D26500 | DeWalt D26500 PLANER instruction manual

www.
.eu
D26500
D26501
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)
6
Deutsch (übersetzt von den Originalanweisungen)
14
English (original instructions)
23
Español (traducido de las instrucciones originales)
31
Français (traduction de la notice d’instructions originale)
40
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)
49
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)
58
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)
67
Português (traduzido das instruções originais)
75
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)
84
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)
92
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)
100
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)
109
Copyright DEWALT
2
Figure 1
b
a
c
a
d
e
f
aa
Figure 2
i
j
h
k
g
1
Figure 3
m
l
o
n
m
Figure 4
m
p
q
2
Figure 5
s
c
r
Figure 6
s
c
t
r
3
Figure 7
r
c
u
Figure 8
r
c
v
4
Figure 9
zz
x
z
y
w
Figure 10
t
d
5
DANSK
HØVLEMASKINE
D26500, D26501
kan mindske eksponeringsniveauet over
den samlede arbejdsperiode markant.
Tillykke!
Du har valgt et DEWALT-værktøj. Mange års erfaring,
ihærdig produktudvikling og innovation gør DEWALT
én af de mest pålidelige partnere for professionelle
brugere af elværktøj.
Identificér yderligere
sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte
operatøren mod vibrationens effekter,
som f.eks.: vedligehold værktøjet og
tilbehøret, hold hænderne varme,
organisation af arbejdsmønstre.
Tekniske data
Spænding
Type
Effektforbrug
Tomgangshastighed
Fundamentslængde
Høvlingsbredde
Vægt
LPA
KPA
LWA
KWA
(lydtryk)
(lydtrykusikkerhed)
(lydeffekt)
(usikkerhed lydeffekt)
W
min-1
mm
mm
kg
D26500
230
1
1050
13500
320
82
4
D26501
230
1
1150
11500
320
82
4
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
90
3
99
3,2
86
3
95
3,2
V
Samlet vibrationsværdi (triaxvektorsum) bestemt i henhold til
EN 60745:
Vibrationsemissionsværdi ah
ah =
m/s2
4,2
4,5
Usikkerhed K =
m/s2
1,5
1,5
Vibrationsemissionsniveauet, der er angivet i dette
vejledningsark, er målt i overensstemmelse med
en standardiseret test, der er angivet i EN 60745
og kan anvendes til at sammenligne et værktøj
med et andet. Det kan anvendes til en foreløbig
eksponeringsvurdering.
ADVARSEL: Det angivne
vibrationsemissionsniveau repræsenterer
værktøjets hovedanvendelsesområder.
Hvis værktøjet anvendes til andre formål,
med andet tilbehør eller vedligeholdes
dårligt, kan vibrationsemissionen
imidlertid variere. Det kan forøge
eksponeringsniveauet over den samlede
arbejdsperiode markant.
Et estimat af eksponeringsniveauet for
vibration bør også tage højde for de
gange, værktøjet slukkes, eller når det
kører men ikke bruges til at arbejde. Det
6
Sikringer
Europa
230 V værktøj
10 ampere, strømforsyning
Definitioner: Sikkerhedsråd
Nedenstående definitioner beskriver
sikkerhedsniveauet for hvert signalord. Læs
vejledningen og læg mærke til disse symboler.
FARE: Angiver en overhængende farlig
situation, der - hvis den ikke undgås kan resultere i døden eller alvorlige
kvæstelser.
ADVARSEL: Angiver en mulig farlig
situation, der - hvis den ikke undgås kan resultere i døden eller alvorlige
kvæstelser.
FORSIGTIG: Angiver en mulig farlig
situation, der - hvis den ikke undgås kan resultere i mindre eller moderat
personskade.
BEMÆRK: Angiver en handling,
der ikke er forbundet med
personskade, men som kan
resultere i produktskade.
Betyder fare for elektrisk stød.
Betyder risiko for brand.
EF-overensstemmelseserklæring
MASKINDIREKTIV
D26500, D26501
DEWALT erklærer, at produkterne beskrevet under
“tekniske data” er udformet i overensstemmelse
med:
2006/42/EF, EN 60745-1, EN 60745-2-14.
DANSK
Disse produkter overholder også direktivet
2004/108/EF. Kontakt DEWALT på følgende adresse
for yderligere oplysninger eller se bagsiden af
manualen.
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den
tekniske fil og udsteder denne erklæring på vegne
af DEWALT.
b)
c)
Horst Grossmann
Vicepræsident for Maskinteknik og Produktudvikling
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
31.12.2009
ADVARSEL: For at reducere
risikoen for personskade bør du læse
betjeningsvejledningen.
Generelle sikkerhedsadvarsler for
elværktøjer
ADVARSEL! Læs alle
sikkerhedsadvarsler og alle
instruktioner. Manglende overholdelse
af advarsler og instruktioner kan
medføre elektrisk stød, brand og/eller
alvorlig personskade.
GEM ALLE ADVARSLER OG INSTRUKTIONER
TIL SENERE BRUG
Termen “elværktøj” i advarslerne refererer til dit
elektroniske (ledning) eller batteribetjente (trådløse)
elværktøj.
1) SIKKERHED I ARBEJDSOMRÅDET
a) Sørg for, at arbejdsområdet er rent og
godt oplyst. Rodede eller mørke områder
giver anledning til ulykker.
b) Undlad at benytte elektrisk værktøj i
en eksplosionsfarlig atmosfære, som
f.eks. ved tilstedeværelsen af brændbare
væsker, gasser eller støv. Elværktøj danner
gnister, der kan antænde støv eller dampe.
c) Hold børn og omkringstående på afstand,
når der anvendes elektrisk værktøj.
Distraktioner kan medføre, at du mister
kontrollen.
2) ELEKTRISK SIKKERHED
a) Stik på elektrisk værktøj skal passe
til stikkontakten. Stikket må aldrig
modificeres på nogen måde. Undlad
d)
e)
f)
at bruge adapterstik sammen med
jordforbundet elektrisk værktøj.
Umodificerede stik og dertil passende
stikkontakter reducerer risikoen for elektrisk
stød.
Undgå kropskontakt med jordforbundne
overflader, såsom rør, radiatorer, komfurer
og køleskabe. Der er øget risiko for elektrisk
stød, hvis din krop er jordforbundet.
Undlad at udsætte elektrisk værktøj for
regn eller våde forhold. Hvis der trænger
vand ind i et elektrisk værktøj, øges risikoen
for elektrisk stød.
Undlad at udsætte ledningen for overlast.
Brug aldrig ledningen til at bære,
trække værktøjet eller trække det ud af
stikkontakten. Hold ledningen borte fra
varme, olie, skarpe kanter og bevægelige
dele. Beskadigede eller sammenfiltrede
ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
Når elektrisk værktøj benyttes udendørs,
skal der anvendes en forlængerledning,
som er egnet til udendørs brug. Brug af
en ledning, der er egnet til udendørs brug,
reducerer risikoen for elektrisk stød.
Hvis det ikke kan undgås at betjene et
elektrisk værktøj i et fugtigt område,
benyt en strømforsyning, der er beskyttet
af en fejlstrømsafbryder. Ved at benytte
en fejlstrømsafbryder reduceres risikoen for
elektrisk stød.
3) PERSONLIG SIKKERHED
a) Vær opmærksom, pas på hvad du
foretager dig, og brug sund fornuft, når
du benytter et elektrisk værktøj. Betjen
ikke værktøjet, hvis du er træt, påvirket
af narkotika, alkohol eller medicin. Et
øjebliks uopmærksomhed under anvendelse
af et elektrisk værktøj kan forårsage alvorlig
personskade.
b) Brug personligt sikkerhedsudstyr. Bær
altid beskyttelsesbriller. Sikkerhedsudstyr,
såsom støvmaske, skridsikre sikerhedssko,
sikkerhedshjelm eller høreværn, brugt når
omstændighederne foreskriver det, reducerer
omfanget af personskader.
c) Undgå utilsigtet start. Sørg for, at
der er slukket for kontakten, inden
værktøjet tilsluttes en strømkilde og/eller
batterienhed, samles op eller bæres. Når
elektrisk værktøj bæres med fingeren på
kontakten eller tilsluttes, når kontakten er
tændt, giver det anledning til ulykker.
d) Fjern eventuelle justerings- eller
skruenøgler, før det elektriske værktøj
startes. En skruenøgle eller anden nøgle,
7
DANSK
e)
f)
g)
der bliver siddende på en roterende del
af elektrisk værktøj, kan give anledning til
personskade.
Undlad at række for langt. Hold hele tiden
en god fodstilling og balance. Dette giver
bedre kontrol af det elektriske værktøj, når
uventede situationer opstår.
Bær hensigtsmæssig påklædning. Bær
ikke løst tøj eller smykker. Hold dit hår,
tøj og handsker væk fra bevægelige dele.
Løstsiddende tøj, smykker eller langt hår kan
blive fanget i bevægelige dele.
Hvis der anvendes støvudsugningseller støvopsamlingsudstyr, skal dette
tilsluttes og anvendes rigtigt. Anvendelse
af støvopsamlingsudstyr kan begrænse farer
forårsaget af støv.
4) ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF ELEKTRISK
VÆRKTØJ
a) Undlad at bruge magt over for det
elektriske værktøj. Brug det værktøj, der
er bedst egnet til det arbejde, der skal
udføres. Værktøjet vil klare opgaven bedre
og mere sikkert med den ydelse, som det er
beregnet til.
b) Undlad at benytte elektrisk værktøj, hvis
kontakten ikke tænder og slukker for det.
Alt elektrisk værktøj, der ikke kan kontrolleres
med kontakten, er farligt og skal repareres.
c) Træk stikket ud af stikkontakten og/
eller batterienheden fra det elektriske
værktøj, før det elektriske værktøj justeres,
dets tilbehør udskiftes, eller det stilles
til opbevaring. Sådanne forebyggende
sikkerhedsforanstaltninger mindsker risikoen
for, at værktøjet startes utilsigtet.
d) Opbevar elektrisk værktøj uden for
rækkevidde af børn, og tillad ikke
personer, som ikke er bekendt med dette
elektriske værktøj eller disse instruktioner,
at betjene værktøjet. Elektrisk værktøj er
farligt i hænderne på personer, som ikke er
instrueret i brugen deraf.
e) Vedligeholdelse af elektrisk værktøj.
Undersøg om bevægelige dele sidder
skævt, binder eller er gået itu såvel som
andre forhold, der kan påvirke betjeningen
af værktøjet. Hvis det elektriske værktøj
er beskadiget, skal det repareres før
brug. Mange ulykker er forårsaget af dårligt
vedligeholdt værktøj.
f) Hold skæreværktøj skarpe og rene.
Ordentligt vedligeholdt skæreværktøj med
skarpe skærekanter har mindre tilbøjelighed til
at binde og er lettere at styre.
8
g)
Brug elektrisk værktøj, tilbehør, bor,
osv. i overensstemmelse med disse
instruktioner, idet der tages hensyn til
arbejdsforholdene og den opgave, som
skal udføres. Brug af elektrisk værktøj til
andre opgaver end dem, det er beregnet til,
kan resultere i en farlig situation.
5) SERVICE
a) Elektrisk værktøj skal serviceres
af en kvalificeret servicetekniker,
som udelukende benytter identiske
reservedele. Derved sikres det, at værktøjets
driftssikkerhed opretholdes.
Ekstra specielle sikkerhedsregler for
høvlemaskiner
• Vent med at lægge værktøjet, før fræseren
er stoppet. En strømførende fræser kan
overføre strøm til overfladen, og det kan
medføre tab af kontrol og alvorlig personskade.
• Hold udelukkende det elektriske værktøj
ved hjælp af gribeoverfladerne, fordi
fræseren kan komme i kontakt med sin
egen ledning. Hvis værktøjet kommer i kontakt
med en strømførende ledning, kan blotlagte
metaldele på elværktøjet gøres strømførende og
give stød til brugeren.
• Brug klemmer eller en anden praktisk
måde på at sikre og understøtte
arbejdsemnet til et stabilt underlag. Hvis du
holder fast i arbejdsemnet med din hånd eller
krop, vil det være ustabilt, og det kan medføre,
at du mister kontrollen over det.
• Bær en støvmaske.
Restrisici
På trods af overholdelsen af de relevante
sikkerhedsregler og brug af sikkerhedsudstyr kan
visse restrisici ikke undgås. Disse omfatter:
– Hørenedsættelse.
– Risiko for personskade som følge af flyvende
partikler.
– Risiko for forbrænding ved at røre ved tilbehør,
der bliver varmt under betjening.
– Risiko for personskade som følge af forlænget
brug.
Mærkning på værktøjet
Følgende piktogrammer er vist på værktøjet:
Læs brugsvejledningen før brug.
DANSK
DATOKODEPOSITION (FIG. 1)
TILSIGTET BRUG
Datokoden (aa), der også inkluderer produktionsåret,
er tryk på huset.
Dine D26500/D26501 høvlemaskiner er designet til
professionel høvling af træ.
Eksempel:
MÅ IKKE anvendes under våde forhold eller i
nærheden af brændbare væsker eller gasser.
2010 XX XX
Produktionsår
Pakkens indhold
Pakken indeholder:
1 Høvlemaskine
1 Parallelanslag
1 Sammenfalsningens dybdestop
1 Vingebolt
1 Skruenøgle
1 Spåneudkaster
1 Spåneudkaster (kun K-modeller)
1 Støvpose (kun K-modeller)
1 Støvopsamlingsadapter
1 Sætboks (kun model K)
1 Brugsvejledning
Disse høvlemaskiner er professionelle
værktøjsmaskiner.
LAD IKKE børn komme i kontakt med værktøjet.
Overvågning er påkrævet, når uerfarne brugere
anvender dette værktøj.
El-sikkerhed
Elmotoren er kun designet til én spænding.
Kontrollér altid, at strømforsyningen svarer til
spændingen på mærkepladen.
Dit DEWALT-værktøj er dobbeltisoleret i
overensstemmelse med EN 60745, og
derfor er en jordledning ikke påkrævet.
Hvis forsyningsledningen er beskadiget, skal den
udskiftes med en særlig ledning, der kan fås
gennem DEWALT’s serviceorganisation.
Brug af forlængerledning
• Kontrollér for eventuelle skader på værktøjet,
dele og tilbehør, der kan være opstået under
transport.
Hvis en forlængerledning er påkrævet, skal du
anvende en godkendt 3-koret forlængerledning, der
passer til dette værktøjs effektforbrug (se tekniske
data). Den minimale lederstørrelse er 1,5 mm2; den
maksimale længde er 30 m.
• Tag dig tid til at læse denne vejledning grundigt
og forstå den før betjening.
Ved brug af en kabeltromle skal kablet altid rulles
helt ud.
1 Eksplosionstegning
Beskrivelse (fig. 1)
ADVARSEL: Modificér aldrig elektrisk
værktøj eller nogen dele deraf. Det kan
medføre materiale- eller personskade.
a. Tænd/sluk-kontakt
b. Startspærreknap
c. Udledningsudgang for spåner
d. Indstilingsgreb/forreste håndtag til høvling
e. Dybdeskala for høvling
SAMLING OG JUSTERING
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for kvæstelser skal enheden
slukkes, og strømforsyningen til
maskinen afbrydes før montering og
afmontering af tilbehør, før justering
eller ændring af konfiguration
eller ved udførelse af reparationer.
Sørg for, at udløserkontakten er i OFFposition. Utilsigtet start kan medføre
kvæstelser.
f. Høvlingssko
KONSTANT HASTIGHEDSFUNKTION (D26501)
Den konstante hastighedsfunktion opretholder
skærehastigheden under belastning. Dette betyder
mindre støj og en konstant skærehastighed.
Desuden vil hastigheden ikke stige dramatisk, når
værktøjet løftes fra arbejdsemnet.
ELEKTRONISK BREMSE (D26501)
Den elektroniske bremse stopper fræserne efter
udløsning af tænd/sluk-kontakten.
Udskiftning af skæreklinger (fig. 2)
Skæreklingerne på dette værktøj er vendbare. Hvis
begge sider er slidt, skal skæreklingerne udskiftes.
ADVARSEL: Udskift altid klingerne
samtidig.
1. Drej omhyggeligt skærehovedet (g), indtil den
første klinge bliver synlig.
9
DANSK
2. Løsn boltene (h) ved hjælp af den leverede
skruenøgle.
3. Træk sidebeskyttelsesskærmen (i) op.
2. Justér anslaget så der vil være tilstrækkelig
plads for skærehovedet til at skære i
arbejdsemnets overflade.
4. Skub klingen (j) ud af dens holder.
3. Spænd vingemøtrikken.
5. Vend klingen om eller udskift den.
6. Skub klingen ind i dens holder. På
sammenfalsningssiden (dvs. den side hvor
sidebeskyttelsesskærmen er monteret), skal
skæreklingen flugte med høvlingsskoen.
7. Montér klingen som beskrevet nedenfor
8. Stram boltene (h).
Af- og påmontering samt justering
af sammenfalsningens dybdestop
(fig. 4)
1. Installér dybdestoppet (p).
2. Spænd vingebolten (q) til den ønskede højde i
gevindhullet (m) ved hjælp af skalaen.
Gentag for de øvrige klinger.
Du fjerner dybdestoppet ved at fjerne vingebolten.
Montering af klingerne (fig. 2)
På- og afmontering af
spåneudkasteren (fig. 5, 6)
1. Kontrollér at skæredybden er indstillet til 0 mm.
2. Kontrollér klingens position (j) i begge
ender. Anvend en flad genstand som
nivelleringsinstrument tværs over høvlingsskoen.
3. Spidsen på klingen skal flugte med
høvlingsskoens overflade.
4. Hvis en justering er nødvendig, fortsæt som
følger:
Drej hver indstillingsskrue (k) ind eller ud efter
behov, indtil klingespidsen falder sammen med
høvlingsskoen.
Justering af skæredybde (fig. 1)
Drej grebet (d) for dybdejustering af høvlingen. En
omdrejning på indstillingsgrebet svarer til en ændring
af dybden på 4,0 mm.
En gradinddeling svarer til en skæredybde på
0,1 mm.
Af- og påmontering samt justering af
parallelanslaget (fig. 3)
Parallelanslaget (l) bruges til optimal værktøjsstyring
af snævre arbejdsemner. Parallelanslaget kan
monteres på begge sider af værktøjet.
1. Montér parallelanslaget (I) på en sådan måde,
at anslagsprofilen vil tjene som rettesnor
fra det forreste af værktøjet indtil bag ved
skærehovedet.
2. Montér parallelanslaget i gevindhullet (m) fra en
af siderne.
3. Spænd vingebolten (n).
Du fjerner parallelanslaget ved at fjerne vingebolten.
SÅDAN JUSTERER DU PARALLELANSLAGET
1. Løsn vingemøtrikken (o).
10
Værktøjet kan bruges til udledning af spåner fra
både venstre og højre side.
For højre sides udledning (fig. 5) af spåner kan
værktøjet bruges med eller uden udkaster.
Udkasteren skal bruges sammen med
støvopsamlingsadapteren, når den tilsluttes til en
støvsuger.
1. Skub udkasteren (r) ind i højre sides
udledningsudgang (c) for spåner, indtil den
klikker på plads.
2. Du fjerner udkasteren ved at hæve greb (s) og
trække udkasteren ud.
For venstre sides udledningsudgang (fig. 6) skal
udkasteren altid bruges.
1. Løft greb (s) for at åbne den fjederbelastede
lukning (t).
2. Skub udkasteren (r) ind i venstre sides
udledningsudgang (c) for spåner, indtil den
klikker på plads.
3. Udløs grebet.
4. Du fjerner udkasteren ved at hæve grebet og
trække udkasteren ud.
Støvopsamling (fig. 7–9)
ADVARSEL: Hvor det er passende
tilslut et støvopsamlingssystem, der
er designet i overensstemmelse med
med de gældende direktiver vedrørende
støvemission.
Værktøjet er forsynet med en adapter til tilslutning
af en støvpose eller en støvsuger. Støvposen er
standard for K-modeller og findes som ekstraudstyr
for alle andre modeller.
1. Montér spåneudkasteren (r) i udgangen (c) som
vist.
DANSK
2. Fastgør støvposen (u) til spåneudkasteren.
3. Alternativt tilslut værktøjet til en støvsuger ved
hjælp af adapteren (v).
MONTERING AF STØVPOSEN (FIG. 9)
1. Montér støvposen ved at rette hullerne (z) med
åbne ender ind efter kærverne (y) og montere
udkasteren (w) på posen (x).
2. Drej samlilngen med uret for at låse den på
plads.
2. Tryk på tænd/sluk-kontakten (a) for at starte
værktøjet. Så snart tænd/sluk-kontakten
er udløst, aktiveres startspærreknappen
automatisk for at forebygge, at maskinen startes
utilsigtet.
ADVARSEL: Slå ikke værktøjet
til eller fra, når fræserne rører ved
arbejdsemnet eller andre materialer.
Høvling (fig. 1)
3. Udløs krogene (zz) for at folde posen ud.
1. Slå strømmen til.
4. Montér støvposen som beskrevet ovenfor.
2. Bevæg langsomt værktøjet hen over
arbejdsemnet.
Før brugen
• Justér skæredybden.
• Hvis nødvendigt montér og justér
parallelanslaget.
• Fastgør spåneudkasteren.
• Brug kun skarpe skæreklinger.
BETJENING
Brugsvejledning
ADVARSEL: Overhold altid
sikkerhedsvejledningen og de gældende
regler.
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for personskade skal du slukke
for værktøjet og afbryde det fra
strømkilden, inden der foretages
justeringer, eller der fjernes/
monteres tilbehør eller ekstraudstyr.
Korrekt håndposition (fig. 10)
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for personskade skal du ALTID anvende
den rette håndposition som vist.
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for alvorlig personskade skal du ALTID
holde godt fast i tilfælde af en pludselig
reaktion.
Det er nødvendigt at placere den ene hånd på
det forreste håndtag (d) og den anden hånd på
hovedhåndtaget (t) for korrekt håndposition.
ADVARSEL:
• Indføringshastigheden må ikke være
for høj, specielt ved brug af maksimum
skæredybde og høvlingsbredde.
• Husk at flere overfladiske snit er bedre
end et dybt snit.
• Sluk altid for værktøjet, når arbejdet er
udført, og inden stikket tages ud.
Værktøjet er forsynet med en høvlingssko (f). Når
strømmen er slået fra, kan værktøjet lægges ned,
uden at du skal vente på, at fræserne stopper.
Sammenfalsning
1. Montér og justér parallelanslaget.
2. Montér og justér sammenfalsningens
dybdestop.
3. Fortsæt som for høvling.
Afrejfede kanter
Du kan afrejfe kanter med V-rillerne i skoens
næsestykke.
Tømning af støvposen (fig. 7–9)
Du kan afgøre mængden af opsamlede spåner i
støvposen ud fra den transparente udkaster.
1. Fjern støvposen (u).
2. Fjern udkasterren (w) fra posen (x) ved at dreje
den mod uret.
3. Tøm indholdet af posen ud i en affaldsbeholder.
Tænde og slukke (fig. 1)
4. Genmontér støvposen ved at rette hullerne
(z) med åbne ender ind efter kærverne (y) og
montere udkasteren på posen.
Af sikkerhedsmæssige årsager er tænd/slukkontakten (a) på dit værktøj forsynet med en
startspærreknap (b).
5. Drej samlingen med uret for at låse den på
plads.
1. Tryk på startspærreknappen for at låse
værktøjet op.
6. Genmontér støvposen.
11
DANSK
Valgfrit tilbehør
Støvopsamling (fig. 7–9)
Hvis værktøjet anvendes indendørs i en længere
periode, brug en passende støvopsamler, designet
i overensstemmelse med de gældende direktiver
vedrørende støvemission.
VEDLIGEHOLDELSE
Dit DEWALT-elværktøj er beregnet til langvarig
brug med minimal vedligeholdelse. Værktøjets
fortsatte tilfredsstillende drift afhænger af korrekt
vedligeholdelse og rengøring af værktøjet.
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for kvæstelser skal enheden
slukkes, og strømforsyningen
til maskinen skal afbrydes før
montering og afmontering
af tilbehør, før justering eller
ændring af konfiguration eller ved
udførelse af reparationer. Sørg for,
at udløserkontakten er i OFF-position.
Utilsigtet start kan medføre kvæstelser.
Smøring
Dette elektriske værktøj skal ikke smøres yderligere.
Rengøring
ADVARSEL: Blæs støv og snavs
ud af hovedhuset med tør luft, lige
så snart der samler sig snavs i og
omkring luftaftrækket. Bær godkendte
beskyttelsesbriller og godkendt
støvmaske ved udførelse af denne
procedure.
ADVARSEL: Brug aldrig
opløsningsmidler eller andre kraftige
kemikalier til at rengøre værktøjets ikkemetalliske dele. Disse kemikalier kan
svække de materialer, der anvendes
i disse dele. Brug en klud, der kun er
fugtet med vand og mild sæbe. Lad
aldrig væske trænge ind i værktøjet, og
nedsænk aldrig nogen del af værktøjet i
væske.
12
ADVARSEL: Da andet tilbehør end det,
som stilles til rådighed af DEWALT, ikke
er afprøvet med dette produkt, kan det
være farligt at bruge sådant tilbehør
med dette værktøj. For at mindske
risikoen for personskade, må dette
produkt kun anvendes med tilbehør,
som anbefales af DEWALT.
Kontakt forhandleren for yderligere oplysninger om
korrekt tilbehør.
Miljøbeskyttelse
Særskilt bortskaffelse. Dette produkt må
ikke bortskaffes sammen med almindeligt
husholdningsaffald.
Hvis du på noget tidspunkt finder det nødvendigt
at udskifte dit DEWALT-produkt, eller hvis det ikke
længere tjener det tiltænkte formål, må det ikke
bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Sørg
for, at dette produkt bortskaffes særskilt.
Særskilt bortskaffelse af brugte produkter
og emballage gør det muligt at genbruge
materialer og anvende dem på ny.
Genanvendelse af genbrugsmaterialer
bidrager til at forhindre forurening af
miljøet og reducerer behovet for
råmaterialer.
Lokale forskrifter muliggør i nogen tilfælde
særskilt bortskaffelse af elektriske produkter fra
husholdningen, ved kommunale affaldsdepoter eller
hos forhandleren i forbindelse med køb af et nyt
produkt.
DEWALT har stillet faciliteter til rådighed til indsamling
og genbrug af udslidte DEWALT-produkter. For at
benytte sig af denne service kan man returnere
produktet til et hvilket som helst autoriseret
serviceværksted, der modtager det på vore vegne.
Du kan finde ud af, hvor det nærmeste autoriserede
serviceværksted befinder sig ved at kontakte dit
lokale DEWALT-kontor på den adresse, der er
angivet i denne manual. Alternativt findes der en liste
over autoriserede DEWALT-serviceværksteder og
detaljerede oplysninger om vores eftersalgsservice
og kontakter på følgende internetadresse:
www.2helpU.com.
DANSK
GARANTI
DEWALT er sikker på produkternes kvalitet
og tilbyder en enestående garanti til
professionelle brugere af dette værktøj.
Denne garantierklæring er en tilføjelse
til dine kontraktmæssige rettigheder
som professionel bruger eller dine
lovbefalede rettigheder som privat ikkeprofessionel bruger og påvirker dem på
ingen måde. Garantien er gyldig inden for
medlemsstaterne af Den Europæiske Union
og Det Europæiske Frihandelsområde.
dit nærmeste autoriserede DEWALT
serviceværksted i DEWALT kataloget
eller kontakt dit DEWALT kontor på den
adresse, der er opgivet i denne manual.
Der findes en liste over autoriserede
DEWALT serviceværksteder og detaljerede
oplysninger om vores eftersalgsservice på
følgende internetadresse: www.2helpU.
com
• 30 DAGES RISIKOFRI
TILFREDSHEDSGARANTI •
Hvis du ikke er fuldt tilfreds med dit DEWALT
værktøj, kan du returnere det inden for
30 dage, komplet som købt, til den
forhandler, hvor værktøjet blev købt og
få alle pengene refunderet eller bytte
det. Produktet skal have været underlagt
almindelig brug og slid, og der skal
fremvises gyldig kvittering.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Hvis du har brug for vedligeholdelse
eller service af dit DEWALT værktøj,
inden for 12 måneder efter købet, er du
berettiget til en gratis serviceydelse. Den
vil blive foretaget gratis af et autoriseret
DEWALT serviceværksted. Købsbeviset
skal fremvises. Inkluderer arbejdskraft.
Ekskluderer tilbehør og reservedele,
medmindre de var fejlbehæftede under
garantiperioden.
• ET ÅRS FULD GARANTI •
Hvis dit DEWALT produkt bliver defekt
på grund af fejlbehæftede materialer eller
produktionsfejl inden for 12 måneder fra
købsdatoen, garanterer DEWALT gratis
udskiftning af alle defekte dele eller gratis
udskiftning af enheden efter vores valg
under forudsætning af, at:
• Produktet ikke er blevet misbrugt;
• Produktet har været underlagt
almindelig brug og slid;
• Der ikke er forsøgt reparationer af
uautoriserede personer;
• Købsbeviset fremvises.
• Produktet returneres komplet med
alle originale komponenter.
Hvis du ønsker at reklamere, kontakt
din forhandler eller find adressen på
13
DEUTSCH
ELEKTROHOBEL
D26500, D26501
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Gerät von DEWALT
entschieden. Langjährige Erfahrung, sorgfältige
Produktentwicklung und Innovation machen
DEWALT zu einem zuverlässigen Partner für
professionelle Anwender von Elektrowerkzeugen.
Technische Daten
Spannung
Typ
Leistungsaufnahme
Leerlaufdrehzahl
Fußlänge
Hobelbreite
Gewicht
LPA (Schalldruckpegel)
KPA (SchalldruckpegelMessungenauigkeit)
LWA (Schallleistung)
KWA (SchallleistungMessungenauigkeit)
W
min-1
mm
mm
kg
D26500
230
1
1050
13500
320
82
4
D26501
230
1
1150
11500
320
82
4
dB(A)
90
86
dB(A)
dB(A)
3
99
3
95
V
dB(A)
3,2
3,2
Eine Schätzung der Vibrationsstärke
sollte auch berücksichtigen, wie oft das
Gerät ausgeschaltet wird oder über
welche Zeit es zwar läuft, aber nicht
wirklich in Betrieb ist. Dies kann die
Exposition über die Gesamtbetriebszeit
erheblich mindern.
Es sind zusätzliche
Sicherheitsmaßnahmen zum
Schutze der Betriebsperson vor den
Auswirkungen der Vibration in Betracht
zu ziehen, z. B.: Wartung des Gerätes
und des Zubehörs, Warmhalten
der Hände, Organisation des
Arbeitsablaufes.
Sicherungen
Europa
230 V Werkzeuge 10 Ampere Stromversorgung
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen
Warnhinweise erklärt. Bitte lesen Sie die
Betriebsanleitung und achten Sie auf diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar
drohende gefährliche Situation hin, die,
sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führt.
Gesamtschwingungspegel (triaxiale Vektorsumme) gemäß
EN 60745:
Schwingungsemissionswert ah
ah =
m/s2
4,2
4,5
Messungenauigkeit K = m/s2
1,5
1,5
WARNUNG: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation
hin, die, sofern nicht vermieden,
zu tödlichen oder schweren
Verletzungen führen kann.
Der in diesem Informationsblatt angegebene
Vibrationsemissionswert wurde gemäß einem
standardisierten Test laut EN 60745 gemessen und
kann für einen Vergleich zwischen zwei Geräten
verwendet werden. Er kann zu einer vorläufigen
Einschätzung der Exposition verwendet werden.
VORSICHT: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation hin,
die, sofern nicht vermieden, zu leichten
oder mittelschweren Verletzungen
führen kann.
WARNUNG: Der angegebene
Vibrationsemissionswert bezieht sich
auf die Hauptanwendung des Gerätes.
Wenn das Gerät jedoch für andere
Anwendungen, mit anderem Zubehör
oder schlecht gewartet eingesetzt wird,
kann die Vibrationsemission verschieden
sein. Dies kann den Expositionsgrad
über die Gesamtbetriebszeit erheblich
erhöhen.
14
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin,
das nichts mit Verletzungen zu tun
hat, aber, wenn es nicht vermieden
wird, zu Sachschäden führen kann.
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
DEUTSCH
EG-Konformitätserklärung
MASCHINENRICHTLINIE
D26500, D26501
DEWALT erklärt hiermit, dass diese unter
„Technische Daten“ beschriebenen Produkte die
folgenden Vorschriften erfüllen:
2006/42/EG, EN 60745-1, EN 60745-2-14.
Diese Produkte erfüllen auch die Richtlinie
2004/108/EG. Für weitere Informationen wenden
Sie sich bitte an DEWALT unter der folgenden
Adresse oder schauen Sie auf der Rückseite dieser
Betriebsanleitung nach.
Der Unterzeichnete ist verantwortlich für die
Zusammenstellung des technischen Dossiers und
gibt diese Erklärung im Namen von DEWALT ab.
Horst Großmann
Vizepräsident für Konstruktion und
Produktentwicklung
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
31.12.2009
WARNUNG: Zur Reduzierung
der Verletzungsgefahr bitte die
Betriebsanleitung lesen.
Allgemeine Sicherheitswarnhinweise
für Elektrowerkzeuge
WARNUNG! Lesen Sie alle
Sicherheitswarnhinweise und alle
Anweisungen. Das Nichtbeachten von
Warnhinweisen und Anweisungen kann
zu elektrischem Schlag, Brand und/oder
schweren Verletzungen führen.
BEWAHREN SIE ALLE WARNHINWEISE UND
ANWEISUNGEN ZUM SPÄTEREN
NACHSCHLAGEN AUF
Der Begriff „Elektrowerkzeug“ in den Warnhinweisen
bezieht sich auf Ihr netzbetriebenes Elektrowerkzeug
(mit Kabel) oder auf Ihr akkubetriebenes (kabelloses)
Elektrowerkzeug.
1) SICHERHEIT IM ARBEITSBEREICH
a) Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und
gut ausgeleuchtet. Unaufgeräumte oder
dunkle Bereiche begünstigen Unfälle.
b) Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nicht
in explosionsgefährdeten Umgebungen,
in denen sich z. B. brennbare
Flüssigkeiten, Gase oder Staub befinden.
Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den
Staub oder die Dämpfe entzünden können.
c) Halten Sie Kinder und Zuschauer fern,
während Sie ein Elektrogerät betreiben.
Ablenkung kann dazu führen, dass Sie die
Kontrolle über das Gerät verlieren.
2) ELEKTRISCHE SICHERHEIT
a) Der Stecker des Elektrogerätes muss
in die Steckdose passen. Ändern Sie
niemals den Stecker in irgendeiner Form.
Verwenden Sie keinerlei Adapterstecker
an geerdeten Elektrogeräten. Unveränderte
Stecker und passende Steckdosen mindern
die Gefahr eines elektrischen Schlages.
b) Vermeiden Sie Körperkontakt mit
geerdeten Flächen, wie Rohre,
Radiatoren, Herde und Kühlgeräte.
Es besteht eine erhöhte Gefahr für einen
elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet
ist.
c) Setzen Sie Elektrogeräte keinem Regen
oder feuchter Umgebung aus. Wenn
Wasser in das Elektrogerät eindringt, erhöht
sich die Gefahr eines elektrischen Schlages.
d) Überlasten Sie das Kabel nicht.
Verwenden Sie niemals das Kabel, um das
Elektrogerät zu tragen oder durch Ziehen
vom Netz zu trennen. Halten Sie das
Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten
oder beweglichen Teilen. Beschädigte oder
verhedderte Kabel erhöhen die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
e) Wenn Sie ein Elektrogerät im Freien
betreiben, verwenden Sie ein für
den Außeneinsatz geeignetes
Verlängerungskabel. Die Verwendung von
für den Außeneinsatz geeigneten Kabeln
mindert die Gefahr eines elektrischen
Schlages.
f) Wenn der Betrieb eines Elektrogerätes
in feuchter Umgebung unumgänglich
ist, verwenden Sie eine durch einen
Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter
oder RCD) geschützte Stromversorgung.
Der Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters
mindert die Gefahr eines elektrischen
Schlages.
15
DEUTSCH
3) SICHERHEIT VON PERSONEN
a) Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf,
was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft
an die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug.
Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, wenn
Sie müde sind oder unter dem Einfluss
von Drogen, Alkohol oder Medikamenten
stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit
beim Betrieb eines Elektrogerätes kann zu
schweren Verletzungen führen.
b) Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung
und immer eine Schutzbrille. Das Tragen
persönlicher Schutzausrüstung, wie
Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe,
Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach Art
und Einsatz des Elektrowerkzeuges, verringert
das Risiko von Verletzungen.
c) Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Starten.
Vergewissern Sie sich, dass der Schalter
in der AUS-Position ist, bevor Sie das
Gerät an die Stromversorgung und/oder
an den Akku anschließen oder wenn Sie
das Gerät aufnehmen oder tragen. Wenn
Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges
den Finger am Schalter haben oder das
Gerät eingeschaltet an die Stromversorgung
anschließen, kann dies zu Unfällen führen.
d) Entfernen Sie alle Einstellschlüssel oder
Werkzeuge, bevor Sie das Elektrogerät
einschalten. Werkzeuge oder Schlüssel,
die an rotierenden Teilen des Elektrogerätes
angebracht sind, können zu Verletzungen
führen.
e) Vermeiden Sie eine abnormale
Körperhaltung. Sorgen Sie für einen
sicheren Stand und halten Sie jederzeit
das Gleichgewicht. Dadurch können
Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten
Situationen besser kontrollieren.
f) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen
Sie keine weite Kleidung und keinen
Schmuck. Halten Sie Ihre Haare, Kleidung
und Handschuhe von beweglichen Teilen
fern. Lose sitzende Kleidung, Schmuck oder
lange Haare können sich in den beweglichen
Teilen verfangen.
g) Wenn Geräte für den Anschluss an eine
Staubabsaugung und Staubsammlung
vorgesehen sind, vergewissern Sie
sich, dass diese richtig angeschlossen
sind und verwendet werden. Der Einsatz
von Staubsammlern kann staubbedingte
Gefahren mindern.
4) VERWENDUNG UND PFLEGE DES ELEKTROGERÄTES
a) Überlasten Sie das Elektrogerät nicht.
Verwenden Sie das für Ihre Arbeit
16
b)
c)
d)
e)
f)
g)
passende Elektrogerät. Das richtige Gerät
wird die Aufgabe besser und sicherer
erledigen, wenn es bestimmungsgemäß
verwendet wird.
Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug,
dessen Schalter defekt ist. Ein
Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr
ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich
und muss repariert werden.
Trennen Sie den Stecker vom Netz und/
oder die Akkus vom Elektrogerät, bevor
Sie Einstellungen am Gerät vornehmen,
Zubehör wechseln oder es aufbewahren.
Diese Vorbeugemaßnahmen mindern die
Gefahr, dass das Elektrogerät unbeabsichtigt
startet.
Bewahren Sie nicht verwendete
Elektrogeräte für Kinder unerreichbar auf
und lassen Sie nicht zu, dass Personen
ohne Erfahrung mit dem Elektrogerät oder
mit diesen Anweisungen das Elektrogerät
bedienen. Elektrogeräte sind in den Händen
nicht geschulter Personen gefährlich.
Warten Sie die Elektrogeräte. Prüfen
Sie, ob bewegliche Teile verzogen oder
ausgeschlagen, ob Teile gebrochen oder
in einem Zustand sind, der den Betrieb
des Elektrogerätes beeinträchtigen kann.
Bei Beschädigungen lassen Sie das
Elektrogerät reparieren, bevor Sie es
verwenden. Viele Unfälle entstehen wegen
mangelnder Wartung der Elektrogeräte.
Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und
sauber. Richtig gewartete Schneidwerkzeuge
mit scharfen Klingen blockieren seltener und
sind leichter unter Kontrolle zu halten.
Verwenden Sie Elektrogeräte, Zubehör
und Einsätze (Bits) usw. gemäß diesen
Anweisungen und unter Berücksichtigung
der Arbeitsbedingungen und der Aufgabe.
Wenn Sie das Elektrogerät für Aufgaben
verwenden, die nicht bestimmungsgemäß
sind, kann dies zu gefährlichen Situationen
führen.
5) SERVICE
a) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von
qualifiziertem Fachpersonal und nur mit
Original- Ersatzteilen reparieren. Damit
wird sichergestellt, dass die Sicherheit des
Gerätes erhalten bleibt.
Zusätzliche Sicherheitshinweise für
Hobelmaschinen
• Warten Sie, bis der Hobel stehengeblieben
ist, bevor Sie das Gerät ablegen. Ein
DEUTSCH
freiliegender Hobel kann sich in der Oberfläche
verfangen und Sie können die Kontrolle verlieren
und ernsthafte Verletzungen verursachen.
• Halten Sie das Elektrowerkzeug nur an den
isolierten Griffflächen, da das Werkzeug die
eigene Anschlussleitung berühren könnte.
Der Kontakt mit einer spannungsführenden
Leitung kann auch metallene Geräteteile unter
Spannung setzen und zu einem elektrischen
Schlag führen.
• Sichern Sie das Werkstück zum Beispiel
mit Einspannvorrichtungen auf einer
stabilen Plattform. Das Werkstück ist instabil,
wenn es mit der Hand oder dem Körper
abgestützt wird, was zum Verlust der Kontrolle
führen kann.
• Tragen Sie eine Staubmaske.
Restrisiken
Trotz Beachtung der geltenden
Sicherheitsvorschriften und des Einsatzes von
Schutzvorrichtungen können bestimmte Risiken
nicht vermieden werden. Diese sind:
– Schwerhörigkeit.
– Verletzungsgefahr durch umherfliegende
Teilchen.
– Verbrennungsgefahr durch während des
Betriebes heiß werdende Zubehörteile.
– Verletzungsgefahr durch andauernden
Gebrauch.
Bildzeichen am Werkzeug
Die folgenden Bildzeichen sind am Gerät sichtbar
angebracht:
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung
lesen.
LAGE DES DATUMSCODES (ABB. [FIG.] 1)
Der Datumscode (aa), der auch das Herstelljahr
enthält, ist in das Gehäuse geprägt.
Beispiel:
2010 XX XX
Herstelljahr
Packungsinhalt
Die Packung enthält:
1 Hobel
1 Parallelanschlag
1 Falztiefenanschlag
1 Steckschlüssel
1 Spanauswurf
1 Spanableiter (nur für K-Modelle)
1 Staubbeutel (nur für K-Modelle)
1 Spanabsauganschluss
1 Transportkoffer (nur für K-Modelle)
1 Betriebsanleitung
1 Explosionszeichnung
• Prüfen Sie das Gerät, die Teile oder Zubehörteile
auf Beschädigungen, die beim Transport
entstanden sein könnten.
• Nehmen Sie sich Zeit, die Betriebsanleitung vor
Inbetriebnahme sorgfältig zu lesen.
Beschreibung (Abb. 1)
WARNUNG: Nehmen Sie niemals
Änderungen am Elektrowerkzeug
oder seinen Teilen vor. Dies könnte zu
Schäden oder Verletzungen führen.
a. Ein-/Aus-Schalter
b. Schalterarretierung
c. Spanauswurf
d. Einstellknopf für Hobeltiefe/Vordergriff
e. Hobeltiefeneinteilung
f. Parkschuh
DREHZAHLKONSTANTHALTUNG (D26501)
Durch die Drehzahlkonstanthaltung wird die
Hobeldrehzahl unter Belastung beibehalten. Dies
sorgt für weniger Lärm und eine gleichbleibende
Hobeldrehzahl. Außerdem steigt die Drehzahl nicht
wesentlich an, wenn das Gerät vom Werkstück
abgehoben wird.
ELEKTRONISCHE BREMSE (D26501)
Durch die elektronische Bremse werden die
Hobelmesser beim Loslassen des Ein-/Ausschalters
angehalten.
BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG
Ihr Elektrohobel D26500/D26501 wurde für das professionellen Hobeln von Holz konstruiert.
NICHT VERWENDEN in nasser Umgebung oder
in der Nähe von entflammbaren Flüssigkeiten oder
Gasen.
Diese Hobel sind Elektrowerkzeuge für den
professionellen Gebrauch.
LASSEN SIE NICHT ZU, dass Kinder in Kontakt
mit dem Gerät kommen. Wenn unerfahrene
Personen dieses Gerät verwenden, sind diese zu
beaufsichtigen.
1 Flügelschraube
17
DEUTSCH
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde für eine einzige Spannung
konstruiert. Überprüfen Sie immer, dass die
Stromversorgung der Spannung auf dem
Typenschild entspricht.
Ihr DEWALT-Gerät ist gemäß EN 60745
doppelt isoliert. Es muss deshalb nicht
geerdet werden.
Wenn das Stromversorgungskabel beschädigt
ist, muss es durch ein speziell ausgestattetes
Kabel ersetzt werden, dass bei der DEWALT
Kundendienstorganisation erhältlich ist.
CH
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf
Verwendung des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II
(Doppelisolierung) - Geräte
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) - Geräte
CH
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien
verwendet werden, müssen über einen
Fehlerstromschutzschalter angeschlossen
werden.
Verwendung eines
Verlängerungskabels
Verwenden Sie ein zugelassenes 3-adriges
Verlängerungskabel, das für die Leistungsaufnahme
dieses Elektrowerkzeugs geeignet ist (siehe
technische Daten). Der Mindestquerschnitt der
Leitungen beträgt 1,5 mm² und die Höchstlänge
beträgt 30 m.
Wenn Sie eine Kabeltrommel verwenden, wickeln
Sie das Kabel vollständig ab.
ZUSAMMENBAU UND
EINSTELLUNGEN
WARNUNG: Um die Gefahr von
Verletzungen zu vermeiden,
schalten Sie das Gerät aus und
trennen Sie es vom Netz, bevor Sie
Zubehör anbringen oder abbauen
oder Einstellungen vornehmen
oder ändern oder Reparaturen
vornehmen. Überprüfen Sie, dass der
Auslöseschalter in der AUS-Stellung ist.
Ein unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
Erneuerung der Hobelmesser
(Abb. 2)
Die an diesem Werkzeug angebrachten
Hobelmesser können umgedreht werden. Sind beide
18
Seiten verschlissen, so müssen die Hobelmesser
erneuert werden.
WARNUNG: Die Messer stets
zusammen erneuern.
1. Drehen Sie den Hobelkopf (g) vorsichtig, bis das
erste Messer sichtbar wird.
2. Lösen Sie die Schrauben (h) mit dem
mitgelieferten Schraubenschlüssel.
3. Ziehen Sie den Seitenschutz (i) nach oben.
4. Schieben Sie das Messer (j) aus seinem Halter.
5. Drehen Sie das Messer um oder erneuern Sie
es.
6. Schieben Sie das Messer in den Halter. An der
Falzseite (d.h. die Seite, an der der Seitenschutz
montiert ist), muss das Hobelmesser bündig
zum Hobelschuh sein.
7. Stellen Sie das Messer wie unten beschrieben
ein.
8. Ziehen Sie die Schrauben (h) an.
Wiederholen Sie dies beim anderen Messer.
Einstellung der Messer (Abb. 2)
1. Stellen Sie sicher, dass die Schnitttiefe auf
0 mm eingestellt ist.
2. Überprüfen Sie die Position des Messers
(j) an beiden Enden. Verwenden Sie einen
flachen Gegenstand als Richtlatte über dem
Hobelschuh.
3. Die Spitze des Messers muss bündig zur
Oberfläche des Hobelschuhs liegen.
4. Zum Justieren gehen Sie folgendermaßen vor:
Drehen Sie jede Einstellschraube (k)
wie erforderlich herein bzw. heraus, bis
die Messerspitze mit dem Hobelschuh
aufeinandertrifft.
Einstellen der Frästiefe (Abb. 1)
Drehen Sie den Hobeltiefeneinstellknopf (d). Eine
Umdrehung des Einstellknopfs entspricht 4,0 mm
Tiefenänderung.
Eine Abstufung entspricht einer Schnitttiefe von
0,1 mm.
Anbringen, Entfernen und Einstellen
des Parallelanschlags (Abb. 3)
Der Parallelanschlag (l) wird verwendet, um eine
optimale Kontrolle bei schmalen Werkstücken zu
haben. Der Parallelanschlag kann an beiden Seiten
des Geräts angebracht werden.
DEUTSCH
1. Montieren Sie den Parallelanschlag (l) so,
dass die Führung des Anschlagprofils von
der Vorderseite des Werkzeugs bis zum
Hobelkopfende reicht.
2. Bringen Sie den Parallelanschlag an einer der
beiden Seiten an der Gewindebohrung (m) an.
4. Um die Auswurfvorrichtung zu entfernen,
bewegen Sie den Hebel nach oben und ziehen
Sie die Auswurfvorrichtung heraus.
Staubabsaugung (Abb. 7–9)
WARNUNG: Bringen Sie möglichst
eine Absaugvorrichtung an, die
den geltenden Bestimmungen zur
Staubabsaugung entspricht.
3. Ziehen Sie die Flügelschraube (n) an.
Um den Parallelanschlag zu entfernen, entfernen Sie
die Flügelschraube.
UM DEN PARALLELANSCHLAG EINZUSTELLEN:
1. Lösen Sie die Flügelmutter (o).
2. Stellen Sie den Anschlag so ein, dass noch
genügend Hobelkopffläche vorhanden ist, um
die Oberfläche des Werkstücks zu hobeln.
3. Ziehen Sie die Flügelmutter an.
Anbringen, Entfernen und Einstellen
des Falztiefenanschlags (Abb. 4)
1. Bringen Sie den Tiefenanschlag (p) an.
2. Ziehen Sie unter Verwendung der Skala die
Flügelschraube (q) in der gewünschten Höhe in
der Gewindebohrung (m) an.
Um den Tiefenanschlag zu entfernen, entfernen Sie
die Flügelschraube.
Anbringen und Entfernen des
Spanauswurfs (Abb. 5, 6)
Das Werkzeug kann so verwendet werden, dass der
Spanauswurf links oder rechts stattfindet.
Für den rechtsseitigen Spanauswurf (Abb. 5) kann
das Werkzeug mit oder ohne Auswurfvorrichtung
verwendet werden. Die Auswurfvorrichtung
muss zusammen mit dem Spanabsaugadapter
verwendet werden, wenn eine Absaugvorrichtung
angeschlossen wird.
1. Stecken Sie die Auswurfvorrichtung (r) in den
rechtsseitigen Spanauswurfauslass (c), bis sie in
ihrer Lage einrastet.
2. Um die Auswurfvorrichtung zu entfernen,
bewegen Sie den Hebel (s) nach oben und
ziehen Sie die Auswurfvorrichtung heraus.
Für einen linksseitigen Spanauswurf (Abb. 6) muss
die Auswurfvorrichtung immer verwendet werden.
1. Bewegen Sie den Hebel (s) nach oben, um den
federunterstützten Verschluss (t) zu öffnen.
2. Stecken Sie die Auswurfvorrichtung (r) in den
linksseitigen Spanauswurfauslass (c), bis sie in
ihrer Lage einrastet.
Das Gerät wird mit einem Adapter zum Anschließen
eines Staubbeutels oder eines Staubsaugers
ausgeliefert. Der Staubbeutel ist bei den K-Modellen
Standardausrüstung und bei allen anderen Modellen
Sonderausstattung.
1. Bringen Sie den Spanauswurf (r) wie angegeben
im Auslass (c) an.
2. Bringen Sie den Staubbeutel (u) am
Spanauswurf an.
3. Alternativ hierzu kann das Werkzeug auch
unter Verwendung des Adapters (v) mit einer
Absaugvorrichtung verbunden werden.
MONTIEREN DES STAUBBEUTELS (ABB. 9)
1. Montieren Sie den Staubbeutel, indem Sie
die Schlitze (z) mit den offenen Enden mit
den Aussparungen (y) ausrichten und den
Spanableiter (w) am Beutel (x) anbringen.
2. Drehen Sie die Baugruppe im Uhrzeigersinn, um
sie in ihrer Lage zu sichern.
3. Lösen Sie die Schlaufen (zz), um den Beutel zu
entfalten.
4. Bringen Sie den Staubbeutel wie oben
beschrieben an.
Vor dem Betrieb
• Stellen Sie die Frästiefe ein.
• Bringen Sie gegebenenfalls den
Parallelanschlag an und stellen Sie ihn ein.
• Bringen Sie den Spanauswurf an.
• Verwenden Sie ausschließlich scharfe
Hobelmesser.
BETRIEB
Betriebsanweisungen
WARNUNG: Beachten Sie immer
die Sicherheitsanweisungen und die
geltenden Vorschriften.
3. Geben Sie den Hebel frei.
19
DEUTSCH
WARNUNG: Um die Gefahr
schwerer Verletzungen zu mindern,
schalten Sie das Gerät aus und
trennen Sie es vom Netz, bevor
Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugeräte oder Zubehör
anbringen oder entfernen.
Richtige Haltung der Hände (Abb. 10)
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu mindern, beachten Sie
IMMER die richtige Haltung der Hände,
wie dargestellt.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu mindern, halten Sie das
Gerät IMMER sicher fest und seien Sie
auf eine plötzliche Reaktion gefasst.
Bei der korrekten Handposition liegt eine Hand
auf dem vorderen Griff (d) und die andere auf dem
Hauptgriff (t).
Das Werkzeug ist mit einem Parkschuh (f)
ausgestattet. Nach dem Abschalten kann das
Werkzeug sofort abgelegt werden, ohne darauf
warten zu müssen, dass die Hobelmesser zum
Stillstand kommen.
Falzen
1. Bringen Sie den Parallelanschlag an und stellen
Sie ihn ein.
2. Bringen Sie den Falztiefenanschlag an und
stellen Sie ihn ein.
3. Gehen Sie wie beim Hobeln vor.
Schrägkanten
Mit den V-Nuten im Nasenstück des Schuhs ist es
möglich, Kanten zu hobeln.
Leeren des Staubbeutels (Abb. 7–9)
Die im Staubbeutel angesammelte Spanmenge kann
am durchsichtigen Ableiter festgestellt werden.
Ein- und Ausschalten (Abb. 1)
1. Entfernen Sie den Staubbeutel (u).
Aus Sicherheitsgründen ist der Ein-/Ausschalter
(a) Ihres Werkzeuges mit einer Einschaltsperre (b)
versehen.
2. Entfernen Sie den Ableiter (w) durch Drehen
gegen den Uhrzeigersinn vom Beutel (x).
1. Drücken Sie die Einschaltsperre, um den
Schalter freizugeben.
2. Zum Einschalten des Gerätes drücken Sie
den Ein-/Aus-Schalter (a). Beim Loslassen
des Ein-/Ausschalters wird die Einschaltsperre
automatisch wieder aktiviert, um ein
unbeabsichtigtes Einschalten des Werkzeugs zu
verhindern.
WARNUNG: Schalten Sie das
Werkzeug nicht ein oder aus, während
das Sägeblatt das Werkstück oder
andere Materialien berührt.
Hobeln (Abb. 1)
1. Schalten Sie das Werkzeug ein.
2. Bewegen Sie das Werkzeug langsam über das
Werkstück.
WARNUNG:
• Die Zufuhrgeschwindigkeit sollte nicht
zu hoch sein, besonders dann nicht,
wenn die maximale Hobeltiefe und –
breite verwendet wird.
• Größere Spantiefen erzielen Sie am
besten in mehreren Arbeitsgängen.
• Schalten Sie das Elektrowerkzeug bei
Beendigung der Arbeiten immer aus.
Erst dann darf der Netzstecker aus der
Steckdose gezogen werden.
20
3. Leeren Sie den Beutelinhalt in einen
Abfallbehälter.
4. Bringen Sie den Staubbeutel wieder an, indem
Sie die Schlitze (z) mit den offenen Enden mit
den Aussparungen (y) ausrichten und den
Spanableiter am Beutel anbringen.
5. Drehen Sie die Baugruppe im Uhrzeigersinn, um
sie in ihrer Lage zu sichern.
6. Bringen Sie den Staubbeutel wieder an.
Staubabsaugung (Abb. 7–9)
Wenn das Werkzeug längere Zeit im Inneren von
Gebäuden verwendet wird, muss eine geeignete
Staubabsaugvorrichtung verwendet werden, die den
geltenden Richtlinien in Bezug auf Staubemissionen
entspricht.
WARTUNG
Ihr DEWALT Elektrowerkzeug wurde für langfristigen
Betrieb mit minimalem Wartungsaufwand konstruiert.
Ein kontinuierlicher, zufriedenstellender Betrieb hängt
von der geeigneten Pflege des Elektrowerkzeugs
und seiner regelmäßiger Reinigung ab.
DEUTSCH
WARNUNG: Um die Gefahr von
Verletzungen zu vermeiden,
schalten Sie das Gerät aus und
trennen Sie es vom Netz, bevor Sie
Zubehör anbringen oder abbauen
oder Einstellungen vornehmen
oder ändern oder Reparaturen
vornehmen. Überprüfen Sie, dass der
Auslöseschalter in der AUS-Stellung ist.
Ein unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
Schmierung
Ihr Elektrogerät benötigt keine zusätzliche
Schmierung.
Reinigung
WARNUNG: Blasen Sie mit Trockenluft
immer dann Schmutz und Staub
aus dem Hauptgehäuse, wenn sich
Schmutz sichtbar in und um die
Lüftungsschlitze ansammelt. Tragen
Sie bei diesen Arbeiten zugelassenen
Augenschutz und eine zugelassene
Staubmaske.
WARNUNG: Verwenden Sie niemals
Lösungsmittel oder andere scharfe
Chemikalien für die Reinigung der nichtmetallischen Teile des Gerätes. Diese
Chemikalien können das in diesen
Teilen verwendete Material aufweichen.
Verwenden Sie ein nur mit Wasser
und einer milden Seife befeuchtetes
Tuch. Achten Sie darauf, dass niemals
Flüssigkeiten in das Gerät eindringen.
Tauchen Sie niemals irgendein Teil des
Gerätes in eine Flüssigkeit.
Fragen Sie Ihren Händler nach weiteren
Informationen zu geeignetem Zubehör.
Umweltschutz
Abfalltrennung. Dieses Produkt darf nicht
mit normalem Haushaltsabfall entsorgt
werden.
Wenn Sie eines Tages feststellen, dass Ihr DEWALTProdukt ersetzt werden muss oder Sie es nicht mehr
benötigen, entsorgen Sie es nicht mit dem normalen
Haushaltsabfall. Führen Sie dieses Produkt der
Abfalltrennung zu.
Die separate Entsorgung von
Gebrauchtprodukten und Verpackungen
ermöglicht das Recycling und die
Wiederverwendung der Stoffe. Die
Wiederverwendung von Recyclingstoffen
hilft, Umweltverschmutzung zu
vermeiden und mindert die Nachfrage
nach Rohstoffen.
Lokale Vorschriften regeln möglicherweise die
getrennte Entsorgung von Elektroprodukten und
Haushaltsabfall an kommunalen Entsorgungsstellen
oder beim Einzelhändler, wenn Sie ein neues
Produkt kaufen.
DEWALT stellt Möglichkeiten für die Sammlung und
das Recycling von DEWALT-Produkten nach Ablauf
des Nutzungszeitraums zur Verfügung. Um diesen
Service zu nutzen, bringen Sie bitte Ihr Produkt zu
einer beliebigen autorisierten Kundendienstwerkstatt,
die es in unserem Auftrag sammeln.
Die nächstgelegene autorisierte Kundendienststelle
erfahren Sie bei Ihrem örtlichen DEWALTGeschäftsstelle unter der in dieser Betriebsanleitung
angegebenen Adresse. Alternativ erhalten
Sie eine Liste der autorisierten DEWALTKundendienstwerkstätten und vollständige
Informationen über unseren Kundendienst im
Internet unter: www.2helpU.com.
Optionales Zubehör
WARNUNG: Da Zubehör, das nicht
von DEWALT angeboten wird, nicht
mit diesem Produkt geprüft worden
ist, kann die Verwendung von solchem
Zubehör an diesem Gerät gefährlich
sein. Um das Verletzungsrisiko zu
mindern, sollte mit diesem Produkt nur
von DEWALT empfohlenes Zubehör
verwendet werden.
21
DEUTSCH
GARANTIE
DEWALT vertraut auf die Qualität
seiner Produkte und bietet daher den
professionellen Anwendern des Produktes
eine herausragende Garantie. Diese
Garantieerklärung gilt als Ergänzung
und unbeschadet Ihrer Rechte aus dem
Vertrag als professioneller Anwender oder
Ihrer gesetzlichen Ansprüche als privater,
nichtprofessioneller Anwender. Diese
Garantie gilt innerhalb der Staatsgebiete der
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union
und der Europäischen Freihandelszone.
• 30 TAGE ZUFRIEDENHEITSGARANTIE
OHNE RISIKO •
Wenn Sie mit der Leistung Ihres DE-Gerätes
nicht vollständig zufrieden sind, geben Sie
es einfach innerhalb von 30 Tagen komplett
im Originallieferumfang, so wie gekauft, an
den Händler zurück, um eine vollständige
Erstattung oder ein Austauschgerät zu
erhalten. Das Produkt darf normalem
Verschleiß ausgesetzt sein. Der Kaufbeleg
ist vorzulegen.
• EIN JAHR KOSTENLOSE INSPEKTION •
Innerhalb der ersten 12 Monate nach dem
Kauf werden Wartungsinspektionen für
Ihre DEWALT-Maschine ausgeführt. Diese
Arbeiten werden kostenlos von einem
autorisierten DEWALT-Service-Partner
ausgeführt. Der Kaufbeleg muss vorgelegt
werden. Gilt einschließlich Arbeitskosten.
Gilt nicht für Zubehör und Ersatzteile, sofern
es sich nicht um einen Garantiefall handelt.
• EIN JAHR VOLLSTÄNDIGE GARANTIE •
Wenn Ihr DEWALT-Produkt wegen Materialoder Produktionsmängeln innerhalb von
12 Monaten ab Kauf einen Fehler aufweist,
garantiert DEWALT den kostenlosen
Austausch aller fehlerhaften Teile oder, nach
unserer Wahl, die kostenlose Wandlung des
Gerätes unter den folgenden Bedingungen:
• Das Produkt wurde nicht unsachgemäß
behandelt;
• Das Produkt war normalem Verschleiß
ausgesetzt;
• Es wurden keine Reparaturversuche
durch nicht autorisierte Personen
vorgenommen;
• Der Kaufbeleg wird vorgelegt;
22
• Das Produkt wird vollständig im
Originallieferumfang zurückgegeben.
Um einen Garantieanspruch anmelden zu
können, wenden Sie sich an einen DEWALTService-Partner in Ihrer Nähe, dessen
Adresse Sie im DEWALT-Katalog finden,
oder Sie wenden sich an die DEWALTNiederlassung, die in dieser Anleitung
angegeben ist. Eine Liste der autorisierten
DEWALT-Kundendienstwerkstätten und
vollständige Informationen über unseren
Kundendienst finden Sie im Internet unter:
www.2helpU.com.
E NG L I S H
PLANER
D26500, D26501
An estimation of the level of exposure to
vibration should also take into account
the times when the tool is switched off
or when it is running but not actually
doing the job. This may significantly
reduce the exposure level over the total
working period.
Congratulations!
You have chosen a DEWALT tool. Years of
experience, thorough product development and
innovation make DEWALT one of the most reliable
partners for professional power tool users.
Technical Data
Voltage
UK & Ireland
Type
Power output
No-load speed
Base length
Planing width
Weight
LPA (sound pressure)
KPA (sound pressure
uncertainty)
LWA (sound power)
KWA (sound power
uncertainty)
W
min-1
mm
mm
kg
D26500
230
230/115
1
1050
13500
320
82
4
D26501
230
230/115
1
1150
11500
320
82
4
dB(A)
90
86
dB(A)
dB(A)
3
99
3
95
dB(A)
3.2
3.2
V
V
Vibration total values (triax vector sum) determined according to
EN 60745:
Vibration emission value ah
ah =
m/s²
4.2
4.5
Uncertainty K =
m/s²
1.5
1.5
The vibration emission level given in this information
sheet has been measured in accordance with a
standardised test given in EN 60745 and may be
used to compare one tool with another. It may be
used for a preliminary assessment of exposure.
WARNING: The declared vibration
emission level represents the main
applications of the tool. However if the
tool is used for different applications,
with different accessories or poorly
maintained, the vibration emission may
differ. This may significantly increase the
exposure level over the total working
period.
Identify additional safety measures to
protect the operator from the effects of
vibration such as: maintain the tool and
the accessories, keep the hands warm,
organisation of work patterns.
Fuses
Europe
U.K. & Ireland
U.K. & Ireland
230 V tools
230 V tools
115 V tools
10 Amperes, mains
13 Amperes, in plugs
16 Amperes, in plugs
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity
for each signal word. Please read the manual and
pay attention to these symbols.
DANGER: Indicates an imminently
hazardous situation which, if not avoided,
will result in death or serious injury.
WARNING: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not
avoided, could result in death or
serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not
avoided, may result in minor or
moderate injury.
NOTICE: Indicates a practice not
related to personal injury which, if
not avoided, may result in property
damage.
Denotes risk of electric shock.
Denotes risk of fire.
23
EN GLI S H
EC-Declaration of Conformity
MACHINERY DIRECTIVE
D26500, D26501
DEWALT declares that these products described
under “technical data” are in compliance with:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-14.
These products also comply with Directive
2004/108/EC. For more information, please contact
DEWALT at the following address or refer to the
back of the manual.
The undersigned is responsible for compilation of the
technical file and makes this declaration on behalf of
DEWALT.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
31.12.2009
WARNING: To reduce the risk of injury,
read the instruction manual.
General Power Tool Safety Warnings
WARNING! Read all safety warnings
and all instructions. Failure to follow
the warnings and instructions may result
in electric shock, fire and/or serious
injury.
SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE
The term “power tool” in the warnings refers to your
mains-operated (corded) power tool or batteryoperated (cordless) power tool.
1) WORK AREA SAFETY
a) Keep work area clean and well lit.
Cluttered or dark areas invite accidents.
b) Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of
flammable liquids, gases or dust. Power
tools create sparks which may ignite the dust
or fumes.
24
c)
Keep children and bystanders away while
operating a power tool. Distractions can
cause you to lose control.
2) ELECTRICAL SAFETY
a) Power tool plugs must match the outlet.
Never modify the plug in any way. Do
not use any adapter plugs with earthed
(grounded) power tools. Unmodified plugs
and matching outlets will reduce risk of
electric shock.
b) Avoid body contact with earthed or
grounded surfaces such as pipes,
radiators, ranges and refrigerators. There
is an increased risk of electric shock if your
body is earthed or grounded.
c) Do not expose power tools to rain or wet
conditions. Water entering a power tool will
increase the risk of electric shock.
d) Do not abuse the cord. Never use the
cord for carrying, pulling or unplugging
the power tool. Keep cord away from
heat, oil, sharp edges or moving parts.
Damaged or entangled cords increase the
risk of electric shock.
e) When operating a power tool outdoors,
use an extension cord suitable for outdoor
use. Use of a cord suitable for outdoor use
reduces the risk of electric shock.
f) If operating a power tool in a damp
location is unavoidable, use a residual
current device (RCD) protected supply.
Use of an RCD reduces the risk of electric
shock.
3) PERSONAL SAFETY
a) Stay alert, watch what you are doing and
use common sense when operating a
power tool. Do not use a power tool while
you are tired or under the influence of
drugs, alcohol or medication. A moment of
inattention while operating power tools may
result in serious personal injury.
b) Use personal protective equipment.
Always wear eye protection. Protective
equipment such as dust mask, non-skid
safety shoes, hard hat, or hearing protection
used for appropriate conditions will reduce
personal injuries.
c) Prevent unintentional starting. Ensure
the switch is in the off position before
connecting to power source and/or
battery pack, picking up or carrying the
tool. Carrying power tools with your finger
on the switch or energising power tools that
have the switch on invites accidents.
E NG L I S H
d)
e)
f)
g)
Remove any adjusting key or wrench
before turning the power tool on. A
wrench or a key left attached to a rotating
part of the power tool may result in personal
injury.
Do not overreach. Keep proper
footing and balance at all times. This
enables better control of the power tool in
unexpected situations.
Dress properly. Do not wear loose
clothing or jewellery. Keep your hair,
clothing and gloves away from moving
parts. Loose clothes, jewellery or long hair
can be caught in moving parts.
If devices are provided for the connection
of dust extraction and collection facilities,
ensure these are connected and properly
used. Use of dust collection can reduce
dust-related hazards.
4) POWER TOOL USE AND CARE
a) Do not force the power tool. Use the
correct power tool for your application.
The correct power tool will do the job
better and safer at the rate for which it
was designed.
b) Do not use the power tool if the switch
does not turn it on and off. Any power
tool that cannot be controlled with the switch
is dangerous and must be repaired.
c) Disconnect the plug from the power
source and/or the battery pack from
the power tool before making any
adjustments, changing accessories, or
storing power tools. Such preventive safety
measures reduce the risk of starting the
power tool accidentally.
d) Store idle power tools out of the reach
of children and do not allow persons
unfamiliar with the power tool or these
instructions to operate the power tool.
Power tools are dangerous in the hands of
untrained users.
e) Maintain power tools. Check for
misalignment or binding of moving parts,
breakage of parts and any other condition
that may affect the power tool’s operation.
If damaged, have the power tool repaired
before use. Many accidents are caused by
poorly maintained power tools.
f) Keep cutting tools sharp and clean.
Properly maintained cutting tools with sharp
cutting edges are less likely to bind and are
easier to control.
g) Use the power tool, accessories and
tool bits etc., in accordance with these
instructions taking into account the
working conditions and the work to
be performed. Use of the power tool for
operations different from those intended
could result in a hazardous situation.
5) SERVICE
a) Have your power tool serviced by a
qualified repair person using only identical
replacement parts. This will ensure that the
safety of the power tool is maintained.
Additional Specific Safety Rules for
Planers
• Wait for the cutter to stop before putting
the tool down. An exposed cutter may engage
the surface leading to possible loss of control
and serious injury.
• Hold the power tool by insulated gripping
surfaces only, because the cutter may
contact its own cord. Cutting a "live" wire
may make exposed metal parts of the power
tool "live" and could give the operator an electric
shock.
• Use clamps or another practical way to
secure and support the workpiece to a
stable platform. Holding the work by your
hand or against the body leaves it unstable and
may lead to loss of control.
• Wear a dust mask.
Residual Risks
In spite of the application of the relevant safety
regulations and the implementation of safety
devices, certain residual risks cannot be avoided.
These are:
– Impairment of hearing.
– Risk of personal injury due to flying particles.
– Risk of burns due to accessories becoming hot
during operation.
– Risk of personal injury due to prolonged use.
Markings on Tool
The following pictograms are shown on the tool:
Read instruction manual before use.
DATE CODE POSITION (FIG. 1)
The Date Code (aa), which also includes the year of
manufacture, is printed into the housing.
Example:
2010 XX XX
Year of Manufacture
25
EN GLI S H
Package Contents
The package contains:
1 Planer
1 Parallel fence
1 Rebating depth stop
1 Wing bolt
1 Spanner
1 Shavings ejector
1 Shavings deflector (K-models only)
1 Dustbag (K-models only)
1 Dust extraction adapter
1 Kitbox (K-models only)
1 Instruction manual
1 Exploded drawing
• Check for damage to the tool, parts or
accessories which may have occurred during
transport.
• Take the time to thoroughly read and
understand this manual prior to operation.
Description (fig. 1)
WARNING: Never modify the power
tool or any part of it. Damage or
personal injury could result.
a. On/off switch
b. Lock-off button
c. Shavings discharge outlet
d. Planing depth adjustment knob/front handle
DO NOT let children come into contact with the
tool. Supervision is required when inexperienced
operators use this tool.
Electrical Safety
The electric motor has been designed for one
voltage only. Always check that the power supply
corresponds to the voltage on the rating plate.
Your DEWALT tool is double insulated in
accordance with EN 60745; therefore no
earth wire is required.
WARNING: 115 V units have to
be operated via a fail-safe isolating
transformer with an earth screen
between the primary and secondary
winding.
If the supply cord is damaged, it must be replaced
by a specially prepared cord available through the
DEWALT service organisation.
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland Only)
If a new mains plug needs to be fitted:
• Safely dispose of the old plug.
• Connect the brown lead to the live terminal in
the plug.
• Connect the blue lead to the neutral terminal.
WARNING: No connection is to be
made to the earth terminal.
Follow the fitting instructions supplied with good
quality plugs. Recommended fuse: 13 A.
e. Planing depth graduation
f. Parking shoe
CONSTANT SPEED FEATURE (D26501)
The constant speed feature maintains the cutting
speed under load. This means less noise and a
constant cutting speed. Moreover the speed will
not increase dramatically when lifting the tool off the
workpiece.
ELECTRONIC BRAKE (D26501)
The electronic brake stops the cutters upon
releasing the on/off switch.
INTENDED USE
Your D26500/D26501 planers have been designed
for professional planing of wood.
DO NOT use under wet conditions or in presence of
flammable liquids or gases.
These planers are professional power tools.
26
Using an Extension Cable
If an extension cable is required, use an approved
3–core extension cable suitable for the power
input of this tool (see technical data). The minimum
conductor size is 1.5 mm2; the maximum length is
30 m.
When using a cable reel, always unwind the cable
completely.
ASSEMBLY AND ADJUSTMENTS
WARNING: To reduce the risk of
injury, turn unit off and disconnect
machine from power source before
installing and removing accessories,
before adjusting or changing setups or when making repairs. Be sure
the trigger switch is in the OFF position.
An accidental start-up can cause injury.
E NG L I S H
Replacing the Cutting Blades (fig. 2)
The cutting blades fitted on this tool are reversible.
If both sides are worn, the cutting blades have to be
replaced.
WARNING: Always replace the blades
simultaneously.
1. Carefully rotate the cutterhead (g) until the first
blade becomes visible.
2. Loosen the bolts (h) using the spanner supplied.
3. Pull up the side guard (i).
4. Slide the blade (j) out of its holder.
5. Reverse the blade or replace it.
6. Slide the blade into the holder. At the rebating
side (i.e. the side where the side guard is
mounted), the cutting blade must be flush with
the planing shoe.
2. Fit the parallel fence to the threaded hole (m)
from either side.
3. Tighten the wing bolt (n).
To remove the parallel fence, remove the wing bolt.
TO ADJUST THE PARALLEL FENCE
1. Loosen the wing nut (o).
2. Adjust the fence so that there will be just
enough area of the cutterhead left to cut the
workpiece surface.
3. Tighten the wing nut.
Attaching, Removing and Adjusting
the Rebating Depth Stop (fig. 4)
1. Install the depth stop (p).
2. Tighten the wing bolt (q) at the desired height in
the threaded hole (m) using the scale.
7. Adjust the blade as described below.
To remove the depth stop, remove the wing bolt.
8. Tighten the bolts (h).
Repeat as for the other blade.
Fitting and Removing the Shavings
Ejector (fig. 5, 6)
Adjusting the Blades (fig. 2)
The tool can be used for both left-hand and righthand side shavings discharge.
1. Ensure the depth of cut is set at 0 mm.
2. Check the position of the blade (j) at both ends.
Use a flat object as a level across the planing
shoe.
3. The tip of the blade must be flush with the
planing shoe surface.
4. If adjustment is required, proceed as follows:
Turn each adjusting screw (k) in or out as
necessary until the blade tip coincides with the
planing shoe.
Adjusting the Depth of Cut (fig. 1)
Turn the planing depth adjustment knob (d). One
revolution of the adjustment knob equals a 4.0 mm
change in depth.
One graduation corresponds to a depth of cut of
0.1 mm.
Attaching, Removing and Adjusting
the Parallel Fence (fig. 3)
The parallel fence (l) is used for optimum tool control
on narrow workpieces. The parallel fence can be
fitted to either side of the tool.
1. Assemble the parallel fence (l) in such way that
the fence profile will provide guidance from the
front of the tool until behind the cutterhead.
For right-hand side shavings discharge (fig. 5), the
tool can be used with or without the ejector. The
ejector must be used in combination with the dust
extraction adaptor when connecting a vacuum
extractor.
1. Push the ejector (r) into the right-hand side
shavings discharge outlet (c) until it clicks in
place.
2. To remove the ejector, raise the lever (s) and pull
out the ejector.
For left-hand side shavings discharge (fig. 6), the
ejector must always be used.
1. Raise the lever (s) to open the spring-loaded
closure (t).
2. Push the ejector (r) into the left-hand side
shavings discharge outlet (c) until it clicks in
place.
3. Release the lever.
4. To remove the ejector, raise the lever and pull
out the ejector.
Dust Extraction (fig. 7–9)
WARNING: When appropriate, connect
a dust extraction system designed
in compliance with the applicable
directives regarding dust emission.
27
EN GLI S H
The tool is supplied with an adapter for connecting
a dustbag or a vacuum extractor. The dustbag is
standard for K-models and available as an option for
all other models.
1. Fit the shavings ejector (r) into the outlet (c) as
shown.
2. Attach the dustbag (u) to the shavings ejector.
3. Alternatively, connect the tool to a vacuum
extractor using the adaptor (v).
ASSEMBLING THE DUSTBAG (FIG. 9)
1. Assemble the dustbag by aligning the open
ended slots (z) with the notches (y) and fitting
the (w) deflector onto the bag (x).
2. Turn the assembly clockwise to lock it in
position.
Switching On and Off (fig. 1)
For safety reasons the on/off switch (a) of your tool is
equipped with a lock-off button (b).
1. Press the lock-off button to unlock the tool.
2. To run the tool, press the on/off switch (a). As
soon as the on/off switch is released the lockoff switch is automatically activated to prevent
unintended starting of the machine.
WARNING: Do not switch the tool
on or off when the cutters touch the
workpiece or other materials.
Planing (fig. 1)
1. Switch the tool on.
2. Slowly move the tool over the workpiece.
3. Release the loops (zz) to unfold the bag.
WARNING:
4. Fit the dustbag as described above.
• The feed speed should not be too
high, especially when using the
maximum depth of cut and planing
width.
Prior to Operation
• Adjust the depth of cut.
• If necessary, fit and adjust the parallel fence.
• Attach the shavings ejector.
• Use sharp cutting blades only.
OPERATION
Instructions for Use
WARNING: Always observe the safety
instructions and applicable regulations.
WARNING: To reduce the risk
of serious personal injury, turn
tool off and disconnect tool from
power source before making any
adjustments or removing/installing
attachments or accessories.
Proper Hand Position (fig. 10)
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, ALWAYS use
proper hand position as shown.
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, ALWAYS hold
securely in anticipation of a sudden
reaction.
Proper hand position requires one hand on the front
handle (d), with the other hand on the main handle
(t).
28
• Remember that several shallow cuts
are better than one deep cut.
• Always switch off the tool when work
is finished and before unplugging.
The tool is equipped with a parking shoe (f). After
switching off the tool can be put down without
waiting for the cutters to come to a standstill.
Rebating
1. Fit and adjust the parallel fence.
2. Fit and adjust the rebating depth stop.
3. Proceed as for planing.
Chamfering Edges
The V-grooves in the nose piece of the shoe enable
you to chamfer edges.
Emptying the Dustbag (fig. 7–9)
The amount of shavings collected in the dustbag
can be determined from the transparent deflector.
1. Remove the dustbag (u).
2. Remove the deflector (w) from the bag (x) by
turning it counter-clockwise.
3. Empty the contents of the bag into a waste
container.
4. Re-assemble the dustbag by aligning the open
ended slots (z) with the notches (y) and fitting
the deflector onto the bag.
E NG L I S H
5. Turn the assembly clockwise to lock it in
position.
6. Re-fit dustbag.
Dust Extraction (fig. 7–9)
When the tool is used indoor for extended periods
of time, use a suitable dust extractor designed in
compliance with the applicable directives regarding
dust emission.
MAINTENANCE
Your DEWALT power tool has been designed to
operate over a long period of time with a minimum
of maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular cleaning.
WARNING: To reduce the risk of
injury, turn unit off and disconnect
machine from power source before
installing and removing accessories,
before adjusting or changing
set-ups or when making repairs.
Be sure the trigger switch is in the OFF
position. An accidental start-up can
cause injury.
Lubrication
Your power tool requires no additional lubrication.
Cleaning
WARNING: Blow dirt and dust out of
the main housing with dry air as often as
dirt is seen collecting in and around the
air vents. Wear approved eye protection
and approved dust mask when
performing this procedure.
WARNING: Never use solvents or
other harsh chemicals for cleaning the
non-metallic parts of the tool. These
chemicals may weaken the materials
used in these parts. Use a cloth
dampened only with water and mild
soap. Never let any liquid get inside the
tool; never immerse any part of the tool
into a liquid.
Optional Accessories
WARNING: Since accessories, other
than those offered by DEWALT, have
not been tested with this product, use
of such accessories with this tool could
be hazardous. To reduce the risk of
injury, only DEWALT, recommended
accessories should be used with this
product.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
Protecting the Environment
Separate collection. This product must
not be disposed of with normal
household waste.
Should you find one day that your DEWALT product
needs replacement, or if it is of no further use to you,
do not dispose of it with household waste. Make this
product available for separate collection.
Separate collection of used products and
packaging allows materials to be
recycled and used again. Re-use of
recycled materials helps prevent
environmental pollution and reduces
the demand for raw materials.
Local regulations may provide for separate collection
of electrical products from the household, at
municipal waste sites or by the retailer when you
purchase a new product.
DEWALT provides a facility for the collection and
recycling of DEWALT products once they have
reached the end of their working life. To take
advantage of this service please return your product
to any authorised repair agent who will collect them
on our behalf.
You can check the location of your nearest
authorised repair agent by contacting your local
DEWALT office at the address indicated in this
manual. Alternatively, a list of authorised DEWALT
repair agents and full details of our after-sales
service and contacts are available on the Internet at:
www.2helpU.com.
29
EN GLI S H
GUARANTEE
DEWALT is confident of the quality of its
products and offers an outstanding guarantee
for professional users of the product. This
guarantee statement is in addition to and in
no way prejudices your contractual rights as a
professional user or your statutory rights as a
private non-professional user. The guarantee
is valid within the territories of the Member
States of the European Union and the
European Free Trade Area.
• 30 DAY NO RISK SATISFACTION GUARANTEE •
If you are not completely satisfied with the
performance of your DEWALT tool, simply
return it within 30 days, complete with all
original components, as purchased, to
the point of purchase, for a full refund or
exchange. The product must have been
subject to fair wear and tear and proof of
purchase must be produced.
• ONE YEAR FREE SERVICE CONTRACT •
If you need maintenance or service for your
DEWALT tool, in the 12 months following
purchase, you are entitled to one service free
of charge. It will be undertaken free of charge
at an authorised DEWALT repair agent. Proof
of purchase must be produced. Includes
labour. Excludes accessories and spare parts
unless failed under warranty.
• ONE YEAR FULL WARRANTY •
If your DEWALT product becomes defective
due to faulty materials or workmanship
within 12 months from the date of purchase,
DEWALT guarantees to replace all defective
parts free of charge or – at our discretion –
replace the unit free of charge provided that:
• The product has not been misused;
• The product has been subject to fair
wear and tear;
• Repairs have not been attempted by
unauthorised persons;
• Proof of purchase is produced.
• The product is returned complete with all
original components
If you wish to make a claim, contact your
seller or check the location of your nearest
authorised DEWALT repair agent in the
DEWALT catalogue or contact your DEWALT
office at the address indicated in this manual.
A list of authorised DEWALT repair agents and
full details of our after-sales service is available
on the Internet at: www.2helpU.com
30
ESPAÑOL
CEPILLADORA
D26500, D26501
¡Enhorabuena!
Ha elegido una herramienta DEWALT. Años de
experiencia, innovación y un exhaustivo desarrollo
de productos hacen que DEWALT sea una de
las empresas más fiables para los usuarios de
herramientas eléctricas profesionales.
Datos técnicos
Voltaje
Tipo
Potencia absorbida
Velocidad en vacío
Largo de la base
Ancho de cepillado
Peso
LPA (presión acústica)
KPA (incertidumbre de la
presión acústica)
LWA (potencia acústica)
KWA (incertidumbre de la
potencia acústica)
W
min-1
mm
mm
kg
D26500
230
1
1050
13500
320
82
4
D26501
230
1
1150
11500
320
82
4
dB(A)
90
86
dB(A)
dB(A)
3
99
3
95
dB(A)
3,2
3,2
V
Valores totales de vibración (suma de vectores teniendo en
cuenta los tres ejes) determinados de acuerdo con la norma
EN 60745:
Valor de la emisión de vibración ah
ah =
m/s2
4,2
4,5
Incertidumbre K =
m/s2
1,5
1,5
El nivel de emisión de vibración que figura en esta
hoja de información se ha medido de conformidad
con una prueba normalizada proporcionada en la
EN 60745 y puede utilizarse para comparar una
herramienta con otra. Puede usarse para una
evaluación preliminar de exposición.
ADVERTENCIA: El nivel de emisión
de vibración declarado representa
las principales aplicaciones de la
herramienta. Sin embargo, si se
utiliza la herramienta para distintas
aplicaciones, con accesorios diferentes
o mal mantenidos, la emisión de
vibración puede variar. Esto puede
aumentar considerablemente el nivel de
exposición durante el período total de
trabajo.
Una valoración del nivel de exposición
a la vibración debería tener en
cuenta también las veces en que la
herramienta está apagada o cuando
está en funcionamiento pero no
realizando ningún trabajo. Esto puede
reducir considerablemente el nivel de
exposición durante el periodo total de
trabajo.
Identifique medidas de seguridad
adicionales para proteger al operador de
los efectos de la vibración tales como:
ocuparse del mantenimiento de la
herramienta y los accesorios, mantener
las manos calientes y organizar los
patrones de trabajo.
Fusibles
Europa herramientas de 230 V
10 Amperios, en la red
Definiciones: Pautas de seguridad
Las definiciones que figuran a continuación
describen el grado de intensidad correspondiente
a cada término de alarma. Lea el manual y preste
atención a estos símbolos.
PELIGRO: Indica una situación
peligrosa inminente que, de no evitarse,
ocasionará la muerte o una lesión
grave.
ADVERTENCIA: Indica una situación
potencialmente peligrosa que, de no
evitarse, podría ocasionar la muerte o
una lesión grave.
ATENCIÓN: Indica una situación
potencialmente peligrosa que, de no
evitarse, puede ocasionar una lesión
de poca o modera gravedad.
AVISO: Indica una práctica no
relacionada con las lesiones
personales que, de no evitarse, puede
ocasionar daños materiales.
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Indica riesgo de incendio.
31
ESPAÑOL
Declaración de conformidad CE
DIRECTRIZ DE LA MAQUINARIA
D26500, D26501
DEWALT declara que los productos descritos bajo
“datos técnicos” son conformes a las normas:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-14.
Estos productos son conformes también a la
Directriz 2004/108/EC. Si desea más información,
póngase en contacto con DEWALT en la dirección
indicada a continuación o bien consulte la parte
posterior de este manual.
El que suscribe es responsable de la compilación
del archivo técnico y realiza esta declaración en
representación de DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepresidente de Ingeniería y Desarrollo de
Productos
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemania
31.12.2009
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesiones, lea el manual de
instrucciones.
Advertencias de seguridad generales
para herramientas eléctricas
¡ADVERTENCIA! Lea todas las
advertencias de seguridad y todas
las instrucciones. El incumplimiento
de las advertencias e instrucciones
podría provocar una descarga eléctrica,
un incendio y/o lesiones graves.
CONSERVE TODAS LAS ADVERTENCIAS E
INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS
El término “herramienta eléctrica” que aparece en
las advertencias se refiere a la herramienta eléctrica
que funciona a través de la red eléctrica (con cable)
o a la herramienta eléctrica que funciona con batería
(sin cable).
32
1) SEGURIDAD EN EL ÁREA DE TRABAJO
a) Mantenga el área de trabajo limpia y bien
iluminada. Las áreas en desorden u oscuras
pueden provocar accidentes.
b) No utilice herramientas eléctricas en
atmósferas explosivas, como ambientes
donde haya polvo, gases o líquidos
inflamables. Las herramientas eléctricas
originan chispas que pueden inflamar el
polvo o los gases.
c) Mantenga alejados a los niños y a las
personas que estén cerca mientras
utiliza una herramienta eléctrica. Las
distracciones pueden ocasionar que pierda el
control.
2) SEGURIDAD ELÉCTRICA
a) Los enchufes de las herramientas
eléctricas deben corresponderse con
la toma de corriente. No modifique
nunca el enchufe de ninguna forma. No
utilice ningún enchufe adaptador con
herramientas eléctricas conectadas
a tierra. Los enchufes no modificados y
las tomas de corriente correspondientes
reducirán el riesgo de descarga eléctrica.
b) Evite el contacto del cuerpo con
superficies conectadas a tierra como
tuberías, radiadores, cocinas económicas
y frigoríficos. Existe un mayor riesgo
de descarga eléctrica si tiene el cuerpo
conectado a tierra.
c) No exponga las herramientas eléctricas
a la lluvia ni a condiciones húmedas.
Si entra agua a una herramienta eléctrica
aumentará el riesgo de descarga eléctrica.
d) No someta el cable de alimentación
a presión innecesaria. No use nunca
el cable para transportar, tirar de la
herramienta eléctrica o desenchufarla.
Mantenga el cable alejado del calor,
aceite, bordes afilados y piezas en
movimiento. Los cables dañados o
enredados aumentan el riesgo de descarga
eléctrica.
e) Cuando esté utilizando una herramienta
eléctrica al aire libre, use un cable
alargador adecuado para uso en
exteriores. La utilización de un cable
adecuado para el uso en exteriores reduce el
riesgo de descarga eléctrica.
f) Si no puede evitar utilizar una herramienta
eléctrica en un lugar húmedo, use un
suministro protegido con un dispositivo
de corriente residual. El uso de un
dispositivo de corriente residual reduce el
riesgo de descarga eléctrica.
ESPAÑOL
3) SEGURIDAD PERSONAL
a) Manténgase alerta, esté atento a lo que
hace y use el sentido común cuando
utilice una herramienta eléctrica. No
maneje una herramienta eléctrica cuando
esté cansado o bajo los efectos de
drogas, medicamentos o alcohol. Un
momento de falta de atención cuando se
manejan las herramientas eléctricas puede
ocasionar lesiones personales graves.
b) Use un equipo protector personal. Utilice
siempre protección ocular. El uso del
equipo protector como mascarillas antipolvo,
calzado antideslizante, casco o protección
auditiva para condiciones apropiadas
reducirá las lesiones personales.
c) Evite la puesta en funcionamiento
involuntaria. Asegúrese de que el
interruptor esté en posición de apagado
antes de conectar con la fuente de
alimentación y/o la batería, de levantar o
transportar la herramienta. El transportar
herramientas eléctricas con el dedo puesto
en el interruptor o herramientas eléctricas
activadoras que tengan el interruptor
encendido puede provocar accidentes.
d) Saque toda llave de ajuste o llave inglesa
antes de encender la herramienta
eléctrica. Una llave inglesa u otra llave que
se deje puesta en una pieza en movimiento
de la herramienta eléctrica pueden ocasionar
lesiones personales.
e) No intente extender las manos
demasiado. Mantenga un apoyo firme
sobre el suelo y conserve el equilibrio
en todo momento. Esto permite un mejor
control de la herramienta eléctrica en
situaciones inesperadas.
f) Vístase debidamente. No se ponga ropa
suelta o joyas. Mantenga el pelo, la ropa
y los guantes alejados de las piezas
móviles. La ropa suelta, las joyas y el pelo
largo pueden quedar atrapados en las piezas
en movimiento.
g) Si se suministran dispositivos para la
conexión del equipo de extracción y
recogida de polvo, asegúrese de que
estén conectados y de que se usen
adecuadamente. El uso de equipo de
recogida de polvo puede reducir los riesgos
relacionados con el polvo.
4) USO Y CUIDADO DE LAS HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
a) No fuerce la herramienta eléctrica. Use
la herramienta eléctrica correcta para su
trabajo. La herramienta eléctrica correcta
funcionará mejor y con mayor seguridad si
b)
c)
d)
e)
f)
g)
se utiliza de acuerdo con sus características
técnicas.
No utilice la herramienta eléctrica si no
puede encenderse y apagarse con el
interruptor. Toda herramienta eléctrica que
no pueda controlarse con el interruptor es
peligrosa y debe ser reparada.
Desconecte el enchufe de la fuente
de alimentación y/o la batería de la
herramienta eléctrica antes de realizar
ajustes, cambiar accesorios o guardar las
herramientas eléctricas. Dichas medidas
de seguridad preventivas reducen el riesgo
de poner en marcha la herramienta eléctrica
accidentalmente.
Guarde las herramientas eléctricas que
no esté utilizando fuera del alcance de
los niños y no permita que utilicen la
herramienta eléctrica las personas que no
estén familiarizadas con ella o con estas
instrucciones. Las herramientas eléctricas
son peligrosas en manos de personas no
capacitadas.
Ocúpese del mantenimiento de las
herramientas eléctricas. Compruebe
si hay desalineación o bloqueo de las
piezas en movimiento, rotura de piezas
y otras condiciones que puedan afectar
el funcionamiento de la herramienta
eléctrica. Si la herramienta eléctrica está
dañada, llévela para que sea reparada
antes de utilizarla. Se ocasionan muchos
accidentes por el mal mantenimiento de las
herramientas eléctricas.
Mantenga las herramientas para cortar
afiladas y limpias. Hay menos probabilidad
de que las herramientas para cortar con
bordes afilados se bloqueen y son más
fáciles de controlar.
Use la herramienta eléctrica, los
accesorios y las brocas de la herramienta
etc., conforme a estas instrucciones
teniendo en cuenta las condiciones de
trabajo y el trabajo que vaya a realizarse.
El uso de la herramienta eléctrica para
operaciones que no sean las previstas puede
ocasionar una situación peligrosa.
5) SERVICIO
a) Lleve su herramienta eléctrica para que
sea reparada por una persona cualificada
para realizar las reparaciones que use
sólo piezas de recambio idénticas. Así se
asegurará que se mantenga la seguridad de
la herramienta eléctrica.
33
ESPAÑOL
Normas específicas de seguridad
adicional para cepilladoras
• Espere a que la cuchilla se detenga antes
de poner boca abajo la herramienta.
Una cuchilla expuesta puede penetrar en la
superficie y conllevar posibles pérdidas de
control y graves daños.
• Mantenga la herramienta exclusivamente
por las superficies de agarre aisladas, ya
que la cuchilla podría entrar en contacto
con su propio cable. El corte de un cable
cargado, puede cargar las partes metálicas
expuestas de la herramienta eléctrica y producir
una descarga eléctrica al operador.
• Utilice fijaciones u otro tipo de método
para fijar y apoyar la pieza de trabajo en
una plataforma estable. Si sostiene el trabajo
con las manos o con su cuerpo estará inestable
y podrá hacer que pierda el control.
• Utilice una mascarilla antipolvo.
Riesgos residuales
A pesar del cumplimiento de las normas de
seguridad pertinentes y del uso de dispositivos de
seguridad, existen determinados riesgos residuales
que no pueden evitarse. Los riesgos son los
siguientes:
– Deterioro auditivo.
– Riesgo de lesión personal debido a partículas
volantes.
– Riesgo de quemaduras debido a los accesorios
que se calientan durante el funcionamiento.
– Riesgo de lesión personal debido al uso
prolongado.
Marcas sobre la herramienta
En la herramienta se muestran los siguientes
pictogramas:
Contenido del embalaje
El embalaje contiene:
1 Cepilladora
1 Hendidura paralela
1 Tope de profundidad de corte
1 Perno de ala
1 Llave
1 Expulsor de virutas
1 Deflector de virutas (sólo para modelos K)
1 Bolsa de extracción de polvo (sólo para los
modelos K)
1 Adaptador de extracción de polvo
1 Caja de herramientas (sólo para los modelos K)
1 Manual de instrucciones
1 Dibujo despiezado
• Compruebe si la herramienta, piezas o
accesorios han sufrido algún desperfecto
durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer
detenidamente y comprender este manual
antes de utilizar la herramienta.
Descripción (fig. 1)
ADVERTENCIA: Jamás altere la
herramienta eléctrica ni ninguna de sus
piezas. Podrían producirse lesiones
personales o daños.
a. Interruptor de encendido/apagado
b. Botón de desbloqueo
c. Salida de descarga de virutas
d. Rueda de ajuste de profundidad de cepillado/
asa frontal
e. Graduación de la profundidad del cepillado
f. Pie de soporte
FUNCIÓN DE VELOCIDAD CONSTANTE (D26501)
Antes de usarse, lea el manual de
instrucciones.
POSICIÓN DEL CÓDIGO DE FECHA (FIG. 1)
El Código de fecha (aa), que contiene también
el año de fabricación, viene impreso en la caja
protectora.
Ejemplo:
2010 XX XX
Año de fabricación
34
La función de velocidad constante mantiene la
velocidad de corte bajo carga. Esto implica menor
ruido y una velocidad de corte constante. Además,
la velocidad no aumentará drásticamente al levantar
la herramienta de la pieza de trabajo.
FRENO ELECTRÓNICO (D26501)
El freno electrónico detiene las cuchillas al liberar el
interruptor de encendido/apagado.
ESPAÑOL
USO PREVISTO
Sus cepilladoras D26500/D26501 han sido diseñada para un cepillado profesional de la madera.
NO debe usarse en condiciones húmedas ni en
presencia de líquidos o gases inflamables.
Estas cepilladoras son herramientas eléctricas
profesionales.
NO permita que los niños toquen la herramienta.
El uso por parte de operadores inexpertos requiere
supervisión.
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico está concebido para un
solo voltaje. Compruebe siempre que el voltaje
suministrado corresponda al indicado en la placa de
características.
Su herramienta DEWALT tiene doble
aislamiento conforme a la norma
EN 60745, por lo que no se requiere
conexión a tierra.
Si el cable de suministro está dañado, debe
reemplazarse por un cable especialmente preparado
disponible a través de la organización de servicios
de DEWALT.
Uso de un alargador
En caso de que sea necesario utilizar un alargador,
use uno de 3 conductores aprobado y apto para
la potencia de esta herramienta (véanse los datos
técnicos). El tamaño mínimo del conductor es
1,5 mm2; la longitud máxima es 30 m.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
MONTAJE Y AJUSTES
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones, apague
la máquina y desconéctala del
suministro eléctrico antes de
instalar y quitar accesorios y
antes de hacer ajustes, cambios
de configuración o reparaciones.
Compruebe que el interruptor de puesta
en marcha esté en la posición OFF. La
puesta en marcha accidental puede
causar lesiones.
Volver a colocar la cuchilla de corte
(fig. 2)
Las cuchillas de corte ajustadas en esta herramienta
son reversibles. Si ambos lados se gastan, deberá
sustituir las cuchillas de corte.
ADVERTENCIA: Sustituya siempre las
cuchillas simultáneamente..
1. Gire cuidadosamente el cabezal de corte (g)
hasta que la primera cuchilla sea visible.
2. Afloje los pernos (h) utilizando la llave
suministrada.
3. Tire de la empuñadura lateral (i).
4. Deslice la cuchilla (j) fuera de su soporte.
5. Invierta la cuchilla o sustitúyala.
6. Introduzca la cuchilla en el soporte. En el lado
del corte (es decir, el lado en el que se ha
instalado el protector lateral), la cuchilla de corte
deberá coincidir con el pie de cepillado.
7. Ajuste la cuchilla tal y como se describe a
continuación.
8. Apriete los pernos (h).
Repita el proceso para la otra cuchilla.
Ajuste de las cuchillas (fig. 2)
1. Compruebe que la profundidad de corte esté
fijada en 0 mm.
2. Compruebe la posición de la cuchilla (j) en
ambos extremos. Utilice un objeto plano para
nivelar el pie de cepillado.
3. La punta de la cuchilla deberá coincidir con la
superficie del pie de cepillado.
4. Si se requiere un ajuste, proceda del siguiente
modo:
Gire cada tuerca de ajuste (k) hacia dentro o hacia
fuera en la medida de lo necesario hasta que la
punta de la cuchilla coincida con el pie de soporte.
Ajuste de la profundidad de corte
(fig. 1)
Gire la tuerca de ajuste de la profundidad de
cepillado (d). Una revolución de la tuerca de ajuste
equivale a un cambio de 4,00 en la profundidad.
Una graduación corresponde a una profundidad de
corte de 0,1 mm.
Unir, retirar y ajustar la hendidura
paralela (fig. 3)
La hendidura paralela (l) se utiliza para lograr un
control adecuado en piezas de trabajo estrechas. La
hendidura paralela puede ajustarse a ambos lados
de la herramienta.
1. Una la hendidura paralela (l) de modo que el
perfil de la hendidura actúe de guía desde la
35
ESPAÑOL
parte frontal de la herramienta hasta la parte
trasera del cabezal de corte.
2. Ajuste la hendidura paralela al orificio taladrado
(m) desde uno de los lados.
3. Apriete el perno de ala (n).
Para retirar la hendidura paralela, retire primeramente
el perno de ala.
AJUSTAR LA HENDIDURA PARALELA
1. Afloje el perno de ala (o).
2. Ajuste la hendidura para que quede una zona
lo suficientemente justa en el cabezal de corte
para cortar la superficie de la pieza de trabajo.
3. Apriete el perno de aleta.
Unir, retirar y ajustar el tope de
profundidad de corte (fig. 4)
1. Instale el tope de profundidad (p).
2. Apriete el perno de aleta (q) a la altura deseada
en el orificio taladrado (m) utilizando la escala.
Para retirar el tope de profundidad, retire
primeramente el perno de ala.
Ajuste y retirada del expulsor de
virutas (fig. 5, 6)
La herramienta puede utilizarse para descargar
virutas tanto en el lado derecho como en el
izquierdo.
Para una descarga de virutas en el lado derecho
(fig. 5), la herramienta puede utilizarse con o sin el
expulsor. El expulsor debe utilizarse junto con el
adaptador de extracción de polvo al conectar un
extractor de aspiradora.
1. Empuje el expulsor (r) hacia la salida de
descarga de virutas del lado derecho (c) hasta
que se coloque en su lugar.
2. Para retirar el expulsor, levante la palanca (s) y
saque el expulsor.
Para la descarga de virutas en el lado izquierdo (fig.
6), el expulsor deberá utilizarse siempre.
1. Levante la palanca (s) para abrir el cierre de
anilla cargada (t).
2. Empuje el expulsor (r) hacia la salida de
descarga de virutas del lado izquierdo (c) hasta
que se coloque en su lugar.
3. Suelte la palanca.
4. Para retirar el expulsor, levante la palanca y
saque el expulsor.
36
Extracción de polvo (fig. 7-9)
ADVERTENCIA: Cuando corresponda,
conecte un sistema de extracción de
polvo diseñado de conformidad con
las directivas aplicables acerca de la
emisión de polvo.
La herramienta se suministra con un adaptador para
conectar un colector de polvo o un extractor de
aspiradora. La bolsa de polvo está incluida en los
modelos K y se encuentra disponible como opción
para los demás modelos.
1. Ajuste el expulsor de virutas (r) en la salida (c) tal
y como se indica en la ilustración.
2. Una la bolsa de polvo (u) al expulsor de virutas.
3. Alternativamente, conecte la herramienta a un
extractor de aspiradora utilizando el adaptador
(v).
ENSAMBLAJE DE LA BOLSA DE POLVO (FIG. 9)
1. Una la bolsa de polvo alineando las ranuras
abiertas del extremo (z) con las tuercas (y) y
ajustando el deflector (w) en la bolsa (x).
2. Gire el conjunto en el sentido de las agujas del
reloj para bloquearlo en su posición.
3. Suelte los ciclos (zz) para desplegar la bolsa.
4. Ajuste la bolsa de polvo tal y como se ha
indicado previamente.
Antes de usar la máquina
• Ajuste la profundidad de corte.
• Si es necesario, ajuste y apriete la hendidura
paralela.
• Una el expulsor de virutas.
• Utilice exclusivamente cuchillas de corte
afiladas.
FUNCIONAMIENTO
Instrucciones de uso
ADVERTENCIA: Respete siempre las
instrucciones de seguridad y las normas
aplicables.
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones personales
graves, apague la herramienta
y desconéctela de la fuente de
alimentación antes de realizar
ajuste alguno o de poner o quitar
acoplamientos o accesorios.
ESPAÑOL
Posición adecuada de las manos
(fig. 10)
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesión personal grave, tenga
SIEMPRE las manos en una posición
adecuada como se muestra.
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesión personal grave, sujete
SIEMPRE bien en caso de que haya
una reacción repentina.
Recorte
1. Ajuste y apriete la hendidura paralela.
2. Ajuste y apriete el tope de profundidad de
corte.
3. Proceda al igual que para el cepillado.
Bordes biselados
Las ranuras en V en la pieza de tubo del pie le
permiten realizar bordes biselados.
La posición adecuada de las manos exige que una
mano se coloque en la empuñadura frontal (d) y la
otra en la empuñadura principal (t).
Vaciado del colector de polvo
(fig. 7–9)
Encendido y apagado (fig. 1)
La cantidad de virutas recogidas en el colector de
polvo puede determinarse a partir del deflector
transparente.
Por motivos de seguridad, el interruptor de
encendido/apagado (a) de su herramienta está
equipado con un botón de desbloqueo (b).
1. Pulse el botón de desbloqueo para desbloquear
la herramienta.
2. Para poner en marcha la herramienta, presione
el interruptor de encendido/apagado (a). En
cuanto suelte el interruptor de encendido/
apagado, el interruptor de desbloqueo se
activará automáticamente para evitar un
arranque imprevisto de la herramienta.
ADVERTENCIA: No encienda ni
apague la herramienta cuando las
cuchillas toquen la pieza de trabajo u
otros materiales.
Cepillado (fig. 1)
1. Encienda la herramienta.
2. Desplace suavemente la herramienta por la
pieza de trabajo.
ADVERTENCIA:
• La velocidad de alimentación
no deberá ser demasiado alta,
especialmente cuando utilice la
máxima profundidad de corte y la
máxima anchura de cepillado.
• No olvide que es preferible realizar
varios cortes ligeros que un único
corte profundo.
1. Retire el colector de polvo (u).
2. Retire el deflector (w) de la bolsa (x) girándolo
en sentido contrario al de las agujas del reloj.
3. Vacíe el contenido del colector en un
contenedor de basura.
4. Vuelva a unir la bolsa de polvo alineando las
ranuras abiertas del extremo (z) con las tuercas
(y) y ajustando el deflector en la bolsa.
5. Gire el conjunto en el sentido de las agujas del
reloj para bloquearlo en su posición.
6. Vuelva a ajustar el colector de polvo.
Extracción de polvo (fig. 7–9)
Cuando la herramienta se utilice en interiores
durante largos periodos de tiempo, utilice un
extractor de polvo adecuado, diseñado de
conformidad con las directivas aplicables en materia
de emisión de polvo.
MANTENIMIENTO
Su herramienta eléctrica DEWALT ha sido
diseñada para funcionar mucho tiempo con un
mínimo de mantenimiento. Que siga funcionando
satisfactoriamente depende del buen cuidado de la
herramienta y de su limpieza periódica.
• Apague siempre la herramienta
cuando termine su trabajo y antes de
desconectarla.
La herramienta está equipada con un pie de soporte
(f). Tras apagar la herramienta, podrá ponerla boca
abajo sin tener que esperar a que las cuchillas se
detengan.
37
ESPAÑOL
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones, apague
la máquina y desconéctala del
suministro eléctrico antes de
instalar y quitar accesorios y
antes de hacer ajustes, cambios
de configuración o reparaciones.
Compruebe que el interruptor de puesta
en marcha esté en la posición OFF. La
puesta en marcha accidental puede
causar lesiones.
Lubricación
Su herramienta eléctrica no requiere lubricación
adicional.
Limpieza
ADVERTENCIA: Elimine con aire seco
la suciedad y el polvo de la carcasa
principal tan pronto como se advierta su
acumulación en las rejillas de ventilación
o en sus proximidades. Cuando lleve
a cabo este procedimiento póngase
una protección ocular aprobada y una
mascarilla antipolvo aprobada.
ADVERTENCIA: Jamás use disolventes
u otros productos químicos fuertes para
limpiar las piezas no metálicas de la
herramienta. Dichos productos químicos
pueden debilitar los materiales con los
que están construidas estas piezas. Use
un paño humedecido únicamente con
agua y jabón suave. Jamás permita que
le entre líquido alguno a la herramienta
ni sumerja ninguna parte de la misma
en líquido.
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: Dado que
los accesorios que no sean los
suministrados por DEWALT no han
sido sometidos a pruebas con este
producto, el uso de tales accesorios
con esta herramienta podría ser
peligroso. Para disminuir el riesgo
de lesiones, con este producto se
deben usar exclusivamente accesorios
recomendados por DEWALT.
38
Consulte a su proveedor si desea información más
detallada sobre los accesorios apropiados.
Proteger el medio ambiente
Recogida selectiva. Este producto no
debe desecharse con los residuos
domésticos normales.
Si un día descubre que tiene que cambiar su
producto DEWALT, o ya no le sirve, no lo deseche
con los desechos domésticos. Saque el producto
para la recogida selectiva.
La recogida selectiva de productos
usados y embalaje permite que los
materiales sean reciclados y utilizados
de nuevo. La reutilización de los
materiales reciclados ayuda a prevenir la
contaminación ambiental y reduce
la demanda de las materias primas.
Los reglamentos locales pueden proporcionar la
recogida selectiva de productos eléctricos del hogar
en sitios de desechos municipales o por el minorista
cuando usted compre un producto nuevo.
DEWALT proporciona una instalación para la
recogida y reciclaje de los productos DEWALT una
vez que hayan llegado al final de su vida útil. Para
aprovechar este servicio devuelva su producto a un
agente de reparaciones autorizado, que lo recogerá
en nuestro nombre.
Puede comprobar dónde se encuentra su agente
de reparaciones más cercano contactando con la
oficina DEWALT de su zona en la dirección indicada
en este manual. También puede obtener una lista de
agentes de reparaciones autorizados de DEWALT y
todos los detalles de nuestro servicio después de la
venta en Internet en www.2helpU.com.
ESPAÑOL
GARANTÍA
DEWALT tiene plena confianza en la calidad
de sus productos y ofrece una excepcional
garantía para los usuarios profesionales del
producto. Esta declaración de garantía es
adicional a sus derechos contractuales como
usuario profesional y a sus derechos legales
como usuario particular no profesional
y no perjudica de ningún modo dichos
derechos. La garantía es válida dentro de
los territorios de los Estados Miembros de la
Unión Europea y del Área de Libre Comercio
Europea.
• GARANTÍA DE SATISFACCIÓN DE
30 DÍAS SIN RIESGO •
• Se presente prueba de compra.
• El producto se devuelva completo con
todos los componentes originales.
Si desea presentar una reclamación,
póngase en contacto con su distribuidor o
compruebe su agente de reparación más
cercano de DEWALT en el catálogo de
DEWALT o póngase en contacto con su
oficina de DEWALT en la dirección indicada
en el presente manual. Puede obtener una
lista de agentes de reparaciones autorizados
de DEWALT y todos los detalles de nuestro
servicio después de la venta en Internet en:
www.2helpU.com
Si no está totalmente satisfecho con el
rendimiento de su herramienta DEWALT, sólo
tiene que devolverla al punto de compra en
un plazo de 30 días, completa con todos
los componentes originales, tal y como la
compró, para un reembolso completo o
cambio. El producto debe haber estado
sujeto a un desgaste lógico y normal y debe
presentarse prueba de compra.
• CONTRATO DE MANTENIMIENTO GRATIS
POR UN AÑO •
Si necesita una operación de mantenimiento
o de servicio para su herramienta de
DEWALT, durante los 12 meses siguientes
a su compra, podrá solicitar dicho servicio
gratuitamente. Se llevará gratuitamente a
un agente de reparación autorizado por
DEWALT. Debe presentarse la prueba de
compra. Incluye mano de obra. Excluye los
accesorios y las piezas de repuesto a menos
que hayan fallado bajo garantía.
• GARANTÍA COMPLETA DE UN AÑO •
Si su producto DEWALT resulta defectuoso
debido a fallos de materiales o de fabricación
en un plazo de 12 meses a partir de la
fecha de compra, DEWALT le garantiza la
sustitución de todas las piezas defectuosas
de forma gratuita, o a nuestra entera
discreción, la sustitución de toda la unidad
gratuitamente, siempre y cuando:
• El producto no se haya utilizado mal;
• El producto se haya sometido a un
desgaste lógico y normal;
• No se hayan intentado hacer
reparaciones por personas no
autorizadas;
39
FRANÇAIS
RABOTEUSE
D26500, D26501
Toute estimation du degré d’exposition
à des vibrations doit également prendre
en compte les heures où l’outil est mis
hors tension ou lorsqu’il tourne sans
effectuer aucune tâche. Ces éléments
peuvent réduire sensiblement le degré
d’exposition sur la durée totale de
travail.
Félicitations !
Vous avez choisi un outil DEWALT. Des années
d’expertise dans le développement et l’innovation
de ses produits ont fait de DEWALT, le partenaire
privilégié des utilisateurs professionnels d’outils
électriques.
Fiche technique
Tension
Type
Puissance consommée
Vitesse à vide
Longueur de la base
Largeur de rabotage
Poids
LPA (pression acoustique)
KPA (incertitude de pression
acoustique)
LWA (puissance acoustique)
KWA (incertitude de puissance
acoustique)
W
min-1
mm
mm
kg
D26500
230
1
1050
13500
320
82
4
D26501
230
1
1150
11500
320
82
4
dB(A)
90
86
dB(A)
dB(A)
3
99
3
95
dB(A)
3,2
3,2
V
Valeurs du taux de vibrations (somme vectorielle de triaxialité)
déterminées conformément à la norme EN 60745 :
Valeur d’émission de vibration ah
ah =
m/s2
4,2
4,5
Incertitude K =
m/s2
1,5
1,5
Le taux d’émission de vibrations indiqué dans ce
feuillet informatif a été mesuré conformément à une
méthode d’essai normalisé établie par EN 60745, et
peut être utilisé pour comparer un outil à un autre.
Il peut également être utilisé pour effectuer une
évaluation préliminaire de l’exposition.
AVERTISSEMENT : le taux d’émission
de vibrations déclaré correspond
aux applications principales de l’outil.
Néanmoins, si l’outil est utilisé pour
différentes applications ou est mal
entretenu, ce taux d’émission de
vibrations pourra varier. Ces éléments
peuvent augmenter considérablement
le niveau d’exposition sur la durée totale
de travail.
40
Identifier des mesures de sécurité
supplémentaires pour protéger
l’opérateur contre les effets nocifs des
vibrations telles que : maintenance de
l’outil et des accessoires, maintenir
la température des mains élevée,
organisation du travail.
Fusibles
Europe
Outils 230 V
10 ampères, secteur
Définitions : consignes de sécurité
Les définitions ci-après décrivent le degré de risques
associé à chaque balise. Lire soigneusement la
notice d’instructions et respecter ces symboles.
DANGER : indique une situation
de danger imminent qui, si rien
n’est fait pour l’éviter, aura comme
conséquences la mort ou des
dommages corporels graves.
AVERTISSEMENT : indique une
situation de danger potentiel qui, si
rien n’est fait pour l’éviter, pourra avoir
comme conséquences la mort ou des
dommages corporels graves.
ATTENTION : indique une situation
de danger potentiel qui, si rien n’est
fait pour l’éviter, pourrait avoir comme
conséquences des dommages
corporels mineurs ou moindres.
AVIS : indique une pratique ne posant
aucun risque de dommages
corporels, mais qui par contre, si rien
n’est fait pour l’éviter, pourrait poser
des risques de dommages matériels.
Indique des risques de décharges
électriques.
Indique des risques d’incendie.
FRANÇAIS
Certificat de conformité CE
DIRECTIVES MACHINES
D26500, D26501
DEWALT certifie que les produits décrits dans le
paragraphe « Fiche technique » sont conformes aux
normes :
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-14.
Ces produits sont également conformes aux normes
2004/108/EC. Pour plus d’informations, veuillez
contacter DEWALT à l’adresse suivante ou vous
reporter au dos de cette notice d’instructions.
Le soussigné est responsable de la compilation du
fichier technique et fait cette déclaration au nom de
DEWALT.
Horst Grossmann
Vice Président de l’Ingénierie et du développement
produit
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
31.12.2009
AVERTISSEMENT : pour réduire tout
risque de dommages corporels, lire la
notice d’instructions.
Consignes de sécurité générales
propres aux outils électriques
AVERTISSEMENT ! lire toutes les
directives et consignes de sécurité.
Tout manquement aux directives et
consignes ci-incluses comporte des
risques de décharges électriques,
d’incendie et/ou de dommages
corporels graves.
CONSERVER TOUTES CES DIRECTIVES ET
CONSIGNES À TITRE DE RÉFÉRENCE
Le terme « outil électrique » mentionné dans les
avertissements ci-après se rapporte aux outils
alimentés sur secteur (avec fil) ou par piles (sans fil).
1) SÉCURITÉ - AIRE DE TRAVAIL
a) Maintenir l’aire de travail propre et bien
éclairée. Les lieux sombres ou encombrés
sont propices aux accidents.
b) Ne pas utiliser un outil électrique dans un
milieu déflagrant, comme en présence de
liquides, gaz ou poussières inflammables.
Les outils électriques peuvent produire des
étincelles qui pourraient enflammer toute
émanation ou poussière ambiante.
c) Maintenir à l’écart les enfants, ou toute
autre personne, lors de l’utilisation d’un
outil électrique. Toute distraction pourrait
faire perdre la maîtrise de l’appareil.
2) SÉCURITÉ – ÉLECTRICITÉ
a) La fiche électrique de l’outil doit
correspondre à la prise murale. Ne
modifier la fiche en aucune façon. Ne
pas utiliser de fiche d’adaptation avec
un outil électrique mis à la terre (masse).
L’utilisation de fiches d’origine et de prises
appropriées réduira tout risque de décharges
électriques.
b) Éviter tout contact corporel avec des
éléments mis à la terre comme : tuyaux,
radiateurs, cuisinières ou réfrigérateurs.
Les risques de décharges électriques
augmentent lorsque le corps est mis à la
terre.
c) Ne pas exposer les outils électriques à
la pluie ou à l’humidité. Tout contact d’un
outil électrique avec un liquide augmente les
risques de décharges électriques.
d) Ne pas utiliser le cordon de façon
abusive. Ne jamais utiliser le cordon
pour transporter, tirer ou débrancher un
outil électrique. Protéger le cordon de
toute source de chaleur, de l’huile, et
de tout bord tranchant ou pièce mobile.
Les cordons endommagés ou emmêlés
augmentent les risques de décharges
électriques.
e) En cas d’utilisation d’un outil électrique à
l’extérieur, utiliser systématiquement une
rallonge conçue à cet effet. Cela diminuera
tout risque de décharges électriques.
f) Si on ne peut éviter d’utiliser un outil
électrique en milieu humide, utiliser
un circuit protégé par un dispositif de
courant résiduel (RCD). Cela réduira tout
risque de décharges électriques.
3) SÉCURITÉ INDIVIDUELLE
a) Rester systématiquement vigilant et faire
preuve de jugement lorsqu’on utilise un
outil électrique. Ne pas utiliser d’outil
électrique en cas de fatigue ou sous
41
FRANÇAIS
b)
c)
d)
e)
f)
g)
l’influence de drogues, d’alcool ou de
médicaments. Tout moment d’inattention
pendant l’utilisation d’un outil électrique
comporte des risques de dommages
corporels graves.
Porter un équipement de protection
individuel. Porter systématiquement un
dispositif de protection oculaire. Le fait
de porter un masque anti-poussières, des
chaussures antidérapantes, un casque
de sécurité ou un dispositif de protection
auditive, lorsque la situation le requiert,
réduira les risques de dommages corporels.
Prévenir tout démarrage accidentel.
S’assurer que l’interrupteur est en
position d’arrêt avant de brancher l’outil
sur le secteur et/ou à la batterie, ou de le
ramasser ou le transporter. Transporter un
outil le doigt sur l’interrupteur ou brancher un
outil électrique alors que l’interrupteur est en
position de marche invite les accidents.
Retirer toute clé de réglage avant de
démarrer l’outil. Une clé laissée sur une
pièce rotative d’un outil électrique comporte
des risques de dommages corporels.
Adopter une position stable. Maintenir les
pieds bien ancrés au sol et conserver son
équilibre en permanence. Cela permettra
de mieux maîtriser l’outil électrique en cas de
situations imprévues.
Porter des vêtements appropriés. Ne
porter aucun vêtement ample ou bijou.
Maintenir cheveux, vêtements et gants
à l’écart des pièces mobiles, car ils
pourraient s’y faire prendre.
Lorsqu’un dispositif de connexion
à un système de dépoussiérage ou
d’élimination est fourni, s’assurer qu’il est
branché et utilisé correctement. L’utilisation
de ces dispositifs peut réduire les risques
engendrés par les poussières.
4) UTILISATION ET ENTRETIEN DES OUTILS ÉLECTRIQUES
a) Ne pas forcer un outil électrique. Utiliser
l’outil approprié au travail en cours. L’outil
approprié effectuera un meilleur travail, de
façon plus sûre et à la vitesse pour laquelle il
a été conçu.
b) Ne pas utiliser un outil électrique dont
l’interrupteur est défectueux. Tout appareil
dont l’interrupteur est défectueux est
dangereux et doit être réparé.
c) Débrancher la fiche du secteur et/ou
la batterie de l’outil électrique avant
d’effectuer tout réglage, de changer tout
accessoire, ou avant de le ranger. Ces
mesures préventives réduiront tout risque de
démarrage accidentel de l’appareil.
42
d)
e)
f)
g)
Après utilisation, ranger les outils
électriques hors de portée des enfants
et ne permettre à aucune personne non
familière avec son fonctionnement (ou sa
notice d’instructions) de l’utiliser. Les outils
peuvent être dangereux entre des mains
inexpérimentées.
Entretenir les outils électriques. Vérifier
les pièces mobiles pour s’assurer qu’elles
sont bien alignées et tournent librement,
qu’elles sont en bon état et ne sont
affectées d’aucune condition susceptible
de nuire au bon fonctionnement de l’outil.
En cas de dommage, faire réparer l’outil
électrique avant toute nouvelle utilisation.
De nombreux accidents sont causés par des
outils mal entretenus.
Maintenir tout organe de coupe propre
et bien affûté. Les outils de coupe bien
entretenus et affûtés sont moins susceptibles
de se coincer et sont plus faciles à contrôler.
Utiliser un outil électrique, ses
accessoires, mèches, etc., conformément
aux présentes directives et suivant la
manière prévue pour ce type particulier
d’outil électrique, en tenant compte des
conditions de travail et de la tâche à
effectuer. L’utilisation d’un outil électrique
à des fins autres que celles prévues est
potentiellement dangereuse.
5) RÉPARATION
a) Faire entretenir les outils électriques par
un réparateur qualifié en n’utilisant que
des pièces de rechange identiques. Cela
permettra de préserver l’intégrité de l’outil
électrique et la sécurité de l’utilisateur.
Directives de sécurité additionnelles
pour les raboteuses
• Attendre l'arrêt du fer avant de reposer
l'outil. Un fer exposé peut s’engager avec la
surface provoquant potentiellement une perte
de contrôle et des blessures graves.
• Tenez l'outil par les surfaces de saisie
isolées, car la raboteuse pourrait entrer en
contact avec son cordon. La découpe d'un fil
sous tension peut mettre les parties métalliques
exposées de l’outil sous tension et électrocuter
l’utilisateur.
• Utilisez les pinces ou un autre moyen
pratique pour fixer et soutenir l'ouvrage sur
une plateforme stable. Tenir l'ouvrage dans
vos mains ou contre le corps le rend instable et
peut conduire à une perte de contrôle.
• Portez un masque anti-poussière.
FRANÇAIS
Risques résiduels
En dépit de l’application des normes de sécurité en
vigueur et de l’installation de dispositifs de sécurité,
certains risques résiduels sont inévitables. Il s’agit
de :
– Diminution de l’acuité auditive.
– Risques de dommages corporels dus à des
projections de particules.
– Risques de brûlures provoquées par des
accessoires ayant surchauffé pendant leur
fonctionnement.
– Risques de dommages corporels dus à un
usage prolongé.
Étiquettes sur l’appareil
On trouve les diagrammes suivants sur l’outil :
Lire la notice d’instructions avant toute
utilisation.
EMPLACEMENT DE LA DATE CODÉE DE FABRICATION
(FIG. 1)
La date codée de fabrication (aa), qui comprend
aussi l’année de fabrication, est imprimée sur le
boîtier.
• Prendre le temps de lire attentivement et
comprendre cette notice d’instructions avant
toute utilisation de l’appareil.
Description (fig. 1)
AVERTISSEMENT : ne jamais
modifier l’outil électrique ni aucun de
ses composants. Il y a risques de
dommages corporels ou matériels.
a. Interrupteur marche/arrêt
b. Bouton de déblocage
c. Orifice d'évaucation des copeaux
d. Bouton de réglage de profondeur de rabotage/
poignée frontale
e. Graduation de la profondeur de rabotage
f. Semelle de stationnement
FONCTION DE VITESSE CONSTANTE (D26501)
La fonction de vitesse constante maintient la vitesse
de coupe en charge. Cela se traduit par moins de
bruit et une vitesse de coupe constante. En outre, la
vitesse n’augmente pas de manière notable lorsque
l’outil est soulevé de la pièce à ouvrer.
FREIN ÉLECTRONIQUE (D26501)
Le frein électronique arrête les fers dès que
l’interrupteur marche/arrêt est relâché.
USAGE PRÉVU
Exemple :
2010 XX XX
Année de fabrication
Contenu de l’emballage
Ce carton comprend :
1 Raboteuse
1 Guide parallèle
1 Butée de profondeur de rainurage
Votre raboteuse D26500/D26501 a été conçue pour
le rabotage professionnel du bois.
NE PAS utiliser ces outils en milieu ambiant humide
ou en présence de liquides ou de gaz inflammables.
Ces raboteuses sont des outils électriques
professionnels.
NE PAS les laisser à la portée des enfants. Une
supervision est nécessaire auprès de tout utilisateur
non expérimenté.
1 Ecrou papillon
1 Clé
1 Ejecteur de copeaux
1 Déflecteur de copeaux (modèles K uniquement)
1 Sac à poussière (modèles K uniquement)
1 Adaptateur d'aspiration des poussières
1 Coffret de transport (modèles K uniquement)
1 Notice d’instructions
1 Dessin éclaté
• Vérifier que l’appareil et ses pièces ou
accessoires n’ont pas été endommagés lors du
transport.
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour fonctionner
sur une tension unique. Vérifier systématiquement
que la tension du secteur correspond bien à la
tension indiquée sur la plaque signalétique.
Votre outil DEWALT à double isolation
est conforme à la norme EN 60745 ; un
branchement à la terre n’est donc pas
nécessaire.
Si le cordon fourni est endommagé, le remplacer
par un cordon spécialement conçu à cet effet, et
disponible auprès du service après-vente DEWALT.
43
FRANÇAIS
CH
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du
remplacement du câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) -outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) - outils
CH
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter les
outils portatifs à un disjoncteur FI.
Utilisation d’une rallonge
Si une rallonge s’avère nécessaire, utiliser une
rallonge à trois fils homologuée et compatible avec la
tension nominale de cet outil (se reporter à la section
Fiche technique). La section minimale du conducteur
est de 1,5 mm2 pour une longueur maximale de
30 m.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, dérouler
systématiquement le câble sur toute sa longueur.
MONTAGE ET RÉGLAGES
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages
corporels, arrêter l’outil et
débrancher l’appareil du secteur
avant d’installer ou de retirer tout
accessoire, avant tout réglage ou
changement de configuration ou
lors de réparations. S’assurer que la
gâchette est bien en position d’ARRÊT.
Tout démarrage accidentel pourrait
causer des dommages corporels.
Remplacement des lames de coupe
(fig. 2)
Les lames de coupe montées sur cet outil sont
réversibles. Lorsque les deux côtés sont usés, les
lames doivent être remplacées.
AVERTISSEMENT : remplacez
toujours les lames simultanément.
7. Ajustez la lame comme expliqué ci-dessous.
8. Serrez les boulons (h).
Répétez la même opération pour l’autre lame.
Réglage des lames (fig. 2)
1. Vérifiez le réglage de la profondeur de coupe sur
0 mm.
2. Vérifiez la position de la lame (j) aux deux
extrémités. Utilisez un objet plat comme niveau
en travers du patin de rabotage.
3. Le bout de la lame doit être à ras de la surface
du patin de rabotage.
4. Si un réglage s’impose, procéder comme suit :
Tournez chaque vis de réglage (k) dans un
sens ou dans l’autre afin que le bout de la lame
coïncide avec le patin de rabotage.
Réglage de la profondeur de coupe
(fig. 1)
Tournez le bouton de réglage de la profondeur
de rabotage (d). Un tour du bouton de réglage
correspond à une modification de 4,0 mm de la
profondeur.
Une graduation correspond à une profondeur de
coupe de 0,1 mm.
Fixation, démontage et réglage du
guide parallèle (fig. 3)
Le guide parallèle (l) est utilisé pour contrôler
parfaitement les pièces étroites avec l’outil. Le guide
parallèle peut être monté d’un côté ou de l’autre de
l’outil.
1. Assemblez le guide parallèle (l) de sorte que son
profil permette de guider depuis la partie avant
de l’outil jusqu’à derrière le porte-outil.
2. Fixez le guide parallèle dans l’orifice fileté (m)
d’un côté ou de l’autre.
3. Vissez l’écrou papillon (n).
1. Faites pivoter avec précaution le porte-outil (g)
jusqu’à ce que la première lame soit visible.
Pour démonter le guide parallèle, retirez l’écrou
papillon.
2. Devissez les boulons (h) à l’aide de la clé
fournie.
POUR RÉGLER LE GUIDE PARALLÈLE
3. Relevez la protection latérale (i).
4. Faites glisser la lame (j) hors de son support.
5. Retournez la lame ou remplacez-la.
6. Faites glisser la lame dans son support. Du
côté rainurage (c’est à dire le côté sur lequel
la protection latérale est montée), la lame de
coupe doit être à ras du patin de rabotage.
44
1. Desserrez l’écrou papillon (o).
2. Réglez le guide afin de laisser juste
suffisamment de surface du porte-outil pour
couper la surface de la pièce à ouvrer.
3. Serrez l'écrou papillon.
FRANÇAIS
Fixation, démontage et réglage de
la butée de profondeur de rainurage
(fig. 4)
MONTAGE DU SAC À POUSSIÈRE (FIG. 9)
1. Montez la butée de profondeur (p).
1. Montez le sac à poussière en alignant les fentes
aux extrémités ouvertes (z) avec les encoches
(y) et en disposant le déflecteur (w) dans le sac
(x).
2. Serrez l’écrou papillon (q) à la hauteur souhaitée
dans l’orifice fileté (m) à l’aide de l’équerre.
2. Tournez l’ensemble dans le sens des aiguilles
d’une montre pour le bloquer en position.
Pour démonter la butée de profondeur, retirez
l’écrou papillon.
Montage et démontage de l'éjecteur
de copeaux (fig. 5, 6)
3. Relâchez les boucles (zz) pour déplier le sac.
4. Installez le sac à poussière comme indiqué
ci-dessus.
Avant toute utilisation
L’outil peut être utilisé pour une éjection des
copeaux à droite comme à gauche.
• Ajuster la profondeur de coupe.
Pour une éjection à droite des copeaux (fig. 5),
l’outil est utilisable avec ou sans éjecteur. L’éjecteur
peut être utilisé en combinaison avec l’adaptateur
d’extraction de poussière relié à un aspirateur.
• Fixez l’éjecteur de copeaux.
• Au besoin installez et réglez le guide parallèle.
• N’utilisez que des lames de coupe bien
aiguisées.
1. Poussez l’éjecteur (r) dans l’orifice droit (c)
d’éjection des copeaux jusqu’au déclic.
FONCTIONNEMENT
2. Pour retirer l’éjecteur, levez le levier (s) et tirez
sur l’éjecteur.
Consignes d’utilisation
Pour une éjection à gauche des copeaux (fig. 6),
l’éjecteur doit obligatoirement être utilisé.
1. Levez le levier (s) pour ouvrir la fermeture à
ressort (t).
2. Poussez l’éjecteur (r) dans l’orifice gauche (c)
d’éjection des copeaux jusqu’au déclic.
3. Relâchez le levier.
4. Pour retirer l’éjecteur, levez le levier et tirez sur
l’éjecteur.
Aspiration de poussière (fig. 7–9)
AVERTISSEMENT : dans la mesure du
possible, raccordez toujours un système
d’extraction de poussière mis au point
en conformité avec les directives
relatives à l’émission de poussière.
L’outil est fourni avec un adaptateur permettant de
connecter un sac à poussière voire un aspirateur.
Le sac à poussière est un accessoire de série pour
les modèles K et est disponible en option pour les
autres modèles.
1. Installez l’éjecteur de copeaux (r) dans l’orifice
(c), comme illustré.
2. Attachez le sac à poussières (u) à l’éjecteur de
copeaux.
3. Il est aussi possible de connecter l’outil à un
aspirateur à l’aide de l’adaptateur (v).
AVERTISSEMENT : respecter
systématiquement les consignes de
sécurité et les normes en vigueur.
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, arrêter et débrancher l’outil
avant tout réglage ou avant de
retirer ou installer toute pièce ou
tout accessoire.
Position correcte des mains (fig. 10)
AVERTISSEMENT : pour réduire tout
risque de dommages corporels graves,
adopter SYSTÉMATIQUEMENT la
position des mains illustrée.
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, maintenir fermement et
SYSTÉMATIQUEMENT l’outil pour
anticiper toute réaction soudaine de sa
part.
La position correcte des mains nécessite une main
sur la poignée frontale (d) avec l'autre main sur la
poignée principale (t).
Mise en marche et arrêt de l’appareil
(fig. 1)
Pour des raisons de sécurité, l’interrupteur marche/
arrêt (a) de votre outil a été équipé d’un bouton de
déblocage (b).
45
FRANÇAIS
1. Appuyer sur le bouton de déblocage de
l’interrupteur pour débloquer l’outil.
2. Appuyez sur l’interrupteur marche/arrêt
(a) pour mettre l’outil en marche. Dès que
l’interrupteur marche/arrêt est relâché, il sera
automatiquement bloqué pour éviter une mise
en marche par inadvertance.
AVERTISSEMENT : ne manipulez pas
l’interrupteur marche/arrêt si les lames
de coupe sont en contact avec la pièce
ou d’autres matériaux.
Rabotage (fig. 1)
1. Allumez l’outil.
2. Déplacez lentement l’outil sur l'ouvrage.
AVERTISSEMENT :
• La vitesse d’alimentation ne doit pas
être trop élevée, spécialement en
utilisant la profondeur de coupe et la
largeur de rabotage maximales.
• N’oubliez pas que plusieurs coupes
fines sont préférables à une coupe
épaisse.
• Toujours mettre l’outil à l’arrêt après le
travail et avant de débrancher l’outil.
L’outil est doté d’un patin de stationnement (f). Après
avoir arrêté l’outil, il est possible de le reposer sans
attendre que les lames de coupe s’arrêtent.
Fraisage de feuillures
1. Installez et réglez le guide parallèle.
encoches (y) et en disposant le déflecteur dans
le sac.
5. Tournez l’ensemble dans le sens des aiguilles
d’une montre pour le bloquer en position.
6. Replacez le sac à poussières.
Aspiration de poussière (fig. 7–9)
Quand l’outil est utilisé à l’intérieur durant une
période prolongée, utiliser un système d’aspiration
de poussière mis au point en conformité avec les
régulations relatives à l’émission de la poussière.
MAINTENANCE
Votre outil électrique DEWALT a été conçu pour
fonctionner longtemps avec un minimum de
maintenance. Le fonctionnement continu et
satisfaisant de l’outil dépendra d’une maintenance
adéquate et d’un nettoyage régulier.
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages
corporels, arrêter l’outil et
débrancher l’appareil du secteur
avant d’installer ou de retirer tout
accessoire, avant tout réglage ou
changement de configuration ou
lors de réparations. S’assurer que la
gâchette est bien en position d’ARRÊT.
Tout démarrage accidentel pourrait
causer des dommages corporels.
2. Montez et réglez la butée de profondeur de
rainurage.
3. Travailler comme pour le rabotage.
Biseautage de bords
Les rainures en V de la buse du patin vous
permettent de biseauter les bords.
Lubrification
Votre outil électrique ne requiert aucune lubrification
additionnelle.
Vider le sac à poussière (fig. 7–9)
La quantité de copeaux recueillie dans le sac à
poussière peut être estimée grâce au déflecteur
transparent.
1. Démontez le sac à poussières (u).
2. Retirez le déflecteur (w) du sac (x) en le faisant
tourner dans le sens inverse des aiguilles d’une
montre.
3. Videz le sac dans un conteneur de résidus.
4. Remontez le sac à poussière en alignant les
fentes aux extrémités ouvertes (z) avec les
46
Entretien
AVERTISSEMENT : éliminer poussière
et saleté du boîtier principal à l’aide d’air
comprimé chaque fois que les orifices
d’aération semblent s’encrasser. Porter
systématiquement des lunettes de
protection et un masque anti-poussières
homologués au cours de cette
procédure.
FRANÇAIS
AVERTISSEMENT : ne jamais utiliser
de solvants ou tout autre produit
chimique décapant pour nettoyer
les parties non métalliques de l’outil.
Ces produits chimiques pourraient en
attaquer les matériaux utilisés. Utiliser
un chiffon humidifié avec de l’eau et
un savon doux. Protéger l’outil de tout
liquide et n’immerger aucune de ses
pièces dans aucun liquide.
Pour connaître l’adresse d’un centre de réparation
agréé près de chez vous, veuillez contacter votre
distributeur DEWALT local à l’adresse indiquée dans
cette notice d’instructions, ou consulter la liste des
centres de réparation agréés DEWALT, l’éventail de
notre SAV et tout renseignement complémentaire
sur Internet à l’adresse : www.2helpU.com.
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : comme les
accessoires autres que ceux offerts par
DEWALT n’ont pas été testés avec ce
produit, leur utilisation avec cet appareil
pourrait être dangereuse. Pour réduire
tout risque de dommages corporels,
seuls des accessoires DEWALT
recommandés doivent être utilisés avec
cet appareil.
Veuillez consulter votre revendeur pour plus
d’informations sur les accessoires appropriés.
Protection de l’environnement
Collecte sélective. Ne pas jeter ce produit
avec les ordures ménagères.
En fin de durée de vie ou d’utilité de votre
produit DEWALT, ne pas le jeter avec les ordures
ménagères, mais dans les conteneurs de collecte
sélective.
La collecte sélective des produits et
emballages usagés permet de recycler
et réutiliser leurs matériaux. La
réutilisation de matériaux recyclés aide à
protéger l’environnement contre la
pollution et à réduire la demande en
matière première.
Selon les réglementations locales, il peut être offert :
service de collecte sélective individuel des produits
électriques, ou déchetterie municipale ou collecte
sur les lieux d’achat des produits neufs.
DEWALT dispose d’installations pour la collecte et
le recyclage des produits DEWALT en fin de vie.
Pour profiter de ce service, veuillez rapporter votre
produit auprès d’un centre de réparation agréé qui le
recyclera en notre nom.
47
FRANÇAIS
GARANTIE
DEWALT est si sûr de la qualité de
ses produits qu’il propose à tous les
professionnels qui les utilisent, une garantie
exceptionnelle. Cette promesse de garantie
s’ajoute à vos droits contractuels en tant
qu’utilisateur professionnel ou vos droits
légaux en tant qu’utilisateur privé, non
professionnel, et elle ne peut en aucun cas
leur porter préjudices. Cette garantie est
valable au sein des territoires des États
membres de l’Union Européenne et au sein
de la Zone européenne de libre-échange.
• GARANTIE DE SATISFACTION DE 30 JOURS •
Si les performances de votre outil DEWALT
ne vous apportaient pas totale satisfaction,
retournez simplement, au point de vente,
l’outil accompagné de tous ses composants
originaux, dans un délai de 30 jours à
compter de sa date d’achat pour son
échange ou son remboursement intégral. Le
produit devra avoir été soumis à une usure
normale. Une preuve d’achat sera exigée.
• CONTRAT D’ENTRETIEN GRATUIT D’UN AN •
Si votre outil DEWALT doit subir un entretien
ou une révision dans les 12 mois suivant
l’achat, vous avez droit à une intervention
gratuite. Cette dernière sera effectuée
gratuitement par un centre de réparation
agréé DEWALT. Une preuve d’achat sera
exigée. Cela comprend la main-d’œuvre.
Les accessoires et les pièces détachées
sont exclus, à moins d’un défaut de
fabrication sous garantie.
• GARANTIE COMPLÈTE D’UN AN •
Si votre produit DEWALT présentait un vice
de matériau ou de fabrication dans les
12 mois à compter de sa date d’achat,
DEWALT garantit le remplacement gratuit de
toute pièce défectueuse ou, à notre entière
discrétion, le remplacement gratuit de
l’appareil, à condition que :
• Le produit ait été utilisé correctement ;
• Le produit ait été soumis à une usure
normale ;
• Aucune réparation n’ait été effectuée
par du personnel non autorisé ;
• Une preuve d’achat soit fournie
• Le produit soit retourné complet,
avec l’ensemble de ses composants
originaux.
48
Si vous souhaitez effectuer une réclamation,
contactez votre revendeur ou consultez
l’emplacement du centre de réparation
agréé DEWALT le plus proche dans le
catalogue DEWALT ou contactez le service
clientèle DEWALT à l’adresse indiquée
dans ce manuel. Une liste des centres de
réparation agréés DEWALT et tout détail
complémentaire concernant notre service
après-vente, sont à votre disposition sur
notre site Internet : www.2helpU.com
ITALIANO
PIALLA
D26500, D26501
livello di esposizione durante il periodo di
utilizzo complessivo.
Congratulazioni!
Per aver scelto un apparato DEWALT. Gli anni di
esperienza, lo sviluppo e l’innovazione meticolosi
del prodotto fanno di DEWALT uno dei partner
più affidabili per gli utilizzatori di apparati elettrici
professionali.
Una stima del livello di esposizione
alle vibrazioni deve anche considerare
i momenti in cui l’apparato è spento
o quando è acceso ma non viene
utilizzato. Ciò potrebbe ridurre
sensibilmente il livello di esposizione
durante il periodo di utilizzo complessivo.
Dati Tecnici
Tensione
Tipo
Potenza assorbita
Velocità a vuoto
Lunghezza del piano
Larghezza di piallatura
Peso
LPA (pressione sonora)
KPA (incertezza pressione
sonora)
LWA (potenza sonora)
KWA (incertezza potenza
sonora)
W
min-1
mm
mm
kg
D26500
230
1
1050
13500
320
82
4
D26501
230
1
1150
11500
320
82
4
dB(A)
90
86
Definizioni: istruzioni di sicurezza
dB(A)
dB(A)
3
99
3
95
Le definizioni sottostanti descrivono il livello di allerta
rappresentato da ogni parola di segnalazione. Si
invita a leggere attentamente il manuale, prestando
attenzione a questi simboli.
dB(A)
3,2
3,2
V
Valori totali di vibrazione (somma dei tre valori assiali) calcolati
secondo le normative EN 60745:
Valore di emissione delle vibrazioni ah
ah =
m/s2
4,2
4,5
Incertezza K =
m/s2
1,5
1,5
Il livello di emissione di vibrazioni indicato in questo
foglio informativo è stato misurato in base al test
standard indicato nella normativa EN 60745 e può
essere utilizzato per confrontare vari apparati fra
di loro. Può essere utilizzato per una valutazione
preliminare dell’esposizione.
AVVERTENZA: Il livello di emissioni
delle vibrazioni riportato è relativo alle
applicazioni principali dell’apparato.
Tuttavia, se l’apparato viene utilizzato
per applicazioni diverse, con diversi
accessori, o non riceve adeguata
manutenzione, il valore delle emissioni
di vibrazioni può essere differente. Ciò
potrebbe aumentare sensibilmente il
È necessario identificare ulteriori misure
di sicurezza per proteggere l’operatore
dagli effetti delle vibrazioni. Per esempio:
eseguire una manutenzione adeguata
dell’apparato e degli accessori, evitare il
raffreddamento delle mani, organizzare il
lavoro.
Fusibili
Europa
per apparati da 230 V 10 Ampere, di rete
PERICOLO: indica una situazione di
pericolo imminente che, se non evitata,
provoca lesioni gravi o addirittura
mortali.
AVVERTENZA: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
evitata, può causare morte o gravi
lesioni.
ATTENZIONE: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
evitata, potrebbe provocare lesioni di
gravità lieve o media.
AVVISO: indica una situazione non in
grado di causare lesioni personali
ma che, se non evitata, potrebbe
provocare danni materiali.
Evidenzia il rischio di scossa elettrica.
Evidenzia il rischio d’incendio.
49
ITALIANO
Dichiarazione di conformità CE
b)
DIRETTIVA MACCHINE
D26500, D26501
DEWALT dichiara che i prodotti qui descritti nei “Dati
tecnici” sono conformi alle normative:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-14.
Questi prodotti sono anche conformi alle normative
2004/108/EC. Per ulteriori informazioni, contattare
DEWALT all’indirizzo seguente o vedere sul retro del
manuale.
Il firmatario è responsabile della compilazione del
documento tecnico e rende questa dichiarazione per
conto di DEWALT.
Horst Grossmann
Vice Presidente Progettazione e Sviluppo Prodotti
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germania
31.12.2009
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni, leggere il manuale di istruzioni.
Avvertenze generali di sicurezza per
apparati elettrici
AVVERTENZA! leggere
attentamente tutte le avvertenze e
le istruzioni. La mancata osservanza
delle istruzioni seguenti può causare
scossa elettrica, incendio e/o gravi
lesioni personali.
CONSERVARE LE AVVERTENZE E LE ISTRUZIONI
PER RIFERIMENTI FUTURI
Il termine “apparato elettrico” utilizzato nelle
avvertenze fa riferimento sia agli apparati alimentati
a corrente (con cavo elettrico), sia a quelli a batteria
(senza cavo).
1) SICUREZZA DELL’AREA DI LAVORO
a) Mantenere l’area di lavoro pulita e
ben illuminata. Gli ambienti disordinati
o scarsamente illuminati favoriscono gli
incidenti.
50
c)
Non azionare gli apparati in ambienti
con atmosfera esplosiva, come quelli
in presenza di liquidi, gas o polveri
infiammabili. Gli apparati elettrici creano
scintille che possono incendiare le polveri o i
fumi.
Durante l’uso di un apparato elettrico,
tenere lontani i bambini e chiunque si
trovi nelle vicinanze. Le distrazioni possono
provocare la perdita di controllo.
2) SICUREZZA ELETTRICA
a) Le spine dell’apparato elettrico devono
essere adatte alla presa di alimentazione.
Non modificare la spina in alcun modo.
Non collegare un adattatore alla spina di
un apparato elettrico dotato di scarico a
terra. Per ridurre il rischio di scossa elettrica
evitare di modificare le spine e utilizzare
sempre le prese appropriate.
b) Evitare il contatto con superfici collegate
con la terra, quali tubature, termosifoni,
fornelli e frigoriferi. Se il proprio corpo è
collegato con la terra, il rischio di scossa
elettrica aumenta.
c) Non esporre gli apparati elettrici alla
pioggia o all’umidità. Se l’acqua entra
nell’apparato elettrico aumenta il rischio di
scossa elettrica.
d) Non utilizzare il cavo elettrico in modo
improprio. Non utilizzare mai il cavo per
spostare, tirare o scollegare l’apparato
elettrico. Tenere il cavo elettrico lontano
da fonti di calore, olio, bordi taglienti
o parti in movimento. Se il cavo è
danneggiato o impigliato, il rischio di scossa
elettrica aumenta.
e) Quando l’apparato elettrico viene
impiegato all’aperto, utilizzare unicamente
cavi di prolunga previsti per esterni. L’uso
di un cavo elettrico adatto ad ambienti esterni
riduce il rischio di scossa elettrica.
f) Se è non è possibile evitare l’uso di un
apparato elettrico in ambienti umidi,
usare una fonte di corrente protetta da un
interruttore differenziale (salvavita). L’uso
di un interruttore differenziale riduce il rischio
di scossa elettrica.
3) SICUREZZA PERSONALE
a) Quando si utilizza un apparato elettrico
evitare di distrarsi. Prestare attenzione
a quello che si sta facendo e utilizzare
il buon senso. Non utilizzare l’apparato
elettrico quando si è stanchi o sotto
l’effetto di droghe, alcool o medicinali.
Un solo attimo di distrazione durante l’uso di
tali apparati potrebbe provocare gravi lesioni
personali.
ITALIANO
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Indossare abbigliamento di protezione
adeguato. Utilizzare sempre protezioni
oculari. L’uso di abbigliamento di protezione
quali mascherine antipolvere, scarpe
antinfortunistiche antiscivolo, caschi di
sicurezza o protezioni uditive, in condizioni
opportune consente di ridurre le lesioni
personali.
Evitare avvii involontari. Assicurarsi
che l’interruttore sia in posizione di
spento prima inserire l’alimentazione
elettrica e/o il blocco batteria e prima
di afferrare o trasportare l’apparato. Il
trasporto di apparati elettrici tenendo il dito
sull’interruttore o quando sono collegati alla
rete elettrica con l’interruttore nella posizione
di acceso provoca incidenti.
Prima di accendere l’apparato elettrico,
rimuovere eventuali chiavi o utensili di
regolazione. Un utensile di regolazione
o una chiave fissati su una parte rotante
dell’apparato elettrico possono provocare
lesioni personali.
Non sporgersi. Mantenere sempre una
buona stabilità al suolo ed equilibrio. Ciò
consente un migliore controllo dell’apparato
nelle situazioni impreviste.
Indossare vestiario adeguato. Non
indossare abiti lenti o gioielli. Tenere
capelli, vestiti e guanti lontano dalle parti
in movimento. Abiti lenti, gioielli o capelli
lunghi possono impigliarsi nelle parti in
movimento.
Se i dispositivi sono forniti di
collegamento con l’attrezzatura di
aspirazione e raccolta delle polveri,
assicurarsi che siano collegati e utilizzati
correttamente. La raccolta delle polveri può
ridurre i pericoli legati a queste ultime.
4) USO E MANUTENZIONE DELL’APPARATO ELETTRICO
a) Non forzare l’apparato. Utilizzare un
apparato adatto al lavoro da eseguire.
L’apparato lavora meglio e con maggior
sicurezza se utilizzato secondo quanto è stato
previsto.
b) Non utilizzare l’apparato se l’interruttore
non permette l’accensione o lo
spegnimento. Qualsiasi apparato elettrico
che non possa essere controllato tramite
l’interruttore è pericoloso e deve essere
riparato.
c) Staccare la spina dall’alimentazione
elettrica e/o il blocco batteria
dell’apparato elettrico prima di effettuare
qualsiasi tipo di regolazione, prima
di cambiare gli accessori o di riporlo.
Queste misure di sicurezza preventive
d)
e)
f)
g)
riducono il rischio di azionare l’apparato
accidentalmente.
Riporre gli apparati non utilizzati fuori
dalla portata dei bambini ed evitarne
l’uso da parte di persone che hanno poca
familiarità con l’apparato elettrico e con le
presenti istruzioni. Gli apparati elettrici sono
pericolosi in mano a persone inesperte.
Eseguire una manutenzione adeguata
degli apparati elettrici. Verificare il
cattivo allineamento e inceppamento di
parti mobili, la rottura di componenti e
ogni altra condizione che possa influire
sul funzionamento degli apparati. Se
danneggiato, far riparare l’apparato
elettrico prima dell’uso. Molti incidenti sono
provocati da apparati elettrici su cui non è
stata effettuata la corretta manutenzione.
Tenere gli utensili da taglio affilati e puliti.
La manutenzione corretta degli utensili da
taglio con bordi affilati riduce le probabilità di
inceppamento e ne facilita il controllo.
Utilizzare l’apparato elettrico, gli
accessori, le punte ecc., rispettando
le presenti istruzioni e tenendo in
considerazione le condizioni di
funzionamento e il lavoro da eseguire.
L’utilizzo dell’apparato elettrico per impieghi
diversi da quelli previsti può provocare
situazioni di pericolo.
5) ASSISTENZA
a) L’apparato elettrico deve essere riparato
da personale qualificato,che utilizzi
ricambi originali identici alle parti da
sostituire. In questo modo viene garantita la
sicurezza dell’apparato elettrico.
Norme di sicurezza aggiuntive per
pialle
• Attendere l’arresto del tagliente prima di
appoggiare l'apparato elettrico. Un tagliente
esposto può agganciare la superficie causando
eventuali perdite di controllo dell'apparato
elettrico e possibili gravi lesioni.
• Eseguendo lavori in cui l'apparato da
taglio può entrare in contatto con il cavo
di alimentazione, afferrarlo solamente
tramite le apposite impugnature isolanti.
Gli accessori da taglio che vengono a contatto
con un cavo sotto tensione trasmettono la
corrente elettrica anche alle parti metalliche
esposte dell’apparato e possono provocare la
folgorazione dell’operatore.
• Usare morse o altri metodi pratici per
fissare e bloccare il pezzo da lavorare ad
51
ITALIANO
una piattaforma stabile. Tenere il lavoro con
le mani o contro il corpo non assicura la stabilità
e potrebbe portare ad una perdita del controllo.
• Indossare una maschera anti-polvere.
Rischi residui
Malgrado l’applicazione delle principali regole
di sicurezza e l’implementazione di dispositivi di
sicurezza, alcuni rischi residui non possono essere
evitati. Questi sono:
– Menomazioni uditive.
– Rischio di lesioni personali causati da schegge
volanti.
– Rischio di bruciature causate da parti che si
arroventano durante la lavorazione.
– Rischio di lesioni personali causate dall’utilizzo
prolungato.
Riferimenti sull’apparato
Sull’apparato sono presenti i seguenti simboli:
Leggere il manuale d’istruzioni prima
dell’uso.
POSIZIONE DEL CODICE DATA (FIG. 1)
Il codice data (aa), che comprende anche l’anno
di fabbricazione, è stampato sulla superficie
dell’alloggiamento.
Esempio:
2010 XX XX
Anno di fabbricazione
Contenuto della confezione
La confezione contiene:
1 Pialla
1 Guida parallela
1 Arresto di profondità di battuta
1 Dado ad alette
1 Chiave
1 Dispositivo di espulsione dei trucioli
1 Deflettore dei trucioli (solo i modelli K)
1 Sacchetto raccoglipolvere (solo i modelli K)
1 Adattatore di aspirazione polvere
1 Cassetta di trasporto (solo i modelli K)
1 Manuale di istruzioni
1 Disegno esploso
52
• Verificare eventuali danni all’apparato, ai
componenti o agli accessori che possano
essere avvenuti durante il trasporto.
• Prima di utilizzare il prodotto, leggere e
comprendere interamente questo manuale.
Descrizione (fig. 1)
AVVERTENZA: non modificare
l’apparato o alcuna parte di esso.
Si possono causare danni o lesioni
personali.
a. Interruttore acceso/spento
b. Pulsante di blocco interruttore
c. Apertura di scarico dei trucioli
d. Manopola/impugnatura anteriore di regolazione
della profondità di piallatura
e. Scala graduata per la profondità di piallatura
f. Piano d'appoggio
FUNZIONE DI VELOCITÀ COSTANTE (D26501)
La funzione di velocità costante garantisce il
mantenimento della velocità di taglio sotto carico.
Ciò si traduce in una minore rumorosità ed in
una velocità di taglio costante. Inoltre, la velocità
non aumenterà improvvisamente al sollevamento
dell'apparato dal pezzo in lavorazione.
FRENO ELETTRONICO (D26501)
Il freno elettronico arresta i taglienti al rilascio
dell’interruttore acceso/spento.
DESTINAZIONE D’USO
La vostra pialla D26500/D26501 è stata progettata
per la piallatura professionale del legno.
NON utilizzare in condizioni di bagnato o in presenza
di liquidi o gas infiammabili.
Queste pialle sono apparati elettrici professionali.
NON consentire a bambini di entrare in contatto
con l’apparato. L’uso di questo apparato da parte di
persone inesperte deve avvenire sotto sorveglianza.
Sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato progettato per essere
alimentato con un solo livello di tensione. Verificare
sempre che l’alimentazione corrisponda alla tensione
della targhetta.
L’apparato DEWALT possiede doppio
isolamento secondo la normativa
EN 60745, perciò non è necessario il
collegamento a terra.
ITALIANO
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve
essere sostituito con un cavo appositamente
realizzato, disponibile tramite la rete di assistenza
DEWALT.
CH
Per la sostituzione del cavo di alimentazione,
utilizzare sempre la spina di tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) - utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) - utensili elettrici
CH
Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente
esterno, devono essere collegati ad un
interruttore differenziale.
Utilizzo di un cavo di prolunga
Se è necessaria una prolunga, utilizzare un cavo di
prolunga omologato a 3 anime, idoneo alla potenza
di ingresso di questo apparato (vedere i dati tecnici).
La sezione minima del conduttore è 1,5 mm2 e la
lunghezza massima è 30 m.
Se si utilizza un cavo in bobina, srotolarlo
completamente.
ASSEMBLAGGIO E REGOLAZIONI
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di lesioni, spegnere l’unità e
staccarla dall’alimentazione prima di
installare e rimuovere gli accessori,
di regolare o cambiare impostazioni
o di fare riparazioni. Assicurarsi che
l’interruttore a grilletto sia in posizione
OFF. Un avvio accidentale può causare
lesioni.
Sostituzione dei coltelli (fig. 2)
I coltelli di cui è dotato questo apparato elettrico
sono reversibili. Se entrambi i lati risultano usurati, i
coltelli devono essere sostituiti.
AVVERTENZA: I coltelli devono essere
sostituiti sempre in coppia.
1. Ruotare con cautela la testa portacoltelli (g)
finché non diventa visibile il primo coltello.
7. Regolare il coltello come descritto di seguito.
8. Serrare i bulloni (h).
Ripetere la stessa procedura per l’altro coltello.
Regolazione dei coltelli (fig. 2)
1. Verificare che la profondità di taglio sia
impostata a 0 mm.
2. Controllare la posizione del coltello (j) su
entrambe le estremità. Utilizzare un oggetto
piano come riscontro di livello attraverso i piani
di entrata ed uscita.
3. La punta del coltello deve risultare a filo con la
superficie del piano di uscita.
4. Per la regolazione procedere come segue:
Avvitare o svitare ciascuna vite di regolazione (k)
come necessario finché la punta del coltello non
coincide con il piano di uscita.
Regolazione della profondità di
piallatura (fig. 1)
Ruotare la manopola di regolazione della profondità
(d). Una rotazione della manopola di regolazione
corrisponde a 4,0 mm di variazione nella profondità.
Un grado sulla scala corrisponde ad una variazione
di profondità di 0,1 mm.
Collegamento, rimozione e
regolazione della guida parallela
(fig. 3)
La guida parallela (l) viene utilizzata per ottenere un
controllo ottimale dell'apparato su pezzi di spessore
ridotto. La guida parallela può essere collegata su
entrambi i lati dell'apparato.
1. Montare la guida parallela (l) in modo che il
profilo offra una guida nella piallatura dal piano
d’entrata dell'apparato fino ad oltre la testa
portacoltelli.
2. Inserire la guida parallela nel foro filettato (m) su
entrambi i lati.
3. Serrare il dado ad alette (n).
2. Rimuovere i bulloni (h) usando la chiave in
dotazione.
Per rimuovere la guida parallela, rimuovere il dado
ad alette.
3. Sollevare la protezione laterale (i).
PER REGOLARE LA GUIDA PARALLELA
4. Sfilare il coltello (j) fuori dalla sua sede.
1. Allentare il dado ad alette (o).
5. Invertire o sostituire il coltello.
2. Regolare la guida in modo che sia esposta
soltanto l’area della testa portacoltelli appena
necessaria a piallare la superficie del pezzo.
6. Inserire il coltello nella sede. Dal lato per battute
(ovvero dal lato su cui è montata la protezione
laterale), il coltello deve risultare a filo con i piani
di entrata ed uscita.
3. Serrare il dado ad alette.
53
ITALIANO
Collegamento, rimozione e
regolazione dell’arresto di profondità
di battuta (fig. 4)
1. Montare l’arresto di profondità (p).
2. Serrare il dado ad alette (q) all’altezza desiderata
nel foro filettato (m) utilizzando la scala graduata.
Per rimuovere l’arresto di profondità, estrarre il dado
ad alette.
Montaggio e rimozione del
dispositivo di espulsione dei trucioli
(fig. 5, 6)
L'apparato può essere utilizzato con scarico dei
trucioli sia verso sinistra che verso destra.
Per scarico dei trucioli verso destra (fig. 5), l'apparato
può essere utilizzato con o senza dispositivo di
espulsione. Il dispositivo di espulsione può essere
impiegato in combinazione con l’adattatore per il
sistema di aspirazione della polvere.
1. Spingere il dispositivo di espulsione (r)
nell’apertura di scarico dei trucioli sul lato destro
(c) finché non si innesta in posizione.
2. Per rimuovere il dispositivo di espulsione,
sollevare la levetta (s) ed estrarlo.
Per scarico dei trucioli verso sinistra (fig. 6), il
dispositivo di espulsione deve sempre essere
utilizzato.
1. Sollevare la levetta (s) per aprire il sistema di
blocco a molla (t).
2. Spingere il dispositivo di espulsione (r)
nell’apertura di scarico dei trucioli sul lato
sinistro (c) finché non si innesta in posizione.
3. Sbloccare la leva.
4. Per rimuovere il dispositivo di espulsione,
sollevare la levetta ed estrarlo.
Aspirazione polveri (fig. 7–9)
AVVERTENZA: quando si rende
necessario, impiegare sistemi di
aspirazione conformi alle direttive
pertinenti relative alle emissioni di
polveri.
L'apparato è munito di un adattatore per il
collegamento di un sacca di raccolta della polvere o
di un aspiratore. Il sacchetto raccoglipolvere è una
dotazione standard per i modelli K ed è disponibile
come opzione per tutti gli altri modelli.
54
1. Inserire il dispositivo di espulsione dei trucioli (r)
nell’apertura (c) come indicato.
2. Collegare il sacchetto raccoglipolvere (u) al
dispositivo di espulsione dei trucioli.
3. Alternativamente, collegare l'apparato ad un
aspirapolvere utilizzando l’adattatore (v).
MONTAGGIO DEL SACCHETTO RACCOGLIPOLVERE (FIG. 9)
1. Montare il sacchetto raccoglipolvere allineando
le scanalature aperte (z) con le tacche (y) ed
inserendo il deflettore (w) sul sacchetto (x).
2. Ruotare l'assemblaggio in senso orario per
fissarlo in posizione.
3. Sciogliere i lacci (zz) per aprire il sacchetto.
4. Applicare il sacchetto come descritto sopra.
Prima di cominciare
• Regolare la profondità di taglio.
• Se necessario, applicare e regolare la guida
parallela.
• Collegare il dispositivo di espulsione dei trucioli.
• Utilizzare soltanto coltelli affilati.
FUNZIONAMENTO
Istruzioni per l’uso
AVVERTENZA: osservare sempre le
istruzioni di sicurezza e le normative in
vigore.
AVVERTENZA: per ridurre il
rischio di gravi lesioni personali,
spegnere l’apparato e scollegarlo
dall’alimentazione prima di eseguire
qualsiasi regolazione o rimozione/
installazione di dotazioni o
accessori.
Corretto posizionamento delle mani
(fig. 10)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni personali gravi, tenere le mani
SEMPRE nella posizione corretta, come
illustrato.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di lesioni personali gravi, mantenere
SEMPRE l’apparato con presa sicura
per prevenire reazioni improvvise.
La posizione corretta delle mani richiede una
mano sull'impugnatura anteriore (d), e l'altra mano
sull'impugnatura principale (t).
ITALIANO
Accensione e spegnimento (fig. 1)
Per motivi di sicurezza, l’interruttore acceso/spento
(a) dell'apparato elettrico è dotato di un pulsante di
blocco interruttore (b).
1. Premere il pulsante blocco interruttore per
sbloccare l'apparato.
2. Per accendere l’apparato premere l’interruttore
acceso/spento (a). Non appena l’interruttore
acceso/spento viene rilasciato, il pulsante di
blocco interruttore entra automaticamente in
funzione per evitare la partenza accidentale
dell'apparato.
AVVERTENZA: non accendere o
spegnere l'apparato quando la lama
tocca il pezzo o altri oggetti.
Piallatura (fig. 1)
1. Accendere l'apparato.
Svuotamento del sacchetto
raccoglipolvere (fig. 7–9)
La quantità di trucioli raccolta nel sacchetto
può essere determinata attraverso il deflettore
trasparente.
1. Rimuovere il sacchetto raccoglipolvere (u).
2. Estrarre il deflettore (w) dal sacchetto (x)
ruotandolo in senso antiorario.
3. Svuotare il contenuto del sacchetto in un
contenitore per rifiuti.
4. Rimontare il sacchetto raccoglipolvere
allineando le scanalature aperte (z) con le tacche
(y) ed inserendo il deflettore sul sacchetto.
5. Ruotare l'assemblaggio in senso orario per
fissarlo in posizione.
6. Applicare nuovamente il sacchetto
raccoglipolvere.
2. Muovere l'apparato lentamente sopra il pezzo in
lavorazione.
AVVERTENZA:
• La velocità di avanzamento non deve
essere troppo elevata, in special modo
durante l’impiego delle massime
profondità di asportazione e larghezza
di piallatura.
• Ricordare che numerosi passaggi
a spessore ridotto danno risultati
migliori di un solo passaggio di elevato
spessore.
• Spegnere sempre l'apparato
al termine del lavoro e prima di
disinserire la spina.
L'apparato è dotato di un piano d’appoggio (f).
Dopo lo spegnimento dell'apparato, questo può
essere appoggiato senza attendere l’arresto dei
taglienti.
Creazione di battute
1. Applicare e regolare la guida parallela.
2. Applicare e regolare l’arresto di profondità di
battuta.
Aspirazione polveri (fig. 7–9)
Quando l'apparato viene utilizzato in ambienti
chiusi per periodi di tempo prolungati, collegarlo
a un appropriato aspiratore di polveri. Impiegare
esclusivamente aspiratori di polveri conformi alle
direttive pertinenti relative all’emissione di polvere.
MANUTENZIONE
Questo apparato DEWALT è stato progettato per
funzionare a lungo con una manutenzione minima.
Per avere prestazioni sempre soddisfacenti occorre
avere cura dell’apparato e sottoporlo a pulizia
periodica.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di lesioni, spegnere l’unità e
staccarla dall’alimentazione prima di
installare e rimuovere gli accessori,
di regolare o cambiare impostazioni
o di fare riparazioni. Assicurarsi che
l’interruttore a grilletto sia in posizione
OFF. Un avvio accidentale può causare
lesioni.
3. Procedere come per la piallatura.
Smussatura dei bordi
Le scanalature a V nel pezzo frontale del piano
d’entrata permettono la smussatura dei bordi.
Lubrificazione
L’apparato non richiede alcuna ulteriore
lubrificazione.
55
ITALIANO
Pulizia
AVVERTENZA: soffiare via la polvere
dall’alloggiamento con aria compressa,
non appena vi sia sporco visibile
all’interno e intorno alle prese d’aria
di ventilazione. Quando si esegue
questa procedura indossare occhiali
di protezione e mascherine antipolvere
omologati.
AVVERTENZA: non utilizzare solventi o
altri prodotti chimici aggressivi per pulire
le parti non metalliche dell’apparato.
Questi prodotti chimici indeboliscono i
materiali utilizzati per questi componenti.
Utilizzare un panno inumidito solo
con acqua e sapone delicato. Non
far penetrare del liquido all’interno
dell’apparato, e non immergere alcuno
dei suoi componenti direttamente in un
liquido.
Accessori su richiesta
AVVERTENZA: su questo prodotto
sono stati collaudati soltanto gli
accessori offerti da DEWALT, quindi
l’utilizzo di accessori diversi potrebbe
essere rischioso. Per ridurre il rischio
di lesioni, su questo prodotto vanno
utilizzati solo gli accessori raccomandati
DEWALT.
Rivolgersi al proprio rivenditore per ulteriori
informazioni sugli accessori più adatti.
Rispetto ambientale
Raccolta differenziata. Questo prodotto
non deve essere smaltito con i normali
rifiuti domestici.
Se il prodotto DEWALT deve essere sostituito o
non è più utilizzato, non effettuare lo smaltimento
con i rifiuti domestici. Smaltirlo tramite la raccolta
differenziata.
La raccolta differenziata di prodotti usati
e imballaggi permette il riciclo e il riutilizzo
dei materiali. Il riutilizzo di materiali
riciclati aiuta a impedire l’inquinamento
ambientale e riduce la richiesta di materiali
grezzi.
56
Secondo le normative locali, la raccolta differenziata
di prodotti elettrici può avvenire a domicilio, presso le
sedi di raccolta comunali oppure presso il rivenditore
al momento dell’acquisto di un nuovo prodotto.
DEWALT offre un servizio di ritiro e riciclaggio dei
suoi prodotti alla fine della loro vita utile. Per usufruire
di questo servizio, restituire il prodotto presso un
riparatore autorizzato che lo raccoglie per conto di
DEWALT.
È possibile individuare il riparatore autorizzato
più vicino rivolgendosi all’ufficio DEWALT di zona
all’indirizzo indicato nel presente manuale. Altrimenti,
è possibile consultare un elenco dei riparatori
autorizzati DEWALT e tutti i dettagli relativi alla
nostra assistenza post-vendita, nel sito Internet:
www.2helpU.com.
ITALIANO
GARANZIA
DEWALT realizza prodotti di qualità e offre
una garanzia eccezionale per i professionisti
che utilizzano i suoi apparati. Questa
dichiarazione di garanzia è aggiuntiva e
non pregiudica in alcun modo la copertura
assicurativa dell’utilizzatore professionista
o quella della previdenza sociale per
l’utente privato non professionista. La
garanzia è valida sui territori degli stati
membri dell’Unione Europea o dell’EFTA
( Associazione europea di libero scambio).
• 30 GIORNI SENZA RISCHI
SODDISFAZIONE GARANTITA •
Se non è completamente soddisfatto delle
prestazioni del suo apparato DEWALT,
può semplicemente restituircelo entro
30 giorni, completo come era al momento
dell’acquisto, per ottenere il rimborso totale
o la sostituzione del prodotto. Il prodotto
deve aver subito un’usura normale in
rapporto al numero di giorni in cui è stato
utilizzato e va restituito accompagnato
dallo scontrino originale di acquisto.
• sia presentato uno scontrino che provi
l’acquisto del prodotto.
• il prodotto va restituito come era al
momento dell’acquisto con tutti i
componenti originali.
Se desidera sporgere un reclamo, la
preghiamo di contattare il suo rivenditore
o di verificare dove si trova il suo riparatore
autorizzato DEWALT più vicino nel catalogo
DEWALT o di contattare l’ufficio DEWALT
all’indirizzo indicato nel presente manuale.
È possibile consultare un elenco dei
riparatori autorizzati DEWALT e tutti i dettagli
relativi alla nostra assistenza post-vendita,
nel sito Internet: www.2helpU.com
• UN ANNO DI ASSISTENZA GRATUITA •
Se necessita di manutenzione o assistenza
per il suo apparato DEWALT, nei 12 mesi
seguenti l’acquisto, ha diritto a ricevere
un’assistenza gratuita. Verrà effettuata
a titolo gratuito presso un riparatore
autorizzato DEWALT. Deve presentare
uno scontrino che provi l’acquisto. Sono
compresi i costi di manodopera. Sono
esclusi quelli per gli accessori e i ricambi,
a meno che non si tratti di pezzi difettosi
coperti dalla garanzia.
• UN ANNO DI GARANZIA COMPLETA •
Se entro 12 mesi dalla data di acquisto il
suo prodotto DEWALT si rivelasse difettoso
a causa di imperfezioni nei materiali o
nella costruzione, DEWALT garantisce la
sostituzione gratuita di tutte le parti difettose
oppure, a nostra discrezione, la sostituzione
gratuita dell’intero apparato a condizione
che:
• il prodotto non sia stato utilizzato in
modo improprio;
• il prodotto abbia subito una normale
usura;
• non siano avvenuti tentativi di
riparazione da parte di persone non
autorizzate a farli;
57
NEDERLANDS
SCHAAFMACHINE
D26500, D26501
Hartelijk gefeliciteerd!
U hebt gekozen voor een DEWALT gereedschap.
Jarenlange ervaring, grondige productontwikkeling
en innovatie maken DEWALT tot een van de
betrouwbaarste partners voor gebruikers van
professioneel gereedschap.
Technische gegevens
Voltage
Type
Vermogen
Snelheid onbelast
Basislengte
Schaafbreedte
Gewicht
LPA (geluidsdruk)
KPA (onzekerheidsfactor
geluidsdruk)
LWA (akoestisch vermogen)
KWA (onzekerheid akoestisch
vermogen)
W
min-1
mm
mm
kg
D26500
230
1
1050
13500
320
82
4
D26501
230
1
1150
11500
320
82
4
dB(A)
90
86
dB(A)
dB(A)
3
99
3
95
dB(A)
3,2
3,2
V
Vibratie totaalwaarden (triax vectorsom) vastgesteld in
overeenstemming met EN 60745:
Vibratie-emissiewaarde ah
ah =
m/s2
4,2
Onzekerheid K =
m/s2
1,5
4,5
1,5
Het vibratie-emissieniveau dat in dit informatieblad
wordt gegeven, is gemeten in overeenstemming met
een gestandaardiseerde test volgens EN 60745 en
kan worden gebruikt om het ene gereedschap met
het andere te vergelijken. Het kan worden gebruikt
voor een eerste inschatting van blootstelling.
WAARSCHUWING: Het verklaarde
vibratie-emissieniveau geldt voor
de hoofdtoepassingen van het
gereedschap. Als het gereedschap
echter voor andere toepassingen
wordt gebruikt, dan wel met
andere accessoires of slecht wordt
onderhouden, kan de vibratieemissie verschillen. Dit kan het
blootstellingniveau aanzienlijk verhogen
gedurende de totale arbeidsduur.
58
Een inschatting van het
blootstellingniveau aan vibratie dient
ook te worden overwogen wanneer het
gereedschap wordt uitgeschakeld of als
het aan staat maar geen daadwerkelijke
werkzaamheden uitvoert. Dit kan
het blootstellingniveau aanzienlijk
verminderen gedurende de totale
arbeidsduur.
Stel aanvullende veiligheidsmaatregelen
op om de operator te beschermen
tegen de effecten van vibratie, zoals:
onderhoud het gereedschap en de
accessoires, houd de handen warm,
organisatie van werkpatronen.
Zekeringen
Europa
230 V gereedschappen 10 Ampère, hoofdstroom
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De onderstaande definities beschrijven het
veiligheidsniveau voor ieder signaleringswoord. Lees
de gebruiksaanwijzing a.u.b. zorgvuldig door en let
op deze symbolen.
GEVAAR: Geeft een dreigend
gevaar aan dat, indien dit niet wordt
voorkomen, leidt tot de dood of
ernstig letsel.
WAARSCHUWING: Geeft een mogelijk
gevaar aan dat, indien dit niet wordt
voorkomen, kan leiden tot de dood of
ernstig letsel.
VOORZICHTIG: Geeft een mogelijk
gevaarlijke situatie aan die, indien dit niet
wordt voorkomen, zou kunnen leiden
tot gering of matig letsel.
OPMERKING: Geeft een handeling
aan waarbij geen persoonlijk letsel
optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan
veroorzaken.
Wijst op het gevaar voor elektrische
schok.
Wijst op brandgevaar.
NEDERLANDS
EG verklaring van overeenstemming
RICHTLIJN VOOR MACHINES
D26500, D26501
DEWALT verklaart dat deze producten zoals
beschreven onder “technische gegevens” in
overeenstemming zijn met:
2006/42/EG, EN 60745-1, EN 60745-2-14.
Deze producten voldoen ook aan Richtlijn
2004/108/EG. Neem voor meer informatie contact
op met DEWALT via het volgende adres of kijk op de
achterzijde van de gebruiksaanwijzing.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de
samenstelling van het technische bestand en legt
deze verklaring af namens DEWALT.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
31.12.2009
WAARSCHUWING: Lees de
instructiehandleiding om het risico op
letsel te verminderen.
Algemene
veiligheidswaarschuwingen voor
elektrisch gereedschap
WAARSCHUWING! Lees alle
veiligheidswaarschuwingen en alle
instructies. Het niet opvolgen van de
waarschuwingen en instructies kan
leiden tot een elektrische schok, brand
en/of ernstig persoonlijk letsel.
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN EN INSTRUCTIES
ALS TOEKOMSTIG REFERENTIEMATERIAAL
De term „elektrisch gereedschap“ in de
waarschuwingen verwijst naar uw (met een
snoer) op de netspanning aangesloten elektrische
gereedschap of naar (draadloos) elektrisch
gereedschap met een accu.
1) VEILIGHEID WERKPLAATS
a) Houd het werkgebied schoon en goed
verlicht. Rommelige of donkere gebieden
zorgen voor ongelukken.
b) Bedien elektrische gereedschappen niet
in een explosieve omgeving, zoals in de
nabijheid van ontvlambare vloeistoffen,
gassen of stof. Elektrische gereedschappen
veroorzaken vonken die het stof of de
dampen kunnen doen ontbranden.
c) Houd kinderen en omstanders op
een afstand terwijl u een elektrisch
gereedschap bedient. Als u wordt afgeleid
kunt u de controle over het gereedschap
verliezen.
2) ELEKTRISCHE VEILIGHEID
a) Stekkers van elektrisch gereedschap
moeten in het stopcontact passen. Pas
de stekker nooit op enige manier aan.
Gebruik geen adapterstekkers samen
met geaard elektrisch gereedschap.
Niet aangepaste stekkers en passende
contactdozen verminderen het risico op een
elektrische schok.
b) Vermijd lichamelijk contact met geaarde
oppervlaktes zoals buizen, radiatoren,
fornuizen en ijskasten. Er bestaat een
verhoogd risico op een elektrische schok als
uw lichaam geaard is.
c) Stel elektrisch gereedschap niet bloot
aan regen of natte omstandigheden.
Als er water in een elektrisch gereedschap
terecht komt, verhoogt dit het risico op een
elektrische schok.
d) Behandel het stroomsnoer voorzichtig.
Gebruik het stroomsnoer nooit om het
elektrische gereedschap te dragen of te
trekken, of de stekker uit het stopcontact
te halen. Houd het snoer uit de buurt
van warmte, olie, scherpe randen, of
bewegende onderdelen. Beschadigde
snoeren of snoeren die in de war zijn
verhogen het risico op een elektrische schok.
e) Als u een elektrisch gereedschap
buitenshuis gebruikt, gebruikt u een
verlengsnoer dat geschikt is voor
gebruik buitenshuis. Het gebruik van een
verlengsnoer dat geschikt is voor buitenshuis,
vermindert het risico op een elektrische
schok.
f) Als het gebruik van een elektrisch
gereedschap op een vochtige locatie
onvermijdelijk is, gebruikt u een
stroomvoorziening die beveiligd is met
een aardlekschakelaar. Het gebruik van een
aardlekschakelaar vermindert het risico op
een elektrische schok.
59
NEDERLANDS
3) PERSOONLIJKE VEILIGHEID
a) Blijf alert, kijk wat u doet en gebruik uw
gezonde verstand als u een elektrisch
gereedschap bedient. Gebruik het
gereedschap niet als u vermoeid bent
of onder de invloed van drugs, alcohol
of medicatie bent. Een moment van
onoplettendheid tijdens het bedienen van
elektrische gereedschappen kan leiden tot
ernstig persoonlijk letsel.
b) Gebruik een beschermende uitrusting.
Draag altijd oogbescherming.
Beschermende uitrusting zoals een
stofmasker, antislip veiligheidsschoenen,
een helm, of gehoorbescherming gebruikt in
de juiste omstandigheden zal het risico op
persoonlijk letsel verminderen.
c) Vermijd onbedoeld starten. Zorg ervoor
dat de schakelaar in de ‚off‘ (uit) stand
staat voordat u het gereedschap aansluit
op de stroombron en/of accu, het
oppakt of ronddraagt. Het ronddragen
van elektrische gereedschappen met uw
vinger op de schakelaar of het aanzetten
van elektrische gereedschappen waarvan de
schakelaar aan staat, zorgt voor ongelukken.
d) Verwijder alle stelsleutels of moersleutels
voordat u het elektrische gereedschap
aan zet. Een moersleutel of stelsleutel die
in een ronddraaiend onderdeel van het
elektrische gereedschap is achtergelaten kan
leiden tot persoonlijk letsel.
e) Rek u niet te ver uit. Blijf altijd stevig en
in balans op de grond staan. Dit zorgt
voor betere controle van het elektrische
gereedschap in onverwachte situaties.
f) Draag geschikte kleding. Draag geen
loszittende kleding of sieraden. Houd
uw haar, kleding en handschoenen uit
de buurt van bewegende onderdelen.
Loszittende kleding, sieraden of lang haar
kunnen door bewegende delen worden
gegrepen.
g) Als er in apparaten wordt voorzien voor
het aansluiten van stofverwijdering- of
verzamelapparatuur, zorg er dan voor
dat deze correct worden aangesloten
en gebruikt. Het gebruik van een
stofverzamelaar kan aan stof gerelateerde
gevaren verminderen.
4) GEBRUIK EN VERZORGING VAN ELEKTRISCH
GEREEDSCHAP
a) Forceer het gereedschap niet. Gebruik
het juiste elektrische gereedschap voor
uw toepassing. Het juiste elektrische
gereedschap voert de werkzaamheden beter
en veiliger uit waarvoor het is ontworpen.
60
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Gebruik het gereedschap niet als de
schakelaar het niet aan en uit kan
zetten. Ieder gereedschap dat niet met de
schakelaar kan worden bediend is gevaarlijk
en moet worden gerepareerd.
Haal de stekker uit het stopcontact en/
of neem de accu uit het gereedschap
voordat u aanpassingen uitvoert,
accessoires verwisselt, of het elektrische
gereedschap opbergt. Dergelijke
preventieve veiligheidsmaatregelen
verminderen het risico dat het elektrische
gereedschap per ongeluk opstart.
Bewaar gereedschap dat niet wordt
gebruikt buiten het bereik van kinderen en
laat niet toe dat personen die onbekend
zijn met het elektrische gereedschap
of deze instructies het gereedschap
bedienen. Elektrische gereedschappen
zijn gevaarlijk in handen van ongetrainde
gebruikers.
Onderhoud elektrische gereedschappen.
Controleer op verkeerde uitlijning en
het grijpen van bewegende onderdelen,
breuk van onderdelen en andere
omstandigheden die de werking van het
gereedschap nadelig kunnen beïnvloeden.
Zorg dat het gereedschap voor gebruik
wordt gerepareerd als het beschadigd is.
Veel ongelukken worden veroorzaakt door
slecht onderhouden gereedschap.
Houd snijdgereedschap scherp
en schoon. Correct onderhouden
snijdgereedschappen met scherpe
snijdranden lopen minder snel vast en zijn
gemakkelijker te beheersen.
Gebruik het elektrische gereedschap, de
accessoires en gereedschapsonderdelen
enz. in overeenstemming met deze
instructies, waarbij u rekening houdt
met de werkomstandigheden en de
werkzaamheden die dienen te worden
uitgevoerd. Gebruik van het elektrische
gereedschap voor werkzaamheden die
anders zijn dan het bedoelde gebruik, kunnen
leiden tot een gevaarlijke situatie.
5) SERVICE
a) Zorg dat u gereedschap wordt
onderhouden door een erkende
reparateur die uitsluitend identieke
vervangende onderdelen gebruikt. Dit
zorgt ervoor dat de veiligheid van het
gereedschap blijft gegarandeerd.
NEDERLANDS
Aanvullende Speciale
Veiligheidsregels voor
Schaafmachines
• Zet het gereedschap pas neer wanneer
de schaaf tot stilstand is gekomen. Een
onbedekte schaaf kan zich in het oppervlak
vreten en dat kan leiden tot mogelijk verlies van
controle en ernstig letsel.
• Houd het elektrisch gereedschap
uitsluitend vast bij de geïsoleerde
handgrepen, omdat de schaaf het eigen
snoer kan raken. Wanneer bedrading die
onder stroom staat, wordt geraakt, kunnen
metalen onderdelen van het gereedschap onder
stroom komen te staan en kan de gebruiker een
elektrische schok krijgen.
• Zet met klemmen of op een andere
praktische manier het werkstuk vast op
een stabiele ondergrond. Wanneer u het
werkstuk vasthoudt met de hand of tegen uw
lichaam gedrukt houdt, is het instabiel en kunt u
de controle verliezen.
• Draag een stofmasker.
Overige risico's
Ondanks het toepassen van de relevante
veiligheidsvoorschriften en het toepassen van
veiligheidsapparaten kunnen sommige overige
risico’s niet worden vermeden. Dit zijn:
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Schaafmachine
1 Parallele langsgeleiding
1 Sponningdiepte-aanslag
1 Vleugelmoer
1 Steeksleutel
1 Spaanuitwerper
1 Spaandeflector (alleen voor K-modellen)
1 Stofzak (alleen voor K-modellen)
1 Stofafzuigadapter
1 Transportkoffer (alleen voor K-modellen)
1 Gebruiksaanwijzing
1 Uitvergrote tekening
• Controleer of het gereedschap, de onderdelen
of accessoires mogelijk zijn beschadigd tijdens
het transport.
• Neem de tijd om deze handleiding grondig door
te lezen en te begrijpen voordat u de apparatuur
gebruikt.
Beschrijving (afb. 1)
WAARSCHUWING: Pas het
gereedschap of een onderdeel ervan
nooit aan. Dit kan schade of persoonlijk
letsel tot gevolg hebben.
– Gehoorbeschadiging.
a. Aan/Uit-schakelaar
– Risico op persoonlijk letsel door rondvliegende
deeltjes.
b. Vergrendelknop
– Risico op brandwonden als gevolg van
accessoires die tijdens het gebruik heet worden.
d. Knop voor afstelling van de sponningdiepte/
voorhandgreep
– Risico op persoonlijk letsel als gevolg van
langdurig gebruik.
e. Sponningdiepte-gradatieafstelling
c. Spaanuitgang
f. Parkeerzool
Markering op het gereedschap
FUNCTIE VOOR CONSTANTE SNELHEID (D26501)
De volgende pictogrammen staan op het
gereedschap vermeld:
De functie voor constante snelheid zorgt voor
behoud van de snelheid onder belasting. Dit
betekent minder lawaai en een constante
schaafsnelheid. Bovendien zal de snelheid niet
drastisch toenemen wanneer u het gereedschap van
het werkstuk neemt.
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
POSITIE DATUMCODE [AFB. (FIG.) 1]
ELEKTRONISCHE REM (D26501)
De datumcode (aa), die ook het jaar van fabricage
bevat, is binnen in de behuizing geprint.
De elektronische rem stopt de beitels als u de aan/
uit-schakelaar loslaat.
Voorbeeld:
2010 XX XX
Jaar van fabricage
61
NEDERLANDS
GEBRUIKSDOEL
Uw D26500/D26501 schaafmachine is ontworpen
voor het professioneel schaven van hout.
NIET GEBRUIKEN bij natte omstandigheden of
in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of
gassen.
Deze schaafmachines zijn professioneel elektrisch
gereedschap.
1. Draai voorzichtig de beitelkop (g) totdat het
eerste blad zichtbaar wordt.
2. Draai de bouten (h) los met de meegeleverde
steeksleutel.
3. Trek de zijbeschermkap (i) omhoog.
4. Schuif het blad (j) uit de houder.
5. Draai het blad om of vervang het.
LAAT NIET kinderen in contact met het
gereedschap komen. Toezicht is vereist als
onervaren operators dit gereedschap bedienen.
6. Schuif het blad in de houder. Aan de
sponningzijde (dat wil zeggen, waar de
zijbeschermkap is gemonteerd), moet het
schaafblad gelijk liggen met de schaafzool.
Elektrische veiligheid
7. Pas het blad aan zoals hieronder wordt
beschreven.
De elektrische motor is slechts voor één voltage
ontworpen. Controleer altijd of de stroomvoorziening
overeenkomt met de voltage op het typeplaatje.
Uw DEWALT gereedschap s dubbel
geïsoleerd in overeenstemming met
EN 60745; daarom is geen aarding nodig.
Als het stroomsnoer is beschadigd, moet het
worden vervangen door een speciaal geprepareerd
snoer dat leverbaar is via de DEWALT servicedienst.
Een verlengsnoer gebruiken
Gebruik, als een verlengsnoer nodig is, een
goedgekeurd 3-aderig verlengsnoer dat geschikt is
voor de stroomvoorziening van dit gereedschap (zie
technische gegevens). De minimale geleidergrootte
is 1,5 mm2; de maximale lengte is 30 m.
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd
volledig af te rollen.
ASSEMBLAGE EN AANPASSINGEN
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op letsel te verminderen schakelt
u het apparaat uit en sluit u de
stroombron van de machine af
voordat u accessoires installeert of
verwijdert, voordat u instellingen
aanpast of wijzigt, of als u
reparaties uitvoert. Zorg ervoor dat de
hoofdschakelaar in de OFF (UIT) positie
staat. Het onbedoeld opstarten kan
letsel veroorzaken.
De Schaafbladen vervangen (afb. 2)
De schaafbladen die op dit gereedschap zijn
gemonteerd, zijn omkeerbaar. Als beide zijden
versleten zijn, moeten de schaafbladen worden
vervangen.
WAARSCHUWING: Vervang de bladen
altijd tegelijkertijd.
62
8. Draai de bouten aan (h).
Herhaal dit voor het andere blad.
De bladen afstellen (afb. 2)
1. Controleer dat de schaafdiepte is afgesteld op
0 mm.
2. Controleer de positie van het blad (j) aan beide
uiteinden. Leg een vlak voorwerp als meetlat
over de schaafzool.
3. De punt van het blad moet gelijk liggen met het
oppervlak van de schaafzool.
4. Ga als volgt te werk, als aanpassing nodig is.
Draai elk van de stelschroeven (k) zoveel als
nodig is naar binnen of naar buiten totdat de
punt van het blad gelijk ligt met de schaafzool.
De freesdiepte aanpassen (afb. 1)
Draai aan de knop voor afstelling van de
sponningdiepte (d). Één omwenteling van de
knop voor afstelling is gelijk aan 4,0 millimeter
diepteverschil.
Één markering op de schaalverdeling komt overeen
met een schaafdiepte van 0,1 mm.
De Parallelle Langsgeleiding
bevestigen, verwijderen en afstellen
(afb. 3)
De parallelle langsgeleiding (l) wordt gebruikt voor
een optimale controle over het gereedschap op
smalle werkstukken. De parallelle langsgeleiding
kan aan beide zijden van het gereedschap worden
gemonteerd.
1. Monteer de parallelle langsgeleiding (l) zo, dat
het profiel van de geleiding en de richtlijn geeft
vanaf de voorzijde van het gereedschap tot
achter de schaafkop.
NEDERLANDS
2. Monteer de parallelle langsgeleiding in het
schroefgat (m) aan één van beide zijden.
3. Draai de vleugelmoer aan (n).
U kunt de parallelle langsgeleiding verwijderen door
de vleugelmoer te verwijderen.
DE PARALLELLE LANGSGELEIDING AFSTELLEN
1. Draai de vleugelmoer (o) los.
2. Stel de geleiding zo af dat er net genoeg ruimte
van de schaafkop over is om het oppervlak van
het werkstuk te schaven.
3. Draai de vleugelmoer aan.
De sponningdiepte-aanslag
bevestigen, verwijderen en afstellen
(afb. 4)
1. Installeer de diepteaanslag (p).
2. Draai de vleugelmoer (q) op de gewenste
hoogte vast in het schroefgat (m) en gebruik de
schaalverdeling.
Verwijder de vleugelmoer, als u de diepteaanslag wilt
verwijderen.
De spaanuitwerper plaatsen en
verwijderen (afb. 5, 6)
Het gereedschap kan worden gebruikt met de
spaanuitwerper zowel aan de linker- als aan de
rechterzijde.
Voor de spaanuitgang aan de rechterzijde (afb. 5)
kan het gereedschap gebruikt worden met of zonder
uitwerper. De uitwerper moet worden gebruikt in
combinatie met de stofafzuigadapter wanneer u een
stofzuiger aansluit.
Stofafzuiging (afb. 7–9)
WAARSCHUWING: U kunt, als u dat
wilt, een systeem voor stofafzuiging
aansluiten dat is ontworpen in
overeenstemming met de geldende
richtlijnen voor stofemissie.
Dit gereedschap is voorzien van een adapter voor
het aansluiten van een stofzak of voor stofafzuiging.
De stofzak is standaard voor de K-modellen en
leverbaar als een optie voor alle andere modellen.
1. Pas de spaanuitwerper (r) in de uitgang (c),
zoals wordt getoond.
2. Bevestig de stofzak (u) op de spaanuitwerper.
3. U kunt het gereedschap ook met de adapter (v)
op een systeem voor stofafzuiging aansluiten.
DE STOFZAK MONTEREN (AFB. 9)
1. Monteer de stofzak door de open sleuven
(z) tegenover de nokken (y) te houden en de
deflector (w) op de zak (x) te plaatsen.
2. Draai de stofzak naar rechts vast
3. Vouw de zak uit door de lussen (zz) los te
maken.
4. Monteer de stofzak zoals hierboven wordt
beschreven.
Voor ingebruikneming
• Stel de freesdiepte af.
• Monteer, als dat nodig is, de parallelle
langsgeleiding en stel deze af.
• Bevestig de spaanuitwerper.
• Gebruik alleen scherpe schaafbladen.
1. Duw de uitwerper (r) in de rechter spaanuitgang
(c) tot deze vastklikt.
BEDIENING
2. U kunt de uitwerper verwijderen door de
hefboom (s) omhoog te duwen en de uitwerper
uit te trekken.
Instructies voor gebruik
Voor de linker spaanuitgang (afb. 6) moet de
uitwerper altijd worden gebruikt.
1. Duw de hefboom (s) omhoog als u de van een
veer voorziene sluiting (t) wilt openen.
2. Duw de uitwerper (r) in de linker spaanuitgang
(c) tot deze vastklikt.
3. Laat de hefboom los.
4. U kunt de uitwerper verwijderen door de
hefboom omhoog te duwen en de uitwerper uit
te trekken.
WAARSCHUWING: Houd u altijd
aan de veiligheidsinstructies en van
toepassing zijnde voorschriften.
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op ernstig persoonlijk letsel te
verminderen, zet u het gereedschap
uit en ontkoppelt u het van de
stroomvoorziening, voordat u enige
aanpassing maakt of hulpstukken of
accessoires verwijdert/installeert.
Juiste positie van de handen (fig. 10)
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
dient u ALTIJD de handen in de juiste
positie te hebben, zoals afgebeeld.
63
NEDERLANDS
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
houdt u het ALTIJD stevig vast,
anticiperend op een plotseling reactie.
Voor een juiste plaatsing van uw handen zet u één
hand op de voorste handgreep (d) en de andere op
de hoofdhandgreep (t).
Schuine kanten schaven
De V-groeven in de neus van de zool bieden u de
mogelijkheid schuine kanten te schaven.
De stofzak legen (afb. 7–9)
Door de transparante deflector heen kunt u bepalen
hoeveel spaanders er in de stofzak zitten.
In- en uitschakelen (afb. 1)
1. Verwijder de stofzak (u).
Om veiligheidsredenen is de aan/uit-schakelaar
(a) van uw gereedschap voorzien van een
vergrendelknop (b).
2. Verwijder de deflector (w) van de zak (x) door
deze naar links te draaien.
1. Ontgrendel het gereedschap door de
vergrendelknop in te drukken.
2. U kunt de machine in werking zetten door op
de Aan/Uit-schakelaar te drukken (a). Zodra
u de aan/uit-schakelaar loslaat wordt de
vergrendelknop automatisch ingeschakeld zodat
wordt voorkomen dat de machine onbedoeld
wordt gestart.
WAARSCHUWING: Schakel het
gereedschap niet in of uit wanneer
de beitels het werkstuk of andere
materialen raken.
3. Maak de stofzak leeg in een afvalbak.
4. Monteer de stofzak weer door de open sleuven
(z) tegenover de nokken (y) te houden en de
deflector in de zak te plaatsen.
5. Draai de stofzak naar rechts vast
6. Plaats de stofzak weer.
Stofafzuiging (afb. 7–9)
1. Schakel het gereedschap in.
Wanneer het gereedschap gedurende lange tijd
binnenshuis wordt gebruikt, gebruik dan een
geschikt stofafzuigsysteem dat is ontworpen in
overeenstemming met de geldende richtlijnen ten
aanzien van de stofemissie.
2. Beweeg het gereedschap langzaam over het
werkstuk.
ONDERHOUD
Schaven (afb. 1)
WAARSCHUWING:
• De aanvoersnelheid mag niet te
hoog zijn, vooral niet bij de maximale
schaafdiepte en sponningbreedte.
• Bedenk dat u beter een aantal keer
ondiep kunt schaven dan één keer
diep.
Uw DEWALT gereedschap op stroom is ontworpen
om gedurende een lange tijdsperiode te functioneren
met een minimum aan onderhoud. Het continu naar
bevrediging functioneren hangt af van de juiste zorg
voor het gereedschap en regelmatig schoonmaken.
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op letsel te verminderen schakelt
u het apparaat uit en sluit u de
stroombron van de machine af
voordat u accessoires installeert of
verwijdert, voordat u instellingen
aanpast of wijzigt, of als u
reparaties uitvoert. Zorg ervoor dat de
hoofdschakelaar in de OFF (UIT) positie
staat. Het onbedoeld opstarten kan
letsel veroorzaken.
• Schakel het gereedschap altijd
uit wanneer het werk is voltooid
en voordat u de stekker uit het
stopcontact trekt.
Het gereedschap is voorzien van een parkeerzool
(f). Na het uitschakelen kunt u het gereedschap
neerzetten zonder dat u hoeft te wachten tot de
beitels tot stilstand zijn gekomen.
Sponningschaven
1. Monteer de parallelle langsgeleiding en stel
deze af.
2. Monteer de spanningdiepte-aanslag en stel
deze af.
Smering
3. Ga verder als bij het schaven.
Uw elektrische gereedschap heeft geen aanvullende
smering nodig.
64
NEDERLANDS
hergebruik van gerecycled materiaal
helpt milieuvervuiling te voorkomen en
vermindert de vraag naar grondstoffen.
Reiniging
WAARSCHUWING: Blaas vuil en stof
uit de hoofdbehuizing met droge lucht,
zo vaak u ziet dat vuil zich in en rond
de luchtopeningen ophoopt. Draag
goedgekeurde oogbescherming en een
goedgekeurd stofmasker als u deze
procedure uitvoert.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit
oplosmiddelen of andere bijtende
chemicaliën voor het reinigen van
niet-metalen onderdelen van het
gereedschap. Deze chemicaliën kunnen
het materiaal dat in deze onderdelen
is gebruikt verzwakken. Gebruik een
doek die uitsluitend met water en milde
zeep is bevochtigd. Zorg dat er nooit
enige vloeistof in het gereedschap komt;
dompel nooit enig onderdeel van het
gereedschap in een vloeistof.
Plaatselijke bepalingen voorzien mogelijk in de
gescheiden inzameling van elektrische producten
uit een huishouden, op stedelijke inzamelingspunten
of bij de detailhandelaar waar u een nieuw product
aanschaft.
DEWALT heeft een faciliteit voor het verzamelen van
recyclen van DEWALT producten als ze eenmaal
het einde van hun levensduur hebben bereikt. Stuur
om van deze service gebruik te maken uw product
a.u.b. terug naar iedere erkende reparateur die
namens ons de verzameling op zich neemt.
U kunt de locatie van de erkende reparateur die het
dichtste bij u in de buurt is opzoeken door contact
op te nemen met uw plaatselijke DEWALT kantoor
zoals vermeld in deze handleiding. Een lijst van
erkende DEWALT reparateurs en volledige details
over onze after sales service zijn ook te vinden op
internet via: www.2helpU.com.
Optionele accessoires
WAARSCHUWING: Aangezien
accessoires die niet door DEWALT zijn
aangeboden niet met dit product zijn
getest, kan het gebruik van dergelijke
accessoires met dit gereedschap
gevaarlijk zijn. Om het risico op letsel
te verminderen dient u uitsluitend door
DEWALT aanbevolen accessoires met
dit product te gebruiken.
Neem contact op met uw leverancier voor verdere
informatie over de geschikte accessoires.
Bescherming van het milieu
Gescheiden afvalinzameling. Dit product
mag niet bij het normale huishoudelijke
afval worden aangeboden.
Als u op een dag bemerkt dat uw DEWALT product
vervangen dient te worden of dat u er verder geen
gebruik meer van maakt, mag u het niet als normaal
huishoudelijk afval aanbieden. Bied dit product aan
bij de gescheiden afvalinzameling.
Gescheiden inzameling van gebruikte
producten of verpakkingen maakt het
mogelijk dat materiaal kan worden
gerecycled en nogmaals gebruikt. Het
65
NEDERLANDS
GARANTIE
DEWALT vertrouwt op de kwaliteit van
zijn producten en biedt professionele
gebruikers van het product een uitstekende
garantie. Deze garantieverklaring is een
aanvulling op uw contractuele rechten
als een professionele gebruiker of uw
wettelijke rechten als een particuliere, nietprofessionele gebruiker, en is op geen
enkele wijze van invloed op deze rechten.
De garantie is geldig binnen het grondgebied
van de Lidstaten van de Europese Unie en
de Europese Vrijhandelszone.
• 30 DAGEN NIET GOED GELD TERUG GARANTIE •
Als u niet geheel tevreden bent over de
prestaties van uw DEWALT-gereedschap,
kunt u dit compleet met de originele
onderdelen, zoals u het hebt aangekocht.
binnen 30 dagen, gewoon terugbrengen bij
het verkooppunt en omruilen voor een ander
stuk gereedschap of tegen restitutie van het
aankoopbedrag. Het product mag niet in
onredelijke mate zijn versleten en u dient een
aankoopbewijs te overleggen.
• EEN JAAR GRATIS ONDERHOUDSCONTRACT •
Als onderhouds- of servicewerkzaamheden
nodig zijn voor uw DEWALT-gereedschap,
in de 12 maanden na uw aankoop, hebt
u recht op één jaar gratis service. Deze
zal kosteloos worden uitgevoerd in een
DEWALT-servicecentrum. U dient een
aankoopbewijs te overleggen. Inclusief
arbeidskosten. Exclusief accessoires en
reserveonderdelen, tenzij deze defect
raakten en onder de garantie vielen.
• EEN JAAR VOLLEDIGE GARANTIE •
Als uw DEWALT-product defect raakt als
gevolg van het gebruik van verkeerde
materialen of onjuiste constructie
binnen 12 maanden na de datum van
aankoop, garandeert DEWALT alle defecte
onderdelen gratis te vervangen of – naar
onze beoordeling – het apparaat gratis te
vervangen, op voorwaarde dat:
• Het product niet verkeerd gebruikt is;
• Het product in redelijke mate is
versleten;
• Er geen reparaties zijn ondernomen
door niet-geautoriseerde personen;
• U een aankoopbewijs kunt overleggen.
66
• Het product compleet met alle originele
onderdelen wordt geretourneerd
Als u aanspraak wilt maken op de garantie,
neem dan contact op met uw leverancier of
zoek het officiële DEWALT-servicecentrum
bij u in de buurt in de DEWALT-catalogus of
neem contact op met het DEWALT-kantoor
op het adres dat wordt vermeld in deze
handleiding. Een lijst van officiële DEWALTservicecentra en volledige details over onze
after-sales-service zijn ook te vinden op
internet via: www.2helpU.com
NORSK
HØVEL
D26500, D26501
eksponeringsnivået betydelig for hele
arbeidsperioden.
Gratulerer!
Du har valgt et DEWALT-verktøy. Mange års erfaring,
grundig produktutvikling og innovasjon gjør DEWALT
til en meget pålitelig partner for profesjonelle brukere
av elektrisk verktøy.
Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å
beskytte operatøren mot følgene fra
vibrasjon, som f.eks.: Holde ved like
verktøy og tilbehør, holde hendene
varme, organisere arbeidsmønster.
Tekniske data
Spenning
Type
Inngangseffekt
Ubelastet hastighet
Sålelengde
Høvelbredde
Vekt
W
min-1
mm
mm
kg
D26500
230
1
1050
13500
320
82
4
LPA
KPA
LWA
KWA
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
90
3
99
3,2
(lydtrykk)
(lydtrykk usikkerhet)
(lydeffekt)
(lydeffekt usikkerhet)
V
D26501
230
1
1150
11500
320
82
4
86
3
95
3,2
Sikringer
Europa
230 V verktøy10 Ampere, nettspenning
Definisjoner: Retningslinjer for
sikkerhet
Definisjonene under beskriver alvorlighetsgraden for
hvert signalkodeord. Vennligst les håndboken og
legg merke til disse symbolene.
FARE: Indikerer en overhengende
farlig situasjon som vil føre til død eller
alvorlige personskader hvis den ikke
avverges.
ADVARSEL: Indikerer en potensielt
farlig situasjon som kan føre til død
eller alvorlige personskader hvis den
ikke avverges.
Totalverdier vibrasjon (triax vector sum) bestemt iht. EN 60745:
Vibrasjonsutslippsverdi ah
ah =
m/s²
4,2
4,5
Usikkerhet K =
m/s²
1,5
1,5
FORSIKTIG: Indikerer en potensielt
farlig situasjon som kan føre til små
eller moderate personskader hvis
den ikke avverges.
Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette
informasjonsbladet er blitt målt iht. standardiserte
tester gitt i EN 60745, og kan brukes til å
sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan
brukes til forberedende vurdering av eksponering.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke
er relatert til personskader, men som
kan føre til skader på utstyr hvis den
ikke unngås.
ADVARSEL: Angitt nivå for
vibrasjonsutslipp gjelder for
hovedbruksområdene for verktøyet.
Dersom verktøyet brukes i andre
bruksområder, med annet tilbehør
eller er dårlig vedlikeholdt, kan
vibrasjonsutslippene avvike. Dette kan
øke eksponeringsnivået betydelig for
hele arbeidsperioden.
Betegner fare for elektrosjokk.
Betegner fare for brann.
En vurdering av nivået for
vibrasjonseksponeringen bør også tas
med i beregningen når verktøyet er
slått av eller når det går uten faktisk
å gjøre en jobb. Dette kan redusere
67
NORSK
EU-samsvarserklæring
MASKINERIDIREKTIV
D26500, D26501
DEWALT erklærer at de produktene som er
beskrevet under ”tekniske data” er i samsvar med:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-14.
Disse produktene er også i samsvar med direktiv
2004/108/EC. For mer informasjon, vennligst
kontakt DEWALT på følgende adresser eller se
baksiden av håndboken.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av
den tekniske filen og fremsetter denne erklæringen
på vegne av DEWALT.
Horst Grossmann
visepresident teknikk og produktutvikling
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
31.12.2009
ADVARSEL: For å redusere
skaderisikoen, les brukerhåndboken.
Generelle sikkerhetsadvarsler for
elektriske verktøy
ADVARSEL! Les alle
sikkerhetsadvarsler og alle
instruksjoner. Manglende overholdelse
av advarslene og instruksjonene kan
resultere i elektrisk sjokk, ild og/eller
alvorlig skade.
TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG INSTRUKSJONER
FOR FREMTIDIG BRUK
Uttrykket ”elektrisk verktøy” i advarslene henviser til
ditt strømdrevne (med ledning) elektriske verktøy eller
ditt batteridrevne (uten ledning) elektriske verktøy.
1) SIKKERHET PÅ ARBEIDSOMRÅDET
a) Hold arbeidsområdet godt opplyst. Rotete
eller mørke områder er en invitasjon til ulykker.
b) Ikke bruk elektriske verktøy i eksplosive
omgivelser, slik som i nærheten av
antennelige væsker, gasser eller støv.
Elektrisk verktøy skaper gnister som kan
antenne støv eller gasser.
68
c)
Hold barn og tilskuere borte mens du
bruker et elektrisk verktøy. Distraksjoner
kan føre til at du mister kontrollen.
2) ELEKTRISK SIKKERHET
a) Støpselet til elektriske verktøy må passe
til stikkontakten. Aldri modifiser støpselet
på noen måte. Ikke bruk adaptere med
jordede elektriske verktøy. Umodifiserte
støpsler og stikkontakter som passer vil
redusere risikoen for elektrisk sjokk.
b) Unngå kroppskontakt med jordete
overflater slik som rør, radiatorer,
komfyrer og kjøleskap. Det finnes en økt
risiko for elektrisk sjokk dersom kroppen din
er jordet.
c) Ikke eksponer elektriske verktøy for regn
eller våte forhold. Dersom det kommer vann
inn i et elektrisk verktøy vil det øke risikoen for
elektrisk sjokk.
d) Ikke bruk ledningen feil. Aldri bruk
ledningen til å bære, trekke eller dra ut
støpselet til det elektriske verktøyet. Hold
ledningen borte fra varme, olje, skarpe
kanter eller bevegelige deler. Skadede eller
innviklede ledninger øker risikoen for elektrisk
sjokk.
e) Når du bruker et elektrisk verktøy
utendørs, bruk en skjøteledning som
er egnet for utendørs bruk. Bruk av en
skjøteledning beregnet for utendørs bruk
reduserer risikoen for elektrisk sjokk.
f) Dersom bruk av et elektrisk verktøy på
et fuktig sted er uunngåelig, bruk en
strømkilde med jordfeilbryter (RCD). Bruk
av jordfeilbryter (RCD) reduserer risikoen for
elektrisk sjokk.
3) PERSONLIG SIKKERHET
a) Hold deg våken, hold øye med det du
gjør og bruk sunn fornuft når du bruker
et elektrisk verktøy. Ikke bruk et elektrisk
verktøy dersom du er trøtt eller er påvirket
av medikamenter, narkotika eller alkohol.
Ett øyeblikks uoppmerksomhet under bruk
av elektriske verktøy kan føre til alvorlig
personskade.
b) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid
vernebriller. Verneutstyr slik som støvmaske,
sklisikre vernesko, hjelm, eller hørselsvern
brukt under passende forhold vil redusere
personskader.
c) Unngå utilsiktet oppstart. Sikre at
bryteren er i av-stillingen før du kobler
til strømkilden og/eller batteripakken,
plukker opp eller bærer verktøyet. Å bære
elektriske verktøy med fingeren på bryteren
eller å sette inn støpselet mens elektriske
verktøy har bryteren på øker faren for ulykker.
NORSK
d)
e)
f)
g)
Fjern eventuelle justeringsnøkler før du
slår på det elektriske verktøyet. En nøkkel
som er festet til en roterende del av det
elektriske verktøyet kan føre til personskade.
Ikke strekk deg for langt. Ha godt fotfeste
og stå støtt hele tiden. Dette fører til at
du har bedre kontroll over det elektriske
verktøyet ved uventede situasjoner.
Bruk egnet antrekk. Ikke ha på deg
løstsittende klær eller smykker. Hold hår,
antrekk og hansker borte fra bevegelige
deler. Løstsittende antrekk, smykker eller
langt hår kan bli fanget opp av bevegelige
deler.
Hvis apparatet er utstyrt for tilkobling av
støvutsugings- og -oppsamlingsinnretning,
må du sørge for at disse er koblet til og
ordentlig sikret. Bruk av støvoppsamlere
kan redusere støvrelaterte farer.
4) BRUK OG VEDLIKEHOLD AV ELEKTRISKE VERKTØY
a) Ikke bruk kraft på verktøyet. Bruk det
elektriske verktøyet som situasjonen
krever. Det riktige elektriske verktøyet vil
gjøre jobben bedre og tryggere ved den
hastigheten det ble konstruert for.
b) Ikke bruk verktøyet hvis bryteren ikke kan
slå verktøyet av eller på. Ethvert elektrisk
verktøy som ikke kan kontrolleres med
bryteren er farlig og må repareres.
c) Koble støpselet fra strømkilden og/eller
batteripakken fra det elektriske verktøyet
før du foretar noen justeringer, endrer
tilbehør eller lagrer elektriske verktøy.
Slike preventive sikkerhetsforanstaltninger
reduserer risikoen for å starte det elektriske
verktøyet ved et uhell.
d) Lagre elektriske verktøy som ikke
er i bruk, utilgjengelig for barn og la
ikke personer som ikke er kjent med
det elektriske verktøyet eller disse
instruksjonene bruke det. Elektriske verktøy
er farlige i hendene på utrenede brukere.
e) Vedlikehold elektriske verktøy. Kontroller
om bevegelige deler er feiljustert eller
fastskjært, om deler er ødelagt eller
andre forhold som kan påvirke driften
av verktøyet. Dersom det er skadet, få
verktøyet reparert før neste bruk. Mange
ulykker forårsakes av dårlig vedlikeholdte
verktøy.
f) Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Godt
vedlikeholdte skjæreverktøy med skarpe
skjærekanter setter seg mindre sannsynlig
fast og er lettere å kontrollere.
g) Bruk verktøyet, tilbehørene og bittene,
osv., i samsvar med disse instruksjonene
og ta i betraktning arbeidsforholdene og
det arbeidet som skal utføres. Bruk av
det elektriske verktøyet for oppgaver som er
forskjellige fra de som er tiltenkt kan føre til en
farlig situasjon.
5) VEDLIKEHOLD
a) Få det elektriske verktøyet ditt
vedlikeholdt av en kvalifisert reparatør
som kun bruker originale reservedeler.
Dette vil sikre at verktøyets sikkerhet blir
ivaretatt.
Ekstra sikkerhetsregler spesielt for
høvler
• Vent på at kutteren stopper før du setter
ned verktøyet. En eksponert kutter kan skjære
i underlaget og føre til mulig tap av kontroll og
alvorlig personskade.
• Hold elektroverktøyet kun i de isolerte
gripeflatene da kutteren kan komme
i kontakt med sin egen strømledning.
Kapping av en strømførende ledning kan føre til
at eksponerte metalldeler på elektroverktøyet blir
strømførende, og kan gi operatøren støt.
• Bruk klemmer eller en annen praktisk
måte å feste og støtte arbeidsstykket på
en stabil platform. Å holde arbeidsstykket i
hånden eller mot kroppen gjør det ustabilt eller
føre til tap av kontroll.
• Bruk en støvmaske.
Restrisikoer
Til tross for at man følger relevante
sikkerhetsbestemmelser og bruker sikkerhetsutstyr,
er det bestemte farer som ikke kan unngås. Disse
er:
– Hørselskader.
– Fare for personskade pga. flygende partikler.
– Fare for brannskader fordi utstyr blir varmt under
bruk.
– Fare for personskade ved langvarig bruk.
Merking på verktøyet
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
DATOKODE PLASSERING (FIG. 1)
Datokoden (aa), som også inkluderer
produksjonsåret, er trykket på huset.
69
NORSK
BRUKSOMRÅDE
Eksempel:
2010 XX XX
Produksjonsår
D26500/D26501 høvler er designet for profesjonell
høvling av tre.
Pakkens innhold
SKAL IKKE brukes under våte forhold eller ved
nærvær av brennbare væsker eller gasser.
Pakken inneholder:
Disse høvlene er et profesjonelle elektroverktøy.
1 Høvel
1 Parallellstyring
1 Fals-dybdestopp
IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet. Tilsyn
er nødvendig når uerfarne brukere skal bruke dette
verktøy.
1 Vingeskrue
Elektrisk sikkerhet
1 Fastnøkkel
Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun
én spenning. Kontroller alltid at strømforsyningen
samsvarer med spenningen på merkeskiltet.
1 Sponejektor
1 Sponavbøyer (kun K-modeller)
1 Støvpose (kun K-modeller)
1 Støvsugeradapter
1 Koffert (kun K-modeller)
1 Instruksjonshåndbok
1 Sammenstillingstegning
• Se etter skader på verktøyet, deler eller tilbehør
som kan ha oppstått under transport.
• Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå
denne håndboken før bruk.
Beskrivelse (fig. 1)
ADVARSEL: Aldri modifiser
elektroverktøyet eller noen del av
det. Dette kan føre til materiell- eller
personskader.
a. På-/av-bryter
b. Låseknapp
c. Utløp for spon
d. Justeringknott for dybdejustering/fronthåndtak
e. Gradering av høveldybde
f. Parkeringssko
KONSTANT HASTIGHET FUNKSJON (D26501)
Funksjonen for konstant hastighet opprettholder
skjærehastigheten under belastning. Dette betyr
mindre støy og konstant skjærehastighet. Videre vil
ikke hastigheten ikke øke øke dramatisk når du løfter
verktøyet fra arbeidsstykket.
ELEKTRONISK BREMSE (D26501)
Den elektroniske bremsen stopper kutteren når du
slipper på/av bryteren.
Ditt DEWALT-verktøy er dobbeltisolert
i samsvar med EN 60745; det trengs
derfor ikke noen jordledning.
Dersom tilførselsledningen er skadet, må den
byttes i en spesialledning som fås via DEWALTserviceorganisasjon.
Bruk av skjøteledning
Hvis man trenger en skjøteledning, bruk en
godkjent 3-leder skjøteledning egnet for verktøyets
strømforbruk (se tekniske data). Minimum størrelse
på lederen er 1,5 mm2; maksimum lengde er 30 m.
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en
kabeltrommel.
MONTERING OG JUSTERING
ADVARSEL: For å redusere
faren for personskader, slå av
enheten og koble verktøyet fra
strømforsyningen før du installerer
eller tar av utstyr, før justering
eller skifte av oppsett, eller når du
foretar reparasjoner. Forsikre deg
om at utløserbryteren er i stillingen
AV. En utilsiktet oppstart kan føre til
personskader.
Bytting av høvelbladene (fig. 2)
Bladene på verkøyet kan snus. Dersom begge sider
er slitte, må bladene skiftes ut.
ADVARSEL: Skift alltid ut bladene
samtidig.
1. Roter kuttehodet (g) forsiktig til første blad blir
synlig.
2. Løsne skruene (h) ved hjelp av den vedlagte
fastnøkkelen.
70
NORSK
3. Trekk opp sidebeskyttelsen (i).
4. Skyv ut bladet (j) fra holderen.
Sette på, ta av og justere falsdybdestopperen (fig. 4)
5. Snu bladet eller skift det ut.
1. Installer dybdestopperen (p).
6. Skyv bladet inn i holderen. På fals-siden (dvs.
siden der sidebeskyttelsen er montert) må
kuttebladet være flush med høvelsålen.
2. Stram til vingeskruen (q) til ønsket høyde i det
gjengede hullet (m) ved hjelp av skalaen.
7. Juster bladet som beskrevet under.
For å ta av dybdestopperen, ta av vingeskruen.
Gjenta for det andre bladet.
Sette på og ta av sponejektoren
(fig. 5, 6)
Justering av bladene (fig. 2)
Verktøyet kan brukes med spon-utløp på både
venstre og høyre side.
8. Stram til skruene (h).
1. Pass på at høveldybden er satt til 0 mm.
2. Kontroller posisjonen av bladet (j) på begge
ender. Bruk en flat gjenstand for justering over
høvelsålen.
For utløp av spon på høyre side (fig. 5) kan verktøyet
brukes både med og uten ejektor. Ejektoren må
brukes i kombinasjon med støvsugeradapteren ved
tilkobling av støvsuger.
3. Tuppen av bladet skal være flush med overflaten
på høvelsålen.
1. Skyv ejektoren (r) inn i sponutløpet på høyre
side (c) til den klikker på plass.
4. Dersom det kreves justering, gå frem som
følger:
2. For å ta av ejektoren, løft spaken (s) og trekk ut
ejektoren.
Vri hver justeringsskrue (k) inn eller ut som nødvendig
til tuppen av bladet er jevnt med høvelsålen.
For sponutløp på venstre side (fig. 6) må det alltid
brukes ejektor.
Justere fresedybden (fig. 1)
1. Løft spaken (s) for å åpne den fjærbelastede
lukkingen (t).
Vri på høvelens dybdejusteringsknapp (d). En
omdreining av justeringsknappen tilsvarer 4,0 mm
endring av dybden.
2. Skyv ejektoren (r) inn i sponutløpet på venstre
side (c) til den klikker på plass.
En markering tilsvarer en dybde av kuttet på
0,1 mm.
Sette på, ta av og justere
parallellanlegget (fig. 3)
Parallellanlegget (l) brukes for optimal verktøykontroll
på smale arbiedsstykker. Parallellføringen kan festes
på begge sider av verktøyet.
3. Slipp spaken.
4. For å ta av ejektoren, løft spaken og trekk ut
ejektoren.
Støvavsug (fig. 7–9)
ADVARSEL: Ved behov, koble til et
støvsugersystem designet i samsvar
med gjeldende regler for støvsutslipp.
1. Sett på parallellføringen (l) slik at føringsprofilen
vil gi styring fra fronten av verktøyet og til bak
kutteholdet.
Verktøyet er utstyrt med en adapter for tilkobling av
støvpose eller støvsuger. Støvposen er standard
for K-modeller og kan leveres som ekstrautstyr for
andre modeller.
2. Sett parallellføringen på det gjengede hullet (m)
fra en av sidene.
1. Sett på sponejektoren (r) i utløpet (c) som vist.
3. Stram til vingeskruen (n).
For å ta av parallellføringen, ta av vingeskruen.
FOR Å JUSTERE PARALLELLFØRINGEN
1. Løsne vingemutteren (o).
2. Juster føringen slik at det er akkurat nok
areal tilbake av kuttehodet for å kunne kutte
overflaten av arbeidsstykket.
3. Stram til vingemutteren.
2. Sett på støvposen (u) på sponejektoren.
3. Alternativt, koble verktøyet til en støvsuger ved
hjelp av adapteren (v).
SETTE PÅ STØVPOSEN (FIG. 9)
1. Sett på støvposen ved å rette inn de åpne
sporene (z) med hakkene (y) og sett på (w)
deflektoren på posen (x).
2. Vri sammenstillingen med klokka for å låse i
posisjon.
3. Løsne snorene (zz) for å folde ut posen.
71
NORSK
4. Sett på støvposen som beskrevet over.
ADVARSEL:
• Juster fresdybden.
• Matehastigheten bør ikke være for
høy, spesielt ved bruk av maksimal
kuttedybde og høvelbredde.
• Om nødvendig, sett på og juster
parallellføringen.
• Husk at det er bedre med flere grunne
kutt enn med ett dypt kutt.
• Sett på sponejektoren.
• Slå alltid av verktøyet når arbeidet er
ferdig og før du trekker ut støpselet.
Før bruk
• Bruk kun skarpe blader.
BRUK
Bruksanvisning
ADVARSEL: Ta alltid hensyn til
sikkerhetsinstruksjonene og gjeldende
forskrifter.
ADVARSEL: For å redusere
risikoen for alvorlig personskade,
slå av verktøyet og koble det
fra strømkilden før du foretar
eventuelle justeringer eller fjerner/
installerer tilleggsutstyr eller
tilbehør.
Korrekt plassering av hendene
(fig. 10)
Verktøyet er utstyrt med en parkeringssko (f). Etter at
verktøyet er slått av, kan det settes ned uten å vente
på at kutterne stopper helt.
Falsing
1. Sett på og juster parallellføringen.
2. Sett på og juster fals-dybdestopperen.
3. Gå frem som ved høvling.
Falsing av kanter
V-sporene i nesestykket på skoen gir deg mulighet
for falsing av kanter.
Tømme støvposen (fig. 7–9)
Mengden av spon som er samlet i støvposen kan
vurderes i den gjennomsiktige deflektoren.
ADVARSEL: For å redusere faren for
alvorlig personskade, skal man ALLTID
ha hendene i korrekt posisjon, som vist.
1. Ta av støvposen (u).
ADVARSEL: For å redusere faren for
personskade, skal man ALLTID holde
godt fast, for å være forberedt på en
plutselig reaksjon.
3. Tøm innholdet av posen i en søppelbøtte.
Riktig stilling for hendene er å ha en hånd
på fronthåndtaket (d) og den andre på
hovedhåndtaket (t).
Slå på og av (fig. 1)
2. Ta av deflektoren (w) fra posen (x) ved å skru
den mot klokka.
4. Sett på støvposen igjen ved å rette inn de
åpne sporene (z) med hakkene (y) og sett på
deflektoren på posen.
5. Vri sammenstillingen med klokka for å låse den
på plass.
6. Sett på igjen støvposen.
Av sikkerhetsmessige årsaker er på/av (a) bryteren
på verktøyet utstyrt med en låseknapp (b).
1. Trykk låseknappen for å låse opp verktøyet.
Støvavsug (fig. 7–9)
2. For å bruke verktøyet, trykk på/av-bryteren
(a). Så snart på/av bryteren slippes aktiveres
låseknappen automatisk for å forhindre at
maskinen startes ved feiltagelse.
Når verktøyet brukes innendørs i lengre tid, bruk en
passende støvsuger designet i henhold til gjeldende
regler for støvutslipp.
ADVARSEL: Ikke skru verktøyet på eller
av når kutterne berører arbeidsstykket
eller andre materialer.
Høvling (fig. 1)
1. Skru verktøyet på.
2. Beveg verktøyet langsomt over arbeidsstykket.
72
VEDLIKEHOLD
Ditt DEWALT elektriske verktøy er designet for å
virke over en lang tidsperiode med et minimum
av vedlikehold. Kontinuerlig tilfredsstillende drift
avhenger av tilfredsstillende stell av verktøyet og
regelmessig renhold.
NORSK
ADVARSEL: For å redusere
faren for personskader, slå av
enheten og koble verktøyet fra
strømforsyningen før du installerer
eller tar av utstyr, før justering
eller skifte av oppsett, eller når du
foretar reparasjoner. Forsikre deg
om at utløserbryteren er i stillingen
AV. En utilsiktet oppstart kan føre til
personskader.
Smøring
Ditt elektriske verktøy trenger ikke ekstra smøring.
Rengjøring
ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av
hovedkabinettet med tørr luft når skitt
samles inne i og rundt luftåpningene.
Bruk godkjent øyebeskyttelse og
godkjent støvmaske når du utfører
denne prosedyren.
ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller
sterke kjemikalier for å rengjøre ikkemetalliske deler av verktøyet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene
som brukes i disse delene. Bruk en
klut som bare er fuktet med vann og
mild såpe. Aldri la noen væske trenge
inn i verktøyet; aldri dypp noen del av
verktøyet i en væske.
Beskyttelse av miljøet
Separat innsamling. Dette produktet må
ikke kastes sammen med vanlig
husholdningsavfall.
Dersom du en dag skulle finne ut at ditt DEWALT
produkt må erstattes, eller dersom det ikke lenger
trenges av deg, skal det ikke kastes sammen med
husholdningsavfallet. Gjør dette produktet tilgjengelig
for separat innsamling.
Separat innsamling av brukte produkter
og innpakning gjør at materialene kan
resirkuleres og brukes om igjen. Gjenbruk
av resirkulert materiale hjelper til med å
hindre miljøforurensing og reduserer
etterspørselen etter råmateriale.
Lokale forskrifter kan ha separat innsamling
av elektriske produkter fra husholdningen ved
kommunale søppelfyllinger eller hos forhandleren der
du kjøper et nytt produkt.
DEWALT har en ordning for å samle inn og
resirkulere DEWALT produkter når de har nådd
slutten på livsløpet. For å benytte deg av denne
tjenesten, vennligst returner produktet til en
autorisert reparatør som vil samle dem inn på vegne
av oss.
Du kan finne nærmeste autoriserte reparatør ved
å ta kontakt med dit lokale DEWALT-kontor på den
adressen som du finner i denne brukerhåndboken.
Alternativt er en liste over autoriserte DEWALTreparatører og alle detaljer om service etter salg og
kontakter tilgjengelig på Internett på: www.2helpU.
com.
Tilleggsutstyr
ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr
enn det som tilbys av DEWALT kan
være farlig, ettersom dette ikke er
testet sammen med dette verktøyet.
For å redusere faren for skader, bør
kun tilleggsutstyr som er anbefalt av
DEWALT brukes sammen med dette
produktet.
Ta kontakt med din forhandler for ytterligere
informasjon om egnet ekstrautstyr.
73
NORSK
GARANTI
DEWALT er overbevist om kvaliteten på
produktene sine og tilbyr en enestående
garanti for profesjonelle brukere av
produktet. Denne garantierklæringen
kommer i tillegg til, og har på ingen
måte negativ innvirkning på, dine
kontraktsmessige rettigheter som
profesjonell bruker eller på dine lovfestede
rettigheter som privat, ikke-profesjonell
bruker. Garantien er gyldig innen områdene
tilhørende medlemslandene i den
Europeiske Union (EU) og det Europeiske
Frihandelsområdet (EFTA).
• 30-DAGERS RISIKOFRI
TILFREDSHETSGARANTI •
Dersom du ikke er helt tilfreds med
ytelsen til ditt DEWALT-verktøy, kan
du ganske enkelt returnere det innen
30 dager, komplett med alle de originale
komponentene slik du kjøpte det, til
innkjøpsstedet for å få full refusjon.
Produktet må ha blitt utsatt for rimelig
slitasje og kvittering må fremvises.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Dersom du har behov for vedlikehold eller
service på ditt DEWALT-verktøy i de første
12 månedene etter kjøpet, får du 1 service
gratis. Den vil gjennomføres gratis hos en
autorisert DEWALT reparatør. Kvittering må
fremvises. Inkluderer arbeid. Ekskluderer
tilbehør og reservedeler såfremt disse ikke
sviktet under garantien.
• ET ÅRS FULL GARANTI •
Dersom ditt DEWALT-produkt blir defekt
på grunn av material- eller produksjonsfeil
innen 12 måneder fra kjøpsdato, garanterer
DEWALT å bytte ut alle defekte deler
vederlagsfritt eller - etter vårt skjønn - å
erstatte enheten vederlagsfritt, forutsatt at:
• Produktet ikke har blitt feilaktig
anvendt;
• Produktet har blitt utsatt for rimelig
slitasje;
• Reparasjoner ikke er blitt forsøkt av
uautoriserte personer;
• Kvittering fremvises.
• Produktet returneres komplett med alle
originale komponenter.
74
Dersom du har et krav, kontakt
forhandleren eller finn nærmeste
autoriserte DEWALT reparatør i DEWALT
katalogen, eller kontakt ditt DEWALT
kontor på adressen som angitt i denne
bruksanvisningen. En liste av autoriserte
DEWALT reparatører og informasjon om
vår etter-salg service finner du på internett
under: www.2helpU.com.
PORTUGUÊS
PLAINA
D26500, D26501
vibrações poderá ser diferente. Isto
poderá aumentar significativamente
o nível de exposição às vibrações ao
longo do período total de trabalho.
Parabéns!
Optou por uma ferramenta da DEWALT. Longos
anos de experiência, um desenvolvimento
meticuloso dos seus produtos e um grande espírito
de inovação são apenas alguns dos argumentos
que fazem da DEWALT um dos parceiros de maior
confiança dos utilizadores de ferramentas eléctricas
profissionais.
Além disso, a estimativa do nível
de exposição às vibrações também
deverá ter em conta o número de
vezes que a ferramenta é desligada
ou está em funcionamento, mas sem
executar tarefas. Isto poderá reduzir
significativamente o nível de exposição
às vibrações ao longo do período total
de trabalho.
Dados técnicos
Voltagem
Tipo
Alimentação
Velocidade sem carga
Comprimento da base
Largura da plaina
Peso
LPA (pressão sonora)
KPA (variabilidade da
pressão sonora)
LWA (potência sonora)
KWA (variabilidade da
potência sonora)
V
W
min-1
mm
mm
kg
D26500
230
1
1050
13500
320
82
4
D26501
230
1
1150
11500
320
82
4
dB(A)
90
86
dB(A)
dB(A)
3
99
3
95
dB(A)
3,2
3,2
Valores totais de vibração (soma vectorial triaxial) determinados
em conformidade com a norma EN 60745:
Valor de emissão de vibrações ah
ah =
m/s2
4,2
4,5
K de variabilidade = m/s2
1,5
1,5
O nível de emissão de vibrações indicado nesta
ficha de informações foi medido em conformidade
com um teste padrão estabelecido pela norma
EN 60745 e poderá ser utilizado para comparar
ferramentas. Por conseguinte, este nível poderá ser
utilizado para uma avaliação preliminar da exposição
às vibrações.
ATENÇÃO: o nível de emissão de
vibrações declarado diz respeito às
principais aplicações da ferramenta. No
entanto, se a ferramenta for utilizada
para outras aplicações ou com outros
acessórios, ou tiver uma manutenção
insuficiente, o nível de emissão de
Identifique medidas de segurança
adicionais para proteger o utilizador
contra os efeitos das vibrações, tais
como: efectuar uma manutenção
correcta da ferramenta e dos
acessórios, manter as mãos quentes e
organizar padrões de trabalho.
Fusíveis
Europa
ferramentas de 230 V
10 amperes, tomadas
Definições: directrizes de segurança
As definições abaixo descrevem o nível de
gravidade de cada aviso. Leia o manual e preste
atenção a estes símbolos.
PERIGO: indica uma situação de perigo
eminente que, se não for evitada, irá
resultar em morte ou ferimentos
graves.
ATENÇÃO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não for
evitada, poderá resultar em morte ou
ferimentos graves.
CUIDADO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se
não for evitada, poderá resultar em
ferimentos ligeiros ou moderados.
AVISO: indica uma prática (não
relacionada com ferimentos) que,
se não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
Indica risco de choque eléctrico.
Indica risco de incêndio.
75
PORTUGUÊS
Declaração de conformidade da CE
b)
DIRECTIVA “MÁQUINAS”
D26500, D26501
A DEWALT declara que os produtos descritos em
“dados técnicos” se encontram em conformidade
com as seguintes normas e directivas:
2006/42/CE, EN 60745-1 e EN 60745-2-14.
Além disso, estes produtos também se encontram
em conformidade com a Directiva 2004/108/CE.
Para obter mais informações, contacte a DEWALT
através da morada indicada em seguida ou consulte
o verso do manual.
O abaixo assinado é responsável pela compilação
do ficheiro técnico e faz esta declaração em nome
da DEWALT.
Horst Grossmann
Vice-presidente da Divisão de Engenharia e
Desenvolvimento de Produtos
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
31.12.2009
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos, leia o manual de instruções.
Avisos de segurança gerais relativos
a ferramentas eléctricas
ATENÇÃO! leia todos os avisos de
segurança e todas as instruções.
O não seguimento dos avisos e das
instruções poderá resultar em choque
eléctrico, incêndio e/ou ferimentos
graves.
GUARDE TODOS OS AVISOS E INSTRUÇÕES PARA
CONSULTA POSTERIOR
Em todos os avisos que se seguem, o termo
“ferramenta eléctrica” refere-se à sua ferramenta
alimentada pela rede eléctrica (com fios) ou por uma
bateria (sem fios).
1) SEGURANÇA DA ÁREA DE TRABALHO
a) Mantenha a área de trabalho limpa e bem
iluminada. As áreas desorganizadas ou
escuras são propensas a acidentes.
76
c)
Não utilize as ferramentas eléctricas
em ambientes explosivos, como, por
exemplo, na presença de líquidos, gases
ou poeiras inflamáveis. As ferramentas
eléctricas criam faíscas que poderão inflamar
estas poeiras ou vapores.
Mantenha as crianças e outras pessoas
afastadas quando utilizar uma ferramenta
eléctrica. As distracções podem levar à
perda do controlo da ferramenta.
2) SEGURANÇA ELÉCTRICA
a) As fichas das ferramentas eléctricas
têm de ser compatíveis com a tomada
de electricidade. Nunca modifique a
ficha de forma alguma. Não utilize fichas
adaptadoras com ferramentas eléctricas
ligadas à terra. As fichas não modificadas e
as tomadas compatíveis reduzem o risco de
choque eléctrico.
b) Evite o contacto corporal com superfícies
e equipamentos ligados à terra, como,
por exemplo, tubagens, radiadores,
fogões e frigoríficos. Se o seu corpo estiver
“ligado” à terra, o risco de choque eléctrico é
maior.
c) Não exponha as ferramentas eléctricas
à chuva ou a condições de humidade. A
entrada de água numa ferramenta eléctrica
aumenta o risco de choque eléctrico.
d) Não aplique força excessiva sobre o
cabo. Nunca o utilize para transportar,
puxar ou desligar a ferramenta eléctrica.
Mantenha o cabo afastado de fontes de
calor, substâncias oleosas, extremidades
aguçadas ou peças móveis. Os cabos
danificados ou emaranhados aumentam o
risco de choque eléctrico.
e) Ao utilizar uma ferramenta eléctrica no
exterior, use uma extensão adequada
para utilização ao ar livre. A utilização de
um cabo adequado para uso ao ar livre
reduz o risco de choque eléctrico.
f) Se não for possível evitar trabalhar com
uma ferramenta eléctrica num local
húmido, utilize uma fonte de alimentação
protegida por um dispositivo de corrente
residual (DCR). A utilização de um DCR
reduz o risco de choque eléctrico.
3) SEGURANÇA PESSOAL
a) Mantenha-se alerta, preste atenção ao
que está a fazer e faça uso de bom senso
ao utilizar uma ferramenta eléctrica.
Não utilize uma ferramenta eléctrica
quando estiver cansado ou sob o efeito
de drogas, álcool ou medicamentos. Um
momento de distracção durante a utilização
PORTUGUÊS
b)
c)
d)
e)
f)
g)
de ferramentas eléctricas poderá resultar em
ferimentos graves.
Use equipamento de protecção pessoal.
Use sempre uma protecção ocular. O
equipamento de protecção, como, por
exemplo, uma máscara contra o pó, sapatos
de segurança antiderrapantes, um capacete
de segurança ou uma protecção auditiva,
usado nas condições apropriadas, reduz o
risco de ferimentos.
Evite accionamentos acidentais.
Certifique-se de que o interruptor da
ferramenta está na posição de desligado
antes de a ligar à tomada de electricidade
e/ou inserir a bateria, ou antes de pegar
ou transportar a ferramenta. Se mantiver
o dedo sobre o interruptor ao transportar
ferramentas eléctricas ou se as ligar à fonte
de alimentação com o interruptor ligado,
poderá originar acidentes.
Retire qualquer chave de ajuste ou chave
de porcas antes de ligar a ferramenta
eléctrica. Uma chave de porcas ou chave
de ajuste deixada numa peça móvel da
ferramenta poderá resultar em ferimentos.
Não se estique demasiado ao trabalhar
com a ferramenta. Mantenha sempre
os pés bem apoiados e um equilíbrio
apropriado. Desta forma, será mais fácil
controlar a ferramenta eléctrica em situações
inesperadas.
Use vestuário apropriado. Não use roupa
larga nem jóias. Mantenha o cabelo e
a roupa (incluindo luvas) afastados das
peças móveis. As roupas largas, as jóias
ou o cabelo comprido podem ficar presos
nestas peças.
Se forem fornecidos acessórios para a
ligação de equipamentos de extracção
e recolha de partículas, certifique-se
de que estes são ligados e utilizados
correctamente. A utilização de dispositivos
de extracção de partículas pode reduzir os
riscos relacionados com as mesmas.
4) UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS
ELÉCTRICAS
a) Não utilize a ferramenta eléctrica de
forma forçada. Utilize a ferramenta
eléctrica correcta para o seu trabalho. A
ferramenta eléctrica adequada irá efectuar o
trabalho de um modo mais eficiente e seguro
se for utilizada de acordo com a capacidade
para a qual foi concebida.
b) Não utilize a ferramenta eléctrica se
o respectivo interruptor não a ligar e
desligar. Qualquer ferramenta eléctrica
que não possa ser controlada através do
c)
d)
e)
f)
g)
interruptor de alimentação é perigosa e tem
de ser reparada.
Retire a ficha da tomada de electricidade
e/ou a bateria da ferramenta eléctrica
antes de efectuar quaisquer ajustes,
substituir acessórios ou guardar a
ferramenta. Estas medidas de segurança
preventivas reduzem o risco de ligar a
ferramenta eléctrica acidentalmente.
Guarde as ferramentas eléctricas que não
estiverem a ser utilizadas fora do alcance
de crianças e não permita que sejam
utilizadas por pessoas não familiarizadas
com as mesmas ou com estas instruções.
As ferramentas eléctricas são perigosas
nas mãos de pessoas que não possuam as
qualificações necessárias para as manusear.
Faça a devida manutenção das
ferramentas eléctricas. Verifique se as
peças móveis da ferramenta eléctrica
estão alinhadas e não emperram,
bem como se existem peças partidas
ou danificadas ou quaisquer outras
condições que possam afectar o
funcionamento da mesma. Se a
ferramenta eléctrica estiver danificada,
esta não deve ser utilizada até que seja
reparada. Muitos acidentes têm como
principal causa ferramentas eléctricas com
uma manutenção insuficiente.
Mantenha as ferramentas de corte
sempre afiadas e limpas. As ferramentas
de corte sujeitas a uma manutenção
adequada, com arestas de corte afiadas,
emperram com menos frequência e
controlam-se com maior facilidade.
Utilize a ferramenta eléctrica, os
acessórios, as brocas, etc., de acordo
com estas instruções, tendo em conta
as condições de trabalho e a tarefa a
ser efectuada. A utilização da ferramenta
eléctrica para fins diferentes dos previstos
poderá resultar em situações perigosas.
5) ASSISTÊNCIA
a) A sua ferramenta eléctrica só deve ser
reparada por um técnico qualificado
e só devem ser utilizadas peças
sobresselentes originais. Desta forma,
é garantida a segurança da ferramenta
eléctrica.
Regras de segurança específicas
adicionais para plainas
• Aguarde até que o cortador pare antes
de guardar a ferramenta. Um cortador
exposto pode bloquear a superfície, podendo
77
PORTUGUÊS
causar uma possível perda de controlo e lesões
graves.
1 Chave de porcas
1 Ejector de aparas
• Segure a ferramenta eléctrica apenas
pelas superfícies isoladas, porque o
cortador pode tocar no próprio cabo. O
contacto com um fio com tensão eléctrica
poderão fazer com que as peças de metal
expostas da ferramenta conduzam electricidade
e electrocutem o utilizador..
1 Deflector de aparas (apenas nos modelos K)
• Utilize grampos ou outro sistema prático
para fixar e apoiar a peça numa plataforma
estável. Se segurar a peça manualmente ou
contra o corpo pode causar instabilidade e
resultar em perda de controlo.
1 Esquema ampliado dos componentes
• Utilize uma máscara anti-poeira.
Riscos residuais
Apesar da aplicação dos regulamentos de
segurança relevantes e da implementação de
dispositivos de segurança, alguns riscos residuais
não podem ser evitados. Estes riscos são os
seguintes:
1 Saco para poeiras (apenas nos modelos K)
1 Adaptador de extracção de poeiras
1 Caixa de transporte (apenas modelos K)
1 Manual de instruções
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os
acessórios foram danificados durante o
transporte.
• Leve o tempo necessário para ler atentamente
e compreender todas as instruções neste
manual antes de utilizar o equipamento.
Descrição (fig. 1)
ATENÇÃO: nunca modifique a
ferramenta eléctrica nem qualquer um
dos seus componentes. Tal poderia
resultar em danos ou ferimentos.
– Danos auditivos.
a. Interruptor de ligar/desligar
– Risco de ferimentos causados por partículas
voadoras.
b. Botão de desbloqueio
– Risco de queimaduras devido aos acessórios
ficarem quentes durante a respectiva utilização.
– Risco de ferimentos devido a uma utilização
prolongada.
Símbolos na ferramenta
A ferramenta apresenta os seguintes símbolos:
Leia o manual de instruções antes de
utilizar este equipamento.
c. Saída de descarga das aparas
d. Botão de ajuste de profundidade da plaina/
pega frontal
e. Gradação de profundidade da plaina
f. Base de apoio de fixação
FUNÇÃO DE VELOCIDADE CONSTANTE (D26501)
A função de velocidade constante mantém a
velocidade de corte sob carga. Isto significa menos
ruído e uma velocidade de corte constante. Além
disso, a velocidade não aumenta bruscamente
quando levantar a ferramenta da peça.
POSIÇÃO DO CÓDIGO DE DATA (FIG. 1)
TRAVÃO ELECTRÓNICO (D26501)
O Código de data (aa), o qual também inclui o
ano de fabrico, está impresso na superfície do
equipamento.
O travão electrónico para os cortadores depois de
libertar o interruptor de ligar/desligar.
Exemplo:
2010 XX XX
Ano de fabrico
Conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Plaina
1 Guia paralela
1 Batente de profundidade recortado
1 Parafuso com orelhas
78
UTILIZAÇÃO ADEQUADA
As plainas D26500/D26501 foram concebidas para
trabalhos de plaina de madeira.
NÃO utilize a ferramenta em ambientes húmidos ou
na presença de gases ou líquidos inflamáveis.
Estas plainas são ferramentas eléctricas
profissionais.
NÃO permita que crianças entrem em contacto
com a ferramenta. É necessária supervisão
quando estas ferramentas forem manuseadas por
utilizadores inexperientes.
PORTUGUÊS
Segurança eléctrica
5. Inverta a lâmina ou substitua-a.
O motor eléctrico foi concebido apenas para uma
voltagem específica. Verifique sempre se a tensão
da tomada de electricidade corresponde à voltagem
indicada na placa com os requisitos de alimentação
da ferramenta.
6. Faça deslizar a lâmina para dentro do suporte.
No lado recortado (isto é, o lado onde está
montado o resguardo lateral), a lâmina de corte
deve ser lavada com a base de apoio da plaina.
A sua ferramenta da DEWALT possui
isolamento duplo, em conformidade com
a norma EN 60745. Por conseguinte, não
é necessária qualquer ligação à terra
Se o cabo de alimentação estiver danificado, este
tem de ser substituído por um cabo especialmente
preparado, disponível através dos centros de
assistência da DEWALT.
Utilizar uma extensão
Se for necessário utilizar uma extensão, use uma
extensão aprovada com 3 núcleos, adequada
para a potência de alimentação desta ferramenta
(consulte os dados técnicos). O diâmetro mínimo do
fio condutor é 1,5 mm2; o comprimento máximo da
extensão é 30 m.
Ao utilizar uma bobina de cabo, desenrole sempre o
cabo na íntegra.
MONTAGEM E AJUSTES
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos, desligue a unidade e
retire a respectiva ficha da tomada
de electricidade antes de instalar e
retirar acessórios, ajustar ou alterar
a configuração do equipamento
ou efectuar reparações. Certifiquese de que o gatilho se encontra na
posição de ferramenta desligada. Um
accionamento acidental da ferramenta
pode causar ferimentos.
Substituição das lâminas de corte
(fig. 2)
As lâminas de corte montadas nesta ferramenta são
reversíveis. Se ambos os lados estiverem gastos, é
necessário substituir as lâminas de corte.
ATENÇÃO: substitua sempre ambas
as lâminas.
1. Rode com cuidado a cabeça de corte (g) até a
primeira lâmina ficar visível.
2. Afrouxe os parafusos (h) utilizando a chave de
porcas fornecida.
3. Puxe para cima o resguardo lateral (i).
7. Ajuste a lâmina, tal como descrito abaixo.
8. Aperte os parafusos (h).
Repita o mesmo procedimento para a outra lâmina.
Substituição das lâminas (fig. 2)
1. Certifique-se de que a profundidade de corte
está regulada para 0 mm.
2. Verifique a posição da lâmina (j) em ambas as
extremidades. Utilize um objecto achatado para
nivelar ao longo de toda a base de apoio da
plaina.
3. A ponta da lâmina deve ser limpa com a
superfície da base de apoio da plaina.
4. Se for necessário ajustar, proceda do seguinte
modo:
Rode cada parafuso de ajuste (k) para dentro
ou fora, conforme necessário, até a ponta da
lâmina ficar alinhada com a base de apoio da
plaina.
Ajustar a profundidade de corte
(fig. 1)
Rode o botão de ajuste de profundidade de
corte da plaina (d). Uma rotação do botão de
ajuste equivale a uma alteração de 4,0 mm de
profundidade.
Uma gradação corresponde a uma profundidade de
corte de 0,1 mm.
Montar, retirar e ajustar a guia
paralela (fig. 3)
A guia paralela (l) é utilizada para um óptimo
controlo da ferramenta em peças estreitas. A guia
paralela pode ser encaixada em ambos os lados da
ferramenta.
1. Monte a guia paralela (l) de modo a que o perfil
da guia sirva de orientação a partir da parte
frontal da ferramenta até à parte de trás da
cabeça de corte.
2. Monte a guia paralela no orifício roscado (m) em
ambos os lados.
3. Aperte o parafuso com orelhas (n).
Para retirar a guia paralela, retire o parafuso com
orelhas.
4. Faça deslizar a lâmina (j) para fora do respectivo
suporte.
79
PORTUGUÊS
AJUSTE DA GUIA PARALELA
1. Afrouxe a porca com orelhas (o).
2. Ajuste a guia de modo a que haja espaço
suficiente na cabeça de corte para cortar a
superfície da peça.
3. Aperte a porca com orelhas.
Montar, retirar e ajustar o batente de
profundidade recortado (fig. 4)
1. Instale o batente de profundidade (p).
2. Aperte a porca com orelhas (q) para a altura
pretendida no orifício roscado (m) utilizando a
régua.
Para retirar o batente de profundidade, retire o
parafuso com orelhas.
saco para poeiras é padrão para os modelos K e
está disponível como opção para todos os outros
modelos.
1. Monte o ejector de aparas (r) na saída (c), tal
como indicado.
2. Monte o saco para poeiras (u) no ejector de
aparas.
3. Como alternativa, ligue a ferramenta a um
extractor de vácuo utilizando o adaptador (v).
MONTAGEM DO SACO PARA POEIRAS (FIG. 9)
1. Monte o saco para poeiras, alinhando as
ranhuras com extremidade aberta (z) com as
ranhuras (y) e encaixando o deflector (w) no
saco (x).
2. Rode o conjunto para a direita para bloqueá-lo.
3. Liberte os anéis (zz) para desdobrar o saco.
Montagem e remoção do ejector de
aparas (fig. 5, 6)
A ferramenta pode ser utilizada tanto para a
descarga de aparas do lado esquerdo ou direito.
Para efectuar a descarga de aparas do lado direito
(fig. 5), a ferramenta pode ser utilizada com ou sem
o ejector. O ejector deve ser utilizado em conjunto
com o adaptador de extracção de poeiras quando
estiver ligado a um extractor de vácuo.
1. Empurre o ejector (r) para dentro da saída
de descarga de aparas do lado direito (c) até
encaixar no local pretendido.
2. Para retirar o ejector, levante a alavanca (s) e
puxe o ejector para fora.
Deve utilizar sempre o ejector para a descarga de
aparas do lado esquerdo (fig. 6).
1. Levante a alavanca (s) para abrir o sistema de
fixação com mola (t).
2. Empurre o ejector (r) para dentro da saída de
descarga de aparas do lado esquerdo (c) até
encaixar no local pretendido.
3. Levante a alavanca.
4. Para retirar o ejector, levante a alavanca e puxe
o ejector para fora.
Extracção de poeiras (fig. 7–9)
ATENÇÃO: se adequado, ligue um
sistema de extracção de poeiras
concebido em conformidade com as
directivas aplicáveis no que respeita à
emissão de poeiras.
A ferramenta inclui um adaptador para ligar um
saco para poeiras ou um extractor de vácuo. O
80
4. Monte o saco para poeiras, tal como descrito
acima.
Antes de qualquer utilização
• Ajuste a profundidade de corte.
• Se necessário, monte e ajuste a guia paralela.
• Monte o ejector de aparas.
• Utilize apenas lâminas de corte afiadas.
FUNCIONAMENTO
Instruções de utilização
ATENÇÃO: cumpra sempre as
instruções de segurança e os
regulamentos aplicáveis.
ATENÇÃO: para reduzir o risco
de ferimentos graves, desligue
a ferramenta e, em seguida,
desligue-a da fonte de alimentação
antes de efectuar quaisquer ajustes
ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios.
Posição correcta das mãos (fig. 10)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, utilize SEMPRE
a ferramenta com as suas mãos na
posição correcta (exemplificada na
figura).
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, segure SEMPRE
a ferramenta com segurança,
antecipando uma reacção súbita por
parte da mesma.
PORTUGUÊS
A posição correcta das mãos requer a colocação
de uma mão na pega frontal (d) e a outra na pega
principal (t).
Esvaziar o saco para poeiras
(fig. 7–9)
Ligar e desligar a ferramenta (fig. 1)
A quantidade de aparas acumuladas no saco para
poeiras pode ser determinada a partir do deflector
transparente.
Por motivos de segurança, o interruptor desligar/
desligar (a) da sua ferramenta está equipado com
um botão de desbloqueio (b).
1. Prima o botão de bloqueio para desbloquear a
ferramenta.
2. Para ligar a ferramenta, prima o interruptor de
ligar/desligar (a). Depois de premir o interruptor
de ligar/desligar, o interruptor de bloqueio
é activado automaticamente para evitar um
arranque não pretendido da máquina.
ATENÇÃO: não ligue nem desligue a
ferramenta se os cortadores tocarem
na peça ou noutros materiais.
1. Retire o saco para poeiras (u).
2. Retire o deflector (w) do saco (x), rodando-o
para a esquerda.
3. Esvazie o conteúdo do saco num contentor do
lixo.
4. Monte de novo o saco para poeiras, alinhando
as ranhuras com extremidade aberta (z) com as
ranhuras (y) e encaixando o deflector no saco.
5. Rode o conjunto para a direita para bloqueá-lo.
6. Monte novamente o saco para poeiras.
Trabalhos com plaina (fig. 1)
1. Ligue a ferramenta.
Extracção de poeiras (fig. 7–9)
2. Desloque lentamente a ferramenta sobre a
peça.
Se utilizar a ferramenta dentro de casa durante
períodos prolongados, utilize um extractor de
poeiras adequado, concebido em conformidade
com as directivas aplicáveis no que respeita à
emissão de poeiras.
ATENÇÃO:
• A velocidade de avanço não deve ser
demasiado elevado, especialmente
se utilizar a profundidade máxima de
corte e largura da plaina.
• Tenha em atenção que vários cortes
superficiais são mais aconselháveis do
que um corte profundo.
• Desligue sempre a ferramenta quando
terminar o trabalho e antes de desligar
a máquina.
A ferramenta está equipada com um apoio de
estacionamento (f). Depois de desligar, pode guardar
a ferramenta sem ter de aguardar que os cortadores
parem de rodar.
Recorte
1. Monte e ajuste a guia paralela.
2. Monte e ajuste o batente de profundidade
recortado.
MANUTENÇÃO
A sua ferramenta eléctrica da DEWALT foi concebida
para funcionar durante um longo período de tempo
com uma manutenção mínima. Uma utilização
continuamente satisfatória depende de uma
manutenção apropriada da ferramenta e de uma
limpeza regular.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos, desligue a unidade e
retire a respectiva ficha da tomada
de electricidade antes de instalar e
retirar acessórios, ajustar ou alterar
a configuração do equipamento
ou efectuar reparações. Certifiquese de que o gatilho se encontra na
posição de ferramenta desligada. Um
accionamento acidental da ferramenta
pode causar ferimentos.
3. Efectue o procedimento indicado para trabalhos
com plaina.
Chanfragem de arestas
As ranhuras em V na peça da base de apoio
permitem a chanfragem de arestas.
Lubrificação
A sua ferramenta eléctrica não necessita de
lubrificação adicional.
81
PORTUGUÊS
Os regulamentos locais podem especificar a recolha
selectiva de produtos eléctricos na sua residência,
em centros municipais de resíduos ou através do
revendedor que lhe fornecer um novo produto.
Limpeza
ATENÇÃO: retire os detritos e as
partículas da caixa da unidade com ar
comprimido seco sempre que houver
uma acumulação de detritos dentro das
aberturas de ventilação e à volta das
mesmas. Use uma protecção ocular e
uma máscara contra o pó aprovadas ao
efectuar este procedimento.
ATENÇÃO: nunca utilize dissolventes
ou outros químicos abrasivos para
limpar as peças não metálicas da
ferramenta. Estes químicos poderão
enfraquecer os materiais utilizados
nestas peças. Utilize um pano
humedecido apenas com água e sabão
suave. Nunca deixe entrar qualquer
líquido para dentro da ferramenta.
Da mesma forma, nunca mergulhe
qualquer peça da ferramenta num
líquido.
Acessórios opcionais
ATENÇÃO: uma vez que apenas
foram testados com este produto
os acessórios disponibilizados pela
DEWALT, a utilização de outros
acessórios com esta ferramenta poderá
ser perigosa. Para reduzir o risco
de ferimentos, apenas deverão ser
utilizados acessórios recomendados
pela DEWALT com este produto.
Consulte o seu revendedor para obter mais
informações sobre os acessórios apropriados.
Proteger o meio ambiente
Recolha de lixo selectiva - este produto
não deve ser eliminado juntamente com o
lixo doméstico normal.
Se, um dia, o seu produto da DEWALT tiver de ser
substituído ou já não tiver utilidade, não se desfaça
do mesmo juntamente com o lixo doméstico.
Disponibilize este produto para recolha selectiva.
A recolha selectiva de embalagens
e produtos usados permite que os
materiais sejam reciclados e utilizados
novamente. A reutilização de materiais
reciclados ajuda a prevenir a poluição
ambiental e reduz a procura de matériasprimas.
82
A DEWALT disponibiliza um serviço de recolha
e reciclagem dos respectivos produtos quando
estes tiverem atingido o fim da sua vida útil. Para
tirar partido deste serviço, entregue o seu produto
em qualquer agente de reparação autorizado, o
qual procederá à respectiva recolha em nome da
DEWALT.
Poderá verificar a localização do agente de
reparação autorizado mais perto de si contactando
o representante local da DEWALT através da morada
indicada neste manual. Em alternativa, poderá
encontrar na internet (em www.2helpU.com)
uma lista dos agentes de reparação autorizados
da DEWALT, bem como os dados de contacto
completos do nosso serviço pós-venda.
PORTUGUÊS
GARANTIA
A DEWALT confia na qualidade dos seus
produtos e, como tal, oferece uma garantia
excepcional aos utilizadores profissionais
deste equipamento. Esta declaração de
garantia complementa os seus direitos
contratuais enquanto utilizador profissional
ou os seus direitos legais enquanto utilizador
privado não profissional, não os prejudicando,
seja de que forma for. A garantia é válida
nos Estados-membros da União Europeia e
nos países-membros da Zona Europeia de
Comércio Livre.
• GARANTIA DE SATISFAÇÃO DE 30 DIAS •
Se não estiver completamente satisfeito
com o desempenho da sua ferramenta da
DEWALT, basta devolvê-la ao revendedor
no prazo de 30 dias, juntamente com
a respectiva embalagem e todos os
componentes originais, para obter um
reembolso total ou trocá-la por outra
ferramenta. O produto apenas poderá ter
sido sujeito a um desgaste normal, sendo
necessário apresentar uma prova de compra.
• Não tenham sido realizadas reparações
por pessoas não autorizadas;
• Seja apresentada uma prova de compra.
• O produto seja devolvido juntamente
com a respectiva embalagem e todos os
componentes originais
Se quiser apresentar uma reclamação,
contacte o seu revendedor ou verifique a
localização do seu agente de reparação
DEWALT mais próximo, indicado no
catálogo DEWALT ou contacte um escritório
da DEWALT na morada indicada neste
manual. Poderá encontrar na Internet uma
lista dos agentes de reparação autorizados da
DEWALT, bem como os dados de contacto
completos do nosso serviço pós-venda no
site: www.2helpU.com
• CONTRATO DE UM ANO DE
ASSISTÊNCIA GRATUITA •
Se necessitar de manutenção ou assistência
para a sua ferramenta DEWALT, num
período de 12 meses após a respectiva
data de compra, terá direito a um visita de
assistência gratuita. Esta visita será efectuada
gratuitamente num agente de reparação
autorizado da DEWALT. Será necessário
apresentar uma prova de compra. Inclui
mão-de-obra. O serviço inclui a mãode- obra,
mas exclui quaisquer acessórios e peças
sobresselentes, a não ser que estes se
tenham avariado ao abrigo da garantia.
• GARANTIA TOTAL DE UM ANO •
Se o seu produto da DEWALT apresentar
um funcionamento anómalo resultante de
materiais ou mão-de-obra defeituosos num
período de 12 meses após a respectiva data
de compra, a DEWALT garante a substituição
gratuita de todas as peças defeituosas ou, de
acordo com o nosso critério, a substituição
gratuita da unidade, desde que:
• O produto não tenha sido utilizado
incorrectamente ou de forma abusiva;
• O produto apenas tenha sido sujeito a
um desgaste normal;
83
SUOMI
HÖYLÄ
D26500, D26501
Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle
voidaan vähentää merkittävästi
pitämällä työkalu ja sen varusteet
kunnossa, pitämällä kädet lämpiminä
ja kiinnittämällä huomiota työn
jaksottamiseen.
Onnittelut!
Olet valinnut DEWALT-työkalun. Monien vuosien
kokemus, huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot
tekevät DEWALT-työkaluista luotettavia kumppaneita
ammattilaisille.
Tekniset tiedot
Jännite
Tyyppi
Virransyöttö
Kuormittamaton nopeus
Pöydän pituus
Höyläysleveys
Weight
W
väh.-1
mm
mm
kg
D26500
230
1
1050
13500
320
82
4
LPA
KPA
LWA
KWA
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
90
3
99
3,2
(äänenpaine)
(äänenpaineen vaihtelu)
(ääniteho)
(äänitehon vaihtelu)
V
D26501
230
1
1150
11500
320
82
4
86
3
95
3,2
Tärinän kokonaisarvot (kolmiakselivektorisumma) EN 60745
-standardin mukaisesti:
Tärinän päästöarvo ah
ah =
m/s2
4,2
4,5
Vaihtelu K =
m/s2
1,5
1,5
Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu
EN 60745 -standardin mukaisesti. Sitä voidaan
käyttää verrattaessa työkaluja keskenään. Sitä
voidaan käyttää arvioitaessa altistumista.
VAROITUS: Ilmoitettu tärinä esiintyy
käytettäessä työkalua sen varsinaiseen
käyttötarkoitukseen. Jos työkalua
käytetään erilaiseen tarkoitukseen, jos
siihen on kiinnitetty erilaisia lisävarusteita
tai jos sitä on hoidettu huonosti, tärinä
voi lisääntyä. Tämä voi vaikuttaa
merkittävästi altistumiseen työkalua
käytettäessä.
Tärinä vähentyy, kun työkalusta
katkaistaan virta tai se toimii
tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää tärinää
merkittävästi työkalua käytettäessä.
84
Sulakkeet
Eurooppa
230 voltin työkalut
10 ampeerin sulake
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue
käyttöohje ja kiinnitä huomiota näihin symboleihin.
VAARA: Ilmaisee, että on olemassa
hengen- tai vakavan henkilövahingon
vaara.
VAROITUS: Ilmoittaa, että on
olemassa hengen- tai vakavan vaaran
mahdollisuus.
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista
vaaratilannetta. Ellei tilannetta
korjata, saattaa aiheutua lievä tai
keskinkertainen loukkaantuminen.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn,
joka ei välttämättä aiheuta
henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa
omaisuusvahingon.
Sähköiskun vaara!
Tulipalon vaara.
SUOMI
EU-yhdenmukaisuusilmoitus
KONEDIREKTIIVI
D26500, D26501
DEWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät
seuraavat määräykset:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-14.
Nämä tuotteet täyttävät myös direktiivin 2004/108/
EU vaatimukset. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden
DEWALTiin. Osoitteet näkyvät käyttöohjeen
takasivulla.
Allekirjoittaja vastaa teknisistä tiedoista ja antaa
tämän vakuutuksen DEWALTin puolesta.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
31.12.2009
VAROITUS: Loukkaantumisriskin
vähentämiseksi lue tämä käyttöohje.
Sähkötyökalun yleiset
turvallisuusvaroitukset
VAROITUS! Lue kaikki
turvallisuusvaroitukset ja ohjeet Jos
varoituksia ja ohjeita ei noudateta, on
olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai
vakavan henkilövahingon vaara.
SÄILYTÄ KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET
MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN
Näissä varoituksissa käytettävä sähkötyökaluilmaus viittaa verkkovirtaan yhdistettävään tai
akkukäyttöiseen työkaluun.
1) TYÖSKENTELYALUEEN TURVALLISUUS
a) Pidä työskentelyalue siistinä ja kirkkaasti
valaistuna. Onnettomuuksia sattuu
herkemmin epäsiistissä tai huonosti
valaistussa ympäristössä.
b) Älä käytä sähkötyökaluja, jos on olemassa
räjähdysvaara esimerkiksi syttyvien
nesteiden, kaasujen tai pölyn vuoksi.
c)
Sähkötyökalujen aiheuttamat kipinät voivat
sytyttää pölyn tai kaasut.
Pidä lapset ja sivulliset kaukana
käyttäessäsi sähkötyökalua.
Keskittymiskyvyn herpaantuminen voi
aiheuttaa hallinnan menettämisen.
2) SÄHKÖTURVALLISUUS
a) Pistokkeen ja pistorasian on vastattava
toisiaan. Älä koskaan tee pistokkeeseen
mitään muutoksia. Älä yhdistä
maadoitettua sähkötyökalua jatkojohtoon.
Sähköiskun vaara vähenee, jos pistokkeisiin ei
tehdä muutoksia ja ne yhdistetään vain niille
tarkoitettuihin pistorasioihin.
b) Älä kosketa maadoituksessa käytettäviin
pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin
ja jäähdytyslaitteisiin. Voit saada
sähköiskun, jos kehosi on maadoitettu.
c) Älä altista sähkötyökaluja sateelle tai
kosteudelle. Sähkötyökaluun menevä vesi
lisää sähköiskun vaaraa.
d) Älä vaurioita sähköjohtoa. Älä kanna
työkaluja sähköjohdosta tai vedä
pistoketta pistorasiasta sähköjohdon
avulla. Pidä sähköjohto kaukana
kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista
tai liikkuvista osista. Vaurioituneet tai
sotkeutuneet johdot lisäävät sähköiskun
vaaraa.
e) Jos käytät sähkötyökalua ulkona, käytä
vain ulkokäyttöön tarkoitettua jatkojohtoa.
Ulkokäyttöön tarkoitetun sähköjohdon
käyttäminen vähentää sähköiskun vaaraa.
f) Jos sähkötyökalua on käytettävä
kosteassa paikassa, käytä vikavirtasuojaa.
Tämä vähentää sähköiskun vaaraa.
3) HENKILÖSUOJAUS
a) Käyttäessäsi sähkötyökalua pysy
valppaana, keskity työhön ja käytä
tervettä järkeä. Älä käytä tätä työkalua
ollessasi väsynyt tai alkoholin, huumeiden
tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
Keskittymisen herpaantuminen hetkeksikin
sähkötyökalua käytettäessä voi aiheuttaa
vakavan henkilövahingon.
b) Käytä henkilösuojausvarusteita. Käytä
aina suojalaseja. Hengityssuojaimen,
liukumattomien turvajalkineiden, kypärän
ja kuulosuojaimen käyttäminen vähentää
henkilövahinkojen vaaraa.
c) Estä tahaton käynnistäminen. Varmista,
että virtakytkin on OFF-asennossa, ennen
kuin kytket sähkötyökalun pistorasiaan,
yhdistät siihen akun, nostat työkalun
käteesi tai kannat sitä. Sähkötyökalun
85
SUOMI
d)
e)
f)
g)
kantaminen sormi virtakytkimellä lisää
onnettomuusvaaraa.
Poista kaikki säätöavaimet tai vääntimet
ennen sähkötyökalun käynnistämistä.
Sähkötyökalun pyörivään osaan jäänyt
säätöavain tai väännin voi aiheuttaa
henkilövahingon.
Älä kurkottele. Seiso aina vakaasti
tasapainossa. Näin voit hallita sähkötyökalua
paremmin odottamattomissa tilanteissa.
Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita
tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja kädet
loitolla liikkuvista osista. Löysät vaatteet,
korut tai pitkät hiukset voivat tarttua liikkuviin
osiin.
Jos käytettävissä on laitteita pölyn
ottamiseksi talteen, käytä niitä. Pölyn
ottaminen talteen voi vähentää pölyn
aiheuttamia vaaroja.
4) SÄHKÖTYÖKALUISTA HUOLEHTIMINEN
a) Älä kohdista sähkötyökaluun liikaa
voimaa. Valitse käyttötarkoituksen
kannalta oikea sähkötyökalu. Sähkötyökalu
toimii paremmin ja turvallisemmin,
kun sitä käytetään sille suunniteltuun
käyttötarkoitukseen.
b) Älä käytä työkalua, jos virtakytkin ei toimi.
Jos sähkötyökalua ei voi hallita kytkimen
avulla, se on vaarallinen ja se on korjattava.
c) Katkaise sähkötyökalusta virta ja irrota
sen pistoke pistorasiasta tai irrota akku
siitä ennen säätämistä, varusteiden
vaihtamista tai sähkötyökalun asettamista
säilytykseen. Näin voit vähentää vahingossa
käynnistymisen aiheuttaman henkilövahingon
vaaraa.
d) Varastoi sähkötyökaluja lasten
ulottumattomissa. Älä anna
sähkötyökaluihin tottumattomien tai näihin
ohjeisiin perehtymättömien henkiöiden
käyttää sähkötyökaluja. Sähkötyökalut
ovat vaarallisia kouluttamattomien käyttäjien
käsissä.
e) Pidä sähkötyökalut kunnossa. Tarkista
liikkuvat osat, niiden kiinnitys, osien eheys
ja muut toimintaan vaikuttavat tekijät. Jos
havaitset vaurioita, korjauta sähkötyökalu
ennen niiden käyttämistä. Huonosti
kunnossapidetyt sähkötyökalut aiheuttavat
onnettomuuksia.
f) Pidä leikkaavat pinnat terävinä ja
puhtaina. Kunnossa pidettyjen leikkaavia
teräviä reunoja sisältävien työkalut
todennäköisyys jumiutua vähenee, ja niitä on
helpompi hallita.
g) Käytä sähkötyökalua ja sen tarvikkeita,
kuten poranteriä, näiden ohjeiden
86
mukaisesti. Ota työskentelyolosuhteet ja
tehtävä työ huomioon. Jos sähkötyökalua
käytetään näiden ohjeiden vastaisesti, voi
syntyä vaaratilanne.
5) HUOLTO
a) Korjauta työkalu valtuutetulla asentajalla.
Varaosina on käytettävä vain alkuperäisiä
vastaavia osia. Tämä varmistaa
sähkötyökalun turvallisuuden.
Lisäturvasääntöjä höylille
• Odota, että laite pysähtyy ennen kuin laitat
työkalun alas. Paljaana olevan höylä saattaa
tarttua pintaan, mikä voi aiheuttaa hallinnan
menetyksen ja vakavan loukkaantumisen.
• Pidä sähkötyökalua vain sen eristetyistä
tarttumapinnoista, koska höylä saattaa
osua omaan johtoonsa. Laitteen osuminen
jännitteiseen johtoon tekee sen paljaista
metalliosista jännitteisiä, joten käyttäjä voi saada
sähköiskun.
• Käytä puristimia tai muuta käytännöllistä
tapaa kiinnittää ja tukea työkappale
tukevalle alustalle. Työn pitäminen käsin tai
vartaloa vasten on epävakaata ja saattaa johtaa
kontrollin menetykseen.
• Käytä pölysuojainta.
Vaarat
Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden
käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida
välttää. Näitä ovat seuraavat:
– Kuulon heikkeneminen.
– Lentävien kappaleiden aiheuttamat
henkilövahingot.
– Käytön aikana kuumenevien varusteiden
aiheuttamat palovammat.
– Pitkäaikaisen käyttämisen aiheuttamat
henkilövahingot.
Työkalun merkinnät
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
PÄIVÄMÄÄRÄKOODIN SIJAINTI (KUVA [FIG.] 1)
Päivämääräkoodi (aa) on merkitty koteloon. Se
sisältää myös valmistusvuoden.
Esimerkki:
2010 XX XX
Valmistusvuosi
SUOMI
Pakkauksen sisältö
Sähköturvallisuus
Pakkauksen sisältö:
Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista
aina, että verkkovirran jännite vastaa tyyppikilpeen
merkittyä jännitettä.
1 höylä
1 ohjausviivain
1 huullossyvyyden pysäytin
1 siipiruuvi
1 jakoavain
1 purunpoistoliitin
1 purunpoistonohjain (vain K-mallit)
Tämä DEWALT-työkalu on kaksoiseristetty
EN 60745 -säädösten mukaisesti, joten
maadoitusjohdinta ei tarvita.
Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella
johdolla, jonka voi hankkia DEWALTin huoltoorganisaation kautta.
1 pölypussi (vain K-mallit)
Jatkojohdon käyttäminen
1 pölynpoiston sovitin
Jos on käytettävä jatkojohtoa, käytä tälle työkalulle
soveltuvaa 3-kaapelista jatkojohtoa. Lisätietoja on
teknisissä tiedoissa. Johdinten pienin koko on
1,5 mm2 ja suurin pituus 30 m.
1 laukku (vain K-mallit)
1 Käyttöohje
1 Poikkileikkauspiirros
• Tarkista, onko työkalussa, osissa tai tarvikkeissa
kuljetusvaurioita.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen
käyttämistä.
Kuvaus (kuva 1)
VAROITUS: Älä tee työkaluun tai sen
osiin mitään muutoksia. Tällöin voi
aiheutua omaisuus- tai henkilövahinkoja.
a. Virtakytkin
b. Lukituksen vapautuspainike
c. Purunpoisto
d. Höyläyksen syvyyden säätönuppi / etukahva
e. Höyläyssyvyyden asteikko
f. Seisontakenkä
JATKUVAN NOPEUDEN OMINAISUUS (D26501)
Jatkuvan nopeuden ominaisuus ylläpitää
leikkausnopeuden kuormitettaessa. Tämä tarkoittaa
vähemmän melua ja jatkuvan leikkausnopeuden.
Tämän lisäksi nopeus ei kasva dramaattisesti, kun
työkalu nostetaan pois työkappaleelta.
ELEKTRONINEN JARRU (D26501)
Elektroninen jarru pysäyttää laitteen toiminnan, kun
virtakytkin vapautetaan.
KÄYTTÖTARKOITUS
D26500/D26501-höylät on tarkoitettu ammattimaiseen puun höyläämiseen.
ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen
lähellä on syttyviä nesteitä tai kaasuja.
Nämä höylät ovat ammattimaisia sähkötyökaluja.
ÄLÄ anna lasten koskea työkaluun. Kokemattomat
henkilöt saavat käyttää tätä laitetta vain valvotusti.
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan
auki.
KOKOAMINEN JA SÄÄTÄMINEN
VAROITUS: Loukkaantumisvaaran
vähentämiseksi katkaise laitteesta
virta ja irrota pistoke pistorasiasta
ennen varusteiden asentamista tai
irrottamista sekä ennen säätöjen
ja korjausten tekemistä. Varmista,
että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos
laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua
loukkaantuminen.
Leikkuuterän vaihtaminen (kuva 2)
Työkaluun kiinnitetyt leikkuuterät voi kääntää. Jos
molemmat puolet ovat kuluneet, leikkuuterät täytyy
vaihtaa.
VAROITUS: Vaihda aina terät
samanaikaisesti.
1. Kierrä varovasti teräpäätä (g) kunnes
ensimmäinen terä tulee näkyviin.
2. Irrota pultit (h) mukana toimitetulla
kiintoavaimella.
3. Vedä sivusuojus (i) ylös.
4. Liu'uta terä (j) pois pidikkeistään.
5. Käännä terä tai vaihda se uuteen.
6. Liu'uta terä pidikkeeseen. Uurtopuolella
(eli puolella, jolle sivusuojus on asennettu),
leikkuuterän täytyy olla samassa tasossa
höyläyskengän kanssa.
7. Säädä terä alla kuvatulla tavalla
8. Kiristä pultit (h).
Toista sama toisella terällä.
87
SUOMI
Terien säätö (kuva 2)
1. Varmista, että leikkuusyvyydeksi on asetettu 0
mm.
2. Tarkista terän (j) asento molemmissa
päissä. Käytä tasaista esinettä tasaimena
höyläyskengän päällä.
3. Terän kärjen täytyy olla samalla tasolla
höyläyskengän pinnan kanssa.
4. Jos säätöä tarvitaan, tee se seuraavalla tavalla:
Käännä jokaista säätöruuvia (k) sisään tai ulos
tarpeen mukaan kunnes terän kärki on samalla
tasolla höyläyskengän kanssa.
Leikkaussyvyyden säätäminen
(kuva 1)
Käännä leikkaussyvyyden säätönuppia (d). Yksi
säätönupin kierros vastaa 4,0 mm:n muutosta
syvyydessä.
Yksi aste vastaa 0,1 mm:n leikkaussyvyyttä.
Ohjausviivaimen asentaminen,
poistaminen ja säätö (kuva 3)
Ohjausviivainta (l) käytetään työkalun optimaaliseen
hallintaan kapeissa työkappaleissa. Ohjausviivaimen
voi asentaa työkalun molemmille puolille.
1. Kokoa ohjausviivain (l) niin, että ohjausviivaimen
profiili tarjoaa ohjausta työkalun edestä aina
teräpään taakse.
2. Asenna ohjausviivain kierteiseen reikään (m)
jommaltakummalta puolelta.
3. Kiristä siipiruuvi (n).
Irrota ohjausviivain irrottamalla siipiruuvi.
OHJAUSVIIVAIMEN HIENOSÄÄTÖ
Purunpoistoliittimen asentaminen ja
poistaminen (kuvat 5, 6)
Työkaluun voi liittää purunpoistoliittimen sekä
vasemmalle että oikealle puolelle.
Kun halutaan poistaa purut oikealta puolelta (kuva 5),
työkalua voidaan käyttää purunpoistoliittimen kanssa
tai sitä ilman. Purunpoistoa täytyy käyttää yhdessä
pölynpoiston sovittimen kanssa, kun se liitetään
pölynpoistolaitteeseen.
1. Työnnä poistoliitin (r) oikeanpuoleiseen
purunpoistoliitäntään (c), kunnes se napsahtaa
paikalleen.
2. Poista poistoliitin nostamalla vipua (s) ja
vetämällä poistoliitin pois.
Kun halutaan poistaa purut vasemmalle (kuva 6),
poistoliitintä täytyy aina käyttää.
1. Nosta vipu (s) ja avaa jousitettu suljin (t).
2. Työnnä poistoliitin (r) vasemmanpuoleiseen
purunpoistoliitäntään (c), kunnes se napsahtaa
paikalleen.
3. Vapauta vipu.
4. Poista poistoliitin nostamalla vipua ja vetämällä
poistoliitin pois.
Pölyn poistaminen (kuvat 7–9)
VAROITUS: Liitä pölypäästöjen
säännösten mukainen pölynpoistolaite
aina mahdollisuuksien mukaan.
Työkalussa on sovitin pölypussin tai
pölynpoistolaitteen liittämiseen. Pölypussi on vakiona
K-malleissa ja se on saatavissa lisävarusteena
kaikkiin muihin malleihin.
1. Sovita purunpoistoliitin (r) aukkoon (c) kuvassa
näytetyllä tavalla.
1. Löysää siipimutteri (o).
2. Liitä pölypussi (u) purunpoistoliittimeen.
2. Säädä ohjain niin, että teräpäätä on juuri
tarpeeksi työkappaleen pinnan leikkaamiseen.
3. Liitä työkalu vaihtoehtoisesti
pölynpoistolaitteeseen käyttämällä sovitinta (v).
3. Kiristä siipimutteri.
Huullossyvyyden pysäyttimen
asentaminen, poistaminen ja säätö
(kuva 4)
1. Asenna pysäytin (p).
2. Kiristä siipipultti (q) halutulle korkeudelle
kierteiseen reikään (m) asteikon avulla.
Irrota pysäytin irrottamalla siipiruuvi.
88
PÖLYPUSSIN KOKOAMINEN (KUVA 9)
1. Kokoa pölypussi kohdistamalla avautuvat
aukot (z) koloihin (y) ja sovittamalla ohjain (w)
pussiin (x).
2. Käännä kokoonpanoa myötäpäivään ja lukitse
se paikalleen.
3. Vapauta lenkit (zz) ja kääri pussi auki.
4. Säädä pölypussia yllä kuvatulla tavalla.
SUOMI
Ennen käyttämistä
• Säädä leikkaussyvyys.
• Asenna ja säädä sivukahva tarpeen mukaan.
• Kiinnitä purunpoistoliitin.
• Muista, että useat matalat leikkaukset
ovat parempia kuin yksi syvä.
• Sammuta työkalu aina, kun työ on
valmis ja ennen kuin otat pistokkeen
pois pistorasiasta.
TOIMINTA
Työkalussa on seisontakenkä (f). Sammuttamisen
jälkeen työkalu voidaan laittaa alas ilman, että täytyy
odottaa terien pysähtymistä.
Käyttöohjeet
Huullostaminen
• Käytä vain teräviä leikkuuteriä.
VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita
ja määräyksiä.
1. Asenna ja säädä ohjausviivain.
VAROITUS: Vakavan
henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta
virta ja irrota sen pistoke
pistorasiasta ennen säätämistä
tai varusteiden irrottamista tai
asentamista.
3. Jatka samalla tavalla kuin höyläyksessä.
Käsien oikea asento (kuva 10)
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitämällä kädet
AINA oikeassa asennossa.
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitelemällä
työkalua AINA tiukassa otteessa.
Käsien oikea asento tarkoittaa toisen käden
pitämistä etukahvassa (d) ja toisen käden pitämistä
pääkahvalla (t).
Käynnistäminen ja sammuttaminen
(kuva 1)
2. Asenna ja säädä huullossyvyyden pysäytin.
Viistot reunat
V-urat kengän etuosassa mahdollistavat
viistottamisen.
Pölypussin tyhjennys (kuva 7–9)
Pölypussiin kerääntyneiden purujen määrä voidaan
määrittää läpinäkyvästä ohjaimesta.
1. Poista pölypussi (u)
2. Poista ohjain (w) pussista (x) kääntämällä sitä
vastapäivään.
3. Tyhjennä pussin sisältö jätesäiliöön.
4. Kokoa pölypussi uudelleen kohdistamalla
avautuvat aukot (z) koloihin (y) ja sovittamalla
ohjain pussiin.
5. Käännä kokoonpanoa myötäpäivään ja lukitse
se paikalleen.
6. Asenna pölypussi uudelleen.
Turvasyistä työkalun virtakytkin (a) on varustettu
lukituksen vapautuspainikkeella (b).
1. Paina lukituksen vapautuspainiketta
vapauttaaksesi työkalu.
Pölyn poistaminen (kuvat 7–9)
2. Käynnistä työkalu painamalla virtakytkintä
(a). Kun virtakytkin vapautetaan, lukituksen
vapautuspainike kytkeytyy päälle ja estää
koneen tahattoman käynnistymisen.
Kun työkalua käytetään sisätiloissa pidemmän aikaa,
käytä sopivaa pölynpoistolaitetta, joka on suunniteltu
pölynpoistoa koskevien sovellettavien direktiivien
mukaan.
VAROITUS: Älä käynnistä tai sammuta
työkalua, kun terät koskettavat
työkappaletta tai muita materiaaleja.
Höyläys (kuva 1)
1. Käynnistä työkalu.
2. Liikuta työkalua hitaasti työkappaleen yli.
VAROITUS:
• Syöttönopeus ei saa olla liian suuri
erityisesti silloin, kun käytetään suurinta
leikkaussyvyyttä ja höyläysleveyttä.
KUNNOSSAPITO
DEWALT-työkalusi on suunniteltu käytettäväksi
pitkään ja edellyttämään vain vähän kunnossapitoa.
Oikea käsittely ja säännöllinen puhdistus varmistavat
laitteen ongelmattoman toiminnan.
VAROITUS: Loukkaantumisvaaran
vähentämiseksi katkaise laitteesta
virta ja irrota pistoke pistorasiasta
ennen varusteiden asentamista tai
irrottamista sekä ennen säätöjen
89
SUOMI
ja korjausten tekemistä. Varmista,
että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos
laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua
loukkaantuminen.
Voiteleminen
Tätä sähkötyökalua ei tarvitse voidella.
Puhdistaminen
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly
kotelosta kuivalla ilmalla, kun sitä kertyy
ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden ympärille.
Käytä tällöin hyväksyttyjä silmäsuojuksia
ja hengityssuojainta.
VAROITUS: Älä koskaan puhdista
muita kuin metallipintoja liuottimien tai
muiden voimakkaiden kemikaalien avulla.
Nämä kemikaalit voivat heikentää näissä
osissa käytettyjä materiaaleja. Käytä
vain vedellä ja miedolla pesuaineella
kostutettua kangasta. Älä päästä mitään
nestettä laitteen sisään. Älä upota
mitään laitteen osaa nesteeseen.
Lisävarusteet
VAROITUS: Muita kuin DEWALTlisävarusteita ei ole testattu tämän
työkalun kanssa, joten niiden
käyttäminen voi olla vaarallista.
Käytä tämän laitteen kanssa vain
DEWALTin suosittelemia varusteita
vahingoittumisvaaran vähentämiseksi.
Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi.
Ympäristön suojeleminen
Toimita tämä laite kierrätykseen. Tätä
tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen
mukana.
Jos DEWALT-tuote on tullut elinkaarensa päähän
tai jos et enää tarvitse sitä, älä hävitä sitä
kotitalousjätteenä. Toimita se kierrätykseen.
Kierrätykseen toimitetut käytetyt tuotteet
ja pakkaus voidaan käyttää uudelleen.
Tämä suojelee ympäristöä ja vähentää
raaka-aineiden tarvetta.
90
Paikallisissa määräyksissä voidaan edellyttää, että
sähkölaitteet on toimitettava kierrätysasemalle tai
jälleenmyyjälle, jolta ostit uuden tuotteen.
DEWALT kierrättää DEWALT-tuotteet, kun ne
ovat tulleet elinkaarensa päähän. Voit käyttää
tätä palvelua palauttamalla tuotteen valtuutettuun
huoltokorjaamoon. Se toimitetaan sieltä meille.
Saat lähimmän valtuutetun DEWALT-huoltokorjaamon
tiedot ottamalla yhteyden lähimpään DEWALTtoimipisteeseen. Yhteystiedot ovat tässä
käyttöohjeessa. Luettelo valtuutetuista DEWALThuoltokorjaamoista ja myynnin jälkeisestä palvelusta
on Internet-sivustossa www.2helpU.com.
SUOMI
TAKUU
DEWALT luottaa tuotteidensa laatuun
ja antaa erinomaisen takuun tämän
tuotteen ammattikäyttäjille. Tämä takuu
laajentaa käyttäjän oikeuksia heikentämättä
ammattikäyttäjän sopimuspohjaisia
oikeuksia eikä yksityisen muun kuin
ammattikäyttäjän lainsäädäntöön perustuvia
oikeuksia. Tämä takuu on voimassa
kaikissa EU- ja ETA-maissa.
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU
ILMAN RISKEJÄ •
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALTtyökalun toimintaan, palauta se
ostopaikkaan 30 päivän kuluessa kaikkine
osineen. Saat rahat takaisin. Tuote saa olla
kulunut vain kohtalaisesti, ja ostotodistus on
esitettävä.
• VUODEN HUOLTOSOPIMUS MAKSUTTA •
Jos DEWALT-työkalusi tarvitsee huoltoa 12
kuukauden kuluessa ostosta, olet oikeutettu
yhteen maksuttomaan huoltoon. Huollon
suorittaa maksutta valtuutettu DEWALTkorjaamo. Ostotodistus on esitettävä. Takuu
kattaa myös työn. Takuu ei kata tarvikkeita
eikä varaosia, ellei niissä ole vikaa.
• YHDEN VUODEN TÄYSI TAKUU •
Jos DEWALT-tuotteeseesi tulee vika 12
kuukauden aikana ostopäivästä materiaali
tai valmistustyövirheen vuoksi, DEWALT
vaihtaa kaikki vialliset osat maksutta
tai harkintansa mukaan vaihtaa laitteen
maksutta edellyttäen, että:
• laitetta ei ole väärinkäytetty,
• laite on kulunut vain normaalisti,
• valtuuttamattomat henkilöt eivät ole
yrittäneet korjata laitetta,
• ostotodistus esitetään,
• laite palautetaan kaikkine alkuperäisine
osineen.
Voit pyytää takuuhuoltoa ottamalla
yhteyden laitteen jälleenmyyjään tai
lähimpään valtuutettuun DEWALT
huoltokorjaamoon. Saat yhteystiedot
DEWALT -kuvastosta tai ottamalla yhteyden
tässä käyttöohjeessa näkyvään DEWALTin
toimipaikkaan. Luettelo valtuutetuista
DEWALT-huoltokorjaamoista ja myynnin
jälkeisestä palvelusta on Internet-sivustossa:
www.2helpU.com
91
SVENSKA
HYVEL
D26500, D26501
avstängt, eller när det är igång utan att
utföra sitt arbete. Detta kan avsevärt
minska exponeringsnivån under hela
dess arbetstid.
Gratulerar!
Du har valt ett DEWALT-verktyg. År av erfarenhet,
grundlig produktutveckling och innovation gör
DEWALT till en av de pålitligaste partnerna för
fackmannamässiga elverktygs-användare.
Identifiera ytterligare säkerhetsåtgärder
för att skydda handhavaren mot
verkningarna av vibration, såsom att:
underhålla verktyget och tillbehören,
hålla händerna varma, organisera
arbetsgången.
Tekniska data
Spänning
Typ
Strömförsörjning
Varvtal obelastad
Fotlängd
Hyvelbredd
Vikt
LPA
KPA
LWA
KWA
(ljudtryck)
(ljudtryck, osäkerhet)
(ljudstyrka)
(ljudstyrka, osäkerhet)
W
min-1
mm
mm
kg
D26500
230
1
1050
13500
320
82
4
D26501
230
1
1150
11500
320
82
4
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
90
3
99
3,2
86
3
95
3,2
V
Vibration totalvärde (triaxvektor-summa) fastställd i enlighet med
EN 60745:
Vibration, emissionsvärde ah
ah =
m/s2
4,2
4,5
Osäkerhet K =
m/s2
1,5
1,5
Den emissionsnivå för vibration som anges i detta
informationsblad har uppmätts i enlighet med en
standardiserad test som anges i EN 60745, och
den kan användas för att jämföra ett verktyg med
ett annat. Den kan användas för att få fram en
preliminär uppskattning av exponering.
VARNING: Den angivna emissionsnivån
för vibration gäller vid verktygets
huvudsakliga användning. Om
verktyget emellertid används för andra
tillämpningar, med andra tillbehör,
eller om det är dåligt underhållet kan
vibrationen avvika. Detta kan avsevärt
öka exponeringsnivån under hela dess
arbetstid.
En uppskattning av exponeringsnivån
för vibrationer bör dessutom ta med
i beräkningen de gånger verktyget är
92
Säkringar
Europa
230 Volt verktyg
10 Ampere, starkström
Definitioner: Säkerhetsriktlinjer
Nedanstående definitioner beskriver allvarlighetsnivån
för varje signalord. Var god läs handboken och
uppmärksamma dessa symboler.
FARA: Indikerar en omedelbart riskfylld
situation som, om den inte undviks,
kommer att resultera i dödsfall eller
allvarlig personskada.
VARNING: Indikerar en potentiellt
riskfylld situation som, om den inte
undviks, skulle kunna resultera i
dödsfall eller allvarlig personskada.
SE UPP! Indikerar en potentiellt riskfylld
situation som, om den inte undviks, kan
resultera i mindre eller medelmåttig
personskada.
OBSERVERA: Anger en praxis som
inte är relaterad till personskada
som, om den inte undviks, skulle
kunna resultera i egendomsskada.
Anger risk för elektrisk stöt.
Anger risk för eldsvåda.
SVENSKA
EC-Följsamhetsdeklaration
MASKINDIREKTIV
D26500, D26501
DEWALT deklarerar att dessa produkter, beskrivna
under “tekniska data” uppfyller:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-14.
Dessa produkter uppfyller dessutom direktiv
2004/108/EC. För mer information, var god kontakta
DEWALT på följande adress, eller se handbokens
baksida.
Undertecknad är ansvarig för sammanställning
av den tekniska filen och gör denna förklaring å
DEWALTs vägnar.
Horst Grossmann
Vicepresident, Konstruktion och Produktutveckling
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
31.12.2009
VARNING: För att minska risken för
personskada, läs instruktionshandboken.
Säkerhetsvarningar, Allmänt
Elverktyg
VARNING! Läs alla
säkerhetsvarningar och alla
instruktioner. Underlåtenhet att följa
varningarna och instruktionerna kan
resultera i elektrisk stöt, eldsvåda och/
eller allvarlig personskada.
SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER
FÖR FRAMTIDA REFERENS
Termen “elverktyg” i varningarna syftar på ditt
starkströmsdrivna (sladdanslutna) elverktyg eller
batteridrivna (sladdlösa) elverktyg.
1) SÄKERHET PÅ ARBETSOMRÅDET
a) Håll arbetsområdet rent och ordentligt
upplyst. Belamrade eller mörka områden
inbjuder till olyckor.
b) Använd inte elektriska verktyg i explosiva
atmosfärer, såsom i närvaron av
lättantändliga vätskor, gaser eller damm.
Elektriska verktyg ge upphov till gnistor som
kan antända dammet eller ångorna.
c)
Håll barn och åskådare borta meda du
arbetar med ett elverktyg. Distraktioner kan
göra att du förlorar kontrollen.
2) ELEKTRISK SÄKERHET
a) Kontakterna till elverktyget måste
matcha uttaget. Modifiera aldrig
kontakten på något sätt. Använd inte
några adapterpluggar med jordanslutna
(jordade) elektriska verktyg. Omodifierade
kontakter och matchande uttag minskar
risken för elektrisk stöt.
b) Undvik kroppskontakt med jordanslutna
eller jordade ytor såsom rör,
värmeelement, spisar och kylskåp. Det
finns en ökad risk för elektrisk chock om din
kropp är jordansluten eller jordad.
c) Utsätt inte elektriska verktyg för regn eller
våta förhållanden. Vatten som kommer in i
ett elverktyg ökar risken för elektrisk stöt.
d) Missbruka inte sladden. Använd aldrig
sladden till att bära, dra eller koppla bort
elverktyget från strömmen. Håll sladden
borta från värme, olja, skarpa kanter eller
rörliga delar. Skadade eller tilltrasslade
sladdar ökar risken för elektrisk stöt.
e) När du arbetar med ett elverktyg
utomhus, använd en förlängningssladd
som passar för utomhusanvändning.
Användning av en sladd som passar för
utomhusanvändning minskar risken för
elektrisk stöt.
f) Om arbete med ett elverktyg i en fuktig
lokal är oundvikligt, använd ett uttag som
är skyddat med jordfelsbrytare (RCD).
Användning av en RCD minskar risken för
elektrisk stöt.
3) PERSONLIG SÄKERHET
a) Var vaksam, ha koll på vad du gör och
använd sunt förnuft när du arbetar med
ett elverktyg. Använd inte ett elverktyg
när du är trött eller påverkad av droger,
alkohol eller medicinering. Ett ögonblicks
ouppmärksamhet när du arbetar med
elektriska verktyg kan resultera i allvarlig
personskada.
b) Använd personlig skyddsutrustning. Bär
alltid ögonskydd. Skyddsutrustning såsom
dammfilterskydd, halksäkra säkerhetsskor,
skyddshjälm eller hörselskydd som
används för lämpliga förhållanden minskar
personskador.
c) Förebygg oavsiktlig igångsättning. Se
till att strömbrytaren är i frånläge innan
du ansluter till strömkällan och/eller
batteripaketet, plockar upp eller bär
verktyget. Att bära elektriska verktyg med ditt
finger på strömbrytaren eller att strömsätta
93
SVENSKA
d)
e)
f)
g)
elektriska verktyg som har strömbrytaren på
är att invitera olyckor.
Avlägsna eventuell justeringsnyckel eller
skiftnyckel innan du sätter på elverktyget.
En skiftnyckel eller en nyckel som sitter
kvar på en roterande del av elverktyget kan
resultera i personskada.
Böj dig inte för långt. Bibehåll alltid
ordentligt fotfäste och balans. Detta
möjliggör bättre kontroll av elverktyget i
oväntade situationer.
Klä dig ändamålsenligt. Bär inte lösa
kläder eller smycken. Håll hår, beklädnad
och handskar borta från delar i rörelse.
Lösa kläder, smycken eller långt hår kan
fastna i delar i rörelse.
Om det finns anordningar för anslutning
av apparater för dammutrensning och
insamling, se till att dessa är anslutna och
används på ett korrekt sätt. Användning
av dammuppsamling kan minska dammrelaterade faror.
4) ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL AV ELVERKTYG
a) Tvinga inte elverktyget. Använd det
korrekta elverktyget för din tillämpning.
Det korrekta elverktyget gör arbetet bättre
och säkrare vid den hastighet för vilket det
konstruerades.
b) Använd inte elverktyget om strömbrytaren
inte sätter på och stänger av det. Ett
elverktyg som inte kan kontrolleras med
strömbrytaren är farligt och måste repareras.
c) Ta ur kontakten från strömkällan och/eller
batteripaketet från elverktyget innan du
gör några justeringar, byter tillbehör eller
lägger elverktygen i förvaring. Sådana
förebyggande säkerhetsåtgärder minskar
risken att oavsiktligt starta elverktyget.
d) Förvara elektriska verktyg som inte
används utom räckhåll för barn, och
låt inte personer som är obekanta med
elverktyget eller med dessa instruktioner
använda elverktyget. Elektriska verktyg är
farliga i händerna på outbildade användare.
e) Underhåll elektriska verktyg. Kontrollera
för feljustering eller om rörliga delar har
fastnat, bristning hos delar och andra
eventuella förhållanden som kan komma
att påverka elverktygets funktion. Om
det är skadat, se till att elverktyget blir
reparerat före användning. Många olyckor
orsakas av dåligt underhållna elektriska
verktyg.
f) Håll kapningsverktyg vassa och rena.
Ordentligt underhållna kapningsverktyg med
vassa sågkanter är mindre sannolika att
fastna och är lättare att kontrollera.
94
g)
Använd elverktyget, tillbehören och
verktygssatserna, etc. i enlighet med
dessa instruktioner, och ta hänsyn till
arbetsförhållandena och det arbete som
ska utföras. Användningen av elverktyget för
andra verksamheter än de som det är avsett
för skulle kunna resultera i en farlig situation.
5) SERVICE
a) Se till att ditt elverktyg får service av
en kvalificerad reparatör, som endast
använder identiska ersättningsdelar.
Detta säkerställer att elverktygets säkerhet
bibehålles.
Ytterligare specifika säkerhetsregler
för hyvelmaskiner
• Vänta tills kniven har stannat innan du
lägger ner verktyget. En exponerad kniv kan
fastna i underlaget och därmed leda till förlorad
kontroll och allvarliga skador.
• Håll elverktyget i isolerade greppytor
etftersom kniven kan komma i kontakt med
sin egen sladd. Att klippa av en strömförande
ledning kan medföra att exponerade metalldelar
hos elverktyget blir strömförande och kan ge
användaren en elektrisk stöt.
• Använd skruvtving eller andra praktiska
sätt för fastsättning och stöd av
arbetsstycket på en stabil plattform. Håller
du arbetsstycket med hjälp av bara händerna
eller kroppen blir det ostadigt och kan leda till
att du tappar kontrollen.
• Använd en skyddsmask.
Dolda risker
Trots tillämpning av de relevanta
säkerhetsbestämmelserna och användning av
säkerhetsapparater kan vissa återstående risker inte
undvikas. De är:
– Hörselnedsättning.
– Risk för personskada på grund av flygande
partiklar.
– Risk för brännskador på grund av att tillbehör
blir heta under arbetet.
– Risk för personskada på grund av långvarig
användning.
Märkningar på verktyg
Följande bildikoner visas på verktyget:
Läs instruktionshandbok före användning.
SVENSKA
DATUMKODPLACERING (FIG. 1)
AVSEDD ANVÄNDNING
Datumkoden (aa), vilken också inkluderar
tillverkningsår, finns tryckt i kåpan.
Din D26500/D26501 hyvel är konstruerad för professionell hyvling av trä.
Exempel:
2010 XX XX
ANVÄND INTE under våta förhållanden eller i
närheten av lättantändliga vätskor eller gaser.
Tillverkningsår
Dessa hyvlar är professionella arbetsverktyg.
Förpackningsinnehåll
Förpackningen innehåller:
1 Hyvel
1 Paralellanslag
1 Djupstopp för falsning
1 Vingmutter
1 Nyckel
1 Spånutkast
1 Spånavledare (endast K-modeller)
1 Dammpåse (endast K-modeller)
1 Dammutsugningsadapter
1 Materiallåda (endast K-modeller)
1 Instruktionshandbok
LÅT INTE barn komma i kontakt med verktyget.
Övervakning krävs när oerfarna handhavare
använder detta verktyg.
Elektrisk Säkerhet
Den elektriska motorn har konstruerats för endast
en spänning. Kontrollera alltid att strömförsörjningen
motsvarar spänningen på klassificeringsplattan.
Ditt DEWALT-verktyg är dubbel-isolerad
i enlighet med EN 60745; därför behövs
ingen jordningstråd.
Om starkströmssladden är skadad måste den bytas
ut mot en speciellt preparerad sladd som finns att få
genom DEWALTs serviceorganisation.
Användning av Förlängningssladd
• Kontrollera med avseende på skada på
verktyget, på delar eller tillbehör som kan tänkas
ha uppstått under transporten.
Om en förlängningssladd behövs, använd en
godkänd 3-kärnig förlängningssladd, som är lämplig
för detta verktygs strömbehov (se tekniska data).
Minsta ledningsstorlek är 1,5 mm2; maximala
längden är 30 m.
• Ta dig tid att grundligt läsa och förstå denna
handbok före användning.
Vid användning av en sladdvinda, dra alltid ut
sladden helt och hållet.
1 Sprängskiss
Beskrivning (fig. 1)
VARNING: Modifiera aldrig elverktyget
eller någon del av det. Skada eller
personskada skulle kunna uppstå.
a. På/av-omkopplare
b. Upplåsningsknapp
c. Spånöppning
d. Inställningsknapp för skärdjup
e. Skärdjupskala
f. Parkeringsklack
VARVTALSKOMPENSERING (D26501)
Kompenseringsfunktionen ser till att varvtalet hålls
konstant under arbetet. Det innebär mindre buller
och en konstant skärhastighet. Dessutom stiger
varvtalet inte plötsligt när du lyfter verktyget från
arbetsstycket.
ELEKTRONISK BROMS (D26501)
Den elektroniska bromsen stoppar skärbladen när
du släpper strömbrytaren.
HOPMONTERING OCH JUSTERING
VARNING: För att minska risken
för personskada, stäng av enheten
och koppla bort maskinen från
strömkällan innan du installerar och
tar bort tillbehör, före justering eller
ändring av inställningar eller vid
reparationer. Se till att startknappen är
i AV-läge. En oavsiktlig igångsättning kan
orsaka personskada.
Byte av skärstål (fig. 2)
Verktyget är försett med vändbara skärblad. När
båda sidorna är utslitna måste skärbladen bytas ut.
VARNING: Byt alltid ut båda bladen
samtidigt.
1. Vrid försiktigt kutterhuvudet (g) tills det första
bladet blir synligt.
2. Lossa skruvarna (h) med den bifogade nyckeln.
3. Dra upp sidoskyddet (i).
95
SVENSKA
4. Skjut ut bladet (j) ur sin hållare.
5. Vänd skärbladet eller montera ett nytt.
6. Skjut in bladet i hållaren. På falsningssidan
(sidan där sidoskyddet sitter) ska skärbladet
ligga i linje med hyvelfotens sida.
7. Justera bladet enligt anvisningarna nedan.
8. Dra åt skruvarna (h).
Gör likadant med det andra bladet.
Justering av skärbladen (fig. 2)
1. Se till att skärdjupet står på 0 mm.
2. Kontrollera bladets (j) position på båda ändarna.
Lägg ett plant föremål som linjal på hyvelfoten.
3. Bladets egg ska ligga precis i linje med fotens
yta.
4. Inställningen går till så här:
Vrid varje ställskruv (k) inåt eller utåt efter behov
tills bladets egg har samma nivå som foten.
Inställning fräsdjup (fig. 1)
Vrid ställknappen (d) för att ställa in snittdjupet. Ett
varv med inställningsknappen motsvarar 4,0 mm
skillnad i skärdjup.
Montering, borttagning och
inställning av falsdjupstoppet (fig. 4)
1. Montera djupstoppet (p).
2. Dra åt vingskruven (q) till önskad höjd i
gänghålet (m) med hjälp av skalan.
Avlägsna vingskruven för att ta bortdjupstoppet igen.
Montering och borttagning av
spånutkastet (fig. 5, 6)
Verktyget kan användas så att spånen kastas ut
antingen åt höger eller vänster.
När spånen kastas ut åt höger (fig. 5) kan verktyget
användas med eller utan utkastet. Vid anslutning
av en dammsugare måste utkastet användas
tillsammans med dammutsugningsadaptern.
1. Skjut in utkastet (r) i den högra spånöppningen
(c) tills den klickar på plats.
2. För att avlägsna utkastet lyfter du spaken (s)
och drar ut utkastet.
När spånen kastas ut åt vänster (fig. 6) måste
utkastet alltid användas.
1. Lyft spaken (s) för att lossa fjäderspärren (t).
Ett skalstreck motsvarar ett skärdjup på 0,1 mm.
2. Skjut in utkastet (r) i den vänstra spånöppningen
(c) tills den klickar på plats.
Montering, borttagning och
inställning av parallellanslaget
(fig. 3)
4. För att avlägsna utkastet lyfter du spaken och
drar ut utkastet.
Parallellanslaget (I) ger optimal kontroll över verktyget
på smala arbetsstycken. Anslaget kan monteras på
båda sidor av verktyget.
1. Montera ihop parallellanslaget (I) på ett sådant
sätt att anslagsprofilen ger stöd från verktygets
nos till bakom kutterhuvudet.
2. Montera parallellanslaget vid gänghålet (m) på
önskad sida.
3. Dra åt vingskruven (n).
Avlägsna vingskruven för att ta bort parallellanslaget
igen.
FÖR INSTÄLLNING AV ANSLAGET
1. Lossa vingmuttern (o).
2. Ställ in anslaget så att du har precis tillräcklig
längd av kutterhuvudet kvar för att täcka
arbetsstycket.
3. Dra åt vingmuttern.
3. Släpp spaken.
Dammsugning (fig. 7–9)
VARNING: I tillämpliga fall ska ett
dammutsugningssystem användas
som uppfyller gällande normer för
dammutsläpp.
Verktyget är försett med en adapter för anslutning
av en dammpåse eller dammsugare. Dammpåsen
är standard vid K-modeller och kan fås som tillbehör
för alla andra modeller.
1. Montera dammutkastet (r) i öppningen (c) enligt
bilden.
2. Fäst dammpåsen (u) på spånutkastet.
3. Du kan även ansluta en dammsugare med hjälp
av adaptern (v).
MONTERING AV DAMMPÅSE (FIG. 9)
1. Sätt ihop dammpåsen genom att rikta de
öppna springorna (z) gentemot nockarna (y) och
montera avledaren (w) på påsen (x).
2. Vrid det hela medurs tills det spärras på plats.
3. Lossa öglorna (zz) för att vika ut påsen.
96
SVENSKA
4. Montera dammpåsen enligt ovanstående
beskrivning.
VARNING:
• Låt verktyget inte äta sig framåt för
snabbt, särskilt vid bruk av maximalt
skärdjup och hela hyvelbredden.
Innan användning
• Ställ in fräsdjupet.
• Kom ihåg att flera grunda snitt ger ett
bättre resultat än ett djupt snitt.
• Montera och ställ in parallellanslaget vid behov.
• Stäng alltid av maskinen innan du drar
ur sladden efter avslutat arbete.
• Montera spånutkastet.
• Använd endast vassa skärblad.
ANVÄNDNING
Bruksanvisning
VARNING: Iaktta alltid
säkerhetsinstruktionerna och tillämpbara
bestämmelser.
VARNING: För att minska risken
för allvarlig personskada, stäng av
verktyget och koppla bort det från
strömkällan innan du gör några
justeringar eller tar bort/installerar
tillsatser eller tillbehör.
Korrekt Handplacering (fig. 10)
Verktyget är försett med en parkeringsklack (f). Efter
avstängning kan verktyget ställas ned utan att vänta
tills skärbladen har stannat.
Falsning
1. Montera och ställ in parallellanslaget.
2. Montera och ställ in falsdjupstoppet.
3. Arbeta vidare som vid hyvling.
Kantfasning
Med V-spåren i fotens nosstycke kan du fasa av
arbetsstyckets kant.
Tömning av dammpåsen (fig. 7–9)
VARNING: För att minska risken för
allvarlig personskada, använd ALLTID
korrekt handställning, så som visas.
Genom den transparenta avledaren kan du se hur
mycket spån som har samlats i dammpåsen.
VARNING: För att minska risken för
allvarlig personskada, håll ALLTID
verktyget säkert, för att förekomma en
plötslig reaktion.
2. Ta bort avledaren (w) från påsen (x) genom att
vrida den moturs.
Korrekt handposition kräver ena handen på det
främre handtaget (d) och den andra handen på
huvudhandtaget (t).
Att sätta på och stänga av (fig. 1)
1. Ta bort dammpåsen (u).
3. Töm påsens innehåll i en avfallsbehållare.
4. Sätt ihop dammpåsen genom att rikta de
öppna springorna (z) gentemot nockarna (y) och
montera avledarenpå påsen.
5. Vrid det hela medurs tills det spärras på plats.
6. Sätt tillbaka dammpåsen.
Av säkerhetsskäl är strömbrytaren (a) på ditt verktyg
utrustad med en startspärr (b).
1. Tryck på startspärren för att låsa upp verktyget.
2. För att köra verktyget, tryck på på/
av-strömbrytaren (a). Så snart du släpper
brytaren aktiveras spärren automatiskt så att
maskinen inte kan startas av misstag.
VARNING: Starta eller stanna aldrig
maskinen medan skärbladen vidrör
arbetsstycket eller något annat föremål.
Hyvling (fig. 1)
1. Slå på verktyget.
2. För verktyget långsamt över arbetsstycket.
Dammsugning (fig. 7–9)
Om verktyget används inomhus under längre
perioder måste det kopplas till en lämpad
dammutsugare.
UNDERHÅLL
Ditt elverktyg från DEWALT har konstruerats för
att arbeta över en lång tidsperiod med minimalt
underhåll. Kontinuerlig tillfredsställande drift beror på
ordentlig verktygsvård och regelbunden rengöring.
VARNING: För att minska risken
för personskada, stäng av enheten
och koppla bort maskinen från
97
SVENSKA
strömkällan innan du installerar och
tar bort tillbehör, före justering eller
ändring av inställningar eller vid
reparationer. Se till att startknappen är
i AV-läge. En oavsiktlig igångsättning kan
orsaka personskada.
Smörjning
Skulle du en dag upptäcka att din produkt från
DEWALT behöver ersättas eller att du inte längre
har någon användning för den, kassera den inte
tillsammans med hushållsavfallet. Gör denna produkt
tillgänglig för separat insamling.
Separat insamling av använda produkter
och förpackningar möjliggör att ämnena
kan återvinnas och användas igen.
Återanvändning av återvunna ämnen
bidrar till att förhindra miljöföroreningar
och minskar behovet av råmaterial.
Ditt elverktyg behöver ingen ytterligare smörjning.
Lokala bestämmelser kan ge anvisningar för separat
insamling av elektriska produkter från hushållen,
på kommunala avfallsanläggningar eller via
återförsäljaren när du köper en ny vara.
Rengöring
DEWALT tillhandahåller en inrättning för insamling
och återvinning av DEWALTs produkter när dessa
har nått slutet på sin livslängd. För att utnyttja
denna tjänst, återsänd din vara till något behörigt
reparationsombud, som kommer att tillvarata den å
dina vägnar.
VARNING: Blås bort smuts och damm
från huvudkåpan med torr luft varje gång
du ser smuts samlas i och runt lufthålen.
Bär godkända ögonskydd och godkänt
dammfilterskydd när du utför denna
procedur.
VARNING: Använd aldrig lösningsmedel
eller andra skarpa kemikalier för att
rengöra de icke-metalliska delarna på
verktyget. Dessa kemikalier kan försvaga
de material som används i dessa delar.
Använd en trasa som bara är fuktad
med vatten och mild tvål. Låt aldrig
någon vätska komma in i verktyget; sänk
aldrig ner någon del av verktyget i en
vätska.
Valfria tillbehör
VARNING: Eftersom andra tillbehör
än de som erbjuds av DEWALT inte
har testats med denna produkt, kan
användningen av sådana tillbehör
med detta verktyg vara riskabelt. För
att minska risken för personskada bör
endast tillbehör som rekommenderas av
DEWALT användas med denna produkt.
Rådfråga din återförsäljare för vidare information
angående lämpliga tillbehör.
Att skydda miljön
Separat insamling. Denna produkt får inte
kasseras tillsammans med vanligt
hushållsavfall.
98
Du kan kontrollera var ditt närmaste behöriga
reparationsombud finns, genom att kontakta
det lokala kontoret för DEWALT på den adress
som anges i denna handbok. Alternativt finns en
förteckning över behöriga reparationsombud för
DEWALT och komplett information om vår service
efter försäljning, med kontaktadresser, på Internet
på: www.2helpU.com.
SVENSKA
GARANTI
DEWALT har förtroende för kvaliteten på
sina produkter, och erbjuder en enastående
garanti för professionella användare av
produkten. Denna garanti-deklaration
kommer som tillägg till och inskränker inte
dina kontraktsmässiga rättigheter i egenskap
av professionell användare, eller dina
lagstadgade rättigheter i egenskap av enskild
icke-professionell användare. Garantin är giltig
i de territorier som tillhör medlemsstaterna
i Europeiska unionen och det europeiska
frihandelsområdet.
Om du vill göra ett yrkande, kontakta din
återförsäljare eller leta efter din närmaste
auktoriserade DEWALT reparationsombud
i DEWALT katalogen eller kontakta ditt
DEWALT kontor på den adress som anges i
denna manual. En förteckning över behöriga
reparationsombud för DEWALT och komplett
information om vår service efter försäljning
finns tillgängligt på Internet på:
www.2helpU.com.
• 30 DAGARS RISKFRI
TILLFREDSSTÄLLELSE-GARANTI •
Om du inte är helt nöjd med funktionaliteten
hos ditt verktyg från DEWALT kan du helt
enkelt återlämna det inom 30 dagar, i
komplett skick, med alla ursprungliga delar
så som det köpts, till inköpsstället, för full
återbetalning eller byte. Produkten måste ha
blivit utsatt för rimligt slitage och nötning, och
bevis på inköpet måste visas upp.
• KONTRAKT PÅ ETT ÅRS FRI SERVICE •
Om du behöver underhåll eller service för
ditt DEWALT verktyg inom 12 månade från
inköp har du rätt till en service utan kostnad.
Den kommer att utföras utan kostnad hos
ett auktoriserat DEWALT reparationsombud.
Bevis på köpet måste visas upp. Detta
inkluderar arbete. Det innefattar inte tillbehör
och reservdelar, såvida dessa inte fallerar
inom ramen för garantin.
• ETT ÅRS FULLSTÄNDIG GARANTI •
Om din produkt från DEWALT produkt fallerar
på grund av bristfälligt material eller tillverkning
inom 12 månader efter inköpsdatum,
garanterar DEWALT att vi kostnadsfritt
byter ut alla felaktiga delar eller – efter vårt
gottfinnande – kostnadsfritt byter ut enheten,
förutsatt att:
• Produkten inte har använts felaktigt;
• Produkten bara har utsatts för rimligt
slitage och nötning;
• Reparationer inte har försökt göras av
obehöriga personer;
• Bevis på köpet visas upp.
• Produkten återlämnas i fullständigt skick,
med alla sina ursprungliga beståndsdelar.
99
TÜRKÇE
PLANYA
D26500, D26501
Tebrikler!
Tahmini titreşim maruziyeti, aletin
kapalı kaldığı veya çalışmasına
karşın iş görmediği zamanları da
dikkate almalıdır. Bu, toplam çalışma
süresindeki maruziyet düzeyini önemli
ölçüde azaltabilir.
Kullanıcıyı titreşim etkilerinden
korumak için belirtilen ek güvenlik
önlemlerini alın: Aletin ve aksesuarların
bakımını yapın, elleri sıcak tutun,
çalışma modellerini düzenleyin.
Bir DEWALT aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim,
sürekli ürün geliştirme ve yenilik DEWALT
markasının profesyonel elektrikli alet kullanıcıları
için en güvenilir ortaklardan birisi haline gelmesini
sağlamaktadır.
Teknik veriler
Voltaj
V
Tip
D26500
D26501
230
230
1
1
Giriş gücü
W
1050
1150
Yüksüz hız
dak.-1
13500
11500
Taban uzunluğu
mm
320
320
Planyalama genişliği
mm
82
82
kg
4
4
dB(A)
90
86
Ağırlık
LPA (ses basıncı)
KPA (ses basıncı
belirsizliği)
dB(A)
3
3
LWA (ses gücü)
dB(A)
99
95
KWA (ses gücü
belirsizliği)
dB(A)
3,2
3,2
EN 60745’a göre tespit edilen toplam titreşim değerleri
(üç yönün vektör toplamı):
Titreşim emisyon değeri ah
ah =
m/s2
Belirsizlik değeri K = m/s2
4,2
1,5
4,5
1,5
Bu bilgi sayfasında verilen titreşim emisyon düzeyi,
EN 60745’te sağlanan standart teste uygun olarak
ölçülmüştür ve aletleri birbiriyle karşılaştırmak için
kullanılabilir. Ön maruziyet değerlendirmesi için
kullanılabilir.
UYARI: Beyan edilen titreşim emisyon
düzeyi, aletin ana uygulamalarını
yansıtır. Ancak alet farklı aksesuarlarla
farklı uygulamalar için kullanılırsa
veya bakımı kötü yapılırsa, titreşim
emisyonu değişebilir. Bu, toplam
çalışma süresindeki maruziyet düzeyini
önemli ölçüde artırabilir.
100
Sigortalar
Avrupa
230 V aletler
10 Amper, ana şebeke
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet
derecesini gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu
simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek çok yakın bir tehlikeli
durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli
durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde
önemsiz veya orta dereceli
yaralanma ile sonuçlanabilecek
potansiyel bir tehlikeli durumu gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi
hasara neden olabilecek, yaralanma
ile ilişkisi olmayan durumları gösterir.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Yangın riskini belirtir.
TÜRKÇE
AT Uygunluk Beyanatı
MAKİNE DİREKTİFİ
D26500, D26501
DEWALT, “teknik veriler” bölümünde açıklanan bu
ürünlerin 2006/42/EC, EN 60745-1 ve
EN 60745-2-14 normlarına uygun olarak
tasarlandığını beyan eder.
Bu ürünler ayrıca 2004/108/EC Direktifi ile
uyumludur. Daha fazla bilgi için, lütfen aşağıdaki
adresten DEWALT ile irtibata geçin veya kılavuzun
arkasına bakın.
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik
dosyanın derlenmesinden sorumludur ve bu
beyanı DEWALT adına vermiştir.
Horst Grossmann
Başkan Yardımcısı, Mühendislik ve Ürün Geliştirme
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Almanya
31.12.2009
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için, kullanım kılavuzunu okuyun.
Elektrikli El Aletleri İçin Genel
Güvenlik Talimatları
UYARI! Bütün güvenlik uyarılarını
ve talimatlarını mutlaka okuyun.
Bu talimatların herhangi birisine
uyulmaması elektrik çarpması, yangın
ve/veya ciddi yaralanma riskine neden
olabilir.
BÜTÜN UYARI VE GÜVENLİK TALİMATLARINI
İLERİDE BAKMAK ÜZERE MUHAFAZA EDİN
Aşağıda yer alan uyarılardaki “elektrikli alet” terimi
şebeke elektriğiyle (kablolu) veya akü/pille (şarjlı)
çalışan elektrikli aletinizi ifade etmektedir.
1) ÇALIŞMA ALANININ GÜVENLİĞİ
a) Çalışma alanını temiz ve aydınlık tutun.
Karışık ve karanlık alanlar kazaya davetiye
çıkartır.
b) Elektrikli aletleri, yanıcı sıvılar, gazlar
ve tozların bulunduğu yerler gibi yanıcı
ortamlarda çalıştırmayın. Elektrikli
aletler, toz veya dumanları ateşleyebilecek
kıvılcımlar çıkartır.
c) Bir elektrikli aleti çalıştırırken
çocuklardan ve etraftaki kişilerden uzak
tutun. Dikkatinizi dağıtıcı şeyler kontrolü
kaybetmenize neden olabilir.
2) ELEKTRİK GÜVENLİĞİ
a) Elektrikli aletlerin fişleri prizlere uygun
olmalıdır. Fiş üzerinde kesinlikle hiçbir
değişiklik yapmayın. Topraklı elektrikli
aletlerde hiçbir adaptör fişi kullanmayın.
Değiştirilmemiş fişler ve uygun prizler
elektrik çarpması riskini azaltacaktır.
b) Borular, radyatörler, ocaklar ve
buzdolapları gibi topraklanmamış
yüzeylerle vücut temasından kaçının.
Vücudunuzun topraklanması halinde yüksek
bir elektrik çarpması riski vardır.
c) Elektrikli aletleri yağmura maruz
bırakmayın veya ıslatmayın. Elektrikli
alete su girmesi elektrik çarpması riskini
arttıracaktır.
d) Elektrik kablosunu uygun olmayan
amaçlarla kullanmayın. Elektrikli
aleti kesinlikle kablosundan tutarak
taşımayın, çekmeyin veya prizden
çıkartmayın. Kabloyu sıcaktan, yağdan,
keskin kenarlardan veya hareketli
parçalardan uzak tutun. Hasarlı veya
dolaşmış kablolar elektrik çarpması riskini
arttırır.
e) Elektrikli bir aleti açık havada
çalıştırıyorsanız, açık havada kullanıma
uygun bir uzatma kablosu kullanın.
Açık havada kullanıma uygun bir kablonun
kullanılması elektrik çarpması riskini azaltır.
f) Eğer bir elektrikli aletin nemli bir bölgede
çalıştırılması zorunluysa, bir artık
akım aygıtı (RCD) korumalı bir kaynak
kullanın. Bir RCD kullanılması elektrik şoku
riskini azaltır.
3) KİŞİSEL GÜVENLİK
a) Elektrikli bir aleti kullanırken her zaman
dikkatli olun, yaptığınız işe yoğunlaşın
ve sağduyulu davranın. Elektrikli bir aleti
yorgunken veya ilaç ya da alkolün etkisi
101
TÜRKÇE
b)
c)
d)
e)
f)
g)
altındayken kullanmayın. Elektrikli aletleri
kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi kişisel
yaralanmayla sonuçlanabilir.
Kişisel koruyucu ekipmanları mutlaka
kullanın. Daima koruyucu gözlük takın.
Koşullara uygun toz maskesi, kaymayan
güvenlik ayakkabıları, baret veya kulaklık
gibi koruyucu donanımların kullanılması
kişisel yaralanmaları azaltacaktır.
İstem dışı çalıştırılmasını önleyin.
Cihazı güç kaynağına ve/veya aküye
bağlamadan, yerden kaldırmadan
veya taşımadan önce düğmenin kapalı
konumda olduğundan emin olun. Aleti,
parmağınız düğme üzerinde bulunacak
şekilde taşımak veya açık konumdaki
elektrikli aletleri elektrik şebekesine
bağlamak kazaya davetiye çıkartır.
Elektrikli aleti açmadan önce tüm
ayarlama anahtarlarını çıkartın. Elektrikli
aletin hareketli bir parçasına takılı kalmış bir
anahtar kişisel yaralanmaya neden olabilir.
Ulaşmakta zorlandığınız yerlerde
kullanmayın. Daima sağlam ve dengeli
basın. Bu, beklenmedik durumlarda
elektrikli aletin daha iyi kontrol edilmesine
olanak tanır.
Uygun şekilde giyinin. Bol elbiseler
giymeyin ve takı takmayın. Saçınızı,
elbiselerinizi ve eldivenlerinizi hareketli
parçalardan uzak tutun. Bol elbiseler ve
takılar veya uzun saç hareketli parçalara
takılabilir.
Eğer kullandığınız üründe toz emme ve
toplama özellikleri olan ataşmanlar varsa
bunların bağlı olduğundan ve doğru
şekilde kullanıldığından emin olun.
Bu ataşmanların kullanılması tozla ilgili
tehlikeleri azaltabilir.
4) ELEKTRİKLİ ALETLERİN KULLANIMI VE
BAKIMI
a) Elektrikli aleti zorlamayın. Uygulamanız
için doğru elektrikli aleti kullanın.
Doğru elektrikli alet, belirlendiği kapasite
ayarında kullanıldığında daha iyi ve güvenli
çalışacaktır.
b) Düğme açmıyor ve kapatmıyorsa
elektrikli aleti kullanmayın. Düğmeyle
kontrol edilemeyen tüm elektrikli aletler
tehlikelidir ve tamir edilmesi gerekmektedir.
c) Herhangi bir ayarlama, aksesuar
değişimi veya elektrikli aletlerin
saklanması öncesinde fişi güç
102
d)
e)
f)
g)
kaynağından çekin ve/veya aküyü aletten
ayırın. Bu tür önleyici güvenlik tedbirleri
elektrikli aletin istem dışı olarak çalıştırılması
riskini azaltacaktır.
Elektrikli aleti, çocukların ulaşamayacağı
yerlerde saklayın ve elektrikli aleti
tanımayan veya bu talimatları bilmeyen
kişilerin elektrikli aleti kullanmasına
izin vermeyin. Elektrikli aletler, eğitimsiz
kullanıcıların elinde tehlikelidir.
Elektrikli aletleri iyi durumda muhafaza
edin. Hareketli parçalardaki hizalama
hatalarını ve tutuklukları, parçalardaki
kırılmalar ve elektrikli aletin çalışmasını
etkileyebilecek tüm diğer koşulları
kontrol edin. Hasarlı ise, elektrikli aleti
kullanmadan önce tamir ettirin. Kazaların
çoğu, elektrikli aletlerin bakımının yeterli
şekilde yapılmamasından kaynaklanır.
Kesim aletlerini keskin ve temiz tutun.
Bakımı uygun şekilde yapılmış keskin kesim
uçlu kesim aletlerinin sıkışma ihtimali daha
düşüktür ve kontrol edilmesi daha kolaydır.
Elektrikli aleti, aksesuarlarını ve
aletin diğer parçalarını kullanırken bu
talimatlara mutlaka uyun ve çalışma
ortamının koşullarını ve yapılacak işin
ne olduğunu göz önünde bulundurun.
Elektrikli aletin öngörülen işlemler dışındaki
işlemler için kullanılması tehlikeli durumlara
neden olabilir.
5) SERVİS
a) Elektrikli aletinizi, sadece orijinal yedek
parçaların kullanıldığı yetkili DEWALT
servisine tamir ettirin. Bu, elektrikli
aletin güvenliğinin muhafaza edilmesini
sağlayacaktır.
Planyalar için Özel Ek
Güvenlik Önlemleri
• Aleti bırakmadan önce kesicinin durmasını
bekleyin. Açıkta kalan bir kesici yüzeyle
temas edip kontrol kaybına ve yaralanmaya
neden olabilir.
• Kesici kendi kablosuna temas
edebileceğinden elektrikli aleti, yalnızca
izole edilmiş sap yüzeylerinden tutun.
Elektrik akımı bulunan kablolarla temas
halinde akım, elektrikli aletin iletken metal
parçaları üzerinden operatöre iletilerek elektrik
çarpmasına yol açabilir.
• İş parçasını stabil bir yüzeye sabitlemek
ve desteklemek için kelepçe veya başka
TÜRKÇE
pratik yöntemler kullanın. İş parçasını el
veya vücudunuzla tutmak dengesizdir, kontrol
kaybına neden olabilir.
• Toz maskesi kullanın.
Diğer Riskler
İlgili güvenlik düzenlemelerinin uygulanması ve
güvenlik cihazlarının kullanılmasına rağmen, bazı
risklerden kaçınmak mümkün değildir. Bunlar:
• Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyup
anlamak için zaman ayırın.
Tanımlama (şekil 1)
UYARI: Hiçbir zaman elektrikli
aleti veya herhangi bir parçasını
değiştirmeyin. Hasarla veya
yaralanmayla sonuçlanabilir.
a. Açma/kapama düğmesi
– İşitme kaybı.
b. Kilitleme düğmesi
– Sıçrayan parçacıklardan kaynaklanan
yaralanma riski.
d. Planyalama derinlik ayar düğmesi/ön tutamak
– Çalışma sırasında ısınan aksesuarlardan
kaynaklanan yanık tehlikesi.
– Uzun süreli kullanımdan kaynaklanan
yaralanma riski.
Alet Üzerindeki Etiketler
Alet üzerinde aşağıdaki semboller gösterilir:
Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu
okuyun.
c. Talaş tahliye çıkışı
e. Planyalama derinlik ayarı
f. Park tabanı
SABIT HIZ ÖZELLIĞI (D26501)
Sabit hız özelliği, yük altındayken kesme hızını
korur. Bu, daha az gürültü ve sabit kesme
hızı anlamına gelir. Daha da önemlisi aleti iş
parçasından kaldırdığınızda hız çok fazla artmaz.
ELEKTRONIK FREN (D26501)
Elektronik fren on/off (açma/kapama) düğmesi
bırakıldığında kesicileri durdurur.
TARİH KODU KONUMU (ŞEKİL [FIGURE] 1)
KULLANIM ALANI
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu (aa) gövdeye
basılıdır.
D26500/D26501 planyalar profesyonel ahşap
planyalama işlemleri için tasarlanmıştır.
Örnek:
Islak koşullarda veya yanıcı sıvı ya da gazların
mevcut olduğu ortamlardaKULLANMAYIN.
2010 XX XX
İmalat Yılı
Ambalaj İçeriği
Ambalaj içeriğinde şunlar bulunmaktadır:
Bu planyalar profesyonel elektrikli aletlerdir.
Çocukların aleti ellemesine İZİN VERMEYİN. Bu
alet deneyimsiz kullanıcılar tarafından kullanılırken
nezaret edilmelidir.
1 Planya
Elektrik emniyeti
1 Paralel korkuluk
Elektrik motoru sadece tek bir voltaj için
tasarlanmıştır. Her zaman güç kaynağının, etiket
plakasındaki voltajla aynı olup olmadığını kontrol
edin.
1 Lamba derinlik engeli
1 Kelebek cıvata
1 Anahtar
1 Talaş atma aparatı
1 Talaş saptırıcı (sadece K-modeli)
1 Toz torbası (sadece K-modeli)
1 Toz emme adaptörü
1 Alet kutusu (sadece K-modeli)
DEWALT aletiniz EN 60745 standardına
uygun olarak çift yalıtımlıdır; bu nedenle,
topraklama kablosuna gerek yoktur.
Güç kablosu hasarlıysa, DEWALT yetkili
servisinden temin edilebilen özel olarak
hazırlanmış bir kabloyla değiştirilmelidir.
1 Kullanım kılavuzu
Uzatma kablosu kullanılması
1 Parça şeması
• Alet, parçalar ve aksesuarlarda nakliye
sırasında hasar oluşup oluşmadığını kontrol
edin.
Uzatma kablosu kullanılması gerekiyorsa bu aletin
giriş gücüne (teknik verilere bakın) uygun onaylı
bir 3 damarlı uzatma kablosu kullanın. Minimum
103
TÜRKÇE
iletken ebadı 1,5 mm2; maksimum uzunluk
30 m’dir.
Bir kablo makarası kullanırken, her zaman kabloyu
tamamen makaradan çıkarın.
MONTAJ VE AYARLAMALAR
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için aksesuarları takıp çıkarmadan
önce, ayarlarla oynamadan
veya değiştirmeden önce ya da
tamir yaparken aleti kapatın ve
makineyi güç kaynağından ayırın.
Tetik düğmesinin kapalı konumda
olduğunu kontrol edin. Aletin yanlışlıkla
çalıştırılması yaralanmaya neden
olabilir.
Kesme Bıçaklarının
Değiştirilmesi (şekil 2)
Bu alete takılı kesme bıçakları çift taraflıdır . Her iki
yüz de eskimişse, kesme bıçaklarının değiştirilmesi
gerekir.
UYARI: Bıçakları daima aynı zamanda
değiştirin.
1. Kesme kafasını (g) ilk bıçak görünene kadar
dikkatle döndürün.
2. Birlikte verilen anahtarı kullanarak cıvataları (h)
gevşetin.
3. Yan siperi (i) yukarı kaldırın.
4. Bıçağı (j) tutucusundan dışarı çekin.
5. Bıçağı ters çevirin veya değiştirin.
6. Bıçağı tutucuya takın. Lamba tarafında
(örn. siperin takılı olduğu taraf), kesici bıçak
planyalama tabanıyla aynı hizada olmalıdır.
7. Bıçakları aşağıda açıklandığı gibi ayarlayın.
8. Cıvataları (h) sıkın
Diğer bıçak için yapılan işlemleri tekrarlayın.
Bıçağın Ayarlanması (şekil 2)
1. Kesme derinliğinin 0 mm’ye ayarlanmış
olduğundan emin olun.
2. Bıçağın (j) her iki uçtaki konumunu kontrol
edin. Düz bir nesneyi planyalama tabanı
üzerinde bir su terazisi gibi kullanın.
3. Bıçağın ucu planyalama taban yüzeyiyle aynı
hizada olmalıdır.
4. Ayar gerekirse, aşağıdaki gibi devam edin:
104
Bıçak ucu planyalama tabanıyla hizalanana
kadar her ayar vidasını (k) içe veya dışa doğru
döndürün.
Kesme Derinliğini Ayarlama
(şekil 1)
Planaylama derinlik ayar düğmesini (d) döndürün.
Ayar düğmesinin her turu 4,0 mm derinlik
değişimine eşittir.
Her bir kademe 0,1 mm kesme derinliğine eşittir.
Paralel Korkuluğun Takılması,
Sökülmesi ve Ayarı (şekil 3)
Paralel korkuluk (l) dar iş parçalarında aletin en iyi
şekilde kontrol edilebilmesi için kullanılır. Paralel
korkuluk, aletin her iki yanına da takılabilir.
1. Paralel korkuluğu (l) korkuluk kenarının, aletin
ön kısmından kesme kafası arkasına kadar
kılavuzluk görevini yapacak şekilde takın.
2. Paralel korkuluğu, her iki yandan birindeki diş
açılmış deliğe (m) takın.
3. Kelebek cıvatayı (n) sıkın.
Paralel korkuluğu sökmek için, kelebek cıvatayı
sökün.
PARALEL KORKULUĞU AYARLAMAK IÇIN
1. Kelebek cıvatayı (o) gevşetin.
2. Korkuluğu, yalnızca kesme kafasının iş
parçası yüzeyini kesebileceği kadar alan
kalacak şekilde ayarlayın.
3. Kelebek somunu sıkın.
Lamba Derinlik Engelinin
Takılması, Sökülmesi ve Ayarı
(şekil 4)
1. Derinlik engelini (p) takın.
2. Kelebek cıvatayı (q), diş açılmış delik
(m) içinde skaladan yararlanarak istenen
yükseklikte sıkın.
Derinlik engelini sökmek için, kelebek cıvatayı
sökün.
Talaş Atma Aparatının
Takılması ve Sökülmesi
(şekil 5, 6)
Bu alet talaşın, hem sağdan ve hem de soldan
tahliyesi için kullanılabilir.
Sağdan talaş tahliyesi için (şekil 5), alet atma
aparatı ile veya atma aparatı olmaksızın
TÜRKÇE
kullanılabilir. Atma aparatı bir toz emme sistemine
bağlandığında, toz emme adaptörü ile birlikte
kullanılmalıdır.
1. Atma aparatı (r) yerine oturana kadar sağ
talaş tahliye çıkışına (c) bastırın.
2. Atma aparatını çıkarmak için, kolu (s) kaldırın
ve atma aparatını çekin.
Soldan talaş tahliyesi için (şekil 6), her zaman
atma aparatı kullanılmalıdır.
1. Yaylı kapağı (t) açmak için kolu (s) kaldırın.
2. Atma aparatını (r) yerine oturana kadar sol
talaş tahliye çıkışına (c) bastırın.
3. Kolu bırakın.
4. Atma aparatını çıkarmak için, kolu kaldırın ve
atma aparatını çekin.
Toz Emme (şekil 7–9)
UYARI: Uygun olduğunda, yürürlükteki
toz emme yönergeleri ile uyumlu bir
toz emme sistemine bağlayın.
Bu alet, toz torbası veya bir toz emme sisteminin
bağlanması için adaptörle birlikte sunulur. Toz
torbası, K modelleri için standarttır ve tüm diğer
modeller için de seçeneğe bağlı olarak mevcuttur.
1. Talaş atma aparatını (r) gösterildiği şekilde
çıkışa (c) bağlayın.
2. Toz torbasını (u) talaş atma aparatına
bağlayın.
3. Alternatif olarak, aleti adaptörü (v) kullanarak
bir toz emme sistemine bağlayın.
TOZ TORBASININ TAKILMASI (ŞEKIL 9)
1. Açık uçlu yuvaları (z) çentiklerle (y) hizalayın
ve yönlendiriciyi (w) torbaya (x) takarak toz
torbasını yerleştirin.
2. Montaj aksamını saat yönünde döndürerek
yerine kilitleyin.
3. Toz torbasını açmak için halkaları (zz) serbest
bırakın.
4. Toz torbasını yukarıda anlatıldığı şekilde takın.
Çalıştırmadan Önce
KULLANMA
Kullanma Talimatları
UYARI: Güvenlik talimatlarına ve
geçerli düzenlemelere her zaman
uyun.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için herhangi bir ayar
yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce
aleti kapatın ve güç kaynağından
ayırın.
Uygun El Pozisyonu (şek. 10)
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için, DAİMA şekilde
gösterilen uygun el pozisyonunu
kullanın.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için, ani tepki ihtimaline karşı
aleti DAİMA sıkıca tutun.
Doğru el pozisyonu bir el ön kol üzerinde (d), diğer
el ana kol (t) üzerinde olacak şekildedir.
Açma Kapama (şekil 1)
Aletinizin on/off (açma/kapama) (a) düğmesi
güvenlik gerekçesiyle bir lock-off (kilit-açık)
düğmesi (b) içerir.
1. Aletin kilidini açmak için lock-off (kilit-açık)
düğmesine basın.
2. Aleti çalıştırmak için açma/kapama düğmesine
(a) basın. on/off (açma/kapama) düğmesi
serbest bırakıldığında makinenin istemsiz
çalışmasını önlemek amacıyla lock-off (kilitaçık) düğmesi otomatik olarak devreye girer.
UYARI: Kesiciler iş parçasıyla veya
diğer malzemelerle temas halindeyken
aleti açıp kapatmayın.
Planyalama (şekil 1)
1. Aleti çalıştırın.
2. Aleti iş parçası üzerinde yavaşça hareket
ettirin.
• Kesme Derinliğini ayarlayın.
UYARI:
• gerekiyorsa, paralel korkuluğu takın ve
ayarlayın.
• Kesme hızı, özellikle maksimum
kesme derinliği ve maksimum
planyalama genişliği kullanıldığında
çok yüksek olmamalıdır.
• Talaş atma aparatını takın.
• Yalnızca keskin kesme bıçakları kullanın.
• Unutmayın, birden fazla sığ kesik tek
bir derin kesikten daha iyidir.
105
TÜRKÇE
• Çalışma bittiğinde ve prizden
çıkarmadan önce her zaman aleti
kapatın.
Alette bir park tabanı (f) bulunur. Kapatıldıktan
sonra bıçakların tamamen durması beklenmeden
alet bırakılabilir.
Lamba
1. Paralel korkuluğu takın ve ayarlayın.
2. Lamba derinlik engelini takın ve ayarlayın.
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için aksesuarları takıp çıkarmadan
önce, ayarlarla oynamadan
veya değiştirmeden önce ya da
tamir yaparken aleti kapatın ve
makineyi güç kaynağından ayırın.
Tetik düğmesinin kapalı konumda
olduğunu kontrol edin. Aletin yanlışlıkla
çalıştırılması yaralanmaya neden
olabilir.
3. Planyalama işlemindeki gibi devam edin.
Kenarlara Oluk Açma
Taban burun parçasındaki V oluklar kenarlara oluk
açabilmenizi sağlar.
Yağlama
Bu aletin ilave yağlanmasına gerek yoktur.
Toz Torbasının Boşaltılması
(şekil 7–9)
Toz torbasında biriken talaş miktarı şeffaf
yönlendiriciden belirlenebilir.
1. Toz torbasını (u) çıkartın.
2. Saat yönü tersi istikametinde çevirerek
yönlendiriciyi torbadan çıkartın.
3. Torbanın içerisindekileri bir çöp kutusuna
boşaltın.
4. Açık uçlu yuvaları (z) çentiklerle (y) hizalayın
ve yönlendiriciyi (w) torbaya (x) takarak toz
torbasını yeniden yerleştirin.
5. Montaj aksamını saat yönünde döndürerek
yerine kilitleyin.
6. Toz torbasını tekrar yerine takın.
Toz Emme (şekil 7–9)
Alet uzun süre iç mekanlarda kullanıldığında,
uygulanan toz emme yönergelerine uygun şekilde
tasarlanmış bir toz emme sistemi kullanın.
BAKIM
DEWALT elektrikli aletiniz uzun süre boyunca
minimum bakımla çalışmak üzere tasarlanmıştır.
Aletin uzun süre boyunca verimli bir şekilde
çalışması, uygun bakımın ve düzenli temizliğin
yapılmasına bağlıdır.
106
Temizleme
UYARI: Havalandırma deliklerinde
ve etrafında toz toplanması halinde
bu tozu ve kiri kuru hava kullanarak
ana gövdeden uzaklaştırın. Bu
işlemi gerçekleştirirken onaylı bir göz
koruması ve onaylı toz maskesi takın.
UYARI: Aletin metalik olmayan
parçalarını temizlemek için asla çözücü
veya başka sert kimyasal kullanmayın.
Bu kimyasallar bu parçalarda kullanılan
malzemeleri güçsüzleştirir. Yalnızca su
ve yumuşak sabunla nemlendirilmiş bir
bez kullanın. Aletin içine herhangi bir
sıvının girmesine izin vermeyin; aletin
herhangi bir parçasını bir sıvı içine
daldırmayın.
İlave aksesuarlar
UYARI: DEWALT tarafından tedarik
veya tavsiye edilenlerin dışındaki
aksesuarlar bu ürün üzerinde
test edilmediğinden, söz konusu
aksesuarların bu aletle birlikte
kullanılması tehlikeli olabilir. Yaralanma
riskini azaltmak için bu ürünle birlikte
sadece DEWALT tarafından tavsiye
edilen aksesuarlar kullanılmalıdır.
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak
için satış noktalarıyla görüşün.
TÜRKÇE
Çevrenin korunması
Ayrı toplama. Bu ürün normal evsel
atıklarla birlikte imha edilmemelidir.
Herhangi bir zamanda DEWALT ürününüzü
değiştirmek isterseniz ya da artık kullanılamaz
durumdaysa, normal evsel atıklarla birlikte
atmayın. Bu ürünü ayrı toplama için ayırın.
Kullanılmış ürünlerin ve ambalajların
ayrı olarak toplanması bu maddelerin
geri dönüşüme sokularak yeniden
kullanılmasına olanak tanır. Geri
dönüşümlü maddelerin tekrar
kullanılması çevre kirliliğinin
önlenmesine yardımcı olur ve ham
madde ihtiyacını azaltır.
Yerel yönetmelikler, elektrikli ürünlerin evlerden
toplanıp belediye atık tesislerine aktarılması
veya yeni bir ürün satın alırken perakende satıcı
tarafından toplanması yönünde hükümler içerebilir.
DEWALT, hizmet ömrünün sonuna ulaşan
DEWALT ürünlerinin toplanması ve geri dönüşüme
sokulması için bir imkan sunmaktadır. Bu
hizmetin avantajlarından faydalanmak için, lütfen,
ürününüzü bizim adımıza teslim alacak herhangi
bir yetkili servise iade edin.
Bu kılavuzda belirtilen listeden size en yakın yetkili
servisin yerini öğrenebilirsiniz. Alternatif olarak,
yetkili DEWALT servislerinin listesi ve satış sonrası
hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler ve tam ayrıntıları
İnternette www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
107
TÜRKÇE
GARANTİ
DEWALT ürünlerinin kalitesinden emindir
ve bu yüzden profesyonel kullanıcılar için
kanunlarda belirtilen taleplerin üstünde bir
garanti sunmaktadır. Bu garanti metni bir
ilave niteliğinde olup profesyonel bir kullanıcı
olarak sahip olduğunuz sözleşmeden
doğan haklara veya profesyonel olmayan,
özel bir kullanıcı olarak sahip olduğunuz
yasal haklara hiçbir şekilde zarar vermez.
İşbu garanti Avrupa Birliği’ne üye ülkeler
ile Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi sınırları
dahilinde geçerlidir.
• 30 GÜNLÜK RİSKSİZ MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİ GARANTİSİ •
Satın almış olduğunuz DEWALT ürünü, satın
alma tarihinden itibaren 30 gün içerisinde,
ilk denemenizde, performansı sizi tam
olarak tatmin etmediyse, yetkili servise
götürülüp; DEWALT Merkez Servis onayı ile
değiştirilebilir veya gerekirse tamir edilir. Bu
haktan yararlanmak için:
Ürünün satın alındığı şekliyle, orijinal tüm
parçaları ile birlikte satın alındığı yere teslimi;
• Fatura ve garanti kartının ibrazı;
• Uygulamanın satın alım tarihi itibariyle
ilk 30 gün içerisinde gerçekleşmesi;
• Ürün performansının ilk uygulamadan
sonra memnuniyetsizlik yaratması
gerekmektedir.
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde
yedek parçalar dahil değildir.
• ÜCRETSİZ BİR YILLIK
SERVİS KONTRATI •
Yasal garanti süresi dahilinde tüm DEWALT
ürünleri satın alma tarihinden itibaren
bir yıl süreyle ücretsiz servis desteğine
sahiptir. Sadece bir defaya mahsus olmak
üzere ürününüz DEWALT Yetkili Servisinde
işçilik bedeli alınmadan tamir edilir veya
bakımı yapılır. Fatura ve garanti kartı ibrazı
gerekmektedir.
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde
yedek parçalar dahil değildir.
• BİR YIL TAM GARANTİ •
Sahip olduğunuz DEWALT ürünü satın alma
tarihinden itibaren 12 ay içinde hatalı
108
malzeme veya işçilik nedeniyle bozulursa,
DEWALT aşağıdaki şartlara uyulması
koşuluyla ücretsiz olarak tüm kusurlu
parçaların yenilenmesini veya -kendi
insiyatifine bağlı olarak- satın alınan ürünün
değiştirilmesini garanti eder:
• Ürün hatalı kullanılmamıştır;
• Ürün yıpranmamış, hırpalanmamış ve
aşınmamıştır;
• Yetkili olmayan kişilerce tamire
çalışılmamıştır;
• Satın alma belgesi (fatura) ibraz
edilmiştir.
• Ürün, tüm orijinal parçaları ile birlikte
iade edilmiştir.
Şikayet veya talepleriniz için satıcınıza,
DEWALT kataloğunda yer alan size en
yakın yetkili DEWALT servisine veya bu
kullanma kılavuzunda belirtilen adresten
DEWALT ofisine başvurun. Yetkili DEWALT
servislerinin listesi ve satış sonrası
hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler İnternette
www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tebliğince
kullanım ömrü 10 yıldır.
Türkiye Distribütörü
KALE HIRDAVAT VE MAKİNA A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No. 15 34050
Edirnekapı Eyüp İstanbul
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΛΑΝΗ
D26500, D26501
Συγχαρητήρια!
διαφέρει. Αυτό ενδέχεται να αυξήσει
σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη
τη διάρκεια του χρόνου λειτουργίας.
Για την εκτίμηση του επιπέδου έκθεσης
σε κραδασμούς πρέπει επίσης να
ληφθεί υπόψη το πόσες φορές το
εργαλείο τίθεται εκτός λειτουργίας ή
ο χρόνος που λειτουργεί χωρίς να
εκτελεί κάποια εργασία. Αυτό ενδέχεται
να ελαττώσει σημαντικά το επίπεδο
έκθεσης καθ’ όλη τη διάρκεια του
χρόνου λειτουργίας.
Προσδιορίστε επιπρόσθετα μέτρα
ασφαλείας για να προστατεύσετε
το χειριστή από τις επιπτώσεις των
κραδασμών. Τέτοια μέτρα είναι:
συντήρηση του εργαλείου και των
παρελκόμενων, διατήρηση των χεριών
σε καλή θερμοκρασία, οργάνωση
μοτίβων εργασίας.
Επιλέξατε ένα εργαλείο DEWALT. Τα έτη εμπειρίας,
η σχολαστική ανάπτυξη προϊόντων και η
καινοτομία έχουν καταστήσει την DEWALT έναν
από τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες στον τομέα
των επαγγελματικών ηλεκτρικών εργαλείων.
Τεχνικά δεδομένα
Τάση
V
Τύπος
D26500
D26501
230
230
1
1
W
1050
1150
Ταχύτητα χωρίς φορτίο
min-1
13500
11500
Μήκος βάσης
mm
320
320
Πλάτος πλανίσματος
mm
82
82
kg
4
4
Ισχύς εισόδου
Βάρος
dB(A)
90
86
KPA (αβεβαιότητα ηχητικής
πίεσης)
dB(A)
LPA (ηχητική πίεση)
3
3
LWA (ηχητική ισχύς)
dB(A)
99
95
KWA (αβεβαιότητα ηχητικής
ισχύος)
dB(A)
3,2
3,2
Ασφάλειες
Συνολικές τιμές κραδασμών (διανυσματικό άθροισμα
στους τρεις άξονες), καθορισμένες σύμφωνα με το
πρότυπο EN 60745:
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah
ah =
m/s2
4,2
Αβεβαιότητα K = m/s2
1,5
4,5
1,5
Το επίπεδο εκπομπής κραδασμών που
αναφέρεται στο παρόν ενημερωτικό φυλλάδιο,
μετρήθηκε σύμφωνα με τυποποιημένη δοκιμή που
αναφέρεται στο πρότυπο EN 60745 και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για σύγκριση μεταξύ εργαλείων.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αρχική
αξιολόγηση της έκθεσης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το αναφερόμενο
επίπεδο εκπομπής κραδασμών
αντιστοιχεί στις βασικές εφαρμογές του
εργαλείου. Ωστόσο, εάν το εργαλείο
χρησιμοποιηθεί σε άλλες εφαρμογές,
με διαφορετικά παρελκόμενα ή σε
περίπτωση κακής συντήρησης, η
εκπομπή κραδασμών ενδέχεται να
Ευρώπη
Εργαλεία 230 V 10 Αμπέρ, ηλεκτρικό
δίκτυο
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο
σοβαρότητας για κάθε προειδοποιητική λέξη.
Παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο και δώστε
προσοχή σε αυτά τα σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Υποδεικνύει μια επικείμενη
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν
δεν αποφευχθεί, θα προκαλέσει
θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υποδεικνύει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση,
η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα
μπορούσε να προκαλέσει θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποδεικνύει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση, η
οποία, εάν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται
να προκαλέσει τραυματισμό μικρής ή
μέτριας σοβαρότητας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική
που δεν έχει σχέση με προσωπικό
τραυματισμό και η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει
υλική ζημιά.
109
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Υποδηλώνει κίνδυνο πυρκαγιάς.
Δήλωση Συμμόρφωσης - Ε.Κ.
ΟΔΗΓΙΑ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
D26500, D26501
Η εταιρεία DEWALT δηλώνει ότι τα προϊόντα που
περιγράφονται στην ενότητα «Τεχνικά δεδομένα»
σχεδιάστηκαν σε συμμόρφωση με τα εξής
πρότυπα και οδηγίες:
2006/42/ΕΚ, EN 60745-1, EN 60745-2-14.
Τα προϊόντα αυτά συμμορφώνονται επίσης
με την οδηγία 2004/108/ΕΚ. Για περισσότερες
πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την
DEWALT στην παρακάτω διεύθυνση ή ανατρέξτε
στο πίσω μέρος του εγχειριδίου.
Ο κάτωθι υπογράφων είναι υπεύθυνος για τη
σύνταξη του τεχνικού φακέλου και πραγματοποιεί
την παρούσα δήλωση εκ μέρους της εταιρείας
DEWALT.
Horst Grossmann
Αντιπρόεδρος του τμήματος Μηχανικής και
Ανάπτυξης προϊόντων
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Γερμανία
31.12.2009
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε
τον κίνδυνο τραυματισμού, διαβάστε το
εγχειρίδιο χρήσης.
Γενικές προειδοποιήσεις
ασφαλείας για τα ηλεκτρικά
εργαλεία
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Διαβάστε όλες
τις προειδοποιήσεις ασφαλείας
και όλες τις οδηγίες. Η μη τήρηση
όλων των προειδοποιήσεων και των
οδηγιών ενδέχεται να οδηγήσει σε
110
ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και σοβαρό
τραυματισμό.
ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
Ο όρος «ηλεκτρικό εργαλείο» σε όλες τις
προειδοποιήσεις, αναφέρεται σε εργαλείο που
τροφοδοτείται με ρεύμα από το ηλεκτρικό δίκτυο (με
καλώδιο) ή σε εργαλείο που λειτουργεί με μπαταρία
(ασύρματο).
1) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
α) Διατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό και
καλά φωτισμένο. Οι μη τακτοποιημένοι
ή σκοτεινοί χώροι, αποτελούν αιτία
ατυχημάτων.
β) Μη λειτουργείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία
σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες, όπως όταν
υπάρχουν εύφλεκτα υγρά, αέρια ή
σκόνη. Τα ηλεκτρικά εργαλεία δημιουργούν
σπινθήρες που μπορούν να προκαλέσουν
ανάφλεξη στη σκόνη ή τις αναθυμιάσεις.
γ) Απομακρύνετε τα παιδιά και άλλα
παρευρισκόμενα άτομα όταν
χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο.
Η απόσπαση της προσοχής σας μπορεί να
έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια ελέγχου.
2) ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
α) Τα βύσματα των ηλεκτρικών εργαλείων
πρέπει να ταιριάζουν με τις πρίζες.
Μην τροποποιείτε ποτέ το βύσμα με
οποιονδήποτε τρόπο. Μη χρησιμοποιείτε
τυχόν βύσματα προσαρμογέα με
γειωμένα (με γείωση εδάφους) ηλεκτρικά
εργαλεία. Με μη τροποποιημένα βύσματα
και κατάλληλες πρίζες ελαττώνεται ο
κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
β) Αποφεύγετε την επαφή του σώματός σας
με γειωμένες επιφάνειες όπως σωλήνες,
καλοριφέρ, εστίες κουζινών και ψυγεία.
Ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας αυξάνεται όταν
το σώμα σας είναι γειωμένο.
γ) Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία
στη βροχή ή σε συνθήκες υγρασίας.
Η είσοδος νερού σε ηλεκτρικό εργαλείο
αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
δ) Μην καταπονείτε υπερβολικά το
καλώδιο. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το
καλώδιο για τη μεταφορά, το τράβηγμα
ή την αποσύνδεση του ηλεκτρικού
εργαλείου. Κρατήστε το καλώδιο μακριά
από θερμότητα, λάδι, αιχμηρές ακμές
και κινούμενα μέρη. Καλώδια που έχουν
υποστεί ζημιά ή περιπλεγμένα καλώδια
αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ε) Όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό
εργαλείο σε εξωτερικό χώρο, να
χρησιμοποιείτε μόνο καλώδια
προέκτασης που είναι κατάλληλα για
χρήση σε εξωτερικό χώρο. Η χρήση
καλωδίου κατάλληλου για χρήση σε
εξωτερικό χώρο ελαττώνει τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
στ) Εάν είναι αναπόφευκτη η λειτουργία
ηλεκτρικού εργαλείου σε χώρο με υψηλή
υγρασία, χρησιμοποιήστε παροχή
ηλεκτροδότησης με προστασία από
ρεύματα διαρροής (RCD). Η χρήση
μιας διάταξης RCD ελαττώνει τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
3) ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
α) Παραμείνετε σε εγρήγορση, προσέχετε
τι κάνετε και χρησιμοποιείτε την κοινή
λογική κατά τη χρήση ενός ηλεκτρικού
εργαλείου. Μη χρησιμοποιείτε
οποιοδήποτε ηλεκτρικό εργαλείο εάν
είστε κουρασμένος(-η) ή υπό την επήρεια
ναρκωτικών, αλκοόλ ή φαρμακευτικής
αγωγής. Μια μόνο στιγμή απόσπασης της
προσοχής σας καθώς χειρίζεστε ηλεκτρικά
εργαλεία, μπορεί να προκαλέσει σοβαρό
προσωπικό τραυματισμό.
β) Χρησιμοποιείτε ατομικό προστατευτικό
εξοπλισμό. Να φοράτε πάντοτε
προστατευτικά γυαλιά. Η χρήση
προστατευτικού εξοπλισμού όπως μάσκας
για τη σκόνη, αντιολισθητικών υποδημάτων,
κράνους ή προστατευτικών ακουστικών για
τις ανάλογες συνθήκες, θα ελαττώσει τους
προσωπικούς τραυματισμούς.
γ) Αποτρέψτε τυχόν ακούσια εκκίνηση του
εργαλείου. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης
βρίσκεται στη θέση Off προτού
συνδέσετε το εργαλείο στην πρίζα ή/
και στην μπαταρία, καθώς και προτού
σηκώσετε ή μεταφέρετε το εργαλείο.
Η μεταφορά ηλεκτρικών εργαλείων με το
δάκτυλό σας στο διακόπτη ή η σύνδεση
στην πρίζα εργαλείων με το διακόπτη στη
θέση On ενέχουν κίνδυνο ατυχήματος.
δ) Αφαιρέστε οποιοδήποτε κλειδί
ή ρυθμιστικό κλειδί προτού
ενεργοποιήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο.
Ένα κλειδί ή ρυθμιστικό κλειδί που έχει
αφεθεί προσαρτημένο σε κινητό τμήμα του
ηλεκτρικού εργαλείου, μπορεί να προκαλέσει
προσωπικό τραυματισμό.
ε) Μην προσπαθήσετε να φτάσετε
απομακρυσμένα σημεία. Φροντίστε να
έχετε πάντοτε την κατάλληλη στάση
και να διατηρείτε την ισορροπία σας.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα έχετε καλύτερο
έλεγχο του εργαλείου σε απροσδόκητες
καταστάσεις.
στ) Να είστε ντυμένοι κατάλληλα. Μην
φοράτε φαρδιά ενδύματα ή κοσμήματα.
Διατηρείτε τα μαλλιά, τα ενδύματα και τα
γάντια σας μακριά από κινούμενα μέρη.
Τα φαρδιά ενδύματα, τα κοσμήματα ή τα
μακριά μαλλιά μπορεί να εμπλακούν στα
κινούμενα μέρη.
η) Εάν οι συσκευές παρέχονται με σύνδεση
συστημάτων αφαίρεσης και συλλογής
σκόνης, φροντίστε τα συστήματα
αυτά να είναι συνδεδεμένα και να
χρησιμοποιούνται κατάλληλα. Η χρήση
συστήματος συλλογής σκόνης μπορεί να
ελαττώσει τους κινδύνους που σχετίζονται με
τη σκόνη.
4) ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
α) Μη ζορίζετε το ηλεκτρικό εργαλείο.
Χρησιμοποιείτε το κατάλληλο εργαλείο
ανάλογα με την εφαρμογή. Η εργασία
θα πραγματοποιηθεί με καλύτερο και πιο
ασφαλή τρόπο όταν εκτελείται από το σωστά
επιλεγμένο ηλεκτρικό εργαλείο με τον
προβλεπόμενο ρυθμό.
β) Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο εάν
ο διακόπτης δεν μεταβαίνει στις
θέσεις On (Ενεργοποίηση) και Off
(Απενεργοποίηση). Οποιοδήποτε
εργαλείο δεν μπορεί να ελεγχθεί μέσω του
διακόπτη του, είναι επικίνδυνο και πρέπει να
επισκευαστεί.
γ) Αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα
ή και την μπαταρία από το ηλεκτρικό
εργαλείο πριν κάνετε οποιεσδήποτε
ρυθμίσεις, αλλαγές παρελκόμενων
ή πριν αποθηκεύσετε οποιοδήποτε
ηλεκτρικό εργαλείο. Αυτού του είδους τα
μέτρα ασφαλείας ελαττώνουν τον κίνδυνο
τυχαίας θέσης του ηλεκτρικού εργαλείου σε
λειτουργία.
δ) Αποθηκεύετε τα ηλεκτρικά εργαλεία που
δεν χρησιμοποιείτε μακριά από μέρη
όπου μπορούν να τα προσεγγίσουν
παιδιά και μην επιτρέπετε τη χρήση
του ηλεκτρικού εργαλείου από άτομα
που δεν είναι εξοικειωμένα με αυτό
ή με τις οδηγίες χρήσης του. Τα
111
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα όταν
χρησιμοποιούνται από μη εκπαιδευμένους
χειριστές.
ε) Συντηρείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία.
Ελέγξτε για τυχόν εσφαλμένη
ευθυγράμμιση ή ενσφήνωση κινούμενων
μερών, για τυχόν θραύση εξαρτημάτων
και για τυχόν άλλες καταστάσεις που
μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία
του ηλεκτρικού εργαλείου. Εάν το
ηλεκτρικό εργαλείο έχει υποστεί ζημιά,
φροντίστε για την επισκευή του πριν το
χρησιμοποιήσετε. Πολλά ατυχήματα έχουν
προκληθεί από ηλεκτρικά εργαλεία που δεν
έχουν συντηρηθεί κατάλληλα.
στ) Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά
και καθαρά. Τα κατάλληλα συντηρημένα
εργαλεία κοπής με αιχμηρά άκρα κοπής
έχουν μικρότερες πιθανότητες λυγίσματος
κατά τη λειτουργία και ελέγχονται
ευκολότερα.
η) Χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο,
τα παρελκόμενα και τα τρυπάνια
κ.λπ. σύμφωνα με τις παρούσες
οδηγίες, λαμβάνοντας υπόψη τις
συνθήκες εργασίας και την εργασία
που πρόκειται να πραγματοποιηθεί.
Η χρήση ενός ηλεκτρικού εργαλείου για
εργασίες διαφορετικές από αυτές για τις
οποίες προορίζεται, μπορεί να οδηγήσει σε
επικίνδυνη κατάσταση.
5) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΣΕΡΒΙΣ)
α) Φροντίζετε η συντήρηση του ηλεκτρικού
εργαλείου να πραγματοποιείται από
πιστοποιημένο για επισκευές άτομο,
με τη χρήση μόνο πανομοιότυπων
ανταλλακτικών. Κατ’ αυτό τον τρόπο
εξασφαλίζεται η ασφάλεια του ηλεκτρικού
εργαλείου.
ηλεκτρικού εργαλείου και να προκληθεί
ηλεκτροπληξία στο χειριστή.
• Χρησιμοποιείτε σφιγκτήρες ή άλλον
πρακτικό τρόπο για να στερεώσετε και
να υποστηρίξετε το τεμάχιο εργασίας σε
σταθερή επιφάνεια εργασίας. Αν κρατάτε
το τεμάχιο εργασίας με το χέρι σας ή κόντρα
στο σώμα σας, το τεμάχιο εργασίας δεν είναι
σταθερό και μπορεί να προκληθεί απώλεια
ελέγχου.
• Φοράτε μάσκα προστασίας από σκόνη.
Υπολειπόμενοι κίνδυνοι
Παρά την εφαρμογή των σχετικών κανονισμών
ασφαλείας και την εφαρμογή διατάξεων ασφαλείας,
ορισμένοι υπολειπόμενοι κίνδυνοι δεν μπορούν να
αποφευχθούν. Αυτοί είναι:
– Βλάβη της ακοής.
– Κίνδυνος σωματικής βλάβης λόγω
εκτινασσόμενων σωματιδίων.
– Κίνδυνος εγκαυμάτων επειδή τα αξεσουάρ
θερμαίνονται πολύ κατά τη λειτουργία.
– Κίνδυνος σωματικής βλάβης λόγω
παρατεταμένης χρήσης.
Ενδείξεις επάνω στο εργαλείο
Επάνω στο εργαλείο εμφανίζονται τα παρακάτω
εικονογράμματα:
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν
από τη χρήση.
ΘΕΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ
(ΕΙΚ. [FIGURE] 1)
Ο κωδικός ημερομηνίας (aa), ο οποίος
περιλαμβάνει επίσης το έτος κατασκευής, είναι
τυπωμένος επάνω στο περίβλημα.
Παράδειγμα:
2010 XX XX
Πρόσθετοι ειδικοί κανόνες
ασφαλείας για πλάνες
• Περιμένετε να σταματήσει το κοπτικό πριν
αφήσετε κάτω το εργαλείο. Ένα εκτεθειμένο
κοπτικό μπορεί να εμπλακεί στην επιφάνεια
απόθεσης με αποτέλεσμα ενδεχόμενη απώλεια
ελέγχου και σοβαρό τραυματισμό.
• Κρατάτε το ηλεκτρικό εργαλείο μόνο από
μονωμένες επιφάνειες λαβής, επειδή το
κοπτικό μπορεί να έρθει σε επαφή με το
ίδιο του το καλώδιο. Αν κοπεί ένα καλώδιο
υπό τάση μπορεί να τεθούν υπό ηλεκτρική
τάση και τα εκτεθειμένα μεταλλικά μέρη του
112
Έτος κατασκευής
Περιεχόμενα συσκευασίας
Στη συσκευασία περιέχεται:
1 Πλάνη
1 Παράλληλος οδηγός
1 Στοπ βάθους εσοχής
1 Μπουλόνι τύπου πεταλούδας
1 Μηχανικό κλειδί
1 Εκβολέα πλανιδιών
1 Εκτροπέα πλανιδιών (μόνο μοντέλα K)
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
1 Σακούλα σκόνης (μόνο μοντέλα K)
1 Προσαρμογέα εξαγωγής σκόνης
1 Κιβώτιο μεταφοράς (μοντέλα K μόνο)
1 Εγχειρίδιο οδηγιών
1 Αναλυτικό σχέδιο
• Ελέγξτε για τυχόν ζημιές στο εργαλείο, στα
τμήματα ή τα παρελκόμενα, οι οποίες μπορεί
να συνέβησαν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.
• Πριν από τη χρήση, αφιερώστε χρόνο για να
διαβάσετε προσεκτικά και να κατανοήσετε το
παρόν εγχειρίδιο.
Περιγραφή (εικ. 1)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην
τροποποιήσετε ποτέ το ηλεκτρικό
εργαλείο ή οποιοδήποτε τμήμα
του. Μπορεί να προκληθεί βλάβη ή
προσωπικός τραυματισμός.
a. Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
(on/off)
b. Κουμπί απασφάλισης
c. Στόμιο εξαγωγής πλανιδιών
d. Κουμπί ρύθμισης βάθους πλανίσματος/
μπροστινή λαβή
e. Κλίμακα βάθους πλανίσματος
f. Πέδιλο στάθμευσης
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (D26501)
Η λειτουργία σταθερής ταχύτητας διατηρεί την
ταχύτητα κοπής υπό φορτίο. Αυτό σημαίνει
λιγότερο θόρυβο και σταθερή ταχύτητα κοπής.
Επιπλέον η ταχύτητα δεν θα αυξάνεται δραματικά
όταν το εργαλείο ανυψώνεται από το τεμάχιο
εργασίας.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΦΡΕΝΟ (D26501)
Το ηλεκτρονικό φρένο σταματά τα κοπτικά με την
απελευθέρωση του διακόπτη ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης.
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Η πλάνη σας D26500/D26501 έχει σχεδιαστεί για
επαγγελματικό πλάνισμα ξύλου.
ΝΑ ΜΗ χρησιμοποιείται υπό υγρές συνθήκες ή με
την παρουσία εύφλεκτων υγρών ή αερίων.
Αυτές οι πλάνες είναι επαγγελματικά ηλεκτρικά
εργαλεία.
ΜΗΝ αφήνετε παιδιά να έρχονται σε επαφή με το
εργαλείο. Απαιτείται επίβλεψη όταν το εργαλείο το
χρησιμοποιούν άπειροι χρήστες.
Ηλεκτρική ασφάλεια
Ο ηλεκτρικός κινητήρας έχει σχεδιαστεί για
λειτουργία μόνο σε μία τάση. Ελέγχετε πάντοτε
εάν η τροφοδοσία ανταποκρίνεται στην τάση που
αναγράφεται στην επιγραφή με τα δεδομένα.
Το εργαλείο της DEWALT διαθέτει διπλή
μόνωση σύμφωνα με το πρότυπο
EN 60745. Κατά συνέπεια, δεν απαιτείται
καλώδιο γείωσης.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί
βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από ειδικά
διαμορφωμένο καλώδιο που διατίθεται μέσω της
υπηρεσίας εξυπηρέτησης της DEWALT.
Χρήση προέκτασης
Αν απαιτείται καλώδιο επέκτασης, χρησιμοποιήστε
εγκεκριμένο καλώδιο επέκτασης 3 αγωγών
κατάλληλο για την ισχύ αυτού του εργαλείου
(βλ. τεχνικά δεδομένα). Το ελάχιστο μέγεθος του
αγωγού είναι 1,5 mm2, ενώ το μέγιστο μήκος είναι
30 m.
Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο σε ρολό, να
ξετυλίγετε πάντοτε το καλώδιο εντελώς.
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, απενεργοποιείτε
το σύστημα και αποσυνδέετε το
μηχάνημα από την τροφοδοσία
πριν από την τοποθέτηση ή
αφαίρεση παρελκόμενων, πριν τη
ρύθμιση ή την αλλαγή εξαρτημάτων
και κατά την πραγματοποίηση
επισκευών. Βεβαιωθείτε ότι ο
διακόπτης ενεργοποίησης βρίσκεται
στη θέση OFF (Απενεργοποίηση). Η
τυχαία εκκίνηση μπορεί να προκαλέσει
τραυματισμό.
Αντικατάσταση των λεπίδων
κοπής (εικ. 2)
Οι λεπίδες κοπής που είναι εγκατεστημένες στο
εργαλείο αυτό είναι αναστρέψιμες. Αν φθαρούν
και οι δύο πλευρές, οι λεπίδες κοπής πρέπει να
αντικατασταθούν.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πάντα
αντικαθιστάτε τις λεπίδες ταυτόχρονα.
113
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
1. Περιστρέψτε προσεκτικά την κεφαλή κοπής (g)
έως ότου γίνει ορατή η πρώτη λεπίδα.
2. Ξεσφίξτε τα μπουλόνια (h) χρησιμοποιώντας
το παρεχόμενο μηχανικό κλειδί.
3. Τραβήξτε πάνω τον πλευρικό προφυλακτήρα
(i).
4. Σύρετε τη λεπίδα (j) έξω από την υποδοχή
της.
5. Αναστρέψτε τη λεπίδα ή αντικαταστήστε την.
6. Περάστε τη λεπίδα μέσα στην υποδοχή. Στην
πλευρά δημιουργίας εσοχής (δηλ. την πλευρά
όπου είναι τοποθετημένος ο πλευρικός
προφυλακτήρας), η λεπίδα κοπής πρέπει να
είναι πρόσωπο με το πέδιλο πλανίσματος.
7. Ρυθμίστε τη λεπίδα όπως περιγράφεται πιο
κάτω.
8. Σφίξτε τα μπουλόνια (h).
Επαναλάβετε για την άλλη λεπίδα.
Ρύθμιση των λεπίδων (εικ. 2)
1. Βεβαιωθείτε ότι το βάθος κοπής έχει ρυθμιστεί
σε 0 mm.
2. Ελέγξτε τη θέση της λεπίδας (j) και στα
δύο άκρα. Χρησιμοποιήστε ένα επίπεδο
αντικείμενο ως αλφάδι κατά πλάτος του
πέδιλου πλανίσματος.
3. Το άκρο της λεπίδας πρέπει να είναι πρόσωπο
με την επιφάνεια του πέδιλου πλανίσματος.
4. Αν απαιτείται ρύθμιση, προχωρήστε ως εξής:
Περιστρέψτε κάθε βίδα ρύθμισης (k) προς τα
μέσα ή έξω έως ότου το άκρο της λεπίδας
συμπέσει με το πέδιλο πλανίσματος.
Ρύθμιση του βάθους κοπής
(εικ. 1)
Περιστρέψτε το κουμπί ρύθμισης βάθους
πλανίσματος (d). Μία στροφή του κουμπιού
ρύθμισης ισοδυναμεί με αλλαγή βάθους 4,0 mm.
Μία υποδιαίρεση ισοδυναμεί με βάθος κοπής
0,1 mm.
Προσάρτηση, αφαίρεση και
ρύθμιση του παράλληλου
οδηγού (εικ. 3)
Ο παράλληλος οδηγός (l) χρησιμοποιείται για
βέλτιστο έλεγχο του εργαλείου σε στενά τεμάχια
εργασίας. Ο παράλληλος οδηγός μπορεί να
τοποθετηθεί σε οποιαδήποτε από τις δύο πλευρές
του εργαλείου.
114
1. Συναρμολογήστε τον παράλληλο οδηγό (l) με
τέτοιο τρόπο ώστε το προφίλ του οδηγού να
παρέχει καθοδήγηση από το μπροστινό μέρος
του εργαλείου έως πίσω από την κεφαλή
κοπής.
2. Προσαρμόστε τον παράλληλο οδηγό στην οπή
με σπείρωμα (m) από οποιαδήποτε πλευρά.
3. Σφίξτε το μπουλόνι τύπου πεταλούδας (n).
Για να αφαιρέσετε τον παράλληλο οδηγό,
αφαιρέστε το μπουλόνι τύπου πεταλούδας.
ΓΙΑ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΕΤΕ ΤΟΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΟΔΗΓΟ
1. Ξεσφίξτε το παξιμάδι τύπου πεταλούδας (o).
2. Ρυθμίστε τον οδηγό έτσι ώστε να μείνει μόλις
επαρκής περιοχή κεφαλής κοπής για να κοπεί
η επιφάνεια του τεμαχίου εργασίας.
3. Σφίξτε το παξιμάδι τύπου πεταλούδας.
Προσάρτηση, αφαίρεση και
ρύθμιση του στοπ βάθους
εσοχής (εικ. 4)
1. Τοποθετήστε το στοπ βάθους (p).
2. Σφίξτε το μπουλόνι τύπου πεταλούδας (q) στο
επιθυμητό ύψος στην οπή με σπείρωμα (m)
χρησιμοποιώντας την κλίμακα.
Για να αφαιρέσετε το στοπ βάθους, αφαιρέστε το
μπουλόνι τύπου πεταλούδας
Προσάρτηση και αφαίρεση του
εκβολέα πλανιδιών (εικ. 5, 6)
Το εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εκβολή
των πλανιδιών από την αριστερή και από τη δεξιά
πλευρά.
Για εκβολή των πλανιδιών από τη δεξιά πλευρά
(εικ. 5), το εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί
με ή χωρίς τον εκβολέα. Ο εκβολέας πρέπει
να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τον
προσαρμογέα εξαγωγής σκόνης όταν συνδέετε μια
διάταξη αναρρόφησης.
1. Σπρώξτε τον εκβολέα (r) μέσα στο στόμιο
εξαγωγής πλανιδιών της δεξιάς πλευράς (c)
έως ότου ασφαλίσει με ήχο κλικ.
2. Για να αφαιρέσετε τον εκβολέα, ανυψώστε το
μοχλό (s) και τραβήξτε έξω τον εκβολέα.
Για εξαγωγή πλανιδιών από την αριστερή πλευρά
(εικ. 6), ο εκβολέας πρέπει να χρησιμοποιείται
πάντα.
1. Ανυψώστε το μοχλό (s) για να ανοίξετε το
κλείσιμο με φόρτιση ελατηρίου (t).
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
2. Σπρώξτε τον εκβολέα (r) μέσα στο στόμιο
εξαγωγής πλανιδιών της αριστερής πλευράς
(c) έως ότου ασφαλίσει με ήχο κλικ.
3. Ελευθερώστε το μοχλό.
4. Για να αφαιρέσετε τον εκβολέα, ανυψώστε το
μοχλό και τραβήξτε έξω τον εκβολέα.
Εξαγωγή σκόνης (εικ. 7–9)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όταν αρμόζει,
συνδέετε σύστημα εξαγωγής σκόνης
σχεδιασμένο σύμφωνα με τις
εφαρμόσιμες Οδηγίες σχετικά με την
εκπομπή σκόνης.
Το εργαλείο συνοδεύεται από προσαρμογέα
για σύνδεση σακούλας σκόνης ή διάταξης
αναρρόφησης. Η σακούλα σκόνης ανήκει στο
βασικό εξοπλισμό των μοντέλων K και διατίθεται
ως προαιρετικός εξοπλισμός για όλα τα άλλα
μοντέλα.
1. Προσαρμόστε τον εκβολέα πλανιδιών (r) στο
στόμιο (c) όπως δείχνει η εικόνα.
2. Προσαρτήστε τη σακούλα σκόνης (u) στον
εκβολέα πλανιδιών.
3. Εναλλακτικά, συνδέστε το εργαλείο σε διάταξη
αναρρόφησης με χρήση του προσαρμογέα (v).
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΑΚΟΥΛΑΣ ΣΚΟΝΗΣ
(ΕΙΚ. 9)
1. Τοποθετήστε τη σακούλα σκόνης
ευθυγραμμίζοντας τις εντομές με ανοικτό άκρο
(z) με τα ωτία (y) και προσαρμόζοντας τον
εκτροπέα (w) πάνω στη σακούλα (x).
2. Περιστρέψτε το συγκρότημα δεξιόστροφα για
να ασφαλίσει στη θέση του.
3. Ελευθερώστε τους βρόχους (zz) για να
ξεδιπλωθεί η σακούλα.
4. Προσαρμόστε τη σακούλα όπως περιγράφτηκε
πιο πάνω.
Πριν τη λειτουργία
• Ρυθμίστε το βάθος κοπής.
• Αν χρειάζεται, προσαρμόστε και ρυθμίστε τον
παράλληλο οδηγό.
• Προσαρτήστε τον εκβολέα πλανιδιών.
• Χρησιμοποιείτε μόνο αιχμηρές λεπίδες κοπής.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Οδηγίες χρήσης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να τηρείτε πάντοτε
τις οδηγίες ασφαλείας και τις ισχύουσες
ρυθμίσεις.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο σοβαρού
προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο
και αποσυνδέετέ το από την
τροφοδοσία, πριν από την
πραγματοποίηση τυχόν ρυθμίσεων
ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων.
Κατάλληλη θέση χεριών
(εικ. 10)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο προσωπικού
τραυματισμού, να χρησιμοποιείτε
ΠΑΝΤΟΤΕ την κατάλληλη θέση των
χεριών, όπως φαίνεται.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο προσωπικού
τραυματισμού, ΠΑΝΤΟΤΕ να
κρατάτε καλά το εργαλείο για να
είστε προετοιμασμένοι σε περίπτωση
ξαφνικής αντίδρασης.
Για τη σωστή τοποθέτηση των χεριών απαιτείται
ένα χέρι στην μπροστινή λαβή (d) με το άλλο χέρι
στην κύρια λαβή (t).
Ενεργοποίηση και
απενεργοποίηση (εικ. 1)
Για λόγους ασφαλείας, ο διακόπτης
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (a) του
εργαλείου σας διαθέτει κουμπί απασφάλισης(b).
1. Πιέστε το κουμπί απασφάλισης για να
απασφαλιστεί το εργαλείο.
2. Για να θέσετε σε λειτουργία το εργαλείο,
πατήστε το διακόπτη ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης (a). Μόλις ελευθερωθεί ο
διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης,
ο διακόπτης απασφάλισης ενεργοποιείται
αυτόματα για να εμποδίσει αθέλητη έναρξη
λειτουργίας του μηχανήματος.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην ενεργοποιείτε
ή απενεργοποιείτε το εργαλείο όταν τα
κοπτικά είναι σε επαφή με το τεμάχιο
εργασίας ή με άλλα υλικά.
Πλάνισμα (εικ. 1)
1. Ενεργοποιήστε το εργαλείο.
2. Μετακινήστε αργά το εργαλείο πάνω στο
τεμάχιο εργασίας.
115
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
• Η ταχύτητα προώθησης δεν θα
πρέπει να είναι πολύ υψηλή, ειδικά
όταν χρησιμοποιείτε το μέγιστο βάθος
κοπής και πλάτος πλανίσματος.
• Να θυμάστε ότι πολλές ρηχές κοπές
είναι καλύτερες από μία βαθιά κοπή.
• Πάντα απενεργοποιείτε το εργαλείο
όταν τελειώσει η εργασία και πριν το
αποσυνδέσετε από την πρίζα.
Το εργαλείο σας διαθέτει πέδιλο στάθμευσης
(f). Μετά την απενεργοποίηση, μπορείτε να
αφήσετε το εργαλείο κάτω χωρίς να περιμένετε να
σταματήσουν να κινούνται τα κοπτικά.
Δημιουργία εσοχής
1. Προσαρμόστε και ρυθμίστε τον παράλληλο
οδηγό.
2. Προσαρμόστε και ρυθμίστε το στοπ βάθους
εσοχής.
3. Προχωρήστε όπως και με το πλάνισμα.
Λοξότμηση ακμών
χρησιμοποιείτε κατάλληλο σύστημα εξαγωγής
σκόνης σχεδιασμένο σύμφωνα με τις εφαρμόσιμες
Οδηγίες σχετικά με την εκπομπή σκόνης..
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Το ηλεκτρικό εργαλείο της DEWALT σχεδιάστηκε
για να λειτουργεί επί μεγάλο χρονικό διάστημα με
ελάχιστη συντήρηση. Η συνεχής ικανοποιητική
λειτουργία εξαρτάται από τη σωστή φροντίδα του
εργαλείου και τον τακτικό καθαρισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, απενεργοποιείτε
το σύστημα και αποσυνδέετε το
μηχάνημα από την τροφοδοσία
πριν από την τοποθέτηση ή
αφαίρεση παρελκόμενων, πριν τη
ρύθμιση ή την αλλαγή εξαρτημάτων
και κατά την πραγματοποίηση
επισκευών. Βεβαιωθείτε ότι ο
διακόπτης ενεργοποίησης βρίσκεται
στη θέση OFF (Απενεργοποίηση). Η
τυχαία εκκίνηση μπορεί να προκαλέσει
τραυματισμό.
Οι αυλακώσεις σχήματος V στο τμήμα μύτης του
πέδιλου σας επιτρέπουν τη λοξότμηση ακμών.
Εκκένωση της σακούλας
σκόνης (εικ. 7–9)
Μπορείτε να εκτιμήσετε την ποσότητα πλανιδιών
που έχουν συλλεγεί στη σακούλα σκόνης μέσω του
διαφανούς εκτροπέα.
Λίπανση
Το ηλεκτρικό σας εργαλείο δεν απαιτεί επιπλέον
λίπανση.
1. Αφαιρέστε τη σακούλα σκόνης (u).
2. Αφαιρέστε τον εκτροπέα (w) από τη σακούλα
(x) περιστρέφοντάς τον αριστερόστροφα.
3. Αδειάστε το περιεχόμενο της σακούλας σε
δοχείο απορριμμάτων.
4. Επανασυναρμολογήστε τη σακούλα σκόνης
ευθυγραμμίζοντας τις εγκοπές με ανοικτό άκρο
(z) με τα ωτία (y) και προσαρμόζοντας τον
εκτροπέα πάνω στη σακούλα.
5. Περιστρέψτε το συγκρότημα δεξιόστροφα για
να ασφαλίσει στη θέση του.
6. Επανατοποθετήστε τη σακούλα σκόνης.
Εξαγωγή σκόνης (εικ. 7–9)
Όταν το εργαλείο χρησιμοποιείται σε εσωτερικό
χώρο για εκτεταμένες χρονικές περιόδους,
116
Καθαρισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για την αφαίρεση
ρύπων και σκόνης, χρησιμοποιήστε
ξηρό αέρα κάθε φορά που
διαπιστώνετε συγκέντρωση σκόνης
εντός και γύρω από τις θυρίδες
αερισμού. Όταν εκτελείτε αυτή τη
διαδικασία, να φοράτε εγκεκριμένο
προστατευτικό για τα μάτια και
εγκεκριμένη μάσκα για τη σκόνη.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε
ποτέ διαλύτες ή άλλες ισχυρές χημικές
ουσίες για τον καθαρισμό των μη
μεταλλικών τμημάτων του εργαλείου.
Αυτές οι χημικές ουσίες μπορούν
να υποβαθμίσουν την ποιότητα των
υλικών που χρησιμοποιούνται σε αυτά
τα τμήματα. Χρησιμοποιείτε ένα πανί
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
που έχει εμποτιστεί μόνο σε νερό και
ήπιο σαπούνι. Μην επιτρέψετε ποτέ
την εισροή τυχόν υγρών στο εσωτερικό
του εργαλείου. Μη βυθίσετε ποτέ
οποιοδήποτε τμήμα του εργαλείου σε
υγρό.
Προαιρετικά παρελκόμενα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Επειδή με το
προϊόν αυτό δεν έχουν δοκιμαστεί
άλλα παρελκόμενα εκτός από αυτά
που διατίθενται από την DEWALT, η
χρήση τυχόν τέτοιων παρελκόμενων
με το εργαλείο αυτό μπορεί να είναι
επικίνδυνη. Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο τραυματισμού, πρέπει να
χρησιμοποιείτε μόνο παρελκόμενα που
συνιστώνται από την DEWALT.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα
κατάλληλα παρελκόμενα, συμβουλευτείτε τον
αντιπρόσωπο με τον οποίο συνεργάζεστε.
τους. Για να εκμεταλλευτείτε αυτή την υπηρεσία,
παρακαλούμε επιστρέψτε το προϊόν σας σε
οποιονδήποτε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο
σέρβις, ο οποίος θα το συλλέξει εκ μέρους μας.
Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση του
πλησιέστερου εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου
σέρβις μέσω επικοινωνίας με το τοπικό γραφείο
της DEWALT, στη διεύθυνση που αναφέρεται στο
παρόν εγχειρίδιο. Εναλλακτικά, μια λίστα με τους
εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους σέρβις της
DEWALT καθώς και πλήρη στοιχεία και πρόσωπα
επικοινωνίας με την υπηρεσία εξυπηρέτησης
μετά την πώληση που διαθέτουμε, υπάρχουν στο
διαδίκτυο στη διεύθυνση: www.2helpU.com.
Για την προστασία του
περιβάλλοντος
Ξεχωριστή συλλογή. Αυτό το προϊόν δεν
πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα
συνήθη οικιακά απορρίμματα.
Εάν διαπιστώσετε κάποια μέρα ότι το προϊόν σας
της DEWALT χρειάζεται αντικατάσταση, ή εάν δεν
το χρειάζεστε πια, μην το απορρίψετε μαζί με τα
οικιακά απορρίμματα. Τοποθετήστε αυτό το προϊόν
σε ειδικό κάδο για ξεχωριστή συλλογή.
Η ξεχωριστή συλλογή
χρησιμοποιημένων προϊόντων
και συσκευασιών επιτρέπει την
ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση
των υλικών. Η επαναχρησιμοποίηση
των ανακυκλωμένων υλικών βοηθά
στην αποφυγή της μόλυνσης του
περιβάλλοντος και ελαττώνει
τη ζήτηση πρώτων υλών.
Οι τοπικοί κανονισμοί μπορεί να προβλέπουν
την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών προϊόντων
από τα νοικοκυριά σε δημοτικά κέντρα συλλογής
απορριμμάτων ή από τον αντιπρόσωπο όταν
αγοράζετε ένα νέο προϊόν.
Η DEWALT διαθέτει εγκατάσταση για τη συλλογή
και ανακύκλωση των προϊόντων DEWALT όταν
φτάσουν στο τέλος του ωφέλιμου χρόνου ζωής
117
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ
DEWALT έχει εμπιστοσύνη στην ποιότητα
των προϊόντων της και προσφέρει μια
εξαιρετική εγγύηση για επαγγελματίες
χρήστες του προϊόντος. Η παρούσα
δήλωση εγγύησης είναι επιπλέον των
συμβατικών δικαιωμάτων σας ως
επαγγελματία χρήστη ή των απορρεόντων
από τη νομοθεσία δικαιωμάτων σας ως
ιδιώτη, μη επαγγελματία χρήστη και δεν
τα παραβλάπτει με κανέναν τρόπο. Η
εγγύηση ισχύει εντός της επικράτειας των
χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων
Συναλλαγών.
• 30 ΗΜΕΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΗ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ •
Αν δεν είστε πλήρως ικανοποιημένοι με
την απόδοση του εργαλείου σας DEWALT,
απλά επιστρέψτε το εντός 30 ημερών,
πλήρες με όλα τα αρχικά του μέρη, όπως
το αγοράσατε, στο σημείο αγοράς, για
πλήρη επιστροφή χρημάτων ή ανταλλαγή.
Το προϊόν θα πρέπει να έχει υποβληθεί σε
εύλογη φθορά λόγω συνήθους χρήσης και
πρέπει να παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς.
• ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ
ΔΩΡΕΑΝ ΣΕΡΒΙΣ •
Αν χρειάζεστε συντήρηση ή σέρβις του
εργαλείου σας DEWALT εντός 12 μηνών
από την αγορά του, δικαιούστε ένα
σέρβις χωρίς χρέωση. Αυτό θα λάβει
χώρα χωρίς χρέωση σε εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο επισκευών της DEWALT. Θα
πρέπει να παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς.
Περιλαμβάνει εργασία. Δεν περιλαμβάνει
αξεσουάρ και ανταλλακτικά εκτός αν η
βλάβη τους εμπίπτει στην εγγύηση.
• ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΠΛΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ •
Αν εντός 12 μηνών από την ημερομηνία
αγοράς η συσκευή σας DEWALT καταστεί
ελαττωματική λόγω ελαττώματος στα υλικά
ή την εργασία, η DEWALT εγγυάται ότι
θα αντικαταστήσει όλα τα ελαττωματικά
εξαρτήματα χωρίς χρέωση ή - κατ’ επιλογή
μας - θα αντικαταστήσει τη μονάδα χωρίς
χρέωση εφόσον:
• Το προϊόν δεν έχει τύχει κακής
μεταχείρισης
118
• Το προϊόν έχει υποβληθεί σε εύλογη
φθορά λόγω συνήθους χρήσης
• Δεν έχουν επιχειρηθεί επισκευές από μη
εξουσιοδοτημένα άτομα
• Έχει παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς.
• Το προϊόν επιστρέφεται πλήρες με όλα
τα αρχικά μέρη του
Αν επιθυμείτε να υποβάλετε μία αξίωση επί
της εγγύησης, απευθυνθείτε στον πωλητή
σας ή ελέγξτε τη θέση του πλησιέστερου
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου
επισκευών της DEWALT στον κατάλογο της
DEWALT ή απευθυνθείτε στο τοπικό σας
γραφείο της DEWALT στη διεύθυνση που
αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο. Λίστα
των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων
επισκευών της DEWALT και πλήρη στοιχεία
για την υποστήριξή μας μετά την πώληση
διατίθενται στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση:
www.2helpU.com
119
120
121
Belgique et Luxembourg
België en Luxemburg
Black & Decker - DEWALT
Nieuwlandlaan 7, IZ Aarschot B156
B-3200 Aarschot
Tel:
+32 (0)015 - 15 47 9211
Fax:
+32 (0)015 - 15 47 9210
www.dewalt.be
Danmark
DEWALT
Sluseholmen 2-4
2450 København SV
Tlf:
70201511
Fax:
70224910
www.dewalt.dk
Deutschland
DEWALT
Richard-Klinger-Straße
65510 Idstein
Tel:
06126-21-1
Fax:
06126-21-2770
www.dewalt.de
Ελλάς
Black & Decker (Hellas) S.A.
Στράβωνος 7 & Βουλιαγμένης 159
Γλυφάδα 16674, Αθήνα
Τηλ:
(01) 8981-616
Φαξ:
(01) 8983-570
Service: (01) 8982-630
España
DEWALT
Parque de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
934 797 400
Fax:
934 797 439
www.dewalt.es
France
DEWALT
5, allée des hêtres
BP 30084, 69579 Limonest Cedex
Tel:
04 72 20 39 20
Fax:
04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
Schweiz
Suisse
Svizzera
DEWALT
In der Luberzen 40
8902 Urdorf
Tel:
01 - 730 67 47
Fax:
01 - 730 70 67
www.dewalt.ch
Ireland
DEWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:
00353-2781800
Fax:
00353-2781811
www.dewalt.ie
Italia
DEWALT
Viale Elvezia 2
20052 Monza (Mi)
Tel:
800-014353
Fax:
039-2387592
www.dewalt.it
Nederlands
Black & Decker - DEWALT
Joulehof 12
4600 AB Bergen Op Zoom
Tel:
0164 283000
Fax:
0164 283100
www.dewalt.nl
Norge
DEWALT
Postboks 4814, Nydalen
0422 Oslo
Tel:
22 90 99 00
Fax:
22 90 99 01
www.dewalt.no
Österreich
DEWALT
Werkzeugevertriebs GmbH
Erlaaerstraße 165, Postfach 320,1231 Wien
Tel:
01 - 66116 - 0
Fax:
01 - 66116 - 14
www.dewalt.at
Portugal
DEWALT
Rua Egas Moniz 173
João do Estoril, 2766-651 Estoril
Tel:
214 66 75 00
Fax:
214 66 75 75
www.dewalt.pt
Suomi
DEWALT Oy
Tekniikantie 12
02150 Espoo, Finland
Puh:
010 400 430
Faksi: 0800 411 340
www.dewalt.fi
DEWALT Oy
Teknikvägen 12
02150 Esbo, Finland
Tel:
010 400 430
Fax:
0800 411 340
www.dewalt.fi
Sverige
DEWALT
Box 94
431 22 Mölndal
Tel:
031 68 61 00
Fax:
031 68 60 08
www.dewalt.se
Türkiye
KALE Hırdavat ve Makina A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No:15
Edirnekapı / Eyüp / İSTANBUL 34050 TÜRKİYE
Tel:
0212 533 52 55
Faks: 0212 533 10 05
www.dewalt.com.tr
United Kingdom
DEWALT
210 Bath Road
Slough, Berks SL1 3YD
Tel:
01753-56 70 55
Fax:
01753-57 21 12
www.dewalt.co.uk
N072598
04/10
Download PDF

advertising