KS2005EK | Black&Decker KS2005EK JIGSAW instruction manual

Powerful Solutions
TM
A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem aján lott.
502333-24 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
www.blackanddecker.eu
KS2005E
2
3
MAGYAR
tékkel, radiátorral, hűtőszekrénnyel. Ha
teste földelt felülettel érintkezik, az növeli
az elektromos áramütés kockázatát.
c. Ne engedje, hogy az elektromos szerszámok megázzanak, ill. azokat nedvesség érje. Ha víz kerül az elektromos
szerszámba, az növeli az elektromos
áramütés kockázatát.
d. Óvatosan kezelje a tápkábelt. Az elektromos kéziszerszámot soha ne vigye
és ne húzza a kábelnél fogva, és a dugaszt ne a kábelnél fogva húzza ki az
aljzatból. Óvja a kábelt a hőtől, olajtól,
éles szegletektől, illetve a mozgó alkatrészektől. A sérült vagy összegabalyodott kábel növeli az elektromos áramütés
kockázatát.
e. Ha a szabadban használja az elektromos szerszámot, kültéri használatra
alkalmas hosszabbító kábelt vegyen
igénybe. A kültéri használatra alkalmas
hosszabbító kábellel csökkentheti az
elektromos áramütés kockázatát.
f. Ha az elektromos szerszám nedves
helyen való használata elkerülhetetlen,
alkalmazzon Fi-relével védett áramforrást. A Fi-relé használata csökkenti az
elektromos áramütés kockázat.
Rendeltetésszerű használat
Black & Decker dekopírfűrésze fa, műanyagok és fémlapok fűrészelésére alkalmas.
A szerszám kizárólag háztartási felhasználásra készült.
Biztonsági előírások
Elektromos kéziszerszámokra vonatkozó általános biztonsági figyelmeztetések
Figyelmeztetés! Olvassa el az öszszes biztonsági figyelmeztetést
és utasítást. A következő figyelmeztetések, utasítások figyelmen
kívül hagyása elektromos áramütést
vagy tüzet és/vagy súlyos balesetet
okozhat.
Őrizze meg a figyelmeztetéseket és
a használati utasítást, hogy azokat később
is használhassa referenciaként.
Az „elektromos szerszám” kifejezés a figyelmeztetésekben az Ön által használt hálózati
(vezetékes) vagy akkumulátoros (vezeték
nélküli) elektromos szerszámát jelenti.
3. Személyes biztonság
a. Soha ne veszítse el éberségét, figyeljen oda arra, amit csinál, használja a
józan eszét, ha elektromos szerszámmal dolgozik. Ne dolgozzon elektromos szerszámmal, ha fáradt, kábítószert vagy alkoholt fogyasztott, illetve
gyógyszer hatása alatt áll. Elektromos
szerszám használata közben egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos sérülést
okozhat.
b. Használjon egyéni védőfelszerelést.
Mindig viseljen védőszemüveget.
A körülményeknek megfelelő védőfelszerelés - például a porálarc, a biztonsági
csúszásmentes cipő, a védősisak vagy
a hallásvédelem - használata csökkentik
a személyes sérülések kockázatát.
c. Előzze meg a készülék nem szándékos
beindítását. Ellenőrizze, hogy a szerszám kapcsolója a ki állásban van-e,
mielőtt azt a hálózatra vagy akkumulátorra csatlakoztatja, illetve kézbe veszi
a szerszámot. Ha a szerszámot úgy
cipeli, hogy az ujja a kapcsolón van, ill.
olyan szerszámot helyez áram alá, amely
be van kapcsolva, akkor azzal balesetet
okozhat.
d. Távolítsa el a beállításhoz használt
kulcsot vagy csavarkulcsot, mielőtt be-
1. A munkaterület biztonsága
a. Tartsa a munkaterületet tisztán és
világítsa azt jól ki. A rendetlen és sötét
munkaterületek a balesetek melegágyai.
b. Ne használja az elektromos szerszámot robbanásveszélyes környezetben,
például gyúlékony folyadékok, gázok
vagy porok jelenlétében. Az elektromos
szerszámokban szikrák keletkeznek,
amelyek meggyújthatják a porokat vagy
a gőzöket.
c. Az elektromos szerszám használata
közben ne engedje közel a gyerekeket és a bámészkodókat. Ha elterelik
figyelmét, elveszítheti uralmát a szerszám
fölött.
2. Elektromos biztonság
a. Az elektromos kéziszerszám dugasza meg kell, hogy feleljen a hálózati
csatlakozóaljzat kialakításának. Soha,
semmilyen módon se változtassa meg
a csatlakozódugaszt. A földelt kéziszerszámokkal soha ne használjon
adapterdugaszt. Az eredeti (módosítatlan) csatlakozó és a megfelelő fali
dugaljak használata csökkenti az áramütés kockázatát.
b. Ügyeljen, hogy teste ne érintkezzék
földelt felületekkel, például csőveze-
4
kapcsolja az elektromos szerszámot.
A forgó alkatrészhez rögzített csavarkulcs
vagy kulcs személyes sérülést okozhat.
e. Ne nyúljon/nyújtózkodjon túlságosan
messzire. Mindig szilárd felületen
álljon, és ügyeljen, ne veszítse el az
egyensúlyát. Így jobban tudja uralni
a szerszámot a váratlan helyzetekben is.
f. Öltözzön megfelelően. Ne viseljen laza
ruházatot vagy ékszert. Haját, ruháját
és kesztyűjét tartsa távol a mozgó
alkatrészektől. A laza öltözék, az ékszer
vagy a hosszú haj beleakadhat a mozgó
alkatrészekbe.
g. Ha az adott eszközhöz porelszívó vagy
porgyűjtő is tartozik, akkor győződjön
meg arról, hogy ezeket megfelelően
csatlakoztatta, ill. hogy ezek megfelelően működnek. A por összegyűjtésével
és elszívásával elkerülhetők/megelőzhetők a porral összefüggő veszélyek.
f.
A vágószerszámok mindig tiszták és
élesek legyenek. A megfelelően karbantartott éles vágószerszám kisebb valószínűséggel szorul be, és jobban kontrollálható.
g. Az elektromos szerszámot, tartozékokat és szerszámszárakat a használati
utasításnak megfelelően használja,
a munkakörülmények és az elvégzendő feladat figyelembe vételével. Az
elektromos szerszám rendeltetésétől eltérő használata veszélyhelyzetet teremthet.
5. Szerviz
a. A szerszámot képzett szakemberrel
javítassa, és csak eredeti cserealkatrészeket használjon fel. Ezzel biztosíthatja
az elektromos kéziszerszám folyamatos
biztonságos működését.
Az elektromos szerszámokra vonatkozó további speciális biztonsági utasítások
4. Elektromos szerszámok használata és
karbantartása
a. Ne erőltesse túl az elektromos szerszámot. A célnak megfelelő elektromos
szerszámot alkalmazza. A megfelelő
elektromos szerszámmal jobban és biztonságosabban dolgozhat, mert azt kifejezetten az adott feladatra tervezték.
b. Ne használja az elektromos szerszámot, ha a kapcsolóval nem lehet ki- és
bekapcsolni. A hibás kapcsolóval rendelkező elektromos szerszámok használata
veszélyes, az ilyen készülékeket meg kell
javíttatni.
c. Ne használja az elektromos szerszámot, ha a kapcsolóval nem lehet ki- és
bekapcsolni. Ezekkel a megelőző biztonsági intézkedésekkel csökkentheti a szerszám véletlen elindításának kockázatát.
d. A nem használt elektromos szerszámot
tárolja olyan helyen, ahol a gyerekek
nem érhetik el; ne engedje, hogy olyan
személyek használják, akik a szerszám
használatát és ezen utasításokat nem
ismerik. Gyakorlatlan felhasználó kezében
az elektromos szerszám veszélyes lehet.
e. Fordítson gondot az elektromos szerszám karbantartására. Ellenőrizze
a mozgó alkatrészek illeszkedését és
hogy nem szorul-e valamelyik; ellenőrizze az alkatrészeket törésre és más
olyan sérülésre, amelyek befolyásolhatják az elektromos eszköz működését. Ha a szerszám sérült, akkor
a használat előtt javíttassa meg. A nem
megfelelően karbantartott elektromos
szerszámok számos balesetet okoztak.
Figyelmeztetés! További biztonsági
figyelmeztetések szúrófűrészhez és
orrfűrészhez
♦
♦
♦
♦
♦
5
A készüléket csak a szigetelt markolati felületen tartsa, ha olyan munkát
végez, ahol a befogott tartozék rejtett
vezetékkel vagy saját hálózati kábelével érintkezhet. Élő vezetékkel való
találkozás a készülék fém részeit is
élővé, vezetővé teszi, és így elektromos
áramütés veszélyét jelenti a felhasználó
számára.
Használjon leszorító eszközt vagy
satut a munkadarab biztosításához,
illetve megtámasztásához. Az irányítás
elvesztéséhez vezethet, és személyi
sérülést okozhat, ha a munkadarabot a
kezében tartja, vagy testéhez támasztja.
Tartsa távol a kezeit a vágási területtől.
Soha, semmilyen okból ne nyúljon
a munkadarab alá. Ne helyezze ujját
a mozgó fűrészlap és a fűrészlap beszorító közelébe. Ne próbálja úgy stabilizálni
a fűrészt, hogy megfogja a fűrésztalpat.
Tartsa élesen a fűrészlapokat. A tompa vagy sérült fűrészlap a nyomás alatt
elhajlik vagy megszorul. Mindig a munkadarab anyagának és a vágás típusának
megfelelő típusú fűrészlapot használja.
Ha csövet, védőcsövet vág, bizonyosodjon meg róla, hogy az nem tartalmaz
vizet, elektromos vezetékeket stb.
♦
Közvetlenül a szerszám használata után
ne nyúljon a munkadarabhoz, illetve
a fűrészlaphoz. Mindkettő felforrósodhat.
♦ Fal, padló vagy mennyezet vágása előtt
tájékozódjon az elektromos- és csővezetékek elhelyezkedéséről, legyen óvatos
a rejtett veszélyekkel.
♦ A fűrészlap a kapcsológomb felengedése
után tovább mozog. Mindig kapcsolja ki
a szerszámot, és várja meg, míg
a fűrészlap mozgása leáll, mielőtt leteszi
a szerszámot.
Figyelmeztetés! A vágás során keletkező
porok belélegzése és a velük való érintkezés
veszélyes lehet a kezelő és a közelben állók
egészségére. Hordjon a porok és gőzök belélegzésének megakadályozására tervezett
pormaszkot és győződjön meg arról, hogy
a munkaterületre belépők is viselnek megfelelő védelmet.
♦ A készüléket korlátozott fizikai, érzékelési, mentális képességekkel rendelkező
vagy gyakorlatlan személyek (beleértve
a gyermekeket is) nem használhatják; kivétel, ha a biztonságukért felelős személy
felügyeli és irányítja őket. A gyermekeket
felügyelni kell; meg kell akadályozni, hogy
a szerszámmal játsszanak.
♦ A szerszám rendeltetésszerű használatát
ebben a kézikönyvben ismertetjük.
A kézikönyvben nem ajánlott tartozék
vagy felszerelés használata, illetve itt
nem szereplő műveletek végzése személyes sérülés és/vagy dologi kár kockázatával jár.
zatokat) nem lehet elkerülni. Ezek például
a következők:
♦ A forgó/mozgó alkatrészek érintése
által okozott sérülés.
♦ Az alkatrészek, vágólapok, tartozékok
cseréje által okozott sérülés.
♦ A szerszám huzamos használata által
okozott egészségkárosodás. Ha valamely szerszámot huzamosabb ideig
használ, akkor tartson rendszeresen
szüneteket a munkában.
♦ Halláskárosodás.
♦ A fűrészpor belégzése miatti egészségkárosodás, különös tekintettel a tölgy,
bükk és rétegeltlemez anyagokra.
Vibráció
A műszaki adatlapon és a megfelelőségi nyilatkozatban feltüntetett vibrációs kibocsátási
értékeket az EN 60745 szabványnak megfelelően határoztuk meg; az felhasználható
a különböző szerszámok értékeinek összehasonlítására. A deklarált vibrációs kibocsátási
érték az előzetes kockázatelemzéshez is
felhasználható.
Figyelmeztetés! A tényleges vibrációs kibocsátási érték az elektromos szerszám használata során különbözhet a deklarált értéktől
attól függően, hogyan használják a szerszámot. A vibrációs értékek az itt feltüntetett szint
fölé is emelkedhetnek.
A 2002/44/EK által a géppel rendszeresen
dolgozók számára megkövetelt szükséges
biztonsági intézkedések meghatározásához
végzett vibrációs kitettség kiértékelése során
a kitettség kiértékelésénél figyelembe kell
venni a tényleges használat körülményeit, illetve azt, hogy a szerszámot hogyan használják, ideértve a munkafolyamat minden egyes
részét, pl. azokat az időszakokat is, amikor
a szerszám ki van kapcsolva vagy üresen fut
a napi kitettséget jelentő idő mellett.
Mások biztonsága
♦
♦
A terméket nem használhatják korlátozott
fizikai, mentális képességekkel rendelkező, vagy gyakorlattal és ismeretekkel nem
rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is); kivétel, ha a biztonságukért
felelős személy felügyeli munkájukat és
megfelelő utasításokat ad nekik.
A gyerekeket felügyelni kell, nehogy játszanak a termékkel.
Címkék a szerszámon
A szerszámon a következő piktogramok találhatók:
Maradványkockázatok.
A biztonsági figyelmeztetésekben ismertetett
kockázatok mellett más kockázatok is jellemezhetik a szerszám használatát. Ezek
a kockázatok a szerszám rendeltetéstől
eltérő, illetve huzamos használatából stb.
adódhatnak.
A vonatkozó biztonsági előírások alkalmazása és a védőeszközök használata ellenére
bizonyos kockázatokat (ún. maradványkocká-
Figyelmeztetés! A sérülések kockázatának csökkentése érdekében
a felhasználó köteles elolvasni
a használati utasítást.
6
♦
Elektromos biztonság
A szerszám kettős szigeteléssel rendelkezik; ezért nincs szükség földelő
vezetékre. Mindig ellenőrizze, hogy
a szerszám adattábláján megadott
feszültség egyezik-e a hálózati feszültséggel.
♦
♦
Porszívó csatlakoztatása
a szerszámhoz (C és D ábra)
Ha a hálózati kábel sérült, azonnal cseréltesse le egy Black & Decker szakszervizben.
♦
Leírás
♦
A készülék a következő jellemzőkkel rendelkezhet:
1. Ki/be üzemi kapcsoló
2. Tartósüzem rögzítő gomb
3. Fordulatszám szabályzó kerék
4. Üzemmód választó kapcsoló
5. Fűrészlap rögzítő kar
6. Fűrészlap tartó
7. Fűrésztalp
8. Fűrésztalp rögzítő kerék
9. Kerék a göbevonalú vágásokhoz
10. Fűrészlap tároló rekesz
♦
♦
♦
Használat
Figyelmeztetés! Hagyja a szerszámot saját
tempójában működni. Ne terhelje túl.
Figyelem! Mielőtt elkezdi a gép összeszerelését, győződjön meg arról, hogy a hálózati
csatlakozó le van választva az áramforrásról,
a készülék ki van kapcsolva és a fűrészlap
teljesen megállt. A használt fűrészlapok felmelegedhetnek.
Figyelem! Soha ne használja a fűrészt akkor,
ha a fűrésztalp nem megfelelően van rögzítve, vagy ha el van távolítva a készülékről.
A fűrésztalp beállítása szögvágáshoz (E ábra)
A fűrészlap befogása (A ábra)
♦
♦
♦
♦
Igazítsa a porelszívó adaptert (14)
a fűrésztalphoz az ábrának megfelelően.
Illessze be a bordákat (15) a nyílásokba
(16).
Nyomja az adaptert hátra, hogy rögzítse
azt a helyzetében.
Csatlakoztassa a porszívó csövét
(a csomag nem tartalmazza) az adapterhez (17).
A ferdevágás során nem lehet a port
elszívni.
Figyelmeztetés! Ne használja a porelszívó
adaptert fémek fűrészelésekor.
Összeszerelés
♦
Tolja a támasztógörgőt előre, amíg az
a fűrészlap hátuljához hozzá ér.
A fűrészlapnak a görgő középső vájatában kell futnia.
Forgassa a támasztó görgő beállító csavart az óramutató járásával megegyező
irányba, a támasztó görgő rögzítéséhez.
A fűrésztalp bal és jobb irányban is 45°-ig
dönthető.
♦ Forgassa a rögzítő kereket (8) az „A”-val
jelzett irányba, a fűrésztalp (7) kioldásához.
♦ Húzza a fűrésztalpat (7) hátra, állítsa be a
kívánt szögbe és nyomja vissza a kiinduló
helyzetbe. Használja a fokskálát vagy egy
szögmérőt a szög ellenőrzéséhez.
♦ Forgassa a rögzítő kereket (8) a „B”-vel
jelzett irányba, ezzel a fűrésztalpat a helyére rögzíti.
A fűrésztalp visszaállítása merőleges helyzetbe, egyenes vonalak vágására
♦ Forgassa a rögzítő kereket (8) az „A”-val
jelzett irányba, a fűrésztalp (7) kioldásához.
♦ Húzza a fűrésztalpat hátra, és állítsa be
0°-os szögbe.
Tartsa a fűrészlapot (11) az ábra szerint,
fogakkal előre.
Nyomja le a fűrészlap rögzítő kart (5).
Helyezze be a fűrészlap szárát a fűrészlap tartóba (6) és tolja be ütközésig.
Engedje el a fűrészlap rögzítő kart.
Állítsa be a fűrészlap támasztó görgőt
a következőkben leírtak szerint.
A támasztógörgő beállítása (A és
B ábra)
A fűrészlap befogása után, be kell állítania
a támasztó görgőt (12).
♦ Forgassa a támasztó görgő beállító csavart (13) az óramutató járásával ellentétes irányba.
7
♦
♦
Nyomja előre a fűrésztalpat a kiinduló
helyzetbe.
Forgassa a rögzítő kereket (8) a „B”-vel
jelzett irányba, ezzel a fűrésztalpat a
helyére rögzíti. Ellenőrizze, hogy a fűrésztalp a vezetőbordákra megfelelően
támaszkodjon.
és PVC, alacsony fordulatszámot fémek
(nem alumínium) vágásakor használjon.
A készülék be- és kikapcsolása
♦
♦
Az üzemmód beállítása (F ábra)
Egyenes vonalú vágás
Egyenes vonalú vágásnál a fűrészlap 4
különböző irányba fordítható és rögzíthető:
előre, hátra, balra vagy jobbra.
♦ Forgassa az üzemmód választó kapcsolót
(4) „A”-val jelzett pozícióba.
♦ Forgassa a fűrészlapot a 4 vágásirány
közül, a kívánt pozícióba a görbe vonalú
vágásállító kerék segítségével (9).
♦ Forgassa az üzemmód választó kapcsolót (4) „B”-vel jelzett pozícióba. Ebben a
pozícióban a görbe vonalú vágásállító
kereket nem lehet elforgatni. A fűrészlap
a helyére rögzült.
♦
Hogyan követheti a vágásvonalat
(SightLine™) (G ábra)
♦
Egy ácsceruza segítségével jelölje be
a vágásvonalat.
♦ Helyezze a fűrészt a vonalra (18).
Ha közvetlenül a fűrész feletti helyzetből
figyeli a munkát, a vágásvonal könnyen követhető. Amennyiben mégsem tudja ebből
a helyzetből elvégezni a munkát, a talp elülső
részének a közepén megtalálható „V” bemetszést (19) használhatja alternatív vágásvezetőnek.
Görbe vonalú vágásmód
Görbe vonalú vágásmódban a fűrészlap forgatható az összetett és pontos vágásokhoz.
Ebben az üzemmódban csak görbe vonalú
vágásokhoz alkalmas fűrészlapot használjon.
♦ Forgassa az üzemmód választó kapcsolót (4) „A”-val jelzett pozícióba. Ebben az
üzemmódban a pengeelőtolás funkció
nem aktiválható.
Javaslatok az optimális munkavégzéshez
Rétegelt lapok fűrészelése
Ahogyan a fűrészlap felfelé mozog az anyagban, a felületen a talp közelében hasadás
keletkezhet.
♦ Használjon finom fogazású fűrészlapot.
♦ A munkadarabot a fordított oldaláról fűrészelje.
♦ A hasadás minimalizálásához erősítsen
a munkadarab mindkét oldalára egy darab puhafát vagy préselt falapot és ezen
a „szendvicsen” keresztül fűrészeljen.
Pengeelőtolás üzemmód
Pengeelőtolás üzemmódban a fűrészlap
előrefele áll a faanyagok gyors és egyenes
vágásához.
♦ Forgassa az üzemmód választó kapcsolót
(4) „A”-val jelzett pozícióba.
♦ Forgassa a fűrészlapot előre pozícióba a
görbe vonalú vágásállító kerék segítségével (9).
♦ Forgassa az üzemmód választó kapcsolót
(4) „C”-vel jelzett pozícióba (pengeelőtolás üzemmód). Ebben a pozícióban a görbe vonalú vágásállító kereket nem lehet
elforgatni. A fűrészlap a helyére rögzült.
Görbe vonalú vágás
♦ Használjon görbe vonalú vágáshoz alkalmas fűrészlapot.
♦ Tartsa a készüléket az egyik kezével, lassan mozgassa a fűrészt a vágásvonalon,
miközben a másik kezével a görbe vonalú
vágásállító kereket kezeli.
A fordulatszám szabályozása
♦
A készülék beindításához nyomja be az
üzemi kapcsolót (1).
A tartósüzem használatához, nyomja be a
tartósüzem rögzítő gombot (2) és engedje
el az üzemi kapcsolót.
A gép leállításához engedje el az üzemi
kapcsolót. Ha a gép tartósüzemben működik, nyomja meg még egyszer az üzemi
kapcsolót és engedje el.
Állítsa a fordulatszám szabályozó kereket (3) a megfelelő sebességre. Magas
fordulatszámot fa, közepeset alumínium
8
Fémek fűrészelése
♦
Legyen tudatában annak, hogy a fémek
fűrészelése sokkal több időt vesz igénybe, mint a faanyagok fűrészelése.
♦
Kizárólag fémvágó fűrészlapot használjon. Vastartalmú fémekhez finom fogazású, míg a nem vastartalmú fémekhez
durvább fogazású fűrészlap szükséges.
♦
Ha vékony fémlemezt fűrészel, erősítsen
a munkadarab hátsó oldalára egy darab
puhafát vagy préselt falapot és ezen
a „szendvicsen” keresztül fűrészelje.
♦
Tegyen a kívánt vágásvonalra egy vékony olajcsíkot.
♦
A barna vezetéket kösse az új csatlakozódugó fázis csatlakozójához.
♦ A kék vezetéket csatlakoztassa a nulla
érintkezőhöz.
Figyelmeztetés! A földelő csatlakozóhoz
nem kell vezetéket kötnie. Kövesse a minőségi csatlakozóaljzathoz mellékelt szerelési
utasítást. Ajánlott biztosíték: 5 A.
A környezet védelme
Elkülönítve gyűjtendő. A termék
nem kezelhető háztartási hulladékként.
Ha egy nap úgy véli, hogy az Ön
Black & Decker szerszámát le kell cserélnie
vagy arra a továbbiakban nincs szüksége,
akkor azt a háztartási hulladékoktól elkülönítve selejtezze le. Gondoskodjék elkülönített
kezeléséről.
Tartozékok
A készülék teljesítménye nagymértékben függ
a felhasznált tartozékoktól. A Black & Decker
és Piranha tartozékok magas minőség standardnak megfelelően vannak konstruálva és
tervezésükkor a készülék teljesítményének
optimalizálása volt a fő cél. A legjobb teljesítményt a fenti tartozékok felhasználásával
érheti el.
A használt termékek és csomagolásuk elkülönített kezelése lehetővé teszi az anyagok újrafeldolgozását. Az újrafeldolgozott anyagok
alkalmazása segít megelőzni
a környezetszennyezést és csökkenti a nyersanyagszükségletet.
Ez a készülék U és T befogású fűrészlappal
is használható.
A helyi rendelkezések előírhatják az elektromos termékek háztartási hulladéktól elkülönített gyűjtését a helyi hulladékgyűjtő helyeken,
illetve előírhatják, hogy a kereskedőnek kell
gondoskodnia a termék visszavételéről új
termék vásárlásakor.
Karbantartás
Az Ön készüléke minimális karbantartás mellet hosszú távú felhasználásra lett tervezve.
A készülék folyamatos megfelelő működése
nagymértékben függ az alapos ápolástól és
a rendszeres tisztítástól.
A Black & Decker lehetőséget biztosít
a Black & Decker termékek gyűjtésére és
újrafeldolgozására, ha azok elérték élettartamuk végét. A szolgáltatás igénybevételéhez
kérjük, vigye vissza a terméket bármely
márkaszervizünkbe, ahol vállalatunk képviseletében gondoskodnak annak elkülönített
összegyűjtéséről.
Figyelmeztetés! Bárminemű karbantartás
megkezdése előtt kapcsolja ki és áramtalanítsa a szerszámot.
♦ Puha kefével vagy száraz törlőkendővel
rendszeresen tisztítsa meg a gép szellőzőnyílásait.
♦ Nedves ronggyal rendszeresen tisztítsa
le a burkolatot. Ne használjon súrolószert
vagy oldószer alapú tisztítót.
♦ Tegyen néha egy csepp olajat a fűrészlap-megtámasztó görgő tengelyére.
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt a kézikönyvben megadott helyi
Black & Decker képviselet segítségével érheti
el. Alternatív megoldásként lásd a szerződött
Black & Decker szervizek listáját, illetve az
eladásutáni szolgáltatásaink elérhetőségének
részletes ismertetését a következő internetes
címen: www.2helpU.com
Tápcsatlakozó cseréje (csak az
Egyesült Királyságban és Írországban)
Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szükség:
♦ A régi dugaszt biztonságos módon selejtezze le.
9
Berkshire, SL1 3YD
Egyesült Királyság
18/02/2010
Műszaki adatok
Bemeneti
feszültség
Felvett teljesítmény
Löketszám
(üresjárat)
Maximális vágási
mélység
Fa
Fém
Alumínium
Súly
Vváltakozó
W
min-1
mm
mm
mm
kg
KS2005E
típus. 1
230
Garancia
A Black & Decker biztos termékei minőségében, ezért kiemelkedő garanciális feltételeket
kínál. Ez a jótállási nyilatkozat kiegészíti és
semmiféleképpen sem korlátozza az Ön törvényben garantált jogait. A jótállás az Európai
Unió tagállamai és az Európai Szabadkereskedelmi övezet területén érvényes.
Ha a vásárlást követő 24 hónapon belül
Black & Decker szerszáma anyaghiba, öszszeszerelési hiányosság vagy nem megfelelőség miatt meghibásodik a Black & Decker
ingyenesen kicseréli a hibás alkatrészeket
vagy megjavítja a szokásos igénybevételnek
megfelelő állapotú készüléket, illetve kicseréli
a terméket a vásárló számára a legkisebb
kellemetlenséget okozva kivéve, ha:
♦ A terméket kereskedelmi, professzionális
vagy bérleti célra használták;
♦ A terméket rendellenesen használták
vagy elhanyagolták;
♦ A terméken idegen tárgytól vagy más
anyagtól származó sérülés vagy baleset
nyomai látszanak;
♦ A terméket a Black & Decker szerződéses
szervizen és a Black & Decker szerelőin
kívül más próbálta megjavítani.
600
800 - 3,200
65
4
10
2.8
Hangnyomásszint az EN 60745 szerint:
Hangnyomás (LpA) 92 dB(A), bizonytalanság
(K) 3 dB(A)
Hangerő (LWA) 103 dB(A), bizonytalanság (K)
3 dB(A)
Vibrációs összérték (triax vektorösszeg) az
EN 60745 szerint:
Fa vágásánál (ah) 11,00 m/s2, bizonytalanság
(K) 2,6 m/s2
Fém vágásánál (ah) 13,96 m/s2, bizonytalanság (K) 5,6 m/s2
CE megfelelőségi nyilatkozat
GÉPEK IRÁNYELV
Ha jótállási igénye van, bizonyítania kell
a vásárlás tényét az eladónak vagy
a Black & Decker hivatalos szervizének.
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt a kézikönyvben megadott helyi
Black & Decker képviselet segítségével érheti
el. Alternatív megoldásként lásd a szerződött
Black & Decker szervizek listáját, illetve az
eladásutáni szolgáltatásaink elérhetőségének
részletes ismertetését a következő internetes
címen: www.2helpU.com
KS2005E
A Black & Decker nyilatkozik arról, hogy
a „Műszaki adatok” részben ismertetett termékek megfelelnek a következő irányelveknek
és szabványoknak:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-11
Kérjük, látogassa meg
a www.blackanddecker.co.uk weboldalunkat, hogy regisztrálja az új Black & Decker
termékét, ill. hogy megismerje új termékeinkkel és egyedi ajánlatainkkal kapcsolatos
legújabb híreinket. A Black & Decker márkával és a termékkínálatunkkal kapcsolatos
információkat a www.blackanddecker.co.uk
weboldalon tekintheti meg.
További információért forduljon
a Black & Decker vállalathoz az alábbi címen,
vagy a kézikönyv hátoldalán található elérhetőségeken.
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok
összeállításáért felelős személy; nyilatkozatát
a Black & Decker vállalat nevében adja.
Kevin Hewitt
Alelnök, globális mérnökség
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
10
BLACK & DECKER
GARANCIÁLIS FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker
készülék megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói használat
keretében háztartási, hobby célra vásárolnak
24 hónap jótállást biztosítunk.
f)
Az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti
Black & Decker kiegészítő készülékek és
tartozékok használatából adódnak.
3)
A fogyasztó a kijavítás iránti igényét
a forgalmazónál, illetve a jótállási jegyen
feltüntetett javítószolgálatnál érvényesítheti.
Meghosszabbodik a jótállási idő a kijavítási idő
azon részével, amely alatt a fogyasztó a terméket
nem tudta rendeltetésszerűen használni.
A jótállási és szavatossági jogok
érvényesíthetőségének határidején belül
a terméknek vagy jelentősebb részének
kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt
(kijavított) termékre (termékrészre) 12 hónap
jótállást biztosítunk. Ezek a következők: motor
illetve állórész, forgórész, elektronika.
Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe
helyezéstől) számított három munkanapon
belül meghibásodik, a fogyasztó kérheti annak
kicserélését feltéve, hogy a meghibásodás
a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
A Black & Decker Hungary Kft. a meghibásodás
okának feltárása céljából fenntartja a jogot a hibás
termék bevizsgálására. Amennyiben a reklamáció
alkalmával a meghibásodás garanciális voltáról
nem nyilatkozunk, úgy 72 órán belül kell
értesítenünk a vásárlót a reklamáció intézésének
módjáról.
Ha a csere nem lenne lehetséges, műszakilag
hasonló készülék kerül felajánlásra, vagy
visszafizethető a vételár.
•
A termék iparszerű használatra nem alkalmas!
•
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem
érinti.
1)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
2)
a)
b)
c)
d)
e)
Black & Decker kötelezettséget vállal arra, hogy
a garanciális javításokat a 49/2003. (VII. 30.) GKM
és a 151/2003 (IX.22.) sz. Korm. rend. szerint
végzi.
A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel
érvényesítheti, ezért azt őrizze meg.
Vásárláskor az eladónak a garanciakártyán fel kell
tüntetnie a vásárlás időpontját, a termék típusát
vagy termékkódját, a kereskedés nevét, címét
pedig a jótállási jegyre rá kell bélyegezni. Ennek
alapján szerez jogosultságot a vevő a garancia
időn belüli ingyenes garanciális javításra.
Jótállási javítást csak érvényes jótállási jegy
alapján végezhetnek a kijelölt szervizek.
A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés
vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése, a jótállási
jegy érvénytelenségét vonja maga után.
Elveszett jótállási jegyet csak a vásárlási számla
felmutatásával, térítés ellenében tudunk pótolni!
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó részére történő átadásának
elmaradása nem érinti a jótállási
kötelezettségvállalás érvényességét.
•
Amennyiben a hiba keletkezése, ténye, jellege, (pl.
rendeltetésellenes használat, stb.) miatt vita merül fel,
a Fogyasztó szakvéleményt kérhet a Fogyasztóvédelmi
Főfelügyelőségtől. A szakvélemény térítésköteles és
nem kötelező érvényű a Forgalmazó számára.
Nem terjed ki a garancia:
Ha a hiba rendeltetésellenes használat, átalakítás,
szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi
kár vagy egyéb, vásárlás után keletkezett okból
következett be. (A rendeltetéssel ellentétes
használat elkerülése céljából a termékhez magyar
nyelvű vásárlói tájékoztatót mellékelünk és kérjük,
hogy az abban foglaltakat saját érdekében tartsa
be!)
Az olyan károsodásokra, amelyek a szerszámok
iparszerű (professzionális), közületi, valamint
kölcsönzési felhasználása miatt keletkeztek.
Azon alkatrészekre, amelyeknél a meghibásodás
garanciaidőn belül a helyes kezelés, karbantartás
szerinti rendeltetésszerű üzemeltetés mellett az
alkatrészek természetes elhasználódása, kopása
következtében állt elő. (ezek a következők:
megmunkáló szerszámok pl. vágószerszám,
fűrészlánc, fűrészlap, gyalukés stb. továbbá:
meghajtószíj, csapágy, szénkefe, csillagkerék kpl.)
A készülék túlterhelése miatt jelentkező hibákra,
amelyek a hajtómű meghibásodásához, vagy
egyéb ebből adódó károkhoz vezetnek.
A termék nem hivatalos szervizben történt
javításából eredő hibákra.
4)
-
Garanciális javítás esetén a szerviznek
a garanciakártyán az alábbi adatokat kell
feltüntetnie:
a garanciális igény bejelentésének dátumát,
a hiba rövid leírását,
a javítás módját és időtartamát,
a készülék visszaadásának időpontját,
javítás időtartamával meghosszabbított új
garanciaidőt.
5)
Arra törekszünk, hogy szervizhálózatunkon
keresztül kiváló javítószolgáltatást,
zökkenőmentes alkatrészellátást, és széles
tartozékpalettát biztosítsunk.
6)
A fogyasztót a Polgári Törvénykönyvről
szóló 1959. évi IV. törvény 306-310. §-aiban,
valamint a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendeletben
meghatározott jogok illetik meg.
Gyártó:
Black & Decker GmbH
D – 65510 Idstein/Ts
Black & Decker str. 40.
zst00129048 - 07-06-2010
11
Importőr:
Black & Decker Hungary Kft.
1016 Budapest
Galeotti u. 5.
Black & Decker KÖZPONTI
GARANCIÁLIS- ÉS MÁRKASZERVIZ
ROTEL KFT
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel/Fax:
403-2260
404-0014
IMPORTŐR:
Black & Decker Hungary Kft.
1016 Budapest
Galeotti u. 5.
Tel.: 06/1 214-0561
Fax: 06/1 214-6935
GARANCIAIDŐN TÚLI SZERVIZÁLLOMÁSOK:
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz Kft.
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Győr
ÉLGÉP 2000 Kft.
9024, Kert u.14.
96/415-069
Hajdúböszörmény
Villforr szerszámüzlet
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító
7400, Fő u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Új-Technika Kft.
8800, Teleki út 20.
93/516-982
Nyíregyháza
Charon Trade
4400, Kállói út 85/b
42/596-660
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szolnok
Ronor-szerszám Kft.
5000, Délibáb u 2.
56/344-365
Sopron
Profil Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Szeged
Csavarker szerszámüzlet
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgépcenter Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Tápiószecső
Ács Imre
2251, Pesti út 46.
29/446-615
06/09
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
02/07
Podpis
Download PDF

advertising