A)
Dbajte na to, aby sa doraz nedotýkal
brúsneho pásu.
•
•
•
•
Kvôli ďalšiemu zvýšeniu stability upevnite
túto zmontovanú jednotku k pracovnému
stolu použitím otvorov pre skrutky (33).
Pre nastavenie uhla uvolnite krídlové matice
(34), posuňte doraz do požadovanej polohy
a krídlové matice opäť dotiahnite.
Pri odmontovaní podstavca postupujte
v opačnom poradí.
•
•
•
Na zabezpečenie efektívneho odsávania
prachu je potrebné lapač prachu vyprázdniť už
vtedy, keď je plný približne z jednej tretiny.
• Vytiahnite blokovaciu objímku (16) smerom
hore.
• Odstráňte lapač prachu (9) spoločne
s adaptérom (14).
• Zatlačte na vyznačených miestach (22), aby
ste odobrali adaptér z lapača prachu.
• Zľahka vytrepte lapač prachu.
Bližšie informácie o správnom príslušenstve
získate od svojho predajcu.
Pri príprave zmontovanej jednotky pre
vodorovnú polohu vždy zaistite, aby sa
bezpečnostné zariadenie nachádzalo
na svojom mieste!
Údržba
Vaše elektronáradie DEWALT bolo vyvinuté so
zreteľom na dlhú životnosť a čo najnižšie náklady
na údržbu. Trvalá, bezchybná prevádzka
náradia predpokladá jeho pravidelné čistenie.
Návod na používanie
•
•
•
Začnite brúsiť papierom s najhrubšou
zrnitosťou.
S náradím robte pri brúsení dlhé pohyby.
Výsledok práce kontrolujte v krátkych
intervaloch.
Pri skončení práce elektronáradie vždy
VYPNITE. Iba ak je elektronáradie vypnuté,
smiete sieťovú zástrčku vytiahnuť zo
zásuvky.
Vyprázdňovanie lapača prachu (obr. D1
a D2)
Vodorovná poloha
• Upevnite zmontovanú jednotku ako je
popísané vyššie.
• Vľavo od dorazu namontujte bezpečnostné
zariadenie (35). Odstráňte preto krídlovú
maticu, nasaďte na závit bezpečnostné
zariadenie a krídlovú maticu opäť
dotiahnite.
• Zarovnajte bezpečnostné zariadenie do
zvislej polohy tak, až zapadne do štrbiny
(36).
• Dotiahnite krídlovú maticu.
•
Pre trvalý (neprerušovaný) režim práce
stlačte tiež blokovací gombík pre trvalú
prevádzku (2).
Vypnutie: znovu stlačte prepínač Zap/
Vyp.
Dbajte vždy na bezpečnostné
pokyny a platné predpisy.
Dbajte na to, aby všetky materiály určené
na brúsenie boli dostatočne zaistené.
Pri brúsení tlačte náradie len mierne
k brúsenému materiálu. Nadmerný tlak
nezlepšuje kvalitu brúsenia, iba sa tým
zvyšuje zaťaženie elektronáradia a trhá
brúsny papier.
Vyhnite sa preťažovaniu náradia.
Mazanie
Vaše elektrické náradie nevyžaduje žiadne
dodatočné mazanie.
Čistenie
V žiadnom prípade nebrúste horčík!
Dbajte na to, aby vetracie otvory ostávali voľné
a pravidelne čistite kryt mäkkou handrou.
Zapnutie a vypnutie (obr. A)
•
Zapnutie: stlačte prepínač Zap/Vyp (1).
8
Ochrana životného prostredia
Vyhlásenie o zhode
Triedený odpad. Tento výrobok nesmie
byť likvidovaný spolu s bežným
komunálnym odpadom.
DW432/DW433
Firma D E WALT týmto vyhlasuje, že toto
elektronáradie bolo koncipované v súlade so
smernicami a normami 98/37/EWG, 89/336/
EWG, 73/23/EWG, EN 50144, EN 55014-2,
EN 55014-1, EN 61000-3-2 a EN 61000-3-3.
Keď nebudete váš výrobok D EWALT ďalej
potrebovať alebo uplynie lehota jeho životnosti,
nelikvidujte ho spolu s domovým odpadom.
Zaistite likvidáciu tohto výrobku v triedenom
odpade.
V prípade záujmu o ďalšie informácie sa obráťte
prosím na adresu uvedenú nižšie alebo na
jednu z pobočiek, uvedených na zadnej strane
tohto návodu.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné
použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu
surovín.
Výška akustického tlaku meraného podľa
EN 50144 zodpovedá smerniciam Európskeho
spoločenstva 86/188/EWG a 98/37/EWG:
LpA (akustický tlak)
85,3 dB(A)*
LWA (akustický výkon)
94 dB(A)
* emisná hodnota vzťahujúca sa na pracovisko
Miestne predpisy môžu upravovať spôsob
likvidácie domácich elektrických spotrebičov
v miestnych zberniach alebo v mieste nákupu
výrobku.
Používajte vhodnú ochranu sluchu
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení
ich technickej životnosti. Využite túto bezplatnú
službu a odovzdajte Váš nepoužívaný prístroj
ktorémukoľvek autorizovanému servisnému
stredisku.
Vážená skutočná hodnota zrýchlenia podľa EN
50144: < 2,5 m/s2
Adresu vášho najbližšieho autorizovaného
strediska DEWALT nájdete na zadnej strane
tohto návodu. Zoznam servisných stredísk
D E WALT a podrobnosti o popredajnom
servise nájdete taktiež na internetovej adrese:
www.2helpU.com
Riaditeľ pre vývoj výrobkov
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Nemecko
9
•
Všeobecné bezpečnostné pokyny
Pri používaní elektronáradia je potrebné na
ochranu proti úrazu elektrickým prúdom,
nebezpečenstvu poranenia a požiaru
dodržiavať národné bezpečnostné predpisy.
Pred použitím elektronáradia si dôkladne
prečítajte tento návod. Uschovávajte tento
návod na bezpečnom mieste!
•
•
Všeobecné
•
•
•
•
•
•
Udržujte poriadok na svojom pracovisku.
Neporiadok na pracovisku vedie
k nebezpečenstvu vzniku úrazu.
Berte ohľad na vplyvy okolia. Nevystavujte
náradie dažďu. Nepoužívajte náradie vo
vlhkom alebo mokrom prostredí. Zaistite si
kvalitné osvetlenie pracoviska (250 - 300
luxov). Nepoužívajte náradie na miestach,
kde hrozí nebezpečenstvo požiaru alebo
explózie, napr. v blízkosti horľavých
kvapalín alebo plynov.
Udržujte náradie mimo dosahu detí!
Nedovoľte deťom, návštevníkom a
zvieratám, aby sa pohybovali v pracovnej
zóne a postarajte sa, aby sa nedostali
do kontaktu s náradím alebo sieťovým
káblom.
Noste vhodný pracovný odev. Nenoste
žiadny voľný odev alebo šperky, pretože
tie by mohli byť zachytené pohybujúcimi sa
dielmi náradia. Ak máte dlhé vlasy, noste
sieťku na vlasy. Pri práci vonku odporúčame
používať pracovné ochranné rukavice
a protišmykovú obuv.
Ochranné opatrenia. Noste stále ochranné
okuliare. Ak by pri práci mohol vznikať prach
alebo triesky, noste ochrannú dýchaciu
masku. Ak sú tieto čiastočky horúce,
musíte tiež nosiť teplu odolnú zásteru. Stále
noste tiež ochranu sluchu. Stále noste tiež
ochrannú prilbu.
Ochrana pred zásahom elektrickým
prúdom. Vyhnite sa telesnému kontaktu
s uzemnenými predmetmi napr. rúrami,
vykurovacími telesami, sporákmi a
chladničkami. Pri práci v extrémnych
podmienkach (napr. vysoká vlhkosť,
vznik kovového prachu pri práci, atď.)
môže byť elektrická bezpečnosť zvýšená
predradením oddeľovacieho transformátora
alebo automatického spínača v obvode
diferenciálnej ochrany (FI).
•
•
•
•
•
10
Dbajte na bezpečný postoj pri práci.
Dbajte na bezpečný postoj pri práci, aby
ste v každej pracovnej polohe udržali
rovnováhu.
Buďte stále pozorní. Sústreďte sa na
svoju prácu a postupujte racionálne. Ak ste
unavení, s náradím nepracujte.
Upnite si obrobok. Na uchytenie obrobku
používajte upínacie prípravky alebo zverák.
Je to bezpečnejšie a umožňuje to obsluhu
náradia obidvoma rukami.
Používajte zariadenia na odsávanie
prachu! Ak je možné k náradiu pripojiť
zariadenia na odsávanie alebo zber
prachu, uistite sa, že sú pripojené a riadne
používané.
Nenechávajte v náradí nástrojové kľúče.
Pred spustením náradia vždy skontrolujte,
či ste z neho odstránili kľúče a nastavovacie
nástroje.
Predlžovacie káble. Pred použitím
skontrolujte predlžovací kábel a v prípade,
že je poškodený, ho vymeňte. Ak pracujete
s náradím vonku, používajte výhradne
predlžovacie káble, vhodné na použitie
vonku a náležite označené.
Používajte vhodné náradie. Použitie
náradia na daný účel je popísané v tomto
prevádzkovom návode. Pre ťažkú prácu
nepoužívajte príliš slabé nástroje alebo
príslušenstvo. Používaním správneho
nástroja dosiahnete optimálnu kvalitu a
zaistíte svoju osobnú bezpečnosť. Náradie
nepreťažujte.
Varovanie! Použitie iného príslušenstva
alebo prídavného zariadenia a vykonávanie
iných pracovných operácií týmto náradím,
než je odporúčané návodom, môže viesť
ku zraneniu obsluhy.
Kontrolujte, či vaše náradie nie je
poškodené. Pred začatím práce
skontrolujte náradie aj sieťový kábel, či
nie sú poškodené. Skontrolujte, či všetky
pohyblivé časti sú správne namontované,
či niektoré diely nie sú prasknuté, či
ochranné zariadenia a spínače nie sú
poškodené a či niektoré iné poškodenia
nemôžu ohrozovať bezchybnú prevádzku
náradia. Uistite sa, že náradie bude
správne fungovať. Nepoužívajte náradie
v prípade, že niektorý jeho diel je chybný.
Nepoužívajte elektrické náradie v prípade,
že nefunguje prepínač Zap/Vyp. Chybné
•
•
•
•
•
•
diely nechajte vymeniť vždy v niektorej
z našich autorizovaných servisných dielní
DEWALT. Nikdy sa nepokúšajte opravovať
náradie sami.
Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
Pred tým, než necháte náradie bez dozoru,
vypnite ho vypínačom a vyčkajte, kým bude
náradie úplne v pokoji. V prípade, že náradie
nepoužívate, ďalej pred vykonaním údržby
a pri výmene nástrojov, príslušenstva alebo
dielov odpojte náradie od siete vytiahnutím
zástrčky.
Zabráňte neželanému spusteniu
prístroja! Nenoste náradie s prstom na
prepínači. Pred pripojením náradia do siete
vždy skontrolujte, či je vypínač v polohe
„Vyp“.
Opatrne zaobchádzajte s káblom! Nikdy
nenoste elektrické náradie za kábel. Nikdy
neťahajte za kábel, aby ste takto vytiahli
zástrčku zo zásuvky. Chráňte kábel pred
teplom, olejom a ostrými hranami.
Uschovávajte náradie na bezpečnom
mieste. Ak náradie nepoužívate, skladujte
ho na suchom mieste v uzavretých
priestoroch mimo dosahu detí.
Starajte sa o vaše náradie. Udržujte vaše
náradie ostré a čisté, aby ste s ním mohli
pracovať dobre a bezpečne. Dbajte na
predpisy na údržbu a na pokyny na výmenu
nástrojov. Udržujte všetky rukoväte a
spínače suché, čisté a neznečistené olejmi
a mazacími tukmi.
O p r a v y : To t o n á r a d i e z o d p o v e d á
príslušným bezpečnostným ustanoveniam.
Opravy vášho náradia zverujte výhradne
autorizovanej servisnej dielni firmy DEWALT.
Opravy smú vykonávať iba autorizovaní
odborníci za použitia originálnych
náhradných dielov; inak obsluhe hrozí
nebezpečenstvo úrazu.
•
3
Brúsenie farby
Dbajte na platné pravidlá pre brúsenie farby.
Je potrebné brať do úvahy najmä nasledujúce
body:
1 Na odsávanie prachu používajte podľa
možností odlučovač prachu podľa normy
TRGS 553.
2 Zvláštnu opatrnosť si vyžaduje brúsenie
farieb s obsahom olova:
• Deti a tehotné ženy nesmú vstupovať
na pracovisko.
11
Všetky osoby vstupujúce na pracovisko
musia používať špeciálnu masku
na ochranu pred prachom a parami
olovnatých farieb.
• Na pracovisku sa nesmie jesť, piť alebo
fajčiť.
Prachové častice a všetok ostatný odpad po
brúsení je potrebné odborne zlikvidovať.
Naviac poskytuje servis DEWALT na všetky
vykonávané opravy a vymenené náhradné
diely ďalšiu servisnú záručnú dobu v trvaní
6 mesiacov.
Politika našich služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom
je náš najvyšší cieľ. Kedykoľvek budete
potrebovať radu či pomoc, obráťte sa s dôverou
na náš najbližší servis D EWALT, kde Vám
vyškolený personál poskytne naše služby na
najvyššej úrovni.
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, hobľovacie
nože, brúsne kotúče, pílové listy, pílové kotúče,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo
prístroja poškodené opotrebovaním.
Záruka DEWALT
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto vysoko
kvalitného výrobku D EWALT. Náš záväzok
ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme tiež
naše služby zákazníkom. Preto ponúkame
záručnú dobu ďaleko presahujúcu minimálne
požiadavky vyplývajúce zo zákona.
Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa
– zákazníka v zmysle § 620 Občianskeho
zákonníka a § 429 Obchodného zákonníka.
Patrí k predávanému výrobku zodpovedajúceho
katalógového a výrobného čísla ako jeho
príslušenstvo. Pri každej reklamácii je potrebné
tento záručný list predložiť predávajúcemu, príp.
servisnému stredisku DEWALT poverenému
vykonávaním záručných opráv. Vo vlastnom
záujme si ho preto spolu s originálom dokladu
o nákupe starostlivo uschovajte.
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 30 dní záruku výmeny. Ak sa objaví
v priebehu 30 dní od zakúpenia náradia
akýkoľvek nedostatok podliehajúci záruke, bude
Vám u Vášho obchodníka náradie vymenené
za nové. Vďaka 1 ročnej záruke istoty máte
nárok po dobu 1 roka od zakúpenia prístroja
na bezplatné prehliadky v autorizovanom
servise D E WALT. Zárukou kvality firma
DEWALT garantuje počas trvania záručnej doby
(24 mesiacov pri nákupe pre priamu osobnú
spotrebu, 12 mesiacov pri nákupe pre osobnú
a podnikateľskú činnosť) bezplatné odstránenie
akejkoľvek materiálovej alebo výrobnej chyby
za nasledovných podmienok:
• Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom DEWALT a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených
servisných stredísk D EWALT, ktoré sú
autorizované na vykonávanie záručných
opráv.
• Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými
zariadeniami a príslušenstvom BBW či
Piranha, ktoré je vyslovene odporúčané
ako vhodné na použitie spolu s prístrojom
DEWALT.
• Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
• Motor prístroja nebol preťažovaný a nie
sú badateľné žiadne známky poškodenia
vonkajšími vplyvmi.
• Do prístroja nebolo zasahované
nepovolanou osobou. Osoby povolané
tvoria personál poverených servisných
stredísk DEWALT, ktoré sú autorizované
na vykonávanie záručných opráv.
DEWALT ponúka rozsiahlu sieť autorizovaných
servisných opravovní a zberných stredísk. Ich
zoznam nájdete na záručnom liste. Ďalšie
informácie týkajúce sa servisu môžete získať
na dole uvedených telefónnych číslach a na
internetovej adrese www.2helpU.com.
Black & Decker
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
+421 2 446 38 121, 3
Fax:
+421 2 446 38 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
02/2007
zst00047696 - 13-07-2007
12
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
13
BANDSCHLEIFER 1
©
DW433 - - - - - A
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
IČO: ………………………...........................…..
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
02/07
Popis
poruchy
Download PDF

advertising