DC756 | DeWalt DC756 CORDLESS DRILL Type 10 instruction manual

372000 - 70 EST
DC727KA
DC728
DC729
DC756
DC757
DC759
Eesti keel
(Originaaljuhend)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
6
17
6
4
5
3
2
1
8
7
9
9
10
12
11
A
3
B
14
4
C
4
D
2
3
1
2
E
F
G
5
EESTI KEEL
JUHTMEVABA TRELL/KRUVIKEERAJA
DC727KA/DC728/DC729/DC756/DC757/DC759
Õnnitleme!
Valisite DEWALTi elektritööriista. Aastatepikkused kogemused tootearenduse ja innovatsiooni vallas
teevad DEWALTist ühe kõige usaldusväärsema partneri professionaalsete elektritööriistade kasutajatele.
Tehnilised andmed
V
DC727KA DC728
12
14,4
10
10
DC729
18
10
DC756
12
10
DC757
14,4
10
DC759
18
10
0–400
0-1 400
35
10
0–400
0-1 400
40
10
0–400
0-1 400
35
13
0–400
0-1 400
40
13
0–400
0–1400
44
13
10/25
1,4
10/32
1,4
10/38
1,4
13/28
1,4
13/35
1,4
13/38
1,4
75
3
94
3
75
3
94
3
75
3
94
3
75
3
94
3
75
3
94
3
75
3
94
3
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
Pinge
Tüüp
Koormuseta kiirus
1. käik
2. käik
Max pöördemoment
Padruni maht
Maksimaalne puurimisvõimsus
terases/puidus
Mass (ilma akuta)
min-1
min-1
Nm
mm
0–400
0–1400
32
10
mm
kg
LPA (helirõhk)
KPA (helirõhu määramatus)
LWA (helivõimsus)
KWA (helivõimsuse määramatus)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise vektori summa) mõõdetud vastavalt EN 60745:
Metalli puurimine
Vibratsioonitase
ah,D =
m/s²
< 2,5
< 2,5
< 2,5
Määramatus K =
m/s²
1,5
1,5
1,5
Löökmehhanismita kruvimine
Vibratsioonitase
ah,D =
m/s²
< 2,5
< 2,5
< 2,5
Määramatus K =
m/s²
1,5
1,5
1,5
Selles infolehes esitatud vibratsioonitase on
mõõdetud kooskõlas standardis EN 60745 esitatud
standardiseeritud testmeetodiga ning seda võib
kasutada tööriistade võrdlemisel. Seda võib
kasutada mõju esmasel hindamisel.
HOIATUS. Märgitud vibratsiooni mõju
kehtib tööriista tavalise kasutamise
korral. Kuid kui tööriista kasutatakse
erinevate tööde jaoks, erinevate
lisaseadmetega või kui tööriist on
halvasti hooldatud, võivad vibratsiooni
mõjuväärtused olla erinevad. Sellisel
juhul võib kogu tööaja kestel mõjuv
vibratsioon olla märkimisväärselt
tugevam.
Vibratsiooni mõjuaja arvestusel
tuleb arvesse võtta ka aega, mil
tööriist on välja lülitatud või pöörleb
6
vabakäigul ning tööd ei tee. See võib
märkimisväärselt vähendada kogu
tööaja kestel mõjuvat vibratsiooni.
Määratlege täiendavad
ohutusmeetmed, mis on vajalikud
kasutaja kaitsmiseks vibratsiooni
tagajärgede eest: elektritööriistade
ja tarvikute hooldus, käte hoidmine
soojas ja tööprotsesside korraldus.
EESTI KEEL
Aku
Aku tüüp
Pinge
Mahutavus
Mass
Aku
Aku tüüp
Pinge
Mahutavus
Mass
V
Ah
kg
DE9075
NiCd
12
2,4
0,65
DE9092
NiCd
14,4
2,4
0,7
DE9096
NiCd
18
2,4
0,97
DE9071
NiCd
12
2,0
0,65
DE9091
NiCd
14,4
2,0
0,7
V
Ah
kg
DE9501
NiMH
12
2,6
0,68
DE9502
NiMH
14,4
2,6
0,7
DE9503
NiMH
18
2,6
0,97
DE9140
Li-Ion
14,4
2,0
0,58
DE9180
Li-Ion
18
2,0
0,68
Laadija
Võrgupinge
Aku tüüp
Ligikaudne laadimisaeg
min
Mass
kg
VAC
DE9116
230
NiCd/NiMH
40
(2,0 Ah akud)
0,4
DE9135
230
NiCd/NiMH/Li-Ion
40
(2,0 Ah akud)
0,52
230 V tööriistad
10 amprit, elektrivõrgus
DE9095
NiCd
18
2,0
0,97
Kaitsmed:
Mõisted. Ohutusjuhised
Allpool toodud määratlused kirjeldavad iga
märksõna raskusastet. Palun lugege juhendit ja
pöörake tähelepanu nendele sümbolitele.
OHT. Tähistab eelseisvat ohtlikku
olukorda, mis, kui seda mitte
vältida, lõpeb surma või raske
kehavigastusega.
HOIATUS. Osutab potentsiaalselt
ohtlikule olukorrale, mis juhul, kui seda
ei väldita, võib põhjustada surma või
tõsiseid vigastusi.
ETTEVAATUST. Tähistab võimalikku
ohuolukorda – kui seda ei väldita, võib
tagajärjeks olla väike või mõõdukas
kehavigastus.
MÄRKUS: Tähistab praktikat, mis
pole seotud isikuvigastustega,
ent mis mittevältimise korral võib
põhjustada varalist kahju.
EÜ vastavusdeklaratsioon
DC727KA/DC728/DC729/DC756/DC757/DC759
DEWALT kinnitab, et tehniliste andmete osas
kirjeldatud tooted vastavad järgmistele nõuetele:
98/37/EÜ (kuni 28 dets. 2009), 2006/42/EÜ (alates
29. dets. 2009), EN 60745-1, EN 60745-2-1,
EN 60745-2-2.
Need tooted vastavat ka direktiivi 2004/108/EÜ
nõuetele. Lisateabe saamiseks võtke ühendust
ettevõttega DEWALT alltoodud aadressil või vt
kasutusjuhendi tagakülge.
Allakirjutanu vastutab tehnilise toimiku koostamise
eest ning kinnitab ülalöeldut ettevõte DEWALT
poolt.
Tähistab elektrilöögi ohtu.
Tähistab tuleohtu.
Horst Grossmann
Tehnika ning tootearenduse asepresident
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Saksamaa
05.08.2009
7
EESTI KEEL
HOIATUS. Vähendamaks
vigastusriske, lugege tähelepanelikult
kasutusjuhendit.
Elektriliste tööriistade üldise
ohutushoiatused
HOIATUS! Lugege läbi kõik
ohutushoiatused ja juhised. Kõigi
juhiste täpne järgimine aitab vältida
elektrilöögi, tulekahju ja/või raske
kehavigastuse ohtu.
HOIDKE KÕIK HOIATUSED JA JUHISED
TULEVIKU HUVIDES ALLES
Hoiatustes kasutatud mõiste „elektritööriist” viitab
võrgutoitel töötavatele (juhtmega) ja akutoitel
töötavatele (juhtmeta) elektritööriistadele.
1) TÖÖKOHA OHUTUS
a) Tööala peab olema puhas ja hästi
valgustatud. Korrast ära ja pimedad
tööalad võivad põhjustada õnnetusi.
b) Ärge kasutage elektrilisi tööriistu
kohtades, kus on plahvatuse oht, nt
kergestisüttivate vedelike, gaaside või
tolmu läheduses. Elektritööriistad tekitavad
sädemeid, mis võivad süüdata tolmu või
aurud.
c) Elektrilise tööriista kasutamise ajal ärge
lubage lähedusse lapsi ega kõrvalisi
isikuid. Tähelepanu hajumisel võite
kaotada kontrolli tööriista üle.
2) ELEKTRIOHUTUS
a) Elektritööriista pistikud peavad vastama
vooluvõrgule. Ärge kunagi muutke
pistikut mis tahes moel. Ärge kasutage
maandatud elektritööriistade puhul
adapterpistikut. Muutmata kujul pistikud ja
kontaktid vähendavad elektrilöögi ohtu.
b) Vältige kehalist kontakti maandatud
pindadega nagu torud, radiaatorid,
pliidid ja külmkapid. Elektrilöögi oht
tõuseb, kui keha on maandatud.
c) Vältige elektritööriistade vihma kätte või
märgadesse tingimustesse sattumist.
Elektritööriista sattunud vesi suurendab
elektrilöögi ohtu.
d) Ärge väärkasutage toitejuhet. Ärge
kunagi kasutage seadme toitejuhet selle
kandmiseks, tõmbamiseks või pistiku
eemaldamiseks seinakontaktist. Kaitske
juhet kuumuse, õli, teravate nurkade
ja liikuvate osade eest. Kahjustatud või
sassis juhtmed suurendavad elektrilöögi
ohtu.
e) Kui kasutate tööriista välitingimustes,
kasutage kindlasti välitingimusteks
8
ettenähtud pikendusjuhet. Välistöödeks
sobivate kaablite kasutamine vähendab
elektrilöögi ohtu.
f) Kui elektritööriista niisketes
tingimustes kasutamine on vältimatu,
kasutage lekkevoolukaitset (RCD).
Lekkevoolukaitsme kasutamine vähendab
elektrilöögi ohtu.
3) ISIKLIK OHUTUS
a) Säilitage valvsus, jälgige mida teete
ja kasutage elektritööriista mõistlikult.
Ärge kasutage elektritööriista väsimuse
korral või alkoholi, narkootikumide
või arstimite mõju all olles. Kui
elektritööriistaga töötamise ajal tähelepanu
kas või hetkeks hajub, võite saada raskeid
kehavigastusi.
b) Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke
alati kaitseprille. Isikukaitsevahendid,
nagu tolmumask, libisemiskindlad
jalanõud, kiiver või kõrvakaitsevahendid,
vähendavad õigetes tingimustes kasutades
isikuvigastusi.
c) Vältige soovimatut käivitumist.
Veenduge, et enne tööriista vooluvõrku
ja/või aku külge ühendamist on
käivituslüliti väljalülitatud asendis.
Kandes tööriista, sõrm lülitil, või ühendades
vooluvõrku tööriista, mille lüliti on
tööasendis, kutsute esile õnnetusi.
d) Enne elektritööriista sisselülitamist
eemaldage kõik reguleerimisvõtmed ja
mutrivõtmed. Tööriista pöörleva osa külge
jäetud mutrivõti või mõni muu võti võib
tekitada kehavigastusi.
e) Ärge küünitage. Säilitage pidevalt
korralik toetuspind ja tasakaal. See
tagab parema kontrolli tööriista üle
ettearvamatutes situatsioonides.
f) Kandke nõuetekohast riietust. Ärge
kandke lotendavaid rõivaid ega ehteid.
Hoidke juuksed, riided ja kindad eemal
liikuvatest osadest. Laiad riided, ehted või
pikad juuksed võivad jääda liikuvate osade
vahele.
g) Kui seadmetega on kaasas
tolmueraldusliidesed ja
kogumisseadmed, veenduge, et need
on ühendatud ja õigesti kasutatavad.
Tolmukogumisseadme kasutamine võib
vähendada tolmuga seotud ohte.
4) ELEKTRILISTE TÖÖRIISTADE KASUTAMINE
JA HOOLDUS
a) Ärge koormake elektritööriista üle.
Kasutage konkreetseks otstarbeks
sobivat elektritööriista. Elektritööriist
EESTI KEEL
b)
c)
d)
e)
f)
g)
töötab paremini ja ohutumalt võimsusel, mis
on tööks ette nähtud.
Ärge kasutage tööriista, kui seda ei saa
lülitist sisse ja välja lülitada. Elektritööriist,
mida ei saa juhtida lülitist, on ohtlik ja vajab
remonti.
Enne seadistuste tegemist, lisaseadmete
vahetamist või tööriista ladustamist
eemaldage tööriist vooluvõrgust ja/
või eemaldage aku. Need ennetavad
ohutusmeetmed vähendavad tööriista
juhusliku käivitumise ohtu.
Pikemaks seisma jäänud elektritööriistu
hoidke lastele kättesaamatus kohas.
Mitte lubada tööriista kasutada inimestel,
kes pole saanud vastavat väljaõpet
või pole lugenud kasutusjuhendit.
Oskamatutes kätes võivad elektritööriistad
olla väga ohtlikud.
Elektritööriistu tuleb hooldada.
Kontrollige, et liikuvad osad ei oleks
paigast ära ega kiiluks kinni, et ei
esineks kahjustusi ega muid asjaolusid,
mis võiksid elektrilise tööriista tööd
mõjutada. Kahjustuste korral laske
tööriista enne edasist kasutamist
remontida. Tööriistade halb hooldamine
põhjustab palju õnnetusi.
Hoidke lõiketerad terava ja puhtana.
Õigesti hooldatud, teravate servadega
lõikeriistad kiiluvad väiksema tõenäosusega
kinni ja neid on lihtsam juhtida.
Kasutage elektritööriista, lisaseadmeid
ja otsikud jne. vastavalt käesolevas
juhendis toodule, võttes arvesse nii
tööpiirkonda kui tehtava töö iseloomu.
Elektrilise tööriista mittesihipärasel
kasutamisel võib tekkida ohtlik olukord.
5) AKUTÖÖRIISTA KASUTAMINE JA HOOLDUS
a) Laadimiseks kasutage ainult tootja poolt
heaks kiidetud laadijat. Ühte tüüpi aku
laadimiseks kasutatav laadija võib teist tüüpi
aku puhul tekitada tuleohu.
b) Kasutage elektritööriistades ainult
konkreetsele seadmele mõeldud
akusid. Teist tüüpi akude kasutamine võib
põhjustada vigastus- ja tuleohu.
c) Kui akut ei kasutata, hoidke seda eemal
metallesemetest nagu nt kirjaklambrid,
mündid, võtmed, naelad, kruvid või
muudest metallesemetest, mis võivad
luua ühenduse kahe klemmi vahel.
Lühiühenduse tekitamine aku klemmide
vahel võib põhjustada põletushaavu või
tulekahju.
d) Väärkasutamise korral võib akust
lekkida vedelikke; vältige nendega
kokkupuudet. Kui kokkupuude toimub,
loputage kokkupuutekohta veega. Kui
vedelik satub silma, pöörduge koheselt
arsti poole. Akust lekkinud vedelik võib
põhjustada ärritust ja põletushaavu.
6) HOOLDUS
a) Laske tööriista korrapäraselt hooldada
kvalifitseeritud remonditöökojas ja
kasutage ainult originaalvaruosi. Nii
tagate tööriista ohutuse.
Täiendavad ohutuseeskirjad
trellpuuride kasutamisel
• Kandke kõrvakaitsmeid. Liigne müra võib
kahjustada kõrvakuulmist.
• Hoidke elektritööriista töötamise ajal ainult
isoleeritud käepidemetest, kui teete tööd,
mille käigus võib lõikeketas puutuda kokku
varjatud juhtmetega või oma toitekaabliga.
• Voolu all oleva juhtmega kokkupuutumisel
satuvad voolu alla ka elektritööriista lahtised
metallosad, andes kasutajale elektrilöögi.
• Kasutage klambreid või muud viisi, et
töödetail kindlalt fikseerida ja seda toetada.
Kui hoiate töödetaili käsitsi või keha vastas, on
see ebastabiilne ja võib põhjustada tööriista
üle kontrolli kaotamist.
• Kandke kaitseprille või muid
silmakaitsmeid. Puurimistööd põhjustavad
laastude lendamist. Lendavad osakesed
võivad põhjustada jäädavaid silmavigastusi.
• Terad ja tööriistad muutuvad töötamise
ajal kuumaks. Kandke nende puudutamisel
kindaid.
• Hoidke käepidemed kuivad, puhtad, õli- ja
määrdevabad. Soovitatav on kasutada
kummikindaid. See võimaldab tööriista
paremini juhtida.
Muud riskid
Trellpuuride kasutamisega kaasnevad järgmised
riskid.
– Seadme pöörlevate või kuumade osade vastu
puutumisel võivad tekkida vigastused.
Vaatamata asjakohaste ohutusnõuete järgimisele
ja ohutusseadmete kasutamisele ei õnnestu
teatavaid riske vältida. Need on järgmised.
– Kuulmiskahjustused.
– Sõrmede muljumise oht lisatarvikute
vahetamisel.
– Tervisekahjustuste oht, mis on tingitud puidu
töötlemisel tekkiva tolmu sissehingamisest.
9
EESTI KEEL
– Lendavatest osakestest põhjustatud
kehavigastusoht.
– Pikaajalisest kasutamisest põhjustatud
kehavigastusoht.
Tähistused tööriistal
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid.
Enne kasutamist lugege
kasutusjuhendit.
KUUPÄEVAKOODI ASUKOHT
Kuupäevakood, mis sisaldab seadme
tootmisaastat, on prinditud seadme korpuse aku
kinnituspesale.
Näiteks:
2010 XX XX
Tootmisaasta
Kõikide akulaadijate täiendavad ohutusjuhised
HOIDKE NEED JUHISED ALLES. Kasutusjuhend
sisaldab olulisi ohutus- ja käitamisjuhised
akulaadijatele DE9116/DE9135.
• Enne laadija kasutamist lugege kõiki juhiseid
ja pöörake tähelepanu laadija, aku ja seadme
märgistele.
OHT. Elektrilöögi oht.
Laadimisklemmide pinge on 230 V.
Ärge katsuge klemme voolu juhtivate
esemetega. Tagajärjeks võib olla
elektrišokk või elektrilöök.
HOIATUS. Elektrišoki oht. Laadijasse
ei tohi sattuda vedelikke. See võib
põhjustada kasutajale elektrišoki.
ETTEVAATUST. Põletuste oht.
Vigastusohu vältimiseks kasutage
ainult DEWALT laaditavaid akusid.
Teised akud võivad plahvatada ning
põhjustada isikuvigastusi ja kahjusid.
ETTEVAATUST. Kui laadija on
ühendatud vooluvõrguga, võib
metallist võõrkeha kokkupuude
laadimisklemmidega tekitada
lühiühenduse. Elektrit juhtivad metallist
võõrkehad on nt terasvill, alumiiniumist
foolium; materjalid, mis sisaldavad
metallosakesi, peab hoidma eemal
laadija avaustest. Kui aku pole laadijas,
eemaldage laadija vooluvõrgust. Enne
laadija puhastamist eemaldage see
vooluvõrgust.
• ÄRGE üritage laadida akut laadijaga,
10
mida pole käesolevas kasutusjuhendis
nimetatud. Seadme aku ja laadija on mõeldud
koos kasutamiseks.
• Need laadijad on mõeldud ainult DEWALTi
akude laadimiseks. Muu kasutusviis võib
põhjustada tule- või elektrilöögiohu.
• Laadija ei tohi kukku puutuda lume ega
vihmaga.
• Laadija eemaldamisel vooluvõrgust
tõmmake see pesast välja, tõmmates seda
pistikust, mitte toitekaablist. See vähendab
elektripistiku ja toitekaabli vigastamise ohtu.
• Veenduge, et toitekaabel on paigaldatud
nii, et keegi sellele peale ei astuks ega
selle otsa ei komistaks, muidu võib kaabel
pingule tõmbudes kahjustusi saada.
• Kasutage pikendusjuhet ainult siis, kui
see on vältimatu. Vale pikendusjuhtme
kasutamine võib põhjustada tule-, elektrišoki
või elektrilöögi ohtu.
• Ärge asetage laadija peale esemeid
ega ärge asetage laadijat pehmetele
pindadele, mis võivad blokeerida laadija
ventilatsiooniavad – see võib põhjustada
laadija ülekuumenemise. Asetage
laadija eemale kuumusallikatest. Laadija
ventilatsiooniavad asuvad seadme korpuse all
ja peal.
• Ärge kasutage laadijat, kui selle kaabel või
pistik on saanud kahjustada. Sellisel juhul
vahetage need esimesel võimalusel välja.
• Ärge kasutage laadijat, kui see on saanud
tugeva löögi, kukkunud maha või saanud
kahjustada ükskõik millisel moel. Viige see
volitatud hoolduskeskusesse.
• Ärge võtke laadijat koos lahti; kui tekib
vajadus laadijat hooldada või remontida,
viige see volitatud hoolduskeskusesse.
Seadme uuesti kokkupanemine võib
põhjustada elektrišoki-, elektrilöögi- või
tuleohtu.
• Enne laadija puhastamist eemaldage see
vooluvõrgust. See vähendab elektrišoki
ohtu. Ainult aku eemaldamine seda ohtu ei
vähenda.
• ÄRGE KUNAGI üritage ühendada kokku 2
laadijat.
• Laadija on mõeldud tavalise
230 V majapidamisvoolu jaoks. Ärge
üritage seda kasutada mõnel teisel
pingetugevusel. See ei käi autolaadija kohta.
HOIDKE NEED JUHISED ALLES
EESTI KEEL
Laadijad
Laadija DE9116 on võimeline laadima
7,2–18 V NiCd ja NiMH akusid.
Laadija DE9135 on võimeline laadima
7,2–18 V NiCd, NiMH või Li-Ion akusid.
Need laadijad ei vaja seadistamist ning need on
loodud nii, et kasutamine oleks võimalikult lihtne.
Aku laadimine
OHT. Elektrilöögi oht.
Laadimisklemmide pinge on 230 volti.
Ärge katsuge klemme voolu juhtivate
esemetega. Elektrilöögi ja elektrišoki
oht.
lülitub laadija automaatselt laadimisrežiimi. See
funktsioon aitab tagada aku maksimaalse eluea.
AINULT LI-ION AKUD
Li-Ion on sisseehitatud elektroonilise
kaitsesüsteemiga (Electronic Protection System),
mis kaitseb akut ülekoormuse, ülekuumenemise ja
täieliku tühjakslaadimise eest.
Elektroonilise kaitsesüsteemi rakendudes lülitub
tööriist automaatselt välja. Kui see juhtub, asetage
Li-Ion aku laadijasse ja oodake, kuni see on
täielikult laetud.
Kõikide akude täiendavad ohutusjuhised
1. Enne aku sisestamist ühendage akulaadija
(11) sobiva vooluallikaga.
Kui tellite asendusakut, siis veenduge, et lisate
tellimusse ka katalooginumbri ja pinge.
2. Sisestage aku laadijasse. Punane märgutuli
hakkab vilkuma (laadimine), mis näitab, et
laadimisprotsess on alanud.
Uued akud ei ole eelnevalt täis laetud. Enne
aku ja akulaadija kasutamist lugege allpool
toodud ohutusjuhiseid. Seejärel toimige vastavalt
laadimisjuhistele.
3. Laadimisprotsess on lõppenud, kui punane
märgutuli JÄÄB PÕLEMA. Aku on valmis
kasutamiseks või selle võib jätta laadijasse.
MÄRKUS. Selleks, et tagada NiCd, NiMH ja Li-Ion
akude parim sooritusvõime ja pikim eluiga, laadige
akusid enne esmast kasutamist vähemalt 10 tundi.
Laadimisprotsess
Vt allpool olevat tabelit, et näha aku laadimisolekut.
Laadimisolek
laadimine
täielikult laetud
kuuma/külma aku viivitusaeg
vahetage aku
probleem
––––
–––––––––––
–– – –– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Automaatvärskendus
Automaatvärskenduse režiim võrdsustab või
tasakaalustab individuaalseid elemente akus selle
mahutavuse tipul. Akusid peaks värskendama iga
nädal või siis, kui aku tööaeg on lühenenud.
Värskendamiseks asetage aku laadijasse
nagu tavaliselt. Jätke aku laadijasse vähemalt
10 tunniks.
Kuuma/külma aku viivitusaeg
Kui laadija tuvastab, et aku on liiga külm või liiga
kuum, käivitub automaatselt viivitusaeg, mis ei
lase laadimist alustada enne, kui aku temperatuur
on jõudnud sobivasse vahemikku. Seejärel
LUGEGE KÕIKI JUHISEID
• Ärge laadige akusid ega kasutage neid
plahvatusohtlikus keskkonnas, näiteks
tuleohtlike vedelike, gaaside või tolmu
läheduses. Aku sisestamine või eemaldamine
laadijast võib süüdata tolmu või aurud.
• Kasutage akude laadimiseks ainult DEWALTi
laadijaid.
• ÄRGE visake või kastke akusid vette või
teistesse vedelikesse.
• Ärge säilitage või kasutage akut ja seadet
keskkonnas, mille temperatuur võib
kerkida üle 40 ˚C (105 °F) (nt suvisel ajal
kuuris või metallhoones).
OHT. Ärge üritage akut kunagi avada.
Kui aku korpus on mõranenud või
saanud kahjustada, ärge sisestage
seda laadijasse. Ärge lömastage,
kukutage maha ega kahjustage akut.
Ärge kasutage akut või laadijat, kui
see on saanud tugeva löögi, kukkunud
maha, sellest on üle sõidetud või
see on saanud ükskõik milliseid
kahjustusi (nt läbistatud naelaga,
löödud haamriga, astutud peale).
Tagajärjeks võib olla elektrišokk või
elektrilöök. Kahjustada saanud akud
peab tagastama hoolduskeskusesse
ümbertöötlemiseks.
ETTEVAATUST. Kui tööriista ei
kasutata, asetage see stabiilsele
pinnale, kus seda ei ähvarda
11
EESTI KEEL
maha- või ümberkukkumise oht.
Suure akuga tööriistad võivad seista
püstiasendis toetatuna akule, kuid neid
on lihtne ümber ajada.
1. Enne aku (9) asetamist laadijasse või tööriista
eemaldage akukate (13).
2. Pärast aku eemaldamist laadijast või tööriistast
katke klemmid koheselt akukattega.
NIKKEL-KAADMIUM- (NICD) JA NIKKELMETALLHÜDRIIDAKUSID (NIMH) PUUDUTAVAD
OHUTUSNÕUDED
• Ärge põletage akut isegi siis, kui see on
saanud tõsiselt kahjustada või täielikult
kulunud. Aku võib tules plahvatada.
• Akuelemendid võivad vähesel määral
lekkida, kui akut kasutatakse suure
koormuse all või ekstreemsetes
keskkonnatingimustes. See ei viita aku
tõrkele.
Kui välimine tihend on katki:
a. ja akuvedelik satub nahale, peske
saastunud kohta rohke vee ja seebiga
mitme minuti vältel.
b. ja akuvedelik satub silma, loputage
silmi puhta veega vähemalt 10 minutit
ja pöörduge koheselt arsti poole.
(Meditsiiniline märkus: vedelik sisaldab
25–35% kaaliumhüdroksiidi.)
LIITIUM-IOONAKUDE (LI-ION) TÄIENDAVAD
OHUTUSJUHISED
• Ärge põletage akut isegi siis, kui see on
saanud tõsiselt kahjustada või täielikult
kulunud. Aku võib tules plahvatada. Liitiumioonaku põlemisel tekivad mürgised aurud ja
materjalid.
• Kui aku sisemus satub nahale, peske
saastunud ala koheselt pehme seebi
ja veega. Kui akuvedelik satub silma, siis
loputage silma veega 15 minutit või seni, kuni
ärritus kaob. Kui meditsiiniline abi osutub
tarvilikuks, siis aku elektrolüüdid koosnevad
orgaanilisest vedelast karbonaadist ja
liitiumsooladest.
• Aku avatud elemendid võivad põhjustada
hingamisteede ärritusi. Tagage värske õhk.
Kui sümptomid püsivad, pöörduge arsti poole.
HOIATUS. Põletuste oht. Akuvedelik
võib kokkupuutel sädemete või tulega
süttida.
Aku kate (jn B)
Seadmega on kaasas akukate, millega saab
katta mahavõetud aku klemmid. Kui akukatet
pole paigaldatud, võivad erinevad metallesemed
tekitada klemmides lühiühenduse, põhjustades
tuleohu ja kahjustades akut.
12
HOIATUS. Eemaldatud aku hoiule
panemisel või transportimisel
veenduge, et akukate on paigaldatud.
Aku (joon. A)
AKU TÜÜP
DC729 ja DC759 töötavad 18-voldiste akudega
(NiCd, NiMH, Li-Ion).
DC728 ja DC757 töötavad 14,4-voldiste akudega
(NiCd, NiMH, Li-Ion).
DC727KA ja DC756 töötavad 12-voldiste akudega
(NiCd, NiMH).
Hoiustussoovitused
1. Parim koht hoiustamiseks on kuiv ja jahe
ning sinna ei paista otsene päikesevalgus,
samuti ei tohi keskkond olla liiga kuum
või külm. Akude parima sooritusvõime ja
maksimaalse eluea tagamiseks hoiustage akut
toatemperatuuril.
MÄRKUS. Li-Ion akud peaks enne hoiustamist
olema täis laetud.
2. Pikaajaline hoiustamine ei kahjusta akut ega
laadijat. Õigetes tingimustes on neid võimalik
hoiustada kuni 5 aastat.
Laadija ja aku märgised
Lisaks kasutusjuhendis kasutatud piltkirjadele on
aku ja laadija varustatud järgmiste märgistega.
Enne kasutamist lugege
kasutusjuhendit.
Aku laeb
Aku on täis laetud
Aku on vigane
Kuuma/külma aku viivitusaeg
Ärge katsuge klemme voolu juhtivate
esemetega.
Ärge laadige kahjustada saanud akut
EESTI KEEL
Kasutage ainult DEWALTi akusid; teised
akud võivad plahvatada ja põhjustada
kehavigastusi ning muid kahjusid.
Vältige kokkupuudet veega.
ÄRGE kasutage niisketes tingimustes ega
tuleohtlike gaaside või vedelike läheduses.
ÄRGE laske lastel tööriista puutuda.
Kogenematute kasutajate puhul on vajalik
juhendamine.
1 Kiiruselüliti
Defektiga kaablid tuleb koheselt välja
vahetada.
Laadige üksnes temperatuuril 4 °C kuni
40 °C.
2 Pöörlemissuuna liugur
3 Käigulüliti
4 Režiimivalits/pöördemomendi regulaator
5 Reguleerimisrõngas
6 Võtmeta padrun
Kõrvaldage aku keskkonnasõbralikul
moel.
Ärge põletage NiMH-, NiCd+ ja Li-Ionakusid.
7 Tööriistahoidik
8 Käepide
9 Aku
10 Vabastusnupud
11 Laadija
12 Laadimise märgutuli (punane)
Laeb NiMH- ja NiCd-elementidega
akusid.
Spindli automaatlukusti
Laeb Li-Ion-elementidega akusid.
Spindli automaatlukusti on rakendatud, kui
jõuülekanne seisab. Padrunihülssi saab hõlpsalt
ühe käega keerata, nii et teine hoiab seadet.
Laadimisaega vt tehnilistest andmetest.
Elektriohutus
Pakendi sisu
Pakend sisaldab:
1 juhtmevaba puur/kruvikeeraja
1 akulaadija
2 akut
1 varustuse kast
1 kasutusjuhend
1 detailjoonis
MÄRKUS. N-seeria mudelitega ei ole kaasas
akusid ja laadijaid.
• Kontrollige, et tööriist, selle osad või lisad ei
oleks transpordil kahjustada saanud.
• Võtke enne kasutamist aega, et kasutusjuhend
põhjalikult läbi lugeda ja endale selgeks teha.
Kirjeldus (joonis A)
HOIATUS. Ärge kunagi ehitage
elektritööriista ega selle ühtki osa
ümber. Tagajärjeks võib olla kahjustus
või kehavigastus.
Elektrimootor on välja töötatud vaid kindla pingega
töötamiseks. Kontrollige alati, et akupinge vastaks
andmesildile märgitud väärtusele.
Samuti veenduge, et laadija pinge vastab
elektrivõrgu pingele.
Teie DEWALTi laadija on vastavalt
EN 60335 topeltisolatsiooniga; seega ei
ole maandusjuhet vaja.
Kui voolujuhe on vigastatud, tuleb see vahetada
spetsiaalselt DEWALTi hooldusorganisatsiooni
poolt ettevalmistatud voolujuhtme vastu.
Pikendusjuhtme kasutamine
Pikendusjuhet tohib kasutada ainult
hädavajalikkuse korral. Kasutage heakskiidetud
pikendusjuhet, mis sobib laadija sisendvõimsusega
(vaadake tehnilist informatsiooni). Minimaalne
juhtme suurus on 1 mm2; maksimaalne lubatud
pikkus on 30 m.
Kasutades kaablirulli, kerige see alati täielikult lahti.
ETTENÄHTUD OTSTARVE
Akutrell/kruvikeeraja DC727KA/DC728/DC729/
DC756/DC757/DC759 on mõeldud kergemateks
puurimistöödeks ja kruvide keeramiseks.
13
EESTI KEEL
KOKKUPANEK JA SEADISTAMINE
•
•
•
HOIATUS.
Enne kokkupanemist või reguleerimist
eemaldage alati aku.
Enne aku paigaldamist või eemaldamist
lülitage tööriist alati välja.
Kasutage ainult DEWALTi akusid ja
laadijaid.
Aku eemaldamine/sisestamine
tööriista (joon. A)
HOIATUS. Et vähendada raskete
kehavigastuste ohtu, tuleb
elektritööriist enne seadistamist,
lisaseadmete/tarvikute paigaldamist
ja eemaldamist välja lülitada ning
aku seadme küljest ära võtta.
Ettevaatamatu käivitamine võib
põhjustada vigastuse.
AKU PAIGALDAMINE TÖÖRIISTA
KÄEPIDEMESSE
1. Joondage tööriista alus käepideme sees oleva
õnarusega.
• Valige reguleerimisrõngaga (4) puurimisrežiim
või sobiv pöördemoment vastavalt korpusel
olevale sümbolile või numbrile.
Pöörlemissuuna liugur (joon. C)
• Edasi- või tagasisuuna valimiseks liigutage
liugurit (2) (vt tööriistal asuvat noolt).
HOIATUS. Enne pöörlemissuuna
muutmist oodake alati, et mootor oleks
täielikult peatunud.
Käigulüliti (joonis F)
Kiiruse/pöördemomendi reguleerimiseks on
tööriistal käigulüliti (3).
1 väike kiirus / suur pöördemoment
(suurte aukude puurimine, kruvide keeramine)
2 väike kiirus / väike pöördemoment
(väiksemate aukude puurimine)
Õige kiiruse leidmiseks vaadake tehnilisi andmeid.
HOIATUS.
• Lükake käigulüliti alati lõpuni ette või taha.
• Kasutamise ajal või täiskiirusel ärge vahetage
käike.
KASUTAMINE
2. Libistage aku käepidemesse ja vajutage
sellele, kuni see lukustub oma kohale.
HOIATUS. Et vähendada raskete
kehavigastuste ohtu, tuleb
elektritööriist enne seadistamist või
lisaseadmete/tarvikute paigaldamist
ja eemaldamist välja lülitada ja
vooluvõrgust eemaldada.
AKU EEMALDAMINE TÖÖRIISTAST
1. Vajutage vabastusnuppe (10) ja tõmmake aku
tööriista käepidemest välja.
2. Sisestage aku laadijasse, nagu on kirjeldatud
käesoleva kasutusjuhendi vastavas jaotises.
Otsiku sisestamine ja eemaldamine (jn A)
• Avage padrun, keerates hülssi (14)
vastupäeva, ja sisestage puuriotsik.
• Asetage puuriotsik hülssi nii sügavale kui
võimalik ja kergitage kergelt enne pingutamist.
• Keerake kõvasti kinni, keerates hülssi
päripäeva.
• Puuriotsiku eemaldamiseks toimige
vastupidises järjekorras.
Töörežiimi valimine ja pöördemomendi
reguleerimine (joonis D)
Tööriista regulaatoril on 17 asendit
pöördemomendi seadmiseks vastavalt
kruvimõõdule ja materjalile. Lähemat teavet
väändemomendi reguleerimise kohta vaadake
jaotisest „Kruvide keeramine“.
14
Kasutusjuhised
•
•
•
HOIATUS.
Alati järgi turvalisusnõudeid ja eeskirju.
Pidage meeles torude ja juhtmestiku
asukohti.
Rakendage tööriistale ainult kerget survet.
Õige käte asend (joon. A, G)
HOIATUS. Raskete kehavigastuste
ohu vähendamiseks kasutage ALATI
õiget käte asendit (nagu näidatud
joonisel).
HOIATUS. Raskete kehavigastuste
ohu vähendamiseks hoidke ALATI
tööriistast tugevalt kinni, et vältida selle
äkilisi liikumisi.
Õige hoideasend nõuab, et üks käsi on korpuse all
ja teine käsi põhikäepidemel (8).
EESTI KEEL
Sisse- ja väljalülitamine (joonised A ja E)
• Tööriista käivitamiseks vajutage kiiruslülitit (1).
Kiiruslülitile avaldatav surve määrab tööriista
kiiruse.
• Tööriista peatamiseks vabastage lüliti.
• Tööriista väljalülitatud asendis lukustamiseks
seadke edasi/tagasiliugur (2) keskasendisse.
HOIATUS. Trell on varustatud
piduriga, mis peatab tööriista niipea,
kui kiirusregulaator on täielikult
vabastatud.
Kruvide keeramine (joonis A)
• Valige edasi- või tagasisuunaline pöörlemine,
kasutades liugurit (2).
• Keerake rõngas (4) asendisse 1 ja alustage
kruvide keeramist (väike pöördemoment)
• Kui põrkmehhanism aktiveerub liiga ruttu,
reguleerige rõnga abil pöördemomenti
vastavalt vajadusele suuremaks.
Puurimine (joonis A)
• Keerake rõngas (4) puurimisasendisse.
• Valige pärisuund.
Metalli puurimine
• Metallide puurimisel kasutage lõikemääret.
Seda ei kasutata malmi või messingi puhul,
mida puuritakse kuivalt.
Puidu puurimine
• Kasutage sobivat puuriotsikut.
HOOLDUS
Teie DEWALTi tööriist on loodud pikaajaliseks
kasutamiseks minimaalse hoolduse juures. Et
tööriist teid pikka aega korralikult teeniks, tuleb
seda nõuetekohaselt hooldada ja korrapäraselt
puhastada.
HOIATUS. Et vähendada raskete
kehavigastuste ohtu, tuleb
elektritööriist enne seadistamist,
lisaseadmete/tarvikute paigaldamist
ja eemaldamist välja lülitada ning
aku seadme küljest ära võtta.
Ettevaatamatu käivitamine võib
põhjustada vigastuse.
Aku pole hooldatav. Laadija sees pole
hooldatavaid osi.
Määrimine
Teie elektritööriist ei vaja lisamäärimist.
Puhastamine
HOIATUS. Puhuge mustus ja tolm
korpusest kuiva õhuga välja niipea,
kui näete ventilatsiooniavade) ümber
kogunenud tolmu või mustust. Kandke
selle töö tegemisel heakskiidetud
kaitseprille ja tolmumaski.
HOIATUS. Ärge kunagi kasutage
tööriista mittemetallist osade
puhastamiseks lahusteid või muid
kemikaale. Kõnealused kemikaalid
võivad nõrgendada tööriista neis
osades kasutatud materjale. Kasutage
vaid veega või pehme seebiga
niisutatud lappi. Ärge kunagi laske
vedelikel sattuda tööriista sisse; ärge
kunagi kastke tööriista või selle osi
vedeliku sisse.
LAADIJA PUHASTAMISE JUHISED
HOIATUS. Elektrišoki oht. Enne
laadija puhastamist eemaldage see
vahelduvvooluvõrgust. Mustuse ja
määrde võib laadija pealt eemaldada
kasutades lappi või mitte-metallist
pehmet harjakest. Ärge kasutage vett
või puhastusvahendeid.
Lisavarustus
HOIATUS. Muid lisaseadmeid kui
DEWALTi poolt pakutavaid ei ole koos
selle tootega testitud ja seetõttu võib
selliste lisaseadmete kasutamine
käesoleva tööriistaga olla ohtlik.
Kehavigastuste ohu vähendamiseks
tuleb selle tootega kasutada ainult
DEWALTi soovitatud lisaseadmeid.
Sobilike tarvikute kohta teabe saamiseks
konsulteerige edasimüüjaga.
15
EESTI KEEL
Keskkonnakaitse
Lahuskogumine. Seda toodet ei tohi
kõrvaldada koos olmejäätmetega.
Kui ühel päeval leiate, et teie D EWALTi toode on
muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist, ärge
visake seda ära koos olmeprügiga. Viige toode
vastavasse kogumispunkti.
Kasutatud toodete ja pakendite
lahuskogumine aitab materjale ringlusesse
võtta ja taaskasutada. Kasutatud
materjalide taaskasutamine aitab vältida
keskkonna kahjustamist ja vähendab
toorainevajadusi.
Kohalikud määrused võivad ette näha
elektroonikaromude lahuskogumist
majapidamistest kas jäätmejaamadesse või
jaemüüja poolt, kellelt ostate uue toote.
D EWALT pakub võimalust D EWALTi toodete
tagasivõtmiseks ja ringlussevõtuks pärast
kasutusea lõppu. Selle teenuse kasutamiseks viige
toode tagasi volitatud hooldustöökotta, kus see
meie nimel tagasi võetakse.
Lähima volitatud hooldustöökoja leidmiseks võite
pöörduda D EWALTi kohalikku esindusse, mille
aadressi leiate käesolevast kasutusjuhendist.
Samuti on D EWALTi volitatud remonditöökodade
nimekiri ja müügijärgse teeninduse detailid
ning kontaktid leitavad internetis aadressil:
www.2helpU.com.
Laetav aku
Seda pika elueaga akut peab laadima, kui see
ei anna enam piisavalt energiat töödeks, mis
olid varem lihtsad. Aku tehnilise eluea lõppedes
kõrvaldage akud keskkonnasõbralikul viisil:
• Tühjendage aku täielikult, seejärel eemaldage
see tööriistast.
• Li-Ion, NiCd ja NiMH elemendid on
ümbertöödeldavad. Viige akud seadme
edasimüüjale või ohtlike jäätmete
kogumispunkti. Kogutud akud kõrvaldatakse
keskkonnasõbralikul moel või töödeldakse
ümber.
16
РУССКИЙ ЯЗЫК
АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ/ВИНТОВЕРТ
DC727KA/DC728/DC729/DC756/DC757/DC759
Поздравляем Вас!
Вы выбрали электрический инструмент фирмы DEWALT. Тщательная разработка изделий,
многолетний опыт фирмы по производству электроинструментов, различные усовершенствования
сделали электроинструменты DEWALT одними из самых надежных помощников для
профессионалов.
Технические характеристики
Напряжение
В
Тип
Число оборотов х.х.
1-я скорость
об/мин
2-я скорость
об/мин
Макс. крутящий момент
Нм
Патрон
мм
Максимальный диаметр сверления
в металле/дереве
мм
Вес (без аккумулятора)
кг
LpA (звуковое давление)
KρA (погрешность измерения
звукового давления)
LWA (акустическая мощность)
КWA (погрешность измерения
акустической мощности)
DC727KA DC728
12
14,4
10
10
DC729
18
10
DC756
12
10
DC757
14,4
10
DC759
18
10
0–400
0-1,400
32
10
0–400
0-1,400
35
10
0–400
0-1,400
40
10
0–400
0-1,400
35
13
0–400
0-1,400
40
13
0–400
0-1,400
44
13
10/25
1,4
10/32
1,4
10/38
1,4
13/28
1,4
13/35
1,4
13/38
1,4
дБ(A)
75
75
75
75
75
75
дБ(А)
дБ(А)
3
94
3
94
3
94
3
94
3
94
3
94
дБ(А)
3
3
3
3
3
3
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем осям), измеренных в соответствии со стандартом EN 60745:
Сверление в металле
Значения вибрационного воздействия
ah, D =
м/с²
< 2,5
< 2,5
< 2,5
< 2,5
< 2,5
< 2,5
Погрешность K =
м/с²
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
Заворачивание без удара
Значения вибрационного воздействия
ah =
м/с²
< 2,5
< 2,5
< 2,5
< 2,5
< 2,5
< 2.5
Погрешность K =
м/с²
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
Уровень вибрации, указанный в данном
информационном листке, был рассчитан
по стандартному методу тестирования
в соответствии со стандартом EN60745 и может
использоваться для сравнения инструментов
разных марок. Он может также использоваться
для предварительной оценки воздействия
вибрации.
ВНИМАНИЕ: Заявленная величина
вибрации относится только
к основным видам применения
инструмента. Однако, если
инструмент применяется не по
основному назначению, с другими
принадлежностями или содержится
в ненадлежащем порядке, уровень
вибрации будет отличаться от
указанной величины. Это может
значительно увеличить воздействие
вибрации в течение всего периода
работы инструментом.
При оценке уровня воздействия
вибрации необходимо также
учитывать время, когда
инструмент находился
в выключенном состоянии или
когда он включен, но не выполняет
какую-либо операцию. Это может
значительно уменьшить уровень
воздействия в течение всего
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
периода работы инструментом.
Определите дополнительные
меры предосторожности
для защиты оператора от
воздействия вибрации, такие как:
тщательный уход за инструментом
и принадлежностями, содержание
рук в тепле, организация рабочего
места.
Аккумулятор
Тип аккумулятора
Напряжение
Емкость
Вес
Аккумулятор
Тип аккумулятора
Напряжение
Емкость
Вес
В
Ач
кг
DE9075
NiCd
12
2,4
0,65
DE9092
NiCd
14,4
2,4
0,7
DE9096
NiCd
18
2,4
0,97
DE9071
NiCd
12
2,0
0,65
DE9091
NiCd
14,4
2,0
0,7
В
Ач
кг
DE9501
NiMH
12
2,6
0,68
DE9502
NiMH
14,4
2,6
0,7
DE9503
NiMH
18
2,6
0,97
DE9140
Li-Ion
14,4
2,0
0,58
DE9180
Li-Ion
18
2,0
0,68
Зарядное устройство
Напряжение сети
В перем. тока
Тип аккумулятора
Приблизительное
время зарядки
мин.
Вес
кг
DE9116
230
NiCd/NiMH
DE9135
230
NiCd/NiMH/Li-Ion
40
(Аккумуляторы 2,0 Ач)
0,4
40
(Аккумуляторы 2,0 Ач)
0,52
Минимальные электрические предохранители:
Инструменты 230 В
Определения: Предупреждения безопасности
Следующие определения указывают на степень
важности каждого сигнального слова. Прочтите
руководство по эксплуатации и обратите
внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному
исходу или получению тяжелой
травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжелой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
18
DE9095
NiCd
18
2,0
0,97
10 ампер, электросеть
которая может привести
к получению травмы легкой или
средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной
травмы, которая, однако, может
привести к повреждению
электроинструмента.
Риск поражения электрическим
током!
Огнеопасность!
РУССКИЙ ЯЗЫК
Декларация соответствия ЕС
DC727KA/DC728/DC729/DC756/DC757/DC759
DEWALT заявляет, что продукты, обозначенные
в разделе «Технические характеристики»,
разработаны в полном соответствии со
стандартами: 2006/42/ЕС, EN 60745-1,
EN 60745-2-1, EN 60745-2-2.
Данные продукты также соответствуют
Директиве 2004/108/EC. За дополнительной
информацией обращайтесь по указанному
ниже адресу или по адресу, указанному на
последней странице руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы DEWALT.
Хорст Гроссманн (Horst Grossmann)
Вице-президент по инженерным разработкам
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
05.08.2009
ВНИМАНИЕ: Внимательно
прочтите руководство по
эксплуатации для снижения риска
получения травмы.
Общие правила
безопасности при работе
с электроинструментами
ВНИМАНИЕ! Перед началом работы
внимательно прочтите все правила
безопасности и инструкции.
Несоблюдение всех перечисленных
ниже правил безопасности
и инструкций может привести
к поражению электрическим током,
возникновению пожара и/или получению
тяжелой травмы.
СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Термин «Электроинструмент» во всех
приведенных ниже указаниях относится
к Вашему сетевому (с кабелем) или
аккумуляторному (беспроводному)
электроинструменту.
1) БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА
a) Содержите рабочее место
в чистоте и обеспечьте хорошее
освещение. Плохое освещение или
беспорядок на рабочем месте может
привести к несчастному случаю.
b) Не используйте
электроинструменты, если
есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко
воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. В процессе работы
электроинструмент создает искровые
разряды, которые могут воспламенить
пыль или горючие пары.
c) Во время работы
с электроинструментом не
подпускайте близко детей или
посторонних лиц. Отвлечение
внимания может вызвать у Вас потерю
контроля над рабочим процессом.
2) ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
a) Вилка кабеля электроинструмента
должна соответствовать
штепсельной розетке. Ни в коем
случае не видоизменяйте вилку
электрического кабеля. Не
используйте соединительные
штепсели-переходники,
если в силовом кабеле
электроинструмента есть
провод заземления. Использование
оригинальной вилки кабеля
и соответствующей ей штепсельной
розетки уменьшает риск поражения
электрическим током.
b) Во время работы
с электроинструментом
избегайте физического контакта
с заземленными объектами, такими
как трубопроводы, радиаторы
отопления, электроплиты
и холодильники. Риск поражения
электрическим током увеличивается,
если Ваше тело заземлено.
c) Не используйте электроинструмент
под дождем или во влажной среде.
Попадание воды в электроинструмент
увеличивает риск поражения
электрическим током.
d) Бережно обращайтесь
с электрическим кабелем. Ни в коем
случае не используйте кабель для
переноски электроинструмента
или для вытягивания его вилки
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
e)
f)
из штепсельной розетки. Не
подвергайте электрический
кабель воздействию высоких
температур и смазочных веществ;
держите его в стороне от острых
кромок и движущихся частей
электроинструмента. Поврежденный
или запутанный кабель увеличивает
риск поражения электрическим током.
При работе с электроинструментом
на открытом воздухе используйте
удлинительный кабель,
предназначенный для наружных
работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом
воздухе, снижает риск поражения
электрическим током.
При необходимости работы
с электроинструментом во
влажной среде используйте
источник питания, оборудованный
устройством защитного
отключения (УЗО). Использование УЗО
снижает риск поражения электрическим
током.
3) ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) При работе
с электроинструментами будьте
внимательны, следите за тем, что
Вы делаете, и руководствуйтесь
здравым смыслом. Не используйте
электроинструмент, если
Вы устали, а также находясь
под действием алкоголя
или понижающих реакцию
лекарственных препаратов и других
средств. Малейшая неосторожность
при работе с электроинструментами
может привести к серьезной травме.
b) При работе используйте средства
индивидуальной защиты. Всегда
надевайте защитные очки.
Своевременное использование
защитного снаряжения, а именно:
пылезащитной маски, ботинок на
нескользящей подошве, защитного
шлема или противошумных наушников,
значительно снизит риск получения
травмы.
c) Не допускайте непреднамеренного
запуска. Перед тем, как подключить
электроинструмент к сети и/
или аккумулятору, поднять
или перенести его, убедитесь,
что выключатель находится
в положении «выключено». Не
переносите электроинструмент
20
d)
e)
f)
g)
с нажатой кнопкой выключателя
и не подключайте к сетевой розетке
электроинструмент, выключатель
которого установлен в положение
«включено», это может привести
к несчастному случаю.
Перед включением
электроинструмента снимите
с него все регулировочные или
гаечные ключи. Регулировочный
или гаечный ключ, оставленный
закрепленным на вращающейся части
электроинструмента, может стать
причиной тяжелой травмы.
Не пытайтесь дотянуться до
слишком удаленных поверхностей.
Всегда твердо стойте на ногах,
сохраняя равновесие. Это позволит
Вам не потерять контроль при
работе с электроинструментом
в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим
образом. Во время работы не
надевайте свободную одежду
или украшения. Следите за тем,
чтобы Ваши волосы, одежда или
перчатки находились в постоянном
отдалении от движущихся частей
инструмента. Свободная одежда,
украшения или длинные волосы
могут попасть в движущиеся части
инструмента.
Если электроинструмент
снабжен устройством сбора
и удаления пыли, убедитесь, что
данное устройство подключено
и используется надлежащим
образом. Использование устройства
пылеудаления значительно снижает
риск возникновения несчастного случая,
связанного с запыленностью рабочего
пространства.
4) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ И
ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Не перегружайте
электроинструмент. Используйте
Ваш инструмент по назначению.
Электроинструмент работает
надежно и безопасно только при
соблюдении параметров, указанных
в его технических характеристиках.
b) Не используйте
электроинструмент, если его
выключатель не устанавливается
в положение включения или
выключения. Электроинструмент
РУССКИЙ ЯЗЫК
c)
d)
e)
f)
g)
с неисправным выключателем
представляет опасность и подлежит
ремонту.
Отключайте электроинструмент
от сетевой розетки и/или
извлекайте аккумулятор перед
регулированием, заменой
принадлежностей или при
хранении электроинструмента.
Такие меры предосторожности
снижают риск случайного включения
электроинструмента.
Храните неиспользуемые
электроинструменты
в недоступном для детей месте
и не позволяйте лицам, не
знакомым с электроинструментом
или данными инструкциями,
работать с электроинструментом.
Электроинструменты представляют
опасность в руках неопытных
пользователей.
Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте
точность совмещения и легкость
перемещения подвижных
частей, целостность деталей
и любых других элементов
электроинструмента,
воздействующих на его работу.
Не используйте неисправный
электроинструмент, пока он не
будет полностью отремонтирован.
Большинство несчастных
случаев являются следствием
недостаточного технического ухода за
электроинструментом.
Следите за остротой
заточки и чистотой режущих
принадлежностей. Принадлежности
с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают
работу менее утомительной.
Используйте электроинструмент,
аксессуары и насадки
в соответствии с данным
Руководством и с учетом
рабочих условий и характера
будущей работы. Использование
электроинструмента не по назначению
может создать опасную ситуацию.
5) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АККУМУЛЯТОРНЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ И ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Заряжайте аккумулятор
зарядным устройством указанной
производителем марки. Зарядное
устройство, которое подходит
b)
c)
d)
к одному типу аккумуляторов, может
создать риск возгорания в случае
его использования с аккумуляторами
другого типа.
Используйте электроинструменты
только с предназначенными для
них аккумуляторами. Использование
аккумулятора какой-либо другой марки
может привести к возникновению
пожара и получению травмы.
Держите не используемый
аккумулятор подальше от
металлических предметов, таких
как скрепки, монеты, ключи,
гвозди, шурупы, и других мелких
металлических предметов,
которые могут замкнуть контакты
аккумулятора. Короткое замыкание
контактов аккумулятора может
привести к получению ожогов или
возникновению пожара.
В критических ситуациях из
аккумулятора может вытечь
жидкость (электролит); избегайте
контакта с кожей. Если жидкость
попала на кожу, смойте ее водой.
Если жидкость попала в глаза,
обращайтесь за медицинской
помощью. Жидкость, вытекшая
из аккумулятора, может вызвать
раздражение или ожоги.
6) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
a) Ремонт Вашего
электроинструмента должен
производиться только
квалифицированными
специалистами с использованием
идентичных запасных частей. Это
обеспечит безопасность Вашего
электроинструмента в дальнейшей
эксплуатации.
Дополнительные правила
безопасности при работе
дрелями
• Надевайте защитные наушники.
Воздействие шума может привести
к потере слуха.
• Держите электроинструмент только
за изолированные поверхности
при выполнении работ, во время
которых режущая принадлежность
может задеть скрытую проводку или
кабель подключения к электросети.
Контакт насадки с находящимся
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
под напряжением проводом делает
непокрытые изоляцией металлические
части электроинструмента также
«живыми», что создает опасность удара
электрическим током.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
• Используйте струбцины или
другие приспособления для
фиксации обрабатываемой
детали, устанавливая их только
на неподвижной поверхности. Если
держать обрабатываемую деталь
руками или с упором в собственное
тело, то можно потерять контроль над
инструментом или обрабатываемой
деталью.
Код даты, который также включает год
изготовления, отштампован на поверхности
корпуса, образующей узел соединения между
инструментом и аккумулятором.
• Надевайте защитные очки или другие
средства защиты глаз. При сверлении
частицы материала разлетаются во все
стороны. Разлетающиеся частицы могут
повредить глаза.
Важные инструкции по
безопасности для всех
зарядных устройств
• Сверла и инструменты в процессе
работы сильно нагреваются.
Прикасайтесь к ним, предварительно
надев перчатки.
СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ: Данное
руководство содержит важные инструкции
по эксплуатации и технике безопасности для
зарядных устройств DE9116/DE9135.
• Следите, чтобы руки были сухими,
чистыми и без следов масла или
смазки. Настоятельно рекомендуется
использовать резиновые перчатки.
Это улучшит контроль над
инструментом.
Остаточные риски
Следующие риски являются характерными при
использовании дрелей:
– Травмы в результате касания горячих или
вращающихся частей инструмента.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных устройств,
некоторые остаточные риски невозможно
полностью исключить. К ним относятся:
– Ухудшение слуха.
– Риск защемления пальцев при смене
насадок.
– Ущерб здоровью в результате вдыхания
пыли при работе с деревом.
– Риск получения травмы от
разлетающихся частиц.
– Риск получения травмы, связанный
с продолжительным использованием
инструмента.
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ
Пример:
2010 XX XX
Год изготовления
• Перед началом эксплуатации зарядного
устройства прочитайте все инструкции
и ознакомьтесь с предупредительными
символами на зарядном устройстве,
аккумуляторе и продукте, работающем
от аккумулятора.
ОПАСНО: Опасность смерти от
электрического тока. На клеммах
подзарядки напряжение 230 В. Не
касайтесь клемм токопроводящими
предметами. Это может привести
к поражению электрическим током
или смерти от электрического
тока.
ВНИМАНИЕ: Опасность поражения
электрическим током. Не
допускайте попадания жидкости
внутрь зарядного устройства.
Это может привести к поражению
электрическим током.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность
получения ожога. Для снижения
риска получения травмы,
заряжайте только аккумуляторы
марки DEWALT. Аккумуляторы
других марок могут взорваться,
что приведет к получению
травмы или повреждению
электроинструмента.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
В определенных условиях, когда
22
РУССКИЙ ЯЗЫК
зарядное устройство подключено
к электросети, открытые
контакты подзарядки внутри его
корпуса могут быть закорочены
посторонним материалом.
Не допускайте попадания
токопроводящих материалов,
таких как тонкая стальная
стружка, алюминиевая фольга
и слой металлических частиц,
и другие подобные материалы,
в гнезда зарядного устройства.
Всегда отключайте зарядное
устройство от электросети, если
в его гнезде нет аккумулятора.
Отключайте зарядное устройство
от электросети перед чисткой.
• НЕ пытайтесь заряжать аккумулятор
зарядными устройствами марок, не
указанных в данном руководстве.
Зарядное устройство и аккумулятор
специально разработаны для совместного
применения.
• Данные зарядные устройства
не предусмотрены для зарядки
аккумуляторов других марок, кроме
DEWALT. Попытка зарядить аккумулятор
другой марки может привести к риску
возникновения пожара, поражения
электрическим током или смерти от
электрического тока.
• Не подвергайте зарядное устройство
воздействию дождя или снега!
• Отключайте зарядное устройство
от электросети, вынимая вилку из
розетки, а не потянув за кабель! Это
снизит риск повреждения электрической
вилки и кабеля.
• Располагайте кабель таким
образом, чтобы на него нельзя было
наступить, споткнуться о него, или
иным способом повредить или сильно
натянуть!
• Используйте удлинительный
кабель только в случае крайней
необходимости! Использование
несоответствующего удлинительного
кабеля может создать риск возникновения
пожара,поражения электрическим током
или смерти от электрического тока.
• Не кладите на верхнюю часть
зарядного устройства какойлибо предмет и не ставьте
зарядное устройство на мягкую
поверхность, это может блокировать
вентиляционные прорези и вызвать
чрезмерный внутренний нагрев!
Располагайте зарядное устройство
вдали от источника тепла. Вентиляция
зарядного устройства происходит через
прорези, устроенные в верхней и нижней
частях кожуха.
• Не эксплуатируйте зарядное
устройство, если его кабель или вилка
повреждены – сразу же заменяйте
поврежденные детали.
• Не эксплуатируйте зарядное
устройство, если оно получило
повреждение вследствие сильного
удара или падения или иного
внешнего воздействия! Обращайтесь
в авторизованный сервисный центр.
• Не разбирайте зарядное устройство
самостоятельно; обращайтесь
в авторизованный центр для
проведения технического
обслуживания или ремонта!
Неправильная сборка может привести
к риску поражения электрическим током
или смерти от электрического тока.
• Перед каждой операцией чистки
отключайте зарядное устройство
от электросети. Это снизит риск
поражения электрическим током.
Извлечение аккумулятора из зарядного
устройства не приводит к снижению
этого риска.
• НИКОГДА не пытайтесь подключать 2
зарядных устройства одновременно!
• Зарядное устройство рассчитано на
работу от стандартной бытовой
электросети напряжением 230 В.
Не пытайтесь подключать его
к источнику с другим напряжением.
Данное указание не относится
к автомобильному зарядному устройству.
СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ
Зарядные устройства
Зарядное устройство DE9116 предназначено
для зарядки NiCd и NiMH аккумуляторов
напряжением в диапазоне от 7,2 В до18 В.
Зарядное устройство DE9135 предназначено
для зарядки NiCd, NiMH или Li-Ion
аккумуляторов напряжением в диапазоне от
7,2 В до18 В.
Данные зарядные устройства не требуют
регулировки и являются наиболее простыми
в эксплуатации.
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
Процедура зарядки
ОПАСНО: Опасность смерти от
электрического тока. На клеммах
подзарядки напряжение 230 В. Не
касайтесь клемм токопроводящими
предметами. Опасность поражения
электрическим током или смерти
от электрического тока!
1. Подключите вилку зарядного устройства
(11) к соответствующей сетевой розетке
прежде, чем вставить аккумулятор.
2. Вставьте аккумулятор в зарядное
устройство. Красный индикатор зарядки
начнет непрерывно мигать, указывая на
начало процесса зарядки.
Чтобы подзарядить Ваш аккумулятор, вставьте
его в зарядное устройство, как обычно.
Оставьте аккумулятор в зарядном устройстве
минимум на 10 часов.
Пауза для согревания/
охлаждения аккумулятора
Если зарядное устройство определит, что
аккумулятор чрезмерно охлажден или
нагрет, автоматически инициируется пауза
для согревания/охлаждения, в течение
которой аккумулятор достигает оптимальной
для зарядки температуры. Затем зарядное
устройство автоматически переключается на
режим зарядки. Данная функция увеличивает
максимальный срок службы аккумулятора.
3. После завершения зарядки красный
индикатор переходит в режим
непрерывного свечения. Аккумулятор
полностью заряжен и его можно
использовать с инструментом или оставить
в зарядном устройстве.
Литий-ионные аккумуляторы спроектированы
по Электронной Защитной Системе, которая
защищает аккумулятор от перегрузки,
перегрева или глубокой разрядки.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для достижения максимальной
производительности и продления срока
службы NiCd, NiMH и Li-Ion аккумуляторов,
перед первым использованием заряжайте
аккумулятор не менее 10-ти часов.
При срабатывании Электронной Защитной
Системы инструмент автоматически
отключится. Если это произошло, поместите
литий-ионный аккумулятор в зарядное
устройство до его полной зарядки.
Процесс зарядки
Важные инструкции по
безопасности для всех
аккумуляторов
Состояние заряда аккумулятора смотрите
в приведенной ниже таблице:
Состояние заряда
зарядка
полностью заряжен
пауза для
согревания/охлаждения
аккумулятора
замените аккумулятор
проблема
––––
–––––––––––
–– – –– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Автоматическое
поддержание заряда
Режим автоматического поддержания
заряда обеспечивает выравнивание заряда
или дополнительную зарядку каждого
элемента аккумулятора до полного уровня
заряда. Аккумуляторы следует подзаряжать
еженедельно или в том случае, если они не
обеспечивают достаточную мощность для
работ, которые ранее выполнялись легко
и быстро.
24
ЛИТИЙ-ИОННЫЕ (LI-ION) АККУМУЛЯТОРЫ
При заказе аккумуляторов для замены, не
забывайте указывать их номер по каталогу
и напряжение.
Извлеченный из упаковки аккумулятор заряжен
не полностью. Перед началом эксплуатации
аккумулятора и зарядного устройства, прочтите
нижеследующие инструкции по безопасности.
Затем приступайте к установленной процедуре
зарядки.
ПРОЧТИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ
• Не заряжайте и не используйте
аккумулятор во взрывоопасной
атмосфере, например, в присутствии
легко воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. При установке или
извлечении аккумулятора из зарядного
устройства пыль или газы могут
воспламениться.
• Заряжайте аккумуляторы только
зарядными устройствами DEWALT.
• НЕ брызгайте и не погружайте в воду
или другие жидкости.
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Не храните и не используйте
инструмент и аккумулятор в местах,
в которых температура может
достичь или превысить 40 °С
(например, наружные навесы или
строения из металла в летнее время).
ОПАСНО: Ни в коем случае
не пытайтесь разобрать
аккумулятор. Не вставляйте
в зарядное устройство
аккумулятор с треснутым
или поврежденным корпусом.
Не разбивайте, не бросайте
и не ломайте аккумулятор. Не
используйте аккумуляторы или
зарядные устройства, которые
подверглись воздействию
резкого удара, удара при падении,
попали под тяжелый предмет
или были повреждены какимлибо другим образом (например,
проткнуты гвоздем, попали под
удар молотка или под ноги). Это
может привести к поражению
электрическим током или
смерти от электрического тока.
Поврежденные аккумуляторы
должны возвращаться в сервисный
центр на переработку.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Кладите
не используемый инструмент
набок на устойчивую
поверхность в месте, в котором
он не создает опасность, что
о него могут споткнуться
и упасть. Некоторые
инструменты с аккумуляторами
больших размеров ставятся на
аккумулятор в вертикальном
положении, но их легко опрокинуть.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ НИКЕЛЬ-КАДМИЕВЫХ
(NICD) И НИКЕЛЬ-МЕТАЛЛ-ГИДРИДНЫХ
(NIMN) АККУМУЛЯТОРОВ
• Не сжигайте аккумулятор, даже если
он сильно поврежден или полностью
изношен. Аккумулятор в огне может
взорваться.
• Под действием сложных условий
эксплуатации или температуры
возможна незначительная утечка
жидкости (электролита) из
аккумулятора. Это не указывает на
неисправность.
a. и аккумуляторная жидкость попала на
кожу, сразу же смойте ее водой с мылом
в течение нескольких минут.
b. и аккумуляторная жидкость попала
в глаза, промывайте их чистой
водой в течение минимум 10 минут
и обратитесь за медицинской помощью.
(Справка для врача: Жидкость
представляет собой 25-30% раствор
гидроксида калия).
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЛИТИЙ-ИОННЫХ
(LI-ION) АККУМУЛЯТОРОВ
• Не сжигайте аккумулятор, даже если
он сильно поврежден или полностью
изношен. Аккумулятор в огне может
взорваться. При горении литий-ионных
аккумуляторов выделяются токсичные
пары и частицы.
• Если содержимое аккумулятора
попало на кожу, немедленно промойте
пораженный участок водой с мягким
мылом. Если аккумуляторная
жидкость попала в глаз, промывайте
открытый глаз в течение 15 минут,
пока не исчезнет раздражение. Если
необходимо обратиться за медицинской
помощью, медиков следует поставить
в известность, что аккумуляторный
электролит состоит из смеси жидкого
органического карбоната и солей лития.
• Содержимое открытых элементов
аккумулятора может вызывать
раздражение органов дыхания.
Обеспечьте приток свежего воздуха. Если
симптомы сохраняются, обратитесь за
медицинской помощью.
ВНИМАНИЕ: Опасность получения
ожога. Аккумуляторная жидкость
может воспламениться при
попадании искры или пламени.
Колпачок аккумулятора
(Рис. B)
Защитный колпачок, служащий для
предохранения контактов отсоединенного
аккумулятора, входит в комплект поставки.
Без установленного защитного колпачка
посторонние металлические предметы могут
вызвать короткое замыкание контактов, что
может привести к пожару или повреждению
аккумулятора.
Однако, если повреждено наружное
уплотнение:
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
1. Снимите защитный колпачок (13) прежде,
чем вставить аккумулятор (9) в зарядное
устройство или электроинструмент.
Аккумулятор неисправен
Пауза для согревания/охлаждения
аккумулятора
2. Наденьте защитный колпачок на
контакты сразу же после извлечения
аккумулятора из зарядного устройства или
электроинструмента.
Не касайтесь токопроводящими
предметами контактов аккумулятора
и зарядного устройства!
ВНИМАНИЕ: Перед хранением
или переноской отсоединенного
аккумулятора проверьте, что
защитный колпачок находится на
своем месте.
Ни в коем случае не пытайтесь
заряжать поврежденный аккумулятор
Используйте только
с аккумуляторными батареями марки
DEWALT, другие аккумуляторы могут
взорваться, что приведет к получению
травмы или повреждению
электроинструмента!
Аккумулятор (Рис. А)
ТИП АККУМУЛЯТОРА
Модели DC729 и DC759 работают от
18 В аккумуляторов (NiCd, NiMH, Li-Ion).
Модели DC728 и DC757 работают от
14,4 В аккумуляторов (NiCd, NiMH, Li-Ion).
Не погружайте аккумулятор в воду.
Модели DC727KA и DC756 работают от
12 В аккумуляторов (NiCd, NiMH).
Немедленно заменяйте
поврежденный сетевой кабель.
Рекомендации по хранению
Заряжайте аккумулятор при
температуре окружающей среды
в пределах 4°С-40°С.
1. Оптимальным местом для хранения
является холодное и сухое место, вдали
от прямых солнечных лучей и источников
избыточного тепла или холода. Для
увеличения производительности и срока
службы, храните не используемые
аккумуляторы при комнатной температуре.
Утилизируйте отработанный
аккумулятор безопасным для
окружающей среды способом!
ПРИМЕЧАНИЕ: Литий-ионные
аккумуляторы должны убираться на
хранение полностью заряженными.
Не сжигайте NiMH, NiCd+ и Li-Ion
аккумуляторы!
2. Длительное хранение не влияет
отрицательно на аккумулятор или зарядное
устройство. При поддержании надлежащих
условий их можно хранить до 5-ти лет.
Заряжает NiMH и NiCd аккумуляторы.
ЗЗаряжает Li-Ion аккумуляторы.
Символы на зарядном
устройстве и аккумуляторе
В дополнение к пиктограммам, содержащимся
в данном руководстве по эксплуатации, на
зарядном устройстве и аккумуляторе имеются
символы, которые отображают следующее:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
Аккумулятор заряжается
Аккумулятор заряжен
26
Время зарядки см. в технических
характеристиках зарядного
устройства.
Комплект поставки
1
1
2
1
1
1
Аккумуляторная дрель/винтоверт
Зарядное устройство
Аккумулятора
Чемодан
Руководство по эксплуатации
Чертеж инструмента в разобранном виде
ПРИМЕЧАНИЕ: Аккумуляторы и зарядные
устройства не входят в комплект поставки
моделей N.
РУССКИЙ ЯЗЫК
•
•
Проверьте инструмент, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
Описание (Рис. А)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае не
модифицируйте электроинструмент
или какую-либо его деталь. Это может
привести к получению травмы или
повреждению инструмента.
НАЗНАЧЕНИЕ
Ваша аккумуляторная дрель/винтоверт
DC727KA/DC728/DC729/ DC756/DC757/DC759
предназначена для профессиональных работ
по сверлению и заворачиванию саморезов.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент во влажных
условиях или при наличии в окружающем
пространстве легко воспламеняющихся
жидкостей или газов.
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться
к инструменту. Неопытные пользователи
должны использовать данный инструмент под
руководством опытного инструктора.
1 Клавиша пускового выключателя
с регулировкой скорости
2 Переключатель направления вращения
(реверса)
Электробезопасность
Электрический двигатель рассчитан на работу
только при одном напряжении электросети.
Всегда следите, чтобы напряжение
аккумулятора соответствовало напряжению,
обозначенному на паспортной табличке
электроинструмента. Также убедитесь, что
напряжение Вашего зарядного устройства
соответствует напряжению электросети.
Ваше зарядное устройство
DEWALT имеет двойную изоляцию
в соответствии со стандартом
EN 60335, исключающей потребность
в заземляющем проводе.
Поврежденный кабель должен заменяться
специально подготовленным кабелем, который
можно получить в сервисной организации
DEWALT.
Использование
удлинительного кабеля
Используйте удлинительный кабель
только в случае крайней необходимости!
Всегда используйте удлинительный кабель
установленного образца, соответствующий
входной мощности Вашего зарядного
устройства (см. раздел «Технические
характеристики»). Минимальный размер
проводника должен составлять 1 мм2;
максимальная длина кабеля не должна
превышать 30 м.
3 Переключатель скоростей
При использовании кабельного барабана,
всегда полностью разматывайте кабель.
4 Муфта выбора режима работы/установки
крутящего момента
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
5 Шкала установок
6 Быстрозажимной патрон
7 Держатель насадок
8 Рукоятка
9 Аккумулятор
10 Кнопки фиксации аккумулятора
11 Зарядное устройство
12 Индикатор зарядки (красный)
Автоматическая блокировка шпинделя
После выключения электродрели происходит
автоматическая блокировка шпинделя.
В результате муфту патрона легко можно
повернуть одной рукой, удерживая инструмент
в другой руке.
ВНИМАНИЕ:
• Перед сборкой и регулировкой
инструмента всегда снимайте
аккумулятор.
• Перед установкой или снятием
аккумулятора всегда выключайте
инструмент.
• Используйте аккумуляторы
и зарядные устройства только марки
DEWALT.
Установка и извлечение
аккумулятора (Рис. А)
ВНИМАНИЕ: Для снижения
риска получения тяжелой
травмы, выключайте
27
РУССКИЙ ЯЗЫК
электроинструмент
и извлекайте аккумулятор перед
каждой операцией регулировки
или снятием/установкой
принадлежностей или насадок.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
ДЛЯ УСТАНОВКИ АККУМУЛЯТОРА
В РУКОЯТКУ ИНСТРУМЕНТА
1. Совместите основание инструмента
с риской внутри рукоятки инструмента.
2. Вдвигайте аккумулятор в рукоятку, пока Вы
не услышите, что замок защелкнулся на
месте.
ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ АККУМУЛЯТОРА ИЗ
ИНСТРУМЕНТА
1. Нажмите на кнопки фиксации аккумулятора
(10) и извлеките аккумулятор из ручки
инструмента.
1. Вставьте аккумулятор в зарядное
устройство, как описано в разделе
«Зарядное устройство» данного
руководства.
Установка и извлечение насадок (Рис. А
и С)
• Раскройте патрон поворачивая муфту (14)
в направлении против часовой стрелки,
и вставьте хвостовик насадки.
• Вставьте насадку в патрон до конца
и слегка приподнимите ее, прежде чем
затянуть.
• Надежно затяните патрон, поворачивая
муфту в направлении по часовой стрелке.
• Для извлечения насадки, действуйте
в обратном порядке.
Выбор режима работы или регулировка
крутящего момента (Рис. D)
Поворотная муфта данной дрели имеет 17
позиций для регулировки величины крутящего
момента в соответствии с размером самореза
и материалом заготовки. Дополнительные
сведения о регулировке крутящего момента см.
в разделе «Заворачивание».
• Выберите режим сверления или крутящий
момент, совместив соответствующий
символ или цифру на муфте (4)
с указателем на корпусе.
Переключатель направления вращения
(реверса) (Рис. Е)
• Для выбора направления вращения
используйте переключатель реверса (2),
28
как показано на рисунке (см. стрелки на
корпусе инструмента).
ВНИМАНИЕ: Прежде чем
поменять направление вращения,
обязательно дождитесь полной
остановки двигателя.
2-х позиционный переключатель
скоростей (Рис. F)
Данный инструмент снабжен двухпозиционным
переключателем скоростей (3), чтобы менять
соотношение скорости/крутящего момента.
1 Низкая скорость/высокий крутящий
момент (сверление больших отверстий,
заворачивание саморезов)
2 Высокая скорость/низкий крутящий момент
(сверление отверстий малого диаметра)
Скорость вращения см. в разделе «Технические
характеристики».
ВНИМАНИЕ:
• Всегда сдвигайте клавишу
переключателя скоростей вперед или
назад до упора.
• Не меняйте положение
переключателя при максимальной
скорости вращения двигателя или во
время операции.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения серьезной травмы,
перед регулировкой или снятием/
установкой дополнительных
принадлежностей или насадок
выключайте инструмент
и отсоединяйте его от
электросети.
Инструкции по использованию
ВНИМАНИЕ:
• Всегда следуйте указаниям
действующих норм и правил
безопасности.
• При сверлении стен, определите
местоположение отопительных труб
и электропроводки.
• Не прилагайте к инструменту
чрезмерного усилия.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Правильное положение рук
во время работы (Рис. A, G)
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА правильно удерживайте
электроинструмент, как показано
на рисунке.
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА надежно удерживайте
инструмент, предупреждая
внезапные сбои в работе.
Правильное положение рук во время работы:
одной рукой возьмитесь за рукоятку (8), другой
рукой удерживайте верхнюю часть редуктора.
Сверление в дереве
• Используйте сверла соответствующего
типа.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш электроинструмент DEWALT рассчитан на
работу в течение продолжительного времени
при минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надежность инструмента
увеличивается при правильном уходе
и регулярной чистке.
ВНИМАНИЕ: Для снижения
риска получения тяжелой
травмы, выключайте
электроинструмент
и извлекайте аккумулятор перед
каждой операцией регулировки
или снятием/установкой
принадлежностей или насадок.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Включение и выключение (Рис. А и Е)
• Чтобы включить инструмент, нажмите
на клавишу пускового выключателя
с регулировкой скорости (1). Давление,
оказываемое на клавишу выключателя,
определяет скорость вращения двигателя.
• Чтобы выключить инструмент, отпустите
клавишу пускового выключателя.
• Чтобы заблокировать инструмент
в положении «выключено», передвиньте
переключатель реверса (2) в среднее
положение.
ВНИМАНИЕ: Дрель оснащена
тормозом, который останавливает
вращение двигателя, если полностью
отпустить клавишу выключателя.
Заворачивание (Рис. А)
• Выберите направление вращения при
помощи переключателя реверса (2).
Зарядное устройство не требует технического
обслуживания. Внутри зарядного устройства
нет деталей, требующих технического
обслуживания.
Смазка
Ваш электроинструмент не требует
дополнительной смазки.
• Установите муфту установки крутящего
момента (4) в позицию 1 и начинайте
заворачивание (низкий крутящий момент).
• При заклинивании насадки или самореза
с помощью муфты увеличьте крутящий
момент.
Сверление (Рис. А)
• Установите режим сверления, вращая
кольцо переключателя (4).
• Выберите вращение вперед.
Сверление в металле
• При сверлении металлов используйте
смазочно-охлаждающую жидкость.
Исключение составляют чугун и медь,
которые нужно сверлить без смазки.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь
и пыль из корпуса инструмента
сухим сжатым воздухом по
мере видимого скопления грязи
внутри и вокруг вентиляционных
отверстий. Выполняйте очистку,
надев средство защиты глаз
и респиратор утвержденного типа.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте растворители или
другие агрессивные химические
средствами для очистки
неметаллических деталей
инструмента. Эти химикаты
29
РУССКИЙ ЯЗЫК
могут ухудшить свойства
материалов, примененных
в данных деталях. Используйте
ткань, смоченную в воде с мягким
мылом. Не допускайте попадания
какой-либо жидкости внутрь
инструмента; ни в коем случае
не погружайте какую-либо часть
инструмента в жидкость.
ИНСТРУКЦИИ ПО ЧИСТКЕ ЗАРЯДНОГО
УСТРОЙСТВА
ВНИМАНИЕ: Опасность поражения
электрическим током. Перед
чисткой отключите зарядное
устройство от розетки сети
переменного тока. Грязь и масло
можно удалять с наружной
поверхности зарядного
устройства с помощью ткани или
мягкой неметаллической щетки.
Не используйте воду или любой
чистящий раствор.
Дополнительные принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные
от тех, которые предлагает
DEWALT, не проходили тесты на
данном изделии, то использование
этих принадлежностей может
привести к опасной ситуации.
Для снижения риска получения
травмы пользуйтесь только
рекомендованными DEWALT
принадлежностями.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие D EWALT или Вы больше в нем не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим
сроком службы и их упаковок позволяет
пускать их в переработку и повторно
использовать. Использование переработанных материалов помогает
защищать окружающую среду от загрязнения и снижает расход сырьевых
материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно от
бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием и переработку отслуживших свой срок изделий DEWALT.
Чтобы воспользоваться этой услугой, Вы
можете сдать Ваше изделие в любой авторизованный сервисный центр, который собирает
их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
D EWALT по адресу, указанному в данном руководстве по эксплуатации. Кроме того, список
авторизованных сервисных центров D EWALT
и полную информацию о нашем послепродажном обслуживании и контактах Вы можете найти в интернете по адресу: www.2helpU.com.
Перезаряжаемый аккумулятор
Данный аккумулятор с длительным сроком
службы следует подзаряжать, если он не обеспечивает достаточную мощность для работ,
которые ранее выполнялись легко и быстро.
Утилизируйте отработанный аккумулятор безопасным для окружающей среды способом.
 Полностью разрядите аккумулятор, затем
снимите его с инструмента.
 Li-Ion, NiCd и NiMH аккумуляторы подлежат
переработке. Сдайте их Вашему дилеру
или в местный пункт переработки. Собранные аккумуляторы будут переработаны или
утилизированы безопасным для окружающей среды способом.
zst00202497 - 04-04-2013
30
EESTI KEEL
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
JUHTMEVABA TRELL/KRUVIKEERAJA
18 В LI-ION АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ВИНТОВЕРТ 11
©
DC727K
DC728K
JUHTMEVABA TRELL/KRUVIKEERAJA
АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ВИНТОВЕРТ 10
©
www.dewalt.eu
Download PDF

advertising