KA165GT | Black&Decker KA165GT PALM GRIP SANDER instruction manual

www.blackanddecker.eu
Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
504999-30 SK
KA165GT
KA165GTK
2
3
SLOVENČINA
Pripojenie zariadenia na odsávanie prachu
Pokiaľ je zariadenie vybavené adaptérom na pripojenie
zariadení na zachytávanie prachu, zaistite jeho správne
pripojenie a riadne fungovanie.
Odpratanie nastavovacích prípravkov a kľúčov
Pred spustením náradia sa vždy uistite, či nie sú v jeho
blízkosti kľúče alebo nastavovacie prípravky.
Predlžovacie káble
Pred použitím tieto káble prehliadnite a pokiaľ
sú poškodené, tak ich vymeňte. Pokiaľ používate
náradie vonku, používajte iba predlžovacie káble určené
na vonkajšie použitie. Môžete používať predlžovacie
káble Black & Decker až do dĺžky 30 m, bez toho,
aby došlo ku strate výkonu.
Používajte vhodné náradie
Použitie tohto náradia je popísané v tomto návode.
Nepreťažujte malé náradia alebo prídavné zariadenia
pri práci, ktorá je určená pre výkonnejšie náradie. Náradie
bude pracovať lepšie a bezpečnejšie, ak sa bude používať
vo výkonnostnom rozsahu, pre ktorý bolo určené. Náradie
nepreťažujte. Nepoužívajte náradie za iným účelom,
než pre ktoré je určené, nepoužívajte napríklad okružnú
pílu na rezanie vetiev stromov alebo klád.
Varovanie! Použitie iného príslušenstva alebo prídavného
zariadenia a prevádzanie iných pracovných operácií než
je odporučené v tomto návode môže zapríčiniť poranenie
obsluhy.
Kontrola poškodených častí
Pred každým použitím starostlivo skontrolujte, či nedošlo
k poškodeniu náradia alebo napájacieho kábla.
Skontrolujte vychýlenie a uloženie pohybujúcich sa častí,
opotrebenie jednotlivých častí, poškodenie ochranných
krytov a spínačov a ďalších prvkov, ktoré môžu ovplyvniť
správny chod náradia. Zaistite, aby bol chod náradia
celkom v poriadku a aby náradie správne plnilo funkciu,
na ktorú je určené. Pokiaľ je akákoľvek časť náradia
chybná alebo poškodená, náradie nepoužívajte. Pokiaľ
nejde hlavný vypínač náradia zapnúť a vypnúť, s náradím
nepracujte. Poškodené a zničené diely nechajte opraviť
alebo vymeniť v autorizovanom servisnom stredisku.
Nikdy sa nepokúšajte prevádzať akékoľvek opravy
sami.
Odpojte napájací kábel
Pred výmenou akýchkoľvek častí, príslušenstva
alebo iných pripojených súčastí, pred prevádzaním
servisu alebo pokiaľ náradie nepoužívate, odpojte ho
od elektrickej siete.
Zabráňte neúmyselnému spusteniu
Neprenášajte náradie s prstom na hlavnom vypínači.
Uistite sa, či je náradie pri pripájaní ku zdroju napätia
vypnuté.
Zamedzte poškodeniu napájacieho kábla
Nikdy neprenášajte náradie uchopením za napájací
prívodný kábel a pri vyťahovaní zo zásuvky za tento kábel
neťahajte. Kábel neklaďte tak, aby prechádzal cez ostré
hrany alebo horúce a mastné povrchy.
Uskladnenie nepoužívaného náradia
Pokiaľ náradie nepoužívate, malo by byť uskladnené
na suchom mieste a uzamknuté alebo inak vhodne
zabezpečené mimo dosahu detí.
Použitie
Vaša elektrická brúska Black & Decker je určená
na brúsenie a leštenie dreva, kovu, plastov a lakovaných
povrchov.
Tento výrobok je určený iba na spotrebiteľské použitie
Bezpečnostné pokyny
•
•
•
•
Varovanie! Pri použití elektrického náradia
napájaného z elektrickej siete musia byť starostlivo
dodržované základné bezpečnostné pokyny, vrátane
pokynov uvedených v tomto návode, aby ste znížili
riziko vzniku poranení alebo materiálnych škôd.
Pred použitím tohto výrobku si poriadne preštudujte
celý návod.
Tento návod uschovajte pre prípadné ďalšie
použitie.
Pred prevádzaním nastavenia, opravy alebo údržby
vždy odpojte napájací kábel od siete.
Udržujte poriadok na pracovisku
Neporiadok na pracovnom stole a preplnený pracovný
priestor môžu viesť k vzniku úrazu.
Berte ohľad na okolie pracovnej plochy
Nevystavujte náradie dažďu. Nepracujte s náradím
v podmienkach s vysokou vlhkosťou. Zaistite si kvalitné
osvetlenie pracovnej plochy. Nepoužívajte náradie tam,
kde je riziko vzniku explózie, tj. v blízkosti horľavých
kvapalín alebo plynov.
Držte deti mimo dosahu
Nedovoľte deťom, ostatným osobám alebo zvieratám,
aby sa dostali do blízkosti pracovného priestoru a aby
sa dotýkali náradia alebo prívodného kábla.
Vhodne sa obliekajte
Nenoste voľné oblečenie alebo šperky, tieto môžu byť
zachytené pohybujúcimi sa časťami náradia. Ak pracujete
vonku, používajte pokiaľ možno gumené rukavice
a nekĺzavú obuv. Ak máte dlhé vlasy, používajte vhodnú
pokrývku hlavy.
Prvky osobnej ochrany
Vždy používajte ochranné okuliare. Ak sa pri práci
s náradím práši alebo pokiaľ odlietavajú drobné čiastočky
materiálu, používajte proti prachu ochranný štít alebo
respirátor. Pri nadmernej hlučnosti používajte vhodnú
ochranu sluchu.
Ochrana proti úrazu elektrickým prúdom
Zabráňte kontaktu tela s uzemnenými povrchmi
(napr. potrubie, radiátory, sporáky a chladničky).
Elektrická bezpečnosť môže byť ďalej zvýšená použitím
vysoko citlivého zariadenia (30 mA / 30 mS) pre zbytkový
prúd (RCD).
Neprekážajte sami sebe
Pri práci vždy udržujte vhodný a pevný postoj.
Zostaňte stále pozorní
Stále sledujte, čo robíte. Premýšľajte. Pokiaľ ste unavení,
prácu prerušte.
Upnite si obrobok
Na pripevnenie obrobku používajte svorky alebo zverák.
Je to bezpečnejšie a umožňuje to manipuláciu s náradím
oboma rukami.
4
Pracovné prostredie
•
Odstráňte náter takým spôsobom, aby bolo
množstvo prachu čo najmenšie.
•
Pracovný priestor uzavrite fóliami z plastu.
•
Zabezpečte, aby sa mimo pracovný priestor dostalo
čo najmenej prachu.
Prevádzajte údržbu starostlivo
Ostrie nástrojov udržujte nabrúsené a čisté, docielite
tým bezpečnejšiu prevádzku a vyššiu výkonnosť.
Pri údržbe a výmene príslušenstva sa riaďte pokynmi.
Udržujte všetky rukoväte a ovládacie prvky čisté, suché
a neznečistené olejmi či inými mazivami.
Opravy
Toto náradie vyhovuje platným bezpečnostným predpisom.
Opravy by mali byť prevádzané kvalifikovanými servisnými
mechanikmi s použitím originálnych náhradných dielov;
v ostatných prípadoch môže dôjsť k nebezpečnému
ohrozeniu užívateľa.
Čistenie
•
Každý deň dôsledne vysajte a očistite všetky povrchy
pracovného priestoru.
•
Vo vysávači pravidelne vymieňajte prachový sáčok
a filtre.
•
Pred použitím starostlivo omyte všetky zaprášené
predmety.
Elektrická bezpečnosť
Toto náradie je chránené dvojitou izoláciou;
z tohto dôvodu nie je nutná ochrana zemnením.
Vždy skontrolujte, či sieťové napätie zodpovedá
napätiu uvedenému na typovom štítku
náradia.
Popis
Toto náradie je vybavené niektorými alebo všetkými
nasledujúcimi prvkami.
1. Hlavný vypínač Zap/vyp
2. Komfortná gélová rukoväť
3. Pripojenie na odsávanie prachu
4. Základňa
5. Držiak násady na špičku
6. Brúsna pätka
7. Prídavná predĺžená špička
8. Profilová násada (iba pri KA165GTK)
9. Skrutka
10. Brúsne profily (iba KA165GTK)
Ďalšie bezpečnostné pokyny týkajúce sa brúsok
•
Pri každom brúsení používajte vždy respirátor alebo
ochrannú masku proti prachu.
•
Po ukončení brúsenia odstráňte všetok prach.
•
Pri použití náradia na opracovávanie drevených
obrobkov sa uistite. že ste pripojili zariadenie
na odsávanie prachu.
•
Pri použití náradia na opracovávanie kovových
obrobkov sa uistite, že ste odpojili zariadenie
na odsávanie prachu.
•
Nikdy nepoužívajte brúsku bez brúsneho listu.
•
Nikdy nepoužívajte brúsku bez brúsnej základne.
•
Pri nadmernej hlučnosti používajte vhodnú ochranu
sluchu.
Okrem uvedeného je náradie dodávané s niektorými
alebo so všetkými nasledujúcimi doplnkami:
Príslušenstvo
- Hrubozrnný brúsny
papier
- Brúsny papier so
strednou veľkosťou zrna
- Jemný brúsny papier
Brúsenie náterov obsahujúcich olovo nebo MDF
Brúsenie náterov obsahujúcich olovo nie je odporučené,
pretože kontaminovaný prach je obtiažne udržať
pod kontrolou. Jedovaté olovo je najviac nebezpečné
pre deti a tehotné ženy. Ktorákoľvek z budov postavených
pred rokom 1960 mohla byť natretá náterom s obsahom
olova. Tieto mohli byť prekryté ďalšími vrstvami náterov.
Pred začatím práce je dôležité určiť, či brúsený náter
neobsahuje olovo. To je možné zistiť pomocou testovacej
sady alebo to určí profesionálny maliar interiérov.
- Veľmi jemný brúsny
papier
- Členené brúsne násady
- 1 OT leštiaca/brúsna
vlna
Prvky osobnej ochrany
•
Zamedzte vstupu detí a tehotných žien do pracovného
priestoru.
•
Používajte masku proti prachu určenú špeciálne
na ochranu pred toxickým prachom a podobnými
splodinami a zaistite, aby boli takto chránené
všetky osoby nachádzajúce sa alebo vstupujúce do
pracovného priestoru.
•
V pracovnom priestore nejedzte, nepijte
a nefajčite.
•
V pracovnom priestore neskladujte akékoľvek
potraviny alebo nápoje.
•
Pred jedením, pitím alebo fajčením sa dobre
opláchnite.
- Šedý penový vankúšik
- Červený netkaný
vankúšik
- Šedý brúsny papier
- Profilované násady
Odporučené príslušenstvo
a jeho použitie
Rýchle odstránenie
náteru, glazúry a hrdze
Odstránenie náteru,
glazúry a hrdze
Dočisťovanie a konečná
úprava povrchu
Brúsenie medzi
jednotlivými nátermi
Rohy a ťažko dostupné
miesta
Leštenie kovov,
odstraňovanie lesku
a čistenie skiel
Nanášanie
a odstraňovanie leštidiel
Hrubé kefovanie
a odstraňovanie hrdze
Brúsenie plastov
Zakrivené a profilované
povrchy
Montáž
Varovanie! Pred montážou sa uistite, či je náradie
vypnuté a či je napájací kábel odpojený od zásuvky.
5
Uchytenie brúsneho listu (obr. A & B)
•
Oddeľte z brúsneho listu (12) dva koncové cípy
v tvare kosoštvorca (11).
•
Držte náradie tak, aby bola brúsna základňa otočená
smerom nahor.
•
Umiestnite brúsny list (12) na brúsnu základňu
a uistite sa, či sú otvory v brúsnom liste zarovnané
s otvormi v základni.
Ak sú časti brúsneho listu v tvare kosoštvorca (11)
opotrebované, môžu byť otočené alebo vymenené.
•
Ak je predná časť špičky brúsneho listu opotrebovaná,
oddeľte ju od brúsneho listu, obráťte ju a pritlačte ju
opäť na brúsnu základňu.
•
Ak je celá špička brúsneho listu opotrebovaná,
vyberte ju z brúsnej základne a nahraďte ju novou.
•
Leštiace penové vankúšiky (13) je možné nasadiť
podobným spôsobom, ako brúsne listy.
Pripojenie vysávača (obr. H)
Náradie obsahuje adaptér na pripojenie vysávača, pokiaľ
brúsime drevené obrobky. Pripojenie vysávača k náradiu
vykonáte nasledovne:
•
Prípojku na odsávanie prachu (3) zasuňte do adaptéra
umiestneného na zadnej strane náradia.
•
Hadicu vhodného vysávača zastrčte do výstupného
otvoru prípojky.
Špička brúsnej základne (obr. C)
Pokiaľ je špička brúsnej základne (6) alebo držiak špičky
(5) opotrebovaný, je možné ich otočiť alebo vymeniť.
Náhradné diely sú k dispozícii u vášho dodávateľa alebo
v servise Black & Decker.
•
Odstráňte skrutku (9).
•
Obráťte alebo vymeňte opotrebovanú časť.
•
Zaskrutkujte a dotiahnite skrutku.
Zapnutie a vypnutie
•
Ak chcete prístroj zapnúť, posuňte hlavný spínač
(1) do polohy I.
•
Ak chcete prístroj vypnúť, posuňte hlavný spínač
do polohy O.
Použitie
Varovanie! Nechajte náradie pracovať jeho vlastným
tempom. Zamedzte preťažovaniu náradia.
Varovanie! Vetracie štrbiny počas chodu náradia
nezakrývajte. Náradie uchopte tak, ako je znázornené
na obrázku I. Uistite sa, či je brúsna základňa v jednej
rovine s obrobkom.
Príslušenstvo
Výkon Vášho náradia závisí od použitého príslušenstva.
Príslušenstvo Black & Decker a Piranha dosahuje vysokú
kvalitu a zvyšuje výkon Vášho náradia. Ak budete
používať toto príslušenstvo, získate s Vašim náradím
najlepšie pracovné výsledky.
Prídavná predĺžená špička (obr. D)
Prídavná predĺžená špička sa používa na brúsenie
jemných detailov.
•
Odstráňte skrutku (9).
•
Vyberte z brúsnej základne kosoštvorcový držiak
násady (5).
•
Pripevnite k brúsnej základni prídavnú predĺženú
špičku (7).
•
Zaskrutkujte a dotiahnite skrutku.
•
Pripevnite k špičke vhodný brúsny list (14).
Údržba
Vaše náradie bolo navrhnuté tak, aby malo dlhú
životnosť spoločne s minimálnymi nárokmi na údržbu.
Predpokladom jeho dlhodobej bezproblémovej funkcie
je jeho pravidelné čistenie a starostlivosť.
•
Chladiace prieduchy a štrbiny čistite čistým suchým
štetcom.
•
Kryty náradia čistite čistou navlhčenou handričkou.
Nepoužívajte rozpúšťadlá
Profilová násada (obr. E)
•
Profilová násada sa používa na brúsenie obrysov.
•
Odstráňte skrutku (9).
•
Vyberte z brúsnej základne kosoštvorcový držiak
násady (5).
•
Pripevnite k brúsnej základni profilovú násadu (8).
•
Zaskrutkujte a dotiahnite skrutku.
Ochrana životného prostredia
Triedenie odpadu. Tento výrobok nesmie byť
likvidovaný spolu s bežným komunálnym
odpadom.
Nasadenie a vybratie brúsneho profilu (obr. F1 a F2)
•
Vyberte si brúsny profil, ktorý bude najlepšie
vyhovovať vykonávanej brúsnej aplikácii.
•
Vložte jeden koniec brúsneho profilu (10) do drážky
v prednej časti držiaku brúsnych profilov (8).
•
Zatlačte na druhý koniec brúsneho profilu tak,
aby došlo k jeho zacvaknutiu a riadnemu usadeniu.
•
Ak chcete brúsny profil vybrať, zatlačte ho dopredu
a vytiahnite jeho zadnú časť z držiaku profilov
(obr. F2).
Ak nebudete náradie Black & Decker ďalej používať
alebo ak chcete náradie nahradiť novým, nelikvidujte
toto náradie v bežnom komunálnom odpadu. Odovzdajte
výrobok do miestnej zberne triedeného odpadu.
Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné
využitie použitých výrobkov a obalových
materiálov. Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Pripevnenie brúsneho listu k brúsnemu profilu (obr. G)
•
Zarovnajte brúsny list (15) s brúsnym profilom
(10).
•
Pritlačte brúsny list na brúsny profil a uistite sa,
či brúsny list kopíruje tvar profilu.
Miestne predpisy môžu upravovať spôsob likvidácie
domácich elektrických spotrebičov v miestnych zberniach
alebo v mieste nákupu výrobku.
6
Po ukončení životnosti výrobkov Black & Decker
poskytuje spoločnosť Black & Decker možnost recyklácie
týchto výrobkov. Ak chcete využiť túto službu, dopravte
prosím Vaše nepotrebné výrobky do značkového servisu,
kde na vlastné náklady zaistia ich recykláciu a ekologické
spracovanie.
Adresu najbližšieho značkového servisu nájdete u svojho
značkového predajcu Black & Decker na adrese, ktorá
je uvedená v tomto návode. Prehľad autorizovaných
servisov Black & Decker a rovnako ďalšie informácie
týkajúce sa nášho popredajného servisu môžete nájsť
tiež na internetovej adrese: www.2helpU.com
Technické údaje
Napájacie napätie
Príkon
Otáčky naprázdno
VAC
W
min-1
KA165GT/KA165GTK
230
55
11,000
Vyhlásenie o zhode
KA165GT/KA165GTK
Spoločnosť Black & Decker prehlasuje, že tieto výrobky
zodpovedajú nasledujúcim normám: 98/37/EC, 89/336/
EEC, EN 50144, EN 55014, EN 61000
LpA (akustický tlak)
LWA (akustický výkon)
Vibrácie prenášané na obsluhu
59 dB(A)
72 dB(A)
2.5 m/s2
Kevin Hewitt
Riaditeľ oddelenia
spotrebiteľskej techniky
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, United Kingdom
7
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, pílové kotúče,
hobľovacie nože, brúsne kotúče, pílové listy,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo prístroja
poškodené opotrebovaním.
Politika služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom je
náš najvyšší cieľ.
Kedykoľvek budete potrebovať radu či pomoc,
obráťte sa s dôverou na náš najbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na najvyššej úrovni.
Toto náradie nie je vhodné pre profesionálne
použitie.
Záruka Black & Decker 2 roky
Black & Decker
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto kvalitného
výrobku Black&Decker.
Stará Vajnorská cesta 8
Náš záväzok ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme
tiež naše služby zákazníkom.
Slovenská republika
Preto ponúkame záručnú dobu ďaleko presahujúcu
minimálne požiadavky vyplývajúce zo zákona.
Tel.:
+421 2 446 38 121, 3
Fax:
+421 2 446 38 122
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 2 ročnú záruku istoty. Ak sa objavia
akékoľvek materiálové, alebo výrobné chyby
v priebehu 24 mesiacov od zakúpenia prístroja,
ručíme za ich bezplatné odstránenie, prípadne,
podľa nášho uváženia, bezplatnú výmenu prístroja
za nasledujúcich podmienok:
www.blackanddecker.sk
•
Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom Black & Decker a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených servisných
stredísk Black & Decker, ktoré sú autorizované
na vykonávanie záručných opráv.
•
Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými zariadeniami
a príslušenstvom BBW či Piranha, ktoré
je vyslovene odporúčané ako vhodné na
použitie spolu s prístrojom Black & Decker.
•
Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
•
Prístroj nevykazuje žiadne príčiny poškodenia
spôsobené opotrebovaním.
831 04 Bratislava 3
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
02/2007
Naviac servis Black & Decker poskytuje na všetky
vykonávané prevedené opravy a vymenené
náhradné diely ďalšiu servisnú záručnú dobu
v trvaní 6 mesiacov.
zst00043695 - 26-04-2007
8
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
9
KA165GT - - - A
PALM GRIP SANDER 1
©
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising