KS2005EK | Black&Decker KS2005EK JIGSAW instruction manual

Powerful Solutions
TM
Upozornění !
Určeno pro kutily.
509111-72 CZ
Přeloženo z původního návodu
www.blackanddecker.eu
KS2005E
2
3
ČEŠTINA
c. Nevystavujte elektrické nářadí dešti
nebo vlhkému prostředí. Vnikne-li do
elektrického nářadí voda, zvýší se riziko
úrazu elektrickým proudem.
d. S napájecím kabelem zacházejte opatrně. Nikdy nepoužívejte napájecí kabel
k přenášení nebo posouvání nářadí a
netahejte za něj, chcete-li nářadí odpojit od elektrické sítě. Zabraňte kontaktu
kabelu s mastnými, horkými a ostrými
předměty nebo pohyblivými částmi.
Poškozený nebo zauzlený napájecí kabel
zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
e. Při práci s nářadím venku používejte
prodlužovací kabely určené pro venkovní použití. Použití kabelu pro venkovní použití snižuje riziko úrazu elektrickým
proudem.
f. Při práci s elektrickým nářadím ve
vlhkém prostředí musí být v napájecím okruhu použit proudový chránič
(RCD). Použití proudového chrániče
(RCD) snižuje riziko úrazu elektrickým
proudem.
Použití výrobku
Vaše přímočará pila Black & Decker je určena
k řezání dřeva, plastů a tabulových plechů.
Toto nářadí je určeno pouze pro spotřebitelské použití.
Bezpečnostní pokyny
Všeobecné bezpečnostní pokyny pro
práci s elektrickým nářadím
Varování! Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a bezpečnostní
výstrahy. Nedodržení níže uvedených pokynů může mít za následek
úraz elektrickým proudem, vznik
požáru nebo vážné poranění.
Veškerá bezpečnostní varování a pokyny
uschovejte pro případné další použití.
Termín „elektrické nářadí“ ve všech upozorněních odkazuje na vaše nářadí napájené ze
sítě (je opatřeno napájecím kabelem) nebo
nářadí napájené baterií (bez napájecího kabelu).
3. Bezpečnost obsluhy
a. Při použití elektrického nářadí zůstaňte
stále pozorní, sledujte, co provádíte
a pracujte s rozvahou. Nepoužívejte
elektrické nářadí, jste-li unaveni nebo
jste-li pod vlivem drog, alkoholu nebo
léků. Chvilka nepozornosti při práci s
elektrickým nářadím může vést k vážnému úrazu.
b. Používejte prvky osobní ochrany. Vždy
používejte ochranu zraku. Ochranné
prostředky jako respirátor, neklouzavá
pracovní obuv, přilba a chrániče sluchu,
používané v příslušných podmínkách,
snižují riziko poranění osob.
c. Zabraňte náhodnému spuštění. Před
připojením zdroje napětí nebo před
vložením baterie a před zvednutím
nebo přenášením nářadí zkontrolujte,
zda je vypnutý hlavní spínač. Přenášení
elektrického nářadí s prstem na hlavním
spínači nebo připojení napájecího kabelu
k elektrické síti, je-li hlavní spínač nářadí
v poloze zapnuto, může způsobit úraz.
d. Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte, zda nejsou v jeho blízkosti klíče
nebo seřizovací přípravky. Seřizovací
klíče ponechané na nářadí mohou být zachyceny rotujícími částmi nářadí a mohou
způsobit úraz.
e. Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. Tak je
umožněna lepší ovladatelnost nářadí
v neočekávaných situacích.
1. Bezpečnost v pracovním prostoru
a. Pracovní prostor udržujte čistý a dobře osvětlený. Přeplněný a neosvětlený
pracovní prostor může vést k způsobení
úrazů.
b. Nepracujte s elektrickým nářadím ve
výbušném prostředí, jako jsou například prostory s výskytem hořlavých
kapalin, plynů nebo prašných látek.
V elektrickém nářadí dochází k jiskření,
které může způsobit vznícení hořlavého
prachu nebo výparů.
c. Při práci s elektrickým nářadím zajistěte bezpečnou vzdálenost dětí a ostatních osob. Rozptylování může způsobit
ztrátu kontroly nad nářadím.
2. Elektrická bezpečnost
a. Zástrčka napájecího kabelu nářadí
musí odpovídat zásuvce. Zástrčku
nikdy žádným způsobem neupravujte.
Nepoužívejte u uzemněného elektrického nářadí žádné upravené zástrčky.
Neupravované zástrčky a odpovídající
zásuvky snižují riziko vzniku úrazu elektrickým proudem.
b. Nedotýkejte se uzemněných povrchů,
jako jsou například potrubí, radiátory,
elektrické sporáky a chladničky. Při
uzemnění vašeho těla vzrůstá riziko úrazu elektrickým proudem.
4
f.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný
oděv nebo šperky. Dbejte na to, aby se
vaše vlasy, oděv a rukavice nedostaly
do kontaktu s pohyblivými částmi. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou
být pohyblivými díly zachyceny.
g. Jsou-li zařízení vybavena adaptérem
pro připojení zařízení k zachytávání
prachu, zajistěte jeho správné připojení a řádnou funkci. Použití těchto
zařízení může snížit nebezpečí týkající se
prachu.
5. Opravy
a. Opravy elektrického nářadí svěřte pouze kvalifikovanému technikovi, který
bude používat originální náhradní díly.
Tím zajistíte bezpečný provoz nářadí.
Doplňkové bezpečnostní pokyny
pro práci s elektrickým nářadím
Varování! Doplňkové bezpečnostní
pokyny pro přímočaré a mečové pily
♦
Při provádění prací, u kterých může
dojít ke kontaktu pracovního nástroje
se skrytým elektrickým vedením nebo
s vlastním napájecím kabelem, držte
nářadí za izolované rukojeti. Při kontaktu s „živým“ vodičem způsobí neizolované
kovové části nářadí obsluze úraz elektrickým proudem.
♦ Pro zajištění a upnutí obrobku k pracovnímu stolu používejte svorky nebo
jiné vhodné prostředky. Držení obrobku
rukou nebo opření obrobku o část těla nezajistí jeho stabilitu a může vést k ztrátě
kontroly.
♦ Udržujte ruce v bezpečné vzdálenosti
od řezného prostoru. Ze žádného důvodu nikdy nesahejte do prostoru pod
obrobek. Nevkládejte prsty nebo palec do
blízkosti pilového listu a upínací svorky
pilového listu. Nepokoušejte se stabilizovat pilu uchopením patky pily.
♦ Udržujte pilové listy ostré. Tupé nebo
poškozené pilové listy mohou při práci
způsobit vychýlení nebo zablokování
pilového listu. Vždy používejte typ pilového listu odpovídající materiálu obrobku a
typu řezu.
♦ Při řezání trubek a potrubí se ujistěte, zda
se v nich nenachází elektrické vodiče,
voda atd.
♦ Nedotýkejte se obrobku nebo pilového
listu ihned po ukončení řezu. Mohou být
velmi horké.
♦ Dávejte pozor na skrytá nebezpečí. Před
řezáním do stěn, podlah a stropů zkontrolujte polohu elektrických vodičů a potrubí.
♦ Po uvolnění spínače bude pilový list pokračovat v pohybu. Před odložením pily
vždy uvolněte spínač a počkejte, dokud
nedojde k úplnému zastavení pilového
listu.
Varování! Kontakt nebo vdechování prachu
a pilin, které vznikají při řezání, může ohrozit
zdraví pracovníka i okolo stojících osob. Používejte masku proti prachu určenou speciálně
na ochranu před toxickým prachem
4. Použití elektrického nářadí a jeho údržba
a. Nepřetěžujte elektrické nářadí. Používejte správný typ nářadí pro prováděnou práci. Při použití správného typu
nářadí bude práce provedena lépe a
bezpečněji.
b. Pokud nelze hlavní spínač nářadí zapnout a vypnout, s nářadím nepracujte. Každé elektrické nářadí s nefunkčním
hlavním spínačem je nebezpečné a musí
být opraveno.
c. Před seřizováním nářadí, před výměnou příslušenství nebo pokud nářadí
nepoužíváte, odpojte zástrčku napájecího kabelu od zásuvky nebo z nářadí
vyjměte baterii. Tato preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného
spuštění nářadí.
d. Uložte elektrické nářadí mimo dosah
dětí a nedovolte ostatním osobám,
které toto nářadí neumí ovládat nebo
které neznají tyto bezpečnostní pokyny, aby s tímto elektrickým nářadím
pracovaly. Elektrické nářadí je v rukou
nekvalifikované obsluhy nebezpečné.
e. Provádějte údržbu elektrického nářadí.
Zkontrolujte vychýlení nebo zablokování pohyblivých částí, poškození
jednotlivých dílů a jiné okolnosti,
které mohou ovlivnit chod nářadí. Je-li
nářadí poškozeno, nechejte jej před
použitím opravit. Mnoho nehod bývá
způsobeno zanedbanou údržbou nářadí.
f. Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Řádně udržované řezné nástroje s ostrými řeznými břity jsou méně náchylné k
zanášení nečistotami a lépe se ovládají.
g. Používejte elektrické nářadí, příslušenství a držáky nástrojů podle těchto
pokynů a berte v úvahu provozní
podmínky a práci, která bude prováděna. Použití elektrického nářadí k jiným
účelům, než k jakým je určeno, může být
nebezpečné.
5
a podobnými látkami a zajistěte, aby byly
takto chráněny všechny osoby nacházející se
nebo vstupující do pracovního prostoru.
♦ Toto nářadí není určeno pro použití
osobami (včetně dětí) se sníženými
fyzickými, smyslovými nebo duševními
schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud těmto osobám
nebyl stanoven dohled, nebo pokud jim
nebyly poskytnuty instrukce týkající se
použití výrobku osobou odpovědnou za
jejich bezpečnost. Děti by měly být pod
dozorem, aby si s nářadím nehrály.
♦ V tomto návodu je popsáno určené použití tohoto nářadí. Použití jiného příslušenství nebo přídavného zařízení
a provádění jiných pracovních operací
s tímto nářadím, než je doporučeno tímto
návodem, může způsobit poranění obsluhy nebo poškození zařízení.
Vibrace
Deklarovaná úroveň vibrací uvedená v technických údajích a v prohlášení o shodě byla
měřena v souladu se standardní zkušební
metodou předepsanou normou EN 60745
a může být použita pro srovnání jednotlivých
nářadí mezi sebou. Deklarovaná úroveň
vibrací může být také použita k předběžnému
stanovení doby práce s tímto nářadím.
Varování! Úroveň vibrací při aktuálním použití elektrického nářadí se může od deklarované úrovně vibrací lišit v závislosti na způsobu
použití nářadí. Úroveň vibrací může být vzhledem k uvedené hodnotě vyšší.
Při stanovení doby působení vibrací, z důvodu určení bezpečnostních opatření podle
normy 2002/44/EC k ochraně osob pravidelně
používajících elektrické nářadí v zaměstnání,
by měl předběžný odhad působení vibrací
brát na zřetel aktuální podmínky použití nářadí s přihlédnutím na všechny části pracovního
cyklu, jako jsou doby, při které je nářadí vypnuto a kdy běží naprázdno.
Bezpečnost ostatních osob
♦
♦
Toto zařízení není určeno k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností
a znalostí, pokud těmto osobám nebyl
stanoven dohled, nebo pokud jim nebyly
poskytnuty instrukce týkající se použití
zařízení osobou zodpovědnou za jejich
bezpečnost.
Děti by měly být pod dozorem, aby si
s nářadím nehrály.
Štítky na nářadí
Na nářadí jsou následující piktogramy:
Varování! Z důvodu snížení rizika
způsobení úrazu si uživatel musí
přečíst tento návod k obsluze.
Elektrická bezpečnost
Zbytková rizika.
Je-li nářadí používáno jiným způsobem, než
je uvedeno v přiložených bezpečnostních
varováních, mohou se objevit dodatečná
zbytková rizika. Tato rizika mohou vzniknout
v důsledku nesprávného použití, dlouhodobého použití atd.
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení, určitá zbytková rizika nemohou
být vyloučena. Tato rizika jsou následující:
♦ Zranění způsobená kontaktem s jakoukoli rotující nebo pohybující se částí.
♦ Zranění způsobená při výměně dílů,
pracovního nástroje nebo příslušenství.
♦ Zranění způsobená dlouhodobým
použitím nářadí. Používáte-li jakékoli
nářadí delší dobu, zajistěte, aby byly
prováděny pravidelné přestávky.
♦ Poškození sluchu.
♦ Zdravotní rizika způsobená vdechováním prachu vytvářeného při použití
nářadí (příklad: - práce se dřevem,
zejména s dubovým, bukovým a MDF).
Toto nářadí je opatřeno dvojitou izolací. Proto není nutné použití uzemňovacího vodiče. Vždy zkontrolujte, zda
napájecí napětí odpovídá napětí na
výkonovém štítku.
♦
Je-li poškozen napájecí kabel, musí být
vyměněn výrobcem nebo v autorizovaném servisu Black & Decker, aby bylo
zabráněno možným rizikům.
Popis
Toto nářadí se skládá z některých nebo ze
všech následujících částí.
1. Spínač zapnuto/vypnuto
2. Zajišťovací tlačítko
3. Regulátor otáček
4. Volič režimu
5. Zajišťovací páčka pilového listu
6. Držák pilového listu
7. Základna pily
8. Zajišťovací šroub základny pily
6
9. Ovladač vyřezávání
10. Úložný prostor pro pilový list
Nastavení základny pily pro provádění šikmých řezů (obr. E)
Sestavení
Základna pily může být nastavena doleva
nebo doprava pro provádění šikmých řezů až
do úhlu 45°.
♦ Otočte zajišťovací šroub (8) ve směru A,
aby došlo k uvolnění základny pily (7).
♦ Přitáhněte základnu pily (7) směrem
dozadu a nastavte ji do požadovaného
úhlu. Kontrolu nastaveného úhlu můžete
provést pomocí měřítka nebo úhloměru.
♦ Otočte zajišťovací šroub (8) ve směru B,
aby došlo k zajištění základny pily.
Nastavení základny pily zpět do polohy pro
přímé řezy:
♦ Otočte zajišťovací šroub (8) ve směru A,
aby došlo k uvolnění základny pily (7).
♦ Přitáhněte základnu pily směrem dozadu
a nastavte ji do úhlu zhruba 0°.
♦ Zatlačte základnu pily směrem dopředu.
♦ Otočte zajišťovací šroub (8) ve směru B,
aby došlo k zajištění základny pily. Ujistěte se, zda je základna pily podepřena
vodicími lištami.
Varování! Před montáží se ujistěte, zda je
nářadí vypnuto a zda je napájecí kabel odpojen od zásuvky.
Upnutí pilového listu (obr. A)
♦
♦
♦
♦
♦
Uchopte pilový list (11) jako na uvedeném
obrázku tak, aby jeho zuby směřovaly
dopředu.
Stlačte páčku (5) směrem dolů.
Zasuňte upínací stopku pilového listu co
nejdále do držáku pilového listu (6).
Uvolněte páčku.
Podle níže uvedeného postupu nastavte
podpěrnou kladku pilového listu.
Nastavení podpěrné kladky
pilového listu (obr. A a B)
Po nasazení pilového listu musíte nastavit
podpěrnou kladku pilového listu (12).
♦ Otočte seřizovací šroub podpěry pilového
listu (13) proti směru pohybu hodinových
ručiček.
♦ Přisuňte podpěrnou kladku pilového listu
k zadní části pilového listu. Pilový list
musí být umístěn ve střední drážce kladky.
♦ Otočte seřizovací šroub podpěry pilového
listu ve směru pohybu hodinových ručiček, aby došlo k zajištění podpěry pilového listu.
Volba pracovního režimu (obr. F)
V režimu pro přímé řezy může být pilový list
nastaven a zajištěn ve 4 polohách: dopředu,
dozadu, doleva nebo doprava.
♦ Nastavte volič režimu (4) do polohy A
(režim vyřezávání).
♦ Pomocí ovladače vyřezávání (9) otočte
pilový list do požadovaného směru.
♦ Nastavte volič režimu (4) do polohy B
(režim přímé řezy). Ovladač vyřezávání
nemůže být v této poloze použit. Pilový
list je zajištěn ve své poloze.
Připojení vysavače k nářadí
(obr. C a D)
♦
♦
♦
♦
Režim vyřezávání
V režimu vyřezávání může být pilový list různě natáčen, aby mohl provádět složité a přesné řezy. V tomto režimu vám doporučujeme
používat pilové listy vhodné pro vyřezávání.
♦ Nastavte volič režimu (4) do polohy A
(režim vyřezávání). V této poloze není
umožněn žádný výkyv pilového listu.
Srovnejte adaptér odsávání (14) se základnou pily, jako na uvedeném obrázku.
Zasuňte výstupky (15) do drážek (16).
Zatlačte adaptér směrem dozadu, aby
došlo k jeho zajištění v pracovní poloze.
Připojte k adaptéru hadici vysavače (17)
(není dodávána). Odsávání pilin není
možné při provádění šikmých řezů.
Režim s výkyvem pilového listu
V režimu s výkyvem pilového listu je pilový
list zajištěn ve směru dopředu, aby mohly být
prováděny rychlé přímé řezy.
♦ Nastavte volič režimu (4) do polohy A
(režim vyřezávání).
♦ Pomocí ovladače vyřezávání (9) otočte
pilový list do polohy dopředu.
♦ Nastavte volič režimu (4) do polohy C
(režim výkyvu pilového listu). Ovladač vy-
Varování! Nepoužívejte adaptér pro odsávání
při řezání kovu.
Použití
Varování! Nechejte nářadí pracovat jeho
vlastním tempem. Zamezte přetěžování
nářadí.
Varování! Nikdy nepoužívejte toto nářadí,
je-li sejmuta nebo uvolněna základna pily.
7
řezávání nemůže být v této poloze použit.
Pilový list je zajištěn ve své poloze.
Řezání kovů
♦ Uvědomte si, že řezání kovu zabere
mnohem více času než řezání dřeva.
♦ Používejte pilové listy vhodné pro řezání
kovu.
♦ Při řezání tenkých kovových plechů
upněte na spodní stranu obrobku kousek
odpadového dřeva a proveďte řez přes
celou tuto sestavu.
♦ Naneste podél čáry řezu tenký olejový
film.
Regulace otáček
♦
Nastavte regulátor otáček (3) do polohy,
která bude odpovídat požadovaným otáčkám. Pro řezání dřeva používejte vysoké
otáčky, střední otáčky pro řezání hliníku
a plastů a nízké otáčky pro řezání ostatních kovů mimo hliníku.
Zapnutí a vypnutí
Příslušenství
♦
Výkon vašeho nářadí záleží na používaném
příslušenství. Příslušenství Black & Decker
a Piranha jsou navržena a vyrobena podle
norem pro vysokou kvalitu a jsou určena pro
zvýšení výkonu vašeho nářadí. Použitím
tohoto příslušenství docílíte toho nejlepšího
výsledku, který vám vaše nářadí může poskytnout.
♦
♦
Chcete-li nářadí zapnout, stiskněte spínač
zapnuto/vypnuto (1).
Nepřetržitý chod nářadí zajistíte stisknutím zajišťovacího tlačítka (2) a uvolněním
spínače zapnuto/vypnuto.
Chcete-li nářadí vypnout, uvolněte spínač
zapnuto/vypnuto. Chcete-li vypnout nářadí v režimu nepřetržitého chodu, ještě
jednou stiskněte spínač zapnuto/vypnuto
a potom jej uvolněte.
S tímto nářadím mohou být používány pilové
listy s upínací stopkou ve tvaru U i T.
Jak používat funkci SightLine™
(obr. G)
Údržba
♦
♦
Tužkou si vyznačte si čáru řezu.
Položte přímočarou pilu na čáru řezu
(18).
Při pohledu přímo shora může být čára řezu
během řezání velmi snadno sledována. Pokud by toto sledování bylo z jakéhokoli důvodu omezeno, jako alternativní vodítko pro
provádění řezu může být použit zářez (19).
Vaše nářadí Black & Decker bylo zkonstruováno tak, aby pracovalo co nejdéle s minimálními nároky na údržbu. Řádná péče o nářadí
a jeho pravidelné čištění vám zajistí jeho
bezproblémový chod.
Varování! Před prováděním jakékoliv údržby
nářadí vypněte a odpojte napájecí kabel od
sítě.
♦ Větrací otvory nářadí pravidelně čistěte
měkkým kartáčem nebo suchým hadříkem.
♦ Pomocí vlhkého hadříku pravidelně čistěte kryt motoru. Nepoužívejte žádné abrazivní čistící prostředky nebo rozpouštědla.
♦ Na osku podpěrné kladky pilového listu
občas naneste kapku oleje.
Rady pro optimální použití
Řezání vrstvených materiálů
Protože pilový list provádí řez při pohybu
směrem nahoru, na povrchu, který se nachází
nejblíže u základny pily, může docházet ke
štípání.
♦ Použijte pilový list s jemnými zuby.
♦ Provádějte řez na spodní straně obrobku.
♦ Chcete-li minimalizovat štípání obrobku,
upněte na obě strany obrobku kousek
odpadového dřeva nebo dřevotřísky
a proveďte řez přes celou tuto sestavu.
Výměna síťové zástrčky (pouze
pro Velkou Británii a Irsko)
Budete-li instalovat novou zástrčku napájecího kabelu:
♦ Zajistěte ekologické odstranění staré
zástrčky.
♦ Připojte hnědý vodič ke svorce pod napětím na nové zástrčce.
♦ Modrý vodič připojte k nulové svorce.
Varování! K uzemňovací svorce nesmí být
připojen žádný vodič. Dodržujte montážní
pokyny dodávané s kvalitními zástrčkami.
Doporučená pojistka: 5 A.
Vyřezávání
♦ Používejte pilové listy vhodné pro vyřezávání.
♦ Držte nářadí jednou rukou, pomalu pohybujte pilou podél čáry řezu a současně
používejte ovladač vyřezávání.
8
Akustický výkon (LWA) 103 db(A), odchylka (K)
3 dB(A)
Ochrana životního prostředí
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí
být vyhozen do běžného domácího
odpadu.
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový
součet) podle normy EN 60745:
Řezání dřeva (ah) 11,00 m/s2, odchylka (K)
2,6 m/s2
Řezání kovu (ah) 13,96 m/s2, odchylka (K)
5,6 m/s2
Pokud nebudete výrobek Black & Decker dále
používat nebo přejete-li si jej nahradit novým,
nelikvidujte jej spolu s běžným komunálním
odpadem. Zlikvidujte tento výrobek v tříděném odpadu.
Prohlášení o shodě - EC
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí
před znečištěním a snižuje spotřebu
surovin.
KS2005E
Společnost Black & Decker prohlašuje, že
tyto produkty popisované v technických údajích splňují požadavky následujících norem:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-11
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro odpadů z domácnosti.
Chcete-li získat další informace, kontaktujte
prosím společnost Black & Decker na následující adrese nebo na adresách, které jsou
uvedeny na konci tohoto návodu.
Společnost Black & Decker poskytuje službu
sběru a recyklace výrobků Black & Decker po
skončení jejich provozní životnosti. Chcete-li
získat výhody této služby, odevzdejte prosím
váš výrobek kterémukoli autorizovanému zástupci servisu, který nářadí odebere a zajistí
jeho recyklaci.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za
sestavení technických údajů a provádí toto
prohlášení v zastoupení společnosti
Black & Decker.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu
Black & Decker naleznete na příslušné adrese uvedené v tomto návodu. Seznam autorizovaných servisů Black & Decker a podrobnosti o poprodejním servisu naleznete také
na internetové adrese: www.2helpU.com
Kevin Hewitt
Viceprezident pro spotřebitelskou techniku
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
18/02/2010
Technické údaje
Napájecí napětí
Příkon
Počet zdvihů
(naprázdno)
Max. hloubka řezu
Dřevo
Ocel
Hliník
Hmotnost
VAC
W
min-1
mm
mm
mm
kg
KS2005E Typ 1
230
600
800 - 3,200
Záruka
Společnost Black & Decker je přesvědčena
o kvalitě svých výrobků a nabízí mimořádnou
záruku. Tato záruka je nabízena ve prospěch
zákazníka a nijak neovlivní jeho zákonná záruční práva. Tato záruka platí ve všech členských státech EU a v evropské zóně volného
obchodu EFTA.
65
4
10
2.8
Objeví-li se na výrobku Black & Decker,
v průběhu 24 měsíců od zakoupení, jakékoli
materiálové či výrobní vady, společnost
Black & Decker garantuje ve snaze o minimalizování vašich starostí bezplatnou výměnu
vadných dílů, opravu nebo výměnu celého
výrobku za níže uvedených podmínek:
Hladina akustického tlaku podle normy EN
60745:
Akustický tlak (LpA) 92 dB(A), odchylka (K)
3 dB(A)
9
♦
♦
♦
♦
Výrobek nebyl používán pro obchodní
nebo profesionální účely a nedocházelo-li
k jeho pronájmu.
Výrobek nebyl vystaven nesprávnému
použití a nebyla zanedbána jeho předepsaná údržba.
Výrobek nebyl poškozen cizím zaviněním.
Opravy nebyly prováděny jinými osobami,
než autorizovanými opraváři nebo mechaniky autorizovaného servisu
Black & Decker.
Požadujete-li záruční opravu, budete muset
prodejci nebo zástupci autorizovaného servisu předložit doklad o zakoupení výrobku.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu
Black & Decker naleznete na příslušné adrese uvedené v tomto návodu. Seznam autorizovaných servisů Black & Decker a podrobnosti o poprodejním servisu naleznete také
na internetové adrese: www.2helpU.com
Navštivte prosím naši internetovou stránku
www.blackanddecker.co.uk, abyste
mohli zaregistrovat váš nový výrobek
Black & Decker a kde budete informováni
o našich nových výrobcích a speciálních
nabídkách. Na adrese
www.blackanddecker.co.uk jsou k dispozici
další informace o značce Black & Decker
a o celé řadě našich dalších výrobků.
10
BLACK & DECKER TRADING S.R.O.
Klášterského 2
143 00 Praha 4 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Fax: 00420 2 417 70 204
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 577 008 559
BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
Fax: 00421 2 446 38 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Južná trieda 17
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
zst00129045 - 07-06-2010
11
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
02/07
Podpis
Download PDF

advertising