DC390 | DeWalt DC390 CIRCULAR SAW instruction manual

588888-55 CZ
Přeloženo z původního návodu
DC390
2
3
4
AKUMULÁTOROVÁ KOTOUČOVÁ PILA
DC390
Blahopřejeme vám!
je-li prováděna jeho nedostatečná
údržba, velikost vibrací může být
odlišná. Tak se může během celkové
pracovní doby značně prodloužit
doba působení vibrací na obsluhu.
Zvolili jste si nářadí značky D EWALT. Léta
zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace
vytvořily ze společnosti D EWALT jednoho
z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele
profesionálního elektrického nářadí.
Odhad míry působení vibrací na
obsluhu by měl také počítat s dobou,
kdy je nářadí vypnuto nebo kdy je
v chodu naprázdno. Tak se může
během pracovní doby značně zkrátit
doba působení vibrací na obsluhu.
Technické údaje
Napájecí napětí
VDC
Type
Max. výstupní výkon
W
Otáčky naprázdno
min-1
Průměr řezného kotouče
mm
Maximální hloubka řezu
mm
Vrtání kotouče
mm
Rozsah nastavení úhlu šikmého řezu
Hmotnost (bez akumulátoru) kg
LpA (akustický tlak)
KpA (odchylka akustického
tlaku)
LWA (akustický výkon)
K WA (odchylka akustického
výkonu)
DC390
18
1
390
3700
165
55
20
0–50°
3,15
dB(A)
DC390
93
dB(A)
dB(A)
3
104
dB(A)
3
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet)
podle normy EN 60745:
Úroveň vibrací
ah =
m/s²
1,6
Odchylka K =
m/s²
1,9
Velikost vibrací uvedená v tomto dokumentu
byla měřena podle normalizovaných požadavků,
které jsou uvedeny v normě EN 60745 a může
být použita pro srovnání jednoho nářadí
s ostatními. Tato hodnota může být použita
pro předběžné odhady vibrací působících na
obsluhu.
VAROVÁNÍ: Deklarované hodnoty
vibrací se vztahují na standardní
použití nářadí. Je-li ovšem
nářadí použito pro různé aplikace
s rozmanitým příslušenstvím nebo
Zjistěte si další doplňková
bezpečnostní opatření, která chrání
obsluhu před účinkem vibrací:
údržba nářadí a jeho příslušenství,
udržování rukou v teple, organizace
způsobů práce.
Akumulátor
Typ akumulátoru
Napětí
Kapacita
Hmotnost
Nabíječka
Napětí sítě
Typ akumulátoru
VDC
Ah
kg
VAC
Přibližná doba nabíjení
(akumulátory
2,0 Ah)
min
Hmotnost
kg
Pojistky:
nářadí 230 V
DE9096 DE9503
NiCd
NiMH
18
18
2,4
2,6
1,0
1,0
DE9116
230
NiCd/
NiMH
60
0,4
DE9180
Li-Ion
18
2,0
0,68
DE9130 DE9135
230
230
NiCd/
NiCd/
NiMH NiMH/Li-Ion
30
0,52
40
0,52
10 A v napájecí síti
Pojmy: Bezpečnostní pokyny
Níže uvedený popis popisuje stupeň závažnosti
každého označení. Přečtěte si pozorně návod
k použití a věnujte pozornost těmto symbolům.
NEBEZPEČÍ: Označuje
bezprostředně hrozící rizikovou
situaci, která, není-li jí zabráněno,
povede ke způsobení vážného
nebo smrtelného zranění.
5
VAROVÁNÍ: Označuje potenciálně
rizikovou situaci, která, není-li jí
zabráněno, může způsobit vážné
nebo smrtelné zranění.
UPOZORNĚNÍ: Označuje
potencionálně hrozící rizikovou
situaci, která, není-li jí zabráněno,
může vést ke vzniku lehkého nebo
středně vážného zranění.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesouvisející se způsobením
zranění, který není-li mu zabráněno,
může vést poškození zařízení.
Upozorňuje na riziko úrazu
způsobeného elektrickým proudem.
Upozorňuje na riziko vzniku požáru.
ES Prohlášení o shodě
09
DC390
Společnost D EWALT tímto prohlašuje, že tyto
výrobky popisované v technických údajích
splňují požadavky následujících norem: 98/37/
EC (do 28. prosince 2009), 2006/42/EC (od 29.
prosince 2009), EN 60745-1, EN 60745-2-5.
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnice
2004/108/EC. Další informace vám poskytne
zástupce společnosti D EWALT na následující
adrese nebo na adresách, které jsou uvedeny
na zadní straně tohoto návodu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za
sestavení technických údajů a provádí toto
prohlášení v zastoupení společnosti D EWALT.
Horst Grossmann
Viceprezident pro konstrukci a vývoj produktů
D EWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Německo
15.09.2009
VAROVÁNÍ: Z důvodu omezení
rizika zranění si přečtěte tento návod
k obsluze.
6
Všeobecné bezpečnostní
pokyny pro práci s elektrickým
nářadím
VAROVÁNÍ! Přečtěte si všechny
bezpečnostní výstrahy a pokyny.
Nedodržování uvedených pokynů
může vést k úrazu způsobenému
elektrickým proudem, k požáru nebo
k vážnému zranění osob.
VEŠKERÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ
A POKYNY USCHOVEJTE PRO PŘÍPADNÉ
DALŠÍ POUŽITÍ.
Termín „elektrické nářadí“ ve všech
upozorněních odkazuje na vaše nářadí napájené
ze sítě (je opatřeno napájecím kabelem) nebo
nářadí napájené z akumulátorů (bez napájecího
kabelu).
1) BEZPEČNOST NA PRACOVIŠTI
a) Pracovní prostor udržujte čistý
a dobře osvětlený. Přeplněný
a neosvětlený pracovní prostor může vést
k způsobení úrazů.
b) S elektrickým nářadím nepracujte
ve výbušných prostorách, jako
jsou například prostory s výskytem
hořlavých kapalin, plynů nebo
prašných látek. Elektrické nářadí je
zdrojem jiskření, což může vést ke
vznícení prachu nebo výparů.
c) Při práci s nářadím zajistěte
bezpečnou vzdálenost dětí a ostatních
osob. Rozptylování může způsobit ztrátu
kontroly nad nářadím.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST
a) Zástrčka napájecího kabelu nářadí
musí odpovídat zásuvce. Zástrčku
nikdy žádným způsobem neupravujte.
U nářadí chráněného zemněním
nepoužívejte žádné redukce zástrček.
Neupravované zástrčky a odpovídající
zásuvky snižují riziko vzniku úrazu
elektrickým proudem.
b) Nedotýkejte se uzemněných povrchů,
jako jsou například potrubí, radiátory,
elektrické sporáky a chladničky. Při
uzemnění vašeho těla vzrůstá riziko úrazu
elektrickým proudem.
c) Nevystavujte elektrické nářadí dešti
nebo vlhkému prostředí. Vnikne-li do
elektrického nářadí voda, zvýší se riziko
úrazu elektrickým proudem.
d) S napájecím kabelem zacházejte
opatrně. Nikdy nepoužívejte napájecí
kabel k přenášení nářadí, k jeho
posouvání nebo za něj netahejte
při odpojování nářadí od elektrické
sítě. Napájecí kabel držte z dosahu
tepelných zdrojů, oleje, ostrých hran
nebo pohyblivých částí. Poškozený
nebo zapletený napájecí kabel zvyšuje
riziko úrazu elektrickým proudem.
e) Při práci s elektrickým nářadím venku
používejte prodlužovací kabely určené
pro venkovní použití. Použití kabelu
pro venkovní použití snižuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
f) Při práci s elektrickým nářadím ve
vlhkém prostředí musí být v napájecím
okruhu použit proudový chránič
(RCD). Použití proudového chrániče RCD
snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
3) BEZPEČNOST OBSLUHY
a) Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co
provádíte a při práci s elektrickým
nářadím přemýšlejte. Nepoužívejte
elektrické nářadí, jste-li unaveni nebo
jste-li pod vlivem drog, alkoholu nebo
léků. Chvilka nepozornosti při práci
s nářadím může vést k vážnému úrazu.
b) Používejte osobní ochranné pomůcky.
Vždy používejte prostředky k ochraně
zraku. Bezpečnostní výbava jako je
respirátor, neklouzavá bezpečnostní obuv,
pevná přilba nebo ochranné sluchátka
použitá v odpovídajících podmínkách
snižuje riziko úrazu.
c) Zabraňte náhodnému spuštění. Před
připojením ke zdroji napětí nebo před
vložením akumulátoru, zvednutím
nebo přenášením nářadí zkontrolujte,
zda je hlavní spínač vypnutý. Přenášení
nářadí s prstem na hlavním spínači nebo
připojení napájecího kabelu k elektrické
síti, je-li hlavní spínač nářadí v poloze
zapnuto, může způsobit úraz.
d) Před spuštěním nářadí se vždy
ujistěte, zda nejsou na něm nebo
v jeho blízkosti klíče nebo seřizovací
přípravky. Klíče nebo seřizovací
přípravky zapomenuté na rotujících
částech nářadí mohou způsobit úraz.
e) Nepřekážejte sami sobě. Při práci
vždy udržujte vhodný a pevný postoj.
To umožní lepší ovladatelnost nářadí
v neočekávaných situacích.
f)
g)
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný
oděv nebo šperky. Dbejte na to, aby
se vaše vlasy, oděv nebo rukavice
nedostaly do nebezpečné blízkosti
pohyblivých částí. Volný oděv, šperky
nebo dlouhé vlasy mohou být pohyblivými
díly zachyceny.
Jsou-li zařízení vybavena adaptérem
pro připojení zařízení k zachytávání
prachu, zajistěte jeho správné
připojení a řádnou funkci. Použití
takových zařízení může snížit rizika
týkající se prachu.
4) POUŽITÍ ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ A JEHO
ÚDRŽBA
a) Nepřetěžujte elektrické nářadí.
Používejte správný typ nářadí pro Vaši
práci. Při použití správného typu nářadí
bude práce provedena lépe a bezpečněji.
b) Pokud nelze hlavní vypínač nářadí
zapnout a vypnout, s nářadím
nepracujte. Každé elektrické nářadí
s nefunkčním hlavním spínačem je
nebezpečné a musí být opraveno.
c) Před seřizováním nářadí, před
výměnou příslušenství nebo pokud
nářadí nepoužíváte, odpojte zástrčku
napájecího kabelu od zásuvky nebo
z nářadí vyjměte akumulátor. Taková
preventivní bezpečnostní opatření snižují
riziko náhodného spuštění.
d) Pokud nářadí nepoužíváte, uložte je
mimo dosah dětí a zabraňte osobám
neobeznámených s obsluhou nářadí
nebo s tímto návodem, aby s nářadím
pracovaly. Výkonné nářadí je v rukou
nekvalifikované obsluhy nebezpečné.
e) Údržba nářadí. Zkontrolujte vychýlení
nebo zablokování pohyblivých částí,
poškození jednotlivých dílů a jiné
okolnosti, které mohou ovlivnit
chod nářadí. Je-li nářadí poškozeno,
nechejte jej před použitím opravit.
Mnoho nehod bývá způsobeno
zanedbanou údržbou nářadí.
f) Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Řádně udržované řezné nástroje
s ostrými řeznými čepelemi se méně
zanášejí a lépe se ovládají.
g) Elektrické nářadí, příslušenství,
držáky nástrojů atd., používejte
podle těchto pokynů a berte v úvahu
podmínky pracovního prostředí
a práci, kterou budete provádět.
7
Použití nářadí jiným způsobem a k jiným
než doporučeným účelům může vést ke
vzniku nebezpečných situací.
5) POUŽITÍ AKUMULÁTOROVÉHO NÁŘADÍ
A JEHO ÚDRŽBA
a) Nabíjejte pouze v nabíječce určené
výrobcem. Nabíječka vhodná pro jeden
typ akumulátoru může při vložení jiného
nevhodného typu způsobit požár.
b) Používejte elektrické nářadí výhradně
s akumulátory, které jsou určeny pro
daný typ nářadí. Použití jiných typů
akumulátorů může způsobit požár nebo
zranění.
c) Pokud akumulátor nepoužíváte,
neukládejte jej v blízkosti kovových
předmětů jako jsou kancelářské
sponky na papír, mince, klíče,
hřebíky, šrouby nebo jiné drobné
kovové předměty, které mohou
způsobit zkratování obou jeho svorek.
Zkratování kontaktů akumulátoru může
způsobit popáleniny nebo požár.
d) V nevhodných podmínkách může
z akumulátoru unikat kapalina.
Vyvarujte se kontaktu s touto
kapalinou. Pokud se kapalinou
náhodně potřísníte, zasažené místo
omyjte vodou. Při zasažení očí
postižené místo omyjte a vyhledejte
lékařskou pomoc. Unikající kapalina
z akumulátoru může způsobit podráždění
pokožky nebo popáleniny.
6) OPRAVY
a) Opravy elektrického nářadí svěřte
kvalifikovanému technikovi, který
bude používat pouze shodné náhradní
díly. Tím zajistíte bezpečný provoz
nářadí.
DOPLŇKOVÉ ZVLÁŠTNÍ
BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY
Bezpečnostní pokyny pro
všechny pily
a)
8
NEBEZPEČÍ: Nevkládejte ruce do
prostoru řezání a nepřibližujte je ke
kotouči. Mějte druhou ruku položenou na
přídavné rukojeti nářadí nebo na krytu
motoru. Pokud držíte pilu oběma rukama,
nemůže dojít k jejich zachycení rotujícím
přezným kotoučem.
b) Nesahejte do prostoru pod obrobkem.
V tomto prostoru vás ochranný kryt před
řezným kotoučem neochrání.
c) Nastavte hloubku řezu v závislosti na
tloušťce obrobku. Pod obrobkem by
neměla být vidět celá výška zubů řezného
kotouče.
d) Nikdy nedržte odřezávaný kousek
obrobku v ruce a nepokládejte si jej
přes nohu. Upněte obrobek k stabilní
podložce. Správné upnutí a podepření
obrobku je velmi důležité z hlediska
minimalizace ohrožení obsluhy, ohybu
řezného kotouče nebo ztráty ovladatelnosti.
e) Při pracovních operacích, u kterých by
mohlo dojít ke kontaktu se skrytými
vodiči nebo s vlastním napájecím
kabelem, držte elektrické nářadí vždy za
izolované rukojeti. Při kontaktu s „živým“
vodičem způsobí neizolované kovové části
nářadí obsluze úraz elektrickým proudem.
f) Při provádění rozřezávání používejte
vždy pravítko nebo přímé krajové
vodítko. Tím se zvýší přesnost řezu a sníží
se možnost uvíznutí kotouče.
g) Vždy používejte kotouče správné
velikosti a tvaru upínacího otvoru
(diamantové oproti kruhovým). Řezné
kotouče s otvory, které neodpovídají
montážnímu úchytu na pile, se budou
otáčet excentricky, což způsobí ztrátu
ovladatelnosti nářadí.
h) Nikdy nepoužívejte poškozené nebo
nesprávné podložky a šrouby. Podložky
a upínací šrouby byly zkonstruovány přímo
pro Vaši pilu, což zaručuje její optimální
výkon a bezpečnost jejího provozu.
Příčiny a ochrana obsluhy
před působením zpětného
rázu
– Zpětný ráz je náhlou reakcí, která
způsobena sevřením, odskočením nebo
nesprávným seřízením řezného kotouče, což
dále způsobí nekontrolované nadzvednutí
pily a její odmrštění od obrobku směrem
k obsluze.
– Dojde-li k zablokování kotouče nebo k jeho
odskočení od zářezu, kotouč se zastaví
a reakce motoru odmrští pilu rychle dozadu,
směrem k obsluze.
– Dojde-li ke zkroucení řezného kotouče nebo
k jeho vychýlení v řezu, zuby na zadní části
řezného kotouče se mohou zarýt do horního
povrchu dřeva, což způsobí vyhození
řezného kotouče ze zářezu a vyskočení pily
směrem k obsluze.
Zpětný ráz je výsledkem nesprávného použití
pily nebo nesprávných pracovních postupů nebo
provozních podmínek. Tomuto jevu můžete
zabránit, budete-li dodržovat níže uvedené
pokyny:
a) Držte pilu stále oběma rukama a mějte
ruce v takové poloze, abyste byli stále
připraveni kompenzovat síly zpětného
rázu. Postavte se tak, abyste stáli z jedné
nebo ze druhé strany řezného kotouče
a nenacházeli se přímo v jeho ose.
Zpětný ráz může způsobit odskočení pily
směrem dozadu, ale budete-li dodržovat
uvedené pokyny, obsluha může síly
zpětného rázu eliminovat.
b) Dojde-li k zaseknutí řezného nástroje
nebo k přerušení řezu z jakéhokoliv
důvodu, uvolněte hlavní spínač a držte
pilu bez pohybu v materiálu, dokud
nedojde k úplnému zastavení řezného
nástroje. Dokud je řezný nástroj
v pohybu, nikdy se nepokoušejte
vyjmout pilu z obrobku nebo ji táhnout
zpět, protože by mohlo dojít ke zpětnému
rázu. Prozkoumejte příčiny zasekávání
řezného kotouče a proveďte nápravné
opatření, aby byly tyto příčiny odstraněny.
c) Při opětovném spouštění pily v obrobku
proveďte vystředění řezného kotouče
v zářezu a zkontrolujte, zda nejsou zuby
řezného kotouče v materiálu obrobku.
Dojde-li po opětovném spuštění pily
k zaseknutí zubů řezného kotouče, může
dojít k pohybu pily směrem nahoru nebo ke
zpětnému rázu.
d) Velké panely si vždy řádně podepřete,
aby bylo minimalizováno riziko sevření
řezného kotouče a riziko zpětného
rázu. Velké panely mají působením vlastní
hmotnosti tendenci se prohýbat. Podpěry
musí být umístěny pod panelem na obou
stranách v blízkosti čáry řezu a v blízkosti
hrany panelu.
e) Nepoužívejte tupé nebo poškozené
řezné nástroje. Neostré nebo nesprávně
upnuté řezné kotouče vytváří úzký řez,
což způsobuje nadměrné tření, zasekávání
kotouče a zpětné rázy.
f) Zajišťovací páky hloubky řezu a šikmých
řezů musí být před zahájením řezu řádně
utaženy a zajištěny. Dojde-li při provádění
řezu k posuvu, může dojít k zaseknutí
řezného kotouče nebo ke zpětnému rázu.
g) Pila DC390 nemůže provádět ponorné
řezy!
Bezpečnostní pokyny pro
pily s výkyvným ochranným
krytem řezného kotouče
a) Před každým použitím zkontrolujte,
zda dochází ke správnému uzavření
spodního krytu. Nepohybuje-li se
spodní kryt volně a nedochází-li k jeho
okamžitému zavírání, pilu nepoužívejte.
Nikdy žádným způsobem nepřipevňujte
spodní kryt v otevřené poloze. Dojde-li
k náhodnému pádu pily, může dojít k ohybu
spodního krytu. Zvedněte spodní kryt
opatřený zatahovací rukojetí a ujistěte se,
zda se volně pohybuje a zda se v žádném
směru nedotýká řezného kotouče nebo jiné
části pily.
b) Zkontrolujte funkci pružiny spodního
krytu. Nepracuje-li kryt nebo pružina
správně, musí být před zahájením
práce provedena jejich oprava.
Pohyb spodního krytu může být pomalý
v důsledku poškozených částí, usazenin
a nahromaděných nečistot.
c) Spodní kryt může být ručně zasunut
pouze u speciálních řezů jako jsou
„ponorné řezy“ a „složené řezy“.
Zvedněte spodní kryt pomocí rukojeti
a jakmile řezný kotouč vnikne do
materiálu, musíte spodní kryt uvolnit.
U všech ostatních řezů by se měl spodní
kryt zasouvat automaticky.
d) Vždy dbejte na to, aby před položením
pily na pracovní stůl nebo na podlahu
spodní kryt zakryl řezný kotouč.
Nechráněný a dobíhající řezný kotouč
způsobí pohyb pily a přeřeže materiály
nacházející se v dráze jeho pohybu.
Vezměte na vědomí, že po uvolnění
hlavního spínače se řezný kotouč ještě chvíli
otáčí.
9
Doplňující bezpečnostní
předpisy pro okružní pily
• Používejte ochranu sluchu. Nadměrná
hlučnost může způsobit ztrátu sluchu.
• Používejte respirátor. Pobyt v prašném
prostředí může způsobit dýchací obtíže
a také úraz.
• Nepoužívejte kotouče, které mají menší
nebo větší průměr, než je doporučený.
Správné typy kotoučů jsou uvedeny
v technických údajích. Používejte pouze
kotouče specifikované v tomto návodu
k obsluze, které splňují požadavky normy
EN 847-1.
Přestože jsou dodržovány příslušné
bezpečnostní předpisy a jsou používána
bezpečnostní zařízení, nemohou být vyloučena
jistá zbytková rizika. Tato rizika jsou následující:
– Poškození sluchu.
– Riziko přivření prstů při výměně
příslušenství.
– Zdravotní rizika způsobená vdechováním
prachu vznikajícího při práci se dřevem.
Štítky na nářadí
Na nářadí jsou následující piktogramy:
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
• Nikdy nepoužívejte brusné kotouče.
• Ujistěte se, zda je nůž odtrhu nastaven tak,
aby nebyla vzdálenost mezi nožem odtrhu
a okrajem řezného kotouče větší než 5 mm,
a aby okraj řezného kotouče nepřesahoval
o více než 5 mm za nejnižší hranu nože
odtrhu.
Doplňující bezpečnostní
pokyny pro všechny pily
vybavené nožem odtrhu
a) Používejte odtrhávací nože vhodné pro
použité řezné kotouče. Správný nůž odtrhu
musí být silnější než tloušťka řezného
kotouče, ale tenčí než nastavení jeho zubů.
b) Nastavte odtrhávací nůž podle pokynů
uvedených v tomto návodu. Nesprávné
vzdálenosti, umístění a srovnání mohou
způsobit neschopnost zabránění zpětnému
rázu.
c) Z důvodu zajištění správné funkce
nože odtrhu je nutné, aby byl zapuštěn
v obrobku. Při provádění krátkých řezů
odtrhávací nůž nezabraňuje vzniku
zpětného rázu.
d) Je-li nůž odtrhu ohnutý, pilu
nepoužívejte. I malá vychýlení mohou
způsobit pomalejší zavírání krytu.
Zbytková rizika
Při práci s kotoučovými pilami hrozí následující
rizika.
– Zranění způsobená kontaktem s rotujícími
nebo horkými částmi nářadí.
10
Používejte ochranu sluchu.
Používejte ochranu zraku.
Maximální hloubka řezu.
UMÍSTĚNÍ DATOVÉHO KÓDU
Datový kód, který obsahuje také rok výroby, je
vytištěn na povrchu krytu nářadí v místě, kde je
vytvářen montážní spoj mezi nářadím a baterií.
Příklad:
2009 XX XX
Rok výroby
Důležité bezpečnostní pokyny
pro všechny nabíječky
TYTO POKYNY USCHOVEJTE: Tento návod
obsahuje důležité bezpečnostní a provozní
pokyny pro nabíječky DE9116/DE9130/DE9135.
• Před použitím nabíječky si přečtěte všechny
pokyny a výstražná upozornění nacházející
se na nabíječce, akumulátoru a na výrobku,
který tento akumulátor používá.
NEBEZPEČÍ: Nebezpečí smrtelného
úrazu elektrickým proudem. Na
nabíjecích svorkách nabíječky je
napětí 230 V. Nepokoušejte se
kontakty akumulátoru propojovat
vodivými předměty. Mohlo by dojít
k úrazu elektrickým proudem.
VAROVÁNÍ: Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem. Dbejte na to,
aby se do nabíječky nedostala žádní
kapalina. Mohlo by dojít k úrazu
elektrickým proudem.
VAROVÁNÍ: Riziko popálení.
S ohledem na snížení nebezpečí
úrazu nabíjejte pouze nabíjitelné
akumulátory D EWALT. Ostatní typy
akumulátorů mohou prasknout, což
může vést ke způsobení zranění
nebo hmotných škod.
UPOZORNĚNÍ: V určitých
podmínkách, kdy je nabíječka
připojena k napájecímu napětí,
může dojít ke zkratování nabíjecích
kontaktů uvnitř nabíječky cizími
předměty. Cizí vodivé předměty
a materiály, jako jsou ocelová
vlna (drátěnka), hliníkové fólie
nebo jakékoliv částečky kovu, se
nesmí dostat do vnitřního prostoru
nabíječky. Není-li v nabíječce vložen
akumulátor, vždy odpojte nabíječku
od sítě. Dříve než budete provádět
čištění nabíječky, odpojte ji od sítě.
• NEPOKOUŠEJTE se nabíjet akumulátor
pomocí jiných typů nabíječek, které
nejsou uvedeny v tomto návodu.
Nabíječka a akumulátor jsou vyrobeny
tak, aby bylo umožněno jejich vzájemné
propojení.
• Tyto nabíječky nejsou určeny pro žádné
jiné použití, než je nabíjení nabíjecích
akumulátorů D EWALT. Jakékoliv jiné
použití může vést k způsobení požáru nebo
k úrazu elektrickým proudem.
• Nevystavujte nabíječku působení deště nebo
sněhu.
• Při odpojování nabíječky vždy vytáhněte
zástrčku ze zásuvky a netahejte za
napájecí kabel. Tímto způsobem zabráníte
poškození zástrčky a napájecího kabelu.
• Ujistěte se, zda je napájecí kabel
veden tak, abyste po něm nešlapali,
nezakopávali o něj a aby nedocházelo
k jeho poškození nebo nadměrnému
zatížení.
• Není-li to naprosto nutné, nepoužívejte
prodlužovací kabel. Použití nesprávného
prodlužovacího kabelu by mohlo vést ke
způsobení požáru nebo k úrazu elektrickým
proudem.
• Nepokládejte na nabíječku žádné
předměty a neumísťujte nabíječku na
měkký povrch, na kterém by mohlo dojít
k zablokování ventilačních drážek, což
by způsobilo nadměrné zvýšení teploty
uvnitř nabíječky. Umístěte nabíječku na
taková místa, která jsou mimo dosah zdrojů
tepla. Odvod tepla z nabíječky je prováděn
přes drážky v horní a spodní části krytu
nabíječky.
• Nepoužívejte nabíječku s poškozeným
napájecím kabelem nebo s poškozenou
zástrčkou - zajistěte okamžitou výměnu
poškozených částí.
• Nepoužívejte nabíječku, došlo-li
k prudkému nárazu do nabíječky,
k jejímu pádu nebo k jejímu
poškození jiným způsobem. Předejte ji
autorizovanému servisu.
• Neprovádějte demontáž nabíječky.
Musí-li být provedena oprava, svěřte
tuto opravu autorizovanému servisu.
Nesprávné smontování nabíječky může
vést ke způsobení požáru nebo k úrazu
elektrickým proudem.
• Před čištěním nabíječku vždy odpojte od
elektrické sítě. Tímto způsobem omezíte
riziko úrazu elektrickým proudem.
Vyjmutí akumulátoru riziko úrazu nesnižuje.
• NIKDY se nepokoušejte spojit 2 nabíječky
dohromady.
• Nabíječka je určena pro použití se
standardním napětím elektrické sítě
230 V. Nepokoušejte se nabíječku
použít s jiným napájecím napětím. To se
nevztahuje na nabíječky do automobilů.
TYTO POKYNY USCHOVEJTE
Nabíječky
Vaše nabíječka DE9116/DE9130 umožňuje
nabíjet akumulátory D EWALT NiCd a NiMH
v napěťovém rozsahu od 7,2 V do 18 V.
Nabíječka DE9135 může nabíjet akumulátory
NiCd, NiMH nebo Li-Ion s napájecím napětím od
7,2 do 18 V.
Tyto nabíječky nemusí být žádným způsobem
seřizovány a jsou zkonstruovány tak, aby byla
zajištěna jejich co nejjednodušší obsluha.
11
Postup nabíjení
NEBEZPEČÍ: Nebezpečí smrtelného
úrazu elektrickým proudem. Na
nabíjecích svorkách nabíječky je
napětí 230 V. Nepokoušejte se
kontakty akumulátoru propojovat
vodivými předměty. Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem.
1. Před vložením akumulátoru do nabíječky
(16) zapojte napájecí kabel nabíječky do
zásuvky elektrické sítě.
2. Do nabíječky vložte akumulátor. Červená
kontrolka (nabíjení) začne blikat a proces
nabíjení bude zahájen.
3. Ukončení nabíjení bude indikováno
nepřetržitým svícením červeného indikátoru.
Akumulátor je zcela nabit a může být
okamžitě použit nebo může zůstat zasunut
v nabíječce.
POZNÁMKA: Z důvodu zajištění maximální
výkonnosti a životnosti baterií NiCd, NiMH
a Li-Ion nabíjejte tyto baterie před prvním
použitím nejméně po dobu 10 hodin.
Průběh nabíjení
Stav nabití akumulátoru je podrobně popsán
v tabulce níže.
Stav nabití
nabíjení
zcela nabito
prodleva zahřátý/studený
akumulátor
výměna akumulátoru
závada
– – – – – –
–––––––––––
––– – ––– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Automatické obnovení nabití
Režim automatického obnovení nabití bude
vyrovnávat nabití jednotlivých článků baterie na
maximální kapacitu. Obnovení nabití baterie by
mělo být prováděno jednou týdně nebo vždy,
když baterie neumožňuje provedení stejného
množství úkonů.
Chcete-li provést obnovení nabití baterie, vložte
ji do nabíječky jako obvykle. Nechejte baterii
v nabíječce minimálně 10 hodin.
spustí funkce prodlevy zahřátého / studeného
akumulátoru a proces nabíjení se pozastaví do
té doby, než akumulátor dosáhne přiměřené
teploty. Poté bude nabíječka automaticky
pokračovat v nabíjení. Tato funkce zajistí
maximální životnost akumulátoru.
POUZE PRO BATERIE LI-ION
Baterie Li-Ion jsou vybaveny systémem
elektronické ochrany, která baterii chrání před
přetížením, přehřátím a úplným vybitím.
Při aktivaci systému této elektronické ochrany se
nářadí automaticky vypne. Pokud se tak stane,
vložte baterii Li-Ion do nabíječky a nechejte ji
zcela nabít.
Ochrana před úplným vybitím
Objednáváte-li náhradní baterii, nezapomeňte
do objednávky doplnit katalogové číslo
a napájecí napětí baterie.
Pokud je akumulátor používán v nářadí, je
chráněn před úplným vybitím.
Důležité bezpečnostní pokyny
pro všechny typy akumulátorů
Při objednávání náhradních akumulátorů
se ujistěte, zda jste do objednávky napsali
katalogové číslo akumulátoru a také jeho
napětí. Porovnejte informace uvedené v tabulce
na konci tohoto návodu, abyste se ujistili
o kompatibilitě nabíječek a akumulátorů.
Po vyjmutí z obalu není akumulátor zcela nabit.
Před použitím nabíječky a akumulátoru si
nejdříve přečtěte níže uvedené bezpečnostní
pokyny. Při nabíjení potom postupujte podle
uvedených pokynů.
PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY
• Nenabíjejte a nepoužívejte akumulátory
ve výbušném prostředí, jako jsou
například prostory s výskytem hořlavých
kapalin, plynů nebo prašných látek.
Jiskření při vkládání nebo vyjímání
akumulátoru z nabíječky může způsobit
vznícení prachu nebo výparů.
• Akumulátory nabíjejte pouze v nabíječkách
D EWALT.
Prodleva zahřátého /
studeného akumulátoru
• Dbejte na to, aby NEDOŠLO k postříkání
nebo ponoření akumulátoru do vody nebo
do jiné kapaliny.
Pokud nabíječka detekuje, že je akumulátor
příliš zahřátý nebo studený, automaticky se
• Neskladujte a nepoužívejte nářadí
a akumulátory na místech, kde může
12
teplota dosáhnout nebo překročit 40 °C
(jako jsou venkovní domky nebo kovové
budovy v létě).
NEBEZPEČÍ: Nikdy se nepokoušejte
z jakéhokoliv důvodu otevřít
akumulátor. Je-li obal akumulátoru
prasklý nebo poškozený, nevkládejte
akumulátor do nabíječky. Dávejte
pozor, aby nedošlo k rozdrcení, pádu
nebo jinému poškození akumulátoru.
Nepoužívejte akumulátor nebo
nabíječku, došlo-li k prudkému
nárazu, pádu, přetížení nebo
poškození těchto výrobků jiným
způsobem (například propíchnutí
hřebíkem, náraz kladivem,
rozšlápnutí atd.). Poškozené
akumulátory by měly být vráceny do
autorizovaného servisu, kde bude
zajištěna jejich recyklace.
UPOZORNĚNÍ: Není-li nářadí
používáno, při odkládání postavte
nářadí na stabilní povrch tak, aby
nemohlo dojít k jeho pádu. Některá
nářadí s rozměrným akumulátorem
zůstanou na takovém akumulátoru
stát ve vzpřímené poloze, ale snadno
může dojít k jejich převržení.
SPECIFICKÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO
BATERIE NICD NEBO NIMH
• Akumulátory nespalujte, i když
jsou značně poškozeny nebo zcela
opotřebovány. Akumulátory mohou v ohni
explodovat.
• Při extrémním namáhání nebo při
vysokých teplotách může docházet
k malým únikům kapaliny z akumulátoru.
To není známkou poruchy.
Dojde-li ovšem k poškození vnějšího obalu
akumulátoru:
a. a dojde k potřísnění vaší pokožky
kapalinou z akumulátoru, ihned zasažené
místo několik minut omývejte mýdlem
a vodou.
b. a kapalina z akumulátoru se Vám
dostane do očí, okamžitě je vypláchněte
proudem čisté vody, nejméně po dobu
10 minut a ihned vyhledejte lékařskou
pomoc. (Poznámka pro lékaře: Kapalina
je 25 - 35% roztok hydroxidu draselného.)
SPECIFICKÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO
AKUMULÁTORY TYPU Li-Ion
• Akumulátory nespalujte, i když
jsou značně poškozeny nebo zcela
opotřebovány. Akumulátory mohou v ohni
explodovat. Při spalování akumulátorů typu
Li-Ion dochází k vytváření toxických výparů
a látek.
• Dojde-li k potřísnění pokožky kapalinou
z akumulátoru, ihned zasažené místo
omyjte mýdlem a vodou. Dostane-li
se vám kapalina z akumulátoru do očí,
vyplachujte otevřené oči vodou zhruba
15 minut nebo po dobu, dokud podráždění
neustane. Je-li nutné lékařské ošetření,
elektrolytem akumulátoru je směs tekutých
organických uhličitanů a solí lithia.
• Obsah otevřených článků akumulátoru
může způsobit potíže s dýcháním.
Zajistěte přísun čerstvého vzduchu. Jestliže
potíže stále přetrvávají, vyhledejte lékařské
ošetření.
VAROVÁNÍ: Riziko popálení.
Kapalina z akumulátoru se může
vznítit, dojde-li k jejímu kontaktu
s plamenem nebo se zdrojem
jiskření.
Ochranná krytka akumulátoru
(obr. B)
Ochranná krytka slouží k ochraně kontaktů
nepoužívaného akumulátoru. Pokud by
nebyla tato krytka nasazena, mohlo by dojít
ke zkratování kontaktů akumulátoru kovovými
předměty a tím k jeho poškození nebo ke vzniku
požáru.
1. Před vložením akumulátoru do nabíječky
nebo do nářadí ochrannou krytku sejměte.
2. Po vytažení akumulátoru z nabíječky nebo
z nářadí na něj ihned nasaďte ochrannou
krytku.
VAROVÁNÍ: Před uložením nebo
před přenášením nepoužívaného
akumulátoru se ujistěte, zda je
na kontaktech řádně nasazena
ochranná krytka.
Akumulátory (obr. A)
TYP AKUMULÁTORU
Model DC390 pracuje s bateriemi s napájecím
napětím 18 V.
13
Doporučení pro skladování
1. Nejvhodnější místo pro skladování je
v chladu a suchu, mimo dosah přímého
slunečního záření a nadměrného tepla či
chladu. Z důvodu zachování optimálního
výkonu a provozní životnosti skladujte
nepoužívané baterie při pokojové teplotě.
POZNÁMKA: Baterie Li-Ion by měly být
před uložením zcela nabity.
2. Delší doba skladování nezpůsobí poškození
nabíječky ani akumulátoru. Ve správných
podmínkách mohou být tyto výrobky
skladovány až 5 let.
Štítky na nabíječce a na
akumulátoru
Mimo piktogramů uvedených v tomto návodu
jsou nálepky na nabíječce a akumulátoru
opatřeny následujícími piktogramy:
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
Nabíjení akumulátoru.
Akumulátor nabit.
Vadný akumulátor.
Likvidaci akumulátorů provádějte
s ohledem na životní prostředí.
Akumulátory typu NiMH, NiCd+
a Li-Ion nikdy nespalujte.
Nabíjí akumulátory NiMH a NiCd.
Nabíjí akumulátory Li-Ion.
Doba nabíjení je uvedena
v technických datech.
Obsah balení
Balení obsahuje:
1 Akumulátorová kotoučová pila
1 Řezný kotouč
1 Klíč pro šrouby s hlavou s vnitřním
šestihranem
2 Akumulátory, NiCd (DC390KA)
2 Akumulátory, NiMH (DC390KB)
2 Akumulátory, Li-Ion (DC390KL)
1 Nabíječka (DC390KA/DC390KB/DC390KL)
1 Kufřík (DC390KA/DC390KB/ DC390KL)
1 Návod k obsluze
1 Výkresová dokumentace
Prodleva zahřátý/studený akumulátor
POZNÁMKA: U modelů N nejsou obsahem
balení akumulátor a nabíječka.
Nepokoušejte se kontakty akumulátoru
propojovat vodivými předměty.
• Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo
příslušenství.
Nenabíjejte poškozené akumulátory.
• Před použitím nářadí si důkladně přečtěte
návod k obsluze.
Používejte pouze akumulátory
D EWALT, jiné typy mohou explodovat,
způsobit úraz a hmotné škody.
Zabraňte styku s vodou.
Poškozené kabely ihned vyměňte.
Nabíjejte pouze v rozmezí teplot od
4 °C do 40 °C.
Popis (obr. A)
VAROVÁNÍ: Neprovádějte žádné
úpravy nářadí ani jeho součástí.
Mohlo by dojít k úrazu nebo
k poškození nářadí.
1 Hlavní spínač (Zapnuto / Vypnuto)
2 Pojistné tlačítko
3 Přední rukojeť
4 Zámek hřídele
5 Odvaděč pilin
6 Patka pily
14
7 Nůž odtrhu
8 Páka zasunutí spodního krytu
9 Spodní kryt
10 Řezný kotouč
11 Seřizovací šroub šikmých řezů
12 Indikační drážka
13 Seřizovací šroub hloubky řezu
14 Akumulátor
15 Uvolňovací tlačítka
16 Nabíječka
17 Indikátor nabíjení (červený)
POUŽITÍ VÝROBKU
Vaše akumulátorová kotoučová pila DC390 je
určena k profesionálnímu řezání.
NEPOUŽÍVEJTE ve vlhkém prostředí nebo
v přítomnosti hořlavých kapalin nebo plynů.
Tyto výkonné kotoučové pily jsou profesionální
elektrická nářadí. ZABRAŇTE dětem, aby se
dostaly s tímto nářadím do kontaktu. Nezkušení
pracovníci smí toto nářadí obsluhovat jen pod
dozorem.
Elektrická bezpečnost
Elektromotor byl zkonstruován pouze pro jedno
napájecí napětí. Vždy zkontrolujte, zda napětí
akumulátoru odpovídá napětí na výkonovém
štítku nářadí. Ujistěte se, zdali hodnota napětí
vaší nabíječky odpovídá hodnotě napětí vaší
zásuvky ve zdi.
Vaše nabíječka D EWALT je chráněna
dvojitou izolací v souladu s normou
EN 60335; z tohoto důvodu není nutné
použití zemnícího vodiče.
Dojde-li k poškození napájecího kabelu, musí
být nahrazen speciálně připraveným kabelem,
který získáte v autorizovaném servisu D EWALT.
MONTÁŽ A SEŘÍZENÍ
VAROVÁNÍ: Před sestavením
a seřízením vždy vyjměte
akumulátor. Před vložením nebo
vyjmutím akumulátoru nářadí vždy
vypněte.
VAROVÁNÍ: Používejte pouze
akumulátory a nabíječky D EWALT.
Vložení a vyjmutí baterie
z nářadí (obr. A, B)
VAROVÁNÍ: Před každým
nastavením nebo před každou
montáží nebo demontáží doplňků
a příslušenství z důvodu snížení
rizika vážného zranění vždy nářadí
vypněte a vyjměte z něj baterii.
Náhodné spuštění nářadí může
způsobit zranění.
POZNÁMKA: Ujistěte se, zda je baterie (14)
zcela nabita.
VLOŽENÍ BATERIE DO RUKOJETI NÁŘADÍ
1. Srovnejte baterii s drážkou uvnitř rukojeti
nářadí (obr. B).
2. Nasuňte baterii řádně do rukojeti tak, abyste
slyšeli kliknutí, což znamená zajištění
baterie v rukojeti nářadí.
VYJMUTÍ BATERIE Z NÁŘADÍ
1. Stiskněte uvolňovací tlačítka (15)
a vytáhněte baterii z rukojeti nářadí.
2. Vložte baterii do nabíječky podle pokynů
uvedených v části návodu, která se týká
nabíječky.
Nastavení hloubky řezu
(obr. A & C)
• Uvolněte seřizovací šroub hloubky řezu (13)
• Nastavte patku pily (6) tak, abyste získali
požadovanou hloubku řezu.
Použití prodlužovacího kabelu
• Přitáhněte seřizovací šroub hloubky řezu (13).
Pokud to není nezbytně nutné, prodlužovací
kabel nepoužívejte. Používejte schválený
prodlužovací kabel vhodný pro vaši nabíječku
(viz technické údaje). Minimální průřez vodiče je
1 mm²; maximální délka je 30 m.
• Chcete-li získat optimální výsledky, nechejte
řezný kotouč vyčnívat z obrobku asi 3 mm
(viz detail v obr. C).
V případě použití navinovacího kabelu vždy
odviňte celou jeho délku.
Nastavení šikmých řezů
(obr. D)
Úhel šikmých řezů může být nastaven v rozmezí
0° až 50°.
15
• Uvolněte seřizovací šroub šikmých řezů (11).
• Naklopte patku pily (6) tak, aby se značka
označovala na měřítku požadovaný úhel
šikmého řezu.
• Přitáhněte seřizovací šroub šikmých řezů
(11).
Nastavení patky pily pro
provádění kolmých řezů v úhlu
90° (obr. D)
• Nastavte úhel šikmých řezů na hodnotu 0°.
• Pomocí páky (8) zasuňte ochranný kryt
řezného kotouče a postavte pilu na stranu
řezného kotouče.
• Uvolněte seřizovací šroub šikmých řezů (11).
• Přiložte k řeznému kotouči úhelník
a nastavte patku pily v úhlu 90°.
Výměna řezného kotouče
(obr. E)
• Použijte tlačítko zámku hřídele (4)
a otáčením zástrčného klíče (dodávaného
s pilou) proti směru pohybu hodinových
ručiček vyšroubujte upínací šroub řezného
kotouče (19).
• Pomocí páky (8) sklopte spodní kryt
řezného kotouče (9) a vyměňte řezný kotouč
(10). Při opětovné montáži nainstalujte do
správné polohy podložky (20 & 21).
• Zkontrolujte směr otáčení řezného kotouče.
• Zašroubujte rukou upínací šroub řezného
kotouče (19) tak, aby byla podložka usazena
na svém místě. Otáčejte šroubem ve směru
pohybu hodinových ručiček.
• Při otáčení řezného kotouče stiskněte
zajišťovací tlačítko (4), aby došlo
k zablokování řezného kotouče.
• Pomocí klíče řádně přitáhněte upínací šroub
řezného kotouče.
Nastavení nože odtrhu (obr. E)
Správné nastavení odtrhávacího nože (7) viz
detail v obr E. Vůli nože nastavte vždy po
výměně kotouče nebo kdykoli je to nutné.
• Uvolněte šrouby (22) a nastavte nůž odtrhu
na maximální délku.
• Nastavte vůli a přitáhněte šroub.
16
Před zahájením provozu
• Ujistěte se, zda je akumulátor (zcela) nabitý.
• Ujistěte se, zda byly správně namontovány
ochranné kryty. Ochranný kryt řezného
kotouče musí být v uzavřené poloze.
• Zkontrolujte, zda se řezný kotouč otáčí ve
směru, který odpovídá šipkám na použitém
kotouči.
• Nepoužívejte nadměrně opotřebované řezné
kotouče.
OBSLUHA
VAROVÁNÍ: Před nasazováním
a snímáním příslušenství,
seřizováním nebo prováděním
oprav nářadí vypněte a vyjměte
z něj akumulátor. Pokud nářadí
nepoužíváte nebo při uskladnění
spoušť zajistěte.
VAROVÁNÍ: Vždy používejte
vhodné prostředky pro ochranu
sluchu. Za určitých podmínek a po
určité době použití může hluk tohoto
nářadí způsobit ztrátu sluchu.
Pokyny pro obsluhu
VAROVÁNÍ:
• Vždy dodržujte bezpečnostní předpisy
a příslušná nařízení.
• Zajistěte, aby byl obráběný materiál pevně
upnut.
• Vyvíjejte na nářadí pouze mírný tlak
a nevyvíjejte boční tlak na řezný kotouč.
Pokud je možné, pracujte s patkou pily
přitlačenou k obrobku. Předejde se tím
poškození čepele a zastaví se trhání
a vibrace nářadí.
• Vyvarujte se přetěžování nářadí.
• Před zahájením řezu nechejte řezný kotouč
několik sekund otáčet naprázdno.
Správná poloha rukou (obr. A)
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění VŽDY používejte
správný úchop nářadí, jako na
uvedeném obrázku.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění držte nářadí VŽDY
bezpečně a očekávejte nenadálé
reakce.
Držte nářadí za hlavní rukojeť (22) a za přední
rukojeť (3), abyste pilu mohli dobře ovládat.
ÚDRŽBA
Vaše elektrické nářadí D EWALT bylo
zkonstruováno tak, aby pracovalo co nejdéle
s minimálními nároky na údržbu. Řádná péče
o nářadí a jeho pravidelné čištění vám zajistí
jeho bezproblémový chod.
Zapnutí a vypnutí (obr. A)
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení
rizika zranění vypněte nářadí
a vyjměte z něj akumulátor před
jakýmkoli seřízením nebo nastavením
a před nasazením nebo sejmutím
příslušenství.
Z bezpečnostních důvodů je hlavní spínač (1)
vašeho nářadí vybaven blokovacím tlačítkem (2).
• Nářadí odjistíte stisknutím blokovacího
tlačítka.
• Chcete-li nářadí spustit, stiskněte spínač
(1). Jakmile bude hlavní vypínač uvolněn,
blokovací tlačítko bude automaticky
aktivováno, aby bylo zabráněno náhodnému
spuštění nářadí.
UPOZORNĚNÍ: NEZAPÍNEJTE
A NEVYPÍNEJTE nářadí, je-li řezný
kotouč v kontaktu s obrobkem nebo
s jinými materiály.
Náhodné spuštění by mohlo způsobit úraz.
Nepokoušejte se nabíječku demontovat. Uvnitř
nabíječky nejsou žádné opravitelné díly.
Mazání
Toto nářadí nevyžaduje žádné mazání.
Držení a vedení pily (obr. A)
• Chcete-li docílit přesných výsledků, upněte
si obrobek lícovou stranou dolů.
• Ke sledování vyznačené linie řezu na
obrobku použijte indikační drážku (12). Při
nastavení pokosu na 50° srovnejte indikační
drážku s levou stranou řezného kotouče. Při
nastavení pokosu na 0° srovnejte indikační
drážku s pravou stranou řezného kotouče.
Odsávání prachu (obr. A)
Vaše pila je vybavena výstupním otvorem pro
odvod prachu (5).
• Vždy používejte odsávací zařízení
odpovídající platným nařízením, které se
týkají prachových emisí vznikajících při
řezání dřeva. Hadice většiny vysavačů lze
připojit přímo k otvoru pro odvod prachu.
VAROVÁNÍ: Při řezání kovů
nepoužívejte systém odsávání bez
vhodné ochrany před odletujícími
jiskrami.
Čištění
VAROVÁNÍ: Provádějte vyfoukání
pilin a nečistot z krytu motoru
pomocí suchého stlačeného
vzduchu, jakmile se vám bude zdát,
že se nečistoty nahromadily kolem
větracích otvorů. Při provádění
tohoto úkonu údržby používejte
schválenou ochranu zraku a masku
proti prachu.
VAROVÁNÍ: K čištění nekovových
součástí nářadí nikdy nepoužívejte
rozpouštědla nebo jiné agresivní
látky. Tyto typy chemikálií mohou
plastové materiály nářadí poškodit.
Používejte pouze hadřík zvlhčený
jemným mýdlovým roztokem.
Zabraňte proniknutí jakékoli kapaliny
do vnitřních částí nářadí; nikdy
neponořujte žádné části nářadí do
kapaliny.
POKYNY PRO ČIŠTĚNÍ NABÍJEČKY
VAROVÁNÍ: Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem. Před čištěním
nabíječku vždy odpojte od elektrické
sítě. Nečistoty a maziva mohou být
17
z povrchu nabíječky odstraněny
pomocí hadříku nebo měkkého
kartáče bez kovových štětin.
Nepoužívejte vodu ani žádné čisticí
prostředky.
Seznam servisních středisek D EWALT
a podrobnosti o poprodejním servisu naleznete
také na internetové adrese: www.2helpU.com.
Doplňkové příslušenství
VAROVÁNÍ: Jiné příslušenství, než
je příslušenství nabízené společností
D EWALT, nebylo s tímto výrobkem
testováno. Proto by mohlo být
použití takového příslušenství s tímto
nářadím velmi nebezpečné. Chceteli snížit riziko zranění, používejte
s tímto nářadím pouze příslušenství
doporučené společností D EWALT.
Další podrobnosti týkající se příslušenství
získáte u autorizovaného prodejce.
Ochrana životního prostředí
Tříděný odpad. Tento výrobek nesmí
být likvidován spolu s běžným
komunálním odpadem.
Nabíjitelný akumulátor
Pokud přestane akumulátor s dlouhou životností
dodávat dostatečnou úroveň výkonu, je třeba jej
dobít. Po ukončení jeho životnosti proveďte jeho
likvidaci tak, aby nedošlo k ohrožení životního
prostředí:
• Nechejte nářadí v chodu, dokud nedojde
k úplnému vybití akumulátoru a ten poté
nářadí vyjměte.
• Akumulátory NiCd, NiMH a Li-Ion
lze recyklovat. Odevzdejte je prosím
dodavateli nebo v místní recyklační stanici.
Shromážděné akumulátory budou vhodným
způsobem zlikvidovány nebo recyklovány.
Jednoho dne zjistíte, že výrobek D EWALT
musíte vyměnit nebo jej nebudete dále používat.
V tomto případě myslete na ochranu životního
prostředí a nevyhazujte jej do domácího odpadu.
Zlikvidujte tento výrobek ve tříděném odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí
před znečištěním a snižuje spotřebu
surovin.
Místní předpisy mohou upravovat způsob
likvidace domácích elektrických spotřebičů
v místních sběrnách nebo v místě nákupu
výrobku.
Společnost D EWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků D EWALT po skončení jejich
technické životnosti. Chcete-li získat výhody
této služby, odevzdejte prosím Vaše nářadí
jakémukoliv autorizovanému zástupci servisu
D EWALT, který nářadí odebere a zajistí jeho
recyklaci.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu
D EWALT naleznete na příslušné adrese
uvedené na zadní straně tohoto návodu.
18
zst00240987 - 22-07-2014
DC390
OKRUŽNÍ PILA 1
©
19
20
21
22
ZÁRUKA
Spoleþnost DEWALT je pĜesvČdþena o kvalitČ
svých výrobkĤ a nabízí mimoĜádnou záruku
pro profesionální uživatele tohoto náĜadí. Tato
záruka je nabízena ve prospČch zákazníka
a nijak neovlivní jeho zákonná záruþní práva.
Tato záruka platí ve všech þlenských státech EU
a evropské zóny volného obchodu EFTA.
• 30 DNĤ ZÁRUKA VÝMČNY •
Nejste-li s výkonem vašeho náĜadí DEWALT
zcela spokojeni, mĤžete jej do 30 dnĤ po
zakoupení vrátit. NáĜadí musí být v kompletním
stavu jako pĜi zakoupení a musí být dodáno na
místo, kde bylo zakoupeno, kde bude provedena
výmČna nebo navrácení penČz. NáĜadí musí být
v uspokojivém stavu a musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení.
• JEDNOROþNÍ SMLOUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Musí-li být bČhem 12 mČsícĤ po zakoupení
provedena údržba nebo servis vašeho náĜadí
DEWALT, máte nárok na jedno bezplatné
provedení tohoto úkonu. Tento úkon bude
bezplatnČ proveden v autorizovaném servisu
DEWALT. K náĜadí musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení. Tato oprava zahrnuje i práci.
Tento bezplatný servis se nevztahuje na
pĜíslušenství a náhradní díly, pokud nejsou také
kryty zárukou.
• JEDNOROþNÍ PLNÁ ZÁRUKA •
Dojde-li bČhem 12 mČsícĤ od zakoupení výrobku
DEWALT k poškození tohoto výrobku z dĤvodu
závady materiálu nebo špatného dílenského
zpracování, spoleþnost DEWALT zaruþuje
bezplatnou výmČnu všech poškozených þástí nebo dle našeho uvážení - bezplatnou výmČnu
celého náĜadí, za pĜedpokladu, že:
• Závada nevznikla v dĤsledku neodborného
zacházení.
• Výrobek byl vystaven bČžnému použití
a opotĜebování.
• Výrobek nebyl opravován neoprávnČnými
osobami.
• Byl pĜedložen doklad o zakoupení;
• Byl výrobek vrácen kompletní s pĤvodními
komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte prodejce
u kterého jste výrobek zakoupili nebo vyhledejte
autorizovanou servisní organizaci. Seznam
autorizovaných servisĤ DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na pĜípadné zmČny vyhrazeno.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising