D26500 | DeWalt D26500 PLANER instruction manual

505101-29 PL
D26500(K)
D26501K
2
3
4
5
6
STRUGARKA
D26500(K)/D26501K
Serdeczne gratulacje!
Dziękujemy za zakupienie elektronarzędzia
f irmy D E WALT, która zgodnie ze swoją
długoletnią tradycją oferuje tylko innowacyjne
i wypróbowane w licznych testach, wysokiej
jakości produkty dla specjalistów. Wiele lat
doświadczeń i ciągły rozwój sprawiły, że firma
D EWALT stała się prawdziwie niezawodnym
par tnerem dla wszystkich użytkowników
profesjonalnych narzędzi.
11500
320
82
25
25
4,0
4
4,0
4
•
Sprawdź, czy strugarka i jej akcesoria nie
uległy uszkodzeniu w czasie transportu.
Przed uruchomieniem dokładnie przeczytaj
instrukcję obsługi.
Opis (rys. A)
Strugarka elektryczna D26500(K)/D26501K
jest pr zeznac zona do profesjonalnego
strugania drewna.
1 Wyłącznik
2 Przycisk blokujący
3 Wyrzutnik wiórów
4 Pokrętło nastawcze grubości wióra
5 Skala grubości wióra
6 Ruchoma podpórka zabezpieczająca
D26500(K) D26501K
(V) 230
230
(W) 1050
1150
13500
320
82
instrukcja obsługi
rysunek strugarki w rozłożeniu na części
•
Dane techniczne
Napięcie
Pobór mocy
Prędkość obrotowa
biegu jałowego (obr/min)
Długość stopy
(mm)
Szerokość materiału (mm)
Głębokość wręgu
(maks.)
(mm)
Grubość wióra
(maks.)
(mm)
Masa
(kg)
1
1
D26 5 01K - Stabilizator prę dko ści
obrotowej
Stabilizator prędkości obrotowej zapewnia
utrzymywanie stałych obrotów wału nożowego
str ugar ki pod obc ią żeniem. Uk ł ad ten
przyczynia się także do obniżenia poziomu
hałasu. Dodatkowo po uniesieniu strugarki
znad przedmiotu obrabianego prędkość
obrotowa wzrasta tylko nieznacznie.
Minimalne natężenie prądu bezpiecznika
Elektronarzędzia zasilane napięciem 230 V 10 A
D26501K - Hamulec elektroniczny
W instrukcji tej zastosowano następujące
symbole:
Hamulec elektroniczny powoduje zatrzymanie
wału nożowego strugarki po zwolnieniu
wyłącznika.
Uwaga: Wskutek nieprzestrzegania
tej wska zów k i nar a ż as z si ę na
doznanie obrażeń ciała, utratę życia
lub uszkodzenie narzędzia!
Bezpieczeństwo elektryczne
Silnik elektryczny jest przystosowany do
zasilania prądem o tylko jednym napięciu.
Dlatego sprawdź, czy napięcie sieciowe
odpowiada wartości podanej na tabliczce
znamionowej elektronarzędzia.
Napięcie elektryczne
Kontrola zakresu dostawy
Opakowanie zawiera następujące elementy:
1 strugarka
1 prowadnica dystansowa
1 ogranicznik głębokości wręgu
1 Śruba motylkowa
1 klucz nasadowy
1 wyrzutnik wiórów
1 kołpak worka pyłowego (tylko modele K)
1 worek pyłowy (tylko modele K)
1 króciec do odsysania wiórów
1 walizka transportowa (tylko modele K)
El e k t r o n a r z ę d z i e D E WA LT j e s t
podwójnie zaizolowane zgodnie
z normą EN 50144 i dlatego żyła
uziemiająca nie jest potrzebna.
Wymiana kabla sieciowego lub wtyczki
Prawo do wymiany uszkodzonego kabla
sieciowego lub wtyczki ma tylko specjalista
elektryk. Wysłużony kabel sieciowy lub wtyczkę
należy następnie fachowo zlikwidować zgodnie
7
z obowiązującymi przepisami o ochronie
środowiska naturalnego.
Regulacja grubości wióra (rys. C)
•
Przedłużacz
Używaj przedłużacza, który został dopuszczony
do eksploatacji i wytrzymuje pobór mocy przez
elektronarzędzie (patrz: Dane techniczne).
Jego minimalny przekrój powinien wynosić
1,5 mm 2. Zawsze całkowicie odwijaj kabel
z bębna.
Mocowanie, zdejmowanie i regulacja
prowadnicy dystansowej (rys. D)
Prowadnica dystansowa (12) ułatwia struganie
wąskich przedmiotów. Można ją mocować
z każdej strony strugarki.
• Tak zamontuj prowadnicę dystansową
(12), by listwa prowadząca sięgała od
przodu korpusu strugarki aż do końca wału
nożowego.
• Przyłóż prowadnicę dystansową do otworu
gwintowanego (13) z lewej lub z prawej
strony strugarki.
• Dokręć śrubę motylkową (14).
• By zdjąć prowadnicę dystansową, odkręć
śrubę motylkową.
Montaż i regulacja
Przed rozpoczęciem montażu
i regulacji zawsze wyjmuj wtyczkę kabla
zasilającego z gniazda sieciowego.
Wymiana noży strugarki (rys. B)
Noże zastosowane w tej strugarce mogą być
obracane. Po zużyciu obydwu ostrzy trzeba je
wymienić na nowe.
Noże zawsze wymieniaj parami.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ostrożnie obróć wał nożowy (7), aż ukaże
się pierwszy nóż.
Dostarczonym kluczem maszynowym
płaskim poluzuj śruby (8).
Wyciągnij boczną osłonę (9) do góry.
Wysuń nóż (10) z uchwytu.
Obróć nóż lub wymienić go na nowy.
Ponownie wsuń nóż w uchwyt. Po stronie
wręgowania (to znaczy tej, po której jest
zamontowana boczna osłona) bok noża
strugarki musi się pokrywać z krawędzią
stopy.
Wyreguluj nóż zgodnie z poniższym
opisem.
Dokręć śruby (8).
Pow tór z te same operacje z drugim
nożem.
Regulacja prowadnicy dystansowej:
• Poluzuj nakrętkę motylkową (15).
• Tak ustaw prowadnicę, by wał nożowy
akurat pokrył powierzchnię przedmiotu
obrabianego.
• Dokręć nakrętkę motylkową.
Mocowanie, zdejmowanie i regulacja
ogranicznika grubości wióra (rys. E)
•
•
•
•
•
•
•
Przyłóż ogranicznik wióra (16) do otworu
gwintowanego (13) z boku strugarki.
Włóż w otwór (13) śrubę motylkową (17)
i posługując się skalą dokręć ją przy
odpowiedniej wysokości ogranicznika.
By zdjąć ogranicznik, w ykręć śrubę
motylkową.
Mocowanie i zdejmowanie wyrzutnika
wiórów (rys. rys. F1 i F2)
Regulacja noży (rys. B)
•
Grubość wióra reguluje się przez obracanie
pokrętła nastawczego (4). Jeden obrót
pokrętła nastawczego odpowiada zmianie
grubości wióra o 4 mm. Jedna działka
oznacza zmianę grubości o 0,1 mm.
Wiór y mogą być w yr zucane z lewej lub
z prawej strony strugarki.
Sprawdź, cz y g ł ębokość wióra jest
nastawiona na 0 mm.
Sprawdź położenie noża (10) po obydwu
stronach wału. Jako przykładnicy użyj
płaskiego przedmiotu przyłożonego do
stopy.
Krawędź ostrza noża musi się pokrywać
z powierzchnią stopy.
Sposób regulacji jest następujący:
Odpowiednio wkręć bądź wykręć śrubę
nastawczą (11), aż krawędź ostrza noża
pokryje się z powierzchnią stopy.
Przy wyrzucaniu wiórów z prawej strony
(rys. F1), strugarka może być wykorzystywana
z króćcem do odsysania wiórów lub bez
niego. Gdy ma być przyłączony odpylacz
ssący, króciec do odsysania wiórów wymaga
zastosowania specjalnego adaptera.
• Włóż króciec (18) do prawego otworu
w y l o t o w e g o w y r z u t n i k a (3) a ż d o
zatrzaśnięcia w swoim położeniu.
8
•
By wyjąć króciec, przestaw dźwignię (19)
do góry i wyciągnij go.
•
•
Przy wyrzucaniu wiórów z lewej strony (rys. F2)
króciec zawsze musi być zamontowany.
• Przedstaw dźwignię (19) do góry, by
otworzyć zamknięcie (20) przyciągane
sprężyną.
• Włóż króciec (18) do lewego otworu wylotowego wyrzutnika (3) aż do zatrzaśnięcia
w swoim położeniu.
• Zwolnij dźwignię.
• By wyjąć króciec, przestaw dźwignię (19)
do góry i wyciągnij go.
Załączanie i wyłączanie (rys. A)
Ze względów bezpieczeństwa wyłącznik (1)
strugarki wyposażono w przycisk blokujący
(2).
• Naciśnij przycisk blokujący (2), by zwolnić
wyłącznik.
• By załączyć strugarkę, naciśnij wyłącznik.
Po z wo lnieniu w y ł ą c znika blokada
zał ączania znów się automat ycznie
uaktywnia, by zapobiec niezamierzonemu
załączeniu strugarki.
Odsysanie wiórów (rys. rys. G - I)
Nie załączaj strugarki, gdy nóż dotyka
przedmiotu obrabianego lub innego
materiału.
Jeżeli pr zył ącza się ur z ądzenie
odpylające, musi ono być zgodne
z obowiązującymi wytycznymi do
emisji pyłów.
Struganie (rys. A)
•
•
Strugarka jest dostarczana z adapterem do
przyłączania worka pyłowego lub odpylacza
ssącego. Worek pyłowy w modelach K należy do
wyposażenia standardowego, a w pozostałych
- do wyposażenia specjalnego.
• Zamocuj króciec do odsysania wiórów (18)
na wylocie (3).
• Przyłącz worek pyłowy (21) do króćca do
odsysania wiórów.
• Alternatywnie strugarkę można połączyć
także z odpylaczem ssącym przy użyciu
adaptera (22).
Załącz strugarkę.
Powoli przemieszczaj strugarkę nad
przedmiotem obrabianym.
Prędkość posuwu nie może być
zbyt duża, zwłaszcza wtedy, gdy
struganie następuje przy maksymalnej
grubości wióra i szerokości strugania.
Pamiętaj, że lepiej jest kilka razy
zheblować przedmiot obrabiany przy
małej grubości wióra, niż jeden raz
- przy dużej.
•
Montaż worka pyłowego (rys. I)
• Tak zmontuj worek pyłowy, by występy (26)
worka (24) weszły w szczeliny (25) kołpaka
(23).
• Pierścień worka obróć w prawo, by zabezpieczyć go w swoim położeniu.
• Zwolnij pętle (27), by wyprostować worek.
• Przyłącz worek pyłowy do strugarki zgodnie z powyższym opisem.
•
Po zakończeniu pracy zawsze wyłączaj
strugarkę. Wtyczkę kabla wolno wyjąć
z gniazda sieciowego tylko wtedy, gdy
strugarka jest wyłączona.
Strugarka jest wyposażona w specjalną
ruchomą podpórkę zabezpieczającą (6).
Po wyłączeniu można ją natychmiast
odłożyć bez czekania, aż wał nożowy się
zatrzyma.
Wręgowanie
• Zamocuj prowadnicę dystansową
i wyreguluj ją.
• Zamocuj ogranicznik głębokości wręgu
i wyreguluj go.
• Dalej postępuj tak, jak przy struganiu.
Instrukcja obsługi
•
Zamocuj wyrzutnik wiórów.
Stosuj wyłącznie ostre noże.
Zawsze przestrzegaj instrukcji
bezpieczeństwa i obowiązujących przepisów bhp.
Krawędziowanie
Rowki klinowe na powierzchni stopy ułatwiają
krawędziowanie.
Przed rozpoczęciem pracy:
• Nastaw grubość wiórów.
• Ewentualnie zamocuj prowadnic ę
dystansową i wyreguluj ją.
9
Opróżnianie worka pyłowego (rys. rys.
G i I)
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Produktu
tego nie wolno wyrzucać do normalnych
śmieci z gospodarstw domowych.
Kołpak worka jest przezroczysty, co ułatwia
or ientację, ile wiórów zgromadzi ł o się
w worku.
• Zdejmij worek pyłowy (21).
• Zdejmij kołpak (23) z worka (24) przez
obrócenie go w lewo.
• Zawartość worka wysyp do pojemnika na
śmieci.
• Ponownie tak zmontuj worek pyłowy, by
występy (26) worka (24) weszły w szczeliny
(25) kołpaka (23).
• Pier ścień worka obróć w prawo, by
zabezpieczyć go w swoim położeniu.
• Ponownie przyłącz worek pyłowy do
strugarki.
Gdy pewnego dnia będziesz zmuszony zastąpić
produkt D EWALT nowym sprzętem lub nie
będziesz go już potrzebować, nie wyrzucaj go
do śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie
oddaj do specjalistycznego zakładu utylizacji
odpadów.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych
produktów i opakowań niektóre materiały mogą być odzyskane i ponownie
wykorzystane. W ten sposób chroni się
środowisko naturalne i zmniejsza popyt
na surowce.
Lokalne przepisy mogą wymagać oddawania
elektrycznych urządzeń powszechnego użytku
sprzedawcy, u którego produkt został zakupiony,
lub do punktów zbiorczych.
Odsysanie pyłu (rys. rys. G i I)
•
Gdy strugarka jest wykorzystywana w zamkniętych pomieszczeniach w dłuższym
okresie czasu, zaleca się przyłączyć ją do
odpylacza ssącego. Odpylacz ten musi być
zgodny z obowiązującymi wytycznymi do
emisji pyłów.
Firma DEWALT chętnie przyjmuje stare, wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje je
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Usługa
ta jest bezpłatna. By z niej skorzystać, oddaj
elektronarzędzie do autoryzowanego warsztatu
naprawczego, który prowadzi zbiórkę w naszym
imieniu.
By uzyskać więcej informacji na temat
właściwych akcesoriów, zwróć się do swojego
dilera.
Ich listę znajdziesz także w internecie pod
adresem: www.2helpU.com.
Konserwacja
Elektronarzędzia firmy D EWALT odznaczają
się dużą trwałością użytkową i prawie nie
wymagają konserwacji. Jednak warunkiem
ciągłej, bezawaryjnej pracy jest ich regularne
czyszczenie.
Smarowanie
Elek tronar zędzie nie w ymaga żadnego
dodatkowego smarowania.
Czyszczenie
Dbaj o to, by szczeliny wentylacyjne zawsze
były odsłonięte i regularnie przecieraj obudowę
miękką szmatką.
10
e. Przy pracy na wolnym powietrzu stosuj
tylko przeznaczone do tego celu przedłużacze. Zastosowanie odpowiedniego
przedłużacza zmniejsza ryzyko porażenia
prądem elektrycznym.
Ogólne przepisy bezpieczeństwa
Uwaga! Przeczytaj wszystkie zamieszczone
t u t a j w ska z ów ki . Ni e p r z e s t r z e g a ni e
niniejszych wskazówek może doprowadzić
do porażenia prądem elektrycznym, pożaru,
a nawet ciężkiego urazu ciała. Wymienione
niżej słowo „elektro-narzędzie” oznacza
zarówno urządzenie sieciowe (z kablem
sieciowym) jak i akumulatorowe (bez kabla
sieciowego).
PRZECHOWUJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ.
3. Bezpieczeństwo osób
a. Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj
się na swojej pracy i rozsądnie postępuj
z elektronarzędziem. Nie używaj go,
gdy jesteś zmęczony lub znajdujesz
się pod wpływem narkotyków, alkoholu
czy też leków. Moment nieuwagi w czasie
pracy grozi bardzo poważnymi konsekwencjami.
b. Używaj wyposażenie ochronne. Zawsze
zakładaj okulary ochronne. Odpowiednie wyposażenie ochronne, jak maska
przeciwpyłowa, obuwie na szorstkiej
podeszwie, kask ochronny lub słuchawki
ochronne, zależnie od rodzaju i zastosowania elektronarzędzia zmniejszają ryzyko
doznania urazu.
c. Unikaj niezamierzonego załączania.
Przed przyłączeniem elektronarzędzia
do sieci sprawdź, czy jego wyłącznik jest
wyłączony. Przenoszenie elektronarzędzia z palcem opartym na wyłączniku lub
przyłączanie go do sieci przy włączonym
wyłączniku zwiększa ryzyko wypadku.
d. Przed załączeniem elektronarzędzia
sprawdź, czy zostały wyjęte klucze
i przyrządy nastawcze. Klucz pozostawiony w obracającym się elemencie może
doprowadzić do urazu ciała.
e. Nie pochylaj się za bardzo do przodu!
Zachowuj stabilną postawę, by nie stracić
równowagi w jakiejś pozycji roboczej. Takie postępowanie umożliwia zachowanie
lepszej kontroli nad elektronarzędziem
w nieoczekiwanych sytuacjach.
f. Zakładaj odpowiednią odzież ochronną. Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii.
Włosy, odzież i rękawice trzymaj z dala
od ruchomych elementów. Luźna odzież,
biżuteria lub długie włosy mogą zostać pochwycone przez obracające się elementy
narzędzia.
g. Gdy producent przewidział urządzenia
do odsysania lub gromadzenia się
pyłu, sprawdź czy są one przyłączone
i prawidłowo zamocowane. Stosowanie
tych urządzeń zmniejsza zagrożenie powodowane pyłem.
1. Obszar pracy
a. Utrzymuj porządek w miejscu pracy.
Nieporządek w miejscu pracy grozi wypadkiem.
b. Nie używaj elektronarzędzi w otoczeniu
zagrożonym wybuchem, gdzie występują palne pary, gazy lub pyły. Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą
spowodować zapalenie się pyłu lub par.
c. Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób
do miejsca pracy. Mogą one odwrócić
Twoją uwagę, co grozi wypadkiem.
2. Bezpieczeństwo elektryczne
a. Wtyczka kabla elektronarzędzia musi
pasować do gnia zda sieciowego.
Wtyczki w żadnym wypadku nie wolno
przerabiać. Gdy elektronarzędzia zawierają uziemienie ochronne, nie używaj żadnych wtyczek adaptacyjnych.
Oryginalne wtyczki i pasujące do nich
gniazda sieciowego zmniejszają ryzyko
porażenia prądem elektrycznym.
b. Unikaj dotykania uziemionych elementów, jak na przykład rury, grzejniki,
piece i chłodziarki. Gdy ciało jest uziemione, porażenie prądem elektrycznym
jest o wiele niebezpieczniejsze.
c. Nie w ystawiaj elek tronar zędzi na
deszcz ani działanie wilgoci. Przedostanie się wody do wnętrza obudowy grozi
porażeniem prądem elektrycznym.
d. Ostrożnie obchodź się z kablem. Nigdy nie używaj go do przenoszenia
elektronarzędzia ani do wyjmowania
wtyczki kabla z gniazdka sieciowego.
Chroń kabel przed wysoką temperaturą,
olejem, ostrymi krawędziami i ruchomymi
elementami. Uszkodzony lub zaplątany
kabel może doprowadzić do porażenia
prądem elektrycznym.
11
4. O b s ł u g a i k o n s e r w a c j a e l e k t r o narzędzi
a. Nie przeciążaj elektronarzędzia. Stosuj
narzędzia odpowiednie do danego przypadku zastosowania. Najlepszą jakość
i osobiste bezpieczeństwo osiągniesz,
tylko stosując właściwe narzędzia.
b. Nie używaj elektronarzędzia z uszkodzonym wyłącznikiem. Urządzenie,
które nie daje się normalnie załączać lub
wyłączać, jest niebezpieczne i trzeba je
naprawić.
c. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac
nastawczych, przed wymianą akcesoriów lub odłożeniem elektronarzędzia
zawsze wyjmuj wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego. Ten środek ostrożności
zmniejsza ryzyko niezamierzonego uruchomienia elektronarzędzia.
d. Nieużywane elektronarzędzia przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Nie pozwalaj używać elektronarzędzi
osobom, które nie są z nimi zapoznane
lub nie przeczytały instrukcji. Narzędzia
używane przez niedoświadczone osoby są
niebezpieczne.
e. Utrzymuj elektronarzędzia w nienagannym stanie technicznym. Sprawdzaj, czy ruchome elementy obracają
się w odpowiednim kierunku, nie są
zakleszczone, pęknięte ani tak uszkodzone, że ujemnie wpływają na funkcjonowanie urządzenia. Uszkodzone
elektronarzędzia przed użyciem należy
naprawić. Powodem wielu wypadków jest
niewłaściwa konserwacja elektronarzędzi.
f. Ostrz i utrzymuj w czystości swoje
narzędzia robocze. Starannie konserwowane, ostre narzędzia robocze rzadziej się
zakleszczają i łatwiej nimi pracować.
g. Elektronarzędzia, akcesoria, końcówki
itp. używaj zgodnie z ich przeznaczeniem. Przestrzegaj przy tym obowiązujących przepisów bhp. Używanie elektronarzędzi niezgodnie z ich przeznaczeniem
jest niebezpieczne.
warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa
pracy.
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa
pracy strugarek
•
Przed odłożeniem strugarki odczekaj aż do
zatrzymania wału nożowego. Obracające
się noże mogą zawadzić o powierzchnię
stołu i doprowadzić do odrzutu, co grozi
doznaniem poważnego urazu.
Deklaracja zgodności z normami UE
D26500(K)/D26501K
Firma D E WALT deklaruje niniejszym, że
opisana strugarka została wykonana zgodnie
z następującymi wytycznymi i normami: 98/37/
EEC, 89/336/EEC, 86/188/EEC, EN 60745,
EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2
i EN 61000-3-3.
D26500(K)
D26501K
Poziom ciśnienia akustycznego
dB(A)
88
84
Moc akustyczna
dB(A)
99
96
Ważona wartość skuteczna przyśpieszenia
m/s2
< 2,5
< 2,5
Współczynnik niepewności
poziomu ciśnienia akustycznego 2,8 dB(A)
Współczynnik niepewności
mocy akustycznej
2,8 dB(A)
Dyrektor Działu Konstrukcyjnego
Horst Großmann
D EWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Niemcy
09-06-2004
5. Serwis
a. Naprawy elektronarzędzi mogą być
wykonywane tylko przez uprawnionych
specjalistów przy użyciu oryginalnych
części zamiennych. Jest to istotnym
12
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane niewłaściwym użytkowaniem
lub używaniem produktu niezgodnie
z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub
przepisami bezpieczeństwa;
b) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane przeciążaniem narzędzia,
które prowadzi do uszkodzeń silnika,
przekładni lub innych elementów, a także
stosowaniem osprzętu innego niż zalecany
przez DEWALT;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu
i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych
klęsk żywiołowych, korozji, normalnego
zużycia w eksploatacji czy też innych
czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub
były przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do
urządzenia, taki jak: wiertła, tarcze pilarskie,
tarcze szlifierskie, końcówki wkręcające, noże
strugarskie, brzeszczoty, papier ścierny i inne
elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe,
które sprzedały produkt, nie udzielają upoważnień
ani gwarancji innych niż określone w karcie
gwarancyjnej. W szczególności nie obejmują
prawa Klienta do domagania się zwrotu utraconych
zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową
DEWALT
Warunki gwarancji:
Gwarantujemy sprawne działanie produktu, zgodnie
z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi
w instrukcji obsługi. Niniejszą gwarancją nie jest objęte
wyposażenie takie, jak: szczotki, piły tarczowe, tarcze
ścierne, wiertła i inne akcesoria, jeżeli nie została do
nich dołączona oddzielna karta gwarancyjna oraz
elementy podlegające naturalnemu zużyciu.
1. Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami
materiałowymi.
2. Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu
przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz
łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
3. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia
(wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych części)
w okresie 12 miesięcy od daty zakupu.
4. Produkt reklamowany musi być:
a) dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną kartą gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
b) p r z e s ł a n y d o C e n t r a l n e g o S e r w i s u
Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu
sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi
powyżej.
5. Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie
koszty związane z zapewnieniem bezpiecznego
opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem
ponosi Klient. W przypadku odrzucenia roszczenia
gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca
nadania na koszt adresata.
6. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych.
7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
8. O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09
zst00063569 - 06-05-2008
13
D26501 - - - - A
PLANER 1
©
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising