D28885 | DeWalt D28885 GRINDER instruction manual

502333-54 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
D28885
D28886
1. ábra
2
2. ábra
3. ábra
4. ábra
3
EGYENESCSISZOLÓ
D28885, D28886
Gratulálunk!
Köszönjük, hogy DEWALT szerszámot választott.
Sokéves tapasztalatunknak, valamint átfogó
termékfejlesztésünknek és innovációnknak
köszönhetően a DEWALT cég a professzionális
szerszámhasználók egyik legmegbízhatóbb
partnerévé vált.
Műszaki adatok
Feszültség
Típus
Felvett teljesítmény
Üresjárati fordulatszám
W
min-1
Tokmányanya
Súly
mm
kg
LPA (hangnyomás)
KPA (hang nyomás
toleranciafaktor)
LWA (hangteljesítmény)
KWA (hangteljesítményszint
toleranciafaktor)
VDC
D28885 D28886
230
230
1
1
500
710
27 000 7 000 27 000
6
6
1,4
1,8
dB(A)
81
81
dB(A)
dB(A)
3
90
3
91
dB(A)
3,4
3
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás (triax vektorösszeg) az
EN 60745 szabvány előírásai alapján:
Vibráció kibocsátási érték ah
ah =
m/s²
9,3
8
Bizonytalanság K =
m/s²
1,5
1,5
Az adatlapon megadott vibráció kibocsátási
értéket az EN 60745 szabvány szerinti méréssel
határoztuk meg, így az egyes szerszámok
vibráció kibocsátási értékei összehasonlíthatók.
Az érték felhasználható az előzetes
kockázatelemzéshez.
FIGYELMEZTETÉS: A megadott
vibráció kibocsátási érték a szerszám
főbb alkalmazásaira vonatkozik.
Ha más célokra, más tartozékokkal
használják , vagy nincs megfelelően
karbantartva, a vibráció a megadott
értéktől eltérhet. Ilyen esetben
a kezelő jelentős mértékben
megnövekedett vibrációs ártalomnak
lehet kitéve.
4
A vibrációs ártalomnak való kitettség
mértékének felbecsülésekor azokat az
időtartamokat is figyelembe kell venni,
amikor a szerszám ki van kapcsolva,
vagy amikor működésben van, de
éppen nem végeznek vele munkát.
Így a munkavégzés során jelentősen
csökkenhet a kitettség mértéke.
További biztonsági intézkedéseket
is meg kell hozni, amelyek védik
a kezelőt a vibrációs hatástól,
például: a szerszám és tartozékainak
karbantartása, a kezek melegen
tartása, munkaritmus megszervezése.
Biztosítékok
Európa
230 V-os szerszám 10 amperes, hálózati táplálású
E.K. és Írország
230 V-os szerszám 13 amperes, a csatlakozódugaszban
Definíciók: Biztonsági
útmutatások
Az alábbi definíciók az egyes figyelmeztető
szavakhoz társított veszély súlyosságára utalnak.
Kérjük, olvassa át a kézikönyvet, és figyeljen
ezekre a szimbólumokra.
VESZÉLY: Olyan közvetlen
veszélyhelyzetet jelöl, amely halálos
vagy súlyos sérüléshezvezet.
FIGYELMEZTETÉS: Olyan
potenciális veszélyhelyzetet
jelöl, amelyhalálos vagy súlyos
sérüléshezvezethet.
VIGYÁZAT: Olyan potenciális
veszélyhelyzetet jelöl, amelykönnyű
vagy közepesen súlyos
sérüléshezvezethet.
MEGJEGYZÉS: Olyan,
személyi sérüléssel nem
fenyegetőgyakorlatot jelöl,
amelyanyagi kárt eredményezhet.
Áramütés veszélyét jelzi.
Tűzveszélyt jelez.
CE Megfelelőségi nyilatkozat
GÉPEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV
D28885, D28886
A DEWALT kijelenti, hogy a "Műszaki adatok"
című részben ismertetett termékek megfelelnek
a következő irányelveknek és szabványoknak:
2006/42/EK, EN 60745-1, EN 60745-2-3.
Ezek a termékek a 2004/108/EK és a 2011/65/
EU irányelveknek is megfelelnek. További
tájékoztatásért lépjen kapcsolatba a DEWALT
vállalattal a következőkben megadott
elérhetőségeken, ill. lásd az elérhetőségeket
a kézikönyv hátoldalán.
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok
összeállításáért felelős személy; nyilatkozatát
a DEWALTvállalat nevében adja.
Horst Grossmann
Alelnök, Engineering and Product Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Németország
2009.12.31
FIGYELMEZTETÉS: A sérülésveszély
csökkentése érdekében olvassa át
a kezelési kézikönyvet.
Elektromos kéziszerszámokra
vonatkozó általános biztonsági
figyelmeztetések
FIGYELMEZTETÉS! Olvassa el az
összes biztonsági figyelmeztetést
és utasítást. A biztonsági
figyelmeztetések és utasítások
figyelmen kívül hagyása áramütést,
tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat.
ŐRIZZE MEG A FIGYELMEZTETÉSEKET
ÉS A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, HOGY
KÉSŐBB IS HASZNÁLHASSA
Az „elektromos szerszám” kifejezés
a figyelmeztetésekben az Ön által használt
vezetékes vagy akkumulátorral üzemeltetett
(vezeték nélküli) elektromos szerszámot jelenti.
1) A MUNKATERÜLET BIZTONSÁGA
a) Tartsa munkaterületét tisztán és jól
megvilágítva. A rendetlen és sötét
munkaterület balesetet vonz.
b) Ne használja az elektromos szerszámot
robbanásveszélyes környezetben,
például gyúlékony folyadékok, gázok
vagy porok jelenlétében. Az elektromos
szerszámokban képződő szikrától a por
vagy a gőzök meggyulladhatnak.
c) Az elektromos szerszám használata
közben a gyermekeket és járókelőket
tartsa távol a munkaterülettől. Ha
elterelik a figyelmét, elveszítheti uralmát
a szerszám fölött.
2) ELEKTROMOS BIZTONSÁG
a) Az elektromos kéziszerszám
dugasza a hálózati csatlakozóaljzat
kialakításának megfelelő legyen.
Soha, semmilyen módon ne alakítsa
át a csatlakozódugaszt. A földelt
kéziszerszámokkal soha ne használjon
adapter dugaszt. Eredeti (nem átalakított)
csatlakozó és a megfelelő fali aljzatok
használatánál kisebb az áramütés
veszélye.
b) Ügyeljen arra, hogy teste ne
érintkezzék földelt felületekkel,
például csővezetékkel, radiátorral,
hűtőszekrénnyel. Ha teste földelt felülettel
érintkezik, megnő az áramütés veszélye.
c) Esőtől és egyéb nedvességtől óvja az
elektromos szerszámokat. Ha víz kerül
az elektromos szerszámba, megnő az
áramütés veszélye.
d) Óvatosan kezelje a tápkábelt. Az
elektromos kéziszerszámot soha ne
vigye és ne húzza a kábelnél fogva,
és a dugaszt ne a kábelnél fogva
húzza ki az aljzatból. Óvja a kábelt
hőtől, olajtól, éles szegletektől, illetve
mozgó alkatrészektől. A sérült vagy
összegabalyodott kábel növeli az áramütés
veszélyét.
e) Ha a szabadban használja az
elektromos szerszámot, kültéri
használatra alkalmas hosszabbító
kábellel csatlakoztassa. Kültéri
használatra alkalmas hosszabbító kábellel
csökkentheti az áramütés veszélyét.
f) Ha az elektromos szerszám nedves
helyen való használata elkerülhetetlen,
alkalmazzon hibaáram-védelemmel
ellátott (RCD) áramforrást. Hibaáramvédelemmel ellátott áramforrás használata
mellett kisebb az áramütés veszélye.
5
3) SZEMÉLYI BIZTONSÁG
a) Soha ne veszítse el éberségét, figyeljen
a munkájára és használja a józan
eszét, amikor elektromos szerszámmal
dolgozik. Ne dolgozzon elektromos
szerszámmal, ha fáradt, ha gyógyszer,
alkohol hatása vagy gyógykezelés
alatt áll. Elektromos szerszám használata
közben egy pillanatnyi figyelmetlenség is
súlyos sérülést okozhat.
b) Viseljen személyi védőfelszerelést.
Mindig viseljen védőszemüveget.
A körülményeknek megfelelő
védőfelszerelés, például porvédő álarc,
biztonsági csúszásmentes cipő, védősisak
vagy fülvédő csökkenti a személyi sérülés
veszélyét.
c) Gondoskodjon arról, hogy a szerszám
ne indulhasson be véletlenül.
Ellenőrizze, hogy a szerszám
kapcsolója kikapcsolt állásban
van-e, mielőtt a hálózatra és/vagy
akkumulátorra kapcsolja, illetve kezébe
veszi. Ha a szerszámot úgy viszi magával,
hogy az ujját közben a kapcsolón tartja,
vagy bekapcsolt szerszámot helyez áram
alá, azzal balesetet okozhat.
d) Mielőtt bekapcsolja az elektromos
szerszámot, vegye le róla a beállító
kulcsot vagy csavarkulcsot. A forgó
alkatrészre illesztett kulcs vagy csavarkulcs
a szerszám beindulásakor személyi
sérülést okozhat.
e) Ne nyúljon ki túl messzire. Mindig
megfelelően támassza meg a lábát,
és tartsa magát egyensúlyban. Így
a szerszámot váratlan helyzetekben is
jobban tudja irányítani.
f) Viseljen megfelelő öltözéket. Ne viseljen
laza ruházatot vagy ékszert. Haját,
ruházatát és kesztyűjét tartsa távol
a mozgó alkatrészektől. A laza öltözék,
az ékszerek vagy a hosszú haj beleakadhat
a mozgó alkatrészekbe.
g) Ha az adott eszközhöz porelszívó
vagy porgyűjtő is tartozik, győződjön
meg arról, hogy ezeket megfelelően
csatlakoztatta, ill. megfelelően
használja. A por összegyűjtésével és
elszívásával csökkenthetők a porral
összefüggő veszélyek.
4) ELEKTROMOS SZERSZÁMOK
HASZNÁLATA ÉS GONDOZÁSA
a) Ne erőltesse túl az elektromos
kéziszerszámot. A munkafeladatnak
megfelelő elektromos szerszámot
használja. Jobban és biztonságosabban
6
b)
c)
d)
e)
f)
g)
végezheti el a munkát, ha a munkafeladatra
alkalmas szerszámot olyan fordulatszámon
működteti, amilyenre tervezték.
Ne használja az elektromos szerszámot,
ha a saját kapcsolójával nem lehet
be- és kikapcsolni. A hibás kapcsolóval
rendelkező elektromos szerszámok
használata veszélyes, azokat meg kell
javíttatni.
A súlyos személyi sérülések
veszélyének elkerülése érdekében
kapcsolja le a szerszámot az
elektromos hálózatról és/vagy az
akkumuátorpakkról, mielőtt beállítást
végez rajta, tartozékot cserél vagy
elteszi tárolásra. Ezekkel a megelőző
biztonsági intézkedésekkel csökkentheti
a szerszám véletlen beindulásának
veszélyét.
A használaton kívüli elektromos
szerszámot olyan helyen tárolja , ahol
gyermekek nem férhetnek hozzá, és
ne engedje, hogy olyan személyek
használják, akik a használatát és
ezen útmutatásokat nem ismerik.
Az elektromos szerszám gyakorlatlan
felhasználó kezében veszélyes lehet.
Tartsa karban az elektromos
szerszámot. Ellenőrizze, hogy
a mozgó alkatrészek nem
állítódtak-e el vagy nem szorulnak-e,
nincsenek-e a szerszámon törött
alkatrészek, nem állnak-e fenn olyan
körülmények, amelyek befolyásolhatják
a szerszám működését. Ha a szerszám
sérült, akkor a használat előtt javíttassa
meg. A nem megfelelően karbantartott
elektromos szerszámok számos balesetet
okoznak.
Tartsa mindig tisztán és élesen
a vágószerszámokat. A megfelelően
karbantartott éles vágószerszám kisebb
valószínűséggel szorul be, és jobban
irányítható.
Az elektromos szerszámot,
tartozékokat, szerszámbefogókat
stb. ezeknek az útmutatásoknak
megfelelően használja,
a munkakörülmények és az elvégzendő
feladat figyelembe vételével. Az
elektromos szerszám nem rendeltetésszerű
használata veszélyhelyzetet teremthet.
5) SZERVIZ
a) A szerszám karbantartását képzett
szakemberrel végeztesse, aki
csak az eredetivel megegyező
cserealkatrészeket használ fel. Ezzel
biztosítja az elektromos kéziszerszám
folyamatos biztonságát.
TOVÁBBI SPECIÁLIS
BIZTONSÁGI SZABÁLYOK
Biztonsági útmutatások
minden művelethez
a) Ez az elektromos szerszám köszörülésre
készült. Olvassa át a szerszámhoz
mellékelt összes útmutatást, szemléltető
ábrát és specifikációt. A lent felsorolt
összes utasítás be kell tartani. Figyelmen
kívül hagyásuk áramütés veszélyével járhat,
illetve tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat.
b) Olyan műveletek végzését, mint csiszolás,
drótkefézés, fényezés és vágás, ezzel
az elektromos szerszámmal nem
javasoljuk. Az elektromos szerszám nem
rendeltetésszerű használata veszélyes, és
személyi sérülést okozhat.
c) Csak a gyártó által javasolt tartozékokat
használjon a szerszámhoz. Az a tény,
hogy a tartozékot lehet csatlakoztatni az
elektromos szerszámhoz, még nem jelenti
azt, hogy az adott tartozék használata
biztonságos.
d) A tartozék névleges fordulatszáma
a szerszám legnagyobb fordulatszámával
legalább azonos legyen. Az olyan
tartozékok, amelyeket névleges
fordulatszámuknál gyorsabban használunk,
eltörhetnek és elrepülhetnek.
e) A tartozék külső átmérőjének és
vastagságának az elektromos szerszám
névleges vágókapacitásán belül kell
lennie. A nem megfelelő méretű tartozékokat
nem lehet megfelelően és biztonságosan
irányítani.
a befogópofán nincsenek-e repedések,
hasadások vagy túlzott kopás, ill.
a drótkefén nincsenek-e kilazult vagy
törött drótszálak. Ha az elektromos
szerszámot vagy annak tartozékát
leejti, ellenőrizze, nem sérült-e meg,
vagy szereljen fel sértetlen tartozékot.
A tartozék átvizsgálása és felszerelése
után helyezkedjen úgy, hogy ne
legyen egy vonalban a tartozék
forgási síkjával, erre kérje az Ön körül
állókat is, majd egy percig maximális
üresjárati fordulatszámon üzemeltesse
a szerszámot. A sérült tartozékok ez idő alatt
általában leválnak.
h) Viseljen személyi védőfelszerelést.
A munkafeladatnak megfelelően
hordjon egészarcos maszkot,
biztonsági védőszemüveget vagy
védőszemüveget. Szükség esetén
viseljen porvédő maszkot, hallásvédőt,
kesztyűt és munkakötényt, amely
felfogja a munkadarabról elszabaduló
részecskéket. A szemvédelemhez olyan
védőszemüveget viseljen, amely képes
felfogni a különféle munkaműveletek során
a levegőbe kerülő törmeléket. A porvédő
maszknak vagy a légzésvédőnek ki kell
szűrnie a munkavégzés során keletkező port.
Huzamosabb időn keresztül végzett zajos
munka halláskárosodást okozhat.
i) A járókelőket tartsa a munkaterülettől
biztonságos távolságban. Mindenkinek
személyi védőfelszerelést kell viselnie, aki
belép a munkaterületre. A munkadarabról
leváló szilánkok vagy egy eltörött tartozék
messze elrepülhetnek és még a közvetlen
munkaterületen kívül is súlyos sérülést
okozhatnak.
j) Munka közben az elektromos szerszámot
csak a szigetelt fogantyúinál fogja, mert
előfordulhat, hogy a vágótartozék elvág
egy rejtett kábelt vagy éppen a szerszám
saját tápkábelét. Áram alatt lévő vezetékkel
való érintkezésnél a szerszám fémrészeit is
áram alá kerülhetnek, és a kezelő áramütést
szenvedhet.
f) A korongok, befogóperemek, alátétlapok
vagy más tartozékok tengelynyílásának
olyan méretűnek kell lennie, hogy
pontosan illeszkedjen az elektromos
szerszám hajtótengelyére. Ha olyan
tartozékot szerel a szerszámra, amelynek
a tengelynyílásai nem illeszkednek
tökéletesen, a szerszám elveszti az
egyensúlyát, túl nagy vibrációt gerjeszt, és
a kezelő elvesztheti a gép feletti uralmát.
k) A kábelt a forgó tartozéktól távol vezesse
el. Ha elveszíti a gép feletti uralmát, a gép
elvághatja vagy felcsavarhatja a vezetéket és
a forgó tartozék magához ránthatja a kezét.
g) Ne használjon sérült tartozékot.
Minden tartozékot ellenőrizzen
a használat előtt, például ellerőrizze,
hogy a csiszolókorongon
nincsenek-e kitörések és repedések,
l) Csak akkor tegye le a szerszámot, ha már
a tartozék is teljesen leállt. A forgó tartozék
beleakadhat a munkadarab felületébe, és az
elektromos kéziszerszámot kiránthatja az Ön
kezéből.
7
m) Soha ne vigye magával a szerszámot
járó motorral. A forgó tartozék bekaphatja
a ruházatát, és testi sérülést okozhat.
n) Az elektromos szerszám szellőzőnyílásait
rendszeresen tisztítsa. A motor ventilátora
beszívja a port a burkolat alá, és a nagy
mennyiségbe lerakódott fémpor elektromos
veszélyt okozhat.
o) Ne használja a szerszámot gyúlékony
anyagok közelében. A szikráktól ezek az
anyagok tüzet foghatnak.
p) Folyadékhűtést igénylő tartozékot ne
használjon. Víz vagy más hűtőfolyadék
használata áramütést okozhat.
TOVÁBBI BIZTONSÁGI
ELŐÍRÁSOK MINDEN
MŰVELETHEZ
A visszarúgás okai és
megelőzésük
Visszarúgás alatt a beékelődött vagy elakadt
forgókorong, alátétlap, kefe vagy egyéb tartozék
hirtelen reakcióját értjük. A beszoruló vagy
beékelődő forgó tartozék nagyon hamar lelassul,
amelynek hatására az irányítatlan elektromos
szerszám a tartozék forgásával ellentétes irányba
mozdul el az elakadási pontról.
Példa: ha a csiszolókorong beékelődik vagy
beszorul a munkadarabba, akkor annak az
elakadási pontnál lévő éle jobban belevág
a munkadarab felületébe, aminek hatására
a korong kiugorhat a vágatból és visszarúghat.
A korong elindulhat a kezelő felé, de azzal
ellentétes irányban is attól függően, milyen
irányban forgott a beszorulás pillanatában.
A csiszolókorong ilyen körülmények között el is
törhet.
A visszarúgás a szerszám helytelen
használatának, illetve a helytelen
munkaműveleteknek vagy munkakörülményeknek
a következménye, és az alábbi megfelelő
óvintézkedések betartásával elkerülhető:
a) Tartsa az elektromos szerszámot
szorosan a kezében, és olyan
testhelyzetet vegyen fel, amelyben képes
a visszarúgás erejének ellenállni. Ha a gép
segédfogantyúval is fel van szerelve, azt
is használja, hogy visszarúgás vagy az
indítás során keletkező nyomatékváltozás
során is maximális uralma legyen
a szerszám felett. A kezelő úrrá lehet
a visszarúgásokon, ha megtette a szükséges
óvintézkedéseket.
8
b) Ne tegye kezét a forgó tartozék közelébe.
A tartozék a kezére is visszarúghat.
c) Testével a szerszám visszarúgási zónáján
kívül helyezkedjen el. Vsszarúgás esetén
a szerszám a beszorulás pontjától a korong
forgásával ellentétes irányba fog elindulni.
d) Sarkokon és éles széleken különös
gondossággal dolgozzon. Kerülje el, hogy
a tartozék bólogasson és beszoruljon.
A sarkok, az éles szélek miatt vagy
a bólogatás során a forgó tartozék könnyen
beszorulhat , amelynek hatására a kezelő
elvesztheti az eszköz feletti uralmát, vagy
visszarúghat a szerszám.
e) Ne helyezzen a gépre fűrészláncot,
famarásra alkalmas fűrészlapot,
vagy fogazott fűrészlapot. Az ilyen
vágószerszámok gyakran okoznak
visszarúgást, és a kezelő elveszítheti a gép
feletti uralmát.
Speciális biztonsági
útmutatások köszörüléshez
a) Csak a szerszámhoz ajánlott típusú
korongokat használjon, a kiválasztott
koronghoz készült védőburkolattal. Azok
a korongok, amelyeket nem vettek figyelembe
a szerszám tervezésénél, nem biztonságosak
és nincs hozzájuk megfelelő védőeszköz.
b) A korongokat csak az ajánlott
munkaműveletekhez szabad használni.
Például: ne köszörüljön vágókorong
oldalával. A vágókorong kerületi csiszolásra
készült. Oldalirányú nyomás hatására
összeroppanhat.
c) Mindig sértetlen, a kiválasztott korong
méretének és alakjának megfelelő
leszorító karimát használjon. A megfelelő
leszorító karima tartja a korongot, azáltal
csökkenti a korong törésének veszélyét.
A vágókorong karimája különbözhet
a köszörűkorong karimájától.
d) Ne használja a nagyobb szerszámok
lekopott korongjait. A nagyobb szerszámra
gyártott korong nem alkalmas a kisebb
szerszám magasabb fordulatszámán való
használatra, és szétrobbanhat.
Fennmaradó veszélyek
Bizonyos veszélyeket (ú.n. fennmaradó
veszélyeket) a vonatkozó biztonsági előírások
alkalmazása és a védőeszközök használata
ellenére sem lehet elkerülni. Ezek a következők:
– Halláskárosodás.
– A repülő törmelék által okozott személyi
sérülés veszélye.
– Felforrósodott elemek által okozott égési
sérülés veszélye.
– A túl hosszú használat által okozott személyi
sérülés veszélye.
A szerszám jelzései
A szerszámon a következő piktogramok láthatók:
Használat előtt olvassa el a kezelési
útmutatót.
Viseljen fülvédőt.
Viseljen védőszemüveget.
GYÁRTÁSI IDŐ KÓDJÁNAK HELYE (1. ÁBRA)
A gyártás évét is magában foglaló dátumkód (d)
a szerszám burkolatára van nyomtatva.
Példa:
2012 XX XX
Gyártás éve
A csomag tartalma
A csomag a következőket tartalmazza:
1 Egyenes csiszoló
1 Csavarkulcs (13 mm) (D28885)
1 Csavarkulcs (19 mm)
1 Használati útmutató
1 Robbantott ábra
• Ellenőrizze a szerszámot, annak alkatrészeit
és tartozékait, nem sérültek-e meg szállítás
közben.
• Szánjon időt a használati útmutató alapos
áttanulmányozására és elsajátítására még
a szerszám használata előtt.
Leírás (1. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Soha ne
végezzen átalakítást az elektromos
szerszámon vagy annak bármely
alkatrészén. Ez előbbivel anyagi kárt
vagy személyi sérülést okozhat.
a. Be- és kikapcsoló
b. Kapcsolóvédő
c. Tokmányanya
d. Tengelyzár (D28886)
e. Sebességvezérlő tárcsa (D28886)
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT
AZ Ön D28885/D28886 típusú egyenes csiszolója
professzionális csiszolási műveletekhez készült.
NE használja nedves környezetben, illetve
gyúlékony folyadékok vagy gázok jelenlétében.
Ezek a csiszolók professzionális elektromos
szerszámok.
NE engedjen gyermekeket a szerszám közelébe.
Ha a szerszámot kevésbé gyakorlott személy
használja, biztosítson számára felügyeletet.
• Ezt a terméket nem használhatják olyan
személyek (a gyermekeket is beleértve),
akik nincsenek fizikai, érzékelési vagy
mentális képességeik teljes birtokában,
vagy nincs meg a szükséges tapasztalatuk
és tudásuk vagy képzettségük, kivéve, ha
a biztonságukért felelős személy felügyeletet
biztosít számukra. Gyermekeket soha
ne hagyjon felügyelet nélkül a szerszám
közelében.
Elektromos biztonság
A villanymotort csak egy feszültségre tervezték.
Mindig ellenőrizze, hogy a szerszám adattábláján
megadott feszültség egyezik-e a hálózati
feszültséggel.
Az Ön DEWALTkéziszerszáma az
EN 60745 szabványnak megfelelő
kettős szigetelésű, ezért nincs szükség
földelő vezetékre.
Ha a tápkábel sérült, ki kell cserélni a DEWALT
szervizhálózatban beszerezhető speciális kábelre.
Tápcsatlakozó aljzat
cseréje (csak az Egyesült
Királyságban és Írországban)
Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szükség:
• A régi dugaszt biztonságos módon selejtezze
ki.
• A barna vezetéket kösse az új
csatlakozódugasz fázis csatlakozójához.
• A kék vezetéket a nulla csatlakozóhoz kösse.
FIGYELMEZTETÉS: A földelő
csatlakozóhoz nem kell vezetéket
kötnie.
Kövesse a minőségi csatlakozóaljzathoz mellékelt
szerelési útmutatót. Ajánlott biztosíték: 13 A.
Hosszabbító kábel használata
Ha hosszabbító kábelt kell használnia, az
adott szerszám áramfelvételének megfelelő,
9
jóváhagyott 3 eres hosszabbítót használjon (lásd
a Műszaki adatok cím alatt). A vezető minimális
keresztmetszete 1,5 mm²; maximális hossza:
30 m.
Ha kábeldobot használ, mindig teljesen tekerje le
a kábelt.
ÖSSZESZERELÉS ÉS
BEÁLLÍTÁSOK
FIGYELMEZTETÉS:
A sérülésveszély csökkentése
érdekében kapcsolja ki és
áramtalanítsa a gépet, mielőtt
beállítást változtat vagy javítást
végez rajta. Ellenőrizze, hogy
a kapcsológomb OFF (KI) állásban
van-e. Az eszköz véletlen beindulása
sérülést okozhat.
Tartozékok felszerelése
(2., 3. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Mindig az előírt
tengelyhosszúságú tartozékot illessze
a tokmányba (3. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Soha ne húzza
meg a tokmányanyát, ha nincs
vágószerszám a tokmányban.
D28885 (2. ÁBRA)
1. A mellékelt 13 mm-es csavarkulccsal tartsa
a tengelyt (g).
2. Az óramutató járásával ellentétes irányba
forgatva lazítsa meg a tokmányanyát (c).
3. Helyezze be a tartozék tengelyét
a tokmányba (h).
4. A mellékelt 19 mm-es csavarkulccsal erősen
húzza meg a tokmányt.
A tartozék leszereléséhez ugyanezeket
a lépéseket fordított sorrendben hajtsa végre.
D28886 (2. ÁBRA)
1. Nyomja meg a tengelyzárat (d), majd addig
forgassa a hajtótengelyt (g), amíg nem
reteszelődik.
2. Az óramutató járásával ellentétes irányba
forgatva lazítsa meg a szerszámbefogó
anyáját (c).
3. Helyezze be a tartozék tengelyét
a szerszámbefogóba (h).
4. A mellékelt 19 mm-es villáskulccsal erősen
húzza meg a szerszámbefogót.
5. Oldja ki a tengelyzárat.
10
A tartozék leszereléséhez ugyanezeket
a lépéseket fordított sorrendben hajtsa végre.
Az elektronikus
sebességszabályzó tárcsa
beállítása (1. ábra)
D28886
A szerszám fordulatszáma 7 000-től 27 000 min-1
ig fokozatmentesen állítható az elektronikus
sebességszabályzó tárcsával (e).
Fordítsa az elektronikus sebességszabályzó
tárcsát a kívánt értékre. A helyes beállítás
megtalálása viszont gyakorlat kérdése.
TARTSA SZEM ELŐTT: Keményebb anyagok
általában magasabb fordulatszámot igényelnek.
Használat előtt
Szerelje fel a megfelelő tartozékot. Ne használjon
túl kopott tartozékot.
KEZELÉS
Használati tanácsok
FIGYELMEZTETÉS: Mindig tartsa
be a biztonsági előírásokat és
a vonatkozó szabályokat.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés veszélyének
elkerülése érdekében kapcsolja
ki és áramtalanítsa a szerszámot,
mielőtt bármilyen állítást végez
rajta vagy tartozékot illetve
szereléket fel- vagy leszerel.
• Gondoskodjon a köszörülni vagy vágni
kívánt anyag megfelelő rögzítéséről.
• Csak enyhe nyomást gyakoroljon
a szerszámra.
• Kerülje a túlterhelést. Ha a szerszám
felforrósodik munka közben, működtesse
néhány percig üresjáratban.
Helyes kéztartás (4. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Súlyos személyi
sérülés elkerülése érdekében MINDIG
a bemutatott helyes kéztartást
alkalmazza.
FIGYELMEZTETÉS: Súlyos személyi
sérülés elkerülése érdekében MINDIG
tartsa szorosan a szerszámot, nehogy
hirtelen megugorjon.
A helyes kéztartásnál egyik keze a szerszám
burkolatán legyen, ahogyan az ábra mutatja.
Be-és kikapcsolás (1. ábra)
A szerszámot az elején elhelyezett be- és
kikapcsolóval (a) kapcsolhatja be.
Folyamatos működtetéshez a kapcsoló elülső
részét nyomja le.
A szerszám kikapcsolásához oldja ki a be- és
kikapcsoló gombot.
Folyamatos működtetés közben a be- és
kikapcsoló hátulsó részének lenyomásával
kapcsolhatja ki a szerszámot.
KARBANTARTÁS
Az Ön DEWALT elektromos kéziszerszámát
minimális karbantartási igénnyel hosszú idejű
használatra terveztük. A készülék folyamatos
megfelelő működése függ a megfelelő
gondozástól és a rendszeres tisztítástól.
FIGYELMEZTETÉS:
A sérülésveszély csökkentése
érdekében kapcsolja ki és
áramtalanítsa a gépet, mielőtt
tartozékot fel- vagy leszerel,
beállítást változtat vagy javítást
végez rajta. Ellenőrizze, hogy
a kapcsológomb OFF (KI) állásban
van-e. Az eszköz véletlen beindulása
sérülést okozhat.
Kenés
Az Ön elektromos szerszáma nem igényel
kiegészítő kenést.
Tisztítás
FIGYELMEZTETÉS: Ha
szennyeződés gyülemlik fel
a szellőzőnyílásokban vagy
azok környékén, fúvassa le
száraz levegővel. A művelet
végzésekor viseljen professzionális
védőszemüveget és porvédő álarcot.
FIGYELMEZTETÉS: A szerszám
nemfémes részeit soha ne
tisztítsa oldószerrel vagy más erős
vegyszerrel. Ezek a vegyszerek
meggyengíthetik az alkatrészek
anyagát. Csak vizes vagy enyhén
szappanos ronggyal tisztítsa. Ne
hagyja, hogy a szerszám belsejébe
folyadék kerüljön, és ne is merítse
folyadékba a szerszám alkatrészeit.
Külön rendelhető tartozékok
FIGYELMEZTETÉS: Mivel
nem a DEWALT, által javasolt
tartozékoknak ezzel a termékkel
együtt történő használhatóságát
nem tesztelték, az olyan tartozékok
használata veszélyes lehet.
A sérülésveszély csökkentése
érdekében csak a DEWALT által
ajánlott tartozékokat használja ezzel
a termékkel.
A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos további
tájékoztatásért forduljon forgalmazójához.
Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. A termék nem
kezelhető közönséges háztartási
hulladékként.
Ha valamikor úgy találja, hogy DEWALT
szerszáma cserére szorul, vagy már nincs rá
szüksége, ne a háztartási hulladékkal együtt
dobja ki. Gondoskodjék az ilyen hulladék
elkülönített kezeléséről.
Az elhasznált termékek és
csomagolóanyagok elkülönített
hulladékkezelése lehetővé teszi
az anyagok újrahasznosítását. Az
újrahasznosított anyagok alkalmazása
segít a környezetszennyezés
megelőzésében és csökkenti
a nyersanyagszükségletet.
A helyi rendelkezések előírhatják az elektromos
termékek háztartási hulladéktól elkülönített
gyűjtését a helyi hulladékgyűjtő helyeken,
illetve előírhatják, hogy a kereskedőnek kell
gondoskodnia a termék visszavételéről új termék
vásárlásakor.
A DEWALT lehetőséget biztosít a DEWALT
termékek gyűjtésére és újrahasznosítására, amint
azok elérték élettartamuk végét. A szolgáltatás
igénybevételéhez kérjük, vigye vissza a terméket
bármely márkaszervizünkbe, ahol azt Öntől át
fogják venni.
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz címét
a helyi DEWALT képviselettől vagy ebből
a használati útmutatóból tudhatja meg. Emellett
a DEWALT márkaszervizek listája, illetve eladás
utáni szolgáltatásaink, valamint elérhetőségeink
részletes ismertetése megtalálhatók a következő
internet címen: www.2helpU.com.
zst00244626 - 22-08-2014
11
D EWALT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes D EWALT készülék megvásárlásához.
Fogyasztók részére értékesített termékeinkre 12 hónap idętartamú
jótállást vállalunk.
d)
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
e)
1)
2)
3)
12
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003. (IX.22.)
Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve a kellék- és
termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes idĘtartama
alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát, továbbá
– amennyiben van ilyen – azonosításra alkalmas részeinek
meghatározását, illetve a fogyasztó részére történĘ átadásának
idĘpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedĘ)
nevében eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés
azonosítására alkalmas tartalmú (minimum cégnév, üzlet
címe) bélyegzĘvel olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük,
kísérje ¿gyelemmel a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését,
mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási igény csak érvényes
jótállási jeggyel érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy
szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük
forduljon a terméket az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz
(kereskedĘhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti
a jótállási érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül
a nyugtát vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb
és hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés létrejöttét
igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap, gyalukés,
meghajtószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
c) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási idĘn
belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen
feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti. Termékszavatossági
igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett gyártónak vagy
forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó
ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot akadályozza.
f)
4)
A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozó mérték megállapításához a kereskedĘ kérheti
a szakszerviz közremĦködését.
Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen a kereskedĘ
az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem tud nyilatkozni, úgy öt
munkanapon belül kell értesítenie a fogyasztót az álláspontjáról.
Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is követelheti
a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését a forgalomba
hozataltól számított két év elteltéig (termékszavatosság).
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termék fogyasztó részére történĘ visszaadásának idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó –
választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát
a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat a szerzĘdéstĘl
(a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti a nyugtán vagy
számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Gyártó:
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
ÖNKÉNTES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS:
30 napos „cseregarancia”:
Amennyiben egy D EWALT termék jelentĘs részét (motor, állórész,
forgórész, elektronika) illetĘen a teljesítéstĘl számított 3 munkanapon
túl, de 30 naptári napon belül meghibásodást észlel, majd ezt követĘen
a szakszervizünk megállapítja, hogy a készülék meghibásodásának oka
gyártási eredetĦ, abban az esetben a hibás termék kijavítása helyett –
kérésére – azt azonos típusú, hibátlan készülékre kicseréljük.
12 hónapos ingyenes átvizsgálás és szerviz:
A teljesítéstĘl számított 12 hónapon belül kérésére a szakszerviz
a terméket térítésmentesen átvizsgálja. Önnek csak a karbantartáshoz
felhasznált, a természetes elhasználódás, kopás vagy egyéb nem gyártási
eredetĦ hiba miatt kicserélt alkatrészek árát kell meg¿zetni, a munkát
térítésmentesen elvégezzük.
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
Gyártási száma: .......................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A hibátlan terméket átvettem.
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
13
DEWALT Szervizpartnerek
Stanley Black&Decker Hungary Kft kereskedelmi képviselet
Tel.
Iroda
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-05-61 403-65-33
214-69-35
Központi Márkaszerviz
Tel/fax
SzervizvezetĘ: Buga Sándor
Rotel Kft.
DEWALT
Márkaszerviz
Város
14
1163 Bp. (Sashalom)
Thököly út 17.
Szervizállomás
403-22-60,
404-00-14,
403-65-33
Cím
service@rotelkft.hu
www.rotelkft.hu
Telefon
Kapcs.
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Nagy Balázs
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Magyar János
Dorog
Tolnai Szerszám Kft.
2510, István Király út 18.
33/431-679
Tolnai István
Dunaújváros
Euromax
2400, Kisdobos u. 1-3.
25/411-844
Bartus Ferencné
GyĘr
Élgép 2000 Kft.
9024, Kert u. 16.
96/415-069
Érsek Tibor
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Freiterné Madácsi
Mária
Kalocsa
Vén István EV
6300, Pataji u.26.
78/466-440
Vén István
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
ifj. Szepesi József
Kecskemét
Németh Józsefné MĦszaki
KereskedĘ
6000, Jókai u.25.
76/324-053
Németh Józsefné
Hévíz
Wolf Szerszám
8380, Széchenyi út 62
83/340-687
Cserépné Farkas
Kriszta
Miskolc
SerVinTrade Plus Kft.
3530, Kóris Kálmán út 20.
46/411-351
Barna Péter
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Németh Roland
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85
42/460-154
Szabó Zoltán
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Tóth Gyula
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szemák Ferenc
Sárvár
M&H Kft.
9600, Batthyány u.28
95/320-421
Fehér Richárd
Sopron
Pro¿l Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Sinkovics Tamás
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Szabó Róbert
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Huszár Péter
Szekszárd
Valentin-Ker BT
7100, Rákoczi u. 27.
74/511-744
Bálint Zoltán
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Váradi györgy
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Vanics Zsolt
Tatabánya
ASG-Ker Kft
2800, Vértanúk tere 20
34/309-268
Szabo Balázs
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
Ács Imre
Veszprém
H-szerszám Kft
8200, Budapesti u. 17.
88/404-303
Hadobás József
Zalaegerszeg
Taki-Tech
8900, Pázmány Péter u. 1.
92/311-693
Takács Sándor
Egyenes csiszolló 1
©
D28885
15
16
17
18
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
PL
SK
miesiĊcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising