KA88 | Black&Decker KA88 BELT SANDER - 2 instruction manual

www.blackanddecker.com
Upozornění !
Určeno pro kutily.
504606-14 CZ/SK - (06/05)
Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
KA88
2
ČEŠTINA
Použití
Vaše elektrická pásová bruska Black & Decker je určena
pro broušení dřeva, kovu, plastů a lakovaných povrchů.
Toto nářadí je určeno pouze pro spotřebitelské použití.
b.
Bezpečnostní předpisy
Varování! Přečtěte si řádně všechny pokyny. Nedodržení
níže uvedených pokynů může mít za následek úraz
elektrickým proudem, vznik požáru anebo vážné
poranění. Označení “elektrické nářadí” ve všech níže
uvedených upozorněních odkazuje na Vaše nářadí
napájené ze sítě (s napájecím kabelem) nebo nářadí
napájené bateriemi (bez napájecího kabelu).
TYTO POKYNY USCHOVEJTE.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
3.
a.
c.
Pracovní prostor
Udržujte pracovní prostor v čistotě a dobře
osvětlen. Přeplněný a neosvětlený pracovní prostor
může vést ke způsobení úrazu.
Nepracujte s elektrickým nářadím v prostorách
s výbušnou atmosférou, jako jsou například
prostory obsahující hořlavé kapaliny, plyny nebo
výbušnou koncentraci prachu. Elektrické nářadí
je zdrojem jiskření, které může zapálit prach nebo
výpary.
Při práci s elektrickým nářadím dbejte na to, aby
se k tomuto nářadí nepřibližovaly děti a okolo
stojící osoby. Rozptylování může způsobit ztrátu
kontroly nad nářadím.
d.
e.
f.
Elektrická bezpečnost
Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí
odpovídat zásuvce. Zástrčku nikdy žádným
způsobem neupravujte. U nářadí chráněného
zemněním nepoužívejte žádné redukce zástrček.
Originální zástrčky a zásuvky snižují riziko způsobení
úrazu elektrickým proudem.
Vyvarujte se dotyku s uzemněnými povrchy
jako jsou potrubí, radiátory, sporáky a ledničky.
Dojde-li k Vašemu uzemnění, hrozí zvýšené riziko
úrazu elektrickým proudem.
Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo vlhkým
provozním podmínkám. Pokud do nářadí vnikne
voda, zvýší se riziko úrazu elektrickým proudem.
S napájecím kabelem zacházejte opatrně. Nikdy
nepoužívejte napájecí kabel k přenášení nářadí
nebo k jeho posouvání a netahejte za něj při
odpojování nářadí od elektrické sítě. Dbejte na
to, aby se napájecí kabel nedostal do kontaktu
s tepelnými zdroji, olejem, ostrými hranami nebo
pohyblivými částmi. Poškozené nebo spletené
kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.
Pokud s nářadím pracujete ve venkovním
prostředí, používejte prodlužovací kabel určený
pro venkovní prostředí. Použití napájecího kabelu
vhodného pro venkovní prostředí snižuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
g.
4.
a.
b.
c.
d.
e.
Bezpečnost osob
Buďte pozorní, stále sledujte, co děláte a o práci
s elektrickým nářadím vždy přemýšlejte. Nepouží-
3
vejte elektrické nářadí, jste-li unaveni nebo jste-li
pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilková
nepozornost při práci s elektrickým nářadím může
mít za následek vážné zranění.
Používejte bezpečnostní výbavu. Vždy používejte
ochranu zraku. Bezpečnostní vybavení jako jsou
maska proti prachu, neklouzavá pracovní obuv,
pevná přilba nebo ochrana sluchu v určitých
pracovních podmínkách snižují riziko způsobení
úrazu.
Zabraňte náhodnému spuštění. Před připojením
napájecího kabelu k zásuvce se ujistěte, zda
je hlavní spínač v poloze vypnuto. Přenášení
elektrického nářadí s prstem na hlavním spínači
nebo připojení napájecího kabelu nářadí k síti,
je-li hlavní spínač v poloze zapnuto, zvyšuje riziko
nehody.
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte, zda
nejsou v jeho blízkosti klíče nebo seřizovací
přípravky. Klíče nebo seřizovací přípravky ponechané na rotujících částech nářadí mohou způsobit
úraz.
Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy udržujte
vhodný a pevný postoj. To umožní lepší ovladatelnost nářadí v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv
nebo šperky. Dbejte na to, aby se Vaše vlasy,
oděv nebo rukavice nedostaly do nebezpečné
blízkosti pohyblivých částí. Volný oděv, šperky
nebo dlouhé vlasy mohou být pohyblivými díly
zachyceny.
Pokud je zařízení vybaveno adaptérem pro
připojení zařízení k zachytávání prachu, zajistěte
jeho správné připojení a řádnou funkci. Použití
těchto zařízení může snížit nebezpečí týkající se
prachu.
Použití elektrického nářadí a jeho údržba
Nářadí nepřetěžujte. Používejte správné
elektrické nářadí, které odpovídá prováděné
práci. Správné elektrické nářadí bude pracovat lépe
a bezpečněji, bude-li používáno ve výkonnostním
rozsahu, pro který je určeno.
Pokud nelze hlavní vypínač nářadí zapnout
a vypnout, s nářadím nepracujte. Každé nářadí
s nefunkčním hlavním spínačem je nebezpečné
a musí být opraveno.
Před prováděním jakéhokoliv seřízení, před
výměnou příslušenství nebo před uložením
nářadí vždy odpojte napájecí kabel od zásuvky.
Tato preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko
náhodného spuštění nářadí.
Uložte elektrické nářadí mimo dosah dětí
a nedovolte ostatním osobám, které toto
nářadí neumí ovládat nebo které neznají tyto
bezpečnostní pokyny, aby s tímto elektrickým
nářadím pracovaly. Elektrické nářadí je v rukou
nekvalifikované obsluhy nebezpečné.
Údržba nářadí. Zkontrolujte, zda nářadí nemá
vychýlené nebo rozpojené pohyblivé části,
zlomené díly nebo jakoukoliv jinou závadu, která
f.
g.
5.
a.
může mít vliv na jeho správný chod. Pokud je
nářadí poškozeno, nechejte jej opravit. Mnoho
nehod je způsobeno nedostatečnou údržbou
nářadí.
Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Řádně
udržované řezné nástroje s ostrými řeznými břity
jsou méně náchylné k zanášení nečistotami a lépe
se s nimi manipuluje.
Používejte elektrické nářadí, příslušenství
a pracovní nástroje podle zde uvedených
pokynů a způsobem, který je určen každému
jednotlivému typu elektrického nářadí. Vždy
berte v úvahu pracovní podmínky a typ práce,
kterou budete provádět. Používání elektrického
nářadí k jiným než určeným aplikacím může vést
ke způsobení rizikových situací.
5.
6.
7.
Montáž nářadí
Varování! Před montáží se ujistěte, zda je nářadí vypnuto
a zda je napájecí kabel odpojen od zásuvky.
Uchycení brusného pásu (obr. A)
Varování! Nikdy nepoužívejte brusku bez brusného
pásu.
•
Vytáhněte napínací páku (4) směrem ven, abyste
uvolnili napnutí brusného pásu (8).
•
Sejměte starý brusný pás.
•
Nasaďte na vodící válce nový brusný pás. Ujistěte
se, zda jsou šipky na brusném pásu ve stejném
směru jako šipky na nářadí.
•
Zatlačte napínací páku (4) směrem dovnitř, aby došlo
k napnutí brusného pásu.
Opravy
Svěřte údržbu elektrického nářadí kvalifikovanému mechanikovi, který bude používat pouze
originální náhradní díly. Tímto způsobem zajistíte
stálou bezpečnost elektrického nářadí.
Seřizování brusného pásu (obr. B)
Chcete-li zajistit správný pohyb brusného pásu, musí být
tento pás na vodících válcích správně vystředěn.
•
Otočte nářadí spodní stranou nahoru a zapněte
jej.
•
Podle potřeby otáčejte seřizovacím šroubem (6),
dokud nebude pohyb pásu zcela vystředěn.
Další bezpečnostní pokyny týkající se brusek
•
Varování! Vyvarujte se kontaktu nebo vdechnutí
prachu vzniklého broušením, protože tento prach
může ohrožovat zdraví obsluhy a okolních osob.
Používejte masku proti prachu určenou speciálně
na ochranu před toxickým prachem a podobnými
zplodinami a zajistěte, aby byly takto chráněny
všechny osoby nacházející se nebo vstupující do
pracovního prostoru.
•
Po ukončení broušení odstraňte všechen prach.
•
Buďte velmi opatrní při broušení povrchů opatřených
nátěry, které mohou obsahovat přísadu olova nebo
při broušení dřevěných a kovových materiálů, při
kterém mohou vznikat toxické látky:
Zamezte vstupu dětí a těhotných žen do pracovního prostoru.
V pracovním prostoru nejezte, nepijte
a nekuřte.
Zajistěte bezpečnou likvidaci prachu a ostatních
nečistot vzniklých při broušení.
•
Toto nářadí není určeno pro použití mládeží nebo
nezkušenými osobami bez dozoru. Děti musí být
pod dozorem, aby si s nářadím nehrály.
•
Poškozený napájecí kabel musí být vyměněn
výrobcem nebo mechanikem značkového servisu
Black & Decker.
Seřízení rukojeti (obr. C)
Rukojeť brusky může být nastavena do 3 poloh.
•
Vyklopte směrem ven zajišťovací rukojeť (9) a odjistěte tak rukojeť (3).
•
Nastavte rukojeť do požadované polohy.
•
Zajistěte rukojeť v této poloze sklopením zajišťovací
rukojeti.
Odklopení krytu (obr. D)
Při broušení na omezených místech můžete provést
odklopení krytu.
Varování! Kryt může být odklopen pouze v případě, je-li
nastavitelná rukojeť v horní poloze.
•
Nastavte rukojeť (3) do kolmé polohy.
•
Zvedněte kryt (5).
•
Chcete-li kryt opět sklopit, nejdříve roztáhněte
příchytky (10).
Nasazení a sejmutí prachového sáčku (obr. E)
•
Nasuňte prachový sáček (11) na výstupní otvor pro
odvod prachu (7).
•
Chcete-li tento sáček sejmout, vysuňte jej
z výstupního otvoru.
Elektrická bezpečnost
Toto nářadí je chráněno dvojitou izolací.
Proto není nutné použití zemnícího vodiče.
Vždy zkontrolujte, zda napájecí napětí zdroje
odpovídá napětí na výkonovém štítku.
Připojení vysavače (obr. F)
•
Nasuňte adaptér (12) na výstupní otvor pro odvod
prachu (7).
•
Připojte hadici vysavače k výstupnímu otvoru
adaptéru.
Popis
1.
2.
3.
4.
Odklápěcí kryt
Středící šroub
Výstup pro odvod prachu
Použití
Hlavní spínač (zapnuto/vypnuto)
Zajišťovací tlačítko
Nastavitelná rukojeť
Napínací páka
Varování! Nechejte nářadí pracovat jeho vlastním
tempem. Zamezte přetěžování nářadí.
4
Zapnutí a vypnutí
•
Chcete-li nářadí zapnout, stiskněte hlavní spínač
(1).
•
Nepřetržitý chod spustíte stisknutím zajišťovacího
tlačítka (2) a uvolněním hlavního spínače.
•
Chcete-li nářadí vypnout, uvolněte hlavní spínač.
Nářadí v režimu nepřetržitého chodu vypnete
opětovným stisknutím hlavního spínače a jeho
následným uvolněním.
Technické údaje
Napájecí napětí
Příkon
Rychlost brusného pásu
Brusná plocha
Hmotnost
V
W
m/min
mm
kg
KA88
230
720
250
75 x 533
3,5
Prohlášení o shodě
Vyprázdnění prachového sáčku
Prachový sáček by měl být vyprázdněn každých
10 minut.
•
Otevřete sáček a vyprázdněte jej.
KA88
Společnost Black & Decker prohlašuje, že tento výrobek
odpovídá následujícím normám: 98/37/EC, 89/336/EEC,
2002/95/EC, EN 60745, EN 55014, EN 61000
Rady k optimálnímu použití nářadí
•
Vždy držte nářadí oběma rukama.
•
Nevyvíjejte na nářadí nadměrný tlak.
•
Pravidelně kontrolujte stav brusného pásu. Je-li to
nutné, vyměňte jej.
•
Vždy provádějte broušení po směru vláken dřeva.
•
Provádíte-li broušení nátěrových vrstev před
nanesením nové vrstvy barvy, používejte brusný
papír s velmi jemnými brusnými zrny.
•
Na velmi nerovných površích nebo při odstraňování
nátěrových vrstev zahajte práci s brusným papírem
s hrubými zrny. Na ostatních površích zahajte práci
s brusným papírem se střední velikostí zrn. V obou
případech postupně nahrazujte hrubější brusný
papír jemnějším, abyste dosáhli dokonalé povrchové
úpravy.
•
Další informace týkající se příslušenství získáte
u svého značkového prodejce.
LpA (akustický tlak)
LWA (akustický výkon)
měřené vibrace ruka/paže
KpA (nepřesnost akustického tlaku)
KWA (nepřesnost akustického výkonu)
87 dB(A)
98 dB(A)
3,8 m/s2
3 dB(A)
3 dB(A)
Kevin Hewitt
Ředitel oddělení
spotřebitelské techniky
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, United Kingdom
1-7-2004
Záruka
Společnost Black & Decker důvěřuje kvalitě svého
vlastního nářadí a poskytuje kupujícímu mimořádnou
záruku. Toto záruční prohlášení je nadstandardní
nabídkou a v žádném případě neohrožuje Vaše zákonná
práva. Tato záruka platí na území všech členských států
EU a na územích evropské zóny volného obchodu.
Údržba
Vaše nářadí bylo navrženo tak, aby byla zajištěna jeho
dlouhá provozní životnost s minimálními nároky na
údržbu. Dlouhodobá bezproblémová funkce nářadí závisí
na jeho řádné údržbě a pravidelném čištění.
•
Pravidelně čistěte větrací drážky na nářadí pomocí
měkkého kartáče nebo suchého hadříku.
•
Pomocí měkkého vlhkého hadříku pravidelně čistěte
kryt motoru. Nepoužívejte žádné brusné nebo
rozpouštěcí čisticí prostředky.
Pokud se v průběhu 24 měsíců od data zakoupení objeví
na nářadí Black & Decker závada plynoucí z vady materiálu
či vada vzniklá způsobem zpracování, společnost Black
& Decker zaručuje výměnu vadných dílů nebo výměnu
vadného nářadí, aniž by obtěžovala zákazníka více, než
bude nezbytně nutné, za předpokladu, že:
•
Výrobek nebyl používán pro obchodní nebo profesionální účely a nedocházelo-li k jeho pronájmu.
•
Výrobek nebyl vystaven nesprávnému použití nebo
nebyla-li zanedbána jeho údržba.
•
Výrobek nenese známky poškození způsobené
jinými předměty, látkami nebo nehodami.
•
Nebyly prováděny opravy výrobku jinými osobami
než pracovníky značkového servisu Black &
Decker.
Ochrana životního prostředí
Po ukončení životnosti výrobků Black & Decker
poskytuje společnost Black & Decker možnost
recyklace těchto výrobků. Tato služba je
poskytována bezplatně. Chcete-li využít této
služby, dopravte prosím Vaše nepotřebné
nářadí do značkového servisu, kde na vlastní
náklady zajistí jejich recyklaci a ekologické
zpracování.
Adresu nejbližšího značkového servisu naleznete u svého
značkového prodejce Black & Decker na adrese, která
je uvedena v tomto návodu. Přehled autorizovaných
servisů Black & Decker a rovněž další informace týkající
se našeho poprodejního servisu můžete nalézt také na
internetové adrese: www.2helpU.com
K uplatnění této záruky je třeba prodávajícímu či záruční
opravně předložit doklad o zakoupení. Místo Vaší nejbližší
autorizované servisní pobočky Black & Decker se dozvíte
na příslušné adrese uvedené na zadní straně této
příručky. Zde můžete také najít přehled autorizovaných
5
servisních dílen společnosti Black & Decker a rovněž i
další informace na internetové adrese: www.2helpU.
com
Navštivte prosím naši webovou stránku www.
blackanddecker.co.uk a zaregistrujte zde prosím
Váš nový výrobek Black & Decker, abyste mohli být
informováni o našich nových výrobcích a speciálních
nabídkách. Na adrese www.blackanddecker.co.uk jsou
k dispozici další informace o značce Black & Decker a
o celé řadě našich výrobků.
6
• Do přístroje nebylo zasahováno
nepovolanou osobou. Osoby
povolané tvoří personál pověřených
servisních středisek Black & Decker,
která jsou autorizována k provádění
záručních oprav.
Politika služby zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl.
Kdykoli budete potřebovat radu či pomoc,
obraťte se s důvěrou na nejbližší servis Black &
Decker, kde Vám vyškolený personál poskytne
naše služby na nejvyšší úrovni.
Navíc servis Black & Decker poskytuje na veškeré
provedené opravy a vyměněné náhradní díly další
servisní záruční lhůtu 6 měsíců.
Záruka Black & Decker 2 roky
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, pilové kotouče,
hoblovací nože, brusné kotouče, pilové listy,
brusný papír a pod.).
Blahopřejeme Vám ke koupi tohoto kvalitního
výrobku Black & Decker.
Náš závazek ke kvalitě v sobě samozřejmě
zahrnuje také naše služby zákazníkům.
Black & Decker nabízí rozsáhlou síť
autorizovaných servisních opraven a sběrných
středisek, jejichž seznam naleznete na záručním
listu.
Proto nabízíme záruční lhůtu daleko přesahující
minimální požadavky vyplývající ze zákona.
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje nabídnout
Vám záruční lhůtu po dobu 24 měsíců.
Black & Decker
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Objeví-li se jakékoliv materiálové nebo výrobní
vady v průběhu 24 měsíců záruční lhůty,
garantujeme jejich bezplatné odstranění
případně, dle našeho uvážení, bezplatnou
výměnu přístroje za následujících podmínek:
•
Tel.:
244 402 450
Fax:
241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem Black & Decker a s dokladem o nákupu) do jednoho z pověřených
servisních středisek Black & Decker, která
jsou autorizována k provádění záručních
oprav.
Právo na případné změny vyhrazeno.
06/2004
• Přístroj byl používán pouze s originálním příslušenstvím či přídavnými
zařízeními a příslušenstvím BBW
či Piranha, které je výslovně
doporučeno jako vhodné k používání
spolu s přístroji Black & Decker.
• Přístroj byl používán a udržován
v souladu s návodem k obsluze.
• Přístroj nevykazuje žádné příčiny
poškození způsobené opotřebením.
• Motor přístroje nebyl přetěžován
a nejsou patrné žádné známky
poškození vnějšími vlivy.
7
SLOVENČINA
3.
a.
Použitie
Vaša elektrická pásová brúska Black & Decker je určená
na brúsenie dreva, kovu, plastov a lakovaných povrchov.
Toto náradie je určené len na použitie v domácnosti.
Bezpečnostné predpisy
Varovanie! Prečítajte si riadne všetky pokyny.
Nedodržanie nižšie uvedených pokynov môže mať za
následok úraz elektrickým prúdom, vznik požiaru alebo
vážne poranenie. Označenie “elektrické náradie” vo
všetkých nižšie uvedených upozorneniach odkazuje
na vaše náradie napájané zo siete (obsahuje napájací
prívodný kábel) alebo náradie napájané batériami (bez
napájacieho kábla). USCHOVAJTE TIETO POKYNY.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
b.
c.
Pracovný priestor
Pracovný priestor udržujte v čistote a dobre
osvetlený. Preplnený a neosvetlený pracovný
priestor môže viesť k spôsobeniu úrazu.
Nepracujte s elektrickým náradím v priestoroch
s výbušnou atmosférou, ako sú napríklad
priestory obsahujúce horľavé kvapaliny, plyny
alebo výbušnú koncentráciu prachu. Elektrické
náradie je zdrojom iskrenia, ktoré môže zapáliť prach
alebo výpary.
Pri práci s elektrickým náradím dbajte na to, aby
sa do jeho blízkosti nedostali deti a okolo stojace
osoby. Rozptyľovanie môže spôsobiť stratu kontroly
nad náradím.
d.
e.
f.
Elektrická bezpečnosť
Zástrčka napájacieho kábla náradia musí
zodpovedať zásuvke. Nikdy akýmkoľvek spôsobom zástrčku neupravujte. Pri náradí, ktoré
je chránené zemnením, nepoužívajte žiadne
redukcie zástrčiek. Originálne zástrčky a zásuvky
znižujú riziko spôsobenia úrazu elektrickým
prúdom.
Vyvarujte sa kontaktu s uzemnenými povrchmi
ako sú potrubia, radiátory, sporáky a chladničky.
Ak dôjde k uzemneniu Vášho tela, vzrastá riziko
úrazu elektrickým prúdom.
Nevystavujte elektrické náradie dažďu alebo
vlhkým prevádzkovým podmienkam. Pokiaľ
do náradia vnikne voda, zvýši sa riziko úrazu
elektrickým prúdom.
S napájacím káblom zaobchádzajte opatrne.
Nikdy nepoužívajte napájací kábel na prenášanie
náradia, na jeho posúvanie a pri odpájaní náradia
od elektrickej siete za neho neťahajte. Dbajte na
to, aby sa napájací kábel nedostal do kontaktu
s tepelnými zdrojmi, olejom, ostrými hranami
alebo pohyblivými časťami. Poškodené alebo
spletené káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým
prúdom.
Pokiaľ s náradím pracujete vo vonkajšom
prostredí, používajte predlžovací kábel určený
do vonkajšieho prostredia. Použitie napájacieho
kábla vhodného pre vonkajšie prostredie znižuje
riziko úrazu elektrickým prúdom.
g.
4.
a.
b.
c.
d.
8
Bezpečnosť osôb
Buďte pozorní, stále sledujte, čo robíte a
o práci s elektrickým náradím vždy premýšľajte.
Nepoužívajte elektrické náradie, ak ste unavení
alebo ak ste pod vplyvom drog, alkoholu
alebo liekov. Chvíľková nepozornosť pri práci
s elektrickým náradím môže mať za následok vážne
zranenie.
Používajte prostriedky na ochranu bezpečnosti.
Vždy používajte ochranu zraku. Bezpečnostné
vybavenie ako sú respirátor, nekĺzavá pracovná
obuv, pevná prilba alebo ochrana sluchu, použité v
zodpovedajúcich podmienkach, znižujú riziko vzniku
úrazu.
Zabráňte náhodnému spusteniu. Pred pripojením
napájacieho kábla k zásuvke sa uistite, či je
hlavný spínač v polohe vypnuté. Prenášanie
elektrického náradia s prstom na hlavnom spínači
alebo pripojenie napájacieho kábla náradia k sieti,
ak je hlavný vypínač v polohe zapnuté zvyšuje riziko
nehody.
Pred spustením náradia sa vždy uistite, či nie
sú v jeho blízkosti kľúče alebo nastavovacie
prípravky. Kľúče alebo nastavovacie prípravky
ponechané na rotačných častiach náradia môžu
spôsobiť úraz.
Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. To umožní
lepšiu ovládateľnosť náradia v neočakávaných
situáciách.
Vhodne sa obliekajte Nenoste voľný odev
alebo šperky. Dbajte na to, aby sa Vaše vlasy,
odev alebo rukavice nedostali do nebezpečnej
blízkosti pohyblivých častí. Voľný odev, šperky
alebo dlhé vlasy môžu byť pohyblivými dielmi
zachytené.
Pokiaľ je zariadenie vybavené adaptérom na
pripojenie zariadení na zachytávanie prachu,
zaistite jeho správne pripojenie a riadne
fungovanie. Použitie týchto zariadení môže znížiť
nebezpečenstvo týkajúce sa prachu.
Použitie elektrického náradia a jeho údržba
Náradie nepreťažujte. Používajte správne
elektrické náradie, ktoré zodpovedá vykonávanej
práci. Náradie bude pracovať lepšie a bezpečnejšie,
ak sa bude používať vo výkonnostnom rozsahu, pre
ktorý bolo určené.
Pokiaľ nejde hlavný vypínač náradia zapnúť
a vypnúť, s náradím nepracujte. Akékoľvek
náradie s nefunkčným hlavným vypínačom je nebezpečné a musí byť opravené.
Pred prevádzaním akéhokoľvek nastavenia, pred
výmenou príslušenstva alebo pred uložením
náradia vždy odpojte napájací kábel od zásuvky.
Tieto preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú
riziko náhodného spustenia náradia.
Uložte elektrické náradie mimo dosahu detí
a nedovoľte ostatným osobám, ktoré toto náradie
nevedia ovládať alebo ktoré nepoznajú tieto
bezpečnostné pokyny, aby s týmto elektrickým
e.
f.
g.
5.
a.
náradím pracovali. Elekrické náradie je v rukách
nekvalifikovanej obsluhy nebezpečné.
Údržba náradia. Skontrolujte, či náradie nemá
vychýlené alebo rozpojené pohyblivé časti,
zlomené diely alebo akúkoľvek inú poruchu,
ktorá môže mať vplyv na jeho správny chod.
Pokiaľ je náradie poškodené, nechajte ho
opraviť. Veľa nehôd je spôsobených nedostatočnou
údržbou náradia.
Rezné nástroje udržujte ostré a čisté. Riadne
udržované rezné nástroje s ostrými reznými britmi sú
menej náchylné na zanášanie nečistotami a lepšie
sa s nimi manipuluje.
Používajte elektrické náradie, príslušenstvo
a pracovné nástroje podľa tu uvedených
pokynov a spôsobom, ktorý je určený pre každý
jednotlivý typ elektrického náradia. Vždy berte
do úvahy pracovné podmienky a typ práce, ktorú
budete vykonávať. Používanie elektrického náradia
na iné než určené aplikácie môže viesť k spôsobeniu
rizikových situácií.
Popis
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Hlavný spínač
Zaisťovacie tlačidlo
Nastaviteľná rukoväť
Napínacia páka
Odklápací kryt
Strediaca skrutka
Výstup na odvádzanie prachu
Montáž náradia
Varovanie! Pred montážou sa uistite, či je náradie
vypnuté a či je napájací kábel odpojený zo zásuvky.
Uchytenie brúsneho pásu (obr. A)
Varovanie! Nikdy nepoužívajte brúsku bez brúsneho
pásu.
•
Vytiahnite napínaciu páku (4) smerom von, aby ste
uvoľnili napnutie brúsneho pásu (8).
•
Vyberte starý brúsny pás.
•
Nasaďte na vodiace valce nový brúsny pás. Uistite
sa, či sú šípky na brúsnom páse v rovnakom smere
ako šípky na náradí.
•
Zatlačte napínaciu páku (4) smerom dovnútra, aby
došlo k napnutiu brúsneho pásu.
Opravy
Zverte údržbu elektrického náradia kvalifikovanému mechanikovi, ktorý bude používať iba
originálne náhradné diely. Týmto spôsobom
zaistíte stálu bezpečnosť elektrického náradia.
Nastavovanie brúsneho pásu (obr. B)
Ak chcete zaistiť správny pohyb brúsneho pásu, musí byť
tento pás na vodiacich valcoch správne vystredený.
•
Otočte náradie spodnou stranou nahor a zapnite
ho.
•
Podľa potreby otáčajte nastavovacou skrutkou (6),
pokiaľ nebude pohyb pásu úplne vystredený.
Ďalšie bezpečnostné pokyny týkajúce sa brúsok
•
Varovanie! Vyvarujte sa kontaktu alebo vdýchnutiu
prachu vzniknutého pri brúsení, pretože tento prach
môže ohrozovať zdravie obsluhy a okolitých osôb.
Používajte masku proti prachu určenú špeciálne
na ochranu pred toxickým prachom a podobnými
splodinami a zaistite, aby boli takto chránené
všetky osoby nachádzajúce sa alebo vstupujúce do
pracovného priestoru.
•
Po ukončení brúsenia odstráňte všetok prach.
•
Buďte veľmi opatrní pri brúsení povrchov s nátermi,
ktoré môžu obsahovať prísadu olova, alebo pri
brúsení drevených alebo kovových materiálov, pri
ktorom môžu vznikať toxické látky:
Zamedzte vstupu detí a tehotných žien do
pracovného priestoru.
V pracovnom priestore nejedzte, nepijte
a nefajčite.
Zaistite bezpečnú likvidáciu prachu a ostatných
nečistôt vzniknutých pri brúsení.
•
Toto náradie nie je určené na to, aby ho používala
mládež alebo neskúsená osoba bez dozoru. Deti
musia byť pod dozorom, aby sa s náradím nehrali.
•
Poškodený napájací kábel musí byť vymenený
výrobcom alebo mechanikom značkového servisu
Black & Decker.
Nastavenie rukoväte (obr. C)
Rukoväť brúsky môže byť nastavená do 3 polôh.
•
Vyklopte zaisťovaciu rukoväť (9) smerom von
a odistite tak rukoväť (3).
•
Nastavte rukoväť do požadovanej polohy.
•
Zaistite rukoväť v tejto polohe spätným sklopením
zaisťovacej rukoväte.
Odklopenie krytu (obr. D)
Pri brúsení na miestach s obmedzeným priestorom
môžete odklopiť kryt.
Varovanie! Kryt môže byť odklopený iba v prípade, ak
je nastaviteľná rukoväť v hornej polohe.
•
Nastavte rukoväť (3) do kolmej polohy.
•
Zvihnite kryt (5).
•
Ak chcete kryt opať sklopiť, najskôr roztiahnite
príchytky (10).
Nasadenie a vybratie prachového sáčku (obr. E)
•
Nasuňte prachový sáčok (11) na výstupný otvor na
odvádzanie prachu (7).
•
Ak chcete tento sáčok vybrať, vysuňte ho z výstupného otvoru.
Elektrická bezpečnosť
Toto náradie je chránené dvojitou izoláciou.
Preto nie je nutné použitie zemniaceho vodiča.
Vždy skontrolujte, či napätie zdroja zodpovedá
napätiu na výkonovom štítku.
Pripojenie vysávača (obr. F)
•
Nasuňte držiak na hadicu (12) na výstupný otvor na
odvádzanie prachu (7).
•
Pripojte hadicu vysávača k výstupnému otvoru
držiaka.
9
je uvedená v tomto návode. Prehľad autorizovaných
servisov Black & Decker a rovnako ďalšie informácie
týkajúce sa nášho popredajného servisu môžete nájsť
tiež na internetovej adrese: www.2helpU.com
Použitie
Varovanie! Nechajte náradie pracovať jeho vlastným
tempom. Zamedzte preťažovaniu náradia.
Zapnutie a vypnutie
•
Ak chcete náradie zapnúť, stisnite hlavný spínač
(1).
•
Nepretržitý chod spustíte stisnutím zaisťovacieho
tlačidla (2) a uvoľnením hlavného spínača.
•
Ak chcete náradie vypnúť, uvoľnite hlavný spínač.
Náradie v režime nepretržitého chodu vypnete
opätovným stisnutím hlavného vypínača a jeho
následným uvoľnením.
Technické údaje
Napájacie napätie
Príkon
Rýchlosť brúsneho pásu
Brúsna plocha
Hmotnosť
V
W
m/min
mm
kg
KA88
230
720
250
75 x 533
3,5
Prehlásenie o zhode
Vyprázdnenie prachového sáčku
Prachový sáčok by mal byť vyprázdnený každých
10 minút.
•
Otvorte sáčok a vyprázdnite ho.
KA88
Spoločnosť Black & Decker vyhlasuje, že tento výrobok
zodpovedá nasledujúcim normám: 98/37/EC, 89/336/
EEC, 2002/95/EC, EN 60745, EN 55014, EN 61000
Rady na optimálne použitie náradia
•
Náradie držte vždy oboma rukami.
•
Nevyvíjajte na náradie nadmerný tlak.
•
Pravidelne kontrolujte stav brúsneho pásu. Ak je to
nutné, vymeňte ho.
•
Vždy brúste v smere vlákien dreva.
•
Ak brúsite náterové vrstvy pred nanesením novej
vrstvy farby, používajte brúsny papier s veľmi
jemnými brúsnymi zrnami.
•
Na veľmi nerovných povrchoch alebo pri odstraňovaní
náterových vrstiev zahájte prácu s brúsnym papierom
s hrubými zrnami. Na ostatných povrchoch zahájte
prácu s brúsnym papierom so strednou veľkosťou
zŕn. V oboch prípadoch postupne nahradzujte hrubší
brúsny papier jemnejším, aby ste dosiahli dokonalú
povrchovú úpravu.
•
Ďalšie informácie týkajúce sa príslušenstva získate
u svojho značkového predajcu.
LpA (akustický tlak)
LWA (akustický výkon)
merané vibrácie ruka/paža
KpA (nepresnosť akustického tlaku)
KWA (nepresnosť akustického výkonu)
87 dB(A)
98 dB(A)
3,8 m/s2
3 dB(A)
3 dB(A)
Kevin Hewitt
Riaditeľ oddelenia
spotrebiteľskej techniky
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, United Kingdom
1-7-2004
Záruka
Spoločnosť Black & Decker dôveruje kvalite svojho
vlastného náradia a poskytuje kupujúcemu mimoriadnu
záruku. Toto prehlásenie o záruke je nadštandardnou
službou a v žiadnom prípade neohrozuje Vaše zákonné
práva. Tato záruka platí na území všetkých členských
štátov EÚ a na území štátov Európskej zóny voľného
obchodu.
Údržba
Vaše náradie bolo navrhnuté tak, aby bola zaistená jeho
dlhá prevádzková životnosť s minimálnymi nárokmi na
údržbu. Dlhodobá bezproblémová funkcia náradia závisí
od jeho správnej údržby a pravidelného čistenia.
•
Pravidelne čistite vetracie drážky na náradí pomocou
mäkkej kefky alebo suchej handričky.
•
Pomocou mäkkej vlhkej handričky pravidelne čistite
kryt motora. Nepoužívajte žiadne brúsne alebo
rozpúšťacie čistiace prostriedky.
Pokiaľ sa v priebehu 24 mesiacov od dátumu zakúpenia
objaví na náradí Black & Decker porucha vyplývajúca
z chyby materiálu či chyba vzniknutá spôsobom
spracovania, spoločnosť Black & Decker zaručuje
výmenu chybných dielov alebo výmenu chybného náradia
bez toho, aby obťažovala zákazníka viac, než bude
nevyhnutné, za predpokladu, že:
•
Výrobok nebol používaný na obchodné alebo
profesionálne účely a nedochádzalo k jeho
prenájmu.
•
Výrobok nebol vystavený nesprávnemu použitiu
alebo nebola zanedbaná jeho údržba.
•
Výrobok nenesie známky poškodenia spôsobené
inými predmetmi, látkami alebo nehodami.
•
Neboli prevádzané opravy výrobku inými osobami
než pracovníkmi značkového servisu Black &
Decker.
Ochrana životného prostredia
Po ukončení životnosti výrobkov Black &
Decker poskytuje spoločnosť Black & Decker
možnosť recyklácie týchto výrobkov. Táto
služba je poskytovaná bezplatne. Ak chcete
využiť túto službu, dopravte prosím Vaše
nepotrebné výrobky do značkového servisu,
kde na vlastné náklady zaistí ich recykláciu
a ekologické spracovanie.
Adresu najbližšieho značkového servisu nájdete u svojho
značkového predajcu Black & Decker na adrese, ktorá
10
Na uplatnenie tejto záruky je treba predávajúcemu či
záručnej opravovni predložiť doklad o zakúpení. Miesto
vašej najbližšej autorizovanej servisnej pobočky Black
& Decker sa dozviete na príslušnej adrese uvedenej na
zadnej strane tejto príručky. Taktiež je tu možné nájsť
prehľad autorizovaných servisných dielní firmy Black
& Decker a rovnako i ďalšie informácie na internetovej
adrese: www.2helpU.com
Navštívte prosím našu webovú stránku www.
blackanddecker.co.uk a zaregistrujte tu prosím
Váš nový výrobok Black & Decker, aby ste mohli byť
informovaní o našich nových výrobkoch a špeciálnych
ponukách. Na adrese www.blackanddecker.co.uk sú
k dispozícii ďalšie informácie o značke Black & Decker
a o celom rade našich výrobkov.
11
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, pílové kotúče,
hobľovacie nože, brúsne kotúče, pílové listy,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo prístroja
poškodené opotrebovaním.
Politika služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom je
náš najvyšší cieľ.
Kedykoľvek budete potrebovať radu či pomoc,
obráťte sa s dôverou na náš najbližší servis
Black&Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na najvyššej úrovni.
Toto náradie nie je vhodné pre profesionálne
použitie.
Black & Decker
Záruka Black & Decker 2 roky
Stará Vajnorská cesta 16
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto kvalitného
výrobku Black&Decker.
832 44 Bratislava
Náš záväzok ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme
tiež naše služby zákazníkom.
Preto ponúkame záručnú dobu ďaleko presahujúcu
minimálne požiadavky vyplývajúce zo zákona.
Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom Black&Decker a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených servisných
stredísk Black&Decker, ktoré sú autorizované
na vykonávanie záručných opráv.
•
Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými zariadeniami
a príslušenstvom BBW či Piranha, ktoré
je vyslovene odporúčané ako vhodné na
použitie spolu s prístrojom Black&Decker.
•
Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
•
Prístroj nevykazuje žiadne príčiny poškodenia
spôsobené opotrebovaním.
02 492 41 394, 02 446 38 121
Fax:
02 492 41 390
informacie@blackanddecker.sk
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 2 ročnú záruku istoty. Ak sa objavia
akékoľvek materiálové, alebo výrobné chyby
v priebehu 24 mesiacov od zakúpenia prístroja,
ručíme za ich bezplatné odstránenie, prípadne,
podľa nášho uváženia, bezplatnú výmenu prístroja
za nasledujúcich podmienok:
•
Tel.:
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
03/2005
Naviac servis Black&Decker poskytuje na všetky
vykonávané prevedené opravy a vymenené
náhradné diely ďalšiu servisnú záručnú dobu
v trvaní 6 mesiacov.
12
CZ
BAND SERVIS, Praha-Modřany, Klášterského 2
BAND SERVIS, Zlín, K Pasekám 4440,
BAND SERVIS, Brno, Veleslavínova11,
BAND SERVIS, Hradec Králové, Veverkova 1515,
BAND SERVIS, Ostrava-Radvanice, Těšínská 120,
tel:
244 403 247
fax:
241 770 167
tel:
577 008 550 / 551
fax:
577 008 559
http://www.bandservis.cz
tel:
549 211 831
fax:
549 211 831
tel:
495 539 126
fax:
495 539 126
tel:
596 232 390
fax:
596 232 390
SK
BAND SERVIS, Trnava, Paulínska 22,
tel:
fax:
tel:
BAND SERVIS, Košice, Garbiarska 5,
13
033/55 11 063
033/55 12 624
055/62 33 155
CZ
ZÁRUÈNÍ LIST
LV
GARANTIJAS TALONS
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
PL
KARTA GWARANCYJNA
LT
GARANTINIS TALONAS
SK
ZÁRUÈNÝ LIST
CZ
H
LT
mìsícù
hónap
°
men
24
LV
PL
SK
mçneši
miesiàce
mesiacov
KA88
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
H
Gyári szám
A vásárlás napia
LT
Serijos numeris
Pardavimo data
LV
Sçrijas numurs
Pârdošanas datums
PL
Numer seryjny
°
Data sprzedazy
SK
Èíslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pecsét helye
Aláírás
° antspaudas
Pardavejo
Parašas
Pârdevçja zîmogs
Pârdevçja paraksts
Stempel
Podpis
Peèiatka predajne
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 244 403 247
Fax: 241 770 167
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 577 008 550/551
Fax: 577 008 559
http://www.bandservis.cz
LT
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
LV
Remonto dirbtuviu adresas
BLACK & DECKER
Žírmûnø 139a
2012 Vílníus
Tel.: 73 73 59
Fax: 73 74 73
PL
Servisa adrese
Baltijas Dizaina Grupa
Skanstes iela 13
Rîga, LV-1013,
Latvija
Tel.: 00371-7375769
Fax: 00371-7360591
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. OBOZOWA 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 033/55 11 063
Fax: 033/55 12 624
Dokumentace záruèní opravy
LV
Garantijas remonta dokumentâcija
H
A garanciális javitás dokumentálása
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
LT
Garantiniø remontø dukumentacija
SK
Záznamy o záruèných opravách
CZ
CZ
Èíslo
Datum pøíjmu
Datum zakázky
Èíslo zakázky Závada
H
~
~
Sorszám Bejelentés idopontja
Javítási idopont
Javitási
Jótállás új határideje
munkalapszám
Razítko
Podpis
Hiba jelleg oka Pecsét
Aláírás
LT
Nr.
Registracijos data
Remonto data
Remonto Nr.
LV
N.p.k.
Pieòemšanas
datums
Remonta datums
Remonta doku- Defekti
menta numurs
Zîmogs
Paraksts
PL
Nr.
Data zg³oszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
Podpis
SK
Èíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Èíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peèiatka
Podpis
01/05
Defektas
Antspaudas
Parašas
Download PDF

advertising