D25404K | DeWalt D25404K ROTARY HAMMER Type 2 instruction manual

371001-16 LV
D25404
D25405
Latviešu
(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
5
14
Attēls / Рисунок 1
e
d
l
f
a
b
c
g
i
h
m
Attēls / Рисунок 2
Attēls / Рисунок 3
d
e
c
j
b
3
Attēls / Рисунок 4
Attēls / Рисунок 5
g
h
Attēls / Рисунок 6
4
Attēls / Рисунок 7
d
f
k
f
i
LATVIEŠU
LIELAS NOSLODZES PERFORATORA
TRIECIENURBJMAŠĪNA D25404, D25405
Apsveicam!
Jūs esat izvēlējušies DEWALT instrumentu.
DEWALT ir viens no uzticamākajiem profesionālu
elektroinstrumentu lietotāju partneriem, jo tam
ir ilggadīga pieredze instrumentu izveidē un
novatorismā.
Tehniskie dati
Spriegums
V
(tikai Apvienotā Karaliste un Īrija) V
Veidi
Ieejas jauda
W
Ātrums bez noslodzes
min-1
Ātrums ar noslodzi
min-1
Trieciena enerģija
J
Maksimālais urbšanas dziļums
tēraudā/koksnē/betonā
mm
Kalta pozīcijas
Serdeņa urbšanas dziļums
mīkstā ķieģelī
mm
Instrumenta turētājs
Uzmavas diametrs
mm
Svars
kg
LPA (skaņas spiediens)
KPA (skaņas spiediena
nenoteiktība)
LWA (skaņas jauda)
KWA (skaņas jaudas nenoteiktība)
D25404
230
230/115
2/3
900
0 - 730
0 - 620
0 - 4,8
D25405
230
230/115
2/3
900
0 - 730
0 - 620
0 - 4,8
16/40/32
24
16/40/32
24
90
90
SDS Plus® SDS Plus®
58
58
4,9
4,9
dB(A)
85
85
dB(A)
dB(A)
dB(A)
3,0
96
3,0
3,0
96
3,0
Vibrāciju kopējās vērtības (trīs asu vektoru summa) ir noteiktas
atbilstoši EN 60745:
Vibrāciju emisijas vērtība ah
Urbšana metālā
ah,D =
Nenoteiktība K =
m/s²
m/s²
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
Vibrāciju emisijas vērtība ah
Urbšana betonā
ah,HD =
Nenoteiktība K =
m/s²
m/s²
14,5
1,5
14,5
1,5
Vibrāciju emisijas vērtība ah
Kalšana
ah,Cheq =
Nenoteiktība K =
m/s²
m/s²
12,0
1,5
12,0
1,5
Šajā informācijas lapā norādītā vibrāciju emisijas
vērtība ir izmērīta saskaņā ar standarta pārbaudes
metodi, kas norādīta EN 60745, un to var izmantot
viena instrumenta salīdzināšanai ar citu. Šo vērtību
var izmantot, lai iepriekš novērtētu iedarbību.
BRĪDINĀJUMS! Deklarētā vibrāciju
emisijas vērtība attiecas uz instrumenta
galveno paredzēto lietošanu. Tomēr,
ja instruments tiek lietots dažādiem
darbiem, ar atšķirīgiem piederumiem
vai tiek slikti apkopts, vibrāciju emisija
var atšķirties. Šādos gadījumos var
ievērojami palielināties iedarbības
līmenis visā darba laikposmā.
Novērtējot vibrāciju iedarbības līmeni,
līdztekus darba režīmam ir jāņem
vērā arī tas laiks, kad instruments ir
izslēgts vai darbojas tukšgaitā. Šādos
gadījumos var ievērojami samazināties
iedarbības līmenis visā darba
laikposmā.
Nosakiet arī citus drošības pasākumus,
lai aizsargātu operatoru no vibrācijas
iedarbības, piemēram, jāveic
instrumentu un piederumu apkope,
jārūpējas, lai rokas būtu siltas,
jāorganizē darba gaita.
Drošinātāji:
Eiropa
230 V instrumenti
10 ampēri, elektrotīkls
Apvienotā Karaliste un Īrija
230 V instrumenti
13 ampēri, kontaktdakšās
Apvienotā Karaliste un Īrija
115 V instrumenti
16 ampēri, elektrotīkls
Definīcijas Ieteikumi par
drošību
Turpmāk redzamajās definīcijās izskaidrota katra
signālvārda nopietnības pakāpe. Lūdzu, izlasiet
šo rokasgrāmatu un pievērsiet uzmanību šiem
apzīmējumiem.
BĪSTAMI! Norāda draudošu bīstamu
situāciju, kuras rezultātā, ja to
nenovērš, iestājas nāve vai tiek gūti
smagi ievainojumi.
BRĪDINĀJUMS! Norāda draudošu
bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja to
nenovērš, var iestāties nāve vai gūti
smagi ievainojumi.
UZMANĪBU! Norāda iespējami
bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja to
5
LATVIEŠU
nenovērš, var gūt nelielus vai vidēji
smagus ievainojumus.
IEVĒRĪBAI! Norāda situāciju, kuras
rezultātā negūst ievainojumus, bet, ja to
nenovērš, var sabojāt īpašumu.
Apzīmē elektriskās strāvas trieciena
risku.
Apzīmē ugunsgrēka risku.
EK atbilstības deklarācija
MAŠĪNU DIREKTĪVA
D25404, D25405
DEWALT apliecina, ka izstrādājumi, kas aprakstīti
tehniskajos datos, atbilst šādiem dokumentiem:
98/37/EK (līdz 2009. g. 28. dec.), 2006/42/EK
(no 2009. g. 29. dec.), EN 60745-1, EN 60745-2-1,
EN 60745-2-2.
Šie izstrādājumi atbilst arī Direktīvai 2004/108/EK.
Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, sazinieties
arDEWALT turpmāk minētajā adresē vai skatiet
rokasgrāmatas pēdējo vāku.
Persona, kas šeit parakstījusies, atbild par tehnisko
datu sagatavošanu un DEWALT vārdā izstrādā šo
apliecinājumu.
Horst Grossmann
Inženiertehniskās un instrumentu izveides nodaļas
priekšsēdētāja vietnieks
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
27.07.2009
BRĪDINĀJUMS! Lai ievainojuma
risks būtu mazāks, izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
Vispārējie elektroinstrumenta
drošības brīdinājumi
BRĪDINĀJUMS! Izlasiet visus
drošības brīdinājumus un
norādījumus. Ja netiek ievēroti
brīdinājumi un norādījumi, var gūt
elektriskās strāvas triecienu, izraisīt
ugunsgrēku un/vai gūt smagus
ievainojumus.
6
SAGLABĀJIET VISUS BRĪDINĀJUMUS UN
NORĀDĪJUMUS TURPMĀKĀM UZZIŅĀM.
Termins „elektroinstruments”, kas redzams
brīdinājumos, attiecas uz šo elektroinstrumentu
(ar vadu), ko darbina ar elektrības palīdzību, vai ar
akumulatoru darbināmu elektroinstrumentu (bez
vada).
1) DROŠĪBA DARBA VIETĀ
a) Rūpējieties, lai darba vieta būtu tīra
un labi apgaismota. Nesakārtotā un
vāji apgaismotā darba zonā var rasties
negadījumi.
b) Elektroinstrumentus nedrīkst darbināt
sprādzienbīstamā vidē, piemēram, viegli
uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai putekļu
tuvumā. Elektroinstrumenti rada dzirksteles,
kas var aizdedzināt putekļus vai izgarojumu
tvaikus.
c) Strādājot ar elektroinstrumentu,
neļaujiet tuvumā atrasties bērniem
un nepiederošām personām. Novēršot
uzmanību, jūs varat zaudēt kontroli pār
instrumentu.
2) ELEKTRODROŠĪBA
a) Elektroinstrumenta kontaktdakšām
jāatbilst kontaktligzdai. Kontaktdakšu
nekādā gadījumā nedrīkst pārveidot.
Iezemētiem elektroinstrumentiem
nedrīkst izmantot pārejas kontaktdakšas.
Nepārveidotas kontaktdakšas un
piemērotas kontaktligzdas rada mazāku
elektriskās strāvas trieciena risku.
b) Nepieskarieties ar ķermeņa daļām
iezemētām virsmām, piemēram,
caurulēm, radiatoriem, plītīm un
ledusskapjiem. Ja jūsu ķermenis ir
iezemēts, pastāv lielāks elektriskās strāvas
trieciena risks.
c) Elektroinstrumentus nedrīkst pakļaut
lietus vai mitru laika apstākļu iedarbībai.
Ja elektroinstrumentā iekļūst ūdens,
palielinās elektriskās strāvas trieciena risks.
d) Lietojiet vadu pareizi. Nekad
nepārnēsājiet, nevelciet vai neatvienojiet
elektroinstrumentu no kontaktligzdas,
turot to aiz vada. Netuviniet vadu
karstuma avotiem, eļļai, asām šķautnēm
vai kustīgām detaļām. Ja vads ir bojāts vai
sapinies, pastāv lielāks elektriskās strāvas
trieciena risks.
e) Strādājot ar elektroinstrumentu ārpus
telpām, izmantojiet tādu pagarinājuma
vadu, kas paredzēts lietošanai ārpus
telpām. Izmantojot vadu, kas paredzēts
lietošanai ārpus telpām, pastāv mazāks
elektriskās strāvas trieciena risks.
LATVIEŠU
f)
Ja elektroinstrumentu nākas ekspluatēt
mitrā vidē, ierīkojiet elektrobarošanu
ar noplūdstrāvas aizsargierīci. Lietojot
noplūdstrāvas aizsargierīci, mazinās
elektriskās strāvas trieciena risks.
3) PERSONĪGĀ DROŠĪBA
a) Elektroinstrumenta lietošanas laikā
esat uzmanīgs, skatieties, ko jūs
darāt, rīkojieties saprātīgi. Nelietojiet
elektroinstrumentu, ja esat noguris
vai atrodaties narkotiku, alkohola
vai medikamentu ietekmē. Pat viens
mirklis neuzmanības elektroinstrumentu
ekspluatācijas laikā var izraisīt smagus
ievainojumus.
b) Lietojiet personīgo aizsargaprīkojumu.
Vienmēr valkājiet acu aizsargus.
Attiecīgos apstākļos lietojot
aizsargaprīkojumu, piemēram, putekļu
masku, aizsargapavus ar neslīdošu zoli,
aizsargķiveri vai ausu aizsargus, ir mazāks
risks gūt ievainojumus.
c) Nepieļaujiet nejaušu iedarbināšanu.
Pirms instrumenta pievienošanas
kontaktligzdai un/vai akumulatora
pievienošanas, instrumenta pacelšanas
vai pārnēsāšanas pārbaudiet, vai slēdzis
ir izslēgtā pozīcijā. Ja elektroinstrumentu
pārnēsājat, turot pirkstu uz slēdža, vai ja
kontaktligzdai pievienojat elektroinstrumentu
ar ieslēgtu slēdzi, var rasties negadījumi.
d) Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas
noņemiet no tā visas regulēšanas
atslēgas vai uzgriežņu atslēgas. Ja
elektroinstrumenta rotējošajai daļai
ir piestiprināta uzgriežņu atslēga vai
regulēšanas atslēga, var gūt ievainojumus.
e) Nesniedzieties pārāk tālu. Vienmēr
cieši stāviet uz piemērota atbalsta
un saglabājiet līdzsvaru. Tādējādi
neparedzētās situācijās daudz labāk varat
saglabāt kontroli pār elektroinstrumentu.
f) Valkājiet piemērotu apģērbu. Nevalkājiet
pārāk brīvu apģērbu vai rotaslietas.
Netuviniet matus, apģērbu un cimdus
kustīgām detaļām. Brīvs apģērbs,
rotaslietas vai gari mati var ieķerties
kustīgajās detaļās.
g) Ja instrumentiem ir paredzēts pievienot
putekļu atsūkšanas un savākšanas
ierīces, tās jāpievieno un jālieto pareizi.
Lietojot putekļu savākšanas ierīci, iespējams
mazināt putekļu kaitīgo ietekmi.
4) ELEKTROINSTRUMENTA EKSPLUATĀCIJA
UN APKOPE
a) Nelietojiet elektroinstrumentu ar spēku.
Izmantojiet konkrētam gadījumam
b)
c)
d)
e)
f)
g)
piemērotu elektroinstrumentu. Ar pareizi
izvēlētu elektroinstrumentu tā projektētās
efektivitātes robežās paveiksiet darbu
daudz labāk un drošāk.
Neekspluatējiet elektroinstrumentu, ja to
ar slēdzi nevar ne ieslēgt, ne izslēgt. Ja
elektroinstrumentu nav iespējams kontrolēt
ar slēdža palīdzību, tas ir bīstams un ir
jāsalabo.
Pirms elektroinstrumentu regulēšanas,
piederumu nomainīšanas vai
novietošanas glabāšanā atvienojiet
kontaktdakšu no barošanas avota un/
vai no elektroinstrumenta izņemiet
akumulatoru. Šādu profilaktisku drošības
pasākumu rezultātā mazinās nejaušas
elektroinstrumenta iedarbināšanas risks.
Glabājiet elektroinstrumentus, kas netiek
darbināti, bērniem nepieejamā vietā un
neatļaujiet to ekspluatēt personām, kas
nav apmācītas to lietošanā vai nepārzina
šos norādījumus. Elektroinstrumenti ir
bīstami, ja tos ekspluatē neapmācītas
personas.
Veiciet elektroinstrumentu apkopi.
Pārbaudiet, vai kustīgās detaļas ir
pareizi savienotas un nostiprinātas,
vai detaļas nav bojātas, kā arī vai
nav kāds cits apstāklis, kas varētu
ietekmēt elektroinstrumenta darbību.
Ja elektroinstruments ir bojāts, pirms
ekspluatācijas tas ir jāsalabo. Daudzu
negadījumu cēlonis ir tādi elektroinstrumenti,
kam nav veikta pienācīga apkope.
Regulāri uzasiniet un tīriet griežņus. Ja
griežņiem ir veikta pienācīga apkope un tie
ir uzasināti, pastāv mazāks to iestrēgšanas
risks, un tos ir vieglāk vadīt.
Elektroinstrumentu, tā piederumus,
detaļas u.c. ekspluatējiet saskaņā
ar šiem norādījumiem, ņemot vērā
darba apstākļus un veicamā darba
specifiku. Lietojot elektroinstrumentu tam
neparedzētām operācijām, var rasties
bīstama situācija.
5) APKALPOŠANA
a) Uzticiet sava elektroinstrumenta
apkopi un apkalpošanu kvalificētam
remontstrādniekam, lietojot tikai
identiskas rezerves daļas. Tādējādi tiek
saglabāta elektroinstrumenta drošība.
Papildu īpaši drošības
noteikumi perforatoriem
• Valkājiet ausu aizsargus. Trokšņa iedarbībā
varat zaudēt dzirdi.
7
LATVIEŠU
• Lietojiet palīgrokturus, kas iekļauti
instrumenta komplektā. Zaudējot kontroli pār
instrumentu, var gūt ievainojumus.
• Veicot darbu, turiet elektroinstrumentu
pie izolētajām satveršanas virsmām, ja
griezējinstruments varētu saskarties ar
apslēptu elektroinstalāciju vai ar savu
vadu. Ja notiks saskare ar vadiem, kuros
ir strāva, visas instrumenta ārējās metāla
virsmas nokļūs "zem sprieguma" un radīs
elektriskās strāvas trieciena risku.
• izmantojiet spailes vai kādā citā
praktiskā veidā nostipriniet un atbalstiet
apstrādājamo materiālu uz stabilas
platformas. Turot materiālu ar roku vai pie
sava ķermeņa, tas ir, nestabilā stāvoklī, un jūs
varat zaudēt kontroli pār to.
• Valkājiet aizsargbrilles vai citus acu
aizsarglīdzekļus. Triecienurbšanas darba
laikā lido skaidas. Lidojošās daļiņas var iekļūt
acīs un neatgriezeniski sabojāt redzi. Ja darba
laikā rodas putekļi, valkājiet putekļu masku
vai respiratoru. Veicot praktiski jebkuru darbu,
jāvalkā ausu aizsarglīdzekļi.
• Rūpējieties, lai vads neatrastos rotējošā
uzgaļa tuvumā. Barošanas vadu nedrīkst
aptīt apkārt jebkurai sava ķermeņa daļai. Ja
barošanas vads ir aptinies apkārt rotējošajam
uzgalim, varat gūt ievainojumus un zaudēt
kontroli pār instrumentu.
Atlikušie riski
Lietojot perforatorus, parasti pastāv arī šādi riski:
– ievainojumi, kas radušies, pieskaroties
instrumenta rotējošām vai karstajām detaļām.
Lai arī tiek ievēroti attiecīgie drošības noteikumi un
tiek uzstādītas drošības ierīces, dažus atlikušos
riskus nav iespējams novērst. Tie ir šādi:
– dzirdes pasliktināšanās;
– pirkstu saspiešanas risks, mainot instrumenta
piederumus;
– kaitējums veselībai, ko izraisa putekļu
ieelpošana, kuri rodas, apstrādājot betonu un/
vai mūri.
• Vienmēr cieši turiet instrumentu. Šo
instrumentu drīkst darbināt, tikai turot to
ar abām rokām. Ieteicams vienmēr izmantot
sānu rokturi. Ja darba laikā to turēsiet tikai
ar vienu roku, zaudēsiet tā kontroli. Bīstamas
situācijas var rasties arī, caurkaļot cietus
materiālus, piemēram, armatūras stieņus, vai
instrumentam pret tādiem atduroties. Pirms
darba cieši piestipriniet sānu rokturi.
Apzīmējumi uz instrumenta
• Šo instrumentu nedrīkst darbināt ļoti
ilgi bez apstājas. Vibrācija, kas rodas,
šim instrumentam darbojoties, var kaitēt
plaukstām un rokām. Lai mazinātu vibrācijas
ietekmi, valkājiet cimdus un bieži atpūtieties,
ierobežojot darba ilgumu.
Valkājiet acu aizsargus.
• Uzgaļus nedrīkst labot pašu spēkiem. Kalts
ir jāsalabo kvalificētam speciālistam. Nepareizi
salaboti kalti var izraisīt ievainojumus.
• Ekspluatējot instrumentu vai mainot
uzgaļus, vienmēr jāvalkā cimdi. Instrumenta
un uzgaļu atklātās metāla detaļas darba laikā
var kļūt ļoti karstas. Sīkas materiāla atlūzas
var ievainot kailas rokas.
• Elektroinstrumentu nedrīkst nolikt malā,
līdz uzgalis nav pilnībā pārstājis darboties.
Rotējoši uzgaļi var izraisīt ievainojumus.
• Iestrēgušus uzgaļus nedrīkst dauzīt ar
āmuru, lai tos atbrīvotu. Tādējādi var
atdalīties metāla vai materiāla skaidas un
ievainot jūs.
8
• Mazliet nodilušus uzgaļus drīkst uzasināt
ar slīpēšanas palīdzību.
Uz instrumenta ir attēlotas šādas piktogrammas:
Pirms lietošanas izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
Valkājiet ausu aizsargus.
DATUMA KODA NOVIETOJUMS (1. ATT.)
Datuma kods (m), kurā ir norādīts arī ražošanas
gads, ir nodrukāts uz korpusa virsmas tajā
vietā, kur instruments saskaras ar akumulatoru
komplektu.
Piemērs:
2009 XX XX
Ražošanas gads
Iepakojuma saturs
Iepakojumā ietilpst:
1 lielas noslodzes perforatora triecienurbjmašīna
1 sānu rokturis
1 dziļuma regulēšanas stienis
1 piederumu kārba
1 spīļpatrona bez atslēgas (D25405K)
LATVIEŠU
1 aizsargbrilles (D25405K)
1 darba cimdi (D25405K)
1 izturīgs futrālis (D25405K)
4 HSS urbju uzgaļi (D25405K)
4 Apstrādes sukas uzgaļi (D25405K)
2 Apstrādes sukas uzgaļi (D25405K)
2 SDS Plus® urbju uzgaļi (D25405K)
1 SDS Plus® kalts (D25405K)
1 lietošanas rokasgrāmata
1 izvērsts skats
• Pārbaudiet, vai pārvadāšanas laikā nav bojāts
instruments, tā detaļas vai piederumi.
• Pirms ekspluatācijas veltiet laiku tam, lai
pilnībā izlasītu un izprastu šo rokasgrāmatu.
APRAKSTS (1. ATT.)
BRĪDINĀJUMS! Elektroinstrumentu
vai tā daļas nedrīkst pārveidot. To var
sabojāt vai var gūt ievainojumus.
a. regulējama ātruma slēdzis
b. režīma izvēles slēdzis
c. drošības slēdzis
d. uzgaļa turētājs
e. putekļu aizsargs
f. bloķēšanas uzmava
g. dziļuma regulēšanas stienis
h. sānu rokturis
i. dziļuma aiztura skava
PAREDZĒTĀ LIETOŠANA
Jūsu perforatora triecienurbjmašīna ir paredzēta
profesionālai rotācijas urbšanai un triecienurbšanai,
kā arī nelieliem šķeldošanas, kalšanas un
nojaukšanas pielietojumiem, un urbšanai ar
kroņurbi ar cietkausējuma plāksnīti.
NELIETOJIET mitros apstākļos vai viegli
uzliesmojošu šķidrumu un gāzu klātbūtnē.
Šīs triecienurbjmašīnas ir profesionāli
elektroinstrumenti.
NEĻAUJIET bērniem aiztikt instrumentu. Ja šo
instrumentu ekspluatē nepieredzējuši operatori,
viņi ir jāuzrauga.
Griezes momenta
ierobežošanas sajūgs
Visas perforatora triecienurbjmašīnas ir aprīkotas
ar griezes momenta ierobežošanas pārvadu, kas
mazina maksimālo griezes momenta reakciju, kas
urbja uzgaļa iestrēgšanas gadījumā tiek pārnesta
uz operatoru. Šī funkcija arī novērš pārvada un
elektromotora iesprūšanu. Griezes momenta
ierobežošanas sajūgs ir iestatīts rūpnīcā un nav
regulējams.
Regulējams ātrums
maināmā ātruma iespēja ļauj lēnām uzņemt
ātrumu, tādējādi neļaujot urbim noslīdēt no
paredzētās urbuma vietas iedarbināšanas
laikā. Lēnās palaišanas iespēja arī samazina
momentāno reakciju, kas tiek pārvadīta uz
zobratiem un operatoru, ja triecienurbjmašīna
tiek iedarbināta laikā, kad urbis atrodas esošajā
caurumā.
Elektrodrošība
Elektrodzinējs ir paredzēts tikai vienam noteiktam
spriegumam. Pārbaudiet, vai barošanas avota
spriegums atbilst kategorijas plāksnītē norādītajam
spriegumam.
Šim DEWALT lādētājam ir dubulta
izolācija atbilstoši EN 60745, tāpēc nav
jālieto iezemēts vads.
BRĪDINĀJUMS! 115 V instrumenti
jādarbina ar droša izolējoša
transformatora palīdzību, un starp
primāro un sekundāro tinumu jābūt
iezemētam ekrānam.
Ja barošanas vads ir bojāts, tas ir jānomaina pret
īpaši sagatavotu vadu, kas pieejams DEWALT
remonta darbnīcā.
Barošanas vada kontaktdakšas nomaiņa (tikai Apvienotajai Karalistei un Īrijai)
Ja ir jāuzstāda jauna barošanas vada
kontaktdakša:
• nekaitīgā veidā atbrīvojieties no nederīgās
kontaktdakšas;
• pievienojiet brūno vadu pie kontaktdakšas
strāvas termināļa;
• pievienojiet zilo vadu pie neitrālā termināļa.
BRĪDINĀJUMS! Vadus nedrīkst
pievienot pie zemējuma spailes.
Ievērojiet uzstādīšanas norādījumus, kas ietilpst
labas kvalitātes kontaktdakšu komplektācijā.
Ieteicamais drošinātājs: 13 A.
9
LATVIEŠU
Pagarinājuma vada lietošana
Pagarinājuma vadu nevajadzētu lietot, ja vien
bez tā nekādi nevar iztikt. Izmantojiet atzītus
pagarinājuma vadus, kas atbilst lādētāja ieejas
jaudai (skatiet tehniskos datus). Minimālais
vadītāja izmērs ir 1 mm2; maksimālais garums ir
30 m.
Ja lietojat kabeļa spoli, vienmēr notiniet vadu no
tās pilnībā nost.
1. Grieziet režīma izvēles slēdzi (b), līdz tas ir
vērsts pret stāvokli „uzgaļa rotācija”.
2. Pagrieziet kaltu vēlamajā stāvoklī.
3. Iestatiet režīma izvēles slēdzi (b) stāvoklī "tikai
kalšana".
4. Pagroziet kaltu, līdz tas nofiksējas vēlamajā
stāvoklī.
SDS Plus® piederumu ievietoSALIKŠANA UN REGULĒŠANA šana un izņemšana (3. att.)
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
ievainojuma risku, izslēdziet
instrumentu un atvienojiet to no
barošanas avota pirms piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas,
uzstādījumu regulēšanas vai
mainīšanas vai arī remontdarbiem.
Slēdzim jāatrodas stāvoklī IZSLĒGTS
(OFF). Instrumentam nejauši sākot
darboties, var gūt ievainojumus.
Darbības režīma izvēle (2. att.)
Instrumentu iespējams lietot šādos darbības
režīmos:
Perforēšana: skrūvēšanai un urbšanai
tēraudā, kokā un plastmasā
Triecienurbšana: betona un mūra
urbšana.
Tikai kalšana: nelieliem atskaldīšanas,
kalšanas un sagraušanas darbiem. Šajā
režīmā instrumentu iespējams lietot arī
kā sviru, lai atbrīvotu iestrēgušu urbja
uzgali.
Uzgaļa rotācija: neaktīva pozīcija, ko
lieto tikai plakana kalta pagriešanai
vēlamajā stāvoklī.
1. Lai izvēlētos darbības režīmu, nospiediet
drošības slēdzi (c) un grieziet režīma izvēles
slēdzi (b), līdz tas ir vērsts pret vēlamā režīma
apzīmējumu.
2. Atbrīvojiet drošības slēdzi un pārbaudiet, vai
režīma izvēles slēdzis ir nofiksēts vietā.
BRĪDINĀJUMS! Neveiciet darbības
režīma maiņu, kamēr instruments
darbojas.
Kalta stāvokļu skalas
iedalījumi
Kalts var būt indeksēts un to iespējams nofiksēt
24 dažādos stāvokļos.
10
Šim instrumentam var pievienot SDS Plus®
Piederumus (sk. 3. att. mazo papildattēlu, lai
noskaidotu SDS Plus® uzgaļa kāta šķērsgriezumu).
Ieteicams izmantot tikai profesionālai lietošanai
paredzētus piederumus.
1. Ieeļļojiet un notīriet uzgaļa kātu.
2. Ievietojiet uzgaļa kātu instrumenta turētājā (d).
3. Spiediet uzgali lejup un mazliet to pagrieziet,
līdz tas ir ievietots spraugās.
4. Pavelciet uzgali, lai pārbaudītu, vai tas ir
pienācīgi nofiksēts. Trieciena funkcijai ir
nepieciešams, lai urbis pa asi varētu kustēties
vairākus centimetrus, kad tas ir nobloķēts
instrumenta turētājā.
5. Lai izņemtu uzgali, pavelciet instrumenta
turētāja bloķēšanas uzmavu (j) atpakaļ un
izvelciet uzgali.
BRĪDINĀJUMS! Nomainot
piederumus, obligāti jāvalkā cimdi.
Instrumenta un piederumu atklātās
metāla detaļas darba laikā var kļūt ļoti
karstas.
Sānu roktura uzstādīšana
(4. att.)
Sānu rokturi (h) var piestiprināt tā, lai instrumentu
varētu darbināt gan ar kreiso, gan labo roku.
BRĪDINĀJUMS! Instrumentu drīkst
darbināt tikai tad, ja tā sānu rokturis ir
uzstādīts pareizi.
1. Atskrūvējiet sānu rokturi.
2. Ja esat labrocis: virziet sānu roktura skavu
pāri uzmavai, kas atrodas aiz instrumenta
turētāja (rokturis — uz kreiso pusi).
Ja esat kreilis: virziet sānu roktura skavu pāri
uzmavai, kas atrodas aiz instrumenta turētāja
(rokturis — uz labo pusi).
3. Pagrieziet sānu rokturi līdz vēlamajam
stāvoklim un pieskrūvējiet to.
LATVIEŠU
Urbšanas dziļuma uzstādīšana
(5. att.)
1. Uzstādiet vajadzīgo urbja uzgali, kā aprakstīts
iepriekš.
2. Atlaidiet dziļuma aiztura skavu (i).
3. Ievietojiet dziļuma regulēšanas stienīti (g) caur
atveri dziļuma aiztura skavā.
4. Noregulējiet urbšanas dziļumu, kā attēlots.
5. Pievelciet dziļuma aiztura skavu.
Instrumenta turētāja nomainīšana pret spīļpatronu (6. att.)
Bezatslēgas spīļpatrona DT7018 ir standarts
D25405K komplektācijai un ir pieejama kā opcija
priekš D25404K.
1. Pagrieziet bloķēšanas uzmavu (f) atbloķētā
stāvoklī un izvelciet ārā instrumenta turētāju
(d).
2. Uzspiediet uz vārpstas spīļpatronu (k) un
pagrieziet bloķēšanas uzmavu fiksētā pozīcijā.
3. Lai spīļpatronu nomainītu pret instrumenta
turētāju, vispirms noņemiet spīļpatronu
tāpat kā noņēmāt instrumenta turētāju. Tad
instrumenta turētāju uzstādiet tieši tādā pašā
veidā kā spīļpatronu.
BRĪDINĀJUMS! Standarta
spīļpatronas nedrīkst izmantot
triecienurbšanas režīmā.
Putekļu aizsarga nomainīšana
(3. att.)
Putekļu aizsargs (e) aizkavē putekļu iekļūšanu
mehānismā. Nolietots putekļu aizsargs ir
jānomaina nekavējoties.
1. Pavelciet instrumenta turētāja bloķēšanas
uzmavu (j) atpakaļ un noņemiet putekļu
aizsargu (e).
2. Uzstādiet jaunu putekļu aizsargu.
3. Atbrīvojiet instrumenta turētāja bloķēšanas
uzmavu.
EKSPLUATĀCIJA
Lietošanas norādījumi
BRĪDINĀJUMS!
• Vienmēr ievērojiet šos drošības
norādījumus un atbilstošos
noteikumus.
• Jums jāzina cauruļvadu un
elektroinstalācijas atrašanās vietas.
• Instrumentam drīkst piemērot tikai
nelielu spiedienu (aptuveni 5 kg).
Pārmērīgs spiediens nepalielina
urbšanas ātrumu, bet gan samazina
instrumenta veiktspēju un var saīsināt
tā ekspluatācijas laiku.
• Lai nesabojātu putekļu aizsargu,
neurbiet vai neskrūvējiet pārāk dziļi.
• Instruments vienmēr ir jātur cieši ar
abām rokām, kā arī jādrošina stabila
stāja. Instrumentu drīkst darbināt tikai
tad, ja tā sānu rokturis ir uzstādīts
pareizi.
Pareizs rokas novietojums
(1., 7. att.)
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu smaga
ievainojuma risku, VIENMĒR turiet
rokas pareizi, kā norādīts.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
smaga ievainojuma risku, VIENMĒR
saglabājiet ciešu tvērienu, lai būtu
gatavs negaidītai reakcijai.
Pareizs rokas novietojums paredz turēt vienu roku
uz sānu roktura (h), bet otru — uz galvenā roktura
(l).
Ieslēgšana un izslēgšana
(1. att.)
Lai darbinātu instrumentu, nospiediet regulējama
ātruma slēdzi (a). Spiežot spēcīgāk uz regulējamā
ātruma slēdža, instrumenta ātrums ir lielāks, un
otrādi.
Lai apturētu instrumentu, atlaidiet slēdzi.
Triecienurbšana (1. att.)
URBŠANA AR URBJA UZGALI
1. Iestatiet režīma izvēles slēdzi (b) stāvoklī "tikai
kalšana".
2. Ievietojiet atbilstošu urbja uzgali. Lai panāktu
vislabākos rezultātus, lietojiet augstas
kvalitātes cietsakausējuma uzgaļus.
3. Pēc vajadzības noregulējiet sānu rokturi (h).
4. Ja nepieciešams, uzstādiet urbšanas dziļumu.
5. Atzīmējiet vietu, kur ir jāizurbj caurums.
6. Novietojiet urbja uzgali uz urbšanas vietas un
ieslēdziet instrumentu.
7. Pēc darba pabeigšanas un pirms instrumenta
atvienošanas no strāvas tas ir obligāti
jāizslēdz.
11
LATVIEŠU
Urbšana ar kroņurbi
• Ar to nedrīkst maisīt vai jaukt
uzliesmojošus šķidrumus, kam ir šāds
marķējums.
1. Iestatiet režīma izvēles slēdzi (b) stāvoklī "tikai
kalšana".
2. Pēc vajadzības noregulējiet sānu rokturi (h).
APKOPE
3. Ievietojiet atbilstošu kroņurbi.
Šis DEWALT elektroinstruments ir paredzēts
ilglaicīgam darbam ar mazāko iespējamo apkopi.
Nepārtraukti nevainojama darbība ir atkarīga
no pareizas instrumenta apkopes un regulāras
tīrīšanas.
4. Kroņurbī ievietojiet centra urbi.
5. Novietojiet urbšanas uzgali uz urbšanas vietas
un nospiediet regulējamā ātruma slēdzi (a).
Urbiet, līdz kroņurbis atrodas betonā apmēram
1 cm dziļumā.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
ievainojuma risku, izslēdziet
instrumentu un atvienojiet to no
barošanas avota pirms piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas,
uzstādījumu regulēšanas vai
mainīšanas vai arī remontdarbiem.
Slēdzim jāatrodas stāvoklī IZSLĒGTS
(OFF). Instrumentam nejauši sākot
darboties, var gūt ievainojumus.
6. Pārtrauciet urbšanu un izņemiet urbšanas
uzgali. Novietojiet kroņurbi atpakaļ uz cauruma
un turpiniet urbt.
7. Ja vēlamā urbjamā cauruma dziļums
pārsniedz kroņurbja garumu, ik pēc laika
nolauziet cilindrveidīgo izurbto daļu, kas
uzkrājas kroņurbja uzmavā. Lai nesabojātu
cementu ap urbjamo caurumu, vispirms visā
struktūras dziļumā izurbiet caurumu, kura
diametrs atbilst urbšanas uzgalim. Pēc tam ar
kroņurbi urbiet no abām pusēm līdz vidum.
8. Pēc darba pabeigšanas un pirms instrumenta
atvienošanas no strāvas tas ir obligāti
jāizslēdz.
Perforēšana (1. att.)
1. Iestatiet režīma izvēles slēdzi (b) stāvoklī "tikai
kalšana".
2. Nomainiet uzgaļa turētāju pret spīļpatronu
(DT7018).
3. Tad rīkojieties tāpat kā triecienurbšanas
gadījumā.
BRĪDINĀJUMS! Standarta
spīļpatronas nedrīkst izmantot
triecienurbšanas režīmā.
• Šim instrumentam lietotājs nedrīkst pats
veikt apkopi. Pēc aptuveni 40 stundu
ilga ekspluatācijas laika nogādājiet savu
instrumentu pilnvarotai DEWALT remonta
darbnīcai. Ja problēmas rodas pirms šī laika,
sazinieties ar pilnvarotu DEWALT remonta
darbnīcu.
• Ja ogles sukas būs nodilušas, instruments
automātiski izslēgsies.
Sukas
DEWALT instrumentos tiek izmantota moderna
suku sistēma, kas automātiski aptur urbjmašīnas
darbību, kad sukas ir nolietotas. Tādējādi dzinējs
netiek sabojāts. Jaunas sukas un piederumi
pieejamas pilnvarotos DEWALT apkopes centros.
Vienmēr izmantojiet tikai identiskas rezerves daļas.
Atšķelšana un kalšana (1. att.)
1. Iestatiet režīma izvēles slēdzi (b) stāvoklī "tikai
kalšana".
2. Ievietojiet atbilstošo kaltu un grieziet to ar roku,
lai nofiksētu vienā no 24 stāvokļiem.
3. Pēc vajadzības noregulējiet sānu rokturi (h).
Eļļošana
Šis elektroinstruments nav papildus jāieeļļo.
Visu izmantoto piederumu un papildierīču
SDS Plus® savienojuma vieta ir regulāri jāeļļo.
4. Ieslēdziet instrumentu un sāciet darbu.
5. Pēc darba pabeigšanas un pirms instrumenta
atvienošanas no strāvas tas ir obligāti
jāizslēdz.
BRĪDINĀJUMS!
• Šo instrumentu nedrīkst izmantot
viegli uzliesmojošu vai sprādzienbīstamu šķidrumu (benzīna, spirta, u.c.)
maisīšanai vai sūknēšanai.
12
Tīrīšana
BRĪDINĀJUMS! Ar sausu gaisu no
galvenā korpusa izpūtiet netīrumus
un putekļus ikreiz, kad pamanāt tos
uzkrājamies gaisa atverēs, kā arī
LATVIEŠU
visapkārt tām. Nēsājiet apstiprinātu acu
aizsargaprīkojumu un putekļu masku
šīs procedūras laikā.
BRĪDINĀJUMS! Instrumenta detaļu
tīrīšanai, kas nav no metāla, nedrīkst
izmantot šķīdinātājus vai citas asas
ķīmiskas vielas. Šīs ķimikālijas var
pavājināt materiālus, kas tiek lietoti
šajās detaļās. Lietojiet tikai ziepjūdenī
samērcētu lupatiņu. Nekādā gadījumā
nepieļaujiet, lai instrumentā iekļūst
šķidrums; instrumentu nedrīkst
iegremdēt šķidrumā.
izstrādājumu kādā no remonta darbnīcām, kas to
savāks jūsu vietā.
Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta
darbnīcu, sazinoties ar vietējo DEWALT biroju,
kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā. DEWALT
remonta darbnīcu saraksts, pilnīga informācija
par mūsu pēcpārdošanas pakalpojumiem un
kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa vietnē:
www.2helpU.com.
Papildu piederumi
BRĪDINĀJUMS! Tā kā citi piederumi,
kurus DEWALT, nav ieteicis un
nepiedāvā, nav pārbaudīti lietošanai
ar šo instrumentu, var rasties bīstami
apstākļi, ja tos lietosiet. Lai mazinātu
ievainojuma risku, šim instrumentam
lietojiet tikai DEWALT ieteiktos
piederumus.
Jūsu izvēlei papildus ir pieejami dažādu veidu
SDS-plus® urbja uzgaļi un kalti.
Sīkāku informāciju par attiecīgiem piederumiem
jautājiet izplatītājam.
Vides aizsardzība
Dalīta atkritumu savākšana. Šo
izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar
parastiem sadzīves atkritumiem.
Ja konstatējat, ka šis DEWALT instruments
ir jānomaina pret jaunu vai tas jums vairāk
nav vajadzīgs, neizmetiet to kopā ar sadzīves
atkritumiem. Nododiet šo izstrādājumu dalītai
savākšanai un šķirošanai.
Lietotu izstrādājumu un iepakojuma
dalīta savākšana ļauj materiālus
pārstrādāt un izmantot atkārtoti.
Izmantojot pārstrādātus materiālus,
tiek novērsta dabas piesārņošana
un samazināts pieprasījums pēc
izejmateriāliem.
Vietējos noteikumos var būt noteikts, ka,
iegādājoties jaunu izstrādājumu, komunālo
atkritumu savākšanas punktiem vai izplatītājam ir
dalīti jāsavāc sadzīves elektriskie izstrādājumi.
DEWALT nodrošina DEWALT izstrādājumu
savākšanu un otrreizēju pārstrādi, ja tiem ir
beidzies ekspluatācijas laiks. Lai izmantotu šī
pakalpojuma priekšrocības, lūdzu, nogādājiet savu
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
ПЕРФОРАТОР ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ
D25404, D25405
Поздравляем Вас!
Вы выбрали электрический инструмент фирмы
DEWALT. Тщательная разработка изделий,
многолетний опыт фирмы по производству
инструментов, различные усовершенствования
сделали электроинструменты DEWALT
одними из самых надёжных помощников для
профессионалов.
Технические характеристики
D25404
D25405
Напряжение питания
В
230
230
Типы
2/3
2/3
Потребляемая мощность
Вт
900
900
Скорость без нагрузки
об/мин. 0 - 730
0 - 730
Скорость под нагрузкой
об/мин. 0 - 620
0 - 620
Энергия удара
Дж
0 - 4,8
0 - 4,8
Максимальный диаметр сверления
металл/дерево/бетон
мм
16/40/32 16/40/32
Позиции фиксации долот
24
24
Макс. диаметр сверления полой
коронкой в мягком кирпиче
мм
90
90
Патрон
SDS Plus® SDS Plus®
Диаметр муфты патрона
мм
58
58
Вес
кг
4,9
4,9
LpA (звуковое давление)
KpA (погрешность измерения
звукового давления)
LwA (акустическая мощность)
KwA (погрешность измерения
акустической мощности)
дБ(А)
85
85
дБ(А)
дБ(А)
3,0
96
3,0
96
дБ(А)
3,0
3,0
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем осям),
измеренных в соответствии со стандартом EN 60745:
Значения вибрационного воздействия, ah
Сверление в металле
ah,D =
м/с²
< 2,5
< 2,5
Погрешность K =
м/с²
1,5
1,5
Значения вибрационного воздействия, ah
Сверление в бетоне
ah,HD =
м/с²
14,5
14,5
Погрешность K =
м/с²
1,5
1,5
Значения вибрационного воздействия, ah
Долбление
ah,Cheq =
м/с²
12,0
12,0
Погрешность K =
м/с²
1,5
1,5
14
Уровень вибрации, указанный в данном
информационном листке, был рассчитан
по стандартному методу тестирования
в соответствии со стандартом EN60745 и может
использоваться для сравнения инструментов
разных марок. Он может также использоваться
для предварительной оценки воздействия
вибрации.
ВНИМАНИЕ: Заявленная величина
вибрации относится только
к основным видам применения
инструмента. Однако если
инструмент применяется
не по основному назначению,
с другими принадлежностями
или содержится в ненадлежащем
порядке, уровень вибрации
будет отличаться от указанной
величины. Это может значительно
увеличить воздействие вибрации
в течение всего периода работы
инструментом.
При оценке уровня воздействия
вибрации необходимо также
учитывать время, когда
инструмент находился
в выключенном состоянии или
когда он включен, но не выполняет
какую-либо операцию. Это может
значительно уменьшить уровень
воздействия в течение всего
периода работы инструментом.
Определите дополнительные меры
предосторожности для защиты
оператора от воздействия
вибрации, такие как: тщательный
уход за инструментом
и принадлежностями, содержание
рук в тепле, организация рабочего
места.
Минимальные электрические предохранители:
Инструменты 230 В 10 ампер, электросеть
Определения: Предупреждения безопасности
Следующие определения указывают на степень
важности каждого сигнального слова. Прочтите
руководство по эксплуатации и обратите
внимание на данные символы.
РУССКИЙ ЯЗЫК
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая приводит к смертельному исходу или
получению тяжелой травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжелой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы легкой или
средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной травмы,
которая, однако, может привести
к повреждению оборудования.
Риск поражения электрическим
током!
Огнеопасность!
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
D25404, D25405
DEWALT заявляет, что продукты, обозначенные
в разделе «Технические характеристики»,
разработаны в полном соответствии со
стандартами: 98/37/ЕС (до 28 декабря 2009 г.),
2006/42/ЕС (с 29 декабря 2009 г.), EN 60745-1,
EN 60745-2-1, EN 60745-2-2.
Данные продукты также соответствуют
Директиве 2004/108/EC. За дополнительной
информацией обращайтесь по указанному
ниже адресу или по адресу, указанному на
последней странице руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы DEWALT.
Хорст Гроссманн (Horst Grossmann)
Вице-президент по инженерным разработкам
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
27.07.2009
ВНИМАНИЕ: Внимательно
прочтите руководство по
эксплуатации для снижения риска
получения травмы.
Общие правила
безопасности при работе
с электроинструментами
ВНИМАНИЕ! Внимательно
прочтите все инструкции по
безопасности и руководство
по эксплуатации. Несоблюдение
всех перечисленных ниже правил
безопасности и инструкций
может привести к поражению
электрическим током,
возникновению пожара и/или
получению тяжелой травмы.
СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Термин «Электроинструмент» во всех приведенных ниже указаниях относится к Вашему
сетевому (с кабелем) или аккумуляторному
(беспроводному) электроинструменту.
1) БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА
a) Содержите рабочее место
в чистоте и обеспечьте хорошее
освещение. Плохое освещение или
беспорядок на рабочем месте может
привести к несчастному случаю.
b) Не используйте
электроинструменты, если
есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко
воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. В процессе работы
электроинструмент создает искровые
разряды, которые могут воспламенить
пыль или горючие пары.
c) Во время работы
с электроинструментом не
подпускайте близко детей или
посторонних лиц. Отвлечение
внимания может вызвать у Вас потерю
контроля над рабочим процессом.
2) ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
a) Вилка кабеля электроинструмента
должна соответствовать
штепсельной розетке. Ни в коем
случае не видоизменяйте вилку
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
b)
c)
d)
e)
f)
электрического кабеля. Не
используйте соединительные
штепсели-переходники,
если в силовом кабеле
электроинструмента есть
провод заземления. Использование
оригинальной вилки кабеля
и соответствующей ей штепсельной
розетки уменьшает риск поражения
электрическим током.
Во время работы
с электроинструментом
избегайте физического контакта
с заземленными объектами, такими
как трубопроводы, радиаторы
отопления, электроплиты
и холодильники. Риск поражения
электрическим током увеличивается,
если Ваше тело заземлено.
Не используйте электроинструмент
под дождем или во влажной среде.
Попадание воды в электроинструмент
увеличивает риск поражения
электрическим током.
Бережно обращайтесь
с электрическим кабелем. Ни в коем
случае не используйте кабель для
переноски электроинструмента
или для вытягивания его вилки
из штепсельной розетки. Не
подвергайте электрический кабель
воздействию высоких температур
и смазочных веществ; держите
его в стороне от острых кромок
и движущихся частей инструмента.
Поврежденный или запутанный
кабель увеличивает риск поражения
электрическим током.
При работе с электроинструментом
на открытом воздухе используйте
удлинительный кабель,
предназначенный для наружных
работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом
воздухе, снижает риск поражения
электрическим током.
При необходимости работы с электроинструментом во влажной среде
используйте источник питания, оборудованный устройством защитного отключения (УЗО). Использование
УЗО снижает риск поражения электрическим током.
3) ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) При работе с электроинструментами будьте внимательны, следите
за тем, что Вы делаете, и руковод16
b)
c)
d)
e)
f)
ствуйтесь здравым смыслом. Не
используйте электроинструмент,
если Вы устали, а также находясь
под действием алкоголя или понижающих реакцию лекарственных препаратов и других средств. Малейшая
неосторожность при работе с электроинструментами может привести
к серьезной травме.
При работе используйте средства
индивидуальной защиты. Всегда
надевайте защитные очки.
Своевременное использование
защитного снаряжения, а именно:
пылезащитной маски, ботинок на
нескользящей подошве, защитного
шлема или противошумовых наушников,
значительно снизит риск получения
травмы.
Не допускайте непреднамеренного
запуска. Перед тем, как подключить
электроинструмент к сети и/
или аккумулятору, поднять
или перенести его, убедитесь,
что выключатель находится
в положении «выключено». Не
переносите электроинструмент
с нажатой кнопкой выключателя
и не подключайте к сетевой розетке
электроинструмент, выключатель
которого установлен в положение
«включено», это может привести
к несчастному случаю.
Перед включением
электроинструмента снимите
с него все регулировочные или
гаечные ключи. Регулировочный
или гаечный ключ, оставленный
закрепленным на вращающейся части
электроинструмента, может стать
причиной тяжелой травмы.
Работайте в устойчивой позе.
Всегда сохраняйте равновесие
и устойчивую позу. Это позволит
Вам не потерять контроль при
работе с электроинструментом
в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим
образом. Во время работы не
надевайте свободную одежду
или украшения. Следите за тем,
чтобы Ваши волосы, одежда или
перчатки находились в постоянном
отдалении от движущихся частей
инструмента. Свободная одежда,
украшения или длинные волосы
могут попасть в движущиеся части
инструмента.
РУССКИЙ ЯЗЫК
g)
Если электроинструмент
снабжен устройством сбора
и удаления пыли, убедитесь, что
данное устройство подключено
и используется надлежащим
образом. Использование устройства
пылеудаления значительно снижает
риск возникновения несчастного случая,
связанного с запыленностью рабочего
пространства.
4) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ И ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Не перегружайте
электроинструмент. Используйте
Ваш инструмент по назначению.
Электроинструмент работает
надежно и безопасно только при
соблюдении параметров, указанных
в его технических характеристиках.
b) Не используйте
электроинструмент, если его
выключатель не устанавливается
в положение включения или
выключения. Электроинструмент
с неисправным выключателем
представляет опасность и подлежит
ремонту.
c) Отключайте электроинструмент
от сетевой розетки и/или
извлекайте аккумулятор перед
регулированием, заменой
принадлежностей или при
хранении электроинструмента.
Такие меры предосторожности
снижают риск случайного включения
электроинструмента.
d) Храните неиспользуемые
электроинструменты
в недоступном для детей месте
и не позволяйте лицам, не
знакомым с электроинструментом
или данными инструкциями,
работать с электроинструментом.
Электроинструменты представляют
опасность в руках неопытных
пользователей.
e) Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте
точность совмещения и легкость
перемещения подвижных
частей, целостность деталей
и любых других элементов
электроинструмента,
воздействующих на его работу.
Не используйте неисправный
электроинструмент, пока он не
будет полностью отремонтирован.
f)
g)
Большинство несчастных
случаев являются следствием
недостаточного технического ухода за
электроинструментом.
Следите за остротой
заточки и чистотой режущих
принадлежностей. Принадлежности
с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают
работу менее утомительной.
Используйте электроинструмент,
аксессуары и насадки
в соответствии с данным
Руководством и с учетом
рабочих условий и характера
будущей работы. Использование
электроинструмента не по назначению
может создать опасную ситуацию.
5) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
a) Ремонт Вашего
электроинструмента должен
производиться только
квалифицированными
специалистами с использованием
идентичных запасных частей. Это
обеспечит безопасность Вашего
электроинструмента в дальнейшей
эксплуатации.
Дополнительные правила
безопасности при работе
перфораторами
• Надевайте защитные наушники.
Воздействие шума может привести
к потере слуха.
• При работе пользуйтесь
дополнительными рукоятками,
прилагающимися к инструменту.
Потеря контроля над инструментом
может привести к тяжелой травме.
• Держите электроинструмент за
изолированные ручки при выполнении
операций, во время которых режущий
инструмент может задеть скрытую
проводку или собственный кабель.
Контакт с находящимся под напряжением
проводом делает непокрытые
изоляцией металлические части
электроинструмента также «живыми»,
что создает опасность поражения
электрическим током.
• Используйте струбцины или другие
приспособления для фиксации обрабатываемой детали, устанавливая их
только на неподвижной поверхности.
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
Если держать обрабатываемую деталь
руками или с упором в собственное
тело, то можно потерять контроль над
инструментом или обрабатываемой
деталью.
• Надевайте защитные очки или
другие средства защиты глаз.
При сверлении с ударом частицы
материала разлетаются во все
стороны. Разлетающиеся частицы
могут повредить глаза. При выполнении
операций с вырабатыванием
пыли надевайте защитную маску
или респиратор. При выполнении
большинства операций рекомендуется
ношение противошумовых наушников.
• При работе всегда крепко держите
инструмент. Работать инструментом
разрешается, только держа его
обеими руками. Рекомендуется при
каждой операции использовать боковую
рукоятку. Управление инструментом
одной рукой может привести к потере
контроля. Также при долблении могут
представлять опасность детали из
материалов повышенной твердости,
такие как арматурные стержни. Надежно
затягивайте боковую рукоятку.
• Не допускается непрерывная работа
данным электроинструментом
в течение длительного периода
времени. Вибрация, производимая
во время ударного сверления, может
причинить вред Вашим рукам или ногам.
Используйте перчатки для лучшей
антивибрационной защиты и ограничьте
воздействие вибрации, устраивая частые
перерывы в работе.
• Не пытайтесь самостоятельно
ремонтировать насадки. Ремонт
долота должен осуществляться
авторизованным специалистом.
Неправильно восстановленные долота
могут стать причиной получения
травмы.
Вращающееся долото может стать
причиной получения травмы.
• Никогда не ударяйте молотком по
заклиненным насадкам, пытаясь,
таким образом, их освободить.
Частицы обрабатываемого материала
или металлическая стружка могут
отскочить и стать причиной получения
травмы.
• Слегка износившиеся долота можно
обновить при помощи шлифовки.
• Держите электрический кабель
подальше от вращающихся насадок. Не
оборачивайте кабель вокруг какой-либо
части Вашего тела. Электрический
кабель, намотанный на быстро
вращающееся долото, может стать
причиной получения травмы и потери
контроля над инструментом.
Остаточные риски
Следующие риски являются характерными
при использовании перфораторов:
– Травмы в результате касания горячих или
вращающихся частей инструмента.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных
устройств, некоторые остаточные риски
невозможно полностью исключить. К ним
относятся:
– Ухудшение слуха.
– Риск защемления пальцев при смене
насадок.
– Ущерб здоровью в результате вдыхания
пыли при работе с бетоном и/или
кирпичом.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
• Надевайте перчатки при работе
и электроинструментом или при смене
насадок. Открытые металлические
поверхности электроинструмента
и насадки в процессе работы сильно
нагреваются. Частицы обрабатываемого
материала могут стать причиной
травмы незащищенных рук.
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ (РИС. 1)
• Никогда не кладите инструмент
до полной остановки насадки.
Код даты (m), который также включает год
изготовления, отштампован на поверхности
18
Используйте средства защиты
органов слуха.
Надевайте защитные очки.
РУССКИЙ ЯЗЫК
корпуса, образующей узел соединения между
инструментом и аккумулятором.
Пример:
g. Упор-ограничитель глубины
h. Боковая рукоятка
i. Зажим ограничителя глубины
2009 XX XX
Год изготовления
Комплект поставки
В упаковку входят:
1 Перфоратор для тяжелых работ
1 Боковая рукоятка
1 Упор-ограничитель глубины сверления
1 Чемодан
1 Быстрозажимной патрон (D25405K)
1 Защитные очки (D25405K)
1 Защитные перчатки (D25405K)
1 Жесткий чемодан (D25405K)
4 Сверла из быстрорежущей стали (D25405K)
4 Цилиндрических сверла по дереву
(D25405K)
2 Перьевых сверла по дереву (D25405K)
2 Бура SDS Plus® (D25405K)
1 Долото SDS Plus® (D25405K)
1 Руководство по эксплуатации
1 Чертеж инструмента в разобранном виде
• Проверьте инструмент, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
• Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
ОПИСАНИЕ (РИС. 1)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем
случае не модифицируйте
электроинструмент или какуюлибо его деталь. Это может
привести к получению травмы или
повреждению инструмента.
a. Клавиша пускового выключателя
с регулировкой скорости
b. Переключатель режимов работы
c. Предохранительный стопор
d. Патрон
e. Пылезащитная крышка
f. Зажимная муфта патрона
НАЗНАЧЕНИЕ
Ваш перфоратор предназначен для
профессиональных работ по сверлению
и ударному сверлению, легкому дроблению,
скалыванию и долблению, а также для
сверления с использованием коронок
с карбидными напайками.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент во влажных
условиях или при наличии в окружающем
пространстве легко воспламеняющихся
жидкостей или газов.
Данные перфораторы являются
профессиональными электроинструментами.
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться
к инструменту. Неопытные пользователи
должны использовать данный инструмент под
руководством опытного инструктора.
Муфта предельного момента
Все перфораторы оборудованы встроенной
предохранительной муфтой предельного
момента, которая снижает реакцию от
крутящего момента, действующую на оператора
при заклинивании сверла. Это устройство
также предотвращает останов трансмиссии
и электродвигателя. Муфта предельного
момента установлена на заводе-изготовителе
и не может регулироваться в дальнейшем.
Регулировка скорости
Благодаря данной функции скорость нарастает
постепенно, что даёт возможность лучше
прицелиться и предотвращает выскакивание
насадки из намеченного отверстия при
начинании работы. Также функция регулировки
скорости уменьшает непосредственную
реакцию от крутящего момента на двигатель
и оператора при начинании работ с насадкой,
установленной в уже существующем отверстии.
Электробезопасность
Электрический двигатель рассчитан на работу
только при одном напряжении электросети.
Следите за напряжением электрической
сети, оно должно соответствовать величине,
обозначенной на информационной табличке
электроинструмента.
Ваше зарядное устройство
DEWALT имеет двойную изоляцию
в соответствии со стандартом
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
EN 60745, что исключает потребность
в заземляющем проводе.
Режим сверления с ударом: для
сверления в бетоне и кирпичной
кладке.
ВНИМАНИЕ:
Электроинструменты с напряжением 115 В должны управляться
через предохранительный изолированный трансформатор с заземленным экраном между первичной
и вторичной обмоткой.
Режим долбления только: для
легких работ по дроблению,
долблению и разбиванию. В этом
режиме перфоратор может
использоваться в качестве рычага для
извлечения застрявшего сверла.
Поврежденный кабель должен заменяться
специально подготовленным кабелем, который
можно получить в сервисной организации
DEWALT.
Поворот насадки: нерабочий
режим, используется только для
установки плоского долота в заданное
положение.
Использование
удлинительного кабеля
Используйте удлинительный кабель
только в случае крайней необходимости!
Всегда используйте удлинительный кабель
установленного образца, соответствующий
входной мощности Вашего зарядного
устройства (см. раздел «Технические
характеристики»). Минимальный размер
проводника должен составлять 1 мм2;
максимальная длина кабеля не должна
превышать 30 м.
При использовании кабельного барабана,
всегда полностью разматывайте кабель.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать принадлежности,
выполнять или изменять
настройки, а также перед
проведением ремонта. Убедитесь,
что курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Выбор режима работы
(Рис. 2)
Инструмент может использоваться
в следующих режимах работы:
Режим сверления без удара:
для заворачивания саморезов
и сверления в металле, дереве
и пластике.
20
1. Для установки режима работы, нажмите на
предохранительный стопор (с) и вращайте
переключатель режимов (b), пока он не
укажет на символ заданного режима.
2. Отпустите предохранительный стопор
и проверьте, что переключатель режимов
зафиксирован на месте.
ВНИМАНИЕ: Не устанавливайте
рабочий режим, когда
электроинструмент находится
в процессе работы.
Регулирование положения
долота
Ваш инструмент позволяет установить
и зафиксировать долото в 24-х различных
положениях.
1. Вращайте переключатель режимов (b), пока
он не укажет на символ «поворот насадки».
2. Поверните долото в сторону нужной
позиции.
3. Установите переключатель режимов (b)
в положение «долбление только».
4. Поворачивайте долото, пока оно не
зафиксируется в нужной позиции.
Замена принадлежностей
SDS Plus® (Рис. 3)
Данный инструмент работает долотами
SDS Plus® (См. вставку на рисунке 3:
поперечное сечение хвостовика долота
SDS Plus®). Мы рекомендуем использовать
только профессиональные принадлежности.
1. Очистите и смажьте хвостовик насадки.
2. Вставьте хвостовик долота в патрон (d).
3. Нажимайте и поворачивайте насадку, чтобы
хвостовик вошел в шлицы.
РУССКИЙ ЯЗЫК
4. Потяните за насадку для проверки
надежности ее фиксации. Для выполнения
ударной функции насадка должна
иметь некоторую свободу перемещения
в продольном направлении в пределах
нескольких сантиметров.
5. Чтобы вынуть долото, оттяните назад
кольцо фиксации насадки (j) и извлеките
долото из патрона.
ВНИМАНИЕ: Всегда надевайте
перчатки при смене насадок.
Открытые металлические
поверхности электроинструмента
и насадки в процессе работы
сильно нагреваются.
Установка боковой рукоятки
(Рис. 4)
Боковая рукоятка (h) может быть установлена
так, чтобы создать удобство для пользователей
как с правой, так и с левой рабочей рукой.
ВНИМАНИЕ: Всегда пользуйтесь
инструментом только с правильно
установленной боковой рукояткой.
1. Ослабьте боковую рукоятку.
2. Для пользователей с правой рабочей рукой:
установите зажим боковой рукоятки на
муфте позади патрона, располагая боковую
рукоятку слева.
Для пользователей с левой рабочей рукой:
установите зажим боковой рукоятки на
муфте позади патрона, располагая боковую
рукоятку справа.
3. Поверните боковую рукоятку в требуемое
положение и затяните крепление.
Настройка глубины
сверления (Рис. 5)
1. Вставьте требуемое сверло, как это
описано выше.
2. Ослабьте зажим ограничителя глубины (i).
3. Установите упор-ограничитель глубины
сверления (g) в сквозное отверстие зажима
ограничителя.
4. Настройте глубину сверления, как это
показано на рисунке.
5. Затяните зажим ограничителя глубины.
Замена патрона SDS Plus®
на быстросъёмный патрон
(Рис. 6)
Быстросъёмный патрон DT7018 является
стандартным патроном для использования
с перфоратором D25405K. Для использования
с D25404K быстросъёмный патрон
приобретается дополнительно.
1. Поверните зажимную муфту патрона (f)
в положение разблокировки и снимите
патрон (d).
2. Надвиньте быстросъёмный патрон (k) на
шпиндель и поверните зажимную муфту
патрона в положение блокировки.
3. Для замены быстросъёмного патрона
на патрон SDS Plus®, сначала снимите
быстросъёмный патрон таким же
образом, как был снят патрон SDS Plus®.
Затем установите патрон SDS Plus®
таким же образом, как устанавливался
быстросъёмный патрон.
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае
не используйте стандартные
патроны в режиме сверления
с ударом.
Замена пылезащитной
крышки (Рис. 3)
Пылезащитная крышка (е) предотвращает
проникновение абразивной пыли в ударный
механизм. Немедленно заменяйте изношенную
пылезащитную крышку.
1. Сдвиньте назад кольцо фиксации насадки
(j) и снимите пылезащитную крышку (e).
2. Установите новую пылезащитную крышку.
3. Отпустите кольцо фиксации насадки.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по
использованию
ВНИМАНИЕ:
• Всегда следуйте указаниям
действующих норм и правил
безопасности.
• При сверлении стен, определите
местоположение отопительных
труб и электропроводки.
• Не оказывайте давления
более 5-ти кг при работе
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
электроинструментом. Излишнее
давление на инструмент не
ускорит процесс сверления, но
понизит эффективность его
работы и может сократить срок
его службы.
• Не сверлите и не заворачивайте
на слишком большую
глубину, чтобы не повредить
пылезащитную крышку.
• Всегда крепко держите
инструмент обеими руками
и работайте в устойчивой позе.
Всегда работайте инструментом
с надежно закрепленной боковой
рукояткой.
Правильное положение рук
во время работы (Рис. 1, 7)
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА правильно удерживайте
инструмент, как показано на
рисунке.
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА надежно удерживайте
инструмент, предупреждая
внезапные сбои в работе.
Правильное положение рук во время работы:
одной рукой возьмитесь за боковую рукоятку
(h), другой рукой удерживайте основную
рукоятку (l).
Включение и выключение
(Рис. 1)
Чтобы включить инструмент, нажмите на
клавишу пускового выключателя с регулировкой
скорости (а). Давление, оказываемое на
клавишу выключателя, определяет скорость
вращения двигателя.
Чтобы выключить инструмент, отпустите
пусковой выключатель.
Сверление с ударом (Рис. 1)
СВЕРЛЕНИЕ СПЛОШНЫМ БУРОМ
3. Отрегулируйте положение боковой рукоятки
(h).
4. Установите глубину сверления, при
необходимости.
5. Точкой отметьте место, в котором
необходимо высверлить отверстие.
6. Поместите наконечник бура в отмеченную
точку и включите электроинструмент.
7. Всегда выключайте электроинструмент
после окончания работы и перед
отключением от электросети.
Сверление коронкой
1. Установите переключатель режимов (b)
в положение «сверление без удара».
2. Отрегулируйте положение боковой рукоятки
(h).
3. Вставьте соответствующую коронку.
4. Вставьте центрирующее сверло в коронку.
5. Поместите остриё центрирующего сверла
в отмеченную точку и нажмите клавишу
пускового выключателя (а). Сверлите до
тех пор, пока коронка не углубится в бетон
приблизительно на 1 см.
6. Прекратите сверлить и отсоедините
центрирующее сверло. Поместите коронку
в отверстие и продолжайте сверлить.
7. При просверливании конструкции, толщина
которой превышает глубину коронки,
регулярно удаляйте высверленные
круговые цилиндры бетона или бетон,
заполнивший полость коронки. Для
предотвращения нежелательного
разрушения бетона вокруг отверстия,
предварительно просверлите сквозное
отверстие центрирующим сверлом. Затем
коронкой сверлите отверстие наполовину
с каждой стороны от сквозного отверстия.
8. Всегда выключайте электроинструмент
после окончания работы и перед
отключением от электросети.
Сверление без удара (Рис. 1)
1. Установите переключатель режимов (b)
в положение «сверление без удара».
1. Установите переключатель режимов (b)
в положение «сверление с ударом».
2. Замените патрон SDS Plus® на
быстросъемный патрон (DT7018).
2. Вставьте соответствующий бур.
Для наилучших результатов работы
используйте высококачественные буры
с твердосплавными напайками.
3. Следуйте процедуре сверления с ударом.
22
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае
не используйте стандартные
патроны в режиме сверления
с ударом.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Дробление и долбление
(Рис. 1)
1. Установите переключатель режимов (b)
в положение «долбление только».
2. Вставьте соответствующее долото
и поверните его рукой для фиксации
в одной из 24-х позиций.
сервисном центре DEWALT. В случае
возникновения проблем до истечения
указанного срока, обращайтесь
в авторизованный сервисный центр
DEWALT.
• Электроинструмент автоматически
выключается в случае износа угольных
щеток.
3. Отрегулируйте положение боковой рукоятки
(h).
Щетки электродвигателя
4. Включите электроинструмент и начинайте
работать.
DEWALT использует усовершенствованную
систему щеток, при которой инструмент
автоматически выключается в случае
износа угольных щеток. Данная система
предотвращает серьезные повреждения
электродвигателя. Наборы новых щеток можно
приобрести в авторизованных сервисных
центрах DEWALT. Всегда используйте сменные
детали, идентичные оригинальным.
5. Всегда выключайте электроинструмент
после окончания работы и перед
отключением от электросети.
ВНИМАНИЕ:
• Не используйте этот
электроинструмент для
смешивания или подкачивания
легковоспламеняющихся или
взрывоопасных жидкостей
(бензина, спирта и пр.).
• Не смешивайте и не
перемешивайте
воспламеняющиеся жидкости,
отмеченные соответствующим
предупреждающим знаком.
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш электроинструмент DEWALT рассчитан на
работу в течение продолжительного времени
при минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надежность инструмента
увеличивается при правильном уходе
и регулярной чистке.
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать принадлежности,
выполнять или изменять
настройки, а также перед
проведением ремонта. Убедитесь,
что курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
• Данный инструмент не обслуживается
пользователем. Регулярно, приблизительно
каждые 40 часов эксплуатации, проверяйте
Ваш электроинструмент в авторизованном
Смазка
Ваш электроинструмент не требует
дополнительной смазки.
Хвостовики использующихся в работе насадок
SDS Plus® необходимо регулярно очищать
и смазывать.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь
и пыль из корпуса сухим сжатым
воздухом по мере видимого
скопления грязи внутри и вокруг
вентиляционных отверстий.
Выполняйте очистку, надев
средство защиты глаз
и респиратор утвержденного типа.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте растворители
или другие агрессивные
химические средства для очистки
неметаллических деталей
инструмента. Эти химикаты
могут ухудшить свойства
материалов, примененных
в данных деталях. Используйте
ткань, смоченную в воде с мягким
мылом. Не допускайте попадания
какой-либо жидкости внутрь
инструмента; ни в коем случае
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
не погружайте какую-либо часть
инструмента в жидкость.
Дополнительные
принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные от
тех, которые предлагает DEWALT,
не проходили тесты на данном
изделии, то использование этих
принадлежностей может привести
к опасной ситуации. Во избежание
риска получения травмы, с данным
продуктом должны использоваться
только рекомендованные DEWALT
дополнительные принадлежности.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
Различные типы буров и долот SDS Plus®
можно приобрести дополнительно.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нем не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий
с истекшим сроком службы и их
упаковок позволяет пускать
их в переработку и повторно
использовать. Использование
переработанных материалов
помогает защищать окружающую
среду от загрязнения и снижает
расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электрических продуктов отдельно
от бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
DEWALT. Чтобы воспользоваться этой услугой,
Вы можете сдать Ваше изделие в любой
авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
zst00211070 - 12-07-2013
24
LATVIEŠU
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
26
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
www.dewalt.eu
Download PDF

advertising