DC380 | DeWalt DC380 CUTSAW instruction manual

®
DC380
1
Dansk
5
Deutsch
13
English
22
Español
30
Français
38
Italiano
46
Nederlands
54
Norsk
62
Português
70
Suomi
78
Svenska
85
Türkçe
93
EÏÏËÓÈη
101
Copyright DEWALT
2
1
2
3
4
5
5
8
6
7
A
3
9
5
9
5
B
10
11
C
4
DANSK
TRÅDLØS STEMPELDREVET SAV DC380
Tillykke!
EU-Overensstemmelseserklæring
Du har valgt et DEWALT værktøj. Mange års erfaring,
ihærdig produktudvikling og innovation gør DEWALT
til en af de mest pålidelige partnere for professionelle
brugere.
Tekniske data
DC380
VDC 18
W 340
min-1 0-2.900
mm 2 5,4
kg 2,1
Spænding
Udgangseffekt (max)
Omdrejningstal ubelastet
S laglæ ng de
Vægt (uden batteri)
DC380
DEWALT erklærer at disse værktøjer er konstrueret
i henhold til: 98/37/EØF, 89/336/EØF, 73/23/EØF,
EN 50144, EN 55014-2, EN 55014-1, EN 50260,
EN 60335, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
For yderligere information bedes De venligst
kontakte DEWALT på nedenstående adresse eller se
bagsiden af brugervejledningen.
DC380
Batteri
Batteritype
Spænding
Kapacitet
Vægt
DE9096
NiCd
VDC 18
Ah 2,4
kg 1,0
Lader
Spænding (lysnet)
Batteritype
Ladetid (ca.)
Vægt
DE9116
VAC 230
NiCd/NiMH
min 60/70
kg 0,4
Sikringer:
230 V maskiner
DE9503
NiMH
18
2,6
1,0
DE9130
230
NiCd/NiMH
30
0,52
LpA
(lydniveau)
dB(A)*
90,5
LWA (akustisk styrke)
dB(A)
99
m/s2
9,8 m/s2
Vægtet geometrisk middelværdi
af accelerationsfrekvensen
* ved operatørens øre
Produktudviklingsdirektør
Horst Großmann
10 A
Følgende piktogrammer anvendes i denne håndbog:
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
Angiver risiko for personskade, livsfare
eller ødelæggelse af værktøjet,
hvis brugervejledningens instruktioner
ikke følges.
Angiver risiko for elektrisk stød.
Brandfare.
5
DANSK
Sikkerhedsanvisninger
Når man anvender elværktøj skal de lokale
sikkerhedsbestemmelser altid overholdes for at
nedsætte riskoen for brand, elektrisk stød og
personskader.
Læs hele denne brugsanvisning omhyggeligt
igennem, inden værktøjet tages i brug.
Gem denne manual til fremtidige opslag.
Generelt
1 Hold arbejdsområdet rent.
Rodede områder og bænke kan forvolde ulykker.
2 Tænk på arbejdsmiljøets indflydelse
Udsæt ikke værktøjet for regn. Anvend ikke
værktøjet på fugtige eller våde pladser. Sørg for
en god belysning over arbejdsområdet
(250 – 300 Lux). Anvend ikke værktøjet, hvor der
er risiko for, at der kan opstå brand eller
forekomme eksplosioner. F. eks. aldrig i
nærheden af let antændelige væsker eller gasser.
3 Hold børn borte
Børn, besøgende eller dyr må ikke komme
i nærheden af arbejdsområdet eller røre ved
værktøjet eller netkablet.
4 Klæd dig rigtigt på
Bær ikke løsthængende tøj eller smykker. De kan
sidde fast i bevægelige dele. Brug hårnet, hvis du
har langt hår. Brug passende handsker og
skridsikkert fodtøj, når du arbejder udendørs.
5 Personlig beskyttelse
Brug altid beskyttelsesbriller. Brug ansigts- eller
støvmaske, når brug af værktøjet kan danne støv
eller flyvende partikler. Bær også et varmebestandigt
forklæde, hvis disse partikler er meget varme.
Brug altid høreværn. Bær altid en beskyttelseshjelm.
6 Stræk dig ikke for meget
Sørg for, at du altid har sikkert fodfæste og balance.
7 Vær opmærksom
Se på det du gør. Brug din sunde fornuft.
Brug ikke værktøjet, når du er træt.
8 Sæt arbejdsemnet fast
Brug skruetvinger eller skruestik for at spænde
arbejdsemnet fast. Det er sikrere end at bruge
hånden, og du får begge hænder fri til arbejdet.
9 Tilslut støvudsugningsudstyret
Hvis der findes enheder til at tilslutte støvudsugningsog støvopsamlingsudstyret, skal man sørge for,
at disse er tilsluttet og bruges korrekt.
6
10 Fjern justernøgler og skruenøgler
Kontroller altid at nøgler og justerværktøj er
fjernet fra værktøjet, inden det startes.
11 Brug egnet værktøj
Denne instruktionsbog rummer en beskrivelse af
de formål, som dette værktøj er beregnet til.
Tving ikke små maskiner eller tilbehør til at udføre
et arbejde, som kræver en kraftig maskine.
Maskinen gør arbejdet bedre og mere sikkert ved
den hastighed, som den er beregnet til.
Værktøjet må ikke forceres.
Advarsel! Anvendelse af alt andet tilbehør eller
udstyr eller udførelse af andre opgaver med dette
værktøj end de, der anbefales i dette manual,
kan medføre risiko for personskader.
12 Kontrollér værktøjet for beskadigede dele
Kontrollér omhyggeligt værktøjet og netkablet for
beskadigelser, før det tages i brug. Check de
bevægelige dele for skæv indstilling og
sammenbrændinger, brud på dele, skader på
skærme og kontakter samt alt andet, der kan
påvirke værktøjets funktion. Kontrollér, at værktøjet
fungerer rigtigt og kan udføre det arbejde, det er
beregnet til. Værktøjet må ikke benyttes, hvis én
af delene er beskadiget eller defekt. Brug ikke
værktøjet, hvis det ikke kan tændes og slukkes
ved afbryderen. Alle skadede eller defekte dele
skal repareres eller udskiftes på et autoriseret
DEWALT-værksted. Forsøg aldrig selv at reparere
værktøjet.
13 Fjern batteriet
Sluk og vent til værktøjet er standset helt, før du
forlader det. Tag altid batteriet ud, når det ikke er
i brug, og før du udskifter nogen som helst
værktøjsdel, noget som helst tilbehør eller udstyr,
og før der foretages service.
14 Undgå utilsigtet start af værktøjet
Man må ikke bære værktøjet med en finger på
afbryderen. Sørg for, at værktøjet er slukket,
før batteriet sættes i.
15 Opbevar værktøjet sikkert, når det ikke bruges
Når værktøjet ikke er i brug, skal det opbevares
på et tørt, sikkert aflåst sted eller uden for børns
rækkevidde.
16 Vedligehold værktøjet omhyggeligt
Værktøjet skal holdes rent og i god stand, for at
det kan fungere bedst og sikrest.
Følg vejledningerne for vedligeholdelse og
udskiftning af tilbehør.
DANSK
Hold alle håndtag og kontakter tørre, rene og fri
for olie og fedt.
17 Reparationer
Dette værktøj opfylder de relevante
sikkerhedsbestemmelser. Få dit værktøj repareret
på et autoriseret DEWALT-værksted.
Reparationer må kun foretages af dertil
kvalificerede personer, som bruger originale
reservedele. I modsat fald kan der opstå
betydelig fare for brugeren.
Etiketter på laderen og batteriet
Etiketterne på laderen og batteriet viser følgende
piktogrammer:
100%
Batteriet oplader
100%
Batteriet er opladet
Sikkerhedsanvisninger for opladere og batterier
• Brug kun batterier, som er beregnet til at blive
brugt sammen med dette værktøj.
• Sørg for, at batteriet er tørt og rent, før det
sættes i opladeren.
• Et batteri må kun oplades med den oplader, som
anbefales til batteriet. Forkert brug kan medføre
risiko for elektrisk stød, eller at batteriet
overophedes eller lækker.
• Bær aldrig værktøjet i ledningen. Træk aldrig i
ledningen for at tage stikket ud af kontakten.
Ledningen skal holdes på afstand af varme, olie
og skarpe kanter.
• Følg altid anvisningerne sidst i denne
brugsanvisning om bortskaffelse af batteriet.
• Opladere og batterier, der ikke er i brug, skal
opbevares tørt, sikkert aflåst og utilgængeligt for
børn.
Batteriet er defekt
Rør dem ikke med strømledende
materialer
Oplad ikke et beskadiget batteri
Læs brugsanvisningen før laderen tages
i brug
Må kun anvendes til opladning af
DEWALT-batterier; andre batterier kan
revne og forårsage skader
Må ikke udsættes for væske
En beskadiget ledning bør omgående
udskiftes
Yderligere sikkerhedsanvisninger for batteriet
Brandfare! Undgå metalkortslutning af
elektroderne på en fritliggende batteripakke.
Man må ikke opbevare eller transportere
batteripakken, uden at den medfølgende
beskyttelseshætte er sat på elektroderne.
• Batterivæsken, en 25-30% opløsning af
kaliumhydroksid, kan være skadelig.
Ved hudkontakt skal der omgående skylles med
vand. Neutraliser med en mild syre såsom
citronsaft eller eddike. Ved øjenkontakt skylles
med rigeligt med vand i mindst 10 minutter.
Opsøg læge.
• Forsøg aldrig at åbne et batteri.
+40 ˚c
+4 ˚c
Temperatur for opladning +4 °C til +40 °C
Følg givne anbefalinger med hensyn til at
skille sig af med batteriet
Brænd ikke batteriet
NiMH
+
NiCd Oplader NiMH- og NiCd-batterier
For opladningstid, se tekniske data
7
DANSK
Ekstra sikkerhedsregler for specialsave
Starte og stoppe
• Forsøg aldrig at standse savklingerne med
hånden efter at maskinen er slukket.
• Læg aldrig saven på et bord eller en
arbejdsbænk, hvis den ikke er standset.
Savklingerne fortsætter med at køre et kort
øjeblik, efter at maskinen er slukket.
Under savning
• Fjern alle søm og metalgenstande fra
arbejdsemnet, før arbejdet påbegyndes.
• Hvis det er muligt bør klemmer eller skruetvinger
anvendes til sikkert at fastgøre arbejdsemnet.
• Forsøg ikke at save i særligt små emner.
• Bøj ikke for langt forover. Sørg for altid at stå fast,
især på stiger og stilladser.
• Hold altid saven med begge hænder.
Eftersyn og skift af savklinger
• Anvend kun savklinger, der er i overensstemmelse
med specifikationerne i denne brugervejledning.
• Der bør kun anvendes skarpe savklinger i perfekt
stand. Revnede eller bøjede savklinger bør
omgående kasseres og udskiftes.
• Sørg for at savklingen sidder godt fast.
1
2
3
4
5
Afbryder med variabel hastighedskontrol
Startspærre for afbryder
Klingens skydespænde
Savsko
Batteri
Lader
Din DE9116 lader kan oplade DEWALT NiCd/NiMHbatterier fra 7,2 til 18 V.
5 Batteri
6 Udløserknapper
7 Lader
8 Ladeindikator (rød)
El-sikkerhed
Laderen er kun beregnet til én spænding.
Kontroller, at strømforsyningen svarer til spændingen
på typeskiltet.
Laderen er dobbelt isoleret i henhold til
EN 60335; jordledning er derfor ikke
påkrævet.
Udskiftning af kabel eller stik
Ved udskiftning af kablet eller af stikket skal den
bortskaffes på sikker måde. Et stik med blottede
kobberledere er farlig, hvis den sættes i en
strømførende kontakt.
Kontroller emballagens indhold
Emballagen indeholder:
1 Trådløs stempeldrevet sav
1 Klinge
2 Batterier, NiCd (DC380KA)
2 Batterier, NiMH (DC380KB)
1 Lader (DC380KA/DC380KB)
1 Kasse (DC380KA/DC380KB)
1 Brugervejledning
1 Tegning
• Kontroller, at værktøjet, komponenter eller tilbehør
ikke er blevet beskadiget under transporten.
• Tag dig tid til at læse og forstå denne
brugervejledning, før du tager værktøjet i brug.
Beskrivelse (fig. A)
Din DC380 trådløs stempeldrevet sav er konstrueret
til professionel savning i træ, metal og rør. Met det
kompakte design kam man komme meget tæt på
kanten i besværlige områder.
8
Samling og justering
• Før samlingen og justeringen skal
batteriet altid afmonteres.
• Slå altid værktøjet fra (off), før batteriet
monteres eller afmonteres.
Kun brug DEWALT batterier og lader.
Batteri (fig. A & B)
Opladning af batteriet (fig. A)
Når batteriet skal oplades for første gang eller efter
længere tids opbevaring, kan det kun oplades 80%.
Efter flere opladninger og afladninger vil batteriet nå
op på fuld kapacitet. Kontroller altid lysnettets strøm,
før batteriet oplades. Hvis lysnettet er i orden, men
batteriet ikke oplades, skal laderen indleveres hos en
autoriseret DEWALT forhandler.
DANSK
Under opladningen kan laderen og batteriet blive varme.
Dette er normalt og indebærer ikke noget problem.
Oplad ikke batteriet ved en
omgivelsestemperatur på under 4 °C
eller over 40 °C.
Anbefalet ladetemperatur: ca. 24 °C.
• Batteriet (5) oplades ved at sætte det i laderen (7)
som vist på tegningen og tilslutte laderen. Sørg
for at batteriet sidder korrekt i laderen. Den røde
ladeindikator (8) blinker. Efter ca. 1 time holder
den op med at blinke og begynder at lyse konstant.
Batteriet er nu helt opladet. Batteriet kan tages
ud når som helst, eller det kan blive siddende
i laderen i længere tid (dog maks. 14 dage).
Montering og afmontering af batteriet
• Sæt batteriet ind i pistolgrebet, indtil der høres et
klik.
• Batteriet fjernes ved at trykke på de to
udløserknapper (6) samtidigt og trække batteriet
ud af pistolgrebet.
Batterihætte (fig. B)
Der medfølger en beskyttelseshætte, som kan
dække elektroderne på en fritliggende batteripakke.
Hvis beskyttelseshætten ikke er på plads, kan løse
metalobjekter kortslutte elektroderne med brandrisiko
og beskadigelse af batteripakken til følge.
• Tag beskyttelseshætten (9) af, før batteripakken
(5) placeres i opladeren eller i værktøjet.
• Sæt beskyttelseshætten på elektroderne
umiddelbart efter, at batteripakken er taget ud af
opladeren eller værktøjet.
Sørg for, at beskyttelseshætten er på
plads, før den fritliggende batteripakke
lægges til opbevaring eller transporteres.
Automatisk tuning
Den automatiske optuning neutraliserer
eller afbalancerer de enkelte celler i
batteriet på dets topkapacitet. Batterier
bør tunes op natten over efter hver 10.
opladnings-/afladningscyklus, eller når
som helst batteriet ikke længere leverer
den samme mængde arbejde.
• For at tune batteriet op skal batteriet anbringes
i opladeren som sædvanlig. Det røde lys blinker
vedvarende og angiver, at en opladningscyklus er
påbegyndt.
• Når den 1-time lange opladningscyklus er fuldført
vil lyset være tændt konstant og holde op med at
blinke. Batteriet er ladet helt op og kan nu bruges.
• Hvis man lader batteriet ligge i opladeren efter
den indledende 1-times opladning, starter
opladeren automatisk en optuning. Denne vil
fortsætte i op til 8 timer, men batteriet kan til
enhver tid tages ud, mens optuningen står på.
Opladningsdødtid
Når opladeren finder et opvarmet eller koldt batteri,
starter det automatisk en dødtidsfunktion, hvorved
opladningen udsættes, indtil batteriet har en egnet
temperatur. Dernæst slår opladeren automatisk over
på opladningsfunktionen. Denne funktion sikrer
maksimalt brugsliv på batteriet. I dødtidsstatus
blinker den røde indikator langt efterfulgt af kort.
Udskiftning af savklinge (fig. C)
• Bevæg klingens skydespænde (11) opad for at
frigøre klingens spændmekanisme.
• Anbring savklingen i holderen (10) indtil den
låses. Klingen kan sættes i med tænderne
pegende nedad eller opad.
• Bevæg klingens skydespænde (11) nedad for at
fastspænde klingens spændmekanisme.
• For at fjerne savklingen følges samme
fremgangsmåde omvendt rækkefølge.
Savklinger
materiale
jernholdigt metal
ikke jernholdigt metal
træ
plastik
murværk
anbefalede savklinger
fintandet
grovtandet
grovtandet
fintandet
karbidklinge
Der leveres et bredt udvalg af specielle savklinger
som tilbehør.
Vælg altid omhyggeligt din savklinge.
9
DANSK
Brugervejledning
• Overhold altid sikkerhedsinstruktionerne
og gældende foreskrifter.
• Sørg for at materialet, hvor i der skal
saves, er fastspændt.
• Anvend kun et let tryk på saven og
undgå sidelæns tryk på savklingen.
• Arbejd altid med savskoen trykket ind
mod arbejdsemnet, hvis det er muligt.
Dette forebygger beskadigelse af klingen
og det undgås at værktøjet støder og
ryster.
• Når der saves i vægge eller gulve, skal
man være opmærksom på placeringen
af rør- og kabelføring. Hold altid
værktøjet fast i håndtaget.
• Undgå overbelastning.
• Lad klingen køre frit enkelte sekunder,
før savningen begyndes. Start aldrig
maskinen, hvis klingen sidder fast i
arbejdsemnet eller er i berøring med
materialet.
Før værktøjet tages i brug:
• Sørg for at batteriet er (helt) opladet.
Starte og stoppe (fig. A)
Af hensyn til sikkerheden er hastighedskontrollen (1)
forsynet med en låseanordning.
• Tryk på startspærren for at låse værktøjet op.
• Start værktøjet ved at trykke på afbryderen (1).
Hastigheden reguleres ved at øge eller slække
trykket på afbryderen.
• Værktøjet standses ved at slippe afbryderen.
• Når den variable hastighedsafbryder slippes,
aktiveres sikkerhedslåsen automatisk for at
forhindre, at maskinen startes ved en fejltagelse.
Start eller stop ikke maskinen,
når savklingen rører ved arbejdsemnet
eller ved andre materialer.
Savning i træ
• Sæt arbejdsemnet godt fast og fjern alle søm
og metalgenstande.
• El-værktøjet holdes fast med begge hænder
og savskoen skal være trykket ned mod
arbejdsemnet under arbejdet.
10
Indstiksavning i træ
• Anbring savskoen på arbejdsemnet sådan, at
klingen er i den rette vinkel til indstiksavningen.
• Tænd for værktøjet og før langsomt klingen ind.
Sørg for, at savskoen hele tiden er i berøring med
arbejdsemnet.
Hulsavning
• Mål op og afmærk den ønskede udsavning.
• Anvend en smal savklinge. Sæt den nederste del
af savskoen på arbejdsemnet og sørg for,
at klingen befinder sig på savlinien.
Hvis det er nødvendig, f.eks. ved begrænset
plads, kan savskoens ydre kant bruges som
retningslinie.
• Tænd for værktøjet og før klingen med fuld
hastighed ind i materialet. Hold værktøjet godt
fast mod arbejdsemnet.
Støvudsugning
• Hvis værktøjet anvendes indendørs i længere tid,
skal der anvendes en støvfjerner. Brug en
støvfjerner, der er konstrueret jævnfør de aktuelle
direktiver om støvindhold i luften.
Savning i metal
• Hvis der saves i tyndt metal, skal arbejdsemnet
altid stabiliseres med træ på begge sider.
Derved opnås et rent snit og beskadigelse af
materialet forekommes.
• Ved lange rette snit tegnes en linie på
arbejdsemnet.
• Kom et tyndt lag af smøreolie langs savlinien,
tænd for værktøjet og følg savlinien.
Savning i plastik
• Arbejd altid med lavere hastighed. Lav et
prøvesavsnit for at kontrollere, om materialet kan
tåle varmen.
DANSK
Savning i murværk
Savning i asbestholdig cement afgiver
sundhedsfarligt støv. Følg derfor de
lovmæssige retningslinier og vær
opmærksom på anbefalinger fra
producenterne af den asbestholdige
cement.
• NiMH- og NiCd-batterier kan genanvendes.
Af miljøhensyn bør batterierne afleveres til et af
de opsamlingssteder, der findes i din kommune,
eller til et DEWALT serviceværksted.
De indsamlede batterier vil blive genanvendt eller
korrekt affaldshåndteret.
OBS! Som forbruger har man ansvaret for at
batteriet afhændes på bedste vis.
Kontakt din forhandler for at få yderligere information
om det passende tilbehor.
Vedligeholdelse
Dit elværktøj er fremstillet til at kunne fungere
i meget lang tid med mindst mulig vedligeholdelse.
For at værktøjet skal kunne fungere tilfredsstillende
hele tiden, er det dog vigtigt, at værktøjet behandles
korrekt og rengøres jævnligt.
Smøring
Dit elværktøj kræver ingen ekstra smøring.
Opslidt værktøj
Når din maskine er slidt op, beskyt da naturen ved
ikke at kaste den bort sammen med almindeligt
affald. Aflever den til et opsamlingssted i din
kommune eller til et DEWALT serviceværksted.
DEWALT service
Skulle der opstå fejl på produktet, indlever det altid
til et autoriseret serviceværksted. Se aktuelt katalog/
prisliste om yderligere information eller kontakt
DEWALT.
På grund af forskning og udvikling kan ovenstående
specifikationer ændres, hvilket ikke meddeles
separat.
Rengøring
• Hold ventilationshullerne åbne og rengør
maskinhuset jævnligt med en blød klud.
• Tag ladeaggregatet ud af stikket før rengøring af
kabinettet med en blød klud.
• Fjern batteriet før rengøring af el-værktøjet.
Miljø
Genopladeligt batteri
Dette langtidsholdbare batteri skal genoplades,
når det ikke længere afgiver tilstrækkelig strøm til
opgaver, som det klarede tidligere. Når batteriet ikke
længere kan anvendes, skal det affaldshåndteres
under hensyntagen til miljøet.
• Tøm batterierne for energi ved at opbruge
ladningen helt. Fjern dem derefter fra værktøjet.
11
DANSK
GARANTI
• 30 DAGE TILFREDS-KUNDE GARANTI •
Fuld tilfredshed eller pengene tilbage.
Hvis du ikke er helt tilfreds med dit DEWALTværktøj, kan du returnere værktøjet til
forhandleren inden 30 dage efter købet og få
dine penge refunderet eller værktøjet ombyttet.
Værktøjet skal indleveres komplet,
og købsnotaen skal forevises.
• 1 ÅRS FRI VEDLIGEHOLDELSESSERVICE •
Vedligeholdelsen eller service af dit DEWALTværktøj inden for de første 12 måneder efter
købet er gratis hos vore autoriserede
serviceværksteder. Fri forebyggende service
omfatter arbejds- og reservedelsomkostninger,
udgifter til tilbehør dækkes ikke. Husk at
medbringe kvitteringen.
• ET ÅRS FULD GARANTI •
Hvis et DEWALT-værktøj bliver defekt på grund af
materiale-eller produktionsfejl inden for de første
12 måneder fra købsdatoen, vil de defekte
komponenter blive udskiftet gratis eller også
udskiftes enheden uden beregning under
følgende forudsætninger:
• At apparatet ikke er anvendt forkert.
• At der ikke er udført uautoriserede reparationer.
• At dateret købsnota forevises.
Denne garanti tilbydes som en ekstra service
og er et tillæg til forbrugerens øvrige
rettigheder.
Oplysninger om nærmeste DEWALT-autoriserede
serviceværksted, se aktuelt katalog for videre
information eller kontakt DEWALT. Alternativt kan
De også finde en liste over DEWALT-autoriserede
serviceværksteder og detaljer om vor eftersalgsservice på Internettet på følgende adresse:
www.2helpU.com.
12
DEUTSCH
AKKU-SPEZIALSÄGE DC380
Herzlichen Glückwunsch!
EG-Konformitätserklärung
Sie haben sich für ein Werkzeug von DEWALT entschieden, das die lange DEWALT-Tradition fortsetzt,
nur ausgereifte und in zahlreichen Tests bewährte
Qualitätsprodukte für den Fachmann anzubieten.
Lange Jahre der Erfahrung und kontinuierliche Weiterentwicklung machen DEWALT zu Recht zu einem
verläßlichen Partner aller professionellen Anwender.
Technische Daten
DC380
(VDC) 18
(Watt) 340
(min-1) 0-2.900
(mm) 25,4
(kg) 2,1
Spannung
Max. Ausgangsleistung
Leerlaufdrehzahl
Hub
Gewicht (ohne Akku)
Akku
Akkutyp
Spannung
Kapazität
Gewicht
DE9096
NiCd
(VDC) 18
(Ah) 2,4
(kg) 1,0
Ladegerät
Netzspannung
Akkutyp
Ladezeit (ca.)
Gewicht
DE9116
(VAC) 230
NiCd/NiMH
(min) 60/70
(kg) 0,4
Mindestabsicherung des Stromkreises:
230-V-Elektrowerkzeuge
DE9503
NiMH
18
2,6
1,0
DE9130
230
NiCd/NiMH
30
0,52
10 A
DC380
DeWALT erklärt hiermit, daß diese Elektrowerkzeuge
entsprechend den Richtlinien und Normen 98/37/
EWG, 89/336/EWG, 73/23/EWG, EN 50144,
EN 55014-2, EN 55014-1, EN 50260, EN 60335,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3 konzipiert wurden.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an
die Adresse weiter unten oder an eine der auf der
Rückseite dieser Anleitung genannten Niederlassungen.
DC380
LpA (Schalldruck)
dB ( A ) *
9 0 ,5
LWA (Schalleistung)
dB(A)
99
Gewichteter Effektivwert der Beschleunigung
m/s2
9,8 m/s2
* Arbeitsplatzbezogener Emissionswert
Direktor Produktentwicklung
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Deutschland
Folgende Symbole werden in dieser Anleitung
verwendet:
Achtung: Verletzungsgefahr, Lebensgefahr oder mögliche Beschädigung des
Elektrowerkzeuges infolge der Nichtbeachtung der Anweisungen dieser
Anleitung!
elektrische Spannung
Feuergefahr
13
DEUTSCH
Sicherheitshinweise
Beim Gebrauch von Elektrowerkzeugen sind
zum Schutz gegen elektrischen Schlag,
Verletzungs- und Feuergefahr die nationalen
Sicherheitsvorschriften zu beachten.
Lesen Sie diese Anleitung gründlich durch,
bevor Sie das Elektrowerkzeug verwenden.
Bewahren Sie diese Anleitung auf.
Allgemeines
1 Halten Sie Ihren Arbeitsbereich in Ordnung
Unordnung im Arbeitsbereich führt zu Unfallgefahren.
2 Berücksichtigen Sie Umgebungseinflüsse
Setzen Sie das Werkzeug keinem Regen aus.
Verwenden Sie das Werkzeug nicht in einer
feuchten oder nassen Umgebung. Sorgen Sie für
eine gute Beleuchtung des Arbeitsbereiches
(250 - 300 Lux). Benutzen Sie das Werkzeug
nicht an Orten, wo Feuergefahr oder Explosionsgefahr besteht, z.B. in der Nähe von brennbaren
Flüssigkeiten oder Gasen.
3 Halten Sie Kinder fern!
Halten Sie Kinder, Besucher und Tiere vom
Arbeitsbereich fern und sorgen Sie dafür, daß Sie
das Werkzeug und das Netzkabel nicht berühren.
4 Tragen Sie geeignete Arbeitskleidung
Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck,
da diese von sich bewegenden Teilen erfaßt
werden können. Tragen Sie bei langen Haaren
ein Haarnetz. Beim Arbeiten im Freien sind
Arbeitshandschuhe und rutschfestes Schuhwerk
empfehlenswert.
5 Schutzmaßnahmen
Tragen Sie stets eine Schutzbrille. Tragen Sie
eine Atemschutzmaske, falls die Arbeiten Staub
oder Späne erzeugen können. Falls diese Teilchen heiß sind, so müssen Sie auch eine hitzebeständige Schürze tragen. Tragen Sie stets einen
Gehörschutz. Tragen Sie stets einen Schutzhelm.
6 Achten Sie auf einen sicheren Stand
Achten Sie auf einen sicheren Stand, um in jeder
Arbeitsposition das Gleichgewicht zu halten.
7 Seien Sie stets aufmerksam
Konzentrieren Sie sich auf Ihre Arbeit. Gehen Sie
vernünftig vor. Verwenden Sie das Werkzeug
nicht, wenn Sie müde sind.
14
8 Sichern Sie das Werkstück
Benutzen Sie Spannvorrichtungen oder einen
Schraubstock, um das Werkstück festzuhalten.
Es wird damit sicherer gehalten und ermöglicht
die Bedienung des Werkzeuges mit beiden Händen.
9 Schließen Sie Vorrichtungen zur
Staubabsaugung an!
Falls Vorrichtungen zur Absaugung oder zum
Sammeln von Staub an das Werkzeug angeschlossen werden können, vergewissern Sie
sich, daß diese angeschlossen sind und ordnungsgemäß verwendet werden.
10 Lassen Sie keine Werkzeugschlüssel stecken.
Überprüfen Sie vor dem Einschalten, ob die
Schlüssel und Einstellwerkzeuge entfernt sind.
11 Benutzen Sie das richtige Werkzeug
Die bestimmungsgemäße Verwendung ist in
dieser Betriebsanleitung beschrieben. Verwenden
Sie keine zu schwachen Werkzeuge oder
Zubehörteile für schwere Arbeiten. Mit dem
richtigen Werkzeug erzielen Sie eine optimale
Qualität und gewährleisten Ihre persönliche
Sicherheit. Überlasten Sie das Werkzeug nicht.
Warnung! Das Verwenden anderer als der in
dieser Anleitung empfohlenen Anbaugeräte und
Zubehörteile oder die Ausführung von Arbeiten
mit diesem Werkzeug, die nicht der
bestimmungsgemäßen Verwendung entsprechen, kann zu Unfallgefahren führen.
12 Kontrollieren Sie Ihr Werkzeug auf
Beschädigungen
Überprüfen Sie das Werkzeug und das Netzkabel
vor der Arbeit auf Beschädigungen. Überprüfen
Sie, ob alle beweglichen Teile richtig montiert
sind, ob keine Teile gebrochen sind, ob keine
Schutzvorrichtungen und Schalter beschädigt
sind, und ob irgendwelche andere Schäden den
einwandfreien Betrieb des Werkzeuges beeinträchtigen könnten. Vergewissern Sie sich,
daß das Werkzeug ordnungsgemäß funktionieren
wird. Benutzen Sie das Werkzeug nicht, wenn
irgendein Teil defekt ist. Verwenden Sie das
Werkzeug nicht, wenn der Ein-/Aus-Schalter nicht
funktioniert. Lassen Sie defekte Teile immer von
einer unserer autorisieren DEWALT-Kundendienstwerkstätten austauschen. Versuchen Sie
nie, das Werkzeug selber zu reparieren.
DEUTSCH
13 Entnehmen Sie den Akku
Schalten Sie das Werkzeug ab und warten Sie,
bis das Werkzeug vollkommen zum Stillstand
gekommen ist, bevor Sie es unbeaufsichtigt
lassen. Entfernen Sie den Akku, wenn Sie das
Werkzeug nicht benutzen, bevor Sie Werkzeugteile, Zubehörteile oder Anbaugeräte auswechseln und bevor Sie Wartungsarbeiten vornehmen.
14 Vermeiden Sie ein unbeabsichtigtes
Einschalten!
Tragen Sie das Werkzeug nicht mit dem Finger
am Schalter. Vergewissern Sie sich, daß das
Werkzeug ausgeschaltet ist, bevor Sie das Akkupaket einsetzen.
15 Bewahren Sie Ihre Werkzeuge sicher auf
Unbenutzte Werkzeuge sollten in trockenen,
verschlossenen Räumen und für Kinder nicht
erreichbar aufbewahrt werden.
16 Pflegen Sie Ihre Werkzeuge mit Sorgfalt
Halten Sie Ihre Werkzeuge scharf und sauber,
um gut und sicher arbeiten zu können. Befolgen
Sie die Wartungsvorschriften und die Hinweise
für den Werkzeugwechsel. Halten Sie sämtliche
Handgriffe und Schalter trocken, sauber und frei
von Öl und Fett.
17 Reparaturen:
Dieses Werkzeug entspricht den einschlägigen
Sicherheitsbestimmungen. Lassen Sie Reparaturen nur von einer autorisierten DEWALT-Kundendienstwerkstatt ausführen. Reparaturen sind nur
von autorisierten Fachkräften und mit OriginalErsatzteilen vorzunehmen; andernfalls kann
Unfallgefahr für den Betreiber entstehen.
• Tragen Sie das Ladegerät niemals an seiner
Leitung. Benutzen Sie das Kabel nicht, um den
Stecker aus der Steckdose zu ziehen Schützen
Sie das Kabel vor Hitze, Öl und scharfen Kanten.
• Folgen Sie bei der Entsorgung des Akkupakets
stets den Anweisungen hinten in dieser Anleitung.
• Unbenutzte Ladegeräte und Akkupakete müssen
an einem trockenen, sicher verschlossenen Ort
und für Kinder unzugänglich aufbewahrt werden.
Zusätzliche Sicherheitshinweise für Akkus
Feuergefahr! Vermeiden Sie ein Kurzschließen der Kontakte eines abgenommenen Akkus. Lagern bzw. transportieren Sie den Akku nie ohne die mitgelieferte Schutzkappe über den Kontakten.
• Die Akkuflüssigkeit, eine 25 bis 30% starke
Kaliumhydroxidlösung, kann schädlich sein. Falls
die Lösung mit der Haut in Berührung kommt,
spülen Sie sofort mit reichlich Wasser. Neutralisieren Sie die Lösung mit einer milden Säure wie
Zitronensaft oder Essig. Falls die Lösung mit den
Augen in Berührung kommt, spülen Sie
mindestens 10 Minuten lang mit reichlich klarem
Wasser. Wenden Sie sich an einen Arzt.
• Versuchen Sie niemals, einen Akku zu öffnen.
Schilder am Ladegerät und am Akku
Die Schilder am Ladegerät und am Akku zeigen
folgende Symbole:
100%
Akku wird geladen
Sicherheitsanweisungen für Ladegeräte und
Akkupakete
• Verwenden Sie ausschließlich Akkupakete, die für
den Gebrauch mit diesem Werkzeug bestimmt
sind.
• Vergewissern Sie sich, daß das Akkupaket
trocken und sauber ist, bevor Sie es in das
Ladegerät einsetzen.
• Ein Akkupaket darf nur mit dem für das Akkupaket empfohlenen Ladegerät aufgeladen
werden. Ein falscher Gebrauch kann zum
Stromschlag, zu Überhitzung und zum Auslaufen
des Akkupakets führen.
100%
Akku ist geladen
Akku ist defekt
Fassen Sie nicht mit elektrisch leitenden
Gegenständen in das Gerät
Laden Sie nie einen beschädigten Akku,
sondern ersetzen Sie diesen sofort
Lesen Sie vor Gebrauch sorgfältig die
Bedienungsanleitung
15
DEUTSCH
Verwenden Sie nur DEWALT-Akkus;
andere Akkus könnten platzen und zu
Sach- und Personenschäden führen
Setzen Sie das Gerät keiner Nässe aus
Lassen Sie beschädigte Kabel sofort
ersetzen
+40 ˚c
+4 ˚c
Laden Sie nur bei einer Umgebungstemperatur zwischen +4 °C und +40 °C
Lassen Sie den Akku am Ende des
technischen Lebens mit Rücksicht auf
die Umwelt fachgerecht entsorgen
Werfen Sie den Akku nicht ins Feuer
NiMH
+
NiCd Für NiMH- und NiCd-Akkus geeignet
Die Ladezeit entnehmen Sie bitte den
technischen Daten
Prüfen und Auswechseln der Sägeblätter
• Verwenden Sie nur Sägeblätter, die den Daten in
dieser Anleitung entsprechen.
• Es sollten ausschließlich scharfe und einwandfrei
arbeitende Sägeblätter verwendet werden;
rissige oder verbogene Sägeblätter sind sofort
auszuwechseln.
• Vergewissern Sie sich, dass das Sägeblatt sicher
befestigt ist.
Überprüfen der Lieferung
Die Verpackung enthält:
1 Akku-spezialsäge
1 Sägeblatt
2 Akkus, NiCd (DC380KA)
2 Akkus, NiMH (DC380KB)
1 Ladegerät (DC380KA/DC380KB)
1 Transportkoffer (DC380KA/DC380KB)
1 Bedienungsanleitung
1 Explosionszeichnung
• Vergewissern Sie sich, daß das Elektrowerkzeug
sowie die Zubehörteile beim Transport nicht
beschädigt wurden.
• Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die
Bedienungsanleitung gründlich durch.
Zusätzliche Sicherheitshinweise für Säbelsägen
Beschreibung (Abb. A)
Ein- und Ausschalten
• Nach dem Ausschalten dürfen die Sägeblätter
nicht mit den Fingern abgebremst werden.
• Legen Sie die Säbelsäge grundsätzlich nur in
ausgeschaltetem Zustand auf den Arbeitstisch
oder auf die Werkbank ab. Die Sägeblätter laufen
nach dem Ausschalten der Säge noch kurz weiter.
Ihr DC380 Akku-spezialsäge wurde zum professionellen Sägen von Holz, Metall und Rohren konzipiert.
Der kompakte Entwurf erlaubt den Einsatz nahe am
Rand schwieriger Bereiche.
1 Drehzahl-Regelschalter
2 Einschaltsperre
3 Sägeblattklemmknopf
4 Sägeschuh
5 Akku
Beim Sägen
• Vor dem Arbeitsbeginn müssen alle Nägel und
Metallgegenstände aus dem Werkstück entfernt
werden.
• Verwenden Sie wenn möglich immer Einspannvorrichtungen, um das Werkstück zu sichern.
• Versuchen Sie nicht, extrem kleine Werkstücke
zu sägen.
• Beugen Sie sich bei der Arbeit nicht zu weit.
Stellen Sie sicher, daß Sie immer einen festen
Stand haben, vor allem auf Bühnen und Leitern.
• Halten Sie die Säge immer mit beiden Händen.
16
Ladegerät
Ihr Ladegerät DE9116 kann DEWALT NiCd- und
NiMH-Akkus im Bereich von 7,2 bis 18 V laden.
5 Akku
6 Löseknöpfe
7 Ladegerät
8 Ladekontrolleuchte (rot)
DEUTSCH
Elektrische Sicherheit
Das Ladegerät wurde nur für eine Spannung konzipiert. Überprüfen Sie deswegen, ob die Netzspannung der auf dem Typenschild des Ladegerätes angegebenen Spannung entspricht.
Ihr DEWALT-Ladegerät ist gemäß
EN 60335 zweifach isoliert; eine Erdleitung ist aus diesem Grunde überflüssig.
CH
CH
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf
Verwendung des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II (Doppelisolierung) Geräte
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) - Geräte
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien
verwendet werden, müssen über einen
Fehlerstromschutzschalter angeschlossen
werden.
Auswechseln des Netzkabels oder -steckers
Defekte Netzkabel oder -stecker dürfen nur von
einem autorisierten Fachbetrieb ausgewechselt
werden. Ausgetauschte Netzkabel oder -stecker
müssen danach fachgerecht entsorgt werden.
Verlängerungskabel
Verwenden Sie ein zugelassenes Verlängerungskabel, das für die Leistungsaufnahme des Ladegerätes ausreichend ist (vgl. technische Daten).
Der Mindestquerschnitt beträgt 1 mm2. Rollen Sie
das Kabel bei Verwendung einer Kabelrolle immer
völlig aus.
Zusammenbauen und Einstellen
• Entnehmen Sie vor dem Zusammenbauen und Einstellen immer den Akku.
• Schalten Sie das Werkzeug immer aus,
bevor Sie den Akku anbringen oder
entfernen.
Verwenden Sie nur DEWALT-Akkus und
-Ladegeräte.
Akku (Abb. A & B)
Laden des Akkus (Abb. A)
Wenn der Akku zum ersten Mal oder nach längerer
Lagerung geladen wird, wird er nur 80% der Nennkapazität erreichen. Erst nach mehreren Lade- und
Entladezyklen wird der Akku die volle Kapazität erreichen. Prüfen Sie vor dem Laden des Akkus die
Stromversorgung des Ladegerätes. Falls die Stromversorgung funktioniert, der Akku aber nicht geladen
wird, sollten Sie Ihr Ladegerät von einer DEWALTKundendienstwerkstatt nachsehen lassen. Während
des Ladens können sich Ladegerät und Akku erwärmen. Dies gehört zum normalen Betrieb und deutet
nicht auf irgendein Problem hin.
Laden Sie den Akku nicht bei einer
Umgebungstemperatur unter 4 °C oder
über 40 °C.
Empfohlene Ladetemperatur: zirka 24 °C.
• Um den Akku (5) zu laden, stecken Sie ihn
gemäß der Abbildung in das Ladegerät (7) und
schließen dieses an die Stromversorgung an.
Vergewissern Sie sich, daß der Akku vollständig
in das Ladegerät eingeführt wurde. Die rote
Ladekontrolleuchte (8) muß blinken. Nach ungefähr
einer Stunde schaltet die Ladekontrolleuchte von
Blink- auf Dauerbetrieb. Der Akku ist nun vollständig geladen. Das Batteriepaket kann jederzeit
entfernt werden oder aber längere Zeit (maximal
14 Tage) im angeschlossenen Ladegerät verbleiben.
Anbringen und Entfernen des Akkus
• Stecken Sie den Akku in den Handgriff, bis er
arretiert.
• Um den Akku zu entfernen, drücken Sie die
beiden Löseknöpfe (6) gleichzeitig ein und ziehen
den Akku aus dem Handgriff heraus.
Akkukappe (Abb. B)
Zur Abdeckung der Kontakte eines abgenommenen
Akkus ist eine Schutzkappe mitgeliefert. Ohne angebrachte Schutzkappe können lose Metallteile die
Kontakte kurzschließen, was zu einem Brand sowie
einer Beschädigung des Akkus führen kann.
• Nehmen Sie die Schutzkappe (9) ab, bevor Sie
den Akku (5) in das Ladegerät bzw.
Werkzeug einsetzen.
17
DEUTSCH
• Setzen Sie die Schutzkappe unmittelbar nach
Entfernen des Akkus vom Ladegerät bzw.
Werkzeug über die Kontakte.
Vergewissern Sie sich, daß sich die
Schutzkappe in ihrer Lage befindet,
bevor Sie einen abgenommenen Akku
lagern oder transportieren.
Automatischer Feinausgleich
Beim automatischen Feinausgleich
werden die einzelnen Zellen im
Batteriepaket sowie deren Spitzenkapazität ausgeglichen. Akkus sollten
nach jedem zehnten Lade-/Entladezyklus bzw. immer, wenn der Akku
nicht mehr die gewohnte Leistung
liefert, über Nacht ausgeglichen werden.
• Um den Akku auszugleichen, legen Sie den Akku
wie gewohnt in das Ladegerät. Die rote Kontrolleuchte blinkt ununterbrochen und zeigt damit
an, daß der Ladezyklus begonnen hat.
• Nachdem der einstündige Ladezyklus abgeschlossen ist, bleibt die Kontrolleuchte ununterbrochen an. Der Akku ist nun vollständig
aufgeladen und kann jederzeit verwendet
werden.
• Wird der Akku nach dem anfänglichen 1-StundenLadevorgang im Ladegerät gelassen, so leitet
das Ladegerät automatisch den Feinausgleichsmodus ein. Dieser Modus wird bis zu 8 Stunden
lang fortgesetzt. Der Akku kann während dieser
Betriebsart aber jederzeit herausgenommen werden.
Temperaturverzögerung
Wenn das Ladegerät feststellt, daß der Akku zu heiß
oder zu kalt ist, wird automatisch die Temperaturverzögerung ausgelöst, bis der Akku eine normale
Temperatur erreicht hat. Das Ladegerät schaltet
dann automatisch auf Ladebetrieb. Diese Schaltung
gewährt maximale Lebensdauer des Akkus. Die rote
Ladekontrolleuchte blinkt während der Temperaturverzögerung erst lang, dann kurz.
Sägeblattwechsel (Abb. C)
• Bewegen Sie den Sägeblattklemmknopf (11)
hoch, um die Sägeblattaufnahme zu öffnen.
18
• Stecken Sie das Sägeblatt in die Aufnahme (10),
bis die Arretierung einrastet. Das Sägeblatt kann
mit den Zähnen nach oben oder nach unten
montiert werden.
• Bewegen Sie den Sägeblattklemmknopf (11) nach
unten, um die Sägeblattaufnahme zu schließen.
• Zum Entfernen des Sägeblatts gehen Sie in
umgekehrter Reihenfolge vor.
Sägeblätter
Material
Eisenmetalle
Nichteisenmetalle
Holz
Kunststoff
Mauerwerk
empfohlenes Sägeblatt
feinverzahnt
grobverzahnt
grobverzahnt
feinverzahnt
hartmetallbestückt
Es sind Sägeblätter für viele Anwendungen als
Sonderzubehör erhältlich.
Wählen Sie das Sägeblatt mit Sorgfalt.
Gebrauchsanweisung
• Beachten Sie immer die Sicherheitshinweise und die gültigen Vorschriften.
• Vergewissern Sie sich, daß das zu
sägende Material gesichert wurde.
• Drücken Sie die Säge beim Arbeiten nur
leicht an und üben Sie nie seitlichen
Druck auf die Sägeblätter aus. Drücken
Sie wenn möglich den Sägeschuh auf
das Werkstück, um Beschädigung des
Sägeblatts sowie ein Schütteln und
Schwingen der Säge zu vermeiden.
• Falls Sie in Wänden oder Fußböden
sägen, informieren Sie sich vor dem
Arbeiten über den genauen Verlauf von
Leitungen und Verkabelungen.
• Vermeiden Sie eine Überlastung der Säge.
• Lassen Sie das Sägeblatt einige
Sekunden im Leerlauf bewegen, bevor
Sie den Schnitt vornehmen. Schalten Sie
das Werkzeug nie ein, wenn das
Sägeblatt im Werkstück festgefahren ist
oder das Werkstück berührt.
DEUTSCH
Vor dem Betrieb:
• Vergewissern Sie sich, daß Ihr Akku (vollständig)
geladen ist.
Ein- und Ausschalten (Abb. A)
Aus Gründen der Sicherheit ist der Drehzahlregelschalter (1) mit einer Einschaltsperre versehen.
• Drücken Sie die Einschaltsperre (2), um den
Schalter freizugeben.
• Betätigen Sie zum Starten des Elektrowerkzeuges den Drehzahl-Regelschalter (1). Je
tiefer der Drehzahl-Regelschalter gedrückt wird,
um so höher ist die Drehzahl des Antriebsmotors.
• Lassen Sie zum Stoppen des Werkzeuges den
Schalter los.
• Beim Loslassen des Drehzahl-Regelschalters
wird die Einschaltsperre (2) automatisch wieder
aktiviert, um ein unbeabsichtigtes Einschalten
des Werkzeuges zu verhindern.
Schalten Sie das Werkzeug nicht ein
oder aus, während das Sägeblatt das
Werkstück oder andere Materialien
berührt.
• Schalten Sie die Säge ein und schieben Sie das
Sägeblatt bei voller Geschwindigkeit in das
Werkstück vor. Halten Sie die Säge hierbei fest
gegen das Werkstück.
Staubabsaugung
In Deutschland werden für Holzstaub aufgrund der
TRGS 553 geprüfte Absaugeinrichtungen gefordert.
Für andere Materialien muß der gewerbliche Betreiber
die speziellen Anforderungen mit der zuständigen
Berufsgenossenschaft klären.
Sägen von Metall
• Stabilisieren Sie beim Sägen von Blechplatten
das Werkstück an beiden Seiten mit Holz.
Dies gewährleistet saubere Schnitte und
verhindert eine Beschädigung des Werkstückes.
• Zeichnen Sie für lange, gerade Schnitte eine
Schnittlinie auf dem Werkstück.
• Bringen Sie entlang der Schnittlinie eine dünne
Schicht Schneidöl an, schalten Sie die Säge ein
und folgen Sie der Schnittlinie.
Sägen von Holz
• Spannen Sie das Werkstück sorgfältig ein und
entfernen Sie sämtliche Nägel und anderen
Metallgegenstände.
• Halten Sie die Säge mit beiden Händen und
drücken Sie den Sägeschuh auf das Werkstück.
Sägen von Kunststoff
• Arbeiten Sie immer mit einer niedrigen Geschwindigkeit. Machen Sie einen Probeschnitt, um zu
prüfen, ob das Werkstück wärmeempfindlich ist.
Einstechsägen in Holz
• Lassen Sie den Sägeschuh so auf dem Werkstück rasten, daß das Sägeblatt einen für das
Einstechsägen geeigneten Winkel bildet.
• Schalten Sie die Säge ein und schieben Sie das
Sägeblatt langsam vor. Stellen Sie sicher, daß
der Sägeschuh das Werkstück jederzeit berührt.
Sägen von Mauerwerk
Einsatzschnitte
• Vermessen Sie den Einsatzschnitt und zeichnen
Sie eine Schnittlinie.
• Verwenden Sie ein schmales Sägeblatt. Lassen
Sie die Unterseite des Sägeschuhs auf dem
Werkstück rasten und stellen Sie sicher, daß das
Sägeblatt auf der Schnittlinie positioniert ist.
• Bei Bedarf, z.B. in engen Räumen, verwenden Sie
die äußere Kante des Sägeschuhs als Führung.
Wenden Sie sich für nähere Informationen über das
richtige Zubehör an Ihren Händler.
Beim Sägen von Asbestzement kann
gesundheitsschädlicher Staub anfallen.
Halten Sie die gesetzlichen Richtlinien ein
und befolgen Sie die von Asbestzementherstellern gegebenen Hinweise.
Wartung
Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug wurde für eine lange
Lebensdauer und einen möglichst geringen
Wartungsaufwand entwickelt. Ein dauerhafter,
einwandfreier Betrieb setzt eine regelmäßige
Reinigung voraus.
19
DEUTSCH
Schmieren
Ihr Elektrowerkzeug erfordert keine zusätzliche
Schmierung.
Reinigung
• Reinigen Sie das Gehäuse des Ladegerätes mit
einem weichen Tuch. Ziehen Sie vorher den
Netzstecker des Ladegerätes.
• Entnehmen Sie vor dem Reinigen Ihres Werkzeuges den Akku.
• Sorgen Sie dafür, daß die Lüftungsschlitze offen
bleiben, und reinigen Sie das Gehäuse regelmäßig mit einem weichen Tuch.
Ausgediente Werkzeuge
Akku
Der Akku hält sehr lange. Er muß aufgeladen werden, wenn die Leistung nicht mehr für Arbeiten ausreicht, die bei voller Ladung leicht durchgeführt werden konnten. Am Ende des technischen Lebens ist
der Akku mit Rücksicht auf die Umwelt und fachgerecht zu entsorgen:
• Entladen Sie den Akku vollständig und entnehmen Sie ihn aus dem Werkzeug.
• NiMH- und NiCd-Akkus sind wiederverwertbar.
Zur Wiederverwertung oder umweltverträglichen
Entsorgung sind sie bei einer kommunalen
Sammelstelle abzugeben oder direkt an DEWALT
einzuschicken. Auf keinen Fall dürfen Akkus über
den Hausmüll entsorgt werden.
20
Recycling (nicht zutreffend für Österreich und
die Schweiz)
Elektrowerkzeuge enthalten Roh- und Kunststoffe,
die recycelt werden können und Stoffe, die fachgerecht entsorgt werden müssen. DEWALT und andere
namhafte Hersteller von Elektrowerkzeugen haben
ein Recycling-Konzept entwickelt, das dem Handel
und dem Anwender eine problemlose Rückgabe von
Elektrowerkzeugen ermöglicht. Ausgediente netzund akkubetriebene DEWALT-Werkzeuge können
beim Handel abgegeben oder direkt an DEWALT
eingeschickt werden. Beim Recycling werden
sortenreine Rohstoffe (Kupfer, Aluminium, etc.) und
Kunststoffe gewonnen und nicht verwertbare Reststoffe verantwortungsvoll entsorgt. Voraussetzung
für den Erfolg ist das Engagement von Anwendern,
Handel und Markenherstellern.
DEUTSCH
GARANTIE
• 30 TAGE GELD ZURÜCK GARANTIE •
Wenn Sie mit der Leistung Ihres DEWALTElektrowerkzeuges nicht völlig zufrieden sind,
können Sie es unter Vorlage des OriginalKaufbeleges ohne weiteres innerhalb von 30 Tagen
bei Ihrem DEWALT-Händler im Original-Lieferumfang zurückgeben und erhalten Ihr Geld zurück.
Die Geld zurück Garantie gilt nicht auf Zubehör.
• 1 JAHR KOSTENLOSE INSPEKTION •
Innerhalb der ersten 12 Monate nach dem Kauf
werden Wartungs- oder Kundendienstleistungen
für Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug unter Vorlage
des Original-Kaufbeleges von einer DEWALTKundendienstwerkstatt ausgeführt. Diese
Leistung ist im Kaufpreis eingeschlossen.
• 1 JAHR GARANTIE •
Die Garantiefrist von 12 Monaten gilt für alle
DEWALT-Elektrowerkzeuge und beginnt mit dem
Kaufdatum, das durch den Original-Kaufbeleg
nachgewiesen werden muß. In dieser Zeit
garantieren wir:
• Kostenlose Beseitigung eventueller Störungen
• Kostenlosen Ersatz aller schadhaften Teile
• Kostenlosen und fachmännischen Reparaturservice
• Voraussetzung ist, daß der Fehler nicht auf
unsachgemäße Behandlung zurückzuführen ist
und nur Original-DEWALT-Zubehörteile
verwendet wurden, die ausdrücklich von
DEWALT als zum Betrieb mit DEWALTElektrowerkzeugen geeignet bezeichnet
worden sind.
Den Standort Ihres nächstgelegenen Händlers
oder Ihrer Kundendienst-Werkstatt erfahren Sie
unter der entsprechenden Telefonnummer auf
der Rückseite. Eine Übersicht über die DEWALTKundendienstwerkstätte und weitere Informationen finden Sie auch im Internet: www.2helpU.com.
Mit dieser Garantieerklärung erhalten Sie eine
zusätzliche Sicherheit. Sie schränkt jedoch in
keinem Falle Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte ein, die Sie gegenüber demjenigen haben,
bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Sie
können nach Ihrer Wahl diese in gewissem
Umfange weitergehenden Rechte (Minderung
des Kaufpreises oder Rückgängigmachung des
Kaufes) auch Ihrem Verkäufer gegenüber geltend
machen.
21
ENGLISH
CORDLESS RECIPROCATING SAW DC380
Congratulations!
EC-Declaration of conformity
You have chosen a DEWALT tool. Years of
experience, thorough product development and
innovation make DEWALT one of the most reliable
partners for professional power tool users.
Technical data
Voltage
Max. power output
No-load speed
Stroke length
Weight (without battery pack)
DC380
VDC 18
W 340
min-1 0-2,900
mm 25.4
kg 2.1
DC380
DEWALT declares that these power tools have been
designed in compliance with: 98/37/EEC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 50144, EN 55014-2,
EN 55014-1, EN 50260, EN 60335, EN 61000-3-2
& EN 61000-3-3.
For more information, please contact DEWALT at the
address below, or refer to the back of the manual.
DC380
Batt ery pack
Battery type
Voltage
Capacity
Weight
DE9096 DE9503
NiCd
NiMH
VDC 18
18
Ah 2.4
2.6
kg 1.0
1.0
Charge r
Mains voltage
Battery type
Approx. charging time
Weight
DE9116
VAC 230
NiCd/NiMH
min 60/70
kg 0,4
Fuses:
Europe
U.K. & Ireland
DE9130
230
NiCd/NiMH
30
0,52
230 V tools 10 Amperes, mains
230 V tools 13 Amperes, in plugs
The following symbols are used throughout this
manual:
Denotes risk of personal injury, loss of life
or damage to the tool in case of nonobservance of the instructions in this
manual.
Denotes risk of electric shock.
Fire hazard.
22
LpA (sound pressure)
dB(A)*
90.5
LWA (acoustic power)
dB(A)
99
Weighted RMS acceleration value
m/s2
9.8 m/s2
* at the operator’s ear
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510, Idstein, Germany
ENGLISH
Safety instructions
When using power tools, always observe the
safety regulations applicable in your country to
reduce the risk of fire, electric shock and
personal injury.
Read all of this manual carefully before operating
the tool.
Save this manual for future reference.
General
1 Keep work area clean
Cluttered areas and benches can cause accidents.
2 Consider work area environment
Do not expose the tool to rain. Do not use the
tool in damp or wet conditions. Keep the work
area well lit (250 - 300 Lux). Do not use the tool
where there is a risk of causing fire or explosion,
e.g. in the presence of flammable liquids and
gases.
3 Keep children away
Do not allow children, visitors or animals to come
near the work area or to touch the tool or the
mains cable.
4 Dress properly
Do not wear loose clothing or jewellery, as these
can be caught in moving parts. Wear protective
hair covering to keep long hair out of the way.
When working outdoors, preferably wear suitable
gloves and non-slip footwear.
5 Personal protection
Always use safety glasses. Use a face or dust
mask whenever the operations may produce
dust or flying particles. If these particles might be
considerably hot, also wear a heat-resistant
apron. Wear ear protection at all times. Wear a
safety helmet at all times.
6 Do not overreach
Keep proper footing and balance at all times.
7 Stay alert
Watch what you are doing. Use common sense.
Do not operate the tool when you are tired.
8 Secure workpiece
Use clamps or a vice to hold the workpiece. It is
safer and it frees both hands to operate the tool.
9 Connect dust extraction equipment
If devices are provided for the connection of dust
extraction and collection facilities, ensure that
these are connected and properly used.
10 Remove adjusting keys and wrenches
Always check that adjusting keys and wrenches
are removed from the tool before operating the
tool.
11 Use appropriate tool
The intended use is described in this instruction
manual. Do not force small tools or attachments
to do the job of a heavy-duty tool. The tool will
do the job better and safer at the rate for which it
was intended. Do not force the tool.
Warning! The use of any accessory or attachment
or performance of any operation with this tool
other than those recommended in this instruction
manual may present a risk of personal injury.
12 Check for damaged parts
Before use, carefully check the tool and mains
cable for damage. Check for misalignment and
seizure of moving parts, breakage of parts,
damage to guards and switches and any other
conditions that may affect its operation.
Ensure that the tool will operate properly and
perform its intended function. Do not use the tool
if any part is damaged or defective. Do not use
the tool if the switch does not turn it on and off.
Have any damaged or defective parts replaced
by an authorised DEWALT repair agent.
Never attempt any repairs yourself.
13 Remove the battery pack
Switch off and wait for the tool to come to a
complete standstill before leaving it unattended.
Remove the battery pack when not in use, before
changing any parts of the tools, accessories or
attachments and before servicing.
14 Avoid unintentional starting
Do not carry the tool with a finger on the switch.
Be sure that the tool is switched off before
inserting the battery pack.
15 Store idle tools
When not in use, tools must be stored in a dry
place and locked up securely, out of reach of
children.
16 Maintain tools with care
Keep the tools in good condition and clean for
better and safer performance. Follow the
instructions for maintenance and changing
accessories. Keep all handles and switches dry,
clean and free from oil and grease.
23
ENGLISH
17 Repairs
This tool is in accordance with the relevant safety
regulations. Have your tool repaired by an
authorised DEWALT repair agent. Repairs should
only be carried out by qualified persons using
original spare parts; otherwise this may result in
considerable danger to the user.
100%
Battery charging
100%
Battery charged
Battery defective
Safety instructions for chargers and battery packs
• Only use battery packs that are intended to be
used with the tool.
• Make sure that the battery pack is dry and clean
before inserting it into the charger.
• A battery pack must only be charged using the
charger recommended with the battery pack.
Incorrect use may result in a risk of electric shock,
or overheating or leakage of the battery pack.
• Never carry the charger by its cord. Never pull
the cord to disconnect from the socket. Keep the
cord away from heat, oil and sharp edges.
• Always follow the instructions in the back of this
manual for battery pack disposal.
• When not in use, chargers and battery packs
must be stored in a dry place and locked up
securely, out of reach of children.
Do not probe with conductive objects
Do not charge damaged battery packs
Read instruction manual before use
Use only with DEWALT battery packs,
others may burst, causing personal injury
and damage
Do not expose to water
Have defective cords replaced
immediately
Additional safety instructions for battery packs
Fire hazard! Avoid metal short circuiting
the contacts of a detached battery pack.
Do not store or carry the battery pack
without the battery cap placed over the
contacts.
• The battery fluid, a 25-30% solution of potassium
hydroxide, can be harmful. In case of skin contact,
flush immediately with water. Neutralize with a
mild acid such as lemon juice or vinegar. In case
of eye contact, rinse abundantly with clean water
for at least 10 minutes. Consult a physician.
• Never attempt to open a battery pack for any
reason.
Labels on charger and battery pack
In addition to the pictographs used in this manual,
the labels on the charger and the battery pack show
the following pictographs:
24
+40 ˚c
+4 ˚c
Charge only between 4 °C and 40 °C
Discard the battery pack with due care
for the environment
Do not incinerate the battery pack
NiMH
+
NiCd Charges NiMH and NiCd battery packs
See technical data for charging time
ENGLISH
Additional safety rules for cutsaws
Description (fig. A)
Switching on and off
• After switching off, never attempt to stop the saw
blade with your fingers.
• Never put the saw down on a table or work
bench unless switched off. The saw blade will
keep running briefly after the tool has been
switched off.
Your DC380 cordless reciprocating saw has been
designed for professional sawing of wood, metal
and tubes. The compact design permits cutting
extremely close to the edge of difficult areas.
1 Variable speed switch
2 Lock-off button
3 Blade clamp slider
4 Saw shoe
5 Battery pack
When sawing
• When using saw blades specially designed for
cutting wood remove all nails and metal objects
from the workpiece before starting work.
• Wherever possible, use clamps and vices to
fasten the workpiece securely.
• Do not attempt to saw extremely small workpieces.
• Do not bend too far forward. Make sure that you
always stand firmly, particularly on scaffolding
and ladders.
• Always hold the saw with both hands.
• For cutting curves and pockets, use an adapted
saw blade.
Checking and changing the saw blade
• Only use saw blades conforming to the
specifications contained in these operating
instructions.
• Only sharp saw blades in perfect working condition
should be used; cracked or bent saw blades
should be discarded and replaced at once.
• Ensure that the saw blade is securely fixed.
Package contents
The package contains:
1 Cordless reciprocating saw
1 Saw blade
2 Battery packs, NiCd (DC380KA)
2 Battery packs, NiMH (DC380KB)
1 Charger (DC380KA/DC380KB)
1 Kitbox (DC380KA/DC380KB)
1 Instruction manual
1 Exploded drawing
• Check for damage to the tool, parts or accessories
which may have occurred during transport.
• Take the time to thoroughly read and understand
this manual prior to operation.
Charger
Your charger DE9116 accepts DEWALT NiCd/NiMH
battery packs ranging from 7.2 to 18 V.
5 Battery pack
6 Release buttons
7 Charger
8 Charging indicator (red)
Electrical safety
The electric motor has been designed for one
voltage only. Always check that the battery pack
voltage corresponds to the voltage on the rating
plate. Also make sure that the voltage of your
charger corresponds to that of your mains.
Your DEWALT charger is double
insulated in accordance with EN 60335.
Mains plug replacement
(U.K. & Ireland only)
• Should your mains plug need replacing and you
are competent to do this, proceed as instructed
below. If you are in doubt, contact an authorized
DEWALT repair agent or a qualified electrician.
• Disconnect the plug from the supply.
• Cut off the plug and dispose of it safely; a plug
with bared copper conductors is dangerous if
engaged in a live socket outlet.
• Only fit 13 Amperes BS1363A approved plugs
fitted with the correctly rated fuse (1).
• The cable wire colours, or a letter, will be marked
at the connection points of most good quality
plugs. Attach the wires to their respective points
in the plug (see below). Brown is for Live (L) (2)
and Blue is for Neutral (N) (4).
25
ENGLISH
• Before replacing the top cover of the mains plug
ensure that the cable restraint (3) is holding the
outer sheath of the cable firmly and that the two
leads are correctly fixed at the terminal screws.
Never use a light socket.
Never connect the live (L) or neutral (N)
wires to the earth pin marked E or .
Using an extension cable
An extension cord should not be used unless
absolutely necessary. Use an approved extension
cable suitable for the power input of your charger
(see technical data). The minimum conductor size is
1 mm2; the maximum length is 30 m.
Assembly and adjustment
• Prior to assembly and adjustment,
always remove the battery pack.
• Always switch off the tool before
inserting or removing the battery pack.
Use only DEWALT battery packs and
chargers.
Battery pack (fig. A & B)
Charging the battery pack (fig. A)
When charging the battery pack for the first time,
or after prolonged storage, it will only accept an
80% charge. After several charge and discharge
cycles, the battery pack will attain full capacity.
Always check the mains prior to charging the battery
pack. If the mains is functioning but the battery pack
does not charge, take your charger to an authorised
DEWALT repair agent. Whilst charging, the charger
and the battery pack may become warm to touch.
This is a normal condition and does not indicate
a problem.
26
Do not charge the battery pack at
ambient temperatures < 4 °C or > 40 °C.
Recommended charging temperature:
approx. 24 °C.
• To charge the battery pack (5), insert it into the
charger (7) as shown and plug in the charger.
Be sure that the battery pack is fully seated in the
charger. The red charging indicator (8) will blink.
After approx. 1 hour, it will stop blinking and
remain on. The battery pack is now fully charged.
The battery pack can be removed at any time or
left in the connected charger for a longer period
of time (with a maximum of 14 days).
Inserting and removing the battery pack
• Insert the battery pack into the grip until it clicks
in place.
• To remove the battery pack, press the two
release buttons (6) simultaneously and pull the
pack out of the grip.
Battery cap (fig. B)
A protective cap is supplied to cover the contacts of
a detached battery pack. Without the protective cap
in place, loose metal objects could short circuit the
contacts, causing a fire hazard and damaging the
battery pack.
• Take off the protective cap (9) before placing the
battery pack (5) in the charger or tool.
• Place the protective cap over the contacts
immediately after removing the battery pack from
the charger or tool.
Make sure the protective cap is in place
before storing or carrying a detached
battery pack.
Automatic refresh
The automatic refresh mode will
equalize or balance the individual
cells in the battery pack at its peak
capacity. Battery packs should be
refreshed overnight after every 10th
charge/discharge cycle or whenever
the pack no longer delivers the same
amount of work.
ENGLISH
• To refresh your battery pack, place the battery in
the charger as usual. The red light will blink
continuously indicating that the charge cycle has
started.
• When the 1-hour charge cycle has completed,
the light will stay on continuously and will no
longer blink. The pack is fully charged and can
be used at this time.
• If the pack is left in the charger after the initial
1-hour charge, the charger will automatically
initiate the refresh mode. This mode will continue
up to 8 hours, but the battery pack can be
removed at any time during the refresh mode.
Hot/Cold Pack Delay
When the charger detects a battery that is too hot or
too cold, it automatically starts a Hot/Cold Pack
Delay, suspending charging until the battery has
reached an appropriate temperature. The charger
then automatically switches to the pack charging
mode. This feature ensures maximum battery life.
The red indicator blinks long, then short while in the
Hot/Cold Pack Delay mode.
Replacing the saw blade (fig. C)
• Move the blade clamp slider (11) up to release
the blade clamping mechanism.
• Insert the saw blade into the holder (10) until it
engages. The blade can be installed with the
teeth pointing down or up.
• Move the blade clamp slider (11) down to lock
the blade clamping mechanism.
• To remove the saw blade, proceed in reverse order.
Saw blades
material
ferrous metal
non ferrous metal
wood
plastic
masonry
recommended saw blade
fine-toothed
coarse-toothed
coarse-toothed
fine-toothed
carbide-tipped
A wide variety of dedicated saw blades is available
as an option.
Always select your saw blade with great
care.
Instructions for use
• Always observe the safety instructions
and applicable regulations.
• Ensure the material to be sawn is
secured in place.
• Apply only a gentle pressure to the tool
and do not exert side pressure on the
saw blade. If possible, work with the saw
shoe pressed against the workpiece.
This prevents damage to the blade and
stops the tool from jerking and vibrating.
• When sawing in walls or floors be aware
of the location of pipework and wiring.
Always hold the tool by its handle.
• Avoid overloading.
• Let the blade run freely for a few
seconds before starting the cut.
Never switch on the tool when the saw
blade is jammed in the workpiece or in
contact with the material.
Prior to operation:
• Make sure your battery pack is (fully) charged.
Switching on and off (fig. A)
For safety reasons the variable speed switch (1) is
equipped with a lock-off button.
• Press the lock-off button to unlock the tool.
• To run the tool, press the variable speed switch (1).
The pressure exerted on the variable speed
switch determines the tool speed.
• To stop the tool, release the switch.
Do not switch the tool ON or OFF when
the saw blade touches the workpiece or
other materials.
Cutting wood
• Clamp the workpiece securely and remove all
nails and metal objects.
• Holding the tool with both hands, work with the
saw shoe pressed against the workpiece.
Plunge cutting in wood
• Rest the saw shoe on the workpiece in such a
position that the blade forms an appropriate
angle for the plunge cut.
27
ENGLISH
• Switch the tool on and slowly feed in the blade.
Make sure that the saw shoe remains in contact
with the workpiece at all times.
Pocket cuts
• Measure and mark the required pocket cut.
• Using a narrow saw blade rest the bottom of the
saw shoe on the workpiece and make sure that
the blade is positioned on the cutting line.
If necessary, e.g. in confined spaces, use the
outer edge of the saw shoe as your guideline.
• Switch on the tool and feed the blade into the
material at full speed, holding the tool firmly
against the workpiece.
Dust extraction
• When the tool is used indoor for extended
periods of time, use a suitable dust extractor
designed in compliance with the applicable
Directives regarding dust emission.
Cutting metal
• When cutting thin metal always stabilize the
workpiece with wood on both sides.
This guarantees clean cuts and prevents
damaging of the material.
• For long, straight cuts draw a line on the workpiece.
• Apply a thin film of lubricant along the cutting
line, switch on the tool and follow the cutting line.
Cutting plastics
• Always work at reduced speed. Carry out a test cut
to check whether the material is sensitive to heat.
Maintenance
Your DEWALT power tool has been designed to
operate over a long period of time with a minimum
of maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular cleaning.
Lubrication
Your power tool requires no additional lubrication.
Cleaning
• Unplug the charger before cleaning the housing
with a soft cloth.
• Remove the battery pack before cleaning your
power tool.
• Keep the ventilation slots clear and regularly
clean the housing with a soft cloth.
Environment
Rechargeable battery pack
This long life battery pack must be recharged when
it fails to produce sufficient power on jobs which
were easily done before. At the end of its technical
life, discard it with due care for our environment:
• Run the battery pack down completely,
then remove it from the tool.
• NiCd and NiMH cells are recyclable. Take them
to your dealer or a local recycling station.
The collected battery packs will be recycled or
disposed of properly.
Cutting masonry
When sawing asbestos cement
hazardous dust may be produced.
Follow the statutory guidelines and
observe the recommendations issued by
the asbestos cement manufacturers.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
28
Unwanted tools
Take your tool to an authorised DEWALT repair
agent where it will be disposed of in an
environmentally safe way.
ENGLISH
GUARANTEE
• 30 DAY NO RISK SATISFACTION GUARANTEE •
If you are not completely satisfied with the
performance of your DEWALT tool, simply return
it within 30 days, complete as purchased, to the
point of purchase, for a full refund or exchange.
Proof of purchase must be produced.
• ONE YEAR FREE SERVICE CONTRACT •
If you need maintenance or service for your
DEWALT tool, in the 12 months following
purchase, it will be undertaken free of charge at
an authorized DEWALT repair agent. Proof of
purchase must be produced. Includes labour and
spare parts for Power Tools. Excludes accessories.
• ONE YEAR FULL WARRANTY •
If your DEWALT product becomes defective due
to faulty materials or workmanship within
12 months from the date of purchase, we
guarantee to replace all defective parts free of
charge or, at our discretion, replace the unit free
of charge provided that:
• The product has not been misused.
• Repairs have not been attempted by
unauthorized persons.
• Proof of purchase date is produced.
This guarantee is offered as an extra benefit
and is additional to consumers statutory rights.
For the location of your nearest authorized
DEWALT repair agent, please use the appropriate
telephone number on the back of this manual.
Alternatively, a list of authorized DEWALT repair
agents and full details on our after-sales service
are available on the Internet at
www.2helpU.com.
29
ESPAÑOL
SIERRA ALTERNATIVA SIN CABLE DC380
¡Enhorabuena!
Declaración CE de conformidad
Usted ha optado por una herramienta DEWALT.
Muchos años de experiencia y una gran asiduidad
en el desarrollo y la innovación de sus productos
han convertido DEWALT en un socio muy fiable para
el usuario profesional.
Características técnicas
Voltaje
Potencia de salida (max)
Velocidad en vacío
Longitud de carrera
Peso (sin batería)
VDC
W
min-1
mm
kg
DC380
18
340
0-2.900
25,4
2,1
DC380
DEWALT certifica que estas herramientas eléctricas
han sido construidas de acuerdo a las normas
siguientes: 98/37/CEE, 89/336/CEE, 73/23/CEE,
EN 50144, EN 55014-2, EN 55014-1, EN 50260,
EN 60335, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Para información más detallada, contacte a
DEWALT, véase abajo o consulte el dorso de este
manual.
DC380
Batería
Tipo de batería
Voltaje
Capacidad
Peso
DE9096 DE9503
NiCd NiMH
VDC 18
18
Ah 2,4
2,6
Ah
kg 1,0
1,0
LpA (presión acústica)
dB(A)*
90,5
LWA (potencia acústica)
dB(A)
99
m/s2
9,8 m/s2
Ca rgador
Tensión de la red
Tipo de batería
Tiempo de carga (próx.)
Peso
DE9116
VAC 230
NiCd/NiMH
min 60/70
kg 0,4
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Fusibles
Herramientas 230 V:
DE9130
230
NiCd/NiMH
30
0, 52
Indica peligro de lesiones, de accidentes
mortales o de averías en la herramienta
en caso de no respeto de las
instrucciones en este manual.
Peligro de incendio.
30
en frecuencia de la aceleración
* al oído del usuario
10 A
En el presente manual figuran los pictogramas
siguientes:
Indica tensión eléctrica.
Valor cuadrático medio ponderado
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemania
ESPAÑOL
Instrucciones de seguridad
Al utilizar herramientas eléctricas, observe las
reglas de seguridad en vigor en su país, a fin de
reducir el riesgo de descarga eléctrica,
de lesiones y de incendio.
Lea completamente este manual antes de utilizar
la herramienta.
Mantenga a mano este manual para consultas
posteriores.
Generalidades
1 Mantenga limpia el área de trabajo.
Un área o un banco de trabajo en desorden
aumentan el riesgo de accidentes.
2 Tenga en cuenta el entorno del área de trabajo.
No exponga herramientas a la lluvia. No utilice la
herramienta en ambientes húmedos o mojados.
Procure que el área de trabajo esté bien iluminada
(250 - 300 Lux). No utilice la herramienta donde
exista riesgo de incendio o explosión, p. ej. en
la proximidad de líquidos o gases inflamables.
3 Mantenga alejados a los niños.
No permita que niños, otras personas o animales
se acerquen al área de trabajo ni toquen la
herramienta o el cable de corriente.
4 Vista ropa de trabajo apropiada.
No lleve vestidos anchos ni joyas. Estos podrían
ser atrapados por piezas en movimiento. Si tiene
el pelo largo, manténgalo recogido y cubierto.
Cuando trabaje en ambientes externos utilice
preferentemente guantes y calzado antideslizante
apropiados.
5 Protección personal
Utilice siempre gafas de protección. Utilice una
mascarilla si el trabajo a ejecutar produce polvo u
otras partículas volantes. Si esas partículas están
a una temperatura considerablemente caliente
utilice también un delantal de trabajo.
Lleve puesta siempre la protección auditiva.
Lleve un casco de seguridad en todo momento.
6 No intente realizar demasiadas cosas al
mismo tiempo
Mantenga un apoyo firme sobre el suelo
y conserve el equilibrio en todo momento.
7 Esté siempre alerta
Concéntrese en lo que esté haciendo. Use el
sentido común. No maneje la herramienta
cuando esté cansado.
8 Sujete bien la pieza de trabajo
Utilice abrazaderas o un torno para sujetar la
pieza de trabajo. Es más seguro que sujetarla
con la mano y le permite utilizar ambas manos
para manejar la herramienta.
9 Conecte los accesorios para la extracción
de polvo.
Si se suministran adaptadores para la conexión
de accesorios extractores y para el
almacenamiento del polvo, asegúrese de que
conectarlos y utilizarlos adecuadamente.
10 Retire las llaves de maniobra
Antes de poner la herramienta en marcha,
asegúrese de que las llaves y utensilios de reglaje
hayan sido retirados.
11 Utilice la herramienta adecuada.
En este manual, se indica para qué uso está
destinada cada herramienta. No utilice
herramientas o dispositivos acoplables de baja
potencia para ejecutar trabajos pesados.
La herramienta funcionará mejor y con mayor
seguridad si se utiliza de acuerdo con sus
características técnicas. No fuerce la herramienta.
Atención! El uso de otros accesorios,
adaptadores, o la propia utilización de la
herramienta en cualquier forma que no sea la
recomendada en este manual de instrucciones
puede presentar riesgo de lesiones a los usuarios.
12 Compruebe que no haya piezas averiadas.
Antes de utilizarla, compruebe cuidadosamente
que la herramienta y el cable de corriente no
presenten desperfectos. Compruebe que no
existan piezas móviles mal alineadas o atascadas,
piezas quebradas, protectores o interruptores
dañados e interruptores o cualquier otro
condicionante que pueda afectar al funcionamiento
correcto de la herramienta. Asegúrese de que la
herramienta puede funcionar adecuadamente y
cumplir con el cometido para el que ha sido
diseñada. No use la herramienta si hay alguna
pieza defectuosa o averiada. No utilice la
herramienta si no es posible apagar y encender
el interruptor. Encargue al servicio técnico
autorizado que repare o sustituya las piezas
defectuosas o averiadas. Jamás intente repararla
usted mismo.
13 Extraiga la batería.
Desconecte la herramienta y no la pierda de vista
hasta que haya dejado de funcionar completamente.
31
ESPAÑOL
14
15
16
17
Extraiga la batería cuando no utilice la herramienta,
antes de sustituir piezas, accesorios o
acoplamientos y antes de efectuar revisiones.
Evite ponerla en funcionamiento
involuntariamente.
No sostenga la herramienta con un dedo en el
interruptor. Asegúrese de que la herramienta
esté apagada antes de insertar la batería.
Guarde las herramientas que no utilice.
Las herramientas eléctricas que no se utilizen
deben estar guardadas en un lugar seco,
cerrado y fuera del alcance de los niños.
Tenga cuidado al realizar labores
de mantenimiento.
Mantenga sus herramientas afiladas y limpias para
trabajar mejor y de forma más segura. Siga las
instrucciones de mantenimiento y sustitución de
accesorios. Mantenga los mandos y conmutadores
secos, limpios y libres de aceite y grasa.
Reparaciones
Esta herramienta eléctrica cumple con las reglas
de seguridad en vigor. Haga reparar su herramienta
en Centros de Servicio DEWALT. Las reparaciones
deben llevarse a cabo por personal cualificado,
utilizando piezas de recambio originales.
Caso contrario podría provocar situaciones de
riesgo considerable para el usuario.
Normas de seguridad adicionales para baterías
¡Peligro de incendio! Evite que el metal
cortocircuite los contactos del paquete
de baterías desmontable. No guarde o
transporte el paquete de baterías sin su
tapa protectora colocada sobre los
contactos.
• El líquido una solución de un 25-30% de hidróxido
de potasio, puede resultar nocivo. En caso de
que entre en contacto con la piel, lávese
inmediatamente con agua. Neutralícelo con un
ácido suave como zumo de limón o vinagre.
En caso de que entre en contacto con los ojos,
láveselos con agua limpia abundante durante al
menos 10 minutos. Consulte a un médico.
• No intente nunca abrir una batería.
Placas en el cargador y en la batería
Las placas en el cargador y en la batería enseñan
los pictogramas siguientes:
100%
Cargando
100%
Cargado
Instrucciones de seguridad para cargadores
y baterías
• Use únicamente las baterías previstas para
la herramienta.
• Compruebe que la batería está seca y limpia
antes de insertarla en el cargador.
• La batería solamente debe cargarse con
el cargador recomendado con la batería. El uso
incorrecto puede ocasionar riesgos de descarga
eléctrica, sobrecalentamiento o escapes de
la batería.
• No sujete el cargador por el cable. Nunca tire del
cable para desconectarlo del enchufe. Mantenga
el cable alejado de fuentes de calor,
combustibles y aristas vivas.
• Siga siempre las instrucciones al dorso de este
manual para desechar la batería.
• Mientras no se utilicen, los cargadores y las
baterías deben guardarse en un lugar seco y
cerrado, fuera del alcance de los niños.
32
Batería defectuosa
No unirlos con objetos conductores
No cargar baterías en mal estado,
cambiarlas inmediatamente
Antes de usar, leer el manual de
instrucciones
Usar sólo con baterías de DEWALT.
Otras baterías pueden explotar
causando daños personales y materiales
No exponer a la lluvia
ESPAÑOL
Si el cordón estuviera en mal estado,
cambiarlo inmediatamente
+40 ˚c
+4 ˚c
Cargar sólo entre 4 °C y 40 °C
Una vez terminada la vida técnica de la
batería, elimínela sin dañar el medio
ambiente
No arroje la batería al fuego
NiMH
+
NiCd Carga baterías NiMH y NiCd
Para el tiempo de carga véanse las
características técnicas
Normas de seguridad adicionales para
las sierras sable
Conexión y desconexión
• Una vez desconectada la sierra, no intente
detener las hojas con los dedos.
• No coloque nunca la sierra sobre una mesa o un
banco de trabajo a menos que esté desconectada.
Las hojas siguen funcionando unos momentos
después de haber desconectado la herramienta.
Al serrar
• Quite todos los clavos y objetos metálicos de la
pieza antes de empezar a trabajar.
• Siempre que sea posible, utilice mordazas y
prensas para sujetar firmemente la pieza de trabajo.
• No intente serrar piezas demasiado pequeñas.
• No se incline hacia delante excesivamente.
Asegúrese de permanecer de pie apoyado
firmemente, especialmente cuando esté sobre
andamios o escaleras.
• Agarre la sierra siempre con ambas manos.
• Sólo se pueden utilizar hojas afiladas en perfecto
estado de funcionamiento; las hojas agrietadas o
dobladas deben eliminarse y han de ser
reemplazadas de inmediato.
• Compruebe que la hoja de la sierra está bien
sujeta.
Verificación del contenido del embalaje
El paquete contiene:
1 Sierra alternativa sin cable
1 Hoja
2 Baterías, NiCd (DC380KA)
2 Baterías, NiMH (DC380KB)
1 Cargador (DC380KA/DC380KB)
1 Caja de transporte (DC380KA/DC380KB)
1 Manual de instrucciones
1 Dibujo despiezado
• Compruebe si la herramienta, piezas o accesorios
han sufrido algún daño durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer y comprender
este manual antes de utilizar la herramienta.
Descripción (fig. A)
Su sierra alternativa sin cable DC380 ha sido
diseñado para el corte profesional de madera, metal
y tubos. Su diseño compacto permite cortar muy
cerca del borde de áreas difíciles.
1 Conmutador de velocidad variable
2 Botón de bloqueo del interruptor
3 Corredera de fijación de la hoja
4 Suela de sierra
5 Batería
Cargador
Su cargador DE9116 acepta baterías NiCd/NiMH
DEWALT desde 7,2 hasta 18 V.
5 Batería
6 Pulsadores de arranque
7 Cargador
8 Indicador de carga (rojo)
Seguridad eléctrica
Comprobación y cambio de las hojas de la sierra
• Únicamente pueden utilizarse hojas que cumplan
las especificaciones que aparecen en estas
instrucciones de funcionamiento.
El cargador ha sido diseñado para un solo voltaje.
Compruebe siempre que el voltaje de la red
corresponde al valor indicado en la placa de
características.
33
ESPAÑOL
Su cargador DEWALT tiene doble
aislamiento, conforme a la norma
EN 60335; por consiguiente, no se
requiere conexión a tierra.
Sustitución de cable o enchufe
Al sustituir el cable o el enchufe hágalo con sumo
cuidado: un enchufe con conectores de cobre
desprotegidos es peligroso si se conecta a una
toma de corriente activa.
Utilización de un cable de prolongación
En caso de que sea necesario utilizar un cable de
prolongación, deberá ser un cable de prolongación
aprobado, adecuado para la potencia de esta
herramienta (véanse las características técnicas).
La sección mínima de conductor es de 1 mm2.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
Montaje y ajustes
• Antes de realizar el montaje y los ajustes,
extraiga siempre la batería.
• Desconecte siempre la herramienta
antes de introducir o extraer la batería.
Usar sólo baterías y cargadores
de DEWALT
.
Batería (fig. A & B)
Carga de la batería (fig. A)
Cuando cargue la batería por primera vez, o después
de que haya estado guardada durante mucho
tiempo, únicamente aceptará una carga del 80%.
Tras varios ciclos de carga y descarga, la batería
alcanzará su capacidad completa.
Compruebe siempre la corriente eléctrica antes de
cargar la batería. Si ésta está en funcionamiento,
pero la batería no se carga, lleve el cargador a un
concesionario autorizado de reparaciones de
DEWALT. Es posible que el cargador y la batería se
calienten durante la carga; esto es normal y no
significa que exista ningún problema.
No cargue la batería a temperaturas
ambiente inferiores a 4 °C o superiores
a 40 °C.
34
Temperatura de carga recomendada:
aprox. 24 °C.
• Para cargar la batería (5), introdúzcala en el
cargador (7) según se indica y enchufe este
último. Asegúrese de que la batería esté bien
colocada en el cargador. El indicador de carga
rojo (8) parpadeará. Después de una hora
aproximadamente, dejará de parpadear y
permanecerá encendido. En ese momento la
batería está totalmente cargada. La batería se
puede extraer en cualquier momento o dejarse
en el cargador conectado durante un período
de tiempo más prolongado (hasta un máximo de
14 días).
Introducción y extracción de la batería
• Introduzca la batería en la empuñadura hasta
que esté bien colocada (se oirá un «clic»).
• Para extraerla, apriete los dos pulsadores de
arranque (6) a la vez y sáquela de la empuñadura.
Tapa de batería (fig. B)
Se suministra una tapa protectora que cubre los
contactos del paquete de baterías desmontable.
Si la tapa protectora no está en su sitio, los objetos
metálicos sueltos pueden poner en corto los
contactos, produciendo riesgo de incendio y
estropeando el paquete de baterías.
• Retire la tapa protectora (9) antes de colocar el
paquete de baterías (5) en el cargador de
la herramienta.
• Coloque la tapa protectora sobre los contactos
inmediatamente después de haber retirado el
paquete de baterías del cargador de
la herramienta.
Asegúrese de que la tapa protectora
está en su sitio antes de guardar o
transportar un paquete de baterías
desmontable.
Puesta a punto automática
El modo de puesta a punto automática
ecualizará o equilibrará las pilas
individuales de la batería a su
capacidad óptima.
ESPAÑOL
Las baterías deben ponerse a punto
durante la noche después de cada
10 ciclos de carga/descarga o
siempre que se observe una
disminución del rendimiento.
• Para poner a punto la batería, colóquela en el
cargador del modo habitual. El piloto rojo
parpadeará continuamente indicando que el ciclo
de carga ha comenzado.
• Una vez completado el ciclo de carga de 1 hora,
el piloto dejará de parpadear y permanecerá
encendido. La batería ya estará completamente
cargada y podrá comenzar a utilizarla.
• Si se deja la batería en el cargador después de
la carga inicial de 1 hora, el cargador iniciará
automáticamente el modo de puesta a punto.
Este modo continuará hasta 8 horas, pero la
batería puede retirarse en cualquier momento
durante el modo de puesta a punto.
Retardo de carga
Cuando el cargador detecta una batería que está
caliente/fría, se pone en funcionamiento de forma
inmediata un retardo de carga que suspende la
carga hasta que la batería ha una temperatura
adecuada. Después el cargador pasa de forma
automática al modo de carga. Esta característica
asegura una vida útil de la batería máxima.
El indicador parpadea durante un intervalo de
tiempo largo y después durante un intervalo corto
mientras se halla en el modo de retardo de carga.
Cambio de la hoja de sierra (fig. C)
• Levante la corredera de fijación de la hoja (11)
para liberar el mecanismo de fijación.
• Inserte la hoja de sierra en el portahojas (10)
hasta que quede sujeta al pasador de bloqueo.
La hoja puede instalarse con los dientes
apuntando hacia arriba o hacia abajo.
• Baje la corredera de fijación de la hoja (11) para
bloquear el mecanismo de fijación.
• Para quitar la hoja de sierra, siga estos pasos en
orden inverso.
Hojas de la sierra
material
metal férreo
metal no férreo
madera
plástico
mampostería
hoja recomendada
hoja de dientes finos
hoja de dientes gruesos
hoja de dientes gruesos
hoja de dientes finos
hoja con puntas de carburo
Existe una amplia variedad de hojas de sierra
dedicadas opcionales a su disposición.
Seleccione la hoja de sierra siempre con
sumo cuidado.
Instrucciones para el uso
• Respete siempre las instrucciones de
seguridad y las normas de aplicación.
• Asegúrese de que el material que va a
serrar esté bien sujeto. Aplique únicamente
una presión suave en la herramienta y no
ejerza presión lateral en la hoja de
la sierra.
• Si es posible, trabaje con la suela de la
sierra presionada sobre la pieza de trabajo
a fin de evitar que la hoja sufra daños y
que la herramienta dé sacudidas y vibre.
• Cuando utilice la sierra en paredes o
suelos, tenga en cuenta la ubicación de
la tuberías y los cables. Sostenga la
herramienta siempre por el mango.
• Evite la sobrecarga.
• Deje que la hoja funcione libremente
durante unos segundos antes de iniciar
el corte. Nunca encienda la herramienta
si la hoja queda atascada en la pieza de
trabajo o en contacto con el material.
Antes de trabajar:
• Asegúrese de que la batería está (totalmente)
cargada.
Encendido y apagado (fig. A)
Por motivos de seguridad, el interruptor de
velocidad variable (1) está equipado con un botón
de bloqueo.
• Pulse este botón para desbloquear la herramienta.
35
ESPAÑOL
• Para encender, pulse el interruptor de velocidad
variable (1). La presión determina la velocidad.
• Para parar la herramienta, suelte el interruptor.
• En el momento en que se suelta el variador de
velocidad se activa automáticamente el botón
de bloqueo (2); lo que impide que la herramienta
pueda ponerse en marcha inadvertidamente.
No ponga la herramienta en MARCHA ni
la DETENGA mientras el disco de sierra
esté en contacto con la pieza o con otro
material.
Cortes en madera
• Sujete la pieza de trabajo con firmeza y extraiga
todos los clavos y objetos metálicos.
• Sujetando la herramienta mecánica con ambas
manos, trabaje con la suela de sierra presionada
sobre la pieza de trabajo.
Calado en madera
• Apoye la suela de sierra en la pieza de trabajo
de forma que la hoja forme un ángulo adecuado
para el calado.
• Encienda la herramienta y vaya introduciendo la
hoja lentamente. Procure que la suela de la sierra
esté siempre en contacto con la pieza a serrar.
Cajeados
• Mida y marque el corte requerido.
• Utilizando una hoja de sierra estrecha, apoye la
parte inferior de la suela de sierra en la pieza de
trabajo y cerciórese de que la hoja queda sobre
la línea de corte.
Si es necesario, por ejemplo, en lugares
estrechos, utilice el borde exterior de la suela de
sierra como línea de referencia.
• Encienda la herramienta e introduzca la hoja en
el material a toda velocidad, sujetando la
herramienta con firmeza sobre la pieza de
trabajo.
Utilice un extractor de aspiración diseñado de
acuerdo con las Directrices aplicables en relación
con la emisión de polvo al serrar madera.
Cortes en metal
• Si corta chapas finas, sujete la pieza de trabajo
siempre entre dos maderas. Esto garantiza un
corte limpio y evita que el material quede dañado.
• Para realizar cortes largos y rectos, trace una
línea en la pieza de trabajo.
• Aplique una capa fina de lubricante a lo largo de
la línea de corte, encienda la herramienta y siga
la línea de corte.
Cortes en plásticos
• Trabaje siempre a baja velocidad. Haga primero
un corte de prueba para verificar si el material se
calienta.
Cortes de mampostería
Al serrar cemento amiantado, puede
producirse polvo peligroso. Siga las
Directrices legales y cumpla las
recomendaciones publicadas por los
fabricantes de cemento amiantado.
Consulte a su proveedor si desea información más
detallada sobre los accesorios apropiados.
Mantenimiento
Su herramienta eléctrica DEWALT ha sido diseñada
para funcionar mucho tiempo con un mínimo de
mantenimiento. El funcionamiento satisfactorio
depende del buen cuidado de la herramienta y de
una limpieza frecuente.
Lubricación
Su herramienta eléctrica no requiere lubricación
adicional.
Extracción de polvo
• Cuando la herramienta se utilice en interiores
durante largos períodos de tiempo, debe
conectarse a un extractor de aspiración adecuado.
36
ESPAÑOL
GARANTÍA
Limpieza
• Evite que se obturen las ranuras de ventilación y
limpie el exterior con regularidad utilizando un
paño suave.
• Desconecte el cargador antes de limpiar el cárter
con un paño.
• Quite la batería antes de limpiar su herramienta.
Medio ambiente
Batería recargable
Esta batería de larga duración se debe recargar
cuando no tenga la potencia suficiente en trabajos
que realizaba fácilmente con anterioridad. Una vez
terminada su vida técnica, elimínela sin dañar el
medio ambiente:
• Agote la batería por completo y, a continuación,
sáquela de la herramienta.
• Las células NiCd y NiMH son reciclables. Llévelas
a su distribuidor o a un centro de reciclaje local.
Las baterías recogidas se reciclarán o se
desecharán adecuadamente.
Herramientas desechadas
Lleve la herramienta vieja a un Centro de Servicio
DEWALT, donde será eliminada sin efectos
perjudiciales para el medio ambiente.
• 30 DÍAS DE SATISFACCIÓN COMPLETA •
Si no queda totalmente satisfecho con su
herramienta DEWALT, contacte con su Centro de
Servicio DEWALT. Presente su reclamación,
juntamente con la máquina completa, así como
la factura de compra y le será presentada la
mejor solución.
• UN AÑO DE SERVICIO GRATUITO •
Si necesita mantenimiento o servicio técnico para
su herramienta DEWALT en los 12 meses
siguientes a la compra, podrá obtenerlos
gratuitamente en un Centro de Servicio DEWALT.
Para ello es imprescindible presentar la prueba
de compra. Incluye mano de obra y piezas para
las Herramientas Eléctricas. No se incluye los
accesorios.
• UN AÑO DE GARANTÍA •
Si su producto DEWALT presenta algún defecto
debido a fallos de materiales o mano de obra en
los 12 meses siguientes a la fecha de compra, le
garantizamos la sustitución gratuita de todas las
piezas defectuosas siempre y cuando:
• El producto no haya sido utilizado
inadecuadamente.
• No se haya intentado su reparación por parte
de una persona no autorizada.
• Se presente la prueba de compra.
Para la localización del Centro de Servicio
DEWALT más cercano, consulte el dorso de este
manual. Como alternativa, hay disponible en
Internet una lista de Centros de Servicio DEWALT
e información completa sobre nuestro servicio
postventa en www.2helpU.com.
37
FRANÇAIS
SCIE SABRE SANS FIL DC380
Félicitations!
Déclaration CE de conformité
Vous avez choisi un outil DEWALT. Depuis de
nombreuses années, DEWALT produit des outils
électriques adaptés aux exigences des utilisateurs
professionnels.
Caractéristiques techniques
Tension
Puissance utile (maxi)
Vitesse à vide
Longueur de la course
Poids (sans pack-batteries)
Type de batterie
Tension
Capacité
Poids
VDC
W
min-1
mm
kg
DC380
18
340
0-2.900
25,4
2,1
NiCd
VDC 18
AhAh 2,4
kg 1,0
9503
NiMH
18
2,6
1,0
DC380
DEWALT déclare que ces outils ont été mis au point
en conformité avec les normes 98/37/CEE,
89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 50144, EN 55014-2,
EN 55014-1, EN 50260, EN 60335, EN 61000-3-2
& EN 61000-3-3.
Pour de plus amples informations, contacter
DEWALT à l’adresse ci-dessous ou se reporter au
dos de ce manuel.
DC380
LpA (pression acoustique)
dB(A)*
90,5
LWA (puissance acoustique)
dB(A)
99
m/s2
9,8 m/s2
Valeur moyenne pondérée du carré
de l ’ a c c é l é r a t i o n
* à l’oreille de l’opérateur
C h a rg e u r
Tension secteur
Type de batterie
Temps de charge (environ)
Poids
DE9116
VAC 230
NiCd/NiMH
min 60/70
kg 0,4
Fusible:
Outils 230 V
DE9130
230
NiCd/NiMH
30
0,52
10 A
Les symboles suivants sont utilisés dans le présent
manuel:
En cas de non-respect des instructions
dans le présent manuel, il y a risque de
blessure, danger de mort ou possibilité
de dégradation de l’outil.
Dénote la présence de tension
électrique.
Risque d’incendie.
38
Directeur de développement produits
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
FRANÇAIS
Consignes de sécurité
Afin de réduire le risque de décharge électrique,
de blessure et d’incendie lors de l’utilisation
d’outils électriques, observer les consignes de
sécurité fondamentales en vigueur.
Lire et observer attentivement les instructions
contenues dans ce manuel avant d’utiliser l’outil.
Conservez ce manuel pour pouvoir le consulter
lors de prochaines utilisations.
Généralités
1 Conserver votre aire de travail propre et bien
rangée
Le désordre augmente les risques d’accident.
2 Tenir compte des conditions ambiantes
Ne pas exposer l’outil à la pluie. Ne pas exposer
l’outil à l’humidité. Veiller à ce que l’aire de travail
soit bien éclairée (250 - 300 Lux). Ne pas utiliser
l’outil s’il existe un risque d’incendie ou d’explosion,
par exemple en présence de liquides ou de gaz
inflammables.
3 Tenir les enfants éloignés
Ne pas laisser les enfants, les visiteurs ou les
animaux s’approcher de l’aire de travail ou
toucher l’outil ou le câble d’alimentation.
4 Porter des vêtements de travail appropriés
Ne pas porter de vêtements flottants ni de bijoux.
Ils pourraient être happés par les pièces en
mouvement. Le cas échéant, porter une
garniture convenable retenant les cheveux longs.
Lorsque le travail s’effectue à l’extérieur,
porter de préférence des gants adéquats et des
chaussures antidérapantes.
5 Protections
Porter en permanence des lunettes de
protection. Porter un masque anti-poussière si le
travail exécuté produit de la poussière ou des
particules volantes. Si ces particules peuvent être
extrêmement chaudes, porter également un
tablier résistant à la chaleur. Toujours porter une
protection auditive. Porter en permanence un
casque de protection.
6 Adopter une position confortable
Conserver en permanence son équilibre et les
deux pieds à terre.
7 Faire preuve de vigilance
Observer votre travail. Faire preuve de bon sens.
Ne pas utiliser l’outil lorsque l’on est fatigué.
8 Bien fixer la pièce à travailler
Pour plus de sécurité, fixer la pièce à travailler
avec un dispositif de serrage ou un étau.
Ainsi, vous aurez les deux mains libres pour
manier l’outil.
9 Brancher le dispositif dépoussiéreur.
Si vous disposez de systèmes pour brancher les
dispositifs d’extraction et d’aspiration de
poussière, s’assurer qu’ils sont bien branchés et
qu’ils fonctionnent correctement.
10 Enlever les clés de réglage
Avant de mettre l’outil en marche, vérifier toujours
si les clés et outils de réglage ont été retirés.
11 Utiliser l’outil adéquat
Le domaine d’utilisation de l’outil est décrit dans
le présent manuel. Ne pas utiliser des outils ou
des accessoires de trop petite taille pour
exécuter des travaux lourds. Ne pas utiliser des
outils à des fins et pour des travaux pour lesquels
ils n’ont pas été conçus. Ne pas forcer sur l’outil.
Attention ! L’utilisation d’accessoires ou la
réalisation de travaux autres que ceux
recommandés dans ce manuel pourrait entraîner
un risque de blessure corporelle.
12 Contrôler si l’outil est endommagé
Avant toute utilisation, s’assurer que l’outil et le
câble d’alimentation ne sont pas endommagés.
Vérifier l’alignement des pièces en mouvement,
leur prise et toute rupture de pièces, tout
endommagement des protections et des
interrupteurs et toutes autres conditions pouvant
affecter le fonctionnement de l’outil. Veiller à ce
que l’outil fonctionne correctement et qu’il
exécute les tâches pour lesquelles il est conçu.
Ne pas utiliser l’outil si une pièce est défectueuse.
Ne pas utiliser l’outil si l’interrupteur marche/arrêt
ne fonctionne pas. Faire remplacer toute pièce
endommagée par un agent DEWALT agréé.
Ne jamais essayer de le réparer soi-même.
13 Retirer le pack-batteries
Éteindre l’outil puis attendre qu’il s’arrête
complètement avant de le laisser sans
surveillance. Retirer le pack-batteries lorsqu’il n’est
pas utilisé, avant de changer toute pièce ou tout
accessoire et avant de procéder à l’entretien.
14 Pour éviter tout démarrage involontaire
Éloignez vos doigts de l’interrupteur pour porter
l’outil. S’assurer que l’outil est en position d’arrêt
avant d’introduire le pack-batteries.
39
FRANÇAIS
15 Ranger vos outils dans un endroit sûr
Ranger les outils non utilisés dans un endroit sec,
fermé à clé et hors de portée des enfants.
16 Entretenir vos outils avec soin
Garder les outils en bon état et propres afin
d’assurer des conditions de travail optimales et
sûres. Observer les instructions d’entretien et de
changement d’accessoires. Maintenir les poignées
et les interrupteurs secs, propres et exempts
d’huile et de graisse.
17 Réparations
Cet outil est conforme aux consignes de sécurité
en vigueur. Faire réparer l’outil par un agent de
réparation DEWALT agréé. Les réparations ne
devront être effectuées que par des personnes
qualifiées utilisant des pièces de rechange
d’origine. Dans le cas contraire, cela pourrait être
très dangereux pour l’utilisateur.
Directives de sécurité additionnelles pour
packs-batteries et chargeurs
• N’utilisez que des packs-batteries spécifiques
pour cet outil.
• Vérifiez que le pack-batterie est bien propre et
sèche avant de l’insérer dans le chargeur.
• Un pack-batterie ne doit être chargé qu’avec
le chargeur approprié à chaque pack-batterie.
Toute utilisation incorrecte pourrait provoquer un
risque d’électrocution, de surchauffe ou de fuite
du pack-batterie.
• Ne transportez jamais le chargeur par le câble.
Ne tirez jamais sur le câble pour le débrancher.
Préservez le câble de la chaleur, de l’huile et des
arêtes vives.
• Suivez toujours les instructions indiquées à
l’arrière de ce manuel concernant la sélection de
pack-batteries applicables.
• Rangez les chargeurs et les packs-batteries dans
un endroit sec, fermé à clé et hors de portée des
enfants.
Directives de sécurité additionnelles pour
pack-batteries
Danger d’incendie ! Éviter de courtcircuiter les contacts d’un pack de
batterie non fixé avec du métal.
Ne rangez pas et ne transportez pas le
pack de batterie si le couvercle de
protection n’est pas en place sur les
contacts.
• Le liquide du pack-batteries, une solution
d’hydroxyde de potassium à 25-30%, est toxique.
En cas de contact avec la peau, rincer
abondamment à l’eau. Neutraliser avec un acide
doux tel que du citron ou du vinaigre. En cas de
contact avec les yeux, rincer abondamment à
l’eau durant au moins 10 minutes. Consulter un
médecin.
• Ne jamais tenter d’ouvrir un pack-batteries pour
quelque raison que ce soit.
Etiquettes figurant sur le chargeur et
le pack-batteries
Outre les symboles utilisés dans le présent manuel,
les étiquettes sur le chargeur et le pack-batteries
comportent les symboles suivants:
100%
Pack-batteries en charge
100%
Pack-batteries chargé
Pack-batteries défectueux
Ne pas introduire d’objet conducteur
Pack-batteries endommagé.
Ne pas charger.
Lire le manuel d’abord
Pour éviter tout risque, introduire
uniquement les pack-batteries DEWALT
Ne pas exposer à l’eau
Remplacer immédiatement
40
FRANÇAIS
+40 ˚c
Contenu de l’emballage
+4 ˚c
Charger uniquement entre 4 °C et 40 °C
Au moment de jeter un pack-batteries,
penser à notre environnement
Ne pas incinérer un pack-batteries
NiMH
+
NiCd Charge des pack-batteries NiMH et NiCd
Voir les caractéristiques techniques pour
le temps de charge
Directives de sécurité additionnelles pour scies
sabre
Mise en marche et à l’arrêt
• Ne jamais tenter d’immobiliser lames à la main
après la mise à l’arrêt.
• Toujours vérifier que la scie soit arrêtée avant de
la poser sur une table.
En cours de sciage
• Avant de scier, éloigner tous les clous et objets
métalliques de l’aire de travail.
• Si possible, serrer l’ouvrage au moyen d’un étau
p. ex.
• Ne pas scier des pièces excessivement petites.
• Adopter une position confortable sans se
pencher trop en avant, surtout en cas de travail
sur un échafaudage ou une échelle.
• Toujours maintenir la scie à deux mains.
L’emballage contient:
1 Scie sabre sans fil
1 Lame de scie
2 Packs-batteries, NiCd (DC380KA)
2 Packs-batteries, NiMH (DC380KB)
1 Chargeur (DC380KA/DC380KB)
1 Coffret de transport (DC380KA/DC380KB)
1 Manuel d’instructions
1 Dessin éclaté
• Vérifier si l’outil, les pièces ou les accessoires ne
présentent pas de dommages dus au transport.
• Prendre le temps de lire et de comprendre à fond
le présent manuel avant de mettre votre outil en
marche.
Description (fig. A)
Votre scie sabre sans fil DC380 a été mise au point
pour scier le bois, le métal en les tubes. Grâce à la
construction compacte, l’outil convient particulièrement
bien pour scier dans des endroits d‘accès difficile.
1 Interrupteur à variateur de vitesse
2 Bouton de blocage/déblocage
3 Bouton coulissant de serre-lame
4 Semelle
5 Pack-batteries
Chargeur
Votre chargeur DE9116 accepte des packsbatteries NiCd/NiMH DEWALT de 7,2 à 18 V.
5 Pack-batteries
6 Boutons de dégagement
7 Chargeur
8 Voyant rouge
Sécurité électrique
Vérification et changement des lames de scie
• Utiliser uniquement des lames de scie dont les
caractéristiques sont conformes à ces
instructions.
• Utiliser uniquement des lames de scie solides et
en parfait état. Les lames de scie fendues ou
voilées doivent être remplacées immédiatement.
• Vérifier le montage de la lame de scie.
Le moteur électrique a été conçu pour une seule
tension. Vérifier si la puissance du pack-batteries
correspond à la tension indiquée sur la plaque
d’identification. Contrôler que la tension du votre
chargeur correspond à la tension secteur.
Ce chargeur à double isolation est
conforme à la norme EN 60335;
un branchement à la terre n’est donc
pas nécessaire.
41
FRANÇAIS
CH
CH
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du
remplacement du câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) -outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) - outils
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter
les outils portatifs à un disjoncteur FI.
Remplacement du cordon secteur ou de la fiche
Après le remplacement du cordon secteur ou de la
fiche, s’en débarrasser en songeant à la sécurité car
il est dangereux de réutiliser un cordon secteur ou
une fiche dont les conducteurs sont dénudés.
Ne pas charger le pack-batteries à des
températures ambiantes <4 °C ou >40 °C.
Température de charge recommandée:
environ 24 °C.
• Pour charger le pack-batteries (5), l’introduire
dans le chargeur (7) comme l’indique le dessin.
Le pack-batteries doit être engagé à fond.
Le voyant rouge (8) se met à clignoter. Au bout
d’environ 1 heure, le clignotement s’arrête et le
voyant s’allume en continu pour indiquer que le
pack-batteries est entièrement chargé.
Cette batterie peut être retirée à tout moment ou
laissée dans le chargeur branché pendant plus
longtemps (maximum 14 jours).
Câbles de rallonge
Ne pas utiliser de câble de rallonge sauf en cas de
nécessité absolue. Utiliser un câble de rallonge
homologué adapté pour la puissance absorbée de
votre chargeur (voir les caractéristiques techniques).
La section minimum du conducteur est de 1 mm2 et
la longueur maximum est de 30 m.
Montage et démontage du pack-batteries
• Introduire le pack-batteries dans la poignée
jusqu’au déclic.
• Pour démonter le pack-batteries, enfoncer
simultanément les deux boutons de dégagement
(6) et tirer le pack-batteries hors de la poignée.
Assemblage et réglage
Couvercle des batteries (fig. B)
Un couvercle permet de couvrir les contacts d’un
pack de batteries non fixé. Si le couvercle n’est pas
en place, un objet métallique pourrait provoquer un
court-circuit dans les contacts, entraîner un risque
d’incendie et endommager le pack de batteries.
• Enlevez le couvercle de protection (9) avant de
mettre le pack de batteries en place (5) dans le
chargeur ou l’outil.
• Placez le couvercle de protection sur les
contacts immédiatement après avoir enlevé le
pack de batterie du chargeur ou de l’outil.
• Toujours enlever le pack-batteries avant
de procéder à l’assemblage ou au
réglage.
• Toujours mettre l’outil à l’arret avant
d’introduire ou d’enlever le pack-batteries.
Utiliser uniquement les pack-batteries et
chargeurs DEWALT.
Pack-batteries (fig. A & B)
Chargement du pack-batteries (fig. A)
Lors de la première charge, ou après un arrêt prolongé,
votre pack-batteries n’accepte que 80% de charge.
Après plusieurs cycles de charge - décharge,
votre pack-batteries atteindra sa pleine capacité.
Toujours vérifier la tension secteur avant de procéder
au chargement. Si la tension secteur est présente
tandis que le chargeur ne fonctionne pas, envoyer
votre chargeur à un Service agréé DEWALT.
En cours de charge, le chargeur et le pack-batteries
ont tendance à s’échauffer. Ceci est tout à fait
normal et ne constitue pas un signe de défectuosité.
42
Vérifiez que le couvercle de protection
est bien en place avant de ranger ou de
porter un pack de batterie non fixé.
Mise au point automatique
Le mode de mise au point automatique
vous permettra de compenser ou
d’équilibrer les cellules individuelles du
pack-batteries à sa puissance-crête.
FRANÇAIS
Les packs-batteries doivent être mis
au point tous les 10ème cycles de
charge/décharge ou lorsque le pack
ne fournit plus la même quantité
de travail.
• Pour mettre votre pack-batterie au point, placez
la batterie sur le chargeur comme d’habitude.
Le voyant rouge clignote en continu pour
indiquer que le cycle de charge a démarré.
• Lorsque le cycle de charge d’1 heure est terminé,
le voyant reste allumé et ne clignote plus.
Le pack est totalement chargé et peut être utilisé
à tout moment.
• Si le pack reste sur le chargeur au bout de
la charge initiale d’1 heure, le chargeur démarre
automatiquement le mode de mise au point.
Ce mode continue pendant 8 heures, mais le
pack-batterie peut être extrait à tout moment
pendant le mode de mise au point.
Chargement retardé
Lorsque le chargeur détecte un pack-batteries trop
chaud ou trop froid, le chargement de la batterie est
automatiquement retardé. Le chargeur retourne
automatiquement au mode normal lorsque le packbatteries a une température appropriée.
Ceci garantit une durée de vie prolongée du packbatteries. Le voyant rouge clignote à intervalles
longs; en mode de chargement retardé, le voyant
clignote rapidement.
Remplacement de la lame de scie (fig. C)
• Pousser le bouton coulissant de serre-lame (11)
vers le haut pour débloquer le dispositif de serrelame.
• Introduire la lame dans le porte-lame (10) jusqu’à
ce qu’elle s’engage. La lame s’installe
indifféremment les dents dirigées vers le bas ou
vers le haut.
• Pousser le bouton coulissant de serre-lame (11)
vers le bas pour bloquer le dispositif de serre-lame.
• Pour enlever la lame de scie, procéder en ordre
inverse.
Lames de scie
matériau
métaux ferreux
métaux non-ferreux
bois
matières synthétiques
maçonnerie
lame de scie recommandée
denture fine
denture grosse
denture grosse
denture fine
lame carbure
Toute un éventail de lames est disponible en option.
Toujours sélectionner vos lames avec
soin.
Mode d’emploi
• Toujours respecter les consignes de
sécurité et les règles en vigueur.
• Vérifier le serrage de l’ouvrage.
• Une pression excessive n’accélère pas le
sciage mais réduit les performances de
l’outil. Ne pas exercer de pression latérale
sur les lames de scie. Travailler de
préférence avec la semelle appuyée
contre l’ouvrage pour ménager la lame et
éviter les rebonds et les vibrations.
• En cas de sciage dans les parois et des
planchers p. ex., se renseigner sur
l’emplacement des tuyauteries et des
câblages. Toujours maintenir l’outil par la
poignée.
• Eviter la surcharge.
• Laisser fonctionner la machine librement
durant quelques secondes avant de
commencer à scier. Ne jamais mettre la
machine en marche quand la lame est
bloquée dans l’ouvrage ou en contact
avec le matériau.
Avant la mise en marche:
• Vérifier si votre pack-batteries est (complètement)
chargé.
Mise en marche et arrêt (fig. A)
Pour des raisons de sécurité, le variateur de vitesse
électronique (1) est équipé d’un bouton de déblocage.
43
FRANÇAIS
• Appuyer sur le bouton de blocage/déblocage de
l’interrupteur pour débloquer l’interrupteur.
• Pour mettre l’outil en marche, appuyer sur
l’interrupteur à variateur (1). La vitesse augmente
avec la pression exercée sur l’interrupteur.
• Pour arrêter l’outil, relâcher l’interrupteur.
• Dès que l’interrupteur à variateur est relâché,
il sera automatiquement bloqué pour éviter une
mise en marche par inadvertance.
Ne pas manipuler l’interrupteur
MARCHE/ARRET quand la lame de scie
est en contact avec la pièce à scier ou
d’autres matériaux.
Pour couper le bois
• Serrer l’ouvrage fermement et enlever les clous
et autres objets en métal.
• Maintenir l’outil des deux mains et appuyer la
semelle contre le matériau à scier.
Attaque en plein bois
• Placer la semelle sur l’ouvrage de telle manière
que la lame forme un angle qui convient pour
l’attaque en plein matériau.
• Mettre la scie en marche et engager la lame
lentement tout en maintenant la semelle en
contact avec l’ouvrage.
Pour couper le métal
• Dans le cas de coupe de tôle extrêmement
mince, serrer l’ouvrage de part et d’autre pour
obtenir des coupes nettes et éviter la déchirure
du matériau.
• Pour coupes rectilignes, tracer une ligne de
coupe sur le matériau.
• Appliquer un film de lubrifiant sur la ligne de
coupe, mettre la scie en marche et suivre la ligne.
Pour couper les matières synthétiques
• Toujours travailler à vitesse réduite. Effectuer un
essai pour vérifier si le matériau résiste à la chaleur.
Pour couper dans la maçonnerie
Lors du sciage de ciment à l’amiante,
des poussières nocives risquent de se
dégager. Respecter les réglementations
en vigueur et les recommandations des
fabricants de l’amiante.
Votre revendeur pourra vous renseigner sur
les accessoires qui conviennent le mieux pour votre
travail.
Entretien
Coupes à ras
• Tracer une ligne de coupe sur l’ouvrage.
• Utiliser une lame étroite et placer la semelle sur la
ligne de coupe.
Si nécessaire, p. ex dans des endroits difficiles
d’accès, le bord extérieur de la semelle peut
servir de guide.
• Mettre la scie en marche et engager la lame dans
le matériau tout en maintenant l’outil fermement
contre l’ouvrage.
Votre outil DEWALT a été conçu pour durer longtemps
avec un minimum d’entretien. Son fonctionnement
satisfaisant dépend en large mesure d’un entretien
soigneux et régulier.
Aspiration de poussière
• Quand l’outil est utilisé à l’intérieur durant une
période prolongée, utiliser un système
d’aspiration de poussière mis au point en
conformité avec les régulations relatives à
l’émission de la poussière.
Nettoyage
• Débrancher le chargeur et nettoyer son boîtier
avec un chiffon doux.
• Enlever le pack-batteries et nettoyer votre outil.
• Les fentes d’aération doivent toujours être
dégagées. Nettoyer régulièrement le boîtier avec
un chiffon doux.
44
Lubrification
Votre outil électrique ne nécessite aucune
lubrification additionnelle.
FRANÇAIS
Environnement
GARANTIE
• 30 JOURS D’ENGAGEMENT SATISFACTION •
Packs-batteries rechargeables
Les packs-batteries doivent être rechargés dès
qu’ils ne fournissent plus suffisamment d’énergie
pour des travaux réalisés aisément auparavant.
Lorsque le pack-batteries ne se recharge plus
correctement, il est à remplacer. Au moment de le
jeter, penser à notre environnement:
• Décharger votre pack-batteries complètement en
utilisant votre outil jusqu’à arrêt complet.
Ensuite, enlever le pack-batteries.
• Les cellules NiCd/NiMH sont recyclables.
Apporter vos packs-batteries à un Service agréé
DEWALT ou à un centre de recyclage publique
où ils seront soit recyclés, soit détruits en
respectant l’environnement.
Si, pour quelque raison que ce soit, votre
machine DEWALT ne vous donne pas entière
satisfaction, il suffit de la retourner avec tous ses
accessoires dans les 30 jours suivant son achat
à votre distributeur, ou à un centre de service
après-vente agréé pour un remboursement
intégral ou un échange. Pour la Belgique ou le
Luxembourg, retournez votre machine à
DEWALT. Munissez-vous d’une preuve d’achat.
• 1 AN DE MAINTENANCE GRATUITE •
Au cas où votre machine DEWALT nécessiterait
une révision ou des réparations dans les 12 mois
suivant son achat, cette opération sera effectuée
gratuitement dans un centre de service aprèsvente agréé sur présentation de la preuve
d’achat. Ce service comprend pièces et maind’oeuvre pour les machines, à l’exclusion des
accessoires.
• 1 AN DE GARANTIE •
Au cas où votre machine DEWALT présenterait
un défaut de fabrication dans les 12 premiers
mois suivant son achat, nous garantissons le
remplacement sans frais de toutes les pièces
défectueuses ou de l’unité entière, et ce à notre
discrétion, à condition que:
• la machine ait été utilisée correctement
• aucune personne non qualifiée n’ait tenté de
réparer la machine
• la preuve d’achat portant la date d’acquisition
soit fournie.
Pour obtenir l’adresse du distributeur DEWALT
ou du centre de service après-vente agréé le plus
proche, appeler le numéro dans la liste figurant
au dos du manuel. Comme alternative, une liste
de centres de service après-vente DEWALT
agréés et des renseignements plus détaillés sur
le service après-vente sont disponibles sur
l’Internet (www.2helpU.com).
45
ITALIANO
SEGHETTO ALTERNATIVO A BATTERIA DC380
Congratulazioni!
Dichiarazione CE di conformità
Siete entrati in possesso di un utensile DEWALT.
Anni di esperienza, continui miglioramenti ed
innovazioni tecnologiche fanno dei prodotti DEWALT
uno degli strumenti più affidabili per l’utilizzatore
professionale.
Dati tecnici
Tensione
Potenza ergota (max)
Velocità a vuoto
Profondità max. taglio
Peso (senza batterie)
VDC
W
min-1
mm
kg
DC380
18
340
0-2.900
25,4
2,1
DC380
DEWALT dichiara che gli elettroutensili sono stati
costruiti in conformità alle norme: 98/37/CEE,
89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 50144, EN 55014-2,
EN 55014-1, EN 50260, EN 60335, EN 61000-3-2
& EN 61000-3-3.
Per ulteriori informazioni, contattare DEWALT nel
indirizzo qui sotto o consultare il retro del presente
manuale.
DC380
Tipo batterie
Tensione
Capacità
Peso
Caricabatt erie
Tensione di rete
Tipo batterie
Tempo di carica (circa)
Peso
NiCd
VDC 18
Ah 2,4
kg 1,0
DE9116
VAC 230
NiCd/NiMH
min 60/70
kg 0,4
Fusibili:
Modelli da 230 V
9503
NiMH
18
2,6
1,0
DE9130
230
NiCd/NiMH
30
0,52
Indica rischio di infortunio, pericolo di
morte o danno all’apparecchio qualora
non ci si attenga alle istruzioni contenute
nel presente manuale.
Pericolo d’incendio.
46
d B(A)*
9 0 ,5
LWA (potenza sonora)
dB(A)
99
m/ s 2
9,8 m/s2
Valore medio quadratico ponderato
d e l l ’ ac c e l e ra z i o n e
* all’orecchio dell’operatore
Direttore ricerca e sviluppo
Horst Großmann
10 A
I seguenti simboli vengono usati nel presente
manuale:
Indica la tensione elettrica.
LpA (rumorosità)
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germania
ITALIANO
Norme generali di sicurezza
Durante l’utilizzo di utensili elettrici adottate
sempre le elementari norme di sicurezza atte a
ridurre i rischi d’incendio, scariche elettriche
e ferimenti.
Prima di adoperare l’utensile, leggere attentamente
le istruzioni di cui al presente manuale.
Conservare questo manuale di istruzioni per
successive consultazioni.
Informazioni generali
1 Tenere pulita l’area di lavoro
Ambienti e banchi di lavoro in disordine possono
essere causa d’incidenti.
2 Tener presenti le caratteristiche dell’ambiente
di lavoro
Non lasciare l’utensile sotto la pioggia.
Non usare l’utensile in ambienti carichi di umidità.
Tenere ben illuminata l’area di lavoro. Non usare
l’utensile quando vi sia rischio di provocare un
incendio o una esplosione, per es. in luoghi con
atmosfera gassosa o infiammabile.
3 Tenere i bambini lontani dall’area di lavoro
Non permettere a bambini, altre persone o
animali di avvicinarsi alla zona di lavoro, toccare
l’utensile o il cavo di alimentazione.
4 Usare il vestiario appropriato
Evitare l’uso di abiti svolazzanti, catenine, ecc. in
quanto potrebbero rimanere impigliati nelle parti
mobili dell’utensile. Raccogliere i capelli se si
portano lunghi. Quando si lavora all’esterno,
è preferibile indossare dei guanti adeguati e delle
scarpe antisdrucciolevoli.
5 Protezione personale
Indossate occhiali di sicurezza. Indossate una
mascherina contro la polvere ogni volta che l’uso
dell’utensile provochi polvere o schegge. Se tali
particelle possono essere particolarmente calde,
indossare anche un grembiule resistente al caldo.
Fare sempre uso di sistemi di otoprotezione.
Indossare sempre un elmetto di sicurezza.
6 Non sbilanciarsi
Mantenere sempre un buon equilibrio evitando
posizioni malsicure.
7 Stare sempre attenti
Prestare attenzione a quanto si sta facendo.
Usare il proprio buon senso. Non utilizzare
l’utensile quando si è stanchi.
8 Bloccare il pezzo da lavorare
Usare pinze o morse per bloccare il pezzo da
lavorare. Ciò aumenta la sicurezza e consente di
mantenere entrambe le mani libere per operare
meglio.
9 Connettere l’apparecchiatura aspirapolvere
Se sono forniti i dispositivo per la connessione
delle macchina aspirazione e raccolta della
polvere, verificare che vengano collegate e
utilizzate correttamente.
10 Non lasciare sull’utensile chiavi o strumenti
di misura
Prima di mettere in funzione l’utensile si abbia
cura di togliere chiavi e altri strumenti.
11 Usare l’utensile adatto
L’utilizzo previsto è indicato nel presente manuale.
Non forzare utensili e accessori di potenza
limitata impiegandoli per lavori destinati ad utensili
di maggiore potenza. Non forzare l’utensile.
Attenzione! L’uso di accessori o attrezzature
diversi o l’impiego del presente utensile per scopi
diversi da quelli indicati nel presente manuale
d’uso comportano il rischio di infortuni.
12 Controllare che non vi siano parti danneggiate
Prima dell’uso, ispezionare accuratamente
l’utensile e il cavo elettrico per rilevare eventuali
danni. Controllare se ci sono parti non allineate
o parti mobili con gioco, pezzi rotti, danni alle
protezioni o agli interruttori e qualsiasi altra
condizione che possa incidere sul funzionamento
dell’utensile. Accertare che l’utensile funzioni come
previsto e che venga impiegato per lo scopo per
cui è stato progettato. Non usate l’utensile se
presenta elementi danneggiati o difettosi. Non
impiegare l’utensile se non è possibile accenderlo
e spegnerlo mediante l’interruttore. Eventuali
componenti difettosi o danneggiati vanno
sostituiti o riparati da un tecnico autorizzato.
Non tentare mai di effettuare delle riparazioni.
13 Rimuovere il gruppo batterie
Spegnere l’utensile ed attendere il suo arresto
completo prima di lasciarlo incustodito. Estrarre il
gruppo batterie quando non è in uso, prima di
cambiare pezzi, accessori o complementi o
prima di eseguire interventi di manutenzione.
14 Evitare accensioni accidentali
Quando si trasporta l’utensile, non tenere il dito
sull’interruttore. Prima di inserire il gruppo
batterie, verificare che l’utensile sia spento.
47
ITALIANO
15 Custodia dell’elettroutensile dopo l’uso
Riporre gli utensili elettrici in luogo sicuro e ben
asciutto, fuori dalla portata dei bambini.
16 Mantenere l’utensile con cura
Tenere gli accessori sempre ben affilati e puliti
per un migliore e più sicuro utilizzo. Osservare le
istruzioni per la lubrificazione e la sostituzione
degli accessori. Mantenere le impugnature e gli
interruttori asciutti, puliti e senza tracce di olio o
grassi.
17 Riparazioni
Il presente utensile elettrico è conforme alle
principali norme di sicurezza vigenti. Rivolgersi ai
Centri di Assistenza Tecnica autorizzati DEWALT
per le riparazioni Le riparazioni devono essere
eseguite soltanto da personale qualificato e con
pezzi di ricambio originali, per evitare di esporre
gli utenti a considerevoli rischi.
Norme di sicurezza per guppi batterie
e caricabatteria
• Usare solo i pacchi batteria destinate al presente
attrezzo.
• Prima di inserire il gruppo batterie in un
caricabatteria, verificare che il pacco sia asciutto
e pulito.
• I gruppo batterie vanno caricati solo con il
caricabatteria raccomandato. Un uso scorretto
può esporre al rischio di scosse elettriche o di
surriscaldamento o perdita del gruppo batterie.
• Non trasportare mai il caricabatteria afferrandolo
per il cavo. Non tirare mai il cavo per estrarlo
dalla presa. Proteggere il cavo dal calore ed
evitarne il contatto con olio e bordi taglienti.
• Per smaltire le gruppi batterie, seguire sempre le
istruzioni riportate sul retro del presente manuale.
• Quando non sono in uso, caricabatteria e gruppi
batterie devono essere riposti in luogo asciutto e
sotto chiave, fuori dalla portata dei bambini.
• Il liquido delle batterie, una soluzione al 25-30%
di idrossido di potassio, può essere pericoloso.
In caso di contaminazione della pelle,
lavare immediatamente con abbondante acqua,
quindi neutralizzare l’azione con una soluzione
leggermente acida come succo di limone
o aceto. In caso di contatto con gli occhi,
risciacquare abbondantemente con acqua pulita
per 10 minuti almeno. Rivolgersi a un medico.
• Non cercare mai, per alcun motivo, di aprire il
gruppo batterie.
Etichette sul caricabatterie e sul gruppo batterie
I seguenti simboli sono indicati nelle etichette sul
caricabatterie e sul gruppo batterie:
100%
Batteria sotto carica
100%
Batteria carica
Batteria difettosa
Non toccate con oggetti conduttori
Non caricate batterie danneggiate;
sostituitele immediatamente
Leggete il manuale di istruzioni prima di
mettere in funzione
Usate solamente batterie DEWALT.
Altri tipi di batterie potrebbero bruciare
causando ferimenti e danni personali
Non usare in ambiente umido
Norme di sicurezza specifiche per batterie
Pericolo d’incendio! Evitare che il metallo
faccia cortocircuito con i contatti di un
gruppo batteria non installato.
Non riporre né trasportare il gruppo
batteria senza il cappuccio di protezione
sopra i contatti.
48
Sostituite immediatamente il cavo
danneggiato
+40 ˚c
+4 ˚c
Temperatura di carica tra 4 °C e 40 °C
ITALIANO
Al termine della durata utile del gruppo
batterie, eliminarlo con le dovute
precauzioni per l’ambiente
Non incenerire il gruppo batterie
NiMH
+
NiCd Carica batterie NiMH e NiCd
Il tempo di carica è indicato nei dati
tecnici
Norme di sicurezza aggiuntive per le Cutsaw
Accensione/spegnimento
• Dopo aver disattivato la sega, non cercare mai di
fermarne le lame con le dita.
• Non riporre mai la sega su un tavolo o su un
banco da lavoro senza averla precedentemente
spenta. Ricordare che le lame continueranno a
funzionare per un breve periodo dopo avere
spento la sega.
Durante il taglio
• Prima di iniziare il taglio, rimuovere i chiodi e le
parti metalliche dal pezzo in lavorazione.
• Quando è possibile, utilizzare morse e dispositivi
simili per bloccare saldamente il pezzo in
lavorazione.
• Non cercare di tagliare pezzi di lavorazione
estremamente piccoli.
• Non piegarsi troppo in avanti e accertarsi di essere
sempre in una posizione di equilibrio sicura,
soprattutto quando ci si trova su ponteggi o su
scale.
• Impugnare sempre la sega con entrambe le mani.
Contenuto dell’imballo
L’imballo comprende:
1 Seghetto alternativo a batteria
1 Lama
2 Gruppi batterie, NiCd (DC380KA)
2 Gruppi batterie, NiMH (DC380KB)
1 Caricabatterie (DC380KA/DC380KB)
1 Cassetta di trasporto (DC380KA/DC380KB)
1 Manuale istruzione
1 Disegno esploso
• Accertarsi che l’utensile, i componenti o gli
accessori non abbiano subito danni durante il
trasporto.
• Leggere a fondo, con calma e con la massima
attenzione il presente manuale prima di mettere
in funzione l’utensile.
Descrizione (fig. A)
Il Vostro seghetto alternativo a batteria DC380
è stato concepito per lavorazioni professionali su
legno, metallo e tubi. La sua configurazione
compatta consente di tagliare estremamente vicino
ai bordi di aree difficili.
1 Interruttore a velocità variabile
2 Pulsante blocco interruttore
3 Guida di scorrimento del fermo lama
4 Scarpa della sega
5 Gruppo batterie
Caricabatterie
Il caricabatterie DE9116 carica gruppi batterie
NiCd/NiMH DEWALT variabili da 7,2 a 18 V.
5 Gruppo batterie
6 Pulsanti di rilascio
7 Caricabatterie
8 Indicatore di carica (rosso)
Norme di sicurezza elettrica
Controllo e sostituzione delle lame della sega
• Utilizzare solo lame per seghe conformi alle
specifiche contenute in questo libretto di istruzioni.
• Utilizzare solo lame affilate e in perfette condizioni
di funzionamento; le lame rotte o piegate devono
essere scartate e sostituite immediatamente.
• Assicurarsi che la lama sia montata ben stretta.
Il motore elettrico è stato predisposto per operare
con un unico voltaggio.
Assicurarsi che il voltaggio a disposizione
corrisponda a quello indicato sulla targhetta.
Il caricabatterie DEWALT è fornito di
doppio isolamento, in ottemperanza alla
norma EN 60335, per le quali non è
richiesta la messa a terra.
49
ITALIANO
CH
CH
Per la sostituzione del cavo di alimentazione,
utilizzare sempre la spina di tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) - utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) - utensili elettrici
Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente
esterno, devono essere collegati ad un
interruttore differenziale.
Sostituzione del cavo o della spina
Quando occorre sostituire la spina, smaltire la spina
vecchia in modo appropriato; è pericoloso inserire
una spina con i conduttori di rame scoperti in una
presa di corrente sotto tensione.
Impiego di una prolunga
In caso di impiego di una prolunga, quest’ultima
dovrà essere di tipo omologato e di dimensione
idonee a garantire l’alimentazione elettrica
dell’apparecchio (vedere le caratteristiche tecniche).
La dimensione minima del conduttore è 1 mm2.
Se si utilizza un avvolgitore, estrarre il cavo per
l’intera lunghezza.
Assemblaggio e regolazione
• Prima di qualsiasi intervento di
montaggio e di regolazione, rimuovere
sempre il gruppo batterie.
• Prima di inserire o rimuovere il gruppo
batterie, disattivare sempre l’utensile.
Usate solamente batterie e caricabatterie
DEWALT.
Gruppo batterie (fig. A & B)
Carica gruppo batterie (fig. A)
Quando la carica è effettuata per la prima volta,
o dopo un periodo prolungato di immagazzinamento,
il gruppo batterie raggiunge solo l’80% della carica.
Dopo vari cicli di carica e scarica, il gruppo batterie
raggiunge il massimo della capacità di carica.
Controllare sempre la rete prima di caricare il gruppo
batterie. Se c’e’ tensione, ma il gruppo batterie non
si carica, affidare il caricabatterie a un Riparatore
Autorizzato DEWALT.
50
Durante la carica, il caricabatterie e il gruppo batterie
possono risultare caldi al tatto. Si tratta di una
condizione normale, che non indica alcun inconveniente.
Non caricare il gruppo batterie a
temperature ambiente <4 °C o >40 °C.
Temperatura di carica consigliata:
circa 24 °C.
• Per caricare il gruppo batterie (5), inserirlo nel
caricabatterie (7) come illustrato e collegare
quest’ultimo alla rete. Accertarsi che il gruppo
batterie sia inserito a fondo nel caricabatterie.
A questo punto l’indicatore rosso di carica (8)
inizia a lampeggiare. Dopo circa un’ora cessa di
lampeggiare e rimane attivato. Ciò significa che il
gruppo batterie è completamente caricato.
Il gruppo batteria può essere estratto in qualsiasi
momento o rimanere nel caricabatteria collegato
per massimo 14 giorni.
Inserimento e rimozione gruppo batterie
• Inserire il gruppo batterie nell’impugnatura del
trapano facendolo scattare in posizione.
• Per la rimozione del gruppo batterie, premere
contemporaneamente i due pulsanti di rilascio (6)
ed estrarre il gruppo dall’impugnatura.
Copribatteria (fig. B)
Per coprire i contatti del gruppo batteria indipendente
è fornito un cappuccio di protezione. Se il cappuccio
di protezione non è in posizione, piccoli oggetti
metallici potrebbero provocare il cortocircuito dei
contatti, creando potenziali pericoli d’incendio e
danneggiando il gruppo batteria.
• Levare il cappuccio di protezione (9) prima
di collocare il gruppo batteria (5) nel
caricabatteria o nell’utensile.
• Il cappuccio protettivo deve essere ricollocato in
posizione immediatamente dopo avere asportato
il gruppo batteria dal caricabatteria o dall’utensile.
Prima di riporre o trasportare un gruppo
batteria staccato, accertare che il
cappuccio protettivo sia in posizione.
ITALIANO
Messa a punto automatica
La messa a punto automatica
equilibrerà o bilancerà le singole pile
del gruppo batteria alla capacità
massima. I gruppi batterie devono
essere messi a punto durante la notte
dopo ogni decimo ciclo di carica/
ricarica oppure ogniqualvolta il gruppo
non ha più lo stesso rendimento.
• Per mettere a punto il gruppo batteria, collocare
la batteria nel caricabatteria, come di consueto.
La luce rossa lampeggerà ininterrottamente
indicando che il ciclo di carica è cominciato.
• Quando il ciclo di carica di 1 ora è completo,
la luce rimane accesa ininterrottamente senza
lampeggiare. Il gruppo è completamente carico e
può adesso essere usato.
• Se il gruppo batteria viene lasciato nel caricabatteria
dopo l’ora di carica iniziale, il caricabatteria
avvierà automaticamente il modo di messa a
punto. Questo modo continuerà per 8 ore, ma il
gruppo batteria può essere rimosso in qualsiasi
momento durante il modo di messa a punto.
Raffreddamento/riscaldamento batteria
Se il caricabatterie rileva che la batteria è calda o
fredda, esso commuta automaticamente nel modo
di raffreddamento/riscaldamento batteria,
sospendendo l’operazione di carica per il tempo
necessario al raffreddamento/riscaldamento.
Quindi il caricabatterie riprende l’operazione di
carica. Ciò consente di sfruttare al massimo la
durata della batteria. L’indicatore rosso di carica
lampeggia lungamente, quindi brevemente nel modo
di raffreddamento/riscaldamento batteria.
Sostituzione della lama (fig. C)
• Spostare verso l’alto la guida di scorrimento del
fermo lama (11) per sbloccare il meccanismo di
fissaggio lama.
• Inserire la lama nel portalama (10) fino a quando
non si innesta il perno di bloccaggio. La lama
può essere montata con i denti rivolti verso l’alto
o verso il basso.
• Spostare verso il basso la guida di scorrimento
del fermo lama (11) per bloccare il meccanismo
di fissaggio lama.
• Per estrarre la lama procedere nell’ordine
inverso.
Lame della sega
materiale
metallo ferroso
metallo non ferroso
legno
plastica
muratura
lama raccomandata
denti fini
denti grossi
denti grossi
denti fini
estremità al carburo
Su richiesta è disponibile un’ampia scelta di lame
per usi specifici.
Scegliere sempre la lama con estrema
attenzione.
Istruzioni per l’uso
• Osservare sempre le istruzioni per la
sicurezza e le normative vigenti.
• Assicurarsi che il materiale da segare sia
correttamente bloccato in posizione.
• Applicare una leggera pressione
esclusivamente sull’utensile senza
premere lateralmente sulla lama.
Se possibile, lavorare tenendo la scarpa
della sega premuto contro il pezzo in
lavorazione, al fine di evitare danni alla
lama e per impedire all’utensile di
strappare e di vibrare.
• Quando si effettuano tagli nei muri e nei
pavimenti, fare attenzione alla posizione
delle tubazioni e dei cavi elettrici.
Impugnare sempre l’utensile tenendolo
per l’impugnatura.
• Evitare situazioni di sovraccarico.
• Lasciare funzionare liberamente la lama
per alcuni secondi prima di iniziare il
taglio. Non avviare mai l’utensile con la
lama inserita nel pezzo o a contatto con
il materiale.
Prima del funzionamento:
• Accertarsi che il gruppo batterie sia
(completamente) caricato.
51
ITALIANO
Accensione e spegnimento (fig. A)
Per ragioni di sicurezza, l’interruttore di regolazione
della velocità (1) è fornito di un pulsante di bloccaggio.
• Premere il pulsante blocco interruttore per
sbloccare l’utensile.
• Per mettere in funzione l’utensile, premere il
interrutore a velocità variabile (1). La pressione
esercitata sul interrutore determina la velocità
dell’utensile.
• Per fermare l’utensile, rilasciare l’interruttore.
Non appena l’interruttore a velocità variabile viene
rilasciato, il pulsante blocco interruttore (2) entra
automaticamente in funzione per evitare la
partenza accidentale dell’utensile.
Non accendere o spegnere l’utensile
quando la lama tocca il pezzo o altri oggetti.
Taglio nel legno
• Bloccare il pezzo in lavorazione ed estrarre tutti
i chiodi e gli oggetti metallici.
• Impugnare l’Utensile Elettrico con entrambe le
mani e lavorare mantenendo la scarpa della sega
premuta contro il pezzo in lavorazione.
Taglio a tuffo nel legno
• Appoggiare la scarpa della sega sulla superficie
del pezzo in lavorazione in una posizione in cui la
lama formi il giusto angolo per il taglio a tuffo.
• Avviare la sega e fare avanzare lentamente la
lama nel legno. Assicurarsi che la scarpa rimanga
sempre a contatto con il pezzo.
Taglio a scavare
• Misurare ed evidenziare la parte praticare la tasca.
• Utilizzare una lama sottile, appoggiare la parte
inferiore della scarpa della sega sul pezzo in
lavorazione e assicurarsi che la lama sia
posizionata sulla linea di taglio.
• Se necessario, ad esempio quando occorre
tagliare in spazi ristretti, utilizzare il bordo esterno
della scarpa della sega come linea di riferimento.
• Avviare l’utensile e fare avanzare la lama nel
materiale alla massima velocità, mantenendo
l’utensile saldamente contro il pezzo in lavorazione.
52
Aspirazione polveri
• Quando l’utensile viene utilizzato in ambienti
chiusi per periodi di tempo prolungati, collegarlo
a un appropriato aspiratore di polveri. Impiegare
esclusivamente aspiratori di polveri conformi alle
direttive pertinenti relative all’emissione di polvere.
Taglio nel metallo
• Quando occorre tagliare lamiere molto sottili,
bloccare il pezzo su entrambi i lati con spessori
di legno. In questo modo si ottengono tagli puliti
e si evita di danneggiare il metallo.
• Per eseguire tagli lunghi e rettilinei tracciare una
riga sul pezzo in lavorazione.
• Applicare un sottile velo di lubrificante lungo la
linea di taglio, avviare l’utensile e seguire la linea
di taglio.
Taglio nella plastica
• Lavorare sempre a velocità di taglio ridotta.
Eseguire sempre un taglio di prova al fine di
verificare se il materiale plastico è sensibile al
calore.
Taglio di parti in muratura
Quando si tagliano pezzi di cemento
amianto, può prodursi della polvere di
cemento pericolosa per la salute.
Attenersi alle indicazioni stabilite dalla
legge e osservare le raccomandazioni
fornite dai fabbricanti di cemento amianto.
Consultate il vostro rivenditore per ottenere ulteriori
informazioni sugli accessori disponibili.
Manutenzione
Il Vostro Elettroutensile DEWALT è stato studiato per
durare a lungo richiedendo solo la minima
manutenzione. Per prestazioni sempre soddisfacenti
occorre avere cura dell’utensile e sottoporlo a
manutenzione periodica.
ITALIANO
GARANZIA
Lubrificazione
Il Vostro elettroutensile non richiede lubrificazione
addizionale.
Pulitura
• Scollegare il caricabatterie prima di pulire
l’esterno con un panno morbido.
• Rimuovere il gruppo batterie prima di effettuare la
pulitura del vostro utensile.
• Tenere libere le feritoie di ventilazione e pulire
l’esterno dell’utensile periodicamente con un
panno morbido.
Ambiente
• GARANZIA DI 30 GIORNI DI TOTALE
SODDISFAZIONE •
Se non siete completamente soddisfatti delle
prestazioni del vostro utensile DEWALT, potrete
restituirlo entro 30 giorni dalla data di acquisto,
presso una nostra filiale di assistenza per
ottenere il rimborso o il cambio dell’utensile,
presentando debita prova dell’avvenuto acquisto.
• MANUTENZIONE GRATUITA PER UN ANNO •
L’eventuale manutenzione o assistenza
necessaria per il vostro utensile DEWALT nei
primi 12 mesi dalla data di acquisto sarà
effettuata gratuitamente da parte del Centro
Assistenza autorizzato su presentazione della
prova di acquisto. Sono esclusi gli accessori.
• GARANZIA TOTALE DI UN ANNO •
Gruppo batterie ricaricabile
Ricaricare il gruppo batterie di lunga durata quando
la potenza erogata risulta insufficiente all’esecuzione
di lavori effettuati senza alcuna difficoltà in precedenza.
Al termine della durata utile, scartarlo con le dovute
precauzioni per l’ambiente:
• Esaurire completamente la potenza del gruppo
batterie, quindi estrarlo dall’utensile.
• Le batterie NiCd/NiMH sono ricaricabili. Per la
ricarica rivolgersi al proprio concessionario o a un
centro di ricarica locale. A seguito della raccolta,
i gruppi batterie saranno riciclati o eliminati nel
rispetto delle direttive vigenti.
Utensili inutilizzabili
Per garantire l’eliminazione degli utensili non più
utilizzabili nel rispetto dell’ambiente, si consiglia di
portare il vostro vecchio utensile presso una delle
Filiali dirette di Assistenza DEWALT, che disporranno
della loro eliminazione nel rispetto dell’ambiente.
Se il vostro prodotto DEWALT non risultasse
pienamente conforme alle caratteristiche di
funzionamento o presentasse difetti di lavorazione
o vizi di materiale, entro 12 mesi dalla data di
acquisto, provvederemo alla sostituzione gratuita
delle parti difettose o a nostro giudizio, alla
sostituzione gratuita dimostrato che:
• Il prodotto venga ritornato al centro di assistenza
DEWALT, con la prova della data di acquisto
(bolla, fattura o scontrino fiscale).
• Il prodotto non abbia subito abusi ed il difetto
non sia stato causato da incuria.
• Il prodotto non abbia subito tentativi di
riparazione da persone non facenti parte del
nostro personale di assistenza o, all’estero,
dal nostro staff distributivo.
Contattare la Sede Centrale DEWALT per
ottenere l’indirizzo del Centro di Assistenza
Tecnica più vicino (si prega di consultare il retro
del presente manuale). In alternativa, sul nostro
sito Internet www.2helpU.com, è disponibile un
elenco dei Centri di Assistenza Tecnica DEWALT,
completo di dettagli sul servizio assistenza
post-vendita.
53
NEDERLANDS
SNOERLOZE RECIPRO-ZAAGMACHINE DC380
Gefeliciteerd!
EG-Verklaring van overeenstemming
U heeft gekozen voor een machine van DEWALT.
Jarenlange ervaring, voortdurende produktontwikkeling
en innovatie maken DEWALT tot een betrouwbare
partner voor de professionele gebruiker.
Technische gegevens
Spanning
Nuttig vermogen (max.)
Toerental, onbelast
Slaglengte
Gewicht (zonder accu)
Accu
Type accu
Spanning
Capaciteit
Gewicht
VDC
W
min-1
mm
kg
DC380
18
340
0-2.900
25,4
2,1
DE9096 DE9503
NiCd
NiMH
VDC 18
18
Ah 2,4
2,6
kg 1,0
1,0
Oplader
Ne ts p an n in g
Type accu
Oplaadduur (ca.)
Gewicht
DE9116
VAC 230
NiCd/NiMH
min 60/70
kg 0,4
Zekeringen:
230 V machines
DE9130
230
NiCd/NiMH
30
0,52
Duidt op mogelijk lichamelijk letsel,
levensgevaar of kans op beschadiging
van de machine indien de instructies in
deze handleiding worden genegeerd.
Geeft elektrische spanning aan.
54
Neem voor meer informatie contact op met
DEWALT, zie het adres hieronder of op de
achterkant van deze handleiding.
DC380
LpA (geluidsdruk)
d B ( A) *
9 0, 5
LWA (geluidsvermogen)
dB(A)
99
m/s2
9,8 m/s2
Gewogen kwadratische gemiddelde
waarde van de versnelling
* op de werkplek
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
10 A
In deze handleiding worden de volgende
pictogrammen gebruikt:
Brandgevaar.
DC380
DeWALT verklaart dat deze elektrische machines in
overeenstemming zijn met: 98/37/EEG, 89/336/EEG,
73/23/EEG, EN 50144, EN 55014-2, EN 55014-1,
EN 50260, EN 60335, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
NEDERLANDS
Veiligheidsinstructies
Neem bij het gebruik van elektrische machines
altijd de plaatselijk geldende veiligheidsvoorschriften in acht in verband met brandgevaar,
gevaar voor elektrische schokken en lichamelijk
letsel.
Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door
voordat u met de machine gaat werken.
Bewaar deze instructies zorgvuldig!
Algemeen
1 Zorg voor een opgeruimde werkomgeving
Een rommelige werkomgeving kan tot
ongelukken leiden.
2 Houd rekening met omgevingsinvloeden
Stel de machine niet bloot aan regen. Gebruik de
machine niet in een vochtige of natte omgeving.
Zorg dat de werkomgeving goed is verlicht
(250 – 300 Lux). Gebruik de machine niet op
plaatsen waar brand- of explosiegevaar bestaat,
b.v. in de buurt van brandbare vloeistoffen of
gassen.
3 Houd kinderen uit de buurt
Houd kinderen, bezoekers en dieren buiten het
werkgebied en laat ze de machine of de
elektriciteitskabel niet aanraken.
4 Draag geschikte werkkleding
Draag geen wijde kleding of loshangende
sieraden. Deze kunnen door de bewegende
delen worden gegrepen. Houd lang haar bijeen.
Draag bij het werken buitenshuis bij voorkeur
geschikte werkhandschoenen en schoenen met
profielzolen.
5 Persoonlijke bescherming
Draag altijd een veiligheidsbril. Draag een
gezichts- of stofmasker bij werkzaamheden
waarbij stofdeeltjes of spanen vrijkomen.
Draag eveneens een hittebestendig schort indien
de vrijkomende spanen aanzienlijk heet kunnen
zijn. Draag altijd gehoorbescherming. Draag altijd
een veiligheidshelm.
6 Zorg voor een veilige houding
Zorg altijd voor een juiste, stabiele houding.
7 Blijf voortdurend opletten
Houd uw aandacht bij uw werk. Ga met verstand
te werk. Gebruik de machine niet als u niet
geconcentreerd bent.
8 Klem het werkstuk goed vast
Gebruik klemmen of een bankschroef om het
werkstuk te fixeren. Dit is veiliger, bovendien kan
de machine dan met beide handen worden
bediend.
9 Sluit de uitrusting van de stofafvoer aan
Indien hulpmiddelen zijn meegeleverd voor de
aansluiting van stofafvoer en voorzieningen voor
stofopvang, zorg dan dat deze zijn aangesloten
en naar behoren worden gebruikt.
10 Verwijder sleutels of hulpgereedschappen
Controleer vóór het inschakelen altijd of sleutels
en andere hulpgereedschappen zijn verwijderd.
11 Gebruik de juiste machine
Het gebruik volgens bestemming is beschreven
in deze handleiding. Gebruik geen lichte machine
of hulpstukken voor het werk van zware machines.
De machine werkt beter en veiliger indien u deze
gebruikt voor het beoogde doel. Overbelast de
machine niet.
Waarschuwing! Gebruik ter voorkoming van
lichamelijk letsel uitsluitend de in deze
gebruiksaanwijzing aanbevolen accessoires en
hulpstukken. Gebruik de machine uitsluitend
volgens bestemming.
12 Controleer de machine op beschadigingen
Controleer de machine voor gebruik op schade.
Controleer of alle bewegende delen correct
gemonteerd zijn, of er geen onderdelen gebroken
zijn, of er geen beschermkappen en schakelaars
beschadigd zijn en of er andere gebreken zijn die
invloed op de werking van de machine zouden
kunnen hebben. Vergewis u er van dat de
machine correct werkt. Gebruik de machine niet
als enig onderdeel defect is. Gebruik de machine
niet als de aan/uit-schakelaar niet werkt.
Defecte of beschadigde onderdelen dienen door
een erkend DEWALT servicecentrum te worden
vervangen. Probeer nooit om de machine zelf te
repareren.
13 Verwijder de accu
Schakel de machine uit en wacht totdat de
machine volledig tot stilstand is gekomen voordat
u deze achterlaat. Verwijder de accu als u de
machine niet gebruikt, voordat u gereedschappen,
accessoires of onderdelen van de machine
verwisselt en voordat u onderhoud aan de
machine uitvoert.
55
NEDERLANDS
14 Voorkom onbedoeld inschakelen
Draag de machine niet met een vinger aan de
schakelaar. Wees ervan verzekerd dat de machine
is uitgeschakeld voordat u de accu aanbrengt.
15 Berg de machine veilig op
Indien niet in gebruik, dienen machines te
worden opgeborgen in een droge, afsluitebare
plaats, buiten bereik van kinderen.
16 Onderhoud de machine met zorg
Houd de machine schoon om beter en veiliger te
kunnen werken. Houdt u aan de instructies met
betrekking tot het onderhoud en het vervangen
van accessoires. Houd de handgrepen en
schakelaars droog en vrij van olie en vet.
17 Reparaties
Deze machine voldoet aan alle geldende
veiligheidsvoorschriften. Wendt u voor reparaties
tot een erkend DEWALT Service-center
Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd
door bevoegde vakmensen en met behulp van
originele reserveonderdelen; anders kan er een
aanzienlijk gevaar voor de gebruiker ontstaan.
Veiligheidsinstructies voor opladers en accu’s
• Gebruik alleen accu’s die bestemd zijn voor
gebruik met de machine.
• Zorg ervoor dat de accu droog en schoon is
voordat u hem in de oplader plaatst.
• Een accu mag alleen worden opgeladen met
behulp van de daarvoor aanbevolen oplader.
Incorrect gebruik kan leiden tot gevaar voor
elektrische schok, of oververhitting of lekkage
van de accu.
• Draag de oplader nooit aan het netsnoer.
Trek niet aan het snoer om de stekker uit het
stopcontact te verwijderen. Houd het snoer uit
de buurt van warmtebronnen, olie en scherpe
randen.
• Volg altijd de instructies achterin voor het
afdanken van accu’s.
• Indien niet in gebruik, dienen opladers en accu’s
te worden opgeborgen in een droge, afsluitebare
plaats, buiten bereik van kinderen.
Bewaar of verplaats de accu niet zonder
dat de meegeleverde afdekdop over de
contactpunten is geplaatst.
• De accuvloeistof bestaat uit een 25-30 %
oplossing van kalium hydroxide en kan gevaarlijk
zijn. Indien accuvloeistof met de huid in aanraking
is gekomen, spoel dan de huid onmiddellijk met
water af. Neutraliseer de vloeistof met een zwak
zuur zoals citroensap of azijn. Indien de
accuvloeistof in de ogen is gekomen, spoel de
ogen dan gedurende minimaal 10 minuten met
schoon stromend water. Raadpleeg vervolgens
een arts.
• Probeer nooit een accu open te maken.
Labels op de oplader en op de accu
De labels op de oplader en op de accu laten de
volgende pictogrammen zien:
100%
Laadproces op gang
100%
Laadproces beëindigd
Accu defect
Niet met geleidende voorwerpen aan de
contactpunten komen
Geen beschadigde accu’s laden
Lees voor het gebruik de handleiding
Gebruik de oplader uitsluitend voor
DEWALT-accu’s; andere accu’s kunnen
barsten en letsel of schade veroorzaken
Niet aan water blootstellen
Extra veiligheidsrichtlijnen voor accu’s
Brandgevaar! Voorkom kortsluiting tussen
de contactpunten van een losse accu.
56
Beschadigd snoer direct laten vervangen
NEDERLANDS
+40 ˚c
+4 ˚c
Alleen laden bij temperaturen tussen 4 °C
en 40 °C
Versleten accu’s dienen op
milieubewuste wijze te worden verwerkt
Verbrand de accu nooit
NiMH
+
NiCd Geschikt voor NiMH- en NiCd-accu’s
Voor oplaadduur zie technische
gegevens
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Snoerloze recipro-zaagmachine
1 Zaagblad
2 Accu’s, NiCd (DC380KA)
2 Accu’s, NiMH (DC380KB)
1 Oplader (DC380KA/DC380KB)
1 Transportkoffer (DC380KA/DC380KB)
1 Handleiding
1 Onderdelentekening
• Controleer de machine, losse onderdelen en
accessoires op transportschade.
• Lees deze handleiding rustig en zorgvuldig door
voordat u met de machine gaat werken.
Beschrijving (fig. A)
Extra veiligheidsrichtlijnen voor recipro-zagen
In- en uitschakelen
• Probeer nooit het zaagblad met de hand te
stoppen nadat de machine is uitgeschakeld.
• Schakel de machine steeds uit alvorens het op
een tafel of werkbank te leggen.
Het zagen
• Verwijder, indien u een zaagblad voor hout
gebruikt, alle spijkers en metalen voorwerpen uit
het werkstuk voordat u de machine inschakelt.
• Gebruik waar mogelijk klemmen en bankschroeven
om het werkstuk vast te klemmen.
• Het zagen van zeer kleine werkstukken wordt
afgeraden.
• Leun niet te ver voorover. Zorg voor een stabiele
houding, vooral wanneer u op een stelling of
ladder staat.
• Houd de zaagmachine steeds met beide handen
vast.
Controleren en verwisselen van het zaagblad
• Gebruik alleen zaagbladen die voldoen aan de
specificaties in deze handleiding.
• Gebruik uitsluitend scherpe zaagbladen die in
goede conditie zijn; gebarsten of verbogen
zaagbladen dienen onmiddellijk te worden
vervangen.
• Zorg dat het zaagblad goed vastzit.
Uw snoerloze recipro-zaagmachine DC380 is
ontwikkeld voor het professioneel zagen van hout,
metaal en buizen. Door het compacte ontwerp kunt
u ook dicht langs de rand van moeilijk bereikbare
plaatsen zagen.
1 Schakelaar voor elektronisch regelbaar toerental
2 Ontgrendelknop
3 Vergrendelingsknop bladhouder
4 Zaagschoen
5 Accu
Oplader
Uw DE9116 oplader is geschikt voor DEWALT
NiCd-/NiMH-accu’s van 7,2 tot 18 V.
5 Accu
6 Accu-vergrendelingsknoppen
7 Oplader
8 Oplaadindicatie (rood)
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is ontwikkeld voor een bepaalde
spanning. Controleer altijd of de accuspanning
overeenkomt met de waarde op het typeplaatje.
Controleer tevens of de ingangsspanning van de
oplader overeenkomt met uw netspanning.
Uw DEWALT-oplader is dubbel
geïsoleerd overeenkomstig EN 60335.
57
NEDERLANDS
Vervangen van het snoer of de stekker
Als de stekker of het snoer wordt vervangen,
moet de oude stekker c.q. het oude snoer worden
weggegooid. Het is gevaarlijk om de stekker van een
los snoer in het stopcontact te steken.
Gebruik van verlengsnoeren
Gebruik verlengsnoeren alleen in uiterste noodzaak.
Gebruik een goedgekeurd snoer dat beantwoordt
aan het vermogen van de oplader (zie technische
gegevens). De minimum geleiderdikte is 1 mm2;
de maximum snoerlengte is 30 m.
Monteren en instellen
• Verwijder vóór het monteren en instellen
altijd de accu uit de machine.
• Schakel de machine altijd uit alvorens de
accu aan te brengen of te verwijderen.
Gebruik uitsluitend DEWALT-accu’s en
-opladers.
Accu (fig. A & B)
Opladen (fig. A)
Als u de accu voor de eerste keer of na langdurige
opslag oplaadt, zal deze slechts voor ca. 80%
worden opgeladen. Na een aantal laad- en ontlaadcycli wordt de accu echter compleet opgeladen.
Controleer altijd de netspanning, voordat u de accu
oplaadt. Als de netspanning normaal aanwezig is,
maar de accu niet wordt opgeladen, breng dan uw
oplader naar een erkend DEWALT Service-center.
Tijdens het opladen kunnen oplader en accu warm
aanvoelen. Dit is normaal en duidt niet op een
defect.
Laad de accu niet op bij
omgevingstemperaturen <4 °C of >40 °C.
Aanbevolen oplaadtemperatuur: ca. 24 °C.
• Plaats de accu (5) in de oplader (7) zoals
weergegeven en steek de stekker van de oplader
in het stopcontact. Let erop dat de accu goed in
de oplader zit. De rode oplaad-indicatie (8) begint
te knipperen. Na ca. 1 uur stopt het knipperen en
brandt de indicatie continu. De accu is nu volledig
opgeladen.
58
De accu kan op ieder gewenst moment uit de
oplader worden gehaald of voor een langere tijd
in de op het net aangesloten oplader blijven
zitten (maximaal 14 dagen).
Plaatsen en verwijderen van de accu
• Duw de accu in de greep totdat de accu vastklikt.
• Verwijder de accu door het tegelijkertijd
indrukken van de twee vergrendelknoppen (6).
Trek dan de accu uit de greep.
Accu-afdekdop (fig. B)
De meegeleverde afdekdop wordt gebruikt om de
contactpunten van de losse accu te beschermen.
Zonder de afdekdop kunnen de contactpunten
worden kortgesloten door rondslingerende metalen
voorwerpen, waardoor brandgevaar ontstaat en de
accu beschadigd raakt.
• Neem de afdekdop (9) af voordat u de accu (5) in
de lader of de machine plaatst.
• Plaats de afdekdop over de contactpunten meteen
nadat de accu uit de lader of machine is genomen.
Zorg dat de afdekdop op zijn plaats zit
voodat u een losse accu opbergt of
transporteert.
Automatische regeneratie
In de automatische regeneratiestand
worden de individuele cellen in de
accu gecompenseerd of gebalanceerd
op de maximale capaciteit van de
accu. Accu’s worden iedere nacht
geregenereerd of na iedere 10de laad/
ontlaad-cyclus of wanneer de accu
niet meer dezelfde prestatie levert.
• Voor het regenereren van uw accu plaatst u de
accu in de oplader. Het rode lampje zal continu
gaan knipperen om aan te geven dat de
laadcyclus is begonnen.
• Na de 1 uur durende laadcyclus, zal het lampje
continu branden en niet langer knipperen.
De accu is volledig opgeladen en is klaar voor
gebruik.
• Als de accu langer dan 1 uur in de oplader blijft
zitten, start de oplader automatisch de
regeneratiefunctie op.
NEDERLANDS
Deze functie duurt maximaal 8 uur, maar de accu
kan op ieder willekeurig moment tijdens de
regeneratiefunctie worden verwijderd.
Vertraagd opladen van hete/koude accu’s
Wanneer een te hete of te koude accu in de oplader
wordt geplaatst, wordt het oplaadproces
automatisch uitgesteld. Als de accu een geschikte
temperatuur heeft bereikt, schakelt de oplader
automatisch over naar de laadstand. Hierdoor wordt
een lange levensduur van de accu gegarandeerd.
De rode oplaad-indicatie knippert langzaam;
gedurende de vertragingstijd knippert de indicatie
snel.
Verwisselen van het zaagblad (fig. C)
• Beweeg de knop (11) omhoog om het
bladhoudermechanisme te ontgrendelen.
• Plaats het zaagblad in de houder (10) totdat het
wordt vastgeklemd. Het blad kan met de tanden
naar boven of beneden worden geplaatst.
• Beweeg de knop (11) omlaag om het
bladhoudermechanisme te vergrendelen.
• Ga in omgekeerde volgorde te werk om het
zaagblad te verwijderen.
Zaagbladen
materiaal
ferrometaal
non-ferrometaal
hout
plastic
metselwerk
aanbevolen zaagblad
fijn getand
grof getand
grof getand
fijn getand
hardmetalen punten
Er zijn veel zaagbladen voor verschillende
toepassingen verkrijgbaar als optie.
Kies uw zaagblad altijd zorgvuldig uit.
• Overmatige druk op de machine versnelt
het zagen niet maar resulteert juist in
slechtere prestaties. Oefen geen
zijdelingse druk uit op de zaagbladen.
• Werk indien mogelijk met de zaagschoen
tegen het werkstuk gedrukt. Dit voorkomt
beschadiging van het zaagblad en
voorkomt dat het gereedschap schokt
en trilt.
• Let bij het zagen in muren en vloeren op
de loop van de buizen en bedrading.
Houd het gereedschap altijd aan de
handgreep vast.
• Vermijd overbelasting.
• Laat het blad eerst een aantal seconden
draaien voordat u met zagen begint.
Schakel het gereedschap nooit in
wanneer het zaagblad is vastgeraakt in
het werkstuk of wanneer het blad het
materiaal raakt.
Voor gebruik:
• Zorg dat de accu (helemaal) is opgeladen.
In- en uitschakelen (fig. A)
Om veiligheidsredenen is de AAN/UIT-schakelaar (1)
voorzien van een ontgrendelknop.
• Druk op de ontgrendelknop.
• Druk op de schakelaar (1) om de machine te
starten. Het toerental van de machine wordt
bepaald door de druk die op de schakelaar
wordt uitgeoefend.
• Stop de machine door de schakelaar los te laten.
• Zodra de variabele snelheidsschakelaar wordt
losgelaten, treedt de vergrendeling in werking
zodat de machine niet per ongeluk gestart kan
worden.
Schakel de machine nooit AAN of UIT
terwijl het zaagblad in contact is met het
werkstuk of andere materialen.
Aanwijzingen voor gebruik
• Neem altijd de veiligheidsinstructies in
acht en houdt u aan de geldende
voorschriften.
• Controleer of het werkstuk goed
vastgeklemd is.
Het zagen van hout
• Klem het werkstuk stevig vast en verwijder alle
spijkers en andere metalen delen.
• Werk met de zaagschoen tegen het werkstuk
gedrukt, terwijl u het gereedschap met beide
handen vasthoud.
59
NEDERLANDS
Midden in een houten werkstuk inzagen
• Laat de zaagschoen in een zodanige stand op
het werkstuk rusten dat het blad onder de juiste
hoek staat voor het midden in een houten
werkstuk inzagen.
• Schakel het gereedschap in voer het blad
langzaam in. Zorg ervoor dat de zaagschoen
altijd het werkstuk raakt.
Dicht langs de rand zagen
• Meet en teken de gewenste zaagsnede af.
• Gebruik een smal zaagblad en laat de onderkant
van de zaagschoen op het werkstuk rusten. Zorg
ervoor dat het blad op de zaaglijn is geplaatst.
• Gebruik indien nodig, bijv. in besloten ruimtes,
de buitenrand van de zaagschoen als richtlijn.
• Schakel het gereedschap in en voer het blad op
volle snelheid in het materiaal, houd het
gereedschap stevig tegen het werkstuk.
Het zagen van metselwerk
Bij het zagen van asbestcement kan
gevaarlijk stof vrijkomen. Volg de
wettelijke bepalingen en aanbevelingen
van de asbestfabrikanten op.
Uw dealer verstrekt u graag de nodige informatie
over de juiste accessoires.
Onderhoud
Uw DEWALT-machine is ontworpen om gedurende
lange tijd probleemloos te functioneren met een
minimum aan onderhoud. Een juiste behandeling en
regelmatige reiniging van de machine garanderen
een hoge levensduur.
Smering
Uw machine heeft geen extra smering nodig.
Stofafzuiging
• Wanneer de zaagmachine gedurende lange tijd
binnenshuis wordt gebruikt, moet een
stofafzuiginstallatie worden gebruikt. Gebruik een
stofafzuiger die voldoet aan de geldende
richtlijnen voor stofemissie.
Het zagen van metaal
• Klem een werkstuk van dun metaal altijd tussen
twee stukken hout in. Dit garandeert nette
zaagsneden en voorkomt dat het materiaal
beschadigt.
• Trek een lijn op het werkstuk voor lange rechte
zaagsneden.
• Breng een dun laagje smeermiddel aan langs de
zaaglijn, schakel het gereedschap in volg de
zaaglijn.
Het zagen van plastic
• Werk altijd met een laag toerental. Maak eerst
een testzaagsnede om te controleren of het
materiaal warmtegevoelig is.
60
Reiniging
• Trek de stekker van de oplader uit het stopcontact
voordat u de behuizing met een zachte doek
reinigt.
• Verwijder de accu voordat u de machine reinigt.
• Houd de ventilatiesleuven vrij en maak de
behuizing regelmatig schoon met een zachte
doek.
Het milieu
Oplaadbare accu
De duurzame accu moet worden opgeladen,
zodra deze niet meer genoeg energie levert voor
werkzaamheden die daarvóór nog moeiteloos
konden worden verricht. Versleten accu’s dienen op
milieubewuste wijze te worden verwijderd:
• Gebruik de energie van de accu helemaal op en
verwijder dan de accu uit de machine.
NEDERLANDS
• NiCd- en NiMH-accu’s zijn recycleerbaar. Breng
ze naar uw handelaar of naar een plaatselijk
verwerkingscentrum voor klein chemisch afval.
De ingezamelde accu’s worden dan op
milieuvriendelijke wijze gerecycleerd of verwijderd.
Gebruikte machines
Wanneer uw machine aan vervanging toe is, breng
deze dan naar een DEWALT Service-center waar de
machine op milieuvriendelijke wijze zal worden
verwerkt.
GARANTIE
• 30 DAGEN «NIET GOED, GELD TERUG» GARANTIE •
Indien uw DEWALT elektrisch gereedschap om
welke reden dan ook niet geheel aan uw
verwachtingen voldoet, stuurt u het dan
compleet zoals bij aankoop binnen 30 dagen
terug naar DEWALT, samen met uw
aankoopbewijs en uw rekeningnummer.
U ontvangt dan uw geld terug.
• 1 JAAR GRATIS SERVICE-CONTRACT •
Mocht uw DEWALT elektrisch gereedschap
binnen 12 maanden na aankoop nazicht of
reparatie behoeven, dan worden deze
werkzaamheden gratis uitgevoerd in onze
Service-centers op vertoon van het
aankoopbewijs. Stuur uw machine rechtstreeks
of via uw dealer naar een erkend DEWALT
Service-center.
• 1 JAAR GARANTIE •
Mocht uw DEWALT elektrisch gereedschap
binnen 12 maanden na datum van aankoop
defect raken tengevolge van materiaal- of
constructiefouten, dan garanderen wij de
kosteloze vervanging van alle defecte delen of
van het hele apparaat, zulks ter beoordeling van
DEWALT, op voorwaarde dat:
• het produkt niet foutief gebruikt werd
• het produkt niet gerepareerd is door
onbevoegden
• het aankoopbewijs met daarop de
aankoopdatum wordt overlegd
Informeer bij uw dealer of bij het DEWALThoofdkantoor naar het adres van het
dichtstbijzijnde Service-center (zie de achterzijde
van deze handleiding). Een overzicht van erkende
DEWALT Service-centers en nadere informatie
over onze service vindt u ook op Internet:
www.2helpU.com.
61
NORSK
SNORLØS PENDELSAG DC380
Gratulerer!
CE-Sikkerhetserklæring
Du har valgt et DEWALT verktøy. Årelang erfaring,
konstant produktutvikling og fornyelse gjør DEWALT
til en av de mest pålitelige partnere for profesjonelle
brukere.
Tekniske data
DC380
VDC 18
W 340
min-1 0-2.900
mm 25,4
kg 2, 1
Spenning
Utgangseffekt (max)
Turtall, ubelastet
Slaglengde
V ekt
B at teri pakke
Batteritype
Spenning
Kapasitet
Vekt
DE9096 DE9503
NiCd
NiMH
VDC 18
18
Ah 2,4
2,6
kg 1,0
1,0
DC380
DEWALT erklærer at disse elektroverktøyer er
konstruert i henhold til: 98/37/EEC, 89/336/EEC,
73/23/EEC, EN 50144, EN 55014-2, EN 55014-1,
EN 50260, EN 60335, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
Ønsker du flere opplysninger, vennligst kontakt
DEWALT på adressen nedenfor eller se
veiledningens bakside.
DC380
LpA (lydnivå)
dB ( A ) *
90, 5
LWA (akustisk effekt)
dB(A)
99
m/s2
9,8 m/s2
Veit geometrisk middelverdi
av akselerasjonsfrekvensen
* ved brukerens øre
Lader
Nettspenning
Batteritype
Ladetid (ca.)
V ekt
DE9116
VAC 230
NiCd/NiMH
min 60/70
kg 0,4
Sikring:
230 V
DE9130
230
NiCd/NiMH
30
0,52
10 A
Følgende symboler brukes i denne
instruksjonsboken:
Betegner risiko for personskade, livsfare
eller ødeleggelse av verktøyet dersom
instruksene i denne instruksjonsboken
ikke følges.
Betegner risiko for elektrisk støt.
Brannfare.
62
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
NORSK
Sikkherhetsveiledning
Ved bruk av elektroverktøy må du alltid følge de
gjeldende sikkerhetsreglene i landet, for å
redusere faren for brann, elektrisk støt og
personskade.
Ta deg tid til å lese nøye gjennom
bruksanvisningen før du begynner å bruke
verktøyet.
Ta vare på bruksanvisningen for senere bruk.
Generelt
1 Hold arbeidsområdet rent og ryddig
En uryddig arbeidsplass innbyr til ulykker.
2 Tenk på arbeidsmiljøets innvirkning
Utsett ikke verktøyet for regn. Bruk ikke verktøyet
i våte eller fuktige omgivelser. Sørg for god
belysning på arbeidsområdet (250 - 300 lux).
Bruk ikke verktøyet der hvor det er fare for å
forårsake brann eller eksplosjon, for eksempel i
nærheten av brannfarlige væsker eller gasser.
3 Hold barn unna!
Ikke la barn, besøkende eller dyr komme i
nærheten av arbeidsområdet eller berøre
verktøyet eller strømkabelen.
4 Kle deg riktig
Ikke bruk løstsittende klær eller smykker. De kan
sette seg fast i de bevegelige delene.
Bruk hårnett hvis du har langt hår. Ved arbeid
utendørs bør du bruke egnede hansker og fottøy
som ikke glir.
5 Personlig vern
Bruk alltid vernebriller. Bruk en ansikts- eller
støvmaske når arbeidet kan forårsake støv eller
flygende partikler. Hvis slike partikler kan bli svært
varme, bør du også bruke et varmehindrende
forkle. Bruk alltid hørselsvern.
Bruk alltid vernehjelm.
6 Strekk deg ikke for langt
Pass på at du alltid har sikkert fotfeste og god
balanse.
7 Vær oppmerksom
Se på det du gjør. Bruk sunn fornuft. Bruk ikke
maskinen når du er trett.
8 Sikre arbeidsstykket
Bruk tvinger eller skrustikker til å feste
arbeidsstykket med. Dette er sikrere enn å bruke
hånden, og du får begge hendene fri til å styre
verktøyet.
9 Kople til utstyr for støvavsuging
Hvis det følger med utstyr for tilkopling av
støvavsug og støvoppsamling, må du sørge for
at dette koples til og brukes riktig.
10 Fjern nøkler
Kontroller alltid at nøkler og justeringsverktøy er
fjernet, før du starter verktøyet.
11 Bruk riktig verktøy.
Riktig bruk er beskrevet i instruksjonshåndboken.
Ikke bruk underdimensjonert verktøy eller tilbehør
til å gjøre jobber som egentlig krever kraftig
verktøy. Verktøyet vil gjøre en bedre og sikrere
jobb om det brukes med den hastigheten det er
beregnet for. Overbelast ikke verktøyet.
Advarsel! Bruk bare tilbehør og utstyr som
anbefales i bruksanvisningen og i katalogene.
Bruk av annet verktøy eller tilbehør kan medføre
risiko for personskade.
12 Sjekk verktøyet for skader
Kontroller verktøyet og strømledningen grundig
for skade før bruk. Kontroller at de bevegelige
delene ikke har satt seg fast, eller er feilmontert.
Kontroller også at de øvrige delene, brytere og
verneutstyr ikke er skadet, og at det ikke foreligger
noen andre feil som kan påvirke verktøyets
funksjon. Kontroller at verktøyet fungerer som det
skal og utfører beregnet funksjon. Bruk aldri
verktøyet hvis noen av delene er skadet.
Ikke bruk verktøyet hvis det ikke er mulig å slå
det på og av med strømbryteren. Hvis feil oppstår,
skal delene repareres eller byttes ut av et autorisert
DEWALT serviceverksted. Prøv aldri å reparere selv.
13 Fjern batteripakken
Slå av verktøyet og vent til det står helt stille, før
du forlater det. Fjern batteripakken når den ikke
er i bruk, før du skifter deler på verktøyet, tilbehør
eller tilkoblinger, og før du utfører service.
14 Unngå at verktøyet blir startet utilsiktet
Bær ikke verktøyet med fingeren på bryteren.
Pass på at verktøyet er slått av før du setter
i batteripakken.
15 Oppbevar verktøyet på et trygt sted når det
ikke er i bruk
Når verktøyet ikke er i bruk, må det oppbevares
på et tørt og sikret sted, innlåst og utilgjengelig
for barn.
16 Vær nøye med vedlikeholdet
Hold verktøyet rent og i god stand for bedre og
sikrere ytelse.
63
NORSK
Følg instruksjonene for vedlikehold og skifte av
tilbehør. Hold alle håndtak og brytere tørre,
rene og fri for olje og fett.
17 Reparasjoner
Dette verktøyet oppfyller gjeldende sikkerhetskrav.
Reparasjon av verktøyet må utføres av en autorisert
DEWALT-reparatør. Reparasjoner må bare
utføres av kvalifiserte personer som benytter
originale reservedeler, ellers kan bruk av utstyret
medføre betydelig fare.
100%
Batteriet lader
100%
Batteri ladet
Batteri defekt
Ikke berør dem med ledende
gjenstander
Sikkerhetsinstruksjoner for ladere og batteripakker
• Bruk kun batteripakker som er beregnet på bruk
sammen med verktøyet.
• Pass på at batteripakken er tørr og ren før du
setter den i laderen.
• Batteripakken må kun lades i anbefalt lader.
Feilaktig bruk kan føre til elektrisk støt,
overoppvarming eller lekkasje fra batteripakken.
• Bær aldri laderen i ledningen. Ikke dra i kabelen
når du skal ta ut støpselet. Utsett ikke ledningen
for varme, olje eller skarpe kanter.
• Følg alltid instruksjonene bakerst i denne
håndboken hvis du skal kaste en batteripakke.
• Batteripakker og ladere som ikke er i bruk,
må oppbevares på et tørt og sikret sted, innlåst
og utilgjengelig for barn.
Ekstra sikkerhetsregler for batteripakker
Brannfare! Pass på at metall ikke
kortslutter kontaktene på en frakoplet
batteripakke. Ikke oppbevar eller bær
batteripakken uten at beskyttelseshetten
er satt over kontaktene.
• Batterivæsken, en 25-30 % løsning av
kaliumhydroksid, kan være skadelig. Hvis det
oppstår berøring med hud, må du straks skylle
med vann. Nøytraliser med en svak syre, f.eks.
sitronsaft eller eddik. Hvis du får væsken i øynene,
må du rense dem med rikelig rent vann i minst
10 minutter. Kontakt lege.
• Forsøk ikke under noen omstendigheter å åpne
en batteripakke.
Etikette på laderen og batteripakken
Etikettene på laderen og batteripakken viser
følgende symboler:
64
Sett ikke skadde batteripakker inn i
laderen
Les bruksanvisningen før laderen tas i
bruk
Må bare anvendes for lading av DEWALT
batterier; andre batteripakker kan revne
og forårsake skader
Må ikke utsettes for fukt
Skift skadet ledning
+40 ˚c
+4 ˚c
Temperaturområde for lading 4 °C til
40 °C
Avhend batteripakken ifølge gjeldende
miljøforskrifter
Ikke brenn batteripakken
NiMH
+
NiCd Lader NiMH- og NiCd-batterier
For ladetid, se tekniske data
NORSK
Ekstra sikkerhetsregler for Kuttesager
Strømbryter
• Forsøk aldri å stoppe sagbladene med fingrene
etter at sagen er slått av.
• Legg aldri sagen ned på et bord eller en
arbeidsbenk hvis den ikke er slått av. Sagbladene
vil fortsette å gå en liten stund etter at maskinen
er blitt slått av.
Når du sager
• Ta vekk alle spikre og metallgjenstander fra
arbeidsemnet før du begynner å arbeide.
• Bruk klemmer og skrustikke til å feste
arbeidsemnet hvis dette er mulig.
• Ikke forsøk sag veldig små emner.
• Bøy deg ikke for langt forover. Vær sikker på at
du alltid står støtt, spesielt på stillaser og stiger.
• Hold alltid sagen med begge hender.
Kontroll og bytte av sagblad
• Bruk bare sagblad som samsvarer med
spesifikasjonene i denne bruksanvisningen.
• Bruk bare skarpe sagblad i perfekt stand;
sprukne eller bøyde sagblad må kasseres og
erstattes øyeblikkelig.
• Pass på at sagbladet er sikkert fastspent.
Kontroll av pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Snorløs pendelsag
1 Blad
2 Batteripakker, NiCd (DC380KA)
2 Batteripakker, NiMH (DC380KB)
1 Lader (DC380KA/DC380KB)
1 Koffert (DC380KA/DC380KB)
1 Instruksjonsbok
1 Splitt-tegning
Dens kompakte modell gjør at du kan sage meget
nær kanten til vanskelige områder.
1 Bryter for variabelt turtall
2 Sperre for strømbryter
3 Bladklemmeglider
4 Sagsko
5 Batteripakke
Lader
Din lader DE9116 kan bruke DEWALT NiCd-/NiMHbatteripakker som gir mellom 7,2 til 18 V.
5 Batteripakke
6 Sperrer
7 Lader
8 Ladelampe (rød)
Elektrisk sikkerhet
Laderen er kun konstruert for én spenning.
Kontroller alltid at nettspenningen er i samsvar med
spenningen på typeskiltet.
Laderen er dobbeltisolert i samsvar med
EN 60335. Jordet ledning er derfor ikke
nødvendig.
Skifting av kabel eller støpsel
Tenk på sikkerhetsforskriftene ved skifting av kabel
eller støpsel. Et støpsel med blottede kopperledere
er farlig hvis det koples til en strømførende kontakt.
Montering og justering
• Før du monterer og justerer, må du alltid
ta ut batteripakken.
• Slå alltid av verktøyet før du setter inn
eller tar ut batteripakken.
Bare bruk DEWALT batterier og lader.
• Kontroller om verktøyet, deler eller tilbehør er blitt
skadet under transporten.
• Ta deg tid til å lese nøye igjennom
instruksjonsboken slik at du forstår innholdet før
verktøyet tas i bruk.
Beskrivelse (fig. A)
Din DC380 snorløse pendelsag er konstruert for
profesjonell saging av tre, metall og rør.
Batteripakke (fig. A & B)
Lading av batteripakken (fig. A)
Når du lader batteripakken for første gang, eller etter
en langvarig oppbevaring, kan den bare ta imot 80%
opplading. Etter flere oppladninger og utladninger,
vil batteripakken oppnå full kapasitet.
65
NORSK
Kontroller alltid nettet før du lader batteripakken.
Hvis det er strøm på nettet, men batteripakken ikke
blir oppladet, må du bringe laderen til et DEWALTautorisert serviceverksted. Under oppladningen kan
batteripakken kjennes varm ved berøring.
Dette er normalt og er ikke tegn på at noe er galt.
Ikke lad batteripakken hvis
omgivelsestemperaturen er <4 °C eller
>40 °C.
Anbefalt oppladningstemperatur: ca. 24 °C.
• Når du skal lade batteripakken (5), setter du den
inn i laderen (7) slik det vist på tegningen, og
kobler laderen til strøm. Kontroller at batteripakken
er satt helt inn i laderen. Den røde ladelampen (8)
vil blinke. Etter ca. 1 time vil blinkingen stanse og
lyse jevnt. Batteripakken er nå fulladet.
Batteriet kan fjernes når som helst, eller du kan la
det stå i den tilkoblede laderen over en lengre
periode (maksimalt 14 dager).
Innsetting og uttaking av batteripakken
• Sett batteripakken inn i pistolgrepet til det
smekker på plass.
• Når du skal ta ut batteripakken, trykker du på de
to uløserknappene (6) samtidig og trekker
pakken ut av pistolgrepet.
Batterihette (fig. B)
Det følger med en hette som beskytter kontaktene
på batteripakken når den er koplet fra. Uten hetten
kan løse metallgjenstander kortslutte kontaktene og
forårsake brann eller skade batteripakken.
• Ta av beskyttelseshetten (9) før du setter
batteripakken (5) i laderen eller verktøyet.
• Sett beskyttelseshetten over kontaktene
umiddelbart etter at batteripakken tas ut av
laderen eller verktøyet.
Pass på at beskyttelseshetten sitter på
plass før du oppbevarer eller bærer med
deg en frakoplet batteripakke.
Automatisk justering
Automatisk justeringsmodus utligner
eller balanserer de individuelle cellene
i batteripakken ved toppkapasitet.
66
Batteripakkene bør justeres over
natten etter hver 10. lading/
utladingssyklus, eller når pakken ikke
lenger gir samme ytelse som tidligere.
• Sett batteriet i laderen som vanlig for å justere
batteripakken. Den røde lampen blinker kontinuerlig,
noe som angir at ladesyklusen har startet.
• Når ladesyklusen på 1 time er over, lyser lampen
kontinuerlig og slutter å blinke. Pakken er fullt
oppladet og kan brukes nå.
• Hvis pakken står i laderen etter ladeperioden på
1 time, starter laderen automatisk justeringsmodus.
Denne modusen fortsetter i opptil 8 timer,
men batteripakken kan fjernes når som helst
i løpet av justeringsmodus.
Varmt/kaldt batteri ventetid
Når laderen oppdager et batteri som er varmt/kaldt,
starter den automatisk en varmt/kaldt batteri ventetid,
som utsetter ladningen til batteriet har en skikket
temperatur. Laderen kopler da automatisk tilbake til
normal ladning av batteriet. Denne egenskapen
garanterer maksimal levetid for batteriet. Den røde
indikatoren blinker lenge, og deretter kort mens den
er i ventetid modus.
Skifting av sagbladet (fig. C)
• Skyv bladklemmeglideren (11) opp for å utløse
bladklemmemekanismen.
• Stikk sagbladet inn i holderen (10) til det låses.
Bladet kan monteres enten med tennene
oppover eller nedover.
• Skyv bladklemmeglideren (11) ned for å låse
bladklemmemekanismen.
• For fjerning av sagbladet, gjenta prosessen i
motsatt rekkefølge.
Sagblad
materiale
Jernholdige metaller
ikke-jernholdige metaller
tre
plast
tegl
anbefalt sagblad
fintannet
grovtannet
grovtannet
fintannet
karbid-spiss
Et vidt sortiment av spesialblad kan fås som
ekstrautstyr.
NORSK
Korrekt sagblad må velges med stor
omhu.
Bruksanvisning
• Overhold alltid sikkerhetsinstruksene og
gjeldende forskrifter.
• Sørg for at materialet som skal sages er
spent fast.
• Bruk bare et forsiktig trykk på verktøyet
og trykk ikke sidelengs på bladet.
• Dersom mulig, arbeid med sagskoen
presset mot arbeidsstykket.
Dette hindrer skader på sagbladet og
stopper verktøyet fra å rykke og vibrere.
• Når du sager i vegger eller golv,
kontroller alltid om det fins skjulte
elektriske ledninger der. Hold alltid
verktøyet i håndtaket.
• Unngå overbelastning.
• La bladet løpe fritt noen sekunder før en
begynner å skjære. Start aldri verktøyet
når det står i klemme i arbeidsstykket
eller er i kontakt med materialet.
Før maskinen tas i bruk:
• Pass på at batteripakken er (helt) oppladet.
Skru på og av (fig. A)
Av sikkerhetsgrunner er bryteren for variabelt turtall
(1) utstyrt med sperre.
• Trykk på låseknappen for å låse opp verktøyet.
• Start maskinen ved å trykke på bryteren for
variabelt turtall (1). Maskinens turtall avhenger av
hvor hardt man trykker på bryteren.
• Maskinen stanses ved å slippe strømbryteren.
• Så snart du slipper den justerbare
hastighetsbryteren, blir sperren (2) automatisk
aktivert, for å hindre at maskinen startes ved en
feil.
Slå ikke verktøyet PÅ eller AV når
sagbladet berører arbeidsemnet eller
andre materialer.
• Hold el-verktøyet med begge hender, arbeid med
sagskoen presset mot arbeidsstykket.
Stikksaging i trevirke
• La sagskoen hvile mot arbeidsstykket i en slik
stilling at sagbladet danner en passende vinkel
for stikksagingen.
• Start sagen og før sagbladet sakte mot
arbeidsstyket hele tiden.
Hulltaking
• Mål opp og markér hvor du ønsker å sage hullet.
• Bruk et smalt sagblad, la enden av sagskoen
hvile mot arbeidsstykket of forviss deg om at
bladet er plassert på linja det skal sages etter.
• Dersom nødvendig, f.eks. på vanskelige
tilgjengelige steder, brukes den ytre kanten av
sagskoen til å styre etter.
• Start verktøyet og før sagbladet mot materialet
med full hastighet samtidig som verktøyet holdes
godt fast mot arbeidsstykket.
Støvavsug
• Når maskinen brukes innendørs i lengre tid,
må den kobles til en egnet støvsuger. Bruk en
støvsuger som er i samsvar med de gjeldende
forskrifter angående støvutslipp.
Saging i metall
• Når du sager tynne plater, må arbeidsstykket
alltid spennes opp med treklosser på begge
sider. Dette garanterer rene kutt og hindrer
skader på materialet.
• Markér med en linje på arbeidsstykket når du
skal sage lange, rette kutt.
• Stryk på en tynn film med olje langs skjærelinja,
start verktøyet og følg skjærelinja.
Saging i plast
• Arbeid alltid med redusert hastighet. Ta først et
prøvekutt for å kontrollere om materialet er
følsomt for varme.
Skjæring i trevirke
• Spenn arbeidsstykket godt fast og fjern alle
spikrer og metall-gjenstander.
67
NORSK
Saging i teglverk
Ved saging av asbestsement kan det
oppstå skadelig støv. Følg de lovbestemte
retningslinjene og overhold de anbefalinger
som gis av produsenter av asbestsement.
Din forhandler kan gi nærmere opplysninger om
egnet tilleggsutstyr.
Vedlikehold
Ditt DEWALT-elektroverktøy er konstruert slik at det
kan brukes i lang tid med et minimum av vedlikehold.
Kontinuerlig og tilfredsstillende drift avhenger av riktig
behandling og regelmessig rengjøring av verktøyet.
Smøring
Ditt elektoverktøy trenger ikke ekstra smøring.
Rengjøring
• Trekk støpselet til laderen ut av stikkontakten før
huset rengjøres med en myk klut.
• Fjern batteripakken før rengjøring av
elektroverktøyet.
• Hold ventilasjonsspaltene åpne og rengjør
elverktøyet regelmessig med en myk klut.
Miljø
Oppladbar batteripakke
Denne batteripakken med lang levetid må lades opp
på nytt når den slutter å gi nok strøm til jobber som
det før var enkelt å utføre. Ved slutten av dens
tekniske levetid må du avhende batteripakken,
med riktig omtanke for miljøet.
• Tøm batteriene ved å kjøre dem helt tomme,
fjern dem så fra verktøyet.
• NiCd- og NiMH-cellene kan resirkuleres.
Av hensyn til miljø, lever det til kildesortering,
eller til et DEWALT serviceverksted.
68
De innsamlede batteripakkene vil bli gjenvunnet
eller avhendet på en riktig måte.
OBS! Som bruker er du ansvarlig for at batteriet
resirkuleres på forsvarlig måte.
Utslitt verktøy
Vern om naturen. Kast ikke produktet sammen med
annet avfall når det er utslitt. Lever det til
kildesortering eller til et DEWALT-serviceverksted.
DEWALT service
Dersom det skulle oppstå feil med maskinen, lever
den til et autorisert serviceverksted. Se aktuell
prisliste/katalog for ytterligere informasjon eller ta
kontakt med DEWALT.
På grunn av forskning og utvikling kan ovenstående
spesifikasjoner bli endret, noe som ikke blir opplyst
separat.
NORSK
GARANTI
• 30 DAGERS FORNØYD-KUNDEGARANTI •
Hvis du ikke er tilfreds med ditt DEWALT verktøy,
kan det returneres innen 30 dager til din DEWALT
forhandler eller til et DEWALT autorisert
serviceverksted og du kan bytte eller få pengene
tilbake. Kvittering må fremlegges.
• 1 ÅRS FRI VEDLIKEHOLDSERVICE •
Skulle ditt DEWALT verktøy trenge vedlikehold
eller service i de første 12 månedene etter det ble
kjøpt, vil dette bli utført gratis av et autorisert
DEWALT serviceverksted. Gratis vedlikeholdsservice
omfatter arbeidskostnader. Tilbehørs- og
reservedelskostnader inngår ikke. Kvittering må
fremlegges.
• 1 ÅRS GARANTI •
Dersom det skulle vise seg innen 12 måneder fra
kjøpsdato at ditt DEWALT-produkt har feil eller
mangler som skyldes material- eller
fabrikasjonsfeil, garanterer vi å erstatte alle
defekte deler gratis eller, etter egen vurdering,
erstatte verktøyet gratis forutsatt at:
• Verktøyet ikke er blitt brukt skjødesløst.
• Reparasjoner bare er blitt utført av autorisert
verksted/personell.
• Kvittering kan fremlegges.
Denne garantien er i tillegg til kjøperens
rettigheter i henhold til Kjøpsloven.
Adresse til nærmeste DEWALT autoriserte
serviceverksted finner du i DEWALT katalogen,
eller ved å kontakte DEWALT. Alternativt kan du
finne en liste over DEWALT autoriserte
serviceverksteder og komplett informasjon om
vår etter-salg-service på Internett-adressen vår:
www.2helpU.com.
69
PORTUGUÊS
SERRA ALTERNATIVA SEM FIO DC380
Parabéns!
Declaração CE de conformidade
Escolheu uma ferramenta DEWALT. Muitos anos de
experiência, um desenvolvimento contínuo de
produtos e o espírito de inovação fizeram da
DEWALT um dos parceiros mais fiáveis para os
utilizadores profissionais.
Dados técnicos
Voltagem
Potência de saída (max)
Velocidade em vazio
Curso
Peso (sem a bateria)
VDC
W
min-1
mm
kg
DC380
18
340
0-2.900
25,4
2,1
DC380
A DeWALT declara que estas ferramentas eléctricas
foram concebidas em conformidade com 98/37/CEE,
89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 50144, EN 55014-2,
EN 55014-1, EN 50260, EN 60335, EN 61000-3-2
& EN 61000-3-3.
Para mais informações, quieira consultar a DEWALT
no endereço abaixo ou a parte de trás do presente
manual.
DC380
Bateria
DE9096 DE9503
Voltagem
Capacidade
Peso
VDC 18
Ah 2,4
kg 1,0
C a rr e g a d o r
Voltagem
Tipo de bateria
Tempo de carga (ca.)
Peso
DE9116
VAC 230
NiCd/NiMH
min 60/70
kg 0,4
Fusíveis
Ferramentas de 230 V
18
2,6
1,0
DE9130
230
NiCd/NiMH
30
0, 52
Indica risco de ferimentos, perda de vida
ou danos à ferramenta no caso do
não-cumprimento das instruções deste
manual.
Perigo de incêndio.
70
dB(A)*
90,5
LWA (potência sonora)
dB(A)
99
m/s2
9,8 m/s2
Valor médio quadrático ponderado
em frequência de aceleração
* junto ao ouvido do operador
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
10 Ampéres
Os seguintes símbolos são usados neste manual:
Indica tensão eléctrica.
LpA (pressão sonora)
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
PORTUGUÊS
Instruções de segurança
Quando usar ferramentas eléctricas, cumpra
sempre os regulamentos de segurança
aplicáveis no seu país para reduzir o risco de
incêndio, de choque eléctrico e de ferimentos.
Leia todo o manual atentamente antes de utilizar
a ferramenta.
Guarde este manual para futura referência.
Instruções gerais
1 Mantenha a área de trabalho arrumada.
Mesas e áreas de trabalho desarrumadas podem
provocar acidentes.
2 Cuide do ambiente da área de trabalho
Não exponha a ferramenta à chuva Não utilize a
ferramenta em situações em que haja humidade
ou água. Mantenha a área de trabalho bem
iluminada (250 - 300 Lux). Não utilize a ferramenta
onde haja risco de fogo ou explosão, como por
exemplo na presença de líquidos ou gases
inflamáveis.
3 Mantenha as crianças afastadas.
Não permita que crianças, visitantes ou animais
aproximem-se da área de trabalho ou que
toquem a ferramenta ou o cabo de força.
4 Vista-se de maneira apropriada
Não use vestuário largo nem jóias, pois podem
prender-se numa peça móvel. Cubra o cabelo se
tiver cabelo comprido. Ao trabalhar ao ar livre,
de preferência use luvas adequadas e calçados
anti-derrapantes.
5 Protecção pessoal
Sempre use óculos de protecção. Utilize uma
máscara de protecção para o rosto ou anti-poeira
sempre que as operações possam produzir
poeira ou partículas que voem. Caso tais partículas
sejam consideravelmente quentes, use também
um avental resistente ao calor. Use sempre
protectores auriculares. Utilize sempre um
capacete de segurança.
6 Verifique a sua posição
Mantenha-se sempre bem posicionado e em
equilíbrio.
7 Esteja atento
Preste atenção no que faz. Use o bom senso.
Não utilize ferramentas quando estiver cansado.
8 Segure firmemente a peça de trabalho
Use grampos ou um torno para segurar a peça.
É mais seguro e permite manter as duas mãos
livres para trabalhar.
9 Conecte o equipamento de extracção de pó
Caso sejam fornecidos dispositivos para a
extracção e colecta de pó, assegure-se de que
os mesmos sejam correctamente conectados e
utilizados.
10 Retire as chaves de ajuste
Verifique sempre se as chaves de ajuste e
chaves inglesas foram retiradas da ferramenta
antes de utilizá-la.
11 Use a ferramenta apropriada.
Neste manual consta as aplicações da ferramenta.
Não force pequenas ferramentas ou acessórios
para que efectuem o trabalho duma ferramenta
forte. A ferramenta trabalhará melhor e de uma
maneira mais segura se for utilizada para o fim
indicado. Não force a ferramenta.
Aviso! O uso de qualquer acessório ou da própria
ferramenta para realizar quaisquer operações
além das recomendadas neste manual de
instruções pode causar riscos de ferimento.
12 Verifique se há peças danificadas
Antes do uso, verifique cuidadosamente se a
ferramenta e o cabo de força não estão
danificados. Verifique se as peças móveis estão
alinhadas e engatadas, se há alguma peça
partida, se as protecções e os interruptores
estão danificados, bem como quaisquer outras
condições que possam afectar o funcionamento
da ferramenta. Assegure-se de que a ferramenta
esteja a funcionar correctamente e a
desempenhar as funções para as quais foi
projectada. Não utilize a ferramenta se houver
alguma peça defeituosa. Não utilize a ferramenta
se o interruptor não funcionar para ligá-la ou
desligá-la. Providencie para que um técnico
autorizado DEWALT efectue a troca de quaisquer
peças danificadas ou defeituosas. Nunca tente
efectuar reparos por sua própria conta.
13 Retire o jogo de baterias
Desligue a ferramenta e aguarde até que cesse
todo movimento antes de afastar-se dela.
Retire o jogo de baterias quando não estiver em
uso, antes de trocar quaisquer peças ou
acessórios e antes de realizar a manutenção.
14 Evite o accionamento involuntário
Não transporte a ferramenta com um dedo sobre
o interruptor.
71
PORTUGUÊS
Certifique-se de que a ferramenta esteja
desligada antes de inserir o conjunto de baterias.
15 Guarde as ferramentas que não estiverem
em uso
Guarde as ferramentas que não estiverem em
uso em lugar seco. Feche-as com segurança,
fora do alcance das crianças.
16 Cuide das suas ferramentas com atenção
Para um desempenho melhor e mais seguro,
mantenha as ferramentas em boas condições
e limpas. Siga as instruções para manutenção
e troca de acessórios. Mantenha todas as
alavancas e interruptores secos, limpos e livres
de óleo e graxa.
17 Reparos
Esta ferramenta satisfaz as normas de segurança
relevantes. Providencie para que um técnico
autorizado DEWALT conserte sua ferramenta.
Os reparos devem ser realizados somente por
pessoas qualificadas e as peças de reposição
devem ser originais. A não observância disso
poderá resultar em perigos consideráveis para os
utilizadores.
Não armazene ou transporte a bateria
sem a tampa de protecção fornecida
estar colocada nos contactos.
• O líquido da bateria, uma solução de hidróxido de
potássio, pode ser nocivo. Em caso de contacto
com a pele, lave imediatamente com água.
Neutralize com um ácido suave, como sumo de
limão ou vinagre. Em caso de contacto com os
olhos, enxague abundantemente com água
limpa durante 10 minutos. Consulte um médico.
• Nunca tente abrir um jogo de baterias,
por qualquer razão que seja.
Placas em carregador e jogo de baterias
Os seguintes símbolos são indicados as placas em
carregador e jogo de baterias:
100%
Em carga
100%
Carregada
Instruções de segurança para carregadores
e baterias
• Utilize apenas baterias adequadas à ferramenta.
• Assegure-se de que as baterias estão secas e
limpas antes de as colocar no carregador.
• Só deve carregar as baterias utilizando o
carregador recomendado para as mesmas.
A utilização incorrecta pode causar risco de choque
eléctrico, sobreaquecimento ou fuga nas baterias.
• Nunca transporte o carregador pelo cabo. Nunca
puxe o cabo para retirar o conector da tomada.
Proteja o cabo contra o calor e evite o contacto
com óleo e objectos cortantes.
• Siga semore as instruções na parte de trás deste
manual para a eliminação das baterias.
• Guarde as ferramentas que não estiverem em
uso em lugar seco. Feche-as com segurança,
fora do alcance das crianças.
Bateria defeituosa
Não toque nos terminais com objectos
condutores
Não carregue baterias danificadas,
substitua imediatamente
Leia o manual de instruções antes de
usar
Use só baterias DEWALT, outras podem
explodir causando ferimentos e danos
Não usar em ambientes húmidos
Substituir imediatamente cabos
defeituosos
Regras adicionais de segurança para baterias
+40 ˚c
+4 ˚c
Perigo de incêndio! Evite o curto-circuito
dos contactos da bateria solta.
72
Carregar só entre 4 °C e 40°C
PORTUGUÊS
Ao fim da actividade desta bateria,
desfaça-se dela da maneira menos
nociva para o nosso ambiente
Não queime as baterias
NiMH
+
NiCd Aceita baterias NiMH e NiCd
Para o tempo de carga veja os dados
técnicos
Normas de segurança adicionais para serras
de corte
Ligar e desligar
• Depois de desligar, nunca tente parar as lâminas
de corte com os seus dedos.
• Nunca pouse a serra sobre uma mesa ou
bancada se não estiver desligada. As lâminas
continuarão a funcionar durante alguns instantes
depois de a máquina ter sido desligada.
Durante a operação de corte
• Retire todos os pregos e objectos metálicos da
peça a serrar antes de começar o trabalho.
• Sempre que possível, use grampos e tornos para
fixar a peça com firmeza.
• Não tente serrar peças extremamente pequenas.
• Não se incline demasiado para a frente.
Assegure-se de que está bem seguro,
principalmente em andaimes e escadas.
• Segure sempre a serra com ambas as mãos.
Verificação e mudança das lâminas de corte
• Utilize apenas lâminas de corte, conformes com
as especificações incluídas nestas instruções
de operação.
• Apenas deverão ser usadas lâminas de corte
afiadas e em perfeito estado; as lâminas partidas
ou torcidas deverão ser rejeitadas e substituídas
imediatamente.
• Certifique-se de que a lâmina está bem fixa.
Verificação do conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Serra alternativa sem fio
1 Lâmina
2 Baterias, NiCd (DC380KA)
2 Baterias, NiMH (DC380KB)
1 Carregador (DC380KA/DC380KB)
1 Caixa de transporte (DC380KA/DC380KB)
1 Manual de instruções
1 Vista dos componentes destacados
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os
acessórios apresentam sinais de danos que
possam ter ocorrido durante o transporte.
• Antes de utilizar a ferramenta, dedique o tempo
necessário à leitura e compreensão deste manual.
Descrição (fig. A)
A sua serra alternativa sem fio DC380 foi projectada
para serrar profissionalmente madeira, metal e tubos.
O seu formato compacto permite efectuar cortes
extremamente perto do rebordo de áreas difíceis.
1 Interruptor de velocidade variável
2 Fecho automático
3 Corrediça de fixação da lâmina
4 Sapata da serra
5 Bateria
Carregador
O seu carregador DE9116 aceita baterias
NiCd/NiMH DEWALT de entre 7,2 e 18 V.
5 Bateria
6 Manipulos de fixação
7 Carregador
8 Indicator da carga (vermelho)
Segurança eléctrica
O carregador foi concebido para uma única tensão.
Verifique sempre se a tensão corresponde à
voltagem indicada na placa de identificação.
O seu carregador DEWALT tem duplo
isolamento em conformidade com o
estipulado na norma EN 60335, não
sendo, por isso, necessária uma ligação
à terra.
73
PORTUGUÊS
Substituição do cabo ou ficha
Ao substituir o cabo ou ficha, elimine-os de forma
segura; uma ficha com condutores de cobre a
descoberto é perigosa quando entra em contacto
com uma tomada com corrente.
Depois de aprox. 1 hora, o indicador fica
permanentemente aceso. A bateria está então
completamente carregada. As pilhas podem ser
removidas em qualquer momento ou mantidas
no carregador durante um longo período de
tempo (no máximo de 14 dias).
Extensões
Se fôr necessário um fio de extensão, use um cabo
especial, conveniente para a corrente desta
ferramenta (Veja os dados técnicos).
A dimensão mínima do condutor é 1 mm2.
No caso de se usar uma bobina, desenrole o cabo
todo.
Montagem e afinação
• Antes da assemblagem e do ajuste,
retire sempre a bateria.
• Desligue sempre a ferramenta antes
de inserir ou retirar a bateria.
Use só baterias e carregadores
DEWALT.
Bateria (fig. A & B)
Carregador (fig. A)
A bateria, após a primeira carga, só aceita uma
carga de 80%. Depois de diversos ciclos de carga
e descarga, já aceita a capacidade total.
Controle sempre a corrente antes de carregar a
bateria. Se a corrente funciona bem e a bateria não
é carregada, leve o seu carregador a um Centro de
Assistência Técnica DEWALT. Durante a carga, o
carregador e a bateria poderão ficar um pouco
quentes. Isto é normal e não indica qualquer
problema.
Não carregue o bateria a temperaturas
ambientes menores que 4 °C ou maiores
que 40 °C.
Recomendamos uma temperatura de
carga de: aprox. 24 °C.
• Para carregar a bateria (5), insira-a no carregador
(7) como indicado e ligue-o. Certifique-se de que
a bateria está completamente colocada no
carregador. O indicator de carga vermelho (8)
começa a piscar.
74
Colocação e remoção da bateria
• Coloque a bateria no punho até se ouvir um estalido.
• Para retirar a bateria, carregue nos dois botões (6)
ao mesmo tempo e puxe-a para fora do punho.
Tampa da bateria (fig. B)
É fornecida uma tampa de protecção para tapar os
contactos de uma bateria solta. Se a tampa de
protecção não estiver colocada, os objectos metálicos
soltos podem causar curto-circuito nos contactos,
provocando incêndio e danificando a bateria.
• Retire a tampa de protecção (9) antes de colocar
a bateria (5) no carregador ou ferramenta.
• Coloque a tampa de protecção nos contactos
imediatamente após remover a bateria do
carregador ou ferramenta.
Certifique-se de que a tampa de
protecção está correctamente colocada
antes de armazenar ou transportar a
bateria solta.
Regulação automática
O modo de regulação automática irá
equalizar ou balançar as células
individuais na bateria de acordo com
a sua capacidade máxima. As baterias
deverão ser reguladas durante a noite
após cada 10º ciclo de carga/
descarga ou sempre que a bateria
não tiver o mesmo rendimento.
• Para regular a sua bateria, coloque-a no
carregador como normalmente. A luz vermelha
piscará continuamente indicando que o ciclo de
carregamento se iniciou.
• Quando terminar o ciclo de carregamento de
1 hora, aluz acende-se de forma permamente
deixando de piscar. A bateria está carregada e já
pode ser utilizada.
PORTUGUÊS
• Se a bateria for deixada no carregador após o
carregamento inicial de 1 hora, o carregador
inicia automaticamente o modo de regulação.
Este modo continua até 8 horas, mas a bateria
pode ser removida em qualquer altura durante
este modo.
Retardador de carregar em quente/frio
O retardador de carregar em quente/frio é
automaticamente activado quando o carregador
detectar uma bateria que está quente ou fria,
suspendendo o carregamento da bateria até que a
temperatura esta adequada. Depois o carregador
muda automaticamente para o modo de
carregamento da bateria. Este dispositivo assegura
o tempo máximo de funcionamento da bateria.
Enquanto estiver no modo de retardador de
carregar, o indicador vermelho acende durante um
longo período e depois num curto período.
Substituição da lâmina de serra (fig. C)
• Desloque a corrediça de fixação da lâmina (11)
para cima para libertar o mecanismo de fixação
da lâmina.
• Introduza a lâmina de serra no dispositivo de
fixação (10) até esta engatar. A lâmina pode ser
instalada com os dentes voltados para baixo ou
para cima.
• Desloque a corrediça de fixação da lâmina (11)
para baixo para bloquear o mecanismo de
fixação da lâmina.
• Para retirar a lâmina, proceda da forma inversa.
Lâminas de corte
material
metal ferroso
metal não ferroso
madeira
plástico
alvenaria
lâmina de corte recomendada
dentes finos
dentes mîígos
dentes mîígos
dentes finos
com ponta de diamante
Tem à sua dipsoisção uma grande variedade de
lâminas de serra como opção.
Seleccine sempre a sua lâmina de serra
com muito cuidado.
Modo de emprego
• Cumpra sempre as instruções de
segurança e os regulamentos aplicáveis.
• Assegure-se de que o material a cortar
está bem fixo.
• Aplique apenas uma pressão ligeira
sobre a ferramenta e não exerça pressão
lateral sobre a lâmina de corte.
Se possível, trabalhe com a sapata da
serra pressionada contra a peça de
trabalho. Isto evita danos na lâmina e
evita que a ferramenta salte e vibre.
• Ao cortar em paredes ou chãos,
assegure-se de que conhece a
localização de tubagens e ligações
eléctricas. Segure sempre a ferramenta
pela respectiva pega.
• Evite as sobrecargas.
• Deixe a lâmina funcionar em vazio durante
alguns segundos antes de cortar. Nunca
ligue a ferramenta quando a lâmina de
corte estiver encravada na peça de
trabalho ou em contacto com o material.
Antes da operação:
• Certifique-se de que a bateria está
(completamente) carregada.
Ligar e desligar (fig. A)
Por razões de segurança o interruptor da velocidade
variável (1) está equipado com um botão de travagem.
• Carregue o botão de segurança para destrancar
a ferramenta.
• Para pôr a máquina em funcionamento, prima
o interruptor de velocidade variável (1). A pressao
exercida sobre o interruptor de velocidade
variável determina a velocidade de ferramenta.
• Para desligar a máquina, liberte o interruptor.
• Logo que interruptor de velocidade variável é
libertado, é o botão de segurança (2) activado
automaticamente para evitar um funcionamento
inesperado da máquina.
Não ligue ou desligue a ferramenta,
quando a folha da serra esteja em
contacto com o material a trabalhar.
75
PORTUGUÊS
Cortar madeira
• Prenda a peça firmemente e retire todos os
pregos e objectos metálicos.
• Segurando na ferramenta eléctrica com ambas
as mãos, trabalhe com a sapata da serra
pressionada contra a peça.
Cortar plásticos
• Trabalhe sempre a velocidade reduzida.
Realize um teste de corte para verificar se o
material é sensível ao aquecimento.
Cortes profundos em madeira
• Pouse a sapata da serra sobre a peça de
trabalho numa posição que permita formar um
ângulo apropriado para o corte profundo.
• Ligue a ferramenta e faça a serra penetrar
lentamente na madeira. Assegure-se de que a
sapata da serra se mantém permanentemente
em contacto com a peça de trabalho.
Cortar alvenaria
Corte de cavidades
• Meça e marque o corte necessário para a
cavidade.
• Usando uma lâmina de corte estreita, pouse a
estremidade da sapata da serra na peça de
trabalho e assegure-se de que a lâmina está
posicionada na linha de corte.
• Se necessário, p.e. em espaços fechados, use a
extremidade exterior da sapata da serra como
guia.
• Ligue a ferramenta e introduza a lâmina no
material a toda a velocidade, segurando
firmemente a ferramenta contra a peça
de trabalho.
Extracção do pó
• Se necessário, empregue um aspirador
concebido conforme às directivas aplicáveis
relativas à emissão de pó.
Cortar metal
• Ao cortar metal fino, assente a peça de forma
estável, calçando-a com madeira de ambos os
lados. Isto garante um corte limpo e evita danos
no material.
• Para cortes longos e rectos, desenhe uma linha
na peça de trabalho.
• Aplique uma película fina de lubrificante ao longo
da linha de corte, ligue a ferramenta e siga a
linha de corte.
76
Ao serrar fibrocimento, poderão ser
produzidas poeiras nocivas. Siga as
directrizes oficiais e observe as
recomendações dos fabricantes de
fibrocimento.
Para mais informações sobre os acessórios
apropriados, consulte o seu revendedor autorizado.
Manutenção
A sua Ferramenta Eléctrica DEWALT foi concebida
para funcionar durante muito tempo com um mínimo
de manutenção. O funcionamento satisfatório
contínuo depende de bons cuidados e limpeza
regular da ferramenta.
Lubrificação
A sua Ferramenta Eléctrica não precisa de lubrificação
suplementar.
Limpeza
• Retire a ficha do carregador da tomada antes de
limpar o corpo do carregador utilizando um pano
macio.
• Remova a bateria antes de limpar a sua
Ferramenta Eléctrica.
• Conserve livres as aberturas de ventilação e
limpe regularmente o corpo da máquina
utilizando um pano macio.
PORTUGUÊS
Ambiente
GARANTIA
• 30 DIAS DE SATISFAÇÃO COMPLETA •
Bateria de substitução
Este bateria de longa duração deve ser substiuída,
quando deixar de ter a potência necessária ão
trabalho, que dava anteriormente. Ao fim da sua
actividade, desfaça-se dele da maneira menos
nociva para o nosso ambiente:
• Consuma as baterias completamente e depois
retire o jogo de baterias da ferramenta.
• As baterias NiCd/NiMH são recicláveis.
Leve-as ao seu concessionário ou a uma
estação de reciclagem. As bateria podem ser
recidadas ou serão destruidas de maneira
conveniente.
Ferramentas já usadas
Leve a sua ferramenta velha a um Centro de
Assistência Técnica DEWALT onde ela será
eliminada de um modo seguro para o ambiente.
Se não estiver completamente satisfeito com a
sua ferramenta DEWALT, contacte um Centro de
Assistência Técnica DEWALT. Apresente a sua
reclamação, juntamente com a máquina
completa, bem como a factura de compra
e ser-lhe á apresentada a melhor solução.
• UM ANO DE MANUTENÇÃO GRATUITA •
Se necessitar de manutenção para a sua
ferramenta DEWALT, durante os 12 meses após
a compra, entregue-a, sem encargos, num
Centro de Assistência Técnica DEWALT.
Deve apresentar uma prova da compra.
• UM ANO DE GARANTIA •
Se o seu produto DEWALT se avariar por defeito
de montagem ou de material, durante os 12 meses
a partir da data da compra, garantimos a
substituição de todas as peças defeituosas sem
encargos desde que:
• O produto não tenha sido mal usado.
• Eventuais reparações não tenham sido
efectuadas por pessoas estranhas aos Centro
de Assistência Técnica DEWALT.
• Se apresente prova da data de compra.
Para a localização do Centro de Assistência
Técnica DEWALT mais próximo, queira consultar
a parte de trás do presente manual.
Em alternativa, encontrará uma lista de Centros
de Assistência Técnica DEWALT e todas as
informações sobre o nosso serviço pós-venda
disponíveis na Internet em www.2helpU.com.
77
SUOMI
AKKUKÄYTTÖINEN PISTOSAHA DC380
Onneksi olkoon!
CE-Vaatimustenmukaisuustodistus
Olet valinnut DEWALT-työkalun. Monivuotisen
kokemuksen, ahkeran tuotekehittelyn ja uudistusten
ansiosta DEWALT on yksi ammattikäyttäjien
luotettavimmista yhteistyökumppaneista.
Tekniset tiedot
Jännite
Luovutusteha (max)
Kuormittamaton kierrosnopeus
Iskun pituus
Paino (ilman akkua)
VDC
W
min-1
mm
kg
DC380
18
340
0-2.900
25,4
2,1
DC380
DEWALT vakuuttaa, että sähkökoneet on valmistettu
Euroopan Unionin standardien 98/37/EEC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 50144, EN 55014-2,
EN 55014-1, EN 50260, EN 60335, EN 61000-3-2
ja EN 61000-3-3 mukaisesti.
Lisätietoja saat DEWALTilta allaolevasta osoitteesta
tai käsikirjan takakannesta.
DC380
Ak kup ak etti
Akkutyyppi
Jännite
Teho
Paino
DE9096 DE9503
NiCd
NiMH
VDC 18
18
Ah 2,4
2,6
kg 1,0
1,0
La t a us l a i te
Jännite
Akkutyyppi
Latausaika (noin)
Paino
DE9116
VAC 230
NiCd/NiMH
min 60/70
kg 0,4
Sulakkeet:
230 V
DE9130
230
NiCd/NiMH
30
0, 52
10 A
Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia merkkejä:
Osoittaa henkilövahingon,
hengenmenetyksen tai konevaurion
vaaraa, mikäli tämän käyttöohjeen
neuvoja ei noudateta.
Osoittaa sähköiskun vaaraa.
Tulenvaara.
78
LpA (äänenpaine)
dB(A)*
90,5
LWA (ääniteho)
dB(A)
99
Kiihtyvyyden painotettu neliöllinen keskiarvo
m/s2
9,8 m/s2
* käyttäjän korvassa
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Saksa
SUOMI
Turvaohjeet
Käytettäessä koneita on aina noudatettava
kyseisessä maassa voimassa olevia
turvamääräyksiä, jotta tulipalon, sähköiskun ja
henkilökohtaisen vahingon riski pienentyisi.
Lue käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa.
Säilytä käyttöohje kaikkien koneen käyttäjien
ulottuvilla.
Yleistä
1 Pidä työskentelyalue siistinä
Poista roskat ja mahdolliset esteet
työskentelyalueelta välttyäksesi vaurioilta.
2 Ajattele työskentelyalueen vaikutusta työhösi
Älä altista konetta sateelle. Älä käytä konetta
kosteissa tai märissä olosuhteissa. Järjestä
työskentelyalueelle hyvä valaistus (250-300 luksia).
Älä käytä konetta paikassa, jossa on tulipalo- tai
räjähdysvaara, esim. palavien nesteiden tai
kaasujen läheisyydessä.
3 Työskentele lasten ulottumattomissa
Älä anna lasten, vieraiden tai eläinten tulla lähelle
työskentelyaluetta tai koskea koneeseen tai
sähköjohtoon.
4 Pukeudu asianmukaisesti
Älä käytä liian väljiä vaatteita tai koruja. Ne voivat
tarttua liikkuviin osiin. Jos sinulla on pitkät hiukset,
käytä hiusverkkoa. Kun työskentelet ulkona,
käytä sopivia käsineitä ja jalkineita, jotka eivät luista.
5 Suojavaatetus
Käytä aina suojalaseja. Käytä kasvosuojaa, jos
työskennellessä syntyy pölyä tai hiukkasia.
Jos hiukkaset ovat erittäin kuumia, käytä myös
lämpöä kestävää esiliinaa. Käytä aina
kuulosuojaimia. Käytä aina suojakypärää.
6 Älä kurottele
Seiso aina tukevasti ja tasapainossa.
7 Ole tarkkaavainen
Keskity työhösi. Käytä tervettä järkeä.
Älä käytä sähkötyökalua, kun olet väsynyt.
8 Kiinnitä työstökappale kunnolla
Käytä ruuvipuristinta tai -kappaletta,
jotta työstökappale pysyy kunnolla kiinni.
Se on turvallisempaa ja saat molemmat kädet
vapaaksi työhön.
9 Liitä pölynpoistolaite
Jos laitteissa on liitäntä pölynpoisto- ja
pölynkeräyslaitteistolle, varmista, että ne on
kiinnitetty ja niitä käytetään oikein.
10 Poista jakoavaimet ja ruuviavaimet
Tarkista, että jakoavaimet ja ruuviavaimet on
poistettu koneesta ennen kuin käynnistät sen.
11 Käytä oikeaa konetta
Oikea käyttötarkoitus on kuvattu tässä
käyttöohjeessa. Älä tee pienillä työkaluilla tai
varusteilla työtä, johon tarvitaan suurtehoista
työkalua. Työkalu toimii paremmin ja turvallisemmin,
kun sitä käytetään oikeaan tarkoitukseen.
Älä ylikuormita konetta.
Varoitus! Käytä konetta ainoastaan sellaiseen
työhön, johon se on tarkoitettu, ja käytä vain
käyttöohjeessa suositeltuja tarvikkeita ja lisälaitteita.
Ohjeesta poikkeava käyttö voi aiheuttaa
onnettomuuden.
12 Tarkista, että kone on kunnossa
Tarkista ennen käyttöä, ettei kone tai sähköjohto
ole vaurioitunut. Tarkista, etteivät liikkuvat ja muut
osat sekä suoja ole viallisia, ja että kaikki muut
käyttöön mahdollisesti vaikuttavat tekijät ovat
kunnossa. Varmista, että kone toimii oikein ja
täyttää tehtävänsä. Älä käytä konetta, jos jokin
sen osista on vahingoittunut tai viallinen.
Älä käytä konetta, jos se ei käynnisty ja pysähdy
virrankatkaisijasta. Viallinen osa tulee korjata tai
vaihtaa valtuutetussa DEWALTin huoltoliikkeessä.
Älä koskaan yritä korjata konetta itse.
13 Akun poistaminen
Kytke kone pois päältä ja odota, että se on täysin
pysähtynyt, ennen kuin poistut paikalta.
Poista akku, kun konetta ei käytetä, ennen
minkään koneen osan, tarvikkeen tai
lisävarusteen vaihtamista, sekä ennen huoltoa.
14 Vältä tahatonta käynnistämistä
Älä kuljeta työkalua niin, että sormesi on
katkaisimella. Varmista, että kone on pois päältä,
ennen kuin asetat akun takaisin.
15 Varastoi käyttämättömät koneet
Kun konetta ei käytetä, säilytä sitä kuivassa, lukitussa
paikassa tai korkealla lasten ulottumattomissa.
16 Hoida työkalua huolellisesti
Pidä työkalu hyvässä kunnossa ja puhtaana
tehokasta ja turvallista työskentelyä varten.
Noudata huollosta ja tarvikkeiden vaihdosta
annettuja ohjeita.
79
SUOMI
Pidä kaikki kädensijat ja virrankatkaisijat kuivina ja
puhtaina öljystä ja rasvasta.
17 Korjaukset
Tämä työkalu on asianmukaisten turvaohjeiden
mukainen Korjauta työkalusi valtuutetussa
DEWALTin huoltoliikkeessä. Korjauksia saavat
tehdä vain valtuutetut henkilöt, jotka käyttävät
alkuperäisosia, muutoin koneen käyttäjälle voi
aiheuta vaarallisia tilanteita.
Akkujen ja latauslaitteiden turvaohjeet
• Käytä työkalussa vain siihen suunniteltua akkua.
• Varmista ennen lataamista, että akku on kuiva ja
puhdas.
• Akkujen lataamiseen saa käyttää vain akun
yhteydessä suositeltavaa laturia. Väärä käyttö voi
johtaa sähköiskun vaaraan, laitteen
ylikuumenemiseen tai akun vuotamiseen.
• Älä koskaan kanna laturia sen johdosta.
Älä koskaan irrota pistoketta virtalähteestä
vetämällä johdosta. Suojaa johto kuumuudelta,
öljyltä ja teräviltä reunoilta.
• Hävitä akku aina tämän käyttöohjeen takaosan
ohjeiden mukaisesti.
• Kun akkuja ja latureita ei käytetä, säilytä ne kuivassa,
lukitussa paikassa lasten ulottumattomissa.
100%
Akku latautunut
Akku viallinen
Älä kosketa akun napoja sähköä
johtavilla esineillä
Älä yritä ladata viallisia akkuja
Lue käyttöohje
Tarkoitettu ainoastaan DEWALT-akkujen
lataamiseen; muut saattavat haljeta ja
aiheuttaa henkilö- ja muita vahinkoja
Laturi ei saa kastua
Vaihda viallinen johto välittömästi
+40 ˚c
+4 ˚c
Latauslämpötila +4 °C ja +40 °C välillä
Akkujen käyttöä koskevia turvallisuusohjeita
Palovaara! Vältä irrotetun akuston
metallikontaktien asettamista oikosulkuun
metallilla. Älä säilytä tai kanna akustoa
ilman, että mukana tuleva suojakorkki on
asetettu kontaktien päälle.
• Akkuneste, 25 - 30 % hydroksidiliuos, saattaa
olla haitallista. Jos akkunestettä pääsee iholle,
huuhdo se runsaalla vedellä. Neutraloi akkuneste
etikalla tai sitruunamehulla. Jos akkunestettä
joutuu silmiin, huuhdo silmiä runsaalla vedellä
ainakin 10 minuuttia, ja ota heti yhteys lääkäriin.
• Älä koskaan yritä avata akkupakettia.
Hävitä akku ympäristöystävällisellä tavalla
Älä missään tapauksessa polta
akkupakettia
NiMH
+
NiCd Lataa NiMH- ja NiCd-akut
Latausajan tietämiseksi katso teknisiä
tietoja
Erityisiä turvallisuusohjeita puukkosahoja varten
Akun ja laturin etiketit
Akun ja laturin etiketeistä näet seuraavat merkit:
100%
Lataus käynnissä
80
Virran kytkeminen
• Älä koskaan yritä pysäyttää tai jarruttaa sahan
terää käsin.
• Älä aseta sahaa pöydälle ennen kuin olet
kytkenyt virran pois päältä.
SUOMI
Sahan terä liikkuu hetken myös sen jälkeen,
kun virta on sammutettu.
Sahattaessa
• Poista naulat ym. metalliesineet sahattavasta
kappaleesta ennen sahausta.
• Kiinnitä sahattava kappale puristimien avulla
mahdollisuuksien mukaan.
• Älä käytä sahaa liian pienien kappaleiden
sahaamiseen.
• Älä kurottele saha kädessä työskennellessäsi.
Seiso aina tukevasti. Ole erityisen varovainen
telineillä tai tikkailla työskennellessäsi.
• Pidä sahasta kiinni aina molemmin käsin.
Sahan terien vaihtaminen ja säätäminen
• Käytä ainoastaan näiden käyttöohjeiden
suositusten mukaisia sahanteriä.
• Käytä ainoastaan teräviä, täysin käyttökelpoisia
teriä; vioittuneet tai taipuneet terät tulee vaihtaa
välittömästi ja poistaa käytöstä.
• Varmista että sahanterä on kiinnitetty oikein.
Latauslaite
Latauslaite DE9116 lataa DEWALTin 7,2 - 18 V
NiCd-/NiMH-akut.
5 Akkupaketti
6 Vapautinpainikkeet
7 Latauslaite
8 Latausvalo (punainen)
Sähköturvallisuus
Laturi on suunniteltu käytettäväksi vain yhdellä
jännitteellä. Tarkista aina, että virtalähde vastaa
arvokilvessä ilmoitettua jännitettä.
Laituris on kaksoiseristetty EN 60335:n
mukaisesti; siksi ei tarvita erillistä
maadoitusta.
Kaapelin tai pistotulpan vaihto
Kun vaihdat kaapelin tai pistotulpan, hävitä se
turvallisesti. Pistoke, jossa on paljaita johtimia,
on vaarallinen kiinnitettynä jännitteiseen pistorasiaan.
Asennus ja säädöt
Pakkauksen sisältö
Pakkaus sisältää:
1 Akkukäyttöinen pistosaha
1 Terä
2 Akkua, NiCd (DC380KA)
2 Akkua, NiMH (DC380KB)
1 Latauslaite (DC380KA/DC380KB)
1 Laukku (DC380KA/DC380KB)
1 Käyttöohje
1 Hajoituskuva
• Tarkista etteivät kone, sen osat tai lisävarusteet
ole vioittuneet kuljetuksen aikana.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa.
Kuvaus (kuva A)
Akkukäyttöinen pistosaha DC380 on suunniteltu
ammattimaiseen puun, metallin ja putkien sahaukseen.
Sahan kätevän muotoilun ansiosta voit sahata myös
erittäin vaikeapääsyisiä kohteita.
1 Virrankatkaisija portaattomalla nopeudensäädöllä
2 Käynnistyksen vapautinkytkin
3 Terän puristusliukukappaletta
4 Sahan pohja
5 Akkupaketti
• Poista akku koneesta aina ennen
asennuksia ja säätöjä.
• Sammuta kone aina (off) ennen kuin
poistat akkupaketin.
Käytä ainoastaan DEWALT-akku ja
-latauslaite.
Akkupaketti (kuva A & B)
Akkujen lataaminen (kuva A)
Kun akut ladataan ensimmäisen kerran tai pitkän
varastoajan jälkeen, ne varautuvat vain noin 80 %:sti.
Usean purkaus/latauskerran jälkeen akut latautuvat
täyteen tehoonsa. Tarkista verkkokytkentä aina
ennen kuin alat ladata akkuja. Jos sähköverkko
antaa virtaa, mutta akut eivät lataudu, vie latauslaite
valtuutettuun DEWALTin huoltopisteeseen.
Latauksen aikana latauslaite ja akut voivat lämmetä,
mikä on aivan normaalia.
Älä lataa akkuja, mikäli ympäristön
lämpötila on alle 4° C tai yli 40° C.
Suositeltava latauslämpötila noin 24 °C.
81
SUOMI
• Laita akkupaketti (5) latausta varten
latauslaitteeseen (7) kuten kuvassa on esitetty ja
kytke latauslaite sähköverkkoon. Varmista, että
akku on tukevasti paikallaan latauslaitteessa.
Punainen latausvalo (8) vilkkuu. Noin yhden
tunnin varausajan jälkeen punainen valo alkaa
palaa yhtäjaksoisesti. Tällöin akkupaketti on
täysin latautunut. Akkupaketti voidaan poistaa
latauslaitteesta tai se voidaan jättää
latauslaitteeseen pitkäksi ajaksi
(enintään 14 päivän ajaksi).
Akun irrottaminen ja kiinnittäminen
• Kiinnitä akku kahvaan kunnes se naksahtaa
paikoilleen.
• Kun irrotat akun, paina kahta vapautinnappulaa
(6) samanaikaisesti, ja irrota akku kahvasta.
Akkukansi (kuva B)
Suojakorkki piettää irrotetun akuston kontaktit.
Jos suojakorkki ei ole paikallaan, irtonaiset
metalliobjektit voivat aiheuttaa oikosulun
kontakteihin. Tästä on seurauksena tulipalon vaara ja
akuston vaurioituminen.
• Irrota suojakorkki (9) ennen kuin asetat akuston
(5) laturiin.
• Aseta suojakorkki kontaktien päälle heti, kun olet
irrottanut akuston laturista tai koneesta.
Varmista, että suojakorkki on paikallaan
ennen kuin säilytät tai kannat irrotetun
akuston.
Automaattinen säätö
Automaattinen säätö tasoittaa
akkupaketin erilliset solut
huippukapasiteetilla. Akkupaketit on
säädettävä yön yli 10 tunnin lataus-/
purkujaksottain tai aina, kun
akkupaketti ei enää toimita yhtä
paljon virtaa kuin aikaisemmin.
• Akkupaketti viritetään asettamalla se laturiin
normaalilla tavalla. Punainen valo vilkkuu
yhtäjaksoisesti, mikä osoittaa latausjakson
käynnistyneen.
• Kun 1 tunnin latausjakso on valmis, valo palaa
yhtäjaksoisesti eikä enää vilku.
82
Akkupaketti on nyt ladattu täyteen ja on
käyttövalmis.
• Jos paketti jätetään laturiin tunnin latauksen
jälkeen, laturi siirtyy automaattisesti säätötilaan.
Tämä tila on käytössä enintään 8 tunnin ajan.
Akkupaketti voidaan irrottaa milloin tahansa
säädön yhteydessä.
Ylikuumentunut akku
Kun laturi tunnistaa ylikuumentuneen akun,
lataaminen siirtyy ajankohtaan, jolloin akku on
jäähtynyt. Kun akku on jäähtynyt, laturi siirtyy
automaattisesti latausvirtaan. Tämä ominaisuus
takaa akun maksimikestoiän. Punainen valo vilkkuu
pitkään, sitten lyhyeen ylikuumentuneessa tilassa.
Sahan terän vaihtaminen (kuva C)
• Siirrä terän puristusliukukappaletta (11) ylös
vapauttaaksesi terän puristusmekanismin.
• Aseta sahan terä pidikkeeseen (10) siten, että se
lukittuu lukitsimella. Terä voidaan asentaa
hammastus sekä ylös- että alaspäin.
• Siirrä terän puristusliukukappaletta (11) alas
lukitaksesi terän puristusmekanismin.
• Kun haluat irrottaa sahan terän, toista ed. kohdat
vastakkaisessa järjestyksessä.
Sahan terät
materiaali
rautapitoinen metalli
muu metalli
puu
muovi
kivi
suositeltava sahanterä
tiheä hammastus
harva hammastus
harva hammastus
tiheä hammastus
kärkikarkaistu terä
Saatavana laaja valikoima erilaisia teriä lisävarusteena.
Valitse aina työtehtävään sopiva terä.
Käyttöohjeet
• Noudata aina turvallisuusohjeita ja
voimassa olevia sääntöjä.
• Varmista että sahattava materiaali pysyy
tiukasti paikallaan.
• Paina laitetta materiaalia vasten
mahdollisimman vähän.
SUOMI
Älä kohdista liikaa sivuttaisvoimaa
sahanterään.
• Mikäli mahdollista, työskentele siten, että
sahan pohja on painettuna työkappaletta
vasten, mikä estää terän tärinän,
vahingoittumisen sekä estää terää
juuttumasta paikalleen.
• Kun sahaat seiniä tai lattioita, ota ensin
selville putkien ja sähkö- ym. johtojen
sijainti. Pidä aina kiinni sahan kahvasta.
• Vältä kuormittamasta laitetta liikaa.
Anna terän liikkua vapaasti muutaman
sekunnin ajan ennen sahausta. Älä
koskaan käynnistä sahaa, kun terä on
juuttunut kiinni työkappaleeseen tai kun
terä koskettaa sahattavaa materiaalia.
Ennen käyttämistä:
• Varmista, että akut ovat (täyteen)
Virran kytkeminen päälle/pois päältä (kuva A)
Turvallisuuden vuoksi sahausnopeuden säädin (1) on
varustettu lukituksen vapauttimella.
• Paina käynnistyksen varmistinnuppia.
• Käynnistä kone painamalla virtakytkintä (1).
Virtaytkimeen kohdistuvan paineen määrä säätää
koneen kierrosnopeuden.
• Pysäytä kone vapauttamalla kytkin.
• Heti kun nopeudensäädön kytkin on vapautettu,
käynnistyksen varmistin (2) aktivoituu ja estää
sahan tahattoman uudelleen käynnistyksen.
Älä käynnistä tai sammuta sahaa,
jos sahanterä koskettaa työkappaletta tai
jotain muuta materiaalia.
Sahaus puuhun
• Purista työkappale kiinni tukevasti ja poista siitä
kaikki naulat ja metalliesineet.
• Pidä sahasta kiinni molemmin käsin, työskentele
sahan pohja painettuna työkappaletta vasten.
Upotussahaus puuhun
• Lepuuta sahan pohjaa työkappaletta vasten
siten, että terä on sopivassa kulmassa.
• Käynnistä saha ja liikuta sahaa hitaasti.
Varmista että sahan pohja pysyy koko ajan
työkappaletta vasten.
Lovien sahaaminen
• Mittaa ja merkitse tarvittava lovi.
• Käytä kapeaa sahanterää. Anna sahan pohjan
levätä työkappaletta vasten ja varmista, että terä
kulkee pitkin merkkiviivaa.
• Käytä tarvittaessa, esim. ahtaissa tiloissa, sahan
pohjan ulkoreunaa ohjaimena.
• Käynnistä saha ja liikuta terää materiaalissa
täydellä nopeudella. Pidä sahaa tiukasti
työkappaletta vasten.
Pölyn poisto
• Kun laitetta käytetään sisätiloissa pidemmän
aikaa, se on yhdistettävä sopivaan sahauspölyn
poistimeen. Käytä ainoastaan pölynpoistosta
annettujen ohjeiden ja määräysten mukaista
pölynpoistolaitetta.
Metallin sahaaminen
• Kun sahaat ohutta metallia, pidä työkappale
vakaana asettamalla puupala työkappaleen
molemmin puolin. Tällöin sahausjälki on siistimpi
eikä materiaali vahingoitu.
• Vedä työkappaleeseen merkkiviiva, kun sahaat
pitkiä, suoria linjoja.
• Levitä ohut kerros voiteluöljyä sahauslinjaan,
käynnistä saha ja noudata merkkiviivaa.
Muovin sahaaminen
• Käytä aina alhaista nopeutta. Tee ensin
koesahaus tarkistaaksesi, onko materiaali
herkkää lämmölle.
Kiven sahaaminen
Kun sahaat asbestisementtiä,
sahauksessa saattaa syntyä vaarallista
pölyä. Noudata annettuja määräyksiä
sekä asbestisementin valmistajien
antamia ohjeita.
Ota yhteys myyjääsi halutessasi tietoja sopivista
lisätarvikkeista.
83
SUOMI
Huolto-ohjeita
DEWALT sähkötyökalusi on suunniteltu käytettäväksi
pitkän aikaa mahdollisimman vähällä huollolla.
Asianmukainen käyttö ja säännönmukainen
puhdistus takaavat laitteen jatkuvan toiminnan.
Voitelu
Sähkötyökalusi ei tarvitse lisävoitelua.
TAKUU
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU •
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALT-työkaluusi,
palauta se myyjälle tai valtuutettuun DEWALThuoltopisteeseen 30 päivän sisällä ostopäivästä,
niin saat rahasi takaisin tai vaihtokoneen.
Tuote on palautettava täydellisenä ja ostokuitti on
esitettävä.
• YHDEN VUODEN ILMAINEN YLLÄPITOHUOLTO •
Puhdistus
• Vedä laturin pistotulppa pistorasiasta, ennenkuin
puhdistat vaipan pehmeällä rievulla.
• Irrota akkukotelo, ennenkuin puhdistat
sähkötyökalusi.
• Pidä tuuletusaukot puhtaina ja puhdista runko
säännöllisesti pehmeällä rievulla.
Ympäristö
Ladattavat akut
Tämä pitkäikäinen akkupaketti täytyy ladata, kun se
ei enää anna riittävästi virtaa töiden tekemiseen.
Kun akkuja ei voi enää ladata, hävitä ne
ympäristöystävällisesti.
• Tyhjennä akku käyttämällä lataus loppuun ja
poista se koneesta.
• NiCd- ja NiMH-akkuja voidaan kierrättää.
Jätä akku johonkin paikkakuntasi
kierrätyskeskuksista tai valtuutettuun DEWALThuoltoliikkeeseen.
HUOM! Kuluttajana olet vastuussa että
loppuunkäytetty akku kierrätetään asianmukaisesti.
Koneet, joita ei enää tarvita
Kun koneesi on käytetty loppuun, älä heitä sitä
tavallisten roskien mukana pois, vaan vie se
paikkakuntasi kierrätyskeskukseen tai jätä
valtuutettuun DEWALTin huoltopisteeseen.
Jatkuvan tuotekehittelyn seurauksena nämä tiedot
saattavat muuttua. Niistä emme ilmoita erikseen.
84
DEWALT-työkalusi kunnossapito ja huolto
suoritetaan ilmaiseksi 12 kuukauden sisällä
ostopäivästä huoltopisteessämme. Ilmainen
kunnossapitohuolto käsittää sähkötyökalujen
työ- ja varaosakustannukset. Siihen ei sisälly
tarvikekustannuksia. Ostokuitti on esitettävä.
• YHDEN VUODEN TAKUU •
Jos DEWALT-tuotteesi menee epäkuntoon
materiaali- tai valmistusvikojen takia
12 kuukauden sisällä ostopäivästä, vaihdamme
vioittuneet osat uusiin tai vaihdamme koko
yksikön ilmaiseksi edellyttäen, että:
• Tuotetta ei ole käytetty väärin.
• Valtuuttamattomat henkilöt eivät ole yrittäneet
korjata sitä.
• Päiväyksellä varustettu ostokuitti esitetään.
Tämä takuu tarjotaan lisäpalveluna kuluttajan
lakisääteisten oikeuksien lisäksi.
Lähimmän DEWALT-myyjäsi tai valtuutetun
DEWALT-huoltpisteen osoitteen saat
voimassaolevasta tuoteluettelosta tai ottamalla
yhteyttä DEWALTiin. Lista valtuutetuista DEWALThuoltoliikkeistä sekä yksityiskohtaiset tiedot
korjauspalvelustamme ovat vaihtoehtoisesti
saatavilla Internetissä, osoitteessa
www.2helpU.com.
SVENSKA
UPPLADDNINGSBAR PENDELSÅG DC380
Vi gratulerar!
CE-Försäkran om överensstämmelse
Du har valt ett DEWALT verktyg. Mångårig
erfarenhet, ihärdig produktutveckling och förnyelse
gör DEWALT till ett av de mest pålitliga namnen för
professionella användare.
Tekniska data
S pänn i ng
Uteffekt (max)
Varvtal obelastad
S åg d rag s län g d
Vikt (utan batteripaket)
VDC
W
min-1
mm
kg
DC380
18
340
0-2.900
2 5 ,4
2,1
DC380
DEWALT förklarar att dessa elverktyg är
konstruerade i överensstämmelse med följande
normer: 98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC,
EN 50144, EN 55014-2, EN 55014-1, EN 50260,
EN 60335, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
För mer information ombeds ni kontakta DEWALT på
nedanstående adress eller se baksidan av manualen.
DC380
B a tte r i typ
Spänning
Kapacitet
Vikt
NiCd
VDC 18
Ah 2,4
kg 1,0
Laddare
N ät s pän n i n g
B a t t e r i t yp
Laddningstid (ca.)
V ik t
DE9116
VAC 230
NiCd/NiMH
min 60/70
kg 0,4
Säkring:
230 V
NiMH
18
2,6
1,0
DE9130
230
NiCd/NiMH
30
0, 52
LpA (ljudtryck)
dB(A)*
90,5
LWA (ljudeffekt)
dB(A)
99
m/s2
9,8 m/s2
Vägt geometrisk medelvärde
av accelerationsfrekvensen
* vid användarens öra
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
10 A
Följande symboler har använts i handboken:
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
Anger risk för personskada, livsfara eller
skada på verktyg vid ouppmärksamhet
inför de instruktioner som ges i
handboken.
Anger risk för elektrisk stöt.
Brandfara.
85
SVENSKA
Säkerhetsanvisningar
Iakttag, när du använder elverktyg, alltid de
säkerhetsbestämmelser som gäller i ditt land för
att minska risken för brand, elektriska stötar och
personskada.
Läs bruksanvisningen noggrant innan du
använder verktyget.
Behåll denna bruksanvisning för framtida referens.
Allmänt
1 Håll arbetsområdet i ordning
Nedskräpade ytor och arbetsbänkar inbjuder till
skador.
2 Tänk på arbetsmiljöns inverkan
Utsätt inte verktyget för regn. Använd inte
verktyget på fuktiga eller våta platser. Ha bra
belysning över arbetsytan (250 - 300 Lux).
Använd inte verktyget där det finns risk för
eldsvåda eller explosion, t.ex. i närheten av
lättantändliga vätskor eller gaser.
3 Håll barn undan
Tillåt inte barn, besökande eller djur att komma
i närheten av arbetsplatsen eller att röra vid
verktyget eller sladden.
4 Klä dig rätt
Bär inte löst hängande kläder eller smycken.
De kan fastna i rörliga delar. Använd hårnät om
du har långt hår. Vid arbete utomhus bör du helst
bära lämpliga handskar och halkfria skor.
5 Skyddskläder
Använd alltid skyddsglasögon.
Använd ansiktsmask om arbetet förorsakar
damm eller partiklar i luften. Om dessa partiklar
kan väntas vara heta, bör du också bära ett
värmebeständigt förkläde. Använd alltid
hörselskydd. Bär alltid en skyddshjälm
6 Sträck dig inte för mycket
Se till att du alltid har säkert fotfäste och balans.
7 Var uppmärksam
Titta på det du gör. Använd sunt förnuft.
Använd inte verktyget när du är trött.
8 Sätt fast arbetsstycket
Använd skruvtvingar eller ett skruvstycke för att
hålla fast arbetsstycket. Det är säkrare än att
använda handen och du får bägge händerna fria
för arbetet.
86
9 Anslut dammutsugningsutrustning
Om möjligheter finns för anslutning av utrustning
för dammutsugning och dammuppsamling ska
sådan utrustning anslutas och användas på
korrekt sätt.
10 Tag bort nycklar
Kontrollera att nycklar och justerverktyg har tagits
bort från verktyget innan det startas.
11 Använd rätt verktyg
Använd inte verktyg för ändamål de inte är
avsedda för. Tvinga inte verktyget att göra
arbeten som är avsedda för kraftigare verktyg.
Använd endast tillbehör och tillsatser som är
rekommenderade i bruksanvisningen och
katalogerna. Överbelasta inte verktyget.
Varning! Använd endast tillbehör och tillsatser
som är rekommenderade i bruksanvisningen och
katalogerna. Användning av annat verktyg eller
tillbehör kan innebära risk för personskada.
12 Kontrollera verktyget för skador
Kontrollera verktyget och sladden för skador innan
du använder verktyget. Kontrollera att de rörliga
delarna inte har fastnat eller är felmonterade.
Kontrollera även att övriga delar och skydd inte är
skadade och att det inte föreligger några andra fel
som kan påverka verktygets funktion. Kontrollera
att verktyget fungerar riktigt och kan utföra de
avsedda funktionerna. Använd inte verktyget om
fel uppstått på någon av dess delar. Använd inte
verktyget om det inte kan kopplas till och från med
strömbrytaren. Om fel uppstår skall delarna bytas
ut av en auktoriserad DEWALT serviceverkstad.
Försök aldrig reparera verktyget själv.
13 Avlägsna batteriet
Stäng av verktyget och låt det stanna helt innan
du lämnar det utan tillsyn. Tag av batteriet när
verktyget inte är i bruk samt före byte av någon
del, tillbehör eller verktygsfästen och innan
serviceåtgärder utförs.
14 Undvik oavsiktlig start
Bär aldrig verktyget med fingret på strömbrytaren.
Kontrollera att verktyget är avstängt innan du
sätter i batteriet.
15 Förvara verktyg säkert
När verktyget inte används ska det förvaras på
en torr plats och låsas undan ordentligt,
utom räckhåll för barn.
SVENSKA
16 Sköt verktyget med omsorg
Håll dina verktyg rena och i gott skick för bättre och
säkrare funktion. Följ instruktionerna beträffande
skötsel och byte av tillbehör. Håll alla handtag och
strömbrytare torra, rena och fria från olja och fett.
17 Reparationer
Detta verktyg uppfyller alla relevanta
säkerhetsbestämmelser. Låt det endast repareras
av ett auktoriserat DEWALT serviceombud.
Reparationer får endast utföras av kvalificerad
personal som använder originaldelar, annars kan
användaren utsättas för stor fara.
Etiketterna på laddaren och batteriepaketet
Etiketterna på laddaren och på batteriepaketet visar
följande symboler:
100%
Batteriet laddar
100%
Batteri laddat
Batteri defekt
Säkerhetsanvisningar för laddare och batterier
• Använd bara batterier som är avsedda för det här
verktyget.
• Se till att batteriet är torrt och rent innan det sätts
i laddaren.
• Ett batteri får enbart laddas med den laddare
som tillverkaren rekommenderar. Felaktig laddare
kan orsaka risk för elektriska stötar, överhettning
eller batteriläckage.
• Bär aldrig laddaren i sladden. Dra aldrig i sladden
för att koppla lös stickkontakten. Utsätt inte
sladden för värmekällor, olja eller skarpa kanter.
• Följ alltid instruktionerna på manualens baksida
när batteriet ska kastas.
• När laddare och batteri inte används ska de
förvaras på en torr plats och ordentligt under lås,
utom räckhåll för barn.
Vidrör aldrig med ledande föremål
Använd aldrig ett sprucket eller skadat
batteripaket
Läs bruksanvisningen
Endast för laddning av DEWALT batterier;
andra batterier kan spricka och förorsaka
personskada och skada på verktyget
Får ej utsättas för väta
Byt ut defekt sladd omedelbart
Tillkommande säkerhetsföreskrifter för
batteripaket
Brandfara! Undvik att metallstycken
skulle kunna kortsluta kontakterna på ett
uttaget batteripaket. Varken bär eller
förvara batteripaketet utan att den
medföljande skyddshättan sitter över
kontakterna.
• Batterivätskan, en 25-30% lösning av
kaliumhydroxid, kan vara skadlig. Vid kontakt
med huden, spola omedelbart med vatten.
Neutralisera med en svag syra, t ex citronjuice
eller ättika. Vid kontakt med ögonen, skölj rikligt
med vatten i minst 10 minuter. Tillkalla läkarhjälp.
• Försök aldrig någonsin öppna ett batteripaket.
+40 ˚c
+4 ˚c
Temperaturområde för uppladdning
+4 °C till +40 °C
När detta batteripaket har nått sin tekniska
livslängd, tänk på miljön och släng
batteripaketet enligt gällande miljöföreskrifter
Batteripaketet får ej eldas upp
NiMH
+
NiCd Laddar NiMH- och NiCd-batterier
Se tekniska data för laddningstiden
87
SVENSKA
Tillkommande säkerhetsföreskrifter för kapsågar
Beskrivning (fig. A)
Strömbrytare
• Försök aldrig att stoppa bladet med fingrarna
efter att maskinen stängts av.
• Sätt aldrig sågen på ett bord eller en arbetsbänk
innan den har stannat helt. Sågbladen fortsätter
att snurra en kort stund efter att maskinen har
stängts av.
Din DC380 uppladdningsbara pendelsåg är
konstruerad för professionell sågning av trä, metall
och rör. Det kompakta utförandet gör att du kan
såga mycket nära kanten på besvärliga ställen.
1 Steglös strömbrytare
2 Startspärr för strömbrytare
3 Bladklämslid
4 Sågfot
5 Batteripaket
Medan du sågar
• Avlägsna alla spikar och metallföremål från
arbetsstycket innan du börjar.
• Fäst alltid arbetsstycket med klämmor och tvingar
när det är möjligt.
• Försök aldrig såga mycket små arbetsstycken.
• Böj dig inte för långt framåt. Se till att du alltid
står stadigt, speciellt på byggnadsställningar och
stegar.
• Håll alltid säkert i sågen med båda händerna.
Kontroll och byte av sågblad
• Använd endast sågblad som uppfyller
specifikationerna i denna bruksanvisning.
• Använd endast skarpa sågblad i perfekt skick;
spruckna eller böjda blad måste genast kastas
och ersättas.
• Se till att sågklingan är ordentligt fastsatt.
Kontroll av förpackningens innehåll
Förpackningen innehåller:
1 Uppladdningsbar pendelsåg
1 Blad
2 Batteripaket, NiCd (DC380KA)
2 Batteripaket, NiMH (DC380KB)
1 Laddare (DC380KA/DC380KB)
1 Låda (DC380KA/DC380KB)
1 Instruktionshandbok
1 Sprängteckning
• Kontrollera defekter på verktyg, delar och tillbehör
som kan ha uppstått i samband med transport.
• Läs noga igenom handboken och förvissa Dig
om att Du förstår instruktionerna innan Du börjar
använda maskinen.
Laddare
Din laddare DE9116 fungerar för DEWALT
NiCd-/NiMH-batteripaket från 7,2 till 18 V.
5 Batteripaket
6 Frikoppling batteripaket
7 Laddare
8 Laddningsindikator (röd)
Elektrisk säkerhet
Laddaren är endast avsedd för en spänning.
Kontrollera alltid att spänningen på nätet motsvarar
den spänning som finns angiven på märkplåten.
Laddaren är dubbelisolerad motsvarande
EN 60335; jordledare är således
överflödigt.
Utbyte av kabel eller kontakt
Tänk på säkerhetsföreskrifterna när du ska byta ut
sladden eller kontakten. En kontakt med frilagda
kopparledare är livsfarlig om den kopplas i ett
spänningsförande eluttag.
Montering och inställning
• Avlägsna alltid batteripaketet innan du
påbörjar montering eller inställning.
• Stäng alltid av maskinen innan
batteripaketet sätts in eller avlägsnas.
Använd endast DEWALT batterier och
laddare.
Batteripaket (fig. A & B)
Laddning av batteripaketet (fig. A)
Första gången ett batteri laddas, eller när det har
legat en längre tid, kan det bara laddas till 80%.
88
SVENSKA
Efter några laddnings-/urladdningscykler uppnår
batteripaketet full kapacitet.
Kontrollera alltid nätanslutningen innan
batteripaketet laddas. Om nätanslutningen fungerar
men batteripaketet inte laddas, tag laddaren till en
godkänd DEWALT serviceverkstad. Under laddningen
kan laddaren och batteripaketet kännas varma.
Detta är normalt och betyder inte att något problem
föreligger.
Ladda inte batteripaketet vid
omgivningstemperaturer på <4 °C eller
>40 °C.
Rekommenderad laddningstemperatur:
ca. 24 °C.
• För att ladda batteripaketet (5), placera det i
laddaren (7) enligt bilden och anslut laddaren till
nätet. Se till att batteripaketet sitter ordentligt i
laddaren. Den röda laddningsindikatorn (8) blinkar.
Efter ca. 1 timme slutar den blinka och börjar lysa
stadigt. Batteripaketet är nu helt laddat.
Batteripaketet kan avlägsnas när som helst eller
lämnas i den tillkopplade laddaren under längre
tid (maximalt 14 dagar).
Insättning och avlägsnande av batteripaketet
• Skjut in batteripaketet i pistolhandtaget tills det
klickar på plats.
• För att avlägsna batteripaketet, tryck in de båda
knapparna (6) samtidigt och drag ut paketet ur
pistolhandtaget.
Batterihätta (fig. B)
En skyddshätta medföljer för att täcka över
kontakterna till ett uttaget batteripaket. Utan
skyddshättan på plats kunde man riskera att lösa
metallföremål skulle kunna kortsluta kontakterna och
orsaka brand och skada på batteripaketet.
• Ta av skyddshättan (9) innan batteripaketet (5)
sätts i laddaren eller i verktyget.
• Sätt skyddshättan över kontakterna omedelbart
efter att batteripaketet tagits bort från laddaren
eller verktyget.
Automatisk finladdning
Den automatiska finladdningsfunktionen
utjämnar eller balanserar de enskilda
cellerna i batteripaketet vid full
kapacitet. Batteripaket bör finladdas
över natten efter var 10th laddnings-/
urladdningscykel eller när paketet inte
längre presterar fullt.
• För att finladda batteriet ansluter du det som
vanligt till laddaren. Den röda lampan kommer att
blinka oavbrutet för att visa att laddningscykeln
har startat.
• När laddningscykeln på 1 timme är avslutad,
kommer lampan att lysa kontinuerligt och
blinkandet upphör. Nu är paketet fulladdat och
färdigt för användning.
• Om paketet förblir i laddaren efter den första
timmens laddning, kommer laddaren att
automatiskt gå över till finladdningsläge.
Den kommer att förbli i det läget i 8 timmar men
batteripaketet kan avlägsnas när som helst.
Fördröjning hett/kallt batteri
När laddaren registrerar att batteriet är hett eller kallt,
kopplas automatiskt en fördröjning in så att
laddningen inte sker förrän batteriet har en lämplig
temperatur. Laddaren kopplar sedan automatiskt
om till normal laddning. Denna funktion garanterar
en maximal livslängd för batteriet. Den röda
indikatorn blinkar långt och sedan kort när laddaren
befinner sig i fördröjningsläge.
Byte av sågblad (fig. C)
• För bladklämsliden (11) uppåt för att lossa
bladets klämanordning.
• För in sågbladet i hållaren (10) tills det fäster.
Bladet kan sättas fast med tänderna uppåt eller
nedåt.
• För bladklämsliden (11) nedåt för att spärra
bladets klämanordning.
• Utför samma moment i motsatt ordningsföljd för
att lossa bladet.
Se till att skyddshättan är på plats innan
batteripaketet flyttas eller läggs i förvar.
89
SVENSKA
Sågbladen
material
järnhaltig metall
lättmetall
trä
plast
murverk
rekommenderat sågblad
fintandat
grovtandat
grovtandat
fintandat
hårdmetallbestyckat
Det finns ett brett urval av specialanpassade sågblad
att välja som tillval.
Var alltid mycket noggrann när du väljer
vilket sågblad du ska använda.
Bruksanvisnin
• Följ alltid säkerhetsföreskrifterna och
tillhörande bestämmelser.
• Se till att allt material som ska sågas är
ordentligt fastspänt.
• Utöva endast lätt tryck på maskinen och
tryck aldrig i bladets sidriktning.
• Tryck sågfoten mot arbetsstycket när du
sågar, om det är möjligt. Detta förebygger
skador på bladet och gör att verktyget
rycker och vibrerar mindre.
• Ta alltid reda på var rör och kablar sitter
när du sågar i väggar eller golv. Håll alltid
fast verktyget i handtaget.
• Undvik överbelastning.
• Låt sågbladet löpa fritt några sekunder
innan du använder sågen. Slå aldrig på
verktyget när sågbladet sitter fast i
arbetsstycket eller när det har kontakt
med materialet.
Innan Du börjar:
• Se till att batteripaketet är (helt) laddat.
Strömbrytare (fig. A)
Av säkerhetsskäl är den variabla strömbrytaren (1)
utrustad med en startspärr.
• Tryck in spärren för att frigöra strömbrytaren.
• För att starta verktyget, tryck på strömbrytaren (1).
Hastigheten är beroende på hur hårt brytaren
trycks in.
• För att stanna maskinen, släpp strömbrytaren.
90
• Så snart du släpper den variabla
hastighetsbrytaren aktiveras startspärren (2)
automatiskt så att maskinen inte kan startas av
misstag.
Starta eller stanna aldrig maskinen
medan sågklingan vidrör arbetsstycket
eller något annat föremål.
Sågning i trä
• Fäst arbetsstycket ordentligt och ta bort alla
spikar och metallföremål.
• Håll fast verktyget med båda händerna och tryck
sågfoten mot arbetsstycket när du arbetar.
Slagsågning i trä
• Håll sågfoten mot arbetsstycket i ett sådant läge
att bladet ligger i en lämplig vinkel för slagsågningen.
• Slå på verktyget och för in bladet långsamt. Se till
att sågfoten och arbetsstycket har kontakt hela
tiden.
Instickssågning
• Mät och markera det område som ska sågas.
• Använd ett smalt sågblad, tryck sågfotens
underkant mot arbetsstycket och se till att bladet
följer den markerade linjen.
• Om det behövs, t.ex. på begränsade ytor,
kan sågfotens ytterkant användas som riktlinje.
• Slå på verktyget och för in bladet i materialet
med full hastighet, tryck verktyget hårt mot
arbetsstycket.
Dammsugning
• Om verktyget används inomhus under längre
perioder måste det kopplas till en lämplig
dammutsugare. Använd en dammutsugare som
uppfyller de aktuella direktiven för dammutsugning.
Sågning i metall
• Stabilisera alltid arbetsstycket genom att spänna
trä på båda sidorna när du sågar i tunn metall.
Detta garanterar raka spår och förebygger att
materialet skadas.
• Rita ett streck på arbetsstycket när du vill såga
långa, raka spår.
SVENSKA
• Stryk ett tunt lager olja längs skärlinjen, slå på
verktyget och såga längs linjen.
Sågning i plast
• Välj alltid en lägre hastighet. Gör alltid först en
testsågning för att kontrollera om materialet är
värmebeständigt.
Sågning i murverk
När du sågar i asbesthaltig cement kan
farligt damm produceras. Följ de
gällande riktlinjerna och ta reda på vilka
rekommendationer som tillverkare av
asbesthaltig cement har.
Kontakta Din återförsäljare för vidare information om
lämpliga tillbehör.
Miljö
Uppladdningsbart batteripaket
Detta långlivade batteripaket måste laddas på nytt
när det inte längre ger tillräcklig kraft för arbeten som
brukar gå lätt. När det har nått sin tekniska livslängd,
tänk på miljön när du kastar batteripaketet.
• Töm batteripaketet på energi genom att köra slut
på laddningen. Tag sedan bort det från verktyget.
• NiCd- och NiMH-celler kan återanvändas.
Av miljöhänsyn, lämna batteripaketet till något av
de uppsamlingsställen som finns i Din kommun
eller till en DEWALT serviceverkstad. De insamlade
batteripaketen kommer att återanvändas eller
kastas enligt gällande bestämmelser.
OBS! Som konsument är Du ansvarig för att
batteriet avyttras på lämpligt sätt.
Skötsel
Ditt DEWALT elverktyg har tillverkats för att, med så
lite underhåll som möjligt, kunna användas länge.
Varaktig och tillfredsställande användning erhålles
endast genom noggrann skötsel och regelbunden
rengöring.
Smörjning
Ditt elverktyg behöver ingen smörjning.
Rengöring
• Håll ventilationsöppningen ren och rengör
regelbundet elverktyget med en mjuk trasa.
• Koppla ur laddningsapparaten innan ni gör rent
huset med en mjuk trasa.
• Ta bort batteripaketet innan du gör ren ditt
elverktyg.
Förbrukade maskiner
När Din produkt är utsliten, skydda naturen genom
att inte slänga den tillsammans med vanligt avfall.
Lämna den till de uppsamlingsställen som finns i Din
kommun eller till en DEWALT serviceverkstad.
DEWALT service
Skulle fel uppstå på maskinen, lämna då alltid in den
till en auktoriserad serviceverkstad. Se aktuell
prislista/katalog för vidare information elle kontakta
DEWALT.
På grund av forskning och utveckling kan
ovanstående specifikationer ändras vilket inte
meddelas separat.
91
SVENSKA
GARANTI
• 30 DAGARS NÖJD-KUND-GARANTI •
Om du inte är fullständigt nöjd med din DEWALTprodukts prestanda behöver du endast returnera
den inom 30 dagar, komplett som vid köpet, till
ditt inköpsställe eller en DEWALT auktoriserad
serviceverkstad för fullständig återbetalning eller
utbyte. Inköpsdatum måste påvisas.
• ETT ÅRS FRI FÖREBYGGANDE SERVICE •
Om din DEWALT-produkt inom 12 månader efter
inköpsdatum kräver underhåll eller service, utförs
detta kostnadsfritt av en auktoriserad
serviceverkstad. Fri förebyggande service
omfattar arbets- och reservdelskostnader för
elektriska verktyg. Kostnad för tillbehör ingår ej.
Inköpsdatum måste påvisas.
• ETT ÅRS GARANTI •
Om din DEWALT-produkt inom 12 månader efter
inköpsdatum visar defekter på grund av brister
i material eller vid produktionen, garanterar vi att
kostnadsfritt ersätta alla defekta delar eller,
på vårt eget initiativ, att gratis ersätta produkten
på villkor att:
• Produkten inte har missbrukats.
• Eventuella reparationer har utförts av
auktoriserad verkstad/personal.
• Inköpsdatum kan påvisas.
Denna garanti erbjuds som extra fördel och är
separat från köparens föreskrivna rättigheter.
För adressen till närmaste DEWALT auktoriserade
serviceverkstad, se aktuell katalog för vidare
information eller kontakta DEWALT. Som alternativ
finns en lista på auktoriserade DEWALT
serviceverkstad och kompletta detaljer om vår
after-sales service tillgängliga på Internet:
www.2helpU.com.
92
TÜRKÇE
KABLOSUZ DEĞİŞİK HAREKETLİ TESTERE
DC380
Tebrikler!
Avrupa Birliği şartnameye uygunluk
Bir D E WALT aletini seçmiş bulunuyorsunuz.
deneyimi D E
işin en güvenilir partnerlerden biri haline
getirmektedir.
Teknik veriler
DC380
V DC 18
Voltaj
0-2.900
mm 25,4
DC380
D E WALT, bu elektrikli aletlerin 98/37/EEC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 50144,
EN 55014-2, EN 55014-1, EN 50260,
EN 60335, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3’e
-1
Hareket uzunluğu
adresden D E WALT ile temas kurun veya
DC380
Voltaj
Kapasitesi
V DC 18
Ah 2,4
18
2,6
L pA (ses şiddeti)
dB(A)*
90,5
L WA (akustik gücü)
dB(A)
99
İvme karesinin ortalama
2
Şarj adaptör
Şebeke voltaj
Akü tipi
DE9116
VAC 230
NiCd/NiMH
min 60/70
kg 0,4
Sigortalar:
230 V aletler
DE9130
230
NiCd/NiMH
30
0, 52
9,8 m/s 2
Mühendislik ve Ürün Geliştirme Müdürü
Horst Großmann
10 A
D E WALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Almanya
ölüm veya aletin hasar görmesi
tehlikesi olduğunu gösterir.
olduğunu gösterir.
93
TÜRKÇE
Güvenlik talimatlar,
Elektrikli aletleri kullan,rken daima,
yangin, elektrik çarpmas, ve yaralanma
riskini azaltmak için, ülkenizde
uygulanabilecek güvenlik kurallar,na uyun.
Cihaz, kullanmadan önce bu kullan,m
k,lavuzunu dikkatlice okuyunuz.
Bu kullan,m k,lavuzunu gelecekteki
kullan,mlar için saklay,n,z.
Genel Bilgiler
1 Çal,şma alan,n,z, temiz tutun
Dağnk yerler ve tezgahlar kazaya
neden olabilir.
2 Çal,şma alan,n,z,n çevre koşullar,na
dikkat edin
Elektrikli aletleri rutubete maruz
brakmayn. Aleti nemli ve slak
ortamlarda kullanmaynz. Çalisma
alanini iyi isiklandirin (250 - 300 Lux).
Aleti yangn ve patlama olaslğ olan
yerlerdekullanmaynz Örneğin, ateş alc
likit ve gazlarn bulunduğu yerlerde.
3 Çocuklar, aletlerden uzak tutun
Çocuklarn veya hayvanlarn çalşlan
alana girmesine ve elektrik kablosuna
dokunmasna müsaade etmeyiniz.
4 Uygun giyinin
Bol kiyafet giymeyin ve taki takmayin,
aletin hareket eden kisimlarina
kaptirabilirsiniz. Saçnz uzunsa
koruyucu başlk giyin. Açik havada
çalisirken uygun eldiven ve kaymayan
ayakkabi giyilmesi uygundur.
5 Kendi korunmaniz
Daima emniyet gözlükleri taknz.
İşlemin toz veya frlayan parçack
yaratmas halinde, yüz veya toz maskesi
kullann. Eğer tanecikler çok scaksa
ayrca s geçirmez önlük takn. Her
zaman kulak korumalarn takn. Her
zaman emniyet kask takn.
6 Aş,r, uzanarak çal,şmay,n
Uygun bir sekilde yere basin ve dengeyi
her zaman muhafaza edin.
7 Daima dikkatli olun
Yaptğnz işe dikkat edin. İnsiyatifinizi
kullann. Yorgunken aleti kullanmayn.
94
8 İşlediğiniz parçay, iyi sabitleyin
İşlediğiniz parçay sabitlemek için,
işkence veya mengene kullann. Bu hem
daha güvenli olur, hem de iki elinizde
serbest kalmş olur.
9 Toz çekme c,haz,n,n tak,m,.
Eger toz çekme ve toplama fasilitileri
baglanmasi için yerler saglanmissa,
bunlarin dogru olarak kullanildigina
emin olun.
10 Ayar anahtarlar,n, ve aparatlar,n,
ç,kart,n
Aleti çalştrmadan önce, üzerinde
hiçbir ayar anahtar ve aparatnn
bulunmamasna dikkat edin.
11 İşe uygun alet kullan,n
Bu ürünün kullanm tasarm bu kullanm
klavuzunda anlatlmştr. Küçük alet
veya aksesuarlar, ağr hizmet tipi aletin
görevini yapmaya zorlamayn. Alet,
imalat amacna uygun olan işi daha iyi
ve güvenli yapacaktr. Aleti zorlamayn.
Dikkat! Bu kullanm klavuzunda tavsiye
edilenlerin dşnda aksesuar ve parçalarn
kullanm yaralanma riski doğurabilir.
12 Hasarl, parça kontrolü yap,n
Kullanmadan önce aleti ve ana kabloyu
zarara karsi iyice kontrol edin. Hareketli
parçalarn ayarsz olup olmadğ veya
tutukluk yapp yapmadğn, krk parça
olup olmadğn ve çalşmasn
etkileyebilecek diğer durumlar kontrol
edin. Aletin düzgün olarak çalisacagini
ve istenilen görevi yerine getirecegini
garanti ediniz. Cihaz herhangi bir
parças arzalysa ve hatalysa
kullanmaynz. Eger aç kapa dügmesi
çalismiyorsa aleti kullanmayiniz.
Arzal parçalar yetkili servislerde tamir
ettiriniz veya değiştiriniz. Hiçbir
tamirata kendi kendinize kalkismayiniz.
13 Akü tak,m,n, ç,kart,n
Aleti kapatn ve terk etmeden önce
tamamen durmasn bekleyin.
Kullanmda olmadğnda, aletin bir
parçasn, aksesuarn veya ekini
değiştirmeden önce ve bakmn
yapmadan önce pil takmn çkartn.
TÜRKÇE
14 Cihaz,n yanl,şl,kla çal,şmas,na engel
olun
Parmağnz çalştrma düğmesindeyken
aleti taşmayn. Akü takmn takmadan
önce aletin kapal olduğundan emin olun.
15 Kullan,lmayan aletleri saklay,n
Kullanlmayan elektrikli aletleri kuru,
güvenli ve çocuklarn ulaşamayacağ bir
yerde saklayn.
16 Aletlerinize iyi bak,n
Daha iyi ve güvenli performans için
aletlerinizi iyi durumda ve temiz tutun.
Bakm ve aksesuar değişimi için
talimatlara uyun. Tüm komuta
mekanizmasn kuru, temiz ve yağlardan
uzak tutun.
17 Tamiri
Bu elektrikli alet ilgili güvenlik kurallarna
uygundur. Aletinizi, yetkili bir D E WALT
onarm merkezinde onartn Tamirat
daima kalifiye kisiler tarafindan, orijinal
yedek parçalar kullanilarak yapilir Aksi
taktirde kullanan kisiye gözönüne
alinmayan tehlikelere yol açar.
Şarjlar ve aküler için güvenlik talimatlar
• Yalnzca aletle birlikte kullanlmak üzere
tasarlanmş aküleri kullann.
• Şarja yerleştirmeden önce akülerin kuru
ve temiz olduğundan emin olun.
• Aküler sadece akü için tavsiye edilen
şarj cihaz kullanlarak şarj edilmelidir.
Yanlş kullanm elektrik çarpmasna, aşr
snmaya veya aküde szntya yol açabilir.
• Aküyü asla kablosundan çekerek
taşmayn. Prizden asla kordonundan
tutup çekerek çkartmayn. Kabloyu, s,
yağ ve keskin kenarlardan uzak tutun.
• Akünün uzaklaştrlmasnda daima bu
klavuzun arka ksmnda bulunan
talimatlar takip edin.
• Kullanmda olmadklarnda şarjlar ve
aküler, çocuklarn erişimnden uzak kuru
bir yerde, kilit altnda saklanmaldr.
Aküler için ilave emniyet talimatlar
Yangn tehlikesi! Yerinden
çkarlmş bataryann uçlarnn
ksa devre yapmasn önleyin!
Bataryalar uçlarnda size verilen
koruyucu kapaklar olmadan
saklamayn veya taşmayn.
• % 25-30’ luk bir potasyum hidroksit
eriyiği olan akü svs zararl olabilir.
Deriye temas etmesi durumunda derhal
bol su ile ykayn. Limon suyu veya sirke
gibi yumuşak bir asit ile nötrleştirin.
Göze temas etmesi halinde en az
10 dakika temiz bol su ile ykayn.
Bir doktora danşn.
• Ne sebeple olursa olsun bir aküyü açmay
asla denemeyin.
Şarj adaptörü ve akü üzerindeki etiketler
Bu klavuzda kullanlan resimyazlara ek
olarak şarj adaptörü ve akü üzerindeki
etiketler aşağdaki resimyazlar gösterirler:
100%
Akü şarj oluyor
100%
Akü şarj oldu
Akü kusurlu
Zararl cisimleri sokmayn
Hasara uğramş aküleri şarj
etmeyin
Kullanmadan önce klavuzu
okuyun
Sadece D E WALT aküleri ile
kullann, diğerleri patlayarak can
ve mal kaybna yol açabilir
Su ile temas ettirmeyin
95
TÜRKÇE
Kusurlu kablolar derhal değiştirin
+40 ˚c
+4 ˚c
Sadece 4 °C ile 40 °C arasnda şarj
edin
Aküyü çevreye gereken özeni
göstererek atn
Aküyü yakmayn
NiMH NiMH ve NiCd akü paketlerini
+
NiCd kabul eder
Şarj süresi için bknz. teknik
veriler
Katrak testereler için ek emniyet kurallar
Açma-kapama
• Testereyi kapattktan sonra testere
bçağn asla elle durdurmaya
çalşmayn.
• Testereyi kapatmadan asla bir masa ya
da çalşma tezgah üzerine brakmayn.
Testere bçağ, testere kapatldktan
sonra bir süre daha dönmeye devam eder.
Keserken
• Özellikle tahta kesmek için tasarlanmş
testere bçaklar kullanrken, işe
başlamadan önce kesilecek parçadaki
tüm çivileri ve metal nesneleri sökün.
• Mümkün olan her durumda kesilecek
parçalar sabitlemek için mandal ve
mengeneler kullann.
• Çok küçük parçalar kesmeyi denemeyin.
• Öne doğru fazla eğilmeyin.
Özellikle iskele ve merdivenlerde sağlam
durmaya özen gösterin.
• Testereyi daima iki elle tutun.
• Eğri yerleri ve cepler kesmek için uygun
bir testere bçağ kullann.
96
Testere b,çağ,n,n kontrol edilmesi ve
değiştirilmesi
• Yalnzca bu kullanm klavuzunda
belirtilen özelliklere uygun testere
bçaklar kullann.
• Yalnzca çok iyi durumda olan testere
bçaklar kullnlmaldr. Çatlak ya da
eğilmiş testere bçaklar derhal
değiştirilmeli ve atlmaldr.
• Testere bçağnn güvenli bir şekilde
takldğn.
Ambalaj,n içindekiler
Ambalajn içinde aşağdakiler vardr:
1 Kablosuz değişik hareketli testere
1 Testere bçağ
2 Aküler, NiCd (DC380KA)
2 Aküler, NiMH (DC380KB)
1 Şarj adaptör (DC380KA/DC380KB)
1 Kutu (DC380KA/DC380KB)
1 Kullanm klavuzu
1 Açlml çizim
• Nakliye srasnda alette, parçalarnda
veya aksesuarlarnda hasar oluşup
oluşmadğn kontrol edin.
• Aleti kullanmadan önce, bu klavuzu
iyice okuyup anlamaya zaman ayrn.
Tan,m (şekil A)
DC380 kablosuz değişik hareketli testereniz
profesyonel ahşap, metal ve boru kesme
işleri için geliştirilmiştir. Testerenin
kompakt yaps, zor bölgelerin kenarlarna
çok yakn kesmeyi olanakl klmaktadr.
1 Değişken hz anahtar
2 Kapatma kilit düğmesi
3 Kelepçe sürgüsünü
4 Testere pabucu
5 Akü
Şarj adaptör
DE9116 şarj adaptörünüz 7,2 ila 18 V
arasnda degişen D E WALT NiCd/NiMH akü
paketlerini kabul eder.
5 Akü
6 Kurtarma düğmeler
7 Şarj adaptör
8 Şarj lamba (krmz)
TÜRKÇE
Elektrik güvenliği
Şarj adaptörü, sadece tek voltaj için
tasarlanmştr. Daima şebeke voltajnn,
adaptörünüzün üstünde yazl olan voltajla
ayn olmasna dikkat edin.
D E WALT adaptörünüz, EN 60335
uyarnca çift yaltmldr, bu
nedele topraklanmas gerekmez.
Kablo ya da Fişin değiştirilmesi
Kablo ya da fişi değiştirirken, çplak bakr
tellerin arz ettiği tehlikeye dikkat ediniz.
Uzatma kablosu
Uzatma kablosu kullanmadan önce, gevşek
ve çplak iletken, kötü bağlant, hasarl
yaltm kontrolü yapn. Gerekli onarmlar
yapn veya gerekiyorsa, kabloyu yenileyin.
Montaj ve ayarlar
• Montaja ve ayarlama işlemine
başlamadan önce aküyü cihazdan
çkartn.
• Aküyü takmadan ya da çkartmadan
önce aleti daima kapatn.
Sadece D E WALT aküleri ve şarj
adaptör ile kullann.
Akü (şekil A & B)
Akünün şarj edilmesi (şekil A)
Aküyü ilk kez ya da uzun bir süre
kullanmadktan sonra şarj ettiğinizde,
yalnzca %80 orannda şarj olacaktr.
Akü birkeç kez şarj edilip deşarj olduktan
sonra tam kapasite şarjr ulaşacaktr.
Aküyü şarj etmeden önce aletin elektrik
bağlantsn kontrol edin. elektrik
bağlantnzda bir sorun olmadğ halde
akünüz şarj olmuyorsa, şarj cihaznz
yetkili bir D E WALT servisine getirin.
Şarj srasnda akü ve şarj cihaz snabilir.
Bu normal bir durumdur ve herhangi bir
sorunun olduğunu göstermez.
Aküyü <4 °C ya da >40 °C aras
çevre scaklklarnda şarj etmeyin.
Önerilen şarj scaklğ:
ortalama 24 °C.
• Aküyü (5) şarj etmek için şekilde
gösterildiği gibi şarj cihazna (7) takn
ve şarj cihaznn fişini prize takn.
Akünün, şarj cihazna tam olarak oturup
oturmadğn kontrol edin. Krmz şarj
göstergesi (8) yanp sönmeye
başlayacaktr. Gösterge, takriben bir saat
sonra yanp sönmeye son vercek ve
sürekli yanmaya başlayacaktr. Akünüz
artk tam olarak şarj edilmiştir. Akü
takm istenildiği zaman çkartlabilir
veya daha uzun süre (maksimum 14 gün)
şarj cihazna bağl braklabilir.
Akünün tak,lmas, ve ç,kart,lmas,
• Aküyü şarj yerine oturtun.
• Aküyü şarj yerinden almak için iki
serbest brakma düğmesine (6) ayn anda
basp aküyü çkartn.
Batarya kapağ, (şekil B)
Sökülen bataryalarn uçlarn korumak için
koruyucu bir kapak bulunur. Koruyucu
kapak takl olmakszn, ortalkta bulunan
metal cisimler uçlar ksa devre yaptrabilir
ve yangn tehlikesi ortaya çkabilir. Bu
srada batarya da zarar görebilir.
• Bataryay (5) şarja veya aletin içine
yerleştirmeden önce koruyucu kapağ (9)
çkartn.
• Bataryay şarjdan veya aletten çkartr
çkarmaz uçlarn üzerine koruyucu
kapağ hemen takn.
Sökülen bataryay saklarken veya
taşrken koruyucu kapağn
yerinde olduğundan emin olun.
Otomatik ayar
Otomatik ayar modu, tam
kapasitede çal,şan akü
tak,m,ndaki hücreleri eşitler
veya dengeler.
97
TÜRKÇE
Akü tak,mlar,, her 10. şarj/
deşarj döngüsünden sonra veya
tak,m ayn, miktardaki işi
gerçekleştiremeyecek duruma
geldiğinde gece boyunca
ayarlanmal,d,r.
• Akü takmnz ayarlamak için, aküyü
şarja her zaman olduğu gibi yerleştirin.
Şarj döngüsünün başladğn belirtmek
üzere krmz şk sürekli yanp sönecektir.
• 1 saatlik şarj döngüsü tamamlandğnda,
şk yanp sönmeyi durduracak ve sürekli
yanacaktr. Akü artk tam dolmuştur ve
her an kullanma hazrdr.
• Başlangçtaki 1 saatlik şarjdan sonra
takm şarjda braklrsa, şarj cihaz
otomatik olarak ayar modunu başlatr.
Bu mod 8 saate kadar devam edecektir,
ancak ayar modu srasnda akü takm
herhangi bir zamanda çkartlabilir.
S,cak/soğuk akü kesintesi
Adaptör akünün aşr scak/soğuk tesbit
ederse, şarj işlemini otomatik olarak.
İyi akü scaklktan sonra adaptör otomatik
olarak şarj kipine geçer. Bu özellik,
maksimum akü ömrü sağlar. Scak/soğuk
akü nedeniyle çalşmaya ara verme kipinde
iken adaptörün krmz lambas önce uzun,
sonra ksa yanp söner.
Testere bçağnn değiştirilmesi (şekil C)
• Testere bçağ tutma mekanizmasn
salmak için kelepçe sürgüsünü (11)
yukarya çekin.
• Testere bçağn iterek yuvaya (10)
yerleştirin. Testere bçağ, dşleri yukar
ya da aşağya doğru taklabilir.
• Kelepçe sürgüsünü (11), testere bçağ
tutma mekanizmasn kilitlemek için
aşağya çekin.
• Testere bçağn sökmek için işlemi ters
srayla yürütün.
98
Testere bçaklar
malzeme
demir içeren metal
demir içermeyen metal
ahşap
plastik
duvarclk
önerilen testere
bçağ
ince dişli
kaba dişli
kaba dişli
ince dişli
Karpit uçlu
Birçok özel amaçl testere bçaklar
opsiyonel olarak mevcuttur.
Testere bçağnz daima özenle
seçiniz.
Kullan,m talimatlar,
• Daima güvenlik talimatlarna ve
uygulanan kurallara uyun.
• Tüm kesilecek parçalar kesmeden
önce iyice sabitleyin.
• Testereye çok az bastrn ve
testere bçağna yan basnç
uygulamamaya özen gösterin.
Mümkün olduğu takdirde, testere
pabucunu kesilen parçaya
bastrarak çalşn. Böylece
bçağnz zarar görmez ve aletin
tepmesini ve titremesini önler.
• Duvar ya da tabanlarda keserken,
borular ya da elektrik tesisatnn
yerine dikkat edin. Testereyi
daima tutma kollarndan tutun.
• Fazla yüklemeden kaçnn.
• Kesime başlamadan önce,
testere bçağn birkaç saniye
rölantide çalştrn.
Testere bçağ kesilen malzeme
içinde skşmşsa ya da
malzemeye temas ediyorsa
testereyi kesinlikle çalştrmayn.
Kullanmadan önce:
• Akünüzün (tam) şarjl olmasn sağlayn.
TÜRKÇE
Çalştrma ve kapatma (şekil A)
Emniyet ile ilgili nedenlerden dolay hz
ayar anahtar (1) bir kapatma kilit düğmesi
ile donatlmştr.
• Aletin emniyetini açmak için kapatma
kilit düğmesine basn.
• Aleti çalştrmak için değişken hz
anahtarn (1) basn. Değişken hz
anahtarn uygulanan basnç, aletin
hzn belirlemektedir.
• Cihaz durdurmak için düğmeyi braknz.
• Hz ayar seçicisi brakldğnda güvenlik
kilidi (2) otomatik olarak devreye girer
ve makinenin yanlşlkla çalştrlmasn
önler.
Testereyi, bçak kesilen parçayla
ya da başka bir malzemeyle temas
halindeyken açmayn ya da
kapatmayn.
Ahşap kesme
• Kesilecek parçay iyice sabitleyin ve tüm
çivi ve metal nesneleri sökün.
• Testereyi her iki elinizle tutup, testere
pabucunu kesilen parçaya bastrarak
çalşn.
Ahşapta dalma kesimi
• Testere pabucunu, bçak dalma kesimi
için uygun bir açya gelecek şekilde
kesilecek parçaya dayayn.
• Testereyi çalştrn ve bçağ yavaşça
girin. Testere pabucunun tüm işlem
boyunca kesilen parçayla temas halinde
kalmasna dikkat edin.
Cep kesme
• Kesilecek cebi ölçüp işaretleyin.
• Dar testere bçağn kullnarak testere
pabucunun tabann kesilecek parçaya
dayayn ve bçağn kesme çizgisi
üzerinde konumlandrmaya özen gösterin.
Gerektiğinde, örn. dar yerlerde, testere
pabucunun dş kenarn klavuz olarak
kullann.
• Testereyi çalştrn ve kesilen parçaya
karş skca tutarak bçağ tam hzla
kesilecek malzemeye girin.
Toz çekme
• Testere uzun bir süre kapal ortamlarda
kullanlrsa, toz emisyonu ile ilgili
yürürlükteki yönetmeliklere uygun bir
toz çekicisi kullann.
Metal kesme
• İnce metal keserken, kesilen parçay
daima ahşap ile iki yandan destekleyin.
Böylece temiz kesimler yapabilir ve
malzemeye zarar vermemiş olursunuz.
• Uzun, düz kesimler için parçaya bir çizgi
çizin.
• Kesme çizgisi boyunca ince bir yağlama
maddesi şeridi çekin ve testereyi
çalştrarak kesme çizgisini takip edin.
Plastik kesme
• Daima düşük hzla çalşn. Malzemenin
sya karş duyarl olup olmadğn kontrol
etmek için bir deneme kesimi yapn.
Duvar kesme
Asbestli çimento keserken
tehlikeli toz bulutlar oluşabilir.
Yasal şartlar uygulayn ve
asbestli çimento üreticilerinin
önerilerini dikkate aln.
Uygun aksesuarlar konusunda daha fazla
bilgi için bayinize başvurun.
Bak,m
D E WALT elektrikli aletiniz, minimum
bakmla uzun süre çalşacak şekilde imal
edilmiştir. Her zaman sorunsuz çalşmas,
alete gerekli bakmn yaplmasna ve
düzenli temizliğe bağldr.
Yağlama
Elektrikli aletiniz, ek yağlama gerektirmez.
99
TÜRKÇE
GARANTİ
Temizlik
• Temizlemeden önce, şarj adaptörünü AC
prizinden çkartn.
• Elektrikli aletinizi temizlemeden önce
aküyü sökün.
• Havalandrma kanallarnn temiz ve açk
olmasna dikkat edin ve aletin gövdesini
düzenli olarak yumuşak bir bezle
temizleyin.
Çevre
Şarj edilebilir akü grubu
Bu uzun ömürlü akü daha önceden kolayca
yaplan işlerde yeterli güç üretemediğinde
yeniden şarj edilmelidir. Teknik ömrünün
sonunda çevremize gereken özeni göstererek
atn:
• Aküyü tamamen boşaltn, sonra aletten
çkarn.
• NiCd ve NiMH hücreler geri kazanlabilir.
Onlar bayinize veya yerel bir geri
kazanma istasyonuna götürün. Toplanan
aküler geri kazanlacak veya uygun
şekilde imha edilecektir.
İstenmeyen aletler ve çevre
Atacağnz eski aletinizi, çevreyi
etkilemeyecek biçimde ortadan kaldran
D E WALT onarm merkezlerine götürün.
• 30 GÜNLÜK RİSKSİZ MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİ GARANTİSİ •
D E WALT ağr hizmet tipi endüstriyel
aletinizin performans sizi tam olarak
tatmin etmiyorsa, 30 gün içinde takas
için yetkili bayinize geri götürebilirsiniz.
Satn alma belgesinin ibraz şarttr.
• ÜCRETSİZ BİR YILLIK SERVİS KONTRATİ •
Bir yllk tam garantiye ek olarak, tüm
D E WALT aletleri bir yl süreyle ücretsiz
servis desteğine de sahiptir. Satn alma
tarihinden itibaren bir yl içinde yaplan
hiçbir onarm ve koruyucu bakm
işleminden işçilik ücreti almamaktayz.
Satn alma tarihinin belgelenmesi şarttr.
• BİR YILLIK TAM GARANTİ •
D E WALT ağr hizmet tipi endüstriyel
aletleri, satş tarihinden itibaren bir yl
süreyle garantilidir. Hatal malzemeden
veya işçilikten kaynaklanan tüm arzalar
ücretsiz onarlr. Lütfen aleti herhangi
bir yetkili D E WALT veya Black & Decker
servis merkezine gönderin, ya da bizzat
başvurun.
Bu garanti aşağdakileri kapsamaz:
• Aksesuarlar
• Başkalar tarafndan yaplan veya
girişimde bulunulan onarmlardan
kaynaklanan hasar
• Yanlş kullanm, ihmal, eskime ve
aşnmadan, alet üzerinde değişiklik ve
amaç dş kullanmdan kaynaklanan
hasar.
Size en yakn yetkili D E WALT tamir
acentesi için lütfen bu klavuzun
arkasnda bulunan uygun telefon
numarasn kullann. Buna ek olarak,
D E WALT yetkili tamir servislerinin bir
listesini ve satis-sonrasi servisimiz ile
ilgili tüm detayli bilgileri Internet’de
www.2helpU.com adresinden
edinebilirsiniz.
100
∂§§∏¡π∫∞
∞™Àƒª∞∆√ ¶∞§π¡¢ƒ√ªπ∫√ ¶ƒπ√¡π DC380
£ÂÚÌ¿ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ·!
¢‹ÏˆÛË Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘ E∫
¢È·Ï¤Í·Ù ¤Ó· ·fi Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Ù˘ DEWALT.
∏ Ôχ¯ÚÔÓË ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ DEWALT, Ë Û˘Ó¯‹˜
ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ Î·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹
ηÈÓÔÙÔÌÈÒÓ ÙËÓ Î·ıÈÛÙÔ‡Ó ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ Èfi
·ÍÈfiÈÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ.
∆¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο
DC380
∆ ¿ÛË
VDC 18
∞  Ô Ú Ú Ô Ê Ô ‡ Ì Â ÓË
W 340
∆·¯‡ÙËÙ· ¿Ó¢ ÊÔÚÙ›Ô
min-1 0-2.900
ª‹ÎÔ˜ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜
mm 25,4
µ¿ÚÔ˜ (¯ˆÚ›˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ) kg 2,1
∆‡Ô˜ Ì·Ù·ÚÈÒÓ
∆ ¿ÛË
ÈÚËÙÈÎfiÙËÙ·
µ¿ÚÔ˜
NiCd
VDC 18
Ah 2,4
kg 1,0
NiMH
18
2,6
1,0
DC380
∏ DEWALT ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ·˘Ù¿ Ù· ËÏÂÎÙÚÈο
ÂÚÁ·Ï›· ۯ‰ȿÛÙËÎ·Ó Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜:
98/37/E√∫, 89/336/E√∫, 73/23/E√∫, EN 50144,
EN 55014-2, EN 55014-1, EN 50260, EN 60335,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
°È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ·Ú·Î·ÏÒ
·¢ı˘Óı›Ù ÛÙËÓ DEWALT ÛÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ
‰È‡ı˘ÓÛË ‹ ·Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘
ÂÁ¯ÂÈÚȉ›Ô˘.
LpA (˯ËÙÈ΋ ›ÂÛË)
dB(A)*
DC380
90,5
LWA (·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË)
dB(A)
99
m/s2
9,8 m/s2
™Ù·ıÌÈṲ̂ÓÔ˜ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi˜ ̤ÛÔ˜
fiÚÔ˜ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛ˘
* ÛÙÔ ·˘Ù› ÙÔ˘ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹
ºÔÚÙÈÛÙ‹˜
D E9116
DE9130
∆ ¿ÛË ‰ È Î Ù‡Ô ˘
230
VAC 230
∆‡Ô˜ Ì·Ù·ÚÈÒÓ
NiCd/NiMH NiCd/NiMH
ÃÚfiÓÔ˜ ÊfiÚÙÈÛ˘ (ÂÚ›Ô˘) min 60/70
30
µ¿ÚÔ˜
kg 0,4
0, 52
∞ÛÊ¿ÏÂȘ:
ªË¯·Ó‹Ì·Ù· 230 V
¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ÚÔ˚fiÓÙˆÓ
Horst Großmann
10 A
™ÙȘ ·ÚÔ‡Û˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ù·
·ÎfiÏÔ˘ı· ۇ̂ÔÏ·:
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, °ÂÚÌ·ÓÈ·
™˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ‹
ı·Ó¿ÙÔ˘ ‹ ‚Ï¿‚˘ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ÛÂ
ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ÙËÚËıÔ‡Ó ÔÈ
Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜.
™˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ ËÏÂÎÙÚÈ΋ Ù¿ÛË.
∫›Ó‰˘ÓÔ˜ ˘ÚηÁÈ¿˜.
101
∂§§∏¡π∫∞
√‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜
√Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Ú¤ÂÈ
Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÙ ¿ÓÙÔÙ ˘fi„Ë ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜
·ÛÊ·Ï›·˜ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÛÙË ¯ÒÚ· Û·˜
ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÊ¢¯ı› Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜
˘ÚηÁÈ¿˜, ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·˜ Î·È ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
¶ÚÔÙÔ‡ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, ‰È·‚¿ÛÙÂ
ÚÔÛÂÎÙÈο ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ·ÚfiÓ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ.
º˘Ï¿ÍÙ ÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ Î·È ÁÈ· ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË.
°ÂÓÈο
1 ¢È·ÙËÚ›Ù ηı·Úfi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜
∞ηٿÛÙ·ÙÔÈ ¯ÒÚÔÈ Î·È ¿ÁÎÔÈ ÂÁ΢ÌÔÓÔ‡Ó
ΛӉ˘ÓÔ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜.
2 §¿‚ÂÙ ˘‘ fi„Ë ÙȘ ÂȉڿÛÂȘ ÙÔ˘
ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜
ªËÓ ÂÎı¤ÙÂÙ ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Û ˘ÁÚ·Û›·.
ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÛÂ Û˘Óı‹Î˜
˘ÁÚ·Û›·˜. ºÚÔÓÙ›ÛÙÂ Ë ÂÚÈÔ¯‹ ÂÚÁ·Û›·˜ Ó·
Â›Ó·È Î·Ï¿ ʈÙÈṲ̂ÓË (250 - 300 Lux).
ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ
ΛӉ˘ÓÔ˜ Ó· ÚÔÎÏËı› ˘ÚηÁÈ¿ ‹ ¤ÎÚËÍË,
.¯. ÎÔÓÙ¿ Û ‡ÊÏÂÎÙ· ˘ÁÚ¿ Î·È ·¤ÚÈ·.
3 ∫ڷٿ٠ٷ ·È‰È¿ Û ·fiÛÙ·ÛË
ªËÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ Û ·È‰È¿, ÂÈÛΤÙ˜ ‹ ˙Ò·
Ó· ÏËÛÈ¿˙Ô˘Ó ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ‹ Ó·
·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‹ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜.
4 ºÔÚ¿Ù ٷ ηٿÏÏËÏ· ÚÔ‡¯· ÂÚÁ·Û›·˜
ªË ÊÔÚ¿Ù ʷډȿ ÚÔ‡¯· ‹ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·.
À¿Ú¯ÂÈ Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· È·ÛÙÔ‡Ó ÛÂ
ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· ̤ÚË Ì˯·ÓÒÓ. E¿Ó ¤¯ÂÙ ̷ÎÚÈ¿
Ì·ÏÏÈ¿ ÊÔÚ¿Ù ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ‰È¯Ù¿ÎÈ. ∫·Ù¿
ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Û ˘·›ıÚÈÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜, ÊÔÚ¤ÛÙÂ
ηٿ ÚÔÙ›ÌËÛË Ù· ηٿÏÏËÏ· Á¿ÓÙÈ· ηÈ
·ÓÙÈÔÏÈÛıËÙÈο ˘Ô‰‹Ì·Ù·.
5 ∞ÙÔÌÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›·
ºÔÚ¤ÛÙ ÚÔÛٷ٢ÙÈο Á˘·ÏÈ¿. ºÔÚ¤ÛÙÂ
Ì¿Ûη ÚÔÛÒÔ˘ ‹ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ·fi ÙË ÛÎfiÓË,
ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ Ë ÂÚÁ·Û›· ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó·
ÚÔηϤÛÂÈ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÛÎfiÓ˘ ‹
·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓˆÓ ÛˆÌ·Ùȉ›ˆÓ. ∞Ó ˘¿Ú¯ÂÈ Ë
Èı·ÓfiÙËÙ· Ù· ۈ̷ٛ‰È· ·˘Ù¿ Ó· Â›Ó·È Ôχ
ıÂÚÌ¿, Ó· ÊÔÚ¿Ù Â›Û˘ ԉȿ ·ÓıÂÎÙÈ΋ ÛÙË
ıÂÚÌfiÙËÙ·. ºÔÚ¿Ù ¿ÓÙ· ˆÙ·Û›‰Â˜.
¡· ÊÔÚ¿Ù ¿ÓÙ· ÎÚ¿ÓÔ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜.
6 ªË Û·‚ÂÙ ¿Ú· Ôχ
ºÚÔÓÙ›ÛÙ ¿ÓÙÔÙ ӷ ¤¯ÂÙ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË
ÛÙ¿ÛË Î·È Ó· ‰È·ÙËÚ›Ù ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· Û·˜.
102
7 ¡· ›ÛÙ ¿ÓÙ· ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ›
¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Û·˜. EÓÂÚÁ›ÙÂ
ÏÔÁÈο. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô fiÙ·Ó
›ÛÙ ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓÔ˜.
8 ™ÙËÚ›ÍÙ Ì ·ÛÊ·Ï‹ ÙÚfiÔ ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ
ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÁ¿˙ÂÛÙÂ
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÛÙ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú˜ ‹ ̤ÁÁÂÓË ÁÈ· ÙÔ
ÛÎÔfi ·˘Ùfi. ∏ ̤ıÔ‰Ô˜ ·˘Ù‹ ›ӷÈ
·ÛʷϤÛÙÂÚË Î·È ÂÏ¢ıÂÚÒÓÂÈ Î·È Ù· ‰‡Ô Û·˜
¯¤ÚÈ· ÁÈ· ÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
9 ™˘Ó‰¤ÛÙ ÙË Û˘Û΢‹ ·Ê·›ÚÂÛ˘ ÛÎfiÓ˘
E¿Ó ·Ú¤¯ÔÓÙ·È Û˘Û΢¤˜ ÁÈ· ÙË Û‡Ó‰ÂÛË
Û˘Û΢ÒÓ ·Ê·›ÚÂÛ˘ Î·È Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÛÎfiÓ˘,
‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ë Û‡Ó‰ÂÛË Î·È Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘˜
Á›ÓÂÙ·È Ì ÙÔÓ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ÓÔ ÙÚfiÔ.
10 ∞ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ ·fi ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Ù· ÎÏÂȉȿ
Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛ‹ ÙÔ˘
¶ÚÈÓ ‚¿ÏÂÙ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô,
‚‚·Èˆı›Ù ¿ÓÙ· fiÙÈ ¤¯ÂÙ ‚Á¿ÏÂÈ ·fi ·˘Ùfi
Ù· ÎÏÂȉȿ ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛ‹ ÙÔ˘.
11 ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÛˆÛÙfi ÂÚÁ·Ï›Ô
∏ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ÓË ¯Ú‹ÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ·˘Ùfi ÙÔ
ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ¯Ú‹Ûˆ˜. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÌÈÎÚ¿
ÂÚÁ·Ï›· ‹ ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó· ÂÈÙÂϤÛÔ˘Ó
ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÂÓfi˜ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ˘„ËÏ‹˜
·fi‰ÔÛ˘. ∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ
ÂÈÙ˘¯¤ÛÙÂÚ· Î·È ·ÛʷϤÛÙÂÚ· ¿Ó
¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Û‡Ìʈӷ Ì Ù˘
ÚԉȷÁڷʤ˜ ÙÔ˘. ªË ˙ÔÚ›˙ÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
¶ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË! ∆fiÛÔ Ë ¯Ú‹ÛË ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ ‹
ÚÔÛıËÎÒÓ fiÛÔ Î·È Ë Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË
ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·È ÛÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜
·˘Ù¤˜ ÂÁ΢ÌÔÓ› ΛӉ˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
12 EϤÁ¯ÂÙÂ Â¿Ó ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ¤¯ÂÈ ‚Ï¿‚˜
¶ÚÈÓ ·fi ÙË ¯Ú‹ÛË, ÂϤÁÍÙ ÚÔÛÂÎÙÈο ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Î·È ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ ÁÈ·
Ù˘¯fiÓ ˙ËÌȤ˜. EϤÁÍÙ ÁÈ· Ù˘¯fiÓ Î·Î‹
¢ı˘ÁÚ¿ÌÌÈÛË Î·È ÂÌÏÔ΋ ÙˆÓ ÎÈÓÔ‡ÌÂÓˆÓ
ÌÂÚÒÓ, ÁÈ· ̤ÚË Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û¿ÛÂÈ, ÁÈ· Ù˘¯fiÓ
˙ËÌȤ˜ ÛÙÔ˘˜ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú˜ Î·È ÙÔ˘˜
‰È·ÎfiÙ˜, Î·È ÁÂÓÈο οı ›‰Ô˘˜ Û˘Óı‹Î˜ ÔÈ
Ôԛ˜ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÂËÚ¿ÛÔ˘Ó ÙË
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ. µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ηÓÔÓÈο ηÈ
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô
ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô
·Ó οÔÈÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ¿ ÙÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÂÏ¿Ùو̷.
∂§§∏¡π∫∞
ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, Â¿Ó Ô
‰È·ÎfiÙ˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÙÔ ı¤ÛÂÈ ÂÓÙfi˜ ‹
ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜. ºÚÔÓÙ›ÛÙ ÁÈ· ÙËÓ
·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË Ù˘¯fiÓ ÂÏ·Ùو̷ÙÈÎÒÓ
ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ ·fi ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ Î¤ÓÙÚÔ
ÂÈÛ΢ÒÓ Ù˘ DEWALT. ¶ÔÙ¤ ÌËÓ
ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÙ ӷ ÂÈÛ΢¿ÛÂÙ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÙÔ
ÂÚÁ·Ï›Ô.
13 ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ
™‚‹ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Î·È ÂÚÈ̤ÓÂÙ ӷ
ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÙÂÏ›ˆ˜ ÚÔÙÔ‡ ·ÔÌ·ÎÚ˘Óı›ÙÂ
·fi ·˘Ùfi. µÁ¿ÏÙ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ
fiÙ·Ó ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ٷÈ, ÚÔÙÔ‡ ·ÏÏ¿ÍÂÙÂ
ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi, ·ÚÂÏÎfiÌÂÓÔ ‹
ÂÍ¿ÚÙËÌ· ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ, Î·È ÚÈÓ ·fi ÙË
Û˘ÓÙ‹ÚËÛ‹ ÙÔ˘.
14 ∞ÔʇÁÂÙ ·ÓÂÈı‡ÌËÙË ÂÎΛÓËÛË ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ
ªËÓ ÌÂÙ·ÎÈÓ›Ù ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ì ÙÔ ‰¿¯Ù˘ÏÔ
Â¿Óˆ ÛÙÔÓ ‰È·ÎfiÙË. ¶ÚÔÙÔ‡ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÙÂ
ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ, ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‰ÂÓ Â›Ó·È Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.
15 º˘Ï¿ÁÂÙ ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ Û ·ÛʷϤ˜ ̤ÚÔ˜
EÚÁ·Ï›· Ô˘ ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ú¤ÂÈ Ó·
Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·È Û ÛÙÂÁÓÔ‡˜, ÎÏÂÈÛÙÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜,
Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ·È‰È¿.
16 ™˘ÓÙËÚ›Ù ÂÈÌÂÏÒ˜ Ù· ÂÚÁ·Ï›· Û·˜
¢È·ÙËÚ›Ù ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ ÎÔÊÙÂÚ¿ ηÈ
ηı·Ú¿ ÒÛÙ ӷ ›ÛÙ Û ı¤ÛË Ó· ÂÚÁ¿˙ÂÛÙÂ
ηχÙÂÚ· Î·È ·ÛʷϤÛÙÂÚ·. ∞ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙȘ
Ô‰ËÁ›Â˜ Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ Î·È ÙȘ ˘ԉ›ÍÂȘ ÁÈ·
ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ. ºÚÔÓÙ›ÛÙ fiϘ ÔÈ
Ï·‚¤˜ Î·È ÔÈ ‰È·ÎfiÙ˜ Ó· Â›Ó·È ÛÙÂÁÓÔ›,
ηı·ÚÔ› Î·È ¯ˆÚ›˜ Ï¿‰È· ‹ ÁÚ¿Û·.
17 EÈÛ΢¤˜
∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ÏËÚÔ› ÙÔ˘˜ ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜
ηÓfiÓ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜. EÈÛ΢¿˙ÂÙ ٷ
ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ Û ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ÛÙ·ıÌfi
Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ Ù˘ DEWALT. √È ÂÈÛ΢¤˜ ı·
Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ÌfiÓÔ ·fi ÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘˜
Ù¯ÓÈÎÔ‡˜ Î·È Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο
ÁÓ‹ÛÈˆÓ ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ, ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ˘¿Ú¯ÂÈ
ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÛÔ‚·ÚÔ‡ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ¯Ú‹ÛÙË.
• µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÙÔ ·Î¤ÙÔ Ì·Ù·ÚÈÒÓ Â›Ó·È
ÛÙÂÁÓfi Î·È Î·ı·Úfi ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘
ÛÙÔÓ ÊÔÚÙÈÛÙ‹.
• EÓ· ·Î¤ÙÔ Ì·Ù·ÚÈÒÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÊÔÚÙ›˙ÂÙ·È
ÌfiÓÔ Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ Ô˘ Û˘ÓÈÛٿٷÈ
Ì ÙÔ ·Î¤ÙÔ Ì·Ù·ÚÈÒÓ. ∏ ÂÛÊ·Ï̤ÓË ¯Ú‹ÛË
ÌÔÚ› Ó· ÂÈʤÚÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·˜, ‹
˘¤ÚÌÂÙÚ˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ‹ ‰È·ÚÚÔ‹˜ ÙÔ˘
·Î¤ÙÔ˘ Ì·Ù·ÚÈÒÓ.
• ¡· ÌËÓ ÌÂٷʤÚÂÙ ÔÙ¤ ÙÔÓ ÊÔÚÙÈÛÙ‹
ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ·fi ÙÔ Î·ÏÒ‰Èfi ÙÔ˘. ¶ÔÙ¤ Ó·
ÌËÓ ÙÚ·‚¿Ù ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÁÈ· Ó· ÙÔÓ
·ÔÛ˘Ó‰¤ÛÂÙ ·fi ÙËÓ Ú›˙·. ∫Ú·Ù‹ÛÙ ÙÔ
ηÏÒ‰ÈÔ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ˘„ËϤ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜,
·fi Ï¿‰È· ‹ ·È¯ÌËÚ¤˜ ¿ÎÚ˜.
• ¡· ·ÎÔÏÔ˘ı›Ù ¿ÓÙ· ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÛÙÔ ›Ûˆ
̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂÁ¯ÂÈÚȉ›Ô˘ ·˘ÙÔ‡ ÁÈ· ‰È¿ıÂÛË
·Î¤ÙÔ˘ Ì·Ù·ÚÈÒÓ.
• √Ù·Ó ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È, ÔÈ ÊÔÚÙÈÛÙ¤˜ ηÈ
Ù· ·Î¤Ù· Ì·Ù·ÚÈÒÓ Ú¤ÂÈ Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È
·ÔıËÎÂ˘Ì¤Ó· Û ÛÙÂÁÓfi ̤ÚÔ˜ Î·È Ó·
Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·È Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ·, Ì·ÎÚÈ¿ ·fi Ù·
·È‰È¿.
¶ÚfiÛıÂÙÔÈ Î·ÓfiÓ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÁÈ·
Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·Ù· Ì·Ù·ÚÈÒÓ
∫›Ó‰˘ÓÔ˜ ʈÙÈ¿˜! ¶ÚÔÛ¤ÍÙ ÙÔ
̤ٷÏÏÔ Ó· ÌËÓ ‚Ú·¯˘Î˘ÎÏÒÛÂÈ ÙȘ
Â·Ê¤˜ Ù˘ ·ÔÛ˘Ó‰Â‰Â̤Ó˘
Ì·Ù·Ú›·˜. ªËÓ Ê˘Ï¿Ù ‹ ÌÂٷʤÚÂÙÂ
ÙËÓ Ì·Ù·Ú›· ¯ˆÚ›˜ ÙÔ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi
ÒÌ· ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔ ¿Óˆ ÛÙȘ Â·Ê¤˜.
• ∆Ô ˘ÁÚfi Ì·Ù·ÚÈÒÓ, ¤Ó· ‰È¿Ï˘Ì· 25-30%
˘‰ÚÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ Î·Ï›Ô˘, ÌÔÚ› Ó· ›ӷÈ
‚Ï·‚ÂÚfi. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÚÌ·ÙÈ΋˜ Â·Ê‹˜,
ÍÂχÓÂÙ ·Ì¤Ûˆ˜ Ì ÓÂÚfi. EÍÔ˘‰ÂÙÂÚÒÛÙÂ
Ì ‹ÈÔ Ô͇ fiˆ˜ ¯˘Ìfi˜ ÏÂÌÔÓÈÔ‡ ‹ Í›‰È.
™Â ÂÚ›ÙˆÛË Â·Ê‹˜ Ì ٷ Ì¿ÙÈ·, ÍÂχÓÂÙÂ
Ì ¿ÊıÔÓÔ Î·ı·Úfi ÓÂÚfi ÁÈ· 10 ÏÂÙ¿
ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ. ™˘Ì‚Ô˘Ï¢Ù›Ù ÁÈ·ÙÚfi.
• ¶ÔÙ¤ ÌË ÚÔÛ·ı‹ÛÂÙ ӷ ·ÓÔ›ÍÂÙ ÙÔ
Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ ÁÈ· ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÏfiÁÔ.
√‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÁÈ· ÊÔÚÙÈÛÙ¤˜ Î·È ·Î¤Ù·
Ì·Ù·ÚÈÒÓ
• ¡· ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÌfiÓÔ ·Î¤Ù· Ì·Ù·ÚÈÒÓ
Ô˘ Â›Ó·È Û¯Â‰È·Ṳ̂ӷ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÌÂ
ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
103
∂§§∏¡π∫∞
¶ÈӷΛ‰·È ÛÙÔ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ Î·È ÛÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·
Ì·Ù·ÚÈÒÓ
√È ÈӷΛ‰·È ÛÙÔ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ Î·È ÛÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·
Ì·Ù·ÚÈÒÓ ‰Â›¯ÓÂÈ Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı· ۇ̂ÔÏ·:
°È· ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ ÊfiÚÙÈÛ˘ ‰Â›Ù ٷ
Ù¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο
¶ÚfiÛıÂÙÔÈ Î·ÓfiÓ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÁÈ· ¶ÚÈfiÓÈ· ∫Ô‹˜
100%
ºÔÚÙÈ˙ÂÈ
100%
ºÔÚÙÈÛÂ
EÏϷو̷ÙÈÎË Ì·Ù·ÚÈ·
ªËÓ ÙÔÔıÂÙÂÈÙ ÌÂÙ·ÏÏÈη ‹ ·ÏÏ·
·ÁÔÁÈÌ· ˘ÏÈη
ªËÓ ÊÔÚÙÈ˙ÂÙ ηÙÂÛÙÚ·ÌÌÂÓ˜
Ì·Ù·ÚȘ
°È· ·ÛÊ·ÏË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ· ‰È·‚·ÛÙ ÙÔ
‚È‚ÏÈÔ Ô‰ËÁȈÓ
ÃÚËÛÈÌÔÔÈËÙ ÌÔÓÔ Ì·Ù·ÚȘ
DEWALT. ∞ÏϘ ÌÔÚÂÈ Ó· ηԢÓ
ÚÔηψÓÙ·˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ˘˜ Î·È ˙ËÌȘ
ªËÓ ÂÎıÂÙÂÙ ÙÔÓ ÊÔÚÙÈÛÙË ÛÙË
‚ÚÔ¯Ë
¡· ·ÏÏ·˙ÂÙÂ Ù˘¯ˆÓ Êı·ÚÌÂÓÔ
ηψ‰ÈÔ ·ÌÂÛˆ˜
+40 ˚c
+4 ˚c
¡· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂÈÙÂ ÌÔÓÔ ÛÂ
ıÂÚÌÔÎÚ·ÛȘ ·Ô 4Æ Âˆ˜ 40 ÆC
∫·Ù¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜ ÙÔ˘ ˙ˆ‹˜,
·ÔÚÚ›„Ù ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ
Ì ÙËÓ ‰¤Ô˘Û· ÊÚÔÓÙ›‰· ÁÈ· ÙÔ
ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
∞Ó·ÌÌ· Î·È Û‚‹ÛÈÌÔ
• ∞ÊÔ‡ ÙÔ ı¤ÛÂÙ ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, ÌËÓ
ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÙ ÔÙ¤ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÙ ÙȘ
ÏÂ›‰Â˜ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ Ì ٷ ‰¿ÎÙ˘Ï¿ Û·˜.
• ¶ÔÙ¤ ÌË ‚¿˙ÂÙ ÙÔ ÚÈfiÓÈ ¿Óˆ Û ÙÚ·¤˙È ‹
Û ¿ÁÎÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ·Ó ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ‰ÂÓ ÙÔ
¤¯ÂÙ ı¤ÛÂÈ ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜. √È ÏÂ›‰Â˜ ÙÔ˘
ÚÈÔÓÈÔ‡ ı· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó
ÁÈ· Û‡ÓÙÔÌÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÌÂÙ¿ ÙË ı¤ÛË Ù˘
Û˘Û΢‹˜ ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜.
∫·Ù¿ ÙÔ ÚÈfiÓÈÛÌ·
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ fiÏ· Ù· ηÚÊÈ¿ Î·È Ù· ÌÂÙ·ÏÏÈο
·ÓÙÈΛÌÂÓ· ·fi ÙÔ ˘fi ηÙÂÚÁ·Û›·
·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÚÈÓ ·Ú¯›ÛÂÙ ӷ ÂÚÁ¿˙ÂÛÙÂ.
• √ÔÙÂ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ
ÛÊÈÎÙ‹Ú˜ Î·È Ì¤ÁÁÂÓË ÁÈ· Ó· Û˘ÁÎÚ·Ù›Ù ÙÔ
˘fi ηÙÂÚÁ·Û›· ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ·.
• ªËÓ ÂȯÂÈÚ›Ù ӷ ÚÈÔÓ›ÛÂÙ ˘ÂÚ‚ÔÏÈο
ÌÈÎÚ¿ ·ÓÙÈΛÌÂÓ·.
• ªË Û·‚ÂÙ ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ÚÔ˜ Ù· ÂÌÚfi˜.
¢È·Ûʷϛ۷Ù fiÙÈ ¿ÓÙÔÙ ÛÙ¤ÎÂÛÙ ÛÙ·ıÂÚ¿,
ȉȷ›ÙÂÚ· fiÙ·Ó ‚Ú›ÛÎÂÛÙ Û ÛηψÛÈ¿ ‹ ÛÂ
ÛοϘ.
• ¶¿ÓÙÔÙ Îڷٿ٠ÙÔ ÚÈfiÓÈ Ì ٷ ‰‡Ô ¯¤ÚÈ·.
EÏÂÁ¯Ô˜ Î·È ·ÏÏ·Á‹ ÙˆÓ ÏÂ›‰ˆÓ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡
• ÃÚËÛÈÌÔÔț٠·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÏÂ›‰Â˜, Û‡Ìʈӷ
Ì ÙȘ ÚԉȷÁڷʤ˜ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÂ
·˘Ù¤˜ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡.
• ªfiÓÔ ÎÔÊÙÂÚ¤˜ ÏÂ›‰Â˜ ÚÈÔÓÈÔ‡ Û ¿ÚÈÛÙË
ηٿÛÙ·ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó·
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È. √È Ú·ÁÈṲ̂Ó˜ ‹
Ï˘ÁÈṲ̂Ó˜ ÏÂ›‰Â˜ ÚÈÔÓÈÔ‡ Ú¤ÂÈ Ó·
·ÔÚÚ›ÙÔÓÙ·È Î·È Ó· ·ÓÙÈηı›ÛÙ·ÓÙ·È ·Ì¤Ûˆ˜.
• µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ë ÏÂ›‰· ÚÈÔÓÈÔ‡ ›ӷÈ
·ÛÊ·ÏÒ˜ ÙÔÔıÂÙË̤ÓË.
ªË η›Ù ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ
EÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘
Û˘Û΢·Û›·˜
NiMH ºÔÚÙÈ˙ÂÈ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·Ù· Ì·Ù·ÚÈÒÓ
+
NiCd NiMH Î·È NiCd
104
™ÙË Û˘Û΢·Û›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó:
1 ∞Û˘ÚÌ·ÙÔ ·ÏÈÓ‰ÚÔÌÈÎÔ ÚÈÔÓÈ
1 §Â›‰·
∂§§∏¡π∫∞
2
2
1
1
1
1
£‹Î˘ Ì·Ù·ÚÈÒÓ, NiCd (DC380KA)
£‹Î˘ Ì·Ù·ÚÈÒÓ, NiMH (DC380KB)
ºÔÚÙÈÛÙ‹˜ (DC380KA/DC380KB)
∫È‚ÒÙÈÔ (DC380KA/DC380KB)
º˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ
∞Ó·Ï˘ÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ
∞ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ηψ‰›Ô˘ ‹ ÙÔ˘ ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹ÙË
√Ù·Ó ·ÓÙÈηıÈÛٿ٠ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ‹ ÙÔ ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹ÙË,
οÓÙ ÙÔ Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ·. EÓ·˜ ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹Ù˘ ÌÂ
Á˘ÌÓ¿ ηÏ҉ȷ Â›Ó·È ÂÈΛӉ˘ÓÔ˜ fiÙ·Ó
ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È Û ̛· Ú›˙· Ú‡̷ÙÔ˜.
ÃÚ‹ÛË Î·Ïˆ‰›Ô˘ Â¤ÎÙ·Û˘
• EϤÁÍÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, Ù· ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο Î·È Ù·
ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ‚Ï¿‚˜ Ô˘ ›Ûˆ˜ ¤¯Ô˘Ó
ÚÔÎÏËı› ηٿ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿.
• ∞ÊÈÂÚÒÛÙ ϛÁÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ‰È·‚¿ÛÂÙ ηÈ
Ó· ηٷÓÔ‹ÛÂÙ fiÏÔ ÙÔ Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ
ÚÈÓ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
E¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·ÏÒ‰ÈÔ Â¤ÎÙ·Û˘,
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Â¤ÎÙ·Û˘
ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÚÚÔÊÔ‡ÌÂÓË ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÈÛ¯‡
·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ (‰Â›Ù ٷ Ù¯ÓÈο ÛÙÔȯ›·).
∏ ÂÏ¿¯ÈÛÙË ‰È·ÙÔÌ‹ ÙÔ˘ ·ÁˆÁÔ‡ Â›Ó·È 1 mm2.
√Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ηÚÔ‡ÏÈ Î·Ïˆ‰›Ô˘, ¿ÓÙ·
ÍÂÙ˘Ï›ÁÂÙ ÙÂÏ›ˆ˜ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ.
¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ (ÂÈÎ. A)
∆Ô ·Û‡ÚÌ·ÙÔ ·ÏÈÓ‰ÚÔÌÈÎfi ÚÈfiÓÈ Û·˜ DC380
¤¯ÂÈ Û¯Â‰È·Ûı› ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÚÈfiÓÈÛÌ·
˙‡ÏÔ˘, ÌÂÙ¿ÏÏÔ˘ Î·È ÛˆÏ‹ÓˆÓ. √ Û˘Ì·Á‹˜
ۯ‰ȷÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ÎÔ‹ Û ȉȷ›ÙÂÚ·
ÌÈÎÚ‹ ·fiÛÙ·ÛË ÙˆÓ ¿ÎÚˆÓ Û ‰‡ÛÎÔϘ ÂÚÈÔ¯¤˜.
1 ¢È·ÎfiÙ˘ ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜
2 ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÎÔ˘Ì›
3 √ÏÈÛıËÙ‹Ú· Û‡ÛÊÈ͢ ¤‰ÈÏÔ˘
4 ¶¤‰ÈÏÔ ÚÈÔÓÈÔ‡
5 £‹ÎË Ì·Ù·ÚÈÒÓ
ºÔÚÙÈÛÙ‹˜
√ ÊÔÚÙÈÛÙ‹˜ DE9116 Ô˘ ¤¯ÂÙ ‰¤¯ÂÙ·È ı‹Î˜
Ì·Ù·ÚÈÒÓ DEWALT NiCd/NiMH Ù¿Ûˆ˜ ·fi
7,2 ¤ˆ˜ 18 V.
5 £‹ÎË Ì·Ù·ÚÈÒÓ
6 ∫Ô˘ÌÈ¿ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘
7 ºÔÚÙÈÛÙ‹˜
8 EÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi ÊfiÚÙÈÛ˘ (ÎfiÎÎÈÓÔ)
∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÌÔÙ¤Ú Â›Ó·È Û¯Â‰È·Ṳ̂ÓÔ Ó·
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û ̛· Î·È ÌfiÓÔ Ù¿ÛË.
EϤÁ¯ÂÙ ¿ÓÙÔÙ ·Ó Ë Ù¿ÛË ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜
·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ·˘Ù‹Ó Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙËÓ
ÈӷΛ‰· ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ʤÚÂÈ ‰ÈÏ‹ ÌfiÓˆÛË
ηٿ EN 60335. ∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ‰Â
¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·ÏÒ‰ÈÔ Á›ˆÛ˘.
™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË Î·È Ú‡ıÌÈÛË
• ¶ÚÈÓ ·fi ÙË Û˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË Î·È
Ú‡ıÌÈÛË, ·Ê·ÈÚ›Ù ¿ÓÙ· ÙÔ
Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ.
• ¶¿ÓÙ· ı¤ÙÂÙ ÂÎÙfi˜ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÚÈÓ
‚¿ÏÂÙ ‹ ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·
Ì·Ù·ÚÈÒÓ.
ÃÚËÛÈÌÔÔÈËÙ ÌÔÓÔ Ì·Ù·ÚȘ ηÈ
ÊÔÚÙÈÛÙ‹ DEWALT.
™˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ (ÂÈÎ. A & B)
ºfiÚÙÈÛË Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ì·Ù·ÚÈÒÓ (ÂÈÎ. A)
√Ù·Ó ÊÔÚÙ›˙ÂÙ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ ÁÈ·
ÚÒÙË ÊÔÚ¿, ‹ ÌÂÙ¿ ·fi Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ·
·Ôı‹Î¢ÛË, ı· ÊÔÚÙÈÛÙ› ÌfiÓÔ Î·Ù¿ 80%.
ªÂÙ¿ ·fi ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ·ÎÏÔ˘˜ ÊfiÚÙÈÛ˘ ηÈ
ÂÎÊfiÚÙÈÛ˘, ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ ı·
·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Ï‹ÚË ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ¿. EϤÁ¯ÂÙ ¿ÓÙ·
ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ÚÈÓ ·fi ÙË ÊfiÚÙÈÛË ÙÔ˘
Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ì·Ù·ÚÈÒÓ. E¿Ó ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·ÏÏ¿ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ ‰ÂÓ
ÊÔÚÙ›˙ÂÙ·È, ËÁ·›ÓÂÙÂ ÙÔÓ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ Û·˜ ÛÂ
EÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ™˘ÓÂÚÁÂ›Ô DEWALT.
∫·Ù¿ ÙË ÊfiÚÙÈÛË, Ô ÊÔÚÙÈÛÙ‹˜ Î·È ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·
Ì·Ù·ÚÈÒÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ıÂÚÌ¿ fiÙ·Ó Ù· ·ÁÁ›˙ÂÙÂ.
∞˘Ùfi Â›Ó·È Î·ÓÔÓÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Î·È ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ›
Úfi‚ÏËÌ·.
ªË ÊÔÚÙ›˙ÂÙ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·
Ì·Ù·ÚÈÒÓ Û ıÂÚÌÔÎڷۛ˜
ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ < 4 ÆC ‹ >40 ÆC.
105
∂§§∏¡π∫∞
™˘ÓÈÛÙÒÌÂÓË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÊfiÚÙÈÛ˘:
ÂÚ›Ô˘ 24 ÆC.
• °È· Ó· ÊÔÚÙ›ÛÂÙ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ
(5), ‚¿ÏÙ ÙÔ ÛÙÔÓ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ (7) fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È
Î·È ‚¿ÏÙ ÙÔÓ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ ÛÙË Ú›˙·.
µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ
¤¯ÂÈ Î·ı‹ÛÂÈ Î·Ï¿ ÛÙÔÓ ÊÔÚÙÈÛÙ‹. ∆Ô ÎfiÎÎÈÓÔ
ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi ÊfiÚÙÈÛ˘ (8) ı· ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ.
ªÂÙ¿ ·fi Ì›· ÂÚ›Ô˘ ÒÚ·, ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ó·
·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ Î·È ı· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·Ó·Ì̤ÓÔ.
∆Ô Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ Â›Ó·È ÙÒÚ· Ï‹Úˆ˜
ÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔ. √È Ì·Ù·Ú›Â˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚ÁÔ˘Ó
ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÛÙÈÁÌ‹ ‹ Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ
Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ ÁÈ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ
¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· (ÙÔ Ôχ 14 Ë̤Ú˜).
EÈÛ·ÁˆÁ‹ Î·È ·Ê·›ÚÂÛË ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜
Ì·Ù·ÚÈÒÓ
• µ¿ÏÙ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ ÛÙË Ï·‚‹
ÙÔ˘ ÈÛÙÔÏÈÔ‡ ̤¯ÚÈ Ó· È¿ÛÂÈ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘.
• °È· Ó· ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ,
ȤÛÙ ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ù· ‰‡Ô ÎÔ˘ÌÈ¿
·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ (6) Î·È ÙÚ·‚‹ÍÙ ÙÔ
Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ¤Íˆ ·fi ÙË Ï·‚‹ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÏÈÔ‡.
¶ÒÌ· Ì·Ù·Ú›·˜ (ÂÈÎ. B)
¢È·Ù›ıÂÙ·È ¤Ó· ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ÒÌ· ÁÈ· ÙËÓ
Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ Â·ÊÒÓ ÌÈ·˜ ·ÔÛ˘Ó‰Â‰Â̤Ó˘
Ì·Ù·Ú›·˜. ∞Ó ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi
ÒÌ·, Ù· ÂχıÂÚ· ÌÂÙ·ÏÏÈο ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÌÔÚ›
Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó ‚Ú·¯˘Î‡Îψ̷ ÛÙȘ Â·Ê¤˜,
ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ˘ÚηÁÈ¿ Î·È Î·Ù·ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÙËÓ
Ì·Ù·Ú›·.
• µÁ¿ÏÙ ÙÔ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ÒÌ· (9) ÚÈÓ
ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙÂ ÙËÓ Ì·Ù·Ú›· (5) ÛÙÔÓ ÊÔÚÙÈÛÙ‹
‹ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ÒÌ· ¿Óˆ
·fi ÙȘ Â·Ê¤˜ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌfiÏȘ ‚Á¿ÏÂÙ ÙËÓ
Ì·Ù·Ú›· ·fi ÙÔÓ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ ‹ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÙÔ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi
ÒÌ· Â›Ó·È ÛÙËÓ ı¤ÛË ÙÔ˘ ÚÈÓ
Ê˘Ï¿ÍÙ ‹ ÌÂٷʤÚÂÙ ÙËÓ
·ÔÛ˘Ó‰Â‰Â̤ÓË Ì·Ù·Ú›·.
106
∞˘ÙfiÌ·ÙË ÂÓ·ÚÌfiÓÈÛË
∏ ηٿÛÙ·ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ·˘ÙfiÌ·Ù˘
ÂÓ·ÚÌfiÓÈÛ˘ ı· ÈÛÔÚÚÔ‹ÛÂÈ ‹ ı·
ÂÍÈÛÒÛÂÈ Î¿ı ̛· ·fi ÙȘ Ì·Ù·Ú›Â˜
ÛÙË Ì¤ÁÈÛÙË ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜. √È
Ì·Ù·Ú›Â˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓ·ÚÌÔÓ›˙ÔÓÙ·È
fiÏË ÙË Ó‡¯Ù· ·Ó¿ 10 ·ÎÏÔ˘˜
ÊfiÚÙÈÛ˘/ÂÎÊfiÚÙÈÛ˘ ‹ οı ÊÔÚ¿
Ô˘ ‰ÂÓ ·Ô‰›‰Ô˘Ó ϤÔÓ ÙÔ ›‰ÈÔ.
• °È· Ó· ÂÓ·ÚÌÔÓ›ÛÂÙ ÙȘ Ì·Ù·Ú›Â˜ Û·˜,
ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙȘ ηÓÔÓÈο ÛÙÔÓ ÊÔÚÙÈÛÙ‹.
∏ ÎfiÎÎÈÓË ¤Ó‰ÂÈÍË ı· ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ Û˘Ó¤¯ÂÈ·
‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÍÂΛÓËÛÂ Ô Î‡ÎÏÔ˜ ÊfiÚÙÈÛ˘.
• √Ù·Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ô Î‡ÎÏÔ˜ ÊfiÚÙÈÛ˘ Ù˘
1 ÒÚ·˜, Ë ÊˆÙÂÈÓ‹ ¤Ó‰ÂÈÍË ı· Â›Ó·È ÛÙ·ıÂÚ‹
Î·È ‰ÂÓ ı· ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ ϤÔÓ. √È Ì·Ù·Ú›Â˜
¤¯Ô˘Ó ÊÔÚÙÈÛÙ› Ï‹Úˆ˜ Î·È ÌÔÚÔ‡Ó Ó·
¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó.
• ∞Ó ÔÈ Ì·Ù·Ú›Â˜ ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÊÔÚÙÈÛÙ‹
ÌÂÙ¿ ·fi ÙË ÊfiÚÙÈÛË Ù˘ 1 ÒÚ·˜, Ô ÊÔÚÙÈÛÙ‹˜
ı· ÙÂı› ·˘ÙfiÌ·Ù· Û ηٿÛÙ·ÛË ÂÓ·ÚÌfiÓÈÛ˘.
∞˘Ù‹ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ‰È·ÚΛ 8 ÒÚ˜
·ÏÏ¿ ÔÈ Ì·Ù·Ú›Â˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ê·ÈÚÂıÔ‡Ó
·Ó¿ ¿Û· ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜.
∫·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ıÂÚÌÔ‡/ÎÚ˘Ô‡ Û˘ÛÛˆÚÂ˘Ù‹
√Ù·Ó Ô ÊÔÚÙÈÛÙ‹˜ ·ÓȯÓ‡ÛÂÈ Î¿ÔÈ· Ì·Ù·Ú›·
Ô˘ Â›Ó·È ıÂÚÌ‹ ‹ ÎÚ‡·, ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·˘ÙfiÌ·Ù· ÙË
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ˘ ıÂÚÌÔ‡/ÎÚ˘Ô‡
Û˘ÛÛˆÚÂ˘Ù‹, ·Ó·ÛÙ¤ÏÏÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÊfiÚÙÈÛË ¤ˆ˜ Ë
ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Ù˘ Ì·Ù·Ú›·˜ Â›Ó·È ·ÙË. EÂÈÙ· Ô
ÊÔÚÙÈÛÙ‹˜ ı· ÂÚ¿ÛÂÈ ·˘ÙfiÌ·Ù· ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
ÊfiÚÙÈÛ˘ Ù˘ Ì·Ù·Ú›·˜. ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi
‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È Ë Ì¤ÁÈÛÙË ‰˘Ó·Ù‹ ˙ˆ‹ Ù˘
Ì·Ù·Ú›·˜. ∏ ÎfiÎÎÈÓË ¤Ó‰ÂÈÍË ÊfiÚÙÈÛ˘ (2)
·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ ÁÈ· Ôχ, Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÁÈ· Ï›ÁÔ
ÂÓfiÛˆ Â›Ó·È ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓË Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË
ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ˘ ıÂÚÌÔ‡/ÎÚ˘Ô‡ Û˘ÛÛˆÚÂ˘Ù‹.
∞ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ÏÂ›‰·˜ ÚÈÔÓÈÔ‡ (ÂÈÎ. C)
• ªÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÙ ÙÔÓ ÔÏÈÛıËÙ‹Ú· Û‡ÛÊÈ͢ ¤‰ÈÏÔ˘
(11) ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ ÁÈ· Ó· ·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÂÙ ÙÔ
Ì˯·ÓÈÛÌfi Û‡ÛÊÈ͢ ÏÂ›‰·˜.
• EÈÛ¿Á·Ù ÙË ÏÂ›‰· ÚÈÔÓÈÔ‡ ÛÙË ‚¿ÛË Ù˘
(10) ̤¯ÚÈ Ó· ·ÛÊ·ÏÈÛÙ›. ∏ ÏÂ›‰· ÌÔÚ› Ó·
ÙÔÔıÂÙËı› ›Ù Ì ÙȘ Ô‰ÔÓÙÒÛÂȘ ÚÔ˜ Ù·
¿Óˆ ‹ ÚÔ˜ Ù· οو.
∂§§∏¡π∫∞
• ªÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÙ ÙÔÓ ÔÏÈÛıËÙ‹Ú· Û‡ÛÊÈ͢
¤‰ÈÏÔ˘ (11) ÚÔ˜ Ù· οو ÁÈ· Ó· ·ÛÊ·Ï›ÛÂÙÂ
ÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi Û‡ÛÊÈ͢ ÏÂ›‰·˜.
• °È· Ó· ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙ ÙË ÏÂ›‰· ÚÈÔÓÈÔ‡,
ÚÔ¯ˆÚ‹Û·Ù Ì ·ÓÙ›ıÂÙË ÛÂÈÚ¿.
§Â›‰Â˜ ÚÈÔÓÈÔ‡
˘ÏÈÎfi
ÛȉËÚÔ‡¯Ô ̤ٷÏÏÔ
ÌË ÛȉËÚÔ‡¯Ô ̤ٷÏÏÔ
͇ÏÔ
Ï·ÛÙÈÎfi
ÙÔȯÔÔÈ›·
ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓË ÏÂ›‰· ÚÈÔÓÈÔ‡
ÏÂÙ‹ Ô‰fiÓÙˆÛË
¯ÔÓÙÚ‹ Ô‰fiÓÙˆÛË
¯ÔÓÙÚ‹ Ô‰fiÓÙˆÛË
ÏÂÙ‹ Ô‰fiÓÙˆÛË
Ì ¿ÎÚË Î·Ú‚È‰›Ô˘
¶ÚÔ·ÈÚÂÙÈο ‰È·Ù›ıÂÙ·È Â˘Ú›· ÔÈÎÈÏ›· ÂȉÈÎÒÓ
ÏÂ›‰ˆÓ ÚÈÔÓÈÔ‡.
EÈϤÁÂÙ ¿ÓÙÔÙ ÙË ÏÂ›‰·
ÚÈÔÓÈÔ‡ Ì ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛÔ¯‹.
√‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜
• ∆ËÚ›Ù ¿ÓÙÔÙ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜
Î·È ÙÔ˘˜ ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜.
• ¢È·ÛÊ·Ï›ÛÙ fiÙÈ ÙÔ ˘ÏÈÎfi Ô˘ ı·
ÚÈÔÓ›ÛÂÙÂ Â›Ó·È ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ ÛÙË
ı¤ÛË ÙÔ˘.
• ∞Û΋ÛÙ ÂÏ·ÊÚ¿ ÌfiÓÔ ›ÂÛË ÛÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Î·È ÌËÓ ·ÛΛ٠Ï¢ÚÈ΋
›ÂÛË ÛÙË ÏÂ›‰· ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡.
∞Ó Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ, ÂÚÁ¿˙ÂÛÙÂ
ÂÍ·ÛÎÒÓÙ·˜ ›ÂÛË Ì ÙÔ ¤‰ÈÏÔ
ÚÈÔÓÈÔ‡ ¿Óˆ ÛÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜.
∞˘Ùfi ·ÔÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ Ù˘
ÏÂ›‰·˜ Î·È ÙËÓ ·Ó·‹‰ËÛË Î·È
‰fiÓËÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
• √Ù·Ó ÚÈÔÓ›˙ÂÙ Û ÙÔ›¯Ô˘˜ ‹
·ÙÒÌ·Ù·, ÁÓˆÚ›˙ÂÙÂ ¿ÓÙÔÙÂ ÙË
ı¤ÛË ÙˆÓ ÛˆÏ‹ÓˆÓ ÓÂÚÔ‡ Î·È ÙˆÓ
ηψ‰›ˆÓ. ∫ڷٿ٠¿ÓÙ· ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙË Ï·‚‹ ÙÔ˘.
• ∞ÔʇÁÂÙ ÙËÓ ˘ÂÚÊfiÚÙÈÛË.
• ∞Ê‹ÛÙ ÙË ÏÂ›‰· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ
ÂχıÂÚ· ÁÈ· Ï›Á· ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· ÚÈÓ
·Ú¯›ÛÂÙ ÙËÓ ÂÚÁ·Û›·.
¶ÔÙ¤ ÌËÓ ı¤ÙÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÛÂ
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· fiÙ·Ó Ë ÏÂ›‰· ÚÈÔÓÈÔ‡
Â›Ó·È ÌÏÔηÚÈṲ̂ÓË ÛÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ
ÂÚÁ·Û›·˜ ‹ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û Â·Ê‹ Ì ÙÔ
˘ÏÈÎfi.
¶ÚÈÓ ·fi ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·:
• µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ Û·˜
Â›Ó·È (Ï‹Úˆ˜) ÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔ.
•ÂΛÓËÌ·/™Ù·Ì¿ÙËÌ· (ÂÈÎ. A)
°È· ÏfiÁÔ˘˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ Ô ‰È·ÎfiÙ˘ ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹˜
Ù·¯‡ÙËÙ·˜ (1) Â›Ó·È ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ˜ Ì ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi
ÎÔ˘Ì›.
• ¶È¤ÛÙ ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÎÔ˘Ì› ÁÈ· Ó·
··ÛÊ·Ï›ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
• °È· Ó· ·ÓÔ›ÁˆÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ȤÛÙ ÙÔ
‰È·ÎfiÙË ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ (1) Ô›˙ÂÈ Ë
Ù·¯‡ÙËÙ·.
• °È· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô
·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË.
• ªfiÏȘ ÂÏ¢ıÂÚˆı› Ô ‰È·ÎfiÙ˘
ÌÂÙ·‚·ÏÏfiÌÂÓ˘ Ù·¯‡ÙËÙ· Ô ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi˜
‰È·ÎfiÙ˘ (2) ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ›Ù·È ·˘ÙfiÌ·Ù· ÁÈ· Ó·
ÂÌÔ‰›ÛÂÈ ·ı¤ÏËÙË ÂÎΛÓËÛË ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜.
ªËÓ ı¤ÙÂÙ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ÌË
Ûٷ̷ٿ٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô fiÙ·Ó Ë ÏÂ›‰·
ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ ·ÁÁ›˙ÂÈ ÙÔ ˘fi
ηÙÂÚÁ·Û›· ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ‹ ¿ÏÏ· ˘ÏÈο.
∫Ô‹ ͇ÏÔ
• ™Ê›ÁÍ·Ù Ì ̤ÁÁÂÓË ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ÌÂ
·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ·Ê·ÈÚ¤Û·Ù fiÏ· Ù· ηÚÊÈ¿ Î·È Ù·
ÌÂÙ·ÏÏÈο ·ÓÙÈΛÌÂÓ·.
• ∫Ú·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ∏ÏÂÎÙÚÈÎfi EÚÁ·ÏÂ›Ô Î·È Ì ٷ
‰‡Ô ¯¤ÚÈ·, ÂÚÁ·Ûı›Ù Ȥ˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ¤‰ÈÏÔ
ÚÈÔÓÈÔ‡ ¿Óˆ ÛÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜.
µ·ıÂÈ¿ ÎÔ‹ Û ͇ÏÔ
• ∆ÔÔıÂÙ‹Û·Ù ÙÔ ¤‰ÈÏÔ ÚÈÔÓÈÔ‡ Â¿Óˆ ÛÙÔ
ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ηٿ ÙÚfiÔÓ ÒÛÙÂ Ë ÏÂ›‰·
Ó· Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÁˆÓ›· ÁÈ· ÙË ‚·ıÂÈ¿
ÎÔ‹.
• £¤Û·Ù ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ·ÚÁ¿
ÂÈÛ¿Á·Ù ÙË ÏÂ›‰·. ™ÈÁÔ˘Ú¢Ù›Ù fiÙÈ ÙÔ
¤‰ÈÏÔ ÏÂ›‰·˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Û Â·Ê‹ Ì ÙÔ
ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ Û˘Ó¤¯ÂÈ·.
107
∂§§∏¡π∫∞
∫Ô‹ ÂÛÔ¯ÒÓ
• ªÂÙÚ‹Û·ÙÂ Î·È Ì·ÚοÚÂÙ ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË
ÂÛÔ¯‹ Ô˘ ı¤ÏÂÙ ӷ Îfi„ÂÙÂ.
• ÃÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÛÙÂÓ‹ ÏÂ›‰· ÚÈÔÓÈÔ‡
ÙÔÔıÂÙ‹Û·Ù ÙÔ Î¿Ùˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¤‰ÈÏÔ˘
ÚÈÔÓÈÔ‡ ÛÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ηÈ
ÛÈÁÔ˘Ú¢Ù›Ù fiÙÈ Ë ÏÂ›‰· Â›Ó·È Â› Ù˘
ÁÚ·ÌÌ‹˜ ÎÔ‹˜.
∞Ó Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ, .¯. Û ÛÙÂÓÔ‡˜
ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜, ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙËÓ
Â͈ÙÂÚÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ¤‰ÈÏÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ ˆ˜
ÁÚ·ÌÌ‹-Ô‰ËÁfi.
• £¤Û·Ù ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ηÈ
ÂÈÛ¿Á·Ù ÙË ÏÂ›‰· ÛÙÔ ˘ÏÈÎfi Ì Ï‹ÚË
Ù·¯‡ÙËÙ·, ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÛÙ·ıÂÚ¿ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô
¿Óˆ ÛÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜.
∫·ı·ÚÈÛÌfi˜ ·fi ÙË ÛÎfiÓË
• √Ù·Ó ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÛÂ
ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÁÈ· ·Ú·ÙÂٷ̤Ó˜
¯ÚÔÓÈΤ˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜, ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó‰¤ÂÙ·È
Ì ¤Ó·Ó ηٿÏÏËÏÔ ÂÍ·ÁˆÁ¤· ÛÎfiÓ˘.
ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ ÛÎfiÓ˘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó
ۯ‰ȷÛÙ› Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÈÛ¯‡Ô˘Û˜
√‰ËÁ›Â˜ ÁÈ· ÂÎÔÌ‹ ÛÎfiÓ˘.
∫Ô‹ ÌÂÙ¿ÏÏÔ˘
• √Ù·Ó Îfi‚ÂÙ ÏÂÙfi ̤ٷÏÏÔ ¿ÓÙÔÙÂ
ÛÙ·ıÂÚÔÔț٠ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ Ì ͇ÏÔ
Î·È ÛÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜. ∞˘Ùfi ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ
ηı·Ú¤˜ ÎÔ¤˜ Î·È ·ÔÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ
ηٷÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡.
• °È· Ì·ÎÚȤ˜, ¢ı›˜ ÙÔ̤˜, ¯·Ú¿Í·Ù ÌÈ·
ÁÚ·ÌÌ‹ ÛÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜.
• ∆ÔÔıÂÙ‹Û·Ù ̛· ÏÂÙ‹ ÛÙÚÒÛË ÏÈ·ÓÙÈÎÔ‡
ηٿ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ÎÔ‹˜, ı¤Û·Ù ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ·ÎÔÏÔ˘ı‹Û·Ù ÙË
ÁÚ·ÌÌ‹ ÎÔ‹˜.
∫Ô‹ Ï·ÛÙÈÎÒÓ
• ¶¿ÓÙÔÙ ÂÚÁ¿˙ÂÛÙ Ì ÌÂȈ̤ÓË Ù·¯‡ÙËÙ·.
∫¿ÓÂÙ ÚÒÙ· ÌÈ· ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÈ΋ ÎÔ‹ ÁÈ· Ó·
ÂϤÁÍÂÙ ·Ó ÙÔ ˘ÏÈÎfi Â›Ó·È Â˘·›ÛıËÙÔ ÛÙË
ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·.
108
∫Ô‹ ÙÔȯÔÔÈ›·˜
√Ù·Ó ÚÈÔÓ›˙ÂÙ Û ÙÛÈ̤ÓÙÔ ÌÔÚ›
Ó· ·Ú·¯ı› ÛÎfiÓË ÂÈ‚Ï·‚‹˜ ÁÈ· ÙËÓ
˘Á›·. ∞ÎÔÏÔ˘ı‹Û·Ù ÙȘ Ú˘ıÌÈÛÙÈΤ˜
ηÙ¢ı˘ÓÙ‹ÚȘ ÁÚ·Ì̤˜ Î·È ÙËÚ›ÙÂ
ÙȘ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ‰›‰Ô˘Ó ÔÈ
ηٷÛ΢·ÛÙ¤˜ ÙÛÈÌÂÓÙÔ˘.
™˘Ì‚Ô˘Ï¢ı›Ù ÙÔÓ ÚÔÌËıÂ˘Ù‹ Û·˜ ÁÈ·
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ
ηٿÏÏËÏ· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·.
™˘ÓÙ‹ÚËÛË
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ DEWALT ¤¯ÂÈ
ۯ‰ȷÛÙ› ÁÈ· Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÌÂ
ÂÏ¿¯ÈÛÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË. °È· ÙË Û˘Ó¯‹ ηÈ
ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È
ηٿÏÏËÏË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È Ù·ÎÙÈÎfi ηı¿ÚÈÛÌ·.
§›·ÓÛË
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ‰Â ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È
ÚfiÛıÂÙË Ï›·ÓÛË.
∫·ı¿ÚÈÛÌ·
• ¢È·ÙËÚ›Ù ÙȘ Ô¤˜ ÂÍ·ÂÚÈÛÌÔ‡ ηı·Ú¤˜ ηÈ
ÛÎÔ˘›˙ÂÙ ٷÎÙÈο ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ì ̷ϷÎfi
‡Ê·ÛÌ·.
• µÁ¿ÏÙ ·fi ÙËÓ Ú›˙· ÙÔÓ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ ÚÈÓ
ηı·Ú›ÛÂÙ ÙÔ ÂÚ›‚ÏËÌ· Ì ¤Ó· Ì·Ï·Îfi ·Ó›.
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ ÚÈÓ
ηı·Ú›ÛÂÙ ÙÔ ∏ÏÂÎÙÚÈÎfi EÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜.
∂§§∏¡π∫∞
E°°À∏™∏
¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
• 30 ∏ªEƒø¡ E°°À∏™∏ π∫∞¡√¶√π∏∆π∫∏™
∞¶√¢√™∏™ •
E·Ó·ÊÔÚÙË˙fiÌÂÓÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ
∞˘Ùfi ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ Ì·ÎÚ¿˜
‰È·ÚΛ·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÊÔÚÙ›˙ÂÙ·È fiÙ·Ó ‰ÂÓ ÌÔÚ›
Ó· ·Ú¤¯ÂÈ ÈÛ¯‡ ÁÈ· ÂÚÁ·Û›Â˜ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·Ó
‡ÎÔÏ· ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜. ∫·Ù¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘
Ù¯ÓÈ΋˜ ÙÔ˘ ˙ˆ‹˜, ·ÔÚÚ›„Ù ÙÔ Ì ÙËÓ ‰¤Ô˘Û·
ÊÚÔÓÙ›‰· ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ:
• EÍ·ÓÙÏ‹ÛÙ Ï‹Úˆ˜ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·
Ì·Ù·ÚÈÒÓ, Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ
·fi ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
• ∆· ÛÙÔȯ›· NiCd/NiMH Â›Ó·È ·Ó·Î˘ÎÏÒÛÈÌ·.
ªÂٷʤÚÙ ٷ ÛÙÔÓ ·ÓÙÈÚfiÛˆfi Û·˜ ‹ ÛÂ
ÙÔÈÎfi ÛÙ·ıÌfi ·Ó·Î‡ÎψÛ˘. √È Û˘ÏÏÂÁfiÌÂÓ˜
ı‹Î˜ Ì·Ù·ÚÈÒÓ ı· ·Ó·Î˘ÎψıÔ‡Ó ‹ ı·
‰È·ÙÂıÔ‡Ó Î·Ù¿ÏÏËÏ·.
∞ÓÂÈı‡ÌËÙ· ÂÚÁ·Ï›·
¶·Ú·‰ÒÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ Û ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ
Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘. √È Ù¯ÓÈÎÔ› ÙÔ˘ ı·
ÌÂÚÈÌÓ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ηٿ ÙÚfiÔ Ô˘
‰ÂÓ ‚Ï¿ÙÂÈ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.
E¿Ó ‰ÂÓ Â›ÛÙ Ï‹Úˆ˜ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ
·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ Û·˜ DEWALT, ·ÏÒ˜
ÂÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔ ÂÓÙfi˜ 30 ËÌÂÚÒÓ, Ï‹Ú˜
fiˆ˜ ÙÔ ·ÁÔÚ¿Û·ÙÂ, ·fi ÙÔ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ
∫·Ù¿ÛÙËÌ· DEWALT, ÁÈ· Ï‹ÚË ÂÈÛÙÚÔÊ‹
¯ÚËÌ¿ÙˆÓ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË
·ÁÔÚ¿˜.
• E¡√™ E∆√À™ ™Àªµ√§∞π√ °π∞ ¶§∏ƒE™ ™Eƒµπ™ •
E¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛÙÂ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ‹ ۤڂȘ ÁÈ· ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ DEWALT, ÂÓÙfi˜ 12 ÌËÓÒÓ ·fi
ÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÂ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service.
¶Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË ·ÁÔÚ¿˜.
∏ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË/service ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÚÁ·Û›·
Î·È ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο ÁÈ· Ù· ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›·
DEWALT.
• E¡√™ E∆√À™ ¶§∏ƒ∏™ E°°À∏™∏ •
E¿Ó ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Û·˜ Ù˘ DEWALT ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ
·ÓˆÌ·Ï›· ÔÊÂÈÏfiÌÂÓË Û ÂÏ¿Ùو̷ ÙˆÓ
˘ÏÈÎÒÓ ‹ Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÂÓÙfi˜ 12 ÌËÓÒÓ ·fi
ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ÂÁÁ˘ÒÌ·ÛÙ ÙË
‰ˆÚÂ¿Ó ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ
ÂÏ·Ùو̷ÙÈÎÒÓ ÌÂÚÒÓ, ‹ ηٿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ì·˜,
ÙË ‰ˆÚÂ¿Ó ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘
ÌÔÓ¿‰·˜ ˘fi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ:
• ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Î·Î‹ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘
ÚÔ˚fiÓÙÔ˜.
• ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂȯÂÈÚËı› ÂÈÛ΢‹ ·fi ÌË
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ¿ÙÔÌÔ.
• £· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË Ù˘ ËÌÂÚÔÌËÓ›·˜
·ÁÔÚ¿˜.
°È· Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂÙ ÙÔ ÏËÛȤÛÙÂÚÔ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service,
·Ú·Î·Ï›Ûı ӷ ÙËÏÂʈӋÛÂÙ ÛÙÔ
ÏËÛȤÛÙÂÚÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜
Ì·˜ (‚Ϥ ·Ú·Î¿Ùˆ). EÓ·ÏÏ·ÎÙÈο, ÌÈ· Ï›ÛÙ·
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙËÌ¤ÓˆÓ ∫·Ù¿ÛÙËÌ·ÙˆÓ Service
DEWALT Î·È ÔÏϤ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Û¯ÂÙÈο ÌÂ
ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· after-sales Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈ̘ ÛÙÔ
Internet ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË www.2helpU.com.
109
110
111
Belgique et Luxembourg
België en Luxemburg
DEWALT
Mechelen Campus, Schaliënhoevedreef 20E
B-2800 Mechelen
Tel:
+32 (0)015 - 15 47 9211
Fax:
+32 (0)015 - 15 47 9210
www.dewaltbenelux.com
Danmark
DEWALT
Hejrevang 26 B
3450 Allerød
Tlf:
70 20 15 30
Fax:
48 14 13 99
www.dewalt-nordic.com
Deutschland
DEWALT
Richard-Klinger-Straße
65510 Idstein
Tel:
06126-21-1
Fax:
06126-21-2770
www.dewalt.de
EÏÏ¿˜
Black & Decker (Hellas) S.A.
™ÙÚ¿‚ˆÓÔ˜ 7 & µÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 159
°Ï˘Ê¿‰· 16674, ∞ı‹Ó·
TËÏ:
(01) 8981-616
º·Í:
(01) 8983-570
Service: (01) 8982-630
España
DEWALT
Parque de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
Fax:
934 797 400
934 797 439
France
DEWALT
Le Paisy
BP 21, 69571 Dardilly Cedex
Tel:
Fax:
472 20 39 72
472 20 39 02
Helvetia
Schweiz
DEWALT Suisse
Rütistraße 14
8952 Schlieren
Tel:
01 - 73 06 747
Fax:
01 - 73 07 067
www.dewalt.ch
Ireland
DEWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:
Fax:
00353-2781800
00353-2781811
Italia
DEWALT
Viale Elvezia 2
20052 Monza (Mi)
Tel:
Fax:
0800-014353
039-2387592
Nederland
DEWALT
Florijnstraat 10
4879 AH Etten-Leur
Tel:
076 50 02 000
Fax:
076 50 38 184
www.dewalt.benelux.com
Norge
DEWALT
Strømsveien 344
1011 Oslo
Tel:
22 90 99 00
Fax:
22 90 99 01
www.dewalt-nordic.com
Österreich
DEWALT
Werkzeugevertriebs GmbH
Erlaaerstraße 165, Postfach 320,1231 Wien
Tel:
01 - 66116 - 0
Fax:
01 - 66116 - 14
www.dewalt.at
Portugal
DEWALT
Rua Egas Moniz 173
João do Estoril, 2766-651 Estoril
Tel:
Fax:
Suomi
DEWALT
Palotie 3
01610 Vantaa
Puh:
98 25 45 40
Fax:
98 25 45 444
www.dewalt-nordic.com
Brandvägen 3
01610 Vanda
Tel:
98 25 45 40
Fax:
98 25 45 444
www.dewalt-nordic.com
Sverige
DEWALT
Box 603
421 26 Västra Frölunda, Besöksadr. Ekonomivägen 11
Tel:
031 68 61 00
Fax:
031 68 60 08
www.dewalt-nordic.com
Türkiye
Rota Elektrikli El Aletleri San. ve Tic Ltd. Şti.
Dudullu Cad. Kerembey Sok.
No.1 Özdemir İş Merkezi
Küçükbakkalköy / İstanbul
Tel:
Faks:
(0216) 455 89 73
(0216) 455 20 52
United Kingdom
DEWALT
210 Bath Road
Slough, Berks SL1 3YD
Tel:
Fax:
01753-56 70 55
01753-57 21 12
2645133-00
214 66 75 00
214 66 75 75
08/06
Download PDF

advertising