LZR5 | Black&Decker LZR5 LASER instruction manual

www.blackanddecker.eu
Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
504999-71 SK
LZR5
2
SLOVENČINA
•
Použitie výrobku
Tento výrobok Black & Decker je určený na projekciu
laserového lúča pri remeselníckych aplikáciách. Tento
výrobok je určený len na spotrebiteľské použitie
•
Bezpečnostné pokyny
•
•
•
Varovanie! Pri použití elektrického náradia
napájaného batériou by mali byť vždy dodržované
z á k l a d n é b e z p e č n o s t n é p o k y n y, v r á t a n e
nasledujúcich, aby ste znížili riziko vzniku požiaru,
riziko úniku z batérie, riziko úrazu elektrickým
prúdom alebo iného poranenia.
Pred použitím tohto výrobku si starostlivo preštudujte
celý návod.
Tento návod uschovajte pre prípadné ďalšie
použitie.
Ak chcete batérie vyhodiť, dodržujte pokyny uvedené
v časti “Ochrana životného prostredia”.
Nevhadzujte batérie do ohňa a nespaľujte ich.
V extrémnych podmienkach môže dochádzať
k únikom z batérií. Ak zistíte na povrchu batérie
prítomnosť kvapaliny, postupujte nasledovne:
Opatrne kvapalinu zotrite pomocou handričky.
Dbajte na to, aby nedošlo ku kontaktu kvapaliny
s pokožkou.
Ďalšie bezpečnostné pokyny týkajúce sa laserov
Varovanie! Laserové zriadenie.
Nepozerajte sa do laserového lúča.
Udržujte čistotu v pracovnom priestore
Neporiadok na pracovnom stole a v jeho okolí môže viesť
k spôsobeniu nehody.
Berte ohľad na okolie pracovnej plochy
Nevystavujte náradie dažďu. Nepracujte s náradím v
podmienkach s vysokou vlhkosťou. Zaistite si kvalitné
osvetlenie pracovnej plochy. Nepoužívajte náradie v
blízkosti horľavých alebo výbušných kvapalín a plynov.
Udržujte deti mimo dosahu
Nedovoľte deťom, ostatným osobám alebo zvieratám, aby
sa dostali do blízkosti náradia a aby sa ho dotýkali.
Neprekážajte sami sebe
Pri práci vždy udržujte vhodný a pevný postoj.
Buďte stále pozorní
Stále sledujte, čo robíte. Premýšľajte. Ak ste unavení,
prerušte prácu.
Používajte vhodné náradie
Použitie tohto náradia je popísané v tomto návode.
Varovanie! Použitie iného príslušenstva alebo prídavného
zariadenia a prevádzanie iných pracovných operácií než
je odporučené týmto návodom, môže spôsobiť poranenie
obsluhy.
Kontrola poškodených častí
Pred každým použitím náradie starostlivo skontrolujte,
či nie je poškodené. Uistite sa, či bude náradie riadne
pracovať a či bude riadne vykonávať určenú funkciu.
Ak je náradie alebo akákoľvek jeho časť poškodená,
nepoužívajte ho.
Uskladnenie nepoužívaného náradia
Ak náradie a batérie nepoužívate, musia byť uskladnené
na suchom mieste a tiež vhodne zabezpečené, mimo
dosahu detí.
Opravy
Toto elektrické náradie zodpovedá platným bezpečnostným
normám. Opravy môžu byť prevádzané iba kvalifikovanými
mechanikmi s použitím originálnych náhradných dielov.
Nedodržanie tohto postupu môže značne ohroziť
užívateľa.
Nepozerajte sa priamo do laserového lúča
pomocou optických prístrojov.
Viď technické údaje o laserovom výrobku.
•
•
•
•
•
•
•
Tento laserový prístroj zodpovedá triede 2 podľa
normy EN 60825-1:1 1994+A11. Nenahradzujte
laserovú diódu diódou iného typu. Ak je prístroj
poškodený, zverte jeho opravu značkovému
servisu.
Nepoužívajte laser za iným účelom, než je projekcia
laserových lúčov.
Vystavenie zraku pôsobeniu laserového lúča triedy
2 je považované za bezpečné len v prípade, že
nepresiahne táto doba 0,25 sekundy. Reflexy očných
viečok bežne poskytujú dostatočnú ochranu. Vo
vzdialenosti väčšej než 1 m zodpovedá tento laser
triede 1 a preto je považovaný za úplne bezpečný.
Nikdy sa do laserového lúča nepozerajte zámerne
a priamo.
K sledovaniu laserového lúča nepoužívajte optické
prístroje.
Nenastavujte prístroj do takej výšky, aby mohol
laserový lúč prechádzať cez osoby vo výške ich
hláv.
Nedovoľte deťom, aby sa približovali do blízkosti
lasera.
Popis
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Hlavný spínač Vypnuté/Zapnuté
Výstupné otvory laserového lúča
Kryt batérie
Závesná vložka
Montážna vložka
Značkovací terčík
Montáž
Varovanie! Uistite sa, či je laser vypnutý.
Ďalšie bezpečnostné pokyny týkajúce sa
štandardných batérií
•
Nikdy sa nepokúšajte tieto batérie rozoberať.
•
Neskladujte tieto batérie na miestach, kde môže
teplota prekročiť 40°C.
Vloženie batérie (obr. A)
•
Vyberte z prístroja kryt batérie (3).
3
•
•
•
Poznámka: laserové lúče budú zarovnané iba v prípade, ak
nie je prístroj vychýlený o viac než 5° z vertikálnej polohy.
Pripojte batériu ku konektoru. Väčší konektor batérie
pripojte k menšej konektorovej svorke.
Vložte batériu do prístroja tak, aby polarita kontaktov
zodpovedala uvedenému nákresu.
Nasaďte kryt a dbajte na to, aby došlo k jeho
riadnemu uzavetiu.
Použitie lasera v režime zaistené/vymeriavanie
Pri práci v režime zaistené/vymeriavanie môže byť
prístroj držaný v akejkoľvek polohe, napríklad pri projekcii
svahových priamok.
•
Umiestnite prístroj na stenu.
•
Nastavte spínač on/off (1) do dolnej polohy, aby
došlo k zapnutiu prístroja v režime zaistené/
vymeriavanie.
•
Pohybujte s prístrojom, aby došlo k nevyhnutnému
vyrovnaniu laserového lúča.
•
Ak je to nutné, zaveste prístroj na stenu pomocou
vhodnej vložky.
Nasadenie a vybratie vložiek
Vložky sa používajú na vytvorenie značky na rovnej
priamke alebo na zavesenie prístroja na sadrokartónovú
dosku pomocou dodávaného čapu. Montážna vložka sa
používa na zavesenie prístroja na iné typy stien pomocou
skrutky alebo klinčeka.
Nasadenie
•
Umiestnite vložku do držiaka v zadnej časti
prístroja.
•
Zarovnajte drážky na vložke s výstupkami na držiaku
vložky.
•
Dbajte na to, aby došlo k riadnemu nasadeniu
vložky.
Rady na optimálne použitie prístroja
•
Ak je z dôvodu horších svetelných podmienok
laserový lúč zle viditeľný, alebo ak je laserový
lúč prenášaný na veľké vzdialenosti, môžete na
zvýraznenie laserového lúča použiť značkovací
terčík (6) (obr. D)
Vybratie
•
Stisnite vložku v mieste drážok a držte ju stlačenú.
•
Stiahnite vložku z držiaka.
Ochrana životného prostredia
Triedenie odpadu. Tento výrobok nesmie byť
likvidovaný spolu s bežným komunálnym
odpadom.
Montáž na stenu (obr. B)
Prístroj môže byť na stenu pripevnený pomocou jednej
z vložiek (4 nebo 5).
Ak nebudete náradie Black & Decker ďalej používať
alebo ak chcete náradie nahradiť novým, nelikvidujte
toto náradie v bežnom komunálnom odpadu. Odovzdajte
výrobok do miestnej zberne triedeného odpadu.
Závesná vložka
Závesná vložka (4) môže byť použitá iba na montáž na
sadrokartónové povrchy.
•
Nainštalujte vložku na prístroj.
•
Vyberte ochrannú krytku (7) z čapu (8) a podľa
uvedeného nákresu ju uložte na vložku (obr. B)
•
Držte prístroj pred vhodným miestom a zatlačte čap
priamo do steny.
Varovanie!Čap vložky je ostrý. Pracujte s ním veľmi
opatrne. Ihneď po vybratí vložky zo steny vráťte ochrannú
krytku naspäť na čap.
Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné
využitie použitých výrobkov a obalových
materiálov. Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Miestne predpisy môžu upravovať spôsob likvidácie
domácich elektrických spotrebičov v miestnych zberniach
alebo v mieste nákupu výrobku.
Montážna vložka
Pri iných než sadrokartonových povrchoch môže byť
použitá montážna vložka (5) spoločne so skrutkou
v predvŕtanom otvore.
•
Nainštalujte vložku na prístroj.
•
Zaveste prístroj na skrutku, ktorá je zaskrutkovaná
na vhodnom mieste.
Po ukončení životnosti výrobkov Black & Decker
poskytuje spoločnosť Black & Decker možnost recyklácie
týchto výrobkov. Ak chcete využiť túto službu, dopravte
prosím Vaše nepotrebné výrobky do značkového servisu,
kde na vlastné náklady zaistia ich recykláciu a ekologické
spracovanie.
Adresu najbližšieho značkového servisu
nájdete u svojho značkového predajcu
Black & Decker na adrese, ktorá je uvedená
v tomto návode. Prehľad autorizovaných
servisov Black & Decker a rovnako ďalšie
informácie týkajúce sa nášho popredajného
servisu môžete nájsť tiež na internetovej
adrese: www.2helpU.com
Použitie
Použitie vyrovnávacej funkcie pomocou laserového
lúča (obr. C)
Použitie lasera v režime automatického vyrovnávania
•
Umiestnite prístroj na stenu.
•
Nastavte spínač on/off (1) do hornej polohy, aby
došlo k zapnutiu prístroja v režime automatického
vyrovnávania.
•
Pohybujte s prístrojom, aby došlo k nevyhnutnému
vyrovnaniu laserového lúča.
•
Ak je to nutné, zaveste prístroj na stenu pomocou
vhodnej vložky.
Batérie
Ak chcete náradie vyhodiť, musíte z neho
vytiahnuť batérie a musíte s nimi zaobchádzať
podľa platných predpisov týkajúcich sa ochrany
životného prostredia.
4
Umiestnite batérie do vhodného balenia, ktoré zaistí, aby
nemohlo dôjsť ku skratovaniu ich kontaktov. Odneste
batérie do miestnej recyklačnej stanice.
Technické údaje
LZR5
Napätie
V
9
Veľkosť batérie
6LR61
Trieda lasera
2
Prevádzková teplota
°C
0 - 40
Hmotnosť
kg
0,3
Vyhlásenie o zhode
LZR5
Spoločnosť Black & Decker prehlasuje, že tento výrobok
zodpovedá nasledujúcim normám: EN 61010, EN 60825,
EN 61000
Peter Holmes,
riaditeľ technického vývoja
Black & Decker, 56 Bai Yu Road
Suzhou Industrial Park
Suzhou, Jiangsu, 215021
5
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, pílové kotúče,
hobľovacie nože, brúsne kotúče, pílové listy,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo prístroja
poškodené opotrebovaním.
Politika služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom je
náš najvyšší cieľ.
Kedykoľvek budete potrebovať radu či pomoc,
obráťte sa s dôverou na náš najbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na najvyššej úrovni.
Toto náradie nie je vhodné pre profesionálne
použitie.
Záruka Black & Decker 2 roky
Black & Decker
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto kvalitného
výrobku Black & Decker.
Stará Vajnorská cesta 8
Náš záväzok ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme
tiež naše služby zákazníkom.
Slovenská republika
Preto ponúkame záručnú dobu ďaleko presahujúcu
minimálne požiadavky vyplývajúce zo zákona.
Tel.:
+421 2 446 38 121, 3
Fax:
+421 2 446 38 122
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 2 ročnú záruku istoty. Ak sa objavia
akékoľvek materiálové, alebo výrobné chyby
v priebehu 24 mesiacov od zakúpenia prístroja,
ručíme za ich bezplatné odstránenie, prípadne,
podľa nášho uváženia, bezplatnú výmenu prístroja
za nasledujúcich podmienok:
www.blackanddecker.sk
•
Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom Black & Decker a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených servisných
stredísk Black & Decker, ktoré sú autorizované
na vykonávanie záručných opráv.
•
Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými zariadeniami
a príslušenstvom BBW či Piranha, ktoré
je vyslovene odporúčané ako vhodné na
použitie spolu s prístrojom Black & Decker.
•
Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
•
Prístroj nevykazuje žiadne príčiny poškodenia
spôsobené opotrebovaním.
831 04 Bratislava 3
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
02/2007
Naviac servis Black & Decker poskytuje na všetky
vykonávané prevedené opravy a vymenené
náhradné diely ďalšiu servisnú záručnú dobu
v trvaní 6 mesiacov.
zst00044890 - 24-05-2007
6
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
7
LZR5 - - - - - - A
LASER 1
©
8
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising