KS2005EK | Black&Decker KS2005EK JIGSAW instruction manual

www.blackanddecker.eu
Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
504999-63 SK
KS2005E
2
3
SLOVENČINA
Použitie
Vaša priamočiara píla Black & Decker je určená na
rezanie dreva, plastov a plechov. Tento výrobok je
určený iba na spotrebiteľské použitie
b.
Bezpečnostné predpisy
Varovanie! Prečítajte si všetky pokyny. Nedodržanie
nižšie uvedených pokynov môže mať za následok
úraz elektrickým prúdom, vznik požiaru alebo vážne
poranenie. Označenie “výkonné náradie” vo všetkých
nižšie uvedených upozorneniach odkazuje na vaše
náradie napájané zo siete (obsahuje napájací
prívodný kábel) alebo náradie napájané batériami (bez
napájacieho kábla). NÁVOD SI USCHOVAJTE.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
3.
a.
c.
Pracovný priestor
Pracovný priestor udržujte v čistote a dobre
osvetlený. Preplnený a neosvetlený pracovný
priestor môže spôsobiť úraz.
S výkonným náradím nepracujte vo výbušných
priestoroch, ako sú napríklad priestory
obsahujúce horľavé kvapaliny, plyny alebo
prašné priestory. Náradie je zdrojom iskrenia,
ktoré môže zapáliť prach alebo výpary.
Pri práci s výkonným náradím držte deti
a okolité osoby mimo jeho dosahu. Odvrátenie
pozornosti môže zapríčiniť stratu kontroly.
d.
e.
f.
Elektrická bezpečnosť
Zástrčka napájacieho kábla náradia musí
zodpovedať zásuvke. Nikdy akýmkoľvek
spôsobom zástrčku neupravujte. Pri náradí,
ktoré je chránené zemnením, nepoužívajte
akékoľvek redukcie zástrčiek. Neupraované
zástrčky a zodpovedajúce zásuvky znižujú riziko
vzniku úrazu elektrickým prúdom.
Vyvarujte sa dotyku s uzemnenými plochami
ako je potrubie, radiátory, sporáky a chladničky.
Pri uzemnení vášho tela vzrastá riziko úrazu
elektrickým prúdom.
Náradie nevystavujte dažďu ani vlhkému
prostrediu. Pokiaľ do náradia vnikne voda, zvýši
sa riziko úrazu elektrickým prúdom.
S napájacím káblom zaobchádzajte opatrne.
Nikdy nepoužívajte napájací kábel na
prenášanie náradia, jeho posúvanie alebo
za neho neťahajte pri odpojovaní náradia od
elektrickej siete. Napájací kábel držte mimo
dosahu tepelných zdrojov, oleja, ostrých hrán
alebo pohyblivých častí. Poškodené alebo
spletené káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým
prúdom.
Pokiaľ s náradím pracujete vo vonkajšom
prostredí, používajte predlžovací kábel určený
do vonkajšieho prostredia. Použitie napájacieho
kábla vhodného pre vonkajšie prostredie znižuje
riziko úrazu elektrickým prúdom.
g.
4.
a.
b.
c.
d.
Bezpečnosť obsluhy
Zostaňte stále pozorní, sledujte, čo vykonávate
a pri práci s náradím používajte rozum.
S náradím nepracujte pokiaľ ste unavení alebo
e.
4
pokiaľ ste pod vplyvom omamných látok,
alkoholu alebo liekov. Chvíľková nepozornosť pri
práci s náradím môže privodiť vážne zranenie.
Používajte bezpečnostnú výbavu. Vždy
používajte prostriedky na ochranu sluchu.
Bezpečnostná výbava ako je respirátor, nekĺzavá
bezpečnostná obuv, pevná prilba alebo ochranné
slúchadlá použitá v zodpovedajúcich podmienkach
znižuje riziko úrazu.
Zabráňte náhodnému spusteniu. Pred tým,
ako náradie pripojíte do elektrickej zásuvky
zabezpečte, aby bol hlavný vypínač vo
vypnutej polohe. Prenášanie náradia s prstom
na hlavnom vypínači alebo pripojenie napájacieho
kábla k elektrickému rozvodu pokiaľ je hlavný
vypínač náradia v polohe zapnuté, môže spôsobiť
úraz.
Pred spustením náradia sa vždy uistite, či nie
sú v jeho blízkosti kľúče alebo nastavovacie
prípravky. Kľúče alebo nastavovacie prípravky
zabudnuté na rotačných častiach náradia môžu
spôsobiť úraz.
Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. To umožní
lepšiu ovládateľnosť náradia v neočakávaných
situáciách.
Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľné šatstvo
alebo šperky. Vaše vlasy, odev a rukavice držte
mimo dosahu pohyblivých častí. Voľné šaty,
šperky alebo dlhé vlasy môžu byť pohyblivými
dielmi zachytené.
Pokiaľ je náradie vybavené adaptérom na
pripojenie zariadenia na zachytávanie prachu,
zaistite jeho správne pripojenie a riadne
fungovanie. Použitie týchto zariadení môže znížiť
nebezpečenstvo týkajúce sa prachu.
Použitie výkonného náradia a jeho údržba
Náradie nepreťažujte. Používajte správny typ
náradia pre vašu prácu. Správny typ náradia
bude pracovať lepšie a bezpečnejšie, ak sa bude
používať vo výkonnostnom rozsahu, pre ktorý
bolo určené.
Pokiaľ nejde hlavný vypínač náradia zapnúť
a vypnúť, s náradím nepracujte. Akékoľvek
náradie s nefunkčným hlavným vypínačom je
nebezpečné a musí byť opravené.
Pred výmenou akýchkoľvek častí, príslušenstva
či iných pripojených súčastí, pred prevádzaním
servisu alebo pokiaľ náradie nepoužívate,
odpojte ho od elektrickej siete. Tieto preventívne
bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného
spustenia náradia.
Pokiaľ náradie nepoužívate, uložte ho
mimo dosahu detí a zabráňte osobám
neoboznámeným s obsluhou náradia alebo
s týmto návodom, aby s náradím pracovali.
Výkonné náradie je v rukách nekvalifikovanej
obsluhy nebezpečné.
Údržba. Skontrolujte, či náradie nemá
vychýlené alebo rozpojené pohyblivé časti,
zlomené diely alebo akúkoľvek inú závadu,
f.
g.
5.
a.
Montáž pílového listu (obr. A)
•
Uchopte pílový list (11) podľa nákresu tak, aby
jeho zuby smerovali dopredu.
•
Zatlačte páčku (5) dole.
•
Zasuňte upínaciu stopku pílového listu čo najďalej
do držiaka pílového listu (6).
•
Uvoľnite páčku.
•
Podľa nižšie uvedeného postupu nastavte vodiaci
valec pílového listu.
ktorá môže mať vplyv na správny chod
náradia. Pokiaľ je náradie poškodené, nechajte
ho opraviť. Mnoho porúch vzniká nedostatočnou
údržbou náradia.
Rezné nástroje udržujte ostré a čisté. Riadne
udržované rezné nástroje s ostrými reznými britmi
sú menej náchylné na zanášanie nečistotami
a lepšie sa s nimi manipuluje.
Náradie, príslušenstvo a nástavce používajte
podľa týchto pokynov a spôsobom, ktorý je
určený pre daný typ náradia. Berte do úvahy
aj prevádzkové podmienky a prácu, ktorú
je nutné vykonať. Použitie náradia za iným
účelom, než ku ktorému je určené, môže byť
nebezpečné.
Nastavenie vodiaceho valca pílového listu (obr.
A & B)
Potom, čo pripevníte pílový list, musíte nastaviť vodiaci
valec pílového listu (12).
•
Otočte proti smeru hodinových ručičiek
nastaviteľnou skrutkou vodiaceho valca (13).
•
Vodiaci valec pílového listu oprite o zadnú stranu
pílového listu. Pílový list musí byť umiestnený
v strednom výreze valca.
•
Nastaviteľnou skrutkou vodiaceho valca otočte
v smere pohybu hodinových ručičiek, až bude
pílový list upevnený.
Opravy
Vaše náradie nechajte opravovať iba osobou
s príslušnou kvalifikáciou za použitia výhradne
originálnych náhradných dielov. Tým bude
zaistená bezpečnosť chodu náradia.
Elektrická bezpečnosť
Toto náradie je chránené dvojitou izoláciou;
z tohto dôvodu nie je nutná ochrana
zemnením. Vždy skontrolujte, či sieťové
napätie zodpovedá napätiu uvedenému na
typovom štítku náradia.
Pripojenie vysávača k náradiu (obr. C & D)
•
Zarovnajte adaptér na odsávanie prachu (14)
vedľa pätky píly tak, ako je znázornené na
obrázku.
•
Výstupky (15) vložte do výrezov (16).
•
Zatlačte adaptér smerom vzad, aby ste ho
zaistili.
•
K výstupnému otvoru adaptéra pripojte hadicu
vhodného vysávača (17).
Odsávanie prachových nečistôt nie je možné pokiaľ
robíte šikmé rezy.
Varovanie! Adaptér na odsávanie prachových nečistôt
nepoužívajte pri rezaní kovu.
Ďalšie bezpečnostné pokyny týkajúce sa
priamočiarych píl
•
Varovanie! Vyvarujte sa kontaktu alebo vdýchnutiu
prachu vzniknutého pri rezaní, tento môže byť pre
obsluhu a okolité osoby zdraviu nebezpečný.
Používajte masku proti prachu, určenú špeciálne
na ochranu pred toxickým prachom a podobnými
splodinami a zaistite, aby boli takto chránené
všetky osoby nachádzajúce sa alebo vstupujúce
do pracovného priestoru.
Použitie
Varovanie! Náradie nepoužívajte v prípade, že je
pätka píly uvoľnená alebo odmontovaná.
Popis
Nastavenie pätky píly pri prevádzaní šikmých
rezov (obr. E)
Pätku píly je možné nakloniť vľavo či vpravo až o 45°.
•
Otočte zaisťovacím gombíkom pätky píly (8)
v smere A tak, aby bola pätka píly (7) uvoľnená.
•
Vytiahnite pätku píly (7) smerom dozadu a nakloňte ju
do požadovaného uhla. Uhol je možné skontrolovať
pomocou stupnice alebo uhlomera.
•
Otočte zaisťovacím gombíkom pätky píly (8)
v smere B tak, aby bola pätka píly zaistená.
Toto náradie je vybavené niektorými alebo všetkými
nasledujúcimi prvkami.
1. Hlavný vypínač Zap/vyp
2. Zaisťovacie tlačidlo
3. Gombík na regulovanie otáčok
4. Volič režimu
5. Blokovacia páčka pílového listu
6. Držiak pílového listu
7. Pätka píly
8. Zaistenie pätky píly
9. Gombík na nastavenie vyrezávania
10. Úložný priestor na pílové listy
Zarovnanie pätky píly pri prevádzaní rovných
rezov:
•
Otočte zaisťovacím gombíkom pätky píly (8)
v smere A tak, aby bola pätka píly (7) uvoľnená.
•
Vytiahnite pätku píly smerom dozadu a nakloňte
ju do uhla približne 0°.
•
Zatlačte pätku píly smerom dopredu.
•
Otočte zaisťovacím gombíkom pätky píly (8)
v smere B tak, aby bola pätka píly zaistená. Uistite
sa, či je pätka píly podopretá vodiacimi lištami.
Montáž
Va r o v a n i e ! P r e d p r e v á d z a n í m a k e j k o ľ v e k
z nasledujúcich operácií sa uistite, či je náradie
vypnuté, či je odpojený prívodný kábel zo zásuvky
a či sa už nepohybuje pílový list. Použité pílové listy
môžu byť horúce.
5
Rady na optimálne použitie prístroja
Nastavenie prevádzkového režimu (obr. F)
V režime vykonávania priamych rezov môže byť pätka
píly nastavená a zaistená v 4 polohách: dopredu,
dozadu, vľavo alebo vpravo.
•
Volič režimu (4) otočte do polohy A (režim
vyrezávania).
•
Pomocou gombíku na nastavenie vyrezávania (9)
natočte pílový list do požadovaného smeru.
•
Volič režimu (4) otočte do polohy B (režim
rovných rezov). V tejto polohe nie je možné
otáčať gombíkom. Pílový list je zaistený vo svojej
polohe.
Rezanie vrstvených materiálov
Pretože píla prevádza rezanie pri pohybe pílového
listu smerom nahor, môže pri pätke píly dochádzať
k štiepeniu povrchu materiálu.
•
Používajte pílové listy s jemnými zubami.
•
Prevádzajte rezanie zo zadnej strany obrobku.
•
Ak chcete obmedziť štiepenie materiálu, zovrite
obrobok z oboch strán pomocou kúsku dreva
alebo sololitu a režte cez celú túto zostavu.
Vyrezávanie
•
Používajte pílový list vhodný pre vyrezávanie
dreva.
•
Náradie držte jednou rukou, pomaly ťahajte pílou
po vyznačenom reze, zatiaľ čo druhou rukou
obsluhujete gombík na otáčanie pílového listu.
Režim vyrezávania
V režime vyrezávania môže byť pílový list natočený
tak, aby vyrezával zložité a precízne rezy. V tomto
režime je odporučené používať pílové listy vhodné
na vyrezávanie.
•
Volič režimu (4) otočte do polohy A (režim
vyrezávania). V tejto polohe nie je možný kývavý
pohyb.
Rezanie kovu
•
Pamätajte si, že rezanie kovu trvá omnoho dlhšie
než rezanie dreva.
•
Používajte pílový list vhodný na rezanie kovu.
•
Pri rezaní tenkých plechov pripevnite k spodnej
strane obrobku kúsok dreva a režte cez celú túto
zostavu.
•
Naneste na predpokladanú čiaru rezu olejový
film.
Režim kyvadlového pohybu
V režime kyvadlového pohybu je pílový list zaistený
v polohe v smere vpred na prevádzanie rýchlych
priamych rezov.
•
Volič režimu (4) otočte do polohy A (režim
vyrezávania).
•
Pomocou gombíka na otáčanie pílového listu
(9) natočte pílový list do polohy ostrím smerom
vpred.
•
Volič režimu (4) otočte do polohy C (režim
kvadlového pohybu). V tejto polohe nie je možné
otáčať gombíkom. Pílový list je zaistený vo svojej
polohe.
Príslušenstvo
Výkon Vášho náradia závisí od použitého príslušenstva.
Príslušenstvo Black & Decker a Piranha dosahuje
vysokú kvalitu a zvyšuje výkon Vášho náradia. Ak
budete používať toto príslušenstvo, dosiahnete
s Vaším náradím najlepšie pracovné výsledky.
V tomto náradí je možné rovnako používať pílové listy
s násadou U i T.
Regulácia otáčok
•
Gombík na reguláciu otáčok (3) nastavte na
požadovanú hodnotu rýchlosti. Vysokú rýchlosť
používajte pri rezaní dreva, strednú rýchlosť pri
rezaní hliníka a PVC a nízku rýchlosť na rezanie
kovov okrem hliníka.
Údržba
Vaše náradie bolo navrhnuté tak, aby malo dlhú
životnosť a zároveň minimálne nároky na údržbu.
Predpokladom jeho dlhodobej bezproblémovej funkcie
je jeho pravidelné čistenie a starostlivosť.
•
Pomocou suchého a čistého maliarskeho štetca
pravidelne čistite vetracie drážky na náradí.
•
Pri čistení náradia používajte mydlový roztok
a mäkkú vlhkú handričku. Dbajte na to, aby sa do
náradia nikdy nedostala žiadna kvapalina a nikdy
neponárajte žiadnu časť náradia do kvapaliny.
•
Občas kvapnite kvapku oleja na os vodiaceho
valca pílového listu.
Zapnutie a vypnutie
•
Ak chcete náradie zapnúť, stisnite hlavný spínač (1).
•
Nepretržitý chod zaistíte tak, že stisnete
zaisťovacie tlačidlo (2) a uvoľníte stisk hlavného
spínača.
•
Náradie vypnete tak, že uvoľníte hlavný vypínač
zap/vyp. Ak je náradie v režime nepretržitého
chodu, vypnete ho tak, že stisnete hlavný vypínač
zap/vyp ešte raz a stisk vypínača uvoľníte.
Ako používať funkciu SightLine™ (obr. G)
•
Ceruzkou si vyznačte líniu rezu.
•
Pílu si umiestnite nad vyznačenú líniu (18).
Sledovaním vyznačenej línie priamo zhora píly môžete
jednoducho previesť vlastný rez. Pokiaľ by tomuto
sledovaniu bolo z akéhokoľvek dôvodu zabránené, je
možné ako alternatívu pre presné vedenie rezu použiť
zárez (vrúbkovanie) (19).
Ochrana životného prostredia
Triedenie odpadu. Tento výrobok nesmie byť
likvidovaný spolu s bežným komunálnym
odpadom.
Ak nebudete náradie Black & Decker ďalej používať
alebo ak chcete náradie nahradiť novým, nelikvidujte
toto náradie v bežnom komunálnom odpadu.
Odovzdajte výrobok do miestnej zberne triedeného
odpadu.
6
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné použitie
recyklovaných materiálov pomáha chrániť
životné prostredie pred znečistením a znižuje
spotrebu surovín.
Miestne predpisy môžu upravovať spôsob likvidácie
domácich elektrických spotrebičov v miestnych
zberniach alebo v mieste nákupu výrobku.
Po ukončení životnosti výrobkov Black & Decker
poskytuje spoločnosť Black & Decker možnost
recyklácie týchto výrobkov. Ak chcete využiť túto
službu, dopravte prosím Vaše nepotrebné výrobky do
značkového servisu, kde na vlastné náklady zaistia ich
recykláciu a ekologické spracovanie.
Adresu najbližšieho značkového servisu nájdete
u svojho značkového predajcu Black & Decker na
adrese, ktorá je uvedená v tomto návode. Prehľad
autorizovaných servisov Black & Decker a rovnako
ďalšie informácie týkajúce sa nášho popredajného
servisu môžete nájsť tiež na internetovej adrese:
www.2helpU.com
Technické údaje
Príkon
Počet zdvihov
(bez záťaže)
Max. hĺbka rezu
Hmotnosť
W
KS2005E
600
min-1 800 - 3,200
Drevo
Oceľ
Hliník
kg
mm
mm
mm
2.8
65
4
10
Vyhlásenie o zhode
KS2005E
Spoločnosť Black & Decker prehlasuje, že tieto
výrobky zodpovedajú nasledujúcim normám: 98/37/
EC, 89/336/EEC, EN 60745, EN 55014, EN 61000
90 dB(A),
LpA (akustický tlak)
LWA (akustický výkon)
101 dB(A),
Vibrácie prenášané na obsluhu
9.8 m/s2
KpA (nepresnosť akustického tlaku)
3 dB(A)
3 dB(A)
KWA (nepresnosť akustického výkonu)
Kevin Hewitt
Riaditeľ oddelenia
spotrebiteľskej techniky
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, United Kingdom
7
Naviac servis Black & Decker poskytuje na
všetky vykonávané prevedené opravy a
vymenené náhradné diely ďalšiu servisnú
záručnú dobu v trvaní 6 mesiacov.
Politika služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom
je náš najvyšší cieľ.
Kedykoľvek budete potrebovať radu či pomoc,
obráťte sa s dôverou na náš najbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na najvyššej úrovni.
Záruka Black & Decker 2 roky
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, pílové kotúče,
hobľovacie nože, brúsne kotúče, pílové listy,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo
prístroja poškodené opotrebovaním.
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto kvalitného
výrobku Black&Decker.
Toto náradie nie je vhodné pre profesionálne
použitie.
Náš záväzok ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme
tiež naše služby zákazníkom.
Black & Decker
Stará Vajnorská cesta 8
Preto ponúkame záručnú dobu ďaleko
presahujúcu minimálne požiadavky vyplývajúce
zo zákona.
831 04 Bratislava 3
Slovenská republika
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 2 ročnú záruku istoty. Ak sa objavia
akékoľvek materiálové, alebo výrobné chyby
v priebehu 24 mesiacov od zakúpenia prístroja,
ručíme za ich bezplatné odstránenie, prípadne,
podľa nášho uváženia, bezplatnú výmenu
prístroja za nasledujúcich podmienok:
•
Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými
zariadeniami a príslušenstvom BBW či
Piranha, ktoré je vyslovene odporúčané
ako vhodné na použitie spolu s prístrojom
Black & Decker.
•
Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
•
Prístroj nevykazuje žiadne príčiny
poškodenia spôsobené opotrebovaním.
+421 2 446 38 121, 3
Fax:
+421 2 446 38 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom Black & Decker a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených
servisných stredísk Black & Decker, ktoré
sú autorizované na vykonávanie záručných
opráv.
•
Tel.:
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
02/2007
zst00044664 - 08-06-2007
8
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
9
KS2005EK - - - - A
JIGSAW 1
©
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising