LZR4 | Black&Decker LZR4 LASER Type H1 instruction manual

505101-09 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
www.blackanddecker.eu
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MODEL LZR4
2
POLSKI
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Naprawy
Ten przyrząd firmy Black & Decker jest przeznaczony
głównie dla majsterkowiczów do rzutowania linii laserowych. Urządzenie to nie nadaje się do zastosowań
profesjonalnych.
♦
♦
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Ostrzeżenie! Przy korzystaniu z przyrządów
dokładnie przestrzegaj wskazówek zawartych
w tej instrukcji, a także przepisów bhp, by nie
narazić się na pożar, wyciek elektrolitu, czy też
na doznanie urazu ciała i szkód rzeczowych.
♦
♦
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa
pracy baterii
♦
♦
Przed użyciem przyrządu dokładnie przeczytaj
niniejszą instrukcję.
Przechowuj tę instrukcję.
♦
Utrzymuj porządek w miejscu pracy.
♦
♦
Nieporządek w miejscu pracy grozi wypadkiem.
Uwzględniaj wpływy otoczenia.
♦
Przyrząd ten jest zgodny z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.
Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez
uprawnionych do tego specjalistów przy użyciu
oryginalnych części zamiennych; w przeciwnym
razie użytkownik naraża się na nieprzewidywalne
konsekwencje.
Nie wystawiaj przyrządu na działanie deszczu. Nie
używaj go też w wilgotnym ani mokrym otoczeniu.
Zadbaj o dobre oświetlenie miejsca pracy. Nie
włączaj przyrządu w miejscach, gdzie występuje
niebezpieczeństwo pożaru bądź wybuchu, na
przykład w pobliżu palnych cieczy i gazów.
W żadnym wypadku nie próbuj otwierać baterii.
Nie składuj baterii w miejscu, w którym temperatura
może przekroczyć 40 °C.
Przy utylizacji baterii i akumulatorów przestrzegaj
wskazówek zamieszczonych w punkcie „Ochrona
środowiska”. Nie wrzucaj baterii do ognia!
W ekstremalnych warunkach zastosowania z baterii
może wyciekać elektrolit. W razie zauważenia cieczy
na obudowie baterii:
Ostrożnie wytrzyj baterię szmatą. Uważaj, by
roztwór nie zetknął się ze skórą.
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa
pracy lasera
Ostrzeżenie! Promieniowanie laserowe!
Nie dopuszczaj dzieci do miejsca pracy.
♦
Nigdy nie patrz bezpośrednio w promień
laserowy.
Nie dopuszczaj dzieci, osób postronnych ani
zwierząt do miejsca pracy i pilnuj, by nie dotykały
przyrządu.
Nie używaj przyrządów optycznych do obserwowania promieniowania laserowego.
Nie pochylaj się za bardzo do przodu.
♦
Zachowuj stabilną postawę, by nie stracić równowagi
w jakiejś pozycji roboczej.
LASER RADIATION
DO NOT STARE INTO BEAM
CLASS 2 LASER PRODUCT
PER EN60825-1:1 2007
Pmax < 1 mW, λ = 630 - 675 mm
Zawsze zachowuj uwagę.
♦
♦
Koncentruj się na swojej pracy. Postępuj rozsądnie.
Nie używaj przyrządu, gdy jesteś zmęczony.
Używaj przyrządów zgodnie
z przeznaczeniem
Zabrania się używania tego przyrządu laserowego przez osoby, które nie ukończyły 16.
roku życia.
♦
W niniejszej instrukcji opisano zgodne z przeznaczeniem zastosowanie przyrządu.
Ostrzeżenie! Używanie innych wkładek i wyposażenia
dodatkowego, niż zalecane w tej instrukcji, lub wykonywanie prac niezgodnych z przeznaczeniem produktu
może doprowadzić do wypadku.
♦
♦
Kontroluj przyrząd pod względem uszkodzeń
♦
♦
♦
Przed użyciem sprawdź przyrząd, czy jest całkowicie
sprawny i prawidłowo działa.
Nie używaj przyrządu, gdy jakaś jego część jest
uszkodzona.
Bezpiecznie przechowuj swoje przyrządy.
♦
Zapoznaj się z charakterystyką przyrządu laserowego.
♦
Nieużywane przyrządy i baterie przechowuj w suchym, niedostępnym dla dzieci miejscu.
♦
3
Laser ten odpowiada klasie 2 według normy
EN 60825-1. Nie wymieniaj diody laserowej na
diodę innego typu. Naprawę uszkodzonego lasera
zleć autoryzowanemu warsztatowi serwisowemu.
Lasera używaj wyłącznie do rzutowania linii laserowych.
Spojrzenie w promień emitowany przez laser
klasy 2 nie jest szkodliwe, jeżeli nie trwa dłużej niż
0,25 s. Odruch zamykania powiek na ogół stanowi
wystarczającą ochronę. Przy odległościach powyżej
1 m laser odpowiada klasie 1, co oznacza, że jest
całkowicie bezpieczny.
Nigdy nie patrz bezpośrednio ani umyślnie w promień laserowy.
Nie używaj żadnych przyrządów optycznych do
obserwowania promienia laserowego.
♦
Nie stawiaj przyrządu w miejscu, w którym promień
laserowy jest emitowany na wysokości oczu przechodzących osób.
♦
Nie dopuszczaj dzieci w pobliże lasera.
Ostrzeżenie! Ten przyrząd laserowy jest przeznaczony
wyłącznie do użytku w zamkniętych pomieszczeniach.
Nie wykorzystuj go na wolnym powietrzu.
na belce stropowej bądź innej stabilnej konstrukcji.
Wskazówka: Linie laserowe przebiegają poziomo tylko
wtedy, gdy przyrząd jest utrzymywany w pionie z dokładnością do 5°.
Mocowanie lasera na statywie (rys. C)
♦
♦
Pozostałe zagrożenia
♦
Przy korzystaniu z przyrządu występują dodatkowe
zagrożenia być może nieuwzględnione w przepisach
bezpieczeństwa. Z reguły zachodzą one w przypadku
niewłaściwego lub zbyt długiego używania narzędzia.
Nawet przy przestrzeganiu odnośnych przepisów bezpieczeństwa i stosowaniu przewidzianych urządzeń
zabezpieczających nie da się uniknąć pewnych zagrożeń.
Zaliczają się do nich:
♦
Obrażenia ciała wskutek dotknięcia obracających
się/ruchomych elementów.
♦
Oparzenia wskutek dotknięcia gorących elementów.
♦
Skaleczenia, jakich można doznać przy wymianie
elementów lub akcesoriów.
♦
Narażenie zdrowia przy dłuższym używaniu przyrządu. W takich sytuacjach rób regularne przerwy
w pracy.
Zawieszanie lasera (rys. rys. A i D)
♦
♦
♦
Ustawienie
♦
Ustaw statyw na gładkiej, płaskiej powierzchni.
♦
Otwórz dźwignie ustalające (7) (rys. A) i wysuń nóżki
na żądaną długość.
♦
Zamknij dźwignie, by ustalić nóżki w wybranym
położeniu.
♦
Zamocuj laser na statywie.
Zabrania się używania tego przyrządu przez dzieci i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej,
czuciowej lub umysłowej. To samo dotyczy osób
niedoświadczonych, chyba że znajdują się pod
nadzorem odpowiedzialnego za bezpieczeństwo
fachowca.
Pilnuj dzieci, by nie bawiły się tym urządzeniem.
Regulacja
♦
Poluzuj pokrętło ustalające (10) (rys. E).
♦
Wyciągnij składaną korbę (9) i obróć ją aż do uzyskania żądanej wysokości.
♦
Mocno dokręć pokrętło (10), by ustalić statyw na
wybranej wysokości.
Zastosowanie
Elementy lasera
♦
Laser ten zawiera niektóre lub wszystkie spośród wymienionych niżej elementów:
1. Wyłącznik
2. Przełącznik trybu pracy
3. Źrenica wyjściowa lasera
4. Pokrywa kieszeni baterii
♦
♦
Rys. A
5.
6.
Pasek do zawieszania (6) przeprowadź przez
szczelinę na górze przyrządu i zamocuj hak.
Tak zawieś przyrząd, by zwisał możliwie w pionowej
pozycji.
Ustawienie i regulacja statywu (rys.
rys. A i E)
Bezpieczeństwo innych osób
♦
Przyłóż laser do trzpienia gwintowanego (8) statywu.
Nakręć laser na statyw i upewnij się, czy jest dobrze
zamocowany.
By zdjąć laser ze statywu, po prostu go wykręć.
Statyw
Pasek do zawieszania
Stosownie do potrzeb zainstaluj przyrząd jednym
z opisanych wyżej sposobów.
By zwiększyć zasięg i dokładność, ustaw laser
w środku przestrzeni pracy. Jasne otoczenie pogarsza widoczność linii laserowej.
Trzeba też zdawać sobie sprawę, że duże wahania
temperatury mogą powodować ruchy lub przesunięcia konstrukcji budynku, statywu, wyposażenia
itp. Może to prowadzić do pogorszenia dokładności
pomiaru. Dlatego przed każdym użyciem sprawdź
ustawienie lasera, czy nie uległo zmianie.
Montaż
Załączanie i wyłączanie (rys. F)
Ostrzeżenie! Sprawdź, czy przyrząd jest wyłączony.
♦
Wkładanie baterii (rys. B)
♦
♦
♦
♦
Zdejmij z przyrządu pokrywę kieszeni baterii (4).
Połącz baterię ze stykami, przy czym większy biegun
baterii musi być połączony z mniejszym stykiem.
Ponownie przyłóż pokrywę i zatrzaśnij ją na swoim
miejscu.
By załączyć przyrząd, przesuń wyłącznik (1) w prawo.
By wyłączyć przyrząd, przesuń wyłącznik (1) w lewo.
Wybór trybu pracy (rys. F)
♦
♦
Ustawienie przyrządu (rys. rys. A, C i D)
Przyrząd może być ustawiony na płaskiej powierzchni, jak
np. podłoga lub stół. Alternatywnie można go zamontować
na statywie (5) lub też, korzystając z paska (6), zawiesić
4
Dla rzutowania pojedynczej linii laserowej na odcinku
1/3 okręgu (kąt 120 °) przełącznik trybu pracy (2)
przesuń w lewo.
Dla rzutowania potrójnej linii laserowej na całym
okręgu (kąt 360 °) przełącznik trybu pracy (2) przesuń w prawo.
Konserwacja
Przyrządy sieciowe i akumulatorowe firmy Black & Decker odznaczają się dużą trwałością użytkową i prawie
nie wymagają konserwacji. Jednak w celu zapewnienia
ciągłej, bezawaryjnej pracy niezbędne jest ich regularne
czyszczenie.
Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem konserwacji przyrządów sieciowych lub akumulatorowych wykonaj następujące czynności:
♦
Gdy przyrząd zawiera oddzielne baterie lub akumulator, wyjmij je po uprzednim wyłączeniu urządzenia.
♦
Systematycznie za pomocą miękkiej szczoteczki
lub suchej szmaty czyść szczeliny wentylacyjne
w przyrządzie i ładowarce.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Wyrobu tego
nie wolno wyrzucać do normalnych śmieci
z gospodarstw domowych.
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony zastąpić wyrób Black & Decker nowym sprzętem lub nie będziesz go
już potrzebować, w trosce o ochronę środowiska nie wyrzucaj go do śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie
oddaj do specjalistycznego zakładu utylizacji odpadów.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych wyrobów
i opakowań niektóre materiały mogą być odzyskane i ponownie wykorzystane. W ten sposób
chroni się środowisko naturalne i zmniejsza
popyt na surowce
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli wymagają one
oddawania zużytych elektrycznych urządzeń powszechnego użytku do specjalnych punktów zbiorczych lub
zobowiązują sprzedawców do przyjmowania ich przy
zakupie nowego wyrobu.
Firma Black & Decker chętnie przyjmuje stare, wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje je zgodnie
z obowiązującymi przepisami. By skorzystać z tej usługi,
oddaj zużyty sprzęt do autoryzowanego warsztatu naprawczego, który prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.
W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw
handlowych firmy Black & Decker, które udzielają informacji o warsztatach serwisowych. Ich listę znajdziesz
także w Internecie pod adresem: www.2helpU.com.
Dane techniczne
Napięcie
Rodzaj baterii
Klasa lasera
Temperatura pracy
Masa
LZR4 (H1)
VDC 9
6RL61
2
°C 0 - 40
kg 1,5
5
Black & Decker
b)
termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych.
7.
a)
Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
WARUNKI GWARANCJI:
Firma Black & Decker jest pewna jakości swoich
produktów i oferuje dla nich doskonałą gwarancję.
Niniejsze warunki gwarancji nie pomniejszają
praw klienta wynikających z polskich regulacji
ustawowych lecz są ich uzupełnieniem. Gwarancja jest ważna na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej.
b)
8.
Black & Decker gwarantuje sprawne działanie
produktu w przypadku postępowania zgodnego
z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego odnośnie zasadności zgłaszanych usterek
jest decyzją ostateczną.
Niniejszą gwarancją nie jest objęte dodatkowe
wyposażenie, jeżeli nie została do niego dołączona oddzielna karta gwarancyjna oraz elementy
wyrobu podlegające naturalnemu zużyciu.
3.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę
urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą
uszkodzonych części) w okresie 24 miesięcy
od daty zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi być:
dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną Kartą Gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu sprzedaży
wraz z dokumentami wymienionymi powyżej.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub
używaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub przepisami
bezpieczeństwa. W szczególności profesjonalne użytkowanie amatorskich narzędzi
Black & Decker powoduje utratę gwarancji;
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które
prowadzi do uszkodzeń silnika, przekładni
lub innych elementów a także stosowaniem osprzętu innego niż zalecany przez
Black & Decker;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych
klęsk ży wio łow ych, niepr zewidzianych
wypadków, korozji, normalnego zużycia
w eksploatacji czy też innych czynników
zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby gwarancyjne lub, które były naprawiane
poza Centralnym Serwisem Gwarancyjnym
lub były przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia oraz elementy ulegające naturalnemu
zużyciu.
5.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty
związane z zapewnieniem bezpiecznego
opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku odrzucenia
roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca nadania na koszt adresata.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe, które sprzedały produkt, nie udzielają
upoważnień ani gwarancji innych niż określone w karcie gwarancyjnej. W szczególności
nie obejmują prawa klienta do domagania
się zwrotu utraconych zysków w związku
z uszkodzeniem produktu.
6.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny w terminie:
14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
1.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu spowodowane wadami produkcyjnymi
i wadami materiałowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu
oraz łącznie:
poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
a)
b)
b)
a)
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, faks: (22) 862-08-09
zst00146060- 26-01-2011
6
7
8
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiący
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
01/11
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising