D28885 | DeWalt D28885 GRINDER instruction manual

505101-52 PL
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MODEL D28885
D28886
2
3
4
SZLIFIERKA PROSTA/PRZECINARKA
Serdeczne gratulacje!
Opis szlifierki (rys. A)
Dziękujemy za zakupienie elektronarzędzia firmy DEWALT,
która zgodnie ze swoją długoletnią tradycją oferuje tylko
innowacyjne i wypróbowane w licznych testach, wysokiej
jakości produkty dla specjalistów. Wiele lat doświadczeń
i ciągły rozwój sprawiły, że firma DEWALT stała się
prawdziwie niezawodnym partnerem dla wszystkich
użytkowników profesjonalnych narzędzi.
Szlifierka D28885/D28886 jest przeznaczona do
profesjonalnego szlifowania i cięcia.
1 Wyłącznik
2 Osłona wyłącznika
3 Blokada wrzeciona (D28886)
4 Nakrętka tulei zaciskowej
5 Nastawnik prędkości (D28886)
Dane techniczne
Bezpieczeństwo elektryczne
Napięcie
Pobór mocy
Prędkość obrotowa
biegu jałowego
Nakrętka tulei
zaciskowej
Masa(kg)
D28885
(V) 230
(W) 500
(obr/min) 27000
(mm) 6
1,4 1,8
Minimalne natężenie prądu bezpiecznika
Elektronarzędzia zasilane napięciem 230 V
Silnik elektryczny jest przystosowany do zasilania prądem
o tylko jednym napięciu. Dlatego sprawdź, czy napięcie
sieciowe odpowiada wartości podanej na tabliczce
znamionowej elektronarzędzia.
D28886
230
710
7000 27000
Szlifierka DEWALT jest podwójnie zaizolowana
zgodnie z normą EN 50144 i dlatego żyła
uziemiająca nie jest potrzebna.
6
Wymiana kabla sieciowego lub wtyczki
Prawo do wymiany uszkodzonego kabla sieciowego
lub wtyczki ma tylko specjalista elektryk. Wysłużony
kabel sieciowy lub wtyczkę należy następnie fachowo
zlikwidować zgodnie z obowiązującymi przepisami o
ochronie środowiska naturalnego.
10 A
W instrukcji tej zastosowano następujące symbole:
Uwaga: Wskutek nieprzestrzegania tej
wskazówki narażasz się na doznanie obrażeń
ciała, utratę życia lub uszkodzenie narzędzia!
Przedłużacz
Używaj przedłużacza, który został dopuszczony do
eksploatacji i wytrzymuje pobór mocy przez szlifierkę
(patrz Dane techniczne). Jego minimalny przekrój
powinien wynosić 1,5 mm2. Zawsze całkowicie odwijaj
kabel z bębna.
Napięcie elektryczne
Niebezpieczeństwo pożaru
Montaż i regulacja
Zawartość opakowania
Przed rozpoczęciem montażu i regulacji zawsze
wyjmuj wtyczkę kabla z gniazda sieciowego.
Opakowanie zawiera następujące elementy
1 szlifierka prosta
1 klucz nasadowy (13 mm) (D28885)
1 klucz nasadowy (19 mm)
1 instrukcja obsługi
1 rysunek szlifierki w rozłożeniu na części
•
•
Montaż akcesoriów (rys. rys. B, C i D)
D28885 (rys. B)
• Przytrzymaj wrzeciono (6) za pomocą dostarczonego
klucza nasadowego 13 mm.
• Poluzuj nakrętkę tulei zaciskowej (4) przez obrócenie
jej w lewo.
• Włóż chwyt narzędzia roboczego w tuleję zaciskową
(7).
Sprawdź, czy szlifierka i jej akcesoria nie uległy
uszkodzeniu podczas transportu.
Przed użyciem dokładnie przeczytaj instrukcję
obsługi.
5
•
•
Dostarczonym kluczem nasadowym 19 mm mocno
dokręć tuleję zaciskową.
By wyjąć narzędzie robocze, wykonaj opisane wyżej
operacje w odwrotnej kolejności.
•
•
Trzymanie szlifierki
D28886 (rys. C)
• Naciśnij przycisk blokady wrzeciona (3) i obróć
wrzeciono (6) aż do zablokowania.
• Poluzuj nakrętkę tulei zaciskowej (4) przez obrócenie
jej w lewo.
• Włóż chwyt narzędzia roboczego w tuleję zaciskową
(7).
• Dostarczonym kluczem nasadowym 19 mm mocno
dokręć tuleję zaciskową.
• Zwolnij blokadę wrzeciona.
• By wyjąć narzędzie robocze, wykonaj opisane wyżej
operacje w odwrotnej kolejności.
•
Konserwacja
Szlifierka prosta/przecinarka firmy DEWALT odznacza
się dużą trwałością użytkową i prawie nie wymaga
konserwacji. Jednak warunkiem ciągłej, bezawaryjnej
pracy jest jej regularne czyszczenie.
Smarowanie
Elektronarzędzie nie wymaga żadnego dodatkowego
smarowania.
Nigdy nie dokręcaj tulei zaciskowej bez
znajdującego się w niej chwytu narzędzia
roboczego.
D28886 - Elektroniczna regulacja prędkości (rys. A)
Czyszczenie
Prędkość można nastawiać bezstopniowo od 4000 do
10000 obr/min za pomocą regulatora elektronicznego
(5).
• Obróć regulator do żądanej wartości. Odpowiednie
ustawienie jest kwestią doświadczenia.
• Gdy materiał jest twardy, na ogół trzeba nastawić
większą wartość prędkości.
Dbaj o to, by szczeliny wentylacyjne zawsze były
odsłonięte i regularnie przecieraj obudowę miękką
szmatką.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Produktu tego
nie wolno wyrzucać do normalnych śmieci z
gospodarstw domowych.
Instrukcja obsługi
Zawsze przestrzegaj wskazówek bezpieczeństwa
i obowiązujących przepisów.
Gdy pewnego dnia będziesz zmuszony zastąpić produkt
D EWALT nowym sprzętem lub nie będziesz go już
potrzebować, nie wyrzucaj go do śmieci z gospodarstw
domowych, a jedynie oddaj do specjalistycznego zakładu
utylizacji odpadów.
Sprawdź, czy wszystkie szlifowane lub cięte materiały są
dobrze zamocowane.
Wywieraj tylko lekki nacisk na szlifierkę.
Unikaj przeciążania. Gdyby szlifierka za bardzo się
nagrzała, pozostaw ją załączoną na kilka minut na biegu
jałowym.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych produktów
i opakowań niektóre materiały mogą być
odzyskane i ponownie wykorzystane. W ten
sposób chroni się środowisko naturalne i
zmniejsza popyt na surowce.
Przed rozpoczęciem pracy:
• Załóż odpowiednie narzędzie robocze. Nie używaj
nadmiernie zużytych narzędzi roboczych.
Lokalne przepisy mogą wymagać oddawania elektrycznych
urządzeń powszechnego użytku sprzedawcy, u którego
produkt został zakupiony, lub do punktów zbiorczych.
Załączanie i wyłączanie (rys. A)
•
Szlifierkę zawsze trzymaj obiema rękami.
By uzyskać więcej informacji na temat właściwych
akcesoriów, zwróć się do swojego dilera.
W tulei zaciskowej (rys. D) mocuj tylko narzędzia
robocze z chwytem odpowiedniej długości X.
•
By wyłączyć szlifierkę, zwolnij wyłącznik.
By wyłączyć szlifierkę załączoną na stałe, naciśnij
tylną część wyłącznika.
By załączyć szlifierkę, naciśnij wyłącznik (1) do
przodu.
By załączyć szlifierkę na stałe, przednią część
wyłącznika naciśnij do dołu.
Firma DEWALT chętnie przyjmuje stare, wyprodukowane
przez siebie urządzenia i utylizuje je zgodnie z
obowiązującymi przepisami. Usługa ta jest bezpłatna.
6
By z niej skorzystać, oddaj elektronarzędzie do
autoryzowanego warsztatu naprawczego, który prowadzi
zbiórkę w naszym imieniu.
W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw
handlowych firmy DEWALT, które udzielają informacji
o warsztatach serwisowych. Ich listę znajdziesz także
w internecie pod adresem: www.2helpU.com.
Deklaracja zgodności z normami UE
D28885/D28886
Firma DEWALT deklaruje niniejszym, że opisywane
elektronarzędzia zostały wykonane zgodnie z
następującymi wytycznymi i normami: 98/37/EWG,
89/336/EWG, 73/23/EWG, EN 50144, EN 55014-2,
EN 55014-1, EN 61000-3-2 i EN 61000-3-3.
Więcej informacji na ten temat można uzyskać pod
podanym niżej adresem lub w jednej z naszych filii
wymienionych na tylnej okładce instrukcji obsługi.
Poziom ciśnienia akustycznego jest zgodny z wytycznymi
Unii Europejskiej 86/188/EWG oraz 98/37/EWG i został
zmierzony według normy EN 50144:
Poziom ciśnienia akustycznego A
dB(A)* 78
Moc akustyczna A
dB (A) 91
* Wartość emisji zmierzona w miejscu pracy
Zakładaj odpowiednie słuchawki ochronne.
Ważona wartość skuteczna przyspieszenia według normy
EN 50144: 5 m/s2
Dyrektor Działu Konstrukcyjnego
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Niemcy
23-09-2004
7
Przepisy bezpieczeństwa
Przy korzystaniu z elektronarzędzi przestrzegaj
obowiązujących przepisów bhp, by zminimalizować
ryzyko porażenia prądem elektrycznym, wywołania
pożaru i doznania urazu ciała. Przed użyciem narzędzia
przeczytaj podane niżej wskazówki bezpieczeństwa.
Przechowuj tę instrukcję na wypadek, gdyby znów
była kiedyś potrzebna.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Utrzymuj porządek w miejscu pracy. Nieporządek
w miejscu pracy grozi wypadkiem.
Uwzględniaj wpływy otoczenia. Nie wystawiaj
szlifierki na działanie deszczu. Nie używaj jej w
wilgotnym ani mokrym otoczeniu. Zadbaj o dobre
oświetlenie miejsca pracy (250 - 300 luks). Nie
załączaj elektronarzędzia w miejscach, gdzie
występuje niebezpieczeństwo pożaru bądź wybuchu,
jak na przykład w pobliżu palnych cieczy lub
gazów.
Nie dopuszczaj dzieci do miejsca pracy! Nie
dopuszczaj dzieci, osób postronnych ani zwierząt
do miejsca pracy i pilnuj, by nie dotykały szlifierki
ani kabla sieciowego.
Zakładaj odpowiednią odzież ochronną. Nie noś
luźnej odzieży ani biżuterii, gdyż mogą one zostać
pochwycone przez obracające się części szlifierki.
Przy pracy na wolnym powietrzu godne polecenia
są rękawice ochronne i obuwie na szorstkiej
podeszwie. Na długie włosy zakładaj specjalną siatkę
ochronną.
Ochrona osobista. Zawsze używaj okularów
ochronnych. Zakładaj maskę przeciwpyłową, jeżeli
podczas pracy w powietrze jest wzbijany pył lub
drobiny obrabianego materiału. Gdy są one gorące,
ubierz żaroodporny fartuch. Przy wysokim poziomie
ciśnienia akustycznego lub nieprzyjemnym hałasie
załóż specjalne słuchawki ochronne. Nie zapomnij
o kasku ochronnym.
Chroń się przed porażeniem prądem elektrycznym.
Unikaj dotykania uziemionych elementów, jak
na przykład rury, grzejniki, piece i chłodziarki.
W ekstremalnych warunkach zastosowania (na
przykład duża wilgotność, unoszenie się pyłu
metalowego itp.) bezpieczeństwo elektryczne można
zwiększyć przez zastosowanie transformatora
separującego lub wyłącznika ochronnego różnicowoprądowego.
Zachowuj stabilną postawę. Zachowuj stabilną
postawę, by nie stracić równowagi w jakiejś pozycji
roboczej.
Zawsze zachowuj uwagę. Koncentruj się na swojej
pracy. Postępuj rozsądnie. Nie używaj szlifierki, gdy
jesteś zmęczony.
Zabezpiecz obrabiany przedmiot. Używaj
•
•
•
•
•
•
8
urządzeń mocujących lub imadła do przytrzymywania
przedmiotu obrabianego. Gdy przedmiot ten
jest dobrze zamocowany, możesz obsługiwać
elektronarzędzie dwiema rękami.
Używaj urządzeń do odsysania pyłu! Jeżeli
producent przewidział urządzenia do odsysania
pyłu, sprawdź, czy są one przyłączone i prawidłowo
zamontowane.
Nie pozostawiaj wetkniętych kluczy do mocowania
narzędzi. Przed załączeniem sprawdź, czy zostały
wyjęte klucze i przyrządy nastawcze.
Przedłużacz. Przed użyciem szlifierki sprawdź
przedłużacz i wymień go w razie wykrycia
uszkodzenia. Przy pracy na wolnym powietrzu
stosuj tylko przeznaczone do tego celu i odpowiednio
oznakowane przedłużacze.
Używaj odpowiednich narzędzi roboczych. W
niniejszej instrukcji opisano zastosowanie szlifierki
zgodne z przeznaczeniem. Do ciężkich prac nie używaj
zbyt słabych narzędzi roboczych ani przystawek.
Optymalną jakość i osobiste bezpieczeństwo
osiągniesz tylko przy użyciu właściwego narzędzia.
Nie przeciążaj elektronarzędzia.
Ostrzeżenie! Używanie innych nasadek i
wyposażenia niż zalecane w tej instrukcji lub
wykonywanie prac niezgodnych z przeznaczeniem
produktu może doprowadzić do wypadku.
Kontroluj szlifierkę pod względem uszkodzeń.
Przed użyciem sprawdź szlifierkę i kabel sieciowy,
czy są całkowicie sprawne. Nie zapomnij przy tym
o ruchomych elementach. By zapewnić nienaganną
pracę elektronarzędzia, wszystkie części muszą
być prawidłowo zamontowane, a uszkodzone
elementy i urządzenia zabezpieczające naprawione
lub wymienione. W żadnym wypadku nie używaj
elektronarzędzia z niesprawnym wyłącznikiem
czy też jakimkolwiek innym wadliwym elementem.
W razie potrzeby zleć wymianę autoryzowanemu
warsztatowi serwisowemu DEWALT. Nie próbuj
samemu naprawiać szlifierki.
Wyjmuj wtyczkę sieciową. Wyłącz szlifierkę i
odczekaj, aż się zatrzyma, zanim pozostawisz ją bez
nadzoru. W razie nieużywania elektronarzędzia, przed
rozpoczęciem wykonywania prac konserwacyjnych,
czy też przy wymianie narzędzia roboczego bądź
jakiejkolwiek innej części zawsze wyjmuj wtyczkę
kabla zasilającego z gniazda sieciowego.
Uważaj, by nie doszło do niezamierzonego
załączenia. Szlifierki przyłączonej do sieci nie
przenoś z palcem opartym na wyłączniku. Przy
przyłączaniu kabla zasilającego do sieci najpierw
upewnij się, czy elektronarzędzie jest wyłączone.
Ostrożnie obchodź się z kablem. Nie przenoś
szlifierki za kabel ani nie używaj go do wyjmowania
•
•
•
wtyczki z gniazda sieciowego. Chroń kabel przed
wysoką temperaturą, olejem i ostrymi krawędziami.
Bezpiecznie przechowuj swoje narzędzia!
Nieużywane elektronarzędzia przechowuj w suchym,
niedostępnym dla dzieci miejscu.
Starannie konserwuj swoje narzędzia. Ostrz i
utrzymuj w czystości swoje narzędzia, gdyż jest
to warunkiem bezpieczeństwa pracy. Stosuj się do
instrukcji konserwacji i wymiany narzędzi. Wszystkie
rękojeści i wyłączniki powinny być suche, czyste,
niezabrudzone olejem ani smarem.
Naprawy: Opisywane szlifierki są zgodne z
obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i
higieny pracy. Naprawy zlecaj tylko autoryzowanemu
warsztatowi serwisowemu firmy DEWALT. Naprawy
mogą być wykonywane wyłącznie przez uprawnionych
do tego specjalistów przy użyciu oryginalnych części
zamiennych; w przeciwnym razie użytkownik naraża
się na nieprzewidywalne konsekwencje.
•
•
•
•
•
•
•
Nie używaj szlifierki bez prawidłowo założonej osłony
wyłącznika.
Nie używaj szlifierki w pobliżu palnych cieczy, gazów
lub pyłów. Iskry lub gorące drobiny mogą spowodować
zapalenie się wybuchowych materiałów.
W czasie używania szlifierki nie stój w płaszczyźnie
obrotu tarczy. Nie pozwól, by ktokolwiek przebywał
w obszarze pracy elektronarzędzia.
Tarcz tnących nie używaj do szlifowania bocznego.
W czasie pracy szlifierki nie uruchamiaj blokady
wrzeciona.
Miej na uwadze, że po wyłączeniu szlifierki tarcza
jakiś czas jeszcze się obraca.
Tarcze tnące i szlifierskie zawsze przechowuj w
suchym miejscu.
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa
•
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy
szlifierek
•
Opisywana szlifierka jest przeznaczona do szlifowania
oraz przecinania muru i stali.
•
Nie przecinaj ani nie szlifuj metali lekkich
zawierających ponad 80% magnezu, gdyż są
one palne.
•
•
•
•
•
•
•
•
Jeśli to narzędzie będzie stosowane
do metalu, należy się upewnić, że
zostało włączone urządzenie do prądu
szczątkowego, aby uniknąć ryzyka
wywołanego pyłem metalowym.
Jeśli urządzenie do prądu szczątkowego
spowoduje odłączenie zasilania, należy
skontrolować narzędzie w autoryzowanym
serwisie DEWALT.
Dodatkowe prace konserwacyjne
Maksymalna dopuszczalna prędkość obrotowa
tarczy szlifierskiej bądź tnącej nie może być mniejsza
od wartości prędkości obrotowej biegu jałowego
szlifierki.
Nie przecinaj przedmiotów obrabianych grubości
większej niż maksymalna głębokość cięcia tarczy
tnącej.
Używaj tylko takich narzędzi roboczych, których
średnica chwytu odpowiada wielkości tulei zaciskowej
szlifierki.
Nie używaj tarcz tnących ani szlifierskich o wymiarach
innych niż określone w danych technicznych.
Przed każdym użyciem sprawdzaj tarcze tnące
i szlifierskie. Nie używaj tarcz złuszczonych,
pękniętych ani też uszkodzonych w jakikolwiek inny
sposób.
Przed użyciem sprawdzaj, czy tarcza tnąca lub
szlifierska jest właściwie zamocowana.
Załącz szlifierkę i przynajmniej przez 30 s pozostaw
ja na biegu jałowym w bezpiecznej pozycji. W razie
stwierdzenia nadmiernych wibracji lub jakiegokolwiek
innego defektu wyłącz szlifierkę i znajdź przyczynę
niedomagania.
Sprawdź, czy przedmiot obrabiany jest dobrze
zamocowany.
W ekstremalnych warunkach pracy może się
gromadzić pył we wnętrzu obudowy, tak długo
jak długo będzie obrabiany metal.
Może to prowadzić do uszkodzenia
instalacji ochronnej w maszynie i powstania
niebezpieczeństwa zwarcia elektrycznego.
Aby uniknąć gromadzenia się pyłu metalowego wewnątrz
maszyny zaleca się czyścić codziennie szczeliny
napowietrzające. W tym celu należy:
• wyciągnać wtyczkę z gniazdka sieciowego,
• wydmuchnąć suche powietrze pod ciśnieniem poprzez
szczeliny napowietrzające.
Przy opisywanych pracach konserwacyjnych
należy zakładać okulary ochronne.
9
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane niewłaściwym użytkowaniem
lub używaniem produktu niezgodnie
z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub
przepisami bezpieczeństwa;
b) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane przeciążaniem narzędzia,
które prowadzi do uszkodzeń silnika,
przekładni lub innych elementów, a także
stosowaniem osprzętu innego niż zalecany
przez DeWALT;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu
i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych
klęsk żywiołowych, korozji, normalnego
zużycia w eksploatacji czy też innych
czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub
były przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do
urządzenia, taki jak: wiertła, tarcze pilarskie,
tarcze szlifierskie, końcówki wkręcające, noże
strugarskie, brzeszczoty, papier ścierny i inne
elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe,
które sprzedały produkt, nie udzielają upoważnień
ani gwarancji innych niż określone w karcie
gwarancyjnej. W szczególności nie obejmują
prawa Klienta do domagania się zwrotu utraconych
zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową
DEWALT
Warunki gwarancji:
Gwarantujemy sprawne działanie produktu, zgodnie
z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi
w instrukcji obsługi. Niniejszą gwarancją nie jest objęte
wyposażenie takie, jak: szczotki, piły tarczowe, tarcze
ścierne, wiertła i inne akcesoria, jeżeli nie została do
nich dołączona oddzielna karta gwarancyjna oraz
elementy podlegające naturalnemu zużyciu.
1. Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami
materiałowymi.
2. Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu
przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz
łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
3. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia
(wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych części)
w okresie 12 miesięcy od daty zakupu.
4. Produkt reklamowany musi być:
a) dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną kartą gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
b) p r z e s ł a n y d o C e n t r a l n e g o S e r w i s u
Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu
sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi
powyżej.
5. Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie
koszty związane z zapewnieniem bezpiecznego
opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem
ponosi Klient. W przypadku odrzucenia roszczenia
gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca
nadania na koszt adresata.
6. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych.
7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
8. O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09
zst00063589 - 09-05-2008
10
GRINDER 1
©
D28885 - - - - A
11
GRINDER 1
©
D28886 - - - - A
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising