DW701 | DeWalt DW701 MITRE SAW Type 2 instruction manual

®
DW701
DW707
Dansk
1
Deutsch
8
English
16
Español
23
Français
30
Italiano
37
Nederlands
45
Norsk
52
Português
59
Suomi
66
Svenska
73
Türkçe
80
EÏÏËÓÈη
88
Copyright DEWALT
1
2
3
16
4
5
6
7
8
9
10
11
15
A1
14
13 12
17 18
24
23
22
12
A2
21
20
19
25 26 27
28
29 26 27 25
31
32
30
26
30
A3
A4
38
16
37
34
31
33
36
A5
B
35
40
41
39
42
15
43
D
C
2
45
21
44
E
F1
6
5
48 45
2
47
5
46
13
7
G1
F2
51 50 49
12
16
H1
G2
11
45
53
15
H2
52
H3
14
56
45
53
53
3
54
H4
J1
19 58
56
59
57
55
20
57
J3
J2
K1
2
60
45°
1
K2
L2
L1
2
1
3
M
N
A
O
P1
P2
DANSK
KAP- OG GERINGSSAV DW701/DW707
Tillykke!
EF-Overensstemmelseserklaring
Du har valgt en DEWALT maskine. Mange års erfaring, ihærdig
produktudvikling og innovation gør DEWALT til en af de mest pålidelige
partnere for professionelle brugere.
Indholdsfortegnelse
Tekniske data
EF-Overensstemmelseserklaring
Sikkerhedsinstruktioner
Kontroller emballagens indhold
Beskrivelse
El-sikkerhed
Anvendelse af forlængerkabel
Samling
Justering
Brugervejledning
Vedligeholdelse
Service
da - 1
da - 1
da - 2
da - 3
da - 3
da - 3
da - 3
da - 3
da - 4
da - 4
da - 7
da - 7
DW701/DW707
DEWALT erklærer at disse værktøjer er konstrueret i
henhold til EU-direktiverne: 89/392/EØF, 89/336/EØF, 73/23/EØF,
EN 50144, EN 55104, EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
For yderligere information bedes De venligstkontakte DEWALT på
nedenstående adresse eller se bagsiden af brugervejledningen.
Lydniveauet er i overensstemmelse med EU-direktiverne 86/188/EØF &
89/392/EØF, målt i henhold til EN 50144:
DW701
DW707
(lydniveau)
dB(A)*
89,7
89,7
LWA (akustisk styrke)
dB(A)
97,7
97,7
LpA
* ved operatørens øre
Tekniske data
Spænding
V
Motoreffekt (indgang)
W
Motoreffekt (udgang)
W
Klingediameter
mm
Huldiameter
mm
Max. ubelastet omdrejningstal
min-1
Gering (max.)
venstre og højre
Vinkel (max.)
venstre
Dobbelgering
vinkled
gering
Kapacitet
kapning 90°
mm
gering 45°
mm
gering 48°
mm
vinkled 45°
mm
vinkled 48°
mm
Total mål
mm
Vægt
kg
DW701
230
1.600
1.100
216
30
2.500-5.000
48°
48°
45°
45°
DW707
230
1.200
800
216
30
6.700
48°
48°
45°
45°
60 x 270
60 x 190
60 x 180
48 x 270
44 x 270
460 x 560 x 430
16
60 x 270
60 x 190
60 x 180
48 x 270
44 x 270
460 x 560 x 430
15,5
Sikringer:
230 V maskiner
Anvend høreværn, hvis lydniveauet overstiger 85 dB(A).
Den vægtede geometriske middelværdi af accelerationsfrekvensen i
henhold til EN 50144:
DW701
DW707
2,5 m/s2
2,5 m/s2
TÜV Rheinland
Sicherheit und Umweltschutz GmbH
Am Grauen Stein
D-51105 Köln
Germany
Cert. No.
BM 9410802 01
Produktudviklingsdirektør
Horst Großmann
10 A
Følgende piktogrammer anvendes i denne håndbog:
Angiver risiko for personskade, livsfare eller ødelæggelse af
værktøjet, hvis brugervejledningens instruktioner ikke følges.
Angiver risiko for elektrisk stød.
Skarpe kanter.
1
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
da - 1
DANSK
Sikkerhedsinstruktioner
Læs brugsanvisningen igennem, inden maskinen tages i brug.
Opbevar brugsanvisningen let tilgængeligt, så alle, der bruger
maskinen, har adgang til brugsanvisningen.
Foruden nedenstående instruktioner, bør Arbejdstilsynets regler altid
følges.
ADVARSEL!
Når man anvender elværktøj, skal følgende grundlæggende
sikkerhedsinstruktioner altid følges for at nedsætte risikoen for
elektriske stød, personskader og brand.
1 Brug høreværn
Lydniveauet ved bearbejdning af forskellige materialer kan variere, af og
til overstiger niveauet 85 dB(A). For at beskytte sig selv, skal man altid
anvende høreværn.
2 Hold arbejdsområdet i orden
Uordentlige arbejdsområder og arbejdsbænke indbyder til skader.
3 Tænk på arbejdsmiljøets indflydelse
Udsæt ikke elværktøj for regn. Anvend ikke elværktøj på fugtige eller
våde pladser. Sørg for en god belysning over arbejdsområdet.
Anvend ikke elværktøj i nærheden af let antændelige væsker eller gasser.
4 Beskyt dig mod elektriske stød
Undgå kropskontakt med dele, der har jordforbindelse
(f.eks. rør, radiatorer, komfurer, køleskabe).
Ved ekstreme arbejdsforhold (f.eks. høj fugtighed, forekomst af
metalstøv osv.) kan den elektriske sikkerhed øges ved at tilkoble en
fejlstrømsafbryder.
5 Hold børnene på afstand
Lad ikke børn komme i berøring med værktøjet eller forlængerledningen.
Det er påkrævet at holde børn under 16 år under opsyn.
6 Opbevar værktøj sikkert
Når elværktøjet ikke anvendes, skal det opbevares på et tørt,
højt placeret sted, låst inde, uden for børns rækkevidde.
7 Overbelast ikke elværktøj
Man arbejder bedre og mere sikkert inden for det anførte effektområde.
8 Brug det rigtige elværktøj
Tving ikke elværktøj til at udføre arbejde, som er beregnet til kraftigere
værktøj. Brug ikke værktøj til formål, det ikke er beregnet til, brug f.eks.
ikke en håndrundsav til at save kviste eller brænde.
9 Klæd dig rigtigt på
Bær ikke løst hængende tøj eller smykker. De kan sidde fast i
bevægelige dele. Gummihandsker og skridsikre sko anbefales ved
udendørs arbejde. Brug hårnet, hvis du har langt hår.
10 Brug beskyttelsesbriller
Brug beskyttelsesbriller for at forhindre, at du får støv i øjnene,
hvilket kan forårsage skade. Hvis der opstår meget støv, bruges også
støvmaske.
11 Ledningen må ikke mishandles
Bær aldrig værktøjet i ledningen og træk ikke i ledningen for at tage
kontakten ud af stikket. Udsæt ikke ledningen for varme, olie eller
skarpe kanter.
12 Sæt arbejdsemnet fast
Brug skruetvinger eller skruestik for at spænde arbejdsemnet fast. Det
er sikrere end at bruge hånden, og du får begge hænder fri til arbejdet.
13 Stræk dig ikke for meget
Sørg for, at du altid har sikkert fodfæste og balance.
14 Vedligehold værktøjet omhyggeligt
Hold værktøjet skarpt og rent. Følg instruktionerne med hensyn til
pasning og udskiftning af tilbehør.
Kontroller elværktøjets ledning regelmæssigt og få den repareret hos et
autoriseret serviceværksted, hvis den er beskadiget. Kontroller
forlængerledninger regelmæssigt og udskift dem, hvis de er
beskadigede. Hold håndtagene tørre, rene og fri for olie og fedt.
da - 2
15 Tag kontakten ud af stikket når elværktøjet ikke er i brug, inden
service og ved udskiftning af tilbehør
16 Fjern nøglerne
Kontroller at nøgler og justerværktøj er fjernet fra elværktøjet,
inden det startes.
17 Undgå utilsigtet start
Bær ikke tændt elværktøj med fingeren på afbryderen. Sørg for,
at afbryderen er slået fra, når du sætter kontakten i stikket.
18 Forlængerledninger udendørs
Udendørs må der kun anvendes forlængerledninger, der er godkendt til
udendørs brug og mærkede til dette.
19 Vær opmærksom
Se på det, du gør. Brug din sunde fornuft. Brug ikke elværktøjet,
når du er træt.
20 Kontroller elværktøjet for skader, inden du tilslutter ledningen til
vægstikket
Inden fortsat brug af elværktøjet, skal eventuelle beskadigede
sikringsanordninger og andre defekte dele kontrolleres nøje for at finde
ud af, om de fortsat kan fungere rigtigt og udføre den planlagte
funktion.
Kontroller at de bevægelige dele fungerer upåklageligt og ikke
klemmer, at ingen dele er gået i stykker, at alle dele er rigtigt
monterede, og at andre forhold, der kan påvirke driften, er i orden.
En sikkerhedsanordning eller en anden del, som er beskadiget,
skal repareres eller udskiftes af et autoriseret serviceværksted,
hvis intet andet er anført i brugsanvisningen.
Fejlbehæftede afbrydere skal udskiftes hos et autoriseret
serviceværksted.
Brug ikke elværktøjet, hvis afbryderen ikke kan kobles til eller fra.
21 For din personlige sikkerhed
Brug kun tilbehør og dele, der er anbefalet i brugsanvisningen og
katalogerne. Anvendelsen af andet værktøj eller tilbehør end det,
der anbefales i brugsanvisningen eller katalogerne kan medføre risiko
for personskader.
22 Få dit værktøj repareret hos et autoriseret DEWALT
serviceværksted
Dette elværktøj overholder de relevante sikkerhedsforskrifter.
For at undgå fare, må reparationer af eludstyr kun foretages af
autoriserede elektrikere.
Supplerende sikkerhedsregler for geringssave
• Kontrollér, at savklingen roterer den rigtige vej. Kontrollér, at klingen er
skarp. Anvend ikke mindre eller større savklinger end anbefalet.
Se de tekniske specifikationer vedrørende savklingens diameter.
• Kontrollér, at alle låseskruer og spær er spændt, inden du starter saven.
• Kontrollér med jævne mellemrum, at motorens luftindtag er frie for støv
og spåner.
• Tag stikket ud af kontakten, inden du starter vedligeholdelse eller
udskifter savklingen.
• Læs brugsanvisningen inden du anvender tilbehør til saven.
Fejlagtig brug af tilbehør kan medføre materialskader.
• Sørg for, at motoren har opnået fulde omdrejninger, inden savningen
påbegyndes.
• Løft savhovedet op fra savsnittet, inden du slipper strømafbryderen.
• Prøv ikke at standse motorakslen ved at holde et emne mod
ventilatoren.
• Hold hænderne væk fra savklingen, når strømmen er tilsluttet.
• Sav ikke meget små stykker.
• Forsøg aldrig at standse savklingen ved at presse et emne mode den
roterende savklinge. De kan medføre alvorlige personskader.
• Anvend aldrig beskadigede savklinger.
• Anvend ikke slibeskiver.
• Brug ikke maskinen til at save i ferrometaller, ikke-ferrometaller eller
murværk.
2
DANSK
Anden fare
Følgende risici er forbundet med anvendelsen af geringssave:
Selvom man følger alle relevante sikkerhedsinstruktioner og anvender
sikkerhedsanordninger, kan der stadig være visse farer. Disse farer er:
- Høreskader.
- Risiko for uheld med de roterende savklingers uafdækkede dele.
- Risiko for skade under udskiftning af klinger.
- Risiko for at få fingrene i klemme under åbning af afskærmningen.
- Helbredsrisiko ved indånding af træstøv, der udvikles under savning,
især fra eg, bøg og MDF.
Kontroller emballagens indhold
Emballagen indeholder:
1 Delvis samlet maskine
1 4 mm Unbrakonøgle
1 6 mm Unbrakonøgle
1 216 mm TCT savklinge
2 Låseskruer
1 Indsatsanslag (med 2 skruer)
1 Brugervejledning
1 Tegning
• Kontroller, at værktøjet, komponenter eller tilbehør ikke er blevet
beskadiget under transporten.
• Tag dig tid til at læse og forstå denne brugervejledning, før du tager
værktøjet i brug.
• Tag forsigtigt saven ud af emballagen.
27 Emnestøtte
28 Klemme til emne
29 Svingbart emnestop
30 Justerbart stativ 760 mm (max. højde)
31 Støtteben
A4
32 Længdestop til små arbejdsemner (kan kun anvendes sammen med
støttestængerne [26])
A5
31 Støtteben
33 Rullebord
El-sikkerhed
Elmotoren er kun beregnet til én spænding. Kontroller,
at strømforsyningen svarer til spændingen på typeskiltet.
Udskiftning af kabel eller stik
Ved udskiftning af kablet eller af stikket skal den bortskaffes på sikker
måde. Et stik med blottede kobberledere er farlig, hvis den sættes i en
strømførende kontakt.
Anvendelse af forlængerkabel
Hvis der skal bruges forlængerkabel, skal der anvendes et kabel svarende
til maskinens strømforbrug. (Se de tekniske specifikationer.) Den mindste
lederstørrelse er 1,5 mm2. Ved anvendelse af en kabeltromle, skal kablet
altid vindes helt ud.
Beskrivelse (fig. A1 & A2)
Din DEWALT KAP OG GERINGSSAV er udviklet til professionelt brug.
Dette højpræcisionsværktøj kan hurtigt og nemt indstilles til lodret kapning,
vinklet kapning, geringskapning eller dobbeltgering. Hvis arbejdsemnet
anbringes på et stykke træk, øges kapaciteten til 300 mm.
Samling
A1
1 Afbryder
2 Spærre til savhovedet
3 Bærehåndtag
4 Fikseret klingeskærm
5 Ydre flange
6 Låseskrue til savklingen
7 Nederste klingeskærm
8 Indsatsanslag
9 Fast bord
10 Savspor
11 Spærretap til fast stop
12 Geringslås
13 Svingbart bord/geringsarm
14 Geringsskala
15 Anslag
16 Øverste udsugningsmundstykke
Motoren og skærmene er allerede monteret på bordet fra fabrikken.
A2
17 Spærre til savhovedets længdebevægelse
18 Krog til savhovedet
19 Smiglås
20 Vinkelskala
21 Huller til montering af saven på bænk
22 Transportspærre
23 Styrestænger
24 Savhoved
Ekstraudstyr
A3
25 Endestykke
26 Støttestænger
3
Inden samling af værktøjet skal stikket altid tages ud af
stikkontakten.
DE7777, ekstraudstyr - støvudsugning (fig. B)
Det øverste udsugningsmundstykke (16) er monteret fra fabrikken.
• Indsæt det midterste udsugningsmundstykke (34) som vist.
• Spænd de nederste udsugningsmundstykke (35) fast med skruerne (36).
• Fastgør slangerne (37) på mundstykkerne. Den længste slange til (16).
• Tilslut slangerne til 3-vejsadapteren (38).
• Når muligt brug en udsuger, der opfylder de gældende bestemmelser
vedrørende støvudsugning.
Montering af indsatsanslaget (fig. A2 & C)
Anvend geringsanslaget til alle savninger!
• Tryk savhovedet (24) ned og træk transportspærren (22) ud og løft
savhovedet op igen (fig. A2).
• Indsæt skruerne (40) og skiverne (41) i hullerne (39) som vist for at
montere indsatsanslaget (fig. C).
Ledningsklemme (fig. D)
• Anbring ledningen (42) i ledningsklemmen (43). Sørg for, at ledningen
efter klemmen er lang nok, så savhovedet kan bevæges frit.
Montering på arbejdsbænk (fig. E)
Saven kan placeres på alle plane og stabile underlag. Men det er bedst at
montere saven i en arbejdshøjde på 700 til 750 mm.
• Sæt de to låseskruer (45) i de to huller (21).
• Saven skal stå stabilt, så den ikke flytter sig.
da - 3
DANSK
Montering af savklingen (fig. A1, F1 & F2)
• Læg en vinkel (53) mod venstre side af anslaget (15) og savklingen (45)
(fig. H3).
Tænderne på en ny klinge er meget skarpe og kan være farlige.
Rør ikke ved klingens tænders spidser med vinklen.
• Hold spindellåsen (44) nede og drej klingen med hånden indtil du
mærker låsen. Fortsæt med at holde spindellåsen nede, så klingen ikke
kan rotere (fig. F1).
• Med en 6 mm unbrakonøgle løsnes klingens låseskrue (6) ved at skrue
med uret. Fjern klingens låseskrue (6), skive og ydre flange (5) (fig. A1).
• Tryk den kombinerede nederste skærm og spærren til savhovedet (2)
ned for at løfte den nederste klingeskærm (7) op og fjern savklingen (45)
(fig. F2).
• Anbring den nye savklinge (45) på skulderen (46) på den indre flange (47)
og kontroller, at de nederste savtænder peger mod anslaget
(væk fra operatøren) (fig. F2).
• Genanbring den ydre flange (5) og kontroller, at styresporene (48)
sidder rigtigt på plads, et på hver side af motoren.
• Spænd savklingens låseskrue (6) ved at dreje mod uret samtidigt med,
at du holder spindellåsen (44) nede med den anden hånd (fig. F1).
• Hvis savklingen ikke er præcist 90° i forhold til anslaget:
• Løsn de to skruer (53) og flyt skalaen/savhovedet til venstre eller højre indtil
savklingen er 90° i forhold til anslaget som målt med vinklen (fig. H4).
• Spænd geringslåsen (12) (fig. H1).
• Spænd de to skruer (53) (fig. H4).
Kontrollér, at geringsskalaens bagkant hele tiden er i berøring
med de to lokaliseringspunkter (54).
Kontrol og justering af savklingen i forhold til savbordet (fig. A2, J1 - J3)
• Kontrollér, at savhovedet er låst fast i geringsposition 0°.
• Løsn smiglåsen (19) ved at trykke den ned (fig. A2).
• Pres savhovedet til højre for at sikre, at det er helt lodret og spænd
smiglåsen (19) igen.
• Læg en vinkel (53) på bordet og mod savklingen (45) (fig. J1).
Tryk aldrig spindellåsetappen ind, mens klingen roterer.
Rør ikke ved klingens tænders spidser med vinklen.
Justering
Inden samling af værktøjet skal stikket altid tages ud af
stikkontakten.
Din geringssav var korrekt justeret fra fabrikken. Hvis justering er
nødvendig på grund af transport eller håndtering, eller af andre grunde
skal nedenstående vejledning følges. Når disse justeringer er gennemført,
skal de ikke ændres igen.
Justering af styrestængerne til konstant savdybde (fig. A2, F1, G1 & G2)
Savklingen skal rotere frit i en konstant savdybde i hele bordets længde og
uden at røre det faste bord ved enden af savsporet eller ved den
bevægelige arms front. For at opnå dette, skal styrestængerne være helt
parallelle med bordet, når savhovedet er i laveste stilling.
• Tryk den kombinerede nederste klingeskærm og spærren til
savhovedet ned (2) (fig. F1).
• Tryk savhovedet helt til bagerste position og mål afstanden mellem det
bevægelige bord (13) og underkanten af den ydre flange (5) (fig. G1).
• Løsn spærreknappen til savhovedets længdebevægelse (17) (fig. A2).
• Hold savhovedet helt nede og træk det hele vejen ud.
• Mål højden i fig. G1 igen. Begge måleresultater skal være ens.
• Indstil på følgende måde:
• Løsn låsemøtrikken (49) i beslaget (50) under det øverste
udsugningsmundstykke (16) og juster skruen (51) efter behov,
trin for trin (fig. G2).
• Spænd låsemøtrikken (49).
Kontroller altid, at savklingen ikke rører ved bordet ved enden
af savsporet eller ved den bevægelige arms front. Det er vigtigt
at kontrollere dette både i 90° og 45° vinkel. Start ikke saven
før dette er kontrolleret!
Kontrol og justering af savklingen i forhold til anslaget (fig. A2, H1 - H4)
• Løsn geringslåsen (12) ved at dreje mod uret (fig. H1)
• Træk hovedet ned og lås det i denne stilling vha. transportspærren (22)
(fig. A2).
• Løft spærretappen til fast stop (11) op og drej savhovedet til
geringsposition 0°. Spænd ikke geringslåsen (12) (fig. H1).
• Kontrollér, at de to 0°-markeringer (52) på skalaen (14) lige er synlige
(fig. H2).
da - 4
•
•
•
•
•
Indstil på følgende måde:
Løsn smiglåsen (19) (fig. A2).
Juster skruen (55) med en unbrakonøgle efter behov (fig. J2).
Kontrollér, at markøren (56) peger på 0° på vinkelskalaen (20) (fig. J3).
Hvis ikke, løsnes de to skruer (57) og skalaen (20) flyttes efter behov.
Spænd de to skruer.
Kontrol og justering af vinklen (fig. J3, K1 & K2)
Saven har et system til indstilling af vinklen (58), der gør det muligt at
fastholde vinklen på 45° eller 48° (fig. K1).
- Ud = 48°
- Ind = 45°
• Tryk splitten (58), som regulerer 45°/48°, ind.
• Tryk smiglåsen (19) ned.
• Flyt savhovedet til venstre, så meget som muligt.
• Kontrollér, at vinklen er nøjagtigt 45°. Anvend en vinkelmåler (fig. K2).
• Hvis justering er nødvendig, betjenes justeringsskruen (59) (fig. J3).
Under justeringen kan det være nyttigt at holde savhovedet for
derved at lette vægten. På den måde bliver det nemmere at
justere skruen.
Brugervejledning
• Overhold altid sikkerhedsinstruktionerne og gældende
foreskrifter.
• Sørg for at materialet, der skal saves, er godt fastspændt.
• Pres kun ganske lidt med værktøjet og undgå at presse sidelæns.
• Undgå overbelastning.
Før værktøjet tages i brug:
• Monter en passende savklinge. Brug ikke for slidte savklinger.
Den maksimale omdrejningshastighed for værktøjet må ikke overstige
savklingens maksimale omdrejningshastighed.
• Forsøg ikke at save for små genstande.
• Lad klingen save frit. Pres ikke.
• Lad motoren nå op på fuld hastighed før savningen påbegyndes.
• Se til at alle låseknopper og klemmehåndtag er spændte.
4
DANSK
Starte og stoppe (fig. L1 & L2)
DW701 - Sådan indstilles den elektroniske omdrejningskontrol
Denne model er udstyret med elektronik, der øger motorydelsen,
bremser automatisk og varierer hastigheden. Hastigheden kan reguleres
mellem 2.500 og 5.000 omdr/min-1 ved hjælp af den elektroniske
hastighedskontrol (60) for ensartet kapning og savning af alle typer træ,
plastik og aluminium.
• Indstil omdrejningskontrollen på den ønskede hastighed. Den rigtige
indstilling er dog i høj grad et spørgsmål om erfaring.
1 = 2.500 min-1
2 = 3.100 min-1
3 = 3.800 min-1
4 = 4.400 min-1
5 = 5.000 min-1
DW701/DW707
• Start saven ved at trykke på afbryderen (1) samtidigt med at den
kombinerede ydre klingeskærm og spærren til savhovedet (2) trykkes
ned som vist i fig. L2.
• Saven standses ved at slippe afbryderen.
• Afbryderen kan ikke låses fast.
Snitkvalitet
Ethvert snits glathed afhænger af en række forskellige variable, f.eks. det
anvendte materiale. Hvis man ønsker et så glat snit som muligt med
henblik på støbning eller anden form for præcisionsarbejde, vil man opnå
de ønskede resultater ved at anvende en skarp (60 tands karbid) klinge og
en langsom, jævn savehastighed.
Sørg for at materialet ikke bevæger sig under savningen,
spænd det godt fast. Lad altid klingen standse helt, før armen
løsnes. Hvis der opstår små træfibre bagest på arbejdsemnet,
kan man sætte et stykke tape på træemnet, der hvor snittet
skal foretages. Sav igennem tapen og fjern tapen,
når savningen er udført.
Geringsindstilling (fig. A1)
Geringsarmen kan indstilles på 0°, 15°, 22,5°, 30°, 31,6° og 45° til venstre
og højre. Det er også muligt at indstille et stop på 48°.
• Løsn geringslåsen (12) og løft spærretappen til fast stop (11) op for at
frigøre geringsarmen.
• Flyt geringsarmen til den ønskede vinkel og fikser den med
geringslåsen (12).
• Juster geringsarmen (13) som vist i fig. H1 - H3 ved at flytte armens
kant til det ønskede mærke på skalaen:
- til venstre for 0° : røde markeringer
- til højre for 0° : sorte markeringer
Kontrollér, at afsavede stykker ikke klemmes fast mellem
klingen og anslaget. Afkapningsvinklen skal være større end
90° for at undgå, at det afsavede stykke følger med i klingens
rotationsretning.
Indstilling af vinklen (fig. K1)
• Splitten (58) sættes i det ønskede leje, afhængig af om vinklen skal
være 45°/48°.
• Løsn smiglåsen (19) og drej savhovedet til venstre. Der er markeringer
ved 0°, 15°, 30°, 33,85° og 45°.
• Hold savhovedet godt fast og lad det ikke falde.
• Hold fast i savhovedet og spænd smiglåsen (19) godt fast.
Lodret lige savning (fig. A2 & M)
• Løsn geringslåsen (12) og løft spærren til fast stop (11) op (fig. A2).
• Sæt geringsarmen på 0° og spænd geringslåsen.
• Anbring træemnet mod anslaget.
5
• Tag fat i bærehåndtaget (3) og tryk spærren til savhovedet (2) ned for
at frigøre det. Tryk afbryderen (1) ind for at starte motoren.
Det anbefales at starte savsnittet nær ved anslaget (fig. M)
• Tryk savhovedet ned, så savklingen kan save gennem emnet.
Lad savklingen gøre arbejdet. Tryk ikke for hårdt.
• Når savhovedet er trykket helt ned, trækkes det mod dig for at fuldføre
savsnittet.
• Når savsnittet er udført, slippes afbryderen og spærren til savhovedet (2),
og savhovedet trækkes op i øverste stilling.
• For nogle typer af plastikprofiler anbefales det at følge
proceduren i omvendt rækkefølge.
• Den nederste klingeskærm er fremstillet til at lukke hurtigt,
når spærren til savhovedet (2) slippes. Hvis den ikke lukker
indenfor 1 sekund, skal saven efterses af et autoriseret
DEWALT-værksted.
Lodret geringskapning (fig. A2 & N)
• Løsn geringslåsen (12) og løft spærretappen til fast stop (11) op (fig. A2).
• Flyt savhovedet til venstre eller højre til den ønskede vinkel.
Der er markeringer ved 15°, 22,5°, 30° og 45° (fig. N).
• Hvis der skal indstilles en mellemliggende vinkel eller 48° holdes
savhovedet godt fast og geringslåsen spændes i den ønskede vinkel.
• Kontrollér altid, at geringslåsen er spændt godt fast, inden savningen
iværksættes.
• Fortsæt som ved lodret lige tværsnit.
Ved gering af enden af et stykke træ med ringe afskæring
placeres træstykket sådan at afskæringen sker på den side af
klingen, med størst vinkel til anlægget:
venstre gering, afskæring til højre
højre gering, afskæring til venstre.
Vinklet kapning (fig. A2, K1 & O)
Vinklerne kan indstilles fra 0° til 48° til venstre. Vinkler op til 45° kan kappes
med geringsarmen mellem nul og maksimalt 45° til venstre eller højre.
• Løsn smiglåsen (19) og indstil vinklen som ønsket (fig. A2).
• Anvend om nødvendigt splitten som regulerer 45°/48° (58) (fig. K1).
• Spænd smiglåsen (19) godt (fig. A2).
• Fortsæt som ved lodret lige tværsnit.
Blandet gering (fig. P1 & P2)
Dette er en kombination af en gering og et smig. Denne form for savning
anvendes til at lave rammer eller kasser med vinklede sider som den,
der er vist i fig. P1.
Hvis vinklerne varierer fra savning til savning, skal du
kontrollere, at smiglåsen og geringslåsen er spændt godt fast.
Disse låse skal efterspændes efter alle ændringer af vinkler.
• Diagrammet herunder er en hjælp ved valget af vinkel- og
geringsindstilling ved dobbeltgering. Diagrammet læses som følger:
Vælg den ønskede vinkel “A” (fig. P2) på arbejdsemnet og find vinklen på
cirkelbuen i diagrammet. Fra dette punkt følges tabellen nedad for at
finde den rigtige vinkel og på tværs for at finde den rigtige geringsvinkel.
• Indstil saven på de fastsatte vinkler og lav et par prøvesnit.
• Forsøg at sætte de afskårne stykker sammen.
• Eksempel: For at lave en kasse med 4 sider og 30° udvendig vinkel
(vinkel “A”, fig. P2) anvendes den øverste cirkel til højre. Find 30° på
cirkelskalaen.
• Følg den vandrette linie ud til siderne for at fastsætte savens
geringsindstilling (23°).
• Følg på samme måde den lodrette linie op og ned for at fastsætte
savens vinkelindstilling (40°).
• Sav altid i et prøvestykke for at kontrollere, at indstillingerne er rigtige.
da - 5
DANSK
5
15
75
80
10
25
30
35
40
45
KVADRATISK
KASSE
65
40
35
45
35
40
30
30
75
35
70
30
65
80
85
6-SIDET KASSE
25
45
20
65
70
50
25
55
35
50
45
15
20
40
60
75
20
80
85
55
60
25
15
30
40
15
25
35
30
10
8-SIDET KASSE
10
15
20
15
5
10
20
25
10
VINKEL PÅ KASSENS SIDE (VINKEL “A”)
50
55
60
40
INDSTIL DENNE GERINGSVINKEL PÅ SAVEN
20
70
0
85
45
5
5
10
5
10
15
20
25
30
35
40
• Udskift de korte standard-støttestænger, der følger med støttebenene,
med støttestængerne fra rullebordet på den side, hvor bordet skal
anvendes.
• Følg alle instruktioner, der følger med rullebordet.
Anbefalede savklinger
Tungsten hårdmetal
spids (TCT)
Negativ tandvinkel
45
INDSTIL DENNE SMIGVINKEL PÅ SAVEN
Overskrid aldrig dobbeltgeringsvinklerne på 45° vinkel med 45°
venstre eller højre gering.
Fastspænding af arbejdsemnet (fig. A3)
Brug altid en materialeklemme, når der skæres i ik-jernmetaller.
• I de fleste tilfælde er savklingens bevægelse nok til at holde emnet på
plads mod anslaget.
• Hvis materialet har tendens til at løfte sig op eller bevæge sig væk fra
anslaget, kan man gøre brug af en klemme, der fås som tilbehør (28).
Savning af korte arbejdsemner (fig. A4)
Vi anbefaler brug af længdestop (32) både til seriearbejde og til korte
arbejdsemner af forskellige længde. Længdestoppet kan kun anvendes
sammen med et par ekstra støttestænger (26).
Savning af lange arbejdsemner (fig. A3)
Anvend altid støtter til lange arbejdsemner.
Fig. A3 viser den ideelle opstilling til savning af lange arbejdsemner,
når saven anvendes fritstående (alt udstyr fås som tilbehør). Dette udstyr
(med undtagelse af støttebenene og materialeklemmen) er nødvendigt på
indgangs- og på udgangssiden.
- Støtteben (31) (med montagevejledning).
- Støttestænger (500 eller 1.000 mm) (26).
- Stativ (30) til støttestængerne. Anvend ikke støttestængerne til at støtte
maskinen! Støttestængerne kan justeres i højden.
- Emnestøtter (27).
- Endestykke (25) til støtte af støttestængerne (også når der arbejdes på
en eksisterende bænk).
- Klemme (28).
- Svingbart emnestop (29).
• Anbring saven på støttebenene og monter støttestængerne.
• Skru emnestøtterne (27) godt fast på støttestængerne (26). Klemmen (28)
fungerer nu som længdestop.
• Monter endestykkerne (25).
• Monter det svingbare stop (29) på den bagerste støttestang.
• Anvend det svingbare stop (29) til at justere længden af middel lange
og lange arbejdsemner. Det kan justeres sidelæns og svinges væk,
når det ikke anvendes.
da - 6
Monter rullebordet i henhold til den vejledning, der følger med
støttebenene.
5
5
0
Anvendelse af rullebord (fig. A3 & A5)
Rullebordet (33) gør håndteringen af store og lange emner af træ meget
nem (fig. A5). Det kan kobles til både højre og venstre side af saven.
Rullebordet kan kun anvendes sammen med ekstra støtteben (fig. A3).
Negativ tandvinkel
lige slebet top
Anvendelse
Diameter
Tænder
Til træ, skiver
tykke plastikprofiler
Højkvalitets profiler
(fine snit), tynde plastikprofiler
Til tynde plastikprofiler
(f.eks. rullegardinlister, kabelrør)
216
24
216
48
216
60
Skæring af ikke-jernmetaller
Når man skærer i ikke-jernmetaller, må maskinen kun anvendes til
geringssavning. Vi anbefaler, at smigsavning og kombinerede geringssnit
ikke foretages med ikke-jernmetaller. Maskinen er ikke beregnet til at
skære i jernmetaller.
• Brug altid en materialeklemme, når der skæres i ikke-jernmetaller.
Man skal sikre sig, at arbejdsemnet er holdt forsvarligt fastklemt.
• Anvend kun savklinger, der er beregnet til at skære i ikke-jernmetaller.
• Når der bruges smøremidler, må der kun påføres voks eller smøremiddel
på spray. Anvend ikke emulgeringsmidler eller lignende væsker.
• Tilslut en FI- eller DI-afbryder mellem maskinen og lysnettet for at
undgå faren for stød (reststrøm)forårsaget af metalspåner.
FI-afbryderen skal opfylde følgende specifikationer:
anslået elektrisk spænding
anslået strømstyrke
reaktionstid
sikringsstrøm
230 V
16 A
< 15 ms
30 mA
DI-afbryderen skal opfylde følgende specifikationer:
DIN VDE 0661
anslået elektrisk spænding
anslået strømstyrke
sikringsstrøm
afbrydelse af alle poler
PE-overvågning
svagstrømsudløsning
230 V
16 A
30 mA
L+N+PE
Nærmere oplysninger om tilbehør fås hos Deres forhandler.
Transport (fig. A1 & A2)
• Indstil saven på 0°-gering og 00-vinkel inden saven transporteres.
• Tryk den kombinerede nederste klingeskærm og spærren til
savhovedet (2) ned (fig. A1).
• Tryk savhovedet ned og lås det med transportspærren (22) (fig. A2).
• Sæt savklingen i hvilestilling og tryk på spærren til savhovedets
længdebevægelse (17).
• Bær altid saven i bærehåndtaget (3).
6
DANSK
Vedligeholdelse
Dit elværktøj er fremstillet til at kunne fungere i meget lang tid med mindst
mulig vedligeholdelse. For at værktøjet skal kunne fungere tilfredsstillende
hele tiden, er det dog vigtigt, at værktøjet behandles korrekt og rengøres
jævnligt.
Smøring
Dit elværktøj kræver ingen ekstra smøring.
Rengøring
Hold ventilationshullerne åbne og rengør maskinhuset jævnligt med en
blød klud.
Opslidt værktøj og miljøet
Når din maskine er slidt op, beskyt da naturen ved ikke at kaste den bort
sammen med almindeligt affald. Aflever den til et opsamlingssted i din
kommune eller til et DEWALT serviceværksted.
DEWALT service
Skulle der opstå fejl på produktet, indlever det altid til et autoriseret
serviceværksted. Se aktuelt katalog/prisliste om yderligere information eller
kontakt DEWALT.
På grund af forskning og udvikling kan ovenstående specifikationer
ændres, hvilket ikke meddeles separat.
7
GARANTI
• 30 DAGE TILFREDS-KUNDE GARANTI •
Fuld tilfredshed eller pengene tilbage. Hvis du ikke er helt tilfreds med din
DEWALT-maskine, kan du returnere maskinen til forhandleren inden
30 dage efter købet og få dine penge refunderet eller værktøjet ombyttet.
Maskinen skal indleveres komplet, og købsnotaen skal forevises.
• 1 ÅRS FRI VEDLIGEHOLDELSESSERVICE •
Vedligeholdelsen eller service af din DEWALT-maskine inden for de
første 12 måneder efter købet er gratis hos vore autoriserede
serviceværksteder. Fri forebyggende service omfatter arbejds- og
reservedelsomkostninger, udgifter til tilbehør dækkes ikke. Husk at
medbringe kvitteringen.
• ET ÅRS FULD GARANTI •
Hvis en DEWALT-maskine bliver defekt på grund af materiale- eller
produktionsfejl inden for de første 12 måneder fra købsdatoen, vil de
defekte komponenter blive udskiftet gratis eller også udskiftes enheden
uden beregning under følgende forudsætninger:
• At apparatet ikke er anvendt forkert.
• At der ikke er udført uautoriserede reparationer.
• At dateret købsnota forevises.
Denne garanti tilbydes som en ekstra service og er et tillæg til
forbrugerens øvrige rettigheder.
Oplysninger om nærmeste DEWALT-autoriserede serviceværksted,
se aktuelt katalog for videre information eller kontakt DEWALT.
Importør i Danmark: Black & Decker
da - 7
DEUTSCH
PANEELSÄGE DW701/DW707
Herzlichen Glückwunsch!
EG-Konformitätserklärung
Sie haben sich für eine Maschine von DEWALT entschieden, die die lange
DEWALT-Tradition fortsetzt, nur ausgereifte und in zahlreichen Tests
bewährte Qualitätsprodukte für den Fachmann anzubieten. Lange Jahre
der Erfahrung und kontinuierliche Weiterentwicklung machen DEWALT zu
Recht zu einem verläßlichen Partner aller professionellen Anwender.
Inhaltsverzeichnis
Technische Daten
EG-Konformitätserklärung
Sicherheitshinweise
Überprüfen der Lieferung
Gerätebeschreibung
Elektrische Sicherheit
Verlängerungskabel
Zusammenbauen
Einstellen
Gebrauchsanweisung
Wartung
Garantie
de - 1
de - 1
de - 2
de - 3
de - 3
de - 3
de - 3
de - 3
de - 4
de - 5
de - 7
de - 8
Technische Daten
Spannung
Aufnahmeleistung
Abgabeleistung
Sägeblattdurchmesser
Sägeblattbohrung
Max. Sägeblattdrehzahl
Gehrung (max. Einstellung)
Neigung (max. Einstellung)
Doppelgehrung
Schnittbereiche
Geradschnitt 90°
Gehrung 45°
Gehrung 48°
Neigung 45°
Neigung 48°
Gesamtabmessungen
Gewicht
(Volt)
(Watt)
(Watt)
(mm)
(mm)
(min-1)
links und
rechts
links
Neigung
Gehrung
mm
mm
mm
mm
mm
(mm)
(kg)
DW701
230
1.600
1.100
216
30
2.500-5.000
DW707
230
1.200
800
216
30
6.700
48°
48°
45°
45°
48°
48°
45°
45°
60 x 270
60 x 190
60 x 180
48 x 270
44 x 270
460 x 560 x 430
16
60 x 270
60 x 190
60 x 180
48 x 270
44 x 270
460 x 560 x 430
15,5
Mindestabsicherung des Stromkreises:
230-V-Elektrowerkzeuge
DW701/DW707
DEWALT erklärt hiermit, daß diese Elektrowerkzeuge entsprechend den
Richtlinien und Normen 89/392/EWG, 89/336/EWG, 73/23/EWG,
EN 50144, EN 55104, EN 55014, EN 61000-3-2 und EN 61000-3-3
konzipiert wurden.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Adresse weiter
unten oder an eine der auf der Rückseite dieser Anleitung genannten
Niederlassungen.
Die Höhe des Schalldrucks entspricht den Richtlinien der Europäischen
Gemeinschaft 86/188/EWG und 89/392/EWG gemessen nach EN 50144:
LpA
(Schalldruck)
LWA (Schalleistung)
DW701
DW707
dB(A)*
89,7
89,7
dB(A)
97,7
97,7
* Arbeitsplatzbezogener Emissionswert
Tragen Sie bei einem Schalldruck über 85 dB(A) einen
Gehörschutz.
Gewichteter Effektivwert der Beschleunigung nach EN 50144:
DW701
DW707
2,5 m/s2
2,5 m/s2
TÜV Rheinland
Sicherheit und Umweltschutz GmbH
Am Grauen Stein
D-51105 Köln
Germany
Zertifikat-Nr.
BM 9410802 01
Direktor Produktentwicklung
Horst Großmann
10 A
Folgende Symbole werden in dieser Anleitung verwendet:
Achtung: Verletzungsgefahr, Lebensgefahr oder mögliche
Beschädigung des Elektrowerkzeuges infolge der Nichtbeachtung der Anweisungen dieser Anleitung!
elektrische Spannung
scharfe Kanten
de - 1
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Deutschland
8
DEUTSCH
Sicherheitshinweise
Beim Gebrauch von Elektrowerkzeugen sind zum Schutz gegen
elektrischen Schlag, Verletzungs- und Feuergefahr die nationalen
Sicherheitsvorschriften zu beachten. Lesen Sie folgende
Sicherheitshinweise, bevor Sie das Elektrowerkzeug benutzen.
Bewahren Sie diese Sicherheitshinweise gut auf!
Allgemeines
1 Halten Sie Ihren Arbeitsbereich in Ordnung
Unordnung im Arbeitsbereich führt zu Unfallgefahren.
2 Berücksichtigen Sie Umgebungseinflüsse
Setzen Sie Elektrowerkzeuge keiner Nässe aus. Sorgen Sie für eine
gute Beleuchtung des Arbeitsbereiches. Benutzen Sie Elektrowerkzeuge nicht in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
3 Schützen Sie sich vor elektrischem Schlag
Vermeiden Sie Körperberührung mit geerdeten Teilen, z.B. Rohren,
Heizkörpern, Herden und Kühlschränken.
Bei extremen Einsatzbedingungen (z.B. hohe Feuchtigkeit, Entwicklung
von Metallstaub usw.) kann die elektrische Sicherheit durch Vorschalten eines Trenntransformators oder eines Fehlerstrom-(FI-)Schutzschalters erhöht werden.
4 Halten Sie Kinder fern!
Sorgen Sie dafür, daß Kinder das Werkzeug oder Kabel nicht berühren.
Jugendliche unter 16 Jahren dürfen das Werkzeug nur unter fachlicher
Anleitung benutzen.
5 Verlängerungskabel im Freien
Verwenden Sie bei Arbeiten im Freien nur dafür zugelassene und entsprechend gekennzeichnete Verlängerungskabel.
6 Bewahren Sie Ihre Werkzeuge sicher auf
Unbenutzte Werkzeuge sollten in trockenen, verschlossenen Räumen
und für Kinder nicht erreichbar aufbewahrt werden.
7 Tragen Sie geeignete Arbeitskleidung
Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Sie können von sich
bewegenden Teilen erfaßt werden. Beim Arbeiten im Freien sind
Arbeitshandschuhe und rutschfestes Schuhwerk empfehlenswert.
Tragen Sie bei langen Haaren ein Haarnetz.
8 Benutzen Sie eine Schutzbrille
und verwenden Sie eine Atemmaske bei staub- und spanerzeugenden
Arbeiten.
9 Beachten Sie den Höchstschalldruck
Tragen Sie bei einem Schalldruck über 85 dB(A) einen geeigneten
Gehörschutz.
10 Sichern Sie das Werkstück
Benutzen Sie Spannvorrichtungen oder einen Schraubstock, um das
Werkstück festzuhalten. Es ist damit sicherer gehalten und ermöglicht
die Bedienung des Elektrowerkzeuges mit beiden Händen.
11 Achten Sie auf einen sicheren Stand
Achten Sie auf einen sicheren Stand, um in jeder Arbeitsposition das
Gleichgewicht zu halten.
12 Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Einschalten
Tragen Sie keine an das Stromnetz angeschlossenen Elektrowerkzeuge
mit dem Finger am EIN-/AUS-Schalter. Vergewissern Sie sich davon,
daß der Schalter beim Anschluß an das Stromnetz ausgeschaltet ist.
13 Seien Sie stets aufmerksam
Konzentrieren Sie sich auf Ihre Arbeit. Gehen Sie vernünftig vor.
Verwenden Sie das Werkzeug nicht, wenn Sie müde sind.
14 Ziehen Sie den Netzstecker
Schalten Sie das Gerät ab und warten Sie, bis das Werkzeug die
Ruhestellung erreicht hat, bevor Sie den Arbeitsplatz verlassen.
Bei Nichtgebrauch, vor der Wartung und beim Werkzeugwechsel ist
der Netzstecker zu ziehen.
15 Lassen Sie keine Werkzeugschlüssel stecken
Überprüfen Sie vor dem Einschalten, ob die Schlüssel und Einstellwerkzeuge entfernt sind.
9
16 Benutzen Sie das richtige Werkzeug
Die bestimmungsgemäße Verwendung ist in dieser Betriebsanleitung
beschrieben. Verwenden Sie keine zu schwachen Werkzeuge oder
Vorsatzgeräte für schwere Arbeiten. Mit dem richtigen Werkzeug erzielen Sie eine optimale Qualität und gewährleisten Ihre persönliche
Sicherheit.
Warnung! Das Verwenden anderer als der in dieser Anleitung empfohlenen Vorsatzgeräte und Zubehörteile oder die Ausführung von Arbeiten mit diesem Elektrowerkzeug, die nicht der bestimmungsgemäßen
Verwendung entsprechen, kann zu Unfallgefahren führen.
17 Behandeln Sie das Kabel sorgfältig
Tragen Sie das Werkzeug nicht am Kabel und benutzen Sie das Kabel
nicht, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Schützen Sie das
Kabel vor Hitze, Öl und scharfen Kanten.
18 Pflegen Sie Ihre Werkzeuge mit Sorgfalt
Halten Sie Ihre Werkzeuge scharf und sauber, um gut und sicher arbeiten zu können. Befolgen Sie die Wartungsvorschriften und die Hinweise
für den Werkzeugwechsel. Kontrollieren Sie regelmäßig den Stecker und
das Kabel und lassen Sie diese bei Beschädigung von einer DEWALTKundendienstwerkstatt erneuern. Kontrollieren Sie Verlängerungskabel
regelmäßig und ersetzen Sie sie im Falle einer Beschädigung. Halten Sie
alle Schalter trocken, sauber und frei von Öl und Fett.
19 Kontrollieren Sie Ihr Elektrowerkzeug auf Beschädigungen
Vor Gebrauch ist das Elektrowerkzeug auf einwandfreie und
bestimmungsgemäße Funktion zu überprüfen. Überprüfen Sie, ob die
beweglichen Teile einwandfrei funktionieren und ob Teile beschädigt
sind. Sämtliche Teile müssen richtig montiert sein, um den einwandfreien
Betrieb des Elektrowerkzeuges zu gewährleisten.
Beschädigte Teile und Schutzvorrichtungen müssen vorschriftsgemäß
repariert oder ausgewechselt werden. Benutzen Sie das Elektrowerkzeug nicht, wenn der Schalter defekt ist. Beschädigte Schalter müssen
durch eine DEWALT-Kundendienstwerkstatt ersetzt werden.
20 Lassen Sie Reparaturen nur von einer DEWALT-Kundendienstwerkstatt ausführen
Dieses Elektrowerkzeug entspricht den einschlägigen
Sicherheitsbestimmungen. Reparaturen dürfen nur von einer DEWALTKundendienstwerkstatt ausgeführt werden, andernfalls kann Unfallgefahr für den Betreiber entstehen.
Zusätzliche Sicherheitshinweise für Gehrungssägen
• Vergewissern Sie sich, daß das Sägeblatt sich in die richtige Richtung
dreht. Achten Sie darauf, daß das Sägeblatt scharf ist. Verwenden Sie
keine Sägeblätter mit einem größeren oder kleineren Durchmesser als
in den technischen Daten angegeben.
• Vergewissern Sie sich, daß alle Feststellknöpfe und Zwingen festgezogen sind, bevor Sie mit der Arbeit beginnen.
• Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Lüftungsöffnungen des Motors
sauber sind. Entfernen Sie Sägespäne.
• Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie Wartungsarbeiten vornehmen
oder das Sägeblatt wechseln.
• Lesen Sie die Betriebsanleitung, bevor Sie ein Zusatzteil benutzen.
Die falsche Verwendung eines Zusatzteils kann Schaden verursachen.
• Warten Sie mit dem Sägen, bis der Motor die volle Geschwindigkeit
erreicht hat.
• Heben Sie das Sägeblatt von der Schnittfuge im Werkstück hoch,
bevor Sie die Säge ausschalten.
• Drücken Sie nichts gegen den Motorventilator, um die Motorwelle
anzuhalten.
• Halten Sie Ihre Hand nie in den Sägeblattbereich, wenn die Säge an
die Stromversorgung angeschlossen ist.
• Sägen Sie keine zu kleinen Werkstücke.
• Versuchen Sie nicht, die Maschine bei hoher Geschwindigkeit anzuhalten, indem Sie ein Werkzeug oder einen anderen Gegenstand gegen das
Sägeblatt drücken. Dies könnte zu schweren Unfällen führen.
de - 2
DEUTSCH
• Verwenden Sie keine beschädigten oder gerissenen Sägeblätter.
• Verwenden Sie keine Schleifscheiben.
• Schneiden Sie keine Eisenmetalle, Nichteisen-Metalle oder gemauerte
Werkstücke.
Restrisiken
Die größten Gefahren beim Einsatz von Gehrungssägen sind:
- Die rotierenden Teile, z.B. Berühren des Sägeblatts
Beim Betrieb von Gehrungssägen lassen sich bestimmte Restrisiken
trotz der Verwendung von Schutzeinrichtungen und der Einhaltung der
Sicherheitsvorschriften nicht vermeiden. Es handelt sich hierbei
insbesondere um:
- Gehörschaden durch Lärmbelastung.
- Unfallgefahr am nicht abgedeckten Bereich des rotierenden Sägeblatts.
- Verletzungsgefahr beim Wechseln des Sägeblatts.
- Quetschen der Finger beim Öffnen der Schutzabdeckungen.
- Gesundheitsrisiko durch Einatmen des beim Arbeiten anfallenden
Holzstaubes, insbesondere bei Eichen- und Buchenstaub.
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde nur für eine Spannung konzipiert. Überprüfen Sie
deswegen, ob die Netzspannung der auf dem Typenschild der Maschine
angegebenen Spannung entspricht.
CH
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf Verwendung des
Schweizer Netzsteckers.
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) - Geräte
Auswechseln des Netzkabels oder -steckers
Defekte Netzkabel oder -stecker dürfen nur von einem autorisierten
Fachbetrieb ausgewechselt werden. Ausgetauschte Netzkabel oder
-stecker müssen danach fachgerecht entsorgt werden.
Verlängerungskabel
Verwenden Sie ein zugelassenes Verlängerungskabel, das für die
Leistungsaufnahme der Maschine ausreichend ist (vgl. technische Daten).
Der Mindestquerschnitt beträgt 1,5 mm2. Rollen Sie das Kabel bei
Verwendung einer Kabelrolle immer völlig aus.
6 Sägeblattschraube
7 Unterer Sägeblattschutz
8 Spanreißschutz
9 Fester Sägetisch
10 Sägeblattschlitz
11 Rastfinger
12 Gehrungsfeststellknopf
13 Drehtisch
14 Gehrungsskala
15 Anschlag
16 Oberer Spanabsauganschluß
A2
17 Verriegelung
18 Sägekopfrastklinke
19 Neigungsfeststellhebel
20 Neigungsskala
21 Öffnungen für Schloßschrauben
22 Transportverriegelungsknopf
23 Führungsstangen
24 Sägekopf
Lieferbares Zubehör
A3
25 Tischauflage
26 Führungsstangen
27 Werkstückauflage
28 Klemmbacke
29 Schwenkbarer Seitenanschlag
30 Stativ, max. Höhe 760 mm
31 Untergestell
A4
32 Seitenanschlag für kurze Werkstücke (in Verbindung mit den Führungsstangen [26] zu verwenden)
A5
31 Untergestell
33 Rollentisch
Überprüfen der Lieferung (Abb. A1 & A2)
Halten Sie den Handgriff (3) und nehmen Sie die Paneelsäge vorsichtig
aus der Verpackung.
Die Verpackung enthält:
1 vormontierte Paneelsäge
1 Innensechskantschlüssel 4 mm
1 Innensechskantschlüssel 6 mm
1 HM-Sägeblatt 216 mm
2 Schloßschrauben
1 Spanreißschutz (mit 2 Schrauben)
1 Bedienungsanleitung
1 Explosionszeichnung
Gerätebeschreibung (Abb. A1 & A2)
Ihre DEWALT Paneelsäge wurde für professionelle Anwendungen
konzipiert. Diese Präzisionsmaschine läßt sich schnell und einfach
umstellen und erlaubt Geradschnitte, Gehrungsschnitte, Neigungsschnitte
und Doppelgehrungsschnitte. Der Schnittbereich kann auf 300 mm
erweitert werden, indem das Werkstück auf ein Stück Holz gelegt wird.
A1
1 EIN-/AUS-Schalter
2 Entriegelungshebel
3 Handgriff
4 Fester oberer Sägeblattschutz
5 Außenflansch
de - 3
Zusammenbauen
Ziehen Sie vor dem Zusammenbauen immer den Netzstecker.
Der Motor und die Schutzvorrichtungen sind schon am Rahmen vormontiert.
DE7777, Zubehör - Staubabsaugung (Abb. B)
Der Absauganschluß (16) am oberen Sägeblattschutz wurde werksseitig
montiert.
• Montieren Sie den mittleren Spanabsauganschluß (34) gemäß der
Abbildung.
• Befestigen Sie den unteren Spanabsauganschluß (35) mit den
Schrauben (36).
• Schließen Sie die Schläuche (37) an die Anschlüsse an; der längere
Schlauch ist an den oberen Anschluß (16) anzuschließen.
• Schließen Sie die Schläuche an den Dreipunkt-Absaugadapter (38) an.
In Deutschland werden für Holzstaub aufgrund der TRGS 553 geprüfte
Absaugeinrichtungen gefordert. Für andere Materialien muß der
gewerbliche Betreiber die speziellen Anforderungen mit der zuständigen
Berufsgenossenschaft klären.
10
DEUTSCH
Montieren des Spanreißschutzes (Abb. A2 & C)
Verwenden Sie immer den Spanreißschutz.
• Drücken Sie den Sägekopf (24) ein wenig nach unten, ziehen Sie den
Transportverriegelungsknopf (22) heraus und bewegen Sie den
Sägekopf hoch (Abb. A2).
• Setzen Sie die Schrauben (40) und Ringe (41) gemäß der Abbildung in die
Bohrungen (39) ein, um den Spanreißschutz (8) zu montieren (Abb. C).
Kabelklemme (Abb. D)
• Legen Sie das Kabel (42) in die Kabelklemme (43). Befestigen Sie das
Kabel mit einer Schlaufe, so daß der Sägekopf ganz nach vorne
gezogen werden kann.
An der Werkbank befestigen (Abb. E)
Ihre Säge kann auf jeder ebenen und stabilen Fläche aufgestellt werden.
Die empfohlene Arbeitshöhe beträgt aber 700 bis 750 mm.
• Stecken Sie die beiden Schloßschrauben (45) in die Löcher (21).
• Befestigen Sie die Säge so, daß sie sich nicht mehr bewegen kann.
Sägeblattwechsel (Abb. A1, F1 & F2)
Die Zähne eines neuen Sägeblatts sind sehr scharf und
können gefährlich sein.
• Drücken Sie die Spindelarretierung (44) ein und drehen Sie das
Sägeblatt von Hand, bis die Arretierung einrastet. Halten Sie die
Spindelarretierung gedrückt, damit das Sägeblatt sich nicht drehen
kann (Abb. F1).
• Lösen Sie die Sägeblattschraube (6), indem Sie sie mit dem Innensechskantschlüssel im Uhrzeigersinn drehen. Entfernen Sie die
Sägeblattschraube (6) sowie den Außenflansch (5) (Abb. A1).
• Betätigen Sie den Entriegelungshebel (2), so daß sich der untere
Sägeblattschutz nach oben bewegt, und entfernen Sie das Sägeblatt
(45) (Abb. F2).
• Setzen Sie das neue Sägeblatt (45) auf die Aufnahme (46) am Innenflansch (47); achten Sie darauf, daß die Spitzen der unteren Sägeblattzähne zum Anschlag zeigen (Abb. F2).
• Bringen Sie den Außenflansch (5) wieder an; achten Sie darauf, daß die
Zapfen (48) an beiden Seiten der Spindel ordnungsgemäß montiert sind.
• Halten Sie die Spindelarretierung (44) gedrückt und ziehen Sie die
Sägeblattschraube (6) fest, indem Sie sie entgegen dem Uhrzeigersinn
drehen (Abb. F1).
Drücken Sie den Spindelarretierungsknopf nie ein,
während das Sägeblatt sich dreht.
Einstellen
Ziehen Sie vor dem Einstellen immer den Netzstecker.
Ihre Paneelsäge wurde werksseitig justiert. Sollte nach dem Transportieren
oder aus einem anderen Grund eine Neujustierung erforderlich sein, gehen Sie
folgendermaßen vor. Eine wiederholte Justierung sollte nicht erforderlich sein.
Einstellen der Führungsstangen auf konstante Schnittiefe
(Abb. A2, F1, G1 & G2)
Das Sägeblatt sollte über die volle Länge des Sägetisches eine konstante
Schnittiefe haben und weder hinten am Sägeschlitz noch vorne am
Schwenkarm den festen Sägetisch berühren. Daher müssen die
Führungsstangen genau parallel zum Sägetisch verlaufen, wenn der
Sägekopf ganz nach unten gedrückt ist.
11
• Betätigen Sie den Entriegelungshebel (2) (Abb. F1).
• Bewegen Sie den Sägekopf in der hinteren Position nach unten und
messen Sie den Abstand zwischen dem Drehtisch (13) und der
Unterseite des Außenflansches (5) (Abb. G1).
• Drücken Sie das Entriegelungssymbol der Verriegelung (17) (Abb. A2).
• Halten Sie den Sägekopf nach unten und ziehen Sie ihn vollständig
nach vorne.
• Messen Sie den in Abb. G1 angegebenen Abstand wieder. Die beiden
Werte sollten übereinstimmen.
• Zum Justieren gehen Sie folgendermaßen vor:
• Lockern Sie die Sicherungsmutter (49) im Bügel (50) unter dem oberen
Spanabsauganschluß (16) und verstellen Sie die Schraube (51) in
kleinen Schritten (Abb. G2).
• Ziehen Sie nach erfolgter Justierung die Sicherungsmutter (49) wieder fest.
Überprüfen Sie immer, daß das Sägeblatt bei Schnittwinkeln
von 90° und 45° weder hinten am Sägeschlitz noch vorne am
Schwenkarm den festen Sägetisch berührt. Schalten Sie die
Säge nicht ein, bevor Sie dies überprüft haben.
Prüfen und Justieren des Winkels zwischen Sägeblatt und Anschlag
(Abb. A2, H1 - H4)
• Lockern Sie den Gehrungsfeststellknopf (12), indem Sie ihn entgegen
dem Uhrzeigersinn drehen (Abb. H1).
• Bewegen Sie den Sägekopf nach unten und sichern Sie ihn in dieser
Position mit dem Transportverriegelungsknopf (22) (Abb. A2).
• Ziehen Sie den Rastfinger (11) hoch und schwenken Sie den Sägekopf
so, daß er bei 0° einrastet. Ziehen Sie den Gehrungsfeststellknopf (12)
noch nicht fest (Abb. H1).
• Vergewissern Sie sich, daß die beiden 0°-Markierungen (52) auf der
Skala (14) gerade sichtbar sind (Abb. H2).
• Legen Sie einen Winkel (53) gegen die linke Seite des Anschlags (15)
und das Sägeblatt (45) (Abb. H3).
Berühren Sie die Spitzen der Sägeblattzähne nicht mit dem
Winkelmaß.
• Falls der Winkel zwischen dem Sägeblatt und dem Anschlag nicht
genau 90° beträgt:
• Lösen Sie die beiden Schrauben (53) und bewegen Sie den Sägekopf
und die Skala nach links oder rechts, bis das Sägeblatt genau im
rechten Winkel zum Anschlag steht (Abb. H4).
• Ziehen Sie den Gehrungsfeststellknopf (12) fest (Abb. H1).
• Ziehen Sie die beiden Schrauben (53) fest (Abb. H4).
Stellen Sie sicher, daß die Skala immer die beiden Zapfen (54)
berührt.
Prüfen und Justieren des Winkels zwischen Sägeblatt und Sägetisch
(Abb. A2, J1 - J3)
• Stellen Sie sicher, daß der Sägekopf auf 0° Gehrung eingestellt und in
dieser Position gesichert ist.
• Lockern Sie den Neigungsfeststellhebel (19), indem Sie ihn nach unten
drücken (Abb. A2).
• Drücken Sie den Sägekopf nach rechts, um sicherzustellen, daß er sich
in der vertikalen Position befindet, und ziehen Sie den Neigungsfeststellhebel (19) fest.
• Stellen Sie einen Winkel (53) auf den Tisch und vertikal gegen das
Sägeblatt (45) (Abb. J1).
Berühren Sie die Spitzen der Sägeblattzähne nicht mit dem
Winkelmaß.
• Zum Justieren gehen Sie folgendermaßen vor:
• Lockern Sie den Neigungsfeststellhebel (19) (Abb. A2).
de - 4
DEUTSCH
• Verstellen Sie die Schraube (55) mit Hilfe eines Innensechskantschlüssels (Abb. J2).
• Überprüfen Sie, ob die Markierung (56) 0° auf der Neigungsskala (20)
anzeigt (Abb. J3).
• Falls die Anzeige nicht stimmt, lockern Sie die beiden Schrauben (57),
justieren Sie die Skala (20) und ziehen Sie die beiden Schrauben
wieder fest.
Überprüfen und Justieren des Neigungswinkels (Abb. J3, K1 & K2)
Ihre Säge verfügt über einen verstellbaren Neigungswinkelanschlag (58),
der auf einen maximalen Winkel von 45° oder 48° eingestellt werden kann.
- ausgezogen = 48°
- eingedrückt = 45°
• Drücken Sie den Neigungswinkelanschlag (58) ein.
• Bewegen Sie den Neigungsfeststellhebel (19) nach unten.
• Bewegen Sie den Sägekopf nach links in die maximale Neigungsposition.
• Prüfen Sie mit einem Winkelmesser, ob der Winkel genau 45° beträgt
(Abb. K2).
• Verstellen Sie wenn nötig die Neigungseinstellschraube (59) (Abb. J3).
Es empfiehlt sich, beim Justieren den Sägekopf zu halten,
damit die Einstellschraube entlastet wird und sie sich leichter
drehen läßt.
Gebrauchsanweisung
• Beachten Sie immer die Sicherheitshinweise und die gültigen
Vorschriften.
• Vergewissern Sie sich, daß das zu sägende Material gesichert
wurde.
• Drücken Sie die Säge beim Arbeiten nur leicht an und üben Sie
nie seitlichen Druck auf das Sägeblatt aus.
• Vermeiden Sie die Überlastung der Säge.
Vor dem Betrieb:
• Montieren Sie das richtige Sägeblatt. Verwenden Sie keine übermäßig
abgenutzten Sägeblätter. Die höchstzulässige Drehzahl der Säge darf
nicht höher sein als die des Sägeblattes.
• Versuchen Sie nicht, extrem kleine Werkstücke zu sägen.
• Üben Sie beim Schneiden keinen übermäßigen Druck auf das
Sägeblatt aus. Erzwingen Sie den Arbeitsvorgang nicht.
• Lassen Sie den Motor vor Arbeitsbeginn stets auf volle Drehzahl
beschleunigen.
• Stellen Sie sicher, daß alle Feststellknöpfe und Hebel angezogen sind.
Ein- und Ausschalten (Abb. L1 & L2)
DW701 - Elektronische Steuerung
Dieses Modell verfügt über eine elektronische Steuerung. Sie bietet eine
verbesserte Motorleistung, eine einstellbare Drehzahl und eine automatische Sägeblattbremse. Die Drehzahl läßt sich mit dem Einstellrad (60)
stufenlos einstellen zwischen 2.500 und 5.000 min-1. So erreichen Sie
uniforme Schnittergebnisse in allen Holzarten, Kunststoff und Aluminium.
• Drehen Sie das Einstellrad auf den gewünschten Wert. Die optimale
Einstellung ist allerdings eine Erfahrungssache.
1 = 2.500 min-1
2 = 3.100 min-1
3 = 3.800 min-1
4 = 4.400 min-1
5 = 5.000 min-1
DW701/DW707
• Zum Einschalten der Säge betätigen Sie den EIN-/AUS-Schalter (1),
während Sie den Entriegelungshebel (2) gedrückt halten (Abb. L2).
de - 5
• Zum Ausschalten der Säge lassen Sie den EIN-/AUS-Schalter wieder los.
• Es gibt keine Arretierung für Dauerbetrieb.
Schnittqualität
Saubere Schnittkanten hängen von einer Reihe von Variablen ab, wie z.B.
vom Werkstoff. Wenn für Form- und ähnliche Präzisionsarbeiten sehr
glatte Schnitte verlangt werden, empfiehlt sich die Verwendung eines
scharfen Sägeblatts (Hartmetall, 60 Zähne) bei einer niedrigen, gleichmäßigen Schnittgeschwindigkeit.
Sorgen Sie dafür, daß das Material während des Schneidens
nicht kriecht; sichern Sie es sorgfältig. Lassen Sie das
Sägeblatt immer zum Stillstand kommen, bevor Sie den
Sägearm hochziehen. Falls dennoch an der Hinterseite des
Werkstückes kleine Holzfasern abgespaltet werden, kleben Sie
ein Stück Kreppband über das Holz, wo es geschnitten
werden soll. Sägen Sie durch das Kreppband und entfernen
Sie es nach dem Schneiden.
Einstellen des Gehrungswinkels (Abb. A1)
Der Drehtisch kann auf 0°, 15°, 22,5°, 30°, 31,6° und 45° links und rechts
gestellt werden. Der Gehrungswinkel läßt sich auch auf 48° einstellen.
• Lockern Sie den Gehrungsfeststellknopf (12) und drücken Sie den
Rastfinger (11) hoch.
• Drehen Sie den Drehtisch in den gewünschten Winkel und arretieren
Sie ihn mit dem Gehrungsfeststellknopf (12).
• Richten Sie den Drehtisch (13) wie in Abb. H1 - H3 gezeigt aus, indem
Sie den Rand zur entsprechenden Markierung auf der Skala drehen:
- links von 0° : rote Markierung
- rechts von 0° : schwarze Markierung
Vergewissern Sie sich bei Gehrungsschnitten, daß der
Schnittabfall nicht zwischen dem Sägeblatt und dem Anschlag
eingeklemmt wird; der Schnittwinkel sollte größer als 90° sein,
damit der Schnittabfall nicht vom Sägeblatt mitgerissen wird.
Einstellen des Neigungswinkels (Abb. K1)
• Stellen Sie den Neigungswinkelanschlag (58) in die gewünschte Position.
• Lockern Sie den Neigungsfeststellhebel (19) und schwenken Sie den
Sägekopf nach links; die Positionen 0°, 15°, 30°, 33,85° und 45° sind
angegeben.
• Halten Sie den Sägekopf gut fest, damit er nicht hinunterfällt.
• Halten Sie den Sägekopf in der gewünschten Position und ziehen Sie
den Neigungsfeststellhebel (19) fest.
Gerader vertikaler Querschnitt (Abb. A2 & M)
• Lockern Sie den Gehrungsfeststellknopf (12) und drücken Sie den
Rastfinger (11) hoch.
• Stellen Sie den Drehtisch auf 0° ein und ziehen Sie den Gehrungsfeststellknopf (12) fest.
• Legen Sie das zu schneidende Holz an den Anschlag.
• Halten Sie den Handgriff (3) und betätigen Sie den Entriegelungshebel (2),
um den Sägekopf freizugeben. Drücken Sie den EIN-/AUS-Schalter (1),
um den Motor einzuschalten. Es empfiehlt sich, den Schnitt mit dem
Sägekopf nahe am Anschlag zu beginnen (Abb. M).
• Drücken Sie den Sägekopf nach unten und lassen Sie das Sägeblatt
durch das Werkstück schneiden. Üben Sie keinen übermäßigen Druck
auf das Sägeblatt aus. Erzwingen Sie den Arbeitsvorgang nicht.
• Halten Sie den Sägekopf ganz nach unten gedrückt und ziehen Sie ihn
langsam durch das Werkstück hindurch, um den Schnitt fertigzustellen.
• Lassen Sie nach Beendigung des Schnitts den Schalter und den
Entriegelungshebel (2) los. Bewegen Sie den Sägekopf wieder in die
Ausgangsposition.
12
Wenn der Gehrungsquerschnitt bei einem Stück Holz mit einer
unebenen Kante angewendet wird, legen Sie das Holz so in die
Säge, daß die unebene Kante sich an der Seite des Sägeblattes
befindet, wo der Winkel zum Anschlag am größten ist.
Gehrung nach links, unebene Kante rechts
Gehrung nach rechts, unebene Kante nach links.
Neigungsquerschnitt (Abb. A2, K1 & O)
Es können Neigungswinkel zwischen 0° und 48° links eingestellt werden.
Bei einem maximalen Gehrungswinkel von 45° links oder rechts können
Neigungsschnitte bis 45° ausgeführt werden.
• Lockern Sie den Neigungsfeststellhebel (19) und stellen Sie den
gewünschten Neigungswinkel ein (Abb. A2).
• Betätigen Sie bei Bedarf den Neigungswinkelanschlag (58) (Abb. K1).
• Ziehen Sie den Neigungsfeststellhebel (19) fest (Abb. A2).
• Gehen Sie wie bei einem geraden Querschnitt vor.
Doppelgehrungsschnitte (Abb. P1 & P2)
Doppelgehrungsschnitte sind Schnitte, die Gehrung und Neigung
kombinieren.
Diese Sägeweise ergibt einen Schnitt, der sich zum Herstellen von
Rahmen oder Kästen mit schrägen Seiten, wie in Abb. P1, eignet.
Falls der Schnittwinkel für jeden Schnitt verschieden ist,
vergewissern Sie sich, daß der Neigungsfeststellhebel und der
Gehrungsfeststellknopf fest angezogen sind. Sie müssen nach
jeder Änderung der Neigung oder Gehrung angezogen werden.
5
10
15
20
25
30
65
40
45
40
50
55
60
40
35
VIERSEITIGER
KASTEN
70
75
80
85
0
35
45
35
SECHSSEITIGER
KASTEN
75
40
30
35
70
30
65
80
85
30
25
45
20
55
35
50
45
15
20
40
60
70
50
25
65
20
75
85
55
60
25
80
Vertikaler Gehrungsquerschnitt (Abb. A2 & N)
• Lockern Sie den Gehrungsfeststellknopf (12) und drücken Sie den
Rastfinger (11) hoch (Abb. A2).
• Bewegen Sie den Sägekopf nach links oder nach rechts in den
gewünschten Winkel. Die Gehrungsverriegelung rastet automatisch bei
15°, 22,5°, 30° und 45° ein (Abb. N).
• Für Zwischenwerte oder 48° halten Sie den Sägekopf gut fest und
ziehen Sie den Gehrungsfeststellknopf an.
• Ziehen Sie vor dem Schneiden den Gehrungsfeststellknopf immer fest an.
• Gehen Sie wie bei einem geraden Querschnitt vor.
45
WINKEL ZWISCHEN ZWEI KANTEN
• Für bestimmte Kunststoffprofile empfiehlt es sich,
in umgekehrter Reihenfolge vorzugehen.
• Der untere Sägeblattschutz sollte sich beim Loslassen des
Entriegelungshebels (2) schnell schließen. Falls er sich nicht
innerhalb einer Sekunde schließt, lassen Sie Ihre Säge von
einer DEWALT-Kundendienstwerkstatt reparieren.
DIESEN GEHRUNGSWINKEL AN DER SÄGE EINSTELLEN
DEUTSCH
15
30
40
15
25
35
30
10
5
10
20
25
ACHTSEITIGER
KASTEN
10
15
20
15
10
5
5
10
5
5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
DIESEN NEIGUNGSWINKEL AN DER SÄGE EINSTELLEN
Halten Sie bei Doppelgehrungsschnitten immer den maximalen
Neigungswinkel von 45° bei einem maximalen Gehrungswinkel
von 45° links oder rechts ein.
Sichern des Werkstücks (Abb. A3)
Beim Schneiden von Nichteisen-Metallen immer eine Materialklammer
verwenden.
• In den meisten Fällen reicht der Druck des Sägeblatts aus, um das
Werkstück fest gegen den Anschlag zu halten.
• Falls das Werkstück zum Verkanten oder Verschieben neigt, verwenden Sie am besten die als Zubehör erhältliche Klemmbacke (28).
Verarbeiten kurzer Werkstücke (Abb. A4)
Es empfiehlt sich, für die Verarbeitung kurzer Werkstücke den Seitenanschlag (32) zu verwenden, sowohl für Serienabschnitte als auch für kurze
Einzelwerkstücke unterschiedlicher Länge. Der Seitenanschlag ist nur in
Verbindung mit den als Zubehör erhältlichen Führungsstangen (26) zu
verwenden.
Verarbeiten langer Werkstücke (Abb. A3)
Stützen Sie lange Werkstücke immer ab.
• Die hier gegebene Übersicht soll Ihnen helfen, die richtigen Neigungsund Gehrungseinstellungen für Doppelgehrungsschnitte zu wählen.
Um die Übersicht zu verwenden, wählen Sie den gewünschten Winkel
“A” (Abb. P2) für Ihr Projekt. Sie finden diesen Winkel in dem betreffenden Bogen in der folgenden Übersicht. Von diesem Punkt aus gehen
Sie in einer vertikalen Linie, um den korrekten Neigungswinkel zu finden
und in einer horizontalen Linie, um den korrekten Gehrungswinkel zu
finden.
• Stellen Sie Ihre Säge auf die vorgeschriebenen Winkel ein und machen
Sie einige Probeschnitte.
• Üben Sie den Zusammenbau der gesägten Stücke.
• Beispiel: Um einen vierseitigen Kasten mit 30° Außenwinkeln herzustellen (Winkel “A”, Abb. P2), verwenden Sie den Bogen oben rechts.
Finden Sie 30 auf der Bogenskala.
• Folgen Sie der horizontalen Schnittlinie nach links oder rechts, um die
Gehrungswinkeleinstellung (23°) der Säge zu finden.
• Folgen Sie ebenso der vertikalen Schnittlinie nach oben oder unten,
um die Neigungswinkeleinstellung (40°) der Säge zu finden.
• Machen Sie immer zunächst Probeschnitte mit Holzabfall, um die
Sägeeinstellungen zu überprüfen.
13
Abb. A3 zeigt eine optimale Einrichtung für die Verarbeitung langer
Werkstücke mit der Säge in freier Aufstellung. Alle Vorrichtungen sind als
Zubehör erhältlich. Mit Ausnahme des Untergestells und der Klemmbacke
sind die Vorrichtungen sowohl an der Zufuhr- als an der Abfuhrseite
erforderlich:
- Untergestell (31) (wird mit Montagevorschriften geliefert)
- Führungsstangen (500 oder 1000 mm) (26)
- Stative (30) zum Unterstützen der Führungsstangen. Verwenden Sie
die Stative nicht zum Unterstützen der Maschine! Die Höhe der Stative
ist verstellbar.
- Werkstückauflagen (27)
- Tischauflagen (25) zum Unterstützen der Stangen (auch beim Arbeiten
mit einer vorhandenen Werkbank)
- Klemmbacke (28)
- Schwenkbarer Seitenanschlag (29)
de - 6
DEUTSCH
• Stellen Sie Ihre Säge auf das Untergestell und montieren Sie die
Führungsstangen.
• Verschrauben Sie die Werkstückauflagen (27) fest mit den Führungsstangen (26). Die Klemmbacke (28) funktioniert nun als Seitenanschlag.
• Montieren Sie die Tischauflagen (25).
• Montieren Sie den schwenkbaren Seitenanschlag (29) an der hinteren
Stange.
• Verwenden Sie den schwenkbaren Seitenanschlag (29), um die Länge
längerer Werkstücke einzustellen. Er läßt sich seitlich verstellen;
bei Nichtverwendung können Sie ihn beiseite schwenken.
Arbeiten mit dem Rollentisch (Abb. A3 & A5)
Der Rollentisch (33) erleichtert die Verarbeitung langer und großer
Werkstücke (Abb. A5). Er kann entweder links oder rechts an der
Maschine angebracht werden. Der Rollentisch ist in Verbindung mit dem
als Zubehör erhältlichen Untergestell zu verwenden (Abb. A3).
Montieren Sie den Rollentisch gemäß den Montagevorschriften, die dem Untergestell beiliegen.
• Tauschen Sie an der Seite, wo der Rollentisch montiert werden soll,
die kurzen Führungsstangen des Untergestells gegen die Exzenteradapter des Rollentisches aus.
• Befolgen Sie die Vorschriften, die dem Rollentisch beiliegen.
Negative Zahnbrust
Negative Zahnbrust
DIN VDE 0661
Nennspannung
Nennstrom
Sicherungsstrom
Abschalten aller Pole
PE-Überwachung
Freisetzung von Niedrigspannung
230 V
16 A
30 mA
L+N+PE
Wenden Sie sich für nähere Informationen über das richtige Zubehör an
Ihren DEWALT-Händler.
Transport (Abb. A1 & A2)
• Bevor Sie die Säge transportieren, stellen Sie die Gehrungs- und
Neigungswinkel auf 0° ein.
• Betätigen Sie den Entriegelungshebel (2) (Abb. A1).
• Drücken Sie den Sägekopf nach unten und drücken Sie den Transportverriegelungsknopf (22) (Abb. A2).
• Bewegen Sie das Sägeblatt in die Ruhestellung und drücken Sie die
Verriegelung (17).
• Verwenden Sie zum Tragen der Säge immer den Handgriff (3).
Wartung
Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug wurde für eine lange Lebensdauer und einen
möglichst geringen Wartungsaufwand entwickelt. Ein dauerhafter,
einwandfreier Betrieb setzt eine regelmäßige Reinigung voraus.
Empfohlene Sägeblätter
HM-Sägeblatt
Der DI-Schalter sollte den folgenden Spezifizierungen entsprechen:
Materialund Einsatzempfehlung
Für Holz, Paneele,
dickwandige Kunststoffprofile
Für hochwertige Paneele
(Feinschnitt), dünnwandige
Kunststoffprofile
dünnwandige Kunststoffprofile
abgeflachte Zähne
(z.B. Rolladenprofile, Kabelleisten)
Durchmesser Zähne
216
24
216
48
216
60
Schneiden von Nichteisen-Metallen
Wenn es sich um das Schneiden von Nichteisen-Metallen handelt, kann
die Maschine nur im Kappbetrieb verwendet werden. Wir empfehlen, dass
Neigungs- und zusammengesetzte Gehrungsschnitte nicht bei NichteisenMetallen ausgeführt werden. Die Maschine ist nicht für das Schneiden von
Eisenmetallen geeignet.
• Beim Schneiden von Nichteisen-Metallen immer eine Materialklammer
verwenden. Sicherstellen, dass das Arbeitsstück sicher festgeklammert
ist.
• Nur Sägeblätter verwenden, die zum Schneiden von NichteisenMetallen geeignet sind.
• Wenn Schmiermittel verwendet werden, nur Wachs oder Trennspray
benutzen. Keine Emulsionen oder ähnliche Flüssigkeiten verwenden.
• Einen FI- oder DI-Schalter zwischen der Maschine und der Hauptstromleitung verwenden, um Restrisiken durch Metallspäne zu verhindern.
Schmieren
Ihr Elektrowerkzeug erfordert keine zusätzliche Schmierung.
Reinigung
Sorgen Sie dafür, daß die Lüftungsschlitze offen bleiben, und reinigen Sie
das Gehäuse regelmäßig mit einem weichen Tuch.
Recycling
(nicht zutreffend für Österreich und die Schweiz)
Elektrowerkzeuge enthalten Roh- und Kunststoffe, die recycelt werden
können und Stoffe, die fachgerecht entsorgt werden müssen. DEWALT
und andere namhafte Hersteller von Elektrowerkzeugen haben ein
Recycling-Konzept entwickelt, das dem Handel und dem Anwender eine
problemlose Rückgabe von Elektrowerkzeugen ermöglicht. Ausgediente
netz- und akkubetriebene DEWALT-Werkzeuge können beim Handel
abgegeben oder direkt an DEWALT eingeschickt werden. Beim Recycling
werden sortenreine Rohstoffe (Kupfer, Aluminium, etc.) und Kunststoffe
gewonnen und nicht verwertbare Reststoffe verantwortungsvoll entsorgt.
Voraussetzung für den Erfolg ist das Engagement von Anwendern,
Handel und Markenherstellern.
Der FI-Schalter sollte den folgenden Spezifizierungen entsprechen:
Nennspannung
Nennstrom
Reaktionszeit
Sicherungsstrom
de - 7
230 V
16 A
< 15 ms
30 mA
14
DEUTSCH
GARANTIE
• 30 TAGE GELD ZURÜCK GARANTIE •
Wenn Sie mit der Leistung Ihrer DEWALT-Maschine nicht völlig
zufrieden sind, können Sie sie unter Vorlage des Original-Kaufbeleges
ohne weiteres innerhalb von 30 Tagen bei Ihrem DEWALT-Händler im
Original-Lieferumfang zurückgeben und erhalten Ihr Geld zurück.
Die Geld zurück Garantie gilt nicht auf Zubehör.
• 1 JAHR KOSTENLOSE INSPEKTION •
Innerhalb der ersten 12 Monate nach dem Kauf werden Wartungsoder Kundendienstleistungen für Ihre DEWALT-Maschine unter Vorlage
des Original-Kaufbeleges von einer DEWALT-Kundendienstwerkstatt
ausgeführt. Diese Leistung ist im Kaufpreis eingeschlossen.
• 1 JAHR GARANTIE •
Die Garantiefrist von 12 Monaten gilt für alle DEWALT-Maschinen und
beginnt mit dem Kaufdatum, das durch den Original-Kaufbeleg
nachgewiesen werden muß. In dieser Zeit garantieren wir:
• Kostenlose Beseitigung eventueller Störungen
• Kostenlosen Ersatz aller schadhaften Teile
• Kostenlosen und fachmännischen Reparaturservice
• Voraussetzung ist, daß der Fehler nicht auf unsachgemäße Behandlung zurückzuführen ist und nur Original-DEWALT-Zubehörteile
verwendet wurden, die ausdrücklich von DEWALT als zum Betrieb
mit DEWALT-Maschinen geeignet bezeichnet worden sind.
Den Standort Ihres nächstgelegenen Händlers oder Ihrer Kundendienst-Werkstatt erfahren Sie unter der entsprechenden Telefonnummer auf der Rückseite.
Mit dieser Garantieerklärung erhalten Sie eine zusätzliche Sicherheit.
Sie schränkt jedoch in keinem Falle Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte ein, die Sie gegenüber demjenigen haben, bei dem Sie das
Gerät gekauft haben. Sie können nach Ihrer Wahl diese in gewissem
Umfange weitergehenden Rechte (Minderung des Kaufpreises oder
Rückgängigmachung des Kaufes) auch Ihrem Verkäufer gegenüber
geltend machen.
15
de - 8
ENGLISH
CROSS-CUT MITRE SAW DW701/DW707
Congratulations!
EC-Declaration of conformity
You have chosen a DEWALT product. Years of experience, thorough
product development and innovation make DEWALT one of the most
reliable partners for professional users.
Table of contents
Technical data
EC-Declaration of conformity
Safety instructions
Package contents
Description
Electrical safety
Mains plug replacement (U.K. & Ireland only)
Using an extension cable
Assembly
Adjustment
Instructions for use
Maintenance
Guarantee
en - 1
en - 1
en - 2
en - 3
en - 3
en - 3
en - 3
en - 3
en - 4
en - 4
en - 5
en - 7
en - 7
For more information, please contact DEWALT at the address below,
or refer to the back of the manual.
Level of sound pressure according to 86/188/EEC & 89/392/EEC,
measured according to EN 50144:
DW701
LpA
(sound pressure)
LWA (acoustic power)
DW707
dB(A)*
89.7
89.7
dB(A)
97.7
97.7
* at the operator’s ear
Take appropriate measures for the protection of hearing if the
sound pressure of 85 dB(A) is exceeded.
Technical data
Voltage
(U.K. & Ireland only)
Motor power (input)
Motor power (output)
Blade diameter
Blade bore
Max. blade speed
Mitre (max. positions)
Bevel (max. positions)
Compound mitre
V
V
W
W
mm
mm
min-1
left and right
left
bevel
mitre
Capacities
cross-cut 90°
mitre 45°
mitre 48°
bevel 45°
bevel 48°
Overall dimensions
Weight
Fuses:
Europe
U.K. & Ireland
DW701/DW707
DEWALT declares that these Power Tools have been designed in
compliance with: 89/392/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 50144,
EN 55104, EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
DW701
230
230/115
1,600
1,100
216
30
2,500-5,000
48°
48°
45°
45°
DW707
230
230/115
1,200
800
216
30
6,700
48°
48°
45°
45°
60 x 270
60 x 190
60 x 180
48 x 270
44 x 270
460 x 560 x 430
16
60 x 270
60 x 190
60 x 180
48 x 270
44 x 270
460 x 560 x 430
15.5
Weighted root mean square acceleration value according to EN 50144:
DW701
DW707
2.5 m/s2
2.5 m/s2
TÜV Rheinland
Sicherheit und Umweltschutz GmbH
Am Grauen Stein
D-51105 Köln
Germany
Cert. No.
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
230 V tools
230 V tools
BM 9410802 01
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
10 Amperes, mains
13 Amperes, in plugs
The following symbols are used throughout this manual:
Denotes risk of personal injury, loss of life or damage to the
tool in case of non-observance of the instructions in this
manual.
Denotes risk of electric shock.
Sharp edges.
en - 1
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Germany
16
ENGLISH
Safety instructions
When using Power Tools, always observe the safety regulations
applicable in your country to reduce the risk of fire, electric shock
and personal injury. Read the following safety instructions before
attempting to operate this product.
Keep these instructions in a safe place!
General
1 Keep work area clean
Cluttered areas and benches can cause accidents.
2 Consider work area environment
Do not expose Power Tools to humidity. Keep work area well lit.
Do not use Power Tools in the presence of inflammable liquids or gases.
3 Guard against electric shock
Prevent body contact with earthed surfaces (e.g. pipes, radiators,
cookers and refrigerators).
For use under extreme conditions (e.g. high humidity, when metal
swarf is being produced, etc.) electric safety can be improved by
inserting an isolating transformer or a (FI) earth-leakage circuit-breaker.
4 Keep children away
Do not let children come into contact with the tool or extension cord.
Supervision is required for those under 16 years of age.
5 Extension cords for outdoor use
When the tool is used outdoors, always use extension cords intended
for outdoor use and marked accordingly.
6 Store idle tools
When not in use, Power Tools must be stored in a dry place and
locked up securely, out of reach of children.
7 Dress properly
Do not wear loose clothing or jewellery. They can be caught in moving
parts. Preferably wear rubber gloves and non-slip footwear when
working outdoors. Wear protective hair covering to keep long hair out
of the way.
8 Wear safety goggles
Also use a face or dust mask in case the operations produce dust or
flying particles.
9 Beware of maximum sound pressure
Take appropriate measures for the protection of hearing if the sound
pressure of 85 dB(A) is exceeded.
10 Secure workpiece
Use clamps or a vice to hold the workpiece. It is safer and it frees both
hands to operate the tool.
11 Do not overreach
Keep proper footing and balance at all times.
12 Avoid unintentional starting
Do not carry the plugged-in tool with a finger on the switch.
Be sure that the switch is released when plugging in.
13 Stay alert
Watch what you are doing. Use common sense. Do not operate the
tool when you are tired.
14 Disconnect tool
Shut off power and wait for the tool to come to a complete standstill
before leaving it unattended. Unplug the tool when not in use, before
servicing or changing accessories.
15 Remove adjusting keys and wrenches
Always check that adjusting keys and wrenches are removed from the
tool before operating the tool.
16 Use appropriate tool
The intended use is laid down in this instruction manual. Do not force
small tools or attachments to do the job of a heavy-duty tool. The tool
will do the job better and safer at the rate for which it was intended.
Warning! The use of any accessory or attachment or performance of
any operation with this tool, other than those recommended in this
instruction manual may present a risk of personal injury.
17
17 Do not abuse cord
Never carry the tool by its cord or pull it to disconnect from the socket.
Keep the cord away from heat, oil and sharp edges.
18 Maintain tools with care
Keep the tools in good condition and clean for better and safer
performance. Follow the instructions for maintenance and changing
accessories. Inspect the tool cords at regular intervals and,
if damaged, have them repaired by an authorized DEWALT repair
agent. Inspect the extension cords periodically and replace them if
damaged. Keep all controls dry, clean and free from oil and grease.
19 Check for damaged parts
Before using the tool, carefully check it for damage to ensure that it will
operate properly and perform its intended function.
Check for misalignment and seizure of moving parts, breakage of parts
and any other conditions that may affect its operation. Have damaged
guards or other defective parts repaired or replaced as instructed.
Do not use the tool if the switch is defective. Have the switch replaced
by an authorized DEWALT repair agent.
20 Have your tool repaired by an authorized DEWALT repair agent
This Power Tool is in accordance with the relevant safety regulations.
To avoid danger, electric appliances must only be repaired by qualified
technicians.
Additional Safety Rules for Mitre Saws
• Make sure that the blade rotates in the correct direction. Keep the
blade sharp. Do not use blades of larger or smaller diameter than
recommended. For the proper blade rating refer to the technical data.
• Make sure all locking knobs and clamp handles are tight before starting
any operation.
• Check periodically that the motor air slots are clean and free of chips.
• Disconnect the machine from the mains before carrying out any
maintenance work or when changing the blade.
• Before using any accessory consult the instruction manual.
The improper use of an accessory can cause damage.
• Allow the motor to reach full speed before cutting.
• Raise the blade from the kerf in the workpiece prior to releasing the switch.
• Do not wedge anything against the fan to hold the motor shaft.
• Never place either hand in the blade area when the saw is connected
to the electrical power source.
• Do not attempt to cut excessively small pieces.
• Never attempt to stop a machine in motion rapidly by jamming a tool or
other means against the blade; serious accidents can be caused
unintentionally in this way.
• Do not use cracked or damaged saw blades.
• Do not cut ferrous materials or masonry with this saw.
• Do not use any abrasive discs.
Residual risks
The following risks are inherent to the use of mitre saws:
- Injuries caused by touching the rotating parts
In spite of the application of the relevant safety regulations and the
implementation of safety devices, certain residual risks cannot be
avoided. These are:
- Impairment of hearing.
- Risk of accidents caused by the uncovered parts of the rotating saw
blade.
- Risk of injury when changing the blade.
- Risk of squeezing fingers when opening the guards.
- Health hazards caused by breathing dust developed when sawing
wood, especially oak, beech and MDF.
en - 2
ENGLISH
Package contents
The package contains:
1 Partly assembled machine
1 4 mm Allen key
1 6 mm Allen key
1 216 mm TCT saw blade
2 Coach bolts
1 Fence insert (with 2 screws)
1 Instruction manual
1 Exploded drawing
• Check for damage to the tool, parts or accessories which may have
occurred during transport.
• Take the time to thoroughly read and understand this manual prior to
operation.
• Remove the saw from the packaging material carefully.
Description (fig. A1 & A2)
Your DEWALT Cross-Cut Mitre Saw has been developed for professional
applications. This high precision machine can be easily and quickly set to
crosscut, bevel, mitre, or compound mitre. Placing the workpiece on a
piece of wood will increase the capacities to 300 mm.
A1
1 ON/OFF-switch
2 Head lock up release lever
3 Carrying handle
4 Fixed upper guard
5 Outer flange
6 Blade bolt
7 Lower blade guard
8 Fence insert
9 Fixed table
10 Blade slot
11 Positive stop lever
12 Mitre clamping knob
13 Rotating table/mitre arm
14 Mitre scale
15 Fence
16 Upper dust extraction nozzle
A2
17 Traverse lock
18 Head lock up hook
19 Bevel clamp handle
20 Bevel scale
21 Bench mounting holes
22 Lock down button
23 Traverse bars
24 Saw head
Optional Accessories
A3
25 Table end plate
26 Support guide rails
27 Material support plate
28 Material clamp
29 Swivelling stop
30 Adjustable stand 760 mm (max. height)
31 Legstand
A4
32 Length stop for short workpieces (to be used with guide rails [26])
en - 3
A5
31 Legstand
33 Roller table
Electrical safety
The electric motor has been designed for one voltage only. Always check
that the power supply corresponds to the voltage on the rating plate.
Mains plug replacement (U.K. & Ireland only)
• Should your mains plug need replacing and you are competent to do
this, proceed as instructed below. If you are in doubt, contact an
authorized DEWALT repair agent or a qualified electrician.
• Disconnect the plug from the supply.
• Cut off the plug and dispose of it safely; a plug with bared copper
conductors is dangerous if engaged in a live socket outlet.
• Only fit 13 Amperes BS1363A approved plugs fitted with the correctly
rated fuse (1).
• The cable wire colours, or a letter, will be marked at the connection
points of most good quality plugs. Attach the wires to their respective
points in the plug (see below). Brown is for Live (L) (2) and Blue is for
Neutral (N) (4).
• Before replacing the top cover of the mains plug ensure that the cable
restraint (3) is holding the outer sheath of the cable firmly and that the
two leads are correctly fixed at the terminal screws.
Never use a light socket.
Never connect the live (L) or neutral (N) wires to the earth pin
marked E or .
For 115 V units with a power rating exceeding 1500 W, we recommend to
fit a plug to BS4343 standard.
Using an extension cable
If an extension cable is required, use an approved extension cable suitable
for the power input of this machine (see technical data). The minimum
conductor size is 1.5 mm2.
When using a cable reel, always unwind the cable completely.
Also refer to the table below.
Conductor size (mm2)
0.75
1.00
1.50
2.50
4.00
Voltage
230
Amperes
0 - 2.0
2.1 - 3.4
3.5 - 5.0
5.1 - 7.0
7.1 - 12.0
12.1 - 20.0
12.1 - 20.0
Cable rating (Amperes)
6
10
15
20
25
Cable length (m)
7.5 15
25
30
Cable rating (Amperes)
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
10 10
10
10
15 15
15
15
20 20
20
20
20 20
20
20
45
60
6
6
10
15
20
25
25
6
6
15
15
20
-
18
ENGLISH
Assembly
Prior to assembly always unplug the tool.
Adjustment
Prior to adjustment always unplug the tool.
The motor and guards are already assembled onto the base.
Your Mitre Saw was accurately adjusted at the factory. If readjustment due to
shipping and handling or any other reason is required, follow the steps below
to adjust your saw. Once made, these adjustments should remain accurate.
DE7777, option - dust extraction (fig. B)
The nozzle (16) of the upper fixed blade guard is fitted in the factory.
• Insert the middle dust extraction nozzle (34) as shown.
• Secure the lower dust extraction nozzle (35) using the screws (36).
• Fit the hoses (37) to the nozzles; the longer hose to nozzle (16).
• Connect the hoses to the 3-way connector (38).
• Whenever possible, connect a dust extraction device designed in
accordance with the relevant regulations regarding dust emission.
Adjusting the traverse bars for constant cutting depth
(fig. A2, F1, G1 & G2)
The blade must run at a constant cutting depth along the full length of the
table and must not touch the fixed table at the rear of the slot or at the
front of the rotating arm. To achieve this, the traverse arms must be
perfectly parallel to the table when the saw head is fully depressed.
• Press the combined lower guard and head lock up release lever (2) (fig. F1).
• Press the saw head fully to the rear position and measure the height
from the rotating table (13) to the bottom of the outer flange (5) (fig. G1).
• Press the unlock symbol of the saw head traverse lock (17) (fig. A2).
• Keeping the saw head fully depressed, pull the head to the end of its
travel.
• Measure the height indicated in figure G1 again. Both values should be
identical.
• If adjustment is required, proceed as follows:
• Loosen the locknut (49) in the bracket (50) under the upper dust
extraction nozzle (16) and adjust the screw (51) as required,
proceeding in small steps (fig. G2).
• Tighten the locknut (49).
Fitting the fence insert (fig. A2 & C)
Always use the mitre insert for all cuts!
• Push the saw head (24) down to pull out the lock down button (22) and
raise the saw head (fig. A2).
• Insert the screws (40) and washers (41) into the holes (39) as shown to
mount the fence insert (fig. C).
Cable clamp (fig. D)
• Insert the cable (42) into the cable clamp (43). Allow enough cable for
the saw head travel.
Bench Mounting (fig. E)
Your saw can be mounted on any flat and stable surface.
The recommended work height, however, is 700 to 750 mm.
• Insert the two coach bolts (45) into the two holes (21).
• Always mount your saw firmly to prevent movement.
Mounting the saw blade (fig. A1, F1 & F2)
The teeth of a new blade are very sharp and can be dangerous.
• Press the spindle lock (44) and rotate the blade by hand until you feel
the lock engage. Continue to hold the spindle lock in to keep the blade
from turning (fig. F1).
• Using the 6 mm Allen key, loosen the blade bolt (6) by turning
clockwise. Remove the blade bolt (6), its washer and the outer flange (5)
(fig. A1).
• Press the combined lower guard and head lock up release lever (2) to
raise the lower blade guard (7) and remove the saw blade (45) (fig. F2).
• Install the new saw blade (45) onto the shoulder (46) provided on the
inner flange (47) making sure that the teeth at the bottom edge of the
blade are pointing towards the fence (away from the operator) (fig. F2).
• Replace the outer flange (5), making sure that the location lugs (48) are
engaged correctly, one on each side of the motor.
• Tighten the blade bolt (6) by turning counter-clockwise while holding
the spindle lock (44) engaged with your other hand (fig. F1).
Never press the spindle lock while the blade is rotating.
19
Always check that the blade does not touch the table at the
rear of the slot or at the front of the rotating arm at 90° vertical
and 45° bevel positions. Do not switch ON before having
checked this!
Checking and adjusting the blade to the fence (fig. A2, H1 - H4)
• Loosen the mitre clamping knob (12) by turning counterclockwise (fig. H1)
• Pull down the head and lock it in this position using the lock down
button (22) (fig. A2).
• Lift the positive stop lever (11) and swing the head until the stop
locates it at 0° mitre position. Do not tighten the clamping knob (12)
(fig. H1).
• Check that the two 0° markings (52) on the scale (14) are just visible
(fig. H2).
• Place a square (53) against the left side of the fence (15) and blade (45)
(fig. H3).
Do not touch the tips of the blade teeth with the square.
• If the saw blade is not exactly at 90° to the fence:
• Loosen the two screws (53) and move the scale/head assembly left or
right until the blade is at 90° to the fence as measured with the square
(fig. H4).
• Lock the mitre clamping knob (12) (fig. H1).
• Tighten the two screws (53) (fig. H4).
Make sure the rear edge of the mitre scale keeps in contact
with the two location lugs (54) at all times.
Checking and adjusting the blade to the table (fig. A2, J1 - J3)
• Ensure that the head is locked in the 0° mitre position.
• Release the bevel clamp handle (19) by pushing it down (fig. A2).
• Press the saw head to the right to ensure it is fully vertical and tighten
the bevel clamp handle (19).
• Place a set square (53) on the table and up against the blade (45) (fig. J1).
en - 4
ENGLISH
Do not touch the tips of the blade teeth with the square.
•
•
•
•
If adjustment is required, proceed as follows:
Loosen the bevel clamp handle (19) (fig. A2).
Using an Allen key, adjust the screw (55) as required (fig. J2).
Check that the bevel indicator (56) indicates 0° on the bevel scale (20)
(fig. J3).
• If not, loosen the two screws (57) move the scale (20) as required and
tighten the two screws.
Checking and adjusting the bevel angle (fig. J3, K1 & K2)
Your saw has a bevel adjustment handle with knurled end (58) that allows
the fixed position to be set at 45° or 48° as required (fig. K1).
- Out = 48°
- In = 45°
• Push in the 45°/48° adjustment handle (58).
• Push the bevel clamp handle (19) down.
• Move the saw head to the left, to its maximum bevel position.
• Check that the angle is exactly 45° using a protractor (fig. K2).
• If adjustment is required, turn the bevel adjustment screw (59) as
required (fig. J3).
While performing this adjustment, it is advisable to take the
weight of the saw head by holding it. This will make it easier to
turn the adjustment screw.
Instructions for use
• Always observe the safety instructions and applicable regulations.
• The attention of UK users is drawn to the “woodworking
machines regulations 1974” and any subsequent amendments.
• Ensure the material to be sawn is firmly secured in place.
• Apply only a gentle pressure to the tool and do not exert side
pressure on the saw blade.
• Avoid overloading.
Prior to operation:
• Install the appropriate saw blade. Do not use excessively worn blades.
The maximum rotation speed of the tool must not exceed that of the
saw blade.
• Do not attempt to cut excessively small pieces.
• Allow the blade to cut freely. Do not force.
• Allow the motor to reach full speed before cutting.
• Make sure all locking knobs and clamp handles are tight.
Switching ON and OFF (fig. L1 & L2)
DW701 - Setting the electronic speed control dial
This model is fitted with an electronic feature to give increased motor power,
automatic braking and variable speed. The speed is infinitely variable from
2,500 to 5,000 min-1 using the electronic speed control dial (60) for uniform
cutting results in all types of wood, plastics and in aluminium.
• Turn the electronic speed control dial to the required level.
The correct setting, however, is a matter of experience.
1 = 2,500 min-1
2 = 3,100 min-1
3 = 3,800 min-1
4 = 4,400 min-1
5 = 5,000 min-1
DW701/DW707
• To turn the saw ON, press the trigger switch (1) while squeezing the
combined lower guard and head lock up release lever (2) as shown in
fig. L2.
• To turn the tool OFF, release the switch.
• There is no provision for locking the switch ON.
en - 5
Quality of cut
The smoothness of any cut depends on a number of variables, e.g. the
material being cut. When smoothest cuts are desired for moulding and
other precision work, a sharp (60 tooth carbide) blade and a slower,
even cutting rate will produce the desired results.
Ensure that the material does not creep while cutting; clamp it
securely in place. Always let the blade come to a full stop
before raising the arm. If small fibres of wood still split out at
the rear of the workpiece, stick a piece of masking tape on the
wood where the cut will be made. Saw through the tape and
carefully remove the tape when finished.
Setting the mitre (fig. A1)
The mitre arm can be preset to 0°, 15°, 22.5°, 30°, 31.6° and 45° left and
right. It is also possible to set the mitre angle to 48°.
• Loosen the mitre clamping knob (12) and lift the positive stop lever (11)
to release the mitre arm.
• Move the arm to the required angle and lock it using the mitre clamping
knob (12).
• Align the mitre arm (13) as shown in fig. H1 - H3 by moving the edge of
the arm to the required mark on the scale:
- left of 0° : red marks
- right of 0° : black marks
When mitre cutting, ensure that the off-cut is not wedged
between the blade and the fence, i.e. the off-cut angle is greater
than 90° to avoid that the off-cut is picked up by the blade.
Setting the bevel (fig. K1)
• Set the 45°/48° adjustment handle (58) to the required position.
• Loosen the bevel clamp handle (19) and bevel the head to the left;
there are marked positions at 0°, 15°, 30°, 33.85° and 45°.
• Hold the head firmly and do not allow it to fall.
• Holding the head, lock the bevel clamp handle (19) securely.
Vertical straight cross-cut (fig. A2 & M)
• Loosen the mitre clamping knob (12) and lift the positive stop lever (11)
upwards (fig. A2).
• Engage the mitre latch at the 0° position and tighten the mitre clamping
knob.
• Place the wood to be cut against the fence.
• Take hold of the carrying handle (3) and press the head lock up release
lever (2) to release the head. Press the trigger switch (1) to start the
motor. It is recommended to start the cut near the fence (fig. M)
• Press the head and allow the blade to cut though the workpiece.
Allow the blade to cut freely. Do not force.
• When the head is fully depressed, slowly pull it across to complete the cut.
• After completing the cut, release the switch and the lock up release
lever (2) and return the head to its upper rest position.
• For some types of plastic profiles, it is advisable to follow the
sequence in reverse order.
• The lower blade guard is designed to close quickly when the
lever (2) is released. If it does not close within 1 second,
have the saw serviced by an authorized DEWALT repair agent.
Vertical mitre cross-cut (fig. A2 & N)
• Loosen the mitre clamping knob (12) and lift the positive stop lever (11)
upwards (fig. A2).
• Move the head left or right to the required angle. There are preset
positions at 15°, 22.5°, 30° and 45° (fig. N).
• If any intermediate angle or 48° is required hold the head firmly and
lock by tightening the mitre clamp knob.
• Always ensure that the mitre clamp knob is locked tightly before cutting.
• Proceed as for a vertical straight cross-cut.
20
ENGLISH
When mitring the end of a piece of wood with a small off-cut,
position the wood to ensure that the off-cut is to the side of
the blade with the greater angle to the fence:
left mitre, off-cut to the right
right mitre, off-cut to the left.
Bevel cross-cut (fig. A2, K1 & O)
Bevel angles can be set from 0° to 48° to the left. Bevels up to 45° can be
cut with the mitre arm set between zero and a maximum of 45° mitre
position right or left.
• Loosen the bevel clamp handle (19) and set the bevel as desired (fig. A2).
• Use the 45°/48° adjustment handle (58) if required (fig. K1).
• Tighten the bevel clamp handle (19) firmly (fig. A2).
• Proceed as for a vertical straight cross-cut.
Compound mitre (fig. P1 & P2)
This cut is a combination of a mitre and a bevel cut. This is the type of cut
used to make frames or boxes with slanting sides like the one shown in
fig. P1.
If the cutting angle varies from cut to cut, check that the bevel
clamp handle and the mitre clamping knob are securely
tightened. These must be tightened after making any changes
in bevel or mitre.
• The chart shown below will assist you in selecting the proper bevel and
mitre settings for common compound mitre cuts. To use the chart,
select the desired angle “A” (fig. P2) of your project and locate that
angle on the appropriate arc in the chart. From that point follow the
chart straight down to find the correct bevel angle and straight across
to find the correct mitre angle.
• Set your saw to the prescribed angles and make a few trial cuts.
• Practice fitting the cut pieces together.
• Example: To make a 4 sided box with 30 exterior angles
(angle “A”, fig. P2), use the upper right arc. Find 30 on the arc scale.
• Follow the horizontal intersecting line to either side to get the mitre
angle setting on the saw (23°).
• Likewise follow the vertical intersecting line to the top or bottom to get
the bevel angle setting on the saw (40°).
• Always try cuts on a few scrap pieces of wood to verify the settings on
the saw.
5
15
75
80
10
20
25
30
35
40
45
65
40
50
35
45
35
40
6 SIDED BOX
75
30
35
70
30
65
80
85
30
25
45
20
65
70
50
25
20
40
55
60
75
20
80
85
55
60
25
35
50
45
15
15
30
40
15
25
35
30
10
8 SIDED BOX
10
15
20
15
5
10
20
25
ANGLE OF SIDE OF BOX (ANGLE"A")
SET THIS MITER ANGLE ON SAW
55
60
40
10
5
5
10
5
10
15
20
Sawing long workpieces (fig. A3)
Always support long workpieces.
Figure A3 shows the ideal configuration for sawing long workpieces when
the saw is used free-standing (all items available as an option).
These items (except the legstand and the material clamp) are required
both on the infeed and the outfeed side:
- Legstand (31) (supplied with mounting instructions).
- Guide rails (500 or 1,000 mm) (26).
- Stands (30) to support the guide rails. Do not use the stands to
support the machine! The height of the stands is adjustable.
- Material support plates (27).
- Table end plate (25) for supporting the rails (also when working on an
existing bench).
- Material clamp (28).
- Swivelling stop (29).
• Place your saw on the legstand and fit the guide rails.
• Firmly screw the material support plates (27) to the guide rails (26).
The material clamp (28) now functions as a length stop.
• Install the table end plates (25).
• Install the swivelling stop (29) to the rear rail.
• Use the swivelling stop (29) to adjust the length of medium and long
workpieces. It can be adjusted sideways or swung out of the way
when not in use.
Assemble the roller table following the instructions supplied
with the legstand.
• Replace the short support bars provided with the legstand with the
irregular rails from the table on the side the table is to be used.
• Follow all instructions provided with the roller table.
Range of saw blades available (recommended blades)
Tungsten carbide
tipped (TCT)
Negative tooth
rake
5
5
0
Sawing short workpieces (fig. A4)
It is advisable to use the length stop for short workpieces (32) both for
batch sawing and for short individual workpieces of different lengths.
The length stop can only be used in conjunction with a pair of optional
guide rails (26).
Using the roller table (fig. A3 & A5)
The roller table (33) makes the handling of large and long pieces of wood
very easy (fig. A5). It can be connected either to the left or to the right of
the machine. The roller table requires the use of the optional legstand (fig. A3).
SQUARE BOX
70
0
85
45
Clamping the workpiece (fig. A3)
Always use a material clamp when cutting non-ferrous metals.
• In most cases, the action of the blade is sufficient to hold the material
firmly against the fence.
• If the material has a tendency to lift or come forward from the fence,
preferably use the optional material clamp (28).
25
30
35
40
45
SET THIS BEVEL ANGLE ON SAW
Never exceed the compound mitre limits of 45° bevel with 45°
left or right mitre.
21
Negative rake
flat-topped teeth
Application
Diameter
Teeth
For wood, boards
thick-walled plastic profiles
For high-quality panels
(finer cut), thin-walled
plastic profiles
For thin-walled plastic
profiles (e.g. window
blind slats, cable ducts)
216
24
216
48
216
60
en - 6
ENGLISH
Cutting non-ferrous metals
When cutting non-ferrous metals, the machine is only to be used to
perform vertical straight and mitre cross-cuts in the mitre saw mode.
We recommend that bevel and compound mitre cuts should not be
performed in non-ferrous metals. The machine is not to be used for cutting
ferrous metals.
• Always use a material clamp when cutting non-ferrous metals.
Make sure that the workpiece is clamped securely.
• Only apply saw blades that are qualified for cutting non-ferrous metals.
• When using lubricants, only apply wax or separation spray. Do not use
emulsions or similar fluids.
• Connect an FI or DI switch between machine and mains to avoid
residual risks caused by metal swarf.
The FI switch should comply with the following specifications:
GUARANTEE
• 30 DAY NO RISK SATISFACTION GUARANTEE •
If you are not completely satisfied with the performance of your
DEWALT machine, simply return it within 30 days, complete as
purchased, to a participating Dealer, or an authorized DEWALT repair
agent, for a full refund or exchange. Proof of purchase must be
produced.
• ONE YEAR FREE SERVICE CONTRACT •
If you need maintenance or service for your DEWALT machine, in the
12 months following purchase, it will be undertaken free of charge at
an authorized DEWALT repair agent. Proof of purchase must be
produced. Includes labour and spare parts for Power Tools.
Excludes accessories.
• ONE YEAR WARRANTY •
rated voltage
rated current
reaction time
fusing current
230 V
16 A
< 15 ms
30 mA
The DI switch should comply with the following specifications:
DIN VDE 0661
rated voltage
rated current
fusing current
all-pole cutoff
PE monitoring
low-voltage release
230 V
16 A
30 mA
L+N+PE
If your DEWALT product becomes defective due to faulty materials or
workmanship within 12 months from the date of purchase,
we guarantee to replace all defective parts free of charge or,
at our discretion, replace the unit free of charge provided that:
• The product has not been misused.
• Repairs have not been attempted by unauthorized persons.
• Proof of purchase date is produced.
This guarantee is offered as an extra benefit and is additional to
consumers statutory rights.
For the location of your nearest authorized DEWALT repair agent,
please use the appropriate telephone number on the back of this
manual.
Consult your dealer for further information on the appropriate accessories.
Transporting (fig. A1 & A2)
•
•
•
•
•
To transport the saw, set the bevel and mitre positions to 0°.
Press the combined lower guard and head lock up release lever (2) (fig. A1).
Press the head down and press the lock down button (22) (fig. A2).
Bring the saw blade to rest position and press the traverse lock (17).
Always use the carrying handle (3) to transport the saw.
Maintenance
Your DEWALT Power Tool has been designed to operate over a long
period of time with a minimum of maintenance. Continuous satisfactory
operation depends upon proper tool care and regular cleaning.
Lubrication
Your Power Tool requires no additional lubrication.
Cleaning
Keep the ventilation slots clear and regularly clean the housing with a soft cloth.
Unwanted tools and the environment
Take your tool to an authorized DEWALT repair agent where it will be
disposed of in an environmentally safe way.
en - 7
22
ESPAÑOL
SIERRA TRANSVERSAL DE INGLETES DW701/DW707
¡Enhorabuena!
Declaración CE de conformidad
Usted ha optado por un producto de DEWALT. Muchos años de
experiencia y una gran asiduidad en el desarrollo y la innovación de sus
productos han convertido a DEWALT en un socio muy fiable para el
usuario profesional.
Contenido
Características técnicas
Declaración CE de conformidad
Instrucciones de seguridad
Verificación del contenido del embalaje
Descripción
Seguridad eléctrica
Utilización de un cable de prolongación
Montaje
Ajustes
Instrucciones para el uso
Mantenimiento
Garantía
es - 1
es - 1
es - 2
es - 3
es - 3
es - 3
es - 3
es - 3
es - 4
es - 5
es - 7
es - 7
Características técnicas
Voltaje
V
Potencia del motor (entrada)
W
Potencia del motor (salida)
W
Diámetro de la hoja
mm
Diámetro interior de la hoja
mm
Velocidad máx. hoja
min-1
Ingletes (posiciones máx.)
izquierda y
derecha
Biseles (posiciones máx.)
izquierda
Ingletes compuestos
biseles
ingletes
Capacidades
corte transversal a 90°
mm
ingletes a 45°
mm
ingletes a 48°
mm
biseles a 45°
mm
biseles a 48°
mm
Dimensiones totales
mm
Peso
kg
DW701
230
1.600
1.100
216
30
2.500-5.000
DW707
230
1.200
800
216
30
6.700
48°
48°
45°
45°
48°
48°
45°
45°
60 x 270
60 x 190
60 x 180
48 x 270
44 x 270
460 x 560 x 430
16
60 x 270
60 x 190
60 x 180
48 x 270
44 x 270
460 x 560 x 430
15,5
Fusibles
Herramientas 230 V:
DW701/DW707
DEWALT certifica que estas herramientas eléctricas han sido construidas
de acuerdo a las normas siguientes: 89/392/CEE, 89/336/CEE,
73/23/CEE, EN 50144, EN 55104, EN 55014, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
Para información más detallada, contacte a DEWALT, véase abajo o
consulte el dorso de este manual.
El nivel de la presión acústica de acuerdo con las normas 86/188/CEE &
89/392/CEE, medida de acuerdo con EN 50144:
LpA
(presión acústica)
LWA (potencia acústica)
DW701
DW707
dB(A)*
89,7
89,7
dB(A)
97,7
97,7
* al oído del usuario
Tome medidas adecuadas para proteger sus oídos cuando la
presión acústica exceda el valor de 85 dB(A).
Valor cuadrático medio ponderado en frecuencia de la aceleración según
EN 50144:
DW701
DW707
2,5 m/s2
2,5 m/s2
TÜV Rheinland
Sicherheit und Umweltschutz GmbH
Am Grauen Stein
D-51105 Köln
Germany
Cert. No.
BM 9410802 01
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
10 A
En el presente manual figuran los pictogramas siguientes:
Indica peligro de lesiones, de accidentes mortales o de averías
en la herramienta en caso de no respeto de las instrucciones
en este manual.
Indica tensión eléctrica.
Bordes afilados.
23
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Alemania
es - 1
ESPAÑOL
Instrucciones de seguridad
Al utilizar Herramientas Eléctricas, observe las reglas de seguridad
en vigor en su país, a fin de reducir el riesgo de descarga eléctrica,
de lesiones y de incendio. Lea las instrucciones de seguridad
siguientes antes de utilizar este producto.
¡Conserve bien estas instrucciones de seguridad!
Generalidades
1 Mantenga limpia el área de trabajo
Un área o un banco de trabajo en desorden aumentan el riesgo de
accidentes.
2 Tenga en cuenta el entorno del área de trabajo
No exponga las Herramientas Eléctricas a la humedad. Procure que el
área de trabajo esté bien iluminada. No utilice Herramientas Eléctricas
en la proximidad de líquidos o gases inflamables.
3 Protéjase contra las descargas eléctricas
Evite el contacto del cuerpo con las superficies conectadas a tierra
(p. ej. tuberías, radiadores, cocinas eléctricas y refrigeradores).
Para aplicaciones de uso extremas (por ej. humedad elevada
formación de polvo metálico, etc.), se puede aumentar la seguridad
eléctrica a través de intercalar un transformador de separación o un
interruptor de protección de corriente de defecto (FI).
4 ¡Mantenga alejados a los niños!
No permita que otras personas toquen la herramienta o el cable de
prolongación. En caso de uso por menores de 16 años, se requiere
supervisión.
5 Cables de prolongación para el exterior
Al trabajar fuera, utilice siempre cables de prolongación destinados al
uso exterior y marcados en consecuencia para ello.
6 Guarde las herramientas que no utiliza
Las Herramientas Eléctricas que no se utilizan, deben estar guardadas
en un lugar seco, cerrado y fuera del alcance de los niños.
7 Vista ropa de trabajo apropiada
No lleve vestidos anchos ni joyas. Estos podrían ser atrapados por
piezas en movimiento. Para trabajos al exterior, se recomienda llevar
guantes de goma y calzado de suela antideslizante. Si tiene el pelo
largo, téngalo recogido y cubierto.
8 Lleve gafas de protección
Utilice también una mascarilla si el trabajo ejecutado produce polvo u
otras partículas volantes.
9 Respete el nivel máximo de la presión acústica
Tome medidas adecuadas para la protección de los oídos cuando la
presión acústica exceda el valor de 85 dB(A).
10 Sujete bien la pieza de trabajo
Utilice abrazaderas o un torno para sujetar la pieza de trabajo.
Es más seguro que sujetarla con la mano y le permite utilizar ambas
manos para manejar la herramienta.
11 No alargue demasiado su radio de acción
Mantenga un apoyo firme sobre el suelo y conserve el equilibrio en
todo momento.
12 Evite un arranque involuntario
No mantenga el dedo en el interruptor al transportar la herramienta
enchufada. Asegúrese de que el interruptor esté en posición de parada
al enchufar la herramienta.
13 Esté siempre alerta
Mire lo que está haciendo. Use el sentido común. No maneje la
herramienta cuando está cansado.
14 Desenchufe la herramienta
Desconecte la herramienta y espere que esté completamente parada
antes de dejarla sin vigilar. Desenchufe la herramienta cuando no se
utilice y antes de proceder al mantenimiento o sustituir accesorios.
15 Retire las llaves de maniobra
Antes de poner la herramienta en marcha, asegúrese de que las llaves
y utensilios de reglaje hayan sido retirados.
es - 2
16 Utilice la herramienta adecuada
En este manual, se indica para qué uso está destinada la herramienta.
No utilice herramientas o dispositivos acoplables de potencia
demasiado débil para ejecutar trabajos pesados. La herramienta
funcionará mejor y con mayor seguridad al ser utilizada de acuerdo
con sus características técnicas.
¡ATENCION! El uso de accesorios o acoplamientos, o el uso de la
herramienta misma distintos de los recomendados en este manual de
instrucciones, puede dar lugar a lesiones de personas.
17 Cuide el cable de alimentación
No lleve la herramienta por el cable, ni tire del cable para desenchufar la
herramienta. Proteja el cable del calor, del aceite y de las aristas vivas.
18 Mantenga las herramientas asiduamente
Mantenga sus herramientas afiladas y limpias para trabajar mejor y más
seguro. Siga las instrucciones para el mantenimiento y la sustitución de
accesorios. Verifique los cables de las herramientas con regularidad y,
en caso de avería, llévelos a un Centro de Servicio DEWALT para que
sean reparados. Inspeccione los cables de prolongación periódicamente
y sustitúyalos cuando presenten defectos. Mantenga todos los mandos
secos, limpios y libres de aceite y grasa.
19 Comprobar que no haya partes averiadas
Antes de utilizar la herramienta, compruebea que no haya averías,
a fin de asegurar que funcionará correctamente y sin problemas.
Compruebe que no haya desalineamiento o enganchamiento de piezas
en movimiento, ni roturas de piezas, ni accesorios mal montados,
ni cualquier otro defecto que pudiera perjudicar al buen funcionamiento
de la herramienta. Haga reparar o sustituir los dispositivos de
seguridad u otros componentes defectuosos según las instrucciones.
No utilice la herramienta cuando el interruptor esté defectuoso. Haga
sustituir el interruptor en un Centro de Servicio DEWALT.
20 Haga reparar su herramienta en un Centro de Servicio DEWALT
Esta Herramienta Eléctrica cumple con las reglas de seguridad en
vigor. Para evitar situaciones peligrosas, la reparación de Herramientas
Eléctricas debe ser efectuada únicamente por un técnico competente.
Instrucciones de seguridad adicionales para sierras de ingletes
• Asegúrese de que la hoja gira en la dirección correcta. Mantenga la
hoja afilada. No utilice hojas con diámetro mayor o menor que el
recomendado. Consulte en las características técnicas la potencia
nominal de la hoja.
• Asegúrese de que todos los pomos de sujeción y bloqueo están bien
apretados antes de realizar cualquier operación.
• Compruebe periódicamente que las ranuras de ventilación del motor
están limpias y libres de serrín.
• Desenchufe la máquina antes de realizar cualquier trabajo de
mantenimiento o de cambiar la hoja.
• Antes de usar un accesorio, consulte el Manual de Instrucciones.
El uso inadecuado de los accesorios puede producir daños.
• Antes de serrar, espere a que el motor alcance toda su velocidad.
• Antes de soltar el interruptor, saque la hoja del corte practicado.
• No inserte ninguna pieza en el ventilador para sujetar el eje del motor.
• Mantenga las manos alejadas de la hoja cuando la sierra esté
enchufada.
• No intente cortar piezas demasiado pequeñas.
• No intente parar la máquina insertando una herramienta o similar en la
hoja. Podría causar graves daños de forma no intencionada.
• No utilice hojas de sierra agrietadas o dañadas.
• No utilice disco de corte abrasivos.
• No corte metales férricos, metales no férricos ni mampostería.
Riesgos remanentes
A continuación se citan los riesgos inherentes al uso de la sierra de
ingletes: A pesar del cumplimiento de las normas de seguridad
correspondientes y del uso de dispositivos de seguridad, existen
determinados riesgos residuales que no pueden evitarse, tales como:
24
ESPAÑOL
- Dificultades auditivas.
- Riesgo de accidentes provocados por las partes descubiertas del
disco de sierra giratorio.
- Riesgo de lesiones al cambiar el disco de sierra.
- Riesgo de que los dedos queden atrapados al abrir los cierres de
protección.
- Riesgos para la salud al respirar el polvillo que se desprende al cortar
madera, en especial de roble, haya y MDF.
Verificación del contenido del embalaje
El paquete contiene:
1 Máquina parcialmente montada
1 Llave allen de 4 mm
1 Llave allen de 6 mm
1 Hoja de sierra TCT de 216 mm
2 Tirafondos
1 Separador de la escuadra de guía (con 2 tornillos)
1 Manual de instrucciones
1 Dibujo despiezado
• Compruebe si la herramienta, piezas o accesorios han sufrido algún
daño durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer y comprender este manual antes
de utilizar la herramienta.
• Saque la sierra de la caja con cuidado.
Descripción (fig. A1 & A2)
La sierra transversal de ingletes DEWALT se ha diseñado para aplicaciones
de uso profesional. Esta herramienta de alta precisión se puede ajustar de
forma rápida y sencilla para practicar cortes transversales, biseles,
ingletes o ingletes compuestos. Colocando la pieza de trabajo sobre un
trozo de madera conseguirá aumentar su capacidad a 300 mm.
A1
1 Interruptor de MARCHA/PARADA
2 Palanca de bloqueo del cabezal
3 Empuñadura de transporte
4 Protector superior fijo
5 Collarín exterior
6 Pasador de la hoja
7 Protector de la hoja inferior
8 Separador de la escuadra de guía
9 Mesa fija
10 Ranura de la hoja
11 Palanca del tope de seguridad
12 Pomo de sujeción de ingletes
13 Mesa giratoria/brazo de ingletes
14 Escala de ingletes
15 Escuadra de guía
16 Boquilla superior de extracción de serrín
27 Placa de soporte del material
28 Mordaza para el material
29 Tope oscilante
30 Soporte ajustable de 760 mm (altura máx.)
31 Soporte con patas
A4
32 Tope longitudinal para piezas cortas (para uso con tubos de guía [26])
A5
31 Soporte con patas
33 Mesa de rodillos
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico ha sido diseñado para un solo voltaje. Compruebe
siempre que el voltaje de la red corresponde al valor indicado en la placa
de características.
Sustitución de cable o enchufe
Al sustituir el cable o el enchufe hágalo con sumo cuidado: un enchufe
con conectores de cobre desprotegidos es peligroso si se conecta a una
toma de corriente activa.
Utilización de un cable de prolongación
En caso de que sea necesario utilizar un cable de prolongación,
deberá ser un cable de prolongación aprobado, adecuado para la
potencia de esta herramienta (véanse las características técnicas).
La sección mínima de conductor es de 1,5 mm2.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el cable completamente.
Montaje
Antes del montaje, desenchufe siempre la herramienta.
El motor y los protectores van montados sobre la base.
DE7777, opcional - extracción de polvo (fig. B)
La boquilla (16) del protector superior fijo de la hoja viene montada de fábrica.
• Introduzca la boquilla intermedia de extracción de serrín (34) según se
muestra.
• Para fijar la boquilla inferior de extracción de serrín (35), utilice los
tornillos (36).
• Encaje los tubos (37) en las boquillas. El tubo más largo se conecta a
la boquilla (16).
• Conecte los tubos al conector de tres vías (38).
• Cuando sea posible, utilice un extractor de aspiración diseñado de
acuerdo con las Directrices aplicables en relación con la emisión de polvo.
A2
17 Bloqueo transversal
18 Gancho de bloqueo del cabezal
19 Manivela de bloqueo de biseles
20 Escala de biseles
21 Agujeros para montaje en banco
22 Botón para bajar la hoja
23 Barras transversales
24 Cabezal de la sierra
Montaje del separador de la escuadra de guía (fig. A2 & C)
Accesorios opcionales
A3
25 Placa de los extremos de la mesa
26 Tubos de soporte de la guía
Mordaza del cable (fig. D)
• Inserte el cable (42) en la mordaza (43), dejando la longitud de cable
necesaria para el recorrido del cabezal de la sierra.
25
Utilice siempre el separador de ingletes para todo tipo de cortes.
• Presione hacia abajo el cabezal de la sierra (24) para extraer el botón
que permite bajar la hoja (22) y levante el cabezal (fig. A2).
• Introduzca los tornillos (40) y arandelas (41) en los agujeros (39), según
se muestra, para montar el separador de la escuadra de guía (fig. C).
es - 3
ESPAÑOL
Montaje en el banco (fig. E)
La sierra se puede montar sobre una superficie plana y estable.
No obstante, la altura recomendada para trabajar es de 700 a 750 mm.
• Inserte los dos tirafondos (45) en los dos agujeros (21).
• Monte bien la sierra para evitar que se mueva.
Montaje de la hoja de la sierra (fig. A1, F1 & F2)
Los dientes de las hojas nuevas están muy afilados y pueden
ser peligrosos.
• Apriete el pasador de bloqueo del eje (44) y gire la hoja con la mano
hasta que quede bloqueado en su posición. Para evitar que la hoja
gire, mantenga presionado el bloqueo del eje (fig. F1).
• Utilizando una llave allen de 6 mm, suelte el pasador de la hoja (6)
girándolo a la derecha. A continuación, extraiga el perno (6),
la arandela y el collarín exterior (5) (fig. A1).
• Apriete la palanca combinada del protector inferior y de bloqueo del
cabezal (2) para elevar el protector inferior de la hoja (7) y extraer la
hoja de la sierra (45) (fig. F2).
• Instale una hoja de sierra nueva (45) en el soporte (46) incluido en el
collarín interno (47), y verifique que la parte dentada del borde inferior
de la hoja está orientada hacia el separador (en dirección opuesta al
operario) (fig. F2).
• Para sustituir el collarín exterior (5), asegúrese de que los topes de posición
(48) están correctamente engranados, uno a cada lado del motor.
• Para apretar el perno de la hoja (6), gire hacia la izquierda mientras
mantiene sujeto el bloqueo del eje (44) con la otra mano (fig. F1).
No apriete nunca el pasador de bloqueo del eje mientras la
hoja esté girando.
Ajuste
Antes de realizar los ajustes, desenchufe siempre la
herramienta.
La sierra de ingletes dispone de un ajuste preciso de fábrica. No obstante,
si debido a la manipulación a que se somete durante el envío o a otra
causa, es necesario un reajuste de la sierra, siga los pasos descritos a
continuación. Una vez terminado el proceso, los ajustes no deberían sufrir
modificaciones.
Compruebe siempre que la hoja no entra en contacto con la
mesa en la ranura posterior o en el frontal del brazo giratorio,
a 90° en la vertical y a 45° en la posición de biseles. No ponga
en marcha la sierra hasta hacer esta comprobación.
Comprobación y ajuste de la hoja respecto del separador
(fig. A2, H1 - H4)
• Para aflojar el pomo de sujeción de ingletes (12), gírelo hacia la
izquierda (fig. H1)
• Manteniéndolos en su posición, baje el cabezal y el bloqueo utilizando
el botón para bajar la hoja (22) (fig. A2).
• Levante la palanca del tope de seguridad (11) y deslice el cabezal
hasta que el tope quede en la posición de ingletes de 0°. No apriete el
pomo de sujeción (12) (fig. H1).
• Compruebe que las dos marcas de 0° (52) de la escala (14) están
visibles (fig. H2).
• Sitúe una escuadra (53) en la parte izquierda del separador (15) y de la
hoja (45) (fig. H3).
No toque la punta de los dientes de la hoja con la escuadra.
• Si la hoja de la sierra no está exactamente a 90° del separador:
• Afloje los dos tornillos (53) y mueva el conjunto formado por la escala y
el cabezal hacia la derecha o hacia la izquierda hasta que la hoja
quede a 90° del separador, según lo medido con la escuadra (fig. H4).
• Bloquee el pomo de sujeción de ingletes (12) (fig. H1).
• Apriete los dos tornillos (53) (fig. H4).
Asegúrese de que el borde posterior de la escala de ingletes
está siempre en contacto con los dos topes de posición (54).
Comprobación y ajuste de la hoja respecto de la mesa (fig. A2, J1 - J3)
• Verifique que el cabezal está bloqueado en la posición de ingletes de 0°.
• Para aflojar la manivela de bloqueo de biseles (19), presione hacia
abajo (fig. A2).
• Presione el cabezal de la sierra hacia la derecha para verificar que está
completamente en vertical y, a continuación, apriete la manivela (19).
• Sitúe una escuadra (53) en la mesa, con la sección vertical contra la
hoja (45) (fig. J1).
No toque la punta de los dientes de la hoja con la escuadra.
Ajuste de las barras transversales para una profundidad de corte
constante (fig. A2, F1, G1 & G2)
La hoja debe aplicar una profundidad de corte constante en toda la
longitud de la mesa y no debe entrar en contacto con la mesa fija en la
parte posterior de la ranura o en el frontal del brazo giratorio. Para esto,
los brazos transversales deben estar en paralelo con la mesa cuando se
practica el corte.
• Presione la palanca combinada del protector inferior y de bloqueo del
cabezal (2) (fig. F1).
• Empuje completamente el cabezal de la sierra hasta la posición
posterior y mida la altura desde la mesa giratoria (13) hasta la parte
inferior del collarín exterior (5) (fig. G1).
• Apriete el símbolo de desbloqueo situado en el bloqueo transversal del
cabezal de la sierra (17) (fig. A2).
• Mientras mantiene el cabezal presionado, desplácelo hasta el final del
recorrido.
• Vuelva a medir la altura indicada en la figura G1. Los dos valores
deberían ser idénticos.
• Para practicar el ajuste, realice lo siguiente:
• Suelte la tuerca de sujeción (49) de la abrazadera (50) situada debajo de
la boquilla superior de extracción de serrín (16) y ajuste los tornillos (51)
según necesite, en pequeños incrementos (fig. G2).
• Apriete la tuerca de sujeción (49).
es - 4
• Para practicar el ajuste, realice lo siguiente:
• Suelte la manivela de bloqueo de biseles (19) (fig. A2).
• Utilice una llave allen para ajustar el tornillo (55) cuanto sea necesario
(fig. J2).
• Compruebe que el indicador de biseles (56) apunta al valor 0° en la
escala de biseles (20) (fig. J3).
• En caso contrario, afloje los dos tornillos (57), mueva la escala (20)
según necesite y apriete los dos tornillos.
Comprobación y ajuste del ángulo de biselado (fig. J3, K1 & K2)
La sierra dispone de una manivela de ajuste del biselado con un extremo
moleteado (58), que permite ajustar la posición fija en 45° o 48° en función
de lo requerido (fig. K1).
- Exterior = 48°
- Interior = 45°
• Presione hacia adentro la manivela de ajuste de 45°/48° (58).
• Presione hacia abajo la manivela de bloqueo de biseles (19).
• Mueva el cabezal de la sierra hacia la izquierda, hasta la posición
máxima de biseles.
• Compruebe que el ángulo es exactamente 45° utilizando un
transportador (fig. K2).
26
ESPAÑOL
• Si necesita realizar ajustes, gire el tornillo de ajuste del biselado (59)
(fig. J3).
Durante esta operación, se recomienda sujetar el cabezal de la
sierra. Esto facilita el giro del tornillo de ajuste.
Instrucciones para el uso
• Respete siempre las instrucciones de seguridad y las normas
de aplicación.
• Asegúrese de que el material que va a serrar esté bien sujeto.
• Aplique únicamente una presión suave en la herramienta y no
ejerza presión lateral en la hoja de la sierra.
• Evite la sobrecarga.
Antes de trabajar:
• Instale la hoja de sierra adecuada. No utilice hojas demasiado
desgastadas. La velocidad máxima de giro de la herramienta no debe
ser superior a la de la hoja de la sierra.
• No intente cortar piezas demasiado pequeñas.
• Deje que la hoja corte libremente. No la fuerce.
• Antes de cortar, permita que el motor alcance su velocidad total.
• Asegúrese de que todos los pomos de sujeción y bloqueos están bien
apretados.
Encendido y apagado (fig. L1 & L2)
DW701 - Ajuste del control electrónico de velocidad
Este modelo está equipado con una función electrónica que proporciona
mayor potencia al motor, frenado automático y velocidad variable.
La variación de velocidad es infinita entre 2.500 y 5.000 min-1 si utiliza el
dial electrónico de control de velocidad (60) para practicar cortes
uniformes en todo tipo de madera, plástico y aluminio.
• Gire el dial electrónico de control de velocidad hasta el nivel adecuado.
Lograr un ajuste adecuado es, sin embargo, cuestión de experiencia.
1 = 2.500 min-1
2 = 3.100 min-1
3 = 3.800 min-1
4 = 4.400 min-1
5 = 5.000 min-1
DW701/DW707
• Para encender la sierra, presione el interruptor de activación (1)
mientras comprime la palanca combinada del protector inferior y de
bloqueo del cabezal (2), como se indica en la fig. L2.
• Para apagar la herramienta, suelte el interruptor.
• No existe disposición alguna relacionada con el bloqueo de la activación.
Calidad de corte
La uniformidad de un corte depende de distintas variables como,
por ejemplo, el material que se corta. Cuando desee obtener cortes de la
mayor uniformidad para molduras y otros trabajos de precisión, utilice una
hoja bien afilada (de carburo de 60 dientes) y una velocidad de corte
uniforme y más lenta.
Asegúrese de que el material no se deslice durante el corte;
sujételo bien. Deje siempre que la hoja se detenga por
completo antes de levantar el brazo. Si aún quedan pequeñas
fibras de madera en la parte posterior de la pieza de trabajo,
coloque un trozo de cinta adhesiva en la madera donde va a
realizar el corte. Sierre sobre la cinta adhesiva y retírela con
cuidado cuando haya terminado.
Ajuste de los ingletes (fig. A1)
El brazo de ingletes puede estar ajustado de forma predeterminada en 0°,
15°, 22,5°, 30°, 31,6° y 45°, a derecha e izquierda. También es posible
ajustar el ángulo de ingletes en 48°.
27
• Afloje el pomo de sujeción de ingletes (12) y levante la palanca del tope
de seguridad (11) para soltar el brazo de ingletes.
• Mueva el brazo hasta el ángulo requerido y bloquéelo utilizando el
pomo de sujeción de ingletes (12).
• Para alinear el brazo de ingletes (13) según se muestra en la fig. H1 - H3,
desplace el borde del brazo hasta la marca adecuada de la escala:
- izquierda de 0° : marcas rojas
- derecha de 0° : marcas negras
Para realizar el corte a inglete, asegúrese de que las resmas
cortadas a menor tamaño no quedan prensadas entre la hoja
y el separador; es decir, el ángulo de resma debe ser mayor
que 90° para evitar que la hoja recoja las resmas.
Ajuste de los biseles (fig. K1)
• Sitúe la manivela de ajuste a 45°/48° (58) en la posición necesaria.
• Afloje la manivela de bloqueo de biseles (19) e incline el cabezal hacia la
izquierda; existen posiciones marcadas en 0°, 15°, 30°, 33,85° y 45°.
• Sujete el cabezal firmemente y no permita que se caiga.
• Mientras sujeta el cabezal, bloquee bien la manivela de bloqueo de
biseles (19).
Corte transversal recto vertical (fig. A2 & M)
• Afloje el pomo de sujeción de ingletes (12) y levante la palanca del tope
de seguridad (11) (fig. A2).
• Engrane el cierre de ingletes en la posición 0° y apriete el pomo de
sujeción de ingletes.
• Coloque la madera que quiere cortar contra el separador.
• Tome el asa de transporte (3) y presione la palanca de bloqueo del
cabezal (2) para liberar el cabezal. Para arrancar el motor, presione el
interruptor de activación (1). Se recomienda empezar el corte cerca del
separador (fig. M).
• Presione el cabezal y deje que la hoja corte la pieza, sin forzarla.
• Con el cabezal presionado, deslice la sierra lentamente hasta terminar
el corte.
• Una vez terminado el corte, suelte el interruptor y la palanca de
bloqueo (2) y lleve de nuevo el cabezal hasta la posición superior de
reposo.
• Para algunos tipos de perfiles de plástico, se recomienda
realizar la secuencia en orden inverso.
• El protector inferior de la hoja se ha diseñado para que se
cierre rápidamente al soltar la palanca (2). Si no se cierra en
1 segundo, lleve la sierra a un centro de reparación autorizado
de DEWALT.
Corte transversal vertical a inglete (fig. A2 & N)
• Afloje el pomo de sujeción de ingletes (12) y levante la palanca del tope
de seguridad (11) (fig. A2).
• Mueva el cabezal hacia la derecha o hacia la izquierda hasta el ángulo
adecuado. Existen posiciones predefinidas en 15°, 22,5°, 30° y 45°
(fig. N).
• Si necesita un ángulo intermedio o un ángulo de 48°, sujete firmemente
el cabezal y bloquéelo apretando el pomo de sujeción de ingletes.
• Antes de realizar el corte, verifique siempre que el pomo de sujeción de
ingletes está bloqueado correctamente.
• Siga las instrucciones que se dan para “Corte transversal recto vertical”.
Al ingletear el extremo de una pieza de madera con un resto
pequeño, coloque la madera de modo que ésta quede situado en
el lado de la hoja que tiene un ángulo mayor respecto a la guía:
inglete izquierdo, resto a la derecha
inglete derecho, resto a la izquierda.
es - 5
ESPAÑOL
No exceda los límites del inglete compuesto establecidos en el
bisel de 45° con ingletes de 45° a derecha o izquierda.
Corte transversal a bisel (fig. A2, K1 & O)
Los ángulos de biselado se pueden ajustar de 0° a 48° a la izquierda.
Los biseles de hasta 45° se pueden cortar con el brazo de ingletes
ajustado entre cero y una posición máxima de ingletes de 45° a derecha o
izquierda.
• Afloje la manivela de bloqueo de biseles (19) y ajuste el bisel como
desee (fig. A2).
• Utilice la manivela de ajuste a 45°/48° (58) en caso necesario (fig. K1).
• Apriete la manivela de bloqueo de biseles (19) (fig. A2).
• Siga las instrucciones que se dan para “Corte transversal recto vertical”.
Sujeción de la pieza a serrar (fig. A3)
Use siempre una mordaza del material cuando corte metales no ferrosos.
• En la mayoría de los casos, la presión de la hoja es suficiente para
mantener el material a serrar contra la guía.
• Si un determinado material tiene tendencia a separarse de la guía,
utilice, preferiblemente, las mordazas diseñadas como accesorio
opcional (28).
Cortes circulares compuestos (fig. P1 & P2)
Este corte es una combinación de un corte circular y un bisel. Este es el
tipo de corte utilizado para realizar marcos y cajas con lados oblicuos,
similares a los que se muestran en la fig. P1.
Serrado de piezas cortas (fig. A4)
Para piezas cortas, tanto piezas sueltas de distinta longitud como piezas
serradas en serie, se recomienda usar el tope longitudinal (32). Este tope
sólo se puede usar con un par de tubos de guía opcionales (26).
Si el ángulo de corte varía entre los cortes, compruebe que la
manivela de bloqueo de biseles y el pomo de sujeción de
ingletes están perfectamente ajustados. Estos deben
apretarse tras realizar cambios en los biseles o ingletes.
• El diagrama que aparece a continuación le ayudará a seleccionar los
ajustes de bisel o inglete adecuados para los cortes a inglete compuestos.
Para utilizar este diagrama, seleccione el ángulo “A” (fig. P2) deseado y
sitúe dicho ángulo en el arco correspondiente del diagrama.
Desde este punto, siga el diagrama en línea recta hacia abajo hasta
encontrar el ángulo de biselado adecuado, y en línea recta transversal
hasta el ángulo de inglete correcto.
• Ajuste la sierra en los ángulos definidos y realice varios cortes de prueba.
• Intente montar las piezas cortadas.
• Ejemplo: Para realizar una caja de cuatro lados con 30 ángulos
exteriores (ángulo “A”, fig. P2), utilice el arco superior derecho.
Halle el valor 30 en la escala del arco.
• Siga la línea de intersección horizontal hacia cualquiera de los lados
para obtener el ajuste del ángulo de ingletes en la sierra (23°).
• De la misma forma, siga la línea de intersección vertical hacia la parte
inferior o superior para obtener el ajuste del ángulo de biselado en la
sierra (40°).
• Para verificar los ajustes de la sierra, realice varios cortes en trozos de
madera de desecho.
5
75
80
15
20
25
30
40
45
CAJA DE 4
LADOS
65
40
Utilice siempre un soporte para las piezas largas.
En la figure A3 se muestra la configuración ideal para serrar piezas largas
si la sierra se utiliza sin soportes (todos los elementos disponibles como
opción). Estos elementos (a excepción del soporte con patas y la mordaza
para material) son necesarios en los dispositivos de introducción y salida
de la madera serrada:
- Soporte con patas (31) (suministrado con instrucciones de montaje).
- Tubos de guía (500 o 1.000 mm) (26).
- Soportes (30) para los tubos de guía. No utilice los soportes con la
máquina. La altura del soporte es ajustable.
- Placas de soporte del material (27).
- Placa del extremo de la mesa (25) para el soporte de los tubos
(también cuando se trabaja sobre un banco).
- Mordaza para material (28).
- Tope oscilante (29).
• Coloque la sierra en el soporte con patas e instale los tubos de guía.
• Atornille bien las placas de soporte del material (27) a los tubos de guía
(26). A continuación, la mordaza para material (28) funciona como tope
longitudinal.
• Instale las placas del extremo de la mesa (25).
• Instale el tope oscilante (29) en el tubo posterior.
• Utilice el tope oscilante (29) para ajustar la longitud de piezas medianas o
largas. Puede realizar un ajuste lateral o dejarlo suelto cuando no se usa.
50
55
60
40
35
35
45
35
CAJA DE 6
LADOS
75
30
35
70
85
30
30
65
80
40
25
45
20
65
70
50
25
55
35
50
45
15
20
40
60
75
20
80
85
55
60
25
15
30
40
15
25
35
30
10
CAJA DE 8
LADOS
5
10
20
25
10
15
20
15
10
ÁNGULO EXTERNO
AJUSTE DEL ÁNGULO DE INGLETE DE LA SIERRA
10
70
0
85
45
Serrado de piezas largas (fig. A3)
Uso de la mesa de rodillos (fig. A3 & A5)
La mesa de rodillos (33) facilita la manipulación de piezas de madera
anchas y largas (fig. A5). Se puede conectar a la derecha o la izquierda de
la sierra y requiere el empleo del soporte opcional con patas (fig. A3).
Para montar la mesa, siga las instrucciones suministradas con
el soporte con patas.
• Cambie las barras de soporte pequeñas suministradas con el soporte
con pastas (en el lado en que vaya a utilizar la mesa de rodillos) por los
tubos de forma irregular de la mesa.
• Siga las instrucciones suministradas con la mesa de rodillos.
5
5
10
5
5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
AJUSTE DEL ÁNGULO OBLICUO DE LA SIERRA
es - 6
28
ESPAÑOL
Hojas de sierra recomendadas
Hoja de carburo de tungsteno
con inclinación (TCT)
Inclinación negativa
Inclinación negativa
con parte superior plana
Aplicación
Diámetro Dientes
Para maderas, paneles
216
perfiles de plástico gruesos
Paneles de alta calidad
216
(corte fino), perfiles de
plástico finos
Para perfiles de plástico
216
finos (marcos de ventanas,
conductos para cables, etc.)
24
48
60
Corte de metales no ferrosos
Cuando se cortan metales no ferrosos, la máquina debe usarse
únicamente en el modo de ingletes. Recomendamos que no se efectúen
cortes biselados y de ingletes compuestos en metales no ferrosos.
La máquina no debe usarse para cortar metales ferrosos.
• Use siempre una mordaza del material cuando corte metales no ferrosos.
Asegúrese que la pieza de trabajo está firmemente amordazada.
• Utilice únicamente cuchillas de sierra aptas para cortar metales no
ferrosos.
• Cuando use lubricantes, aplique únicamente cera o un pulverizador de
separación. No use emulsiones o fluidos similares.
• Conecte un conmutador FI o DI entre la máquina y la red para evitar
riesgos residuales causados por virutas metálicas.
El conmutador FI debe cumplir las siguientes especificaciones:
voltaje de régimen
corriente de régimen
tiempo de reacción
amperaje de fusión
230 V
16 A
< 15 ms
30 mA
El conmutador DI debe cumplir las siguientes especificaciones:
DIN VDE 0661
voltaje de régimen
corriente de régimen
amperaje de fusión
desconexión de todos los polos
monitorización de PE
desconexión con voltaje mínimo
Lubricación
Su herramienta eléctrica no requiere lubricación adicional.
230 V
16 A
30 mA
L+N+PE
Limpieza
Evite que se obturen las ranuras de ventilación y limpie el exterior con
regularidad utilizando un paño suave.
Herramientas desechadas y el medio ambiente
Lleve la herramienta vieja a un Centro de Servicio DEWALT, donde será
eliminada sin efectos perjudiciales para el medio ambiente.
GARANTÍA
• 30 DÍAS DE SATISFACCIÓN COMPLETA •
Si no queda totalmente satisfecho con su herramienta DEWALT,
contacte con su Centro de Servicio DEWALT. Presente su reclamación,
juntamente con la máquina completa, así como la factura de compra y
le será presentada la mejor solución.
• UN AÑO DE SERVICIO GRATUITO •
Si necesita mantenimiento o servicio técnico para su herramienta
DEWALT en los 12 meses siguientes a la compra, podrá obtenerlos
gratuitamente en un Centro de Servicio DEWALT. Para ello es
imprescindible presentar la prueba de compra. Incluye mano de obra y
piezas para las Herramientas Eléctricas. No se incluye los accesorios.
• UN AÑO DE GARANTÍA •
Si su producto DEWALT presenta algún defecto debido a fallos de
materiales o mano de obra en los 12 meses siguientes a la fecha de
compra, le garantizamos la sustitución gratuita de todas las piezas
defectuosas siempre y cuando:
• El producto no haya sido utilizado inadecuadamente.
• No se haya intentado su reparación por parte de una persona no
autorizada.
• Se presente la prueba de compra.
Para la localización del Centro de Servicio DEWALT más cercano,
consulte el dorso de este manual.
Consulte a su proveedor si desea información más detallada sobre los
accesorios apropiados.
Transporte (fig. A1 & A2)
• Para transportar la sierra, ajuste las posiciones de biseles e ingletes en 0°.
• Apriete la palanca combinada del protector inferior y de bloqueo del
cabezal (2) (fig. A1).
• Baje el cabezal y presione el botón de bloqueo (22) (fig. A2).
• Ponga la hoja de la sierra en la posición de reposo y presione el
bloqueo transversal (17).
• Para transportar la sierra, utilice siempre el asa de transporte (3).
Mantenimiento
Su herramienta eléctrica DEWALT ha sido diseñada para funcionar mucho
tiempo con un mínimo de mantenimiento. El funcionamiento satisfactorio
depende del buen cuidado de la herramienta y de una limpieza frecuente.
29
es - 7
FRANÇAIS
SCIE A ONGLETS DW701/DW707
Félicitations!
Déclaration CE de conformité
Vous avez choisi une machine DEWALT. Depuis de nombreuses années,
DEWALT produit des outils adaptés aux exigences des utilisateurs
professionnels.
Table des matières
Caractéristiques techniques
Déclaration CE de conformité
Instructions de sécurité
Contenu de l’emballage
Description
Assemblage
Réglage
Mode d’emploi
Entretien
Garantie
fr - 1
fr - 1
fr - 2
fr - 3
fr - 3
fr - 3
fr - 4
fr - 5
fr - 7
fr - 7
DW701/DW707
DEWALT déclare que ces outils ont été mis au point en conformité avec
les normes 89/392/CEE, 89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 50144, EN 55104,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Pour de plus amples informations, contacter DEWALT à l’adresse
ci-dessous ou se reporter au dos de ce manuel.
Niveau de pression acoustique suivant 86/188/CEE & 89/392/CEE,
mesuré suivant EN 50144:
LpA
(pression acoustique)
LWA (puissance acoustique)
Caractéristiques techniques
Tension
V
Puissance absorbée
W
Puissance utile
W
Diamètre de lame
mm
Alésage
mm
Vitesse maximale de rotation
de la lame
tr/min
Onglets (positions max.)
gauche et
droite
Chanfreins (positions max.)
gauche
Onglets composés
chanfreins
onglets
Capacités
coupe transversale à 90°
mm
onglet à 45°
mm
onglet à 48°
mm
chanfrein à 45°
mm
chanfrein à 48°
mm
Dimensions
mm
Poids
kg
DW701
DW707
dB(A)*
89,7
89,7
dB(A)
97,7
97,7
* à l’oreille de l’opérateur
DW701
230
1.600
1.100
216
30
DW707
230
1.200
800
216
30
2.500-5.000
6.700
48°
48°
45°
45°
48°
48°
45°
45°
60 x 270
60 x 190
60 x 180
48 x 270
44 x 270
460 x 560 x 430
16
60 x 270
60 x 190
60 x 180
48 x 270
44 x 270
460 x 560 x 430
15,5
Fusible:
Outils 230 V
Prendre les mesures nécessaires pour la protection de l’ouïe
lorsque le niveau de pression acoustique est supérieur à
85 dB(A).
Valeur moyenne pondérée du carré de l’accélération suivant EN 50144:
DW701
DW707
2,5 m/s2
2,5 m/s2
TÜV Rheinland
Sicherheit und Umweltschutz GmbH
Am Grauen Stein
D-51105 Köln
Germany
Cert. No.
BM 9410802 01
Directeur de développement produits
Horst Großmann
10 A
Les symboles suivants sont utilisés dans le présent manuel:
En cas de non-respect des instructions dans le présent
manuel, il y a risque de blessure, danger de mort ou possibilité
de dégradation de l’outil.
Dénote la présence de tension électrique.
Bords tranchants.
fr - 1
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Allemagne
30
FRANÇAIS
Instructions de sécurité
Afin de réduire le risque de décharge électrique, de blessure et
d’incendie lors de l’utilisation d’outils électriques, observer les
consignes de sécurité fondamentales en vigueur. Lire et observer les
instructions avant d’utiliser l’outil.
Conserver ces instructions de sécurité!
Généralités
1 Tenir votre aire de travail propre et bien rangée
Le désordre augmente les risques d’accident.
2 Tenir compte des conditions ambiantes
Ne pas exposer les outils électriques à l’humidité. Veiller à ce que l’aire
de travail soit bien éclairée. Ne pas utiliser d’outils électriques en
présence de liquides ou de gaz inflammables.
3 Attention aux décharges électriques
Eviter le contact corporel avec des éléments reliés à la terre,
comme par exemple tuyaux, radiateurs, cuisinières électriques et
réfrigérateurs.
Sous des conditions de travail extrêmes (par exemple: humidité élevée,
dépôt de poussières métalliques, etc.) la sécurité électrique peut être
augmentée en insérant un transformateur d’isolation ou un disjoncteur
différentiel (FI).
4 Tenir les enfants éloignés
Ne pas permettre que d’autres personnes touchent l’outil ou le câble
de rallonge. La supervision est obligatoire pour les moins de 16 ans.
5 Câble de rallonge pour l’extérieur
A l’extérieur, n’utiliser que des câbles de rallonge homologués portant
le marquage correspondant.
6 Ranger vos outils dans un endroit sûr
Ranger les outils non utilisés dans un endroit sec, fermé à clé et hors
de la portée des enfants.
7 Porter des vêtements de travail appropriés
Ne pas porter de vêtements flottants ou de bijoux. Ils pourraient être
happés par les pièces en mouvement. Lors de travaux à l’extérieur,
il est recommandé de porter des gants en caoutchouc et des
chaussures à semelle anti-dérapante. Le cas échéant, porter une
garniture convenable retenant les cheveux longs.
8 Porter des lunettes de protection
Utiliser aussi un masque si le travail exécuté produit de la poussière ou
des copeaux volants.
9 Attention au niveau de pression acoustique
Prendre les mesures nécessaires pour la protection de l’ouïe lorsque le
niveau de pression acoustique est supérieur à 85 dB(A).
10 Bien fixer la pièce à travailler
Pour plus de sécurité, fixer la pièce à travailler avec un dispositif de
serrage ou un étau. Ainsi, vous aurez les deux mains libres pour manier
l’outil.
11 Adopter une position confortable
Toujours tenir les deux pieds à terre et garder l’équilibre.
12 Eviter tout démarrage involontaire
Ne pas porter l’outil en ayant un doigt placé sur l’interrupteur. Mettre
l’interrupteur en position d’arrêt avant de mettre la fiche dans la prise.
13 Faire preuve de vigilance
Observer votre travail. Faire preuve de bon sens. Ne pas employer
l’outil en cas de fatigue.
14 Enlever la fiche de la prise
Débrancher l’outil et attendre qu’il soit complètement immobilisé avant
de le laisser, de procéder à l’entretien ou au changement
d’accessoires.
15 Enlever les clés de réglage
Avant de mettre l’outil en marche, retirer les clés et outils de réglage.
16 Utiliser l’outil adéquat
Le domaine d’utilisation de l’outil est décrit dans le présent manuel.
Ne pas utiliser d’outils ou d’accessoires de trop faible puissance pour
exécuter des travaux lourds. Ne pas utiliser des outils à des fins et pour
des travaux pour lesquels ils n’ont pas été conçus.
31
Attention! L’utilisation d’accessoires autres que ceux recommandés
dans le présent manuel pourrait entraîner un risque de blessure.
Utiliser l’outil conformément à sa destination.
17 Préserver le câble d’alimentation
Ne pas porter l’outil par le câble et ne pas tirer sur celui-ci pour
débrancher la fiche de la prise. Préserver le câble de la chaleur,
de l’huile et des arêtes vives.
18 Entretenir vos outils avec soin
Maintenir vos outils affûtés et propres afin de travailler mieux et plus
sûrement. Observer les instructions d’entretien de changement
d’accessoires. Vérifier régulièrement l’état du câble d’alimentation et,
s’il est endommagé, le faire changer par votre Service agréé DEWALT.
Vérifier périodiquement le câble de rallonge et le remplacer s’il est
endommagé. Maintenir les poignées sèches et exemptes d’huile et de
graisse.
19 Contrôler si votre outil est endommagé
Avant d’utiliser l’outil, vérifier qu’il n’est pas endommagé.
Pour cela, contrôler l’alignement des pièces en mouvement et leur
grippage éventuel. Tous les composants doivent être montés
correctement et remplir les conditions pour garantir le fonctionnement
impeccable de l’outil. Faire réparer ou échanger tout dispositif de
sécurité et toute pièce endommagée conformément aux instructions.
Ne pas utiliser l’outil quand l’interrupteur est défectueux.
Faire remplacer l’interrupteur par un Service agréé DEWALT.
20 Faire réparer votre outil par un Service agréé DEWALT
Cet outil est conforme aux consignes de sécurité en vigueur.
La réparation des outils électriques est strictement réservée aux
personnes qualifiées.
Directives complémentaires de sécurité pour les scies à onglets
• S’assurer que la lame tourne dans le sens correct. Maintenir la lame
bien affûtée. Ne pas utiliser de lames de diamètres plus élevés ou plus
faibles que ceux recommandés. Se référer aux données techniques
pour obtenir les caractéristiques appropriées des lames.
• S’assurer que tous les boutons de verrouillage et poignées de serrage
sont bien fixés avant d’entamer toute opération.
• Vérifier périodiquement la propreté et l’absence de copeaux au niveau
des ouvertures d’aération du moteur.
• Débrancher la machine de son alimentation électrique avant d’effectuer
tout travail d’entretien ou lors d’un remplacement de la lame.
• Consulter le manuel d’instructions avant d’utiliser un quelconque
accessoire. L’usage inapproprié d’un accessoire peut entraîner des
détériorations.
• Permettre au moteur d’atteindre sa vitesse maximale de rotation avant
de débuter le sciage.
• Soulever la lame du trait de scie de la pièce avant de relâcher
l’interrupteur.
• Ne jamais caler d’objet contre le ventilateur du moteur pour bloquer
l’axe du moteur.
• Toujours tenir les mains à l’écart de la lame lorsque la scie est
branchée à l’alimentation électrique.
• Ne pas tenter de couper des pièces trop petites.
• Ne pas essayer d’arrêter rapidement le mouvement de la machine en
appuyant un outil ou un autre objet contre la lame; de graves accidents
peuvent être provoqués involontairement de cette façon.
• Ne pas utiliser de lames de scie fêlées ou abîmées.
• Ne pas utiliser de disques abrasifs.
• Ne pas scier de métaux ferreux, de métaux non-ferreux ou de la
maçonnerie.
fr - 2
FRANÇAIS
Risques résiduels
Les risques suivants sont inhérents à l’utilisation des scies à onglets:
En dépit de l’application des directives appropriées de sécurité et de la
réalisation de dispositifs de sécurité, certains risques résiduels ne peuvent
être évités; ceux-ci sont énumérés ci-dessous:
- Diminution de l’acuité auditive.
- Risque d’accidents provoqués par des parties non protégées de la
lame de scie en rotation.
- Risque de blessure lors du remplacement de la lame.
- Risque de coincement de doigts lors de l’ouverture des carters de
protection.
- Risques pour la santé provoqués par la respiration de poussières
dégagées lors du sciage du bois, en particulier du chêne, du hêtre et
du MDF.
Contenu de l’emballage
L’emballage contient:
1 Machine partiellement assemblée
1 Clé Allen de 4 mm
1 Clé Allen de 6 mm
1 Lame de scie TCT de 216 mm
2 Tire-fonds
1 Pièce rapportée de butée (avec 2 vis)
1 Manuel d’instructions
1 Dessin éclaté
• Vérifier si l’outil, les pièces ou les accessoires ne présentent pas de
dommages dus au transport.
• Prendre le temps de lire et de comprendre à fond le présent manuel
avant de mettre votre outil en marche.
• Sortir la scie de son emballage avec précaution.
Accessoires disponibles en option
A3
25 Plaque d’extrémité de table
26 Rails de guidage pour support
27 Plaque de support de matériau
28 Etau pour matériau
29 Arrêt pivotant
30 Support ajustable de 760 mm (hauteur max.)
31 Support sur pieds
A4
32 Arrêt en longueur pour pièces courtes (à utiliser avec des rail de
guidage [26])
A5
31 Support sur pieds
33 Table à rouleaux
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour une seule tension. Vérifier si la
tension secteur correspond à la tension indiquée sur la plaque
d’identification.
CH
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du remplacement du
câble d’alimentation.
Type 12 pour la classe I (Conducteur de terre) - outils
Remplacement du cordon secteur ou de la fiche
Après le remplacement du cordon secteur ou de la fiche, s’en débarrasser
en songeant à la sécurité car il est dangereux de réutiliser un cordon
secteur ou une fiche dont les conducteurs sont dénudés.
Description (fig. A1 & A2)
Câbles de rallonge
Votre scie à onglets DEWALT a été conçue pour des applications
professionnelles. Cette machine de haute précision peut être adaptée
rapidement et aisément pour la coupe transversale, la coupe de
chanfreins, d’onglets et d’onglets composés. La capacité de la scie peut
être accrue jusqu’à 300 mm en plaçant la pièce sur un morceau de bois.
Si un câble de rallonge est nécessaire, utiliser un câble de rallonge
homologué adapté pour la puissance absorbée (voir les caractéristiques
techniques). La section minimum du conducteur est de 1,5 mm2.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, toujours dérouler le câble complètement.
Montage
A1
1 Interrupteur MARCHE/ARRET
2 Levier de dégagement du verrouillage de la tête de coupe
3 Poignée de transport
4 Carter supérieur de protection fixe
5 Flasque extérieur
6 Boulon de lame
7 Carter inférieur de protection de la lame
8 Pièce rapportée de butée
9 Plan de travail fixe
10 Rainure de lame
11 Levier d’arrêt positif
12 Bouton de serrage d’onglets
13 Bras rotatif de table/onglet
14 Echelle d’onglets
15 Butée
16 Embout supérieur d’aspiration de poussières
A2
17 Verrou transversal
18 Crochet de verrouillage de la tête
19 Levier de serrage de chanfreins
20 Echelle de chanfreins
21 Trous de montage pour établi
22 Bouton de verrouillage en position abaissée
23 Barres transversales
24 Tête de coupe
fr - 3
Toujours débrancher l’outil avant de procéder à son montage.
Le moteur et les carters de protection sont montés d’origine sur l’élément
de base.
DE7777, option - aspiration de poussière (fig. B)
L’embout (16) du carter supérieur de protection fixe de la lame est monté
d’usine.
• Introduire l’embout médian d’aspiration de poussières (34) comme
indiqué.
• Fixer l’embout inférieur d’aspiration de poussières (35) à l’aide des vis (36).
• Placer les tuyaux flexibles (37) aux embouts; le tuyau flexible le plus
long à l’embout (16).
• Connecter les tuyaux flexibles au raccordement à 3 voies (38).
• Dans la mesure du possible, toujours raccorder un aspirateur mis au
point en conformité avec les directives relatives à l’émission de
poussière.
Placement de la pièce rapportée de butée (fig. A2 & C)
Toujours utiliser la pièce rapportée de butée pour toutes les
opérations de coupe!
32
FRANÇAIS
• Abaisser la tête de coupe (24) pour dégager le bouton de verrouillage
en position abaissée (22) et soulever ensuite la tête de coupe (fig. A2).
• Introduire les vis (40) et les rondelles (41) dans les trous (39),
comme indiqué, afin de monter la pièce rapportée de butée (fig. C).
Serre-cordon (fig. D)
• Introduire le cordon (42) dans le serre-cordon (43). Prévoir une
longueur suffisante de cordon pour permettre le mouvement de la tête.
Montage sur établi (fig. E)
Votre scie peut être montée sur toute surface plane et stable. La hauteur
de travail recommandée est néanmoins située entre 700 et 750 mm.
• Introduire les deux tire-fonds (45) dans les deux trous (21).
• Toujours monter la scie solidement pour éviter tout mouvement.
Montage de la lame de scie (fig. A1, F1 & F2)
Les dents d’une nouvelle lame de scie sont très tranchantes et
potentiellement dangereuses.
• Enfoncer le blocage de rotation (44) et tourner manuellement la lame
jusqu’à ce qu’un déclic indique que le blocage est engagé. Continuer à
maintenir le blocage de rotation pour empêcher la lame de tourner (fig. F1).
• Dévisser le boulon de lame (6) en tournant dans le sens des aiguilles
d’une montre à l’aide d’une clé Allen de 6 mm, enlever la rondelle et le
flasque extérieur (5) (fig. A1).
• Enfoncer le carter inférieur combiné de protection et le levier de
dégagement du verrouillage de la tête (2) pour soulever le carter
inférieur de protection de la lame (7) et enlever la lame de la scie (45)
(fig. F2).
• Installer la nouvelle lame (45) sur l’épaulement (46) prévu sur le flasque
intérieur (47) en s’assurant que les dents du bord inférieur de la lame
sont orientées vers la butée arrière (dans la direction opposée à
l’opérateur) (fig. F2).
• Replacer le flasque extérieur (5), en s’assurant que les pattes de
positionnement (48) sont correctement engagées, une à chaque côté
du moteur.
• Serrer le boulon de la lame (6) en tournant dans le sens inverse des
aiguilles d’une montre tandis que le blocage de rotation (44) est
engagé de l’autre main (fig. F1).
Ne jamais tenter de bloquer l’axe avec la lame en rotation.
Réglage
• Pousser la tête de coupe complètement vers l’arrière et mesurer la
hauteur entre la table pivotante (13) et la base du flasque extérieur (5)
(fig. G1).
• Enfoncer le symbole de déverrouillage du blocage transversal de la tête
de coupe (17) (fig. A2).
• En maintenant la tête de coupe complètement abaissée, pousser la
tête au bout de sa course.
• Mesurer de nouveau la hauteur indiquée à la figure G1.
Les deux valeurs doivent être identiques.
• Si un réglage s’impose, procéder comme suit:
• Dévisser l’écrou de verrouillage (49) du support (50) situé sous
l’embout supérieur d’aspiration de poussières (16) et ajuster la vis (51)
comme il se doit, en procédant par petites étapes (fig. G2).
• Serrer l’écrou de verrouillage (49).
Toujours vérifier que la lame n’entre pas en contact avec le
plan de travail à l’arrière de la rainure ou à l’avant du bras
pivotant pour des positions verticale à 90° et de chanfrein à
45°. Ne pas enclencher la machine avant d’avoir effectué cette
vérification!
Vérification et réglage de la lame par rapport à la butée (fig. A2, H1 - H4)
• Dévisser le bouton de serrage d’onglets (12) en tournant dans le sens
inverse des aiguilles d’une montre (fig. H1)
• Abaisser la tête et la bloquer dans cette position à l’aide du bouton de
verrouillage en position abaissée (fig. A2).
• Soulever le levier d’arrêt positif (11) et osciller la tête jusqu’à ce que
l’arrêt se situe sur la position d’onglet à 0°. Ne pas serrer le bouton de
serrage (12) (fig. H1).
• Vérifier que les deux repères de 0° (52) situés sur l’échelle (14) sont
juste visibles (fig. H2).
• Placer une équerre (53) contre le flanc gauche de la butée (15) et de la
lame (45) (fig. H3).
Ne pas toucher les pointes des dents de la lame avec l’équerre.
• Si la lame n’est pas exactement à 90° avec la butée:
• Dévisser les deux vis (53) et déplacer le dispositif d’échelle/tête vers la
gauche ou la droite jusqu’à ce qu’un angle de 90° soit mesuré entre la
lame et la butée à l’aide de l’équerre (fig. H4).
• Verrouiller le bouton de serrage d’onglets (12) (fig. H1).
• Serrer les deux vis (53) (fig. H4).
S’assurer que l’arête arrière de l’échelle d’onglets demeure en
permanence en contact avec les deux pattes de
positionnement (54).
Toujours débrancher l’outil avant de le régler.
Le réglage de votre scie à onglets a été réalisé avec précision en usine.
Suivre les étapes reprises ci-dessous pour régler la scie si un réajustement
causé par le transport ou la manipulation s’avère nécessaire. La précision
de ces réglages sera conservée après leur réalisation.
Réglage des barres transversales pour une profondeur de coupe
constante (fig. A2, F1, G1 & G2)
La lame doit se déplacer avec profondeur de coupe constante sur
l’ensemble de la longueur du plan de travail et ne doit pas entrer en
contact avec le plan de travail fixe à l’arrière de la rainure de la lame ou à
l’avant du bras pivotant. A cette fin, les bras transversaux doivent être
parfaitement parallèles au plan de travail lorsque la scie est complètement
abaissée.
• Enfoncer le levier du carter inférieur de protection combiné et le levier
de dégagement de verrouillage de la tête (2) (fig. F1).
33
Vérification et réglage de la lame par rapport au plan de travail
(fig. A2, J1 - J3)
• S’assurer que la tête est verrouillée en position d’onglet à 0°.
• Relâcher la poignée de serrage de chanfrein (19) en la poussant vers le
bas (fig. A2).
• Pousser la tête de coupe vers la droite pour s’assurer qu’elle est
complètement verticale et serrer la poignée de serrage de chanfrein (19).
• Placer une équerre (53) sur le plan de travail et verticalement contre la
lame (45) (fig. J1).
Ne pas toucher les pointes des dents de la lame avec l’équerre.
• Si un réglage s’impose, procéder comme suit:
• Dévisser la poignée de serrage de chanfre in (19) (fig. A2).
• Régler la vis (55) comme requis, à l’aide d’une clé Allen (fig. J2).
fr - 4
FRANÇAIS
• Vérifier que l’index de chanfrein (56) indique 0° sur l’échelle de
chanfrein (20) (fig. J3).
• Si ce n’est pas le cas, dévisser les deux vis (57), déplacer l’échelle (20)
comme requis et serrer les vis.
Vérification et réglage de l’angle de chanfrein (fig. J3, K1 & K2)
Votre scie possède une poignée de réglage de chanfrein avec extrémité
moletée (58) qui permet de régler la position fixe souhaitée à 45° ou à 48°
(fig. K1).
- Vers l’extérieur = 48°
- Vers l’intérieur = 45°
• Enfoncer la poignée de réglage 45°/48° (58).
• Abaisser la poignée de serrage de chanfrein (19).
• Déplacer la tête de coupe vers la gauche, vers sa position extrême de
chanfrein.
• Vérifier que l’angle équivaut exactement à 45° à l’aide d’un rapporteur
(fig. K2).
• Si un réglage s’avère nécessaire, tourner la vis de réglage de chanfrein (59)
comme il se doit (fig. J3).
En effectuant ce réglage, il est recommandé de soutenir la tête
de coupe de la main. Cette opération facilite la rotation de la
vis de réglage.
Mode d’emploi
• Toujours respecter les consignes de sécurité et les règles en
vigueur.
• Bien fixer la pièce à scier.
• Appliquer une force modérée sur l’outil. Une pression
excessive n’accélère pas le sciage mais altère la performance
de l’outil et risque de réduire sa durée de vie.
• Eviter de solliciter l’outil au-delà de son régime normal d’utilisation.
Avant la mise en marche:
• Monter la lame de scie appropriée. Ne pas utiliser des lames trop
émoussées. La vitesse maximale de rotation de l’outil ne doit pas
excéder celle de la lame de scie.
• Ne pas essayer de couper des pièces trop petites.
• Veiller à ce que la lame coupe librement. Ne pas forcer.
• Veiller à ce que le moteur atteigne sa vitesse maximale avant de
commencer à couper.
• S’assurer que tous les boutons de verrouillage et manettes de serrage
soient bien serrés.
Mise en MARCHE et ARRET (fig. L1 & L2)
DW701 - Réglage de la vitesse électronique
Ce modèle est équipé d’un dispositif électronique permettant d’accroître
la puissance du moteur, de freiner automatiquement et de faire varier la
vitesse. La vitesse est variable en continu entre 2.500 et 5.000 tours par
minute à l’aide d’une molette de contrôle électronique de la vitesse (60);
ce réglage permet d’obtenir des résultats de coupe constants avec tous
types de bois, de plastiques et d’aluminium.
• Amener la molette de contrôle électronique de la vitesse sur la vitesse
souhaitée. Le réglage correct est néanmoins déterminé par
l'expérience.
1 = 2.500 tr/min
2 = 3.100 tr/min
3 = 3.800 tr/min
4 = 4.400 tr/min
5 = 5.000 tr/min
fr - 5
DW701/DW707
• Pour enclencher la scie, enfoncer l’interrupteur-gâchette (1) en
comprimant le levier du carter inférieur de protection combiné et le
levier de dégagement de blocage supérieur de la tête (2) comme
indiqué à la fig. L2.
• Pour arrêter l’outil, relâcher l’interrupteur.
• Aucun verrouillage d’enclenchement n’est prévu sur la machine.
Qualité de la coupe
La régularité de la coupe dépend d’un certain nombre de facteurs,
tel que le type de matériau à couper. Lorsque des coupes de grande
qualité sont requises pour les assemblages de pièces moulurées ou autres
travaux de précision, une lame affûtée (60 dents, en carbure) et une
vitesse de coupe lente et régulière donnent les résultats escomptés.
S’assurer que le matériau ne glisse pas pendant la coupe;
bien le bloquer. Toujours attendre que la lame soit
complètement arrêtée avant de lever le bras. Au cas où des
petites fibres de bois sont visibles à l’arrière de la pièce,
appliquer un morceau de bande adhésive à l’endroit de la
coupe. Couper à travers la bande adhésive et l’enlever
prudemment après la coupe.
Réglage de l’onglet (fig. A1)
Le bras d’onglet peut être préréglé sur 0°, 15°, 22,5°, 30°, 31,6° et 45°
vers la gauche et vers la droite. Il est également possible de positionner
l’angle d’onglet sur 48°.
• Dévisser le bouton de serrage d’onglets (12) et soulever le levier d’arrêt
positif (11) pour dégager le bras d’onglets.
• Déplacer le bras sur l’angle souhaité et le bloquer en utilisant le bouton
de serrage d’onglets (12).
• Aligner le bras d’onglets (13) comme indiqué aux fig. H1 à H3,
en déplaçant le bord du bras vers le trait souhaité sur l’échelle:
- à gauche de 0° : traits rouges
- à droite de 0° : traits noirs
Lors de la coupe d’onglets, s’assurer que la sortie de lame
n’est pas calée entre la butée et la lame, c’est-à-dire que
l’angle de la sortie de lame est plus grand que 90° pour éviter
que la sortie de lame soit atteinte par la lame.
Réglage de chanfrein (fig. K1)
• Placer la poignée de 45°/48° (58) dans la position souhaitée.
• Dévisser la poignée de serrage de chanfrein (19) et pivoter la tête vers
la gauche; Les positions marquées sont 0°, 15°, 30°, 33.85° et 45°.
• Maintenir fermement la tête pour éviter qu’elle ne tombe.
• En maintenant la tête, verrouiller fermement la poignée de serrage de
chanfrein (19).
Coupe transversale verticale droite (fig. A2 & M)
• Dévisser le bouton de serrage d’onglets (12) et soulever le levier d’arrêt
positif (11) (fig. A2).
• Engager le verrou d’onglets sur la position 0° et serrer le bouton de
serrage d’onglets.
• Placer la pièce à couper contre la butée.
• Tenir compte de la poignée de transport (3) et enfoncer le levier de
dégagement de verrouillage supérieur de la tête (2) pour libérer la tête.
Enfoncer l’interrupteur-gâchette (1) pour démarrer le moteur. Il est
recommandé de démarrer la coupe à proximité de la butée (fig. M).
• Abaisser la tête et permettre à la lame de couper au travers de la
pièce. Laisser couper la lame librement, ne pas forcer.
• Lorsque la tête est complètement abaissée, la tirer légèrement au
travers pour achever la coupe.
• Après avoir terminé la coupe, relâcher l’interrupteur et le levier de
dégagement de verrouillage supérieur (2) et ramener la tête à sa
position supérieure de repos.
34
FRANÇAIS
5
10
15
20
25
30
65
40
45
40
50
55
60
40
35
BOITE
CARREE
70
75
80
85
0
35
45
35
75
30
35
70
85
30
65
80
40
BOITE
HEXAGONALE
30
25
45
20
55
35
50
45
15
20
40
60
70
50
25
65
20
75
85
55
60
25
80
REGLER CET ANGLE (ONGLET) SUR LA SCIE
Coupe transversale verticale d’onglets (fig. A2 & N)
• Dévisser le bouton de serrage d’onglets (12) et soulever le levier d’arrêt
positif (11) (fig. A2).
• Déplacer la tête vers la gauche ou la droite, sur l’angle souhaité.
Les positions préréglées sont: 15°, 22,5°, 30° et 45° (fig. N).
• Si un angle intermédiaire ou si 48° est souhaité, maintenir fermement la
tête et la verrouiller en serrant le bouton de serrage d’onglets.
• Toujours s’assurer que le bouton de serrage d’onglets est bien serré
avant de commencer la coupe.
• Procéder comme pour une coupe transversale verticale.
45
15
30
40
15
25
35
30
10
5
10
20
25
BOITE
ENNÉAGONALE
10
15
20
15
10
ANGLE ENTRE DEUX ARETES (ANGLE «A»)
• Pour certains types de profilés en plastique, il est recommandé
de suivre la séquence en ordre inverse.
• Le carter inférieur de protection de la lame est conçu pour se
fermer rapidement lorsque le levier (2) est relâché.
Si la fermeture ne se fait pas endéans 1 seconde, faire
entretenir la scie auprès d’un agent de service agréé DEWALT.
5
5
10
Pour assembler par onglet l’extrémité d’une pièce de bois en
effectuant une petite découpe, positionner la pièce de telle
sorte que cette petite découpe se trouve du côté de la lame
ayant le plus grand angle par rapport au guide arrière:
onglet gauche, découpe à droite
onglet droit, découpe à gauche.
Coupe transversale de chanfrein (fig. A2, K1 & O)
Les angles de chanfrein peuvent être réglés de 0° à 48°. Des chanfreins
allant jusqu’à 45° peuvent être coupés avec le bras d’onglets réglé d’une
position d’onglet de 0° à maximum 45° vers la droite ou la gauche.
• Dévisser la poignée de serrage de chanfrein (19) et régler le chanfrein
comme souhaité (fig. A2).
• Si nécessaire, utiliser la poignée de réglage de 45°/48° (58) (fig. K1).
• Serrer fermement la poignée de serrage de chanfrein (19) (fig. A2).
• Procéder comme pour une coupe transversale verticale.
Coupes composées (fig. P1 & P2)
Il s’agit d’une combinaison d’une coupe inclinée et d’onglets. Il s’agit du
type de coupe utilisée pour la coupe de cadres et de boîtes avec des
faces latérales inclinées comme celle représentée à la figure P1.
5
5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
REGLER CET ANGLE (INCLINAISON) SUR LA SCIE
Ne jamais dépasser les limites d’onglets composés de 45° en
chanfrein avec un angle d’onglet de 45° à gauche ou à droite.
Fixation de la pièce (fig. A3)
Toujours utiliser un dispositif de blocage du matériel pour couper des
métaux non ferreux.
• Dans la plupart des cas, l’action de la lame est suffisant pour maintenir
le matériau fermement contre la butée.
• Si le matériau a tendance à se soulever ou à s’écarter de la butée,
il est préférable d’utiliser l’étau optionnel de matériau (28).
Coupe de pièces courtes (fig. A4)
Il est recommandé d’utiliser l’arrêt en longueur pour pièces courtes (32) à
la fois pour le sciage en série et pour de petites pièces individuelles de
longueurs différentes. L’arrêt en longueur ne peut être utilisé qu’en
association avec une paire de rails optionnels de guidage (26).
Sciage de longues pièces (fig. A3)
Si l’angle de coupe varie pour chaque coupe, vérifier que la
poignée de serrage de chanfrein et le bouton de serrage
d’onglets sont fermement serrés. Ceux-ci doivent être serrés
après avoir effectué l’une ou l’autre modification de chanfrein
ou d’onglet.
• Le diagramme représenté ci-dessous vous aidera à sélectionner les
réglages corrects de chanfrein et d’onglet pour des coupes ordinaires
d’onglets composés. Pour utiliser ce diagramme, sélectionner l’angle
souhaité “A” (fig. P2) de votre projet et positionner cet angle sur l’arc
approprié du diagramme. A partir de ce point, suivre le diagramme
verticalement vers le bas pour trouver le chanfrein correct et
horizontalement pour trouver l’angle d’onglet correct.
• Régler votre scie sur les angles prescrits et effectuer quelques coupes
d’essai.
• Assembler concrètement les pièces entre elles.
• Exemple: Pour réaliser une boîte à 4 faces latérales avec des angles
extérieurs de 30°, (angle “A”, fig. P2), utiliser l’arc supérieur de droite.
Rechercher 30 sur cet arc gradué.
• Suivre latéralement la ligne horizontale jusqu’à son point d’intersection à
droite ou à gauche pour obtenir l’angle d’onglet à régler sur la scie (23°).
• Suivre pareillement la ligne verticale jusqu’à son point d’intersection
supérieur ou inférieur pour obtenir l’angle de chanfrein à régler sur la
scie (40°).
• Toujours effectuer des coupes d’essai avec quelques déchets de bois
pour vérifier les réglages de la scie.
35
Toujours supporter de longues pièces.
La figure A3 représente la configuration idéale pour le sciage de pièces
longues lorsque la scie est utilisée séparément (tous les accessoires sont
disponibles en option). Tous ces accessoires (à l’exception du support sur
pieds et de l’étau pour pièce) sont nécessaires tant du côté de l’entrée
que du côté de la sortie:
- Support sur pieds (31) (fourni avec instructions de montage).
- Rails de guidage (500 ou 1.000 mm) (26).
- Supports (30) pour soutenir les rails de guidage.
Ne pas utiliser les supports pour soutenir la machine!
La hauteur des supports est réglable.
- Plaques de support de matériaux (27).
- Plaque d’extrémité de table (25) pour soutenir les rails (également lors
de travail sur un établi existant).
- Etau pour pièce (28).
- Arrêt pivotant (29).
• Placer la scie sur le support à pieds et adapter les rails de guidage.
• Visser fermement les plaques de support de matériaux (27) aux rails de
guidage (26). L’étau (28) sert maintenant d’arrêt en longueur.
• Installer les plaques d’extrémités de table (25).
• Installer l’arrêt pivotant (29) au rail arrière.
fr - 6
FRANÇAIS
• Utiliser l’arrêt pivotant (29) pour régler la longueur des pièces
moyennes ou longues. Il peut être utilisé latéralement ou basculé
lorsqu’il n’est pas en fonction.
Votre revendeur pourra vous renseigner sur les accessoires qui
conviennent le mieux pour votre travail.
Transport (fig. A1 & A2)
Utilisation de la table à rouleaux (fig. A3 & A5)
La table à rouleaux (33) facilite la manipulation de pièces longues et larges
en bois (fig. A5). Elle peut être adaptée à gauche ou à droite de la
machine. La table à rouleaux nécessite l’utilisation du support sur pieds
optionnel (fig. A3).
Monter la table à rouleaux suivant les instructions fournies avec
le support sur pieds.
• Remplacer les courtes barres de support fournies avec le support sur
pieds, par les rails non-standard montés du côté où la table doit être
utilisée.
• Suivre toutes les instructions fournies avec la table à rouleaux.
• Pour transporter la scie, placer les positions de chanfrein et d’onglet
sur 0°.
• Abaisser le levier combiné du carter inférieur de protection et le levier
de dégagement de blocage supérieur de la tête (2) (fig. A1).
• Abaisser la tête et enfoncer le bouton de blocage inférieur (22) (fig. A2).
• Amener la lame de la scie en position de repos et enfoncer le verrou
transversal (17).
• Toujours utiliser la poignée de transport (3) pour déplacer la scie.
Entretien
Votre outil DEWALT a été conçu pour durer longtemps avec un minimum
d’entretien. Son fonctionnement satisfaisant dépend en large mesure d’un
entretien soigneux et régulier.
Série de lames de scie recommandées
Pointes en carbure
de Tungstène (TCT)
Denture à dégagement
négatif
Dents à sommets plats
à dégagement négatif
Application
Diamètre
Nbre de dents
Pour bois, panneaux,
profilés en plastique épais
Pour panneaux de haute
qualité (coupe précise),
profilés en plastique à
parois minces
Pour profilés en plastique
à parois minces (par ex.
volets de fenêtres, gaines
de câblage)
216
24
216
48
Lubrification
Votre outil électrique ne nécessite aucune lubrification additionnelle.
Nettoyage
Les fentes d’aération doivent toujours être dégagées.
Nettoyer régulièrement le boîtier avec un chiffon doux.
216
60
Coupe des métaux non ferreux
Avec les métaux non ferreux, la machine ne doit être utilisée que sur le
mode scie à onglets. Nous recommandons de ne pas effectuer de coupes
inclinées ni de coupes d’onglets composés sur des métaux non ferreux.
La machine ne doit pas être utilisée pour couper des métaux ferreux.
• Toujours utiliser un dispositif de blocage du matériel pour couper des
métaux non ferreux. Vérifiez que la pièce est bien bloquée.
• N’installez que des lames de scie aptes à la coupe de métaux non
ferreux.
• Si vous utilisez des lubrifiants, n’appliquez que de la cire ou un spray
de séparation. N’utiliser ni émulsions ni fluides similaires.
• Placez un interrupteur FI ou DI entre la machine et le secteur pour
éviter les risques résiduels provoqués par les copeaux de métal.
GARANTIE
• 30 JOURS D’ENGAGEMENT SATISFACTION •
Si, pour quelque raison que ce soit, votre machine DEWALT ne vous
donne pas entière satisfaction, il suffit de la retourner avec tous ses
accessoires dans les 30 jours suivant son achat à votre distributeur, ou
à un centre de service après-vente agréé pour un remboursement
intégral ou un échange. Pour la Belgique ou le Luxembourg, retournez
votre machine à DEWALT. Munissez-vous d’une preuve d’achat.
• 1 AN DE MAINTENANCE GRATUITE •
Au cas où votre machine DEWALT nécessiterait une révision ou des
réparations dans les 12 mois suivant son achat, cette opération sera
effectuée gratuitement dans un centre de service après-vente agréé
sur présentation de la preuve d’achat. Ce service comprend pièces et
main-d’oeuvre pour les machines, à l’exclusion des accessoires.
• 1 AN DE GARANTIE •
L’interrupteur FI doit être conforme aux spécifications suivantes:
tension nominale
courant nominal
temps de réaction
courant de fusion
230 V
16 A
< 15 ms
30 mA
L’interrupteur DI doit être conforme aux spécifications suivantes:
DIN VDE 0661
tension nominale
courant nominal
courant de fusion
coupure omnipolaire
surveillance PE
déclencheur basse-tension
fr - 7
230 V
16 A
30 mA
L+N+PE
Au cas où votre machine DEWALT présenterait un défaut de fabrication
dans les 12 premiers mois suivant son achat, nous garantissons le
remplacement sans frais de toutes les pièces défectueuses ou de
l’unité entière, et ce à notre discrétion, à condition que:
• la machine ait été utilisée correctement
• aucune personne non qualifiée n’ait tenté de réparer le produit
• la preuve d’achat portant la date d’acquisition soit fournie.
Pour obtenir l’adresse du distributeur DEWALT ou du centre de service
après-vente agréé le plus proche, appeler le numéro dans la liste
figurant au dos du manuel.
36
ITALIANO
SEGA TRONCATRICE DW701/DW707
Congratulazioni!
Dichiarazione CE di conformità
Siete entrati in possesso di una macchina DEWALT. Anni di esperienza,
continui miglioramenti ed innovazioni tecnologiche fanno dei prodotti
DEWALT uno degli strumenti più affidabili per l’utilizzatore professionale.
Indice del contenuto
Dati tecnici
Dichiarazione CE di conformità
Norme generali di sicurezza
Contenuto dell’imballo
Descrizione
Norme di sicurezza elettrica
Impiego di una prolunga
Assemblaggio
Regolazione
Istruzioni per l’uso
Manutenzione
Garanzia e assistenza post-vendita DEWALT
it - 1
it - 1
it - 2
it - 3
it - 3
it - 3
it - 3
it - 3
it - 4
it - 5
it - 7
it - 8
Dati tecnici
Tensione
V
Potenza assorbita
W
Potenza resa
W
Diametro mola
mm
Alesatura lama
mm
Velocità max. lama
min-1
Taglio obliquo (max. posizioni) sinistra e
destra
Taglio angolato (max. posizioni) sinistra
Taglio obliquo composto
angolato
obliquo
Capacità
diritto a 90°
mm
obliquo a 45°
mm
obliquo a 48°
mm
angolato a 45°
mm
angolato a 48°
mm
Dimensioni complessive
mm
Peso
kg
DW701
230
1.600
1.100
216
30
2.500-5.000
DW707
230
1.200
800
216
30
6.700
48°
48°
45°
45°
48°
48°
45°
45°
60 x 270
60 x 190
60 x 180
48 x 270
44 x 270
460 x 560 x 430
16
60 x 270
60 x 190
60 x 180
48 x 270
44 x 270
460 x 560 x 430
15,5
Fusibili:
Modelli da 230 V
DW701/DW707
DEWALT dichiara che gli Elettroutensili sono stati costruiti in conformità alle
norme: 89/392/CEE, 89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 50144, EN 55104,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Per ulteriori informazioni, contattare DEWalt nel indirizzo qui sotto o
consultare il retro del presente manuale.
Il livello di rumorosità è conforme alle norme 86/188/CEE e 89/392/CEE,
dati ricavati in base alla norma EN 50144:
DW701
DW707
(rumorosità)
dB(A)*
89,7
89,7
LWA (potenza sonora)
dB(A)
97,7
97,7
LpA
* all’orecchio dell’operatore
Prendere appropriate misure a protezione dell’udito qualora il
livello acustico superasse gli 85 dB(A).
Il valore medio quadratico ponderato dell’accelerazione secondo
EN 50144:
DW701
DW707
2,5 m/s2
2,5 m/s2
TÜV Rheinland
Sicherheit und Umweltschutz GmbH
Am Grauen Stein
D-51105 Köln
Germany
Cert. No.
BM 9410802 01
Direttore ricerca e sviluppo
Horst Großmann
10 A
I seguenti simboli vengono usati nel presente manuale:
Indica rischio di infortunio, pericolo di morte o danno
all’apparecchio qualora non ci si attenga alle istruzioni
contenute nel presente manuale.
Indica pericolo di scossa elettrica.
Bordi affilati.
37
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Germania
it - 1
ITALIANO
Norme generali di sicurezza
Durante l’utilizzo di utensili elettrici adottate sempre le elementari
norme di sicurezza atte a ridurre i rischi d’incendio, scariche
elettriche e ferimenti. Leggere attentamente le seguenti istruzioni
prima di utilizzare il prodotto.
Custodire con cura le istruzioni!
Norme generali
1 Tenere pulita l’area di lavoro
Ambienti e banchi di lavoro in disordine possono essere causa d’incidenti.
2 Tener presenti le caratteristiche dell’ambiente di lavoro
Non esporre gli utensili elettrici all’umidità. Tenere ben illuminata l’area
di lavoro. Non usare gli utensili elettrici in luoghi con atmosfera gassosa
o infiammabile.
3 Proteggersi da scariche elettriche
Evitare il contatto con oggetti dotati di scarico a terra
(per es. tubi, termosifoni, cucine e frigoriferi).
Durante impieghi estremi (per es. alto livello di umidità, polvere
metallica, ecc.) si può aumentare la sicurezza elettrica collegando in
serie un trasformatore d’isolamento o un interruttore di sicurezza per
correnti di guasto (FI).
4 Tenere i bambini lontani dall’area di lavoro
Non permettere che persone estranee tocchino l’utensile o il cavo di
prolunga. Per i ragazzi di età inferiore ai 16 anni è richiesta la
supervisione di un adulto.
5 Cavo di prolunga per l’uso esterno
Se l’utensile viene utilizzato all’aperto, si faccia uso soltanto di un cavo
di prolunga di tipo idoneo, appositamente previsto e contrassegnato
per l’uso esterno.
6 Custodia dell’elettroutensile dopo l’uso
Riporre gli Elettroutensili in luogo sicuro e ben asciutto, fuori dalla
portata dei bambini.
7 Usare il vestiario appropriato
Evitare l’uso di abiti svolazzanti, catenine, ecc. in quanto potrebbero
rimanere impigliati nelle parti mobili dell’utensile. Lavorando all’aperto
indossare guanti di gomma e scarpe con suole antisdrucciolo.
Raccogliere i capelli se si portano lunghi.
8 Usare occhiali protettivi
Usare inoltre una maschera antipolvere qualora si producano polvere o
particelle volatili.
9 Rumorosità eccessiva
Prendere appropriate misure a protezione dell’udito se il livello acustico
supera gli 85 dB(A).
10 Bloccare il pezzo da lavorare
Usare pinze o morse per bloccare il pezzo da lavorare, ciò aumenta la
sicurezza e consente di mantenere entrambe le mani libere per operare
meglio.
11 Non sbilanciarsi
Mantenere sempre un buon equilibrio evitando posizioni malsicure.
12 Evitare accensioni accidentali
Non eseguire il trasporto dell’Elettroutensile collegato alla rete di
alimentazione tenendo il dito sull’interruttore. Assicurarsi che
l’interruttore sia in posizione OFF prima di inserire la spina.
13 Stare sempre attenti
Prestare attenzione a quanto si sta facendo. Usare il proprio buon
senso e non utilizzare l’utensile quando si è stanchi.
14 Staccare l’alimentazione dell’utensile
Spegnere l’utensile ed attendere il suo arresto completo prima di
lasciarlo incustodito. Staccare la spina dalla presa se l’utensile rimane
inutilizzato e prima di eseguire qualsiasi operazione di manutenzione
dell’utensile o di sostituzione degli accessori.
15 Non lasciare sull’utensile chiavi o strumenti di misura
Prima di mettere in funzione l’Elettroutensile si abbia cura di togliere
chiavi e altri strumenti.
it - 2
16 Usare l’utensile adatto
L’utilizzo previsto è indicato nel presente manuale. Non forzare utensili
e accessori di potenza limitata impiegandoli per lavori destinati ad
utensili di maggiore potenza.
Attenzione! L’uso di accessori o attrezzature diversi, o l’impiego del
presente utensile per scopi diversi, da quelli raccomandati nel manuale
d’uso possono comportare il rischio di infortuni.
17 Non abusare del cavo elettrico
Non trascinare l’utensile né disinserire la spina strattonando il cavo di
alimentazione. Proteggere il cavo dal calore, dagli olii minerali e dagli
bordi taglienti.
18 Mantenere l’utensile con cura
Tenere gli accessori sempre ben affilati e puliti per un migliore e più
sicuro utilizzo. Osservare le istruzioni per la lubrificazione e la
sostituzione degli accessori. Controllare periodicamente lo stato del
cavo di alimentazione, e se danneggiato farlo riparare presso un Centro
di Assistenza tecnica autorizzato DEWALT. Tenere gli organi di
comando puliti, asciutti e privi di olio o grasso.
19 Controllare che non vi siano parti danneggiate
Prima dell’utilizzo controllare scrupolosamente che non vi siano parti
danneggiate e che l’utensile sia in grado di effettuare il suo lavoro in
modo corretto. Controllare l’allineamento delle parti mobili
assicurandosi che non vi siano grippaggi, danni ai componenti o ai
supporti, ed altre condizioni che possono compromettere il buon
funzionamento dell’utensile. Dispositivi di sicurezza e altre parti
difettose devono essere riparate o sostituite secondo le modalità
previste. Non usare l’utensile se l’interruttore è difettoso e provvedere
alla sua sostituzione ricorrendo ad un Centro di Assistenza autorizzato
DEWALT.
20 Rivolgersi ai Centri di Assistenza Tecnica autorizzati DEWALT per
le riparazioni
Il presente Elettroutensile è conforme alle principali norme di sicurezza
vigenti. Per evitare pericolo di infortuni, le riparazioni alle
apparecchiature elettriche devono essere effettuate esclusivamente da
personale qualificato.
Norme aggiuntive di sicurezza per seghe troncatrici
• Assicurarsi che la lama ruoti nella direzione corretta. Mantenere le lame
affilate. Non usare lame di diametro superiore od inferiore a quello
consigliato. Per le corrette prestazioni di esercizio della lama,
fare riferimento ai dati tecnici.
• Verificare che tutti i pomelli di fissaggio e le leve di bloccaggio siano
strette prima di avviare qualsiasi operazione.
• Controllare periodicamente che le aperture per la ventilazione del
motore siano pulite e libere da trucioli.
• Scollegare la macchina dalla rete prima di procedere a qualsiasi
intervento di manutenzione o sostituzione della lama.
• Prima di utilizzare qualsiasi accessorio, consultare il manuale di istruzioni.
L’uso improprio di un accessorio potrebbe causare gravi danni.
• Consentire al motore di raggiungere la piena velocità prima di
procedere al taglio.
• Estrarre la lama dal taglio nel pezzo, prima di rilasciare l’interruttore.
• Non incastrare alcun oggetto appuntito contro le ventole per bloccare
la rotazione del motore.
• Non avvicinare nessuna delle due mani alla lama quando la sega è
collegata alla rete di alimentazione elettrica.
• Non tentare di tagliare pezzi eccessivamente piccoli.
• Non tentare di fermare rapidamente la macchina in movimento
premendo contro la lama un utensile o qualsiasi altra cosa; in questo
modo si potrebbero causare seri danni inavvertitamente.
• Non utilizzare mai lame rotte o danneggiate.
• Non utilizzare mai dischi abrasivi.
• Non lavorare metalli ferrosi, metalli non ferrosi o materiali in muratura.
38
ITALIANO
Rischi residui
I rischi seguenti riguardano l’utilizzo di seghe troncatrici:
L’applicazione delle norme di sicurezza pertinenti e l’installazione di
dispositivi di sicurezza non consentono comunque di eliminare i seguenti
rischi residui:
- Diminuzione dell’udito.
- Rischio di incidenti provocati da parti scoperte della lama della sega in
rotazione.
- Rischio di ferirsi durante la sostituzione della lama.
- Rischio di schiacciamento delle dita durante l’apertura delle difese.
- Pericoli per la salute causati dall’inspirazione della polvere prodotta
durante la segatura del legno, in modo particolare quercia, faggio e MDF.
Accessori opzionale
A3
25 Piastra di supporto terminale
26 Tubi di supporto
27 Supporto poggia-pezzi
28 Morsetto di bloccaggio del pezzo
29 Fermo orientabile
30 Supporto regolabile in altezza 760 mm (altezza max.)
31 Zampe d’appoggio
A4
32 Fermo in lunghezza per piccoli pezzi (da utilizzare con la serie di tubi
montati [26])
Contenuto dell’imballo
L’imballo comprende:
1 Macchina parzialmente assemblata
1 Chiave a brugola da 4 mm
1 Chiave a brugola da 6 mm
1 Lama TCT da 216 mm
2 Bulloni a testa quadra
1 Inserto per battuta (con 2 viti)
1 Manuale istruzione
1 Disegno esploso
A5
31 Zampe d’appoggio
33 Banco a rulli
Norme di sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato predisposto per operare con un unico voltaggio.
Assicurarsi che il voltaggio a disposizione corrisponda a quello indicato
sulla targhetta.
CH
• Accertarsi che l’utensile, i componenti o gli accessori non abbiano
subito danni durante il trasporto.
• Leggere a fondo, con calma e con la massima attenzione il presente
manuale prima di mettere in funzione l’utensile.
• Rimuovere la sega dall’imballaggio con la massima attenzione.
Descrizione (fig. A1 & A2)
La vostra Sega Troncatrice DEWALT è stata concepita per applicazioni
professionali. Questa macchina ad elevata precisione può essere può
essere regolata rapidamente ed agevolmente per eseguire tagli trasversali,
obliqui, angolati o composti. Collocando il pezzo in lavorazione su un
pezzo di legno, si aumenteranno le potenzialità di taglio a 300 mm.
A1
1 Interruttore ON/OFF
2 Leva per il rilascio combinato della difesa inferiore e del dispositivo di
bloccaggio
3 Impugnatura di trasporto
4 Difesa paralama superiore fissa
5 Flangia esterna
6 Bullone della lama
7 Difesa paralama inferiore
8 Inserto battuta
9 Piano fisso
10 Scanalatura scorrimento lama
11 Levetta del fermo a scatto
12 Pomello di bloccaggio della rotazione
13 Piano rotante/braccio orientabile
14 Scala di rotazione
15 Battuta
16 Collettore di aspirazione superiore
A2
17 Sicura dello scorrimento
18 Dispositivo di bloccaggio testa nella posizione superiore
19 Leva di bloccaggio dell’inclinazione
20 Scala di inclinazione
21 Fori per dadi di fissaggio a banco
22 Pulsante di bloccaggio nella posizione abbassata
23 Barre trasversali
24 Testa della sega
39
Per la sostituzione del cavo di alimentazione, utilizzare sempre
la spina di tipo prescritto.
Tipo 12 per la classe I (messa a terra) - utensili elettrici
Sostituzione del cavo o della spina
Quando occorre sostituire la spina, smaltire la spina vecchia in modo
appropriato; è pericoloso inserire una spina con i conduttori di rame
scoperti in una presa di corrente sotto tensione.
Impiego di una prolunga
In caso di impiego di una prolunga, quest’ultima dovrà essere di tipo
omologato e di dimensione idonee a garantire l’alimentazione elettrica
della macchina (vedere le caratteristiche tecniche). La dimensione minima
del conduttore è 1,5 mm2. Se si utilizza un avvolgitore, estrarre il cavo per
l’intera lunghezza.
Assemblaggio
Prima del montaggio, scollegare sempre l’utensile
dall’alimentazione elettrica.
Il motore e le difese sono già state montate al basamento.
DE7777, opzionale - aspirazione polveri (fig. B)
Il collettore (16) per la difesa superiore della lama fissa viene applicato
direttamente durante la produzione.
• Inserire il collettore di aspirazione intermedio (34) nel modo illustrato.
• Fissare il collettore di aspirazione inferiore (35) con l’ausilio delle viti (36).
• Collegare i tubi flessibili (37) ai collettori; quello più lungo al collettore (16).
• Collegare i tubi flessibili alla bocchetta a 3 vie (38).
• Impiegare aspiratori polveri conformi alle direttive pertinenti relative alle
emissioni di polveri.
Montaggio dell’inserto battuta (fig. A2 & C)
Utilizzare sempre l’inserto per tagli obliqui per ogni tipo di taglio!
• Abbassare la testa della sega (24) per tirare il pomello di bloccaggio (22)
e sollevare la testa (fig. A2).
it - 3
ITALIANO
• Inserire le viti (40) e le rondelle (41) nei fori (39) nel modo illustrato, per
montare l’inserto della battuta (fig. C).
Ancoraggio del cavo (fig. D)
• Inserire il cavo (42) nel pressacavo (43). Lasciare cavo a sufficienza per
lo scorrimento della testa della sega.
Montaggio su banco (fig. E)
La sega può essere disposta su qualsiasi superficie piana e stabile.
L’altezza di lavoro raccomandata è tuttavia compresa fra 700 e 750 mm.
• Inserire i due bulloni a testa quadra (45) nei due fori (21).
• Fissare la sega sempre saldamente per escludere eventuali spostamenti.
Montaggio lama della troncatrice (fig. A1, F1 & F2)
I denti di una lama nuova sono molto affilati e possono essere
pericolosi.
• Premere il pomello di bloccaggio mandrino (44) e ruotare manualmente
la lama fintantoché non si sentirà l’avvenuto ingranamento del pomello
stesso. Continuare a trattenere il pomello di bloccaggio mandrino per
impedire alla lama di ruotare (fig. F1).
• Usando la chiave a brugola da 6 mm, allentare il bullone della lama (6)
ruotando in senso orario. Rimuovere il bullone della lama (6), la relativa
rondella e la flangia esterna (5) (fig. A1).
• Premere la leva per il rilascio combinato della difesa inferiore e del
dispositivo di bloccaggio (2) per sollevare la difesa lama inferiore (7) e
rimuovere la lama della sega (45) (fig. F2).
• Installare la nuova lama (45) sullo spallamento (46) ubicato sulla flangia
interna (47) accertandosi che i denti all’estremità inferiore della lama
siano rivolti verso la battuta (lontano dall’operatore) (fig. F2).
• Sostituire la flangia esterna (5), accertandosi che le tacche di
riferimento (48) siano ingranate correttamente, una su ciascun lato del
motore.
• Serrare il bullone della lama (6) ruotando in senso antiorario e
mantenendo ingranato con l’altra mano il pomello di bloccaggio del
mandrino (44) (fig. F1).
Non premere mai il perno di bloccaggio della rotazione mentre
la lama è in rotazione.
Regolazione
Controllare tutte le regolazioni a spina disinserita.
La vostra sega troncatrice è stata regolata accuratamente in fabbrica. Se
si rendesse necessario provvedere nuovamente alla regolazione, in seguito
alla spedizione o al successivo utilizzo o per qualsiasi altra ragione,
procedete seguendo le indicazioni sottoriportate per la regolazione della
vostra sega.
Regolazione delle barre guida trasversali per una costante profondità
di taglio (fig. A2, F1, G1 & G2)
La lama deve ruotare ad una profondità di taglio costante lungo la
completa lunghezza del tavolo e non deve toccare il piano fisso nella parte
posteriore della scanalatura o nella parte anteriore del braccio orientabile.
A tal scopo le barre guida trasversali devono essere perfettamente parallele
rispetto al piano, quando la testa della sega è completamente abbassata.
• Premere la leva per il rilascio combinato del pulsante di bloccaggio e
della difesa inferiore della lama (2) (fig. F1).
• Spingere la testa della sega in posizione totalmente arretrata e misurare
l’altezza dal piano del braccio orientabile (13) al bordo inferiore della
flangia esterna (5) (fig. G1).
• Premere il simbolo di sblocco del blocco scorrimento della testa della
sega (17) (fig. A2).
it - 4
• Mantenendo la testa della sega completamente premuta, tirare la testa
della sega fino alla fine del suo scorrimento.
• Misurare di nuovo l’altezza indicata alla figura G1. Entrambi i valori
dovrebbero essere identici.
• Per la regolazione procedere come segue:
• Allentare il controdado (49) nella staffa (50) sotto il collettore superiore
di estrazione polveri (16) e regolare la vite (51) nella misura necessaria
procedendo a piccoli passi (fig. G2).
• Stringere il controdado (49).
Verificare sempre che la lama nella posizione verticale a 90° ed
angolata a 45° non venga a contatto nella parte posteriore
della scanalatura con il tavolo o nella parte anteriore con il
braccio orientabile! Non accendere la macchina prima di avere
effettuato questo controllo!
Controllo e registrazione della lama rispetto alla battuta (fig. A2, H1 - H4)
• Allentare il pomello di bloccaggio della rotazione (12) ruotando in senso
antiorario (fig. H1)
• Abbassare la testa e bloccarla in questa posizione con l’ausilio del
pulsante di bloccaggio in posizione abbassata (22) (fig. A2).
• Sollevare la levetta del fermo a scatto (11) e ruotare la testa fino a
raggiungere la posizione di taglio obliquo a 0°. Non stringere il pomello
di bloccaggio della rotazione (12) (fig. H1).
• Controllare che le due tacche indicatrici di 0° (52) sulla scala (14) siano
appena visibili (fig. H2).
• Appoggiare una squadra (53) contro il lato sinistro della battuta (15) e
contro la lama (45) (fig. H3).
Evitare il contatto della squadra con la punta dei denti della lama.
• Se la lama non fosse esattamente a 90° rispetto alla battuta:
• Allentare le due viti (53) e spostare l’assieme scala/testa a sinistra o a
destra fino a quando la lama non si troverà a 90° rispetto alla battuta,
come misurato con la squadra (fig. H4).
• Bloccare il pomello di bloccaggio della rotazione (12) (fig. H1).
• Stringere le due viti (53) (fig. H4).
Accertarsi che il bordo posteriore della scala di rotazione sia
in qualsiasi momento a contatto con le due tacche di
riferimento (54).
Controllo e registrazione della lama rispetto al piano (fig. A2, J1 - J3)
• Assicurarsi che la testa sia bloccata nella posizione di taglio obliquo a 0°.
• Rilasciare la leva di bloccaggio dell’inclinazione (19) spingendola in
basso (fig. A2).
• Premere la testa della sega verso destra onde assicurarsi che sia
perfettamente verticale e stringere la leva di bloccaggio
dell’inclinazione (19).
• Accostare una squadra angolata (53) sul piano e sopra contro la lama (45)
(fig. J1).
Evitare il contatto della squadra con la punta dei denti della lama.
• Per la regolazione procedere come segue:
• Allentare la leva di bloccaggio dell’inclinazione (19) (fig. A2).
• Avvitare o svitare la vite (55) con una chiave a brugola nella misura del
necessario (fig. J2).
• Controllare che la tacca indice dell’inclinazione (56) indichi 0° sulla
scala di inclinazione (20) (fig. J3).
• Se così non fosse, allentare le due viti (57), spostare la scala (20) nella
misura del necessario e serrare le due viti.
40
ITALIANO
Controllo e registrazione dell’angolo di inclinazione (fig. J3, K1 & K2)
Questa sega dispone di una leva di regolazione dell’inclinazione avente
un’estremità zigrinata (58) che consente di ottenere le posizioni fisse sia a
45° che a 48° a seconda dei casi (fig. K1).
- Esterno = 48°
- Interno = 45°
• Spingere all’interno la leva di regolazione a 45°/48° (58).
• Spingere in basso la leva di bloccaggio dell’inclinazione (19).
• Spostare la testa della sega nella sua posizione estrema di inclinazione
verso sinistra.
• Controllare con un goniometro che l’angolo sia esattamente di 45°
(fig. K2).
• Se è necessario registrare, ruotare la vite di registro dell’inclinazione (59)
nella misura del necessario (fig. J3).
Mentre si procede a queste regolazioni, è consigliabile
sostenere il peso della testa della sega mantenendola.
Sarà in tal modo più facile ruotare la vite di registro.
Istruzioni per l’uso
• Osservare sempre le istruzioni per la sicurezza e le normative
vigenti.
• Fissare il pezzo in lavorazione.
• Applicare all’utensile esclusivamente pressioni di leggera entità,
e non esercitare pressione laterale sulla lama della sega.
• Evitare sovraccarichi.
Prima del funzionamento:
• Montare il tipo di lama appropriato. Non utilizzare lame eccessivamente
usurate. La velocità max. di rotazione dell’utensile non deve superare
quella della lama della troncatrice.
• Non cercare di tagliare pezzi eccessivamente piccoli.
• Non forzare la lama, lasciare che esegua il taglio liberamente.
• Prima di eseguire il taglio attendere che il motore elettrico abbia
raggiunto il regime max.
• Accertarsi che le manopole e le impugnature di bloccaggio siano serrate.
Accensione e spegnimento (ON e OFF) (fig. L1 & L2)
DW701 - Regolazione elettronica
Questo modello è dotato di un dispositivo elettronico atto a fornire una
maggiore potenza al motore, oltre a frenatura automatica e velocità variabile.
La velocità è infinitamente variabile da 2.500 a 5.000 giri/min con l’ausilio
di una rotella di controllo elettronico della velocità (60) per ottenere risultati
di taglio uniformi in tutti i tipi di legno, plastica e alluminio.
• Ruotare il selettore portandolo al livello desiderato. La scelta è
comunque una questione di esperienza.
1 = 2.500 giri/min.
2 = 3.100 giri/min.
3 = 3.800 giri/min.
4 = 4.400 giri/min.
5 = 5.000 giri/min.
DW701/DW707
• Per accendere la sega, premere l’interruttore a grilletto (1) schiacciando
contemporaneamente la leva per il rilascio combinato della difesa
inferiore e del dispositivo di bloccaggio (2) come illustrato dalla fig. L2.
• Per spegnere l’utensile, rilasciare l’interruttore.
• Non è prevista la possibilità di bloccare l’interruttore nella posizione di
acceso.
Qualità di taglio
L’uniformità di qualsiasi taglio dipende da numerose variabili, come ad es.
il materiale da tagliare. Quando siano richiesti tagli particolarmente levigati
per modanature e altri lavori di precisione, i migliori risultati si ottengono
con una lama affilata (60 denti, in carburo) e con una velocità di taglio più
bassa e uniforme.
Accertarsi che il materiale non slitti durante il taglio; bloccarlo
saldamente in posizione. Prima di sollevare il braccio attendere
sempre che la lama si arresti completamente. Se fibre di legno
di piccole dimensioni continuano a staccarsi sul lato posteriore
del pezzo di lavorazione, applicare un tratto di nastro adesivo
protettivo sul legno nel punto in cui si deve eseguire il taglio.
Segare attraverso il nastro adesivo, quindi rimuoverlo con
cautela al termine dell’operazione.
Regolazione della rotazione (fig. A1)
Il braccio orientabile può essere impostato a 0°, 15°, 22,5°, 30°, 31,6° e 45°
a sinistra o a destra. È anche possibile regolare l’angolo di rotazione a 48°.
• Allentare il pomello di bloccaggio della rotazione (12) e sollevare la
levetta del fermo a scatto (11) per rilasciare il braccio orientabile.
• Portare il braccio nell’angolazione richiesta e bloccarlo con il pomello di
bloccaggio della rotazione (12).
• Allineare il braccio orientabile (13) come mostrato alla fig. H1 - H3
spostando l’estremità del braccio in corrispondenza dell’indicazione
dell’angolo desiderato sulla scala:
- a sinistra di 0° : tacche rosse
- a destra di 0° : tacche nere
Durante l’esecuzione di tagli obliqui, assicurarsi che il pezzetto
di scarto non vada ad incastrarsi tra la lama e la battuta,
p.es. l’angolo del pezzo di scarto è maggiore di 90°.
Altrimenti il pezzetto di scarto potrebbe essere scagliato via
dalla rotazione della lama.
Regolazione dell’inclinazione (fig. K1)
• Posizionare la leva di regolazione dei 45°/48° (58) nella posizione
desiderata.
• Allentare la leva di bloccaggio della inclinazione (19) ed inclinare la testa
a sinistra; sono state riportate le posizioni ai 0°, 15°, 30°, 33,85° e 45°.
• Trattenere saldamente la testa e non lasciare cadere.
• Tenendo ferma la testa, serrare di nuovo la leva di bloccaggio
dell’inclinazione (19).
Taglio trasversale rettilineo verticale (fig. A2 & M)
• Allentare il pomello di bloccaggio della rotazione (12) e tirare verso l’alto
la levetta del fermo a scatto (11) (fig. A2).
• Innestare il dispositivo di posizionamento della rotazione nella posizione
di 0° e stringere il pomello di bloccaggio della rotazione.
• Disporre il pezzo di legno da tagliare contro la battuta.
• Afferrare l’impugnatura di trasporto (3) e premere la leva per il rilascio
combinato della difesa inferiore e del dispositivo di bloccaggio (2) per
liberare la testa. Premere l’interruttore a grilletto (1) per avviare il
motore. Si raccomanda di iniziare sempre il taglio il più vicino possibile
alla battuta (fig. M)
• Abbassare la testa per consentire alla lama di tagliare completamente il
legno. Lasciare che la lama tagli liberamente. Non forzare.
• Quando la testa è completamente abbassata, tirare lentamente la testa
attraverso il pezzo per completare il taglio.
• Completato il taglio, rilasciare l’interruttore e la leva per il rilascio
combinato della difesa inferiore e del dispositivo di bloccaggio (2) e
riportare la testa nella propria posizione superiore di riposo.
• Per taluni tipi di profili in materiale plastico, si raccomanda di
seguire la procedura in ordine inverso.
41
it - 5
ITALIANO
Quando si esegue il taglio obliquo all’estremità obliqua di un
pezzo di legno, posizionare il legno con l’angolo maggiore
rivolto verso il guidapezzo.
5
10
15
20
25
30
65
40
45
40
50
55
60
40
35
SCATOLA A
QUATTRO LATI
70
75
80
85
0
35
45
35
75
30
35
70
85
30
65
80
40
SCATOLA A
SEI LATI
30
25
45
20
65
70
50
25
55
35
50
45
15
20
40
60
75
20
80
85
55
60
25
15
30
40
15
25
35
30
10
10
20
25
SCATOLA A
OTTO LATI
5
ANGOLO ESTERNO
Taglio trasversale obliquo verticale (fig. A2 & N)
• Allentare il pomello di bloccaggio della rotazione (12) e premere verso
l’alto la levetta del fermo a scatto (11) per selezionare l’angolo (fig. A2).
• Spostare la testa a sinistra o a destra all’angolo desiderato. Il fermo a
scatto si disporrà automaticamente a 15°, 22,5°, 30° e 45° (fig. N).
• Se fosse richiesto un angolo qualsiasi intermedio o di 48°, tenere
saldamente la testa e bloccarla stringendo il pomello di bloccaggio
della rotazione.
• Assicurarsi che il pomello di bloccaggio della rotazione sia sempre
serrato fermamente prima di incominciare a tagliare.
• Procedere come indicato per il “Taglio trasversale rettilineo verticale”.
45
IMPOSTARE QUESTO ANGOLO OBLIQUO
• La difesa inferiore della lama è progettata per chiudersi
rapidamente quando la leva (2) viene rilasciata. Se non
dovesse chiudersi entro un secondo, fare riparare la sega da
un Centro di Assistenza autorizzato DEWALT.
10
15
20
15
10
5
5
10
5
5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
IMPOSTARE QUESTO ANGOLO INCLINATO
Taglio trasversale angolato (fig. A2, K1 & O)
L’angolo di inclinazione può essere impostato da 0° a 48° a sinistra.
Si possono realizzare tagli angolati fino a 45° con inclinazioni del braccio
orientabile in posizioni comprese fra zero ed un massimo di 45° a destra o
sinistra.
• Allentare la leva di bloccaggio dell’inclinazione (19) ed impostare
l’inclinazione desiderata (fig. A2).
• Usare la leva di regolazione 45°/48° (58) se lo si desidera (fig. K1).
• Stringere saldamente la leva di bloccaggio dell’inclinazione (19) (fig. A2).
• Procedere come indicato per il “Taglio trasversale rettilineo verticale”.
Taglio composto (fig. P1 & P2)
Questo tipo di taglio è una combinazione di taglio angolato e di taglio a
sbieco.Questo è il tipo di taglio utilizzato per realizzare cornici o scatolati
dai lati inclinati come quanto rappresentato alla fig. P1.
Se l’angolo di taglio varia da taglio a taglio, controllare che la
leva di bloccaggio dell’inclinazione ed il pomello di bloccaggio
della rotazione siano stretti saldamente. Questi ultimi devono
essere stretti successivamente a qualsiasi variazione apportata
all’inclinazione o alla rotazione.
Non eccedere mai limiti di taglio obliquo composto con
inclinazione di 45° con rotazione di 45° a destra o sinistra.
Bloccaggio del pezzo (fig. A3)
Usare sempre un fermo materiale quando si tagliano metalli non ferrosi.
• Nella maggior parte dei casi, l’azione della lama è sufficiente per tenere
fermo il pezzo contro la battuta.
• Se il materiale da tagliare avesse la tendenza ad alzarsi o a spostarsi in
avanti dalla battuta, si consiglia di ricorrere in via preferenziale al
morsetto di bloccaggio disponibile come accessorio (28).
Taglio di pezzi corti (fig. A4)
Si raccomanda di utilizzare il fermo in lunghezza per pezzi corti (32) sia per
il taglio in serie che per singoli piccoli pezzi di diversa lunghezza. Il fermo in
lunghezza può essere utilizzato in congiunzione con una coppia di tubi di
guida (26).
Taglio di pezzi lunghi (fig. A3)
Dotare sempre i pezzi lunghi di adeguati supporti.
• Il grafico sotto riportato aiuterà a selezionare le corrette impostazioni
degli angoli di inclinazione e rotazione per i più comuni tagli obliqui
composti. Per leggere il grafico, scegliere l’angolo desiderato “A” (fig. P2)
del progetto in questione e individuare questo angolo sull’arco
appropriato nel grafico. Da questo punto, seguire una linea retta verso
il basso per trovare il corretto angolo dell’inclinazione e una linea retta
orizzontale per individuare il corretto angolo di rotazione del piano.
• Regolare la sega agli angoli prescritti e realizzare alcuni tagli di prova.
• Fare pratica assemblando insieme le parti tagliate.
• Esempio: Per ottenere una scatola a 4 lati con angoli esterni di 30°
(angolo “A”, fig. P2), utilizzare l’arco superiore destro. Individuare i 30°
sull’arco graduato.
• Seguire la linea di intersezione orizzontale fino al lato opposto per
ottenere la misura dell’angolo di rotazione da impostare sulla sega (23°).
• Analogamente seguire la linea di intersezione verticale fino al lato
superiore o inferiore per ottenere la misura dell’angolo di inclinazione
da impostare sulla sega (40°).
• Eseguire sempre dei tagli di prova su piccoli pezzi di legno di scarto
per verificare le regolazioni sulla sega.
it - 6
La figura A3 rappresenta la configurazione ideale per il taglio di pezzi
lunghi quando la sega è impiegata semplicemente appoggiata sul
pavimento (tutti gli accessori optional). Tali accessori (tranne le zampe
d’appoggio e il morsetto di bloccaggio del pezzo) sono necessari siano sul
lato di inserimento che in quello di uscita del pezzo:
- Zampe d’appoggio (31) (fornite con istruzioni di montaggio).
- Tubi di guida (500 o 1.000 mm) (26).
- Supporti (30) atti a sostenere i tubi di guida. Non utilizzare i supporti
per sostenere la macchina! L’altezza dei supporti è regolabile.
- Piastre di supporto poggia pezzi (27).
- Piastra di supporto terminale (25) per sostenere i tubi di guida (ossia
quando si opera su un banco pre-esistente).
- Morsetto di bloccaggio del pezzo (28).
- Fermo orientabile (29).
• Collocare la sega sulle zampe d’appoggio e montare i tubi di guida.
• Avvitare saldamente le piastre di supporto poggia pezzi (27) ai tubi di
guida (26). Il morsetto di bloccaggio del pezzo (28) ora funziona da
fermo in lunghezza.
• Installare le piastre di supporto terminali (25).
• Unire il fermo orientabile (29) al tubo di guida posteriore.
42
ITALIANO
• Usare il fermo orientabile (29) per regolare la lunghezza di taglio di pezzi
medi e lunghi. Può essere regolato lungo il lato o ruotato via quando
non è necessario.
Utilizzo del banco a rulli (fig. A3 & A5)
Il banco a rulli (33) rende più facile la lavorazione di pannelli di legno lunghi
e larghi (fig. A5). Può essere applicato sia sul lato destro che su quello
sinistro della macchina. Per potere applicare il banco a rulli, è necessario
acquistare le zampe di appoggio aggiuntive (fig. A3).
Per il montaggio seguire le istruzioni fornite in dotazione alle
zampe di appoggio.
• Sostituire le barre corte di supporto fornite in dotazione alle zampe
d’appoggio con i tubi irregolari sporgenti dal banco sul lato in cui si va
ad usare il banco.
• Attenersi a tutte le istruzioni fornite con il banco a rulli.
Trasporto (fig. A1 e A2)
• Per trasportare la sega, impostare le posizioni di inclinazione e
rotazione a 0°.
• Premere la leva per il rilascio combinato della difesa inferiore e del
dispositivo di bloccaggio testa (2) (fig. A1).
• Abbassare completamente la testa e premere il pulsante di bloccaggio
nella posizione abbassata (22) (fig. A2).
• Portare la lama della sega in posizione di riposo e premere la sicura
dello scorrimento (17).
• Utilizzare sempre l’apposita impugnatura (3) per il trasporto della sega.
Manutenzione
Il Vostro Elettroutensile DEWALT è stato studiato per durare a lungo
richiedendo solo la minima manutenzione. Per prestazioni sempre
soddisfacenti occorre avere cura dell’utensile e sottoporlo a manutenzione
periodica.
Gamma di lame raccomandati
Con riporti al carburo
di tungsteno (TCT)
Angolo di spoglia
negativo
Angolo di spoglia
superiore negativo
Applicazioni
Diametro
Denti
Per legno, pannelli
profili in plastica spessi
Per pannelli di alta qualità
(taglio fine), profili in
plastica sottili
Per profili plastici sottili
(p.es. lamelle per veneziane,
canaline per fili elettrici)
216
24
216
48
216
60
Lubrificazione
Il Vostro elettroutensile non richiede lubrificazione addizionale.
Pulitura
Tenere libere le feritoie di ventilazione e pulire l’esterno dell’utensile
periodicamente con un panno morbido.
Utensili inutilizzabili e tutela ambientale
Taglio di metalli non ferrosi
Quando si tagliano metalli non ferrosi, la macchina si deve usare
esclusivamente nel modo troncatrice. Si consiglia di non usare il taglio
inclinato e i tagli a squadra composti con metalli non ferrosi. La macchina
non deve essere usata per tagliare metalli ferrosi.
Per garantire l’eliminazione degli utensili non più utilizzabili nel rispetto
dell’ambiente, si consiglia di portare il vostro vecchio utensile presso una
delle Filiali dirette di Assistenza DEWALT, che disporranno della loro
eliminazione nel rispetto dell’ambiente.
• Usare sempre un fermo materiale quando si tagliano metalli non ferrosi.
Assicurarsi che il pezzo da lavorare sia fermato saldamente.
• Applicare esclusivamente le lame adatte al taglio di metalli non ferrosi.
• Quando si usano dei lubrificanti, applicare solo cera o spray isolante.
Non utilizzare né emulsioni né sostanze liquide simili.
• Collegare un interruttore FI o DI fra la macchina e la presa di corrente,
per evitare rischi residui provocati dagli sfridi di metallo.
L’interruttore FI deve essere conforme alle seguenti specifiche:
tensione nominale
corrente nominale
tempo di reazione
corrente di fusione
230 V
16 A
< 15 ms
30 mA
L’interruttore DI deve essere conforme alle seguenti specifiche:
DIN VDE 0661
tensione nominale
corrente nominale
corrente di fusione
interdizione di tutti i poli
monitoraggio PE
disinnesto a bassa tensione
230 V
16 A
30 mA
L+N+PE
Consultate il vostro rivenditore per ottenere ulteriori informazioni sugli
accessori disponibili.
43
it - 7
ITALIANO
GARANZIA
• GARANZIA DI 30 GIORNI DI TOTALE SODDISFAZIONE •
Se non siete completamente soddisfatti delle prestazioni del vostro
prodotto DEWALT, potrete restituirlo entro 30 giorni dalla data di
acquisto, presso una nostra filiale di assistenza per ottenere il rimborso
o il cambio dell’utensile, presentando debita prova dell’avvenuto
acquisto.
• MANUTENZIONE GRATUITA PER UN ANNO •
L’eventuale manutenzione o assistenza necessaria per il vostro
prodotto DEWALT nei primi 12 mesi dalla data di acquisto sarà
effettuata gratuitamente da parte del Centro Assistenza autorizzato su
presentazione della prova di acquisto. Sono esclusi gli accessori.
• GARANZIA TOTALE DI UN ANNO •
Se il vostro prodotto DEWALT non risultasse pienamente conforme alle
caratteristiche di funzionamento o presentasse difetti di lavorazione o
vizi di materiale, entro 12 mesi dalla data di acquisto, provvederemo
alla sostituzione gratuita delle parti difettose o a nostro giudizio,
alla sostituzione gratuita dimostrato che:
• Il prodotto venga ritornato al centro di assistenza DEWALT,
con la prova della data di acquisto (bolla, fattura o scontrino fiscale).
• Il prodotto non abbia subito abusi ed il difetto non sia stato causato
da incuria.
• Il prodotto non abbia subito tentativi di riparazione da persone non
facenti parte del nostro personale di assistenza o, all’estero,
dal nostro staff distributivo.
Contattare il proprio rivenditore abituale o la Sede Centrale DEWALT
per ottenere l’indirizzo del Centro di Assistenza Tecnica più vicino
(si prega di consultare il retro del presente manuale).
it - 8
44
NEDERLANDS
AFKORT- EN VERSTEKZAAGMACHINE DW701/DW707
Gefeliciteerd!
EG-Verklaring van overeenstemming
U heeft gekozen voor een elektrische machine van DEWALT.
Jarenlange ervaring, voortdurende produktontwikkeling en innovatie maken
DEWALT tot een betrouwbare partner voor de professionele gebruiker.
Inhoudsopgave
Technische gegevens
EG-Verklaring van overeenstemming
Veiligheidsinstructies
Inhoud van de verpakking
Beschrijving
Elektrische veiligheid
Gebruik van verlengsnoeren
Monteren
Instellen
Aanwijzingen voor gebruik
Onderhoud
Garantie
nl - 1
nl - 1
nl - 2
nl - 3
nl - 3
nl - 3
nl - 3
nl - 3
nl - 4
nl - 5
nl - 7
nl - 7
Technische gegevens
Spanning
V
Opgenomen vermogen
W
Afgegeven vermogen
W
Zaagbladdiameter
mm
Asgat
mm
Max. snelheid zaagblad
min-1
Verstek (max. posities)
links en rechts
Afschuining (max. posities)
links
Dubbel verstek
afschuining
verstek
Zaagcapaciteiten
afkorthoek 90°
mm
verstekhoek 45°
mm
verstekhoek 48°
mm
afschuinhoek 45°
mm
afschuinhoek 48°
mm
Afmetingen
mm
Gewicht
kg
DW701
230
1.600
1.100
216
30
2.500-5.000
48°
48°
45°
45°
DW707
230
1.200
800
216
30
6.700
48°
48°
45°
45°
60 x 270
60 x 190
60 x 180
48 x 270
44 x 270
460 x 560 x 430
16
60 x 270
60 x 190
60 x 180
48 x 270
44 x 270
460 x 560 x 430
15,5
Zekeringen:
230 V machines
DW701/DW707
DEWALT verklaart dat deze elektrische machines in overeenstemming zijn
met: 89/392/EEG, 89/336/EEG, 73/23/EEG, EN 50144, EN 55104,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Neem voor meer informatie contact op met DEWALT, zie het adres
hieronder of op de achterkant van deze handleiding.
Niveau van de geluidsdruk overeenkomstig 86/188/EEG & 89/392/EEG,
gemeten volgens EN 50144:
DW701
DW707
(geluidsdruk)
dB(A)*
89,7
89,7
LWA (geluidsvermogen)
dB(A)
97,7
97,7
LpA
* op de werkplek
Neem de vereiste maatregelen voor gehoorbescherming
wanneer de geluidsdruk het niveau van 85 dB(A) overschrijdt.
Gewogen kwadratische gemiddelde waarde van de versnelling
overeenkomstig EN 50144:
DW701
DW707
2,5 m/s2
2,5 m/s2
TÜV Rheinland
Sicherheit und Umweltschutz GmbH
Am Grauen Stein
D-51105 Köln
Germany
Cert. No.
BM 9410802 01
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
10 A
In deze handleiding worden de volgende pictogrammen gebruikt:
Duidt op mogelijk lichamelijk letsel, levensgevaar of kans op
beschadiging van de machine indien de instructies in deze
handleiding worden genegeerd.
Geeft elektrische spanning aan.
Scherpe randen.
45
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Duitsland
nl - 1
NEDERLANDS
Veiligheidsinstructies
Neem bij het gebruik van elektrische machines altijd de plaatselijk
geldende veiligheidsvoorschriften in acht in verband met
brandgevaar, gevaar voor elektrische schokken en lichamelijk letsel.
Lees ook onderstaande instructies aandachtig door voordat u met de
machine gaat werken.
Bewaar deze instructies zorgvuldig!
Algemeen
1 Zorg voor een opgeruimde werkomgeving
Een rommelige werkomgeving leidt tot ongelukken.
2 Houd rekening met omgevingsinvloeden
Stel elektrische machines niet bloot aan vocht. Zorg dat de
werkomgeving goed is verlicht. Gebruik elektrische machines niet in de
buurt van brandbare vloeistoffen of gassen.
3 Voorkom een elektrische schok
Vermijd lichamelijk contact met geaarde voorwerpen (bijv. buizen,
radiatoren, fornuizen en koelkasten).
Onder extreme werkomstandigheden (bijv. hoge vochtigheid,
ontwikkeling van metaalstof, enz.) kan de elektrische veiligheid door
een scheidingstransformator of een aardlek-(FI-)schakelaar voor te
schakelen, verhoogd worden.
4 Houd kinderen uit de buurt
Laat andere personen niet aan de machine of het verlengsnoer komen.
Onder 16 jaar is supervisie verplicht.
5 Verlengsnoeren voor gebruik buitenshuis
Gebruik buitenshuis uitsluitend voor dit doel goedgekeurde en als
zodanig gemerkte verlengsnoeren.
6 Berg de machine veilig op
Berg niet in gebruik zijnde elektrische machines op in een droge,
afgesloten ruimte, buiten het bereik van kinderen.
7 Draag geschikte werkkleding
Draag geen wijde kleding of loshangende sieraden. Deze kunnen door
de bewegende delen worden gegrepen. Draag bij het werken
buitenshuis bij voorkeur rubberen werkhandschoenen en schoenen
met profielzolen. Houd lang haar bijeen.
8 Draag een veiligheidsbril
Gebruik ook een gezichts- of stofmasker bij werkzaamheden waarbij
stofdeeltjes of spanen vrijkomen.
9 Let op de maximum geluidsdruk
Neem voorzorgsmaatregelen voor gehoorbescherming wanneer de
geluidsdruk het niveau van 85 dB(A) overschrijdt.
10 Klem het werkstuk goed vast
Gebruik klemmen of een bankschroef om het werkstuk te fixeren.
Dit is veiliger, bovendien kan de machine dan met beide handen
worden bediend.
11 Zorg voor een veilige houding
Zorg altijd voor een juiste, stabiele houding.
12 Voorkom onbedoeld inschakelen
Draag een op het net aangesloten machine niet met de vinger aan de
schakelaar. Laat de schakelaar los wanneer u de stekker in het
stopcontact steekt.
13 Blijf voortdurend opletten
Houd uw aandacht bij uw werk. Ga met verstand te werk.
Gebruik de machine niet als u niet geconcentreerd bent.
14 Trek de stekker uit het stopcontact
Schakel de stroom uit en wacht totdat de machine volledig stil staat
voordat u deze achterlaat. Trek de stekker uit het stopcontact wanneer
u de machine niet gebruikt, tijdens onderhoud of bij het vervangen van
accessoires.
15 Verwijder sleutels of hulpgereedschappen
Controleer vóór het inschakelen altijd of sleutels en andere
hulpgereedschappen zijn verwijderd.
nl - 2
16 Gebruik de juiste machine
Het gebruik volgens bestemming is beschreven in deze handleiding.
Gebruik geen lichte machine of hulpstukken voor het werk van zware
machines. De machine werkt beter en veiliger indien u deze gebruikt
voor het beoogde doel.
Waarschuwing! Gebruik ter voorkoming van lichamelijk letsel
uitsluitend de in deze gebruiksaanwijzing aanbevolen accessoires en
hulpstukken. Gebruik de machine uitsluitend voor het beoogde doel.
17 Gebruik het snoer niet verkeerd
Draag de machine nooit aan het snoer. Trek niet aan het snoer om de
stekker uit het stopcontact te verwijderen. Houd het snoer uit de buurt
van warmtebronnen, olie en scherpe randen.
18 Onderhoud de machine met zorg
Houd de machine schoon om beter en veiliger te kunnen werken.
Houdt u aan de instructies met betrekking tot het onderhoud en het
vervangen van accessoires. Controleer regelmatig het snoer en laat dit
bij beschadigingen door een erkend DEWALT Service-center repareren.
Controleer het verlengsnoer regelmatig en vervang het in geval van
beschadiging. Houd de bedieningsorganen droog en vrij van olie en vet.
19 Controleer de machine op beschadigingen
Controleer de machine vóór gebruik zorgvuldig op beschadigingen om
er zeker van te zijn dat deze naar behoren zal functioneren.
Controleer of de bewegende delen niet klemmen, verdraaid of
gebroken zijn. Ga na of de accessoires en hulpstukken correct zijn
gemonteerd en of aan alle andere voorwaarden voor een juiste werking
is voldaan. Ga bij vervanging of reparatie van beschadigde
veiligheidsinrichtingen of defecte onderdelen te werk zoals aangegeven.
Gebruik geen machine waarvan de schakelaar defect is. Laat de
schakelaar vervangen door een erkend DEWALT Service-center.
20 Wendt u voor reparaties tot een erkend DEWALT Service-center
Deze elektrische machine voldoet aan alle geldende
veiligheidsvoorschriften. Ter voorkoming van ongevallen mogen reparaties
uitsluitend door daartoe bevoegde technici worden uitgevoerd.
Aanvullende veiligheidsvoorschriften voor verstekzagen.
• Let erop dat het zaagblad in de juiste richting draait.
Houd de zaagbladen scherp. Gebruik geen zaagblad met een grotere
of kleinere diameter dan is voorgeschreven. Voor de juiste specificaties
van het zaagblad, zie technische gegevens.
• Let erop dat alle vergrendelknoppen en klemmen vergrendeld zijn
alvorens de machine in werking te stellen.
• Controleer regelmatig of de luchtsleuven van de motor schoon en
stofvrij zijn.
• Haal de stekker uit het stopcontact alvorens onderhoud aan de
machine te plegen of een zaagblad te verwisselen.
• Lees altijd eerst de handleiding voordat u een accessoire gebruikt.
Onjuist gebruik van een accessoire kan schade veroorzaken.
• Laat de motor eerst op volle snelheid komen, voordat u met zagen begint.
• Licht het zaagblad uit de zaagsnede in de werkstukopening, voordat
de bedieningschakelaar wordt losgelaten.
• Zet geen wig tegen de ventilator om op die manier de motoras tegen te
houden.
• Blijf met uw handen uit de buurt van het zaagblad als de machine op
het net is aangesloten.
• Probeer geen te kleine werkstukken te zagen.
• Probeer nooit om een draaiende machine te stoppen door het
zaagblad te blokkeren; op deze manier kunnen de ernstigste
ongelukken gebeuren.
• Gebruik nooit gescheurde of beschadigde zaagbladen.
• Gebruik geen slijpschijven.
• Zaag geen ijzerhoudende metalen (metalen met een ijzer- of
staalbestanddelen) of metselwerk.
46
NEDERLANDS
Overige gevaren
De volgende gevaren zijn inherent aan het gebruik van
afkortzaagmachines:
- Verwonding door het aanraken van roterende delen
Ondanks toepassing van de veiligheidsvoorschriften en het aanbrengen
van beveiligingen blijven bepaalde gevaren bestaan, en wel met name:
- Gevaar voor gehoorbeschadiging.
- Gevaar voor verwonding door de niet afgedekte gedeelten van het
zaagblad.
- Gevaar voor verwonding bij het verwisselen van het zaagblad.
- Gevaar voor beklemming van vingers bij het openen van de afdekkap.
- Gezondheidsrisico door het inademen van stof, met name bij het
verwerken van eiken- en beukehout.
Opties
A3
25 Eindplaat van tafel
26 Steungeleidestangen
27 Materiaalsteun
28 Materiaalklem
29 Wegklapbare aanslag
30 Regelbare steun 760 mm (max. hoogte)
31 Onderstel
Inhoud van de verpakking
A5
31 Onderstel
33 Rollentafel
De verpakking bevat:
1 Gedeeltelijk gemonteerde machine
1 Inbussleutel 4 mm
1 Inbussleutel 6 mm
1 216 mm HM zaagblad
2 Slotbouten
1 Inzetstuk voor parallelaanslag (met 2 schroeven)
1 Handleiding
1 Onderdelentekening
• Controleer de machine, losse onderdelen en accessoires op
transportschade.
• Lees deze handleiding rustig en zorgvuldig door voordat u met de
machine gaat werken.
• Verwijder de verpakkingsmaterialen zorgvuldig van de zaagmachine.
Beschrijving (fig. A1 & A2)
Uw DEWALT Afkort- Verstekzaagmachine is ontwikkeld voor professioneel
gebruik. Deze nauwkeurige machine kan snel en gemakkelijk worden
ingesteld op afkorten, afschuinen, verstekzagen of dubbelverstekzagen.
Wanneer het werkstuk op een stuk hout wordt geplaatst, wordt het
zaagbereik vergroot tot 300 mm.
A1
1 AAN/UIT-schakelaar
2 Zaagkop-ontgrendeling
3 Draaggreep
4 Bovenste vaste beschermkap
5 Buitenflens
6 Borgbout zaagblad
7 Onderste beschermkap
8 Inzetstuk voor parallelaanslag
9 Vaste tafel
10 Uitsparing voor zaagblad
11 Verstekzoeker
12 Verstekklemknop
13 Draaitafel/verstekarm
14 Verstekschaal
15 Parallelaanslag
16 Bovenste stofzuigadapter
A2
17 Zaagvergrendeling
18 Vergrendelingshaak zaagkop
19 Afschuinklemhendel
20 Afschuinschaal
21 Bevestigingsgaten werkbank
22 Vergrendelknop
23 Dwarsstangen
24 Zaagkop
47
A4
32 Aanslag voor korte werkstukken (enkel bruikbaar met gemonteerde
geleidestangen [26])
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is ontwikkeld voor een bepaalde netspanning.
Controleer altijd of uw netspanning overeenkomt met de waarde op het
typeplaatje.
Vervangen van het snoer of de stekker
Als de stekker of het snoer wordt vervangen, moet de oude stekker c.q.
het oude snoer worden weggegooid. Het is gevaarlijk om de stekker van
een los snoer in het stopcontact te steken.
Gebruik van verlengsnoeren
Wanneer een verlengsnoer wordt gebruikt, neem dan een goedgekeurd
verlengsnoer, dat geschikt is voor het vermogen van de machine
(zie technische gegevens). De aders moeten minimaal een doorsnede
hebben van 1,5 mm2. Wanneer het verlengsnoer op een haspel zit,
rol het snoer dan helemaal af.
Monteren
Haal voor het monteren altijd de stekker uit het stopcontact.
De motor en de beschermkappen zijn reeds op het onderstel gemonteerd.
DE7777, optie - stofafzuiging (fig. B)
De adapter (16) voor de bovenste vaste beschermkap is reeds in de
fabriek gemonteerd.
• Monteer de middelste stofafzuigadapter (34) zoals aangegeven.
• Zet de onderste stofafzuigadapter (35) vast met behulp van de
schroeven (36).
• Sluit de slangen (37) aan op de adapters; de langste slang hoort op
adapter (16).
• Sluit de slangen aan op de 3-wegconnector (38).
• Sluit indien mogelijk een stofafzuiger aan die voldoet aan de geldende
richtlijnen voor stofemissie.
Plaatsen van het inzetstuk voor de parallelaanslag (fig. A2 & C)
Gebruik het verstekinzetstuk voor alle zaagsneden!
• Duw de zaagkop (24) naar beneden om de vergrendelknop (22) uit te
kunnen trekken en de zaagkop (fig. A2) omhoog te zetten.
• Plaats de schroeven (40) en onderlegringen (41) in de gaten (39) zoals
aangeven om het inzetstuk voor de parallelaanslag (fig. C) te monteren.
nl - 3
NEDERLANDS
Kabelklem (fig. D)
• Steek de kabel (42) in de kabelklem (43). Zorg ervoor dat er voldoende
snoerlengte vrij is om de trekkende zaagbeweging over de volle lengte
mogelijk te maken.
Werkbankmontage (fig. E)
Plaats de machine op een vlak en stabiel oppervlak. De aanbevolen
werkhoogte is 700 tot 750 mm.
• Steek de twee slotbouten (45) in de twee gaten (21).
• Zet de bouten stevig vast zodat de machine niet kan bewegen.
Monteren van het zaagblad (fig. A1, F1 & F2)
De tanden van een nieuw blad zijn erg scherp en kunnen
gevaarlijk zijn.
• Druk de spindelvergrendeling (44) in en draai de spindel met de hand,
totdat de spindel wordt geblokkeerd. Houd de vergrendeling ingedrukt
om te voorkomen dat het zaagblad gaat draaien (fig. F1).
• Draai de borgbout van het zaagblad (6) los door de 6 mm Inbussleutel
rechtsom te draaien. Verwijder de borgbout van het zaagblad (6), de
ring en de buitenflens (5) (fig. A1).
• Druk de ontgrendeling van de onderste beschermkap en de zaagkop (2)
in om de onderste beschermkap (7) op te lichten en het zaagblad (45)
(fig. F2) te verwijderen.
• Plaats het nieuwe zaagblad (45) op de kraag (46) van de binnenflens (47).
Zorg er hierbij voor dat de tanden aan de onderzijde van het zaagblad
in de richting van de achterkant van de zaag, dus van de gebruiker
vandaan wijzen (fig. F2).
• Plaats de buitenflens (5) terug en zorg ervoor dat de
positioneringsnokken (48) goed aan weerszijden van de motor
vastklikken.
• Draai de borgbout van het zaagblad (6) vast door deze linksom te
draaien. Houd hierbij de spindelvergrendeling (44) ingedrukt met uw
andere hand (fig. F1).
Druk nooit op de spindelvergrendeling terwijl het zaagblad draait.
Instellen
Haal voor het instellen altijd de stekker uit het stopcontact.
Deze verstekzaagmachine is in de fabriek nauwkeurig afgesteld. Als zij als
gevolg van het transport of om andere redenen toch opnieuw moet
worden afgesteld, dient dit te gebeuren zoals hieronder beschreven.
De instelling zou nu niet meer moeten verlopen.
Instellen van de dwarsstangen voor een constante zaagdiepte
(fig. A2, F1, G1 & G2)
Het blad moet een constante zaagdiepte hebben over de gehele lengte van
de tafel en het blad mag de vaste tafel aan het eind van de sleuf of aan de
voorkant van de draaiarm niet raken. Hiervoor moeten de dwarsstangen
volledig parallel met de tafel zijn wanneer de zaagkop ingedrukt is.
• Druk de ontgrendeling van de onderste beschermkap en de zaagkop (2)
(fig. F1) in.
• Duw de zaagkop helemaal naar de achterste stand en meet de hoogte
van de draaitafel (13) tot de onderkant van de buitenflens (5) (fig. G1).
• Druk op het ontgrendelsymbool van de zaagkop-dwarsvergrendeling (17)
(fig. A2).
• Houd de zaagkop ingedrukt en trek de kop naar het eind van zijn
beweging.
• Meet de hoogte die aangegeven is in figuur G1 opnieuw.
De beide waarden moeten gelijk zijn.
nl - 4
• Het afstellen geschiedt als volgt:
• Draai de borgmoer (49) in de beugel (50) onder de bovenste
stofafzuigadapter (16) los en stel de schroef (51) bij. Doe dit in kleine
stapjes (fig. G2).
• Draai de borgmoer vast (49).
Controleer altijd of het zaagblad de tafel aan het eind van de
sleuf of aan de voorkant van de draaiarm bij 90° haakse en 45°
afschuinposities niet raakt. Schakel de machine niet IN voordat
u dit heeft gecontroleerd!
Controleren en afstellen van het zaagblad ten opzichte van de
parallelaanslag (fig. A2, H1 - H4)
• Draai de verstekklemknop (12) los door deze linksom te draaien (fig. H1)
• Trek de kop naar beneden en vergrendel hem in deze stand met
behulp van de vergrendelknop (22) (fig. A2).
• Licht de verstekzoeker (11) omhoog en draai de kop totdat de
verstekzoeker in de 0° valt. Zet de klemknop niet vast (12) (fig. H1).
• Nu moeten de beide 0° merkstrepen (52) op schaal (14) net zichtbaar
zijn (fig. H2).
• Plaats een winkelhaak (53) tegen de linkerkant van de parallelaanslag (15)
en het zaagblad (45) (fig. H3).
Laat de winkelhaak niet in aanraking komen met de tanden
van het zaagblad.
• Als het zaagblad niet exact 90° ten opzichte van de parallelaanslag staat:
• Draai de twee schroeven los (53) en beweeg de verstekschaal/
zaagkopconstructie naar links of rechts tot het zaagblad haaks ten
opzichte van de parallelaanslag staat, gecontroleerd met de winkelhaak
(fig. H4).
• Draai de verstekklemknop (12) (fig. H1) vast.
• Draai de twee schroeven vast (53) (fig. H4).
Zorg ervoor dat de achterkant van de verstekschaal altijd in
contact blijft met de twee positioneringsnokken (54).
Controleren en afstellen van het zaagblad ten opzichte van de tafel
(fig. A2, J1 - J3)
• Zorg ervoor dat de zaagkop is geblokkeerd in de 0° verstekstand.
• Zet de afschuinklemhendel (19) vrij door deze naar beneden te duwen
(fig. A2).
• Duw de zaagkop naar rechts om te controleren of hij helemaal verticaal
is en zet de afschuinklemhendel (19) vast.
• Plaats een winkelhaak (53) op de tafel en tegen het zaagblad (45) (fig. J1).
Laat de winkelhaak niet in aanraking komen met de tanden
van het zaagblad.
• Het afstellen geschiedt als volgt:
• Draai de afschuinklemhendel los (19) (fig. A2).
• Gebruik een inbussleutel om de schroef (55) zover als nodig bij te
stellen (fig. J2).
• Controleer of the afschuinindicator (56) 0° op de afschuinschaal (20)
aangeeft (fig. J3).
• Zo niet, draai dan de twee schroeven (57) los en verschuif de schaal (20)
zover als nodig is en draai de twee schroeven vast .
Controleren en afstellen van de afschuinhoek (fig. J3, K1 & K2)
Uw zaagmachine is voorzien van een hendel met geribbeld uiteinde (58)
voor instellen van de afschuinhoek waarmee de vaste stand naar behoefte
kan worden ingesteld op 45° of 48° (fig. K1).
- Uit = 48°
- In = 45°
48
NEDERLANDS
•
•
•
•
Duw de 45°/48° instelhendel in (58).
Duw de afschuinklemhendel (19) naar beneden.
Beweeg de zaagkop naar links, naar zijn maximum afschuinstand.
Controleer met behulp van een gradenboog of de hoek exact 45° is
(fig. K2).
• Indien een correctie nodig is, verdraai dan de afstelschroef (59) voor de
afschuinhoek zover als nodig (fig. J3).
Tijdens deze afstelling adviseren wij u het gewicht van de
zaagkop op te vangen door hem tegen te houden.
Het is dan gemakkelijker om de afstelschroef bij te stellen.
Instellen van de verstekhoek (fig. A1)
De verstekarm kan vooraf worden ingesteld op 0°, 15°, 22,5°, 30°, 31,6°
en 45° links en rechts. Het is ook mogelijk om de verstekhoek op 48° te
zetten.
• Draai de verstekklemknop (12) los en til de verstekzoeker (11) omhoog
om de verstekarm vrij te zetten.
• Beweeg de arm naar de gewenste hoek en zet hem vast met de
verstekklemknop (12).
• Richt de verstekarm (13) zoals aangegeven in fig. H1 - H3 door de rand
van de arm naar de gewenste merkstreep op de schaal te bewegen:
- links van 0° : rode merkstrepen
- rechts van 0° : zwarte merkstrepen
Aanwijzingen voor gebruik
• Neem altijd de veiligheidsinstructies in acht en houdt u aan de
geldende voorschriften.
• Zet het werkstuk stevig vast.
• Oefen geen overmatige druk uit op de machine.
Geef geen zijdelingse druk op het zaagblad.
• Voorkom overbelasting.
Alvorens met de machine te gaan werken:
• Breng het juiste zaagblad aan. Gebruik geen overmatig versleten
zaagbladen. Het zaagblad moet geschikt zijn voor het maximum
toerental van de machine.
• Probeer niet om extreem kleine werkstukken te zagen.
• Oefen bij het zagen geen overmatige druk op het zaagblad uit.
Forceer het zagen niet.
• Laat de motor voor het zagen op volle toeren komen.
• Zorg er voor dat alle knoppen en hendels goed vastgedraaid zijn.
AAN- en UITschakelen (fig. L1 & L2)
DW701 - Instellen van de elektronische snelheidsregeling
Deze machine is uitgerust met een elektronisch systeem waardoor de
machine een hoger motorvermogen, een automatische motorrem en
variabel toerental heeft. De snelheid is traploos regelbaar van 2.500 tot
5.000 min-1 met behulp van het stelwiel (60) voor gelijkmatige
zaagresultaten in alle soorten hout, plastic en in aluminium.
• Zet het stelwiel in de gewenste stand. De juiste instelling wordt
proefondervindelijk vastgesteld.
1 = 2.500 min-1
2 = 3.100 min-1
3 = 3.800 min-1
4 = 4.400 min-1
5 = 5.000 min-1
DW701/DW707
• Druk schakelaar (1) in en druk tegelijkertijd de ontgrendeling van de
onderste beschermkap en zaagkop (2) in zoals aangegeven in fig. L2.
• Om de machine UIT te zetten laat u de schakelaar los.
• De schakelaar kan niet geblokkeerd worden voor continubedrijf.
Kwaliteit van de zaagsnede
Hoe glad een zaagsnede is, hangt altijd af van een aantal variabelen,
zoals het te zagen materiaal. Als optimale zaagsneden nodig zijn,
bijvoorbeeld voor het maken van lijsten en ander precisiewerk, gebruik dan
een scherp zaagblad (60 tanden, hardmetaal) en een lagere,
gelijkmatige zaagsnelheid om het gewenste resultaat te bereiken.
Zorg er voor dat het materiaal tijdens het zagen niet kruipt;
maak het stevig vast. Laat de zaagarm pas omhoogkomen als
het zaagblad volledig tot stilstand is gekomen. Als aan de
achterkant toch kleine splinters ontstaan, plak dan een stuk
crêpe-plakband op de plaats waar de zaagsnede zal worden
gemaakt. Zaag door het crêpe-plakband en verwijder het
voorzichtig na het zagen.
49
Let er bij het zagen van verstekken op dat het afgezaagde deel
niet klem raakt tussen het zaagblad en de parallelaanslag.
De hoek van het afgezaagde deel moet groter dan 90° zijn om
te voorkomen dat het afgezaagde deel door het zaagblad
wordt meegenomen.
Instellen van de afschuinhoek (fig. K1)
• Zet de instelhendel voor hoeken van 45°/48° (58) in de gewenste stand.
• Draai de afschuinklemhendel (19) los en kantel de zaagkop naar links;
de instellingen 0°, 15°, 30°, 33,85° en 45 zijn met cijfers aangegeven.
• Houd de zaagkop stevig vast, laat hem niet vallen.
• Houd de zaagkop vast en zet de afschuinklemhendel (19) stevig vast.
Haaks afkorten (fig. A2 & M)
• Draai de verstekklemknop (12) los en til de verstekzoeker (11) omhoog
(fig. A2).
• Zet de verstekvergrendeling in de 0° stand en zet de verstekklemknop
vast.
• Plaats het te zagen werkstuk tegen de parallelaanslag.
• Houd de draaggreep (3) vast en duw de zaagkop-ontgrendeling (2) in
om de zaagkop vrij te zetten. Druk de schakelaar (1) om de motor te
starten. Het is aan te bevelen het zaagwerk altijd zo dicht mogelijk bij
de parallelaanslag te beginnen (fig. M)
• Breng de zaagkop omlaag om door het materiaal te zagen. Forceer de
machine niet.
• Wanneer de zaagkop helemaal beneden is, kunt u hem naar voren
door het materiaal trekken.
• Als de zaagsnede beëindigd is, laat u de schakelaar en de zaagkopontgrendeling (2) los en brengt u de zaagkop terug naar zijn bovenste
ruststand.
• Voor sommige soorten kunststofprofielen is het soms beter om
in omgekeerde volgorde te werk te gaan.
• De onderste beschermkap is zo ontworpen dat ze snel sluit
wanner hendel (2) wordt losgelaten. Als de kap niet binnen
1 seconde sluit, laat dan de zaagmachine controleren door een
erkende DEWALT servicedienst.
Afkorten in verstek (fig. A2 & N)
• Draai de verstekklemknop (12) los en til de verstekzoeker stop hendel (11)
omhoog (fig. A2).
• Beweeg de zaagkop naar links of rechts naar de gewenste hoek.
Er zijn een aantal vaste standen bij 15°, 22,5°, 30° en 45° (fig. N).
• Indien u een tussen liggende hoek wenst of een hoek van 48°,
houd dan de zaagkop vast en zet deze vast door de verstekklemknop
vast te zetten.
• De verstekklemknop moet altijd goed vastgedraaid worden voor u
begint met het zaagwerk.
• Ga verder zoals beschreven voor recht verticaal zagen.
nl - 5
NEDERLANDS
Als het afvalstuk van het werkstuk erg klein is, leg het hout dan
zo tegen de zaag, dat het afvalstuk zich aan de kant met de
grootste hoek t.o.v. de parallelgeleiding bevindt:
bij zagen met verstek naar links het afvalstuk naar rechts,
bij zagen met verstek naar rechts het afvalstuk naar links.
Afkorten met afschuinhoek (fig. A2, K1 & O)
Afschuinhoeken kunnen worden ingesteld van 0° tot 48° naar links.
Afschuinhoeken tot 45° kunnen worden gezaagd met de verstekarm
tussen de nul en een maximum verstekstand van 45° rechts of links.
• Draai de afschuinklemhendel (19) los en stel de gewenste afschuinhoek
in (fig. A2).
• Indien nodig, gebruik de instelhendel voor hoeken van 45°/48° (58) (fig. K1).
• Draai de afschuinklemhendel (19) stevig vast (fig. A2).
• Ga verder zoals beschreven voor recht verticaal zagen.
Dubbele versteksnede (fig. P1 & P2)
Een dubbele versteksnede is een combinatie van een afschuinsnede en
een versteksnede.Deze soort zaagsnede wordt gebruikt voor het zagen
van lijsten of dozen met schuine kanten zoals aangegeven in fig. P1.
Maak nooit dubbele verstekken boven de grenswaarden van
45° afschuining met 45° verstek links of rechts.
Zagen van korte werkstukken (fig. A4)
Het is aan te bevelen de aanslag voor korte werkstukken (32) te
gebruiken, zeker wanneer u achterelkaar een aantal stukken met dezelfde
lengte zaagt, maar ook als u individuele stukken met verschillende lengten
zaagt. De aanslag kan alleen worden gebruikt in combinatie met een stel
optionele geleidestangen (26).
Vastklemmen van het werkstuk (fig. A3)
Gebruik altijd een materiaalklem bij het zagen van niet-ijzerhoudende metalen.
• Meestal is de drukkracht van het zaagblad voldoende om het werkstuk
stevig tegen de parallelaanslag aan te drukken.
• Indien het werkstuk toch loskomt van de tafel of de parallelaanslag,
gebruik dan de optionele materiaalklem (28).
Zagen van lange werkstukken (fig. A3)
Ondersteun lange werkstukken altijd.
Zorg er als de zaaghoek telkens verschillend is voor dat de
afschuinklemknop en de verstekklemknop stevig aangedraaid
zijn. De knoppen moeten na elke verandering van de verstekc.q. afschuinhoek worden vastgezet.
• De onderstaande grafiek helpt u bij het kiezen van de juiste afschuinen verstekinstellingen voor een aantal gebruikelijke hoeken. U gebruikt
de grafiek door de gewenste hoek “A” (fig. P2) voor uw project te
kiezen en deze hoek op de juiste curve in de grafiek te vinden. Ga van
dat punt recht naar boven of beneden om de juiste afschuinhoek te
vinden en recht naar links of rechts om de juiste verstekhoek te vinden.
• Stel de zaag in op de voorgeschreven hoeken en maak enkele
proefsneden.
• Oefen met het in elkaar zetten van de gezaagde delen.
• Voorbeeld: Maak een vierzijdige doos met buitenhoeken van 30°
(hoek “A”, fig. P2), gebruik de bovenste boog rechts. Zoek 30 op de
boogschaal.
• Volg de horizontale snijlijn naar beide zijden om de instelling van de
verstekhoek van de zaag (23°) te verkrijgen.
• Volg op dezelfde manier de verticale snijlijn naar beneden of naar
boven voor het instellen van de afschuinhoek van de zaag (40°).
• Maak steeds enkele proven met stukjes afvalhout om de instellingen te
controleren.
5
75
80
15
20
25
30
40
45
VIERZIJDIGE
DOOS
65
40
50
55
60
40
35
35
45
35
40
ZESZIJDIGE
DOOS
75
30
35
70
30
65
80
85
30
25
45
20
65
70
50
25
20
40
55
60
75
20
80
85
55
60
25
35
50
45
15
15
30
40
15
25
35
30
10
ACHTZIJDIGE
DOOS
5
• Plaats uw zaag op het onderstel en monteer de geleidestangen.
• Schroef de materiaalsteunen (27) stevig aan de geleidestangen (26).
De materiaalklem (28) functioneert nu als een aanslag.
• Bevestig de eindplaten (25) aan de tafel.
• Bevestig de wegklapbare aanslag (29) aan de achterste geleidestang.
• Gebruik de wegklapbare aanslag (29) om de lengte van halflange en
lange werkstukken in te stellen. Hij kan zijdelings worden verplaatst of
weggeklapt wanneer hij niet wordt gebruikt.
Gebruik van de rollentafel (fig. A3 & A5)
De rollentafel (33) maakt het bewerken van lange en brede werkstukken
erg gemakkelijk (fig. A5). De rollentafel kan links of rechts aan de machine
worden bevestigd. Om de rollentafel te kunnen gebruiken heeft u een
extra onderstel nodig (fig. A3).
Monteer de rollentafel zoals beschreven in de handleiding van
het onderstel.
• Vervang de korte steunstangen van het onderstel met de excentrische
stangen van de tafel aan de kant waar u de tafel wilt gebruiken.
• Volg dan de verdere aanwijzingen in de handleiding van de rollentafel
10
20
25
HOEK TUSSEN TWEE RIBBEN
DEZE VERSTEKHOEK OP DE ZAAG INSTELLEN
10
70
0
85
45
Figuur A3 toont de ideale opstelling voor het zagen van lange werkstukken
waarbij de zaag vrijstaand gebruikt wordt (alle onderdelen zijn verkrijgbaar
als optie). Deze onderdelen (behalve het onderstel en de materiaalklem)
moeten zowel aan de aanvoer- als uitvoerzijde worden gemonteerd:
- Onderstel (31) (wordt geleverd met montagehandleiding).
- Geleidestangen (500 of 1.000 mm) (26).
- Steunen (30) om de geleidestangen te ondersteunen.
Gebruik deze steunen niet om de machine te ondersteunen!
De hoogte van de steunen kan worden aangepast.
- Materiaalsteunen (27).
- Eindplaat (25) voor het ondersteunen van de stangen
(ook wanneer u op een bestaande werkbank werkt).
- Materiaalklem (28).
- Wegklapbare aanslag (29).
10
15
20
15
10
5
5
10
5
5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
DEZE AFSCHUINING OP DE ZAAG INSTELLEN
nl - 6
50
NEDERLANDS
Aanbevolen zaagbladen
HM-zaagbladen
Negatieve tand
Negatieve tand
met vlakke tip
Toepassing
Voor hout, plaatmateriaal
dikke kunststofprofielen
Voor kwaliteitspanelen
(fijne snede), dunne kunststofprofielen
Voor dunne kunststofprofielen
(bv. lamellen voor raamblinden,
kabelgoten)
Diameter
216
Tanden
24
216
48
216
60
Zagen van niet-ijzerhoudende metalen
Bij het zagen van niet-ijzerhoudende metalen mag de machine alleen in de
verstekzaagmodus worden gebruikt. Wij raden aan om geen
afschuinsnedes en gecombineerde verstek- en afschuinhoeken in nietijzerhoudende metalen te maken. De machine mag niet worden gebruikt
voor het zagen van ferrometalen.
• Gebruik altijd een materiaalklem bij het zagen van niet-ijzerhoudende
metalen. Zorg dat het werkstuk stevig is vastgeklemd.
• Gebruik alleen zaagbladen die geschikt zijn voor het zagen van nietijzerhoudende metalen.
• Wanneer u smeermiddelen gebruikt, gebruik dan alleen was of een
scheidingsspray. Gebruik geen emulsies of soortgelijke vloeistoffen.
• Sluit een FI- en DI-schakelaar tussen de machine en het lichtnet aan
om restrisico’s door metaalkrullen te voorkomen.
Smering
Uw machine heeft geen extra smering nodig.
Reiniging
Houd de ventilatiesleuven vrij en maak de behuizing regelmatig schoon
met een zachte doek.
Gebruikte machines en het milieu
Wanneer uw oude machine aan vervanging toe is, breng deze dan naar
een DEWALT Service-center waar de machine op milieuvriendelijke wijze
zal worden verwerkt.
GARANTIE
• 30 DAGEN “NIET GOED, GELD TERUG” GARANTIE •
Indien uw DEWALT-machine om welke reden dan ook niet geheel aan
uw verwachtingen voldoet, stuurt u de machine dan compleet zoals bij
aankoop binnen 30 dagen terug naar DEWALT, samen met uw
aankoopbewijs en uw rekeningnummer. U ontvangt dan uw geld terug.
• 1 JAAR GRATIS SERVICE-CONTRACT •
De FI-schakelaar moet voldoen aan de volgende specificaties:
nominale spanning
nominale stroom
reactietijd
smeltstroom
230 V
16 A
< 15 ms
30 mA
Mocht uw DEWALT-machine binnen 12 maanden na aankoop nazicht
of reparatie behoeven, dan worden deze werkzaamheden gratis
uitgevoerd in onze Service-centers op vertoon van het aankoopbewijs.
Stuur uw machine rechtstreeks of via uw dealer naar een erkend
DEWALT Service-center.
• 1 JAAR GARANTIE •
De DI-schakelaar moet voldoen aan de volgende specificaties:
DIN VDE 0661
nominale spanning
nominale stroom
smeltstroom
uitschakeling van alle polen
aardlekdetectie
onderspanningsbeveiliging
230 V
16 A
30 mA
L+N+PE
Uw dealer verstrekt u graag de nodige informatie over de juiste accessoires.
Transport (fig. A1 & A2)
Mocht uw DEWALT-machine binnen 12 maanden na datum van
aankoop defect raken tengevolge van materiaal- of constructiefouten,
dan garanderen wij de kosteloze vervanging van alle defecte delen of
van het hele apparaat, zulks ter beoordeling van DEWALT,
op voorwaarde dat:
• het produkt niet foutief gebruikt werd
• het produkt niet gerepareerd is door onbevoegden
• het aankoopbewijs met daarop de aankoopdatum wordt overlegd
Informeer bij uw dealer of bij het DEWALT-hoofdkantoor naar het adres
van het dichtstbijzijnde Service-center (zie de achterzijde van deze
handleiding).
• Wanneer u de zaag wilt vervoeren, zet dan de afschuin- en
verstekinstellingen op 0°.
• Druk de ontgrendeling van de onderste beschermkap en zaagkop in (2)
(fig. A1).
• Duw de kop naar beneden en druk de vergrendelknop in (22) (fig. A2).
• Breng het zaagblad in ruststand en druk de dwarsvergrendeling (17) in.
• Gebruik altijd de draaggreep (3) om de zaagmachine te vervoeren.
Onderhoud
Uw DEWALT-machine is ontworpen om gedurende lange tijd
probleemloos te functioneren met een minimum aan onderhoud. Een juiste
behandeling en regelmatige reiniging van de machine garanderen een
hoge levensduur.
51
nl - 7
NORSK
KAPP- OG GJÆRINGSSAG DW701/DW707
Gratulerer!
CE-Sikkerhetserklæring
Du har valgt en DEWALT maskine. Årelang erfaring, konstant
produktutvikling og fornyelse gjør DEWALT til en av de mest pålitelige
partnere for profesjonelle brukere.
Innholdsfortegnelse
Tekniske data
CE-Sikkerhetserklæring
Sikkerhetsforskrifter
Kontroll av pakkens innhold
Beskrivelse
Elektrisk sikkerhet
Bruk av skjøteledning
Montering
Justering
Bruksanvisning
Vedlikehold
Garanti
no - 1
no - 1
no - 2
no - 3
no - 3
no - 3
no - 3
no - 3
no - 4
no - 4
no - 7
no - 7
Tekniske data
Spenning
Motor effekt (forbruk)
Motor effekt (avgitt)
Bladdiameter
Utsparingsdiameter
Maks. bladhastighet
Gjæring (maks.)
Krenkvinkel (maks.)
Dobbelgjæring
V
W
W
mm
mm
min-1
venstre og høyre
venstre
krenkvinkel
gjæring
Kapasitet
kapping 90°
gjæring 45°
gjæring 48°
krenkvinkel 45°
krenkvinkel 48°
Ytterdimensjoner
Vekt
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
DW701
230
1.600
1.100
216
30
2.500-5.000
48°
48°
45°
45°
DW707
230
1.200
800
216
30
6.700
48°
48°
45°
45°
60 x 270
60 x 190
60 x 180
48 x 270
44 x 270
460 x 560 x 430
16
60 x 270
60 x 190
60 x 180
48 x 270
44 x 270
460 x 560 x 430
15,5
Sikring:
230 V
DW701/DW707
DEWALT erklærer at disse elektroverktøyer er konstruert i henhold til:
89/392/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 50144, EN 55104, EN 55014,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Ønsker du flere opplysninger, vennligst kontakt DEWALT på adressen
nedenfor eller se veiledningens bakside.
Lydnivået er i overensstemmelse med 86/188/EEC og 89/392/EEC,
målt i henhold til EN 50144:
DW701
LpA
(lydnivå)
LWA (akustisk effekt)
DW707
dB(A)*
89,7
89,7
dB(A)
97,7
97,7
* ved brukerens øre
Bruk egnet verneutstyr for å beskytte hørselen dersom
lydnivået overskrider 85 dB(A).
Den veide geometriske middelverdien av akselerasjonsfrekvensen i følge
EN 50144:
DW701
DW707
2,5 m/s2
2,5 m/s2
TÜV Rheinland
Sicherheit und Umweltschutz GmbH
Am Grauen Stein
D-51105 Köln
Germany
Sert. Nr.
BM 9410802 01
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
10 A
Følgende symboler brukes i denne instruksjonsboken:
Betegner risiko for personskade, livsfare eller ødeleggelse av
verktøyet dersom instruksene i denne instruksjonsboken ikke
følges.
Betegner risiko for elektrisk støt.
Skarpe kanter.
no - 1
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
52
NORSK
Sikkerhetsforskrifter
Ta deg tid til å lese nøye gjennom bruksanvisningen før du begynner
å bruke maskinen. Oppbevar bruksanvisningen på et lett tilgjengelig
sted slik at alle som skal bruke maskinen lett kan finne den.
I tillegg til nedenforstående forskrifter, må alle vernebestemmelsene
til Statens Arbeidstilsyn følges når det gjelder arbeid med
elektroverktøy.
ADVARSEL!
Ved bruk av elektroverktøy må disse grunnleggende
sikkerhetsforskrifter følges for å redusere risikoen for elektrisk støt,
personskade og brann.
1 Bruk hørselsvern
Støynivået ved bearbeiding av forskjellige materialer kan variere,
og i blant kan nivået overstige 85 dB(A). For å beskytte deg selv bør du
alltid bruke hørselsvern.
2 Hold arbeidsområdet rent og ryddig
En uryddig arbeidsplass innbyr til skader.
3 Tenk på arbeidsmiljøet
Utsett ikke elektroverktøy for regn. Ikke bruk det på fuktige eller våte
steder. Sørg for god belysning over arbeidsplassen. Bruk ikke
elektroverktøy i nærheten av brannfarlige væsker eller gasser.
4 Beskytt deg mot elektrisk støt
Unngå kroppskontakt med jordede deler (for eksempel vannrør,
komfyrer, kjøleskap o.l.).
Under ekstreme arbeidsforhold (for eksempel ved høy luftfuktighet,
forekomst av metallstøv o.l.) kan man øke sikkerheten ved å tilkoble en
jordfeilbryter.
5 Hold barn unna
Ikke la barn komme i kontakt med verktøyet eller skjøteledningen.
Det skal holdes tilsyn med barn under 16 år.
6 Oppbevar elektroverktøy på et trygt sted
Når maskinen ikke er i bruk, skal den oppbevares på et tørt sted,
gjerne høyt oppe og innlåst, utenfor barns rekkevidde.
7 Overbelast ikke maskinen
Maskinen arbeider bedre og sikrere innenfor det angitte effektområdet.
8 Bruk riktig elektroverktøy
Tving ikke en maskin til å gjøre arbeid som krever kraftigere verktøy.
Bruk ikke elektroverktøy til formål det ikke er ment for, som for
eksempel å fjerne kvister eller kappe ved med en håndsirkelsag.
9 Kle deg riktig
Ha ikke på deg løstsittende klær eller smykker. De kan sette seg fast i
de bevegelige delene. Vi anbefaler gummihansker og sko som ikke glir
når du arbeider utendørs. Bruk hårnett hvis du har langt hår.
10 Bruk vernebriller
Bruk vernebriller for å unngå at det blåser støv inn i øynene og skader
deg. Hvis det støver mye, bør du bruke ansikts- eller støvmaske.
11 Stell pent med ledningen
Bær ikke maskinen i ledningen og, trekk ikke i ledningen når du skal ta
støpselet ut av stikkontakten. Utsett ikke ledningen for varme, olje eller
skarpe kanter.
12 Sikre arbeidsstykket
Bruk tvinger eller skrustikker til å feste arbeidsstykket med. Dette er sikrere
enn å bruke hånden, og du får begge hendene fri til å arbeide med.
13 Strekk deg ikke for langt
Pass på at du alltid har sikkert fotfeste og balanse.
14 Vær nøye med vedlikeholdet
Hold tilbehøret skarpt og rent. Følg forskriftene når det gjelder
vedlikehold og skifte av tilbehør.
Kontroller maskinens ledning regelmessig og få den reparert av et
autorisert verksted om den skulle bli skadet. Kontroller skjøteledninger
regelmessig, skift dem ut om de skulle bli skadet. Hold håndtakene
tørre, rene og fri for olje og fett.
53
15 Trekk støpselet ut av stikkontakten
Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten når maskinen ikke er i bruk,
ved vedlikehold og ved skifte av tilbehør.
16 Fjern nøkler
Gjør det til vane å sjekke om nøkler og justeringsverktøy er fjernet før
maskinen startes.
17 Unngå at verktøyet blir slått på utilsiktet
Bær ikke maskinen med fingeren på strømbryteren når den er tilkoblet
strømnettet. Pass på at strømbryteren er avslått når du setter støpselet
i stikkontakten.
18 Utendørs skjøteledning
Utendørs må det bare brukes skjøteledning som er tillatt for utendørs
bruk og merket for dette.
19 Vær oppmerksom
Se på det du gjør. Bruk sunn fornuft. Bruk ikke maskinen når du er trett.
20 Sjekk skadede deler før du setter støpselet i stikkontakten
Før fortsatt bruk av maskinen skal eventuelle skadede deler eller
deksler kontrolleres nøye for å bringe på det rene om de fungerer riktig
og utfører det de skal.
Kontroller justeringen av bevegelige deler, om de sitter i klemme,
om deler er brukket. Sjekk at alt er riktig montert og er slik det skal
være. En del eller et deksel som er skadet, skal repareres eller skiftes
ut av et autorisert verksted dersom ikke annet er angitt i
bruksanvisningen. Ødelagte brytere skal repareres av et autorisert
serviceverksted. Bruk ikke maskinen hvis den ikke kan slås av og på
med bryteren.
21 ADVARSEL!
Bruk bare tilbehør og utstyr som anbefales i bruksanvisningen og i
katalogene. Bruk av annet verktøy eller tilbehør enn det som anbefales i
bruksanvisningen eller i katalogene kan medføre en mulig risiko for
personskade.
22 La verktøyet repareres av et autorisert DEWALT serviceverksted
Dette elektroverktøyet er i samsvar med gjeldende sikkerhetsforskrifter.
Unngå risiko: Overlat alltid reparasjon av elektriske apparater til
kvalifisert servicepersonale.
Særskilte sikkerhetsforskrifter for gjæringssager
• Kontroller at sagbladet roterer rett vei. Hold sagbladet skarpt.
Ikke bruk sagblad med mindre eller større diameter enn det som er
anbefalt.
Se de tekniske dataene m.h.t. de rette bladene.
• Kontroller at alle lås og sperrer er dratt til før du starter sagen.
• Kontroller med jevne mellomrom at ventilasjonsplatene på sagen ikke
er tettet av støv og spon.
• Trekk ut stikkontakten før du foretar vedlikehold eller skifter blad.
• Les bruksanvisningen før du bruker tilbehør til sagen. Feil bruk kan føre
til person- og materialskader.
• La motoren få fullt turtall før du begynner å sage.
• Ta saghodet opp fra sagsnittet i arbeidsstykket før du slipper
strømbryteren.
• Ikke plasser noe i viften for å stanse motorakselen.
• Hold hendene borte fra sagbladet og skjærelinjen når sagen er tilkoblet.
• Ikke prøv å sage ekstremt små biter.
• Ikke forsøk å stoppe et roterende blad ved å presse noe mot bladet.
Dette kan uberegnet forårsake meget store person- og materialskader
• Bruk aldri skadde sagblad.
• Ikke bruk slipeskiver.
• Ikke skjær i ferrometaller, andre metaller eller murverk.
Ekstra farer
Følgende farer er forbundet med bruk av gjæringssager:
Selv om man følger de relevante sikkerhetsforskrifter og bruker
sikkerhetsanordningene, er det visse farer som ikke kan unngås. Disse er:
- Hørselsskader.
- Fare for ulykker forårsaket av de ikke tildekte delene av det roterende
sagbladet.
no - 2
NORSK
- Fare for skader ved skifting av blad.
- Fare for klemming av fingre når dekslene åpnes.
- Helseskader som følge av innånding av støv som oppstår ved saging
av tre, særlig eik, bjørk og MDF.
Kontroll av pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Delvis sammenstilt maskin
1 umbrakonøkkel 4 mm
1 umbrakonøkkel 6 mm
1 216 mm TCT sagblad
2 låseskruer
1 inlegg til det bakre anlegg (med 2 skruer)
1 Instruksjonsbok
1 Splitt-tegning
• Kontroller om verktøyet, deler eller tilbehør er blitt skadet under
transporten.
• Ta deg tid til å lese nøye igjennom instruksjonsboken slik at du forstår
innholdet før verktøyet tas i bruk.
• Ta sagen forsiktig ut av innpakningen.
Beskrivelse (fig. A1 & A2)
Din DEWALT Kapp- og gjæringssag er utviklet til profesjonell bruk.
Denne finmekaniske maskinen kan lett og rask brukes til kapping, krenkvinklet
kapping, gjæring og dobbelgjæring. Når du plasserer arbeidsstykket på et
stykke tre øker kapasitetene til 300 mm.
A4
32 Lengdestopp for korte arbeidsstykker (kan bare brukes sammen med
føringsstengene [26])
A5
31 Stativ
33 Rullebord
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er kun konstruert for én spenning. Kontroller alltid
at nettspenningen er i overensstemmelse med spenningen på typeskiltet.
Skifting av kabel eller støpsel
Tenk på sikkerhetsforskriftene ved skifting av kabel eller støpsel.
Et støpsel med blottede kopperledere er farlig hvis det koples til en
strømførende kontakt.
Bruk av skjøteledning
Hvis det er nødvendig å bruke skjøteledning, må man bruke en godkjent
skjøteledning som er egnet til denne maskinens kraftbehov (se tekniske data).
Hvis du bruker en kabeltrommel, bør du alltid vikle kabelen helt av først.
Montering
Trekk alltid ut stikkontakten før montasjen.
Motor og deksel er allerede montert på basisen.
A1
1 Strømbryter
2 Sperre for saghodet
3 Bærehåndtak
4 Fast bladdeksel
5 Utvendig klemmeskive
6 Låseskrue for sagbladet
7 Bevegelig bladdeksel
8 Inlegg til det bakre anlegg
9 Fast bord
10 Spor for sagbladet
11 Sperrhake for faste stopp
12 Låseskrue for gjæring
13 Svingbart bord/gjæringsarm
14 Gjæringsskala
15 Bakre anlegg
16 Øvre støvutsugingsmunnstykke
DE7777, ekstrautstyr - støvavsug (fig. B)
Munnstykket (16) til det faste bladdekselet er montert på fabrikken.
• Monter det midterste støvutsugingsmunnstykket (34) som vist på
tegningen.
• Fest det nedre støvutsugingsmunnstykket (35) med skruene (36).
• Fest slangene (37) til munnstykkene; den langste slangen til
munnstykke (16).
• Tilkople slangene til 3-veis konnektoren (38).
• Bruk en støvsuger som er utformet i samsvar med gjeldende regler om
sponutslipp.
Montering av innlegget til det bakre anlegget (fig. A2 & C)
Bruk alltid gjæringsinnlegget ved alt sagarbeid!
A2
17 Lås for saghodets lengdebevegelse
18 Sperre for saghodet
19 Lås for saghodets krenkvinkel
20 Krenkvinkelskala
21 Hull for benkmontering
22 Transportlås
23 Styrestenger
24 Saghodet
Tilleggsutstyr
A3
25 Endestøtte
26 Føringsstenger
27 Oppleggsstøtte
28 Fastspenningsanlegg for arbeidsstykket
29 Svingbar materialstopp
30 Justerbart stativ 760 mm (maks. høyde)
31 Stativ
no - 3
• Trykk saghodet (24) ned for å trekke ut låsbolten (22) og løft saghodet
(fig. A2).
• Anbring skruene (40) og tetningsringene (41) i hullene (39) som vist på
tegningen, for å montere innlegget. (fig. C).
Ledningssklemme (fig. D)
• Klem fast motorledningen (42) i klemmen (43). Sørg for tilstrekkelig
ledning for saghodets bevegelse.
Montering på benk (fig. E)
Sagen kan monteres på et gulv eller annet plant og stabilt underlag.
Den anbefalte arbeidshøyde er dog ca. 700 til 750 mm.
• Anbring de to låseskruene (45) i de to hullene (21).
• Monter alltid sagen godt fast for å hindre at den beveger seg under
saging.
54
NORSK
Montere sagbladet (fig. A1, F1 & F2)
Tennene på et nytt blad er skarpe og kan være farlige.
• Trykk på spindellåsen (44) og drei bladet manuelt inntil du føler at låsen er
innkoplet. Hold spindellåsen trykt inn for å hindre at bladet dreier (fig. F1).
• Løsne låseskruen (6) ved hjelp av 6 mm umbrakonøkkelen, ved å vri
med solen. Fjern låseskruen (6) og tetningsringen og den utvendige
klemmeskiven (5) (fig. A1).
• Trykk på det kombinerte bevegelige bladdekselet og sperre for
saghodet (2) for å løfte det bevegelige bladdekselet (7) og fjern
sagbladet (45) (fig. F2).
• Installer det nye sagbladet (45) på skulderen (46) til den indre
klemmeskiven (47) og sørg for at tennene på bladets underside peker
mot det bakre anlegget (bort fra operatøren) (fig. F2).
• Erstatt den utvendige klemmeskiven (5), og sørg for at de to
festepunktene (48) anbringes på korrekt måte, én på hver side av
motoren.
• Trekk til låseskruen (6) ved å vri mot urviseren, mens du holder
spindellåsen (44) inntrykt med den andre hånden (fig. F1).
Trykk aldri ned låsepinnen for spindelen mens sagbladet går
rundt.
Justering
• Løft sperrhaken for faste stopp (11) og sving hodet inntil stoppen
lokaliserer den i 0° gjæringposisjon. Ikke trekk til låseskruen (12) (fig. H1).
• Sjekk at de to 0° markeringene (52) på skalaen (14) er nettopp synlige
(fig. H2).
• Legg en vinkelhake (53) mot det bakre anlegget (15) på venstre side og
mot sagbladet (45) (fig. H3).
Vinkelhaken skal ikke berøre spissen av tennene på sagbladet.
Om ikke sagbladet er eksakt 90° i forhold til det bakre anlegget:
• Løsne de to skruene (53) og vri skala/hodet til høyre eller venstre,
til sagbladet er i 90° i forhold til det bakre anlegget, som målt med
vinkelhaken (fig. H4).
• Trekk til låseskruen for gjæring (12) (fig. H1).
• Trekk til de to skruene (53) (fig. H4).
Kontroller at den bakre kanten på gjæringsskalaen berører de
to festepunktene (54) hele tiden.
Kontroll og justering av sagbladet i forhold til sagbordet (fig. A2, J1 - J3)
• Kontroller at saghodet er faslåst i 0° gjæringsposisjon.
• Løsne på låsen for saghodets vinkel (19) ved å presse den ned (fig. A2).
• Press saghodet til høyre inntil det er helt vertikalt og lås fast med låsen
for saghodets krenkvinkel (19).
• Plasser en vinkelhake (53) på bordet og langs med sagbladet (45) (fig. J1).
Trekk alltid ut stikkontakten før du foretar justering.
Gjæringssagen er ferdig justert fra fabrikken. Om den til tross for dette
skulle behøves å justeres p.g.a. forandringer under f.eks. transporten,
så følg nedenfor stående instruksjoner. Når justeringer er gjort, beholder
sagen disse.
Justering av styrestenger for konstant sagedybde (fig. A2, F1, G1 & G2)
Bladet skal rotere ved konstant sagedybde over det faste bordets fulle
lengde og skal ikke berøre det faste bordet ved slutten av sagsporet eller
ved gjæringsarmens forside. For å oppnå dette, må styrestengene være
absolutt parallelt innstilt på bordet når saghodet er i laveste stilling.
• Trykk på det kombinerte bevegelige bladdekselet og sperre for
saghodet (2) (fig. F1).
• Press ned saghodet helt i den bakre posisjonen og mål høden mellom
det bevegelige bordet (13) til undersiden av den utvendige
klemmeskiven (5) (fig. G1).
• Løsne låsen for saghodets lengdebevegelse (17) (fig. A2).
• Hold saghodet fullstendig nedtrykt og dra det ut.
• Mål på nytt høyden som er angitt i figur G1. De to måleresultatene skal
stemme overens.
• Følgende framgangsmåte brukes ved justering:
• Løsne låsmutteren (49) i festet (50) under det øvre
støvutsugingsmunnstykket (16) og juster skruen (51) som ønsket,
i små trinn (fig. G2).
• Trekk til låsmutteren (49) igjen.
Sjekk alltid at bladet ikke berører bordet ved slutten av
sagsporet eller forsiden av den svingbare armen, hverken i 90°
vertikal eller 45° vinkel. Ikke slå PÅ før du har sjekket dette!
Kontroll og justering av sagbladet i forhold til det bakre anlegget
(fig. A2, H1 - H4)
• Løsne låseskruen for gjæring (12) ved å vri den mot urviseren (fig. H1)
• Trykk ned saghodet og lås det i denne posisjonen ved hjelp av
transportlåsen (22) (fig. A2).
55
Vinkelhaken skal ikke berøre spissen av tennene på sagbladet.
•
•
•
•
Følgende framgangsmåte brukes ved justering:
Løsne låsen for saghodets krenkvinkel (19) (fig. A2).
Juster skruen (55) som ønsket, ved hjelp av en umbrakonøkkel (fig. J2).
Kontroller at vinkelindikatoren (56) peker på 0° på vinkelskalaen (20)
(fig. J3).
• Hvis ikke, løsne de to skruene (57), vri skalaen (20) som ønsket og
trekk til de to skruene.
Kontroll og justering av krenkvinkelen (fig. J3, K1 & K2)
Sagen har et system for vinkelinnstilling, med riflet ende, (58) som gjør det
mulig å fiksere innstillingen ved 45° eller 48° (fig. K1).
- Ut = 48°
- Inn = 45°
• Trykk inn 45°/48° justeringshendelen (58).
• Trykk låsen for saghodets krenkvinkel (19) ned.
• Vri saghodet til venstre så mye som det går.
• Kontroller med en vinkelhake at vinkelen er eksakt 45° (fig. K2).
• Dersom det er nødvendig med justering, vri på justeringsskruen (59)
som ønsket (fig. J3).
Ved justering kan det være bra å støtte saghodet for å minske
belastningen. På denne måten er det lettere å vri justeringsskruen.
Bruksanvisning
• Overhold alltid sikkerhetsinstruksene og gjeldende forskrifter.
• Sørg for at materialet som skal sages, er spent fast.
• Bruk bare et forsiktig trykk på verktøyet og trykk ikke sidelengs
på bladet.
• Unngå overbelastning.
Før maskinen tas i bruk:
• Monter riktig sagblad. Ikke bruk sagblad som er utslitt. Sagbladet må
være konstruert for en omdreiningshastighet som er større enn eller lik
maksimal omdreiningshastighet for sagen.
no - 4
NORSK
•
•
•
•
Ikke forsøk å skjære svært små arbeidsstykker.
La bladet arbeide uten å tvinge arbeidsstykket inn mot sagbladet.
La motoren nå normal hastighet før du begynner å skjære.
Kontroller at alle låseskruer og låsehåndtak er trukket til.
Skru PÅ og AV (fig. L1 & L2)
DW701 - Innstilling av den elektroniske turtall-regulatoren
Denne modellen har en elektronikk som øker motorstyrken, automatisk
brems og variabel hastighet. Hastigheten er endeløst variabel fra 2.500 til
5.000 min-1 ved hjelp av den elektroniske hastighetskontrollen (60) for
uniforme sageresultater i alle typene tre, plast og aluminium.
• Innstill den elektroniske turtall-regulatoren på ønsket nivå. Erfaring vil
imidlertid vise hva som er riktig innstilling.
1 = 2.500 min-1
2 = 3.100 min-1
3 = 3.800 min-1
4 = 4.400 min-1
5 = 5.000 min-1
DW701/DW707
• For å sla PÅ sagen, press strømbryteren (1) mens du presser det
kombinerte bevegelige bladdekselet og sperren for saghodet (2) som
angitt i fig. L2.
• For å slå AV redskapet, frakoble strømbryteren.
• Det er ikke mulig å låse strømbryteren i PÅ-stillingen.
Snittkvalitet
Snittkvaliteten avhenger av flere faktorer, blant annet hva slags materiale
det skjæres i. Når du trenger høy snittkvalitet på pyntelister eller annet
presisjonsarbeid, vil et skarpt, 60-tanns karbidblad og en lav og jevn
skjærehastighet gi ønsket resultat.
Pass på at arbeidsstykket ikke flytter seg mens du skjærer.
Spenn det godt fast. La alltid sagbladet stoppe helt før du
hever betjeningsarmen. Hvis små trefliser fortsatt blir revet ut
på baksiden av arbeidsstykket, kan du sette på et stykke
maskeringstape der du skal skjære i arbeidsstykket.
Skjær gjennom tapen, og fjern forsiktig tapen til slutt.
Gjæringsinnstilling (fig. A1)
Gjæringsarmen kan forhåndsinnstilles til 0°, 15°, 22,5°, 30°, 31,6° og 45°
til venstre og til høyre. Det er også mulig å sette gjæringsvinkelen til 48°.
• Løsne låseskruen for gjæring (12) og løft sperrhaken for faste stopp (11)
for å frigjøre gjæringsarmen.
• Vri gjæringsarmen i ønsket gjæringsvinkel og lås den ved hjelp av
låseskruen (12).
• Innstill gjæringsarm (13) i henhold til fig. H1 - H3 ved å plassere
gjæringsarmens kant langs gjæringsvinkelens markering på skalaen:
- til venstre for 0° : røde markeringer
- til høyre for 0° : sorte markeringer
Kontroller ved gjæringssaging at ikke den avkappede biten
klemmes mellom bladet og det bakre anlegget, d.v.s. at
kappvinkelen er større enn 90°, for å hindre at den avkappede
biten ikke tas med av sagbladet.
Innstilling av vinkelen (fig. K1)
• Sett 45°/48° justeringshendelen (58) i ønsket stilling.
• Løsne låsen for saghodets krenkvinkel (19) og legg ned saghodet til
venstre; det finnes markeringer for 0°, 15°, 30°, 33,85° og 45°.
• Hold i saghodet og la det ikke falle fritt.
• Mens du holder saghodet, lås låsen for saghodets krenkvinkel (19)
ordentlig.
no - 5
Vertikal rett kapping (fig. A2 & M)
• Løsne låseskruen for gjæring (12) og løft sperrhaken for faste stopp (11)
(fig. A2).
• Sett gjæringssperren i 0° posisjon og lås låseskruen for gjæring.
• Legg trematerialet som skal sages mot det bakre anlegget.
• Ta bærehåndtaket (3) og press inn låsen for saghodet (2) for å slippe
saghodet. Trykk inn strømbryteren (1) for å starte motoren.
Det anbefales å starte sagsnittet nærmest det bakre anlegget (fig. M)
• Trykk ned saghodet slik at bladet kan sage igjennom arbeidsstykket.
La sagbladet gjøre arbeidet. Press ikke for hardt.
• Når saghodet er helt nedpresset, dra saghodet igjennom
arbeidsstykket for å fullføre snittet.
• Når snittet er gjort, slipp låsen for strømbryteren og sperren for
saghodet (2) og gjeninnstill saghodet til dets øvre hvilestilling.
• For enkelte typer plastprofiler anbefales det å følge prosedyren
i omvendt rekkefølge.
• Det bevegelige bladdekselet er konstruert for hurtig å dekke
sagbladet når låsen for saghodet (2) slippes.
Hvis det ikke dekker etter 1 sekund, kontakt et autorisert
DEWALT-reparasjonsverksted.
Vertikal gjærings kapping (fig. A2 & N)
• Løsne låseskruen for gjæring (12) og løft sperrhaken for faste stopp (11)
(fig. A2).
• Legg saghodet til venstre eller til høyre i ønsket vinkel.
Det er forhåndsinnstilte posisjoner ved 15°, 22,5°, 30° og 45° (fig. N).
• Ønsker du en mellomliggende vinkel eller 48°, hold i saghodet og lås
den ved å låse låseskruen for gjæring.
• Kontroller alltid at låseskruen for gjæring er ordentlig låst før du
begynner å sage.
• Fortsett som for kapping i rett vinkel.
Når du gjærsager med lite avskjær, skal arbeidsstykket
plasseres slik at avskjæret er på den siden av bladet som har
størst vinkel mot føringsstykket. Det vil si at du skal skjære av
mot høyre ved gjæring av venstre kant og skjære av mot
venstre ved gjæring av høyre kant.
Krenkvinklet kapping (fig. A2, K1 & O)
Krenkvinkler kan innstilles fra 0° til 48° til venstre. Vinkler opp til 45° kan sages
med gjæringsarmen i stilling mellom 0° og maks. 45° gjæringsposisjon til
høyre eller venstre.
• Løsne låsen for saghodets krenkvinkel (19) og innstill vinkelen etter
ønske (fig. A2).
• Bruk 45°/48° justeringshendelen (58) hvis dette ønskes (fig. K1).
• Lås låsen for saghodets krenkvinkel (19) ordentlig (fig. A2).
• Fortsett som for kapping i rett vinkel.
Kombinert gjæring (fig. P1 & P2)
Denne skjæringen er en kombinasjon av gjæring og avfasing.
Dette er snittet som man bruker for å fremstille rammer eller kasser med
skrå sider som vist i fig. P1.
Om vinkelen varierer fra snittet til snittet, kontroller at låsen for
saghodets krenkvinkel og låseskruen for gjæringen er låst
skikkelig. De skal festes etter hver endring av vinkel eller gjæring.
• Diagrammet nedenfor viser hvordan du skal velge de korrekte
krenkvinkel-og gjæringsinnstillingene ved dobbelgjæring.
Tabellen leses på følgende måte. Velg en vinkel “A” (fig. P2) på
arbeidsstykket og bestem denne vinkelen på den rette buen i tabellen.
Fra dette punkt, følg tabellen loddrett ned for å finne den rette
krenkvinkel og vannrett for å finne den rette gjæringsvinkel.
56
NORSK
• Still saghodet etter de bestemte vinklene og gjør noen prøvesnitt.
• Fortsett med å sette sammen de kappede bitene til du behersker
teknikken.
• Eksempel: For å gjøre en firesidig kasse med 30° utvendige vinkler
(vinkel “A”, fig. P2), bruk den øvre høyre buen. Finn 30° på bueskalaen.
• Følg den horisontale skjærelinjen ut til siden for å finne gjæringsvinkelen
på sagen (23°).
• Følg på samme måte den vertikale skjærelinjen til over- eller undersiden
for å finne krenkvinkelinnstillingen på sagen (40°).
• Sag alltid noen ganger i prøvebiter for å kontrollere om innstillingene på
sagen er korrekte.
5
80
15
20
25
30
40
45
KVADRATISK
KASSE
65
70
40
50
55
60
40
35
35
45
35
40
6-SIDET
KASSE
75
30
35
70
30
65
80
85
30
25
45
20
65
70
50
25
55
50
35
45
15
20
40
60
75
20
80
85
55
60
25
15
30
40
15
25
35
30
10
8-SIDET
KASSE
5
10
20
25
10
15
20
15
10
VINKEL PÅ KASSENS SIDE (VINKEL “A”)
INNSTILL DENNE GJÆRINGSVINKELEN [MITRE
ANGLE] PÅ SAGEN
10
75
0
85
45
5
5
10
5
5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
- Endestøtter (25) for å støtte stengene (også når du arbeider på en
eksisterende benk).
- Fastspenningsanlegg (28).
- Svingbar materialstopp (29).
• Plasser sagen på stativet og juster føringsstengen
• Fest oppleggstøttene (27) til føringsstengene (26).
Fastspenningsanlegget (28) fungerer nå som lengdestopp.
• Installer endestøttene (25).
• Installer den svingbare materialstoppen (29) til den bakre stang.
• Bruk den svingbare materialstoppen (29) for å justere lengden av
mellomlange og lange arbeidsstykker. Den kan justeres til siden eller
svinges bort når den ikke brukes.
Bruk av rullebord (fig. A3 & A5)
Rullebordet (33) letter behandling av store og lange arbeidsstykker (fig. A5).
Den kan kobles både til venstre og venstre siden av sagen.
Bruk av rullebord forutsetter bruk av det valgfrie stativet (fig. A3).
Monter rullebordet i.h.t. veiledningen som leveres med stativet.
• Erstatt de korte støttestenger på stativet med rullebordetss
føringsstenger på den side der bordet skal brukes.
• Følg bruksanvisningen som leveres med rullebordet.
Anbefalte sagblader
Wolframkarbid
Spisset (TCT)
Negativ tannvinkel
helling
INNSTILL DENNE GJÆRINGSVINKELEN [BEVEL ANGLE] PÅ SAGEN
Man må aldri overskride dobbelgjæringsgrensene på 45°
krenkvinkel med 45° venstre eller høyre gjæring.
Fastmontering av arbeidsstykket (fig. A3)
Bruk alltid en materialklemme når det snittes i ikke-jernholdige metaller.
• I de fleste tilfellene holder det med sagbladets bevegelse for å holde
arbeidsstykket på plass mot det bakre anlegget.
• Hvis arbeidsstykket har en tilbøyelighet til å føres opp med det bakre
anlegget, fest arbeidsstykket med den spesielle holderen (28) som
finnes som ekstra tilbehør.
Saging av korte arbeidsstykker (fig. A4)
Det anbefales å bruke lengdestoppen for korte arbeidsstykker (32) både
for porsjonssaging og for enkelte korte arbeidsstykker av forskjellige
lengder. Lengdestoppen kan bare brukes sammen med et par
føringsstenger (26) som finnes som ekstra tilbehør.
Saging av lange arbeidsstykker (fig. A3)
Negativ tannhellingsvinkel
flate tenner
Bruk
Diameter
Antall tenner
Tre, plater tykke
plastprofiler
kvalitetspaneler (fine snitt),
tynne plastprofiler
Tynne plastprofiler
(f.eks persienner,
kabelkanaler)
216
24
216
48
216
60
Når ikke-jernholdige metaller snittes
Når man snitter ikke-jernholdige metaller, brukes maskinen kun i
gjæringsstilling. Vi anbefaler at skråsnitt og gjæringsvinkelen ikke burde
anvendes til ikke-jernholdige metaller. Maskinen må ikke anvendes til
jernholdige metaller.
• Bruk alltid en materialklemme når det snittes i ikke-jernholdige metaller.
Pass på at arbeidsstykket er klemt fast på en sikker måte.
• Bruk kun sagblader som er egnet for å snitte ikke-jernholdige metaller.
• Anvend kun parafin eller skillespray, når det brukes smøremidler. Ikke
bruk emulsjon eller lignende vesker.
• Kopl sammen en FI- eller en DI-bryter mellom maskinen og
hovedkabelen. Dette gjøres for å unngå at det oppstår rester av
metallspon/slipeavfall.
FI-bryteren burde oppfylle spesifikasjonene som her følger:
Lange arbeidsstykker bør alltid støttes.
Fig. A3 viser den ideelle oppstillingen for saging av lange arbeidsstykker
når sagen brukes frittstående (alle deler fås som ekstra tilbehør).
Disse delene (unntatt stativet og fastspenningsanlegget) trengs både på
innmatings- og på utmatingssiden:
- Stativ (31) (leveres med monteringsveiledning).
- Føringsstenger (500 eller 1.000 mm) (26).
- Stativer (30) for å støtte føringsstengene. Ikke bruk stativene for å
støtte maskinen! Stativenes høyde kan justeres.
- Oppleggsstøtter (27).
57
merkespenning
merkestrøm
reaksjonstid
sikringsstrøm
230 V
16 A
< 15 ms
30 mA
no - 6
NORSK
DI-bryteren burde oppfylle spesifikasjonene som her følger:
DIN VDE 0661
merkespenning
merkestrøm.
sikringsstrøm
flerpol utkopler
PE-måler
lavspenningsutgang
230 V
16 A
30 mA
L+N+PE
Din forhandler kan gi nærmere opplysninger om egnet tilleggsutstyr.
Transport (fig. A1 & A2)
• For å transportere sagen, sett krenkvinkel- og gjæringsposisjon på 0°.
• Press den kombinerte bevegelige bladdekselet og sperre for saghodet (2)
(fig. A1).
• Press saghodet ned og press transportlåsen (22) (fig. A2).
• Bring sagbladet i hvilestilling og press låsen for saghodets
lengdebevegelse (17).
• Bruk alltid bærehåndtaket (3) for å transportere sagen.
Vedlikehold
Ditt DEWALT-elektroverktøy er konstruert slik at det kan brukes i lang tid
med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig og tilfredsstillende drift
avhenger av riktig behandling og regelmessig rengjøring av verktøyet.
Smøring
Ditt elektoverktøy trenger ikke ekstra smøring.
GARANTI
• 30 DAGERS FORNØYD-KUNDEGARANTI •
Hvis du ikke er tilfreds med din DEWALT maskine, kan den returneres
innen 30 dager til din DEWALT forhandler eller til et DEWALT autorisert
serviceverksted og du kan bytte eller få pengene tilbake. Kvittering må
fremlegges.
• 1 ÅRS FRI VEDLIKEHOLDSERVICE •
Skulle din DEWALT maskine trenge vedlikehold eller service i de første
12 månedene etter det ble kjøpt, vil dette bli utført gratis av et
autorisert DEWALT serviceverksted. Gratis vedlikeholdsservice omfatter
arbeidskostnader. Tilbehørs- og reservedelskostnader inngår ikke.
Kvittering må fremlegges.
• 1 ÅRS GARANTI •
Dersom det skulle vise seg innen 12 måneder fra kjøpsdato at ditt
DEWALT-produkt har feil eller mangler som skyldes material- eller
fabrikasjonsfeil, garanterer vi å erstatte alle defekte deler gratis eller,
etter egen vurdering, erstatte verktøyet gratis forutsatt at:
• Maskinen ikke er blitt brukt skjødesløst.
• Reparasjoner bare er blitt utført av autorisert verksted/personell.
• Kvittering kan fremlegges.
Denne garantien er i tillegg til kjøperens rettigheter i henhold til
Kjøpsloven.
Adresse til nærmeste DEWALT autoriserte serviceverksted finner du i
DEWALT katalogen, eller ved å kontakte DEWALT.
Importør i Norge: Black & Decker (Norge) A/S
Rengjøring
Hold ventilasjonsspaltene åpne og rengjør elverktøyet regelmessig med en
myk klut.
Utslitt verktøy og miljøet
Vern naturen. Kast ikke produktet sammen med annet avfall når det er
utslitt. Lever det til kildesortering eller til et DEWALT-serviceverksted.
DEWALT service
Dersom det skulle oppstå feil med maskinen, lever den til et autorisert
serviceverksted. (Se aktuell prisliste/katalog for ytterligere informasjon eller
ta kontakt med DEWALT).
På grunn av forskning og utvikling kan ovenstående spesifikasjoner bli
endret, noe som ikke blir opplyst separat.
no - 7
58
PORTUGUÊS
SERRA DE ESQUADRIA DE BRAÇO TELESCÓPICO
DW701/DW707
Parabéns!
Declaração CE de conformidade
Escolheu uma máquina DEWALT. Muitos anos de experiência, um
desenvolvimento contínuo de produtos e o espírito de inovação fizeram da
DEWALT um dos parceiros mais fiáveis para os utilizadores profissionais.
Conteúdo
Dados técnicos
Declaração CE de conformidade
Instruções de segurança
Verificação do conteúdo da embalagem
Descrição
Segurança eléctrica
Extensões
Montagem
Afinação
Modo de emprego
Manutenção
Garantia
pt - 1
pt - 1
pt - 2
pt - 3
pt - 3
pt - 3
pt - 3
pt - 3
pt - 4
pt - 5
pt - 7
pt - 7
DW701/DW707
A DEWALT declara que estas ferramentas eléctricas foram concebidas em
conformidade com 89/392/CEE, 89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 50144,
EN 55104, EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Para mais informações, quieira consultar a DEWALT no endereço abaixo
ou a parte de trás do presente manual.
De acordo com as Directivas 86/188/CEE & 89/392/CEE da Comunidade
Europeia, o nível de potência sonora, medido de acordo com a
EN 50144, é:
DW701
LpA
(pressão sonora)
LWA (potência sonora)
DW707
dB(A)*
89,7
89,7
dB(A)
97,7
97,7
* junto ao ouvido do operador
Dados técnicos
Voltagem
V
Potência do motor (entrada)
W
Potência do motor (saída)
W
Diâmetro da lâmina
mm
Furo da lâmina
mm
Velocidade máxima da lâmina
rpm
Esquadria (ângulos máximos) esquerda
e direita
Bisel (ângulos máximos)
esquerda
Ângulos compostos
bisel
esquadria
Capacidades
de corte standard 90°
mm
Corte em esquadria 45°
mm
Corte em esquadria 48°
mm
Corte bisel 45°
mm
Corte bisel 48°
mm
Dimensões gerais
mm
Peso
kg
DW701
230
1.600
1.100
216
30
2.500-5.000
DW707
230
1.200
800
216
30
6.700
48°
48°
45°
45°
48°
48°
45°
45°
60 x 270
60 x 190
60 x 180
48 x 270
44 x 270
460 x 560 x 430
16
60 x 270
60 x 190
60 x 180
48 x 270
44 x 270
460 x 560 x 430
15,5
Fusíveis
Ferramentas de 230 V
Use protectores auditivos quando a potência sonora
ultrapassar 85 dB(A).
Valor médio quadrático ponderado em frequência de aceleração
conforme à EN 50144:
DW701
DW707
2,5 m/s2
2,5 m/s2
TÜV Rheinland
Sicherheit und Umweltschutz GmbH
Am Grauen Stein
D-51105 Köln
Germany
Cert. No.
BM 9410802 01
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
10 Ampéres
Os seguintes símbolos são usados neste manual:
Indica risco de ferimentos, perda de vida ou danos à
ferramenta no caso do não-cumprimento das instruções deste
manual.
Indica tensão eléctrica.
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Alemanha
Arestas afiadas.
59
pt - 1
PORTUGUÊS
Instruções de segurança
Quando usar Ferramentas Eléctricas, cumpra sempre os
regulamentos de segurança aplicáveis no seu país para reduzir o
risco de incêndio, de choque eléctrico e de ferimentos. Leia as
seguintes instruções de segurança antes de tentar utilizar este
produto. Guarde estas instruções!
Instruções gerais
1 Mantenha a área de trabalho arrumada
As mesas e áreas de trabalho desarrumadas podem provocar ferimentos.
2 Cuide do ambiente da área de trabalho
Não exponha Ferramentas Eléctricas à humidade. Ilumine bem as
áreas de trabalho. Não utilize Ferramentas Eléctricas em presença de
líquidos ou gases inflamáveis.
3 Tenha cuidado com os choques eléctricos
Evite o contacto directo com superfícies ligadas à terra (p.ex. tubos,
radiadores, fogões, frigoríficos).
Nos casos de serviço sob condições extremas (tais como humidade
elevada, execução de soldadura, etc.) a segurança eléctrica pode ser
aumentada intercalando-se um transformador de separação ou um
disjuntor de corrente de defeito (FI).
4 Mantenha as crianças afastadas
Não deixe as crianças tocarem na ferramenta nem no cabo de
extensão. As crianças com menos de 16 anos de idade devem ser
vigiadas.
5 Cabos para uso exterior
Quando as ferramentas se utilizarem no exterior, empregue sempre
cabos previstos para uso no exterior.
6 Guarde as ferramentas que não estiverem a ser utilizadas
Quando não forem utilizadas as Ferramentas Eléctricas, estas devem
guardadas num sítio seco, fechado à chave e fora do alcance das
crianças.
7 Vista-se de maneira apropriada
Não use vestuário largo nem jóias porque podem prender-se numa
peça móvel. Quando se trabalha no exterior, é de aconselhar o uso de
luvas de borracha e de calçado antiderrapante. Cubra o cabelo se tiver
cabelo comprido.
8 Utilize óculos de protecção
Utilize também uma máscara no caso de os trabalhos produzirem pó.
9 Tenha cuidado com o ruído
Tome medidas de protecção apropriadas se o nível do ruído exceder
85 dB(A).
10 Segure firmemente as peças de trabalho
Utilize grampos ou um torno para segurar as peças a trabalhar.
É mais seguro e permite manter as duas mãos livres para trabalhar.
11 Verifique a sua posição
Mantenha sempre o equilíbrio.
12 Evite arranques acidentais
Não transporte uma ferramenta ligada à rede com o dedo colocado no
interruptor. Verifique se o interruptor está desligado ao ligar a
ferramenta à rede.
13 Esteja atento
Dê atenção ao que vai fazendo. Trabalhe com precaução.
Não utilize ferramentas quando estiver cansado.
14 Desligue a ferramenta
Desligue e espere até a ferramenta parar completamente antes de a
deixar sem vigilância. Tire a ficha da tomada quando a ferramenta não
estiver a ser utilizada, antes de proceder à manutenção ou à
substituição de acessórios.
15 Tire as chaves de aperto
Verifique sempre se as chaves de aperto foram retiradas da ferramenta
antes de a utilizar.
16 Empregue as ferramentas apropriadas
Neste manual indicam-se as aplicações da ferramenta. Não force
pequenas ferramentas ou acessórios para fazer o trabalho duma
ferramenta forte.
pt - 2
A ferramenta trabalhará melhor e de uma maneira mais segura se for
utilizada para o efeito indicado.
AVISO O uso de qualquer acessório ou o uso da própria ferramenta,
além do que é recomendado neste manual de instruções pode dar
origem a risco de ferimento.
17 Não force o cabo eléctrico
Nunca transporte a ferramenta pelo cabo e não puxe pelo cabo para
tirar a ficha da tomada. Proteja o cabo contra o calor e evite o
contacto com óleo e objectos cortantes.
18 Cuide das suas ferramentas com atenção
Para uma maior rentabilidade, mantenha as ferramentas sempre afinadas
e limpas. Cumpra as instruções relativas à manutenção e substituição dos
acessórios. Verifique regularmente os cabos da ferramenta e, no caso de
estes estarem danificados, mande-os consertar a um Centro de
Assistência Técnica DEWALT. Verifique periodicamente os cabos de
extensão e substitua-os se estiverem danificados. Mantenha os
comandos secos, limpos e sem óleo ou gordura.
19 Verifique as peças danificadas
Antes de utilizar a ferramenta, verifique cuidadosamente se esta
apresenta sinais de danos de modo a assegurar um bom
funcionamento e a obtenção do resultado desejado.
Verifique o bom alinhamento e fixação das peças móveis e confirme a
ausência de ruptura das peças. Verifique ainda se a montagem foi bem
feita ou se existe qualquer outra condição que possa impedir que a
ferramenta funcione bem. Mande consertar ou substituir os
dispositivos de protecção ou outras peças danificadas conforme as
instruções. Não utilize a ferramenta se o interruptor não estiver a
funcionar. Mande substituir o interruptor num Centro de Assistência
Técnica DEWALT.
20 Mande consertar a sua ferramenta por um Centro de Assistência
Técnica DEWALT
Esta Ferramenta Eléctrica está conforme às regulamentações de
segurança que lhe dizem respeito. Para evitar qualquer perigo,
a reparação de ferramentas eléctricas deverá estar fica exclusivamente
a cargo de técnicos qualificados.
Regras de segurança adicionais para Serras de Esquadria
• Certifique-se de que a lâmina roda no sentido correcto. Mantenha a
lâmina afinada. Não utilize lâminas de diâmetro superior ou inferior ao
recomendado. Para uma classificação correcta das lâminas verifique
os dados técnicos.
• Certifique-se de que os punhos de aperto se encontram
correctamente apertados antes de iniciar qualquer operação.
• Verifique periodicamente se as ranhuras de ventilação do motor estão
limpas e sem aparas de madeira.
• Desligue a máquina antes de levar a cabo qualquer trabalho de
manutenção ou quando pretender substituir a lâmina.
• Antes de utilizar qualquer acessório consulte o manual de instruções.
A utilização incorrecta de um acessório pode causar danos.
• Permita que o motor alcance a velocidade máxima antes de executar
um corte.
• Levante a lâmina do corte feito na peça antes de soltar o interruptor.
• Não encoste nenhum objecto à ventoinha com a finalidade de fixar o
veio do motor.
• Nunca coloque as mãos na zona da lâmina quando a máquina estiver
ligada à corrente eléctrica.
• Não tente cortar peças demasiadamente pequenas.
• Nunca tente parar bruscamente a lâmina, encostando contra ela
qualquer ferramenta ou outro objecto; acidentes graves podem ser
causados desta forma.
• Nunca utilize lâminas fracturadas ou torcidas.
• Nunca utilize discos abrasivos.
• Não corte metais ferrosos, não-ferrosos ou alvenaria.
60
PORTUGUÊS
Riscos residuais
Os riscos seguintes são inerentes à utilização de serras de esquadria:
Apesar da aplicação dos regulamentos de segurança relevantes e da
implementação de instrumentos de segurança, certos riscos residuais não
podem ser evitados. Eles são:
- Diminuição da audição
- Risco de acidentes provocados pelas partes descobertas da lâmina
rotativa.
- Risco de ferimento ao mudar a lâmina.
- Risco de apertão dos dedos ao abrir os resguardos.
- Problemas de saúde provocados pela inalação do pó produzido aos
serrar madeira, sobretudo carvalho, faia e MDF.
Acessórios opcionais
A3
25 Armação de suporte
26 Trilhos de guia de suporte
27 Placa de apoio do material
28 Grampo de fixação do material
29 Batente de rotação
30 Pé de suporte ajustável 760 mm (altura máxima)
31 Armação de suporte
A4
32 Batente para peças de pequenas dimensões
(para ser usado em conjunto com os trilhos de guia de suporte [26])
Verificação do conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Máquina parcialmente montada
1 chave Allen de 4 mm
1 chave Allen de 6 mm
1 lâmina TCT de 216 mm
2 parafusos de fixação
1 Embutido de guia (com 2 parafusos)
1 Manual de instruções
1 Vista dos componentes destacados
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os acessórios apresentam
sinais de danos que possam ter ocorrido durante o transporte.
• Antes de utilizar a ferramenta, dedique o tempo necessário à leitura e
compreensão deste manual.
• Retire cuidadosamente a serra da caixa.
Descrição (fig. A1 & A2)
A sua Serra de Corte em Esquadria DEWALT foi desenvolvida para a
utilização profissional. Esta máquina de grande precisão pode ser fácil e
rapidamente ajustada para cortes seccionais, biselados, em esquadria ou
em esquadria composta. Colocando a peça de trabalho em cima de um
pedaço de madeira, aumentará a sua capacidade até 300 mm.
A1
1 Interruptor ON/OFF
2 Alavanca de libertação de travamento da cabeça da serra
3 Punho da serra
4 Resguardo superior fixo
5 Falange exterior
6 Parafuso de fixação da lâmina
7 Resguardo inferior móvel
8 Embutido da guia
9 Base fixa
10 Ranhura para a inserção da lâmina
11 Alavanca de batente positivo
12 Botão de fixação do ângulo de corte em esquadria
13 Braço de esquadria/Mesa rotativa
14 Escala de ângulos de corte em esquadria
15 Guia
16 Bocal superior para ligação a extractor de poeiras
A5
31 Armação de suporte
33 Mesa com rolos
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido para uma única tensão. Verifique sempre
se a tensão da rede corresponde à voltagem indicada na placa de
identificação.
Substituição do cabo ou ficha
Ao substituir o cabo ou ficha, elimine-os de forma segura; uma ficha com
condutores de cobre a descoberto é perigosa quando entra em contacto
com uma tomada com corrente.
Extensões
Se fôr necessário um fio de extensão, use um cabo especial, conveniente
para a corrente desta máquina (Veja os dados técnicos).
A dimensão mínima do condutor é 1,5 mm2.
No caso de se usar uma bobina, desenrole o cabo todo.
Montagem
Antes da instalação desligue sempre a máquina.
O motor e resguardos estão totalmente montados na base.
DE7777, opcional - extracção do pó (fig. B)
O bocal (16) do resguardo fixo superior da lâmina vem colocado de fábrica.
• Insira o bocal central de extracção de poeiras (34) conforme ilustrado.
• Insira o bocal exterior de extracção de poeiras (35) usando os
parafusos (36).
• Posicione as tubagens (37) nos bocais, a tubagem mais longa no
bocal (16).
• Ligue as tubagens ao conector de 3 entradas (38).
• Sempre que possível, use um extractor de poeiras de acordo com as
directivas aplicáveis tendo em vista a emissão da serradura.
Coloque o embutido da guia (fig. A2 & C)
A2
17 Travão da translação
18 Gancho de travamento da cabeça da serra
19 Punho de fixação do ângulo em bisel
20 Escala de ângulos em bisel
21 Furos para fixação á bancada
22 Botão de travamento da posição inferior
23 Barras de translação
24 Cabeça da serra
61
Use sempre o embutido de esquadria para todos os cortes!
• Puxe para baixo a cabeça da serra (24) para destravar o botão de
travamento inferior (22) e levante a cabeça da serra (fig. A2).
• Insira os parafusos (40) e as anilhas (41) nos furos (39) conforme
ilustrado para montar o embutido da guia (fig. C).
pt - 3
PORTUGUÊS
Grampo do cabo (fig. D)
• Insira o cabo (42) no grampo do cabo (43). Deixe um comprimento
suficiente de cabo de forma a permitir que a cabeça da máquina se
desloque.
Montagem na bancada (fig. E)
A sua serra pode ser montada em qualquer superfície lisa e estável.
É aconselhável a sua instalação numa superfície com altura entre 700 a
750 mm.
• Insira os dois parafusos de fixação (45) nos dois furos (21).
• Instale sempre a serra fixamente de forma a impedir movimentos ou
vibrações.
Montagem da lâmina da serra (fig. A1, F1 & F2)
Os dentes de uma lâmina nova são muito afiados e podem ser
perigosos.
• Pressione o travão do eixo (44) e rode a lâmina à mão até sentir o
travão prender. Continue a segurar o travão para impedir que a lâmina
rode (fig. F1).
• Use a chave Allen de 6 mm para soltar o parafuso da lâmina (6)
fazendo-o rodar no sentido dos ponteiros do relógio. Retire o parafuso
da lâmina (6), a sua anilha e falange exterior (5) (fig. A1).
• Pressione a alavanca conjunta de libertação da cabeça e do resguardo
inferior (2) para levantar o resguardo inferior da lâmina (7) e retirar a
lâmina de corte (45) (fig. F2).
• Instale a nova lâmina de corte (45) no encaixe (46) que existe na
falange interior (47) certifique-se de que os dentes na parte inferior da
lâmina estão apontados para a guia (e não para o operador) (fig. F2).
• Recoloque a falange exterior (5), certificando-se de que as guias de
posicionamento estejam encaixadas (48) correctamente, uma de cada
lado do motor.
• Aperte o parafuso da lâmina (6) rodando-o no sentido contrário ao dos
ponteiros do relógio enquanto segura o travão do eixo (44) encaixado
com a sua outra mão (fig. F1).
Nunca solte o botão de travamento do veio, enquanto a
lâmina da serra rodar.
Afinação
Antes do ajustamento desligue sempre a máquina.
A sua Serra de Esquadria foi correctamente ajustada na fábrica. Se for
necessário um reajuste, devido a problemas causados pelo envio e
carregamento ou outra razão, siga os passos seguintes para ajustar a sua
serra. Uma vez feitos, os ajustamentos devem permanecer correctos.
Ajustar as barras de translação para se obter uma profundidade de
corte constante (fig. A2, F1, G1 & G2)
A lâmina deve rodar a uma profundidade de corte constante ao longo de
todo o comprimento da mesa. Simultaneamente, a lâmina não deve tocar
na mesa fixa, tanto na parte posterior da ranhura, como na parte frontal
do braço rotativo. Para se conseguir isto, os braços de translação têm de
estar perfeitamente paralelos à mesa quando a cabeça da serra estiver
completamente em baixo.
• Pressione a alavanca conjunta de libertação da cabeça e do resguardo (2)
(fig. F1).
• Pressione totalmente a cabeça da serra para a posição mais recuada e
meça a altura que vai da mesa rotativa (13) à parte inferior da falange
exterior (5) (fig. G1).
• Pressione o símbolo de destravar o travão do movimento de
translação da cabeça da serra (17) (fig. A2).
pt - 4
• Mantendo a cabeça da serra completamente em baixo, puxe a cabeça
até ao extremo da translação.
• Meça mais uma vez a altura indicada na figura G1.
Ambas as dimensões devem ser iguais.
• Para ajustar, proceda da seguinte forma:
• Liberte a contra-porca (49) do suporte (50) debaixo do bocal superior
de extracção de poeiras (16) e ajuste o parafuso (51) como indicado.
Faça esta operação em pequenos passos (Fig. G2).
• Aperte a contra-porca (49).
Certifique-se sempre de que a lâmina não toca na mesa no
extremo posterior na parte anterior do braço rotativo a 90°
verticais e a 45° bisel. Não ligue a máquina sem ter efectuado
primeiro estas verificações!
Verificar e ajustar a lâmina guia (fig. A2, H1 - H4)
• Desaperte o botão de fixação do ângulo de corte em esquadria (12)
rodando-o no sentido contrário aos ponteiros do relógio (fig. H1)
• Baixe a cabeça da serra e engate-a nesta posição, utilizando para o
efeito o botão de travamento da cabeça da serra (22) (fig. A2).
• Puxe a alavanca de batente positivo (11) e rode a cabeça da serra até
que o batente a localize em 0° de esquadria. Não aperte o botão de
fixação (12) (fig. H1).
• Certifique-se de que as duas marcas de 0° graus existentes (52) na
escala (14) estão apenas visíveis (fig. H2).
• Coloque um esquadro (53) contra o lado esquerdo da guia (15) e da
lâmina (45) (fig. H3).
Não toque nas pontas dos dentes da lâmina com o esquadro.
• Se a lâmina de corte não estiver exactamente a 90° da guia:
• Desaperte os dois parafusos (53) e movimente o conjunto da escala/
cabeça para a esquerda ou para a direita até a lâmina ficar a 90° da
guia, (medindo com o esquadro) (fig. H4).
• Aperte o botão de fixação do corte em esquadria (12) (fig. H1).
• Aperte os dois parafusos (53) (fig. H4).
Certifique-se de que a parte posterior da escala de ângulos
em esquadria se mantém sempre em contacto com as duas
guias de posicionamento (54).
Verificar e ajustar a lâmina em relação à bancada (fig. A2, J1 - J3)
• Certifique-se de que a cabeça está fixa na posição de 0° de esquadria.
• Desaperte o punho de fixação do ângulo em bisel (19) pressionando-o
para baixo (Fig. A2).
• Rode a cabeça da serra para a direita, de forma a assegurar que
esteja totalmente vertical e aperte o punho de fixação do ângulo em
bisel (19).
• Coloque um esquadro (53) na mesa e encoste-o à lâmina (45) (fig. J1).
Não toque nas pontas dos dentes da lâmina com o esquadro.
• Para ajustar, proceda da seguinte forma:
• Desaperte o punho de fixação do ângulo em bisel (19) (fig. A2).
• Utilizando uma chave Allen, ajuste o parafuso (55) tal como pretendido
(fig. J2).
• Verifique se o indicador do ângulo em bisel (56) indica 0° na escala (20)
(fig. J3).
• Se tal não se verificar, desaperte os dois parafusos (57) que fixam a
escala (20) e mova-a até alinhar a posição 0º e aperte os dois
parafusos.
62
PORTUGUÊS
Verificar e ajustar o ângulo de corte em bisel (fig. J3, K1 & K2)
Esta serra possui um punho com extremidade recartilhada de afinação do
ângulo de corte em bisel (58) que permite a posição de inclinação seja 45°
a 48°, conforme o pretendido (fig. K1).
- Fora = 48°
- Dentro = 45°
• Empurre para dentro o punho de ajustamento 45°/48° (58).
• Pressione para baixo o punho de fixação do ângulo de bisel (19).
• Movimente a cabeça da serra para o ângulo máximo em bisel à esquerda.
• Certifique-se de que o ângulo é exactamente de 45° utilizando um
transferidor (fig. K2).
• Se for necessário proceder a alguma afinação, rode o parafuso de
ajustamento do ângulo em bisel (59) conforme seja necessário (fig. J3).
Enquanto procede a esta afinação é aconselhável segurar a
cabeça da serra . Isso tornará mais fácil rodar o parafuso de
afinação.
Modo de emprego
• Cumpra sempre as instruções de segurança e os regulamentos
aplicáveis.
• Certifique-se de que o material a serrar está bem fixo no devido
lugar.
• Aplique apenas uma pressão suave sobre a ferramenta e não
exerça pressão lateral sobre a lâmina da serra.
• Evite sobrecarga.
Antes da operação:
• Instale a lâmina correcta. Não use lâminas demasiado gastas.
A velocidade máxima de rotação da ferramenta não deve exceder a
indicada na lâmina.
• Não tente cortar peças excessivamente pequenas.
• Deixe a lâmina cortar livremente. Não esforce.
• Deixe o motor atingir a velocidade total antes de cortar.
• Certifique-se de que todos os botões de fixação e os manípulos dos
grampos estão fixos.
Ligar (ON) e desligar (OFF) (fig. L1 & L2)
DW701 - Regulação electrónica de velocidade
Este modelo é ajustado electronicamente para aumentar a potência do
motor, paragem automática e velocidade variável. A velocidade é
infinitamente variável entre 2.500 a 5.000 rpm, através da utilização de um
indicador electrónico de velocidade (60) para resultados uniformes de
corte em todos os tipos de madeira, plásticos e alumínio.
• Rode o controlo para o nível desejado. A regulação requerida é apenas
uma questão de experiência.
1 = 2.500 rpm
2 = 3.100 rpm
3 = 3.800 rpm
4 = 4.400 rpm
5 = 5.000 rpm
DW701/DW707
• Para ligar a serra, pressione o interruptor (1) ao mesmo tempo que
aperta a alavanca conjunta de libertação da cabeça e do resguardo
inferior, tal como é mostrado na figura L2.
• Para desligar a máquina solte o interruptor.
• Não existe dispositivo para prender o interruptor na posição LIGADO.
Qualidade do corte
A regularidade de qualquer corte depende de uma quantidade de factores,
p.e. o material a cortar. Quando se precisa de cortes perfeitos para molduras
e outros trabalhos de precisão, uma lâmina (de 60 dentes de pastilhada) e um
corte suave e uniforme produzem os resultados desejados.
63
Certifique-se de que o material não se desloca durante o
corte; fixe-o bem no seu lugar. Espere sempre que a lâmina
pare, antes de levantar o braço da serra. Se se formarem
pequenos fragmentos de madeira na traseira da peça a
trabalhar, cole um pedaço de fita cola na madeira onde o
corte vai sair. Serre através da fita cola e retire-o depois
cuidadosamente.
Regular o corte em esquadria (fig. A1)
TO braço do corte em esquadria pode ser pré-ajustado a 0°, 15°, 22,5°,
30°, 31,6° e 45°, para a esquerda ou para a direita. É também possível
regular o ângulo de esquadria para 48°.
• Desaperte o botão de fixação do ângulo de esquadria (12) e levante a
alavanca de batente positivo (11) para soltar o braço de corte em
esquadria.
• Mova o braço até ao ângulo necessário e prenda-o, utilizando o botão
de fixação do ângulo de esquadria (12).
• Alinhe o braço de corte em esquadria (13) tal como é mostrado nas
figuras H1 - H3 movendo a margem do braço até à necessária marca
na escala:
- à esquerda de 0° : marcas vermelhas
- à direita de 0°
: marcas pretas
Ao cortar em esquadria, certifique-se de que o excedente não
fique apertado entre a lâmina e a guia, ou seja, que o ângulo
seja superior a 90° para evitar que o excedente fique na
lâmina.
Regular o corte em bisel (fig. K1)
• Regule o punho de ajuste de 45°/48° (58) para a posição necessária.
• Solte o punho de fixação do ângulo em bisel (19) e incline a cabeça para
a esquerda; existem posições marcadas a 0°, 15°, 30°, 33,85° e 45°.
• Segure a cabeça com firmeza, não a deixando cair.
• Ao mesmo tempo, aperte o punho de fixação do ângulo em bisel (19)
de forma segura.
Corte seccionado vertical recto (fig. A2 & M)
• Solte o botão de fixação do ângulo em esquadria (11) e levante a
alavanca de batente positivo (12) (fig. A2).
• Ajuste o travão de esquadria na posição 0° e aperte o botão de fixação
do ângulo em esquadria.
• Encoste a madeira a ser cortada à guia.
• Segure o punho da serra (3) e pressione a alavanca de libertação da
cabeça (2). Pressione o botão (1) para ligar o motor. É recomendável
começar o corte perto da guia (fig. M)
• Pressione a cabeça permitindo à lâmina cortar a peça. Deixe a lâmina
cortar livremente. Não force.
• Quando a cabeça estiver completamente comprimida, empurre-a
devagar para completar o corte.
• Após completar o corte liberte o botão e a alavanca de libertação (2) e
coloque a cabeça na posição superior de descanso.
• Para alguns tipos de perfis de plástico é aconselhável seguir a
sequência na ordem inversa.
• O resguardo inferior móvel foi desenhado para fechar
rapidamente quando o interruptor (2) é solto. Se não fechar
em 1 segundo, mande verificar a sua serra num agente
autorizado DEWALT.
Corte vertical em esquadria (fig. A2 & N)
• Solte o botão de fixação do ângulo de corte em esquadria (12) e
levante a alavanca de batente positivo (11) (fig. A2).
• Mova a cabeça para a esquerda ou para a direita até ao ângulo
necessário. Existem posições pré-reguladas a 15°, 22,5°, 30° e 45°
(fig. N).
pt - 5
PORTUGUÊS
Corte em bisel (fig. A2, K1 & O)
Os ângulos de bisel podem ser regulados de 0° a 48° para a esquerda.
Ângulos de bisel até 45° podem ser cortados com o braço de esquadria
entre zero e um máximo de 45° de posição de esquadria, para a direita ou
para a esquerda.
• Solte o punho de fixação do ângulo em bisel (19) e regule o bisel como
desejar (fig. A2).
• Utilize o punho de regulação de 45°/48° (58) se necessário (fig. K1).
• Aperte firmemente o punho de fixação do ângulo em bisel (19) (fig. A2).
• Proceda como para “Corte transversal”.
Biselamento composto (fig. P1 & P2)
Este corte é uma combinação de um corte em esquadria e de um corte
biselado. Este é o tipo de corte utilizado para fazer molduras ou caixas
com lados inclinados, tais como o mostrado na fig. P1.
Se o ângulo de corte varia de corte para corte, certifique-se de
que o punho de fixação do ângulo em bisel e o botão de
fixação do ângulo em esquadria estejam apertados com
firmeza. Devem ser apertados após serem feitas quaisquer
modificações no ângulo de corte bisel ou em esquadria.
• A tabela abaixo ajudá-lo-á a escolher os ajustamentos apropriados para
corte em bisel e em esquadria para cortes normais de esquadria mista.
Para utilizar a tabela, seleccione o ângulo desejado “A” (fig. P2) do seu
projecto e localize-o no arco apropriado da tabela. A partir desse ponto
siga a tabela para baixo para encontrar o ângulo de bisel correcto para a
frente, para encontrara o ângulo correcto de esquadria.
• Regule a sua serra de acordo com os ângulos e faça alguns cortes de
teste.
• Pratique a junção dos pedaços cortados.
• Exemplo: Para fazer uma caixa de 4 lados com ângulos exteriores de
30º (ângulo “A”, fig. P2), utilize o arco superior direito. Encontre 30º na
escala do arco.
• Siga a linha horizontal entrecruzada para ambos os lados para obter a
regulação do ângulo da esquadria na serra (23°).
• Da mesma forma, siga a linha entrecruzada vertical em direcção ao
topo ou ao fundo para obter a regulação do ângulo da esquadria na
serra (40°).
• Experimente sempre cortar em desperdícios de madeira para verificar
as regulações da serra.
5
10
15
20
25
30
65
40
45
40
50
55
60
40
35
CAIXA, 4
LADOS
70
75
80
85
0
35
45
35
75
30
35
70
85
30
65
80
40
CAIXA, 6
LADOS
30
25
45
20
65
70
50
25
55
35
50
45
15
20
40
60
20
75
85
55
60
25
80
COLOQUE ESTE ÂNGULO DE ESQUADRIA NA SERRA
Quando efectuar um corte em esquadria na extremidade
duma peça de madeira com uma parte pequena a ser
cortada, posicione a madeira de forma a que o corte seja no
lado da lâmina com o maior ângulo em relação ao apoio:
esquadria à esquerda, corte à direita
esquadria à direita, corte à esquerda.
45
15
30
40
15
25
35
30
10
5
10
20
25
CAIXA, 8
LADOS
10
15
20
15
10
5
5
ÂNGULO DO LADO DA CAIXA (_NGULO “A”)
• Se pretender um ângulo intermédio ou 48° segure firmemente a
cabeça e trave-a apertando o botão de fixação do ângulo de corte em
esquadria.
• Verifique sempre se o botão de fixação do ângulo de corte em
esquadria é bem apertado antes de cortar.
• Proceda como para “Corte transversal”.
10
5
5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
COLOQUE ESTE ÂNGULO DE BISEL NA SERRA
Nunca exceda os limites da esquadria composta de 45° de
bisel com 45° de esquadria para a esquerda ou para a direita.
Fixação da peça de trabalho (fig. A3)
Utilize sempre um grampo do material quando estiver cortando metais
não-ferrosos.
• Na maior parte dos casos, a acção da lâmina é suficiente para segurar
o material firmemente de encontro à guia.
• Se o material tiver tendência para levantar ou afastar-se da guia,
utilize de preferência o grampo de fixação do material opcional (28).
Serrar pequenas peças (fig. A4)
É aconselhável utilizar o batente de comprimento para peças de pequenas
dimensões (32) tanto para serrar objectos semelhantes como pequenas
peças de trabalho de dimensões diferentes. O batente de comprimento
pode ser utilizado juntamente com um par opcional de trilhos de guia (26).
Serrar peças grandes (fig. A3)
Apoie sempre as peças grandes.
A figura A3 mostra a configuração ideal para serrar peças grandes
quando a serra é utilizada em posição livre (todos os items estão
disponíveis em opção). Estes items (excepto a armação de suporte/
conjunto de pés e o grampo de fixação do material) são necessários tanto
nos lados de alimentação interior como nos de alimentação exterior:
- Armação de suporte/conjunto de pés (31) (fornecida com instruções
de montagem).
- Trilhos de guia (500 ou 1.000 mm) (26).
- Pés de suporte (30), para apoio aos trilhos de guia. Não utilize os pés de
suporte para apoiar a máquina! A altura dos pés de suporte é ajustável.
- Placas de apoio do material (27).
- Placa batente da bancada (25) para apoiar os trilhos
(inclusive quando trabalhando num banco já existente).
- Grampo de fixação do material (28).
- Batente de inclinação (29).
• Coloque a serra na armação de suporte/conjunto de pés e ajuste os
trilhos de guia (26)
• Aparafuse firmemente as placas de apoio do material (27) aos trilhos
de guia (26). O grampo de fixação do material (28) funciona como
batente de comprimento.
pt - 6
64
PORTUGUÊS
• Instale as placas de batente da bancada (25).
• Instale o batente de inclinação (29) no trilho da parte posterior.
• Utilize o batente de inclinação para ajustar o comprimento de peças de
média e grande dimensão. Podem ser ajustadas de lado ou serem
postas de lado quando não estiverem a ser utilizadas.
Utilizar a mesa com rolos (fig. A3 & A5)
A mesa com rolos (33) transforma o transporte de peças de madeira
largas e longas em algo muito fácil (fig. A5). Pode ser ligada tanto ao lado
esquerdo, como ao lado direito da máquina. A mesa com rolos requer a
utilização de uma armação de suporte/conjunto de pés opcional (fig. A3).
Monte a mesa com rolos seguindo as instruções fornecidas
com a armação de suporte/conjunto de pés.
Para mais informações sobre os acessórios apropriados, consulte o seu
Revendedor autorizado.
Transporte (fig. A1 & A2)
• Para transportar a serra, regule as posições do bisel e da esquadria
para 0°.
• Pressione a alavanca conjunta de libertação da cabeça e do resguardo (2)
(fig. A1).
• Pressione para baixo a cabeça da serra e pressione o botão de
bloqueamento em baixo (22) (fig. A2).
• Coloque a lâmina de corte em posição de descanso e pressione o
travão do movimento de translação (17).
• utilize sempre o punho da serra (3) para transportar a serra.
Manutenção
• Substitua as barras curtas de apoio fornecidas com a armação de
suporte pelos trilhos irregulares da mesa que irá ser utilizada.
• Siga todas as instruções fornecidas com a mesa com rolos.
A sua Ferramenta Eléctrica DEWALT foi concebida para funcionar durante
muito tempo com um mínimo de manutenção. O funcionamento
satisfatório contínuo depende de bons cuidados e limpeza regular da
ferramenta.
Gama de lâminas recomendadas
Tungsténio carboneto Aplicação
inclinação (TCT)
Dente negativo
Para pranchas de madeira,
caimento
perfis de plástico grosso perfis
Para painéis de grande qualidade
(corte mais fino), perfis de plástico
finos
Inclinação negativa
Para plásticos finos perfis
dentes planos
(ex. estores, conduta de cabos)
Diâmetro Dentes
216
24
216
48
216
60
Cortando materiais não-ferrosos
Quando se corta materiais não-ferrosos, a máquina somente poderá ser
usada em modo de serra de esquadria. Recomendamos que os cortes
em bisel e em meia-esquadria composta não devem ser efectuados em
materiais não-ferrosos. A máquina não deve ser utilizada para cortar
materiais ferrosos.
Lubrificação
A sua Ferramenta Eléctrica não precisa de lubrificação suplementar.
Limpeza
Conserve livres as aberturas de ventilação e limpe regularmente o corpo
da máquina utilizando um pano macio.
Ferramentas indesejadas e o ambiente
Leve a sua ferramenta velha a um Centro de Assistência Técnica DEWALT
onde ela será eliminada de um modo seguro para o ambiente.
GARANTIA
• Utilize sempre um grampo do material quando estiver cortando
materiais não-ferrosos. Assegure-se de que a peça de trabalho esteja
seguramente grampeada.
• Aplique somente lâminas de serra que sejam qualificadas para cortar
materiais não-ferrosos.
• Quando usar lubrificantes, aplique somente cera ou spray de
separação. Não use emulsões ou fluídos similares.
• Conecte um interruptor FI ou DI entre a máquina e a corrente eléctrica
para evitar riscos residuais causados por lascas de metal.
O interruptor FI deverá estar em conformidade com as seguintes
especificações:
voltagem taxada
corrente taxada
tempo de reacção
corrente de fundição
230 V
16 A
< 15 ms
30 mA
O interruptor DI deverá estar em conformidade com as seguintes
especificações:
DIN VDE 0661
voltagem taxada
corrente taxada
corrente de fundição
corte de todos os pólos
monitorização PE
liberação da baixa voltagem
65
230 V
16 A
30 mA
L+N+PE
• 30 DIAS DE SATISFAÇÃO COMPLETA •
Se não estiver completamente satisfeito com a sua máquina DEWALT,
contacte um Centro de Assistência Técnica DEWALT. Apresente a sua
reclamação, juntamente com a máquina completa, bem como a
factura de compra e ser-lhe á apresentada a melhor solução.
• UM ANO DE MANUTENÇÃO GRATUITA •
Se necessitar de manutenção para a sua máquina DEWALT, durante
os 12 meses após a compra, entregue-a, sem encargos, num Centro
de Assistência Técnica DEWALT. Deve apresentar uma prova da
compra.
• UM ANO DE GARANTIA •
Se o seu produto DEWALT se avariar por defeito de montagem ou de
material, durante os 12 meses a partir da data da compra, garantimos a
substituição de todas as peças defeituosas sem encargos desde que:
• O produto não tenha sido mal usado.
• Eventuais reparações não tenham sido efectuadas por pessoas
estranhas aos Centro de Assistência Técnica DEWALT.
• Se apresente prova da data de compra.
Para a localização do Centro de Assistência Técnica DEWALT mais
próximo, queira consultar a parte de trás do presente manual.
pt - 7
SUOMI
KATKAISU- JA JIIRISAHA DW701/DW707
Onneksi olkoon!
CE-Vaatimustenmukaisuustodistus
Olet valinnut DEWALT-sähkötyökalun. Monivuotisen kokemuksen, ahkeran
tuotekehittelyn ja uudistusten ansiosta DEWALT on yksi ammattikäyttäjien
luotettavimmista yhteistyökumppaneista.
Sisällysluettelo
Tekniset tiedot
CE-Vaatimustenmukaisuustodistus
Turvallisuusohjeet
Pakkauksen sisältö
Kuvaus
Sähköturvallisuus
Jatkojohdon käyttö
Asennus
Säädöt
Käyttöohjeet
Huolto-ohjeita
Huolto
fi - 1
fi - 1
fi - 2
fi - 3
fi - 3
fi - 3
fi - 3
fi - 3
fi - 4
fi - 4
fi - 7
fi - 7
DW701/DW707
DEWALT vakuuttaa, että sähkökoneet on valmistettu Euroopan Unionin
standardien 89/392/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 50144, EN 55104,
EN 55014, EN 61000-3-2 ja EN 61000-3-3 mukaisesti.
Lisätietoja saat DEWALTtilta allaolevasta osoitteesta tai käsikirjan
takakannesta.
Äänenpainetaso on Euroopan Unionin standardien 86/188/EEC ja
89/392/EEC mukainen, mitattu EN 50144:n mukaisesti:
DW701
LpA
(äänenpaine)
LWA (ääniteho)
DW707
dB(A)*
89,7
89,7
dB(A)
97,7
97,7
* käyttäjän korvassa
Tekniset tiedot
Jännite
Moottorin teho (ottoteho)
Moottorin teho (antoteho)
Terän halkaisija
Teräkeskiön halkaisija
Suurin teränopeus
Jiirisahaus (äärikulmat)
Vinosahaus (äärikulma)
Yhdistelmäsahaus
V
W
W
mm
mm
min-1
vasemmalle
ja oikealle
vasemmalle
vinosahaus
jiirisahaus
Sahausleveys ja -paksuus
katkaisusahaus 90°
jiirisahaus 45°
jiirisahaus 48°
vinosahaus 45°
vinosahaus 48°
Kokonaismitat
Paino
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
DW701
230
1.600
1.100
216
30
2.500-5.000
DW707
230
1.200
800
216
30
6.700
48°
48°
45°
45°
48°
48°
45°
45°
60 x 270
60 x 190
60 x 180
48 x 270
44 x 270
460 x 560 x 430
16
60 x 270
60 x 190
60 x 180
48 x 270
44 x 270
460 x 560 x 430
15,5
Sulakkeet:
230 V
Suojaa kuulosi asianmukaisesti, jos ylitetään 85 dB(A) melutaso.
Kiihtyvyyden painotettu neliöllinen keskiarvo EN 50144:n mukaan:
DW701
DW707
2,5 m/s2
2,5 m/s2
TÜV Rheinland
Sicherheit und Umweltschutz GmbH
Am Grauen Stein
D-51105 Köln
Germany
Cert. No.
BM 9410802 01
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
10 A
Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia merkkejä:
Osoittaa henkilövahingon, hengenmenetyksen tai konevaurion
vaaraa, mikäli tämän käyttöohjeen neuvoja ei noudateta.
Osoittaa sähköiskun vaaraa.
Terävät reunat.
fi - 1
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Saksa
66
SUOMI
Turvallisuusohjeet
Lue käyttöohje huolellisesti ennen koneen käyttöönottoa.
Säilytä käyttöohje kaikkien koneen käyttäjien ulottuvilla. Näiden
ohjeiden lisäksi tulee aina seurata työsuojeluviranomaisten ohjeita.
VAROITUS!
Sähköiskujen, loukkaantumisten ja palovaaran ehkäisemiseksi on
noudatettava seuraavia perusturvallisuustoimenpiteitä.
1 Käytä kuulosuojaimia
Eri materiaaleja työstettäessä melutaso saattaa vaihdella ja kohota
ajoittain yli 85 dB(A) rajan. Suojaa itsesi ja käytä aina kuulosuojaimia.
2 Pidä työskentelyalue järjestyksessä
Epäjärjestys tuo mukanaan onnettomuusvaaran.
3 Ajattele työskentelyalueen vaikutusta työhösi
Älä vie sähkötyökalua ulos sateeseen. Älä käytä sitä kosteissa tai
märissä tiloissa. Järjestä työalueelle hyvä valaistus. Älä käytä
sähkötyökaluja palavien nesteiden tai kaasujen läheisyydessä.
4 Suojaudu sähköiskuilta
Vältä kosketusta sähköä johtaviin esineisiin, kuten putkiin, pattereihin,
liesiin tai jääkaappeihin.
5 Varjeltava lapsilta
Älä päästä lapsia työkalun tai jatkojohdon läheisyyteen.
Alle 16-vuotiaat tarvitsevat valvontaa.
6 Säilytä työkalua oikein
Kun et käytä työkalua, säilytä sitä kuivassa paikassa. Huolehdi siitä,
että säilytyspaikka on lukittu ja niin korkealla, etteivät lapset ylety sinne.
7 Älä ylikuormita sähkötyökalua
Liiallisen leikkausvoiman käyttö tai liian suuri työkappaleen
syöttönopeus voi ylikuormittaa koneen. Kone toimii paremmin ja
turvallisemmin sille suunnitellulla suoritusalueella.
8 Valitse oikea sähkötyökalu
Ohjekirjassa on selvitetty laitteen oikea käyttötarkoitus.
Ota epävarmoissa tapauksissa yhteys DEWALTin edustajaan.
Laitteen tai siihen liitetyn lisälaitteen käyttö ohjekirjan suositusten
vastaisesti voi aiheuttaa henkilövahinkoja. Esim. älä sahaa
käsipyörösahalla oksia tai polttopuita.
9 Pukeudu asianmukaisesti
Älä käytä liian väljiä vaatteita tai koruja. Ne voivat tarttua liikkuviin osiin.
Käytä ulkona työskennellessäsi kumihansikkaita ja liukumattomia
kenkiä. Jos sinulla on pitkät hiukset, käytä hiusverkkoa.
10 Käytä suojalaseja
Käytä suojalaseja, etteivät lastut työstettäessä pääse vahingoittamaan
silmiä. Mikäli työstettäessä syntyy paljon pölyä, käytä kasvosuojaa.
11 Huolehdi sähköjohdon kunnosta
Älä koskaan kanna konetta liitäntäjohdosta äläkä irrota pistoketta
seinästä vetämällä johdosta. Suojaa liitäntäjohto kuumuudelta,
öljyltä ja teräviltä reunoilta.
12 Kiinnitä työkappale oikein
Tarkista aina, että työkappale on kiinnitetty kunnolla.
13 Älä kurottele
Seiso aina tukevasti ja tasapainossa.
14 Hoida työkalua huolella
Pidä työkalu puhtaana ja terät terävinä. Noudata työkalun huolto-ohjeita
sekä terän/työkalun vaihto-ohjeita.
Tarkista liitäntäjohdon kunto säännöllisesti ja anna alan ammattilaisen
vaihtaa se tarvittaessa uuteen. Tarkista myös jatkojohto säännöllisesti ja
uusi se tarvittaessa. Pidä työkalun kädensijat kuivina ja puhtaina öljystä
ja rasvasta.
15 Ota pistoke pois pistorasiasta
Irrota pistoke aina pistorasiasta, kun kone ei ole käytössä, kun huollat
sitä tai kun vaihdat koneeseen esim. sahan-, poran- tai jyrsinterää.
16 Poista avaimet
Poista säätöavaimet ja asennustyökalut koneesta ennen kuin käynnistät
sen.
67
17 Vältä tahatonta käynnistämistä
Älä kanna konetta sormet virtakytkimellä koneen ollessa kytkettynä
sähköverkkoon. Tarkista, että virtakytkin on pois päältä kun laitat
pistokkeen pistorasiaan.
18 Jatkojohdot ulkokäytössä
Ulkona työskenneltäessä tulee aina käyttää ulkokäyttöön valmistettuja
ja siten merkittyjä jatkojohtoja.
19 Ole tarkkaavainen
Keskity työhösi. Käytä tervettä järkeä. Älä käytä sähkötyökalua, kun olet
väsynyt.
20 Tarkista, että sähkötyökalu on kunnossa ennen kuin laitat johdon
pistorasiaan
Ennen kuin otat koneen käyttöön, tarkista turvalaitteet ja kaikki koneen
osat. Näin varmistat, että kone toimii sille asetettujen vaatimusten
mukaisesti. Tarkista, että liikkuvat osat toimivat moitteettomasti ja että
kaikki osat ovat kunnossa ja oikein asennetut. Tarkista myös,
että kaikki muut käyttöön mahdollisesti vaikuttavat tekijät ovat
kunnossa. Vika suojausjärjestelmässä tai viallinen osa tulee korjata tai
vaihtaa valtuutetussa ammattiliikkeessä, mikäli käyttöohjeissa ei toisin
mainita. Viallinen virtakytkin tulee vaihtaa alan ammattiliikkeessä.
Älä käytä sähkötyökalua, mikäli virtakytkin ei toimi kunnolla.
21 Turvallisuudeksi
Käytä vain käyttöohjeessa ja tuotekuvastossa suositeltuja lisävarusteita
ja -laitteita. Jonkin muun laitteen käyttö voi aiheuttaa onnettomuuden.
22 Korjauta koneesi DEWALTin valtuuttamalla huoltokorjaamolla.
Tämä sähkötyökalu on asiaankuuluvien turvallisuusmääräysten
mukainen. Turvallisuussyistä vain valtuutetut ammattilaiset saavat
huoltaa sähkölaitteita.
Erityisiä turvallisuusohjeita jiirisahojen käyttöä varten
• Varmista että terä pyörii oikeaan suuntaan. Pidä terä terävänä.
Älä käytä suositeltua suurempia tai pienempiä teriä. Katso oikea terän
tyyppi teknisistä tiedoista.
• Varmista että kaikki lukitusnupit ja puristinkahvat ovat tiukasti kiinni,
ennen kuin aloitat sahauksen.
• Tarkista säännöllisesti, että moottorin ilma-aukot ovat puhtaat ja
puruttomat.
• Tee laite jännitteettömäksi ennen huoltotöitä tai terän vaihtoa.
• Tutustu käyttöohjeeseen ennen lisätarvikkeiden tai aputyökalujen
käyttöä. Lisätarvikkeen virheellinen käyttö voi aiheuttaa vahinkoa.
• Anna moottorin saavuttaa täydet kierrokset ennen sahausta.
• Nosta terä työstettävän kappaleen urasta ennen kuin vapautat
virtakytkimen.
• Älä hitsaa sahaan kiinni mitään, mikä estää moottorituuletinta
toimimasta.
• Älä työnnä kumpaakaan kättä terän lähelle, kun saha on liitettynä
sähköverkkoon.
• Älä yritä sahata liian pieniä kappaleita.
• Älä koskaan yritä pysäyttää liikkuvaa terää asettamalla työkalun tms.
terää vasten; seurauksena saattaa olla vakava onnettomuus.
• Älä käytä vioittunutta tai rikkinäistä sahanterää.
• Älä käytä hiomalaikkoja sahassa.
• Älä sahaa rautapitoisia tai raudattomia metalleja tai tiiltä.
Muut mahdolliset vaarat
Seuraavat vaarat ovat mahdollisia, kun käytät jiirisahaa:
Turvallisuusohjeiden noudattamisesta ja suojusten käytöstä huolimatta
tiettyjä vaaroja ei voi välttää. Näitä ovat:
- Kuulon heikkeneminen.
- Onnettomuusvaara, jonka sahanterän suojaamattomat osat aiheuttavat.
- Tapaturmavaara, kun terää vaihdetaan.
- Sormien jääminen puristuksiin, kun suojuksia avataan.
- Terveysriskit, jotka aiheutuvat puun sahauksesta aiheutuvan pölyn
hengittämisestä, erityisesti sahattaessa tammea, pyökkiä ja MDF-levyä.
fi - 2
SUOMI
Pakkauksen sisältö
Pakkaus sisältää:
1 osittain koottu kone
1 4 mm kuusioavain
1 6 mm kuusioavain
1 216 mm kovametallinen sahanterä
2 pulttia
1 vasteosa (ja kaksi ruuvia)
1 Käyttöohje
1 Hajoituskuva
• Tarkista etteivät kone, sen osat tai lisävarusteet ole vioittuneet
kuljetuksen aikana.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen koneen käyttöönottoa.
• Poista saha pakkauksesta varovasti.
A5
31 jalusta
33 pyöröpöytä
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori on suunniteltu käytettäväksi vain yhdellä jännitteellä.
Tarkista aina, että virtalähde vastaa arvokilvessä ilmoitettua jännitettä.
Kaapelin tai pistotulpan vaihto
Kun vaihdat kaapelin tai pistotulpan, hävitä se turvallisesti. Pistoke, jossa
on paljaita johtimia, on vaarallinen kiinnitettynä jännitteiseen pistorasiaan.
Jatkojohdon käyttö
Jos jatkojohtoa tarvitaan, käytä tämän laitteen vaatimuksiin sopivaa
(katso arvokilven tiedot) suojamaadoitettua kaapelia. Minimijohdinkoko on
1,5 mm2 . Jos käytät kaapelikelaa, keri kaapeli aina täysin auki.
Kuvaus (kuva A1 & A2)
DEWALT katkaisu- ja jiirisaha on suunniteltu ammattikäyttöön.
Tämä tarkkuussaha voidaan säätää helposti ja nopeasti katkaisu-, vino-,
jiiri- tai yhdistelmäsahausta varten. Mikäli työstettävä kappale asetetaan
puunpalasen päälle, sahauskoko kasvaa 300 mm:llä.
Asennus
A1
1 Virrankatkaisija
2 sahauspään lukituksen vapautin
3 kantokahva
4 kiinteä yläsuojus
5 ulompi laippa
6 teräpultti
7 alempi teräsuojus
8 vasteosa
9 kiinteä pöytä
10 teräura
11 rajoitinvipu
12 jiiripuristimen nuppi
13 pyörivä pöytä/jiirivarsi
14 jiiriasteikko
15 vaste
16 ylempi pölynpoistosuutin
Moottori ja suojukset on yhdistetty valmiiksi alustaan.
A2
17 poikittaislukko
18 sahauspään lukituskoukku
19 vinosahauspuristimen kahva
20 vinosahausasteikko
21 sahauspenkin asennusreiät
22 alaslukituspainike
23 poikittaistangot
24 sahauspää
Lisävarusteet
A3
25 pöydän päätylevy
26 tukiohjainkiskot
27 materiaalin tukilevy
28 materiaalin puristin
29 kääntöpysäytin
30 säädettävä jalusta 760 mm (suurin korkeus)
31 jalusta
A4
32 pituusrajoitin lyhyitä työkappaleita varten
(käytetään ohjauskiskojen [26] kanssa)
fi - 3
Irrota aina pistotulppa pistorasiasta ennen koneen kokoamista.
DE7777, lisävaruste - pölyn poisto (kuva B)
Ylemmän kiinteän teräsuojuksen suutin (16) on asennettu valmiiksi tehtaalla.
• Asenna keskimmäinen pölynpoistosuutin (34) kuvan mukaisesti.
• Varmista alimman pölynpoistosuuttimen (35) kiinnitys ruuveilla (36).
• Sovita letkut (37) suuttimiin; pidempi letku suuttimeen (16).
• Yhdistä letkut kolmitieliittimeen (38).
• Käytä aina kun voit purunpoistoimuria, joka on puun sahaamiseen
liittyvien lastunpoiston direktiivien mukainen.
Vasteen asentaminen (kuva A2 & C)
Käytä aina jiiriosaa kaikissa sahauksissa!
• Työnnä sahauspäätä (24) alas, jotta voit vetää alaslukituspainikkeen (22)
ulos. Nosta sahauspäätä (kuva A2).
• Aseta ruuvit (40) ja aluslaatat (41) reikiin (39) kuvan mukaisesti (kuva C).
Johtopuristin (kuva D)
• Työnnä johto (42) johtopuristimeen (43). Sahauspään on voitava liikkua
esteettömästi, joten jätä johdolle tarpeeksi liikkumavaraa.
Sahan kiinnittäminen (kuva E)
Saha voidaan asentaa tasaiselle ja vakaalle alustalle.
Suositeltava työskentelykorkeus on 700 - 750 mm.
• Työnnä molemmat pultit (45) reikiin (21).
• Asenna saha aina tukevasti paikalleen, jottei se liiku.
Sahanterän asentaminen (kuva A1, F1 & F2)
Uuden terän hampaat ovat erittäin terävät - varo ettet loukkaa
itseäsi.
• Paina karalukkoa (44) ja pyöritä terää käsin, kunnes lukko lukittuu.
Pidä lukko sisäänpainettuna, jotta estät terää kääntymästä (kuva F1).
• Löysää teräpulttia (6) kääntämällä sitä myötäpäivään 6 mm
kuusioavaimella. Irrota teräpultti (6), aluslaatta ja ulompi laippa (5) (kuva A1).
• Paina yhdistettyä alinta suojusta ja sahauspään lukituksen vapautinta (2),
jotta voit nostaa alinta teräsuojusta (7) ja irrottaa sahanterän (45) (kuva F2).
68
SUOMI
• Asenna uusi sahanterä (45) sisemmän laipan (47) ulokkeeseen (46) ja
varmista, että sahanterän alareunan hampaat osoittavat vastetta kohti
(käyttäjästä poispäin) (kuva F2).
• Vaihda ulompi laippa (5) ja varmista, että kohdennuskorvakkeet (48)
lukittuvat oikein, yksi moottorin kummallekin puolelle.
• Kiristä teräpultti (6) kääntämällä sitä vastapäivään samalla,
kun pidät karalukkoa (44) lukittuna toisella kädellä (kuva F1).
Varmista että jiiriasteikon takareuna koskettaa koko ajan
molempiin kohdennuskorvakkeisiin (54).
Terän tarkistaminen ja säätäminen pöytään nähden (kuva A2, J1 - J3)
• Varmista että sahauspää on lukittu jiiriasentoon 0°.
• Vapauta vinosahauspuristimen kahva (19) työntämällä se alas (kuva A2).
• Paina sahauspäätä oikealle varmistaaksesi, että se on täysin
pystysuorassa, ja kiristä vinosahauspuristimen kahva (19).
• Aseta suorakulmain (53) pöydälle terää (45) vasten (kuva J1).
Älä koskaan paina karanlukitusnuppia sahanterän pyöriessä.
Älä kosketa sahanterän hampaiden kärkiä suorakulmaimella.
Säädöt
Irrota aina pistotulppa pistorasiasta ennen sahan säätämistä.
Jiirisaha on tarkoin säädetty tehtaalla. Mikäli säätöjä tarvitaan kuljetuksen,
käytön tai jonkin muun syyn takia, toimi alla mainittujen ohjeiden
mukaisesti. Kun säädöt on tehty, niiden pitäisi pysyä muuttumattomina.
Poikittaistankojen säätäminen sahaussyvyyden pitämiseksi vakiona
(kuva A2, F1, G1 & G2)
Terän on pyörittävä vakiosahaussyvyydessä koko pöydän pituudelta eikä se
saa koskettaa kiinteään pöytään uran takana tai pyörivän varren etupuolella.
Tämän vuoksi poikittaisvarsien on oltava täysin samansuuntaisesti pöydän
kanssa, kun sahauspää on painettu kokonaan alas.
• Paina yhdistettyä alinta suojusta ja sahauspään lukituksen vapautinta (2)
(kuva F1).
• Paina sahauspää kokonaan taka-asentoonsa ja mittaa korkeus
pyöröpöydästä (13) ulomman laipan (5) pohjaan (kuva G1).
• Paina sahauspään poikittaislukon (17) lukituksen vapautinta (kuva A2).
• Pidä sahauspää kokonaan alaspainettuna ja vedä sahauspää niin
pitkälle ulos kuin se tulee.
• Mittaa korkeus kuvan G1 mukaisesti uudelleen. Molempien arvojen on
oltava sama.
• Tee säädöt seuraavasti:
• Löysää ylemmän pölynpoistosuuttimen (16) alla olevan kannattimen (50)
lukkomutteri (49) ja säädä ruuvia (51) vähän kerrallaan tarpeen mukaan
(kuva G2).
• Kiristä lukkomutteri (49).
Tarkista aina ettei terä kosketa pöytään uran takana tai pyörivän
varren etupuolella asennoissa 90° pystysuoraan ja 45° vinoon.
Älä kytke sahaa päälle ennen kuin olet tarkistanut asian!
Terän tarkistaminen ja säätäminen vasteeseen nähden
(kuva A2, H1 - H4)
• Löysää jiiripuristinnuppia (12) kääntämällä sitä vastapäivään (kuva H1).
• Vedä sahauspää alas ja lukitse se paikalleen alaslukituspainikkeen (22)
avulla (kuva A2).
• Nosta pysäytinvipua (11) ja käännä sahauspäätä, kunnes pysäytin
pysäyttää sen kohdassa jiiri 0°. Älä kiristä puristinnuppia (12) (kuva H1).
• Tarkista että molemmat asteikon (14) 0°-merkinnät (52) ovat näkyvissä
(kuva H2).
• Aseta suorakulmain (53) vasteen (15) vasenta puolta ja terää (45)
vasten (kuva H3).
Älä kosketa sahanterän hampaiden kärkiä suorakulmaimella.
• Jos sahanterä ei ole täsmälleen 90° kulmassa vasteeseen nähden:
• Löysää molempia ruuveja (53) ja siirrä asteikkoa/sahauspäätä
vasemmalle tai oikealle, kunnes terä on 90° kulmassa vasteeseen
nähden suorakulmaimella mitattuna (kuva H4).
• Lukitse jiiripuristinnuppi (12) (kuva H1).
• Kiristä molemmat ruuvit (53) (kuva H4).
69
•
•
•
•
Tee säädöt seuraavasti:
Löysää vinosahauspuristimen kahva (19) (kuva A2).
Säädä ruuvia (55) kuusioavaimella tarpeen mukaan (kuva J2).
Tarkista että vinosahauksen osoitin (56) osoittaa 0°
vinosahausasteikolla (20) (kuva J3).
• Ellei näin ole, löysää molempia ruuveja (57), siirrä asteikkoa (20) tarpeen
mukaan ja kiristä molemmat ruuvit.
Vinosahauskulman tarkistaminen ja säätäminen (kuva J3, K1 & K2)
Sahassa on vinosahauksen säätökahva, jossa on pyälletty pää (58).
Sillä voit asettaa tarvittaessa kaksi kiinteää asentoa 45° tai 48° (kuva K1).
- Ulospäin = 48°
- Sisäänpäin = 45°
• Työnnä 45°/48°-säätökahva (58) sisään.
• Työnnä vinosahauspuristimen kahva (19) alas.
• Siirrä sahauspäätä vasemmalle suurimpaan vinosahausasentoon.
• Tarkista astelevyn avulla, että kulma on täsmälleen 45° (kuva K2).
• Mikäli kulmaa on säädettävä, käännä vinosahauksen säätöruuvia (59)
tarpeen mukaan (kuva J3).
Kun teet tämän säädön, kannattele samalla sahauspäätä
käsin, jolloin säätöruuvin kääntäminen helpottuu.
Käyttöohjeet
• Noudata aina turvallisuusohjeita ja voimassa olevia sääntöjä.
• Älä käytä liikaa voimaa koneen käytössä, älä taivuta
sahanterää. Vältä ylikuormitusta.
Ennen käyttämistä:
• Asenna suositusten mukainen sahanterä. Älä käytä kuluneita
sahanteriä. Sahan suurin pyörimisnopeus ei saa ylittää sahanterän
suurinta pyörimisnopeutta.
• Anna terän leikata vapaasti. Älä sahaa väkipakolla.
• Anna moottorin saavuttaa täydet kierrokset ennen sahaamista.
• Varmista että kaikki lukitusruuvit ja kahvat ovat tiukasti kiinni.
Virran kytkeminen päälle/pois päältä (kuva L1 & L2)
DW701 - Elektronisen nopeudensäädön valinnan asetus
Tässä mallissa on erikoistoimintoja, kuten suurempi moottoriteho,
automaattinen jarrutus ja nopeuden säätö. Nopeutta voidaan säätää
portaattomasti väliltä 2.500 - 5.000 min-1 nopeudensäätökiekon (60)
avulla, jolloin sahaustulos säilyy hyvänä sahattaessa puuta, muovia ja
alumiinia materiaalin laadusta riippumatta.
• Käännä elektroninen nopeudensäädön valitsin haluamallesi arvolle.
Oikean säädön opettaa kuitenkin vasta kokemus.
1 = 2.500 min-1
2 = 3.100 min-1
3 = 3.800 min-1
4 = 4.400 min-1
5 = 5.000 min-1
fi - 4
SUOMI
DW701/DW707
• Kytke saha päälle painamalla liipasinta (1) samalla, kun puristat
yhdistettyä alinta suojusta ja sahauspään lukituksen vapautinta (2)
kuvan L2 mukaisesti.
• Kytke saha pois päältä vapauttamalla liipasin.
• Sahaa ei voi kytkeä toimimaan jatkuvasti.
Sahausjäljen laatu
Sahausjäljen tasaisuus riippuu monista tekijöistä, esim. sahattavasta
materiaalista. Kun tarvitaan hyvin tasaista jälkeä listoja ja muita
tarkkuustöitä varten, terävä sahanterä (60-hampainen karbiditerä)
ja hitaampi, tasainen sahaus antaa paremman tuloksen.
Varmista ettei sahattava materiaali siirry paikaltaan
sahattaessa. Kiinnitä työstökappale kunnolla. Anna sahanterän
pyörimisliikkeen pysähtyä aina ennen kuin nostat sahauspäätä.
Jos puunkappaleen takaosa sahattaessa säröytyy, liimaa pala
peiteteippiä puuhun leikkauskohtaan. Sahaa teipin läpi ja
poista teippi varovasti kun sahaus on tehty.
Jiirikulman asettaminen (kuva A1)
Jiirivarsi voidaan asettaa 0°, 15°, 22,5°, 30°, 31,6° ja 45° kulmaan
vasemmalle ja oikealle valmiiden valmiiden säätöjen mukaan.
Lisäksi jiirikulmaksi voidaan asettaa 48°.
• Löysää jiiripuristimen nuppia (12) ja nosta pysäytinvipua (11)
vapauttaaksesi jiirivarren.
• Siirrä varsi haluttuun kulmaan ja lukitse paikalleen jiiripuristinnupin (12)
avulla.
• Kohdista jiirivarsi (13) kuvien H1 - H3 mukaisesti siirtämällä varren
reuna halutun asteikkomerkin kohdalle:
- 0°:een vasemmalle puolelle : punaiset merkinnät
- 0°:een oikealle puolelle
: mustat merkinnät
Varmista ettei tasauspätkä ole jiirisahauksessa kiilattu terän ja
vasteen väliin, ts. tasauspätkäkulma on suurempi kuin 90°,
jolloin terä ei nosta tasauspätkää ylös.
Vinosahauksen asettaminen (kuva K1)
• Aseta 45°/48°-säätökahva (58) haluamaasi asentoon.
• Löysää vinosahauspuristimen kahvaa (19) ja käännä sahauspäätä
vasemmalle vinoon; ks. valmiiksi merkityt asennot 0°, 15°, 30°, 33,85°
ja 45°.
• Pidä sahauspäätä tukevasti paikallaan äläkä anna sen pudota.
• Samalla kun kannattelet sahauspäätä lukitse vinosahauspuristimen
kahva (19) tiukkaan.
Pystysuora katkaisusahaus (kuva A2 & M)
• Löysää jiiripuristimen nuppia (12) ja nosta pysäytinvipua (11) ylöspäin
(kuva A2).
• Lukitse jiirisalpa asentoon 0° ja kiristä jiiripuristimen nuppi.
• Aseta sahattava puukappale vastetta vasten.
• Tartu kantokahvasta (3) ja paina sahauspään lukituksen vapautinta (2)
vapauttaaksesi sahauspään lukituksesta. Paina liipasinta (1)
käynnistääksesi moottorin. Käynnistä sahaus mieluiten vasteen läheltä
(kuva M).
• Paina sahauspäätä ja anna terän sahata työkappaleen katki.
Älä pakota terää, vaan anna terän sahata vapaasti.
• Kun sahauspää on kokonaan alaspainettuna, vedä sitä hitaasti uran
poikki viimeistelläksesi sahauksen.
• Kun sahaus on viimeistelty, vapauta liipasin ja lukituksen vapautin (2),
ja siirrä sahauspää takaisin lepoasentoon.
fi - 5
• Tietyn tyyppisiä muoviprofiileja sahattaessa on suositeltavaa,
että teet em. toimenpiteet päinvastaisessa järjestyksessä.
• Alempi teräsuojus on suunniteltu sulkeutumaan nopeasti, kun
vapautin (2) vapautetaan. Jos teräsuojus ei sulkeudu sekunnin
kuluessa, vie saha valtuutettuun DEWALT-huoltoliikkeeseen.
Pystysuora jiirikatkaisu (kuva A2 & N)
• Löysää jiiripuristimen nuppia (12) ja nosta pysäytinvipua (11) ylöspäin
(kuva A2).
• Siirrä sahauspäätä vasemmalle tai oikealle haluamaasi kulmaan,
ks. valmiiksi merkityt asennot 15°, 22,5°, 30° ja 45° (kuva N).
• Mikäli haluat jonkin kulman näiden väliltä tai 48°:een kulman, pidä
sahauspäätä tukevasti paikallaan ja lukitse se kiristämällä jiiripuristimen
nuppia.
• Varmista aina ennen sahausta, että jiiripuristimen nuppi on kunnolla
lukittuna.
• Jatka kuten kohdassa “Kohtisuora sahaus”.
Kun sahataan laudan päätä ja siitä jää vain pieni jäännöspala,
aseta lauta sahauspöydälle siten, että irrotettava kappale
(jäännöspala) jää sille puolen terää, missä jiirikulma suhteessa
takavasteeseen on suurempi:
kun jiiri on vasempaan, jäännöspala jää oikealle;
jos taas jiiri on oikeaan, jää jäännöspala vasemmalle.
Vino katkaisusahaus (kuva A2, K1 & O)
Vinosahauskulmaksi voidaan asetttaa jokin kulma väliltä 0° ja 48°
vasemmalle. Vinokulmat 45°:seen asti voidaan sahata jiirivarsi asetettuna
nollan ja 45° jiirin välille oikealle tai vasemmalle.
• Löysää vinosahauspuristimen kahvaa (19) ja aseta vinokulma
haluamaksesi (kuva A2).
• Käytä tarvittaessa 45°/48° -säätökahvaa (58) (kuva K1).
• Kiristä vinosahauspuristimen kahva (19) kunnolla (kuva A2).
• Jatka kuten kohdassa “Kohtisuora sahaus”.
Yhdistetty vino- ja jiirisahaus (kuva P1 & P2)
Toimi seuraavasti, kun sahaat samanaikaisesti sekä vino- että
jiirikulmia:Tämän tyyppistä sahausta tarvitaan valmistettaessa kehyksiä tai
laatikoita, joissa on kaltevat sivut kuten kuvassa P1.
Mikäli sahauskulma vaihtelee joka sahauksessa, varmista että
vinosahauspuristimen kahva ja jiiripuristimen nuppi on kiristetty
kunnolla. Ne on kiristettävä aina sen jälkeen, kun vino- tai
jiirisahauskulmaa on muutettu.
• Alla oleva kaavio auttaa sinua valitsemaan oikeat vino- ja jiiriasetukset
tavallisimpia yhdistelmäsahauksia varten. Valitse haluamasi kulma “A”
(kuva P2) työpiirustuksestasi ja katso kulmaa vastaava kaari kaaviosta.
Seuraa kaaviota suoraan alaspäin, niin löydät oikean vinosahauskulman
ja suoraan poikittain, niin löydät oikean jiirikulman.
• Aseta sahasi kulmien mukaisesti ja tee ensin pari koesahausta.
• Harjoittele sahattujen kappaleiden yhdistämistä toisiinsa.
• Esimerkki: Nelikylkisen laatikon valmistaminen, jossa on 30° ulkokulmat
(kulma “A”, kuva P2), käytä ylempää oikeanpuolista kaarta.
Etsi 30 kaaren asteikolta.
• Seuraa vaakasuoraan leikkaavaa viivaa kummallekin puolelle, niin löydät
jiirikulman (23°).
• Seuraa vastaavasti pystysuoraan leikkaavaa viivaa ylös- tai alaspäin,
niin löydät vinosahauskulman (40°).
• Kokeile aina ensin sahauskulmia jätepuuhun, jotta näet onko asetus
oikea.
70
SUOMI
5
75
80
15
20
25
35
40
45
NELIÖN MUOTOINEN
LAATIKKO
65
40
50
55
60
40
30
35
45
35
75
30
35
70
85
30
65
80
40
6-TAHOINEN
LAATIKKO
30
25
45
20
65
70
50
25
20
40
55
60
75
20
80
85
55
60
25
35
50
45
15
15
30
40
15
25
35
30
10
8-TAHOINEN
LAATIKKO
5
10
20
25
10
LAATIKON SIVUN KULMA (KULMA A)
SÄÄDÄ SAHAAN TÄMÄ JIIRISAHAUSKULMA
10
70
0
85
45
15
20
15
10
5
5
10
5
5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
SÄÄDÄ SAHAAN TÄMÄ VINOSAHAUSKULMA
Älä koskaan ylitä yhdistelmäjiirirajaa 45°, vinokulma 45° ja jiiri
vasemmalle tai oikealle.
Työkappaleen puristaminen (kuva A3)
Ei-rautametalleja sahattaessa tulee aina käyttää työkappaleen puristinta.
• Useimmiten terän liike riittää pitämään sahattavan materiaalin vakaasti
vastetta vasten.
• Mikäli materiaalilla kuitenkin on taipumus nousta tai liukua eteenpäin
vasteesta, käytä lisävarusteena saatavaa materiaalipuristinta (28).
Lyhyiden työstökappaleiden sahaaminen (kuva A4)
Pituusrajoitinta on hyvä käyttää silloin, kun sahaat lyhyitä työkappaleita (32)
joko sarjana tai eripituisiksi yksittäiskappaleiksi. Pituusrajoitinta voidaan
käyttää vain lisävarusteena saatavan ohjauskiskoparin (26) kanssa.
Pitkien työstökappaleiden sahaaminen (kuva A3)
Pyöröpöydän käyttäminen (kuva A3 & A5)
Pyöröpöytä (33) helpottaa suurten ja pitkien puukappaleiden käsittelyä
(kuva A5). Se voidaan asentaa joko koneen vasemmalle tai oikealle
puolelle. Pyöröpöytä edellyttää lisävarusteena saatavan jalustan käyttöä
(kuva A3).
Kokoa pyöröpöytä jalustan mukana toimitettavien ohjeiden
mukaisesti.
• Vaihda jalustan mukana toimitettavat lyhyet tukitangot epäsäännöllisiin
kiskoihin pöydästä sille puolelle, millä pöytää käytetään.
• Noudata kaikkia pyöröpöydän mukana toimitettavia ohjeita.
Suositeltava olevat sahanterät
Kovametalliterä (TCT)
Käyttötarkoitus
Negatiivinen leikkuukulma Puu, levyt paksut
muoviprofiilit
Korkealaatuiset paneelit
(hienosahausjälki),
ohuet muoviprofiilit
Negatiivinen leikkuukulma Ohuet muoviprofiilit
litteäkärkiset hampaat
(esim. sälekaihtimet,
sähköputket)
Halkaisija Hammastus
216
24
216
48
216
60
Ei-rautametallien sahaaminen
Kun sahataan ei-rautametalleja, konetta tulee käyttää ainoastaan
viistesahaustoiminnolla. Suosittelemme, että vinoleikkaus- ja yhdistettyjä
viistesahaustoimintoja ei käytettäisi ei-rautametalleihin. Konetta ei
myöskään tule käyttää rautametallien sahaamiseen.
• Ei-rautametalleja sahattaessa tulee aina käyttää työkappaleen puristinta.
Varmista, että työstettävä kappale on tiukasti paikalleen kiinnitetty.
• Käytä vain sellaisia sahanteriä, jotka sopivat ei-rautametallien
sahaamiseen.
• Voiteluaineita käytettäessä vain vaha tai erotussuihke ovat suositeltavia.
Älä käytä emulsioita tai sen tapaisia nesteitä.
• Liitä FI- tai DI-katkaisija koneen ja pääjohdon välille välttääksesi pienten
metallilastujenaiheuttamia riskejä.
FI-katkaisijan tulee täyttää seuraavat vaatimukset:
Kannattele aina pitkiä työstökappaleita.
Kuvassa A3 esitetään paras menettelytapa pitkien työstökappaleiden
sahaukseen, kun sahaa käytetään vapaasti seisovana (kaikki osat on
saatavina lisävarusteina). Nämä osat (jalustaa ja materiaalipuristinta
lukuunottamatta) tarvitaan sekä sisä- että ulkosyöttöpuolelta:
- Jalusta (31) (mukana toimitetaan asennusohjeet).
- Ohjauskiskot (50 cm tai 1 m) (26).
- Kannattimet (30) ohjauskiskojen tukemiseen. Älä käytä kannattimia
koneen tukemiseen! Kannattimien korkeus on säädettävissä.
- Materiaalitukilevyt (27).
- Pöydän päätylevy (25) kiskojen tukemiseen
(myös työskentelyyn työpenkin avulla).
- Materiaalipuristin (28).
- Kääntörajoitin (29).
• Aseta saha jalustalle ja sovita ohjauskiskot paikoilleen.
• Ruuvaa materiaalitukilevyt (27) tiukasti kiinni ohjauskiskoihin (26).
Materiaalipuristin (28) toimii nyt pituusrajoittimena.
• Asenna pöydän päätylevyt (25).
• Asenna kääntörajoitin (29) takakiskoon.
• Käytä kääntörajoitinta (29) keskipitkiä ja pitkiä työkappaleita varten.
Kääntörajoitin voidaan asettaa sivuttain tai kääntää pois tieltä,
kun se ei ole käytössä.
71
nimellisjännite
nimellisvirta
reaktioaika
sulamisvirta
230 V
16 A
< 15 ms
30 mA
DI-katkaisijan tulee täyttää seuraavat vaatimukset:
DIN VDE 0661
nimellisjännite
nimellisvirta
sulamisvirta
kaikkinapainen suljin
PE-seuranta
pienjännitepäästö
230 V
16 A
30 mA
L+N+PE
Ota yhteys myyjääsi halutessasi tietoja sopivista lisätarvikkeista.
Kuljetus (kuva A1 & A2)
• Kun kuljetat sahaa, aseta vino- ja jiirisahakulmat asentoon 0°.
• Paina yhdistettyä alinta suojusta ja sahauspään lukituksen vapautinta (2)
(kuva A1).
• Paina sahauspäätä alas ja paina alaslukituspainiketta (22) (kuva A2).
• Vie sahanterä lepoasentoon ja paina poikittaislukkoa (17).
• Käytä aina kantokahvaa (3) sahan kuljettamiseen.
fi - 6
SUOMI
Huolto-ohjeita
DEWALT sähkötyökalusi on suunniteltu käytettäväksi pitkän aikaa
mahdollisimman vähällä huollolla. Asianmukainen käyttö ja
säännönmukainen puhdistus takaavat laitteen jatkuvan toiminnan.
Voitelu
Sähkötyökalusi ei tarvitse lisävoitelua.
Puhdistus
Pidä tuuletusaukot puhtaina ja puhdista runko säännöllisesti pehmeällä
rievulla.
TAKUU
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU •
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALT-työkaluusi, palauta se myyjälle tai
valtuutettuun DEWALT-huoltopisteeseen 30 päivän sisällä ostopäivästä,
niin saat rahasi takaisin tai vaihtokoneen. Tuote on palautettava
täydellisenä ja ostokuitti on esitettävä.
• YHDEN VUODEN ILMAINEN YLLÄPITOHUOLTO •
DEWALT-työkalusi kunnossapito ja huolto suoritetaan ilmaiseksi
12 kuukauden sisällä ostopäivästä huoltopisteessämme. Ilmainen
kunnossapitohuolto käsittää sähkötyökalujen työ- ja
varaosakustannukset. Siihen ei sisälly tarvikekustannuksia.
Ostokuitti on esitettävä.
• YHDEN VUODEN TAKUU •
Koneen ympäristöystävällinen hävitys
Kun koneesi on käytetty loppuun, älä heitä sitä tavallisten roskien mukana
pois, vaan vie se paikkakuntasi kierrätyskeskukseen tai jätä valtuutettuun
DEWALTin huoltopisteeseen.
Jatkuvan tuotekehittelyn seurauksena nämä tiedot saattavat muuttua.
Niistä emme ilmoita erikseen.
Jos DEWALT-tuotteesi menee epäkuntoon materiaali- tai
valmistusvikojen takia 12 kuukauden sisällä ostopäivästä,
vaihdamme vioittuneet osat uusiin tai vaihdamme koko yksikön
ilmaiseksi edellyttäen, että:
• Tuotetta ei ole käytetty väärin.
• Valtuuttamattomat henkilöt eivät ole yrittäneet korjata sitä.
• Päiväyksellä varustettu ostokuitti esitetään. Tämä takuu tarjotaan
lisäpalveluna kuluttajan lakisääteisten oikeuksien lisäksi.
Lähimmän DEWALT-myyjäsi tai valtuutetun DEWALT-huoltpisteen
osoitteen saat voimassaolevasta tuoteluettelosta tai ottamalla yhteyttä
DEWALTiin.
Maahantuoja Suomi: Black & Decker Oy
fi - 7
72
SVENSKA
KAP- OCH GERINGSSÅG DW701/DW707
Vi gratulerar!
CE-Försäkran om överensstämmelse
Du har valt en DEWALT maskine. Mångårig erfarenhet, ihärdig
produktutveckling och förnyelse gör DEWALT till ett av de mest pålitliga
namnen för professionella användare.
Innehållsförteckning
Tekniska data
CE-Försäkran om överensstämmelse
Säkerhetsinstruktioner
Kontroll av förpackningens innehåll
Beskrivning
Elektrisk säkerhet
Bruk med förlängningssladd
Montering
Inställning
Bruksanvisning
Skötsel
DEWALT service
sv - 1
sv - 1
sv - 2
sv - 3
sv - 3
sv - 3
sv - 3
sv - 3
sv - 4
sv - 4
sv - 7
sv - 7
Tekniska data
Spänning
V
Motor effektförbrukning (in)
W
Motoreffekt (ut)
W
Klingdiameter
mm
Håldiameter
mm
Obelastat varvtal
min-1
Gering (max.)
vänster och höger
Vinkel (max.)
vänster
Dubbelgering
vinklad
gering
Kapacitet
kapning 90°
mm
gering45°
mm
gering 48°
mm
vinklad 45°
mm
vinklad 48°
mm
Totala dimensioner
mm
Vikt
kg
DW701
230
1.600
1.100
216
30
2.500-5.000
48°
48°
45°
45°
DW707
230
1.200
800
216
30
6.700
48°
48°
45°
45°
60 x 270
60 x 190
60 x 180
48 x 270
44 x 270
460 x 560 x 430
16
60 x 270
60 x 190
60 x 180
48 x 270
44 x 270
460 x 560 x 430
15,5
Säkring:
230 V
DW701/DW707
DEWALT förklarar att dessa elverktyg är konstruerade i överensstämmelse
med följande normer: 89/392/EEG, 89/336/EEG, 73/23/EEG,
EN 50144, EN 55104, EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
För mer information ombeds ni kontakta DEWALT på nedanstående
adress eller se baksidan av manualen.
Ljudnivån överensstämmer med Europeiska Gemenskapens
bestämmelser 86/188/EEG & 89/392/EEG, uppmätt enligt EN 50144:
DW701
LpA
(ljudtryck)
LWA (ljudeffekt)
DW707
dB(A)*
89,7
89,7
dB(A)
97,7
97,7
* vid användarens öra
Vidtag lämpliga åtgärder för hörselskydd om ljudnivå
överskrider 85 dB(A).
Det vägda geometriska medelvärdet av accelerationsfrekvensen enligt
EN 50144:
DW701
DW707
2,5 m/s2
2,5 m/s2
TÜV Rheinland
Sicherheit und Umweltschutz GmbH
Am Grauen Stein
D-51105 Köln
Germany
Cert. No.
BM 9410802 01
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
10 A
Följande symboler har använts i handboken:
Anger risk för personskada, livsfara eller skada på verktyg vid
ouppmärksamhet inför de instruktioner som ges i handboken.
Anger risk för elektrisk stöt.
Vassa kanter.
73
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
sv - 1
SVENSKA
Säkerhetsinstruktioner
Innan Du börjar använda maskinen, tag några minuter i anspråk för
att läsa igenom bruksanvisningen. Spara bruksanvisningen
lättillgängligt, så att alla som använder maskinen har tillgång till
bruksanvisningen.
Förutom nedanstående instruktioner, följ alltid
Arbetarskyddsstyrelsens regler.
VARNING!
När man använder elverktyg skall dessa grundläggande
säkerhetsinstruktioner alltid följas för att minska risken för elektriska
stötar, personskada och brand.
1 Använd hörselskydd
Ljudnivån vid bearbetning av olika material kan variera, ibland överstiger
nivån 85 dB(A). För att skydda Dig själv, använd alltid hörselskydd.
2 Håll arbetsområdet i ordning
Nedskräpade ytor och arbetsbänkar inbjuder till skador.
3 Tänk på arbetsmiljöns inverkan
Utsätt inte elverktyg för regn. Använd inte elverktyg på fuktiga eller våta
platser. Ha bra belysning över arbetsytan. Använd inte elverktyg i
närheten av lättantändliga vätskor eller gaser.
4 Skydda Dig mot elektriska stötar
Undvik kroppskontakt med jordade delar (t.ex. rör, radiatorer, spisar,
kylskåp). Vid extrema arbetsförhållanden (t.ex. hög fuktighet, uppkomst
av metalldamm osv.) kan den elektriska säkerheten ökas med koppling
av en skiljetransformator eller en jordfelsbrytare.
5 Utom räckhåll för barn
Se till att verktyget och sladden förvaras utom räckhåll för barn.
Personer under 16 år får inte arbeta med verktyget på egen hand.
6 Förvara verktyg säkert
När elverktyget inte används skall det förvaras på ett torrt,
högt placerat ställe, inlåst, utom räckhåll för barn.
7 Överbelasta inte elverktyg
Du arbetar bättre och säkrare inom det angivna effektsområdet.
8 Använd rätt elverktyg
Tvinga inte elverktyget att göra arbeten som är avsedda för kraftigare
verktyg. Använd inte elverktyg för ändamål de inte är avsedda för:
använd t.ex. inte handcirkelsåg för att såga av kvistar eller vedträ.
9 Klä Dig rätt
Bär inte löst hängande kläder eller smycken. De kan fastna i rörliga
delar. Gummihandskar och halkfria skor rekommenderas vid
utomhusarbeten. Använd hårnät om Du har långt hår.
10 Använd skyddsglasögon
Använd skyddsglasögon för att förhindra att damm blåser in i Dina
ögon vilket kan förorsaka skada. Om mycket damm uppstår använd
även ansiktsmask.
11 Misshandla inte sladden
Bär aldrig verktyget i sladden och använd inte sladden för att ta ut
kontakten från uttaget. Utsätt inte sladden för hetta, olja eller skarpa
kanter.
12 Sätt fast arbetsstycket
Använd skruvtvingar eller ett skruvstycke för att hålla fast arbetsstycket.
Det är säkrare än att använda handen och Du får bägge händerna fria
för arbetet.
13 Sträck Dig inte för mycket
Se till att Du alltid har säkert fotfäste och balans.
14 Sköt tillbehören med omsorg
Håll tillbehören skarpa och rena. Följ instruktionerna beträffande skötsel
och byte av tillbehör. Kontrollera elverktygets sladd regelmässigt och få
den reparerad hos en erkänd fackverkstad om den är skadad.
Kontrollera förlängningssladdar regelmässigt och byt ut dem om de är
skadade. Håll handtagen torra, rena och fria från olja och fett.
15 Ta ut kontakten från uttaget
när elverktyg inte är i bruk, innan service och vid byte av verktyg såsom
sågklinga, borr och fräs.
sv - 2
16 Tag bort nycklar
Kontrollera att nycklar och justerverktyg har tagits bort från elverktyget
innan det startas.
17 Undvik oavsiktlig inkoppling
Bär inte anslutna elverktyg med fingret på strömbrytaren. Se till att
strömbrytaren är frånslagen när Du ansluter stickkontakten till uttaget.
18 Förlängningssladdar utomhus
Utomhus skall förlängningssladdar endast användas som är tillåtna för
utomhusbruk och märkta för detta.
19 Var uppmärksam
Titta på det Du gör. Använd sunt förnuft. Använd inte elverktyget när
Du är trött.
20 Kontrollera elverktyget för skador innan Du ansluter sladden till
vägguttaget
Innan fortsatt användning av elverktyget skall eventuellt skadade
skyddsanordningar och andra defekta delar kontrolleras noggrant för
att fastställa om det kommer att fungera riktigt och utföra den avsedda
funktionen. Kontrollera att de rörliga delarna fungerar oklanderligt och
inte klämmer, att inga delar är brutna, att alla delar är riktigt monterade
och att andra förhållanden som kan påverka driften stämmer.
En skyddsanordning eller annan del, som är skadad, skall repareras
eller bytas ut av en erkänd fackverkstad, om ej annat anges i
bruksanvisningen. Felaktiga strömbrytare måste bytas hos en
fackverkstad. Använd inte elverktyget om strömbrytaren inte kan
kopplas till eller från.
21 För Din personliga säkerhet
Använd endast tillbehör och tillsatser som är rekommenderade i
bruksanvisningen och katalogerna. Användning av annat verktyg eller
tillbehör än vad som rekommenderas i bruksanvisningen eller
katalogerna kan innebära risk för personskada.
22 Reparation av verktyg får endast utföras av godkänd DEWALT
serviceverkstad
Det här verktyget motsvarar gällande säkerhetsbestämmelser.
För att undvika olycksfall ska reparationer och elanordningar endast
utföras av behörig elektromontör.
Särskilda säkerhetsregler för geringssågar
• Kontrollera att sågklingan roterar åt rätt håll. Kontrollera att klingan är
skarp. Använd varken mindre eller större sågklingor än vad som
rekommenderas. Se “tekniska data” för information om sågklingans
storlek.
• Kontrollera att alla reglage och spärrar är åtdragna innan Du startar sågen.
• Kontrollera med jämna mellanrum att ventilerna på sågen ej är
igensatta av damm och spån.
• Drag ut stickkontakten ur väggen innan Du utför underhållsarbete eller
byter sågklinga.
• Läs bruksanvisningen innan Du använder tillbehör till sågen.
Fel användning kan medföra person- och materialskador.
• Se till att motorn når fullt varvtal innan Du börjar såga.
• Släpp upp såghuvudet från sågsnittet innan Du släpper strömbrytaren.
• Sätt inte in något föremål i fläkten för att stanna motoraxeln.
• Håll händerna borta från sågklingan när strömmen är ansluten.
• Såga inte extremt små bitar.
• Försök inte stoppa sågklingan genom att pressa något föremål mot
klingan. Det kan orsaka mycket svåra personskador.
• Använd aldrig skadade sågklingor.
• Använd inga slipskivor.
• Såga aldrig ferrometaller, icke-ferrometaller eller murverk.
Övriga risker
Följande risker är förbundna till användningen av geringssågar:
Även om man följer alla relevanta säkerhetsföreskrifter och tillämpar alla
säkerhetsanordningar kan vissa kvarstående risker inte undvikas. Dessa är:
- Hörselskada.
- Risk för olyckor orsakade av det roterande sågbladets oskyddade delar.
- Risk för kroppsskada vid bladbyte.
74
SVENSKA
- Risk att klämma fingrarna när skyddskåporna öppnas.
- Hälsorisker till följd av inandat damm som bildas vid sågning av trä,
i synnerhet ek, bok och MDF.
Kontroll av förpackningens innehåll
Förpackningen innehåller:
1 Delvis monterad maskin
1 Insexnyckel 4 mm
1 Insexnyckel 6 mm
1 216 mm TCT sågklinga
2 Låsskruvar
1 Insatsanhåll (med 2 st skruvar)
1 Instruktionshandbok
1 Sprängteckning
• Kontrollera defekter på verktyg, delar och tillbehör som kan ha uppstått
i samband med transport.
• Läs noga igenom handboken och förvissa Dig om att Du förstår
instruktionerna innan Du börjar använda maskinen.
• Avlägsna sågen försiktigt från förpackningsmaterialet.
Beskrivning (fig. A1 & A2)
Din DEWALT Kap- och Geringssåg är utvecklad för professionell
användning. Detta högprecisionsverktyg kan enkelt och snabbt ställas in på
vertikal rak kapning, vinklad kapning, geringskapning eller dubbelgering.
Om arbetsstycket sätts på en träbit ökas kapaciteten till 300 mm.
A1
1 Strömbrytare
2 Spärr för såghuvudet
3 Handtag
4 Fast övre klingskydd
5 Yttre fläns
6 Låsskruv för sågklingan
7 Undre klingskydd
8 Insatsanhåll
9 Fast bord
10 Låsskruv för sågklingan
11 Spärrhake för fasta stopp
12 Låsskruv för gering
13 Svängbart bord/geringsarm
14 Geringsskala
15 Anhåll
16 Övre utsugsmunstycke
A2
17 Spärr för såghuvudets längdrörelse
18 Hake för såghuvudet
19 Spännhake för såghuvudets vinkel
20 Vinkelskala
21 Hål för skruvar vid fastmontering av sågen på bänk
22 Transportspärr
23 Styrstänger
24 Såghuvud
Extra tillbehör
A3
25 Ändbricka
26 Stödstänger
27 Materialstöd
28 Fastspänningsanordning för arbetsstycke
29 Svängbart materialstopp
30 Justerbart stativ (max höjd 760 mm)
31 Stödben
75
A4
32 Längdstopp för korta arbetsstycken (kan bara användas tillsammans
med stödstängerna [26])
A5
31 Stödben
33 Rullbord
Elektrisk säkerhet
Den elektriska motorn är endast avsedd för en spänning. Kontrollera alltid
att spänningen på nätet motsvarar den spänning som finns angiven på
märkplåten.
Utbyte av kabel eller kontakt
Tänk på säkerhetsföreskrifterna när du ska byta ut sladden eller kontakten.
En kontakt med frilagda kopparledare är livsfarlig om den kopplas i ett
spänningsförande eluttag.
Bruk med förlängningssladd
Om du behöver använda en förlängningssladd, använd en godkänd
förlängningssladd lämpad för den här maskinens strömförbrukning
(se tekniska data). Minsta ledartjocklek är 1,5 mm2.
Om du använder en sladdvinda, vira alltid av sladden fullständigt.
Montering
Dra alltid ut kontakten innan montering.
Motorn och skydden är redan monterade på bordet.
DE7777, extrautrustning - dammsugning (fig. B)
Det övre utsugsmunstycket (16) är monterat på fabriken.
• Tryck in det mittersta utsugsmunstycket (34) enligt figuren.
• Fixera det undre utsugsmunstycket (35) med hjälp av skruvarna (36).
• Fäst slangarna (37) till munstyckena; den längsta slangen till
munstycke (16).
• Anslut slangarna till 3-vägsadaptern (38).
• Använd om möjligt en dammsugare som fyller gällande föreskrifter
gällande dammutsläpp.
Montering av insatsanhållet (fig. A2 & C)
Använd geringsanhållet vid alla sågningar!
• Tryck ned såghuvudet (24) och dra ut transportspärren (22),
släpp sedan upp såghuvudet igen (fig. A2).
• Sätt in skruvarna (40) och klämbrickorna (41) i hålen (39) enligt figuren
för att montera insatsanhållet (fig. C).
Sladdklämma (fig. D)
• Sätt in sladden (42) i sladdklämman (43). Se till att tillräckligt mycket
sladd är fri så att såghuvudet kan manövreras fritt.
Bänkmontering (fig. E)
Sågen kan monteras på alla plana och stabila ytor. Men det bästa är att
montera sågen med en arbetshöjd på 700-750 mm.
• För in de två låsskruvarna (45) i de två hålen (21).
• Se till att sågen monterats ordentligt så att den inte kan röra sig under
sågningen.
sv - 3
SVENSKA
Montering av sågklinga (fig. A1, F1 & F2)
• Kontrollera att de två 0°-markeringarna (52) på skalan (14) syns (fig. H2).
• Lägg en vinkelhake (53) mot anhållets vänstra sida (15) och mot
sågklingan (45) (fig. H3).
Tänderna på ett nytt blad är mycket vassa och kan vara farliga.
• Håll spindellåset (44) intryckt och snurra sågklingan med handen tills
Du känner att låset tar. Fortsätt att trycka in spindellåset så att klingan
inte kan snurra (fig. F1).
• Använd 6 mm insexnyckeln och lossa låsskruven för sågklingan (6)
genom att vrida den medsols. Ta bort låsskruven för klingan (6),
klämbrickan och den yttre flänsen (5) (fig. A1).
• Tryck in det kombinerade undre klingskyddet och spärren för såghuvudet
(2) så att det undre skyddet (7) höjs och ta bort sågklingan (45) (fig. F2).
• Montera den nya sågklingan (45) på axeln (46) på den inre flänsen (47)
och kontrollera samtidigt att spetsen på de undre sågtänderna pekar
mot anhållet (bort från operatören) (fig. F2).
• Byt ut den yttre flänsen (5), och se till att lokaliseringsklackarna (48)
sitter på plats ordentligt, en på var sida av motorn.
• Dra åt låsskruven för sågklingan (6) genom att dra den motsols samtidigt
som Du trycker in spindellåset (44) med den andra handen (fig. F1).
Tryck aldrig in spindellåset medan bladet roterar.
Inställning
Låt vinkelhaken inte vidröra sågtändernas spetsar.
• Om sågklingan inte är exakt 90° i förhållande till anhållet:
• Lossa de två skruvarna (53) och flytta skalan/såghuvudet till vänster
eller höger tills sågklingan enligt vinkelhaken är i 90° vinkel i förhållande
till anhållet (fig. H4).
• Dra åt låsskruven för gering (12) (fig. H1).
• Dra åt de två skruvarna (53) (fig. H4).
Se till att den bakre kanten på skalan vidrör de två
lokaliseringsklackarna (54) hela tiden.
Kontroll och justering av sågklingan i förhållande till bordet
(fig. A2, J1 - J3)
• Kontrollera att såghuvudet är fastlåst i 0° geringsposition.
• Lossa på spännhaken för såghuvudets vinkel (19) genom att dra den
nedåt (fig. A2).
• Tryck såghuvudet åt höger tills det är helt vertikalt och lås spännhaken
igen (19).
• Lägg en vinkelhake (53) mot sågbordet och längs med sågklingan (45)
(fig. J1).
Dra alltid ur kontakten innan justering.
Låt vinkelhaken inte vidröra sågtändernas spetsar.
Din geringssåg var korrekt justerad när den lämnade fabriken.
Om justering skulle behövas efter transport eller hantering, eller av något
annat skäl skall följande instruktioner följas. När dessa justeringar
genomförts behöver de inte ändras igen.
Justering av styrstängerna för konstant djup (fig. A2, F1, G1 & G2)
Sågklingan skall snurra fritt utan att vidröra det fasta bordet vid spårets
slut eller vid den rörliga armens front. För att uppnå denna precision i alla
lägen måste styrstängerna vara parallellt inställda till bordet när
såghuvudet är i sitt lägsta läge.
• Tryck in det kombinerade undre klingskyddet och spärren för
såghuvudet (2) (fig. F1).
• Tryck ned såghuvudet helt i den bakre positionen och mät höjden
mellan det rörliga bordet (13) och underkanten av den yttre flänsen (5)
(fig. G1).
• Lossa spärren för såghuvudets längdrörelse (17) (fig. A2).
• Håll såghuvudet nedtryckt och dra det hela vägen ut.
• Mät ännu en gång höjden enligt figur G1. Båda mätresultaten ska
stämma överens.
• Inställningen går till så här:
• Lossa låsmuttern (49) i fästet (50) som är placerat under det övre
utsugsmunstycket (16) och justera skruven (51) efter behov, en liten bit
i taget (fig. G2).
• Dra åt låsmuttern (49).
Kontrollera alltid att sågklingan inte vidrör det fasta bordet vid
spårets slut eller vid den rörliga armens front. Det är viktigt att
kontrollera detta både i 90° och 45° vinkel. Starta inte sågen
innan detta har kontrollerats!
Kontroll och justering av sågklingan i förhållande till anhållet
(fig. A2, H1 - H4)
• Lossa låsskruven för gering (12) genom att vrida den motsols (fig. H1)
• Tryck ned huvudet och lås det med transportspärren (22) (fig. A2).
• Lyft spärrhaken (11) och vrid såghuvudet till geringsposition 0°.
Dra inte åt låsskruven (12) (fig. H1).
sv - 4
• Inställningen går till så här:
• Lossa spännhaken (19) (fig. A2).
• Vrid justeringsskruven (55) med en insexnyckel, in eller ut efter behov
(fig. J2).
• Kontrollera att markören (56) pekar på 0° på vinkelskalan (20) (fig. J3).
• Om inte, lossa de två skruvarna (57) flytta skalan (20) efter behov och
dra åt de två skruvarna igen.
Kontroll och justering av vinkelgraden (fig. J3, K1 & K2)
Sågen har ett system för vinkelinställning (58) som gör det möjligt att fixera
inställningen vid 45° eller 48° (fig. K1).
- Utåt = 48°
- Inåt = 45°
• Tryck in sprinten som reglerar 45°/48° (58).
• Tryck ned spännhaken (19).
• Vrid såghuvudet åt vänster, så mycket det går.
• Kontrollera med en gradskiva att vinkeln är exakt 45° (fig. K2).
• Om justering är nödvändig, vrid på justeringsskruven (59) (fig. J3).
Vid justeringen kan det vara bra att hålla såghuvudet för att
minska belastningen och på så sätt underlätta justeringen.
Bruksanvisning
• Följ alltid säkerhetsföreskrifterna och tillhörande bestämmelser.
• Se till att allt material som ska sågas är ordentligt fastspänt.
• Utöva endast lätt tryck mot maskinen och tryck aldrig i
klingans sidriktning.
• Undvik överbelastning.
Innan Du börjar:
• Montera rätt sågklinga. Använd inga sågklingor som är för slitna.
Apparatens högsta varvtal får inte överskrida sågklingans.
• Försök aldrig såga mycket små bitar.
• Låt bladet såga fritt. Tvinga inte sågen.
76
SVENSKA
• Såga inte förrän motorn har uppnått full hastighet.
• Se till att alla spärrknappar och spännhandtag är åtdragna.
Strömbrytare (fig. A) (fig. L1 & L2)
DW701 - Inställning av den elektroniska hastighetskontrollen
Denna modell har elektronik vilket ökar motorstyrkan, stannar sågklingan
med en broms och ger möjlighet att variera hastigheten på klingan.
Hastigheten kan varieras mellan 2.500-5.000 v/min-1 med hjälp av ett
elektroniskt reglage (60) för enhetlig kapning och sågning i alla slags trä,
plaster och aluminium.
• Vrid den elektroniska hastighetskontrollen till önskad nivå.
Rätt inställning är dock en fråga om erfarenhet.
1 = 2.500 min-1
2 = 3.100 min-1
3 = 3.800 min-1
4 = 4.400 min-1
5 = 5.000 min-1
DW701/DW707
• Tryck in strömbrytaren (1) för att starta sågen medan Du samtidigt
trycker in det kombinerade undre klingskyddet och spärren för
såghuvudet (2) enligt fig. L2.
• Stanna sågen genom att släppa strömbrytaren.
• Man kan inte låsa strömbrytaren.
Sågningens kvalitet
Hur jämnt ett sågsnitt blir beror på många faktorer, t ex materialet som
sågas. Vid listverk och andra precisionsändamål som kräver ett jämnt
sågsnitt får du bäst resultat med en vass sågklinga (60 tänder karbidstål)
och en långsam, jämn sågrörelse.
Se till att materialet inte kryper medan du sågar; kläm det
ordentligt på plats. Låt alltid klingans stanna helt innan du lyfter
armen. Om det ändå bryts ut små fibrer vid arbetsstyckets
bakända, klistra en bit maskeringstejp på trät där sågningen
ska göras. Såga igenom tejpen och avlägsna den försiktigt när
du är färdig.
Geringsinställning (fig. A1)
Det finns fasta geringsstopp på 0°, 15°, 22,5°, 30°, 31,6° och 45° till
vänster och höger. Det är också möjligt att ställa in ett stopp på 48°.
• Lossa låsskruven för gering (12) och lyft spärrhaken (11) för att frigöra
geringsarmen.
• Flytta geringsarmen till önskat läge och lås den genom att dra åt
låsskruven (12).
• Justera geringsarmen (13) enligt fig. H1 - H3 genom att flytta armens
kant till den önskade marketingen på skalan:
- till vänster om 0° : röda markeringar
- till höger om 0° : svarta markeringar
Kontrollera att inte den avkapade biten kläms mellan klingan
och anhållet vid geringssågning. Avkapningsvinkeln skall vara
större än 90° annars kan den avkapade biten följa med
klingans rotationsriktning.
Inställning av vinkeln (fig. K1)
• Sätt sprinten som reglerar 45°/48° (58) i önskat läge.
• Lossa spännhaken (19) och vinkla huvudet åt vänster;
det finns markeringar för 0°, 15°, 30°, 33,85° och 45°.
• Håll i såghuvudet och låt det inte falla fritt.
• Håll fast såghuvudet och lås spännhaken (19) ordentligt.
77
Vertikal rak kapning (fig. A2 & M)
• Lossa låsskruven för gering (12) och lyft upp spärrhaken för fasta
stopp (11) (fig. A2).
• Sätt geringsarmen i 0° och lås låsskruven.
• Lägg det trä som ska kapas mot anhållet.
• Greppa handtaget (3) och pressa in spärren för såghuvudet (2) så att
huvudet frigörs. Starta sedan motorn genom att trycka in
strömbrytaren (1). Börja alltid sågsnittet närmast anhållet (fig. M)
• Tryck ned såghuvudet så att sågklingan kan såga igenom
arbetsstycket. Låt sågklingan göra arbetet, pressa inte för hårt.
• När såghuvudet är helt nedpressat, dra då såghuvudet åt Dig för att
fullfölja sågsnittet.
• När sågsnittet är utfört, för upp såghuvudet ur materialet, släpp spärren
för såghuvudet (2) och strömbrytaren, och återställ såghuvudet i sin
låsta “parkerings”-position.
• För vissa typer av plastprofiler, rekommenderar vi att
handlingarna utförs i motsatt ordningsföljd.
• Det undre klingskyddet är konstruerat för att snabbt täcka
sågklingan när spärren för såghuvudet (2) släpps. Om inte
skyddet täcker klingan efter ca. 1 sekund, kontakta en
auktoriserad DEWALT servicestation.
Vertikal geringskapning (fig. A2 & N)
• Lossa låsskruven för gering (12) och lyft upp spärrhaken för fasta
stopp (11) (fig. A2).
• Flytta huvudet till vänster eller höger till önskad vinkel.
Det finns förinställningar vid 15°, 22,5°, 30° och 45° (fig. N).
• Om någon annan vinkel eller 48° behövs, håll såghuvudet fast
ordentligt och dra åt låsskruven för gering.
• Kontrollera alltid att låsskruven är ordentligt låst innan Du börjar såga.
• Följ samma procedur som för “vertikal rak kapning”.
När du snedsågar en liten bit från trästyckets ända, placera trät
så att biten som ska sågas av befinner sig på sidan med den
större vinkeln mot anslaget; alltså stycket som ska sågas av till
höger vid vänstergering och till vänster vid högergering.
Vinklad kapning (fig. A2, K1 & O)
Vinklarna kan ställas in från 0° till 48° till vänster. Vinklar upp till 45° kan
kapas med geringsarmen mellan noll och maximalt 45° geringsposition
vänster eller höger.
• Lossa spännhaken (19) och ställ in önskad vinkel (fig. A2).
• Använd sprinten som reglerar 45°/48° (58) om det behövs (fig. K1).
• Lås spännhaken (19) ordentligt igen (fig. A2).
• Följ samma procedur som för “vertikal rak kapning”.
Sammansatt geringssnitt (fig. P1 & P2)
Det här är en kombination av ett geringssnitt och ett vinklat snitt.
Detta är den slags sågning som man använder för att göra lister eller lådor
med vinklade sidor som den som visas i fig. P1.
Om vinklarna varierar från sågning till sågning, kontrollera då
att spännhaken och låsskruvarna är ordentligt fixerade.
De måste fixeras efter varje ändring av vinklar.
• Diagrammet nedan är en hjälp vid val av vinkel och geringsinställning vid
dubbelgering. Tabellen läses på följande sätt: Välj en vinkel “A” (fig. P2)
på arbetsstycket och leta reda på den vinkeln på cirkelbågen i
diagrammet. Från denna punkt, följ tabellen nedåt för att hitta den
korrekta vinkeln och följ den tvärs över för att hitta rätt geringsvinkel.
• Ställ in sågen efter de fastställda vinklarna och gör några provsnitt.
• Försök sätta ihop de kapade bitarna.
• Exempel: För att göra en fyrsidig låda med 30° utvändig vinkel (vinkel “A”,
fig. P2), använd den övre högra cirkeln och leta upp 30° på cirkelskalan.
sv - 5
SVENSKA
• Följ den horisontella skärlinjen ut till sidorna för att hitta sågens
geringsvinkelinställning (23°).
• Följ på samma sätt den vertikala skärlinjen uppåt eller nedåt för att hitta
vinkelinställningen på sågen (40°).
• Såga alltid några gånger i en provbit för att kontrollera att inställningen
är rätt.
5
10
15
20
25
30
65
40
45
40
50
55
60
40
35
FYRKANTIG
LÅDA
70
75
80
85
0
35
45
35
75
30
35
70
85
30
65
80
40
SEXKANTIG
LÅDA
30
25
45
20
65
70
50
25
20
40
55
60
75
20
80
85
55
60
25
35
50
45
15
15
30
40
15
25
35
30
10
15
10
5
5
5
5
5
10
15
20
Montera rullbordet enligt bruksanvisningen som följer med
stödbenen.
• Ersätt de korta standardstödstängerna på stödbenen med
stödstängerna från rullbordet på den sida där bordet ska användas.
• Följ alla instruktioner som följer med rullbordet.
Rekommenderade sågklingor
10
0
Användning av rullbord (fig. A3 & A5)
Rullbordet (33) underlättar hanteringen av stora och långa arbetsstycken
(fig. A5). Den kan kopplas både till höger och vänster sida av sågen.
Rullbordet går bara att använda tillsammans med de extra stödbenen (fig. A3).
10
15
20
Sätt sågen på stödbenen och montera stödstängerna.
Skruva fast materialstöden (27) ordentligt på stödstängerna (26).
Fastspänningsanordningen (28) fungerar nu som längdstopp.
Sätt ändbrickorna på plats (25).
Sätt fast det vridbara materialstoppet (29) på den bakre stödstången.
Använd det vridbara materialstoppet (29) för att justera kapning av
medellånga och långa arbetsstycken. Det kan justeras sidledes och
svängas bort när det inte används.
10
20
25
ÅTTAKANTIG
LÅDA
5
LÅDANS SIDA (VINKEL A)
STÄLL IN DENNA GERINGSVINKEL PÅ SÅGEN VINKEL PÅ
45
•
•
•
•
•
•
25
30
35
40
Tungsten hårdmetall
skodd (TCT)
Negativ tandvinkel
45
STÄLL IN DENNA FASVINKEL PÅ SÅGEN
Överskrid aldrig dubbelgeringsvinklarna på 45° vinkel med 45°
vänster eller höger gering.
Fastmontering av arbetsstycket (fig. A3)
Använd alltid en materialklämma vid sågning av icke järnhaltiga metaller.
• I de flesta fall räcker det med sågklingans rörelse för att hålla
arbetsstycket på plats mot anhållet.
• Om materialet har en tendens att lyfta eller åka framåt mot anhållet,
kan det vara lämpligt att använda fastspänningsanordningen som finns
som tillbehör.
Sågning av korta arbetsstycken (fig. A4)
Vi rekommenderar användning av längdstopp (32) både för seriearbeten
och för korta arbetsstycken av olika längd. Längdstoppet kan endast
användas tillsammans med ett par extra stödstänger (26).
Negativ tandvinkel
rak slipad topp
Användning
Diameter Antal tänder
Trä, skivor tjocka plastprofiler
Högkvalitativa paneler
(fina snitt), tunna plastprofiler
Tunna plastprofiler
(t.ex. rullgardinslister, kabelrör)
216
216
24
48
216
60
Sågning av icke järnaltiga metaller
Vid sågning av icke järnhaltiga metaller skall maskinen endast användas i
geringsläge. Vi rekommenderar att aldrig utföra fassågning och
sammansatt gering i icke järnhaltiga metaller. Maskinen skall aldrig
användas för sågning av järnhaltiga metaller.
• Använd alltid en materialklämma vid sågning av icke järnhaltiga
metaller. Se till att arbetsstycket är ordentligt fastspänt.
• Använd endast sågklingor avsedda för sågning av icke järnhaltiga
metaller
• Vid applicering av smörjmedel skall endast vax eller separationsspay
användas, aldrig emulsioner eller liknande vätskor.
• Anslut en FI- eller DI-brytare mellan maskinen och nätet för att undvika
remanensrisker orsakade av metallspån.
Sågning av långa arbetsstycken (fig. A3)
FI-brytaren skall uppfylla följande krav:
Använd alltid stöd till långa arbetsstycken.
Figur A3 visar den idealiska uppställningen vid sågning av långa
arbetsstycken när sågen används fristående (all utrustning kan fås som
tillbehör). Denna utrustning (med undantag av stödbenen och
fastspänningsanordningen för arbetsstycken) behövs både på inmatningsoch utmatningssidan:
- Stödben (31) (med monteringsinstruktioner).
- Stödstänger (500 eller 1.000 mm) (26).
- Stativ (30) för stödstängerna. Använd inte stativet till att stötta
maskinen! Stativets höjd är justerbar.
- Materialstöd (27).
- Ändbricka (25) för att stötta stängerna
(även vid arbete på en existerande bänk).
- Fastspänningsanordning (28).
- Svängbart materialstopp (29).
sv - 6
märkspänning
märkström
reaktionstid
smältström
230 V
16 A
< 15 ms
30 mA
DI-brytaren skall uppfylla följande krav:
DIN VDE 0661
märkspänning
märkström
smältström
flerpolig frånkoppling
PE-övervakning
lågspänningsutlösning
230 V
16 A
30 mA
L+N+PE
Kontakta Din återförsäljare för vidare information om lämpliga tillbehör.
78
SVENSKA
Transport (fig. A1 & A2)
• Ställ in sågen på 0° gering och 0° vinkel innan transport.
• Tryck in det kombinerade undre klingskyddet och spärren för
såghuvudet (2) (fig. A1).
• Tryck ned såghuvudet och lås med transportspärren (22) (fig. A2).
• För sågklingan till viloläget och tryck på spärren för såghuvudets
längdrörelse (17).
• Bär alltid sågen i handtaget (3).
Skötsel
Ditt DEWALT elverktyg har tillverkats för att, med så lite underhåll som
möjligt, kunna användas länge. Varaktig och tillfredsställande användning
erhålles endast genom noggrann skötsel och regelbunden rengöring.
Smörjning
Ditt elverktyg behöver ingen smörjning.
Rengöring
Håll ventilationsöppningen ren och rengör regelbundet elverktyget med en
mjuk trasa.
Förbrukade maskiner och miljön
När Din produkt är utsliten, skydda naturen genom att inte slänga den
tillsammans med vanligt avfall. Lämna den till de uppsamlingsställen som
finns i Din kommun eller till en DEWALT serviceverkstad.
GARANTI
• 30 DAGARS NÖJD-KUND-GARANTI •
Om du inte är fullständigt nöjd med din DEWALT-maskinens prestanda
behöver du endast returnera den inom 30 dagar, komplett som vid
köpet, till ditt inköpsställe eller en DEWALT auktoriserad serviceverkstad
för fullständig återbetalning eller utbyte. Inköpsdatum måste påvisas.
• ETT ÅRS FRI FÖREBYGGANDE SERVICE •
Om din DEWALT-produkt inom 12 månader efter inköpsdatum kräver
underhåll eller service, utförs detta kostnadsfritt av en auktoriserad
serviceverkstad. Fri förebyggande service omfattar arbets- och
reservdelskostnader för elektriska verktyg. Kostnad för tillbehör ingår ej.
Inköpsdatum måste påvisas.
• ETT ÅRS GARANTI •
Om din DEWALT-produkt inom 12 månader efter inköpsdatum visar
defekter på grund av brister i material eller vid produktionen, garanterar
vi att kostnadsfritt ersätta alla defekta delar eller, på vårt eget initiativ,
att gratis ersätta produkten på villkor att:
• Produkten inte har missbrukats.
• Eventuella reparationer har utförts av auktoriserad verkstad/personal.
• Inköpsdatum kan påvisas.
Denna garanti erbjuds som extra fördel och är separat från köparens
föreskrivna rättigheter.
För adressen till närmaste DEWALT auktoriserade serviceverkstad,
se aktuell katalog för vidare information eller kontakta DEWALT.
Importör i Sverige: Black & Decker AB
DEWALT service
Skulle fel uppstå på maskinen, lämna då alltid in den till en auktoriserad
serviceverkstad. Se aktuell prislista/katalog för vidare information elle
kontakta DEWALT.
På grund av forskning och utveckling kan ovanstående specifikationer
ändras vilket inte meddelas separat.
79
sv - 7
TÜRKÇE
ÇAPRAZ DİŞLİ GÖNYE TESTERESİ DW701/DW707
Tebrikler!
Avrupa Birliği şartnameye uygunluk beyan/
Bir D E WALT elektrikli aletini seçmiş bulunuyorsunuz. Ürün
geliştirme ve yenilemede y llar n deneyimi D E WALT’
profesyonel kullan c lar işin en güvenilir partnerlerden biri
haline getirmektedir.
DW701/DW707
D E WALT, bu elektrikli aletlerin 89/392/EEC, 89/336/EEC,
73/23/EEC, EN 61029, EN 55104, EN 55014, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3’e uygun olarak tasarland ğ n beyan eder.
İçindekiler
Teknik veriler
Avrupa Birliği şartnameye uygunluk beyan
Güvenlik talimatlar
Ambalaj n içindekiler
Tan m
Elektrik güvenliği
Uzatma kablosu
Montaj
Ayar
Kullan m talimatlar
Bak m
Garanti
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
-
1
1
2
3
3
3
3
3
4
5
7
8
Voltaj
V
Güç girişi
W
Güç ç k ş
W
B çak çap
mm
B çak deliği
mm
Azami b çak h z
dak -1
Gönye (azami konumlar) sol ve sağ
Meyil (azami konumlar)
sol
Bileşik gönye
meyil
gönye
Kapasiteler
çapraz kesim 90°
mm
gönye 45°
mm
gönye 48°
mm
meyil 45°
mm
meyil 48°
mm
Toplam ölçüler
kg
Sigortalar
230 V aletler
EN 50144’e uygun ölçümlendiğinde, ses şiddeti seviyesi
86/188/EEC & 89/392/EEC’ye uygundur:
DW701
DW707
L pA (ses şiddeti)
dB(A)*
89,7
89,7
L WA (akustik gücü)
dB(A)
97,7
97,7
* kullan c n n kulağ nda
85 dB(A) ses şiddeti (bas nc ) aş ld ğ nda, kulaklar
korumak için gerekli önlemleri al n.
Teknik veriler
Ağ rl k
Daha fazla bilgi için, lütfen aşağ daki adresden D E WALT ile
temas kurun veya k lavuzun arkas na bak n.
DW701
230
1.600
1.100
216
30
2.500-5.000
48°
48°
45°
45°
DW707
230
1.200
800
216
30
6.700
48°
48°
45°
45°
60 x 270
60 x 190
60 x 180
48 x 270
44 x 270
460 x 560
x 430
16
60 x 270
60 x 190
60 x 180
48 x 270
44 x 270
460 x 560
x 430
15,5
Bu aletin ivme karesinin ortalama ağ rl kl kökü EN 50144’e
uygundur:
DW701
DW707
2,5 m/s 2
2,5 m/s 2
TÜV Rheinland
Sicherheit und Umweltschutz GmbH
Am Grauen Stein
D-51105 Köln
Almanya
Vesika numaras
BM 9410802 01
Mühendislik ve Ürün Geliştirme Müdürü
Horst Großmann
10 A
Bu k lavuzun tümünde, aşağ daki semboller kullan lm şt r:
Bu k lavuzdaki talimatlara uyulmamas halinde,
yaralanma, ölüm veya aletin hasar görmesi tehlikesi
olduğunu gösterir.
Elektrik çarpmas tehlikesi olduğunu gösterir.
Keskin kenarlar.
tr - 1
D E WALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Almanya
80
TÜRKÇE
Güvenlik talimatlar/
Elektrikli aletleri kullan rken daima, yangin, elektrik çarpmas
ve yaralanma riskini azaltmak için, ülkenizde uygulanabilecek
güvenlik kurallar na uyun. Bu ürünü kullanma girişiminde
bulunmadan önce, aşağ daki güvenlik talimatlar n dikkatle
okuyun.Bu talimatlar güvenli bir yerde saklay n.
Genel Bilgiler
1 Çal/şma alan/n/z/ temiz tutun
Dağ n k yerler ve tezgahlar kazaya neden olabilir.
2 Çal/şma alan/n/z/n çevre koşullar/na dikkat edin
Elektrikli aletleri rutubete maruz b rakmay n. Çal şma
alan n z iyi ayd nlat n. Elektrikli aletleri, yan c s v ve
gazlar n bulunduğu ortamlarda kullanmay n.
3 Elektrik çarpmas/na karş/ önlem al/n
Topraklanm ş yüzeylere temastan kaç n n
(Örn: borular, radyatörler, ocaklar ve buzdolaplar ).
4 Çocuklar/ aletlerden uzak tutun
Çocuklar n aletle veya uzatma kablosu ile temas na izin
vermeyin. Herkesi çal şma alan ndan uzak tutun.
5 Aç/k havada kullan/m için uzatma kablolar/
Alet aç k havada kullan ld ğ nda, daima aç k havada
kullan m için özel yap lm ş ve böyle olduğunu gösteren bir
damga taş yan uzatma kablolar kullan n.
6 Kullan/lmayan aletleri saklay/n
Kullan lmayan elektrikli aletleri kuru, güvenli ve
çocuklar n ulaşamayacağ bir yerde saklay n.
7 Uygun giyinin
Bol elbise giymeyin, tak takmay n. Hareketli motor
parçalar bunlar kapabilir. Aç k havada çal şken, tercihen
lastik eldiven kullan n ve kaymaz tabanl ayakkab giyin.
Saç n z uzunsa koruyucu başl k giyin.
8 Koruyucu gözlük tak/n
İşlemin toz veya f rlayan parçac k yaratmas halinde,
yüz veya toz maskesi kullan n.
9 Maksimum ses şiddetine dikkat edin
Ses şiddeti 85 dB(A)’y aşarsa, kulağ n z korumak için
gerekli önlemleri al n.
10 İşlediğiniz parçay/ iyi sabitleyin
İşlediğiniz parçay sabitlemek için, işkence veya mengene
kullan n. Bu hem daha güvenli olur, hem de iki elinizde
serbest kalm ş olur.
11 Aş/r/ uzanarak çal/şmay/n
Daima yere s k ve dengeli basmaya dikkat edin.
12 Aletin kazara çal/şt/r/lmas/na olanak vermeyin
Fişi tak l aleti, parmağ n z tetikte taş may n.
Fişi takarken tetiğin çekili olmamas na dikkat edin.
13 Daima dikkatli olun
Yapt ğ n z işe dikkat edin. İnsiyatifinizi kullan n.
Yorgunken aleti kullanmay n.
14 Aletin fişini çekin
Aleti baş boş b rakmadan önce enerjisini kesin ve
tamamen durmas n bekleyin. Aleti kullanmayacağ n z
zaman, bak m yapmadan önce veya aksesuarlar n
değiştirirken fişini çekin.
15 Ayar anahtarlar/n/ ve aparatlar/n/ ç/kart/n
Aleti çal şt rmadan önce, üzerinde hiçbir ayar anahtar ve
aparat n n bulunmamas na dikkat edin.
16 İşe uygun alet kullan/n
Küçük alet veya aksesuarlar , ağ r hizmet tipi aletin
görevini yapmaya zorlamay n.
Alet, imalat amac na uygun olan işi daha iyi ve güvenli
yapacakt r.
Dikkat! Bu kullan m k lavuzunda tavsiye edilenlerin
d ş nda aksesuar ve parçalar n kullan m yaralanma riski
doğurabilir.
81
17 Kabloyu dikkatli kullan/n
Asla aleti kablosundan tutarak taş may n veya fişi çekmek
için kabloya as lmay n. Kabloyu, s , yağ ve keskin
kenarlardan uzak tutun.
18 Aletlerinize iyi bak/n
Daha iyi ve güvenli performans için aletlerinizi iyi
durumda ve temiz tutun. Bak m ve aksesuar değişimi için
talimatlara uyun. Aletin kablosunu düzenli olarak kontrol
edin ve hasarl ise yetkili D E WALT servisine onart n.
Uzatma kablolar n da düzenli kontrol edin ve hasarl ise,
yenileyin. Tüm komuta mekanizmas n kuru, temiz ve
yağlardan uzak tutun.
19 Hasarl/ parça kontrolü yap/n
Aleti kullanmadan önce, düzgün çal şacağ ndan ve amaca
uygun işleyeceğinden emin olmak için, özenle hasar
kontrolü yap n. Hareketli parçalar n ayars z olup olmad ğ
veya tutukluk yap p yapmad ğ n , k r k parça olup
olmad ğ n ve çal şmas n etkileyebilecek diğer durumlar
kontrol edin. Hasarl siperleri veya diğer ar zal parçalar
talimatlar uyar nca onart n veya yeniletin. Tetiği ar zal
ise, aleti kullanmay n. Tetiği yetkili bir D E WALT onar m
merkezinde değiştirin.
20 Aletinizi, yetkili bir D E WALT onar/m merkezinde onart/n
Bu elektrikli alet ilgili güvenlik kurallar na uygundur.
Tehlikeyi önlemek için, elektrikli aletler, sadece kalifiye
teknisyenler taraf ndan onar lmal d r.
Gönye Testereleri ile ilgili Ek Güvenlik Kurallar
• B çağ n doğru yönde dönmesine dikkat edin. B çağ n
keskin kalmas na özen gösterin. Önerilenden daha büyük
ya da daha küçük çapl b çaklar kullanmay n. Doğru b çak
ölçüleri için teknik verilere bak n z.
• Makineyi çal şt rmadan önce tüm tespit düğmelerinin ve
s k şt rma kollar n n s k olup olmad ğ n kontrol edin.
• Motor havaland rma yar klar n n temiz kalmas ve
k ym klarla t kanmamas n sağlamak için periyodik
aral klarla kontrol edin.
• Makineyi, her türlü bak m çal şmas ve b çak değiştirmeden
önce elektrikten ay r n.
• Aksesuarlar kullanmadan önce, kullan m k lavuzuna
başvurun. Aksesuarlar n yanl ş kullan m hasarlara neden
olabilir.
• Kesime başlamadan önce motorun tam h za ulaşmas n
bekleyin.
• Şalteri açmadan önce b çağ , kesilecek parçadaki kesikten
kald r n.
• Fana, motor şaft n engelleyecek herhangi bir cisim
yerleştirmeyin.
• Testere elektriğe bağl yken kesinlikle einizi b çak
bölgesine uzatmay n.
• Çok küçük parçalar kesmeyi denemeyin.
• Çal şan bir makineyi aniden durdurmak için kesinlikle
b çağ bir alet ya da başka bir cisimle s k şt rmaya
çal şmay n. Bu şekilde ciddi kazalara neden olabilirsiniz.
• Çatlak ya da hasarl testere b çaklar kullanmay n.
• Aş s nd r c diskler kullanmay n.
• Demir içeren ve içermeyen metaller ya da duvar malzemesi
kesmeyin.
tr - 2
TÜRKÇE
Diğer tehlikeler
Aşağ daki tehlikeler gönye tetere kullan m nda
görülebilmektedir:
- Dönen parçalara dokunma sonucu yaralanmalar
İlgili güvenlik kurallar n n uygulanmas na ve güvenlik
donan mlar n n kullan lmas na rağmen baz tehlikelerin
önüne geçilememektedir. Bu tehlikeler aras nda:
- Duyma hissinin azalmas .
- Dönen testere b çağ n n aç kta kalan k sm n n neden
olduğu kaza tehlikesi.
- B çak değiştirirken meydana gelebilecek kazalar.
- Siperleri açarken parmaklar n ezilme tehlikesi.
- Özellikle meşe, akgürgen ve MDF olmak üzere ahşep
keserken meydana gelen tozun yutulmas sonucu oluşan
sağl k sorunlar bulunmaktad r.
Ambalaj/n içindekiler
Ambalaj n içinde aşağ dakiler vard r:
1 K smen monte edilmiş makine
1 4 mm Allen anahtar
1 6 mm Allen anahtar
1 216 mm TCT testere b çağ
2 Civatalar
1 Ayna ara parças (2 vidal )
1 Kullan m k lavuzu
1 Aç l ml çizim
• Nakliye s ras nda alette, parçalar nda veya aksesuarlar nda
hasar oluşup oluşmad ğ n kontrol edin.
• Aleti kullanmadan önce, bu k lavuzu iyice okuyup
anlamaya zaman ay r n.
• Testereyi dikkatli bir şekilde ambalajdan ç kart n.
Tan/m (şekil A1 & A2)
D E WALT Çapraz Dişli Gönye Testereniz profesyonel
uygulamalar için geliştirilmiştir. Çok hassas olan bu makine
kolayca çapraz dişli, meyil, gönye ya da bileşik gönye kesime
dönüştürülebilmektedir. Kesilecek parçan n bir ahşap
parças n n üzerine yerleştirilmesiyle kesim kapasitesi
300 mm’ye yükseltilebilmektedir.
A1
1 Açma/kapama anahtar
2 Başl k kilidini açma kolu
3 Taş ma kolu
4 Sabit üst siper
5 D ş flanş
6 B çak civatas
7 Alt b çak siperi
8 Ayna ara parças
9 Sabit tezgah
10 B çak yar ğ
11 Pozitif engel kolu
12 Gönye s k şt rma düğmesi
13 Döner tezgah/gönye kolu
14 Gönye ölçeği
15 Ayna
16 Üst toz çekme memesi
A2
17 Geçiş kilidi
18 Başl üst konum kitleme kancas
19 Meyil s k şt rma kolu
20 Meyil ölçeği
21 Tezgah montaj deliği
tr - 3
22 Kitleme düğmesi
23 Geçiş çubuklar
24 Testere başl ğ
Opsyonel aksesuarlar
A3
25 Tehgah uç plakas
26 Destek k lavuz raylar
27 Malzeme destek plakas
28 Malzeme k skac
29 Dönme engeli
30 Ayarlanabilir sehpa 760 mm (azami yükseklik)
31 Sehpa
A4
32 K sa parçalar için uzunluk engeli (k lavuz raylar yla
birlikte kullan lacakt r [26])
A5
31 Sehpa
33 Makaral tezgah
Elektrik güvenliği
Elektrik motoru, sadece tek voltaj için tasarlanm şt r.
Daima şebeke voltaj n n, aletinizin üstünde yaz l olan
voltajla ayn olmas na dikkat edin.
Kablo ya da Fişin değiştirilmesi
Kablo ya da fişi değiştirirken, ç plak bak r tellerin arz ettiği
tehlikeye dikkat ediniz.
Uzatma kablosu
Uzatma kablosu kullanmadan önce, gevşek ve ç plak iletken,
kötü bağlant , hasarl yal t m kontrolü yap n. Gerekli
onar mlar yap n veya gerekiyorsa, kabloyu yenileyin.
Montaj
Montaja başlamadan önce mutlaka makinenin fişini
prizden çekin.
Motor ve siperler önceden tezgah n üzerine monte edilmiştir.
DE7777, aksesuar - toz çekme (şekil B)
Üst sabit b çak siperinin memesi (16) fabrikada
yerleştirilmiştir.
• Ortadaki toz çekme memesini (34) şekilde gösterildiği gibi
tak n.
• Alt toz çekme memesini (35) vidalarla (36) tespit edin.
• Hortumlar (37) memelere tak n; uzun hortumu (16) no.lu
memeye tak n.
• Hortumlar , 3 ç k şl konektöre (38) bağlay n.
• Mümkün olduğu sürece toz emisyonlar yla ilgili kurallara
uygun olarak tasarlanm ş bir toz çekme cihaz kullan n.
Ayna ara parçasnn taklmas (şekil A2 & C)
Tüm kesimlerde daima gönye ara parças n kullan n!
• Kitleme düğmesini (22) d şar çekmek için testere başl ğ n
(24) aşağ ya bast r n ve tekrar kald r n (şekil A2).
82
TÜRKÇE
• Ayna ara parças n takmak için vidalar (40) ve rondeleleri
(41) şekilde gösterildiği gibi ilgili deliklere yerleştirin
(şekil C).
Kablo mengenesi (şekil D)
• Kabloyu (42), kablo mengenesine (43) tak n.
Testere başl ğ hareketinin engellenmemesi için yeterli
miktarda kablo sal n.
Tezgaha montaj (şekil E)
Testereniz her türlü düz yüzeye monte edilebilmektedir.
Önerilen çal şma yüksekliği 700-750 mm aras ndad r.
• Civatalar (45) deliklere (21) yerleştirin.
• Oynamay önlemek için testerenizi s k ca tespit edin.
Testere bçağnn taklmas (şekil A1, F1 & F2)
Yeni bir b çağ n dişleri çok keskindir ve tehlikeli
olabilir.
• Mil kilidine (44) bas n ve b çağ , kilit kavrayana kadar
kadar çevirin. B çağ n dönmesini önlemek için mil kilidini
tutmaya devam edin (şekil F1).
• 6 mm Allen anahtar yla, b çak civatas n (6) saat yönünde
çevirerek gevşetin. B çak civatas n (6), rondelesini ve d ş
flanş n (5) ç kart n (şekil A1).
• Alt b çak siperini (7) kald rmak için ve testere b çağ n (45)
ç kartmak için bileşik alt sipere ve başl k kilidini açma
koluna (2) bast r n (şekil F2).
• Yeni testere b çağ n (45), iç flanş n (47) üzerindeki omuz
(46) üzerine yerleştirin ve b çağ n alt kenar ndaki dişlerin
aynaya (operatörden öteye) bakmas na dikkat edin (şekil F2).
• D ş flanş (5) yerine tak n ve motorun her iki yan nda birer
tane tespit dili (48) bulunmas na ve iyi kavramalar na
dikkat edin.
• B çak civatas n (6), diğer elinizle mil kilidini (44) kavrar
konumda tutup saat yönünün aksine çevirerek s k şt r n
(şekil F1).
• Testere başl ğ geçiş kilidinin (17) açma sembolüne
bast r n (şekil A2).
• Testere başl ğ n tam olarak aşağ ya bast rarak son hareket
noktas na kadar çekin.
• Şekil G1’de gösterilen yüksekliği tekrar ölçün.
Her iki değer ayn olmal d r.
• Ayar yapmak için aşağ daki işlemi uygulay n:
• Üst toz çekme memesi (16) alt ndaki dirseğin (50) içindeki
kontra somunu (49) gevşetin ve viday (51) ihtiyaca göre
küçük ad mlarla ayarlay n (şekil G2).
• Kontra somununu (49) s k şt r n.
B çağ n, 90° dikey ve 45° meyil konumlar nda
yar ğ n arka taraf nda ya da döner kolun ön
taraf nda tezgaha temas etmemesine dikkat edin.
Bu kontrolü yapmadan önce makineyi çal şt rmay n!
Bçağn kontrol edilmesi ve aynaya göre ayarlanmas
(şekil A2, H1 - H4)
• Gönye s k şt rma düğmesini (12) saat yönünün aksine
çevirerek gevşetin (şekil H1)
• Başl ğ aşağ ya çekin ve kitleme düğmesiyle (22) bu
konumda kitleyin (şekil A2).
• Pozitif engel kolunu (11) kald r n ve başl ğ , engel ile 0°
gönye konumunda buluşana kadar hareket ettirin.
S k şt rma düğmesini (12) s k şt rmay n (şekil H1).
• Ölçek (14) üzerindeki iki adet 0° işaretinin (52)
görünebilir olmas na dikkat edin (şekil H2).
• Ayna (15) ile b çağ n (45) sol kenar na bir kare blok (53)
yerleştirin (şekil H3).
Kare blokun b çak dişlerinin uçlar na temaz
etmemesine özen gösterin.
• Testere b çağ ile ayna aras ndaki aç tam olarak 90° değilse:
• İki viday (53) gevşetin ve kare blokla ölçüldüğünde b çak
ile ayna aras ndaki aç 90° olana kadar ölçek/başl k
tak m n sağa ya da sola kayd r n (şekil H4).
• Gönye s k şt rma düğmesini (12) kitleyin (şekil H1).
• İki viday (53) s k şt r n (şekil H4).
B çak dönerken mil kilidine kesinlikle basmay n.
Gönye ölçeği arka kenar n n sürekli olarak iki tespit
diliyle (54) temas halinde olmas na dikkat edin.
Ayar
Herhangi bir ayar yapmadan önce makinenin fişini
prizden çekin.
Gönye testerenizin ayar fabrikada yap lm şt r. Taş ma,
kullan m ya da herhangi bir başka nedenden dolay yeniden
ayarlanmas gerekirse, testerenizi ayarlamak için aşağ daki
talimatlar uygulay n. Bu ayarlar bir kez yap ld ktan sonra
sabit kalacakt r.
Geçiş çubuklarnn sabit kesim derinliği için ayarlanmas
(şekil A2, F1, G1 & G2)
B çak, tüm tezgah boyunca sabit bir kesim derinliğinde
yürümeli ve yar ğ n arka taraf ndaki sabit tezgaha ya da
döner kolun ön taraf na temas etmemelidir. Bunun için geçiş
kollar , testere başl ğ tam bast r ld ğ nda tezgaha tam olarak
paralel olmal d r.
• Bileşik alt siperi ve başl k kilidi açma kolunu (2) bast r n
(şekil F1).
• Testere başl ğ n tam olarak arkaya doğru çekin ve döner
tezgah (13) ile d ş flanş n taban (5) aras ndaki yüksekliği
ölçün (şekil G1).
83
Bçağn kontrol edilmesi ve tezgaha göre ayarlanmas
(şekil A2, J1 - J3)
• Başl ğ n 0° gönye konumunda kitli olmas na dikkat edin.
• Meyil s k şt rma kolunu (19) aşağ ya bast rarak sal n
(şekil A2).
• Testere başl ğ n sağa bast rarak tamamen dikey olmas n
sağlay n ve meyil s k şt rma kolunu (19) s k şt r n.
• Tezgah n üzerine bir ayar karesi (53) yerleştirin ve b çağ n
(45) kenar na dayay n (şekil J1).
Kare blokun b çak dişlerinin uçlar na temaz
etmemesine özen gösterin.
• Ayar yapmak için aşağ daki işlemi uygulay n:
• Meyil s k şt rma kolunu (19) gevşetin (şekil A2).
• Allen anahtar yla viday (55) ihtiyaca göre ayarlay n
(şekil J2).
• Meyil göstergesinin (56) meyil ölçeğinde (20) 0°
göstermesine dikkat edin (şekil J3).
• Aksi halde iki viday (57) gevşeterek ölçeği (20) gerektiği
kadar hareket ettirin ve vidalar s k n.
tr - 4
TÜRKÇE
Meyil açsnn kontrolü ve ayarlanmas (şekil J3, K1 & K2)
Testerenizin, sabit konumun ihtiyaca göre 45° ya da 48°
olarak ayarlanabilmesini sağlayan ucu k vr ml bir meyil ayar
kolu (58) mevcuttur (şekil K1).
- D şar = 48°
- İçeri = 45°
• 45°/48° ayar kolunu (58) içeri itin.
• Meyil s k şt rma kolunu (19) aşağ ya itin.
• Testere başl ğ n sola doğru azami meyil konumuna itin.
• Bir gönye ile aç n n tam 45° olmas n sağlay n (şekil K2).
• Ayar gerektiğinde, meyil ayar vidas n (59) gerektiği kadar
çevirin (şekil J3).
Bu ayar yaparken, testere başl ğ n elinizle tutarak
üzerindeki ağ rl ğ kald r n. Ayar vidas bu şekilde
daha kolay çevirilebilmektedir.
Kullan/m talimatlar/
• Daima güvenlik talimatlar na ve uygulanan kurallara
uyun.
• Kesilecek parçan n, s k ca tespit edilmiş olmas na
dikkat edin.
• Alete hafifçe bast r n ve testere b çağ n n üzerine
yan bas nç binmemesine dikkat edin.
• Aş r yüklemeden kaç n n.
Kullanmadan önce:
• Uygun testere b çağ n tak n. Çok aş nm ş b çaklar
kullanmay n. Makinenin azami devri, b çağ n azami
devrinden fazla olmamal .
• Çok küçük parçalar kesmeye çal şmay n.
• B çağ n serbestçe kesmesini sağlay n. Kesimi zorlamay n.
• Kesime başlamadan önce motorun tam h za ulaşmas n
bekleyin.
• Tüm s k şt rma düğmeleri ve s k şt rma kollar n n kavrar
vaziyette olmas na dikkat edin.
Çalştrma ve kapatma (şekil L1 & L2)
DW701 - Elektronik h/z denetim ayar/n/n ayarlanmas/
Bu model motorun gücünü artt ran, otomatik fren olanağ ve
h z ayar sağlayan elektronik donan mlara sahiptir.
Testere h z , her tür ahşap, plastik ve aluminyumda düzgün
keim sonuçlar n n sağlanabilmesi için elektronik h z ayar
düğmesiyle (60) 2.500-5.000 dak -1 aras nda geçişsiz olarak
ayarlanabilmektedir.
• Elektronik h z denetim ayar n istenen siviyeye çevirin. En
doğru ayar n bulunmas biraz tecrübe gerektirmektedir.
1 = 2.500 dak -1
2 = 3.100 dak -1
3 = 3.800 dak -1
4 = 4.400 dak -1
5 = 5.000 dak -1
DW701/DW707
• Testereyi çal şt rmak için birleşik alt siperi ve baş kilidi
açma kolunu (2) şekil L2’de gösterildiği gibi s k şt r rken
çal şt rma tetiğine (1) bas n.
• Makineyi kapatmak için tetiği b rak n.
• Testerenizin çal şt rma tetiğini kitlemek için herhangi bir
tertibat bulunmamaktad r.
tr - 5
Kesim kalitesi
Bir kesimin düzgün olmas , kesilen malzemenin cinsi gibi bir
dizi değişkene bağl d r. Kal p ç karma ve hassasl k gerektiren
diğer işler için çok düzgün kesim gerektiğinde, keskin (60 dişli
karpit) b çak ve yavaş, düzenli bir kesim h z en iyi sonuçlar
sağlayacakt r.
Kesilen malzemenin kesim s ras nda yürümemesine
dikat edin; parçay s k ca tespit edin. Testere
kolunu kald rmadan önce daima b çağ n tamamen
durmas n bekleyin. Kesilen parçan n arka k sm nda
hala küçük çapl y rt lmalar oluyorsa, kesilecek
ahşab n üzerine bir seloteyp şeridi yap şt r n.
Kesimi şeridin içinden yapt ktan sonra, şeridi
dikkatli bir şekilde ç kart n.
Gönyenin ayarlanmas (şekil A1)
Gönye kolu 0°, 15°, 22,5°, 30°, 31,6° ve 45° sol ya da sağ
ayarlanabilmektedir. Gönye aç s 48°’ye de
ayarlanabilmektedir.
• Gönye kolunu salmak için gönye s k şt rma düğmesini (12)
gevşetin ve pozitif engel kolunu (11) kald r n.
• Kolu istenen aç ya çevirin ve gönye s k şt rma düğmesiyle
(12) kitleyin.
• Gönye kolunu (13) şekil H1 - H3’de gösterildiği gibi kolun
kenar n ölçek üzerindeki ilgili işarete çekerek birleştirin:
- 0°’n n solunda : k rm z işaretler
- 0°’nin sağ nda : siyah işaretler
Gönyeli kesim yaparken kesim d ş k sm n b çak ile
ayna aras nda kalmamas na dikkat edin, yani kesim
d ş kalan k sm n b çağa temas etmemesi için kesim
d ş k s m aç s n n 90°’den büyük olmas gerekiyor.
Meyilin ayarlanmas (şekil K1)
• 45°/48° ayar kolunu (58) istenen konuma ayarlay n.
• Meyil s k şt rma kolunu (19) gevşetin ve başl ğ sola eğin;
işaretli konumlar 0°, 15°, 30°, 33,85° ve 45°’dir.
• Başl ğ s k ca tutun ve düşmesine izin vermeyin.
• Başl ğ tutarak meyil s k şt rma kolunu (19) s k ca s k şt r n.
Dikey düz çapraz kesim (şekil A2 & M)
• Gönye s k şt rma düğmesini (12) gevşetin ve pozitif engel
kolunu (11) kald r n (şekil A2).
• Gönye mandal n 0° konumunda kavrat n ve gönye
s k şt rma düğmesini s k şt r n.
• Ahşap parçay aynaya dayayarak kesmek için yerleştirin.
• Tutma kolunu (3) kavray n ve baş kilidi açma koluna (2)
bast rarak başl ğ serbest b rak n. Motoru çal şt rmak için
çal şt rma tetiğine (1) bas n. Kesime ayna yak n nda
başlaman z önerilir (şekil M).
• Başl ğ aşağ ya bast r n ve b çağ kesilecek parçan n
içinden geçirin. B çağ zorlamay n.
• Testere başl ğ n , tam olarak bast rd ktan sonraki kesimi
tamamlamak için yavaşça çekin.
• Kesimi tamamlad ktan sonra, tetiği ve başl k kilidi açma
kolunu (2) serbest b rak n ve başl ğ yukar ya park
konumuna getirin.
• Baz plastik türleri için bu işlemin ters s rada
yap lmas önerilmektir.
• Alt b çak siperi, kol (2) b rak ld ktan sonra hemen
kapanacak şekilde tasarlanm şt r. Siper 1 saniye
içinde kapanmazsa testerenizin bak m için yetkili
bir D E WALT bak m servisine başvurunuz.
84
TÜRKÇE
Meyilli çapraz kesim (şekil A2, K1 & O)
Meyil aç lar solda 0° ile 48° aras nda seçilebilmektedir.
45°ye kadar olan meyiller, gönye kolu s f r ile en fazla 45° sol
ya da sağ konumunda ayarlanarak kesilebilmektedir.
• Meyil s k şt rma kolunu (19) gevşetin ve istenilen meyili
ayarlay n (şekil A2).
• Gerektiğinde 45°/48° ayar kolunu kullan n (58) (şekil K1).
• Meyil s k şt rma kolunu (19) s k ca kitleyin (şekil A2).
• İşleme dikey düz çapraz kesimde olduğu gibi devam edin.
Bileşik gönye (şekil P1 & P2)
Bu kesim, gönye ile meyilli kesimin bir bileşimidir.
Bu kesim türü, eğimli yüzleri olan çerçeve ya da kutular n
yap lmas için kullan lmaktad r (bknz. şekil P1).
Kesim aç s kesimden kesime değişirse, meyil
s k şt rma kolunun ve gönye s k şt rma düğmesinin
güvenli bir şekilde kitlenmiş olmas na dikkat edin.
Meyil ya da gönye değiştirildikten sonra bunlar n
s k şt r lmas gerekmektedir.
• Genel bileşik gönye kesimleri için doğru meyil ve gönye
ayarlar n tespit ederken aşağ daki tabloyu kullanabilirsiniz.
Tabloyu kullanmak için projenizin aranan “A” aç s n
(şekil P2) seçin ve bu aç y tablodaki ilgili yayda bulun.
Doğru meyil aç s n bulmak için bu noktadan dik olarak inen
çizgiyi takip edin; doğru mitre aç s n bulmak için bu
noktadan itibaren yatay bir çizgi takip edin.
• Testerenizi belirlenen aç lara ayarlay n ve bir kaç deneme
kesimi yap n.
• Kesilen parçalar birleştirmeyi deneyin.
• Örnek: 30° d ş aç l (“A” aç s , şekil P2) 4 yüzlü bir kutu
yapmak için sağ üstteki yey kullan n. Yay ölçeğinde 30’u
bulun.
• Testerenin gönye aç s ayar n (23°) bulmak için her yay
kesen yatay çizgiyi her iki yöne doğru takip edin.
• Ayn şekilde, testeredenin meyil aç s ayar n (40°) bulmak
için yay dikey olarak kesen çizgiyi yukar ya ve aşağ ya
doğru takip edin.
• Testere ayarlar n n doğruluğunu kontrol etmek için
kullan lmayan birkaç ahşap parças üzerinde deneme
yap n.
85
5
10
15
20
25
30
35
40
45
4 YÜZLÜ KUTU
65
70
75
80
85
0
40
50
55
60
40
35
35
45
40
30
75
6 YÜZLÜ KUTU
35
70
30
65
80
85
30
25
45
20
55
35
50
45
15
20
40
60
70
50
25
65
20
75
85
55
60
25
80
BU MEYİL AÇISINI TESTERE ÜZERİNDE AYARLAYIN
Bir ahşap parças n n ucunu küçük bir kesimd ş
aral k ile keserken, parçay , kesimd ş aral ğ n b çak
gövdesinin yan nda ve büyük aç ayna taraf nda
olacak şekilde konumland r n:
sol gönye, kesimd ş aral k sağda
sağ gönye, kesimd ş aral k solda.
45
KUTU YÜZÜ AÇISI (AÇI “A”)
Dikey gönye çapraz kesimi (şekil A2 & N)
• Gönye s k şt rma düğmesini (12) gevşetin ve pozitif engel
kolunu (11) kald r n (şekil A2).
• Başl ğ istenen aç ya ayarlamak için sola ya da sağa
çevirin. Önceden ayarlanan konumlar 15°, 22,5°, 30° ve
45°dir (şekil N).
• Bu aral ğ n içinde başka bir aç ya da 48° isteniyorsa,
başl ğ s k ca tutup gönye s k şt rma düğmesini s k şt rarak
kitleyin.
• Kesime başlamadan önce gönye s k şt rma düğmesinin
daima kitlenmiş olmas na dikkat edin.
• İşleme dikey düz çapraz kesimde olduğu gibi devam edin.
15
30
40
15
25
35
30
10
8 YÜZLÜ KUTU
10
15
20
15
5
10
20
25
10
5
5
10
5
5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
BU GÖNYE AÇISINI TESTERE ÜZERİNDE AYARLAYIN
Sağ ya sol 45° gönyeli 45° meyil bileşik gönye
s n rlar n hiçbir zaman aşmay n.
Kesilecek parçann tespit edilmesi (şekil A3)
Demir kar ş m olmayan metallerin kesiminde herzaman
s k şt r c mengene kullan n z.
• Çoğu durumda, b çağ n hareketi malzemeyi aynaya doğru
s k ca bast rmak için yeterlidir.
• Malzeme kesim s ras nda kalk yorsa ya da aynadan öteye
hareket ediyorsa, opsyonel malzeme mengenesini (28)
kullanman z önerilir.
Ksa parçalarn kesilmesi (şekil A4)
K sa parçalar n kesilmesinde, hem toplu kesim hem de farkl
uzunluklardaki parçalar n kesiminde k sa parçalar için
uzunluk engelini (32) kullanman z öneriyoruz. Uzunluk
engeli yaln zca bir çift opsyonel k lavuz ray yla (26) birlikte
kullan labilmektedir.
Uzun parçalarn kesilmesi (şekil A3)
Uzun parçalar daima destekleyin.
Şekil A3’de, testerenin serbest durmas halinde uzun parçalar n
kesilmesi için gereken ideal donan m gösterilmektedir
(tüm aksesuarlar opsyoneldir). Buaksesuarlar (sehpa ve
malzeme mengenesi d ş nda), hem malzeme giriş hem de ç k ş
taraflar nda kullan lmas gerekiyor:
- Sahpa (31) (montaj talimatlar ile birlikte).
- K lavuz raylar (500 ya da 1.000 mm) (26).
- K lavuz raylar için ayak (30). Bu ayaklar makineyi
desteklemek için kullanmay n! Ayaklar n yüksekliği
ayarlanabilmektedir.
- Malzeme destek levhalar (27).
- Raylar n desteklenmesi için tezgah ve levha (25) (tezgah
üzerinde çal ş rken de kullan l r).
- Malzeme mengenesi (28).
- Dönme engeli (29).
tr - 6
TÜRKÇE
• Testerenizi sehpa üzerine yerleştirin ve k lavuz raylar tak n.
• Malzeme destek levhalar n (27) k lavuz raylar na (26)
s k ca vidalay n. Malzeme mengenesi (28) art k bir uzunluk
engeli görevini görmektedir.
• Tezgah ve levhalar (25) monte edin.
• Dönme engelini (29) arka raya monte edin.
• Orta ya da uzun parçalar n boyunu ayarlamak için dönme
engelini (29) kullan n. Dönme engeli, yana doğru
ayarlanabilmekte ya da kullan lmad ğ nda katlanarak
yoldan çekilebilmektedir.
Makaral tezgahn kullanlmas (şekil A3 & A5)
Makaral tezgahla (33) uzun ve büyük ahşap parçalar n
kesilmesini çok kolaylaşt rmaktad r (şekil A5). Makaral
tezgah testerenin sağ ya da sol taraf na monte
edilebilmektedir. Makaral tezgah, opsyonel sahpan n
kullan lmas n gerektirmektedir (şekil A3).
Makaral tezgah , sehpa ile birlikte gönderilen
talimatlara göre monte edin.
• Sehpan n k sa destek çubuklar n tezgah n kullan lacağ
tarafta tezgah n değişken şekilli raylar yla değiştirin.
• Makaral tezgah ile birlikte verilen tüm talimatlar
uygulay n.
Mevcut testere bçaklar (önerilen bçaklar)
Tungsten karpit
Uygulama
Çap
Negatif dişli
Ahşap, levhalar
216
t rm kl kal n etli
plastik profiller
Yüksek kaliteli
216
paneller (ince kesim),
ince etli plastik profiller
Negatif t rm kl İnce etli plastikler profiller 216
uçlar düz dişli (e.g. pencere pancur
ç talar , kablo kanallar )
DI ayrac aşağ daki özelliklere haiz olmal d r.
DIN VDE 0661
voltaj rejimi
ak m rejimi
bileşim amperi
tüm kutuplar n devre d ş kalmas
PE ekrana yans mas
en düşük voltajda devre d ş kalma
230 V
16 A
30 mA
L+N+PE
Uygun aksesuarlar konusunda daha fazla bilgi için bayinize
başvurun.
Taş/ma (şekil A1 & A2)
• Testereyi naklederken, meyil ve mitreyi 0° konumuna getirin.
• Bileşik alt siperi ve başl k kilidini açma kolunu (2) bast r n
(şekil A1).
• Başl ğ aşağ ya bast r n ve kitleme düğmesine (22) bas n
(şekil A2).
• Testere b çağ n park konumuna getirin ve geçiş kilidine
(17) bas n.
• Testereyi taş rken daima taş ma kolunu (3) kullan n.
Bak/m
D E WALT elektrikli aletiniz, minimum bak mla uzun süre
çal şacak şekilde imal edilmiştir. Her zaman sorunsuz
çal şmas , alete gerekli bak m n yap lmas na ve düzenli
temizliğe bağl d r.
Diş says
uçlu (TCT)
24
Yağlama
Elektrikli aletiniz, ek yağlama gerektirmez.
48
60
Demir karşm olmayan metallerin kesim tarz
Demir kar ş m olmayan metallerin kesiminde testereniz sadece
köşe kesimi modunda bulundurulmal d r. Demir kar ş m
bulundurmayan metallerin kesiminde biselajl kesim ve bileşik
köşe birleştirme kesimleri yap lmamas tavsiye edilmektedir.
Makinan z demir alaş ml metallerin kesiminde kullanmay n z.
Temizlik
Havaland rma kanallar n n temiz ve aç k olmas na dikkat edin ve
aletin gövdesini düzenli olarak yumuşak bir bezle temizleyin.
İstenmeyen aletler ve çevre
Atacağ n z eski aletinizi, çevreyi etkilemeyecek biçimde
ortadan kald ran D E WALT onar m merkezlerine götürün.
• Demir kar ş ms z metallerin kesiminde s k şt r c mengene
kullan n z. Kesilen parçan n iyice mengene ile s k şt r l p
s k şt r lmad ğ ndan emin olunuz.
• Sadece demir alaş ml metal kesimine uygun testere b çağ
kullan n z.
• Yağlay c maddeler kulland ğ n zda sadece cila veya
temizleyici sprey kullan n z. Emülsiyon tipi s v maddeleri
kulanmaktan kaç n n z.
• Metal parçac klar n yaratabileceği art k madde tehlikesine
önlem olarak FI veya DI tipi aktarma cihaz n makina ile
elektrik ağ aras na bağlay n z.
FI ayrac aşağ daki özelliklere haiz olmal d r.
voltaj rejimi
ak m rejimi
tepki süresi
bileşim amperi
tr - 7
230 V
16 A
< 15 ms
30 mA
86
TÜRKÇE
GARANTİ
• 30 GÜNLÜK RİSKSİZ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ GARANTİSİ •
D E WALT ağ r hizmet tipi endüstriyel aletinizin performans
sizi tam olarak tatmin etmiyorsa, 30 gün içinde takas için
yetkili bayinize geri götürebilirsiniz. Sat n alma belgesinin
ibraz şartt r.
• ÜCRETSİZ BİR YILLIK SERVİS KONTRATİ •
Bir y ll k tam garantiye ek olarak, tüm D E WALT aletleri bir
y l süreyle ücretsiz servis desteğine de sahiptir. Sat n alma
tarihinden itibaren bir y l içinde yap lan hiçbir onar m ve
koruyucu bak m işleminden işçilik ücreti almamaktay z.
Sat n alma tarihinin belgelenmesi şartt r.
• BİR YILLIK TAM GARANTİ •
D E WALT ağ r hizmet tipi endüstriyel aletleri, sat ş
tarihinden itibaren bir y l süreyle garantilidir. Hatal
malzemeden veya işçilikten kaynaklanan tüm ar zalar
ücretsiz onar l r. Lütfen aleti herhangi bir yetkili D E WALT
veya Black & Decker servis merkezine gönderin, ya da
bizzat başvurun.
Bu garanti aşağ dakileri kapsamaz:
• Aksesuarlar
• Başkalar taraf ndan yap lan veya girişimde bulunulan
onar mlardan kaynaklanan hasar
• Yanl ş kullan m, ihmal, eskime ve aş nmadan, alet
üzerinde değişiklik ve amaç d ş kullan mdan
kaynaklanan hasar.
Size en yak n yetkili D E WALT tamir acentesi için lütfen bu
k lavuzun arkas nda bulunan uygun telefon numaras n
kullan n.
87
tr - 8
∂§§∏¡π∫∞
E°∫∞ƒ™π√ º∞§∆™√¶ƒπ√¡√ DW701/DW707
£ÂÚÌ¿ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ·!
¢‹ÏˆÛË Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘ E∫
¢È·Ï¤Í·Ù ¤Ó· ·fi Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Ù˘ DEWALT.
∏ Ôχ¯ÚÔÓË ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ DEWALT, Ë Û˘Ó¯‹˜ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ
ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ Î·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ηÈÓÔÙÔÌÈÒÓ ÙËÓ Î·ıÈÛÙÔ‡Ó ¤Ó·Ó ·fi
ÙÔ˘˜ Èfi ·ÍÈfiÈÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ.
¶ÂÚȯfiÌÂÓ·
∆¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο
¢‹ÏˆÛË Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘ E∫
√‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜
EÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ Û˘Û΢·Û›·˜
¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹
∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
ÃÚ‹ÛË Î·Ïˆ‰›Ô˘ Â¤ÎÙ·Û˘
™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË
ƒ‡ıÌÈÛË
√‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜
™˘ÓÙ‹ÚËÛË
EÁÁ‡ËÛË
el - 1
el - 1
el - 2
el - 3
el - 3
el - 3
el - 3
el - 3
el - 4
el - 5
el - 8
el - 8
∆¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο
∆¿ÛË
V
πÛ¯‡˜ ËÏÂÎÙÚÔÎÈÓËÙ‹Ú·
(·ÔÚÚÔÊÔ‡ÌÂÓË)
W
πÛ¯‡˜ ËÏÂÎÙÚÔÎÈÓËÙ‹Ú·
(·ԉȉfiÌÂÓË)
W
¢È¿ÌÂÙÚÔ˜ ÙÚÔ¯Ô‡
mm
√‹ ÙÚÔ¯Ô‡
mm
ª¤ÁÈÛÙË Ù·¯‡ÙËÙ· ‰›ÛÎÔ˘
min-1
°ˆÓȷ΋ ÎÔ‹
·ÚÈÛÙÂÚ¿ ηÈ
(̤ÁÈÛÙ˜ ı¤ÛÂȘ)
‰ÂÍÈ¿
§ÔÍ‹ ÎÔ‹ (̤ÁÈÛÙ˜ ı¤ÛÂȘ) ·ÚÈÛÙÂÚ¿
™‡ÓıÂÙË ÏÔÍÔÎÔ‹
ÏÔÍ‹ ÎÔ‹
ÏÔÍÔÙÔÌ‹
ÈÚËÙÈÎfiÙËÙ˜
ÂÁοÚÛÈ· ÙÔÌ‹ 90°
mm
§ÔÍÔÙÔÌ‹ 45°
mm
§ÔÍÔÙÔÌ‹ 48°
mm
°ˆÓÈfiÌÂÙÚÔ (ÏÔÍ‹ ÎÔ‹) 45°
mm
°ˆÓÈfiÌÂÙÚÔ (ÏÔÍ‹ ÎÔ‹) 48°
mm
™˘ÓÔÏÈΤ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ
mm
µ¿ÚÔ˜
kg
∞ÛÊ¿ÏÂȘ:
ªË¯·Ó‹Ì·Ù· 230 V
DW701
230
DW707
230
1.600
1.200
1.100
216
30
2.500-5.000
800
216
30
6.700
48°
48°
45°
45°
48°
48°
45°
45°
60 x 270
60 x 190
60 x 180
48 x 270
44 x 270
460 x 560 x 430
16
60 x 270
60 x 190
60 x 180
48 x 270
44 x 270
460 x 560 x 430
15,5
DW701/DW707
∏ DEWALT ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ·˘Ù¿ Ù· ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· ۯ‰ȿÛÙËηÓ
Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ √‰ËÁ›Â˜: 89/392/EOK, 89/336/EOK, 73/23/EOK,
EN 50144, EN 55104, EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
°È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ·Ú·Î·ÏÒ ·¢ı˘Óı›Ù ÛÙËÓ
DEWALT ÛÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ‰È‡ı˘ÓÛË ‹ ·Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘
ÂÁ¯ÂÈÚȉ›Ô˘.
∞ÓÒÙ·ÙÔ fiÚÈÔ Ë¯ËÙÈ΋˜ ›ÂÛ˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ √‰ËÁ›Â˜ 86/188/EOK &
89/392/EOK, ̤ÙÚËÛË Î·Ù¿ EN 50144:
LpA (˯ËÙÈ΋ ›ÂÛË)
dB(A)*
DW701
89,7
DW707
89,8
LWA (·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË)
dB(A)
97,7
97,7
* ÛÙÔ ·˘Ù› ÙÔ˘ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹
§¿‚ÂÙ ٷ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ӷ ̤ÙÚ· ÚÔÛÙ·Û›·˜ Û ÂÚ›ÙˆÛË
Ô˘ Ë ·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ›ÂÛË ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· 85 dB(A).
√ ÛÙ·ıÌÈṲ̂ÓÔ˜ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi˜ ̤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛ˘ ηٿ
EN 50144:
DW701
DW707
2,5 m/s2
2,5 m/s2
TÜV Rheinland
Sicherheit und Umweltschutz GmbH
Am Grauen Stein
D-51105 Köln
Germany
Cert. No.
BM 9410802 01
¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ÚÔ˚fiÓÙˆÓ
Horst Großmann
10 A
™ÙȘ ·ÚÔ‡Û˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı· ۇ̂ÔÏ·:
™˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ‹ ı·Ó¿ÙÔ˘ ‹ ‚Ï¿‚˘ ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ÙËÚËıÔ‡Ó ÔÈ Ô‰ËÁ›Â˜
¯Ú‹Ûˆ˜.
™˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ ËÏÂÎÙÚÈ΋ Ù¿ÛË.
∞ȯÌËÚ¤˜ Ï¢ڤ˜.
el - 1
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, °ÂÚÌ·ÓÈ·
88
∂§§∏¡π∫∞
√‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜
√Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Ú¤ÂÈ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÙÂ
¿ÓÙÔÙ ˘fi„Ë ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÛÙË ¯ÒÚ· Û·˜
ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÊ¢¯ı› Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ˘ÚηÁÈ¿˜, ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·˜
Î·È ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡. ¶ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‰È·‚¿ÛÙÂ
ÚÔÛÂÎÙÈο ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ Ô‰ËÁ›Â˜ Î·È Ê˘Ï¿Í٠٘ ηϿ.
1 ¢È·ÙËÚ›Ù ηı·Úfi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜
∞ηٿÛÙ·ÙÔÈ ¯ÒÚÔÈ Î·È ¿ÁÎÔÈ ÂÁ΢ÌÔÓÔ‡Ó Î›Ó‰˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
2 §¿‚ÂÙ ˘‘ fi„Ë ÙȘ ÂȉڿÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜
ªËÓ ÂÎı¤ÙÂÙ ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Û ˘ÁÚ·Û›·. ºÚÔÓÙ›ÛÙ ÁÈ· ÙÔÓ
ηÏfi ʈÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Û·˜. ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ
ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· ÎÔÓÙ¿ Û ‡ÊÏÂÎÙ· ˘ÁÚ¿ Î·È ·¤ÚÈ·.
3 ¶ÚÔÛٷ٢ı›Ù ·fi ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·
∞ÔʇÁÂÙ ÙËÓ Â·Ê‹ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Ì ÁÂȈ̤Ó˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ
(.¯. ۈϋÓ˜, ÛÒÌ·Ù· ıÂÚÌ¿ÓÛˆ˜, ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ ÎÔ˘˙›Ó˜, „˘Á›·
ÎÏ.). ™Â Û˘Óı‹Î˜, ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹Û˘ (.¯. Û ‡„ËÏ‹
˘ÁÚ·Û›·, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÂÙ·ÏÏÈ΋˜ ÛÎfiÓ˘ ÎÏ.) ÌÔÚ› Ó· ·˘ÍËı› Ë
ËÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ì ÙËÓ ·ÚÂÌ‚ÔÏ‹ ÂÓfi˜ ·ÔÛ˘Ó‰ÂÙÈÎÔ‡
ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ‹ ‹ ÂÓfi˜ ‰È·ÎfiÙË ÚÔÛÙ·Û›·˜ ·fi Ï¿ıÔ˜
‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔ Ú‡̷ (FI).
4 ∫ڷٿ٠ٷ ·È‰È¿ Û ·fiÛÙ·ÛË
ªËÓ ·Ê‹ÓÂÙ ¿ÏÏ· ÚfiÛˆ· Ó· ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‹ ÙÔ
ηÏÒ‰ÈÔ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘. ∏ ÂÈÙ‹ÚËÛË ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· ·È‰È¿ ËÏÈΛ·˜
οو ÙˆÓ 16 ÂÙÒÓ.
5 ∫·ÏÒ‰ÈÔ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘ ÁÈ· ¯Ú‹ÛË Û Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜
ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÌfiÓÔ ÌÂ
ηÏ҉ȷ Ô˘ Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏ· ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi Î·È Ê¤ÚÔ˘Ó
Û¯ÂÙÈ΋ Û‹Ì·ÓÛË.
6 º˘Ï¿ÁÂÙ ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ Û ·ÛʷϤ˜ ̤ÚÔ˜
∏ÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Ô˘ ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ú¤ÂÈ Ó·
Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·È Û ÛÙÂÁÓÔ‡˜, ÎÏÂÈÛÙÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ·È‰È¿.
7 ºÔÚ¿Ù ٷ ηٿÏÏËÏ· ÚÔ‡¯· ÂÚÁ·Û›·˜
ªË ÊÔÚ¿Ù ʷډȿ ÚÔ‡¯· ‹ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·. À¿Ú¯ÂÈ Èı·ÓfiÙËÙ· Ó·
È·ÛÙÔ‡Ó Û ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· ̤ÚË Ì˯·ÓÒÓ. °È· ˘·›ıÚȘ ÂÚÁ·Û›Â˜
Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·È Ï·ÛÙȯ¤ÓÈ· Á¿ÓÙÈ· Î·È ˘Ô‰‹Ì·Ù· Ô˘ ‰Â ÁÏÈÛÙÚÔ‡Ó.
E¿Ó ¤¯ÂÙ ̷ÎÚÈ¿ Ì·ÏÏÈ¿ ÊÔÚ¿Ù ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ‰È¯Ù¿ÎÈ.
8 ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÚÔÛٷ٢ÙÈο Á˘·ÏÈ¿
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ, Â›Û˘, ·Ó·Ó¢ÛÙÈΤ˜ Ì¿ÛΘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË
ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘ ÚÔÍÂÓÔ‡Ó ÛÎfiÓË ‹ ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓ· ۈ̷ٛ‰È·.
9 §·Ì‚¿ÓÂÙ ˘‘ fi„Ë Ù· ·ÓÒٷٷ fiÚÈ· ıÔÚ‡‚Ô˘
§¿‚ÂÙ ηٿÏÏËÏ· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ·ÎÔ‹˜ Û·˜ Â¿Ó Ô
ÚÔηÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ıfiÚ˘‚Ô˜ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· 85 dB(A).
10 ™ÙËÚ›ÍÙ Ì ·ÛÊ·Ï‹ ÙÚfiÔ ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÁ¿˙ÂÛÙÂ
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÛÙ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú˜ ‹ ̤ÁÁÂÓË ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi.
∏ ̤ıÔ‰Ô˜ ·˘Ù‹ Â›Ó·È ·ÛʷϤÛÙÂÚË Î·È ÂÏ¢ıÂÚÒÓÂÈ Î·È Ù· ‰˘fi
Û·˜ ¯¤ÚÈ· ÁÈ· ÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
11 ªË Û·‚ÂÙ ¿Ú· Ôχ
ºÚÔÓÙ›ÛÙ ¿ÓÙÔÙ ӷ ¤¯ÂÙ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÛÙ¿ÛË Î·È Ó·
‰È·ÙËÚ›Ù ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· Û·˜.
12 ∞ÔʇÁÂÙ ·ÓÂÈı‡ÌËÙË ÂÎΛÓËÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ
ªËÓ Îڷٿ٠̠ÙÔ ‰¿ÎÙ˘ÏÔ ÛÙÔ ‰È·ÎfiÙË ÂÚÁ·Ï›· Ô˘ Â›Ó·È ÛÙËÓ
Ú›˙·. √Ù·Ó ‚¿˙ÂÙ ÙËÓ Ú›˙·, ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ô ‰È·ÎfiÙ˘ ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ Â›Ó·È ÎÏÂÈÛÙfi˜.
13 ¡· ›ÛÙ ¿ÓÙ· ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ›
¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Û·˜. EÓÂÚÁ›Ù ÏÔÁÈο.
ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô fiÙ·Ó Â›ÛÙ ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓÔ˜.
14 µÁ¿˙ÂÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ·fi ÙËÓ Ú›˙·
√Ù·Ó ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Î·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË
Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ ‹ ·ÏÏ·Á‹˜ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ, ‚Á¿ÏÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ·fi
ÙËÓ Ú›˙· Î·È ÂÚÈ̤ÓÂÙ ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ·ÎÈÓËÙÔÔÈËı› ÙÂÏ›ˆ˜.
15 ∞ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ ·fi ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Ù· ÎÏÂȉȿ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ
ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛ‹ ÙÔ˘
¶ÚÈÓ ‚¿ÏÂÙ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, ‚‚·Èˆı›Ù ¿ÓÙ· fiÙÈ
¤¯ÂÙ ‚Á¿ÏÂÈ ·fi ·˘Ùfi Ù· ÎÏÂȉȿ ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛ‹ ÙÔ˘.
89
16 ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÛˆÛÙfi ÂÚÁ·Ï›Ô
∏ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ÓË ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜
¯Ú‹Ûˆ˜. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÂÚÁ·Ï›· ¯·ÌËÏ‹˜ ÈÛ¯‡Ô˜ ‹
ÚÔÛı‹Î˜ ÁÈ· ‚·ÚȤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜. ∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ
ÂÈÙ˘¯¤ÛÙÂÚ· Î·È ·ÛʷϤÛÙÂÚ· Â¿Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Û‡Ìʈӷ ÌÂ
Ù˘ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÙÔ˘.
¶ÚÔÛÔ¯‹! ∆fiÛÔ Ë ¯Ú‹ÛË ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ ‹ ÚÔÛıËÎÒÓ fiÛÔ Î·È Ë
Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·È ÛÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜
·˘Ù¤˜ ÂÁ΢ÌÔÓ› ΛӉ˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
17 ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ηÏ҉ȷ ÁÈ· ÂÚÁ·Û›Â˜ ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ‰ÂÓ
ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·È
ªËÓ Îڷٿ٠ÔÙ¤ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙÔ Î·ÏÒ‰Èfi ÙÔ˘ Î·È ÌËÓ ÙÚ·‚¿ÙÂ
ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÁÈ· Ó· ‚Á¿ÏÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙËÓ Ú›˙·. ¶ÚÔÛٷهÛÙÂ
ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ·fi ıÂÚÌfiÙËÙ·, Ï¿‰È Î·È ·È¯ÌËÚ¤˜ ÁˆÓ›Â˜.
18 ™˘ÓÙËÚ›Ù ÂÈÌÂÏÒ˜ Ù· ÂÚÁ·Ï›· Û·˜
¢È·ÙËÚ›Ù ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ ÎÔÊÙÂÚ¿ Î·È Î·ı·Ú¿ ÒÛÙ ӷ ›ÛÙ ÛÂ
ı¤ÛË Ó· ÂÚÁ¿˙ÂÛÙ ηχÙÂÚ· Î·È ·ÛʷϤÛÙÂÚ·. ∞ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙȘ
Ô‰ËÁ›Â˜ Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ Î·È ÙȘ ˘ԉ›ÍÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹
ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ. EϤÁ¯ÂÙ ٷÎÙÈο ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Î·È, Û ÂÚ›ÙˆÛË
‚Ï¿‚˘, ‰ÒÛÙ ÙÔ ÁÈ· ÂÈÛ΢‹ Û ÛÙ·ıÌfi Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ Ô˘ ›ӷÈ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ DEWALT. EϤÁ¯ÂÙ ÂÚÈÔ‰Èο Ù·
ηÏ҉ȷ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘ Î·È ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ٷ Û ÂÚ›ÙˆÛË ‚Ï¿‚˘.
¢È·ÙËÚ›Ù ÙÔ˘˜ ‰È·ÎfiÙ˜ ¯Ú‹Ûˆ˜ ÛÙÂÁÓÔ‡˜ Î·È ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ
ÌËÓ Â›Ó·È ÏÂڈ̤ÓÔÈ ·fi Ï¿‰È Î·È ÁÚ¿ÛÔ.
19 EϤÁ¯ÂÙÂ Â¿Ó ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ¤¯ÂÈ ‚Ï¿‚˜
¶ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, ÂϤÁÍÙ ÙÔ ÚÔÛÂÎÙÈο ÁÈ·
ÂӉ¯fiÌÂÓ˜ ‚Ï¿‚˜ ÁÈ· Ó· ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ fiˆ˜
Ú¤ÂÈ. EϤÁÍÙÂ Â¿Ó Ù· ÎÈÓËÙ¿ ̤ÚË Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿ Û˘Ó‰Â‰Â̤ӷ ηÈ
¢ı˘ÁÚ·ÌÌÈṲ̂ӷ, Â¿Ó ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Û¿ÛÂÈ ÎÔÌÌ¿ÙÈ·, Â¿Ó Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿
Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁË̤ӷ Î·È Â¿Ó ÏËÚÔ‡ÓÙ·È fiϘ ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ÁÈ· ÙË
ÛˆÛÙ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ. ¶ÚÔÛٷ٢ÙÈο ηχ̷ٷ ‹ ¿ÏÏ·
ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¯·Ï¿ÛÂÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛ΢¿˙ÔÓÙ·È ‹ Ó·
·ÓÙÈηı›ÛÙ·ÓÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜.
ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Â¿Ó Ô ‰È·ÎfiÙ˘ Â›Ó·È ¯·Ï·Ṳ̂ÓÔ˜
Î·È ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ ·fi ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ
ÛÙ·ıÌfi Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜.
20 EÈÛ΢¿˙ÂÙ ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ Û ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ÛÙ·ıÌfi
Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ÏËÚ› ÙÔ˘˜ ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜ ηÓfiÓ˜
·ÛÊ·Ï›·˜. °È· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ ÁÈ· ÙÔ ¯Ú‹ÛÙË, Ù˘¯fiÓ
ÂÈÛ΢¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·fi ÂȉÈÎfi Ù¯ÓÈÎfi.
¶ÚfiÛıÂÙÔÈ ∫·ÓÔÓÈÛÌÔ› ∞ÛÊ·Ï›·˜ ÁÈ· º·ÏÙÛÔÚ›ÔÓ·
• µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ô ‰›ÛÎÔ˜ ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ηÙ‡ı˘ÓÛË.
¢È·ÙËÚ›Ù ÙÔ ‰›ÛÎÔ ·È¯ÌËÚfi. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠‰›ÛÎÔ˘˜
ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ ‹ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˘˜ Û ‰È¿ÌÂÙÚÔ ·’ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘
Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·È. °È· ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ηٿÏÏËÏÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ ·Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙ·
Ù¯ÓÈο ‰Â‰Ô̤ӷ.
• µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ fiÏ· Ù· ÎÔ˘Ì› ÎÏÂȉÒÌ·ÙÔ˜ Î·È ÔÈ Ï·‚¤˜ Û‡ÛÊÈ͢
Â›Ó·È Î·Ï¿ ÛÊÈÁ̤ӷ ÚÈÓ ·Ú¯›ÛÂÙ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÂÚÁ·Û›·.
• ¡· ÂϤÁ¯ÂÙ ÂÚÈÔ‰Èο ·Ó ÔÈ ı˘Ú›‰Â˜ ·ÂÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú· ›ӷÈ
ηı·Ú¤˜ Î·È ¯ˆÚ›˜ ÚÈÔÓ›‰È·.
• ∞ÔÛ˘Ó‰¤ÛÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ·fi ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ·ÚÔ¯‹ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡
Ú‡̷ÙÔ˜ ÚÈÓ ·fi ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙ ÂÚÁ·Û›·˜
Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ‹ ηٿ ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ‰›ÛÎÔ˘.
• ¶ÚÔÙÔ‡ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÂÍ¿ÚÙËÌ·, Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ı›ÙÂ
ÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ. ∏ ·Î·Ù¿ÏÏËÏË ¯Ú‹ÛË ÂÓfi˜ ÂÍ·ÚÙ‹Ì·ÙÔ˜
ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ‚Ï¿‚Ë.
• EÈÙÚ¤„Ù ÛÙÔÓ ÎÈÓËÙ‹Ú· Ó· Êı¿ÛÂÈ ÙËÓ Ï‹ÚË Ù·¯‡ÙËÙ· ÚÈÓ
ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÙÂ Ó· Îfi‚ÂÙÂ.
• ™ËÎÒÛÙ ÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ ·fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ Îfi„·Ù ÛÙÔ
ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ÚÈÓ ÎÏ›ÛÂÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË.
• ªË ÛÊËÓÒÓÂÙ ٛÔÙ· ÛÙÔÓ ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú· ÁÈ· Ó· ÛÙ·ıÂÚÔÔÈ‹ÛÂÙÂ
ÙÔÓ ¿ÍÔÓ· ÙÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú·.
el - 2
∂§§∏¡π∫∞
• ¶ÔÙ¤ ÌË ‚¿˙ÂÙ ٷ ¯¤ÚÈ· Û·˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ fiÙ·Ó ÙÔ ÚÈfiÓÈ
Â›Ó·È Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ Û ËÁ‹ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜.
• ªËÓ ÚÔÛ·ı›Ù ӷ Îfi„ÂÙ ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ÌÈÎÚ¿ ÎÔÌÌ¿ÙÈ·.
• ¶ÔÙ¤ ÌËÓ ÚÔÛ·ı‹ÛÂÙ ӷ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ÂÓ ÎÈÓ‹ÛÂÈ
ÁÚ‹ÁÔÚ· Ì οÔÈÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ‹ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÛÙÔ ‰›ÛÎÔ. ªÂ ·˘ÙfiÓ
ÙÔÓ ÙÚfiÔ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ÚÔÎÏËıÔ‡Ó ÛÔ‚·Ú¿ ·Ù˘¯‹Ì·Ù·.
• ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ڷÁÈṲ̂ÓÔ˘˜ ‹ Êı·Ṳ́ÓÔ˘˜ ‰›ÛÎÔ˘.
• ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠‰›ÛÎÔ˘˜ Á˘·Ïfi¯·ÚÙ·.
• ªËÓ Îfi‚ÂÙ ÛȉËÚÔ‡¯· ̤ٷÏÏ·, ÌË ÛȉËÚÔ‡¯· ̤ٷÏÏ· ‹ ÙÔ‡‚Ï·.
A2
17 EÁοÚÛÈ· ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
18 ∫‡ÚÈÔ ¿ÁÎÈÛÙÚÔ ·ÛÊ·Ï›·˜
19 §·‚‹ Û‡ÛÊÈÁ͢ ÁˆÓÈfiÌÂÙÚÔ˘ (ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜)
20 ∫ϛ̷η ÁˆÓÈfiÌÂÙÚÔ˘ (ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜)
21 √¤˜ ÛÙÂÚ¤ˆÛ˘ ¿ÁÎÔ˘
22 ∫Ô˘Ì› ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘
23 EÁοÚÛȘ Ì¿Ú˜
24 ∫ÂÊ·Ï‹ ÚÈÔÓÈÔ‡
¶·Ú·Ì¤ÓÔÓÙ˜ ΛӉ˘ÓÔÈ
√È ·ÎfiÏÔ˘ıÔÈ Î›Ó‰˘ÓÔÈ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ
Ê·ÏÙÛÔÚ›ÔÓˆÓ:
¶·Ú¿ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ Î·ÓÔÓÈÛÌÒÓ ·ÛÊ·Ï›·˜ Î·È ÙˆÓ
‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ·ÛÊ·Ï›·˜, ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ·Ú·Ì¤ÓÔÓÙ˜ ΛӉ˘ÓÔÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È
‰˘Ó·Ùfi Ó· ·ÔÊ¢¯ıÔ‡Ó. ∞˘ÙÔ› ›ӷÈ:
- µÏ¿‚Ë ÛÙËÓ ·ÎÔ‹.
- ∫›Ó‰˘ÓÔÈ ·fi ·Ù˘¯‹Ì·Ù· Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÌË Î·Ï˘Ì̤ӷ
ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓ˘ ÏÂ›‰·˜ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡.
- ∫›Ó‰˘ÓÔ˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ηٿ ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÏÂ›‰·˜.
- ∫›Ó‰˘ÓÔ˜ Û‡ÓıÏȄ˘ ‰·ÎÙ‡ÏˆÓ fiÙ·Ó ·ÓÔ›ÁÂÙ ٷ ÚÔÛٷ٢ÙÈο.
- µÏ¿‚˜ ÛÙËÓ ˘Á›· ·fi ÂÈÛÓÔ‹ Ù˘ ÛÎfiÓ˘ Ô˘ ·Ú¿ÁÂÙ·È Î·Ù¿
ÙÔ Îfi„ÈÌÔ ÙÔ˘ ͇ÏÔ˘, ÂȉÈο Ô͢¿˜, ‰Ú˘fi˜ Î·È MDF.
¶ÚÔ·ÈÚÂÙÈο ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·
A3
25 ¶Ï¿Î· ¿ÎÚÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡
26 EÓÈÛ¯˘ÙÈΤ˜ ÙÚԯȤ˜ Ô‰ËÁÔ‡
27 ¶Ï¿Î· ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ ˘ÏÈÎÔ‡
28 ™ÊÈÁÎÙ‹Ú·˜ ˘ÏÈÎÔ‡
29 ™ÙÔ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜
30 ƒ˘ıÌÈ˙fiÌÂÓË ‚¿ÛË 760 mm (ÌÂÁ. ‡„Ô˜)
31 µ¿ÛË ÛÙ‹ÚÈ͢
EÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ Û˘Û΢·Û›·˜
A5
31 µ¿ÛË ÛÙ‹ÚÈ͢
33 ∆Ú·¤˙È Î˘Ï›Ó‰ÚÔ˘
™ÙË Û˘Û΢·Û›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó:
1 ªË¯¿ÓËÌ· Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁË̤ÓÔ ÂÓ Ì¤ÚÂÈ
1 ∫ÏÂȉ› Allen 4 mm
1 ∫ÏÂȉ› Allen 6 mm
1 ¢›ÛÎÔ˜ ÚÈÔÓÈÔ‡ 216 mm TCT
2 •˘Ïfi‚ȉ˜
1 EÓıÂÌ· Ô‰ËÁÔ‡ (Ì 2 ‚›‰Â˜)
1 º˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ
1 ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ
• EϤÁÍÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, Ù· ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο Î·È Ù· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÁÈ·
‚Ï¿‚˜ Ô˘ ›Ûˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÎÏËı› ηٿ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿.
• ∞ÊÈÂÚÒÛÙ ϛÁÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ‰È·‚¿ÛÂÙÂ Î·È Ó· ηٷÓÔ‹ÛÂÙ fiÏÔ
ÙÔ Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ ÚÈÓ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈο ÙÔ ÚÈfiÓÈ ·fi ÙÔ ˘ÏÈÎfi Û˘Û΢·Û›·˜.
¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ (ÂÈÎ. A1 & A2)
∆Ô EÁοÚÛÈÔ º·ÏÙÛÔÚ›ÔÓÔ Û·˜ Ù˘ DEWALT ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È·Ûı› ÁÈ·
Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜. ∆Ô Ì˯¿ÓËÌ· ·˘Ùfi ˘„ËÏ‹˜ ·ÎÚȂ›·˜
ÌÔÚ› Ó· Ú˘ıÌÈÛÙ› ÁÚ‹ÁÔÚ· ÁÈ· ÂÁοÚÛÈ· ÙÔÌ‹, ÏÔÍÔÙÔÌ‹, Û‡ÓıÂÙË
ÏÔÍÔÙÔÌ‹ Î·È ÁˆÓÈfiÌÂÙÚÔ (ÏÔÍ‹ ÎÔ‹). ∏ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÙÂÌ·¯›Ô˘
ÂÚÁ·Û›·˜ Û ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ Í‡ÏÔ ı· ·˘Í‹ÛÂÈ ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ̤¯ÚÈ Î·È
ÛÙ· 300 mm.
A1
1 ¢È·ÎfiÙ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ON/OFF
2 ∫‡ÚÈÔ˜ ÌÔ¯Ïfi˜ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ ·ÛÊ·Ï›·˜
3 §·‚‹ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜
4 ™Ù·ıÂÚfi ¿Óˆ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi
5 E͈ÙÂÚÈ΋ ÊÏ¿ÓÙ˙·
6 ∫ԯϛ·˜ ‰›ÛÎÔ˘
7 ∫¿Ùˆ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ‰›ÛÎÔ˘
8 EÓıÂÌ· Ô‰ËÁÔ‡
9 ™Ù·ıÂÚfi ÙÚ·¤˙È
10 EÛÔ¯‹ ‰›ÛÎÔ˘
11 ªÔ¯Ïfi˜ ıÂÙÈÎÔ‡ ÛÙÔ
12 ∫Ô˘Ì› Û‡ÛÊÈÁ͢ ÏÔÍÔÙÔÌ‹˜
13 ¶ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ ÙÚ·¤˙È/‚Ú·¯›ÔÓ·˜ ÏÔÍÔÙÔÌ‹˜
14 ∫ϛ̷η ÏÔÍÔÙÔÌ‹˜
15 √‰ËÁfi˜
16 ∞Óˆ ÛÙfiÌÈÔ ÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÛÎfiÓ˘
el - 3
A4
32 ™ÙÔ Ì‹ÎÔ˘˜ ÁÈ· ÌÈÎÚ¿ ÙÂÌ¿¯È· ÂÚÁ·Û›·˜ (Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÌÂ
ÙÚԯȤ˜ Ô‰ËÁÔ‡ [26])
∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÌÔÙ¤Ú Â›Ó·È Û¯Â‰È·Ṳ̂ÓÔ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û ̛· Î·È ÌfiÓÔ
Ù¿ÛË. EϤÁ¯ÂÙ ¿ÓÙÔÙ ·Ó Ë Ù¿ÛË ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ·˘Ù‹Ó
Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙËÓ ϷΤٷ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
∞ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ηψ‰›Ô˘ ‹ ÙÔ˘ ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹ÙË
√Ù·Ó ·ÓÙÈηıÈÛٿ٠ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ‹ ÙÔ ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹ÙË, οÓÙ ÙÔ ÌÂ
·ÛÊ¿ÏÂÈ·. EÓ·˜ ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹Ù˘ Ì Á˘ÌÓ¿ ηÏ҉ȷ Â›Ó·È ÂÈΛӉ˘ÓÔ˜
fiÙ·Ó ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È Û ̛· Ú›˙· Ú‡̷ÙÔ˜.
ÃÚ‹ÛË Î·Ïˆ‰›Ô˘ Â¤ÎÙ·Û˘
E¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·ÏÒ‰ÈÔ Â¤ÎÙ·Û˘, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ
ηÏÒ‰ÈÔ Â¤ÎÙ·Û˘ ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÚÚÔÊÔ‡ÌÂÓË ËÏÂÎÙÚÈ΋
ÈÛ¯‡ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ (‰Â›Ù ٷ Ù¯ÓÈο ÛÙÔȯ›·). ∏ ÂÏ¿¯ÈÛÙË
‰È·ÙÔÌ‹ ÙÔ˘ ·ÁˆÁÔ‡ Â›Ó·È 1,5 mm2.
√Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ηÚÔ‡ÏÈ Î·Ïˆ‰›Ô˘, ¿ÓÙ· ÍÂÙ˘Ï›ÁÂÙ ÙÂÏ›ˆ˜ ÙÔ
ηÏÒ‰ÈÔ.
™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË
¶ÚÈÓ Ó· Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁ‹ÛÂÙ ¿ÓÙÔÙ ·ÔÛ˘Ó‰¤ÂÙ ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷.
√ ÎÈÓËÙ‹Ú·˜ Î·È Ù· ÚÔÛٷ٢ÙÈο Â›Ó·È ¿ÓÙÔÙÂ Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁË̤ӷ
ÛÙË ‚¿ÛË.
DE7777, ÚÔ·ÈÚÂÙÈο - ηı·ÚÈÛÌfi˜ ·fi ÙË ÛÎfiÓË (ÂÈÎ. B)
∆Ô ÛÙfiÌÈÔ (16) ÙÔ˘ ÛÙ·ıÂÚÔ‡ ¿Óˆ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎÔ‡ ‰›ÛÎÔ˘ ¤¯ÂÈ
ÙÔÔıÂÙËı› ·fi ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ÌÂÛ·›Ô ÛÙfiÌÈÔ ÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÛÎfiÓ˘ fiˆ˜
·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ· (34).
• ∞ÛÊ·Ï›ÛÙ ÙÔ Î¿Ùˆ ÛÙfiÌÈÔ ÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÛÎfiÓ˘ (35)
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙȘ ‚›‰Â˜ (36).
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ۈϋÓ˜ (37) ÛÙ· ÛÙfiÌÈ·. ∆Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ
ۈϋӷ ÛÙÔ ÛÙfiÌÈÔ (16).
90
∂§§∏¡π∫∞
• ™˘Ó‰¤ÛÙ ÙÔ˘˜ ۈϋÓ˜ Ì ÙÔÓ 3-ÌÔÚÊÔ Û˘Ó‰ÂÙ‹Ú· (38).
• √Ô˘ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi, ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠¿ÓÙ· Û˘Û΢‹ ÎÂÓÔ‡
ۯ‰ȷṲ̂ÓË Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÈÛ¯‡Ô˘Û˜ √‰ËÁ›Â˜ Û¯ÂÙÈο ÌÂ
ÂÎÔÌ¤˜ ÛÎfiÓ˘.
∆Ô º·ÏÙÛÔÚ›ÔÓfi Û·˜ Ú˘ıÌ›ÛÙËΠ̠·ÎÚ›‚ÂÈ· ÛÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ.
™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ··ÈÙÂ›Ù·È Â·Ó·ÚÚ‡ıÌÈÛË ÏfiÁˆ Ù˘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜,
ÙÔ˘ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡ ‹ ¿ÏÏ˘ ·ÈÙ›·˜, ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ٷ ‚‹Ì·Ù· ηو٤ڈ ÁÈ·
Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙÔ ÚÈfiÓÈ Û·˜. ∞ÊÔ‡ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó, ÔÈ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ
·˘Ù¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ·ÎÚȂ›˜.
∆ÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÂÓı¤Ì·ÙÔ˜ Ô‰ËÁÔ‡ (ÂÈÎ. A2 & C)
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ¿ÓÙÔÙ ÙÔ ¤ÓıÂÌ· Ê·ÏÙÛÔÁˆÓ›·˜ ÁÈ·
fiϘ ÙȘ ÎÔ¤˜!
• ™ÚÒÍÙ ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹ ÚÈÔÓÈÔ‡ (24) ÚÔ˜ Ù· οو ÁÈ· Ó· ÙÚ·‚‹ÍÂÙÂ
ÙÔ ÎÔ˘Ì› ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ (22) Î·È ÛËÎÒÛÙ ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹ ÚÈÔÓÈÔ‡ (ÂÈÎ. A2).
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙȘ ‚›‰Â˜ (40) Î·È ÙȘ ÚÔ‰¤Ï˜ (41) ÛÙȘ Ô¤˜ (39)
fiˆ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÁÈ· Ó· ÂÁηٷÛÙ‹ÛÂÙ ÙÔ ¤ÓıÂÌ·
Ô‰ËÁÔ‡ (ÂÈÎ. C).
™ÊÈÁÎÙ‹Ú·˜ ηψ‰›Ô˘ (ÂÈÎ. D)
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ (42) ÛÙÔ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· ηψ‰›Ô˘ (43).
∞Ê‹ÛÙ ·ÚÎÂÙfi ÂχıÂÚÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÁÈ· ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ Ù˘ ÎÂÊ·Ï‹˜
ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡.
™ÙÂÚ¤ˆÛË Û ¿ÁÎÔ (ÂÈÎ. E)
∆Ô ÚÈfiÓÈ Û·˜ ÌÔÚ› Ó· ÙÔÔıÂÙËı› Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ Â›Â‰Ë Î·È
ÛÙ·ıÂÚ‹ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·. ∆Ô ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓÔ ‡„Ô˜ ÂÚÁ·Û›·˜, fï˜,
Â›Ó·È 700 Ì 750 mm.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙȘ ‰‡Ô ηÚfi‚ȉ˜ (45) ÛÙȘ ‰‡Ô Ô¤˜ (21).
• ¶¿ÓÙÔÙ ӷ ÙÔÔıÂÙ›Ù ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÛÙ·ıÂÚ¿ ÒÛÙ ӷ
·ÔÙÚ¤ÂÙ ÙËÓ Î›ÓËÛË Î·Ù¿ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.
∆ÔÔı¤ÙËÛË ÏÂ›‰·˜ ÚÈÔÓÈÔ‡ (ÂÈÎ. A1, F1 & F2)
∆· ‰fiÓÙÈ· ÌÈ·˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·˜ ÏÂ›‰·˜ Â›Ó·È Ôχ ÎÔÊÙÂÚ¿ ηÈ
ÌÔÚ› Ó· ·Ô‰ÂȯıÔ‡Ó ÂÈΛӉ˘Ó·.
• ¶È¤ÛÙ ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ¿ÍÔÓ· (44) Î·È ÂÚÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔ ‰›ÛÎÔ Ì ÙÔ
¯¤ÚÈ Ì¤¯ÚÈ Ó· ·ÈÛı·Óı›Ù ӷ ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ. ™˘Ó¯›ÛÙ ӷ Îڷٿ٠ÙËÓ
·ÛÊ¿ÏÂÈ· ¿ÍÔÓ· ÚÔ˜ Ù· ̤۷ ÁÈ· Ó· ·ÔʇÁÂÙ ӷ ÂÚÈÛÙÚ·Ê› Ô
‰›ÛÎÔ˜ (ÂÈÎ. F1).
• ÃÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ ÎÏÂȉ› Allen 6 mm, ¯·Ï·ÚÒÛÙ ÙÔÓ Îԯϛ·
‰›ÛÎÔ˘ (6) ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÚÔ˜ ÙË ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ‰ÂÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ ÚÔÏÔÁÈÔ‡.
∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔÓ Îԯϛ· ‰›ÛÎÔ˘ (6), ÙË ÚÔ‰¤Ï· ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋
ÙÔ˘ ÊÏ¿ÓÙ˙· (5) (ÂÈÎ. A1).
• ¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi οو ÚÔÛٷ٢ÙÈÎÔ‡ Î·È ÌÔ¯ÏÔ‡
·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ ·ÛÊ·Ï›·˜ (2) ÁÈ· Ó· ÛËÎÒÛÂÙ ÙÔ Î¿Ùˆ
ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ‰›ÛÎÔ˘ (7) Î·È Ó· ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙ ÙÔ ‰›ÛÎÔ ÚÈÔÓÈÔ‡ (45)
(ÂÈÎ. F2).
• EÁηٷÛÙ‹ÛÙ ÙÔ Ó¤Ô ‰›ÛÎÔ ÚÈÔÓÈÔ‡ (45) ÛÙÔ ¤ÚÂÈÛÌ· (46) Ô˘
˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÊÏ¿ÓÙ˙· (47) ‚‚·ÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ù· ‰fiÓÙÈ·
ÙÔ˘ οو ¿ÎÚÔ˘ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÚÔ˜ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi (Ì·ÎÚÈ¿ ·fi
ÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹) (ÂÈÎ. F2).
• E·Ó·ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋ ÊÏ¿ÓÙ˙· (5), ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜
fiÙÈ ÔÈ ÎÚ›ÎÔÈ ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ (48) Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿ ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔÈ,
¤Ó·˜ Û οı ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú·.
• ™Ê›ÍÙ ÙÔÓ Îԯϛ· ‰›ÛÎÔ˘ (6) ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÚÔ˜ ÊÔÚ¿ ·ÓÙ›ıÂÙË ÙˆÓ
‰ÂÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ ÚÔÏÔÁÈÔ‡, ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Îڷٿ٠̠ÙÔ ¿ÏÏÔ ¯¤ÚÈ
ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ¿ÍÔÓ· (44) (ÂÈÎ. F1).
¶ÔÙ¤ ÌË Ȥ˙ÂÙ ÙÔÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ›ÚÔ ÙÔ˘ ¿ÍÔÓ· ÂÓÒ
ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Ë ÏÂ›‰·.
ƒ‡ıÌÈÛË ÙˆÓ ÂÁοÚÛÈˆÓ ‰ÔηÚÈÒÓ ÁÈ· Û˘Ó¯¤˜ ‚¿ıÔ˜ ÎÔ‹˜
(ÂÈÎ. A2, F1, G1 & G2)
√ ‰›ÛÎÔ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û ÛÙ·ıÂÚfi ‚¿ıÔ˜ ÎÔ‹˜ ηٿ ÙÔ
Ï‹Ú˜ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ Î·È ‰Â ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÁÁ›˙ÂÈ ÙÔ ÛÙ·ıÂÚfi
ÙÚ·¤˙È ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ Û¯ÈÛÌ‹˜ ‹ ÛÙÔ ÌÚÔÛÙÈÓfi ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘
ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ˘ ‚Ú·¯›ÔÓ·. °È· Ó· ÂÈÙ¢¯ı› ·˘Ùfi, ÔÈ ÂÁοÚÛÈÔÈ
‚Ú·¯›ÔÓ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ·Ôχو˜ ·Ú¿ÏÏËÏÔÈ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ
ÙÚ·¤˙È fiÙ·Ó Ȥ˙ÂÙ·È Ï‹Úˆ˜ Ë ÎÂÊ·Ï‹ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡.
• ¶È¤ÛÙ ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ¯·ÌËÏÔ‡ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎÔ‡ Î·È ÌÔ¯ÏÔ‡
·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ ·ÛÊ·Ï›·˜ (2) (ÂÈÎ. F1).
• ¶È¤ÛÙ ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ Ï‹Úˆ˜ ÛÙËÓ ›Ûˆ ı¤ÛË Î·È
ÌÂÙÚ‹ÛÙ ÙÔ ‡„Ô˜ ·fi ÙÔ ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ ÙÚ·¤˙È (13) ̤¯ÚÈ ÙÔ
οو ̤ÚÔ˜ Ù˘ Â͈ÙÂÚÈ΋˜ ÊÏ¿ÓÙ˙·˜ (5) (ÂÈÎ. G1).
• ¶È¤ÛÙ ÙÔ Û‡Ì‚ÔÏÔ ··ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Ù˘ ÂÁοÚÛÈ·˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜
ÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ (17) (ÂÈÎ. A2).
• ¢È·ÙËÚÒÓÙ·˜ Ï‹Úˆ˜ ·ÙË̤ÓË ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡,
ÙÚ·‚‹ÍÙ ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹ ÚÔ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ Ù˘.
• ªÂÙÚ‹ÛÙ ÙÔ ‡„Ô˜ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ· G1 Î·È ¿ÏÈ.
√È ‰‡Ô ÙÈ̤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ì›ÙÔ˘Ó.
• °È· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙÂ, οÓÙ ٷ ·ÎfiÏÔ˘ı·:
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙÔ ÂÚÈÎfi¯ÏÈÔ ·ÛÊ·Ï›·˜ (49) ÛÙÔ ‚Ú·¯›ÔÓ· (50) οو
·fi ÙÔ ¿Óˆ ÛÙfiÌÈÔ ÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÛÎfiÓ˘ (16) Î·È Ú˘ıÌ›ÛÙ ÙË ‚›‰· (51)
fiˆ˜ ··ÈÙ›ٷÈ, ÚÔ¯ˆÚÒÓÙ·˜ Ì ÌÈÎÚ¿ ‚‹Ì·Ù· (ÂÈÎ. G2).
• ™Ê›ÍÙ ÙÔ ÂÚÈÎfi¯ÏÈÔ ·ÛÊ·Ï›·˜ (49).
¶¿ÓÙÔÙ ӷ ‚‚·ÈÒÓÂÛÙ fiÙÈ Ô ‰›ÛÎÔ˜ ‰ÂÓ ·ÁÁ›˙ÂÈ ÙÔ
ÙÚ·¤˙È ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ Û¯ÈÛÌ‹˜ ‹ ÛÙÔ ÌÚÔÛÙÈÓfi
̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ˘ ‚Ú·¯›ÔÓ· ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ
ηٷÎfiÚ˘Ê˘ ÁˆÓ›·˜ 90° Î·È ÏÔÍ‹˜ ÁˆÓ›·˜ 45°.
ªË ı¤ÛÂÙ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ̤¯ÚÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·˘ÙÔ› ÔÈ ¤ÏÂÁ¯ÔÈ!
EÏÂÁ¯Ô˜ Î·È Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ ÛÙÔÓ Ô‰ËÁfi (ÂÈÎ. A2, H1 - H4)
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› Û‡ÛÊÈÁ͢ ÏÔÍÔÙÔÌ‹˜ (12) ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÌÂ
ÊÔÚ¿ ·ÓÙ›ıÂÙË ÙˆÓ ‰ÂÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ ÚÔÏÔÁÈÔ‡ (ÂÈÎ. H1)
• ∆Ú·‚‹ÍÙ ÚÔ˜ Ù· οو ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹ Î·È ·ÛÊ·Ï›ÛÙ ÙË Û ·˘Ù‹ ÙË
ı¤ÛË, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ (22) (ÂÈÎ. A2).
• ™ËÎÒÛÙ ÙÔ ÌÔ¯Ïfi ıÂÙÈ΋˜ ‰È·ÎÔ‹˜ (11) Î·È ÂÚÈÛÙÚ¤„Ù ÙËÓ
ÎÂÊ·Ï‹ ̤¯ÚÈ Ó· ÙËÓ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ÛÙÔ Û ı¤ÛË ÏÔÍÔÙÔÌ‹˜ 0°.
ªË ÛÊ›ÁÁÂÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› Û‡ÛÊÈÁ͢ (12) (ÂÈÎ. H1).
• EϤÁÍÙ ÒÛÙ ٷ ‰‡Ô ÛËÌ›· 0° (52) ÛÙËÓ Îϛ̷η (14) Ó· ›ӷÈ
ÌfiÏȘ ÔÚ·Ù¿ (ÂÈÎ. H2).
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ¤Ó· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ ¤ÓıÂÌ· (53) ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÏÂ˘Ú¿
ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ (15) Î·È ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ (45) (ÂÈÎ. H3).
ªËÓ ·ÁÁ›˙ÂÙ ÙȘ ¿ÎÚ˜ ÙˆÓ ‰ÔÓÙÈÒÓ Ù˘ ÏÂ›‰·˜ Ì ÙÔ
ÔÚıÔÁˆÓÈfiÌÂÙÚÔ.
• ∞Ó Ô ‰›ÛÎÔ˜ ÚÈÔÓÈÔ‡ ‰Â ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÛÙȘ 90° ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ
Ô‰ËÁfi:
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙȘ ‰‡Ô ‚›‰Â˜ (53) Î·È ÎÈÓ‹ÛÙ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Îϛ̷η˜/
ÎÂÊ·Ï‹˜ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ‹ ‰ÂÍÈ¿ ̤¯ÚÈ Ó· Êı¿ÛÂÈ Ô ‰›ÛÎÔ˜ ÛÙȘ 90° ˆ˜
ÚÔ˜ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi fiˆ˜ ÌÂÙÚ¿Ù·È Ì ÙÔ ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ ¤ÓıÂÌ· (ÂÈÎ. H4).
• ∞ÛÊ·Ï›ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› Û‡ÛÊÈÁ͢ ÏÔÍÔÙÔÌ‹˜ (12) (ÂÈÎ. H1).
• ™Ê›ÍÙ ÙȘ ‰‡Ô ‚›‰Â˜ (53) (ÂÈÎ. H4).
ƒ‡ıÌÈÛË
¶ÚÈÓ ·fi ÙË Ú‡ıÌÈÛË, ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ÒÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ó· ›ӷÈ
·ÔÛ˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ ·fi ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷.
91
µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÙÔ ›Ûˆ ¿ÎÚÔ Ù˘ Îϛ̷η˜ ÏÔÍÔÙÔÌ‹˜
¤Ú¯ÂÙ·È Û Â·Ê‹ Ì ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÎÚ›ÎÔ˘˜ ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ (54)
¿ÓÙÔÙÂ.
el - 4
∂§§∏¡π∫∞
EÏÂÁ¯Ô˜ Î·È ƒ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È (ÂÈÎ. A2, J1 - J3)
• µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ë ÎÂÊ·Ï‹ Â›Ó·È ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓË ÛÙË ı¤ÛË ÏÔÍÔÙÔÌ‹˜ 0°.
• ∞ÂÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙË Ï·‚‹ Û‡ÛÊÈÁ͢ ÁˆÓÈfiÌÂÙÚÔ˘ (ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜) (19)
Ȥ˙ÔÓÙ¿˜ ÙËÓ ÚÔ˜ Ù· οو (ÂÈÎ. A2).
• ¶È¤ÛÙ ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ ÚÔ˜ Ù· ‰ÂÍÈ¿ ÁÈ· Ó·
‰È·ÛÊ·Ï›ÛÂÙ fiÙÈ Â›Ó·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ηٷÎfiÚ˘ÊË Î·È ÛÊ›ÍÙ ÙË Ï·‚‹
Û‡ÛÊÈÁ͢ ÁˆÓÈfiÌÂÙÚÔ˘ (ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜) (19).
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ¤Ó· ÔÚÈṲ̂ÓÔ ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ (53) ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È Î·È ¿Óˆ
ÛÙÔ ‰›ÛÎÔ (45) (ÂÈÎ. J1).
ªËÓ ·ÁÁ›˙ÂÙ ÙȘ ¿ÎÚ˜ ÙˆÓ ‰ÔÓÙÈÒÓ Ù˘ ÏÂ›‰·˜ Ì ÙÔ
ÔÚıÔÁˆÓÈfiÌÂÙÚÔ.
• °È· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙÂ, οÓÙ ٷ ·ÎfiÏÔ˘ı·:
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙË Ï·‚‹ Û‡ÛÊÈÁ͢ ÁˆÓÈfiÌÂÙÚÔ˘ (ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜) (19)
(ÂÈÎ. A2).
• ÃÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ¤Ó· ÎÏÂȉ› Allen, Ú˘ıÌ›ÛÙ ÙË ‚›‰· (55) ·Ó·ÏfiÁˆ˜
(ÂÈÎ. J2).
• EϤÁÍÙ ·Ó Ô ‰Â›ÎÙ˘ ÁˆÓÈfiÌÂÙÚÔ˘ (ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜) (56) ‰Â›¯ÓÂÈ 0°
ÛÙËÓ Îϛ̷η ÁˆÓÈfiÌÂÙÚÔ˘ (ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜) (20) (ÂÈÎ. J3).
• ∞Ó ‰Â ‰Â›¯ÓÂÈ, ¯·Ï·ÚÒÛÙ ÙȘ ‰‡Ô ‚›‰Â˜ (57) ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÙ ÙËÓ
Îϛ̷η (20) fiˆ˜ ··ÈÙÂ›Ù·È Î·È ÛÊ›ÍÙ ÙȘ ‰‡Ô ‚›‰Â˜.
EÏÂÁ¯Ô˜ Î·È ƒ‡ıÌÈÛË Ù˘ ÁˆÓ›·˜ ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜ (ÂÈÎ. J3, K1 & K2)
∆Ô ÚÈfiÓÈ Û·˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌÈ· Ï·‚‹ Ú‡ıÌÈÛ˘ ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜ Ì ¿ÎÚÔ ÌÂ
¯·Ú·Á¤˜ (58) Ô˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙË Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ ÛÙ·ıÂÚ‹˜ ı¤Û˘ ÛÙȘ 45°
‹ 48° ·Ó·ÏfiÁˆ˜ (ÂÈÎ. K1).
- E͈ = 48°
- ª¤Û· = 45°
• ¶È¤ÛÙ ÙË Ï·‚‹ Ú‡ıÌÈÛ˘ 45°/48° (58).
• ¶·Ù‹ÛÙ ÚÔ˜ Ù· οو ÙË Ï·‚‹ Û‡ÛÊÈÁ͢ ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜ (19).
• ªÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÙ ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ ÚÔ˜ Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿,
ÛÙË Ì¤ÁÈÛÙË ı¤ÛË Ù˘ ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜.
• ÃÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ¤Ó· ÌÔÈÚÔÁÓˆÌfiÓÈÔ, ÂϤÁÍÙ ·Ó Ë ÁˆÓ›· ›ӷÈ
·ÎÚÈ‚Ò˜ 45°(ÂÈÎ. K2).
• EÊfiÛÔÓ ··ÈÙÂ›Ù·È Ú‡ıÌÈÛË, Á˘Ú›ÛÙ ÙË ‚›‰· Ú‡ıÌÈÛ˘ ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜
(59) ·Ó·ÏfiÁˆ˜ (ÂÈÎ. J3).
√ÛÔ Ú·ÁÌ·ÙÔÔț٠ÙË Ú‡ıÌÈÛË ·˘Ù‹, Û˘ÓÈÛÙ¿Ù·È Ó·
ÌÂÙÚÈ¿ÛÂÙ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜
ÙËÓ. ∞˘Ùfi ı· ‰È¢ÎÔχÓÂÈ Ó· Á˘Ú›ÛÂÙ ÙË ‚›‰· Ú‡ıÌÈÛ˘.
•ÂΛÓËÌ·/™Ù·Ì¿ÙËÌ· (ÂÈÎ. L1 & L2)
DW701 - ƒ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ηÓÙÚ¿Ó ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ Ù·¯‡ÙËÙ·˜
∆Ô ÌÔÓÙ¤ÏÔ ·˘Ùfi ‰È·ı¤ÙÂÈ Î·È ¤Ó· ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ô˘
·Ú¤¯ÂÈ ·˘ÍË̤ÓË ÈÛ¯‡ ÎÈÓËÙ‹Ú·, ·˘ÙfiÌ·ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÊÚ¤ÓÔ˘ ηÈ
ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹ Ù·¯‡ÙËÙ·. ∏ Ù·¯‡ÙËÙ· ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÙ·È Û˘Ó¯Ҙ ·fi
2.500 ˆ˜ 5.000 min-1 ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙË Û˘Û΢‹ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡
ÂϤÁ¯Ô˘ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ (60) ÁÈ· ÔÌÔÈfiÌÔÚÊ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÎÔ‹˜ ÛÂ
fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ ͇ÏÔ˘, Ï·ÛÙÈÎÒÓ Î·È ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘.
• °˘Ú›ÛÙ ÙË Û˘Û΢‹ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ ÛÙÔ
ÂÈı˘ÌËÙfi Â›‰Ô. ¶¿ÓÙˆ˜, Ë ÛˆÛÙ‹ Ú‡ıÌÈÛË Â›Ó·È ı¤Ì·
ÂÌÂÈÚ›·˜.
1 = 2.500 min-1
2 = 3.100 min-1
3 = 3.800 min-1
4 = 4.400 min-1
5 = 5.000 min-1
DW701/DW707
• °È· Ó· ı¤ÛÂÙ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ ÚÈfiÓÈ, ·Ù‹ÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË
ÛηӉ¿Ï˘ (1) ÂÓÒ Ȥ˙ÂÙ ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ¯·ÌËÏÔ‡
ÚÔÛٷ٢ÙÈÎÔ‡ Î·È ÌÔ¯ÏÔ‡ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ ·ÛÊ·Ï›·˜ (2) fiˆ˜
·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÎ. L2.
• °È· Ó· ı¤ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, ·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙÔ
‰È·ÎfiÙË.
• ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Úfi‚ÏÂ„Ë ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙÔ˘ ‰È·ÎfiÙË ÛÙË ı¤ÛË
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜.
¶ÔÈfiÙËÙ· ÎÔ‹˜
∏ ÔÌ·ÏfiÙËÙ· ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙ ÎÔ‹˜ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÔÚÈṲ̂Ó˜
·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜. .¯. ÙÔ ˘ÏÈÎfi Ô˘ Îfi‚ÂÙ·È. √Ù·Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Ô̷Ϥ˜
ÎÔ¤˜ ÁÈ· ‰È·ÎÔÛÌËÙÈο ÛÙÔȯ›· Î·È ¿ÏϘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ·ÎÚȂ›·˜,
Ì›· ÎÔÊÙÂÚ‹ (60 ‰fiÓÙÈ· ηڂȉ›Ô˘) ÏÂ›‰· Î·È ¤Ó·˜ ‚Ú·‰‡ÙÂÚÔ˜,
ÔÌÔÈfiÌÔÚÊÔ˜ Ú˘ıÌfi˜ ÎÔ‹˜ ·Ú¤¯Ô˘Ó Ù· ÂÈı˘ÌËÙ¿ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·.
EÍ·ÛÊ·Ï›ÛÙ fiÙÈ ÙÔ ˘ÏÈÎfi ‰ÂÓ ÁÏÈÛÙÚ¿ ηٿ ÙËÓ ÎÔ‹.
™Ê›ÍÙ ÙÔ Î·Ï¿ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘. ¶¿ÓÙ· ·Ê‹ÓÂÙ ÙË ÏÂ›‰· Ó·
¤ÚıÂÈ Û Ï‹ÚË ·ÎÈÓËÛ›· ÚÈÓ ·Ó˘„ÒÛÂÙ ÙÔÓ ‚Ú·¯›ÔÓ·.
E¿Ó ÌÈÎÚ¤˜ ›Ó˜ ͇ÏÔ˘ ‰È·¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È ·ÎfiÌ· ·fi ÙÔ ›Ûˆ
̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ˘fi ηÙÂÚÁ·Û›· ÙÂÌ·¯›Ô˘, ÎÔÏÏ‹ÛÙ ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ
ÚÔÊ˘Ï·ÎÙÈ΋˜ Ù·ÈÓ›·˜ ¿Óˆ ÛÙÔ Í‡ÏÔ fiÔ˘ ı· Á›ÓÂÈ Ë
ÎÔ‹. ¶ÚÈÔÓ›ÛÙ ̤ۈ Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ Î·È ·Ê·ÈÚ¤ÛÙÂ
ÚÔÛÂÎÙÈο ÙËÓ Ù·ÈÓ›· fiÙ·Ó ÙÂÏÂÈÒÛÂÙÂ.
√‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜
• ∆ËÚ›Ù ¿ÓÙÔÙ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜
ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜.
• EÍ·ÛÊ·Ï›ÛÙ fiÙÈ ÙÔ ˘ÏÈÎfi Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÚÈÔÓÈÛÙ› ›ӷÈ
·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘.
• ∞Û΋ÛÙ ÂÏ·ÊÚ¿ ÌfiÓÔ ›ÂÛË ÛÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Î·È ÌËÓ ·ÛΛÙÂ
Ï¢ÚÈ΋ ›ÂÛË ÛÙË ÏÂ›‰· ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡.
• ∞ÔʇÁÂÙ ÙËÓ ˘ÂÚÊfiÚÙÈÛË.
¶ÚÈÓ ·fi ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·:
• EÁηٷÛÙ‹ÛÙ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÏÂ›‰· ÚÈÔÓÈÔ‡. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ
˘ÂÚ‚ÔÏÈο Êı·Ṳ́Ó˜ ÏÂ›‰Â˜. ∏ ̤ÁÈÛÙË Ù·¯‡ÙËÙ· ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜
ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ·˘Ù‹ Ù˘ ÏÂ›‰·˜ ÚÈÔÓÈÔ‡.
• ªË ÚÔÛ·ı›Ù ӷ Îfi„ÂÙ ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ÌÈÎÚ¿ ÎÔÌÌ¿ÙÈ·.
• ∞Ê‹ÛÙ ÙË ÏÂ›‰· Ó· Îfi‚ÂÈ ÂχıÂÚ·. ªË ÙËÓ ÂÍ·Ó·Áο˙ÂÙÂ.
• ∞Ê‹ÛÙ ÙÔÓ ÎÈÓËÙ‹Ú· Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÙË Ï‹ÚË Ù·¯‡ÙËÙ¿ ÙÔ˘ ÚÈÓ ·fi
ÙËÓ ÎÔ‹.
• µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ fiϘ ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ Ï·‚¤˜ Î·È ÔÈ Ï·‚¤˜ Û‡ÛÊÈ͢
Â›Ó·È ÛÊȯ٤˜.
el - 5
ƒ‡ıÌÈÛË Ù˘ ÏÔÍÔÙÔÌ‹˜ (ÂÈÎ. A1)
√ ‚Ú·¯›ÔÓ·˜ ÏÔÍÔÙÔÌ‹˜ ÌÔÚ› Ó· ÚÔ-Ú˘ıÌÈÛÙ› ÛÙȘ 0°, 15°, 22,5°,
30°, 31,6° Î·È 45° ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ‹ ‰ÂÍÈ¿. E›Ó·È Â›Û˘ ‰˘Ó·Ùfi Ó· Á›ÓÂÈ
Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ ÁˆÓ›·˜ ÏÔÍÔÙÔÌ‹˜ ÛÙȘ 48°.
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› Û‡ÛÊÈÁ͢ ÏÔÍÔÙÔÌ‹˜ (12) Î·È ÛËÎÒÛÙ ÙÔ
ÌÔ¯Ïfi ıÂÙÈ΋˜ ‰È·ÎÔ‹˜ (11) ÁÈ· Ó· ÂÏ¢ıÂÚÒÛÂÙ ÙÔ ‚Ú·¯›ÔÓ·.
• ªÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÙ ÙÔ ‚Ú·¯›ÔÓ· ÛÙËÓ ÂÈı˘ÌËÙ‹ ÁˆÓ›· Î·È ·ÛÊ·Ï›ÛÙ ÙÔÓ
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ ÎÔ˘Ì› Û‡ÛÊÈÁ͢ ÏÔÍÔÙÔÌ‹˜ (12).
• E˘ı˘ÁÚ·ÌÌ›ÛÙ ÙÔ ‚Ú·¯›ÔÓ· ÏÔÍÔÙÔÌ‹˜ (13) fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ
ÂÈÎ. H1 - H3 ÌÂÙ·ÎÈÓÒÓÙ·˜ ÙÔ ¿ÎÚÔ ÙÔ˘ ‚Ú·¯›ÔÓ· ÛÙÔ ÂÈı˘ÌËÙfi
ÛËÌÂ›Ô Ù˘ Îϛ̷η˜:
- ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÙˆÓ 0° : ÎfiÎÎÈÓ˜ ÂӉ›ÍÂȘ
- ‰ÂÍÈ¿ ÙˆÓ 0°
: Ì·‡Ú˜ ÂӉ›ÍÂȘ
√Ù·Ó Ú·ÁÌ·ÙÔÔț٠ÏÔÍÔÙÔÌ‹, ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÙÔ
ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ô˘ ·ÔÛ¿Ù·È ‰Â ÛÊËÓÒÓÂÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘
Î·È Ô‰ËÁÔ‡, ‰ËÏ·‰‹, fiÙÈ Ë ÁˆÓ›· ÙÔ˘ ÎÔÌÌ·ÙÈÔ‡ Ô˘
·ÔÛ¿Ù·È Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi 90° ÁÈ· Ó· ·ÔÊ¢¯ı› Ë
ÂÌÏÔ΋ ÙÔ˘ ÎÔÌÌ·ÙÈÔ‡ ÛÙÔ ‰›ÛÎÔ.
92
∂§§∏¡π∫∞
¶Ï¿ÁÈ· ‰È·ÙÔÌ‹ (ÂÈÎ. A2, K1 & O)
√È ÁˆÓ›Â˜ ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜ ÌÔÚ› Ó· ÔÚÈÛÙÔ‡Ó ·fi 0° ˆ˜ 48° ·ÚÈÛÙÂÚ¿.
√È ÁˆÓ›Â˜ ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜ ̤¯ÚÈ 45° ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÎÔÔ‡Ó Ì ÙÔ ‚Ú·¯›ÔÓ·
ÏÔÍÔÙÔÌ‹˜ Ú˘ıÌÈṲ̂ÓÔ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ·fi 0 ÌÔ›Ú˜ ˆ˜ 45°
ÏÔÍÔÙÔÌ‹˜, ‰ÂÍÈ¿ ‹ ·ÚÈÛÙÂÚ¿.
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙË Ï·‚‹ Û‡ÛÊÈÁ͢ ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜ (19) Î·È ÔÚ›ÛÙ ÙËÓ
ÂÈı˘ÌËÙ‹ ÁˆÓ›· (ÂÈÎ. A2).
• ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙË Ï·‚‹ Ú‡ıÌÈÛ˘ 45°/48° (58) ÂÊfiÛÔÓ ··ÈÙ›ٷÈ
(ÂÈÎ. K1).
93
5
80
10
15
20
25
30
70
75
0
85
45
35
40
45
65
∆E∆ƒ∞¶§EÀƒ√
∫√À∆π
40
50
55
60
40
35
45
35
40
30
75
35
E•∞¶§EÀƒ√
∫√À∆π
30
65
70
80
85
30
25
55
60
25
45
20
55
35
50
45
15
20
40
60
70
50
25
65
20
75
∫·Ù¿ ÙËÓ ÁˆÓȷ΋ ÎÔ‹ ÙÔ˘ ¿ÎÚÔ˘ ÂÓfi˜ ÎÔÌÌ·ÙÈÔ‡ ͇ÏÔ˘
Ì ÌÈÎÚ‹ ÙÔÌ‹, ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ Í‡ÏÔ ÁÈ· Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÙÂ
fiÙÈ Ë ÙÔÌ‹ Â›Ó·È ÛÙË ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÏÂ›‰·˜ Ì ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË
ÁˆÓ›· ÚÔ˜ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÁˆÓȷ΋ ÎÔ‹, ÙÔÌ‹ ÚÔ˜
Ù· ‰ÂÍÈ¿ ‰ÂÍÈ¿ ÁˆÓȷ΋ ÎÔ‹, ÙÔÌ‹ ÚÔ˜ Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿.
• ∆Ô ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Î·ÙˆÙ¤Úˆ ı· Û·˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó·
ÂÈϤÍÂÙ ÙȘ ηٿÏÏËϘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜ Î·È ÏÔÍÔÙÔÌ‹˜
ÁÈ· ÎÔÈÓ¤˜ Û‡ÓıÂÙ˜ ÎÔ¤˜. °È· Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ·,
ÂÈϤÍÙ ÙËÓ ÂÈı˘ÌËÙ‹ ÁˆÓ›· “A” (ÂÈÎ. P2) ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ Û·˜ ηÈ
ÂÓÙÔ›ÛÙ ·˘Ù‹ ÙË ÁˆÓ›· ÛÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÛÙ‹ÏË ÛÙÔ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ·.
∞fi ·˘Ùfi ÙÔ ÛËÌ›Ô, ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ÙÔ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· ¢ı›· οو ÁÈ· Ó·
‚Ú›Ù ÙË ÛˆÛÙ‹ ÁˆÓ›· ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜ Î·È Â˘ı›· ·¤Ó·ÓÙÈ ÁÈ· Ó·
‚Ú›Ù ÙË ÛˆÛÙ‹ ÁˆÓ›· ÏÔÍÔÙÔÌ‹˜.
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ ÚÈfiÓÈ Û·˜ ÛÙȘ ÚԉȷÁڷʛۘ ÁˆÓ›Â˜ Î·È Î¿ÓÙÂ
ÌÂÚÈΤ˜ ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÈΤ˜ ÎÔ¤˜.
• EÍ·ÛÎËı›Ù ÙÔÔıÂÙÒÓÙ·˜ Î·È ¿ÏÈ Ù· ÎÔÌ̤ӷ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Ì·˙›.
• ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ·: °È· Ó· οÓÂÙ ¤Ó· 4·Ï¢ÚÔ ÎÔ˘Ù› Ì 30 Â͈ÙÂÚÈΤ˜
ÁˆÓ›Â˜ (ÁˆÓ›· “A”, ÂÈÎ. P2), ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙËÓ ¿Óˆ ‰ÂÍÈ¿ ÛÙ‹ÏË.
µÚ›Ù ÙÔ 30 ÛÙËÓ Îϛ̷η Ù˘ ÛÙ‹Ï˘.
• ∞ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ÙËÓ ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· ‰È·Ù¤ÌÓÔ˘Û· ÁÚ·ÌÌ‹ ÚÔ˜ οıÂ
ÏÂ˘Ú¿ ÁÈ· Ó· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÙ ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÁˆÓ›·˜ ÏÔÍÔÙÔÌ‹˜ ÛÙÔ
ÚÈfiÓÈ (23°).
• ªÂ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ, ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ÙËÓ Î¿ıÂÙË ‰È·Ù¤ÌÓÔ˘Û· ÁÚ·ÌÌ‹
ÛÙÔ Â¿Óˆ ‹ ÛÙÔ Î¿Ùˆ ̤ÚÔ˜ ÁÈ· Ó· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÙ ÙË Ú‡ıÌÈÛË Ù˘
ÁˆÓ›·˜ ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜ ÛÙÔ ÚÈfiÓÈ (40°).
• ¶¿ÓÙÔÙ οÓÂÙ ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÈΤ˜ ÎÔ¤˜ Û ÌÂÚÈο Úfi¯ÂÈÚ· ÎÔÌÌ¿ÙÈ·
͇ÏÔ˘ ÁÈ· Ó· Â·ÏËı‡ÂÙ ÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÛÙÔ ÚÈfiÓÈ.
15
30
40
15
25
35
30
10
15
10
5
10
5
5
10
5
5
0
10
15
20
√∫∆∞¶§EÀƒ√
∫√À∆π
10
20
25
5
E•ø∆Eƒπ∫E™ °ø¡πE™
∫¿ıÂÙË ‰È·ÙÔÌ‹ Ì›ÙÚ·˜ (ÂÈÎ. A2 & N)
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› Û‡ÛÊÈÁ͢ ÏÔÍÔÙÔÌ‹˜ (12) Î·È ÛËÎÒÛÙ ÙÔ
ÌÔ¯Ïfi ıÂÙÈ΋˜ ‰È·ÎÔ‹˜ (11) ÚÔ˜ Ù· Â¿Óˆ (ÂÈÎ. A2).
• ªÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÙ ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ‹ ‰ÂÍÈ¿ ÛÙËÓ ÂÈı˘ÌËÙ‹ ÁˆÓ›·.
À¿Ú¯Ô˘Ó ÚÔηıÔÚÈṲ̂Ó˜ ı¤ÛÂȘ ÛÙȘ 15°, 22,5°, 30° Î·È 45°
(ÂÈÎ. N).
• ∞Ó ··ÈÙÂ›Ù·È ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ̤ÛË ÁˆÓ›· ‹ ÁˆÓ›· 48°, ÎÚ·Ù‹ÛÙÂ
ÛÙ·ıÂÚ¿ ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹ Î·È ·ÛÊ·Ï›ÛÙ ÛÊ›ÁÁÔÓÙ·˜ ÙÔ ÎÔ˘Ì›
Û‡ÛÊÈÁ͢ ÏÔÍÔÙÔÌ‹˜.
• ¶ÚÈÓ ·Ú¯›ÛÂÙ ÙËÓ ÎÔ‹, ‚‚·Èˆı›Ù ¿ÓÙÔÙ fiÙÈ ÙÔ ÎÔ˘Ì›
Û‡ÛÊÈÁ͢ ÏÔÍÔÙÔÌ‹˜ Â›Ó·È ÁÂÚ¿ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ.
• EÓÂÚÁ‹ÛÙ fiˆ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÎfiÚ˘ÊË Â˘ı‡ÁÚ·ÌÌË ÂÁοÚÛÈ· ÙÔÌ‹.
∞Ó Ë ÁˆÓ›· ÎÔ‹˜ ÔÈΛÏÏÂÈ ·fi ÎÔ‹ Û ÎÔ‹, ‚‚·Èˆı›ÙÂ
fiÙÈ Ë Ï·‚‹ Û‡ÛÊÈÁ͢ ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜ Î·È ÙÔ ÎÔ˘Ì›
Û‡ÛÊÈÁ͢ ÏÔÍÔÙÔÌ‹˜ Â›Ó·È ÁÂÚ¿ ÛÊÈÁ̤ӷ. ∞˘Ù¿ ı· Ú¤ÂÈ
Ó· Ù· ÛÊ›ÁÁÂÙ ·ÊÔ‡ οÓÂÙ ÔÔÈÂÛ‰‹ÔÙ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙË
ÏÔÍ‹ ÎÔ‹ ‹ ÛÙË ÏÔÍÔÙÔÌ‹.
85
• °È· ÔÚÈṲ̂ӷ ›‰Ë Ï·ÛÙÈÎÒÓ, Û˘ÓÈÛÙ¿Ù·È Ó· ·ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È Ë
·ÓÙ›ÛÙÚÔÊË ÛÂÈÚ¿.
• ∆Ô Î¿Ùˆ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ‰›ÛÎÔ˘ ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È·Ûı› ÁÈ· Ó·
ÎÏ›ÓÂÈ ÁÚ‹ÁÔÚ· fiÙ·Ó ·ÂÏ¢ıÂÚÒÓÂÙ·È Ô ÌÔ¯Ïfi˜ (2).
∞Ó ‰ÂÓ ÎÏ›ÛÂÈ ÂÓÙfi˜ ÂÓfi˜ ‰Â˘ÙÂÚÔϤÙÔ˘, ËÁ·›ÓÂÙ ÙÔ
ÚÈfiÓÈ ÁÈ· ÂÈÛ΢‹ Û ¤Ó· ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ Û˘ÓÂÚÁ›Ô
ÂÈÛ΢ÒÓ Ù˘ DEWALT.
™‡ÓıÂÙË ÏÔÍÔÎÔ‹ (ÂÈÎ. P1 & P2)
∏ ÎÔ‹ ·˘Ù‹ ·ÔÙÂÏ› Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÏÔÍÔÎÔ‹˜ Î·È Ê·ÏÙÛÔÁˆÓÈ¿˜.
∞˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô Ù‡Ô˜ ÎÔ‹˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹
Ï·ÈÛ›ˆÓ ‹ ÙÂÙÚ·ÁÒÓˆÓ Ì Á˘ÚÈÛÙ¿ ¿ÎÚ· fiˆ˜ ·˘Ùfi Ô˘
·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÎ. P1.
80
∫¿ıÂÙË Â˘ı›· ÎÔ‹ (ÂÈÎ. A2 & M)
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› Û‡ÛÊÈÁ͢ ÏÔÍÔÙÔÌ‹˜ (12) Î·È ÛËÎÒÛÙ ÙÔ
ÌÔ¯Ïfi ıÂÙÈ΋˜ ‰È·ÎÔ‹˜ (11) ÚÔ˜ Ù· Â¿Óˆ (ÂÈÎ. A2).
• ™Ù·ıÂÚÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔ Û‡ÚÙË ÏÔÍÔÙÔÌ‹˜ ÛÙË ı¤ÛË 0° Î·È ÛÊ›ÍÙ ÙÔ
ÎÔ˘Ì› Û‡ÛÊÈÁ͢ ÏÔÍÔÙÔÌ‹˜.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ÚÔ˜ ÎÔ‹ ÙÂÌ¿¯ÈÔ Í‡ÏÔ˘ ÛÙÔÓ Ô‰ËÁfi.
• ∫Ú·Ù‹ÛÙ ÙË Ï·‚‹ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ (3) Î·È ȤÛÙ ÙÔÓ Î‡ÚÈÔ ÌÔ¯Ïfi
·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ ·ÛÊ·Ï›·˜ (2) ÁÈ· Ó· ·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÂÙ ÙËÓ
ÎÂÊ·Ï‹. ¶È¤ÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ÛηӉ¿Ï˘ (1) ÁÈ· Ó· ı¤ÛÂÙ ÛÂ
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔÓ ÎÈÓËÙ‹Ú·. ™˘ÓÈÛÙ¿Ù·È Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÙ ÙËÓ ÎÔ‹ ÎÔÓÙ¿
ÛÙÔÓ Ô‰ËÁfi (ÂÈÎ. M)
• ¶È¤ÛÙ ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹ Î·È ·Ê‹ÛÙ ÙÔ ‰›ÛÎÔ Ó· Îfi„ÂÈ Î·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘
ÙÂÌ·¯›Ô˘ ÂÚÁ·Û›·˜. ∞Ê‹ÛÙ ÙÔ ‰›ÛÎÔ Ó· Îfi‚ÂÈ ÂχıÂÚ·.
ªËÓ ÂÍ·Ó·Áο˙ÂÙ ÙËÓ ÎÔ‹.
• √Ù·Ó Ë ÎÂÊ·Ï‹ Â›Ó·È Ï‹Úˆ˜ ÈÂṲ̂ÓË, ÙÚ·‚‹ÍÙ ÙËÓ ·ÚÁ¿ ηٿ
Ì‹ÎÔ˜ ÁÈ· Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÙÂ ÙËÓ ÎÔ‹.
• ∞ÊÔ‡ ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÙ ÙËÓ ÎÔ‹, ·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË Î·È ÙÔ
ÌÔ¯Ïfi ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ ·ÛÊ·Ï›·˜ (2) Î·È ÂÈÛÙÚ¤„Ù ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹
ÛÙËÓ ¿Óˆ ı¤ÛË “ÛÙ¿ıÌ¢Û˘”.
• ™Ê›ÍÙ ÁÂÚ¿ ÙË Ï·‚‹ Û‡ÛÊÈÁ͢ ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜ (19) (ÂÈÎ. A2).
• EÓÂÚÁ‹ÛÙ fiˆ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÎfiÚ˘ÊË Â˘ı‡ÁÚ·ÌÌË ÂÁοÚÛÈ·
ÙÔÌ‹.
ƒÀ£ªπ™π °ø¡π∞™ °ø¡π∞∫∏™ ∫√¶∏™ ™∆√ ¶ƒπ√¡π
ƒ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ Ê·ÏÙÛÔÁˆÓÈ¿ÛÌ·ÙÔ˜ (ÂÈÎ. K1)
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙË Ï·‚‹ Ú‡ıÌÈÛ˘ (58) ÛÙȘ 45°/48° ÛÙËÓ ÂÈı˘ÌËÙ‹ ı¤ÛË.
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙË Ï·‚‹ Û‡ÛÊÈÁ͢ ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜ (19) Î·È ÛÙÚ¤„Ù ÙËÓ
ÎÂÊ·Ï‹ ÚÔ˜ Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿. À¿Ú¯Ô˘Ó ÂӉ›ÍÂȘ ı¤ÛÂˆÓ ÛÙȘ 0°,
15°, 30°, 33,85° Î·È 45°.
• ∫Ú·Ù‹ÛÙ ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹ ÛÙ·ıÂÚ¿ Î·È ÌËÓ ÙËÓ ·Ê‹ÛÂÙ ӷ ¤ÛÂÈ.
• ∫Ú·ÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹, ·ÛÊ·Ï›ÛÙ ÙË Ï·‚‹ Û‡ÛÊÈÁ͢ ÏÔÍ‹˜
ÎÔ‹˜ (19) ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È ·ÛÊ·Ï‹˜.
15
20
25
30
35
40
45
ƒÀ£ªπ™π °ø¡π∞™ §√•∏™ ∫√¶∏™ ™∆√ ¶ƒπ√¡π
¶ÔÙ¤ ÌËÓ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÙ ٷ fiÚÈ· Û‡ÓıÂÙ˘ ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜ ηÈ
ÏÔÍÔÙÔÌ‹˜, Ì ÁˆÓ›· ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜ 45° Î·È ÁˆÓ›· ÏÔÍÔÙÔÌ‹˜
45° ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ‹ ‰ÂÍÈ¿.
el - 6
∂§§∏¡π∫∞
™˘ÁÎÚ¿ÙËÛË ÙÔ˘ ÙÂÌ·¯›Ô˘ ÂÚÁ·Û›·˜ (ÂÈÎ. A3)
ÃÚËÛÈÌÔÔț٠¿ÓÙ· ÛÊÈÎÙ‹Ú· ÙÂÌ·¯›Ô˘ ÂÚÁ·Û›·˜, ηٿ ÙËÓ ÎÔ‹ ÌË
ÛȉËÚÔ‡¯ˆÓ ÌÂÙ¿ÏψÓ.
• ™ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ ›ӷÈ
Â·Ú΋˜ ÒÛÙ ӷ ÎÚ·Ù¿ ÙÔ ˘ÏÈÎfi ÛÙ·ıÂÚ¿ Â¿Óˆ ÛÙÔÓ Ô‰ËÁfi.
• ∞Ó ÙÔ ˘ÏÈÎfi Ù›ÓÂÈ Ó· ·Ó˘„ÒÓÂÙ·È ‹ Ó· ÚÔ¯ˆÚ¿ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔÓ
Ô‰ËÁfi, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ηٿ ÚÔÙ›ÌËÛË ÙÔÓ ÚÔ·ÈÚÂÙÈÎfi
ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· ˘ÏÈÎÔ‡ (28).
¶ÚÈfiÓÈÛÌ· ÌÈÎÚÒÓ ÙÂÌ·¯›ˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ (ÂÈÎ. A4)
™˘ÓÈÛÙ¿Ù·È Ë ¯Ú‹ÛË ·Ó·ÛÙÔÏ‹˜ Ì‹ÎÔ˘˜ ÁÈ· Ù· ÌÈÎÚ¿ ÙÂÌ¿¯È· (32) ÙfiÛÔ
ÁÈ· ÚÈfiÓÈÛÌ· ‰¤ÛÌ˘ ÙÂÌ·¯›ˆÓ fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÌÂÌÔӈ̤ӷ ÙÂÌ¿¯È·
ÂÚÁ·Û›·˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜. ∏ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ Ì‹ÎÔ˘˜ ÌÔÚ› Ó·
¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÌfiÓÔ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ¤Ó· ˙‡ÁÔ˜ ÙÚÔ¯ÈÒÓ Ô‰ËÁÒÓ
Ô˘ ·Ú¤¯ÂÙ·È ÚÔ·ÈÚÂÙÈο (26).
¶ÚÈfiÓÈÛÌ· Ì·ÎÚÒÓ ÙÂÌ·¯›ˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ (ÂÈÎ. A3)
¡· ÛÙËÚ›˙ÂÙ ¿ÓÙÔÙ ٷ Ì·ÎÚÈ¿ ÙÂÌ¿¯È· ÂÚÁ·Û›·˜.
∏ ÂÈÎfiÓ· A3 ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔÓ È‰·ÓÈÎfi ÙÚfiÔ ÁÈ· ÚÈfiÓÈÛÌ· Ì·ÎÚÈÒÓ
ÙÂÌ·¯›ˆÓ fiÙ·Ó ÙÔ ÚÈfiÓÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È fiÚıÈÔ (fiÏ· Ù· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·
·Ú¤¯ÔÓÙ·È ÚÔ·ÈÚÂÙÈο). ∆· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ (ÂÎÙfi˜ ·fi ÙË ‚¿ÛË
ÛÙ‹ÚÈ͢ Î·È ÙÔ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· ˘ÏÈÎÔ‡) ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÙfiÛÔ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿
ÙÚÔÊÔ‰fiÙËÛ˘ fiÛÔ Î·È ·fi ÙËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋ ÏÂ˘Ú¿:
- µ¿ÛË ÛÙ‹ÚÈ͢ (31) (·Ú¤¯ÂÙ·È Ì ԉËÁ›Â˜ Û˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛ˘).
- ∆ÚԯȤ˜ Ô‰ËÁÔ› (500 ‹ 1.000 mm) (26).
- ÀÔÛÙËÚ›ÁÌ·Ù· (30) ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÙÚÔ¯ÈÒÓ Ô‰ËÁÔ‡.
ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ٷ ˘ÔÛÙËÚ›ÁÌ·Ù· ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘
Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜! ∆Ô ‡„Ô˜ ÙˆÓ ˘ÔÛÙËÚÈÁÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È Ú˘ıÌÈ˙fiÌÂÓÔ.
- ¶Ï¿Î˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ ˘ÏÈÎÔ‡ (27).
- ¶Ï¿Î· ¿ÎÚÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ (25) ÁÈ· ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÙÚÔ¯ÈÒÓ (Â›Û˘ ÁÈ·
ÂÚÁ·Û›· Û ˘¿Ú¯ÔÓÙ· ¿ÁÎÔ).
- ™ÊÈÁÎÙ‹Ú·˜ ˘ÏÈÎÔ‡ (28).
- ™ÙÔ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜ (29).
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ÚÈfiÓÈ Û·˜ ÛÙË ‚¿ÛË ÛÙ‹ÚÈ͢ Î·È ÂÊ·ÚÌfiÛÙ ÙȘ
ÙÚԯȤ˜ Ô‰ËÁÔ‡.
• µÈ‰ÒÛÙ ÁÂÚ¿ ÙȘ ϿΘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ ˘ÏÈÎÔ‡ (27) ÛÙȘ ÙÚԯȤ˜
Ô‰ËÁÔ‡ (26). √ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú·˜ ˘ÏÈÎÔ‡ (28) ÙÒÚ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û·Ó
·Ó·ÛÙÔÏ‹ Ì‹ÎÔ˘˜ (ÛÙÔ Ì‹ÎÔ˘˜).
• EÁηٷÛÙ‹ÛÙ ÙȘ ϿΘ ¿ÎÚÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ (25).
• EÁηٷÛÙ‹ÛÙ ÙÔ ÛÙÔ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜ (29) ÛÙËÓ ›Ûˆ ÙÚԯȿ.
• ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔ ÛÙÔ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜ (29) ÁÈ· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙÔ
Ì‹ÎÔ˜ ÌÂÛ·›ˆÓ Î·È Ì·ÎÚÒÓ ÙÂÌ·¯›ˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜.
ªÔÚ› Ó· Ú˘ıÌÈÛÙ› Î·È ·fi ÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ ‹ Ó· Âͤ¯ÂÈ fiÙ·Ó ‰Â
‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÂ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.
ÃÚ‹ÛË ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ ·ÏÈÛ˘ (ÂÈÎ. A3 & A5)
TÔ ÙÚ·¤˙È Î‡ÏÈÛ˘ (33) ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ¿Ú· Ôχ ÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÌfi ÌÂÁ¿ÏˆÓ
Î·È Ì·ÎÚÈÒÓ ÙÂÌ·¯›ˆÓ ͇ÏÔ˘ (ÂÈÎ. A5). E›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· Û˘Ó‰Âı› ›ÙÂ
ÛÙË ‰ÂÍÈ¿, ›Ù ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜. ∆Ô ÙÚ·¤˙È
·ÏÈÛ˘ ··ÈÙ› ÙË ¯Ú‹ÛË Ù˘ ÚÔ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ‚¿Û˘ ÛÙ‹ÚÈ͢ (ÂÈÎ. A3).
°Î¿Ì· Û‡ÛÙ·ÛˆÓ ‰›ÛÎˆÓ ÚÈÔÓÈÔ‡
∫·Ú‚›‰ÈÔ ‚ÔÏÊÚ·Ì›Ô˘ EÊ·ÚÌÔÁ‹
Ì ̇ÙË (TCT)
∞ÚÓËÙÈ΋ ÎÙ¤ÓË
°È· ͇ÏÔ, Û·Ó›‰Â˜
ÚÔÊ›Ï Ï·ÛÙÈÎÒÓ ¯ÔÓÙÚÒÓ
ÙÔ›¯ˆÓ
°È· Ï·›ÛÈ· ˘„ËÏ‹˜
ÔÈfiÙËÙ·˜ (ÏÂÙfiÙÂÚË ÎÔ‹),
Ï·ÛÙÈο ÚÔÊ›Ï ÏÂÙÒÓ ÙÔ›¯ˆÓ
∞ÚÓËÙÈ΋ ÎÙ¤ÓË
°È· Ï·ÛÙÈο ÚÔÊ›Ï ÏÂÙÒÓ
Â›Â‰Ë Ô‰fiÓÙˆÛË
ÙÔ›¯ˆÓ (.¯. ·Ú·ÂÙ¿ÛÌ·Ù·
ψڛ‰ˆÓ ·Ú·ı‡ÚÔ˘,
ηÏ҉ȷ ·ÁˆÁÔ›)
¢È¿ÌÂÙÚÔ˜ ¢fiÓÙÈ·
216
24
216
48
216
60
∫Ô‹ ÌË ÛȉËÚÔ‡¯ˆÓ ÌÂÙ¿ÏψÓ
∫·Ù¿ ÙËÓ ÎÔ‹ ÌË ÛȉËÚÔ‡¯ˆÓ ÌÂÙ¿ÏψÓ, ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Ú¤ÂÈ Ó·
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ÚÈÔÓÈÔ ÏÔÍ‹ ÎÔ‹. ™˘ÓÈÛÙԇ̠ӷ ÌËÓ
ÂÎÙÂϛ٠ÏÔͤ˜ ÙÔ̤˜ ‹ ÁˆÓȷΤ˜ ÎÔ¤˜ Û ÌË ÛȉËÚÔ‡¯· ̤ٷÏÏ·.
∆Ô Ì˯¿ÓËÌ· ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙËÓ ÎÔ‹ ÛȉËÚÔ‡¯ˆÓ
ÌÂÙ¿ÏψÓ.
• ÃÚËÛÈÌÔÔț٠¿ÓÙ· ¤Ó· ÛÊÈÎÙ‹Ú· ÙÂÌ·¯›Ô˘ ÂÚÁ·Û›·˜, ηٿ ÙËÓ
ÎÔ‹ ÌË ÛȉËÚÔ‡¯ˆÓ ÌÂÙ¿ÏψÓ. µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ô ÛÊÈÁÎÙ‹Ú·˜ ¤¯ÂÈ
ÛÙ·ıÂÚÔÔÈ‹ÛÂÈ ÁÂÚ¿ ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜.
• ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÌfiÓÔ ‰›ÛÎÔ˘˜ ÎÔ‹˜ ηٿÏÏËÏÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÎÔ‹ ÌË
ÛȉËÚÔ‡¯ˆÓ ÌÂÙ¿ÏψÓ.
• E¿Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÏÈ·ÓÙÈο, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÛÙ ÌfiÓÔ ÎÂÚ› ‹ ÛÚ¤È
‰È·¯ˆÚÈÛÌÔ‡. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠Á·Ï·ÎÙÒÌ·Ù· ‹ ·ÚfiÌÔÈ· ˘ÁÚ¿.
• ™˘Ó‰¤ÛÙ ¤Ó· ‰È·ÎfiÙË FI ‹ DI ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Ù˘
·ÚÔ¯‹˜ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ ÚÔ˜ ·ÔÊ˘Á‹ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ ·fi
ÂÓ·ÔÌ›ӷÓÙ· Ú‡̷ٷ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡ÓÙ·È ·fi Ù· „‹ÁÌ·Ù· ÙÔ˘
ÌÂÙ¿ÏÏÔ˘.
√ ‰È·ÎfiÙ˘ FI ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÌʈÓ› Ì ÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ÚԉȷÁڷʤ˜:
ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋ Ù¿ÛË
ÔÓÔÌ·ÛÙÈÎfi Ú‡̷
¯ÚfiÓÔ˜ ÂÎΛÓËÛ˘
Ú‡̷ Ù‹Í˘
230 V
16 A
< 15 ms
30 mA
√ ‰È·ÎfiÙ˘ DI ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÌʈÓ› Ì ÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ÚԉȷÁڷʤ˜:
DIN VDE 0661
ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋ Ù¿ÛË
ÔÓÔÌ·ÛÙÈÎfi Ú‡̷
Ú‡̷ Ù‹Í˘
‰È·ÎÔ‹ fiψÓ
ÂÈÙ‹ÚËÛË Á›ˆÛ˘ (PE)
ÂÎÊfiÚÙÈÛË ¯·ÌËÏ‹˜ Ù¿Û˘
230 V
16 A
30 mA
L+N+PE
™˘Ì‚Ô˘Ï¢ı›Ù ÙÔÓ ÚÔÌËıÂ˘Ù‹ Û·˜ ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜
Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ηٿÏÏËÏ· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·.
ªÂÙ·ÊÔÚ¿ (ÂÈÎ. A1 & A2)
™˘Ó·ÚÌÔÏÔÁ‹ÛÙ ÙÔ ÙÚ·¤˙È Î‡ÏÈÛ˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙȘ
Ô‰ËÁ›Â˜ Ô˘ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È Ì·˙› Ì ÙË ‚¿ÛË ÛÙ‹ÚÈ͢.
• ∞ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ÙȘ ÎÔÓÙ¤˜ Ì¿Ú˜ ÛÙ‹ÚÈ͢ Ô˘ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È Ì ÙË
‚¿ÛË ÛÙ‹ÚÈ͢ Ì ÙȘ ·Î·ÓfiÓÈÛÙ˜ ÙÚԯȤ˜ ·fi ÙÔ ÙÚ·¤˙È ·fi ÙËÓ
ÏÂ˘Ú¿ Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙÂ.
• ∞ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ fiϘ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ Ô˘ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È Ì ÙÔ ÙÚ·¤˙È
·ÏÈÛ˘.
el - 7
• °È· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡, Ú˘ıÌ›ÛÙ ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜
Î·È ÏÔÍÔÙÔÌ‹˜ ÛÙȘ 0°.
• ¶È¤ÛÙ ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ¯·ÌËÏÔ‡ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎÔ‡ Î·È Î‡ÚÈÔ˘ ÌÔ¯ÏÔ‡
·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ ·ÛÊ·Ï›·˜ (2) (ÂÈÎ. A1).
• ¶È¤ÛÙ ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹ ÚÔ˜ Ù· οو Î·È ȤÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ (22)
(ÂÈÎ. A2).
• º¤ÚÙ ÙÔ ‰›ÛÎÔ ÚÈÔÓÈÔ‡ ÛÙË ı¤ÛË “ÛÙ¿ıÌ¢Û˘” Î·È ȤÛÙ ÙËÓ
ÂÁοÚÛÈ· ·ÛÊ¿ÏÂÈ· (17).
• ÃÚËÛÈÌÔÔț٠¿ÓÙÔÙ ÙË Ï·‚‹ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ (3) ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿
ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡.
94
∂§§∏¡π∫∞
™˘ÓÙ‹ÚËÛË
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ DEWALT ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È·ÛÙ› ÁÈ· Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË. °È· ÙË Û˘Ó¯‹ Î·È ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·Ù¿ÏÏËÏË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È Ù·ÎÙÈÎfi
ηı¿ÚÈÛÌ·.
§›·ÓÛË
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ‰Â ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÚfiÛıÂÙË Ï›·ÓÛË.
∫·ı¿ÚÈÛÌ·
¢È·ÙËÚ›Ù ÙȘ Ô¤˜ ÂÍ·ÂÚÈÛÌÔ‡ ηı·Ú¤˜ Î·È ÛÎÔ˘›˙ÂÙ ٷÎÙÈο ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ì ̷ϷÎfi ‡Ê·ÛÌ·.
E°°À∏™∏
• 30 ∏ªEƒø¡ E°°À∏™∏ π∫∞¡√¶√π∏∆π∫∏™ ∞¶√¢√™∏™ •
E¿Ó ‰ÂÓ Â›ÛÙ Ï‹Úˆ˜ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ Û·˜ DEWALT, ·ÏÒ˜ ÂÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔ ÂÓÙfi˜ 30 ËÌÂÚÒÓ,
Ï‹Ú˜ fiˆ˜ ÙÔ ·ÁÔÚ¿Û·ÙÂ, ·fi ÙÔ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ·
DEWALT, ÁÈ· Ï‹ÚË ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ›
·fi‰ÂÈÍË ·ÁÔÚ¿˜.
• E¡√™ E∆√À™ ™Àªµ√§∞π√ °π∞ ¶§∏ƒE™ ™Eƒµπ™ •
E¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛÙÂ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ‹ ۤڂȘ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ DEWALT,
ÂÓÙfi˜ 12 ÌËÓÒÓ ·fi ÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÂ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ›
·fi‰ÂÈÍË ·ÁÔÚ¿˜. ∏ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË/service ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÚÁ·Û›· ηÈ
·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο ÁÈ· Ù· ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· DEWALT.
• E¡√™ E∆√À™ ¶§∏ƒ∏™ E°°À∏™∏ •
¢È¿ıÂÛË ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Î·È ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
¶·Ú·‰ÒÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ Û ¤Ó· ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ÛÙ·ıÌfi
Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘. √È Ù¯ÓÈÎÔ› ÙÔ˘ ı· ÌÂÚÈÌÓ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ηٿ
ÙÚfiÔ Ô˘ ‰ÂÓ ‚Ï¿ÙÂÈ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.
E¿Ó ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Û·˜ Ù˘ DEWALT ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ·ÓˆÌ·Ï›·
ÔÊÂÈÏfiÌÂÓË Û ÂÏ¿Ùو̷ ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ ‹ Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÂÓÙfi˜
12 ÌËÓÒÓ ·fi ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ÂÁÁ˘ÒÌ·ÛÙ ÙË ‰ˆÚ¿Ó
·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÏ·Ùو̷ÙÈÎÒÓ ÌÂÚÒÓ, ‹ ηٿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË
Ì·˜, ÙË ‰ˆÚÂ¿Ó ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜ ˘fi ÙËÓ
ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ:
• ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Î·Î‹ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜.
• ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂȯÂÈÚËı› ÂÈÛ΢‹ ·fi ÌË ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ¿ÙÔÌÔ.
• £· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË Ù˘ ËÌÂÚÔÌËÓ›·˜ ·ÁÔÚ¿˜.
°È· Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂÙ ÙÔ ÏËÛȤÛÙÂÚÔ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ·
Service, ·Ú·Î·Ï›Ûı ӷ ÙËÏÂʈӋÛÂÙ ÛÙÔ ÏËÛȤÛÙÂÚÔ
∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ì·˜ (‚Ϥ ·Ú·Î¿Ùˆ).
95
el - 8
Belgique et Luxembourg
België en Luxemburg
DEWALT
Weihoek 1, Nossegem
1930 Zaventem-Zuid
Tel:
02 719 07 11
Fax:
02 721 40 45
www.dewaltbenelux.com
Danmark
DEWALT
Hejrevang 26 B
3450 Allerød
Tlf:
70 20 15 30
Fax:
48 14 13 99
www.dewalt-nordic.com
Deutschland
DEWALT
Richard-Klinger-Straße
65510 Idstein
Tel:
06126-21-1
Fax:
06126-21-2770
www.dewalt.de
EÏÏ¿˜
BLACK & DECKER (E§§∞™) ∞.E.
™ÙÚ¿‚ˆÓÔ˜ 7 & §ÂˆÊ. µÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 159
166 74 °Ï˘Ê¿‰· - ∞ı‹Ó·
∆ËÏ.
º·Í
010 8981616
010 8982630
010 8983285
España
DEWALT
Parque de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
Fax:
934 797 400
934 797 439
France
DEWALT
Le Paisy
BP 21, 69571 Dardilly Cedex
Tel:
Fax:
472 20 39 72
472 20 39 02
Helvetia
Schweiz
DEWALT ROFO Kundendienst
Gewerbezone Seeblick
3213 Kleinbösingen
Tel:
026 - 674 93 93
Fax:
026 - 674 93 94
www.dewalt.ch
Ireland
DEWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:
Fax:
00353-2781800
00353-2781811
Italia
DEWALT
Viale Elvezia 2
20052 Monza (Mi)
Tel:
Fax:
0800-014353
039-2387592
Nederland
DEWALT
Florijnstraat 10
4879 AH Etten-Leur
Tel:
076 50 02 000
Fax:
076 50 38 184
www.dewalt.benelux.com
Norge
DEWALT
Strømsveien 344
1011 Oslo
Tel:
22 99 99 00
Fax:
22 99 99 01
www.dewalt-nordic.com
Österreich
DEWALT
Werkzeugevertriebs GmbH
Erlaaerstraße 165, Postfach 320,1231 Wien
Tel:
01 - 66116 - 0
Fax:
01 - 66116 - 14
www.dewalt.at
Portugal
DEWALT
Rua Egas Moniz 173
João do Estoril, 2766-651 Estoril
Tel:
Fax:
Suomi
DEWALT
Palotie 3
01610 Vantaa
Puh:
98 25 45 40
Fax:
98 25 45 444
www.dewalt-nordic.com
Brandvägen 3
01610 Vanda
Tel:
98 25 45 40
Fax:
98 25 45 444
www.dewalt-nordic.com
Sverige
DEWALT
Box 603
421 26 Västra Frölunda, Besöksadr. Ekonomivägen 11
Tel:
031 68 61 00
Fax:
031 68 60 08
www.dewalt-nordic.com
Türkiye
DEWALT
Merkez Mahallesi, Köyaltı Mevkii, Şahnur Sokak
(OTTO Binası) 34530 Yenibosna/İstanbul (PBX)
Tel:
Faks:
021 26 39 06 26
021 26 39 06 35
United Kingdom
DEWALT
210 Bath Road
Slough, Berks SL1 3YD
Tel:
Fax:
01753-56 70 55
01753-57 21 12
214 66 75 00
214 66 75 75
Download PDF

advertising