LZR4 | Black&Decker LZR4 LASER Type H1 instruction manual

402011-81 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
www.blackanddecker.eu
LZR4
2
ROMÂNĂ
Destinaţia de utilizare
♦
Această unealtă Black & Decker a fost concepută
pentru a proiecta linii laser ce sunt de ajutor în cazul
aplicaţiilor domestice. Această unealtă este destinată
exclusiv uzului casnic.
Depozitaţi uneltele atunci când nu le
folosiţi
♦
Instrucţiuni de siguranţă
Avertisment! Atunci când utilizaţi unelte
alimentate cu baterii, trebuie să respectaţi
întotdeauna măsurile de siguranţă de bază,
inclusiv cele din continuare, pentru a reduce
riscul de incendiu, de baterii care prezintă
scurgeri de lichide, de vătămări corporale şi
deteriorare a materialelor.
♦
♦
♦
♦
Citiţi cu atenţie tot acest manual înainte de a utiliza
unealta.
Păstraţi acest manual pentru consultare ulterioară.
♦
Zonele şi bancurile de lucru dezordonate pot cauza
accidente.
♦
♦
Nu expuneţi unealta la ploaie. Nu utilizaţi unealta în
condiţii de umezeală sau umiditate. Păstraţi zona
de lucru bine iluminată. Nu utilizaţi unealta acolo
unde există riscul de producere a unui incendiu
sau a unei explozii, de ex. în prezenţa lichidelor şi
gazelor inflamabile.
♦

Ţineţi copiii la distanţă
♦
Nu permiteţi copiilor, vizitatorilor sau animalelor să
se apropie de zona de lucru sau să atingă unealta.
Avertisment! Radiaţia laser.
Menţineţi-vă întotdeauna stabilitatea şi echilibrul.
Nu priviţi în fasciculul laser.
Fiţi vigilent
♦
♦
Nu încercaţi niciodată să desfaceţi acumulatorul
pentru niciun fel de motiv.
Nu depozitaţi în spaţii în care temperatura poate
depăşi 40 °C.
Atunci c ând eliminaţi acumulatorii, urmaţi
instrucţiunile furnizate în secţiunea „Protejarea
mediului înconjurător“. Nu incineraţi acumulatorii.
În condiţii extreme, pot surveni scurgeri din
acumulatori. Atunci când observaţi lichid pe
acumulatori, procedaţi în felul următor:
♦
Ştergeţi cu grijă lichidul folosind o cârpă. Evitaţi
contactul pielii cu lichidul.
Instrucţiuni suplimentare de siguranţă
privind laserele
Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta
de lucru
♦
Această unealtă respectă condiţiile de siguranţă.
Reparaţiile trebuie să fie efectuate exclusiv de către
persoane calificate care folosesc piese de schimb
originale, în caz contrar, se poate genera un pericol
considerabil pentru utilizator.
Instrucţiuni suplimentare de siguranţă
privind acumulatorii ce nu sunt
reîncărcabili
Ţineţi cont de mediul spaţiului de lucru
♦
Atunci când nu sunt folosite, uneltele şi acumulatorii
trebuie să fie depozitate într-un spaţiu uscat, încuiat
sau la înălţime şi nu la îndemâna copiilor.
Reparaţii
Păstraţi zona de lucru curată
♦
Nu utilizaţi unealta în cazul în care există vreo
componentă deteriorată sau defectă.
Nu priviţi direct fasciculul laser cu ajutorul
instrumentelor optice.
Studiaţi
caracteristicile
produsului laser.
Fiţi atenţi la ceea ce faceţi. Faceţi uz de regulile de
bun simţ.
Nu utilizaţi unealta atunci când sunteţi obosiţi.
Utilizaţi unealta corespunzătoare
♦
Destinaţia de utilizare este descrisă în acest
manual de instrucţiuni.
Aver tisment! Utilizarea vreunui accesoriu sau
ataşament sau efectuarea vreunei operaţiuni cu această
unealtă diferite de cele recomandate în prezentul
manual de instrucţiuni poate implica un risc de vătămare
corporală.
Acest produs nu trebuie să fie utilizat de copii
cu vârsta sub 16 ani.
♦
Inspectaţi pentru a depista
componentele deteriorate
♦
Înainte de utilizare, verifi caţi cu atenţie unealta
pentru a depista eventualele deteriorări. Asiguraţivă că unealta va funcţiona corespunzător şi că va
efectua funcţia pentru care a fost proiectat.
♦
♦
3
Acest laser se încadrează în clasa 2 conform cu
EN 60825-1. Nu înlocuiţi o diodă laser cu una de
tip diferit. În cazul în care laserul este deteriorat,
prevedeţi repararea acestuia de către un agent de
reparaţii autorizat.
Nu utilizaţi laserul în scopuri diferite de proiecţia
liniilor laser.
Expunerea ochilor la fasciculul unui laser din clasa
2 este considerată a fi sigură pe o durată de maxim
Asamblare
0,25 secunde. Reflecţiile genelor vor furniza în mod
normal o protecţie corespunzătoare. Pe distanţe de
peste 1 m, laserul se încadrează în clasa 1 şi este,
astfel, considerat complet sigur.
♦ Nu priviţi niciodată direct şi în mod intenţionat în
fasciculul laser.
♦ Nu utilizaţi instrumente optice pentru a privi
fasciculul laser.
♦ Nu instalaţi unealta într-o poziţie în care fasciculul
laser poate trece la nivelul capului persoanelor.
♦ Nu lăsaţi copiii să se apropie de laser.
Avertisment! Această unealtă este destinată exclusiv
uzului în spaţii închise. Nu utilizaţi unealta pentru
aplicaţii în aer liber.
Avertisment! Asiguraţi-vă că unealta este oprită.
Montarea acumulatorului (fig. B)
♦
♦
♦
Instalarea uneltei (fig. A, C şi D)
Unealta poate fi instalată pe o suprafaţă orizontală,
cum ar fi podeaua sau o masă. Alternativ, unealta
poate fi montată pe un trepied (5). Unealta poate fi, de
asemenea, agăţată de o grindă sau o altă structură
sigură folosind banda de agăţare (6).
Notă: liniile laser vor fi drepte doar dacă unealta este
ţinută la 5° pe verticală.
Riscuri reziduale.
Pot surveni riscuri reziduale suplimentare în timpul
utilizării uneltei, riscuri ce este posibil să nu fie incluse
în avertizările de siguranţă ataşate. Aceste riscuri
pot fi determinate de utilizarea incorectă, utilizarea
prelungită etc.
Nici măcar în cazul aplicării regulamentelor de siguranţă
corespunzătoare şi implementării dispozitivelor de
siguranţă, anumite riscuri reziduale nu pot fi evitate.
Acestea includ:
♦ Vătămări cauzate de atingerea componentelor
mobile.
♦ Vătămări cauzate de atingerea componentelor
fierbinţi.
♦ Văt ămăr i c auzate în momentul schimbăr ii
componentelor sau accesoriilor.
♦ Vătămări cauzate de utilizarea prelungită a
aparatului. La utilizarea unui aparat pe perioade
prelungite, asiguraţi-vă că faceţi pauze la intervale
regulate.
Montarea uneltei pe trepied (fig. C)
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Treceţi banda de agăţare (6) prin fanta din partea
superioară a uneltei şi strângeţi cârligul.
Reglaţi unealta astfel încât să atârne relativ în plan
orizontal.
Instalarea şi reglarea trepiedului (fig.
A şi E)
Instalarea
♦ Alegeţi o suprafaţă netedă şi orizontală pentru a
instala trepiedul.
♦ Desfaceţi încuietorile manetei (7) (fig. A) şi extindeţi
picioarele la lungimea necesară.
♦ Basculaţi încuietorile manetei în poziţia închis
pentru a fixa picioarele.
♦ Montaţi unealta pe trepied.
Acest aparat nu este destinat utilizării de către
persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice,
senzoriale sau mentale reduse sau de către
persoane lipsite de experienţă şi cunoştinţe,
cu excepţia cazurilor în care acestea au fost
supravegheate şi instruite cu privire la utilizarea
aparatului de către o persoană responsabilă pentru
siguranţa lor.
Copiii trebuie să fi e supravegheaţi pentru a vă
asigura că nu se joacă cu aparatul.
Reglarea
♦ Slăbiţi butonul de blocare (10) (fig. E).
♦ Trageţi de mânerul pliabil (9) şi rotiţi până când se
obţine înălţimea necesară.
♦ Strângeţi butonul de blocare (10) pentru a fi xa
trepiedul la înălţimea dorită.
Descriere
Ac e st apar at dispune de une le s au de toate
caracteristicile următoare.
1. Întrerupător de pornire/oprire
2. Selector mod funcţionare
3. Deschidere laser
4. Capac acumulator
Utilizare
♦
♦
Fig. A
5.
6.
Aliniaţi şurubul filetat (8) de pe trepied cu laserul.
Înşurubaţi laserul pe trepied şi asiguraţi-vă că este
bine fixat.
Pentru a îndepărta unealta, deşurubaţi laserul de
pe trepied.
Atârnarea uneltei (fig. A şi D)
Siguranţa terţilor
♦
Scoateţi capacul acumulatorului (4) de pe unealtă.
Conectaţi acumulatorul la conector. Borna mai
mare a acumulatorului se conectează la borna mai
mică a conectorului.
Puneţi capacul la loc şi asiguraţi-vă că este fixat
pe poziţie.
Trepied
Bandă de agăţare
♦
4
Instalaţi unealta după cum este necesar.
Pentru a mări distanţa de lucru şi precizia,
poziţionaţi laserul în mijlocul zonei dvs. de lucru.
Luminozitatea zonei poate afecta vizibilitatea liniei.
Reţineţi că modificările extreme de temperatură
pot determina mişcarea sau deplasarea structurilor
clădirilor, a trepiedelor, a echipamentelor etc. Acest
lucru poate afecta precizia. Verificaţi poziţionarea
înainte de fiecare utilizare deoarece este posibil ca
laserul să se fi deplasat.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent de
reparaţii autorizat contactând biroul Black&Decker la
adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă
a agenţilor de reparaţii Black&Decker autorizaţi şi detalii
complete despre operaţiile de service post-vânzare şi
despre datele de contact sunt disponibile pe Internet la
adresa: www.2helpU.com
Pornirea şi oprirea (fig. F)
♦
♦
Pentru a porni unealta, glisaţi întrerupătorul de
pornire/oprire (1) către dreapta.
Pentru a opri unealta, glisaţi întrerupătorul de
pornire/oprire către stânga.
Specificaţie tehnică
Selectarea modului de funcţionare
(fig. F)
♦
♦
Tensiune
Dimensiune baterie
Clasa laserului
Temperatura de funcţionare
Greutate
Pentru proiectarea unui singur fascicul laser
scanând o treime dintr-un cerc, glisaţi selectorul
modului de funcţionare (2) către stânga.
Pentru proiectarea unui fascicul laser triplu
scanând un cerc întreg, glisaţi selectorul modului
de funcţionare (2) către dreapta.
LZR4 (H 1)
Vc.c. 9
6LR61
2
°C 0-40
kg 1,5
Întreţinerea
Garanţie
Aparatul/unealta dvs. Black&Decker, cu/fără cablu de
alimentare, fost conceput(ă) pentru a opera o perioadă
îndelungată de timp, cu un nivel minim de întreţinere.
Funcţionarea satisfăcătoarea continuă depinde de
îngrijirea corespunzătoare a uneltei şi de curăţarea în
mod regulat.
Avertisment! Înainte de efectuarea operaţiilor de
întreţinere pe uneltele electrice cu cablu/fără cablu:
♦ Opriţi şi scoateţi bateria din aparat/unealtă dacă
acesta/aceasta dispune de un acumulator separat.
♦ Curăţaţi în mod regulat fantele de ventilare de pe
aparat/unealtă folosind o perie moale sau o cârpă
uscată.
Black&Decker are încredere în calitatea produselor sale
şi oferă o garanţie extraordinară. Această declaraţie
de garanţie completează şi nu prejudiciază în niciun
fel drepturile dvs. legale. Garanţia este valabilă pe
teritoriile Statelor Membre ale Uniunii Europene şi în
Zona Europeană de Comerţ Liber.
În cazul în care un produs Black&Decker se defectează
din cauza materialelor, manoperei defectuoase sau
lipsei de conformitate, în termen de 24 de luni de la
data achiziţiei, Black&Decker garantează înlocuirea
componentelor defecte, repararea produselor supuse
uzurii rezonabile sau înlocuirea unor astfel de produse
pentru a asigura inconveniente minime pentru client, cu
excepţia cazurilor în care:
♦ Produsul a fost utilizat în scop comercial,
profesional sau spre închiriere;
♦ Produsul a fost supus utilizării incorecte sau
neglijenţei;
♦ Produsul a suferit deteriorări cauzate de corpuri
străine, substanţe sau accidente;
♦ S-a încercat efectuarea de operaţii de către
persoane diferite de agenţii de reparaţii autorizaţi
sau de personalul de service Black&Decker.
Protejarea mediului înconjurător
Colectarea separată. Acest produs nu trebuie
să fie aruncat împreună cu gunoiul menajer.
În cazul în care constataţi că produsul dvs. Black&Decker
trebuie înlocuit sau în cazul în care nu vă mai este de
folos, nu îl aruncaţi împreună cu gunoiul menajer.
Prevedeţi colectarea separată pentru acest produs.
Colectarea separată a produselor uzate şi a
ambalajelor permite reciclarea şi refolosirea
mater ialelor. Reutilizarea mater ialelor
reciclate contribuie la prevenirea poluării
mediului înconjurător şi reduce cererea de
materii prime.
Pentru a revendica garanţia, va trebui să faceţi dovada
achiziţiei la vânzător sau la agentul de reparaţii autorizat.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent de
reparaţii autorizat contactând biroul Black&Decker la
adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă
a agenţilor de reparaţii Black&Decker autorizaţi şi detalii
complete despre operaţiile de service post-vânzare şi
despre datele de contact sunt disponibile pe Internet la
adresa: www.2helpU.com
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă
colectarea separată a produselor electrice de uz
casnic la centrele municipale de deşeuri sau de către
comerciant atunci când achiziţionaţi un produs nou.
Vă rugăm să vizitaţi site -ul nostru web
www.blackanddecker.co.uk pentru a înregistra
noul dvs. produs Black&Decker şi pentru a fi informat
cu privire la produsele noi şi ofer tele speciale.
Informaţii suplimentare despre marca Black&Decker
şi despre gama noastră de servicii sunt disponibile la
www.blackanddecker.co.uk
Black&Decker pune la dispoziţie o unitate pentru
colectarea şi reciclarea produselor Black&Decker când
acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de funcţionare.
Pentru a benefi cia de acest serviciu, vă rugăm să
returnaţi produsul dvs. la orice agent de reparaţii
autorizat care îl va colecta pentru dvs.
5
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00187566 - 06-09-2012
6
7
8
Download PDF

advertising