D25404K | DeWalt D25404K ROTARY HAMMER Type 2 instruction manual

509111-90 CZ
D25404K
D25405K
2
3
4
VRTACÍ KLADIVO
D25404K/D25405K
4
4
2
Gratulujeme!
Zvolili jste si nářadí značky DEWALT. Roky
zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace
vytvořily ze společnosti D E WALT jednoho
z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele
profesionálního elektrického nářadí.
2
1
1
1
Technické údaje
D25404K
V 230
W 900
min-1 0 – 730
min-1 0 – 620
J 0 - 4.8
Napájecí napětí
Příkon
Otáčky naprázdno
Otáčky v záběru
Energie rázu
Max. průměr otvoru
při vrtání
do oceli/dřeva/betonu mm 16/40/32
Pozice břitu vrtáku
24
Jádrové vrtání
do měkké cihly
mm 90
Držák násady
SDS-plus®
Průměr límce
mm 58
Hmotnost
kg 4.8
•
D25405K
230
900
0 - 730
0 - 620
0 - 4.8
•
Vrtáky HSS (D25405K)
Vrtáky se špičatým koncem (D25405K)
Vrtáky s plochým kuželovým koncem
(D25405K)
Vrtáky SDS-plus® (D25405K)
Sekáček SDS-plus® (D25405K)
Návod k obsluze
Výkresovou dokumentaci
Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo
příslušenství.
Před zahájením pracovních operací
věnujte dostatek času pečlivému pročtení
a porozumění tomuto návodu.
Popis (obr. A)
Vaše vrtací kladivo D25404K/D25405K značky
DEWALT je určeno pro profesionální vrtání,
lehké sekání, osekávání a demolice a pro vrtání
pomocí vrátku s hrotem ze slinutého karbidu.
1 Vypínač s regulací otáček
2 Volič režimů
3 Bezpečnostní zámek
4 Držák násady
5 Prachový kryt
6 Zajišťovací límec
7 Stavitelná hloubková zarážka
8 Boční rukojeť
9 Zámek stavitelné zarážky
16/40/32
24
90
SDS-plus®
58
4.8
Pojistky: 230V nářadí10 A v napájecí síti
V tomto návodu jsou použity následující
symboly:
Upozorňuje na riziko poranění osob,
zkrácení životnosti nářadí nebo jeho
poškození v případě nedodržení
pokynů uvedených v tomto návodu.
Spojka mezního točivého momentu
Všechna rotační vrtací kladiva jsou vybavena
spojkou mezního točivého momentu, která
redukuje maximální točivou reakci přenášenou
na uživatele v případě, že dojde k zaseknutí
vrtáku. Tato funkce dále chrání převod a
elektromotor, aby neztrácel rychlost. Spojka
mezního točivého momentu je nastavena
výrobcem a nelze ji upravovat.
Upozorňuje na riziko úrazu způsobeného
elektrickým proudem.
Nebezpečí vzniku požáru.
Obsah balení
Vypínač s regulací otáček
Balení obsahuje:
1 Vrtací kladivo
1 Boční rukojeť
1 Stavitelnou hloubkovou zarážku
1 Kufřík
1 Rychloupínací sklíčidlo (D25405K)
1 Ochranné brýle (D25405K)
1 Pracovní rukavice (D25405K)
1 Odolné pouzdro (D25405K)
Funkce variabilní rychlosti umožňuje po
spuštění pomalé nabírání rychlosti, aby zároveň
vrták nevyskakoval z vrtaného otvoru. Tato
funkce také redukuje okamžitý točivý moment
přenášený na převod a uživatele, pokud
spustíte kladivo s vrtákem vsunutým do již
existujícího otvoru.
5
Nastavení polohy sekáčku
Sekáček můžete nastavit a zajistit ve 24
různých polohách.
• Otočte voličem režimu (2) tak, aby směřoval
na “otáčení vrtáku”.
• Otočte sekáček do požadované polohy.
• Otočte voličem režimu (2) tak, aby směřoval
na “pouze příklep“.
• Otočte sekáček, až se v poloze zajistí.
Elektrická bezpečnost
Elektromotor byl zkonstruován pouze pro jedno
napětí. Vždy zkontrolujte, zda síťové napětí
odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku
nářadí.
Vaše nářadí značky D E WALT je
chráněno dvojitou izolací v souladu
s normou EN 50144; z tohoto důvodu
není nutná ochrana zemněním.
Instalace a demontáž příslušenství SDSplus® (obr. C)
Použití prodlužovacího kabelu
Toto nářadí používá příslušenství SDS-plus®
(viz průřez dříkem vrtáku SDS-plus® na obrázku
C). Doporučujeme používat pouze profesionální
příslušenství.
• Dřík vrtáku vyčistěte a promažte.
• Vložte dřík do držáku násady (4).
• Vrták zasuňte a lehce otočte, až zapadne
do drážek.
• Zatáhněte za vrták a přesvědčete se,
že je správně zajištěný. Funkce příklepu
vyžaduje, aby se vrták, po zajištění v držáku
násady, mohl pohybovat po ose pár
centimetrů.
• Vrták vyjmete tak, že zasunete zajišťovací
límec (10) a vytáhnete vrták.
Je-li použití prodlužovacího kabelu nutné,
použijte pouze schválený typ kabelu, který je
vhodný pro příkon tohoto nářadí (viz technické
údaje). Minimální průřez vodiče je 1,5 mm2.
V případě použití navinovacího kabelu, odviňte
vždy celou délku kabelu.
Montáž a seřízení
Dříve než zahájíte montáž nebo
seřizování, vždy odpojte nářadí od
sítě.
Volba pracovního režimu (obr. B)
Nářadí je možné používat v následujících
pracovních režimech:
Upevnění boční rukojeti (obr. D)
Vrtání bez příklepu: pro šroubování
a vrtání do kovu, dřeva a plastů.
Boční rukojeť (8) je možné uchytit tak, aby
vyhovovala pravákům i levákům.
• Boční rukojeť povolte.
• Pro praváky: rukojeť nasaďte na límec za
držákem násady tak, aby směřovala vlevo.
• Pro leváky: rukojeť nasaďte na límec
za držákem násady tak, aby směřovala
vpravo.
• Boční rukojeť natočte do požadované
polohy a dotáhněte ji.
Vrtání s příklepem: pro vrtání do
betonu a zdiva.
Pouze příklep: pro lehké sekání,
osekávání a demolice. V tomto
režimu můžete nářadí také použít
jako páku k uvolnění zaseknutého
vrtáku.
Otáčení vrtáku: mimopracovní
režim používaný pouze pro otáčení
plochého sekáčku do požadované
polohy.
•
•
Nářadí používejte vždy s řádně
připevněnou boční rukojetí.
Nastavení hloubky vrtání (obr. E)
Provozní režim zvolte stisknutím
bezpečnostního zámku (3) a otočením
voliče režimu (2) do polohy, ve které směřuje
na symbol požadovaného režimu.
Uvolněte bezpečnostní zámek a zkontrolujte,
zda je volič režimů zajištěný ve zvolené
poloze.
•
•
•
•
Neměňte režim během chodu nářadí.
•
6
Do sklíčidla upněte vrták podle výše
uvedeného postupu.
Uvolněte boční rukojeť (9).
Stavitelnou hloubkovou zarážku (7)
protáhněte otvorem zámku stavitelné
zarážky.
Upravte hloubku vrtání tak, jak je
znázorněno.
Boční rukojeť utáhněte.
Výměna držáku nástroje za sklíčidlo
(obr. F)
•
•
Sklíčidlo DT7018 je standardním vybavením
nářadí D25405K a doplňkovým příslušenstvím
nářadí D25404K.
• Otočte zajišťovacím límcem (6) do odjištěné
polohy a držák násady (4) vytáhněte.
• Sklíčidlo (11) nasaďte na vřeteno a otočte
zajišťovacím límcem do polohy zajištění.
• Pokud chcete vyměnit sklíčidlo za držák
násady, nejdřív stejným způsobem sundejte
sklíčidlo. Potom stejným způsobem
instalujte držák násady.
•
•
•
Vrtání pomocí vrtné korunky
• Otočte voličem režimu (2) tak, aby směřoval
na “vrtání s příklepem“.
• Nastavte boční rukojeť (8) podle potřeby.
• Upněte si patřičnou vrtnou korunku.
• Do vrtné korunky instalujte středicí vrták.
• Umístěte vrták na značku a stiskněte
vypínač s regulací otáček (1). Vrtejte, dokud
se jádro nedostane v betonu alespoň do
hloubky 1 cm.
• Ukončete vrtání a vyjměte středicí vrták.
Vrtnou korunku znovu nasaďte do otvoru
a pokračujte ve vrtání.
• Při vrtání strukturou silnější než je hloubka
vrtné korunky pravidelně odlamujte válec
betonu uvnitř korunky. Aby nedošlo
k náhodnému odlomení betonu okolo
vrtaného otvoru, provrtejte nejdříve otvor
o průměru středicího vrtáku skrz celou
strukturu. Potom z každé strany vyvrtejte
jádro do poloviny struktury.
• Po ukončení práce a před odpojením
napájecího kabelu nářadí vždy vypněte.
Nikdy nepoužívejte standardní sklíčidla
v režimu vrtání s příklepem.
Výměna prachového krytu (obr. C)
Prachový kryt (5) chrání mechanismus před
prachem. Opotřebovaný prachový kryt okamžitě
vyměňte.
• Zasuňte zajišťovací límec (10) a vytáhněte
prachový kryt (5).
• Instalujte nový prachový kryt.
• Uvolněte zajišťovací límec držáku násady.
Pokyny pro obsluhu
•
•
•
•
Vždy dodržujte bezpečnostní
předpisy a příslušná nařízení.
Buďte opatrní na umístění
elektrického vedení a potrubí.
Vyvíjejte na obrobek pouze lehký
tlak (asi 5 kg). Nadměrný tlak na
nářadí neurychlí vrtání, ale sníží
výkonnost nářadí a může zkrátit
dobu jeho životnosti.
Nevrtejte příliš hluboko, aby
nedošlo k poškození prachového
krytu.
Vrtání bez příklepu (obr. A)
•
•
•
•
Otočte voličem režimu (2) tak, aby směřoval
na “vrtání bez příklepu“.
Vyměňte držák nástroje za sklíčidlo
(DT7018).
Postupujte stejným způsobem, jako při
vrtání s příklepem.
Nikdy nepoužívejte standardní sklíčidla
v režimu vrtání s příklepem.
Zapnutí a vypnutí (obr. A)
•
Nastavte boční rukojeť (8) podle potřeby.
V případě nutnosti nastavte hloubku
otvoru.
Označte si místo, kde bude vyvrtán otvor.
Vrták umístěte na značku a spusťte
nářadí.
Po ukončení práce a před odpojením
napájecího kabelu nářadí vždy vypněte.
Chcete-li nářadí spustit, stiskněte vypínač
s regulací otáček (1). Otáčky nářadí jsou
určeny tlakem vyvíjeným na vypínač.
Chcete-li nářadí vypnout, spínač uvolněte.
Sekání a osekávání (obr. A)
•
Vrtání s příklepem (obr. A)
•
Vrtání pomocí plného vrtáku
• Otočte voličem režimu (2) tak, aby směřoval
na “vrtání s příklepem“.
• Upněte si patřičný vrták. Pro co nejlepší
výsledky používejte vysoce kvalitní vrtáky
s hroty ze slinutého karbidu.
•
•
•
7
Otočte voličem režimu (2) tak, aby směřoval
na “pouze příklep“.
Instalujte odpovídající sekáček a zajistěte
ho otočením rukou do jedné ze 24 možných
poloh.
Nastavte boční rukojeť (8) podle potřeby.
Nářadí zapněte a začněte pracovat.
Po ukončení práce a před odpojením
napájecího kabelu nářadí vždy vypněte.
•
Toto nářadí nepoužívejte k míchání
nebo čerpání lehce hořlavých nebo
výbušných kapalin (benzín, alkohol
apod.).
Nepoužívejte k míchání vznětlivých
kapalin opatřených odpovídající
etiketou.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí
před znečištěním a snižuje spotřebu
surovin.
Jako doplňky jsou nabízeny různé typy vrtáků
a sekáčků SDS-plus®.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
•
Další podrobnosti týkající se příslušenství
získáte u svého značkového prodejce.
Společnost DEWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků DEWALT po skončení
jejich technické životnosti. Chcete-li využít
této služby, dopravte prosím Vaše nepotřebné
výrobky do značkového servisu, kde na vlastní
náklady zajistí jejich recyklaci a ekologické
zpracování.
Údržba
Vaše elektrické nářadí značky DEWALT bylo
zkonstruováno tak, aby pracovalo co nejdéle
s minimálními nároky na údržbu. Dlouhodobá
bezproblémová funkce nářadí závisí na jeho
řádné údržbě a pravidelném čištění.
• Toto nářadí nemá žádné díly, které by si
mohl uživatel opravit sám. Po přibližně
40 hodinách provozu odneste nářadí do
autorizovaného servisu DEWALT. Pokud se
vyskytnou problémy ještě před uplynutím
této doby, kontaktujte autorizovaný servis
DEWALT.
• Po opotřebování uhlíků se nářadí
automaticky vypne.
Adresu vašeho nejbližšího autorizovaného
střediska DEWALT naleznete na zadní straně
tohoto návodu. Seznam servisních středisek
D E WALT a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com
Mazání
Vaše elektrické nářadí nevyžaduje žádné další
mazání.
Používané příslušenství a přídavná zařízení musí
být pravidelně mazána v okolí úchytu SDS-plus®.
Čištění
Udržujte čisté ventilační drážky a plastový kryt
pravidelně čistěte měkkou tkaninou.
Ochrana životního prostředí
Třídění odpadu. Tento výrobek nesmí být
likvidován spolu s běžným komunálním
odpadem.
Až nebudete váš výrobek D E WALT dále
potřebovat nebo uplyne doba jeho životnosti,
nelikvidujte jej spolu s domovním odpadem.
Zařízení zlikvidujte podle platných pokynů
o třídění a recyklaci odpadů.
8
Všeobecné bezpečnostní pokyny
ES Prohlášení o shodě
Při používání tohoto nářadí vždy dodržujte
platné bezpečnostní předpisy, abyste snížili
riziko vzniku požáru, úrazu elektrickým
proudem nebo poranění osob. Před použitím
tohoto výrobku si řádně prostudujte celý
návod. Tento návod uschovejte pro případné
další použití.
D25404K / D25405K
Společnost D E WALT prohlašuje, že tato
elektrická nářadí jsou vyrobena v souladu
s: 98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC, EN
50144, EN 55014-2, EN 55014-1, EN 61000-3-2
a EN 61000-3-3.
Všeobecné
•
V případě zájmu o podrobnější informace,
kontaktujte prosím společnost DEWALT na níže
uvedené adrese nebo na adrese uvedené na
konci tohoto návodu.
•
Úroveň akustického tlaku podle norem 86/188/
EEC a 98/37/EEC, měřená podle normy
EN 50144:
LpA (akustický tlak)
91 dB(A)*
104 dB(A)
LWA (akustický výkon)
* u ucha uživatele
•
Proveďte příslušná měření týkající se ochrany
sluchu.
Měřená střední kvadratická hodnota zrychlení
podle normy EN 50144: 11 m/s2
•
Ředitel technického a vývojového oddělení
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510, Idstein, Germany
•
•
•
9
Udržujte svůj pracovní prostor čistý.
Nepořádek na pracovním stole a přeplněný
pracovní prostor mohou vést k úrazu.
Berte ohled na okolí pracovní plochy.
Nevystavujte přístroj dešti. Nepoužívejte
nářadí ve vlhkém prostředí. Pracovní
místo musí být dobře osvětlené (250 – 300
luxů). Nepoužívejte nářadí na místech, kde
hrozí riziko vzniku požáru nebo exploze,
například v blízkosti hořlavých nebo
výbušných kapalin a plynů.
Chraňte nářadí před dětmi. Nenechávejte
děti, cizí osoby ani zvířata pohybovat
se v blízkosti pracovní plochy nebo se
dotýkat přímo nářadí nebo napájecího
kabelu.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný
oděv nebo šperky, protože by mohly být
zachyceny pohyblivými částmi nářadí.
Jestliže máte dlouhé vlasy, používejte
vhodnou pokrývku hlavy. Jestliže pracujete
venku, používejte pokud možno pracovní
rukavice a neklouzavou obuv.
Prvky osobní ochrany. Vždy používejte
ochranné brýle. Pokud se při vaší činnosti
vytváří prach nebo drobné poletující
částice, používejte masku nebo prachový
filtr. Protože by tyto částice mohly být také
horké, používejte kryt odolný proti teplu.
Používejte vždy vhodnou ochranu sluchu.
Vždy používejte bezpečnostní přílbu.
Ochrana proti úrazu elektrickým
proudem. Zabraňte kontaktu těla
s uzemněnými povrchy (např. potrubí,
radiátory, sporáky a chladničky). Při práci
v extrémních podmínkách (například vysoká
vlhkost, tvorba kovových pilin při práci, atd.)
může být elektrická bezpečnost zvýšena
vložením izolačního transformátoru nebo
ochranného jističe (FI).
Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj.
•
•
•
•
•
•
•
•
Buďte stále pozorní. Stále sledujte, co
provádíte. Pracujte s rozumem. Pokud jste
unavení, ukončete práci s nářadím.
Upněte si řádně obrobek. K upnutí
obrobku používejte svorky nebo svěrák.
Je to bezpečnější a umožňuje to obsluhu
nářadí oběma rukama.
Připojte si zařízení k zachytávání prachu.
Pokud je zařízení vybaveno adapterem pro
připojení zařízení k zachytávání prachu,
zajistěte jeho správné připojení a řádnou
funkci.
Odstraňte seřizovací přípravky a klíče.
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte, zda
nejsou v jeho blízkosti klíče nebo seřizovací
přípravky.
Prodlužovací kabely. Před použitím tyto
kabely prohlédněte a pokud jsou poškozené,
tak je vyměňte. Používáte-li nářadí venku,
používejte pouze prodlužovací kabel
určený pro venkovní použití, který je i takto
označen.
Používejte vhodné nářadí. V tomto
návodu je popsáno správné použití nářadí.
Nepřetěžujte malá nářadí nebo přídavná
zařízení při práci, která je určena pro
výkonnější nářadí. Nářadí bude pracovat
lépe a bezpečněji, jestliže bude používáno
ve výkonnostním rozsahu, pro který bylo
určeno. Na nářadí příliš netlačte.
Varování! Použití jiného příslušenství nebo
přídavného zařízení a provádění jiných
pracovních operací, než je doporučeno
v tomto návodu, může způsobit poranění
uživatele.
Zkontrolujte poškozené části. Před
každým použitím nářadí a napájecí kabel
pečlivě zkontrolujte, zda nejsou poškozeny.
Zkontrolujte vychýlení a uložení pohybujících
se částí, opotřebení jednotlivých částí,
poškození ochranných krytů a spínačů a
další prvky, které mohou ovlivnit správný
chod nářadí. Ujistěte se, zda bude nářadí
řádně pracovat a zda bude řádně provádět
určenou funkci. Jestliže je nářadí nebo jeho
jakákoliv část poškozena, nepoužívejte jej.
Pokud nelze hlavní vypínač nářadí zapnout
a vypnout, s nářadím nepracujte. Zničené
nebo jiné poškozené díly nechte vyměnit ve
značkovém servisu DEWALT. Neprovádějte
neodborné opravy sami.
Vypínejte nářadí. Jestliže chcete ponechat
nářadí bez dozoru, vypněte jej a počkejte,
dokud se zcela nezastaví. Není-li nářadí
•
•
•
•
•
10
používáno, před výměnou částí nářadí,
příslušenství nebo doplňků a před
prováděním údržby vždy odpojte napájecí
kabel.
Zabraňte neúmyslnému spuštění.
Nepřenášejte nářadí s prstem na hlavním
vypínači. Před připojením napájecího
kabelu k síti se ujistěte, zda je nářadí
vypnuto.
Zamezte poškození napájecího kabelu.
Při přenášení nikdy nedržte nářadí za
napájecí kabel. Netahejte za kabel při jeho
vytahování ze zásuvky. Chraňte kabel
před vysokými teplotami, oleji a ostrými
hranami.
Uskladnění nepoužívaného nářadí. Neníli nářadí používáno, musí být uskladněno
na suchém místě a musí být také vhodně
zabezpečeno, mimo dosah dětí.
Provádějte pečlivou údržbu. Z důvodu
bezpečnějšího a výkonnějšího provozu
udržujte nářadí v čistém a v bezvadném
technickém stavu. Dodržujte pokyny pro
údržbu a výměnu příslušenství. Udržujte
všechny ovládací prvky a rukojeti čisté,
suché a neznečištěné olejem nebo
mazivy.
Opravy. Toto nářadí odpovídá platným
bezpečnostním předpisům. Opravy
tohoto nářadí vždy svěřujte mechanikům
značkového servisu D E WALT. Opravy
by měly být prováděny kvalifikovanými
servisními mechaniky s použitím originálních
náhradních dílů; v ostatních případech
může dojít k nebezpečnému ohrožení
uživatele.
Navíc poskytuje servis DEWALT na všechny
prováděné opravy a vyměněné náhradní díly
další servisní záruční dobu v trvání 6 měsíců.
Politika našich služeb zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl. Kdykoliv budete potřebovat
radu či pomoc, obraťte se s důvěrou na náš
nejbližší servis DEWALT, kde Vám vyškolený
personál poskytne naše služby na nejvyšší
úrovni.
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, hoblovací nože,
brusné kotouče, pilové listy, pilové kotouče,
brusný papír, apod.) ani na příslušenství
přístroje poškozené opotřebováním.
Záruka DEWALT
Záruční list je dokladem práv spotřebitele
– zákazníka ve smyslu § 620 Občanského
zákoníku a § 429 Obchodního zákoníku.
Patří k prodávanému výrobku odpovídajícího
katalogového a výrobního čísla jako jeho
příslušenství. Pří každé reklamaci je třeba tento
záruční list předložit prodávajícímu, případně
servisnímu středisku DEWALT pověřenému
vykonáváním záručních oprav. Ve vlastním
zájmu si ho proto spolu s originálem dokladu
o nákupu pečlivě uschovejte.
Blahopřejeme Vám k zakoupení tohoto vysoko
kvalitního výrobku DEWALT. Náš závazek ke
kvalitě v sobě samozřejmě zahrnuje také naše
služby zákazníkům. Proto poskytujeme záruční
dobu daleko přesahující minimální požadavky
vyplývající ze zákona.
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje
poskytnout Vám 30 dní záruku výměny. Pokud
se objeví v průběhu 30 dní od zakoupení nářadí
jakýkoliv nedostatek podléhající záruce, bude
Vám u Vašeho obchodního nářadí vyměněno
za nové. Díky 1 roční záruce jistoty máte
nárok po dobu 1 roku od zakoupení přístroje
na bezplatný servis v autorizovaném servisním
středisku D EWALT. Zárukou kvality firma
DEWALT garantuje po dobu trvání záruční
doby (24 měsíců při nákupu pro přímou
osobní spotřebu, 12 měsíců při nákupu pro
podnikatelskou činnost) bezplatné odstranění
jakékoliv materiálové nebo výrobní závady za
následujících podmínek:
• Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem DEWALT a s dokladem
o nákupu), do jednoho z pověřených
servisních středisek DEWALT, které jsou
autorizované k provádění záručních
oprav.
• Přístroj byl používán pouze s originálním
příslušenstvím nebo přídavnými zařízeními
a příslušenstvím BBW či Piranha, které
je vysloveně doporučené jako vhodné
k použití spolu s přístrojem DEWALT.
• Přístroj byl používán a udržován v souladu
s návodem k obsluze.
• Motor přístroje nebyl přetěžován a nejsou
viditelné žádné známky poškození vlivem
vnějších vlivů.
• Do přístroje nebylo zasahováno nepovolanou osobou. Osoby povolané tvoří personál
servisních středisek DEWALT, které jsou
autorizované k provádění záručních
oprav.
DEWALT nabízí rozsáhlou síť autorizovaných
servisních opraven a sběrných středisek.
Jejich seznam najdete na záručním listě. Další
informace týkající se servisu můžete získat
na níže uvedených telefonních číslech a na
internetové adrese www.2helpU.com.
Black & Decker
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
tel:
+420 244 402 450
fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
Právo na případné změny vyhrazeno.
02/2007
zst00046462 - 21-06-2007
11
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
12
D25404K - - - A
Tool holder ROTARY HAMMER 2
©
13
D25404K - - - A
Motor ROTARY HAMMER 2
©
14
D25405K - - - A
Tool holder ROTARY HAMMER 2
©
15
D25405K - - - A
Motor ROTARY HAMMER 2
©
16
17
18
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
IČO: ………………………...........................…..
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
02/07
Popis
poruchy
Download PDF

advertising