D25404K | DeWalt D25404K ROTARY HAMMER Type 2 instruction manual

359202-92 BG
Превод на оригиналните инструкции
D25404
D25405
Фигура 1
e
l
d
f
a
b
c
g
i
h
m
Фигура 2
Фигура 3
d
e
c
2
b
j
Фигура 5
Фигура 4
g
i
h
Фигура 6
Фигура 7
d
f
k
f
3
ВИСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЕН КОМБИНИРАН
ПЕРФОРАТОР D25404, D25405
Честито!
Вие избрахте инструмент на DEWALT.
Дългогодишният опит, задълбоченото
разработване на продукти и иновации прави
DEWALT един от най-надеждните партньори
за потребителите на професионални
електроинструменти.
Технически данни
D25404
D25405
Волтаж
V
230
230
(само за Великобритания
и Ирландия)
V
230/115
230/115
Тип
2/3
2/3
Входяща мощност
W
900
900
Обороти при ненатовареност мин-1
0 - 730
0 - 730
Обороти при натовареност
мин-1
0 - 620
0 - 620
Енергия при удар
J
0 - 4,8
0 - 4,8
Максимален обхват на пробиване
в стомана/дърво/бетон
мм
16/40/32 16/40/32
Позиция на длетото
24
24
Капацитет при пробиване
на меки тухли
мм
90
90
Държач за инструмент
SDS Plus® SDS Plus®
Диаметър на лагера
мм
58
58
Тегло
кг
4,9
4,9
LPA (звуково налягане)
KPA (звуково налягане
колебание)
LWA (звукова мощност)
KWA (звукова мощност
колебание)
dB(A)
85
85
dB(A)
dB(A)
3,0
96
3,0
96
dB(A)
3,0
3,0
Обща сума на вибрациите (сума на векторите в трите
посоки), утвърдени според EN 60745:
Стойност на излъчваните вибрации ah
Пробиване в метал
ah,D =
м/с²
Колебание K =
м/с²
2,5
1,5
2,5
1,5
Стойност на излъчваните вибрации ah
Пробиване в бетон
ah,D =
м/с²
Колебание K =
м/с²
14,5
1,5
14,5
1,5
Стойност на излъчваните вибрации ah
Къртене
ah,D =
м/с²
Колебание K =
м/с²
12,0
1,5
12,0
1,5
4
Информацията за нивото на излъчваните
вибрации, дадени в този документ, са измерени
в съответствие със стандартизираните тестове,
даден в EN 60745 и може да бъде използвана
за сравнение на един инструмент с друг.
Тези данни могат да бъдат използвани за
предварителна оценка на излагането.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Декларираните нива на
излъчваните вибрации
представляват основните
приложения на инструмента. Все
пак, ако инструмента се използва
за различни приложения с различни
аксесоари или има лоша поддръжка,
излъчваните вибрации може да се
различават. Това може значително
да увеличи нивото на излъчване
през цялостния период на работа.
При оценката на нивото на
излъчваните вибрации трябва
да се вземат предвид броя на
изключванията на инструмента,
или времето, когато е бил
включен, но без да извършва
работа. Това може значително
да намали нивото на излъчване
в рамките на целия период на
работа.
Идентифицирайте
допълнителните мерки за
сигурност, за да се защити
оператора от ефектите на
вибрацията, като например:
поддръжка на инструментите
и аксесоарите, пазене на ръцете
топли, организация на режима на
работа.
Предпазители:
Eвропа
230 V инструменти 10 Ампера, електрическа мрежа
Великобритания и Ирландия
230 V инструменти 13 Ампера, в контактите
Великобритания и Ирландия
115 V инструмента 16 Ампери, главно електрическо
захранване
Дефиниции: Насоки за
безопасност
Долуподписаният е отговорен за компилацията
на техническия файл и прави тази декларация
от името на DEWALT.
Дефинициите по-долу описват нивото на
трудност за всяка сигнална дума. Моля,
прочетете ръководството и внимавайте за тези
символи.
ОПАСНОСТ: Указва неминуемо
опасна ситуация, която, ако не се
избегне, ще доведе до смърт или
сериозно нараняване.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Указва
потенциално опасна ситуация,
която, ако не се избегне, може да
доведе до смърт или сериозно
нараняване.
ВАЖНО: Указва потенциално
опасна ситуация, която, ако
не се избегне, може да доведе
до минимално или средно
нараняване.
ВНИМАНИЕ: Показва практика,
която не е свързана с лични
наранявания и която, ако не
се избегне, може да доведе до
повреда на имущество.
Обозначава риск от токов удар.
Обозначава риск от пожар.
Декларация за съответствие
с изискванията на ЕС
ДИРЕКТИВА ЗА МАШИНИТЕ
D25404, D25405
DEWALT декларира, че тези продукти, описани
под “технически данни” са в съответствие
с: 98/37/EC (до 28.12.2009), 2006/42/EC
(от 29.12.2009), EN 60745-1, EN 60745-2-1,
EN 60745-2-2.
Tези продукти, също така, са съобразени
с Директива 2004/108/EC. За повече
информация, моля, свържете с DEWALT на
следния адрес или се обърнете към задната
страна на ръководството.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Германия
27.07.2009
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от наранявания,
прочетете ръководството
с инструкции.
Общи предупреждения
за безопасна работа
с електроинструменти
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прочетете
всички предупреждения
и инструкции. Неспазването на
предупрежденията и указанията,
може да доведе до токов удар,
пожар и/или тежки травми.
СЪХРАНЕТЕ ВСИЧКИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
И ИНСТРУКЦИИ ЗА БЪДЕЩА СПРАВКА
Терминът "електроинструмент" във всички
предупреждения се отнася до захранвани
(със захранващ кабел) или работещи на
батерии (без захранващ кабел) електрически
инструменти.
1) БЕЗОПАСНОСТ НА РАБОТНОТО
ПРОСТРАНСТВО
a) Пазете работното пространство
чисто и добре осветено.
Безпорядъкът и недостатъчното
осветление могат да доведат до
трудова злополука.
б) Не използвайте
електроинструменти в експлозивна
среда, като например наличието
на запалителни течности, газове
или прах. Електроинструментите
произвеждат искри, които могат да
възпламенят праха или изпаренията.
в) Дръжте деца и странични лица
надалече, докато работите
с електроинструмента. Отвличане
5
на вниманието може да ви накара да
изгубите контрол.
2) ЕЛЕКТРИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ
a) Щепселите на електроинструмента
трябва да са подходящи за
използвания контакт. Никога,
по никакъв начин не променяйте
щепсела. Не използвайте
адаптери за щепсела със заземени
електрически инструменти.
Непроменените щепсели и контакти
намаляват риска от токов удар.
б) Избягвайте контакт на тялото
със заземени повърхности, като
например тръби, радиатори,
готварски печки и хладилници.
Съществува повишен риск от токов
удар, ако тялото ви е заземено.
в) Не излагайте
електроинструментите на дъжд
и мокри условия. Проникването на
вода в електроинструмента повишава
опасността от токов удар.
г) Не злоупотребявайте с кабела.
Никога не използвайте кабела за
носене, дърпане или изключване
на електроинструмента. Пазете
кабела далече от горещина, масло,
остри ръбове или движещи се части.
Повредените или оплетени кабели
увеличават риска от токов удар.
д) Когато работите
с електроинструмент на открито,
използвайте удължителен кабел,
удобен за използване на открито.
Използването на кабел, подходящ за
употреба на открито, намалява риска
от токов удар.
е) Ако не можете да избегнете
работата с електроинструмент
на влажно място, използвайте
захранване с дефектнотоковата
защита (ДТЗ), което на английски
е Residual Current Device (RCD).
Използването на ДТЗ намалява риска
от токов удар.
3) ЛИЧНА БЕЗОПАСНОСТ
a) Бъдете нащрек, внимавайте
какво правите и използвайте
разума си, когато работите
с електроинструмента. Не
използвайте електроинструмента,
когато сте изморени или сте под
влияние на наркотици, алкохол или
лекарства. Един миг разсеяност при
работа с електроинструмент може да
доведе до сериозни наранявания.
6
б)
Използвайте лично защитно
оборудване. Винаги носете защита
за очите. Защитни средства като
дихателна маска, неплъзгащи се обувки
за безопасност, каска или защита
на слуха, използвани при подходящи
условия, ще намали трудовите
злополуки.
в) Предотвратяване на случайно
задействане. Преди да вземете
или носите инструмента
и преди да го свържете към
източника на захранване и/или
към батерийното устройство
се уверете, че превключвача е на
позиция "изключен". Носенето на
електроинструмент с пръста на
превключвача или стартирането
на електроинструменти, когато
превключвача е на позиция "включен",
може да доведе до трудова злополука.
г) Махнете всички регулиращи или
гаечни ключове преди да включите
електроинструмента. Махнете
прикрепените към въртящи се части
на електроинструмента гаечни или
регулиращи ключове могат да доведат
до наранявания.
д) Не се протягайте прекалено.
Стойте стабилно на краката
си през цялото време. Това
позволява по-добър контрол над
електроинструмента в непредвидими
ситуации.
е) Обличайте се подходящо. Не носете
висящи дрехи или бижута. Пазете
косата си, дрехите си и ръкавиците
далече от движещите се части.
Висящи дрехи, бижута или дълга
коса могат да бъдат захванати
в движещите се части.
ж) Ако са предоставени устройства
за свързване на изпусканите
прашинки или приспособления за
събиране, уверете се, че са свързани
и използвани правилно. Използването
на тези средства може да намали
опасностите свързани с праха.
4) ИЗПОЛЗВАНЕ И ГРИЖА ЗА
ЕЛЕКТРОИНСТРУМЕНТИТЕ
a) Не използвайте насила
електроинструментите. Ползвайте
подходящ електроинструмент за
съответната работа. Подходящият
електроинструмент ще свърши
по-добре и по-безопасно работата, при
темпото, за което е създаден.
б)
Не използвайте
електроинструмента,
ако превключвача не го
включва и изключва. Всеки
електроинструмент, който не може
да се контролира с превключвателя
е опасен и трябва да се поправи.
в) Изключете щепсела от
захранването и/или батерийния
комплект на електроинструмента
преди извършването на каквото и да
е регулиране, смяна на аксесоари
или съхраняване на уреда. Такива
предварителни мерки за безопасност
намаляват риска от нежелателно
задействане на електроинструмента.
г) Съхранявайте преносимите
електроинструменти извън досега
на деца и не позволявайте на
незапознати с електроинструмента
и тези инструкции други
хора да работят с него.
Електроинструментите са опасни
в ръцете на необучени потребители.
д) Поддържайте
електроинструментите.
Проверявайте за размествания
в свързванията на подвижните
други звена, за счупване на части
и всички други условия, които могат
да повлияят на експлоатацията
на електроинструментите. При
повреда на електроинструмента,
задължително го поправете
преди да го използвате отново.
Много трудови злополуки са
причинени от лошо поддържани
електроинструменти.
е) Поддържайте режещите
инструменти винаги добре заточени
и чисти. Правилно поддържаните
режещи инструменти с остри
остриета по-трудно могат да се
огънат и по-лесно се контролират.
ж) Използвайте
електроинструментите,
допълнителните принадлежности
и инструменти в съответствие
с тези инструкции, като се вземат
предвид условията на труд
и вида на работа. Използването
на електроинструмента за работи,
различни от тези, за които
е предназначен, може да доведе до
опасни ситуации.
5) СЕРВИЗ
a) Сервизирането на вашия
електроинструмент трябва да се
извършва само от квалифицирано
лице, като се използват само
оригинални резервни части. Това ще
гарантира безопасната употреба на
уреда.
Допълнителни специфични
правила за безопасност за
въртящите се чукове
• Носете защита за слуха. Излагането на
шум може да причини загуба на слуха.
• Използвайте допълнителни дръжки,
предоставени с инструмента.
Загубата на контрол може да доведе до
наранявания.
• Дръжте електроинструментите
за изолираните повърхности при
извършване на операция, при която
представката за рязане може да
засегне скрито окабеляване или
собствения си кабел. Контакта с "жив"
кабел може да зареди с ток металните
части на електроинструмента,
в резултат на което оператора може да
получи токов удар.
• Използвайте скоби или друг
практически начин да застопорите
и укрепите обработвания детайл към
стабилна платформа. Ако държите
детайла с една ръка или е опрян
в тялото ви, го прави нестабилно и може
да доведе до загуба на контрол.
• Носете предпазни очила или друга
защита за очите. При работа с чук се
получават летящи отломки. Летящите
частици може да причинят увреждане
на очите. Носете защитна маска
или респиратор с приложения, които
акумулират прах. За повечето приложения
е необходима защита на слуха.
• Винаги дръжте здраво инструмента.
Не се опитвайте да работите с този
инструмент, ако не го държите
с двете си ръце. Препоръчително
е да се използва страничната дръжка
през цялото време. Работата с този
инструмент с използване на една ръка ще
доведе до загуба на контрол. Разрушаване
или попадане на твърди материали,
като метални релси, може също да бъде
опасно. Преди употреба затегнете добре
страничната дръжка.
7
• Не работете с този инструмент
продължително време. Причинените по
време на работа с инструмента вибрации
могат да бъдат опасни за вашите ръце.
Използването на ръкавици предоставя
допълнително удобство и ограничава
излагането чрез чести почивки.
• Не възстановявайте представките
сами. Възстановяването на длетото
трябва да бъде направено от
авторизиран специалист. Неправилно
възстановени длета може да причинят
нараняване.
• Носете ръкавици, когато работите
с инструмент или сменяеми
представки. Достъпните метални
части на инструмента, както
и представките може да се нагреят
прекалено по време на работа. Малки
части от счупен материал може да
нарани незащитените ръце.
• Никога не оставяйте инструмента
на земята, докато представката
не е напълно спряла. Движещите се
предстваки може да причинят нараняване.
• Не удряйте заклещени представки
с чук, за да ги отцепите. Може да
изхвърчат части от метални или други
частици и да причинят нараняване.
• Леко износените длета може да се
наострят чрез шлифоване.
• Пазете захранващия кабел далече
от въртящите се представки. Не
увивайте захранващия кабел около
тялото си. Ако захранващия кабел се
увие около въртяща се представка, може
да се стигне до наранявания и загуба на
контрол.
Допълнителни рискове
Някои от следните рискове са неминуеми при
употребата на въртящи се чукове:
– Наранявания, причинени от докосване
на въртящи се или горещи части на
инструмента.
Въпреки прилагането на съответните
правила за безопасност и използването на
уреди за безопасност, някои допълнителни
рискове не могат да бъдат избегнати. Това
са:
– Увреждане на слуха.
– Риск от извиване на пръсти при смяна на
аксесоара.
8
– Опасности за здравето, причинени от
вдишване на прах, образуван от работа
с бетон и/или зидария.
Маркировка върху
инструментите
На инструмента са показани следните
пиктограми:
Преди употреба прочетете
ръководството с инструкции.
Носете защита за ушите.
Носете защита за очите.
ПОЗИЦИЯ НА КОДА С ДАТАТА (ФИГ. 1)
Кода за датата (m), който включва годината на
производство, е напечатан на повърхността на
кожуха, който съставлява окачващата връзка
между инструмента и батерията.
Пример:
2009 XX XX
Година на производство
Съдържание на пакета
Съдържанието на пакета включва:
1 Високопроизводителна ротационна ударна
бормашина
1 Странична дръжка
1 Прът за регулиране на дълбочината
1 Комплект инструменти
1 Безключов патронник (D25405K)
1 Предпазни очила (D25405K)
1 Работни ръкавици (D25405K)
1 Твърд калъф (D25405K)
4 HSS бургии (D25405K)
4 Бургии остър връх (D25405K)
2 Плоски свредла за дърво (D25405K)
2 SDS Plus® бургии (D25405K)
1 SDS Plus® длето (D25405K)
1 Ръководство с инструкции
1 Подробен чертеж на съставните части
• Проверете за евентуална повреда
на инструмента, частите или
аксесоарите, появила се в резултат от
транспортирането.
• Вземете си време да прочетете
задълбочено и с разбиране това
ръководство преди започване на работа.
ОПИСАНИЕ (ФИГ. 1)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не
променяйте инструмента или
неговите части. Това може да
доведе до лични наранявания
и щети.
а. Превключвател за промяна на скоростите
b. Селектор на режими
c. Обезопасително заключване
d. Държач на инструмент
e. Прахоуловител
f. Заключващ лагер
g. Прът за регулиране на дълбочината
h. Странична дръжка
i. Спирачна скоба за дълбочина
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Вашата ротационна ударна бормашина
е създадена за професионално ротационно
пробиване и ударно пробиване, както и за леко
раздробяване, къртене и разрушаване и за
пробиване през слоеве с бургии с карбиден
връх.
НЕ използвайте в мокри условия или при
наличието на запалими течности или газове.
Tези ударни бормашини са професионални
инструменти.
НЕ допускайте контакт на деца с инструмента.
Необходим е надзор, когато този инструмент се
използва от неопитен оператор.
Съединител за ограничение
на момента на въртене
Всички ротационни ударни бормашини са
оборудвани със съединител за ограничение на
момента на въртене, който намалява реакцията
на максималния момент на въртене, която се
предава към оператора в случай на засядане
на бургия. Тази функция, също така, предпазва
предавките и електро мотора от внезапно
спиране. Съединителят за ограничение на
момента на въртене е фабрично настроен и не
може да се регулира.
Променлива скорост
Функцията за променливи обороти дава
възможност на оборотите да се увеличават
бавно, като по този начин се предотвратява
измъкването на бургията от дупката при
стартиране. Функцията, също така намалява
непосредствената реакция от момента на
въртене, която се предава към оператора,
ако чука започне пробиването с бургията
в съществуваща вече дупка.
Електрическа безопасност
Електромоторът е създаден само за
един волтаж. Винаги проверявайте дали
захранващият кабел е в съответствие
с напрежението на табелката.
Вашето DEWALT зарядно устройство
е двойно изолирано в съответствие
с EN 60745; следователно не е нужна
заземителна жица.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 115 V единици
трябва да бъдат управлявани
чрез надеждно изолиране на
трансформатора с предпазен
екран между първичната
и вторичната намотка.
Ако захранващият кабел е повреден, трябва да
се смени от специално подготвен кабел, който
можете да получите чрез сервиза на DEWALT.
Замяна на щепсела
(само за Великобритания
и Ирландия)
Ако трябва да се сложи нов щепсел:
• Безопасно изхвърляне на стария щепсел.
• Свържете кафявата жица към живия
терминал в новия щепсел.
• Свържете синята жица към неутралния
терминал.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не трябва да
се прави свързване към заземения
терминал.
Следвайте инструкциите за монтаж, които
се предоставят с доброкачествените
щепсели. Препоръчителен предпазител: 13 A.
Използване на удължителен
кабел
Можете да използвате удължителен кабел само,
ако е абсолютно необходимо. Използвайте
одобрен кабел, удобен за входящата мощност
на зарядното ви устройство (виж технически
данни). Минималният размер на проводника
е 1 мм2; максималната дължина е 30 м.
9
При използване на кабели на макари, винаги
развивайте докрай кабела.
СГЛОБЯВАНЕ
И РЕГУЛИРАНЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от нараняване,
изключете уреда и изключете
машината от захранването
преди да инсталирате и сваляте
аксесоари, преди да регулирате
или променяте настройките или
когато правите поправка. Уверете
се, че превключвача е на позиция
OFF "изключен". Едно нежелано
включване може да задейства
инструмента и да предизвика
наранявания.
Избор на режим на работа
(фиг. 2)
Инструментът може да бъде използван
в следните режими на работа:
Ротационно пробиване: за
завинтване и за пробиване в стомана,
дърво и пластмаса
Индексиране на позицията
на длетото
Длетото може да бъде индексирано
и заключено в 24 различни позиции.
1. Въртете ключа на селектора на режим (b)
докато не показва позицията за въртене на
накрайника.
2. Завъртете длетото до желаната позиция.
3. Настройте ключа на селектора на режим (b)
на позиция само за разбиване.
4. Извийте длетото, докато не се заключи на
позиция.
Вкарване и сваляне на SDS
Plus® аксесоари (фиг. 3)
Tози инструмент използва SDS Plus® аксесоари
(вижте чертежа за вкарване на фиг. 3 за
напречното сечение на дръжката на SDS Plus®
накрайник). Препоръчваме ви да използвате
само професионални аксесоари.
1. Почистете и смажете дръжката на
приставката.
2. Вкарайте дръжката на приставката
в държача на инструмента (d).
Ударно пробиване: за пробиване
в бетон и зидария.
3. Бутнете накрайника надолу и леко го
завъртете, докато не пасне в отворите.
Само къртене: за леко разронване,
къртене и разрушаване. В този режим
инструмента може да се използва
като лост за освобождаване на
заседнала бургия.
4. Дръпнете приставката, за да проверете
дали е правилно заключена. Функцията
разбиване изисква приставката да
може да се движи около остта няколко
сантиметра, когато е заключено в държача
за инструменти.
Въртене на приставка: неработна
позиция, която се използва само за
въртене на плоски длета в желаната
позиция.
1. За да изберете работен режим, натиснете
обезопасителното заключване (с)
и завъртете ключа на селектора на режим
(b), докато не покаже символа на желания
режим.
2. Освободете обезопасителното заключване
и проверете дали превключвателя на
селектора за режими е заключен на място.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не избирайте
режим на работа, когато
инструмента работи.
5. За за свалите приставката, издърпайте
назад заключващия ръкав на държача (j)
и издърпайте приставката.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги
носете ръкавици, когато сменяте
аксесоарите. Външните метални
части на инструмента, както
и аксесоарите може да достигнат
изключително силно нагряване по
време на работа.
Монтиране на страничната
дръжка (фиг. 4)
Страничната дръжка (h) може да бъде сложена
според потребителя в зависимост от това дали
е левичар или десничар.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не
използвайтеинструментабезправилно
закрепена странична дръжка.
10
1. Разхлабете страничната дръжка.
2. За потребители десничари: плъзнете
скобата на страничната дръжка над
лагера зад държача на инструмента, като
дръжката е отляво.
За потребители десничари: плъзнете
скобата на страничната дръжка над
лагера зад държача на инструмента, като
дръжката е отдясно.
3. Завъртете страничната дръжка до желаната
позиция и я затегнете.
Настройка на дълбочината
на пробиване (фиг. 5)
1. Вкарайте необходимата бургия, както
е описано по-горе.
2. Разхлабете скобата за дълбочинно спиране
(i).
3. Монтирайте пръта за регулиране на
дълбочината (g) през дупката в скобата за
дълбочинно спиране.
4. Регулирайте дълбочината на пробиване,
както е показано.
5. Затегнете скобата за дълбочинно спиране.
Замяна на държача на
инструмента с патронника
(фиг. 6)
Безключовият патронник DT7018 е стандартен
за D25405K и е на разположение като
допълнителна възможност за D25404K.
1. Завъртете заключващият лагер (f)
в незаключена позиция и издърпайте
държача на инструмента (d).
2. Натиснете патронника (k) на шпиндела
и завъртете заключващият лагер в позиция
заключен.
3. За да смените патронника с държача на
инструмента, първо свалете патронника
по същият начин като държача на
инструмента. След това поставете държача
на инструмента по същият начин като
патронника.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога
не използвайте стандартни
патронници в режим на ударно
пробиване.
Смяна на прахоуловителя
(фиг. 3)
Прахоуловителят (e) предотвратява
натрупването на прах в механизма. Веднага
сменяйте износеният прахоуловител.
1. Издърпайте назад заключващият ръкав на
държача на инструмента (j) и издърпайте
прахоуловителя (e).
2. Монтирайте новият прахоуловител.
3. Освободете заключващия ръкав на
държача на инструмента.
РАБОТА
Инструкции за употреба
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
• Винаги наблюдавайте
инструкциите за безопасност
и приложимите нормативи.
• Внимавайте за наличието на
тръбопровод и окабеляване.
• Приложете само нежен натиск
към инструмента (приблизително
5 кг). Прекалената сила не
ускорява пробиването, но
намалява представянето на
инструмента и може да съкрати
живота му.
• Не пробивайте или не
завинтвайте прекалено навътре,
за да избегнете повреда
в прахоуловителя.
• Винаги дръжте здраво
инструмента с двете си ръце
и в стабилна стойка. Винаги
работете с инструмента
с правилно закрепена странична
дръжка.
Правилна позиция на ръцете
(фиг. 1, 7)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от сериозно
нараняване, ВИНАГИ използвайте
подходяща позиция на ръцете,
както е показано.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от сериозно лично
нараняване, ВИНАГИ дръжте
здраво в очакване на внезапна
реакция.
11
Правилната позиция на ръцете изисква едната
ръка да е на страничната дръжка (h), а другата
да е на основната дръжка (l).
Включване и изключване
(фиг. 1)
За да задействате инструмента, натиснете
превключвателя за промяна на скоростта (a).
Натискът, оказван върху превключвателя за
промяна на скоростта определя скоростта на
инструмента.
За да спрете инструмента, освободете ключа.
Ударно пробиване (фиг. 1)
ПРОБИВАНЕ С ТВЪРДА ПРИСТАВКА
1. Настройте ключа на селектора на режим (b)
на позиция само за "ударно пробиване".
2. Вкарайте подходящата приставка за
пробиване. За най-добри резултати
използвайте висококачествени приставки
с карбиден връх.
3. Регулирайте страничната дръжка (h) според
изискванията.
4. Ако е необходимо, настройте дълбочината
на пробиване.
5. Отбележете мястото за пробиване на
дупката.
6. Поставете приставката за пробиване на
място и включете инструмента.
7. Винаги изключвайте инструмента, когато
приключвате работа и преди да го
изключите от захранването.
Пробиване с приставка със
сърцевина
1. Настройте селектора на режим (b) на
позиция за "ударно пробиване".
2. Регулирайте страничната дръжка (h) според
изискванията.
3. Сложете подходящата приставка със
сърцевина.
4. Сложете централната приставка за
пробиване в приставката със сърцевина.
5. Поставете приставката за центърдрил
пробиването на място и натиснете
превключвателя на променливите обороти
(a). Пробивайте, докато сърцевината не
пробие в бетона на приблизително 1 см.
6. Спрете пробиването и свалете приставката
за центърдрил пробиването. Поставете
12
приставката със сърцевина в дупката
и продължете с пробиването.
7. Когато пробивате през по-плътна
структура от дълбочината на приставката,
разбийте кръглия цилиндър на бетона или
пробивайте с приставката със сърцевина
на редовни интервали. За да избегнете
нежелано разбиване на бетона около
дупката, първо пробийте дупка с диаметър
на централната приставка напълно през
структурата. След това пробийте дупка
наполовина от всяка страна.
8. Винаги изключвайте инструмента, когато
приключвате работа и преди да го
изключите от захранването.
Ротационно пробиване
(фиг. 1)
1. Настройте селектора на режим (b) на
позиция за "ротационно пробиване".
2. Сменете държача на инструмента
с патронника (DT7018).
3. Продължете както е описано за ударното
пробиване.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога
не използвайте стандартни
патронници в режим на ударно
пробиване.
Ронене и къртене (фиг. 1)
1. Настройте ключа на селектора на режим (b)
на позиция само за разбиване.
2. Вкарайте подходящо длето и го въртете на
ръка, за да го заключите на позиция 24.
3. Регулирайте страничната дръжка (h) според
изискванията.
4. Включете инструмента и започнете работа.
5. Винаги изключвайте инструмента, когато
приключвате работа и преди да го
изключите от захранването.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
• Не използвайте този
инструмент, за да смесвате
или изпомпвате лесно запалими
или избухливи течности (бензин,
алкохол и др.).
• Не смесвайте и не разбърквайте
запалими течности със
съответните етикети.
ПОДДРЪЖКА
Вашият DEWALT електроинструмент е създаден
да работи продължителен период с минимална
поддръжка. Продължителната и задоволителна
работа зависи от правилната грижа за
инструмента и от редовното почистване.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от нараняване,
изключете уреда и изключете
машината от захранването
преди да инсталирате и сваляте
аксесоари, преди да регулирате
или променяте настройките или
когато правите поправка. Уверете
се, че превключвача е на позиция
OFF "изключен". Едно нежелано
включване може да задейства
инструмента и да предизвика
наранявания.
• Тази машина не се сервизира от
потребителя. Занесете инструмента на
лицензиран сервизен агент на DEWALT
след приблизително 40 часа употреба. Ако
се появят проблеми преди това време,
свържете се с лицензиран сервиз на
DEWALT.
• Инструментът автоматично ще се изключи,
когато се изхабят карбоновите четки.
Четки
DEWALT използва сложна система с четки,
която автоматично спира пробиването, когато
четките са изтощени. Това предпазва мотора
от сериозни щети. На разположение са нови
компректи четки в упълномощените сервизни
агенти наDEWALT. Винаги използвайте
идентични части при замяна.
основния корпус със сух въздух
винаги, когато забележите
събиране на мръсотия в и около
вентилационните отвори.
Носете одобрена защита за
очите и одобрена противопрахова
маска, когато изпълнявате тази
процедура.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не
използвайте разтворители или
други химикали за почистване
на неметалните части на
инструмента. Тези химикали
могат да влошат качеството на
материалите, използвани за тези
части. Използвайте намокрена
с вода и мек сапун кърпа. Никога
не допускайте влизането на
течности в инструмента; никога
не потапяйте в течност която
и да е част на инструмента.
Допълнителни аксесоари
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Понеже
с този инструмент не са
тествани аксесоари, различни от
тези на DEWALT, използването
на такива аксесоари с този
инструмент може да е опасно. За
да намалите риска от нараняване,
използвайте само препоръчаните
от DEWALT аксесоари с този
продукт.
На разположение са многообразни представки
на SDS Plus®, като допълнителен избор.
Посъветвайте се с дилъра за повече
информация относно подходящите аксесоари.
Защита на околната среда
Смазване
Вашият електроинструмент не изисква
допълнително смазване.
Използваните аксесоарите и приложения
трябва редовно да се смазват около
поддръжката на SDS Plus®.
Почистване
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Издухвайте
замърсяванията и праха на
Разделно събиране. Продуктът
не трябва да се изхвърля
с обикновените битови отпадъци.
Ако един ден откриете, че вашия продукт на
DEWALT се нуждае от замяна, или ако повече
не ви трябва, не го изхвърляйте с битовите
отпадъци. Занесете този продукт в съответния
пункт.
Разделното събиране на
използваните продукти и опаковки
позволява рециклирането на
материалите и нановото им
използване. Повторното използване
на рециклираните материали
13
помага за предпазване на околната
среда от замърсяване и намалява
необходимостта от сурови суровини.
Местните разпоредби може да предоставят
отделно събиране на електрически продукти
от вашия дом, в пунктове за събиране или
до търговския обект, където е закупен новия
продукт.
DEWALT предоставя място за събиране
и рециклиране на продуктите на DEWALT след
приключване на работния им живот. За да се
възползвате от тази услуга, моля, върнете
вашия продукт на всеки авторизиран агент за
сервиз, който ще го приеме от наше име.
Можете да проверите мястото на вашият найблизък авторизиран сервизен агент, като се
свържете с офиса на вашия местен DEWALT
на указания в ръководството адрес. Освен
това, списъкът на авторизираните сервизи
на DEWALT и пълна информация за нашето
следпродажбено обслужване и контакти са на
разположение на интернет адрес:
www.2helpU.com.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00188358 - 20-09-2012
14
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising