KA88 | Black&Decker KA88 BELT SANDER - 2 instruction manual

505101-68 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
www.blackanddecker.eu
KA88
2
3
Zastosowanie zgodne
z przeznaczeniem
i chłodziarki. Gdy ciało jest uziemione,
porażenie prądem elektrycznym jest o wiele
niebezpieczniejsze.
c. Nie wystawiaj elektronarzędzi na działanie
deszczu ani wilgoci. Przedostanie się
wody do wnętrza obudowy grozi porażeniem
prądem elektrycznym.
d. Ostrożnie obchodź się z kablem.
Nigdy nie używaj go do przenoszenia
elektronarzędzia ani do wyjmowania
wtyczki z gniazda sieciowego. Chroń
kabel przed wysoką temperaturą, olejem,
ostrymi krawędziami i ruchomymi
elementami. Uszkodzony lub zaplątany
kabel może doprowadzić do porażenia
prądem elektrycznym.
e. Przy pracy na wolnym powietrzu
stosuj tylko przeznaczone do tego
celu przedłużacze. Posługiwanie się
odpowiednimi przedłużaczami zmniejsza
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
f. W r a z i e k o n i e c z n o ś c i u ż y c i a
elektronarzędzia w wilgotnym
otoczeniu zabezpiecz obwód zasilania
wyłącznikiem ochronnym różnicowoprądowym.
Zastosowanie takiego wyłącznika zmniejsza
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Szlifierka taśmowa firmy Black & Decker
jest przeznaczona do szlifowania drewna,
metali, tworzyw sztucznych i lakierowanych
powierzchni. Urządzenie to nie nadaje się do
zastosowań przemysłowych.
Przepisy bezpieczeństwa
Ogólne wskazówki bezpieczeństwa pracy
elektronarzędzi
Ostrzeżenie! Przeczytaj wszystkie
zamieszczone tutaj wskazówki
bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie
ich może doprowadzić do porażenia
prądem elektrycznym, pożaru, a nawet
ciężkiego urazu ciała.
Przechowuj niniejszą instrukcję, by w razie
potrzeby móc z niej ponownie skorzystać.
Używane tutaj określenie „elektronarzędzie”
oznacza zarówno urządzenie sieciowe
(z kablem sieciowym) jak i akumulatorowe
(bez kabla sieciowego).
1. Bezpieczeństwo w obszarze pracy
a. U t r z y m u j p o r z ą d e k w m i e j s c u
pracy i dobrze je oświetlaj. Bałagan
i niewystarczające oświetlenie grożą
wypadkiem.
b. Nie używaj elektronarzędzi w otoczeniu
zagrożonym wybuchem, gdzie występują
palne pary, gazy lub pyły. Elektronarzędzia
wytwarzają iskry, które mogą spowodować
zapalenie się tych substancji.
c. Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób
do miejsca pracy. Mogą one odwrócić
uwagę od wykonywanych czynności, co
grozi wypadkiem.
3. Bezpieczeństwo osobiste
a. Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj się
na swojej pracy i rozsądnie postępuj
z elektronarzędziem. Nie używaj go, gdy
jesteś zmęczony lub znajdujesz się pod
wpływem narkotyków, alkoholu czy też
leków. Chwila nieuwagi w czasie pracy grozi
bardzo poważnymi konsekwencjami.
b. S t o s u j w y p o s a ż e n i e o c h r o n n e .
Zawsze zakładaj okulary ochronne.
Odpowiednie wyposażenie ochronne,
jak maska przeciwpyłowa, obuwie na
szorstkiej podeszwie, kask ochronny
lub nauszniki ochronne, zależnie od
rodzaju i zastosowania elektronarzędzia
zmniejszają ryzyko doznania urazu.
c. Unikaj niezamierzonego załączania.
Przed przyłączeniem elektronarzędzia do
sieci lub akumulatora, przed uniesieniem
go lub transportem sprawdź, czy jest
wyłączony wyłącznik. Przenoszenie
elektronarzędzia z palcem opartym na
wyłączniku lub przyłączanie go do sieci przy
włączonym wyłączniku zwiększa ryzyko
wypadku.
2. Bezpieczeństwo elektryczne
a. Wtyczka kabla elektronarzędzia musi
pasować do gniazda sieciowego
i w żadnym wypadku nie wolno jej
przerabiać. Gdy elektronarzędzia
zawierają uziemienie ochronne, nie
używaj żadnych wtyczek adaptacyjnych.
Oryginalne wtyczki i pasujące do nich
gniazda sieciowe zmniejszają ryzyko
porażenia prądem elektrycznym.
b. Unikaj dotykania uziemionych elementów,
jak na przykład rury, grzejniki, piece
4
obracają się w odpowiednim kierunku,
nie są zakleszczone, pęknięte ani
tak uszkodzone, że nie zapewniają
prawidłowego funkcjonowania
urządzenia. Uszkodzone elektronarzędzia
przed użyciem należy naprawić.
Powodem wielu wypadków jest niewłaściwa
konserwacja elektronarzędzi.
f. Ostrz i utrzymuj w czystości swoje narzędzia
robocze. Starannie konserwowane, ostre
narzędzia robocze rzadziej się zakleszczają
i łatwiej nimi pracować.
g. Elektronarzędzi, akcesoriów, końcówek
itp. używaj zgodnie z przeznaczeniem.
Przestrzegaj przy tym obowiązujących
p r z e p i s ó w b h p . Wy k o r z y s t y w a n i e
elektronarzędzi wbrew przeznaczeniu jest
niebezpieczne.
d. Przed załączeniem elektronarzędzia
sprawdź, czy zostały wyjęte klucze
i przyrządy nastawcze. Klucz pozostawiony
w obracającej się części może doprowadzić
do urazu ciała.
e. Nie pochylaj się za bardzo do przodu!
Utrzymuj stabilną postawę, by nie stracić
równowagi w jakiejś pozycji roboczej.
Takie postępowanie umożliwia zachowanie
lepszej kontroli nad elektronarzędziem w
nieoczekiwanych sytuacjach.
f. Zakładaj odpowiednią odzież ochronną.
Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii.
Włosy, odzież i rękawice trzymaj z dala
od ruchomych elementów. Luźna odzież,
biżuteria lub długie włosy mogą zostać
pochwycone przez obracające się części
narzędzia.
g. Gdy producent przewidział urządzenia
do odsysania lub gromadzenia pyłu,
sprawdź, czy są one przyłączone
i prawidłowo zamocowane. Stosowanie
tych urządzeń zmniejsza zagrożenie
zdrowia pyłem.
5. Serwis
a. Naprawy elektronarzędzi mogą być
wykonywane tylko przez uprawnionych
specjalistów przy użyciu oryginalnych
części zamiennych. Jest to istotnym
warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa
pracy.
4. Obsługa i konserwacja elektronarzędzi
a. Nie przeciążaj elektronarzędzia. Używaj
narzędzi odpowiednich do danego
przypadku zastosowania. Najlepszą jakość
i osobiste bezpieczeństwo osiągniesz, tylko
stosując właściwe narzędzia.
b. N i e u ż y w a j e l e k t r o n a r z ę d z i a
z uszkodzonym wyłącznikiem.
Urządzenie, które nie daje się normalnie
załączać lub wyłączać, jest niebezpieczne
i trzeba je naprawić.
c. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac
nastawczych, przed wymianą akcesoriów
lub odłożeniem elektronarzędzia
zawsze wyjmuj wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego. Ten środek ostrożności
zmniejsza ryzyko niezamierzonego
uruchomienia elektronarzędzia.
d. N i e p o t r z e b n e w d a n e j c h w i l i
elektronarzędzia przechowuj w miejscu
niedostępnym dla dzieci. Nie pozwalaj
używać elektronarzędzi osobom,
które nie są z nimi obeznane lub
nie przeczytały niniejszej instrukcji.
Narzędzia w rękach niedoświadczonych
osób są niebezpieczne.
e. U t r z y m u j e l e k t r o n a r z ę d z i a w
nienagannym stanie technicznym.
Sprawdzaj, czy ruchome elementy
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa
pracy elektronarzędzi
Ostrzeżenie! Dodatkowe wskazówki
bezpieczeństwa pracy szlifierek.
•
•
•
•
5
W razie niebezpieczeństwa przetarcia
własnego przewodu zasilającego trzymaj
elektronarzędzie za izolowane rękojeści.
Narzędzie robocze ma elektryczne
połączenie z gołymi metalowymi elementami
szlifierki, co grozi porażeniem prądem
elektrycznym w przypadku natrafienia na
będący pod napięciem przewód.
Używaj ścisków stolarskich lub
podobnych środków do mocowania
przedmiotu obrabianego na stabilnej
powierzchni. Przytrzymywanie przedmiotu
obrabianego ręką lub ciałem grozi utratą
panowania nad szlifierką.
Ostrzeżenie! Kontakt lub wdychanie pyłów
szlifierskich zagraża zdrowiu. Zakładaj
specjalną maskę chroniącą przed pyłem
i parami, a ponadto dbaj o bezpieczeństwo
innych osób przebywających w miejscu
pracy.
Po zakończeniu szlifowania dokładnie
zbierz pozostały pył.
•
•
•
Przy szlifowaniu farb, które mogą zawierać
ołów, lub określonych rodzajów drewna
i metalu, które mogą wytwarzać trujący
pył, przedsiębierz szczególne środki
ostrożności:
- Nie dopuszczaj dzieci ani kobiet ciężarnych
do miejsca pracy.
- Nie jedz, nie pij ani nie pal w miejscu
pracy.
- Fachowo usuwaj pył i inne odpady
powstałe przy szlifowaniu.
Zabrania się używania tego elektronarzędzia
przez dzieci i osoby o ograniczonej
sprawności fizycznej, czuciowej lub
umysłowej. To samo dotyczy osób
niedoświadczonych, chyba że znajdują
się pod nadzorem odpowiedzialnego za
bezpieczeństwo fachowca. Pilnuj dzieci,
by nie bawiły się tym urządzeniem.
W instrukcji tej opisano zgodne
z przeznaczeniem zastosowanie
elektronarzędzia. Używanie innych
nasadek lub akcesoriów, niż zalecane
w tej instrukcji, lub wykonywanie prac
niezgodnych z przeznaczeniem grozi
nieprzewidywalnymi konsekwencjami.
•
•
•
elementów, noży i akcesoriów.
Narażenie zdrowia przy dłuższym
używaniu elektronarzędzia. W takich
sytuacjach rób regularne przerwy w
pracy.
Pogorszenie słuchu.
Upośledzenie zdrowia wskutek
wdychania pyłu (np. powstającego
podczas obróbki drewna, a zwłaszcza
dębu, buku i MDF).
Wibracje
Ważone wartości skuteczne przyspieszeń drgań
podane w danych technicznych i deklaracji
zgodności zostały zmierzone standardową
metodą opisaną w normie EN 60745, dzięki
czemu można je wykorzystywać do porównań
z innymi elektronarzędziami i do tymczasowej
oceny ekspozycji drganiowej.
Ostrzeżenie! Wartość skuteczna przyśpieszeń
drgań w praktyce może się różnić od podanej
wartości zależnie od sposobu wykorzystania
elektronarzędzia i nie da się wykluczyć jej
przekroczenia.
Przy szacowaniu ekspozycji drganiowej w celu
ustalenia wymaganych przez normę 2002/44/
EG środków bezpieczeństwa dla ochrony
osób zawodowo, regularnie używających
elektronarzędzi trzeba też uwzględnić
rzeczywiste warunki pracy, a także jak długo
w danym czasie narzędzie pozostawało
wyłączone i jak długo pracowało na biegu
jałowym.
Bezpieczeństwo innych osób
• Zabrania się używania tego elektronarzędzia
przez dzieci i osoby o ograniczonej
sprawności fizycznej, czuciowej lub
umysłowej. To samo dotyczy osób
niedoświadczonych, chyba że znajdują
się pod nadzorem odpowiedzialnego za
bezpieczeństwo fachowca.
• Pilnuj dzieci, by nie bawiły się tym
urządzeniem.
Tabliczki na szlifierce
Na szlifierce umieszczono następujące
symbole:
Ostrzeżenie! By zmniejszyć ryzyko
doznania urazu, przeczytaj instrukcję
obsługi i przestrzegaj zawartych w
niej wskazówek.
Pozostałe zagrożenia
Przy korzystaniu z elektronarzędzia są możliwe
dodatkowe zagrożenia nieuwzględnione w
przepisach bezpieczeństwa. Z reguły zachodzą
one w przypadku niewłaściwego lub zbyt
długiego używania narzędzia.
Nawet przy przestrzeganiu odnośnych
przepisów bezpieczeństwa i stosowaniu
przewidzianych urządzeń zabezpieczających
nie da się uniknąć pewnych zagrożeń. Zaliczają
się do nich:
• Obrażenia ciała wskutek dotknięcia
obracających się/ruchomych
elementów.
• Skaleczenia doznane przy wymianie
Bezpieczeństwo elektryczne
Elektronarzędzie to jest podwójnie
zaizolowane i dlatego żyła uziemiająca
nie jest potrzebna. Zawsze sprawdzaj,
czy lokalne napięcie sieciowe
odpowiada wartości podanej na
tabliczce znamionowej.
6
•
Odchylanie osłony do tyłu (rys. D)
Przy szlifowaniu trudno dostępnych miejsc
można odchylić osłonę do tyłu.
W razie uszkodzenia kabla sieciowego zleć
wymianę producentowi lub autoryzowanemu
warsztatowi serwisowemu Black & Decker.
Postępowanie wbrew temu nakazowi naraża
użytkownika na niebezpieczeństwo.
Ostrzeżenie! Osłona daje się odchylić do tyłu
tylko wtedy, gdy rękojeść znajduje się w górnej
pozycji.
• Ustaw rękojeść (3) w pionie.
• Odchyl osłonę (5).
• By zamknąć osłonę, najpierw odchyl
zapadkę (10) na bok.
Elementy szlifierki
1. Wyłącznik
2. Przycisk blokujący
3. Regulowana rękojeść
4. Dźwignia zaciskowa
5. Odchylna osłona
6. Pokrętło centrujące
7. Przyłącze do odsysania pyłu
Zakładanie i zdejmowanie kasety pyłowej
(rys. E)
• Nasuń kasetę pyłową (11) na przyłącze do
odsysania pyłu (7).
• By zdjąć kasetę pyłową, zsuń ją
z przyłącza.
Montaż
Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem montażu
sprawdź, czy szlifierka jest wyłączona, a wtyczka
kabla wyjęta z gniazda sieciowego.
Przyłączanie odkurzacza (rys. F)
• Nasuń adapter (12) na przyłącze do
odsysania pyłu (7).
• Przyłącz wąż odkurzacza do adaptera.
Zakładanie taśmy szlifierskiej (rys. A)
Ostrzeżenie! Nigdy nie używaj szlifierki bez
założonej taśmy szlifierskiej.
• Odchyl dźwignię napinającą (4) na zewnątrz,
by poluzować taśmę szlifierską (8).
• Zdejmij starą taśmę.
• Załóż nową taśmę na rolki prowadzące.
Upewnij się, czy strzałka na taśmie
szlifierskiej jest zwrócona w tym samym
kierunku, co strzałka na szlifierce.
• Obróć dźwignię napinającą (4) do wewnątrz,
by naprężyć taśmę.
Zastosowanie
Ostrzeżenie! Nie przyśpieszaj pracy na siłę.
Unikaj przeciążania szlifierki.
Załączanie i wyłączanie
• By załączyć szlifierkę, naciśnij wyłącznik
(1).
• By załączyć szlifierkę na stałe, naciśnij
przycisk ustalający (2) i zwolnij wyłącznik.
• By wyłączyć szlifierkę, zwolnij wyłącznik.
By wyłączyć szlifierkę załączoną na stałe,
naciśnij i zwolnij wyłącznik (2).
Centrowanie taśmy szlifierskiej (rys. B)
Taśma musi przebiegać centrycznie na rolkach.
W przeciwnym razie:
• Załącz szlifierkę i obróć ją do góry
spodem.
• W razie potrzeby obróć pokrętło centrujące
(6) aż do uzyskania centrycznego przebiegu
taśmy.
Opróżnianie kasety pyłowej (rys. rys. E i G)
W trakcie szlifowania kasetę pyłową opróżniaj
co 10 minut.
• Ściągnij kasetę pyłową (11) do tyłu ze
szlifierki.
• Zdejmij pokrywę (13) przez obrócenie jej w
lewo.
• Obróć kasetę pyłową filtrem (14) do dołu
i potrząśnij ją w celu opróżnienia. Wytrzep
pokrywę, by usunąć z niej pył.
• Ponownie załóż pokrywę (13) na kasetę.
W tym celu obróć ją w prawo aż do
zatrzaśnięcia.
• Ponownie załóż kasetę na szlifierkę.
Ustawienie rękojeści (rys. C)
Rękojeść można ustawić w jednej z trzech
pozycji.
• Odblokuj rękojeść (3) przez odchylenie
dźwigni ustalającej (9) na zewnątrz.
• Ustaw rękojeść w żądanej pozycji.
• Zablokuj rękojeść przez naciśnięcie dźwigni
ustalającej do wewnątrz.
7
Konserwacja
Czyszczenie filtra kasety pyłowej
Filtr kasety pyłowej jest filtrem wielokrotnego
użytku i trzeba go regularnie czyścić.
• Opróżnij kasetę pyłową (11) zgodnie
z powyższym opisem.
• Wyjmij filtr (14) z kasety pyłowej.
Szlifierka firmy Black & Decker odznacza się
dużą trwałością użytkową i prawie nie wymaga
konserwacji. Jednak w celu zapewnienia ciągłej,
bezawaryjnej pracy niezbędne jest jej regularne
czyszczenie.
Ostrzeżenie! Nie obracaj filtra.
•
Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem czyszczenia
lub konserwacji wyłącz szlifierkę i wyjmij
wtyczkę kabla z gniazda sieciowego.
• Za pomocą miękkiej szczoteczki lub
suchej szmaty regularnie czyść szczeliny
wentylacyjne w obudowie szlifierki.
• Systematycznie wilgotną szmatą przecieraj
obudowę silnika. Nie używaj żadnych
ściernych środków czyszczących ani takich,
które zawierają rozpuszczalniki.
Usuń przywarty pył, ostukując filtr
o wewnętrzną ściankę kubła na śmieci.
Ostrzeżenie! Nie czyść filtra szczotką, ostrymi
przedmiotami ani sprężonym powietrzem. Nie
myj filtra wodą.
•
•
•
Ponownie załóż filtr.
Ponownie załóż pokrywę.
Ponownie nasadź kasetę na przyłącze
szlifierki.
Ochrona środowiska
Porady, jak osiągnąć najlepsze wyniki
pracy
• Zawsze trzymaj szlifierkę obiema rękami.
• Nie wywieraj na szlifierkę zbyt dużego
nacisku.
• Regularnie sprawdzaj stan taśmy
szlifierskiej. W razie potrzeby zmień ją.
• Zawsze szlifuj w kierunku słojów drewna.
• Do szlifowania świeżych powłok malarskich
przed naniesieniem następnych używaj
bardzo drobnoziarnistego papieru
ściernego.
• Do szlifowania bardzo nierównych
powierzchni i do zdzierania starych powłok
malarskich najpierw zastosuj gruboziarnisty
papier ścierny. Na innych powierzchniach
na ogół najlepsze efekty osiąga się przy
użyciu papieru średnioziarnistego. W
obydwu przypadkach po pewnym czasie
zmień go na papier drobnoziarnisty, by
ostatecznie osiągnąć bardzo gładką
powierzchnię
• By uzyskać więcej informacji na temat
wyposażenia dodatkowego, zwróć się do
swojego dilera.
S e l e k t y w n a z b i ó r k a o d p a d ó w.
Wyrobu tego nie wolno wyrzucać do
normalnych śmieci z gospodarstw
domowych.
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony
zastąpić wyrób Black & Decker nowym
sprzętem lub nie będziesz go już potrzebować,
w trosce o ochronę środowiska nie wyrzucaj go
do śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie
oddaj do specjalistycznego zakładu utylizacji
odpadów.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych
wyrobów i opakowań niektóre materiały
mogą być odzyskane i ponownie
wykorzystane. W ten sposób chroni
się środowisko naturalne i zmniejsza
popyt na surowce
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli
wymagają one oddawania zużytych
elektrycznych urządzeń powszechnego
użytku do specjalnych punktów zbiorczych lub
zobowiązują sprzedawców do przyjmowania
ich przy zakupie nowego wyrobu.
Wyposażenie dodatkowe
Firma Black & Decker chętnie przyjmuje stare,
wyprodukowane przez siebie urządzenia
i utylizuje je zgodnie z obowiązującymi
przepisami. By skorzystać z tej usługi, oddaj
zużyty sprzęt do autoryzowanego warsztatu
naprawczego, który prowadzi zbiórkę w naszym
imieniu.
Sprawność elektronarzędzia zależy od
zastosowanego wyposażenia dodatkowego.
Akcesoria firmy Black & Decker i Piranha
odznaczają się najwyższą jakością, a celem ich
jest polepszenie sprawności narzędzia.
8
W instrukcji tej zamieszczono adresy
przedstawicielstw handlowych firmy
Black & Decker, które udzielają informacji
o warsztatach serwisowych. Ich listę znajdziesz
także w Internecie pod adresem: www.2helpU.
com.
Deklaracja zgodności z normami
UE
Dane techniczne
KA88
Firma Black & Decker deklaruje niniejszym,
że wyrób nr kat.KA88 opisany w „Danych
technicznych” został wykonany zgodnie
z następującymi wytycznymi i normami:
2006/42/EG, EN 60745-1, EN 60745-2-4.
DYREKTYWA MASZYNOWA
KA88
Typ 1-2
Napięcie
V
230
Pobór mocy
W
720
Prędkość przesuwu taśmy
Wymiary stopy
Masa
By uzyskać więcej informacji, zwróć się
do jednego z naszych przedstawicielstw
handlowych Black & Decker
wyszczególnionych na końcu tej instrukcji
obsługi.
m/min 250
mm 75 x 533
kg
3,7
Poziom hałasu zmierzony według normy
EN 60745:
Poziom ciśnienia akustycznego: 88 dB(A),
niepewność pomiaru: 3 dB(A)
Poziom mocy akustycznej: 99 dB(A),
niepewność pomiaru: 3 dB(A)
Niżej podpisany ponosi odpowiedzialność za
zgodność danych technicznych i składa to
oświadczenie w imieniu firmy Black & Decker.
Całkowite przyśpieszenie drgań na rękojeści
(suma wektorowa trzech składowych
kierunkowych) zmierzone według normy
EN 60745:
Ważona wartość skuteczna: 5,3 m/s2,
niepewność pomiaru: 1,5 m/s2
Kevin Hewitt
Wiceprezes Global Engineering
Black & Decker Europe, 210 Bath Road,
Slough
Berkshire, SL1 3YD
Wielka Brytania
30/03/2010
9
Black & Decker
7.
a)
Warunki gwarancji:
Gwarantujemy sprawne działanie produktu, zgodnie
z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi
w instrukcji obsługi. Niniejszą gwarancją nie jest objęte
dodatkowe wyposażenie, jeżeli nie została do niego
dołączona oddzielna karta gwarancyjna oraz elementy
podlegające naturalnemu zużyciu.
b)
Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na piśmie,
że usunięcie wady jest niemożliwe;
produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie bez
dokonywania naprawy.
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może być
wydany nowy produkt o nie gorszych parametrach.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
1.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami
materiałowymi.
9.
2.
Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu
przez Klienta w Centralnym Serwisie Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz łącznie:
poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży taką,
jak w karcie gwarancyjnej lub kopii faktury.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane
niewłaściwym użytkowaniem lub używaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją
obsługi lub przepisami bezpieczeństwa. w szczególności profesjonalne użytkowanie amatorskich
narzędzi Black & Decker powoduje utratę gwarancji;
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które prowadzi do
uszkodzeń silnika, przekładni lub innych elementów
a także stosowaniem osprzętu innego niż zalecany
przez Black & Decker;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane
nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych klęsk
żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zużycia w eksploatacji czy też
innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub były
przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia
oraz elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
a)
b)
3.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych
części) w okresie 24 miesięcy od daty zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi być:
dostarczony bezpośrednio do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego wraz z poprawnie wypełnioną
Kartą Gwarancyjną i ważnym paragonem zakupu
(lub kopią faktury) oraz szczegółowym opisem
uszkodzenia, lub
przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
za pośrednictwem punktu sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi powyżej.
b)
5.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Black & Decker. Wszelkie koszty związane z zapewnieniem bezpiecznego opakowania,
ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient.
W przypadku odrzucenia roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca nadania
na koszt adresata.
6.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu przez
Centralny Serwis Gwarancyjny;
termin usunięcia wady (punkt 6a) może być wydłużony o czas niezbędny do importu niezbędnych
części zamiennych.
a)
b)
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe,
które sprzedały produkt, nie udzielają upoważnień
ani gwarancji innych niż określone w karcie gwarancyjnej. w szczególności nie obejmują prawa klienta
do domagania się zwrotu utraconych zysków
w związku z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09
zst00129034 - 23-06-2010
10
11
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiący
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
02/07
Podpis
Download PDF

advertising