KA165GT | Black&Decker KA165GT PALM GRIP SANDER instruction manual

www.blackanddecker.eu
Upozornění !
Určeno pro kutily.
509111-64 CZ
KA165GT
KA165GTK
2
3
ČEŠTINA
zařízení k zachytávání prachu, zajistěte jeho správné
připojení a řádnou funkci.
Odklizení seřizovacích přípravků a klíčů
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte, zda nejsou
v jeho blízkosti klíče nebo seřizovací přípravky.
Prodlužovací kabely
Před použitím tyto kabely prohlédněte a pokud jsou
poškozené, tak je vyměňte. Pokud používáte nářadí
venku, používejte pouze prodlužovací kabely určené
pro venkovní použití. Můžete používat prodlužovací
kabely Black & Decker až do délky 30 m, aniž by došlo
ke ztrátě výkonu.
Používejte vhodné nářadí
Použití tohoto nářadí je popsáno v tomto návodu.
Nepřetěžujte malá nářadí nebo přídavná zařízení
při práci, která je určena pro výkonnější nářadí.
Nářadí bude pracovat lépe a bezpečněji, jestliže bude
používáno ve výkonnostním rozsahu, pro který bylo
určeno. Nářadí nepřetěžujte. Nepoužívejte nářadí
k jiným účelům, než pro které je určeno, nepoužívejte
například kotoučovou pilu pro řezání větví stromů
nebo klád.
Varování! Použití jiného příslušenství nebo přídavného
zařízení a provádění jiných pracovních operací
než je doporučeno tímto návodem může zapříčinit
poranění obsluhy.
Kontrola poškozených částí
Před každým použitím pečlivě zkontrolujte, zda
nedošlo k poškození nářadí nebo napájecího kabelu.
Zkontrolujte vychýlení a uložení pohybujících se částí,
opotřebení jednotlivých částí, poškození ochranných
krytů a spínačů a další prvky, které mohou ovlivnit
správný chod nářadí. Zajistěte, aby byl chod nářadí
zcela v pořádku a aby nářadí správně plnilo funkci ke
které je určeno. Pokud je kterákoliv část nářadí vadná,
nebo je poškozena, nářadí nepoužívejte. Pokud nelze
hlavní vypínač nářadí zapnout a vypnout, s nářadím
nepracujte. Poškozené a zničené díly nechejte opravit
či vyměnit v autorizovaném servisním středisku. Nikdy
se nepokoušejte provádět jakékoliv opravy sami.
Odpojte napájecí kabel
Před výměnou jakýchkoliv částí, příslušenství či jiných
připojených součástí, před prováděním servisu nebo
pokud nářadí nepoužíváte, odpojte je od elektrické
sítě.
Zabraňte neúmyslnému spuštění
Nepřenášejte nářadí s prstem na hlavním vypínači.
Ujistěte se, zda je nářadí při připojování ke zdroji
napětí vypnuto.
Zamezte poškození napájecího kabelu
Nikdy nepřenášejte nářadí uchopením za napájecí
přívodní kabel a při vytahování ze zásuvky za tento
kabel netahejte. Kabel pokládejte tak, aby nepřecházel
přes ostré hrany nebo horké a mastné povrchy.
Uskladnění nepoužívaného nářadí
Pokud nářadí nepoužíváte, mělo by být uskladněno
na suchém místě a uzamčeno nebo jinak vhodně
zabezpečeno mimo dosah dětí.
Provádějte pečlivou údržbu
Ostří nástrojů udržujte nabroušené a čisté, docílíte
tím bezpečnější provoz a vyšší výkonnost. Při údržbě
Použití
Vaše elektrická bruska Black & Decker je určena
pro broušení a leštění dřeva, kovu, plastů
a lakovaných povrchů. Tento výrobek je určen pouze
pro spotřebitelské použití.
Bezpečnostní pokyny
•
•
•
•
Varování! Při použití elektrického nářadí
napájeného z elektrické sítě musí být pečlivě
dodržovány základní bezpečnostní pokyny
včetně pokynů uvedených v tomto návodu,
abyste snížili riziko vzniku poranění nebo
materiálních škod.
Před použitím tohoto výrobku si řádně prostudujte
celý návod.
Tento návod uschovejte pro případné další použití.
Před prováděním seřízení, opravy nebo údržby
vždy odpojte napájecí kabel od sítě.
Udržujte pořádek na pracovišti
Nepořádek na pracovním stole a přeplněný pracovní
prostor mohou vést ke vzniku úrazu.
Berte ohled na okolí pracovní plochy
Nevystavujte nářadí dešti. Nepracujte s nářadím
v podmínkách s vysokou vlhkostí. Zajistěte si kvalitní
osvětlení pracovní plochy. Nepoužívejte nářadí tam,
kde je riziko vzniku exploze, tj. v blízkosti hořlavých
kapalin nebo plynů.
Držte z dosahu dětí
Nedovolte dětem, ostatním osobám nebo zvířatům,
aby se dostaly do blízkosti pracovního prostoru nebo
se dotýkaly nářadí a přívodních kabelů.
Vhodně se oblékejte
Nenoste volné oblečení nebo šperky, tyto mohou být
zachyceny pohybujícími se částmi nářadí. Jestliže
pracujete venku, používejte pokud možno gumové
rukavice a neklouzavou obuv. Jestliže máte dlouhé
vlasy, používejte vhodnou pokrývku hlavy.
Prvky osobní ochrany
Vždy používejte ochranné brýle. Jestliže se při práci
s nářadím práší nebo pokud odlétávají drobné
částečky materiálu, používejte proti prachu ochranný
štít nebo respirátor. Při nadměrné hlučnosti používejte
vhodnou ochranu sluchu.
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem
Zabraňte kontaktu těla s uzemněnými povrchy
(např. potrubí, radiátory, sporáky a chladničky).
Elektrická bezpečnost může být dále zvýšena použitím
vysoce citlivého zařízení (30 mA / 30 mS) pro zbytkový
proud (RCD).
Nepřekážejte sami sobě
Při práci vždy udržujte vhodný a pevný postoj.
Zůstaňte stále pozorní
Stále sledujte, co provádíte. Přemýšlejte. Pokud jste
unaveni, práci přerušte.
Upněte si obrobek
K připevnění obrobku používejte svorky nebo svěrák.
Je to bezpečnější a umožňuje to manipulaci s nářadím
oběma rukama.
Připojení zařízení pro odsávání prachu
Pokud je zařízení vybaveno adapterem pro připojení
4
•
•
a výměně příslušenství se řiďte pokyny. Udržujte
všechny rukojeti a ovládací prvky čisté, suché
a neznečistěné oleji či jinými mazivy.
Opravy
Toto nářadí vyhovuje platným bezpečnostním
předpisům. Opravy by měly být prováděny
kvalifikovanými servisními mechaniky s použitím
originálních náhradních dílů; v ostatních případech
může dojít k nebezpečnému ohrožení uživatele.
Pracovní prostor uzavřete fóliemi z plastu.
Zabezpečte, aby se mimo pracovní prostor
dostalo co nejméně prachu.
Čištění
•
Každý den důsledně vysajte a očistěte veškeré
povrchy pracovního prostoru.
•
Ve vysavači pravidelně vyměňujte prachový sáček
a filtry.
•
Před použitím pečlivě omyjte veškeré zaprášené
předměty.
Elektrická bezpečnost
Toto nářadí je chráněno dvojitou izolací;
z tohoto důvodu není nutná ochrana
zeměním. Vždy zkontrolujte, zda síťové
napětí odpovídá napětí uvedenému
na typovém štítku nářadí.
Popis
Toto nářadí je vybaveno některými nebo všemi
následujícími prvky.
1. Hlavní vypínač Zap/vyp
2. Komfortní gelová rukojeť
3. Přípojka odsávání prachu
4. Základna
5. Držák násady
6. Brusná patka
7. Cípová násada
8. Profilovaná násada (pouze u KA165GTK)
9. Šroub
10. Brusné profily (pouze KA165GTK)
Další bezpečnostní pokyny týkající se brusek
•
Při každém broušení používejte vždy respirátor
nebo ochrannou masku proti prachu.
•
Po ukončení broušení odstraňte všechen prach.
•
Při použití nářadí k opracovávání dřevěných
obrobků se ujistěte, že jste připojili zařízení
k odsávání prachu.
•
Při použití nářadí k opracovávání kovových
obrobků se ujistěte, že jste odpojili zařízení
k odsávání prachu.
•
Nikdy nepoužívejte brusku bez brusného listu.
•
Nikdy nepoužívejte brusku bez brusné
základny.
•
Při nadměrné hlučnosti používejte vhodnou
ochranu sluchu.
Kromě uvedeného je nářadí dodáváno s některými
nebo se všemi následujícími doplňky:
Příslušenství
Doporučené příslušenství
a jeho použití
- Hrubozrnný brusný
Rychlé odstranění nátěru,
papír
glazury a rzi
- Brusný papír se střední Odstranění nátěru,
velikostí zrna
glazury a rzi
- Jemný brusný papír
Dočisťování a konečná
úprava povrchu
- Velmi jemný brusný
Broušení mezi
papír
jednotlivými nátěry
- Členěné brusné násady Rohy a obtížně
dosažitelná místa
- 1 OT leštící/stahovací
Leštění kovů,
vlna
odstraňování lesku
a čištění skel
- Šedá pěnová poduška Nanášení a odstraňování
politury
- Červená netkaná
Silné kartáčování
poduška
a odstranění koroze
- Šedý brusný papír
Broušení plastů
- Profilované násady
Zakřivené a profilované
povrchy
Broušení nátěrů obsahujících olovo nebo MDF
Broušení nátěrů obsahujících olovo není doporučeno,
protože kontaminovaný prach je obtížné udržet
pod kontrolou. Jedovaté olovo je nejvíce nebezpečné
pro děti a těhotné ženy. Kterékoliv z budov postavených
před rokem 1960 mohly být natřeny nátěrem
s obsahem olova. Tyto mohly být překryty dalšími
vrstvami nátěrů. Před započetím práce je důležité určit,
zdali broušený nátěr neobsahuje olovo. To lze učinit
pomocí testovací sady nebo to provede profesionální
malíř pokojů.
Prvky osobní ochrany
•
Zamezte vstupu dětí a těhotných žen
do pracovního prostoru.
•
Používejte masku proti prachu určenou speciálně
na ochranu před toxickým prachem a podobnými
zplodinami a zajistěte, aby byly takto chráněny
všechny osoby nacházející se nebo vstupující
do pracovního prostoru.
•
V pracovním prostoru nejezte, nepijte a nekuřte.
•
V pracovním prostoru neskladujte jakékoliv
potraviny nebo nápoje.
•
Před jídlem, pitím nebo kouřením se dobře
opláchněte.
Montáž
Varování! Před montáží se ujistěte, zda je nářadí
vypnuto a zda je napájecí kabel odpojen od zásuvky.
Uchycení brusného listu (obr. A & B)
•
Oddělte z brusného listu (12) dva koncové cípy
ve tvaru kosočtverce (11).
•
Držte nářadí tak, aby byla brusná základna
otočená směrem nahoru.
Pracovní prostředí
•
Odstraňte nátěr takovým způsobem, aby bylo
množství prachu co nejmenší.
5
Připojení vysavače (obr. H)
Nářadí obsahuje adapter pro připojení vysavače,
pokud brousíme dřevěné obrobky. Připojení vysavače
k nářadí provedete následovně:
•
Přípojku odsávání prachu (3) zasuňte do adapteru
umístěného na zadní straně nářadí.
•
Hadici vhodného vysavače zastrčte do výstupního
otvoru přípojky.
•
Umístěte brusný list (12) na brusnou základnu
a ujistěte se, zda jsou otvory v brusném listu
srovnány s otvory v základně.
Jsou-li části brusného listu ve tvaru kosočtverce (11)
opotřebovány, mohou být otočeny nebo vyměněny.
•
Je-li přední část špičky brusného listu
opotřebovaná, oddělte ji od brusného listu, obraťte
ji a přitiskněte ji opět na brusnou základnu.
•
Je-li celá špička brusného listu opotřebovaná,
sejměte ji z brusné základny a nahraďte ji
novou.
•
Leštící pěnové podušky (13) lze nasadit obdobným
způsobem, jako brusné listy.
Použití
Varování! Nechejte nářadí pracovat jeho vlastním
tempem. Zamezte přetěžování nářadí.
Varování! Větrací štěrbiny během chodu nářadí
nezakrývejte. Nářadí uchopte tak, jak je znázorněno
na obrázku I. Ujistěte se, zda je brusná základna
v rovině s obrobkem.
Špička brusné základny (obr. C)
Pokud je špička brusné základny (6) nebo držák
špičky (5) opotřeben, je možné jej otočit nebo vyměnit.
Náhradní díly jsou k dispozici u vašeho dodavatele
Black & Decker.
•
Odstraňte šroub (9).
•
Obraťte nebo vyměňte opotřebenou část.
•
Zašroubujte a dotáhněte šroub.
Zapnutí a vypnutí
•
Chcete-li přístroj zapnout, posuňte hlavní spínač
(1) do polohy I.
•
Chcete-li přístroj vypnout, posuňte hlavní spínač
do polohy O.
Cípová násada (obr. D)
Cípová násada se používá pro broušení jemných
detailů.
•
Odstraňte šroub (9).
•
Sejměte z brusné základny kosočtverečný držák
násady (5).
•
Připevněte k brusné základně prstový nástavec
(7).
•
Zašroubujte a dotáhněte šroub.
•
Připevněte k cípové násadě vhodný brusný list
(14).
Příslušenství
Výkon Vašeho nářadí závisí na použitém příslušenství.
Příslušenství Black & Decker a Piranha dosahuje
vysokých kvalit a zvyšuje výkon Vašeho nářadí.
Budete-li používat toto příslušenství, získáte s Vaším
nářadím nejlepší pracovní výsledky.
Údržba
Vaše nářadí bylo navrženo tak, aby mělo dlouhou
životnost společně s minimálními nároky na údržbu.
Předpokladem jeho dlouhodobé bezproblémové
funkce je jeho pravidelné čištění a pravidelná péče.
•
Chladící průduchy a štěrbiny čistěte čistým
suchým štětečkem.
•
Kryty nářadí čistěte čistým navlhčeným hadříkem.
Nepoužívejte rozpouštědla
Profilovaná násada (obr. E)
Profilovaná násada se používá ke broušení kontur.
•
Odstraňte šroub (9).
•
Sejměte z brusné základny kosočtverečný držák
násady (5).
•
Připevněte k brusné základně profilovanou
násadu (8).
•
Zašroubujte a dotáhněte šroub.
Ochrana životního prostředí
Třídění odpadu. Tento výrobek nesmí být
likvidován spolu s běžným komunálním
odpadem.
Nasazení a sejmutí brusného profilu (obr. F1 a F2)
•
Vyberte si brusný profil, který bude nejlépe
vyhovovat prováděné brusné aplikaci.
•
Vložte jeden konec brusného profilu (10)
do drážky v přední části držáku brusných profilů
(8).
•
Zatlačte na druhý konec brusného profilu tak, aby
došlo k jeho zakliknutí a řádnému usazení.
•
Chcete-li brusný profil vyjmout, zatlačte jej
dopředu a vytáhněte jeho zadní část z držáku
profilů (obr. F2).
Pokud nebudete nářadí Black & Decker dále používat
nebo přejete-li si nářadí nahradit novým, nelikvidujte
toto nářadí v běžném komunálním odpadu. Odevzdejte
výrobek do místní sběrny tříděného odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné
využití použitých výrobků a obalových
materiálů. Opětovné použití recyklovaných
materiálů pomáhá chránit životní prostředí před
znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Připevnění brusného listu ke brusnému profilu (obr. G)
•
Srovnejte brusný list (15) s brusným profilem
(10).
•
Přitiskněte brusný list na brusný profil a ujistěte
se, zda brusný list kopíruje tvar profilu.
Místní předpisy mohou upravovat způsob likvidace
domácích elektrických spotřebičů v místních sběrnách
nebo v místě nákupu výrobku.
6
Po ukončení životnosti výrobků Black & Decker, poskytuje
společnost Black & Decker možnost recyklace těchto
výrobků. Chcete-li využít této služby, dopravte prosím
Vaše nepotřebné výrobky do značkového servisu, kde
na vlastní náklady zajistí jejich recyklaci a ekologické
zpracování.
Adresu nejbližšího značkového servisu naleznete
u svého značkového prodejce Black & Decker na adrese,
která je uvedena v tomto návodu. Přehled autorizovaných
servisů Black & Decker a rovněž další informace, týkající
se našeho poprodejního servisu, můžete nalézt také na
internetové adrese: www.2helpU.com
Technické údaje
Napájecí napětí
Příkon
Otáčky naprázdno
KA165GT/KA165GTK
VAC 230
W 55
min-1 11,000
ES Prohlášení o shodě
KA165GT/KA165GTK
Společnost Black & Decker prohlašuje, že tyto výrobky
odpovídají následujícím normám: 98/37/EC, 89/336/
EEC, EN 50144, EN 55014, EN 61000
LpA (akustický tlak)
LWA (akustický výkon)
Vibrace přenášené na obsluhu
59 dB(A)
72 dB(A)
2.5 m/s2
Kevin Hewitt
Ředitel oddělení
spotřebitelské techniky
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, United Kingdom
7
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl.
povolané tvoří personál pověřených
servisních středisek Black & Decker,
která jsou autorizována k provádění
záručních oprav.
Kdykoli budete potřebovat radu či pomoc,
obraťte se s důvěrou na nejbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na nejvyšší úrovni.
Navíc servis Black & Decker poskytuje na
veškeré provedené opravy a vyměněné náhradní
díly další servisní záruční lhůtu 6 měsíců.
Politika služby zákazníkům
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, pilové kotouče,
hoblovací nože, brusné kotouče, pilové listy,
brusný papír a pod.).
Záruka Black & Decker 2 roky
Blahopřejeme Vám ke koupi tohoto kvalitního
výrobku Black & Decker.
Black & Decker nabízí rozsáhlou síť
autorizovaných servisních opraven a sběrných
středisek, jejichž seznam naleznete na záručním
listu.
Náš závazek ke kvalitě v sobě samozřejmě
zahrnuje také naše služby zákazníkům.
Proto nabízíme záruční lhůtu daleko přesahující
minimální požadavky vyplývající ze zákona.
Black & Decker
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje nabídnout
Vám záruční lhůtu po dobu 24 měsíců.
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
Objeví-li se jakékoliv materiálové nebo výrobní
vady v průběhu 24 měsíců záruční lhůty,
garantujeme jejich bezplatné odstranění
případně, dle našeho uvážení, bezplatnou
výměnu přístroje za následujících podmínek:
Tel.:
+420 244 402 450
Fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
•
Právo na případné změny vyhrazeno.
Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem Black & Decker a s dokladem
o nákupu) do jednoho z pověřených
servisních středisek Black & Decker, která
jsou autorizována k provádění záručních
oprav.
02/2007
• Přístroj byl používán pouze s originálním příslušenstvím či přídavnými
zařízeními a příslušenstvím BBW
či Piranha, které je výslovně
doporučeno jako vhodné k používání
spolu s přístroji Black & Decker.
• Přístroj byl používán a udržován
v souladu s návodem k obsluze.
• Přístroj nevykazuje žádné příčiny
poškození způsobené opotřebením.
• Motor přístroje nebyl přetěžován
a nejsou patrné žádné známky
poškození vnějšími vlivy.
• Do přístroje nebylo zasahováno
nepovolanou osobou. Osoby
zst00043685 - 25-04-2007
8
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
9
KA165GT - - - A
PALM GRIP SANDER 1
©
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising