KA198GT | Black&Decker KA198GT RANDOM ORBIT SANDER instruction manual

Powerful Solutions
TM
Upozornění !
Určeno pro kutily.
588888-09 CZ
Přeloženo z původního návodu
www.blackanddecker.eu
KA198
KA198GT
2
3
ČEŠTINA
e.
Použití výrobku
Vaše excentrická bruska Black & Decker je určena pro
broušení dřeva, kovu, plastů a lakovaných povrchů.
Tento výrobek je určen pouze pro spotřebitelské
použití.
f.
Bezpečnostní pokyny
Všeobecné bezpečnostní pokyny pro práci
s elektrickým nářadím
3.
a.
Varování! Pozorně si přečtěte veškerá
bezpečnostní varování a pokyny.
Nedodržení uvedených pokynů může
způsobit úraz elektrickým proudem, vznik
požáru nebo vážné zranění.
b.
Veškerá bezpečnostní varování a pokyny uschovejte
pro případné další použití.
Označení elektrické nářadí ve všech níže uvedených
upozorněních odkazuje na vaše nářadí napájené ze
sítě (obsahuje napájecí přívodní šňůru) nebo nářadí
napájené bateriemi (bez napájecího kabelu).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
c.
Bezpečnost v pracovním prostoru
Udržujte pracovní prostor v čistotě a dobře
osvětlený. Nepořádek na pracovním stole
a nedostatek světla v jeho okolí vedou k nehodám.
S elektrickým nářadím nepracujte ve výbušných
prostorách, jako jsou například prostory
s výskytem hořlavých kapalin, plynů nebo
prašných látek. Elektrické nářadí je zdrojem
jiskření, jež může způsobit vznícení hořlavin.
Při práci s elektrickým nářadím udržujte děti
a okolní osoby mimo jeho dosah. Rozptylování
může způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.
d.
e.
Elektrická bezpečnost
Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí
odpovídat zásuvce. Zástrčku nikdy žádným
způsobem neupravujte. Nepoužívejte
u uzemněného elektrického nářadí žádné
upravené zástrčky. Neupravované zástrčky
a odpovídající zásuvky snižují riziko vzniku úrazu
elektrickým proudem.
Nedotýkejte se uzemněných povrchů, jako jsou
například potrubí, radiátory, elektrické sporáky a
chladničky. Při uzemnění vašeho těla hrozí zvýšené
nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo
vlhkému prostředí.
Pokud do nářadí vnikne voda, zvýší se riziko úrazu
elektrickým proudem.
S napájecím kabelem zacházejte opatrně.
Nikdy nepoužívejte napájecí kabel k přenášení
nářadí, k jeho posouvání a při odpojování
nářadí od elektrické sítě za něj netahejte.
Zabraňte kontaktu kabelu s mastnými, horkými
a ostrými předměty a pohyblivými částmi nářadí.
Poškozený nebo zauzlený napájecí kabel zvyšuje
riziko úrazu elektrickým proudem.
f.
g.
4.
a.
b.
c.
4
Při práci s nářadím venku používejte prodlužovací
kabely určené pro venkovní použití. Volba kabelu
určeného k venkovnímu použití snižuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
Musíte-li s elektrickým nářadím pracovat ve
vlhkém prostředí, použijte napájecí zdroj
s proudovým chráničem (RCD). Použití
proudového chrániče (RCD) snižuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
Osobní bezpečnost
Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co provádíte
a při práci s elektrickým nářadím přemýšlejte.
Nepoužívejte elektrické nářadí, jste-li unaveni,
pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilka
nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může
vést k vážnému úrazu.
Používejte prvky osobní ochrany. Vždy používejte
vhodnou ochranu zraku. Ochranné prostředky
jako respirátor, neklouzavá pracovní obuv, přilba
a chrániče sluchu, používané v příslušných
podmínkách, snižují riziko poranění osob.
Zabraňte náhodnému spuštění. Před připojením
zdroje napětí nebo před vložením baterie a před
zvednutím nebo přenášením nářadí zkontrolujte,
zda je vypnutý hlavní spínač.
Přenášení nářadí s prstem na hlavním spínači
nebo připojení napájecího kabelu k elektrické síti,
je-li hlavní spínač nářadí v poloze zapnuto, může
způsobit úraz.
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte, zda
nejsou v jeho blízkosti klíče nebo seřizovací
přípravky. Ponechané seřizovací klíče mohou být
zachyceny rotujícími částmi nářadí a mohou tak
způsobit úraz.
Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy udržujte
vhodný a pevný postoj. Tak je umožněna lepší
ovladatelnost nářadí v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv nebo
šperky. Dbejte na to, aby se vaše vlasy, oděv a
rukavice nedostaly do kontaktu s pohyblivými
částmi. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy
mohou být pohyblivými díly zachyceny.
Pokud jsou zařízení vybavena adaptérem pro
připojení odsávacího zařízení, zajistěte jeho
správné připojení a řádnou funkci. Použití těchto
zařízení může snížit nebezpečí týkající se prachu.
Použití elektrického nářadí a jeho údržba
Elektrické nářadí nepřetěžujte. Používejte
správný typ nářadí pro prováděnou práci. Při
použití správného typu nářadí bude práce provedena
lépe a bezpečněji.
Pokud nelze hlavní vypínač nářadí zapnout
a vypnout, s nářadím nepracujte. Jakékoli
elektrické nářadí s nefunkčním hlavním spínačem
je nebezpečné a musí být opraveno.
Před výměnou jakýchkoli částí, příslušenství či
jiných připojených součástí, před prováděním
servisu nebo pokud nářadí nepoužíváte, odpojte
jej od elektrické sítě nebo vyjměte baterii. Tato
d.
e.
f.
g.
5.
a.
preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko
náhodného spuštění nářadí.
Pokud nářadí nepoužíváte, uložte jej mimo
dosah dětí a zabraňte tomu, aby bylo toto nářadí
použito osobami, které nejsou seznámeny s jeho
obsluhou nebo s tímto návodem. Elektrické nářadí
je v rukou nekvalifikované obsluhy nebezpečné.
Údržba nářadí. Zkontrolujte vychýlení nebo
zaseknutí pohyblivých částí, poškození
jednotlivých dílů a jiné okolnosti, jež mohou
mít vliv na chod nářadí. Je-li nářadí poškozeno,
nechejte jej před použitím opravit. Mnoho nehod
vzniká v důsledku nedostatečné údržby nářadí.
Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Řádně
udržované řezné nástroje s ostrými břity se méně
zanáší a lépe se ovládají.
Používejte elektrické nářadí, příslušenství
a držáky nástrojů podle těchto pokynů a berte
v úvahu provozní podmínky a práci, která
bude prováděna. Použití elektrického nářadí
k jiným účelům, než k jakým je určeno, může být
nebezpečné.
•
•
Bezpečnost ostatních osob
•
Opravy
Svěřte opravu vašeho elektrického nářadí pouze
osobě s příslušnou kvalifikací, která bude
používat výhradně originální náhradní díly. Tím
zajistíte bezpečný provoz nářadí.
•
Doplňkové bezpečnostní pokyny pro
práci s elektrickým nářadím
Varování! Další
týkající se brusek
•
•
•
•
•
bezpečnostní
- V pracovním prostoru nejezte, nepijte a nekuřte.
- Zajistěte bezpečnou likvidaci prachu a ostatních
nečistot vzniklých při broušení.
Toto nářadí není určeno k použití osobami (včetně
dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem
zkušeností a znalostí, pokud těmto osobám
nebyl stanoven dohled, nebo pokud jim nebyly
poskytnuty instrukce týkající se použití nářadí
osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti by
měly být pod dozorem, aby si s nářadím nehrály.
Použití tohoto nářadí je popsáno v tomto návodu.
Použití jakéhokoli jiného příslušenství nebo
přídavných zařízení, nebo jakékoli jiné využití
tohoto nářadí, než je popsáno v tomto návodu
k obsluze, může představovat riziko zranění osob
nebo způsobení hmotných škod.
Toto zařízení není určeno k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud těmto osobám nebyl stanoven dohled, nebo pokud jim nebyly poskytnuty
instrukce týkající se použití nářadí osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
Děti by měly být pod dozorem, aby si s nářadím
nehrály.
Zbytková rizika.
Je-li nářadí používáno jiným způsobem, než je uvedeno
v přiložených bezpečnostních varováních, mohou
se objevit dodatečná zbytková rizika. Tato rizika
mohou vzniknout v důsledku nesprávného použití,
dlouhodobého použití atd.
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní
předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení, určitá
zbytková rizika nemohou být vyloučena. Tato rizika jsou
následující:
•
Zranění způsobená kontaktem s rotujícími
nebo pohyblivými díly nářadí.
•
Zranění způsobená při výměně jakýchkoli dílů,
pracovních nástrojů nebo příslušenství.
•
Zranění způsobená dlouhodobým použitím
nářadí. Používáte-li jakékoli nářadí delší dobu,
zajistěte, aby byly prováděny pravidelné přestávky.
•
Poškození sluchu.
•
Zdravotní rizika způsobená vdechováním prachu vytvářeného při použití nářadí (příklad:
- práce se dřevem, zejména s dubovým, bukovým a MDF).
pokyny
Držte elektrické nářadí za izolované rukojeti,
protože může dojít k zachycení napájecího
kabelu brusným pásem nebo základnou
brusky. Při kontaktu s „živým“ vodičem způsobí
neizolované kovové části nářadí obsluze úraz
elektrickým proudem.
Pro zajištění a upnutí obrobku k pracovnímu
stolu používejte svorky nebo jiné vhodné
prostředky. Držení obrobku rukou nebo opření
obrobku o část těla nezajistí jeho stabilitu a může
vést k ztrátě kontroly.
Varování! Vyvarujte se kontaktu nebo vdechnutí
prachu vzniklého broušením. Tento prach může
ohrožovat zdraví obsluhy a okolo stojících osob.
Používejte masku proti prachu určenou speciálně
na ochranu před toxickým prachem a podobnými
zplodinami a zajistěte, aby byly takto chráněny
všechny osoby nacházející se nebo vstupující do
pracovního prostoru.
Po broušení odstraňte všechen prach.
Buďte velmi opatrní při broušení povrchů opatřených
nátěry, které mohou obsahovat přísadu olova, nebo
při broušení dřevěných nebo kovových materiálů, při
kterém mohou vznikat toxické látky:
- Zamezte vstupu dětí a těhotných žen do pracovního
prostoru.
Vibrace
Deklarovaná úroveň vibrací uvedená v technických
údajích a v prohlášení o shodě byla měřena v souladu
se standardní zkušební metodou předepsanou normou
EN 60745 a může být použita pro srovnání jednotlivých
nářadí mezi sebou.
Deklarovaná úroveň vibrací může být také použita
k předběžnému stanovení doby práce s tímto výrobkem.
5
Varování! Úroveň vibrací při aktuálním použití
elektrického nářadí se může od deklarované úrovně
vibrací lišit v závislosti na způsobu použití výrobku.
Úroveň vibrací může být vzhledem k uvedené hodnotě
vyšší.
Připojení vysavače (obr. C)
•
Do výstupního otvoru pro odvod prachu (6) zasuňte
nástavec (3).
•
Připojte k adaptéru hadici vysavače (7).
Použití
Při stanovení doby vystavení se působení vibrací,
z důvodu určení bezpečnostních opatření podle normy
2002/44/EC k ochraně osob pravidelně používajících
elektrické nářadí v zaměstnání, by měl předběžný
odhad působení vibrací brát na zřetel aktuální
podmínky použití nářadí s přihlédnutím na všechny
části pracovního cyklu, jako jsou doby, při které je
nářadí vypnuto a kdy běží naprázdno.
Varování! Nechejte nářadí pracovat vlastním tempem.
Zamezte přetěžování nářadí.
Štítky na nářadí
Vyprázdnění sáčku na prach
Sáček na prach by měl být vyprázdněn každých
10 minut.
•
Vyprázdněte sáček na prach vyklepáním.
Zapnutí a vypnutí
•
Chcete-li nářadí zapnout, nastavte hlavní spínač (1)
do polohy I.
•
Chcete-li nářadí vypnout, nastavte hlavní spínač do
polohy O.
Na nářadí jsou následující piktogramy:
Varování! Z důvodu snížení rizika
způsobení úrazu si uživatel musí přečíst
tento návod k obsluze.
Rady pro optimální použití (obr. D - G)
•
Nevyvíjejte na brusku nadměrný tlak.
•
Pravidelně kontrolujte stav brusného listu.
Je-li to nutné, vyměňte jej.
•
Vždy provádějte broušení po směru vláken dřeva.
•
Provádíte-li broušení nátěrových vrstev před
nanesením nové vrstvy barvy, používejte brusný
papír s velmi jemnými brusnými zrny.
•
Na velmi nerovných površích nebo při odstraňování
nátěrových vrstev zahajte práci s brusným papírem
s hrubými zrny. Na ostatních površích zahajte práci
s brusným papírem se střední velikostí zrn. V obou
případech postupně nahrazujte hrubější brusný
papír jemnějším, abyste dosáhli dokonalé povrchové
úpravy.
•
Další informace týkající se příslušenství získáte
u autorizovaného prodejce.
Elektrická bezpečnost
Toto nářadí je chráněno dvojitou izolací.
Z tohoto důvodu není nutná ochrana
uzemněním. Vždy zkontrolujte, zda napětí
v síti odpovídá napětí na výkonovém štítku.
•
Poškozený napájecí kabel musí být vyměněn
výrobcem nebo v autorizovaném servisu
Black & Decker.
Popis
Toto nářadí je vybaveno některými nebo všemi
následujícími prvky.
1. Hlavní spínač
2. Gelová rukojeť
3. Výstup pro odvod prachu
4. Brusný kotouč
Údržba
Vaše nářadí bylo zkonstruováno tak, aby pracovalo co
nejdéle s minimálními nároky na údržbu. Řádná péče
o nářadí a jeho pravidelné čištění vám zajistí jeho
bezproblémový chod. Nepoužívejte žádné brusné čisticí
prostředky nebo rozpouštědla.
Sestavení
Varování! Před montáží se ujistěte, zda je nářadí
vypnuto a zda je napájecí kabel odpojen od zásuvky.
Příslušenství
Uchycení brusného listu (obr. A)
Varování! Nikdy nepoužívejte nářadí bez řádně
připevněného brusného listu nebo bez pracovního
příslušenství.
•
Pevně a rovnoměrně přitlačte brusný list k brusnému
kotouči (4) a ujistěte se, zda jsou otvory v brusném
listu srovnány s otvory v základně.
Vaše nářadí Black & Decker bylo zkonstruováno tak,
aby pracovalo po dlouhou dobu s minimálními nároky
na údržbu. Pomocí tohoto příslušenství dosáhnete
s vaším nářadím nejlepších výsledků.
Varování! Před prováděním jakékoli údržby akumulátorového elektrického nářadí nebo nářadí opatřeného
napájecím kabelem:
•
Vypněte zařízení / nářadí a odpojte napájecí kabel
od sítě.
•
Nebo v případě, kdy je výrobek/nářadí vybaveno snímatelnou baterií, proveďte vypnutí výrobku/nářadí
a vyjmutí baterie.
Nasazení a sejmutí sáčku na prach (obr. B)
•
Připevněte sáček na prach (5) k výstupnímu otvoru
pro odvod prachu (3).
•
Chcete-li sáček na prach sejmout, stáhněte jej
z výstupního otvoru pro odvod prachu.
6
•
•
•
•
•
Nebo v případě, kdy je výrobek/nářadí vybaveno
integrovanou baterií, nechejte baterii při provozu
zcela vybít a potom výrobek/nářadí vypněte.
Před čištěním nabíječky odpojte nabíječku od sítě.
Vaše nabíječka nevyžaduje žádnou údržbu mimo
pravidelné čištění.
Pravidelně čistěte větrací otvory na vašem zařízení/nářadí/nabíječce měkkým kartáčem nebo suchým hadříkem.
Pomocí vlhkého hadříku pravidelně čistěte kryt motoru. Nepoužívejte žádné abrazivní čistící prostředky nebo rozpouštědla.
Pravidelně otvírejte sklíčidlo a poklepáním odstraňte prach z vnitřní části nářadí.
Hladina akustického tlaku podle normy EN 60745:
Akustický tlak (LpA) 83 dB(A), odchylka (K) 3 dB(A)
Akustický výkon (LWA) 94 db(A), odchylka (K) 3 dB(A)
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet)
podle normy EN 60745:
Hodnota vibrací (ah) 7,4 m/s2, odchylka (K) 1,5 m/s2
Prohlášení o shodě - EC
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
10
KA198 / KA198GT
Ochrana životního prostředí
Společnost Black & Decker prohlašuje, že tyto
produkty popisované v technických údajích splňují
požadavky následujících norem:
Tříděný odpad. Toto zařízení nesmí být
odhozeno do běžného domovního odpadu.
2006/42/EC, EN60745-1, EN60745-2-4
Jednoho dne zjistíte, že nářadí Black & Decker musíte
vyměnit nebo jej nebudete dále používat. V tomto případě
myslete na ochranu životního prostředí a nevyhazujte
přístroj do domácího odpadu. Odevzdejte výrobek do
místní sběrny tříděného odpadu.
Chcete-li získat další informace, kontaktujte
prosím společnost Black & Decker na následující
adrese nebo na adresách, které jsou uvedeny
na konci tohoto návodu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení
technických údajů a provádí toto prohlášení
v zastoupení společnosti Black & Decker.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné
využití použitých výrobků a obalových materiálů. Opětovné použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí před znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Při zakoupení nových výrobků Vám prodejny, místní
sběrny odpadů nebo recyklační stanice poskytnou
informace o správné likvidaci elektro odpadů
z domácnosti.
Kevin Hewitt
Viceprezident pro spotřebitelskou techniku
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
01/04/2010
Black & Decker poskytuje službu odběru a recyklace
výrobků Black & Decker po uplynutí doby jejich technické
životnosti. Chcete-li získat výhody této služby, odevzdejte
prosím Vaše nářadí jakémukoliv autorizovanému zástupci
servisu Black & Decker, který nářadí odebere a zajistí
jeho recyklaci.
Místo vaší nejbližší autorizované servisní pobočky
Black & Decker se dozvíte na příslušné adrese uvedené
na zadní straně této příručky. Přehled autorizovaných
servisů Black & Decker a rovněž další informace týkající
se našeho poprodejního servisu můžete nalézt také na
internetové adrese: www.2helpU.com
Technické údaje
KA198/GT Typ 1
Napájecí napětí
V
230
Příkon
W
260
Otáčky (naprázdno)
min-1
13000
Počet kmitů (naprázdno)
min-1
26000
Plocha brusné základny
mm
Ø 125
Hmotnost
kg
1,42
7
Záruka
Společnost Black & Decker je přesvědčena o kvalitě
svých výrobků a nabízí mimořádnou záruku. Tato záruka je nabízena ve prospěch zákazníka a nijak neovlivní jeho zákonná záruční práva. Tato záruka platí
ve všech členských státech EU a v evropské zóně
volného obchodu EFTA.
Objeví-li se na výrobku Black & Decker, v průběhu
24 měsíců od zakoupení, jakékoli materiálové či výrobní vady, společnost Black & Decker garantuje ve
snaze o minimalizování vašich starostí bezplatnou
výměnu vadných dílů, opravu nebo výměnu celého
výrobku za níže uvedených podmínek:
•
Výrobek nebyl používán pro obchodní nebo profesionální účely a nedocházelo-li k jeho pronájmu.
•
Výrobek nebyl vystaven nesprávnému použití
a nebyla zanedbána jeho předepsaná údržba.
•
Výrobek nebyl poškozen cizím zaviněním.
•
Opravy nebyly prováděny jinými osobami, než
autorizovanými opraváři nebo mechaniky autorizovaného servisu Black & Decker.
Požadujete-li záruční opravu, budete muset prodejci nebo zástupci autorizovaného servisu předložit doklad o zakoupení výrobku. Místo nejbližšího
autorizovaného servisu Black & Decker naleznete na
příslušné adrese uvedené v tomto návodu. Seznam
autorizovaných servisů Black & Decker a podrobnosti o poprodejním servisu naleznete také na internetové adrese: www.2helpU.com
Navštivte prosím naši internetovou stránku
www.blackanddecker.co.uk,
abyste
mohli zaregistrovat váš nový výrobek Black & Decker
a kde budete informováni o našich nových
výrobcích a speciálních nabídkách. Na adrese
www.blackanddecker.co.uk jsou k dispozici další
informace o značce Black & Decker a o celé řadě
našich dalších výrobků.
8
BLACK & DECKER TRADING S.R.O.
Klášterského 2
143 00 Praha 4 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Fax: 00420 2 417 70 204
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 577 008 559
BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
Fax: 00421 2 446 38 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Južná trieda 17
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
zst00129054 - 09-06-2010
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
02/07
Podpis
Download PDF

advertising