KA165GT | Black&Decker KA165GT PALM GRIP SANDER instruction manual

www.blackanddecker.com
Bu ürün profesyonel
kullaným için
tasarlanmamýþtýr.
559722-84 TR - (10/04)
KA165GT
KA165GTK
2
3
TÜRKIYE
Kullaným Amacý
Ayarlama anahtarlarýný çýkartýn
Aleti çalýþtýrmadan önce, ayarlama anahtarlarýný çýkartýp
çýkartmadýðýnýzý daima kontrol edin.
Uzatma kablolarýnýn kullanýmý
Kullanýmdan önce bu kablolarý kontrol edin, bir hasar
tespit ettiðinizde onlarý deðiþtirin. Aleti açýk mekanda
kullanýyorsanýz, sadece açýk alanda kullanýma uygun
uzatma kablosunu kullanýn, bu tür kablolar bu þekilde
iþaretlenmelidir.
Uygun aleti kullanýn
Bu aletin kullaným amacý bu kýlavuzda belirtilmiþtir.
Aðýr hizmet tipi bir aletin yapmasý gereken bir iþi hafif
hizmet amaçlý bir aletle ya da aksesuar ile yapmayý
denemeyin. Alet belirlendiði kapasite ayarýnda
kullanýlacaksa daha iyi ve güvenli çalýþacaktýr. Aleti
fazla zorlamayýn. Aleti, öngörülen amaçlar dýþýnda
kullanmayýn; örneðin bir daire testereyle aðaç dalý ya
da gövdesi kesmeye çalýþmayýn.
Uyarý! Herhangi bir aksesuarýn veya baðlantýnýn ya
da iþlemin, bu kýlavuzda tavsiye edilen þekilden baþka
bir þekilde kullanýlmasý þahýslarýn yaralanmalarýna yol
açabilir.
Hasarlý parça olup olmadýðýný kontrol edin
Kullanmadan önce, alette ve elektrik kablosunda hasar
olup olmadýðýný dikkatli bir þekilde kontrol edin. Hareketli
parçalardaki hizalama hatalarýný ve tutukluklarý,
parçalardaki kýrýlmalarý, muhafazalarda ve
düðmelerdeki hasarý ve aletin çalýþmasýný
etkileyebilecek tüm diðer koþullarý kontrol edin. Aletin
uygun þekilde çalýþacaðýndan ve öngörülen
fonksiyonlarýný yerine getireceðinden emin olun.
Herhangi bir parçasý hasarlý veya kusurlu ile aleti
kullanmayýn. Düðme açmýyor ve kapatmýyorsa aleti
kullanmayýn. Hasarlý veya kusurlu parçalarýn Black &
Decker yetkili servisinde onarýlmasýný veya
deðiþtirilmesini saðlayýn. Kesinlikle kendiniz hiçbir
onarým iþlemine kalkýþmayýn.
Aletin fiþini çekin
Bakým yapmadan, aksesuarlar, ek parçalar veya aletin
veya makinenin bir parçasýný deðiþtirmeden önce her
zaman aletin elektrik þebekesiyle olan baðlantýsýný kesin.
Aletin istem dýþý çalýþtýrýlmasýný engelleyin
Parmaðýnýz tetik üzerinde bulunacak þekilde aleti
taþýmayýn. Elektrik þebekesine baðlamadan önce aletin
kapalý olduðundan emin olun.
Elektrik kablosunu uygun olmayan amaçlarla
kullanmayýn
Aleti, kesinlikle kablosundan tutarak taþýmayýn veya
prizden çýkartmak için kablosundan çekmeyin. Kabloyu
sýcaktan, yaðdan ve keskin kenarlardan uzak tutun.
Kullanmadýðýnýz aletleri saklayýn
Aletler, kullanýlmadýklarý zamanlarda kuru, kilitli veya
çocuklarýn ulaþamayacaðý yüksek bir yerde
saklanmalýdýr.
Aletleri özenle kullanýn
Daha iyi performans alabilmek için kesim aletlerini
keskin ve temiz muhafaza edin. Bakým ve
aksesuarlarýn deðiþtirilmesiyle ilgili talimatlara uyun.
Kollarý ve düðmeleri kuru, yaðsýz ve gressiz tutun.
Tamiratlar
Bu alet konusuna ait emniyet talimatlarýna uygundur.
Black & Decker zýmparanýz ahþap, metal, plastik ve
boyalý yüzeyleri zýmparalamak için tasarlanmýþtýr.
Hafif hizmet ve hobi kullanýmý içindir.
Güvenlik talimatlarý
•
•
•
•
Uyarý! Þebeke elektriðiyle çalýþan aletleri
kullanýrken, yangýn, elektrik çarpmasý, kiþisel
yaralanma ve malzeme hasarý riskini azaltmak
için aþaðýda belirtilenler de dahil olmak üzere temel
güvenlik tedbirleri alýnmalýdýr.
Aletle çalýþmadan önce bu kullaným kýlavuzunun
tamamýný dikkatli bir þekilde okuyun.
Bu kullaným kýlavuzunu, daha sonra baþvurmak
üzere saklayýn.
Herhangi bir ayarlama, servis veya bakým
iþlemini yapmadan önce aletin fiþini prizden çekin.
Çalýþma alanýný temiz tutun
Sýkýþýk alanlar veya tezgahlar kazalara yol açabilir.
Çalýþma alaný ortamýný gözden geçirin
Aleti yaðmura maruz býrakmayýn. Aleti nemli veya ýslak
koþullarda kullanmayýn. Çalýþma alaný aydýnlatmasýnýn
iyi olmasýna özen gösterin. Aleti, örneðin yanýcý sývýlar
ve gazlarýn bulunduðu ortamlar gibi yangýn veya patlama
riski taþýyan yerlerde kullanmayýn.
Çocuklardan uzak tutun
Çocuklarýn, ziyaretçilerin veya hayvanlarýn çalýþma
alanýna yaklaþmasýna veya alete ya da elektrik
kablosuna dokunmasýna izin vermeyin.
Uygun þekilde giyinin
Aletle çalýþýrken bol elbiseler giymeyin ve taký
takmayýn. Bunlar, hareketli parçalara takýlabilirler. Açýk
havada çalýþýrken lastik eldiven ve kaymayan
ayakkabýlar giymeyi tercih edin. Uzun saçlýlarýn
koruyucu saç bandý takmalarý tavsiye edilir.
Kiþisel korunma
Daima güvenlik gözlükleri takýn. Yaptýðýnýz iþlemlerin
toz veya uçan nesneler açýða çýkartabileceði hallerde
yüz veya toz maskesi kullanýn. Ses þiddetli rahatsýz
edici düzeydeyse kulaklýk takýn.
Elektrik çarpmasýna karþý korunma
Topraklanmýþ yüzeylerle (örneðin, borular, radyatörler,
ocaklar ve buzdolaplarý) vücut temasýndan kaçýnýn.
Elektrik güvenliði, yüksek duyarlýlýklý (30 mA / 30 mS)
bir artýk akým cihazý (RCD) kullanýlarak daha da
arttýrýlabilir.
Ulaþmakta zorlandýðýnýz yerlerde kullanmayýn
Daima saðlam ve dengeli basýn.
Her zaman dikkatli olun
Yaptýðýnýz iþe konsantre olun. Saðduyulu davranýn.
Yorgunken aleti kullanmayýn.
Üzerinde çalýþtýðýnýz parçayý sabitleyin
Üzerinde çalýþýlan malzemeyi sabitlemek için kýskaçlar
veya bir mengene kullanýn. Bu daha emniyetli bir
çalýþma olup her iki elinizin de aleti kullanmak için
serbest kalmasýný saðlar.
Toz atma baðlantýsý kullanýn
Eðer kullandýðýnýz üründe toz emme ve üfleme özelliði
olan adaptör varsa onun gerekli aletlere baðlanmasýný
ve doðru fonksiyonunu saðlayýn.
4
ÖZELLÝKLER
Tamir iþlemleri sadece orijinal yedek parçalar
kullanýlarak Black & Decker yetkili servisleri tarafýndan
yapýlmalýdýr. Bu talimata uyulmamasý kullanýcý için ciddi
riskler oluþturabilir.
Bu alet, aþaðýdaki özelliklerin bir kýsmýný veya tümünü
içermektedir.
1. Açma/kapama düðmesi
2. Jel kavramalý tutma kolu
3. Toz atma baðlantýsý
4. Taban
5. Uç yuvasý
6. Zýmpara tabaný ucu
7. Detay zýmpara ataþmaný
8. Profil zýmpara ataþmaný (sadece KA165GTK)
9. Vida
10. Profil zýmpara uçlarý (yalnýzca KA260GTK)
Elektrik güvenliði
Bu alet çift yalýtýmlýdýr; bu yüzden hiç bir toprak
kablosuna gerek yoktur. Her zaman þebeke
geriliminin aletin üretim etiketinde belirlenmiþ
deðerlere uyup uymadýðýný kontrol edin.
Zýmpara makineleri için ek güvenlik talimatlarý
•
Zýmpara yaparken daima bir toz maskesi takýn.
•
Zýmparalama iþleminin ardýndan tüm tozu güzelce
temizleyin.
•
Aleti ahþap malzemeler üzerinde kullanmadan
önce toz atma baðlantýsýný taktýðýnýzdan emin olun.
•
Aleti metal malzemeler üzerinde kullanmadan önce
toz atma baðlantýsýný taktýðýnýzdan emin olun.
•
Aleti, zýmpara kaðýdý takýlý olmadan kesinlikle
kullanmayýn.
•
Ses þiddetli rahatsýz edici düzeydeyse kulaklýk
takýn.
Ayrýca bu alet, aþaðýdaki aksesuarlarýn bazýlarý veya
tümüyle birlikte verilmektedir:
Aksesuar
ve kullaným
Tavsiye edilen uygulama
- Kaba zýmpara kaðýdý
-
Kurþun bazlý boya veya MDF’nin zýmparalanmasý
Kirli tozu kontrol etmek zor olduðu için kurþun bazlý
boyanýn zýmparalanmasý tavsiye edilmemektedir.
Kurþun zehirlenmesi en çok çocuklar ve gebe kadýnlar
açýsýndan tehlike arz etmektedir. 1960 öncesi tüm
binalar geçmiþte, kurþun içeren boyalarla boyanmýþ
olabilir. Bu boya, ek boya katlarýyla kaplanmýþ olabilir.
Çalýþmaya baþlamadan önce, zýmparalanacak boyanýn
kurþun içerip içermediðini belirlemek önemlidir. Bu, bir
test kiti ile veya profesyonel bir dekoratör tarafýndan
yapýlabilir.
-
Kiþisel korunma
•
Çocuklarýn veya gebe kadýnlarýn çalýþma alanýna
girmesine izin vermeyin.
•
Kurþunlu boya tozu ve dumanlarýna karþý korunma
için özel olarak tasarlanmýþ bir toz maskesi kullanýn
ve çalýþma alanýna giren veya bu alanda bulunan
kiþilerin de korunduðundan emin olun.
•
Çalýþma alanýnda bir þey yemeyin, herhangi bir
içecek veya sigara içmeyin. Çalýþma alanýnda
yiyecek veya içecek bulundurmayýn.
•
Yemek yemeden ve sigara ya da herhangi bir
içecek içmeden önce dikkatli bir þekilde temizlenin.
-
Hýzlý boya, cila ve pas
temizleme
Orta kabalýkta zýmpara Boya, cila ve pas
kaðýdý
temizleme
Ýnce zýmpara kaðýdý
Yüzey harmanlama
ve rötuþlama
Çok ince zýmpara
Katlar arasý zýmparalama
kaðýdý
Detay zýmpara uçlarý Köþeler ve ulaþýlmasý zor
yerler
Cilalama/kazýma yünü Metallerin cilalanmasý,
verniðin kazýnmasý
ve cam temizleme
Gri köpük ped
Cila sürme ve kazýma
Kýrmýzý blok ped
Yoðun fýrçalama ve toz
kazýma
Gri zýmpara kaðýdý
Plastik cilalama
Kontur ataþmanlarý
Kývrýmlar ve profiller
Montaj
Uyarý! Montajdan önce aletin kapalý ve fiþinin çekilmiþ
olduðundan emin olun.
Zýmpara kaðýtlarýnýn takýlmasý (Þekil A & B)
•
Zýmpara kaðýdýndan (12) iki eþkenar dörtgen
biçimli ucu (11) ayýrýn.
•
Aleti, zýmpara tabaný yukarý bakacak þekilde tutun.
•
Zýmpara kaðýdýný (12), kaðýttaki deliklerin
tabandaki deliklerle ayný hizada olduðundan emin
olarak zýmpara tabanýnýn üzerine yerleþtirin.
Eþkenar dörtgen biçimli uçlar (11), aþýndýðýnda ters
çevrilebilir ve deðiþtirilebilir.
•
Ucun ön kýsmý aþýndýðýnda, zýmpara kaðýdýndan
ayýrýn, ters çevirin, tekrar zýmpara tabanýnýn
üstüne bastýrýn.
•
Ucun tamamý aþýndýðýnda, zýmpara tabanýndan
çýkartýp yeni bir uç takýn.
•
Cilalama köpüðü ve pedleri (13) zýmpara
kaðýtlarýyla ayný þekilde takýlabilir.
Çevre
•
Boyayý, çýkan tozu en aza indirecek þekilde
kazýyýn.
•
Çalýþma alanýný plastik örtülerle kaplayýn.
•
Çalýþma alanýnýn dýþýndaki tozu en aza indirin.
Temizlik
•
Çalýþma alanýndaki tüm yüzeyleri her gün elektrikli
süpürgeyle güzelce süpürün ve silin.
•
Elektrik süpürgesinin toz torbasýný ve filtrelerini
düzenli olarak deðiþtirin.
•
Toza maruz kalmýþ yabancý nesneleri tekrar
kullanmadan önce güzelce temizleyin.
5
Zýmpara tabanýnýn üzerinde çalýþýlan parçanýn üstünde
düz durmasýný saðlayýn.
Zýmpara tabanýnýn ucu (Þekil C)
Zýmpara tabanýnýn ucu (6) uç yuvasý (5) aþýndýðýnda
ters çevrilebilir veya deðiþtirilebilir. Yedek parçalarý
Black & Decker bayiinizden edinebilirsiniz.
•
Vidayý (9) çýkartýn.
•
Aþýnmýþ parçayý ters çevirin veya deðiþtirin.
•
Vidayý takýp sýkýn.
Açýlmasý ve kapatýlmasý
•
Aleti açmak için, açma/kapama düðmesini (1) I
konumuna getirin.
•
Aleti kapatmak için, açma/kapama düðmesini (1)
O konumuna getirin.
Detay zýmpara ataþmaný (Þekil D)
Detay zýmpara ataþmaný, ince ayrýntýlý zýmparalama
için kullanýlýr.
•
Vidayý (9) çýkartýn.
•
Eþkenar dörtgen biçimli uç yuvasýný (5) zýmpara
tabanýndan çýkartýn.
•
Detay zýmpara ataþmanýný (7) zýmpara tabanýna
takýn.
•
Vidayý takýp sýkýn.
•
Uygun zýmpara kaðýdýný (14) detay zýmpara
ataþmanýna takýn.
Aksesuarlar
Aletinizin performansý kullanýlan aksesuara baðlýdýr.
Black & Decker ve Piranha aksesuarlarý, yüksek kalite
standartlarýna göre üretilmiþ ve aletinizin performansýný
arttýracak þekilde tasarlanmýþtýr. Bu aksesuarlarý
kullanarak, aletinizden en iyi verimi alacaksýnýz.
Bakým
Aletiniz minimum bakýmla uzun bir süre çalýþacak
þekilde tasarlanmýþtýr. Kesintisiz olarak memnuniyet
verici bir þekilde çalýþmasý gerekli özenin
gösterilmesine ve düzenli temizliðe baðlýdýr.
•
Soðutma deliklerini temiz, kuru bir boya fýrçasýyla
temizleyin.
•
Muhafazayý temiz, nemli bir bezle temizleyin.
Çözücü maddeler kullanmayýn.
Profil zýmpara ataþmaný (Þekil E)
Profil zýmpara ataþmaný, konturlarýn zýmparalanmasý
için kullanýlýr.
•
Vidayý (9) çýkartýn.
•
Eþkenar dörtgen biçimli uç yuvasýný (5) zýmpara
tabanýndan çýkartýn.
•
Profil zýmpara ataþmanýný (8) zýmpara tabanýna
takýn.
•
Vidayý takýp sýkýn.
Çevrenin korunmasý
Black & Decker, hizmet ömrünün sonuna
ulaþan Black & Decker ürünlerini geri
dönüþüme sokmak için bir imkan
sunmaktadýr. Bu hizmet, ücretsiz olarak
verilmektedir. Bu hizmetin avantajlarýndan
faydalanmak için, lütfen, ürününüzü bizim
adýmýza teslim alacak herhangi bir yetkili
servise iade edin.
Profil zýmpara ucunun takýlmasý ve çýkartýlmasý
(Þekil F1 ve F2)
•
Uygulamanýza en uygun profil ucunu seçin.
•
Profil ucunun (10) ön kýsmýný profil yuvasýnýn ön
tarafýndaki oyuða (8) yerleþtirin.
•
Diðer ucu da týk sesi çýkartarak yerine oturana
kadar bastýrýn.
•
Profil ucunu çýkartmak için, ileri itip arka ucunu
profil yuvasýndan çekerek çýkartýn (Þekil F2).
Bu kýlavuzda belirtilen listeden size en yakýn yetkili
tamir servisinin yerini öðrenebilirsiniz. Alternatif olarak,
yetkili Black & Decker servislerinin listesi, satýþ sonrasý
hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler ve temas bilgilerine
Internet üzerinden eriþebilirsiniz: www.2helpU.com
Profil zýmpara ucuna bir zýmpara kaðýdý takýlmasý
(Þekil G)
•
Zýmpara kaðýdýný (15) profil zýmpara ucuyla (10)
hizalayýn.
•
Zýmpara kaðýdýný (18), profil zýmpara ucunun üzerine
bastýrýn ve profilin þeklini aldýðýndan emin olun.
Teknik veriler
Voltaj
Giriþ gücü
Yüksüz hýzý
Bir elektrik süpürgesinin baðlanmasý (Þekil H)
Alet, ahþabý zýmparalarken bir elektrikli süpürgeye
baðlamak için bir adaptöre sahiptir. Aleti elektrikli
süpürgeye baðlamak için aþaðýdaki iþlemleri
uygulayýn:
•
Toz atma baðlantýsýný (3) aletin arkasýndaki
adaptöre takýn.
•
Uygun bir elektrikli süpürgenin hortumunu
adaptöre baðlayýn.
Kullanýmý
Uyarý! Aletin kendi hýzýnda çalýþmasýna izin verin. Aþýrý
yüklenmeyin.
Uyarý! Aleti kullanýrken havalandýrma deliklerini
kapamayýn. Aleti Þekil I’da gösterildiði gibi tutun.
6
KA165GT/KA165GTK
VAC 230
W 55
dak -1 11,000
AT uygunluk beyanatý
KA165GT/KA165GTK
Black & Decker, bu ürünlerin aþaðýda belirtilen
yönergelere uygun olduðunu teyit eder: 98/37/EC,
89/336/EEC, EN 50144, EN 55014, EN 61000
LpA (ses basýncý)
LWA (akustik güç)
el/kol aðýlýklý titreþimi
59 dB(A),
72 dB(A),
< 2.5 m/s2
Kevin Hewitt
Tüketici Ýhtiyaçlarý
Mühendisliði Müdürü
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, United Kingdom
Garanti
Black & Decker, ürünün kalitesinden emindir ve bu
yüzden kanunlarda belirtilen taleplerin üstünde bir
garanti verir. Ayrýca bu garanti hiçbir þekilde garanti
ile ilgili kanuni haklarýnýzý ihlal etmez ve haklarýnýzý hiç
bir þekilde kýsýtlamaz. Tüm AB ve Avrupa Serbest
Ticaret Bölgesi EFTA ‘nýn üye ülkelerinde geçerlidir.
Eðer bir Black & Decker ürünü, satýn alma tarihinden
itibaren 24 ay içinde hatalý malzeme ve iþçilik nedeniyle
bozulursa, müþteriye mümkün olabilecek en az sorunu
yaþatarak Black & Decker hatalý kýsýmlarý deðiþtirmeyi,
tamir etmeyi veya hasarlý aletleri deðiþtirmeyi kabul
eder; ancak bu belirtilenler þu durumlar dýþýnda
geçerlidir:
•
Ürün ticari veya profesyonel amaçlarla
kullanýlmýþsa veya kiraya verilmiþse;
•
Ürün yanlýþ veya amaç dýþý kullanýlmýþsa;
•
Ürün, yabancý nesnelerden, maddelerden veya
kaza sýrasýnda zarar görmüþse;
•
Yetkili tamir servisleri veya Black & Decker servis
ekibinden baþkasý tarafýndan tamir edilmeye
çalýþýlmýþsa.
Garanti talebinde bulunmak için, satýcýya veya yetkili
tamir servisine satýn aldýðýnýza dair ispat sunmalýsýnýz.
Fatura ve garanti kartý gerekmektedir. Bu kýlavuzda
belirtilen listeden size en yakýn yetkili tamir servisinin
yerini öðrenebilirsiniz. Ya da, Internet’te Black & Decker
yetkili tamir servislerinin listesini ve satýþ sonrasý
hizmet veren yetkililerin tam detaylarýný öðrenebilirsiniz.
Bu site: www.2helpU.com
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Ýl
Servis Adý
Adres
Telefon
Adana
Adapazarý
Afyon
Alanya
Amasya
Ankara
Ankara
Antalya
Antalya
Aydýn
Balýkesir
Bandýrma
Bursa
Bursa
Çanakkale
Çorlu
Çorum
Denizli
Diyarbakýr
Düzce
Edirne
Elazýð
Erzincan
Eskiþehir
Fethiye
Gaziantep
Gaziantep
Gebze
Giresun
Ýstanbul
Ýstanbul
Ýstanbul
Ýstanbul
Ýstanbul
Ýstanbul
Ýzmir
Ýzmir
Ýzmit
Kayseri
Konya
Konya
Malatya
Marmaris
Mersin
Mersin
K.Maraþ
Nevþehir
Samsun
Sývas
Tekirdað
Trabzon
Uþak
Pay Elektrik
Ferik Elektrik
Emekiþ Bobinaj
Abalýoðlu Bobinaj
Akotek Bobinaj Ticaret
Orhan Bobinaj
Yiðit Bobinaj
Çamuroðlu Bobinaj
E.B.A. Elektrik
Taciroðlu Bobinaj
Sunay Bobinaj
Küre Bobinaj
Tursam Elektrik
Er-Teknik
Surhan Bobinaj
Ümit Elektrik
Önder Teknik
Örsler Bobinaj
Gen-Mak
Yýldýz Makine
Efe Bobinaj
Kalender
Ümit Elektrik Makine
Meriç Bobinaj
Onarým Bobinaj
Karaþahin Bobinaj
Ken-Mak-San
Gülsoy Elektrik
Teknik Elektrik
Ak-El Elektrik
Birlik Elektromekanik
Fýrat Dýþ Ticaret
Mert Elektrik Bobinaj Ltd.
Orijinal Elektrik
Tarýk Bobinaj
Boro Cývata
Yýlmaz Bobinaj
Cenker
Akýn Elektrik
Murat Bobinaj
Yavuz Bobinaj
Özer Bobinaj
Baþaran Teknik
Boro Cývata
Vedat Makine
Kahraman Bobinaj
Çiftgüç Elektrik
Akýþ Bobinaj
Bayraktar Elektrik
Kýyak Bobinaj
Makine Market
Zengin Bobinaj
Kýzýlay Cad.Memduh Görgün Pasajý No:30
C.Meydaný Cad Cevher Sk No 5
Menderes Cad No 2 Dumlupýnar Mah Karahisar
Sanayi Sitesi Yeni Yol Giriþi No.8
M.K.P Cad. Koyuncu Ap. 22/B
Yalýnç Sk No 17 Siteler
Merkez: 668.Sk. Eminel Yapý Koop. No.8 Ývedik Ostim
Kýzýl Saray Mah. Dolaplýdere Cad. F.Þekerci Ap. 36/C
Sanayi Sitesi 682.Sk No.38
2.Sanayi Sitesi 3.Sk No.55
Anafartalar Cad No 51
Atatürk Cad No 104 Bandýrma
Uluyol Güzel Sk N0 31
Küçük Sanayi Sitesi Par.Koop. 48.cad No.60
Ýsmetpaþa Mah Hacýoðlu Sk No.56
Camiatik Mah Ereðli Sk No.1 Çorlu
G.Bey Mah. Kubbeli Cad. No.83
Sedef Çarþýsý 9/10
Sento Cad.Hava Loj.Kaþ.Önder Apt.15/A
Burhaniye Mah. General Kazým Sk. NO.10
Sanayi Sitesi 22.Blok No.5
Sanayi Sitesi II.Sk No.46
Sanayi Çarþýsý 767 sokak
Kurtuluþ Mah Meriç Sk No 4/1
Sanayi Sitesi 3.Yol 254.Sk. No.56 Fethiye
Þenyurt Cad No 35 Þahinbey
Þenyurt Cad No 22/A Þahinbey
S.Orhan Mah. Menzilhane Cad. 1111.Sk. No.7 Gebze
Fatih Cad No 109
Nato Yolu No. 109/B Yukarý Dudullu
Perpa Tic. Merkezi B.Blok Mavi Avlu Kat 4 No.318 Okmeydaný
Tersane Cad Kut Han No.38 K.3 D.307-308 Karaköy
Ýkitelli Cad. Parseller Sondurak No 128 Ýkitelli
Baðlar Mah. Mimar Sinan Cad. Güllü Sk.No.3 Güneþli
Baðdat Cad. Adalý Sk No.101/10 Maltepe
1203/ 2.Sk B21 Yeniþehir
2822 Sk. No 2 1.Sanayi Sitesi
Körfez Küçük Sanayi Sitesi 403 No 6
Eski San Bölgesi 5.Cad No.8
Karatay Sanayi Çiçekli Sk No 83
Karatay Sanayi Çobandede Sk No 20
Yeni San.Sit.2.cad No:95
Beldibi Cad. No.5/C
Yoðurt Pazarý Boro Han Z1-17 No.17
Piri reis Mah 1106/8
Yeni San. Sit.25.Çarþý No:24
Yenisanayi Sitesi 8.Blok No.53
Sanayi Sitesi Ulus Cad No 31 B
Yeni Çarþý No.72 C
Þaraphane Yolu No.58
Rize Cad No 71 Deðirmendere
Ýslice Mah. Ürem Sk.No.10/C
0322 351 12 95
0264 272 62 28
0272 212 11 32
0242 512 02 16
0358 218 71 19
0312 350 95 29
0312 395 05 37
0242 248 54 43
0242 345 36 22
0256 219 43 30
0266 241 88 71
0266 718 46 79
0224 255 69 67
0224 441 32 91
0286 213 24 52
0282 653 27 77
0364 224 35 00
0258 261 42 74
0412 236 07 07
0380 514 70 56
0284 225 35 73
0424 224 85 01
0446 224 08 01
0222 230 94 44
0252 612 27 42
0342 231 17 33
0342 232 67 06
0262 646 92 49
0454 216 43 98
0216 540 53 54
0212 222 94 18
0212 252 93 43
0212 548 24 00
0212 515 67 71
0216 370 21 11
0232 469 80 70
0232 433 80 51
0261 335 18 94
0352 336 41 23
0332 235 64 63
0332 233 29 60
0422 336 39 53
0252 412 85 11
0324 238 02 52
0324 325 10 03
0344 236 29 68
0384 212 01 56
0362 238 07 23
0346 221 47 55
0282 262 75 60
0462 328 14 80
0276 227 27 46
8
9
10
BLACK & DECKER YETKÝLÝ SERVÝS ÝSTASYONLARI
Adana - Pay Elektrik
Kýzýlay Cad. Memduh Görgün Pasajý No. 30 Adana Tel: (0322) 351 12 95
Ankara - Orhan Bobinaj
Yalýnç Sok. No. 7 Siteler Ankara Tel: (0312) 350 95 29
Bursa - Tursam Ltd. Þti.
Uluyol Güzel Sok. No. 31 Bursa Tel: (0224) 255 69 67
Denizli - Örsler Bobinaj
Demirciler Çarþýsý No. 19 Denizli Tel: (0258) 261 42 74
Erzincan - Ümit Elektrik Makina
Sanayi Çarþýsý 767. Sok. No. 54 Tel: (0446) 224 08 01
Gaziantep - Karaþahin Bobinaj
Þenyurt Cad. No. 35/B Gaziantep Tel: (0342) 233 07 46
Ýstanbul - Fýrat Dýþ Ticaret
Tersane Cad. Kuthan No. 38 D: 305/6 Karaköy Ýstanbul Tel: (0212) 252 93 43
Ýzmir - Yýlmaz Bobinaj
2830 Sokak No.36, 1. Sanayi Sitesi Ýzmir Tel: (0232) 433 80 51
Ýzmit - Cenker Ticaret
Körfez Küçük Sanayi Sitesi No. 9 491B Blok Ýzmit Tel: (0262) 335 18 94
Trabzon - Makine Market
Rize Cad. Demirkýrlas Ýþ Merkezi No. 70 Tel: (0462) 328 14 80
Download PDF

advertising