V4807 | Black&Decker V4807 DUSTBUSTER Type H1 instruction manual

www.blackanddecker.eu
Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
504999-77 SK
V4805
V4806
V4807
CV7205
CV9605
CV1205
2
3
4
SLOVENČINA
Elektrická bezpečnosť
Vaša nabíjačka je určená na prevádzku len pod jedným
napätím. Vždy skontrolujte, či napätie v sieti zodpovedá
napätiu na výkonovom štítku. Nikdy sa nepokúšajte
nahradiť nabíjačku sieťovou zástrčkou.
Použitie
Váš príručný akumulátorový vysávač Black & Decker
Dustbuster® je určený na jednoduché suché vysávanie.
Tento výrobok je určený iba na spotrebiteľské použitie
v domácnostiach.
Symboly na nabíjačke
Bezpečnostné pokyny
•
•
•
•
Vaša nabíjačka je chránená dvojitou izoláciou;
z tohto dôvodu nie je nutná ochrana zemnením.
Varovanie! Pri použití elektrického náradia
napájaného batériou by mali byť vždy dodržované
z á k l a d n é b e z p e č n o s t n é p o k y n y, v r á t a n e
nasledujúcich, aby ste znížili riziko vzniku požiaru,
riziko úniku elektrolytu z batérií, riziko úrazu
elektrickým prúdom alebo riziko iného poranenia.
Pred použitím tohto výrobku si poriadne preštudujte
celý návod.
Použitie tohto náradia je popísané v tomto návode.
Použitie iného príslušenstva alebo prídavného
zariadenia a prevádzanie iných pracovných operácií
než je odporučené v tomto návode môže zapríčiniť
poranenie obsluhy.
Tento návod si uschovajte.
Bezpečnostný odpojovací transformátor.
Napájanie zo siete je elektricky odpojené
z výstupu transformátora.
Ak je okolitá teplota príliš vysoká, nabíjačka
sa automaticky vypne. Hneď ako dôjde opäť
k poklesu okolitej teploty, nabíjačka opäť obnoví
svoju funkciu.
Nabíjačka nie je určená na vonkajšie použitie.
Popis
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Použitie výrobku
•
Nepoužívajte vysávač na vysávanie kvapalín alebo
materiálov, ktoré by mohli spôsobiť požiar.
•
Nepoužívajte vysávač v blízkosti vody.
Neponárajte vysávač do vody.
•
Nikdy neodpájajte napájací kábel nabíjačky
od zásuvky ťahaním alebo šklbaním. Dbajte na to,
aby napájací kábel nabíjačky neprechádzal cez ostré
hrany alebo cez horúce a mastné povrchy.
Hlavný vypínač Zap/vyp
Dvojrychlostný spínač zap./vyp. (CV1205)
Uvoľňovacie tlačidlo
Zberná nádoba na prach
Nabíjacia základňa
Čistiaci kotúč filtra (CV9605/CV1205)
Indikátor nabíjania
Obr. A
7. Štrbinový nástavec pre vysávanie úzkych
priestorov
8. Kefkový nástavec
Po použití
•
Pred čistením nabíjačky alebo nabíjacej základne
nabíjačku odpojte od elektrickej siete.
•
Ak sa zariadenie nepoužíva, malo by byť uskladnené
na suchom mieste. K uloženému prístroju nesmú
mať prístup deti.
Inštalácia
Montáž nabíjacej základne na stenu (obr. B)
Nabíjaciu základňu je možné umiestniť na pracovníý
stôl alebo pripevniť na stenu, kde bude zaistené miesto
na uloženie a nabíjanie prístroja.
Prehliadky a opravy
•
Vždy pred použitím skontrolujte, či nie je zariadenie
poškodené alebo či nemá chybné časti. Skontrolujte,
či nie sú jeho časti rozbité a či nie sú poškodené
vypínače alebo iné diely, ktoré by mohli ovplyvniť
jeho prevádzku.
•
Ak je akákoľvek časť vysávača poškodená,
nepoužívajte ho.
•
Poškodené a zničené diely nechajte opraviť alebo
vymeniť v autorizovanom servisnom stredisku.
•
Pravidelne kontrolujte stav napájacieho kábla
nabíjačky. Ak je poškodený, nabíjačku vymeňte.
•
Nikdy sa nepokúšajte demontovať alebo vymeniť iné
diely než tie, ktoré sú uvedené v tomto návode.
Montáž
Montáž príslušenstva (obr. A a C)
Ti e t o m o d e l y s ú d o d á v a n é s n a s l e d u j ú c i m
príslušenstvom:
štrbinový nástavec (7) pre vysávanie úzkych
priestorov
kefkový nástavec (8) pre vysávanie nábytku
Pri nasadzovaní príslušenstva postupujte nasledovne:
•
Vyberte prílušenstvo z prístroja.
•
Nasaďte na prednú časť vysávača vhodné
príslušenstvo.
Batéria a nabíjačka
•
Nikdy sa nepokúšajte o demontáž batérie.
•
Nevystavujte akumulátor vlhkosti.
•
Akumulátory nespaľujte.
•
Nevystavujte nabíjačku vlhkosti.
•
Nepokúšajte sa otvoriť obal nabíjačky.
Použitie
•
•
5
Pred prvým použitím musí byť batéria nabíjaná
minimálne 16 hodín.
Pokiaľ prístroj nepoužívate, vložte ho do nabíjacej
základne.
•
•
Nabíjanie batérie (obr. B)
•
Uistite sa, či je vysávač vypnutý. Batéria sa
nebude nabíjať, ak bude hlavný vypínač v polohe
ZAPNUTÉ.
•
Prístroj vložte do nabíjacej základne tak, ako je
znázornené na obrázku.
•
Pripojte nabíjačku. Nabíjačku zapnite.
Červený indikátor nabíjania (6) začne svietiť.
•
Nechajte vysávač nabíjať minimálne 16 hodín.
Pri nabíjaní sa nabíjačka môže zahrievať. Ide o bežný
jav, ktorý neznamená žiadnu závadu. Vysávač môže byť
k nabíjačke pripojený ľubovoľne dlhú dobu.
Indikátor nabíjania bude svietiť hneď ako prístroj vložíme
do zapnutej nabíjačky.
Filter (12) vložte späť do prístroja.
Zavrite veko.
Výmena filtrov
Výmena filtrov by sa mala robiť každých 6 až 9 mesiacov
alebo vždy, keď dôjde k ich poškodeniu.
Výmenné filtre si môžete zakúpiť u Vášho značkového
predajcu Black & Decker (katalógové číslo VF40).
•
Podľa vyššie uvedeného postupu vyberte staré
filtre.
•
Podľa vyššie uvedeného postupu nainštalujte
do vysávača nové filtre.
Ochrana životného prostredia
Varovanie! Nenabíjajte batériu pri teplotách nižších než
4°C alebo vyšších než 40°C.
Triedenie odpadu. Tento výrobok nesmie byť
likvidovaný spolu s bežným komunálnym
odpadom.
Zapnutie a vypnutie (obr. D)
•
Vysávač zapnete posunutím hlavného vypínača (1)
dopredu.
•
Vysávač vypnete posunutím hlavného vypínača
dozadu.
Ak nebudete náradie Black & Decker ďalej používať
alebo ak chcete náradie nahradiť novým, nelikvidujte
toto náradie v bežnom komunálnom odpadu. Odovzdajte
výrobok do miestnej zberne triedeného odpadu.
Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné
využitie použitých výrobkov a obalových
materiálov. Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.
CV9605/CV1205 - Optimalizácia sacieho výkonu
(obr. E)
Pokiaľ chcete udržať optimálny sací výkon, musíte behom
používania pravidelne čistiť filter.
•
Niekoľkokrát otočte čistiacim kotúčom filtra (5) tak,
aby sa oklepal nanesený prach na filtri (9).
Miestne predpisy môžu upravovať spôsob likvidácie
domácich elektrických spotrebičov v miestnych zberniach
alebo v mieste nákupu výrobku.
Čistenie a údržba
Varovanie! Pravidelne prevádzajte čistenie filtrov.
Po ukončení životnosti výrobkov Black & Decker
poskytuje spoločnosť Black & Decker možnost recyklácie
týchto výrobkov. Ak chcete využiť túto službu, dopravte
prosím Vaše nepotrebné výrobky do značkového servisu,
kde na vlastné náklady zaistia ich recykláciu a ekologické
spracovanie.
Čistenie zbernej nádoby a filtrov (obr. E - I)
Filtre môžu byť opakovane použité a mali by byť
pravidelne čistené.
•
Stisnite uvoľňovacie tlačidlo (2) a vyberte zbernú
nádobu (3) (obr. F).
•
Vyprázdnite zbernú nádobu na prach (obr. G).
•
Otočením v smere hodinových ručičiek (obr. H)
vyberte filtre (9 a 10).
•
Vyčistite kefou usadený prach z filtrov.
•
Vyperte filtre v teplom saponátovom roztoku (obr. I).
Ak je to nutné, umyte i nádobu. Neponárajte vysávač
do vody (obr. J).
•
Uistite sa, či je nádoba i filtre suché.
•
Vložte filtre (9 a 10) do vysávača a otočte s nimi
proti smeru pohybu hodinových ručičiek tak, aby
došlo k ich správnemu usadeniu.
•
Vložte do vysávača zbernú nádobu. Uistite sa, či bolo
správne usadenie nádoby potvrdené kliknutím.
Adresu najbližšieho značkového servisu nájdete u svojho
značkového predajcu Black & Decker na adrese, ktorá
je uvedená v tomto návode. Prehľad autorizovaných
servisov Black & Decker a rovnako ďalšie informácie
týkajúce sa nášho popredajného servisu môžete nájsť
tiež na internetovej adrese: www.2helpU.com
Batérie (obr. L - N)
Pokiaľ sa rozhodnete výrobok zlikvidovať sami, podľa
nižšie uvedeného postupu musíte vybrať batériu a musíte
ju zlikvidovať v súlade s miestnymi predpismi.
•
Nechajte batériu vo vysávači vybiť tak, aby prestal
pracovať motor.
Batéria je umiestnená pod zadnou časťou prístroja.
•
Vyberte prílušenstvo z prístroja.
•
Odskrutkujte skrutky (13).
•
Odistite príchytky (14) pridržujúce držiak
príslušenstva.
•
Odstráňte držiak príslušenstva (15).
Varovanie! Nikdy nepoužívajte vysávač bez filtrov.
Optimálne výsledky pri vysávaní dosiahnete v prípade, ak
budú čisté filtre a ak bude prázdna zberná nádoba.
CV7205/CV9605/CV1205 - Čistenie výstupného filtra
(obr. K)
•
Otvorte veko (11).
•
Vytiahnite z prístroja filter (12).
•
Vyperte filtre v teplom saponátovom roztoku.
•
Uistite sa, či sú filtre suché.
6
•
•
•
•
•
Odskrutkujte skrutky (16) pridržujúce batériu.
Posuňte batériu (17) smerom vzad, ako je
znázornené na obrázku.
Vyberte batériu
Umiestnite batérie do vhodného balenia, ktoré zaistí,
aby nemohlo dôjsť ku skratovaniu ich kontaktov.
Batérie prosím odovzdajte v značkovom servise
alebo v miestnej recyklačnej stanici.
Varovanie! Ak sa batéria už raz vyberie, nemôže sa do
vysávača opätovne pripojiť.
Technické údaje
Napätie
Hmotnosť
V4805
V 4.8
kg 1.0
V4806
4.8
1.0
V4807
4.8
1.0
Napätie
Hmotnosť
CV7205 CV9605 CV1205
V 7.2
9.6
12
kg 1.1
1.3
1.4
Nabíjačka
Napájacie napätie VAC 230
Približná doba
nabíjania
hod 16
Vyhlásenie o zhode v rámci EU
V4805/V4806/V4807/CV7205/CV9605/CV1205
Spoločnosť Black & Decker prehlasuje, že tieto výrobky
zodpovedajú nasledujúcim normám: 89/336/EEC, 73/23/
EEC, EN 55014, EN 60335, EN 61000
Colin Wills
Riaditeľ technického vývoja
BDCI, 4/F, 2 Dai Wang Street
Tai Po Industrial Estate
Tai Po NT, Hong Kong
7
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, pílové kotúče,
hobľovacie nože, brúsne kotúče, pílové listy,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo prístroja
poškodené opotrebovaním.
Politika služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom je
náš najvyšší cieľ.
Kedykoľvek budete potrebovať radu či pomoc,
obráťte sa s dôverou na náš najbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na najvyššej úrovni.
Toto náradie nie je vhodné pre profesionálne
použitie.
Záruka Black & Decker 2 roky
Black & Decker
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto kvalitného
výrobku Black&Decker.
Stará Vajnorská cesta 8
Náš záväzok ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme
tiež naše služby zákazníkom.
Slovenská republika
Preto ponúkame záručnú dobu ďaleko presahujúcu
minimálne požiadavky vyplývajúce zo zákona.
Tel.:
+421 2 446 38 121, 3
Fax:
+421 2 446 38 122
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 2 ročnú záruku istoty. Ak sa objavia
akékoľvek materiálové, alebo výrobné chyby
v priebehu 24 mesiacov od zakúpenia prístroja,
ručíme za ich bezplatné odstránenie, prípadne,
podľa nášho uváženia, bezplatnú výmenu prístroja
za nasledujúcich podmienok:
www.blackanddecker.sk
•
Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom Black & Decker a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených servisných
stredísk Black & Decker, ktoré sú autorizované
na vykonávanie záručných opráv.
•
Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými zariadeniami
a príslušenstvom BBW či Piranha, ktoré
je vyslovene odporúčané ako vhodné na
použitie spolu s prístrojom Black & Decker.
•
Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
•
Prístroj nevykazuje žiadne príčiny poškodenia
spôsobené opotrebovaním.
831 04 Bratislava 3
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
02/2007
Naviac servis Black & Decker poskytuje na všetky
vykonávané prevedené opravy a vymenené
náhradné diely ďalšiu servisnú záručnú dobu
v trvaní 6 mesiacov.
zst00045098 - 25-05-2007
8
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising