DW432 | DeWalt DW432 BELT SANDER instruction manual

505101-05 PL
DW432
DW433
2
3
4
5
SZLIFIERKA TAŚMOWA
DW432/DW433
•
Przed użyciem szlifierki uważnie przeczytaj
instrukcję obsługi.
Serdeczne gratulacje!
Dziękujemy za zakupienie szlifierki taśmowej
firmy D E WALT, która zgodnie ze swoją
długoletnią tradycją oferuje tylko innowacyjne
i wypróbowane w licznych testach, wysokiej
jakości produkty dla specjalistów. Wiele lat
doświadczeń i ciągły rozwój sprawiły, że firma
DEWALT stała się prawdziwie niezawodnym
partnerem dla wszystkich użytkowników
profesjonalnych narzędzi.
Opis (rys. A)
Szlifierka taśmowa DW 432/DW 433 jest
przeznaczona do celów profesjonalnych.
1 Wyłącznik
2 Przycisk blokujący wyłącznik w trybie pracy
ciągłej
3 Dodatkowa rękojeść
4 Wyłącznik funkcji odsysania pyłu
5 Nastawnik prędkości (DW433)
6 Rolka
7 Dźwignia napinająca
8 Pokrętło centrujące taśmy
9 Zbiornik pyłowy
Dane techniczne
Napięcie
(V)
Pobór mocy
(W)
Prędkość przesuwu
taśmy
(m/min)
Powierzchnia szlifowania (mm)
Długość taśmy
(mm)
Szerokość taśmy
(mm)
Masa
(kg)
DW432
230
800
DW433
230
800
420
140x75
533
75
5,6
260-420
140x75
533
75
5,6
Minimalne natężenie prądu bezpiecznika
Elektronarzędzia zasilane napięciem 230 V
Bezpieczeństwo elektryczne
Silnik elektryczny jest przystosowany do
zasilania prądem o tylko jednym napięciu.
Dlatego sprawdź, czy napięcie sieciowe
odpowiada wartości podanej na tabliczce
znamionowej elektronarzędzia.
Szlifierka jest DEWALT jest podwójnie
zaizolowana zgodnie z normą EN 50144
i dlatego żyła uziemiająca nie jest
potrzebna.
10 A
W instrukcji tej zastosowano następujące
symbole:
Uwaga: Wskutek nieprzestrzegania
tej wskazówki narażasz się na
doznanie obrażeń ciała, utratę życia
lub uszkodzenie narzędzia!
Wymiana kabla sieciowego lub wtyczki
Uszkodzony kabel sieciowy lub wtyczka
mogą być wymienione tylko przez specjalistę
elektryka. Wysłużony kabel sieciowy lub
wtyczkę należy następnie fachowo zlikwidować
zgodnie z obowiązującymi przepisami o
ochronie środowiska naturalnego.
Napięcie elektryczne
Niebezpieczeństwo pożaru
Przedłużacz
Niebezpieczeństwo wybuchu
Używaj przedłużacza, który został dopuszczony
do eksploatacji i wytrzymuje pobór mocy przez
elektronarzędzie (patrz: Dane techniczne). Jego
minimalny przekrój powinien wynosić 1,5 mm2.
Zawsze całkowicie odwijaj kabel z bębna.
Kontrola zakresu dostawy
Opakowanie zawiera następujące elementy:
1 szlifierka taśmowa
1 zbiornik pyłowy
1 zestaw taśm szlifierskich
1 instrukcja obsługi
1 rysunek szlifierki w rozłożeniu na części
•
Montaż i regulacja
Przed rozpoczęciem montażu i regulacji
zawsze wyjmuj wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego.
Sprawdź, czy szlifierka i przynależne
akcesoria nie uległy uszkodzeniu podczas
transportu.
6
Zakładanie i centrowanie taśmy szlifierskiej
(rys. rys. B1 i B2)
•
Szlifierka ta wymaga taśmy o wymiarach 75
x 533 mm.
• Obróć dźwignię napinającą (7) w prawo (w
kierunku ruchu wskazówek zegara) aż do
zwolnienia taśmy.
• Zdejmij taśmę szlifierską (10).
• Załóż nową taśmę szlifierską tak, by strzałka
na jej wewnętrznej powierzchni tocznej była
zgodna ze strzałką na obudowie szlifierki.
• Obróć dźwignię napinającą w lewo do
pozycji napięcia taśmy.
• Załącz szlifierkę i tak obróć pokrętło
centrujące (8), aż taśma szlifierska znajdzie
się na środku wałka (6).
•
•
•
•
•
Nasuń zbiornik pyłowy (9) na obrzeże (15)
adaptera (14).
Nakładkę zabezpieczającą (16) wyciągnij
do góry.
Zaczep (17) przyłóż do krawędzi (18).
Występy (19) zgraj z wycięciami (20).
Wciśnij adapter (14) w gniazdo wylotowe do
odsysania pyłu (21) aż do zatrzaśnięcia w
swoim położeniu.
Nakładkę zabezpieczającą wciśnij do
dołu.
Wyłączanie funkcji odsysania pyłu
Funkcję odsysania pyłu można wyłączyć
przez uruchomienie zaworu odcinającego.
Zapobiega to wyrzucaniu pyłu w kierunku osoby
obsługującej narzędzie.
• By zamknąć zawór, przesuń wyłącznik (4)
do przodu.
• By otworzyć zawór, przesuń wyłącznik do
tyłu.
Ustawienie przedniej rękojeści (rys. C)
Przednią rękojeść można ustawić w jednej
z dwóch pozycji. Wybierz tę, która pozwala Ci
na dogodniejsze kontrolowanie pracy szlifierki.
Fabrycznie rękojeść ta jest zamocowana na
górze obudowy.
• Wykręć śrubę (11) przechodzącą przez
środek rękojeści (3).
• Zdejmij rękojeść z obsady i przyłóż ją albo
u góry (12), albo z przodu (13) obudowy.
• Sprawdź, czy rękojeść jest dobrze
osadzona.
• Dokręć śrubę.
Gdy jest założony zbiornik pyłowy,
zawór odcinający musi być zawsze
otwarty.
Zakładanie, zdejmowanie i regulowanie
ramki szlifierskiej (rys. rys. A i E)
Ramka szlifierska (23) należy do wyposażenia
specjalnego.
• Przednią rękojeść (3) zamocuj w górnej
pozycji roboczej na obudowie szlifierki.
• Zdejmij zbiornik pyłowy (9) i zamknij zawór
odcinający (4).
• Element mocujący ramki (24) przyłóż
w odpowiednim miejscu do obudowy
szlifierki. Zamocuj ramkę przez dokręcenie
pokrętła (25).
• Wałek ustalający (26) wciśnij w tylne
zaczepy (27) aż do zatrzaśnięcia.
• Pokrętłem (28) ustal kąt nachylenia ramki
szlifierskiej (23).
• By zdjąć ramkę, wykonaj opisane operacje
w odwrotnej kolejności.
DW433 - Elektroniczna regulacja prędkości
przesuwu taśmy (rys. A)
Prędkość przesuwu taśmy można elektronicznym
nastawnikiem (5) regulować bezstopniowo od
260 do 420 m/min.
• Obróć regulator do żądanej pozycji.
Wypróbuj różne ustawienia dla osiągnięcia
optymalnych wyników pracy. Na ogół
twardy materiał wymaga większej prędkości
przesuwu.
Odsysanie pyłu (rys. rys. D1 i D2)
Przy szlifowaniu drewna zawsze
powstaje pył. By móc ten pył eliminować,
trzeba korzystać ze zbiornika pyłowego
skonstruowanego zgodnie z obowiązującymi wytycznymi.
Montaż i demontaż stojaka (rys. rys. F1 i
F2)
Przy użyciu stojaka (wyposażenie specjalne)
można korzystać ze szlifierki jako urządzenia
stacjonarnego zarówno w poziomie, jak i
w pionie.
Stojak jest szczególnie przydatny przy
szlifowaniu małych przedmiotów obrabianych.
Przy szlifowaniu metalu nie używaj
zbiornika pyłowego ani odkurzacza
przemysłowego bez odpowiedniej
osłony przeciwiskrowej.
7
Położenie pionowe
• Załóż ramkę szlifierską (23) zgodnie
z powyższym opisem.
• Każdą z nóżek stojaka (29) przytwierdź
do ramki szlifierskiej (23) odpowiednimi
śrubami (30).
• Śrubami (32) przytwierdź prowadnicę (31)
do ramki szlifierskiej. Odległość między
prowadnicą a taśmą szlifierską nie powinna
być większa niż 2 mm.
W żadnym wypadku nie szlifuj
magnezu!
Załączanie i wyłączanie (rys. A)
•
•
•
Szlifowanie (rys. A)
•
Uważaj, by prowadnica nie dotykała
taśmy szlifierskiej.
•
•
•
•
By zapewnić stabilność całej tej konstrukcji,
przytwierdź nóżki do stołu warsztatowego,
korzystając z przewidzianych w tym celu
otworów do mocowania (33).
Położenie prowadnicy można regulować
po odkręceniu nakrętek motylkowych (które
następnie znów trzeba mocno dokręcić).
By zdemontować stojak, wykonaj opisane
operacje w odwrotnej kolejności.
•
•
Dla zapewnienia wydajnego odsysania pyłu
zbiornik pyłowy należy opróżniać, gdy wypełni
się mniej więcej do 1/3 swojej pojemności.
• Nakładkę zabezpieczającą (16) wyciągnij
do góry.
• Zdejmij zbiornik pyłowy (9) razem
z adapterem (14).
• Naciśnij zbiornik pyłowy w zaznaczonych
miejscach (20), by odłączyć go od adaptera.
• Delikatnie wytrzep zawartość zbiornika
pyłowego.
Zwraca się uwagę, że przy korzystaniu
ze szlifierki w pozycji poziomej zawsze
powinien być zamontowany element
zabezpieczający.
Konserwacja
Elektronarzędzia firmy DEWALT odznaczają
się dużą trwałością użytkową i prawie nie
wymagają konserwacji. Jednak warunkiem
ciągłej, bezawaryjnej pracy jest ich regularne
czyszczenie.
Instrukcja obsługi
•
•
•
Rozpocznij pracę od szlifowania papierem
gruboziarnistym.
Przemieszczaj szlifierkę długimi,
posuwistymi ruchami.
Często kontroluj wynik pracy.
Po zakończeniu szlifowania zawsze
wyłączaj elektronarzędzie. Wtyczkę kabla
wyjmuj z gniazda sieciowego tylko po
uprzednim wyłączeniu szlifierki.
Opróżnianie zbiornika pyłowego (rys. rys.
D1 i D2)
Położenie poziome
• Zamontuj stojak, tak jak to wyżej opisano.
• Zamocuj element zabezpieczający (35)
z lewej strony prowadnicy. W tym celu
wykręć nakrętkę motylkową, nasadź
element zabezpieczający na gwint i
ponownie dokręć nakrętkę.
• Ustaw element zabezpieczający w pionie i
zatrzaśnij w wycięciu (36).
• Dociągnij nakrętkę motylkową.
•
Załączanie: naciśnij wyłącznik (1).
By załączyć szlifierkę na stałe, naciśnij
przycisk blokujący wyłącznik (2).
Wyłączanie: ponownie naciśnij wyłącznik.
Zawsze przestrzegaj wskazó-wek
bezpieczeństwa i obowiązujących
przepisów.
Smarowanie
Nigdy nie zapominaj o wystarczającym
zabezpieczeniu wszystkich szlifowanych
materiałów.
Przy szlifowaniu tylko lekko dociskaj
szlifierkę. Nadmierny docisk nie polepsza
jakości szlifowania, zwiększa obciążenie
elektronarzędzia i łatwo doprowadza do
zerwania papieru ściernego.
Unikaj przeciążenia szlifierki.
Szlifierka nie wymaga żadnego dodatkowego
smarowania.
Czyszczenie
Dbaj o to, by szczeliny wentylacyjne zawsze
były odsłonięte i regularnie przecieraj obudowę
miękką szmatką.
8
Ochrona środowiska
Wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa
Selektywna zbiórka odpadów. Produktu
tego nie wolno wyrzucać do normalnych
śmieci z gospodarstw domowych.
Przy korzystaniu z elektronarzędzi
przestrzegaj obowiązujących przepisów bhp,
by zminimalizować ryzyko porażenia prądem
elektrycznym, pożaru i doznania urazu ciała.
Przed użyciem narzędzia przeczytaj podane
niżej wskazówki bezpieczeństwa pracy i
dobrze zapamiętaj je na przyszłość!
Gdy pewnego dnia będziesz zmuszony zastąpić
produkt D EWALT nowym sprzętem lub nie
będziesz go już potrzebować, nie wyrzucaj go
do śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie
oddaj do specjalistycznego zakładu utylizacji
odpadów.
Wskazówki ogólne
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych
produktów i opakowań niektóre materiały
mogą być odzyskane i ponownie
wykorzystane. W ten sposób chroni się
środowisko naturalne i zmniejsza popyt
na surowce.
•
•
Lokalne przepisy mogą wymagać oddawania
elektrycznych urządzeń powszechnego użytku
sprzedawcy, u którego produkt został zakupiony,
lub do punktów zbiorczych.
Firma D E WALT chętnie przyjmuje stare,
wyprodukowane przez siebie urządzenia
i utylizuje je zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Usługa ta jest bezpłatna. By
z niej skorzystać, oddaj elektronarzędzie do
autoryzowanego warsztatu naprawczego, który
prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.
•
•
W instrukcji tej zamieszczono adresy
przedstawicielstw handlowych firmy DEWALT,
które udzielają informacji o warsztatach
serwisowych. Ich listę znajdziesz także
w internecie pod adresem: www.2helpU.com.
•
•
9
Utrzymuj porządek w miejscu pracy.
Nieporządek w miejscu pracy grozi
wypadkiem.
Uwzględniaj wpływy otoczenia. Nie
wystawiaj szlifierki na działanie deszczu.
Nie używaj jej w wilgotnym lub mokrym
otoczeniu. Zadbaj o dobre oświetlenie
miejsca pracy (250 - 300 luks). Nie włączaj
elektronarzędzia w miejscach, gdzie
występuje niebezpieczeństwo pożaru bądź
wybuchu, jak na przykład w pobliżu palnych
cieczy lub gazów.
Nie dopuszczaj dzieci do miejsca pracy!
Nie dopuszczaj dzieci, osób postronnych
ani zwierząt do miejsca pracy i pilnuj, by nie
dotykały szlifierki ani kabla sieciowego.
Zakładaj odpowiednią odzież ochronną.
Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii, gdyż
mogą one zostać pochwycone przez
obracające się części szlifierki. Przy pracy
na wolnym powietrzu godne polecenia są
rękawice ochronne i obuwie na szorstkiej
podeszwie. Na długie włosy zakładaj
specjalną siatkę ochronną.
Ochrona osobista. Zawsze zakładaj
okulary ochronne i maskę przeciwpyłową,
jeżeli podczas pracy w powietrze jest
wzbijany pył lub drobiny obrabianego
materiału. Gdy są one gorące, ubierz
żaroodporny fartuch. Przy wysokim
poziomie ciśnienia akustycznego lub
nieprzyjemnym hałasie załóż specjalne
słuchawki ochronne. Nie zapomnij o kasku
ochronnym.
Chroń się przed porażeniem prądem
elektrycznym. Unikaj dotykania
uziemionych elementów, jak na przykład
rury, grzejniki, piece i chłodziarki.
W ekstremalnych warunkach zastosowania (na przykład duża wilgotność, unoszenie
się pyłu metalowego itp.) bezpieczeństwo
elektryczne można zwiększyć przez
•
•
•
•
•
•
•
•
zastosowanie transfor-matora separującego
lub wyłącznika ochronnego różnicowoprądowego.
Zachowuj stabilną postawę. Zachowuj
stabilną postawę, by nie stracić równowagi
w jakiejś pozycji roboczej.
Zawsze zachowuj uwagę. Koncentruj się
na swojej pracy. Postępuj rozsądnie. Nie
używaj szlifierki, gdy jesteś zmęczony.
Zabezpiecz obrabiany przedmiot. Używaj
urządzeń mocujących lub imadła do
przytrzymywania przedmiotu obrabianego.
Gdy przedmiot ten jest dobrze zamocowany,
możesz obsługiwać szlifierkę dwiema
rękami.
Używaj urządzeń do odsysania pyłu!
Jeżeli producent przewidział urządzenia
do odsysania pyłu, sprawdź, czy są one
przyłączone i prawidłowo zamontowane.
Nie pozostawiaj wetkniętych kluczy do
mocowania narzędzi. Przed załączeniem
sprawdź, czy zostały wyjęte klucze i
przyrządy nastawcze.
Przedłużacz. Przed użyciem szlifierki
sprawdź przedłużacz i wymień go w razie
wykrycia uszkodzenia. Przy pracy na
wolnym powietrzu stosuj tylko przeznaczone
do tego celu i odpowiednio oznakowane
przedłużacze.
Używaj odpowiednich narzędzi
roboczych. W niniejszej instrukcji
opisano zastosowanie szlifierki zgodne
z przeznaczeniem. Do ciężkich prac nie
używaj zbyt słabych narzędzi roboczych ani
przystawek. Optymalną jakość i osobiste
bezpieczeństwo osiągniesz tylko przy
użyciu właściwego narzędzia.
Ostrzeżenie! Używanie innych nasadek i
wyposażenia niż zalecane w tej instrukcji
lub wykonywanie prac niezgodnych
z przeznaczeniem produktu może
doprowadzić do wypadku.
Kontroluj szlifierkę pod względem
uszkodzeń. Przed użyciem sprawdź
szlifierkę i kabel sieciowy, czy są
całkowicie sprawne. Nie zapomnij przy
tym o ruchomych elementach. By zapewnić
nienaganną pracę elektronarzędzia,
wszystkie części muszą być prawidłowo
zamontowane, a uszkodzone elementy i
urządzenia zabezpieczające naprawione
lub wymienione. W żadnym wypadku
nie używaj szlifierki z niesprawnym
wyłącznikiem czy też jakimkolwiek innym
•
•
•
•
•
•
wadliwym elementem. W razie potrzeby
zleć wymianę autoryzowanemu warsztatowi
serwisowemu DEWALT. Nie próbuj samemu
naprawiać szlifierki.
Wyjmuj wtyczkę sieciową. Wyłącz
szlifierkę, odczekaj, aż się zatrzyma,
i dopiero wtedy opuść miejsce pracy.
W razie nieużywania elektronarzędzia,
przed rozpoczęciem konserwacji i przy
wymianie narzędzia roboczego bądź
jakiejkolwiek innej części wyjmuj wtyczkę
kabla z gniazda sieciowego.
Uważaj, by nie doszło do niezamierzonego załączenia. Szlifierki przyłączonej
do sieci nie przenoś z palcem opartym
na wyłączniku. Przy przyłączaniu kabla
zasilającego do sieci najpierw upewnij się,
czy elektronarzędzie jest wyłączone.
Ostrożnie obchodź się z kablem.
Nie przenoś szlifierki za kabel ani nie
używaj kabla do wyjmowania wtyczki z
gniazda sieciowego. Chroń kabel przed
wysoką temperaturą, olejem i ostrymi
krawędziami.
Bezpiecznie przechowuj swoje narzędzia!
Nieużywane elektronarzędzia przechowuj
w suchych, niedostępnych dla dzieci
miejscach.
Starannie konserwuj swoje narzędzia.
Ostrz i utrzymuj w czystości swoje narzędzia,
gdyż jest to warunkiem bezpieczeństwa
pracy. Stosuj się do instrukcji konserwacji
i wymiany narzędzi. Wszystkie rękojeści
i wyłączniki powinny być suche, czyste,
niezabrudzone olejem ani smarem.
Naprawy: Opisywane szlifierka jest
zgodna z obowiązującymi przepisami
bezpieczeństwa i higieny pracy. Naprawy
zlecaj tylko autoryzowanemu warsztatowi
serwisowemu firmy D EWALT. Naprawy
mogą być wykonywane wyłącznie
przez uprawnionych specjalistów przy
użyciu oryginalnych części zamiennych;
w przeciwnym razie użytkownik naraża się
na nieprzewidywalne konsekwencje.
Szlifowanie pomalowanych powierzchni
Przy szlifowaniu pomalowanych powierzchni
przestrzegaj ogólnie obowiązujących zasad,
a w szczególności następujących punktów:
1 Do odsysania pyłu w miarę możliwości
używaj odkurzacza przemysłowego
zgodnego z normą TRGS 553.
10
2
3
Szczególną ostrożność zachowuj przy
szlifowaniu powierzchni pomalowanych
farbami z domieszką ołowiu:
• Nie dopuszczaj dzieci ani kobiet
ciężarnych do miejsca pracy.
• Każda osoba przebywająca w miejscu
pracy szlifierki musi założyć specjalną
maskę przeciwpyłową, by chronić układ
oddechowy przed pyłami i parami z farb
ołowiowych.
• W miejscu pracy nie wolno jeść, pić ani
palić.
Drobiny pyłu i inne odpady pozostałe
po szlifowaniu fachowo likwiduj zgodnie
z przepisami o ochronie środowiska.
Deklaracja zgodności z normami UE
DW432/DW433
Firma D E WALT deklaruje niniejszym, że
opisywane szlifierki zostały wykonane zgodnie
z następującymi wytycznymi i normami: 98/37/
EWG, 89/336/EWG, 73/23/EWG, EN 50144,
EN 55014-2, EN 55014-1, EN 61000-3-2 i EN
61000-3-3.
By uzyskać więcej informacji na ten temat,
prosimy o zwracanie się pod podany niżej adres
lub do jednej z naszych filii wymienionych na
tylnej okładce instrukcji obsługi.
Poziom ciśnienia akustycznego jest zgodny
z wytycznymi Unii Europejskiej 86/188/EWG
oraz 96/37/EWG i został zmierzony według
normy EN 50144:
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A)* 85,3
Moc akustyczna
dB(A) 94
* Wartość emisji zmierzona w miejscu pracy.
Zakładaj odpowiednie słuchawki ochronne.
Ważona wartość skuteczna przyśpieszenia
według normy EN 50144: < 2,5 m/s2
Dyrektor Działu Konstrukcyjnego
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Niemcy
08.03.2004r.
11
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane niewłaściwym użytkowaniem
lub używaniem produktu niezgodnie
z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub
przepisami bezpieczeństwa;
b) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane przeciążaniem narzędzia,
które prowadzi do uszkodzeń silnika,
przekładni lub innych elementów, a także
stosowaniem osprzętu innego niż zalecany
przez DeWALT;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu
i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych
klęsk żywiołowych, korozji, normalnego
zużycia w eksploatacji czy też innych
czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub
były przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do
urządzenia, taki jak: wiertła, tarcze pilarskie,
tarcze szlifierskie, końcówki wkręcające, noże
strugarskie, brzeszczoty, papier ścierny i inne
elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe,
które sprzedały produkt, nie udzielają upoważnień
ani gwarancji innych niż określone w karcie
gwarancyjnej. W szczególności nie obejmują
prawa Klienta do domagania się zwrotu utraconych
zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową
DEWALT
Warunki gwarancji:
Gwarantujemy sprawne działanie produktu, zgodnie
z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi
w instrukcji obsługi. Niniejszą gwarancją nie jest objęte
wyposażenie takie, jak: szczotki, piły tarczowe, tarcze
ścierne, wiertła i inne akcesoria, jeżeli nie została do
nich dołączona oddzielna karta gwarancyjna oraz
elementy podlegające naturalnemu zużyciu.
1. Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami
materiałowymi.
2. Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu
przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz
łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
3. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia
(wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych części)
w okresie 12 miesięcy od daty zakupu.
4. Produkt reklamowany musi być:
a) dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną kartą gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
b) p r z e s ł a n y d o C e n t r a l n e g o S e r w i s u
Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu
sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi
powyżej.
5. Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie
koszty związane z zapewnieniem bezpiecznego
opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem
ponosi Klient. W przypadku odrzucenia roszczenia
gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca
nadania na koszt adresata.
6. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych.
7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
8. O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09
zst00064605 - 30-05-2008
12
TYP.
1
DW432
E13922
www.2helpU.com
13
17 - 03 - 04
TYP.
1
DW433
E13926
www.2helpU.com
14
17 - 03 - 04
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising