DC756 | DeWalt DC756 CORDLESS DRILL Type 10 instruction manual

544666-70 SK
DC727
DC728
DC729
DC756
DC757
DC759
2
3
4
AKUMULÁTOROVÁ VŔTAČKA/SKRUTKOVAČ
Blahoželáme Vám!
Zvolili ste si náradie spoločnosti D E WALT. Roky skúseností, dôkladný vývoj výrobkov
a inovácia vytvorili zo spoločnosti DEWALT jedného z najspoľahlivejších partnerov pre užívateľov
profesionálneho elektrického náradia.
Technické údaje
Napájacie napätie
Otáčky naprázdno
1. prevod
2. prevod
Max. uťahovací moment
Maximálny priemer skľučovadla
Max. priemer otvoru pri vŕtaní
do ocele/dreva
Hmotnosť
DC727
V 12
min-1
min-1
Nm
mm
0-400
0-1,400
32
10
mm 10/25
kg 1.6
DC728
14.4
DC729
18
DC756
12
DC757
14.4
DC759
18
0-400
0-1,400
35
10
0-400
0-1,400
40
10
0-400
0-1,400
32
13
0-400
0-1,400
35
13
0-400
0-1,400
40
13
10/32
1.7
10/38
1.7
13/28
1.9
13/35
2.1
13/38
1.7
Batériový zdroj NiCd
Napájacie napätie
Kapacita
Hmotnosť
DE9074
V 12
Ah 1.3
kg 0.55
DE9094
14.4
1.3
0.6
DE9098
18
1.3
0.87
Batériový zdroj NiCd
Napájacie napätie
Kapacita
Hmotnosť
DE9071
V 12
Ah 2.0
kg 0.65
DE9091
14.4
2.0
0.7
DE9095
18
2.0
1.0
Batériový zdroj NiMH
Napájacie napätie
Kapacita
Hmotnosť
DE9086
V 12
Ah 2.0
kg 0.65
DE9087
14.4
2.0
0.7
DE9107
VAC 230
min 60
kg 0.4
DE9116
230
60
0.4
Nabíjačka
Napätie siete
Približná doba nabíjania
Hmotnosť
Poistky
náradie 230 V
V tomto návode sú použité nasledovné
symboly:
DE9118
230
60
0.4
10 A v napájacej sieti
Obsah balenia
Balenie obsahuje:
1 Akumulátorovú ručnú vŕtačku/skrutkovač
1 Nabíjačku batérií
2 Batériové zdroje
1 Skrutkovacie nástavce
1 Kufrík na náradie
1 Návod na použitie
1 Výkresovú dokumentáciu
Upozorňuje na riziko poranenia osôb,
skrátenia životnosti náradia alebo jeho
poškodenia v prípade nedodržania
pokynov uvedených v tomto návode.
Upozorňuje na riziko úrazu spôsobeného
elektrickým prúdom.
5
•
•
Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu náradia, jeho častí alebo
príslušenstva.
Pred zahájením pracovných operácií venujte
dostatok času starostlivému prečítaniu a
porozumeniu tomuto návodu.
Vaše náradie DEWALT je chránené
dvojitou izoláciou v súlade s normou
EN 60335; z tohto dôvodu nie je nutná
ochrana zemnením.
Použitie predlžovacieho kábla
Pokiaľ to nie je nevyhnutné, predlžovací kábel
nepoužívajte. Používajte schválený predlžovací
kábel vhodný pre vašu nabíjačku (viď technické
údaje). Minimálny prierez vodiča je 1 mm2.
Maximálna dĺžka je 30 m.
Popis (obr. A)
Vaša akumulátorová vŕtačka/skrutkovač DC727/
DC728/DC729/ DC756/DC757/DC759 je určená
na profesionálne vŕtanie a skrutkovanie.
1 Vypínač s reguláciou otáčok
2 Prepínač chodu vpred/vzad
3 Volič dvoch rýchlostí
4 Volič režimu/prstenec na nastavenie
krútiaceho momentu
5 Nastavenie prstenca
6 Rýchloupínacie skľučovadlo
7 Držiak nástrojov
8 Rukoväť
9 Batériový zdroj
Montáž a nastavenie
•
•
•
Pred prevádzaním montáže
a nastavenia vždy vyberte batériový
zdroj.
Pred vložením alebo vybratím
batérie náradie vždy vypnite.
Používajte iba batériové zdroje
a nabíjačky DEWALT.
Batériový zdroj (obr. A & B)
Nabíjanie batériového zdroja
• Batériový zdroj (9) nabijete tak, že ho vložíte
do nabíjačky (11) spôsobom znázorneným
na obrázku a nabíjačku zapnete.
Uistite sa, či je batériový zdroj v nabíjačke úplne
usadený, ale netlačte naňho. Červený indikátor
nabíjania (12) začne blikať. Po približne
1 hodine indikátor blikať prestane a zostane
trvale svietiť. Batériový zdroj je teraz úplne
nabitý a nabíjačka sa automaticky prepojí do
vyrovnávacieho režimu. Po približne 4 hodinách
sa nabíjačka prepne do udržiavacieho režimu
nabíjania. Batériový zdroj je možné kedykoľvek
vybrať, alebo ho ponechať akokoľvek dlho
vložený v nabíjačke.
• Pokiaľ sa počas nabíjania objavia ťažkosti,
červený indikátor nabíjania začne rýchlo
blikať. Batériový zdroj vyberte a znovu
vložte, alebo skúste použiť iný batériový
zdroj. Pokiaľ i iný batériový zdroj nebude
možné nabíjať, nechajte nabíjačku
otestovať u autorizovaného servisného
zástupcu DEWALT.
• Pokiaľ nabíjačku pripojíte k takému
zdroju napätia ako je generátor alebo
zariadenie konvertujúce jednosmerný prúd
na striedavý (DC/AC konvertor), červený
indikátor nabíjania môže dvakrát bliknúť,
potom vypnite nabíjačku a opäť ju zapnite.
Toto znamená len dočasné ťažkosti zdroja
napätia. Nabíjačka sa automaticky prepojí
späť na normálnu prevádzku.
Nabíjačka
Vaša nabíjačka DE9107 umožňuje nabíjať
batériové zdroje D EWALT NiCd v rozsahu
napätia od 7.2 V do 14.4 V.
Vaša nabíjačka DE9118 umožňuje nabíjať
batériové zdroje D EWALT NiCd v rozsahu
napätia od 7.2 V do 14.4 V.
Vaša nabíjačka DE9116 umožňuje nabíjať
batériové zdroje DEWALT NiCd
a NiMH v rozsahu napätia od 7.2 V do 18 V.
9 Batériový zdroj
10 Blokovacie tlačidlo
11 Nabíjačka
12 Indikátor nabíjania (červený)
Automatické blokovanie vretena
Automatické blokovanie vretena je aktívne,
pokiaľ je nastavený stály prevod. Upínacou
hlavou sa lepšie otáča iba jednou rukou, pričom
druhou sa podopiera prístroj.
Elektrická bezpečnosť
Elektromotor bol skonštruovaný iba pre
jedno napätie. Vždy skontrolujte, či napätie
akumulátora zodpovedá napätiu uvedenému na
výkonovom štítku náradia. Uistite sa, či hodnota
napätia vašej nabíjačky zodpovedá hodnote
napätia vašej zásuvky v stene.
6
Batériový zdroj nenabíjajte, pokiaľ bude
teplota okolia < 4 °C alebo > 40 °C.
Odporučená teplota pre nabíjanie:
približne 24 °C.
Nasadzovanie a vyberanie nástavcov (obr.
A & C)
•
Vkladanie a vyberanie batériového zdroja
• Batériový zdroj zasuňte do rukoväte náradia
(8) až pokým nezacvakne.
• Pokiaľ chcete batériový zdroj vybrať,
stlačte súčasne dve blokovacie tlačidlá (10)
a batériový zdroj z rukoväte (8) vytiahnite
von.
•
•
•
Skľučovadlo roztvorte otočením objímky
(14) proti smeru hodinových ručičiek
a vložte doňho nástavec.
Nástavec zasuňte čo najhlbšie a pred
dotiahnutím ho mierne povytiahnite.
Pevne ho dotiahnite otočením objímky
v smere hodinových ručičiek.
Opačným postupom nástavec vyberte.
Voľba pracovného režimu alebo nastavenie
krútiaceho momentu (obr. D)
Kryt batérie (obr. B)
Ochranný kryt slúži na ochranu kontaktov
odpojeného batériového zdroja. Pokiaľ by
nebol nasadený, mohlo by dôjsť ku skratovaniu
kontaktov kovovými predmetmi a tým
i k poškodeniu batériového zdroja či k vzniku
požiaru.
• Pred vložením batériového zdroja (9)
do nabíjačky alebo do náradia z neho
odstráňte ochranný kryt (13).
• Po vytiahnutí batériového zdroja z nabíjačky
alebo z náradia naňho ihneď nasaďte
ochranný kryt.
Prstenec na reguláciu krútiaceho momentu je pri
tomto náradí možné nastaviť 17 polôh v závislosti
podľa použitej veľkosti skrutiek a materiálov
obrobku. Nastavenie krútiaceho momentu
je popísané v kapitole «Skrutkovanie».
• Voľbu režimu vŕtania alebo nastavenie
krútiaceho momentu preveďte zarovnaním
symbolu alebo čísla na prstenci (4)
s ukazateľom (15) na kryte náradia.
Prepínač chodu vpred/vzad (obr. E)
•
Pred uložením alebo pred prenášaním
odpojeného batériového zdroja sa
uistite, či má nasadený ochranný kryt.
Zvoliť smer otáčania je možné pomocou
prepínača chodu vpred/vzad (2) tak, ako
je znázornené (viď šípky na náradí).
Pred vykonaním zmeny smeru chodu
počkajte, až sa motor celkom zastaví.
Vyrovnávací režim
Vyrovnávací režim napomáha udržovať
optimálnu kapacitu batériového zdroja. Preto
sa odporúča použiť vyrovnávací režim každý
týždeň alebo po každých 10 cykloch nabitia/
vybitia.
• Batériový zdroj nabite vyššie popísaným
spôsobom.
• Pokiaľ indikátor nabíjania prestane blikať,
ponechajte batériu v nabíjačke ešte približne
4 hodiny.
Volič dvoch rýchlostí (obr. F)
Vaše náradie je vybavené dvojrýchlostným
voličom (3) na zmenu pomeru rýchlosti/
krútiaceho momentu.
1 nízka rýchlosť/vysoký krútiaci moment
(vŕtanie väčších otvorov, skrutkovanie)
2 vysoká rýchlosť/nízky krútiaci moment
(vŕtanie menších otvorov)
Rýchlostné rozsahy sú uvedené v technických
dátach.
DE9116 - Odloženie nabíjania zahriata/
studená batéria
Pokiaľ nabíjačka zistí, že je batéria príliš
zahriata, automaticky zaradí funkciu odloženia
nabíjania a pozastaví nabíjanie do tej doby, než
batéria vychladne. Po vychladnutí batérie bude
nabíjačka automaticky pokračovať v jej nabíjaní.
Táto funkcia zaistí udržanie maximálnej
životnosti batérie. V režime odloženia nabíjania
zahriateho/studeného zdroja červený indikátor
(12) bliká striedavo dlho a potom krátko.
Prepínač voľby rýchlosti prepnite vždy
nadoraz vpred alebo vzad.
•
Volič rýchlosti neprepínajte pri plnej rýchlosti
alebo počas používania.
Pokyny na obsluhu
•
•
•
7
Vždy dodržujte bezpečnostné
predpisy a príslušné nariadenia.
Dávajte pozor na umiestenie
elektrického vedenia a potrubia.
Na náradie príliš netlačte.
Zapnutie a vypnutie (obr. A & E)
•
•
•
Ak chcete náradie spustiť, stisnite vypínač
s reguláciou otáčok (1). Otáčky náradia
sú určované tlakom, ktorý je vyvíjaný na
vypínač.
Ak chcete náradie vypnúť, spínač
uvoľnite.
Pokiaľ si prajete náradie zaistiť, presuňte
prepínač chodu vpred/vzad (2) do strednej
polohy.
Čistenie
•
•
•
Vŕtačka je vybavená brzdou,
ktorá náradie zastaví okamžite po
plnom uvoľnení stlačenia vypínača
s reguláciou otáčok.
Ochrana životného prostredia
Triedený odpad. Tento výrobok nesmie
byť likvidovaný spolu s bežným
komunálnym odpadom.
Skrutkovanie (obr. A)
•
•
•
Keď nebudete váš výrobok D EWALT ďalej
potrebovať alebo uplynie lehota jeho životnosti,
nelikvidujte ho spolu s domovým odpadom.
Zaistite likvidáciu tohto výrobku v triedenom
odpade.
Pomocou spínača pre voľbu smeru chodu
(2) zvoľte smer otáčania vpred alebo
vzad.
Prstenec (4) nastavte do polohy 1 a začnite
skrutkovať (nízky krútiaci moment).
Pokiaľ začne spojka príliš rýchlo preklzávať,
pomocou prstenca krútiaci moment podľa
potreby zvýšte.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné
použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu
surovín.
Vŕtanie (obr. A)
•
•
Nabíjačku pred čistením krytov mäkkou
handričkou odpojte od siete.
Pred čistením náradia z neho vytiahnite
batériový zdroj.
Udržujte čisté ventilačné drážky a plastový
kryt pravidelne čistite mäkkou tkaninou.
Prstencom (4) nastavte režim vŕtania.
Zvoľte režim otáčok smerom vpred.
Vŕtanie do kovu
• Pri vŕtaní do kovu používajte mazivo.
Výnimkou je liatina a mosadz, ktoré sa
môžu vŕtať za sucha.
Miestne predpisy môžu upravovať spôsob
likvidácie domácich elektrických spotrebičov
v miestnych zberniach alebo v mieste nákupu
výrobku.
Vŕtanie do dreva
• Používajte vhodné typy vrtákov. Ďalšie
podrobnosti týkajúce sa príslušenstva
získate u svojho značkového predajcu.
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení
ich technickej životnosti. Využite túto bezplatnú
službu a odovzdajte Váš nepoužívaný prístroj
ktorémukoľvek autorizovanému servisnému
stredisku.
Údržba
Vaše elektrické náradie D E WALT bolo
skonštruované tak, aby pracovalo čo najdlhšie s
minimálnymi nárokmi na údržbu. Predpokladom
jeho dlhodobej bezproblémovej funkcie je jeho
pravidelné čistenie a starostlivosť.
Adresu vášho najbližšieho autorizovaného
strediska DEWALT nájdete na zadnej strane
tohto návodu. Zoznam servisných stredísk
D E WALT a podrobnosti o popredajnom
servise nájdete taktiež na internetovej adrese:
www.2helpU.com
Mazanie
Vaše elektrické náradie nevyžaduje žiadne
ďalšie mazanie.
8
Všeobecné bezpečnostné pokyny
Varovanie! Prečítajte si všetky pokyny.
Nedodržanie nižšie uvedených pokynov
môže mať za následok úraz elektrickým
prúdom, vznik požiaru alebo vážne
poranenie. Označenie „výkonné náradie“ vo
všetkých nižšie uvedených upozorneniach
odkazuje na Vaše náradie napájané zo
siete (obsahuje prívodný kábel) alebo
náradie napájané batériami (bez napájacieho
kábla).
NÁVOD SI USCHOVAJTE.
Nabíjateľný batériový zdroj
Pokiaľ prestane batériový zdroj s dlhou
životnosťou dodávať dostatočnú úroveň
výkonu, je treba ho dobiť. Po ukončení jeho
životnosti preveďte jeho likvidáciu tak, aby
nedošlo k ohrozeniu životného prostredia:
• Nechajte náradie v chode, dokiaľ nedôjde k
úplnému vybitiu batérie a potom ju vyberte
z náradia.
• Batérie NiCd a NiMH je možné recyklovať.
Odovzdajte ich prosím dodávateľovi alebo v
miestnej recyklačnej stanici. Zhromaždené
batérie budú vhodne zlikvidované alebo
recyklované.
1
a
b
Vyhlásenie o zhode
c
DC727/DC728/DC729/DC756/DC757/DC759
Spoločnosť D E WALT prehlasuje, že tento
výrobok zodpovedá nasledujúcim normám:
98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC, EN
60745, EN 55014-2, EN 55014, EN 50260, EN
60335, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
2
a
Ak chcete získať podrobnejšie informácie,
kontaktujte prosím spoločnosť DEWALT na dole
uvedenej adrese alebo na adrese uvedenej na
konci tohto návodu.
DC727 DC728 DC729
DC756 DC757 DC759
b
LpA (akustický tlak)
dB(A)*
79
79.6
80.1
LWA (akustický výkon)
dB(A)
92
92.6
93.1
Vibrácie RMS prenášané
* na obsluhu m/s2 < 2.5 < 2.5 < 2.5
KpA (nepresnosť akustického tlaku) 2.8 dB(A)
KWA (nepresnosť akustického výkonu) 2.8 dB(A)
c
d
Technický a vývojový riaditeľ
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40
D-65510, Idstein, Germany
9
Pracovný priestor
Pracovný priestor udržujte v čistote
a dobre osvetlený. Preplnený a neosvetlen
ý pracovný priestor môže spôsobiť úraz.
S výkonným náradím nepracujte vo
výbušných priestoroch, ako sú napríklad
priestory obsahujúce horľavé kvapaliny,
plyny alebo prašné priestory. Náradie je
zdrojom iskrenia, ktoré môže zapáliť prach
alebo výpary.
Pri práci s výkonným náradím držte
deti a okolité osoby mimo jeho dosahu.
Odvrátenie pozornosti môže zapríčiniť
stratu kontroly.
Elektrická bezpečnosť
Zástrčka napájacieho kábla náradia musí
zodpovedať zásuvke. Nikdy akýmkoľvek
spôsobom zástrčku neupravujte. Pri
náradí, ktoré je chránené zemnením,
nepoužívajte akékoľvek redukcie
zástrčiek. Neupraované zástrčky
a zodpovedajúce zásuvky znižujú riziko
vzniku úrazu elektrickým prúdom.
Vyvarujte sa dotyku s uzemnenými
plochami ako je potrubie, radiátory,
sporáky a chladničky. Pri uzemnení
vášho tela vzrastá riziko úrazu elektrickým
prúdom.
Náradie nevystavujte dažďu ani vlhkému
prostrediu. Pokiaľ do náradia vnikne voda,
zvýši sa riziko úrazu elektrickým prúdom.
S napájacím káblom zaobchádzajte
opatrne. Nikdy nepoužívajte napájací
kábel na prenášanie náradia, jeho
posúvanie alebo za neho neťahajte pri
odpojovaní náradia od elektrickej siete.
Napájací kábel držte mimo dosahu
tepelných zdrojov, oleja, ostrých hrán
alebo pohyblivých častí. Poškodené
alebo spletené káble zvyšujú riziko úrazu
elektrickým prúdom.
e
3
a
b
c
d
e
f
g
Pokiaľ s náradím pracujete vo vonkajšom
prostredí, používajte predlžovací kábel
určený do vonkaj-šieho prostredia.
Použitie napájacieho kábla vhodného pre
vonkajšie prostredie znižuje riziko úrazu
elektrickým prúdom.
4
a
Bezpečnosť obsluhy
Zostaňte stále pozorní, sledujte, čo
vykonávate a pri práci s náradím
používajte rozum. S náradím nepracujte
pokiaľ ste unavení alebo pokiaľ ste pod
vplyvom omamných látok, alkoholu
alebo liekov. Chvíľková nepozornosť
pri práci s náradím môže privodiť vážne
zranenie.
Používajte bezpečnostnú výbavu. Vždy
používajte prostriedky na ochranu
sluchu. Bezpečnostná výbava ako je
respirátor, nekĺzavá bezpečnostná obuv,
pevná prilba alebo ochranné slúchadlá
použitá v zodpovedajúcich podmienkach
znižuje riziko úrazu.
Zabráňte náhodnému spusteniu. Pred
tým, ako náradie pripojíte do elektrickej
zásuvky zabezpečte, aby bol hlavný
vypínač vo vypnutej polohe. Prenášanie
náradia s prstom na hlavnom vypínači alebo
pripojenie napájacieho kábla k elektrickému
rozvodu pokiaľ je hlavný vypínač náradia v
polohe zapnuté, môže spôsobiť úraz.
Pred spustením náradia sa vždy uistite,
či nie sú v jeho blízkosti kľúče alebo
nastavovacie prípravky. Kľúče alebo
nastavovacie prípravky zabudnuté na
rotačných častiach náradia môžu spôsobiť
úraz.
Neprekážajte sami sebe. Pri práci
vždy udržujte vhodný a pevný postoj.
To umožní lepšiu ovládateľnosť náradia
v neočakávaných situáciách.
Vhodne sa obliekejte. Nenoste voľné
šatstvo alebo šperky. Vaše vlasy, odev a
rukavice držte mimo dosahu pohyblivých
častí. Voľné šaty, šperky alebo dlhé vlasy
môžu byť pohyblivými dielmi zachytené.
Pokiaľ je náradie vybavené adaptérom na
pripojenie zariadenia na zachytáva-nie
prachu, zaistite jeho správne pripojenie
a riadne fungovanie. Použitie týchto
zariadení môže znížiť nebezpečenstvo
týkajúce sa prachu.
b
c
d
e
f
g
5
a
10
Použitie výkonného náradia a jeho
údržba
Náradie nepreťažujte. Používajte
správny typ náradia pre vašu prácu.
Správny typ náradia bude pracovať lepšie
a bezpečnejšie, ak sa bude používať vo
výkonnostnom rozsahu, pre ktorý bolo
určené.
Pokiaľ nejde hlavný vypínač náradia
zapnúť a vypnúť, s náradím nepracujte.
Akékoľvek náradie s nefunkčným hlavným
vypínačom je nebezpečné a musí byť
opravené.
Pred výmenou akýchkoľvek častí,
príslušenstva či iných pripojených
súčastí, pred prevádzaním servisu alebo
pokiaľ náradie nepoužívate, odpojte ho
od elektrickej siete. Tieto preventívne
bezpečnostné opatrenia znižujú riziko
náhodného spustenia náradia.
Pokiaľ náradie nepoužívate, uložte ho
mimo dosahu detí a zabráňte osobám
neoboznámeným s obsluhou náradia
alebo s týmto návodom, aby s náradím
pracovali. Výkonné náradie je v rukách
nekvalifikovanej obsluhy nebezpečné.
Údržba.Skontrolujte, či náradie nemá
vychýlené alebo rozpojené pohyblivé
časti, zlomené diely alebo akúkoľvek
inú závadu, ktorá môže mať vplyv na
správny chod náradia. Pokiaľ je náradie
poškodené, nechajte ho opraviť. Mnoho
porúch vzniká nedostatočnou údržbou
náradia.
Rezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Riadne udržované rezné nástroje s ostrými
reznými britmi sú menej náchylné na
zanášanie nečistotami a lepšie sa s nimi
manipuluje.
Náradie, príslušenstvo a nástavce
používajte podľa týchto pokynov
a spôsobom, ktorý je určený pre
daný typ náradia. Berte do úvahy aj
prevádzkové podmienky a prácu, ktorú
je nutné vykonať. Použitie náradia za iným
účelom, než ku ktorému je určené môže byť
nebezpečné.
Použitie akumulátorového náradia a jeho
údržba
Pred vložením akumulátora sa uistite,
či je vypínač v polohe vypnuté. Vloženie
akumulátora do náradia so zapnutým
vypínačom spôsobí poruchu alebo úraz.
b
c
d
e
6
a
Nabíjajte iba v nabíjačke určenej
výrobcom. Nabíjačka vhodná pre jeden
typ akumulátora môže pri vložení iného
nevhodného akumulátora spôsobiť požiar.
Výkonné náradie používajte iba
s vyslovene určenými akumulátormi.
Použitie iných typov akumulátorov môže
spôsobiť požiar alebo zranenie.
Pokiaľ akumulátor nepoužívate, držte
ho mimo dosahu kovových predmetov
ako sú kancelárske sponky na papier,
mince, kľúče, klinčeky, skrutky alebo
ďalšie drobné kovové predmety, ktoré
môžu spôsobiť skrat oboch svoriek
akumulátora. Skrat oboch svoriek batérie
môže spôsobiť popáleniny alebo požiar.
Pri nesprávnom skladovaní môže
z batérie unikať kvapalina; vyvarujte
sa kontaktu s touto kvapalinou. Pokiaľ
prídete s kvapalinou náhodne do styku,
zasiahnuté miesto omyte vodou. Pri
zasiahnutí očí zasiahnuté miesto omyte
a vyhľadajte lekársku pomoc. Unikajúca
kvapalina z batérie môže spôsobiť
podráždenie pokožky alebo popáleniny.
Štítky na nabíjačke a batériovom zdroji
Okrem piktogramov uvedených v príručke
môžu štítky na nabíjačke a batériovom zdroji
obsahovať nasledujúce piktogramy:
Nabíjanie batérie.
Batéria nabitá.
Chybná batéria.
Nezasahujte s vodivými
predmetmi.
Poškodený batériový zdroj
nenabíjajte.
Pred použitím si prečítajte návod
na obsluhu.
Používajte iba batériové
zdroje DEWALT, iné typy môžu
explodovať, spôsobiť úraz
a hmotné škody.
Opravy
Vaše náradie nechajte opravovať iba
osobou s príslušnou kvalifikáciou
za použitia výhradne originálnych
náhradných dielov. Tým bude zaistená
bezpečnosť chodu náradia.
Zabráňte styku s vodou.
Doplnkové bezpečnostné pokyny pre
batériové zdroje
Poškodený napájací kábel ihneď
vymeňte.
Nebezpečenstvo vzniku požiaru.
Vyvarujte sa skratovaniu kovových
kontaktov vybratého batériového
zdroja. Batériový zdroj neskladujte ani
ho neprenášajte bez krycích viečok
kontaktov.
•
•
•
Nabíjajte iba v rozmedzí teplôt
4 °C až 40 °C.
Likvidáciu batériového zdroja
prevádzajte s ohľadom na životné
prostredie.
Kvapalina v batérii je 25-30% roztok
hydroxidu draselného, ktorý je veľmi
nebezpečný. Zasiahnuté miesto ihneď
opláchnite vodou. Neutralizujte ho slabou
kyselinou ako je kyselina citrónová alebo
ocot. Ak sú zasiahnuté oči, vyplachujte
ich nepretržite 10 minút vodou. Vyhľadajte
ihneď lekársku pomoc.
Nikdy sa nepokúšajte z akéhokoľvek
dôvodu otvoriť batériu.
Na nabíjanie NiMH batériových zdrojov
DEWALT používajte iba nabíjačky označené
«NiMH» alebo «NiMH + NiCd».
Nevhazujte batérie do ohňa
a nespaľujte ich.
11
Naviac poskytuje servis DEWALT na všetky
vykonávané opravy a vymenené náhradné
diely ďalšiu servisnú záručnú dobu v trvaní
6 mesiacov.
Politika našich služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom
je náš najvyšší cieľ. Kedykoľvek budete
potrebovať radu či pomoc, obráťte sa s dôverou
na náš najbližší servis D EWALT, kde Vám
vyškolený personál poskytne naše služby na
najvyššej úrovni.
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, hobľovacie
nože, brúsne kotúče, pílové listy, pílové kotúče,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo
prístroja poškodené opotrebovaním.
Záruka DEWALT
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto vysoko
kvalitného výrobku D EWALT. Náš záväzok
ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme tiež
naše služby zákazníkom. Preto ponúkame
záručnú dobu ďaleko presahujúcu minimálne
požiadavky vyplývajúce zo zákona.
Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa
– zákazníka v zmysle § 620 Občianskeho
zákonníka a § 429 Obchodného zákonníka.
Patrí k predávanému výrobku zodpovedajúceho
katalógového a výrobného čísla ako jeho
príslušenstvo. Pri každej reklamácii je potrebné
tento záručný list predložiť predávajúcemu, príp.
servisnému stredisku DEWALT poverenému
vykonávaním záručných opráv. Vo vlastnom
záujme si ho preto spolu s originálom dokladu
o nákupe starostlivo uschovajte.
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 30 dní záruku výmeny. Ak sa objaví
v priebehu 30 dní od zakúpenia náradia
akýkoľvek nedostatok podliehajúci záruke, bude
Vám u Vášho obchodníka náradie vymenené
za nové. Vďaka 1 ročnej záruke istoty máte
nárok po dobu 1 roka od zakúpenia prístroja
na bezplatné prehliadky v autorizovanom
servise D E WALT. Zárukou kvality firma
DEWALT garantuje počas trvania záručnej doby
(24 mesiacov pri nákupe pre priamu osobnú
spotrebu, 12 mesiacov pri nákupe pre osobnú
a podnikateľskú činnosť) bezplatné odstránenie
akejkoľvek materiálovej alebo výrobnej chyby
za nasledovných podmienok:
• Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom DEWALT a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených
servisných stredísk D EWALT, ktoré sú
autorizované na vykonávanie záručných
opráv.
• Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými
zariadeniami a príslušenstvom BBW či
Piranha, ktoré je vyslovene odporúčané
ako vhodné na použitie spolu s prístrojom
DEWALT.
• Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
• Motor prístroja nebol preťažovaný a nie
sú badateľné žiadne známky poškodenia
vonkajšími vplyvmi.
• Do prístroja nebolo zasahované
nepovolanou osobou. Osoby povolané
tvoria personál poverených servisných
stredísk DEWALT, ktoré sú autorizované
na vykonávanie záručných opráv.
DEWALT ponúka rozsiahlu sieť autorizovaných
servisných opravovní a zberných stredísk. Ich
zoznam nájdete na záručnom liste. Ďalšie
informácie týkajúce sa servisu môžete získať
na dole uvedených telefónnych číslach a na
internetovej adrese www.2helpU.com.
Black & Decker
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
+421 2 446 38 121, 3
Fax:
+421 2 446 38 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
02/2007
zst00047262 - 09-07-2007
12
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
13
DC727 / 728 / 729 / 756 / 757 / 759
E13891 / 477046-00
www.2helpU.com
14
21 - 07 - 04
TYP.
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
IČO: ………………………...........................…..
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
02/07
Popis
poruchy
Download PDF

advertising