D26500 | DeWalt D26500 PLANER instruction manual

509111-71 CZ
Přeloženo z původního návodu
D26500
D26501
Obr. 1
b
a
c
d
a
e
f
aa
Obr. 2
i
j
h
k
g
2
Obr. 3
m
l
o
n
m
Obr. 4
m
p
q
3
Obr. 5
s
c
r
Obr. 6
c
s
t
r
4
Obr. 7
r
c
u
Obr. 8
r
c
v
5
Obr. 9
zz
x
z
y
w
Obr. 10
t
d
6
HOBLÍK
D26500, D26501
Blahopřejeme Vám!
Zvolili jste si elektrické nářadí značky DEWALT.
Léta zkušeností, důkladný vývoj výrobků
a inovace vytvořily ze společnosti DEWALT
jednoho z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele
profesionálního elektrického nářadí.
Technické údaje
Napájecí napětí
Velká Británie & Irsko
Typ
Výkon
Otáčky naprázdno
Délka základny
Šířka záběru
Hmotnost
V
V
W
min-1
mm
mm
kg
LPA (akustický tlak)
dB(A)
KPA (odchylka akustického
tlaku)
dB(A)
LWA (akustický výkon)
dB(A)
KWA (odchylka akustického
výkonu)
dB(A)
D26500
230
230/115
1
1 050
13 500
320
82
4
D26501
230
230/115
1
1 150
11 500
320
82
4
90
86
3
99
3
95
3,2
3,2
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet) určená
podle normy EN 60745:
Hodnota vibrací ah
ah =
m/s²
4,2
4,5
Odchylka K =
m/s²
1,5
1,5
Velikost vibrací uvedená v tomto dokumentu byla
měřena podle normalizovaných požadavků, které
jsou uvedeny v normě EN 60745 a může být
použita pro vzájemné srovnání jednotlivých nářadí
mezi sebou. Tato hodnota může být použita pro
předběžný odhad vibrací působících na obsluhu.
VAROVÁNÍ: Deklarované hodnoty
vibrací se vztahují na standardní
použití nářadí. Je-li ovšem nářadí
použito pro různé aplikace
s rozmanitým příslušenstvím nebo je-li
prováděna jeho nedostatečná údržba,
velikost vibrací může být odlišná. Tak
se může během celkové pracovní
doby značně prodloužit doba působení
vibrací na obsluhu.
Odhad míry působení vibrací na
obsluhu by měl také počítat s dobou,
kdy je nářadí vypnuto nebo kdy je
v chodu naprázdno. Během celkové
pracovní doby se tak může doba
působení vibrací na obsluhu značně
zkrátit.
Zjistěte si další doplňková
bezpečnostní opatření, která chrání
obsluhu před účinkem vibrací: údržba
nářadí a jeho příslušenství, udržování
rukou v teple, organizace způsobů
práce.
Pojistky
Evropa
Nářadí 230 V
Velká Británie a Irsko
Nářadí 230 V
Velká Británie & Irsko
Nářadí 115 V
10 A v napájecí síti
13 A v zástrčce napájecího kabelu
16 A v zástrčce napájecího kabelu
Definice: Bezpečnostní pokyny
Níže uvedené definice popisují stupeň závažnosti
každého označení. Přečtěte si pozorně návod
k použití a věnujte pozornost těmto symbolům.
NEBEZPEČÍ: Označuje bezprostředně
hrozící rizikovou situaci, která, není-li
jí zabráněno, povede k způsobení
vážného nebo smrtelného zranění.
VAROVÁNÍ: Označuje potenciálně
rizikovou situaci, která, není-li jí
zabráněno, může způsobit vážné
nebo smrtelné zranění.
UPOZORNĚNÍ: Označuje
potencionálně hrozící rizikovou situaci,
která, není-li jí zabráněno, může vést
ke vzniku lehkého nebo středně
vážného zranění.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesouvisející se způsobením
zranění, který, není-li mu zabráněno,
může vést k poškození zařízení.
Upozorňuje na riziko úrazu
způsobeného elektrickým proudem.
Upozorňuje na riziko vzniku požáru.
7
ES Prohlášení o shodě
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
09
D26500, D26501
Společnost DEWALT tímto prohlašuje, že tyto
výrobky popisované v technických údajích splňují
požadavky následujících norem: 2006/42/EC,
EN 60745-1, EN 60745-2-14.
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnice
2004/108/EC. Další informace vám poskytne
zástupce společnosti DEWALT na následující
adrese nebo na adresách, které jsou uvedeny na
zadní straně tohoto návodu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení
technických údajů a provádí toto prohlášení
v zastoupení společnosti DEWALT.
Horst Grossmann
Ředitel oddělení pro vývoj a konstrukci výrobků
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
31.12.2009
VAROVÁNÍ: Z důvodu omezení
rizika zranění si přečtěte tento návod
k obsluze.
Všeobecné bezpečnostní pokyny pro práci s elektrickým
nářadím
VAROVÁNÍ: Přečtěte si
všechny bezpečnostní pokyny
a bezpečnostní výstrahy. Nedodržení
uvedených varování a pokynů může
vést k úrazu elektrickým proudem,
požáru a vážnému zranění.
VEŠKERÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ
A POKYNY USCHOVEJTE PRO PŘÍPADNÉ
DALŠÍ POUŽITÍ
Termín „elektrické nářadí“ ve všech upozorněních
odkazuje na vaše nářadí napájené ze sítě (je
opatřeno napájecím kabelem) nebo nářadí
napájené baterií (bez napájecího kabelu).
8
1) BEZPEČNOST NA PRACOVIŠTI
a) Pracovní prostor udržujte čistý a dobře
osvětlený. Přeplněný a neosvětlený
pracovní prostor může vést k způsobení
úrazů.
b) Nepracujte s elektrickým nářadím ve
výbušném prostředí, jako jsou například
prostory s výskytem hořlavých kapalin,
plynů nebo prašných látek. V elektrickém
nářadí dochází k jiskření, které může
způsobit vznícení hořlavého prachu nebo
výparů.
c) Při práci s nářadím zajistěte bezpečnou
vzdálenost dětí a ostatních osob.
Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly
nad nářadím.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST
a) Zástrčka napájecího kabelu nářadí
musí odpovídat zásuvce. Zástrčku
nikdy žádným způsobem neupravujte.
Nepoužívejte u uzemněného elektrického
nářadí žádné upravené zástrčky.
Neupravované zástrčky a odpovídající
zásuvky snižují riziko vzniku úrazu
elektrickým proudem.
b) Nedotýkejte se uzemněných povrchů,
jako jsou například potrubí, radiátory,
elektrické sporáky a chladničky. Při
uzemnění vašeho těla vzrůstá riziko úrazu
elektrickým proudem.
c) Nevystavujte elektrické nářadí dešti
nebo vlhkému prostředí. Vnikne-li do
elektrického nářadí voda, zvýší se riziko
úrazu elektrickým proudem.
d) S napájecím kabelem zacházejte
opatrně. Nikdy nepoužívejte napájecí
kabel k přenášení nebo posouvání
nářadí a netahejte za něj, chcete-li nářadí
odpojit od elektrické sítě. Zabraňte
kontaktu kabelu s mastnými, horkými
a ostrými předměty nebo pohyblivými
částmi. Poškozený nebo zauzlený napájecí
kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým
proudem.
e) Při práci s nářadím venku používejte
prodlužovací kabely určené pro venkovní
použití. Použití kabelu pro venkovní použití
snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
f) Musíte-li s elektrickým nářadím pracovat
ve vlhkém prostředí, použijte napájecí
zdroj s proudovým chráničem (RCD).
Použití proudového chrániče (RCD) snižuje
riziko úrazu elektrickým proudem.
3) BEZPEČNOST OBSLUHY
a) Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co
provádíte a při práci s nářadím pracujte
s rozvahou. Nepoužívejte elektrické
nářadí, jste-li unaveni nebo jste-li pod
vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilka
nepozornosti při práci s elektrickým nářadím
může vést k vážnému úrazu.
b) Používejte prvky osobní ochrany. Vždy
používejte ochranu zraku. Ochranné
prostředky jako respirátor, neklouzavá
pracovní obuv, přilba a chrániče sluchu,
používané v příslušných podmínkách,
snižují riziko poranění osob.
c) Zabraňte náhodnému spuštění. Před
připojením zdroje napětí nebo před
vložením baterie a před zvednutím
nebo přenášením nářadí zkontrolujte,
zda je vypnutý hlavní spínač. Přenášení
elektrického nářadí s prstem na hlavním
spínači nebo připojení napájecího kabelu
k elektrické síti, je-li hlavní spínač nářadí
v poloze zapnuto, může způsobit úraz.
d) Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte,
zda nejsou v jeho blízkosti klíče nebo
seřizovací přípravky. Seřizovací klíče
ponechané na nářadí mohou být zachyceny
rotujícími částmi nářadí a mohou způsobit
úraz.
e) Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. Tak
je umožněna lepší ovladatelnost nářadí
v neočekávaných situacích.
f) Vhodně se oblékejte. Nenoste volný
oděv nebo šperky. Dbejte na to, aby se
vaše vlasy, oděv a rukavice nedostaly
do kontaktu s pohyblivými částmi. Volný
oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být
pohyblivými díly zachyceny.
g) Pokud jsou zařízení vybavena adaptérem
pro připojení odsávacího zařízení,
zajistěte jeho správné připojení a řádnou
funkci. Použití těchto zařízení může snížit
nebezpečí týkající se prachu.
4) POUŽITÍ ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ A JEHO
ÚDRŽBA
a) Elektrické nářadí nepřetěžujte. Používejte
správný typ nářadí pro prováděnou
práci. Při použití správného typu nářadí
bude práce provedena lépe a bezpečněji.
b) Pokud nelze hlavní spínač nářadí
zapnout a vypnout, s nářadím
nepracujte. Každé elektrické nářadí
s nefunkčním hlavním spínačem je
nebezpečné a musí být opraveno.
c) Před seřizováním nářadí, před
výměnou příslušenství nebo pokud
nářadí nepoužíváte, odpojte zástrčku
napájecího kabelu od zásuvky nebo
z nářadí vyjměte akumulátor. Tato
preventivní bezpečnostní opatření snižují
riziko náhodného spuštění nářadí.
d) Pokud nářadí nepoužíváte, uložte jej
mimo dosah dětí a zabraňte tomu, aby
bylo toto nářadí použito osobami, které
nejsou seznámeny s jeho obsluhou
nebo s tímto návodem. Elektrické
nářadí je v rukou nekvalifikované obsluhy
nebezpečné.
e) Provádějte údržbu elektrického nářadí.
Zkontrolujte vychýlení nebo zablokování
pohyblivých částí, poškození
jednotlivých dílů a jiné okolnosti, které
mohou ovlivnit chod nářadí. Je-li nářadí
poškozeno, nechejte jej před použitím
opravit. Mnoho nehod bývá způsobeno
zanedbanou údržbou nářadí.
f) Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Řádně udržované řezné nástroje s ostrými
řeznými břity jsou méně náchylné
k zanášení nečistotami a lépe se s nimi
manipuluje.
g) Elektrické nářadí, příslušenství, držáky
nástrojů atd., používejte podle těchto
pokynů a berte v úvahu podmínky
pracovního prostředí a práci, kterou
budete provádět. Použití elektrického
nářadí k jiným účelům, než k jakým je
určeno, může být nebezpečné.
5) OPRAVY
a) Svěřte opravu vašeho elektrického
nářadí pouze osobě s příslušnou
kvalifikací, která bude používat výhradně
originální náhradní díly. Tím zajistíte
bezpečný provoz nářadí.
Specifické doplňkové bezpečnostní předpisy pro hoblíky
• Před odložením počkejte, až se rotující
fréza zcela zastaví. Odkrytá fréza může
zachytit povrch místa, na které hoblík
odkládáte, což může vést ke ztrátě kontroly
a vážnému úrazu.
• Držte elektrické nářadí za izolované
rukojeti, protože může dojít k zachycení
napájecího kabelu frézou. Při kontaktu
s „živým“ vodičem způsobí neizolované
kovové části nářadí obsluze úraz elektrickým
proudem.
• Pro zajištění a upnutí obrobku
k pracovnímu stolu používejte svorky nebo
jiné vhodné prostředky. Držení obrobku
rukou nebo opření obrobku o vlastní tělo je
nestabilní a může vést ke ztrátě kontroly.
• Používejte respirátor.
9
Zbytková rizika
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní
předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení,
určitá zbytková rizika nemohou být vyloučena. Tato
rizika jsou následující:
Popis (obr. 1)
VAROVÁNÍ: Nikdy neprovádějte
žádné úpravy nářadí ani jeho součástí.
Mohlo by dojít k zranění nebo k jeho
poškození.
– Poškození sluchu.
a. Hlavní spínač
– Riziko zranění způsobené odlétávajícími
částečkami.
b. Odjišťovací tlačítko
– Riziko popálení způsobeného kontaktem
s horkým příslušenstvím, které se zahřálo
během použití.
d. Seřizovací šroub hloubky řezu/přední rukojeť
– Riziko zranění způsobeného dlouhodobým
použitím nářadí.
Štítky na nářadí
Na nářadí jsou následující piktogramy:
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
UMÍSTĚNÍ DATOVÉHO KÓDU (OBR. 1)
Datový kód (aa), který obsahuje také rok výroby, je
vytištěn na krytu nářadí.
Příklad:
2010 XX XX
Rok výroby
Obsah balení
Balení obsahuje:
1 Hoblík
1 Paralelní vodítko
1 Hloubkový doraz řezu
1 Křídlový šroub
1 Stranový klíč
1 Ejektor hoblin
1 Odchylovač hoblin (pouze modely K)
1 Prachový sáček (pouze modely K)
1 Adaptér pro odsávání
1 Kufřík (pouze modely K)
1 Návod k obsluze
1 Výkresovou dokumentaci
• Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo
příslušenství.
• Před zahájením pracovních operací věnujte
dostatek času pečlivému pročtení a pochopení
tohoto návodu.
10
c. Výstupní otvor pro odvod hoblin
e. Stupnice hloubky řezu
f. Odstavná patka
FUNKCE KONSTANTNÍCH OTÁČEK (D26501)
Tato funkce udržuje konstantní otáčky při zátěži.
To znamená nižší hlučnost a konstantní rychlost
hoblování. Navíc se při zdvižení hoblíku mimo
obrobek výrazně nezvýší otáčky.
ELEKTRONICKÁ BRZDA (D26501)
Elektronická brzda zastaví při uvolnění hlavního
spínače frézu.
POUŽITÍ VÝROBKU
Váš elektrický hoblík D26500/D26501 je určena
pro profesionální hoblování dřeva.
NEPOUŽÍVEJTE toto nářadí ve vlhkém prostředí
nebo v přítomnosti hořlavých kapalin nebo plynů.
Tyto hoblíky jsou elektrická nářadí pro
profesionální použití.
ZABRAŇTE dětem, aby se s tímto nářadím
dostaly do kontaktu. Používají-li toto nářadí
nezkušené osoby, musí být zajištěn odborný dozor.
Elektrická bezpečnost
Elektromotor je určen pouze pro jedno napájecí
napětí. Vždy zkontrolujte, zda napájecí napětí
odpovídá napětí na výkonovém štítku.
Vaše nářadí DEWALTje chráněno
dvojitou izolací v souladu s normou
EN 60745; proto není nutné použití
uzemňovacího vodiče.
VAROVÁNÍ: 115 V modely by měly
být provozovány s bezpečnostním
oddělovacím transformátorem
s uzemněnou přepážkou mezi
primárním a sekundárním vinutím.
Dojde-li k poškození napájecího kabelu, musí být
nahrazen speciálně připraveným kabelem, který
získáte v autorizovaném servisu DEWALT.
Výměna síťové zástrčky (pouze Velká Británie a Irsko)
Budete-li instalovat novou zástrčku napájecího
kabelu:
• Bezpečně odstraňte starou zástrčku.
• Připojte hnědý vodič ke svorce pod napětím
na nové zástrčce.
• Modrý vodič připojte k nulové svorce.
VAROVÁNÍ: Na zemnící svorku
nebude připojen žádný vodič.
Dodržujte montážní pokyny dodávané s kvalitními
zástrčkami. Doporučená pojistka: 13 A.
Použití prodlužovacího kabelu
Je-li použití prodlužovacího kabelu nutné, použijte
pouze schválený typ kabelu se třemi vodiči, který
je vhodný pro příkon tohoto nářadí (viz technické
údaje). Minimální průřez vodiče je 1,5 mm².
Maximální délka je 30 m.
V případě použití navinovacího kabelu odviňte
vždy celou délku kabelu.
MONTÁŽ A SEŘÍZENÍ
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení
rizika zranění vypněte nářadí
a odpojte napájecí kabel od sítě
před nasazením nebo sejmutím
příslušenství, před jakýmkoli
seřízením, před výměnou nástavců
nebo před prováděním oprav.
Ujistěte se, zda je spouštěcí spínač
v poloze vypnuto. Náhodné spuštění
by mohlo způsobit úraz.
Výměna frézek (obr. 2)
Frézky, kterými je tot nářadí vybaveno, jsou
oboustranné. Pokud jsou obě strany opotřebovány,
je nutné je vyměnit.
VAROVÁNÍ: Frézky vyměňujte vždy
současně.
1. Opatrně otáčejte frézovací hlavou (g), až se
objeví první frézka.
2. Přiloženým klíčem povolte šrouby (h).
3. Boční kryt (i) vytáhněte nahoru.
4. Vysuňte frézku (j) z držáku.
5. Frézku obraťte, nebo ji vyměňte.
6. Frézku nasuňte zpět do držáku. Na straně
záběru (tj. strana, kde je upevněn boční kryt)
musí být frézka zarovnána s hoblovací patkou.
7. Seřiďte frézku podle níže uvedeného postupu.
8. Přitáhněte šrouby (h).
Postup opakujte pro další frézky.
Nastavení frézek (obr. 2)
1. Ujistěte se, zda je hloubka řezu nastavena na
0 mm.
2. Po obou stranách zkontrolujte polohu frézky
(j). Pomocí plochého předmětu zkontrolujte
rovinu hoblovací patky.
3. Hrot frézky musí být v rovině s povrchem
hoblovací patky.
4. Je-li nutné seřízení, postupujte následovně:
Podle potřeby otočte každým stavitelným
šroubem (k) dovnitř nebo ven tak, aby byl hrot
frézky v rovině s hoblovací patkou.
Nastavení hloubky frézování
(obr. 1)
Uvolněte seřizovací šroub hloubky řezu (d). Jedna
otáčka seřizovacího šroubu odpovídá změně
hloubky řezu o 4 mm.
Jeden dílek odpovídá hloubce řezu 0,1 mm.
Montáž, sejmutí a nastavení
paralelního vodítka (obr. 3)
Paralelní vodítko (l) je používáno pro optimální
vedení nářadí u úzkých obrobků. Paralelní vodítko
lze upevnit po obou stranách nářadí.
1. Paralelní vodítko (l) sestavte tak, aby jeho
profil poskytoval vedení od přední části
hoblíku až za frézovací hlavu.
2. Paralelní vodítko upevněte po některé ze stran
k otvoru opatřeném závitem (m).
3. Přitáhněte křídlový šroub (n).
Pokud chcete paralelní vodítko vyjmout,
odšroubujte křídlový šroub.
NASTAVENÍ PARALELNÍHO VODÍTKA
1. Povolte křídlovou matici (o).
2. Nastavte paralelní vodítko tak, aby zůstal
dostatečný prostor pro frézovací hlavu
k odebírání materiálu z obrobku.
3. Křídlovou matici utáhněte.
Montáž, sejmutí a nastavení hloubkového dorazu řezu
(obr. 4)
1. Proveďte montáž hloubkového dorazu řezu
(p).
11
2. Pomocí měřítka dotáhněte v požadované
výšce v závitovém otvoru (m) křídlový šroub
(q).
Pokud chcete hloubkový doraz vyjmout,
odšroubujte křídlový šroub.
Montáž a sejmutí ejektoru hoblin (obr. 5, 6)
Nářadí může být používáno s odvodem hoblin jak
po levé, tak i po pravé straně.
Při odvodu hoblin po pravé straně (obr. 5) lze
hoblík používat s ejektorem nebo bez něj. Při
připojení k vysavači musí být ejektor použit spolu
s adaptérem odsávání prachu.
1. Ejektor (r) zasuňte do výstupního otvoru pro
odvod hoblin (c) po pravé straně až zaskočí
na místo.
2. Chcete-li ejektor vyjmout, zdvihněte páčku (s)
a ejektor vysuňte ven.
Při odvodu hoblin po levé straně (obr. 6) musí být
ejektor vždy použit.
1. Pružinový uzávěr (t) otevřete zdviženém páčky
(s).
2. Ejektor (r) zasuňte do výstupního otvoru pro
odvod hoblin (c) po levé straně až zaskočí na
místo.
3. Uvolněte páčku.
4. Chcete-li ejektor vyjmout, zdvihněte páčku
a ejektor vysuňte ven.
Odsávání prachu (obr. 7–9)
VAROVÁNÍ: Vždy připojte k nářadí
zařízení pro odsávání prachu, které je
zkonstruováno v souladu s platnými
předpisy, které se týkají prachových
emisí.
Nářadí je vybaveno adaptérem k připojení
prachového sáčku nebo vysavače. Prachový
sáček se dodává standardně s modely K a pro
ostatní modely jej lze dokoupit.
1. Připevněte ejektor (r) k výstupnímu otvoru pro
odvod pilin (c) podle obrázku.
2. K ejektoru připojte prachový sáček (u).
3. Alternativně je možné připojit k nářadí pomocí
adaptéru (v) hadici vysavače.
SESTAVENÍ SÁČKU NA PRACH (OBR. 9)
1. Prachový sáček sestavíte tak, že srovnáte
drážky (z) na otevřeném konci s výstupky (y)
a odchylovač (w) nasunete na sáček (x).
12
2. Otočte celou sestavu ve směru pohybu
hodinových ručiček, aby došlo k jejímu
zajištění.
3. Sáček rozvinete uvolněním smyček (zz).
4. Podle výše uvedeného postupu sáček na
prach připojte k nářadí.
Před použitím nářadí
• Nastavte hloubku frézování.
• Podle potřeby upevněte a nastavte paralelní
vodítko.
• Připojte ejektor hoblin.
• Používejte pouze ostré frézky.
POUŽITÍ
Pokyny pro použití
VAROVÁNÍ: Vždy dodržujte
bezpečnostní předpisy a platná
nařízení.
VAROVÁNÍ: Před každým
nastavením nebo před každou
montáží nebo demontáží doplňků
a příslušenství z důvodu snížení
rizika vážného zranění vždy vypněte
nářadí a odpojte nářadí od zdroje
napájení.
Správná poloha rukou (obr. 10)
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění VŽDY používejte
správný úchop nářadí, jako na
uvedeném obrázku.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění držte nářadí VŽDY
bezpečně a očekávejte nenadálé
reakce.
Správná poloha rukou vyžaduje, abyste měli jednu
ruku na přední rukojeti (d) a druhou ruku na hlavní
rukojeti (t).
Zapnutí a vypnutí (obr. 1)
Z bezpečnostních důvodů je hlavní spínač (a)
vašeho nářadí vybaven odjišťovacím tlačítkem (b).
1. Stiskněte odjišťovací tlačítko, aby došlo
k odblokování nářadí.
2. Chcete-li nářadí zapnout, stiskněte hlavní
spínač (a). Jakmile bude hlavní spínač
uvolněn, blokovací tlačítko bude automaticky
aktivováno, aby bylo zabráněno náhodnému
spuštění nářadí.
VAROVÁNÍ: Nářadí nezapínejte ani
nevypínejte, pokud se fréza dotýká
obrobku nebo jiných materiálů.
Hoblování (obr. 1)
1. Zapněte nářadí.
2. Nářadí táhněte pomalu po povrchu obrobku.
VAROVÁNÍ:
• Rychlost vedení hoblíku by neměla
být příliš vysoká, zvláště pokud
máme nastavenu maximální hloubku
záběru a šířku hoblování.
• Vezměte na vědomí, že je lépe
provést několik mělčích záběrů jak
jeden hluboký.
Odsávání prachu (obr. 7–9)
Pokud je nářadí dlouhodobě používáno ve
vnitřních prostorách, používejte vhodný systém
odsávání prachu, který je zkonstruován v souladu
s platnými nařízeními, které se týkají prachových
emisí.
ÚDRŽBA
Vaše nářadí DEWALT bylo zkonstruováno tak, aby
pracovalo co nejdéle s minimálními nároky na
údržbu. Řádná péče o nářadí a jeho pravidelné
čištění vám zajistí jeho bezproblémový chod.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení
rizika zranění vypněte nářadí
a odpojte napájecí kabel od sítě
před nasazením nebo sejmutím
příslušenství, před jakýmkoli
seřízením, před výměnou nástavců
nebo před prováděním oprav.
Ujistěte se, zda je spouštěcí spínač
v poloze vypnuto. Náhodné spuštění
by mohlo způsobit úraz.
• Po ukončení práce a před odpojením
napájecího kabelu nářadí vždy
vypněte.
Vaše nářadí je vybaveno odstavnou patkou (f).
Po vypnutí lze nářadí odložit, aniž by bylo nutné
počkat, až se fréza zcela zastaví.
Drážkování
1. Upevněte a nastavte paralelní vodítko.
2. Namontujte a nastavte hloubkový doraz řezu.
3. Postupujte jako při hoblování.
Srážení hran
Mazání
Drážky tvaru V na špičce patky hoblíku vám
umožňují provádět srážení hran.
Vaše nářadí nevyžaduje žádné další mazání.
Vyprázdnění sáčku na prach
(obr. 7–9)
Průhledný odchylovač umožňuje sledování
množství hoblin v prachovém sáčku.
1. Sejměte prachový sáček (u).
2. Otočením proti směru pohybu hodinových
ručiček sejměte z prachového sáčku (x)
odchylovač (w).
3. Vyprázdněte obsah prachového sáčku do
odpadkového koše.
4. Prachový sáček sestavíte nazpět tak, že
srovnáte drážky (z) na otevřeném konci
s výstupky (y) a poté odchylovač nasunete na
prachový sáček.
5. Otočte celou sestavu ve směru pohybu
hodinových ručiček, aby došlo k jejímu
zajištění.
6. Sáček na prach nasaďte zpět.
Čištění
VAROVÁNÍ: Jakmile se ve větracích
drážkách a v jejich blízkosti nahromadí
prach a nečistoty, ofoukejte nářadí
proudem suchého stlačeného vzduchu.
Při provádění tohoto úkonu údržby
používejte schválenou ochranu zraku
a schválený respirátor.
VAROVÁNÍ: K čištění nekovových
součástí nářadí nikdy nepoužívejte
rozpouštědla nebo jiné agresivní
látky. Tyto chemikálie mohou oslabit
materiály použité v těchto částech.
Používejte pouze hadřík navlhčený
v mýdlovém roztoku. Nikdy nedovolte,
aby se do nářadí dostala jakákoli
kapalina. Nikdy neponořujte žádnou
část nářadí do kapaliny.
13
Doplňkové příslušenství
VAROVÁNÍ: Jiné příslušenství, než
je příslušenství nabízené společností
DEWALT, nebylo s tímto výrobkem
testováno. Proto by mohlo být
použití takového příslušenství s tímto
nářadím velmi nebezpečné. Chceteli snížit riziko zranění, používejte
s tímto nářadím pouze příslušenství
doporučené společností DEWALT.
Další informace týkající se příslušenství získáte
u autorizovaného prodejce.
Ochrana životního prostředí
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí být
vyhozen do běžného domácího odpadu.
Pokud nebudete výrobek DEWALT dále používat
nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte jej
spolu s běžným komunálním odpadem. Zajistěte
likvidaci tohoto výrobku v tříděném odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné použití
recyklovaných materiálů pomáhá chránit
životní prostředí před znečištěním
a snižuje spotřebu surovin.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Společnost DEWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků DEWALT po skončení jejich
provozní životnosti. Chcete-li získat výhody této
služby, odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli
autorizovanému zástupci servisu, který nářadí
odebere a zajistí jeho recyklaci.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu DEWALT
naleznete na příslušné adrese uvedené na zadní
straně tohoto návodu. Seznam autorizovaných
servisů DEWALT a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com.
zst00240856 - 16-07-2014
14
D26500
HOBLÍK 1
©
15
D26501
HOBLÍK 1
©
16
17
18
ZÁRUKA
Spoleþnost DEWALT je pĜesvČdþena o kvalitČ
svých výrobkĤ a nabízí mimoĜádnou záruku
pro profesionální uživatele tohoto náĜadí. Tato
záruka je nabízena ve prospČch zákazníka
a nijak neovlivní jeho zákonná záruþní práva.
Tato záruka platí ve všech þlenských státech EU
a evropské zóny volného obchodu EFTA.
• 30 DNĤ ZÁRUKA VÝMČNY •
Nejste-li s výkonem vašeho náĜadí DEWALT
zcela spokojeni, mĤžete jej do 30 dnĤ po
zakoupení vrátit. NáĜadí musí být v kompletním
stavu jako pĜi zakoupení a musí být dodáno na
místo, kde bylo zakoupeno, kde bude provedena
výmČna nebo navrácení penČz. NáĜadí musí být
v uspokojivém stavu a musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení.
• JEDNOROþNÍ SMLOUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Musí-li být bČhem 12 mČsícĤ po zakoupení
provedena údržba nebo servis vašeho náĜadí
DEWALT, máte nárok na jedno bezplatné
provedení tohoto úkonu. Tento úkon bude
bezplatnČ proveden v autorizovaném servisu
DEWALT. K náĜadí musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení. Tato oprava zahrnuje i práci.
Tento bezplatný servis se nevztahuje na
pĜíslušenství a náhradní díly, pokud nejsou také
kryty zárukou.
• JEDNOROþNÍ PLNÁ ZÁRUKA •
Dojde-li bČhem 12 mČsícĤ od zakoupení výrobku
DEWALT k poškození tohoto výrobku z dĤvodu
závady materiálu nebo špatného dílenského
zpracování, spoleþnost DEWALT zaruþuje
bezplatnou výmČnu všech poškozených þástí nebo dle našeho uvážení - bezplatnou výmČnu
celého náĜadí, za pĜedpokladu, že:
• Závada nevznikla v dĤsledku neodborného
zacházení.
• Výrobek byl vystaven bČžnému použití
a opotĜebování.
• Výrobek nebyl opravován neoprávnČnými
osobami.
• Byl pĜedložen doklad o zakoupení;
• Byl výrobek vrácen kompletní s pĤvodními
komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte prodejce
u kterého jste výrobek zakoupili nebo vyhledejte
autorizovanou servisní organizaci. Seznam
autorizovaných servisĤ DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na pĜípadné zmČny vyhrazeno.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising