LZR5 | Black&Decker LZR5 LASER instruction manual

www.blackanddecker.eu
Upozornění !
Určeno pro kutily.
509111-18 CZ
LZR5
2
ČEŠTINA
•
Použití výrobku
Tento výrobek Black & Decker je určen pro projekci
laserového paprsku při řemeslnických aplikacích. Tento
výrobek je určen pouze pro spotřebitelské použití.
•
Bezpečnostní pokyny
•
•
•
Varování! Při použití elektrického nářadí napájeného
baterií by měly být vždy dodržovány základní
bezpečnostní pokyny, včetně následujících, abyste
snížili riziko vzniku požáru, riziko úniků z baterií,
riziko úrazu elektrickým proudem nebo jiného
poranění.
Před použitím tohoto výrobku si řádně prostudujte
celý návod.
Tento návod uschovejte pro případné další použití.
Chcete-li baterie vyhodit, dodržujte pokyny uvedené
v části “Ochrana životního prostředí”.
Nevhazujte baterie do ohně a nespalujte je.
V extrémních podmínkách může docházet k únikům
z baterií. Zjistíte-li na povrchu baterie přítomnost
kapaliny, postupujte následovně:
Opatrně kapalinu setřete pomocí hadříku.
Dbejte na to, aby nedošlo ke kontaktu kapaliny
s pokožkou.
Další bezpečnostní pokyny týkající se laserů
Varování! Laserové záření.
Nedívejte se do laserového paprsku.
Udržujte čistotu v pracovním prostoru
Nepořádek na pracovním stole a v jeho okolí může vést
ke způsobení nehody.
Berte ohled na okolí pracovní plochy
Nevystavujte nářadí dešti. Nepracujte s nářadím
v podmínkách s vysokou vlhkostí. Zajistěte si kvalitní
osvětlení pracovní plochy. Nepoužívejte nářadí v blízkosti
hořlavých nebo výbušných kapalin a plynů.
Udržujte děti mimo dosah
Nedovolte dětem, ostatním osobám nebo zvířatům, aby
se dostaly do blízkosti nářadí a aby se jej dotýkaly.
Nepřekážejte sami sobě
Při práci stále udržujte vhodný a pevný postoj.
Buďte stále pozorní
Stále sledujte, co děláte. Přemýšlejte. Jste-li unaveni,
přerušte práci.
Používejte vhodné nářadí
Použití tohoto nářadí je popsáno v tomto návodu.
Varování! Použití jiného příslušenství nebo přídavného
zařízení a provádění jiných pracovních operací než je
doporučeno tímto návodem, může způsobit poranění
obsluhy.
Kontrola poškozených částí
Před každým použitím nářadí pečlivě zkontrolujte, zda
není poškozeno. Ujistěte se, zda bude nářadí řádně
pracovat a zda bude řádně provádět určenou funkci.
Jestliže je nářadí nebo jeho jakákoliv část poškozena,
nepoužívejte jej.
Uskladnění nepoužívaného nářadí
Jestliže nářadí a baterie nepoužíváte, musí být uskladněny
na suchém místě a také vhodně zabezpečeny, mimo
dosah dětí.
Opravy
Toto elektrické nářadí odpovídá platným bezpečnostním
normám. Opravy mohou být prováděny pouze
kvalifikovanými mechaniky s použitím originálních
náhradních dílů. Nedodržení tohoto postupu může
značně ohrozit uživatele.
Nedívejte se přímo do laserového paprsku
pomocí optických přístrojů.
Viz technické údaje laserového výrobku.
•
•
•
•
•
•
•
Tento laserový přístroj odpovídá třídě 2 podle normy
EN 60825-1:1 1994+A11. Nenahrazujte laserovou
diodu diodou jiného typu. Je-li přístroj poškozen,
svěřte jeho opravu značkovému servisu.
Nepoužívejte laser k jiným účelům, než je projekce
laserových paprsků.
Vystavení zraku působení laserového paprsku třídy 2
je považováno za bezpečné v případě, nepřesáhne-li
tato doba 0,25 sekundy. Reflexy očních víček běžně
poskytují dostatečnou ochranu. Ve vzdálenosti
větší než 1 m odpovídá tento laser třídě 1 a proto
je považován za zcela bezpečný.
Nikdy se do laserového paprsku nedívejte záměrně
a přímo.
Ke sledování laserového paprsku nepoužívejte
optické přístroje.
Neprovádějte nastavení přístroje do takové výšky,
aby mohl laserový paprsek procházet přes osoby
ve výšce jejich hlav.
Nedovolte dětem, aby se přibližovaly do blízkosti
laseru.
Popis
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Hlavní spínač Vypnuto/Zapnuto
Výstupní otvory laserového paprsku
Kryt baterie
Závěsná vložka
Montážní vložka
Značkovací terčík
Montáž
Varování! Ujistěte se, zda je laser vypnutý.
Další bezpečnostní pokyny týkající se standardních
baterií
•
Nikdy se nepokoušejte tyto baterie rozdělávat.
•
Neskladujte tyto baterie na místech, kde může
teplota překročit 40°C.
Vložení baterie (obr. A)
•
Sejměte z přístroje kryt baterie (3).
3
•
•
•
Poznámka: laserové paprsky budou srovnány pouze v
případě, není-li přístroj vychýlen o více než 5° z vertikální
polohy.
Připojte baterii ke konektoru. Větší konektor baterie
připojte k menší konektorové svorce.
Vložte baterii do přístroje tak, aby polarita kontaktů
odpovídala uvedenému nákresu.
Nasaďte kryt a dbejte na to, aby došlo k jeho
řádnému uzavření.
Použití laseru v režimu zajištěno/vyměřování
Při práci v režimu zajištěno/vyměřování může být
přístroj držen v jakékoliv poloze, například při projekci
svahových přímek.
•
Umístěte přístroj na stěnu.
•
Nastavte spínač on/off (1) do dolní polohy, aby došlo
k zapnutí přístroje v režimu zajištěno/vyměřování.
•
Pohybujte s přístrojem, aby došlo k nezbytnému
vyrovnání laserového paprsku.
•
Je-li to nutné, zavěste přístroj na stěnu pomocí
vhodné vložky.
Nasazení a sejmutí vložek
Vložky jsou používány pro vytvoření značky na rovné
přímce nebo pro zavěšení přístroje na sádrokartonovou
desku pomocí dodávaného čepu. Montážní vložka se
používá k zavěšení přístroje na jiné typy zdí pomocí
šroubu nebo hřebíku.
Nasazení
•
Umístěte vložku do držáku na zadní části přístroje.
•
Srovnejte drážky na vložce s výstupky na držáku
vložky.
•
Dbejte na to, aby došlo k řádnému usazení vložky.
Rady pro optimální použití přístroje
•
Je-li z důvodu horších světelných podmínek
laserový paprsek špatně viditelný, nebo je-li laserový
paprsek přenášen na velké vzdálenosti, můžete pro
zvýraznění laserového paprsku použít značkovací
terčík (6) (obr. D).
Sejmutí
•
Stiskněte vložku v místě drážek a držte ji
stisknutou.
•
Stáhněte vložku z držáku.
Ochrana životního prostředí
Montáž na stěnu (obr. B)
Přístroj může být na stěnu připevněn pomocí jedné
z vložek (4 nebo 5).
Třídění odpadu. Tento výrobek nesmí být
likvidován spolu s běžným komunálním
odpadem.
Závěsná vložka
Závěsná vložka (4) může být použita pouze pro montáž
na sádrokartonové povrchy.
•
Nainstalujte vložku na přístroj.
•
Sejměte ochrannou krytku (7) z čepu (8) a podle
uvedeného nákresu ji uložte na vložku (obr. B).
•
Držte přístroj před vhodným místem a zatlačte čep
přímo do stěny.
Varování! Čep vložky je ostrý. Pracujte s ním velmi
opatrně. Ihned po vyjmutí vložky ze stěny vraťte
ochrannou krytku na zpět na čep.
Pokud nebudete nářadí Black & Decker dále používat
nebo přejete-li si nářadí nahradit novým, nelikvidujte
toto nářadí v běžném komunálním odpadu. Odevzdejte
výrobek do místní sběrny tříděného odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné
využití použitých výrobků a obalových
materiálů. Opětovné použití recyklovaných
materiálů pomáhá chránit životní prostředí před
znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Místní předpisy mohou upravovat způsob likvidace
domácích elektrických spotřebičů v místních sběrnách
nebo v místě nákupu výrobku.
Montážní vložka
U jiných než sádrokartonových povrchů může být použita
montážní vložka (5) společně se šroubem v předvrtaném
otvoru.
•
Nainstalujte vložku na přístroj.
•
Zavěste přístroj na šroub, který je zašroubován na
vhodném místě.
Po ukončení životnosti výrobků Black & Decker, poskytuje
společnost Black & Decker možnost recyklace těchto
výrobků. Chcete-li využít této služby, dopravte prosím
Vaše nepotřebné výrobky do značkového servisu, kde
na vlastní náklady zajistí jejich recyklaci a ekologické
zpracování.
Použití
Adresu nejbližšího značkového servisu naleznete
u svého značkového prodejce Black & Decker na adrese,
která je uvedena v tomto návodu. Přehled autorizovaných
servisů Black & Decker a rovněž další informace, týkající
se našeho poprodejního servisu, můžete nalézt také na
internetové adrese: www.2helpU.com
Použití vyrovnávací funkce pomocí laserového
paprsku (obr. C)
Použití laseru v režimu automatické vyrovnání
•
Umístěte přístroj na stěnu.
•
Nastavte spínač on/off (1) do horní polohy, aby
došlo k zapnutí přístroje v režimu automatické
vyrovnání.
•
Pohybujte s přístrojem, aby došlo k nezbytnému
vyrovnání laserového paprsku.
•
Je-li to nutné, zavěste přístroj na stěnu pomocí
vhodné vložky.
Baterie
Chcete-li nářadí vyhodit, musíte z něj vyjmout
baterie a musíte s nimi nakládat podle platných
předpisů týkajících se ochrany životního
prostředí.
4
Umístěte baterie do vhodného balení, které zajistí, aby
nemohlo dojít ke zkratování jejich kontaktů. Odneste
baterie do místní recyklační stanice.
Technické údaje
Napájecí napětí
Velikost baterie
Třída laseru
Provozní teplota
Hmotnost
LZR5
V 9
6LR61
2
°C 0 - 40
kg 0,3
ES Prohlášení o shodě
LZR5
Společnost Black & Decker prohlašuje, že tento výrobek
odpovídá následujícím normám: EN 61010, EN 60825,
EN 61000
Peter Holmes,
ředitel technického vývoje
Black & Decker, 56 Bai Yu Road
Suzhou Industrial Park
Suzhou, Jiangsu, 215021
5
povolané tvoří personál pověřených
servisních středisek Black & Decker,
která jsou autorizována k provádění
záručních oprav.
Politika služby zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl.
Kdykoli budete potřebovat radu či pomoc,
obraťte se s důvěrou na nejbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na nejvyšší úrovni.
Navíc servis Black & Decker poskytuje na
veškeré provedené opravy a vyměněné náhradní
díly další servisní záruční lhůtu 6 měsíců.
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, pilové kotouče,
hoblovací nože, brusné kotouče, pilové listy,
brusný papír a pod.).
Záruka Black & Decker 2 roky
Blahopřejeme Vám ke koupi tohoto kvalitního
výrobku Black & Decker.
Black & Decker nabízí rozsáhlou síť
autorizovaných servisních opraven a sběrných
středisek, jejichž seznam naleznete na záručním
listu.
Náš závazek ke kvalitě v sobě samozřejmě
zahrnuje také naše služby zákazníkům.
Proto nabízíme záruční lhůtu daleko přesahující
minimální požadavky vyplývající ze zákona.
Black & Decker
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje nabídnout
Vám záruční lhůtu po dobu 24 měsíců.
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
Objeví-li se jakékoliv materiálové nebo výrobní
vady v průběhu 24 měsíců záruční lhůty,
garantujeme jejich bezplatné odstranění
případně, dle našeho uvážení, bezplatnou
výměnu přístroje za následujících podmínek:
Tel.:
+420 244 402 450
Fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
•
Právo na případné změny vyhrazeno.
Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem Black & Decker a s dokladem
o nákupu) do jednoho z pověřených
servisních středisek Black & Decker, která
jsou autorizována k provádění záručních
oprav.
02/2007
• Přístroj byl používán pouze s originálním příslušenstvím či přídavnými
zařízeními a příslušenstvím BBW
či Piranha, které je výslovně
doporučeno jako vhodné k používání
spolu s přístroji Black & Decker.
• Přístroj byl používán a udržován
v souladu s návodem k obsluze.
• Přístroj nevykazuje žádné příčiny
poškození způsobené opotřebením.
• Motor přístroje nebyl přetěžován
a nejsou patrné žádné známky
poškození vnějšími vlivy.
• Do přístroje nebylo zasahováno
nepovolanou osobou. Osoby
zst00044155 - 21-05-2007
6
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
7
LZR5 - - - - - - A
LASER 1
©
8
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising