DC011 | DeWalt DC011 SITE RADIO instruction manual

®
DC011
1
Dansk
5
Deutsch
11
English
18
Español
24
Français
31
Italiano
37
Nederlands
44
Norsk
50
Português
56
Suomi
62
Svenska
68
Türkçe
74
EÏÏËÓÈη
81
Copyright DEWALT
2
1
2
4
5
3
6
A
3
4
4
8
B
11
13
D
4
7
C
5
2
8
9
12
10
14
13
E
DANSK
RADIO/OPLADER DC011
Tillykke!
EU-Overensstemmelseserklæring
Du har valgt et DEWALT værktøj. Mange års erfaring,
ihærdig produktudvikling og innovation gør DEWALT
til en af de mest pålidelige partnere for professionelle
brugere.
Tekniske data
Strømforsyning
Spænding (lysnet)
Batterispænding
Batteritype
Ladetid (ca.)
Ladestrøm
normal
neutral
vedligeholdelse
Vægt
Sikringer:
230 V maskiner
DC011
AC/DC
VAC 230
VDC 7,2 - 18
NiCd/NiMH
min 60/70
A
mA
mA
kg
2,8
150
63
6,4
DC011
DEWALT erklærer at disse værktøjer er konstrueret
i henhold til: 89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 60065,
EN 50081, EN 50082, EN 55013, EN 55020,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
For yderligere information kontaktes DEWALT
på nedenstående adresse, eller se bagsiden af
brugsanvisningen.
Produktudviklingsdirektør
Horst Großmann
10 A
Følgende piktogrammer anvendes i denne håndbog:
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
Angiver risiko for personskade, livsfare
eller ødelæggelse af værktøjet, hvis
brugervejledningens instruktioner ikke
følges.
Angiver risiko for elektrisk stød.
5
DANSK
Sikkerhedsanvisninger
Når man anvender elværktøj skal de lokale
sikkerhedsbestemmelser altid overholdes for at
nedsætte riskoen for brand, elektrisk stød og
personskader.
Læs hele denne brugsanvisning omhyggeligt
igennem, inden værktøjet tages i brug.
Gem denne manual til fremtidige opslag.
Generelt
1 Hold arbejdsområdet rent
Rodede områder og arbejdsborde kan resultere
i ulykker.
2 Tænk på arbejdsmiljøets indflydelse
Sørg for god belysning over arbejdsområdet
(250 – 300 Lux). Anvend ikke værktøjet, hvor der
er risiko for, at der kan opstå brand eller
eksplosioner. F. eks. aldrig i nærheden af let
antændelige væsker eller gasser.
3 Beskyttelse mod elektrisk stød
Undgå kropskontakt med jordede emner
(f.eks. rør, radiatorer, komfurer og køleskabe).
Når man bruger værktøjet under ekstreme
forhold (f. eks. høj fugtighed, når der dannes
metalspåner osv.) kan den elektriske sikkerhed
forbedres ved at indsætte en isolerende
transformer eller en (FI) fejlstrømsafbryder.
4 Hold børn på afstand
Børn, besøgende eller dyr må ikke komme i
nærheden af arbejdsområdet eller røre ved
værktøjet eller netkablet.
5 Brug egnet værktøj
Denne brugsanvisning rummer en beskrivelse af
de formål, som dette værktøj er beregnet til.
Tving ikke småt værktøj eller tilbehør til at udføre
et arbejde, som kræver et kraftigt værktøj.
Værktøjet gør arbejdet bedre og mere sikkert ved
den hastighed, som det er beregnet til. Værktøjet
må ikke forceres.
Advarsel! Anvendelse af alt andet tilbehør eller
udstyr eller udførelse af andre opgaver med dette
værktøj end dem, der anbefales i denne
brugsanvisning, kan medføre risiko for personskader.
6 Kontrollér værktøjet for beskadigede dele
Inden fortsat brug af elværktøjet skal eventuelle
defekte dele kontrolleres nøje for at finde ud af,
om de fortsat kan fungere rigtigt og udføre den
planlagte funktion.
6
Check de bevægelige dele for skæv indstilling og
sammenbrændinger, brud på dele samt alt
andet, der kan påvirke værktøjets funktion.
Beskadigede sikkerhedsanordninger eller andre
defekte dele skal repareres eller udskiftes som
angivet.
Værktøjet må ikke benyttes, hvis afbryderen er
beskadiget. Afbryderen skal udskiftes hos et
autoriseret DEWALT serviceværksted.
7 Opbevar værktøjet sikkert, når det ikke bruges
Når værktøjet ikke er i brug, skal det opbevares
på et tørt, sikkert aflåst sted eller uden for børns
rækkevidde.
8 Vedligehold værktøjet omhyggeligt
Værktøjet skal holdes rent og i god stand, for at
det kan fungere bedst og sikrest. Følg vejledningerne
for vedligeholdelse og udskiftning af tilbehør.
Hold alle håndtag og kontakter tørre, rene og fri
for olie og fedt.
9 Reparationer
Dette værktøj opfylder de relevante
sikkerhedsbestemmelser. Få dit værktøj repareret
på et autoriseret DEWALT værksted. Reparationer
må kun foretages af dertil kvalificerede personer,
som bruger originale reservedele. I modsat fald
kan der opstå betydelig fare for brugeren.
Sikkerhedsinstruktion til netforsynet værktøj
10 Forlængerkabler
Før brugen skal forlængerkablet efterses og
udskiftes, hvis det er skadet. Når man bruger
værktøjet udendørs, må man kun benytte
forlængerkabler, der er beregnet til udendørs
brug og mærkede til dette.
11 Afbryd værktøjet
Sluk og vent til værktøjet er standset helt, før du
forlader det. Afbryd altid værktøjet, når det ikke
er i brug, og før du udskifter nogen som helst
værktøjsdel, noget som helst tilbehør eller udstyr,
og før der foretages service.
12 Ledningen må ikke misbruges
Bær aldrig værktøjet i ledningen. Træk aldrig i
ledningen for at tage stikket ud af kontakten.
Ledningen skal holdes på afstand af varme, olie
og skarpe kanter.
DANSK
Sikkerhedsinstruktion til batteriforsynet værktøj
Må kun anvendes til opladning af
DEWALT-batterier; andre batterier kan
revne og forårsage skader
13 Fjern batteriet
Sluk og vent til værktøjet er standset helt, før du
forlader det. Tag altid batteriet ud, når det ikke er
i brug, og før du udskifter nogen som helst
værktøjsdel, noget som helst tilbehør eller udstyr,
og før der foretages service.
Må ikke udsættes for væske
En beskadiget ledning bør omgående
udskiftes
Yderligere sikkerhedsanvisninger for batteriet
+40 ˚c
+4 ˚c
Brandfare! Undgå metalkortslutning af
elektroderne på en fritliggende
batteripakke. Man må ikke opbevare eller
transportere batteripakken, uden at den
medfølgende beskyttelseshætte er sat
på elektroderne.
• Batterivæsken, en 25-30% opløsning af
kaliumhydroksid, kan være skadelig.
Ved hudkontakt skal der omgående skylles med
vand. Neutraliser med en mild syre såsom
citronsaft eller eddike. Ved øjenkontakt skylles
med rigeligt med vand i mindst 10 minutter.
Opsøg læge.
• Forsøg aldrig at åbne et batteri.
Etiketter på laderen og batteriet
Etiketterne på laderen og batteriet viser følgende
piktogrammer:
100%
Temperatur for opladning +4 °C til +40 °C
Følg givne anbefalinger med hensyn til at
skille sig af med batteriet
Brænd ikke batteriet
Kontroller emballagens indhold
Emballagen indeholder:
1 Radio/oplader
2 Batterier
1 Brugervejledning
1 Tegning
• Kontroller, at værktøjet, komponenter eller tilbehør
ikke er blevet beskadiget under transporten.
• Tag dig tid til at læse og forstå denne
brugervejledning, før du tager værktøjet i brug.
Batteriet oplader
Beskrivelse (fig. A)
100%
Batteriet er opladet
Batteriet er defekt
Rør dem ikke med strømledende
materialer
Oplad ikke et beskadiget batteri
Læs brugsanvisningen før laderen tages
i brug
Din radio/oplader DC011 er beregnet til afspilning af
radioudsendelser på konstruktionssteder såvel som
til opladning.
Til radioudsendelser kan værktøjet bruges både
udendørs og indendørs, både med (netforsyning) og
uden (trådløs) ledning.
Til opladning kan værktøjet acceptere DEWALT
NiCd- og NiMH-batterier fra 7,2 til 18 V.
1 Volumenkontrol
2 Funktionsvælger
3 Stationsvælger
4 Låsebeslag
5 Display
6 Ladeindikator (rød)
7
DANSK
El-sikkerhed
Kontroller, om laderens spænding svarer til
lysnettets spænding.
Laderen er dobbelt isoleret i henhold til
EN 60335; jordledning er derfor ikke
påkrævet.
Udskiftning af kabel eller stik
Ved udskiftning af kablet eller af stikket skal den
bortskaffes på sikker måde. Et stik med blottede
kobberledere er farlig, hvis den sættes i en
strømførende kontakt.
Anvendelse af forlængerkabel
Hvis der skal bruges forlængerkabel, skal der
anvendes et kabel svarende til laderens
strømforbrug. (Se de tekniske specifikationer).
Den mindste lederstørrelse er 0,5 mm2.
Ved anvendelse af en kabeltromle, skal kablet altid
vindes helt ud.
Brugervejledning
• Overhold altid sikkerhedsinstruktionerne
og gældende foreskrifter.
Opladning af batteriet (fig. A & B)
Når batteriet skal oplades for første gang eller efter
længere tids opbevaring, kan det kun oplades 80%.
Efter flere opladninger og afladninger vil batteriet nå
op på fuld kapacitet.
Kontroller altid lysnettets strøm, før batteriet
oplades. Hvis lysnettet er i orden, men batteriet ikke
oplades, skal laderen indleveres hos en autoriseret
DEWALT forhandler. Under opladningen kan laderen
og batteriet blive varme. Dette er normalt og
indebærer ikke noget problem.
Oplad ikke batteriet ved en
omgivelsestemperatur på under 4 °C
eller over 40 °C.
Anbefalet ladetemperatur: ca. 24 °C.
• Batteriet (7) oplades, ved at man trykker på låsen
(4) og åbner dækslet (8) på bagsiden af radio/
opladeren. Indsæt batteriet på bagsiden af radio/
opladeren som vist, luk dækslet og slut radio/
opladeren til stikkontakten.
8
• Vælg den ønskede startfunktion ved hjælp af
funktionsvælgeren (2). Den røde
opladningsindikator (6) blinker. Efter ca. 1 time
holder den op med at blinke og begynder at lyse
konstant. Batteriet er nu helt opladet, og opladeren
skifter automatisk til neutral. Efter cirka 4 timer
skifter den til vedligeholdelse. Batteriet kan
derefter tages ud når som helst, eller det kan
blive siddende i laderen, så længe det skal være.
• Den røde opladningsindikator blinker hurtigt for at
angive, at der er et problem med opladningen.
Sæt batteriet i igen eller prøv et nyt. Hvis det nye
batteri heller ikke kan lades op, bør laderen
testes af et autoriseret DEWALT værksted.
• Når laderen tilsluttes energi fra en generator eller
energikilder, som omsætter jævnstrøm til
vekselstrøm, er det muligt, at den røde
opladningsindikator blinker to gange, slukker og
gentager. Dette angiver et forbigående problem
med energikilden. Laderen skifter automatisk
tilbage til normal funktion.
Automatisk tuning
Den automatiske optuning neutraliserer
eller afbalancerer de enkelte celler
i batteriet på dets topkapacitet.
Batterier bør tunes op natten over
efter hver 10. opladnings-/
afladningscyklus, eller når som helst
batteriet ikke længere leverer den
samme mængde arbejde.
• For at tune batteriet op skal batteriet anbringes
i opladeren som sædvanlig. Det røde lys blinker
vedvarende og angiver, at en opladningscyklus er
påbegyndt.
• Når den 1-time lange opladningscyklus er fuldført
vil lyset være tændt konstant og holde op med at
blinke. Batteriet er ladet helt op og kan nu bruges.
• Hvis man lader batteriet ligge i opladeren efter
den indledende 1-times opladning, starter
opladeren automatisk en optuning. Denne vil
fortsætte i op til 8 timer, men batteriet kan til
enhver tid tages ud, mens optuningen står på.
DANSK
Opladningsdødtid
Når opladeren finder et opvarmet eller koldt batteri,
starter det automatisk en dødtidsfunktion, hvorved
opladningen udsættes, indtil batteriet har en egnet
temperatur. Dernæst slår opladeren automatisk over
på opladningsfunktionen. Denne funktion sikrer
maksimalt brugsliv på batteriet. I dødtidsstatus
blinker den røde indikator langt efterfulgt af kort.
Starte og stoppe (fig. A)
• Drej volumenkontrollen (1) med uret for at tænde
for radioen.
• Drej volumenknappen (1) mod uret, til den klikker
på plads for at slukke for radioen.
Programmeringsfunktioner
Radioen har en hukommelse, der gemmer
tidspunktet og indstiller den på dine favoritstationer.
Installation af batterierne (fig. C)
Hukommelsen bruger batterier i størrelsen AA.
• Løsn låsebeslaget (4) for at åbne dækslet (8) bag
på radioen.
• Fjern batterirummets dæksel (9).
• Anbring batterierne. Sørg for, at batterierne er
korrekt installeret.
• Sæt batterirummets dæksel (9) på plads igen.
• Luk dækslet (8).
Programmering af uret (fig. D)
• Tænd for radioen.
• Tryk på knappen (10), til tiden begynder at blinke
på displayet (5).
• Brug knapperne (11 & 12) til at indstille tiden.
• Tryk på knappen (10), til tiden holder op med at
blinke.
Programmering af radiostationer (fig. D)
Hukommelsen kan gemme 4 forskellige stationer,
begge i FM- og AM-funktion.
• Tænd for radioen.
• Indstil den ønskede frekvens som beskrevet
nedenfor.
• Hold den første hukommelsesknap (13) inde.
Frekvensindstillingen begynder at blinke på
displayet (5). Fortsæt med at holde knappen
inde, til indstillingen holder op med at blinke.
• Gentag for de andre stationer.
Betjening af radioen
Volumenkontrol (fig. A)
• Drej volumenkontrollen (1) til det ønskede niveau.
Funktionsvalg (fig. A & D)
• Tryk på knappen (2). Funktionen vil skifte mellem
FM, AM og AUX, hver gang der trykkes på
knappen.
Stationsvælger (fig. A & D)
• Drej stationsvælgeren (3) hen på den ønskede
frekvensindstilling, der er angivet på displayet (5).
• Alternativt bruges knapperne (11 & 12) til at
indstille den ønskede frekvens.
Stationssøgning (fig. A & D)
• Tryk på en af knapperne (11 eller 12). Radioen
søger efter den første station med acceptabel
modtagelse og standser her.
Aux-port (fig. E)
• Fjern beskyttelseshætten fra AUX-porten (14).
• Indsæt outputstikket fra en AUX-kilde i porten.
• Vælg AUX-funktionen.
Strømforsyning
Værktøjet kører på netforsyning eller batteri.
Værktøjet indstiller sig automatisk på AC (net) eller
DC (batteri).
Vedligeholdelse
Dit elværktøj er fremstillet til at kunne fungere
i meget lang tid med mindst mulig vedligeholdelse.
For at værktøjet skal kunne fungere tilfredsstillende
hele tiden, er det dog vigtigt, at værktøjet behandles
korrekt og rengøres jævnligt.
Rengøring
• Tag stikket ud af stikkontakten, og fjern batteriet,
før du renser kabinettet med en blød klud.
• Hold ventilationsrillerne frie, og rengør med jævne
mellemrum huset med en blød klud.
9
DANSK
GARANTI
Opslidt værktøj og miljøet
Når din maskine er slidt op, beskyt da naturen ved
ikke at kaste den bort sammen med almindeligt
affald. Aflever den til et opsamlingssted i din
kommune eller til et DEWALT serviceværksted.
DEWALT service
Skulle der opstå fejl på produktet, indlever det altid
til et autoriseret serviceværksted. Se aktuelt katalog/
prisliste om yderligere information eller kontakt
DEWALT.
På grund af forskning og udvikling kan ovenstående
specifikationer ændres, hvilket ikke meddeles separat.
Genopladeligt batteri
Et langtidsvirkende batteri skal genoplades, hvis det
ikke giver tilstrækkelig strøm til arbejde, der tidligere
er udført tilfredsstillende. Når batteriet er ved at være
brugt op, skal det kasseres med omtanke for miljøet.
• Aflad batteriet fuldstændigt, og fjern det derefter
fra verktøyet.
• NiCd- og NiMH-batterier kan genbruges.
Aflever dem til et opsamlingssted i din kommune
eller til et serviceværksted. De indsamlede batterier
vil blive genanvendt eller korrekt affaldshåndteret.
• 30 DAGE TILFREDS-KUNDE GARANTI •
Fuld tilfredshed eller pengene tilbage.
Hvis du ikke er helt tilfreds med dit DEWALTværktøj, kan du returnere værktøjet til
forhandleren inden 30 dage efter købet og få
dine penge refunderet eller værktøjet ombyttet.
Værktøjet skal indleveres komplet, og
købsnotaen skal forevises.
• 1 ÅRS FRI VEDLIGEHOLDELSESSERVICE •
Vedligeholdelsen eller service af dit DEWALTværktøj inden for de første 12 måneder efter
købet er gratis hos vore autoriserede
serviceværksteder. Fri forebyggende service
omfatter arbejds- og reservedelsomkostninger,
udgifter til tilbehør dækkes ikke. Husk at
medbringe kvitteringen.
• ET ÅRS FULD GARANTI •
Hvis et DEWALT-værktøj bliver defekt på grund af
materiale-eller produktionsfejl inden for de første
12 måneder fra købsdatoen, vil de defekte
komponenter blive udskiftet gratis eller også
udskiftes enheden uden beregning under
følgende forudsætninger:
• At apparatet ikke er anvendt forkert.
• At der ikke er udført uautoriserede
reparationer.
• At dateret købsnota forevises.
Denne garanti tilbydes som en ekstra service og
er et tillæg til forbrugerens øvrige rettigheder.
Oplysninger om nærmeste DEWALT-autoriserede
serviceværksted, se aktuelt katalog for videre
information eller kontakt DEWALT. Alternativt kan
De også finde en liste over DEWALT-autoriserede
serviceværksteder og detaljer om vor eftersalgsservice på Internettet på følgende adresse:
www.2helpU.com
10
DEUTSCH
RADIO/LADEGERÄT DC011
Herzlichen Glückwunsch!
EG-Konformitätserklärung
Sie haben sich für ein Werkzeug von DEWALT entschieden, das die lange DEWALT-Tradition fortsetzt,
nur ausgereifte und in zahlreichen Tests bewährte
Qualitätsprodukte für den Fachmann anzubieten.
Lange Jahre der Erfahrung und kontinuierliche Weiterentwicklung machen DEWALT zu Recht zu einem
verläßlichen Partner aller professionellen Anwender.
DC011
DEWALT erklärt hiermit, daß diese Elektrowerkzeuge
konstruiert wurden gemäß: 89/336/EEC, 73/23/EEC,
EN 60065, EN 50081, EN 50082, EN 55013,
EN 55020, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Technische Daten
Spannungsquelle
Netzspannung
Batteriespannung
Akkutyp
Ladezeit (ca.)
Ladestrom
Normalmodus
Ausgleichmodus
Pflegemodus
Gewicht
DC011
Wechselstrom/Gleichstrom
(VAC) 230
(VDC) 7,2 - 18
NiCd/NiMH
(min) 60/70
(A)
(mA)
(mA)
(kg)
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an
die Adresse weiter unten oder an eine der auf der
Rückseite dieser Anleitung genannten Niederlassungen.
Direktor Produktentwicklung
Horst Großmann
2,8
150
63
6,4
Mindestabsicherung des Stromkreises:
230-V-Elektrowerkzeuge
10 A
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Deutschland
Folgende Symbole werden in dieser Anleitung
verwendet:
Achtung: Verletzungsgefahr, Lebensgefahr oder mögliche Beschädigung des
Elektrowerkzeuges infolge der Nichtbeachtung der Anweisungen dieser
Anleitung!
elektrische Spannung
11
DEUTSCH
Sicherheitshinweise
Beim Gebrauch von Elektrowerkzeugen sind
zum Schutz gegen elektrischen Schlag,
Verletzungs- und Feuergefahr die nationalen
Sicherheitsvorschriften zu beachten.
Lesen Sie diese Anleitung gründlich durch,
bevor Sie das Elektrowerkzeug verwenden.
Bewahren Sie diese Anleitung auf.
Allgemeines
1 Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und
aufgeräumt
Unordnung im Arbeitsbereich führt zu Unfallgefahren.
2 Berücksichtigen Sie Umgebungseinflüsse
Sorgen Sie für eine gute Beleuchtung des
Arbeitsbereiches (250 - 300 Lux). Benutzen Sie
das Werkzeug nicht an Orten, wo Feuergefahr
oder Explosionsgefahr besteht, z.B. in der Nähe
von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
3 Schutz vor elektrischem Schlag
Vermeiden Sie einen Körperkontakt mit geerdeten Teilen, z.B. Rohren, Heizkörpern, Herden und
Kühlschränken. Bei extremen Einsatzbedingungen
(z.B. hoher Feuchtigkeit, Entwicklung von
Metallstaub usw.) kann die elektrische Sicherheit
durch Vorschalten eines Trenntransformators
oder eines Fehlerstrom-(FI)-Schutzschalters
erhöht werden.
4 Halten Sie Kinder fern!
Halten Sie Kinder, Besucher und Tiere vom
Arbeitsbereich fern und sorgen Sie dafür, daß sie
das Werkzeug und das Netzkabel nicht berühren.
5 Benutzen Sie das richtige Werkzeug
Die bestimmungsgemäße Verwendung ist in
dieser Bedienungsanleitung beschrieben.
Verwenden Sie keine zu schwachen Werkzeuge
oder Zubehörteile für schwere Arbeiten. Mit dem
richtigen Werkzeug erzielen Sie eine optimale
Qualität und gewährleisten Ihre persönliche
Sicherheit. Überlasten Sie das Werkzeug nicht.
Warnung! Das Verwenden anderer als der in
dieser Anleitung empfohlenen Anbaugeräte und
Zubehörteile oder die Ausführung von Arbeiten
mit diesem Werkzeug, die nicht der
bestimmungsgemäßen Verwendung entsprechen, kann zu Unfallgefahren führen.
12
6 Kontrollieren Sie Ihr Werkzeug auf
Beschädigungen
Vor Gebrauch ist das Elektrowerkzeug auf einwandfreie und bestimmungsgemäße Funktion zu
überprüfen. Überprüfen Sie, ob die beweglichen
Teile einwandfrei funktionieren und ob Teile
beschädigt sind. Sämtliche Teile müssen richtig
montiert sein und alle Bedingungen erfüllen, um
den einwandfreien Betrieb des Elektrowerkzeuges
zu gewährleisten. Beschädigte Teile und Schutzvorrichtungen müssen vorschriftsmäßig repariert
oder ausgewechselt werden.
Benutzen Sie das Elektrowerkzeug nicht, wenn
der Schalter defekt ist. Beschädigte Schalter
müssen durch eine DEWALT-Kundendienstwerkstatt ersetzt werden.
7 Bewahren Sie Ihre Werkzeuge sicher auf
Unbenutzte Werkzeuge sollten in trockenen,
verschlossenen Räumen und für Kinder nicht
erreichbar aufbewahrt werden.
8 Pflegen Sie Ihre Werkzeuge mit Sorgfalt
Halten Sie Ihre Werkzeuge scharf und sauber,
um gut und sicher arbeiten zu können.
Befolgen Sie die Wartungsvorschriften und die
Hinweise für den Werkzeugwechsel. Halten Sie
sämtliche Handgriffe und Schalter trocken,
sauber und frei von Öl und Fett.
9 Reparaturen
Dieses Werkzeug entspricht den einschlägigen
Sicherheitsbestimmungen. Lassen Sie Reparaturen nur von einer autorisierten DEWALTKundendienstwerkstatt ausführen. Reparaturen
sind nur von autorisierten Fachkräften und mit
Original-Ersatzteilen vorzunehmen; andernfalls
kann Unfallgefahr für den Betreiber entstehen.
Sicherheitsanweisungen für netzbetriebene Geräte
10 Verlängerungskabel
Prüfen Sie vor dem Gebrauch das Verlängerungskabel und tauschen Sie es aus, falls es beschädigt
ist. Wenn Sie das Gerät im Freien verwenden,
verwenden Sie nur Verlängerungskabel, die sich
für den Einsatz im Freien eignen und entsprechend gekennzeichnet sind.
11 Ziehen Sie den Netzstecker.
Schalten Sie das Werkzeug ab und warten Sie, bis
das Werkzeug vollkommen zum Stillstand gekommen ist, bevor Sie es unbeaufsichtigt lassen.
DEUTSCH
Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Gerät
nicht benutzen, bevor Sie irgendwelche Werkzeuge, Zubehörteile oder Geräteteile auswechseln und bevor Sie irgendwelche Wartungsarbeiten vornehmen.
12 Behandeln Sie das Kabel sorgfältig!
Tragen Sie das Werkzeug niemals an seiner
Leitung. Benutzen Sie das Kabel nicht, um den
Stecker aus der Steckdose zu ziehen Schützen
Sie das Kabel vor Hitze, Öl und scharfen Kanten.
100%
Akku ist geladen
Akku ist defekt
Fassen Sie nicht mit elektrisch leitenden
Gegenständen in das Gerät
Laden Sie nie einen beschädigten Akku,
sondern ersetzen Sie diesen sofort
Sicherheitsanweisungen für batteriebetriebene
Geräte
Lesen Sie vor Gebrauch sorgfältig die
Bedienungsanleitung
13 Entnehmen Sie den Akku
Schalten Sie das Werkzeug ab und warten Sie,
bis das Werkzeug vollkommen zum Stillstand
gekommen ist, bevor Sie es unbeaufsichtigt
lassen. Entfernen Sie den Akku, wenn Sie das
Werkzeug nicht benutzen, bevor Sie Werkzeugteile, Zubehörteile oder Anbaugeräte auswechseln und bevor Sie Wartungsarbeiten vornehmen.
Verwenden Sie nur DEWALT-Akkus;
andere Akkus könnten platzen und zu
Sach- und Personenschäden führen
Setzen Sie das Gerät keiner Nässe aus
Lassen Sie beschädigte Kabel sofort
ersetzen
Zusätzliche Sicherheitshinweise für Akkus
Feuergefahr! Vermeiden Sie ein Kurzschließen der Kontakte eines abgenommenen Akkus. Lagern bzw. transportieren
Sie den Akku nie ohne die mitgelieferte
Schutzkappe über den Kontakten.
• Die Akkuflüssigkeit, eine 25 bis 30% starke
Kaliumhydroxidlösung, kann schädlich sein. Falls
die Lösung mit der Haut in Berührung kommt,
spülen Sie sofort mit reichlich Wasser. Neutralisieren Sie die Lösung mit einer milden Säure wie
Zitronensaft oder Essig. Falls die Lösung mit den
Augen in Berührung kommt, spülen Sie
mindestens 10 Minuten lang mit reichlich klarem
Wasser. Wenden Sie sich an einen Arzt.
• Versuchen Sie niemals, einen Akku zu öffnen.
+40 ˚c
+4 ˚c
Laden Sie nur bei einer Umgebungstemperatur zwischen +4 °C und +40 °C
Lassen Sie den Akku am Ende des
technischen Lebens mit Rücksicht auf
die Umwelt fachgerecht entsorgen
Werfen Sie den Akku nicht ins Feuer
Überprüfen der Lieferung
Die Verpackung enthält:
1 Radio/Ladegerät
2 Batterien
1 Bedienungsanleitung
1 Explosionszeichnung
Schilder am Ladegerät und am Akku
Die Schilder am Ladegerät und am Akku zeigen
folgende Symbole:
100%
• Vergewissern Sie sich, daß das Elektrowerkzeug
sowie die Zubehörteile beim Transport nicht
beschädigt wurden.
• Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die
Bedienungsanleitung gründlich durch.
Akku wird geladen
13
DEUTSCH
Gerätebeschreibung (Abb. A)
Ihr DC011 Radio/Ladegerät wurde zum Wiedergeben von Radioübertragungen auf Baustellen sowie
für Ladeaufgaben entwickelt.
Für Radioübertragungen kann es sowohl netzbetrieben (mit Schnur) als auch mit Batterie (schnurlos) in geschlossenen Räumen als auch im Freien
verwendet werden.
Für Ladeanwendungen kann das Gerät mit DEWALT
NiCd- und NiMH-Batteriepaketen von 7,2 bis 18 Volt
betrieben werden.
1 Lautstärkeregler
2 Bandwahlschalter
3 Abstimmknopf
4 Riegel
5 Anzeige
6 Ladekontrolleuchte (rot)
Laden des Akkus (Abb. A & B)
Wenn der Akku zum ersten Mal oder nach längerer
Lagerung geladen wird, wird er nur 80% der Nennkapazität erreichen. Erst nach mehreren Lade- und
Entladezyklen wird der Akku die volle Kapazität erreichen. Prüfen Sie vor dem Laden des Akkus die
Stromversorgung des Ladegerätes. Falls die Stromversorgung funktioniert, der Akku aber nicht geladen
wird, sollten Sie Ihr Ladegerät von einer DEWALTKundendienstwerkstatt nachsehen lassen. Während
des Ladens können sich Ladegerät und Akku erwärmen. Dies gehört zum normalen Betrieb und deutet
nicht auf irgendein Problem hin.
Laden Sie den Akku nicht bei einer
Umgebungstemperatur unter 4 °C oder
über 40 °C.
Empfohlene Ladetemperatur: zirka 24 °C.
Elektrische Sicherheit
Überprüfen Sie, ob die Netzspannung der auf dem
Typenschild des Ladegerätes angegebenen Spannung entspricht.
Ihr DEWALT-Ladegerät ist gemäß
EN 60335 zweifach isoliert; eine Erdleitung ist aus diesem Grunde überflüssig.
Auswechseln des Netzkabels oder -steckers
Defekte Netzkabel oder -stecker dürfen nur von einem autorisierten Fachbetrieb ausgewechselt werden. Ausgetauschte Netzkabel oder -stecker müssen danach fachgerecht entsorgt werden.
Verlängerungskabel
Verwenden Sie ein zugelassenes Verlängerungskabel, das für die Leistungsaufnahme des Ladegerätes ausreichend ist (vgl. technische Daten).
Der Mindestquerschnitt beträgt 0,5 mm2. Rollen Sie
das Kabel bei Verwendung einer Kabelrolle immer
völlig aus.
Gebrauchsanweisung
• Beachten Sie immer die Sicherheitshinweise und die gültigen Vorschriften.
14
• Um das Batteriepaket (7) zu laden, drücken Sie
auf die Verriegelung (4) und öffnen Sie den
Deckel (8) auf der Rückseite des Radios/
Ladegeräts. Setzen Sie das Batteriepaket wie
angegeben in die Rückseite des Radios/
Ladegeräts ein, schließen Sie den Deckel und
schließen Sie das Radio/Ladegerät an.
• Wählen Sie mit dem Wahlschalter (2) die
gewünschte Betriebsart. Die rote Ladekontrolleuchte (6) muß blinken. Nach ungefähr einer
Stunde schaltet die Leuchte von Blink- auf
Dauerbetrieb. Der Akku ist nun vollständig
geladen und das Ladegerät schaltet automatisch
in den Ausgleichsmodus. Nach ungefähr vier
Stunden schaltet es auf Ladungsaufrechterhaltung. Der Akku kann jederzeit aus dem
Ladegerät entfernt oder auf unbegrenzte Zeit im
angeschlossenen Ladegerät gelassen werden.
• Wenn die rote Ladekontrolleuchte schnell blinkt,
liegt ein Ladeproblem vor. Setzen Sie den Akku
nochmals ein oder verwenden Sie zu Testzwecken einen anderen Akku. Falls auch der
neue Akku nicht geladen werden kann,
lassen Sie das Ladegerät bitte von einer
DEWALT-Kundendienstwerkstatt nachsehen.
• Wenn das Ladegerät an Stromquellen wie einem
Generator oder Wechselrichter angeschlossen
ist, kann es vorkommen, daß die Ladekontrolleuchte zweimal blinkt, dann erlischt und den
Zyklus wiederholt.
DEUTSCH
Dies deutet auf eine vorübergehende Störung der
Stromversorgung hin. Das Ladegerät schaltet
automatisch wieder auf Normalbetrieb.
Automatischer Feinausgleich
Beim automatischen Feinausgleich
werden die einzelnen Zellen im
Batteriepaket sowie deren Spitzenkapazität ausgeglichen. Akkus sollten
nach jedem zehnten Lade-/Entladezyklus bzw. immer, wenn der Akku
nicht mehr die gewohnte Leistung
liefert, über Nacht ausgeglichen
werden.
• Um den Akku auszugleichen, legen Sie den Akku
wie gewohnt in das Ladegerät. Die rote Kontrolleuchte blinkt ununterbrochen und zeigt damit
an, daß der Ladezyklus begonnen hat.
• Nachdem der einstündige Ladezyklus abgeschlossen ist, bleibt die Kontrolleuchte ununterbrochen an. Der Akku ist nun vollständig aufgeladen und kann jederzeit verwendet werden.
• Wird der Akku nach dem anfänglichen 1Stunden-Ladevorgang im Ladegerät gelassen,
so leitet das Ladegerät automatisch den
Feinausgleichsmodus ein. Dieser Modus wird bis
zu 8 Stunden lang fortgesetzt. Der Akku kann
während dieser Betriebsart aber jederzeit
herausgenommen werden.
Temperaturverzögerung
Wenn das Ladegerät feststellt, daß der Akku zu heiß
oder zu kalt ist, wird automatisch die Temperaturverzögerung ausgelöst, bis der Akku eine normale
Temperatur erreicht hat. Das Ladegerät schaltet
dann automatisch auf Ladebetrieb. Diese Schaltung
gewährt maximale Lebensdauer des Akkus. Die rote
Ladekontrolleuchte blinkt während der Temperaturverzögerung erst lang, dann kurz.
Ein- und Ausschalten (Abb. A)
• Um das Radio einzuschalten, drehen Sie den
Lautstärkeregler (1) im Uhrzeigersinn.
• Um das Radio auszuschalten, drehen Sie den
Lautstärkeregler (1) bis zum Einrasten gegen den
Uhrzeigersinn.
Programmierfunktionen
Das Radio hat einen Speicher, in dem die Zeit und
Ihre Lieblingsradiostationen gespeichert werden.
Einsetzen der Batterien (Abb. C)
Für den Speicher sind Batterien der Größe AA
erforderlich.
• Lösen Sie die Verriegelung (4), um den Deckel (8)
auf der Rückseite des Radios zu öffnen.
• Entfernen Sie den Batteriefachdeckel (9).
• Setzen Sie die Batterien ein. Vergewissern Sie
sich, daß die Batterien wie angegeben eingesetzt
werden.
• Bringen Sie den Batteriefachdeckel (9) wieder an.
• Schließen Sie den Deckel (8).
Programmieren der Uhr (Abb. D)
• Schalten Sie das Radio ein.
• Drücken Sie auf den Knopf (10), bis die Zeit in
der Anzeige (5) blinkt.
• Verwenden Sie die Tasten (11 & 12), um die Zeit
zu stellen.
• Drücken Sie auf den Knopf (10), bis die Zeit nicht
mehr blinkt.
Programmieren der Radiostationen (Abb. D)
Im Speicher lassen sich vier verschiedene Stationen
sowohl im FM- als auch AM-Betrieb abspeichern.
• Schalten Sie das Radio ein.
• Stellen Sie die gewünschte Frequenz wie unten
angegeben ein.
• Halten Sie die erste Speichertaste (13) gedrückt.
Die Frequenzeinstellung blinkt nun in der Anzeige
(5). Halten Sie die Taste weiter gedrückt, bis die
Einstellung nicht mehr blinkt.
• Wiederholen Sie dies für die anderen Stationen.
Radiobetrieb
Lautstärkeregelung (Abb. A)
• Drehen Sie den Lautstärkeregler (1) in die
gewünschte Position.
Bandwahl (Abb. A & D)
• Drücken Sie auf den Knopf (2). Bei jedem
Knopfdruck wird von FM auf AM auf AUX
umgeschaltet.
15
DEUTSCH
Abstimmung (Abb. A & D)
• Drehen Sie den Abstimmknopf (3) auf die
gewünschte Frequenz. Die Frequenz erscheint
auf der Anzeige (5).
• Alternativ hierzu können auch die Tasten (11 & 12)
verwendet werden, um die gewünschte Frequenz
einzustellen.
Stationssuche (Abb. A & D)
• Drücken Sie auf eine der Tasten (11 oder 12).
Das Radio sucht nun die erste Station mit
akzeptablem Empfang und stoppt an dieser Stelle.
Zusatzanschluß (Abb. E)
• Entfernen Sie die Schutzkappe vom
Zusatzanschluß (14).
• Stecken Sie den Ausgangsstecker einer
Zusatzquelle in den Anschluß.
• Wählen Sie die Zusatz-(AUX)-Betriebsart.
Spannungsquelle
Das Gerät läßt sich mit Netzspannung oder Batteriespannung betreiben. Es schaltet zwischen Wechselspannung (Netz) und Gleichspannung (Batterie)
automatisch um.
Wartung
Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug wurde für eine lange
Lebensdauer und einen möglichst geringen
Wartungsaufwand entwickelt. Ein dauerhafter, einwandfreier Betrieb setzt eine regelmäßige Reinigung
voraus.
Reinigung
• Trennen Sie das Gerät vom Netz und entfernen
Sie das Batteriepaket, bevor Sie das Gehäuse
mit einem weichen Lappen reinigen.
• Halten Sie die Belüftungsschlitze frei und reinigen
Sie Gehäuse regelmäßig mit einem weichen
Tuch.
16
Recycling (nicht zutreffend für
Österreich und die Schweiz)
Elektrowerkzeuge enthalten Roh- und Kunststoffe,
die recycelt werden können und Stoffe, die fachgerecht entsorgt werden müssen. DEWALT und andere
namhafte Hersteller von Elektrowerkzeugen haben
ein Recycling-Konzept entwickelt, das dem Handel
und dem Anwender eine problemlose Rückgabe von
Elektrowerkzeugen ermöglicht. Ausgediente netzund akkubetriebene DEWALT-Werkzeuge können
beim Handel abgegeben oder direkt an DEWALT
eingeschickt werden. Beim Recycling werden
sortenreine Rohstoffe (Kupfer, Aluminium, etc.) und
Kunststoffe gewonnen und nicht verwertbare Reststoffe verantwortungsvoll entsorgt. Voraussetzung für
den Erfolg ist das Engagement von Anwendern,
Handel und Markenherstellern.
Aufladbares Batteriepaket
Falls ein langlebiges Batteriepaket bei Arbeiten, die
zuvor mit Leichtigkeit erledigt wurden, nicht mehr
genügend Leistung liefert, so muß es aufgeladen
werden. Entsorgen Sie das Batteriepaket am Ende
seiner Lebensdauer auf umweltgerechte Weise.
• Entladen Sie das Batteriepaket vollständig und
entfernen Sie es anschließend aus dem Gerät.
• NiCd- und NiMH-Zellen sind recyclebar.
Zur Wiederverwertung oder umweltverträglichen
Entsorgung sind die Zellen bei Ihrem Händler
oder einer kommunalen Sammelstelle abzugeben. Die gesammelten Batteriepakete werden
dann ordnungsgemäß recycled oder entsorgt.
DEUTSCH
GARANTIE
• 30 TAGE GELD ZURÜCK GARANTIE •
Wenn Sie mit der Leistung Ihres DEWALTElektrowerkzeuges nicht völlig zufrieden sind,
können Sie es unter Vorlage des OriginalKaufbeleges ohne weiteres innerhalb von 30
Tagen bei Ihrem DEWALT-Händler im OriginalLieferumfang zurückgeben und erhalten Ihr Geld
zurück. Die Geld zurück Garantie gilt nicht auf
Zubehör.
Mit dieser Garantieerklärung erhalten Sie eine
zusätzliche Sicherheit. Sie schränkt jedoch in
keinem Falle Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte ein, die Sie gegenüber demjenigen haben,
bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Sie
können nach Ihrer Wahl diese in gewissem
Umfange weitergehenden Rechte
(Minderung des Kaufpreises oder Rückgängigmachung des Kaufes) auch Ihrem Verkäufer
gegenüber geltend machen.
• 1 JAHR KOSTENLOSE INSPEKTION •
Innerhalb der ersten 12 Monate nach dem Kauf
werden Wartungs- oder Kundendienstleistungen
für Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug unter Vorlage
des Original-Kaufbeleges von einer DEWALTKundendienstwerkstatt ausgeführt. Diese
Leistung ist im Kaufpreis eingeschlossen.
• 1 JAHR GARANTIE •
Die Garantiefrist von 12 Monaten gilt für alle
DEWALT-Elektrowerkzeuge und beginnt mit dem
Kaufdatum, das durch den Original-Kaufbeleg
nachgewiesen werden muß. In dieser Zeit
garantieren wir:
• Kostenlose Beseitigung eventueller Störungen
• Kostenlosen Ersatz aller schadhaften Teile
• Kostenlosen und fachmännischen Reparaturservice
• Voraussetzung ist, daß der Fehler nicht auf
unsachgemäße Behandlung zurückzuführen ist
und nur Original-DEWALT-Zubehörteile
verwendet wurden, die ausdrücklich von
DEWALT als zum Betrieb mit DEWALTElektrowerkzeugen geeignet bezeichnet
worden sind.
Den Standort Ihres nächstgelegenen Händlers
oder Ihrer Kundendienst-Werkstatt erfahren Sie
unter der entsprechenden Telefonnummer auf
der Rückseite. Eine Übersicht über die DEWALTKundendienstwerkstätte und weitere Informationen finden Sie auch im Internet:
www.2helpU.com.
17
ENGLISH
RADIO/CHARGER DC011
Congratulations!
EC-Declaration of conformity
You have chosen a DEWALT tool. Years of
experience, thorough product development and
innovation make DEWALT one of the most reliable
partners for professional power tool users.
Technical data
DC011
Power source
Mains voltage
(U.K. & Ireland only)
Battery voltage
Battery type
Approx. charging time
Charge current
normal mode
equalise mode
maintenance mode
Weight
Fuses:
Europe
U.K. & Ireland
min
AC/DC
230
230/115
7.2 - 18
NiCd/NiMH
60/70
A
mA
mA
kg
2.8
150
63
6.4
VAC
V
VDC
230 V tools
230 V tools
10 Amperes, mains
13 Amperes, in plugs
The following symbols are used throughout this
manual:
Denotes risk of personal injury, loss of
life or damage to the tool in case of nonobservance of the instructions in this
manual.
Denotes risk of electric shock.
18
DC011
DEWALT declares that these power tools have been
designed in compliance with: 89/336/EEC,
73/23/EEC, EN 60065, EN 50081, EN 50082,
EN 55013, EN 55020, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
For more information, please contact DEWALT at the
address below, or refer to the back of the manual.
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510, Idstein, Germany
ENGLISH
Safety instructions
When using power tools, always observe the
safety regulations applicable in your country to
reduce the risk of fire, electric shock and
personal injury.
Read all of this manual carefully before operating
the tool.
Save this manual for future reference.
General
1 Keep work area clean
Cluttered areas and benches can cause accidents.
2 Consider work area environment
Keep the work area well lit (250 - 300 Lux).
Do not use the tool where there is a risk of
causing fire or explosion, e.g. in the presence of
flammable liquids and gases.
3 Guard against electric shock
Prevent body contact with earthed surfaces
(e.g. pipes, radiators, cookers and refrigerators).
When using the tool under extreme conditions
(e.g. high humidity, when metal swarf is being
produced, etc.), electric safety can be improved
by inserting an isolating transformer or a (FI)
earth-leakage circuit-breaker.
4 Keep children away
Do not allow children, visitors or animals to come
near the work area or to touch the tool or the
mains cable.
5 Use appropriate tool
The intended use is described in this instruction
manual. Do not force small tools or attachments
to do the job of a heavy-duty tool. The tool will
do the job better and safer at the rate for which it
was intended. Do not force the tool.
Warning! The use of any accessory or attachment
or performance of any operation with this tool
other than those recommended in this instruction
manual may present a risk of personal injury.
6 Check for damaged parts
Before using the tool, carefully check it for
damage to ensure that it will operate properly
and perform its intended function. Check for
misalignment and seizure of moving parts,
breakage of parts and any other conditions that
may affect its operation. Have damaged guards
or other defective parts repaired or replaced as
instructed.
Do not use the tool if the switch is defective.
Have the switch replaced by an authorized
DEWALT repair agent.
7 Store idle tools
When not in use, tools must be stored in a dry
place and locked up securely, out of reach of
children.
8 Maintain tools with care
Keep the tools in good condition and clean for
better and safer performance. Follow the
instructions for maintenance and changing
accessories. Keep all handles and switches dry,
clean and free from oil and grease.
9 Repairs
This tool is in accordance with the relevant safety
regulations. Have your tool repaired by an
authorised DEWALT repair agent. Repairs should
only be carried out by qualified persons using
original spare parts; otherwise this may result in
considerable danger to the user.
Safety instructions for mains-powered tools
10 Extension cables
Before use, inspect the extension cable and
replace if damaged. When using the tool
outdoors, only use extension cables intended for
outdoor use and marked accordingly.
11 Unplug tool
Switch off and wait for the tool to come to a
complete standstill before leaving it unattended.
Unplug the tool when not in use, before changing
any parts of the tools, accessories or
attachments and before servicing.
12 Do not abuse cord
Never carry the tool by its cord. Never pull the
cord to disconnect from the socket. Keep the
cord away from heat, oil and sharp edges.
Safety instructions for battery-powered tools
13 Remove the battery pack
Switch off and wait for the tool to come to a
complete standstill before leaving it unattended.
Remove the battery pack when not in use, before
changing any parts of the tools, accessories or
attachments and before servicing.
19
ENGLISH
Additional safety instructions for battery packs
+40 ˚c
+4 ˚c
Charge only between 4 °C and 40 °C
Fire hazard! Avoid metal short circuiting
the contacts of a detached battery pack.
Do not store or carry the battery pack
without the battery cap placed over the
contacts.
• The battery fluid, a 25-30% solution of potassium
hydroxide, can be harmful. In case of skin contact,
flush immediately with water. Neutralize with a
mild acid such as lemon juice or vinegar. In case
of eye contact, rinse abundantly with clean water
for at least 10 minutes. Consult a physician.
• Never attempt to open a battery pack for any
reason.
Labels on charger and battery pack
In addition to the pictographs used in this manual,
the labels on the charger and the battery pack show
the following pictographs:
Discard the battery pack with due care
for the environment
Do not incinerate the battery pack
Package contents
The package contains:
1 Radio/charger
2 Batteries
1 Instruction manual
1 Exploded drawing
• Check for damage to the tool, parts or accessories
which may have occurred during transport.
• Take the time to thoroughly read and understand
this manual prior to operation.
100%
Battery charging
100%
Battery charged
Battery defective
Do not probe with conductive objects
Do not charge damaged battery packs
Read instruction manual before use
Use only with DEWALT battery packs,
others may burst, causing personal injury
and damage
Do not expose to water
Have defective cords replaced
immediately
20
Description (fig. A)
Your DC011 radio/charger has been designed for
playing radio transmissions at construction sites,
as well as for charging applications.
For radio transmissions, working on mains (corded)
or battery (cordless) power the tool can be used
both indoor and outdoor.
For charging applications, the tool accepts DEWALT
NiCd and NiMH battery packs ranging from
7.2 to 18 V.
1 Volume control
2 Mode selector
3 Station selector
4 Latch
5 Display
6 Charging indicator (red)
Electrical safety
Make sure that the voltage of your charger
corresponds to that of your mains.
Your DEWALT charger is double
insulated in accordance with EN 60335;
therefore no earth wire is required.
ENGLISH
Mains plug replacement
(U.K. & Ireland only)
• Should your mains plug need replacing and you
are competent to do this, proceed as instructed
below. If you are in doubt, contact an authorized
DEWALT repair agent or a qualified electrician.
• Disconnect the plug from the supply.
• Cut off the plug and dispose of it safely; a plug
with bared copper conductors is dangerous if
engaged in a live socket outlet.
• Only fit 3 Amperes BS1363A approved plugs
fitted with the correctly rated fuse (1).
• The cable wire colours, or a letter, will be marked
at the connection points of most good quality
plugs. Attach the wires to their respective points
in the plug (see below). Brown is for Live (L) (2)
and Blue is for Neutral (N) (4).
• Before replacing the top cover of the mains plug
ensure that the cable restraint (3) is holding the
outer sheath of the cable firmly and that the two
leads are correctly fixed at the terminal screws.
Never use a light socket.
Never connect the live (L) or neutral (N)
wires to the earth pin marked E or .
Using an extension cable
An extension cord should not be used unless
absolutely necessary. Use an approved extension
cable suitable for the power input of your charger
(see rating plate). The minimum conductor size is
0.5 mm2; the maximum length is 30 m. When using
a cable reel, always unwind the cable completely.
Instructions for use
• Always observe the safety instructions
and applicable regulations.
Charging the battery pack (fig. A & B)
When charging the battery pack for the first time,
or after prolonged storage, it will only accept an 80%
charge. After several charge and discharge cycles,
the battery pack will attain full capacity. Always check
the mains prior to charging the battery pack. If the
mains is functioning but the battery pack does not
charge, take your charger to an authorized DEWALT
repair agent. Whilst charging, the charger and the
battery pack may become warm to touch. This is a
normal condition and does not indicate a problem.
Do not charge the battery pack at
ambient temperatures < 4 °C or > 40 °C.
Recommended charging temperature:
approx. 24 °C.
• To charge the battery pack (7), press the latch (4)
and open the cover (8) on the back of the radio/
charger. Insert the battery pack into the back of
the radio/charger as shown, close the cover and
plug in the radio/charger.
• Select the desired operating mode using the
selector (2). The red charging indicator (6) will
blink. After approx. 1 hour, it will stop blinking
and remain on. The battery pack is now fully
charged and the charger automatically switches
to equalise mode. After approx. 4 hours, it will
switch to maintenance charge mode. The battery
pack can be removed at any time or left in the
connected charger indefinitely.
• The red charging indicator flashes rapidly to
indicate a charging problem. Reinsert the battery
pack or try a new one. If the new pack also
refuses to charge, have your charger tested by
an authorized DeWALT repair agent.
• When plugged into power sources such as
generators or sources that convert DC to AC,
the red charging indicator may blink twice, switch
off and repeat. This indicates a temporary
problem of the power source. The charger will
automatically switch back to normal operation.
Automatic refresh
The automatic refresh mode will
equalize or balance the individual
cells in the battery pack at its peak
capacity.
21
ENGLISH
Battery packs should be refreshed
overnight after every 10th charge/
discharge cycle or whenever the pack
no longer delivers the same amount of
work.
• To refresh your battery pack, place the battery in
the charger as usual. The red light will blink
continuously indicating that the charge cycle has
started.
• When the 1-hour charge cycle has completed,
the light will stay on continuously and will no longer
blink. The pack is fully charged and can be used
at this time.
• If the pack is left in the charger after the initial
1-hour charge, the charger will automatically
initiate the refresh mode. This mode will continue
up to 8 hours, but the battery pack can be
removed at any time during the refresh mode.
Hot/Cold Pack Delay
When the charger detects a battery that is too hot or
too cold, it automatically starts a Hot/Cold Pack Delay,
suspending charging until the battery has reached
an appropriate temperature. The charger then
automatically switches to the pack charging mode.
This feature ensures maximum battery life. The red
indicator blinks long, then short while in the Hot/
Cold Pack Delay mode.
Switching on and off (fig. A)
• To switch the radio on, turn the volume control
(1) in the clockwise direction.
• To switch the radio off, turn the volume control
(1) in the anti-clockwise direction until it clicks in
place.
Programming functions
The radio has a memory to store the time and preset
your favourite radio stations.
Installing the batteries (fig. C)
The memory uses batteries of size AA.
• Release the latch (4) to open the cover (8) on the
back of the radio.
• Remove the battery compartment cover (9).
• Place the batteries. Make sure the batteries are
placed as indicated.
• Re-install the battery compartment cover (9).
22
• Close the cover (8).
Programming the clock (fig. D)
• Switch the radio on.
• Press the button (10) until the time starts flashing
in the display (5).
• Use the keys (11 & 12) to set the time.
• Press the button (10) until the time stops flashing.
Programming radio stations (fig. D)
The memory can store 4 different stations, both in
FM and AM mode.
• Switch the radio on.
• Set the desired frequency as described below.
• Keep the first one of the memory keys (13)
depressed. The frequency setting starts flashing
in the display (5). Continue to keep the key
depressed until the setting stops flashing.
• Repeat as for the other stations.
Radio operation
Volume control (fig. A)
• Turn the volume control (1) to the desired level.
Mode selection (fig. A & D)
• Press the button (2). The mode will cycle from
FM to AM to AUX each time the button is pressed.
Station selector (fig. A & D)
• Turn the station selector (3) to the desired
frequency setting, which is indicated on the
display (5).
• Alternatively, use the keys (11 & 12) to set the
desired frequency.
Station search (fig. A & D)
• Press one of the keys (11 or 12). The radio will
search for the first station with acceptable
reception and stop at that station.
Auxiliary port (fig. E)
• Remove the protective cap from the auxiliary port
(14).
• Insert the output jack from an auxiliary source
into the port.
• Select the AUX mode.
ENGLISH
Power source
The tool runs either on mains power or battery
power. The tool will switch between AC (mains) and
DC (battery) power automatically.
Maintenance
Your DEWALT power tool has been designed to
operate over a long period of time with a minimum
of maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular cleaning.
Cleaning
• Unplug the tool from the mains and remove the
battery pack before cleaning the housing with a
soft cloth.
• Keep the ventilation slots clear and regularly
clean the housing with a soft cloth.
Unwanted tools and the environment
Take your tool to an authorized DEWALT repair agent
where it will be disposed of in an environmentally
safe way.
Rechargeable battery pack
A long life battery pack must be recharged when it
fails to produce sufficient power on jobs which were
easily done before. At the end of its technical life,
discard it with due care for our environment:
• Run the battery pack down completely,
then remove it from the tool.
• NiCd and NiMH cells are recyclable. Take them
to your dealer or a local recycling station.
The collected battery packs will be recycled or
disposed of properly.
GUARANTEE
• 30 DAY NO RISK SATISFACTION GUARANTEE •
If you are not completely satisfied with the
performance of your DEWALT tool, simply return
it within 30 days, complete as purchased, to the
point of purchase, for a full refund or exchange.
Proof of purchase must be produced.
• ONE YEAR FREE SERVICE CONTRACT •
If you need maintenance or service for your
DEWALT tool, in the 12 months following
purchase, it will be undertaken free of charge at
an authorized DEWALT repair agent. Proof of
purchase must be produced. Includes labour and
spare parts for Power Tools. Excludes accessories.
• ONE YEAR FULL WARRANTY •
If your DEWALT product becomes defective due
to faulty materials or workmanship within
12 months from the date of purchase,
we guarantee to replace all defective parts free of
charge or, at our discretion, replace the unit free
of charge provided that:
• The product has not been misused.
• Repairs have not been attempted by
unauthorized persons.
• Proof of purchase date is produced.
This guarantee is offered as an extra benefit
and is additional to consumers statutory rights.
For the location of your nearest authorized
DEWALT repair agent, please use the appropriate
telephone number on the back of this manual.
Alternatively, a list of authorized DEWALT repair
agents and full details on our after-sales service
are available on the Internet at www.2helpU.com
23
ESPAÑOL
RADIO/CARGADOR DC011
¡Enhorabuena!
Declaración CE de conformidad
Usted ha optado por una herramienta DEWALT.
Muchos años de experiencia y una gran asiduidad
en el desarrollo y la innovación de sus productos
han convertido DEWALT en un socio muy fiable para
el usuario profesional.
Características técnicas
Fuente de alimentación
Tensión de la red
Voltaje de la batería
Tipo de batería
Tiempo de carga (próx.)
Corriente de carga
en modo normal
modo de ecualización
modo de mantenimiento
Peso
DC011
CA/CC
VAC 230
VDC 7,2 - 18
NiCd/NiMH
min 60/70
A
mA
mA
kg
Fusibles
Herramientas 230 V:
2,8
150
63
6,4
Indica peligro de lesiones, de accidentes
mortales o de averías en la herramienta
en caso de no respeto de las
instrucciones en este manual.
24
Para obtener más información, póngase en contacto
con DEWALT en la dirección indicada más adelante
o consulte el dorso de este manual.
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
10 A
En el presente manual figuran los pictogramas
siguientes:
Indica tensión eléctrica.
DC011
DEWALT certifica que estas herramientas eléctricas
han sido diseñadas de conformidad con las normas
siguientes: 89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 60065,
EN 50081, EN 50082, EN 55013, EN 55020,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemania
ESPAÑOL
Instrucciones de seguridad
Al utilizar herramientas eléctricas, respete
siempre las normas de seguridad vigentes en su
país, a fin de reducir los riesgos de incendio,
descargas eléctricas y lesiones pesonales.
Lea íntegramente este manual antes de utilizar
la herramienta.
Mantenga a mano este manual para consultas
posteriores.
Generalidades
1 Mantenga limpia el área de trabajo.
Un área o un banco de trabajo en desorden
aumentan el riesgo de accidentes.
2 Tenga en cuenta el entorno del área de trabajo.
Procure que el área de trabajo esté bien iluminada
(250 - 300 Lux). No utilice la herramienta donde
exista riesgo de incendio o explosión, p. ej. en la
proximidad de líquidos o gases inflamables.
3 Protéjase contra las descargas eléctricas.
Evite el contacto del cuerpo con las superficies
conectadas a tierra (p. ej. tuberías, radiadores,
cocinas eléctricas y refrigeradores).
Para aplicaciones de uso extremas (p. ej.
humedad elevada, formación de polvo metálico,
etc.), se puede mejorar la seguridad eléctrica
intercalando un transformador de separación
o un disyuntor con derivación a tierra (FI).
4 Mantenga alejados a los niños.
No permita que niños, otras personas o animales
se acerquen al área de trabajo ni toquen la
herramienta o el cable de corriente.
5 Utilice la herramienta adecuada.
En este manual, se indica para qué uso está
destinada cada herramienta. No utilice
herramientas o dispositivos acoplables de baja
potencia para ejecutar trabajos pesados.
La herramienta funcionará mejor y con mayor
seguridad si se utiliza de acuerdo con sus
características técnicas. No fuerce la herramienta.
Atención! El uso de otros accesorios,
adaptadores, o la propia utilización de la
herramienta en cualquier forma que no sea la
recomendada en este manual de instrucciones
puede presentar riesgo de lesiones a los usuarios.
6 Compruebe que no haya piezas averiadas.
Antes de utilizar la herramienta, compruebe que
no esté dañada para asegurarse de que
funcionará correctamente y sin problemas.
Compruebe que las piezas móviles no estén
desalineadas o agarrotadas, ni existan roturas de
piezas o accesorios mal montados, o cualquier
otro defecto que pudiera perjudicar al buen
funcionamiento de la herramienta. Haga reparar
o sustituir los dispositivos de seguridad u otros
componentes defectuosos según las instrucciones.
No utilice la herramienta cuando el interruptor
esté defectuoso. Haga sustituir el interruptor en
un servicio técnico autorizado de DEWALT.
7 Guarde las herramientas que no utilice.
Las herramientas eléctricas que no se utilicen
deben guardarse en un lugar seco, cerrado y
fuera del alcance de los niños.
8 Tenga cuidado al realizar labores de
mantenimiento.
Mantenga sus herramientas afiladas y limpias para
trabajar mejor y de forma más segura. Siga las
instrucciones de mantenimiento y sustitución de
accesorios. Mantenga los mandos y conmutadores
secos, limpios y libres de aceite y grasa.
9 Reparaciones
Esta herramienta eléctrica cumple con las reglas
de seguridad en vigor. Haga reparar su
herramienta en un servicio técnico autorizado de
DEWALT. Las reparaciones deben llevarse a cabo
por personal cualificado, utilizando piezas de
recambio originales. En caso contrario, podría
provocar situaciones de riesgo considerable para
el usuario.
Instrucciones de seguridad para herramientas
eléctricas
10 Cables alargadores
Compruebe que el cable alargador no presente
desperfectos antes de utilizarlo. Cuando use las
herramientas en exteriores, utilice exclusivamente
cables prolongadores diseñados para estas
condiciones.
11 Desconecte la herramienta.
Desconecte la herramienta y no la pierda de vista
hasta que haya dejado de funcionar
completamente.
25
ESPAÑOL
Desenchufe la herramienta cuando no la esté
utilizando, antes de sustituir piezas, accesorios o
acoplamientos, y antes de efectuar revisiones.
12 No someta el cable de alimentación a presión
innecesaria.
No sujete nunca la herramienta por el cable.
Nunca tire del cable para desconectarlo del
enchufe. Mantenga el cable alejado de fuentes
de calor, combustibles y bordes afilados.
Batería defectuosa
No unirlos con objetos conductores
No cargar baterías en mal estado,
cambiarlas inmediatamente
Antes de usar, leer el manual de
instrucciones
Instrucciones de seguridad para herramientas
con batería
Usar sólo con baterías de DEWALT.
Otras baterías pueden explotar
causando daños personales y materiales
13 Extraiga la batería.
Desconecte la herramienta y no la pierda de vista
hasta que haya dejado de funcionar
completamente. Extraiga la batería cuando no
utilice la herramienta, antes de sustituir piezas,
accesorios o acoplamientos y antes de efectuar
revisiones.
No exponer a la lluvia
Si el cordón estuviera en mal estado,
cambiarlo inmediatamente
Normas de seguridad adicionales para baterías
+40 ˚c
+4 ˚c
¡Peligro de incendio! Evite que el metal
cortocircuite los contactos del paquete
de baterías desmontable. No guarde o
transporte el paquete de baterías sin su
tapa protectora colocada sobre los
contactos.
• El líquido una solución de un 25-30% de hidróxido
de potasio, puede resultar nocivo. En caso de que
entre en contacto con la piel, lávese
inmediatamente con agua. Neutralícelo con un
ácido suave como zumo de limón o vinagre.
En caso de que entre en contacto con los ojos,
láveselos con agua limpia abundante durante al
menos 10 minutos. Consulte a un médico.
• No intente nunca abrir una batería.
Placas en el cargador y en la batería
Las placas en el cargador y en la batería enseñan
los pictogramas siguientes:
100%
Cargando
100%
Cargado
26
Cargar sólo entre 4 °C y 40 °C
Una vez terminada la vida técnica de la
batería, elimínela sin dañar el medio
ambiente
No arroje la batería al fuego
Verificación del contenido del embalaje
El paquete contiene:
1 Radio/cargador
2 Baterías
1 Manual de instrucciones
1 Dibujo despiezado
• Compruebe si la herramienta, piezas o accesorios
han sufrido algún daño durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer y
comprender este manual antes de utilizar la
herramienta.
ESPAÑOL
Descripción (fig. A)
Su radio/cargador DC011 ha sido diseñado para
transmisiones radiofónicas en emplazamientos de
construcciones, así como para cargar aplicaciones.
Para las transmisiones radiofónicas, la herramienta
se puede utilizar tanto en interiores como en exteriores,
con alimentación de red (con cable) o con batería
(sin cable).
Para cargar aplicaciones, la herramienta admite baterías
NiCd y NiMH DEWALT desde 7,2 V hasta 18 V.
1 Control de volumen
2 Selector de modo
3 Selector de emisoras
4 Cierre
5 Visor
6 Indicador de carga (rojo)
Seguridad eléctrica
Compruebe siempre que el voltaje de la red
corresponde al valor indicado en la placa de
características.
Su cargador DEWALT tiene doble
aislamiento, conforme a la norma
EN 60335; por consiguiente, no se
requiere conexión a tierra.
Sustitución de cable o enchufe
Al sustituir el cable o el enchufe hágalo con sumo
cuidado: un enchufe con conectores de cobre
desprotegidos es peligroso si se conecta a una
toma de corriente activa.
Utilización de un cable de prolongación
En caso de que sea necesario utilizar un cable de
prolongación, deberá ser un cable de prolongación
aprobado, adecuado para la potencia de esta
herramienta (véanse las características técnicas).
La sección mínima de conductor es de 0,5 mm2.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
Instrucciones para el uso
• Respete siempre las instrucciones de
seguridad y las normas de aplicación.
Carga de la batería (fig. A & B)
Cuando cargue la batería por primera vez,
o después de que haya estado guardada durante
mucho tiempo, únicamente aceptará una carga del
80%. Tras varios ciclos de carga y descarga,
la batería alcanzará su capacidad completa.
Compruebe siempre la corriente eléctrica antes de
cargar la batería. Si ésta está en funcionamiento,
pero la batería no se carga, lleve el cargador a un
concesionario autorizado de reparaciones DEWALT.
Es posible que el cargador y la batería se calienten
durante la carga; esto es normal y no significa que
exista ningún problema.
No cargue la batería a temperaturas
ambiente inferiores a 4 °C o superiores
a 40 °C. Temperatura de carga
recomendada: aprox. 24 °C.
• Para cargar la batería (7), presione el cierre (4) y
abra la tapa (8) de la parte posterior del radio/
cargador. Introduzca la batería en la parte
posterior del radio/cargador como se muestra,
cierre la tapa y enchufe el radio/cargador.
• Seleccione el modo de funcionamiento deseado
usando el selector (2). El indicador de carga rojo
(6) parpadeará. Después de una hora
aproximadamente, dejará de parpadear y
permanecerá encendido. La batería ya estará
completamente cargada y el cargador pasará
automáticamente al modo de ecualización.
Al cabo de unas cuatro horas, cambiará al modo
de mantenimiento. Se puede sacar en cualquier
momento o dejarse indefinidamente en el
cargador conectado.
• Si existen problemas de carga, el indicador de
carga rojo parpadea rápidamente. Vuelva a
introducir la batería o pruebe con una nueva.
Si tampoco es posible cargar la batería nueva,
haga revisar el cargador por un servicio técnico
autorizado de DEWALT.
• Cuando se enchufa a fuentes de suministro de
corriente tales como generadores o fuentes que
convierten corriente continua en corriente alterna,
el indicador de carga rojo puede parpadear dos
veces, apagarse y repetir. Esto indica la
existencia de un problema temporal de la fuente
de alimentación. El cargador volverá a cambiar a
funcionamiento normal de manera automática.
27
ESPAÑOL
Puesta a punto automática
El modo de puesta a punto automática
ecualizará o equilibrará las pilas
individuales de la batería a su
capacidad óptima. Las baterías deben
ponerse a punto durante la noche
después de cada 10 ciclos de carga/
descarga o siempre que se observe
una disminución del rendimiento.
• Para poner a punto la batería, colóquela en el
cargador del modo habitual. El piloto rojo
parpadeará continuamente indicando que el ciclo
de carga ha comenzado.
• Una vez completado el ciclo de carga de 1 hora,
el piloto dejará de parpadear y permanecerá
encendido. La batería ya estará completamente
cargada y podrá comenzar a utilizarla.
• Si se deja la batería en el cargador después de
la carga inicial de 1 hora, el cargador iniciará
automáticamente el modo de puesta a punto.
Este modo continuará hasta 8 horas, pero la
batería puede retirarse en cualquier momento
durante el modo de puesta a punto.
Retardo de carga
Cuando el cargador detecta una batería que está
caliente/fría, se pone en funcionamiento de forma
inmediata un retardo de carga que suspende la
carga hasta que la batería ha una temperatura
adecuada. Después el cargador pasa de forma
automática al modo de carga. Esta característica
asegura una vida útil de la batería máxima.
El indicador parpadea durante un intervalo de
tiempo largo y después durante un intervalo corto
mientras se halla en el modo de retardo de carga.
Encendido y apagado (fig. A)
• Para encender la radio, gire el control de
volumen (1) en el sentido de las agujas del reloj.
• Para apagar la radio, gire el control de volumen
(1) en sentido contrario a las agujas del reloj
hasta que oiga un clic.
Funciones de programación
La radio tiene una memoria para almacenar la hora
y prefijar sus emisoras de radio favoritas.
28
Colocación de baterías (fig. C)
La memoria usa baterías de tamaño AA.
• Suelte el cierre (4) para abrir la tapa (8) de la
parte posterior de la radio.
• Quite la tapa del compartimento de baterías (9).
• Coloque las baterías. Asegúrese de que las
baterías se colocan del modo indicado.
• Vuelva a colocar la tapa del compartimento de
baterías (9).
• Cierre la tapa (8).
Puesta en hora del reloj (fig. D)
• Encienda la radio.
• Pulse el botón (10) hasta que la hora empiece a
parpadear en el visor (5).
• Use la teclas (11 & 12) para fijar la hora.
• Pulse el botón (10) hasta que la hora deje de
parpadear.
Programación de las emisoras de radio (fig. D)
La memoria puede almacenar 4 emisoras diferentes,
tanto en modo FM como AM.
• Encienda la radio.
• Fije la frecuencia deseada como se describe a
continuación.
• Mantenga presionada la primera de las teclas de
memoria (13). La frecuencia deseada empezará a
parpadear en el visor (5). Siga presionando la
tecla hasta que cese el parpadeo.
• Repita este procedimiento para las otras
emisoras.
Manejo de la radio
Control de volumen (fig. A)
• Gire el control de volumen (1) hasta el nivel
deseado.
Selección de modo (fig. A & D)
• Pulse el botón (2). El modo pasará de FM a AM
a AUX cada vez que pulse el botón.
Selector de emisoras (fig. A & D)
• Gire el selector de emisoras (3) hasta situarlo en
la frecuencia deseada, que se indicará en el visor
(5).
• Como alternativa, use la teclas (11 & 12) para fijar
la frecuencia deseada.
ESPAÑOL
Búsqueda de emisoras (fig. A & D)
• Pulse una de las teclas (11 o 12). La radio
buscará la primera emisora con una recepción
aceptable y se detendrá en esa emisora.
Puerto auxiliar (fig. E)
• Quite la tapa protectora del puerto auxiliar (14).
• Introduzca la clavija de salida de una fuente
auxiliar en el puerto.
• Seleccione el modo AUX.
Al final de su vida útil, deseche la batería con el
debido cuidado con el entorno:
• Utilice la batería hasta que se agote por
completo y luego extráigala de la herramienta.
• Las baterías NiCd y NiMH son reciclables.
Llévelas a su distribuidor o déjelas en un
depósito de reciclado local. Las baterías
recogidas se reciclarán o se desecharán
adecuadamente.
Fuente de alimentación
La herramienta funciona con alimentación de red
o con batería. La herramienta cambiará
automáticamente entre CA (red) y CC (batería).
Mantenimiento
Su herramienta eléctrica DEWALT ha sido diseñada
para funcionar mucho tiempo con un mínimo de
mantenimiento. El funcionamiento satisfactorio
depende del buen cuidado de la herramienta y de
una limpieza frecuente.
Limpieza
• Desenchufe la herramienta de la red y extraiga la
batería antes de limpiar la carcasa con un paño
suave.
• Mantenga despejadas las rejillas de ventilación
y limpie periódicamente la carcasa con un paño
suave.
Herramientas desechadas y el medio
ambiente
Lleve la herramienta vieja a un Centro de Servicio
DEWALT, donde será eliminada sin efectos
perjudiciales para el medio ambiente.
Batería recargable
Una batería de gran duración debe recargarse en
cuanto deja de producir suficiente potencia en
tareas que anteriormente se realizaban con facilidad.
29
ESPAÑOL
GARANTÍA
• 30 DÍAS DE SATISFACCIÓN COMPLETA •
Si no queda totalmente satisfecho con su
herramienta DEWALT, contacte con su Centro
de Servicio DEWALT. Presente su reclamación,
juntamente con la máquina completa, así como
la factura de compra y le será presentada la
mejor solución.
• UN AÑO DE SERVICIO GRATUITO •
Si necesita mantenimiento o servicio técnico
para su herramienta DEWALT en los 12 meses
siguientes a la compra, podrá obtenerlos
gratuitamente en un Centro de Servicio DEWALT.
Para ello es imprescindible presentar la prueba
de compra. Incluye mano de obra y piezas para
las Herramientas Eléctricas. No se incluye los
accesorios.
• UN AÑO DE GARANTÍA •
Si su producto DEWALT presenta algún defecto
debido a fallos de materiales o mano de obra en
los 12 meses siguientes a la fecha de compra, le
garantizamos la sustitución gratuita de todas las
piezas defectuosas siempre y cuando:
• El producto no haya sido utilizado
inadecuadamente.
• No se haya intentado su reparación por parte
de una persona no autorizada.
• Se presente la prueba de compra.
Para la localización del Centro de Servicio
DEWALT más cercano, consulte el dorso de este
manual. Como alternativa, hay disponible en
Internet una lista de Centros de Servicio DEWALT
e información completa sobre nuestro servicio
postventa en www.2helpU.com
30
FRANÇAIS
RADIO/CHARGEUR DC011
Félicitations!
Déclaration CE de conformité
Vous avez choisi un outil DEWALT. Depuis de
nombreuses années, DEWALT produit des outils
électriques adaptés aux exigences des utilisateurs
professionnels.
Caractéristiques techniques
Source d’alimentation
Tension secteur
Tension batterie
Type de batterie
Temps de charge (environ)
Courant de charge
mode normal
mode de compensation
mode de maintien de charge
Poids
Fusible:
Outils 230 V
DC011
CA/CC
VAC 230
VDC 7,2 - 18
NiCd/NiMH
min 60/70
A
mA
mA
kg
2,8
150
63
6,4
DC011
DEWALT déclare que ces outils ont été mis au point
en conformité avec les normes 89/336/EEC,
73/23/EEC, EN 60065, EN 50081, EN 50082,
EN 55013, EN 55020, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
Pour de plus amples informations, contacter
DEWALT à l’adresse ci-dessous ou se reporter au
dos de ce manuel.
Directeur de développement produits
Horst Großmann
10 A
Les symboles suivants sont utilisés dans le présent
manuel:
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
En cas de non-respect des instructions
dans le présent manuel, il y a risque de
blessure, danger de mort ou possibilité
de dégradation de l’outil.
Dénote la présence de tension
électrique.
31
FRANÇAIS
Consignes de sécurité
Afin de réduire le risque de décharge électrique,
de blessure et d’incendie lors de l’utilisation
d’outils électriques, observer les consignes de
sécurité fondamentales en vigueur.
Lire et observer attentivement les instructions
contenues dans ce manuel avant d’utiliser l’outil.
Conservez ce manuel pour pouvoir le consulter
lors de prochaines utilisations.
Généralités
1 Conserver l’aire de travail propre et bien rangée
Le désordre augmente les risques d’accident.
2 Tenir compte des conditions ambiantes
Veiller à ce que l’aire de travail soit bien éclairée
(250 - 300 Lux). Ne pas utiliser l’outil s’il existe un
risque d’incendie ou d’explosion, par exemple en
présence de liquides ou de gaz inflammables.
3 Attention aux décharges électriques
Eviter le contact corporel avec des éléments
reliés à la terre, comme par exemple tuyaux,
radiateurs, cuisinières électriques et
réfrigérateurs. Dans des conditions de travail
extrêmes (par exemple : humidité élevée,
production de limaille, etc.), la sécurité électrique
peut être améliorée en insérant un transformateur
d’isolement ou un disjoncteur différentiel (FI).
4 Tenir les enfants éloignés
Ne pas laisser les enfants, les visiteurs ou les
animaux s’approcher de l’aire de travail ou
toucher l’outil ou le câble d’alimentation.
5 Utiliser l’outil adéquat
Le domaine d’utilisation de l’outil est décrit dans
le présent manuel. Ne pas utiliser des outils ou
des accessoires de trop petite taille pour
exécuter de gros travaux. Ne pas utiliser des
outils à des fins et pour des travaux pour lesquels
ils n’ont pas été conçus. Ne pas forcer sur l’outil.
Attention ! L’utilisation d’accessoires ou la
réalisation de travaux autres que ceux
recommandés dans ce manuel pourrait entraîner
un risque de blessure corporelle.
6 Contrôler si l’outil est endommagé
Avant d’utiliser l’outil, vérifier qu’il n’est pas
endommagé. Contrôler l’alignement des pièces
en mouvement et leur grippage éventuel.
32
Tous les composants doivent être montés
correctement et remplir les conditions pour
garantir le fonctionnement impeccable de l’outil.
Faire réparer ou échanger tout dispositif de
sécurité et toute pièce endommagée
conformément aux instructions.
Ne pas utiliser l’outil quand l’interrupteur est
défectueux. Faire remplacer l’interrupteur par un
Service agréé DEWALT.
7 Ranger ses outils dans un endroit sûr
Ranger les outils non utilisés dans un endroit sec,
fermé à clé et hors de portée des enfants.
8 Entretenir ses outils avec soin
Garder les outils en bon état et propres afin
d’assurer des conditions de travail optimales et
sûres. Observer les instructions d’entretien et de
changement d’accessoires. Maintenir les poignées
et les interrupteurs secs, propres et exempts
d’huile et de graisse.
9 Réparations
Cet outil est conforme aux consignes de sécurité
en vigueur. Faire réparer l’outil par un agent de
réparation DEWALT agréé. Les réparations ne
devront être effectuées que par des personnes
qualifiées utilisant des pièces de rechange
d’origine. Dans le cas contraire, cela pourrait être
très dangereux pour l’utilisateur.
Consignes de sécurité pour les outils électriques
10 Rallonges
Vérifier la rallonge avant de l’utiliser et la remplacer
si elle est endommagée. Pour utiliser cet outil à
l’extérieur, n’utiliser que des rallonges prévues à
cet effet et portant une inscription adéquate.
11 Pour débrancher l’outil
Éteindre l’outil puis attendre qu’il s’arrête
complètement avant de le laisser sans
surveillance. Débrancher l’outil lorsqu’il n’est pas
utilisé, avant de changer toute pièce ou tout
accessoire et avant de procéder à l’entretien.
12 Préserver le câble d’alimentation
Ne jamais transporter l’outil par le câble.
Ne jamais tirer sur le câble pour le débrancher.
Préserver le câble de la chaleur, de l’huile et des
arêtes vives.
FRANÇAIS
Consignes de sécurité pour les outils alimentés
par batterie
Pack-batteries endommagé.
Ne pas charger.
13 Retirer le pack-batteries
Éteindre l’outil puis attendre qu’il s’arrête
complètement avant de le laisser sans
surveillance. Retirer le pack-batteries lorsqu’il
n’est pas utilisé, avant de changer toute pièce ou
tout accessoire et avant de procéder à l’entretien.
Lire le manuel d’abord
Pour éviter tout risque, introduire
uniquement les pack-batteries DEWALT
Directives de sécurité additionnelles pour
pack-batteries
Danger d’incendie ! Éviter de courtcircuiter les contacts d’un pack de batterie
non fixé avec du métal. Ne rangez pas et
ne transportez pas le pack de batterie si
le couvercle de protection n’est pas en
place sur les contacts.
• Le liquide du pack-batteries, une solution
d’hydroxyde de potassium à 25-30%, est toxique.
En cas de contact avec la peau, rincer
abondamment à l’eau. Neutraliser avec un acide
doux tel que du citron ou du vinaigre. En cas de
contact avec les yeux, rincer abondamment à
l’eau durant au moins 10 minutes. Consulter un
médecin.
• Ne jamais tenter d’ouvrir un pack-batteries pour
quelque raison que ce soit.
Etiquettes figurant sur le chargeur et
le pack-batteries
Outre les symboles utilisés dans le présent manuel,
les étiquettes sur le chargeur et le pack-batteries
comportent les symboles suivants:
100%
Ne pas exposer à l’eau
Remplacer immédiatement
+40 ˚c
+4 ˚c
Charger uniquement entre 4 °C et 40 °C
Au moment de jeter un pack-batteries,
penser à notre environnement
Ne pas incinérer un pack-batteries
Contenu de l’emballage
L’emballage contient:
1 Radio/chargeur
2 Piles
1 Manuel d’instructions
1 Dessin éclaté
• Vérifier si l’outil, les pièces ou les accessoires ne
présentent pas de dommages dus au transport.
• Prendre le temps de lire et de comprendre à fond
le présent manuel avant de mettre votre outil en
marche.
Pack-batteries en charge
Description (fig. A)
100%
Pack-batteries chargé
Pack-batteries défectueux
Ne pas introduire d’objet conducteur
Votre radio/chargeur DC011 a été conçue pour
écouter les émissions de radio sur les chantiers et
pour des applications de chargement électrique.
Pour les transmissions radio, l’appareil pouvant
travailler sur secteur (à cordon) ou sur batterie (sans
fil), il est possible de l’utiliser à l’intérieur et à l’extérieur.
Pour les applications de chargement, l’appareil peut
être alimenté par les packs-batteries NiCd et NiMH
de DEWALT de 7,2 à 18 V.
33
FRANÇAIS
1
2
3
4
5
6
Bouton de réglage du volume
Sélecteur de mode
Sélection de station
Verrou
Affichage
Voyant rouge
Sécurité électrique
Contrôler que la tension du votre chargeur
corresponde à la tension secteur.
Ce chargeur à double isolation est
conforme à la norme EN 60335;
un branchement à la terre n’est donc
pas nécessaire.
Remplacement du cordon secteur ou de la fiche
Après le remplacement du cordon secteur ou de la
fiche, s’en débarrasser en songeant à la sécurité car
il est dangereux de réutiliser un cordon secteur ou
une fiche dont les conducteurs sont dénudés.
Câbles de rallonge
Ne pas utiliser de câble de rallonge sauf en cas de
nécessité absolue. Utiliser un câble de rallonge,
homologué et adapté pour la puissance absorbée
de votre chargeur (voir les caractéristiques
techniques). La section minimum du conducteur est
de 0,5 mm2 et la longueur maximum est de 30 m.
Mode d’emploi
• Toujours respecter les consignes de
sécurité et les règles en vigueur.
Ne pas charger le pack-batteries à des
températures ambiantes < 4 °C ou > 40 °C.
Température de charge recommandée:
environ 24 °C.
• Pour charger le pack-batteries (7), appuyez sur le
verrou (4) et ouvrez le couvercle (8) à l’arrière de
la radio/chargeur. Insérez le pack-batteries dans
la partie arrière de la radio/chargeur, comme
indiqué sur la figure, fermez le couvercle et
branchez la radio/chargeur dans la prise.
• Sélectionnez le mode de fonctionnement voulu à
l’aide du sélecteur (2). Le voyant rouge (6) se met
à clignoter. Au bout d’une heure environ, il cesse
de clignoter et reste allumé. Le chargeur passe
automatiquement au mode de compensation.
Au bout d’environ 4 heures, il passe finalement
au mode de maintien de charge. Le packbatteries peut être enlevé à tout moment ou
laissé connecté dans le chargeur indéfiniment.
• Le voyant rouge clignote rapidement pour
indiquer un problème de chargement.
Réintroduisez le pack-batteries ou en essayer un
autre. Si le problème persiste, faites tester votre
pack-batteries par un service agréé DEWALT.
• Parfois, quand le chargeur est utilisé avec
certaines sources d’énergie telles que les
groupes électrogènes ou les convertisseurs de
tension, le voyant rouge clignote deux fois et le
chargeur est coupé. Parfois, le phénomène se
répète. Cela indique un problème passager de la
source d’énergie. Dès que possible, le chargeur
retourne automatiquement au mode normal.
Mise au point automatique
Chargement du pack-batteries (fig. A & B)
Lors de la première charge, ou après un arrêt prolongé,
votre pack-batteries n’accepte que 80% de charge.
Après plusieurs cycles de charge - décharge,
votre pack-batteries atteindra sa pleine capacité.
Toujours vérifier la tension secteur avant de
procéder au chargement. Si la tension secteur est
présente et que le chargeur ne fonctionne pas,
envoyer votre chargeur à un Service agréé DEWALT.
En cours de charge, le chargeur et le pack-batteries
ont tendance à s’échauffer. Ceci est tout à fait
normal et ne constitue pas un signe de défectuosité.
34
Le mode de mise au point automatique
vous permettra de compenser ou
d’équilibrer les cellules individuelles du
pack-batteries à sa puissance-crête.
Les packs-batteries doivent être mis au
point tous les 10ème cycles de charge/
décharge ou lorsque le pack ne fournit
plus la même quantité de travail.
• Pour mettre votre pack-batterie au point, placez
la batterie sur le chargeur comme d’habitude.
Le voyant rouge clignote en continu pour
indiquer que le cycle de charge a démarré.
FRANÇAIS
• Lorsque le cycle de charge d’1 heure est
terminé, le voyant reste allumé et ne clignote
plus. Le pack est totalement chargé et peut être
utilisé à tout moment.
• Si le pack reste sur le chargeur au bout de la
charge initiale d’1 heure, le chargeur démarre
automatiquement le mode de mise au point.
Ce mode continue pendant 8 heures, mais le
pack-batterie peut être extrait à tout moment
pendant le mode de mise au point.
Chargement retardé
Lorsque le chargeur détecte un pack-batteries trop
chaud ou trop froid, le chargement de la batterie est
automatiquement retardé. Le chargeur retourne
automatiquement au mode normal lorsque le packbatteries a une température appropriée.
Ceci garantit une durée de vie prolongée du packbatteries. Le voyant rouge clignote à intervalles
longs; en mode de chargement retardé, le voyant
clignote rapidement.
Mise en marche et arrêt (fig. A)
• Pour allumer la radio, tournez le bouton du volume
(1) dans le sens des aiguilles d’une montre.
• Pour éteindre la radio, tournez le bouton du
volume (1) dans le sens inverse des aiguilles
d’une montre jusqu’à entendre un déclic.
Fonctions de programmation
La radio possède une mémoire pour enregistrer
l’heure et pré-régler vos stations de radio préférées.
Installation des piles (fig. C)
La mémoire est alimentée par des piles de type AA.
• Débloquez le verrou (4) pour ouvrir le couvercle
(8) à l’arrière de la radio.
• Retirez le couvercle du logement des piles (9).
• Insérez les piles. Vérifiez que les piles sont
placées dans le sens indiqué.
• Remettez le couvercle du logement des piles (9).
• Fermez le couvercle (8).
Programmation de l’horloge (fig. D)
• Allumez la radio.
• Appuyez sur le bouton (10) jusqu’à ce que
l’heure commence à clignoter dans l’affichage (5).
• Réglez l’heure à l’aide des touches (11 & 12).
• Appuyez sur le bouton (10) jusqu’à ce que
l’heure cesse de clignoter.
Programmation des stations de radio (fig. D)
4 stations de radio peuvent être enregistrées dans la
mémoire, sur les mode FM et AM.
• Allumez la radio.
• Recherchez la fréquence voulue comme décrit
ci-dessous.
• Appuyez sur la première des touches de mémoire
(13) et maintenez-la enfoncée. Le paramètre de
fréquence commence à clignoter dans l’affichage
(5). Maintenez la touche enfoncée jusqu’à ce que
le paramètre de fréquence cesse de clignoter.
• Répétez l’opération pour les autres stations.
Fonctionnement de la radio
Réglage du volume (fig. A)
• Tournez le bouton de réglage du volume (1) au
niveau désiré.
Sélection de mode (fig. A & D)
• Appuyez sur le bouton (2). Le mode passe de FM
à AM à AUX à chaque fois que vous appuyez sur
le bouton.
Sélection de station (fig. A & D)
• Tournez le sélecteur de station (3) sur la fréquence
désirée, qui est indiquée dans l’affichage (5).
• Vous pouvez aussi utiliser les touches (11 & 12)
pour régler la radio sur la fréquence voulue.
Recherche de station (fig. A & D)
• Appuyez sur l’une des touches (11 ou 12).
La radio recherchera la première station dont la
réception est acceptable et s’arrêtera sur cette
station.
Port auxiliaire (fig. E)
• Retirez le chapeau de protection du port auxiliaire
(14).
• Insérez le jack de sortie d’une source auxiliaire
dans le port.
• Sélectionnez le mode AUX.
35
FRANÇAIS
Source d’alimentation
L’appareil fonctionne avec une alimentation secteur
ou batterie. Il passe automatiquement de l’alimentation
CA (secteur) à l’alimentation CC (batterie).
Entretien
Votre outil DEWALT a été conçu pour durer longtemps
avec un minimum d’entretien. Son fonctionnement
satisfaisant dépend en large mesure d’un entretien
soigneux et régulier.
Nettoyage
• Débranchez l’appareil du secteur et retirez la
batterie avant de nettoyer son logement avec un
chiffon doux.
• Les fentes de ventilation doivent rester propres ;
nettoyez régulièrement le boîtier avec un chiffon
doux.
GARANTIE
• 30 JOURS D’ENGAGEMENT SATISFACTION •
Si, pour quelque raison que ce soit, votre
machine DEWALT ne vous donne pas entière
satisfaction, il suffit de la retourner avec tous ses
accessoires dans les 30 jours suivant son achat
à votre distributeur, ou à un centre de service
après-vente agréé pour un remboursement
intégral ou un échange. Pour la Belgique ou le
Luxembourg, retournez votre machine à
DEWALT. Munissez-vous d’une preuve d’achat.
• 1 AN DE MAINTENANCE GRATUITE •
Au cas où votre machine DEWALT nécessiterait
une révision ou des réparations dans les 12 mois
suivant son achat, cette opération sera effectuée
gratuitement dans un centre de service aprèsvente agréé sur présentation de la preuve d’achat.
Ce service comprend pièces et main-d’oeuvre
pour les machines, à l’exclusion des accessoires.
• 1 AN DE GARANTIE •
Pack-batteries rechargeable
Une batterie de longue durée doit être rechargée
quand elle ne fournit plus une alimentation suffisante
pour des travaux qui étaient auparavant effectués
facilement. Quand la batterie est en fin de vie utile,
jetez-la en respectant l’environnement.
• Épuisez entièrement la charge de la batterie, puis
retirez-la de l’outil.
• Les piles de NiCd et de NiMH sont recyclables.
Emportez-les chez votre concessionnaire ou à
votre station locale de recyclage. Les batteries
recueillies seront recyclées ou jetées comme il
convient.
36
Au cas où votre machine DEWALT présenterait
un défaut de fabrication dans les 12 premiers
mois suivant son achat, nous garantissons le
remplacement sans frais de toutes les pièces
défectueuses ou de l’unité entière, et ce à notre
discrétion, à condition que:
• la machine ait été utilisée correctement
• aucune personne non qualifiée n’ait tenté de
réparer la machine
• la preuve d’achat portant la date d’acquisition
soit fournie.
Pour obtenir l’adresse du distributeur DEWALT
ou du centre de service après-vente agréé le plus
proche, appeler le numéro dans la liste figurant
au dos du manuel. Comme alternative, une liste
de centres de service après-vente DEWALT
agréés et des renseignements plus détaillés sur
le service après-vente sont disponibles sur
l’Internet (www.2helpU.com).
ITALIANO
CARICABATTERIA / RADIO DC011
Congratulazioni!
Dichiarazione CE di conformità
Siete entrati in possesso di un utensile DEWALT.
Anni di esperienza, continui miglioramenti ed
innovazioni tecnologiche fanno dei prodotti DEWALT
uno degli strumenti più affidabili per l’utilizzatore
professionale.
Dati tecnici
Alimentazione
Tensione di rete
Tensione batteria
Tipo batterie
Tempo di carica (circa)
Corrente di carica
modo normale
modo equalizzazione
modo conservazione di carica
Peso
Fusibili:
Modelli da 230 V
DC011
CA/CC
VAC 230
VDC 7,2 - 18
NiCd/NiMH
min 60/70
A
mA
mA
kg
2,8
150
63
6,4
DC011
DEWALT dichiara che gli elettroutensili sono stati
costruiti in conformità alle norme: 89/336/EEC,
73/23/EEC, EN 60065, EN 50081, EN 50082,
EN 55013, EN 55020, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
Per ulteriori informazioni, contattare DEWALT nel
indirizzo qui sotto o consultare il retro del presente
manuale.
Direttore ricerca e sviluppo
Horst Großmann
10 A
I seguenti simboli vengono usati nel presente
manuale:
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germania
Indica rischio di infortunio, pericolo di
morte o danno all’apparecchio qualora
non ci si attenga alle istruzioni contenute
nel presente manuale.
Indica pericolo di scossa elettrica.
37
ITALIANO
Norme generali di sicurezza
Durante l’utilizzo di utensili elettrici adottate
sempre le elementari norme di sicurezza atte a
ridurre i rischi d’incendio, scariche elettriche e
ferimenti.
Prima di adoperare l’utensile, leggere attentamente
le istruzioni di cui al presente manuale.
Conservare questo manuale di istruzioni per
successive consultazioni.
Norme generali
1 Tenere pulita l’area di lavoro
Ambienti e banchi di lavoro in disordine possono
essere causa d’incidenti.
2 Tenere presenti le caratteristiche
dell’ambiente di lavoro
Tenere ben illuminata l’area di lavoro
(250 – 300 Lux). Non usare l’utensile se sussiste
il rischio d’incendio o esplosione, per es. in luoghi
con atmosfera gassosa o infiammabile.
3 Proteggersi dalle scariche elettriche
Evitare il contatto con oggetti collegati a terra
(per es. tubi, termosifoni, cucine e frigoriferi).
Durante impieghi estremi (per es. alto livello di
umidità, polvere metallica, ecc.) si può aumentare
la sicurezza elettrica collegando in serie un
trasformatore d’isolamento o un interruttore di
dispersione a terra (FI).
4 Tenere i bambini lontani dall’area di lavoro
Non permettere a bambini, altre persone o
animali di avvicinarsi alla zona di lavoro, toccare
l’utensile o il cavo di alimentazione.
5 Usare l’utensile adatto
L’utilizzo previsto è indicato nel presente manuale.
Non forzare utensili e accessori di potenza limitata
impiegandoli per lavori destinati ad utensili di
maggiore potenza. L’utensile funzionerà meglio e
in modo più sicuro alla velocità per cui è stato
realizzato. Non forzare l’utensile.
Attenzione! L’uso di accessori o attrezzature
diversi o l’impiego del presente utensile per scopi
diversi da quelli indicati nel presente manuale
d’uso comportano il rischio di infortuni.
6 Controllare che non vi siano parti danneggiate
Prima dell’utilizzo controllare scrupolosamente
che non vi siano parti danneggiate e che
l’utensile sia in grado di funzionare correttamente.
38
Controllare l’allineamento delle parti mobili
assicurandosi che non vi siano grippaggi, danni
ai componenti o ai supporti, e altre condizioni che
possono compromettere il buon funzionamento
dell’utensile. Dispositivi di sicurezza e altre parti
difettose devono essere riparati o sostituiti
secondo le modalità previste.
Non utilizzare l’utensile se l’interruttore è difettoso;
farlo riparare presso un centro di assistenza
DEWALT autorizzato.
7 Riporre gli utensili dopo l’uso
Riporre gli utensili elettrici in luogo sicuro e ben
asciutto, fuori dalla portata dei bambini.
8 Gli utensili vanno trattati con cura
Tenere gli accessori sempre ben affilati e puliti
per un migliore e più sicuro utilizzo. Osservare le
istruzioni per la lubrificazione e la sostituzione degli
accessori. Mantenere le impugnature e gli
interruttori asciutti, puliti e senza tracce di olio
o grassi.
9 Riparazioni
Il presente utensile è conforme alle principali
norme di sicurezza vigenti. Per le riparazioni,
rivolgersi ai centri di assistenza autorizzati
DEWALT. Le riparazioni devono essere eseguite
soltanto da personale qualificato e con pezzi di
ricambio originali, per evitare di esporre gli utenti
a considerevoli rischi.
Istruzioni di sicurezza per utensili con
alimentazione elettrica
10 Prolunghe
Ispezionare la prolunga prima dell’uso e sostituirla
se è danneggiata. Quando l’utensile viene
impiegato all’esterno, usare unicamente le
prolunghe per uso esterno.
11 Scollegare l’utensile
Spegnere l’utensile ed attendere il suo arresto
completo prima di lasciarlo incustodito.
Estrarre la spina dalla presa di alimentazione
quando l’utensile non è in uso, o prima di
cambiare pezzi, accessori o complementi o
prima di eseguire lavori di manutenzione.
12 Non sottoporre il cavo elettrico a
sollecitazioni eccessive
Non trasportare mai l’utensile afferrandolo per il
cavo. Non tirare mai il cavo per estrarlo dalla presa.
ITALIANO
Proteggere il cavo dal calore ed evitarne il
contatto con olio e bordi taglienti.
Non caricate batterie danneggiate;
sostituitele immediatamente
Istruzioni di sicurezza per utensili a batteria
Leggete il manuale di istruzioni prima di
mettere in funzione
13 Rimuovere il gruppo batterie
Spegnere l’utensile ed attendere il suo arresto
completo prima di lasciarlo incustodito. Estrarre il
gruppo batterie quando non è in uso, prima di
cambiare pezzi, accessori o complementi o
prima di eseguire interventi di manutenzione.
Usate solamente batterie DEWALT.
Altri tipi di batterie potrebbero bruciare
causando ferimenti e danni personali
Non usare in ambiente umido
Norme di sicurezza specifiche per batterie
Pericolo d’incendio! Evitare che il metallo
faccia cortocircuito con i contatti di un
gruppo batteria non installato.
Non riporre né trasportare il gruppo
batteria senza il cappuccio di protezione
sopra i contatti.
• Il liquido delle batterie, una soluzione al 25-30%
di idrossido di potassio, può essere pericoloso.
In caso di contaminazione della pelle, lavare
immediatamente con abbondante acqua, quindi
neutralizzare l’azione con una soluzione
leggermente acida come succo di limone o
aceto. In caso di contatto con gli occhi,
risciacquare abbondantemente con acqua pulita
per 10 minuti almeno. Rivolgersi a un medico.
• Non cercare mai, per alcun motivo, di aprire il
gruppo batterie.
Etichette sul caricabatterie e sul gruppo batterie
I seguenti simboli sono indicati nelle etichette sul
caricabatterie e sul gruppo batterie:
100%
Batteria sotto carica
Sostituite immediatamente il cavo
danneggiato
+40 ˚c
+4 ˚c
Temperatura di carica tra 4 °C e 40 °C
Al termine della durata utile del gruppo
batterie, eliminarlo con le dovute
precauzioni per l’ambiente
Non incenerire il gruppo batterie
Contenuto dell’imballo
L’imballo comprende:
1 Caricabatteria / radio
2 Pile
1 Manuale istruzione
1 Disegno esploso
• Accertarsi che l’utensile, i componenti o gli
accessori non abbiano subito danni durante il
trasporto.
• Leggere a fondo, con calma e con la massima
attenzione il presente manuale prima di mettere
in funzione l’utensile.
100%
Batteria carica
Batteria difettosa
Non toccate con oggetti conduttori
Descrizione (fig. A)
Il caricabatteria / radio DC011 può essere utilizzato
come radio presso i cantieri edili e per operazioni
di carica.
Per le trasmissioni radiofoniche, l’utensile può essere
alimentato sia dalla rete principale (con il filo) che
dalla batteria (cordless) e può essere usato
all’esterno o all’interno.
39
ITALIANO
Usato come caricabatteria, consente di caricare
batterie DEWALT NiCd e NiMH con tensione
compresa tra 7,2 e 18 V.
1 Regolazione del volume
2 Selettore modalità
3 Selettore emittente
4 Fermo
5 Display
6 Indicatore di carica (rosso)
Norme di sicurezza elettrica
Assicurarsi che la tensione del caricabatterie
corrisponda a quella erogata dalla rete.
Il caricabatterie DEWALT è fornito di
doppio isolamento, in ottemperanza alla
norma EN 60335, per le quale non è
richiesta la messa a terra.
Sostituzione del cavo o della spina
Quando occorre sostituire la spina, smaltire la spina
vecchia in modo appropriato; è pericoloso inserire
una spina con i conduttori di rame scoperti in una
presa di corrente sotto tensione.
Impiego di una prolunga
In caso di impiego di una prolunga, quest’ultima
dovrà essere di tipo omologato, e di dimensione
idonee a garantire l’alimentazione elettrica del
caricabatterie (vedere le caratteristiche tecniche).
La dimensione minima del conduttore è 0,5 mm2.
Se si utilizza un avvolgitore, estrarre il cavo per
l’intera lunghezza.
Istruzioni per l’uso
• Osservare sempre le istruzioni per la
sicurezza e le normative vigenti.
Carica gruppo batterie (fig. A & B)
Quando la carica è effettuata per la prima volta,
o dopo un periodo prolungato di immagazzinamento,
il gruppo batterie raggiunge solo l’80% della carica.
Dopo vari cicli di carica e scarica, il gruppo batterie
raggiunge il massimo della capacità di carica.
Controllare sempre la rete prima di caricare il gruppo
batterie. Se c’e’ tensione, ma il gruppo batterie non
si carica, affidare il caricabatterie a un Riparatore
Autorizzato DEWALT.
40
Durante la carica, il caricabatterie e il gruppo batterie
possono risultare caldi al tatto. Si tratta di una
condizione normale, che non indica alcun inconveniente.
Non caricare il gruppo batterie a
temperature ambiente < 4 °C o > 40 °C.
Temperatura di carica consigliata: circa
24 °C.
• Per caricare il gruppo batterie (7), premere il fermo
(4) e aprire il coperchio (8) sul lato posteriore del
caricabatteria/radio. Inserire il gruppo batteria sul
lato posteriore del caricabatteria/radio come
mostrato, chiudere il coperchio e inserire il
caricabatteria/radio nella presa.
• Impostare il selettore (2) sulla modalità operativa
desiderata. A questo punto l’indicatore rosso di
carica (6) inizia a lampeggiare. Dopo circa un’ora
cessa di lampeggiare e rimane acceso. Ciò significa
che il gruppo batterie è ora completamente caricato
e che il caricabatteria passerà automaticamente
sul modo di equalizzazione. Dopo circa 4 ore,
il caricabatteria passerà al modo conservazione
di carica. Il gruppo batterie si può estrarre in
qualsiasi momento o si può lasciare
indefinitamente nel caricabatteria collegato.
• L’indicatore di carica di colore rosso lampeggia
rapidamente per segnalare un problema di
carica. Reinserire il gruppo batterie o provare con
un gruppo sostitutivo. Se il problema persiste,
far controllare il caricabatteria presso un centro di
assistenza DEWALT autorizzato.
• Se il caricabatteria è collegato a sorgenti elettriche
quali generatori o invertitori c.c/c.a., l’indicatore
rosso di carica potrà lampeggiare due volte,
spegnersi e quindi ripetere la segnalazione,
per indicare un problema temporaneo nella
sorgente di alimentazione. Il caricabatteria
passerà quindi di nuovo automaticamente al
funzionamento normale.
Messa a punto automatica
La messa a punto automatica
equilibrerà o bilancerà le singole pile
del gruppo batteria alla capacità
massima.
ITALIANO
I gruppi batterie devono essere messi
a punto durante la notte dopo ogni
decimo ciclo di carica/ricarica oppure
ogniqualvolta il gruppo non ha più lo
stesso rendimento.
• Per mettere a punto il gruppo batteria, collocare
la batteria nel caricabatteria, come di consueto.
La luce rossa lampeggerà ininterrottamente
indicando che il ciclo di carica è cominciato.
• Quando il ciclo di carica di 1 ora è completo,
la luce rimane accesa ininterrottamente senza
lampeggiare. Il gruppo è completamente carico
e può adesso essere usato.
• Se il gruppo batteria viene lasciato nel caricabatteria
dopo l’ora di carica iniziale, il caricabatteria
avvierà automaticamente il modo di messa a
punto. Questo modo continuerà per 8 ore, ma il
gruppo batteria può essere rimosso in qualsiasi
momento durante il modo di messa a punto.
Raffreddamento/riscaldamento batteria
Se il caricabatterie rileva che la batteria è calda o
fredda, esso commuta automaticamente nel modo
di raffreddamento/riscaldamento batteria,
sospendendo l’operazione di carica per il tempo
necessario al raffreddamento/riscaldamento.
Quindi il caricabatterie riprende l’operazione di
carica. Ciò consente di sfruttare al massimo la
durata della batteria. L’indicatore rosso di carica
lampeggia lungamente, quindi brevemente nel modo
di raffreddamento/riscaldamento batteria.
Accensione e spegnimento (fig. A)
• Per accendere la radio, girare in senso orario il
comando del volume (1).
• Per spegnere la radio, girare in senso antiorario
l’interruttore del volume (1) finché non scatta in
posizione.
Funzioni di programmazione
La radio ha una memoria che consente di memorizzare
l’orario e preimpostare le stazioni radiofoniche preferite.
Installazione delle batterie (fig. C)
La memoria usa batterie di tipo AA.
• Sganciare il fermo (4) e aprire il coperchio (8) sul
lato posteriore della radio.
• Levare il coperchio del vano delle batterie (9).
• Inserire le batterie. Accertarsi che le batterie
siano posizionate come indicato.
• Reinstallare il coperchio del vano delle batterie (9).
• Chiudere il coperchio (8).
Programmazione dell’orologio (fig. D)
• Accendere la radio.
• Premere il pulsante (10) finché sul display non
lampeggia l’orario (5).
• Usare i tasti (11 & 12) per impostare l’orario.
• Premere il pulsante (10) finché l’orario non smette
di lampeggiare.
Programmazione delle emittenti radiofoniche (fig. D)
La memoria consente di salvare quattro diverse
emittenti, sia in modulazione FM che AM.
• Accendere la radio.
• Impostare la frequenza desiderata come
descritto sopra.
• Tenere premuto il primo dei tasti di memoria (13).
Sul display (5) comincia a lampeggiare la frequenza
impostata. Continuare a premere il tasto finché il
valore non smette di lampeggiare.
• Ripetere la stessa procedura per le altre stazioni.
Funzionamento della radio
Regolazione del volume (fig. A)
• Ruotare la manopola di regolazione del volume
(1) sul livello desiderato.
Selezione della modalità (figg. A & D)
• Premere il pulsante (2). La modalità passa da FM
ad AM e AUX ogni volta che si preme il pulsante.
Selettore emittenti (figg. A & D)
• Ruotare il selettore di emittenti (3) sulla modulazione
di frequenza desiderata, indicata sul display (5).
• Altrimenti, usare i tasti (11 & 12) per impostare la
frequenza desiderata.
Ricerca emittenti (figg. A & D)
• Premere uno dei tasti (11 o 12). La radio cerca la
prima stazione con un segnale di ricezione chiaro
e si ferma non appena la trova.
Porta ausiliaria (fig. E)
• Rimuovere il tappo di protezione dalla porta
ausiliaria (14).
41
ITALIANO
• Inserire lo spinotto di uscita da una sorgente
ausiliaria alla porta.
• Selezionare la modalità AUX.
Alimentazione
Questo utensile funziona con l’alimentazione di rete
o a batteria. L’utensile passa automaticamente
dall’alimentazione CA (di rete) all’alimentazione CC
(a batteria).
Manutenzione
Il Vostro Elettroutensile DEWALT è stato studiato per
durare a lungo richiedendo solo la minima
manutenzione. Per prestazioni sempre soddisfacenti
occorre avere cura dell’utensile e sottoporlo a
manutenzione periodica.
Pulitura
• Staccare l’utensile dall’alimentazione ed estrarre
la batteria prima di pulire l’alloggiamento con un
panno morbido.
• Tenere le fessure di ventilazione libere e pulire
regolarmente l’alloggiamento con un panno
morbido.
Utensili inutilizzabili e tutela
ambientale
Per garantire l’eliminazione degli utensili non più
utilizzabili nel rispetto dell’ambiente, si consiglia di
portare il vostro vecchio utensile presso una delle
Filiali dirette di Assistenza DEWALT, che disporranno
della loro eliminazione nel rispetto dell’ambiente.
Batteria ricaricabile
Una batteria a lunga durata va ricaricata quando non
genera più una potenza sufficiente a completare
le funzioni che prima venivano eseguite facilmente.
Le batterie scariche vanno smaltite rispettando
l’ambiente.
• Esaurire completamente la carica della batteria
prima di estrarla dall’utensile.
42
• Le batterie al NiCd e NiMH sono riciclabili e
vanno consegnate al concessionario o portate
presso un impianto di riciclaggio di zona. Le
batterie così raccolte vengono riciclate o smaltite
nel rispetto delle normative vigenti.
ITALIANO
GARANZIA
• GARANZIA DI 30 GIORNI DI TOTALE
SODDISFAZIONE •
Se non siete completamente soddisfatti delle
prestazioni del vostro utensile DEWALT, potrete
restituirlo entro 30 giorni dalla data di acquisto,
presso una nostra filiale di assistenza per
ottenere il rimborso o il cambio dell’utensile,
presentando debita prova dell’avvenuto acquisto.
• MANUTENZIONE GRATUITA PER UN ANNO •
L’eventuale manutenzione o assistenza
necessaria per il vostro utensile DEWALT nei
primi 12 mesi dalla data di acquisto sarà
effettuata gratuitamente da parte del Centro
Assistenza autorizzato su presentazione della
prova di acquisto. Sono esclusi gli accessori.
• GARANZIA TOTALE DI UN ANNO •
Se il vostro prodotto DEWALT non risultasse
pienamente conforme alle caratteristiche di
funzionamento o presentasse difetti di
lavorazione o vizi di materiale, entro 12 mesi dalla
data di acquisto, provvederemo alla sostituzione
gratuita delle parti difettose o a nostro giudizio,
alla sostituzione gratuita dimostrato che:
• Il prodotto venga ritornato al centro di
assistenza DEWALT, con la prova della data di
acquisto (bolla, fattura o scontrino fiscale).
• Il prodotto non abbia subito abusi ed il difetto
non sia stato causato da incuria.
• Il prodotto non abbia subito tentativi di
riparazione da persone non facenti parte del
nostro personale di assistenza o, all’estero, dal
nostro staff distributivo.
Contattare la Sede Centrale DEWALT per
ottenere l’indirizzo del Centro di Assistenza
Tecnica più vicino (si prega di consultare il retro
del presente manuale). In alternativa, sul nostro
sito Internet www.2helpU.com, è disponibile un
elenco dei Centri di Assistenza Tecnica DEWALT,
completo di dettagli sul servizio assistenza
post-vendita.
43
NEDERLANDS
RADIO/OPLADER DC011
Gefeliciteerd!
EG-Verklaring van overeenstemming
U heeft gekozen voor een machine van DEWALT.
Jarenlange ervaring, voortdurende produktontwikkeling
en innovatie maken DEWALT tot een betrouwbare
partner voor de professionele gebruiker.
Technische gegevens
Voeding
Netspanning
Accuspanning
Type accu
Oplaadduur (ca.)
Laadstroom
laadstand
compensatiestand
druppellaadstand
Gewicht
Zekeringen:
230 V machines
DC011
Wisselstroom/Gelijkstroom
VAC 230
VDC 7,2 - 18
NiCd/NiMH
min 60/70
A
mA
mA
kg
2,8
150
63
6,4
Neem voor meer informatie contact op met
DEWALT, zie het adres hieronder of op de
achterkant van deze handleiding.
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
10 A
In deze handleiding worden de volgende
pictogrammen gebruikt:
Duidt op mogelijk lichamelijk letsel,
levensgevaar of kans op beschadiging
van de machine indien de instructies in
deze handleiding worden genegeerd.
Geeft elektrische spanning aan.
44
DC011
DEWALT verklaart dat deze elektrische machines in
overeenstemming zijn met: 89/336/EEC, 73/23/EEC,
EN 60065, EN 50081, EN 50082, EN 55013,
EN 55020, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
NEDERLANDS
Veiligheidsinstructies
Neem bij het gebruik van elektrische machines
altijd de plaatselijk geldende veiligheidsvoorschriften in acht in verband met brandgevaar, gevaar voor elektrische schokken en
lichamelijk letsel.
Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door
voordat u met de machine gaat werken.
Bewaar deze instructies zorgvuldig!
Algemeen
1 Zorg voor een opgeruimde werkomgeving
Een rommelige werkomgeving kan tot
ongelukken leiden.
2 Houd rekening met omgevingsinvloeden
Zorg dat de werkomgeving goed is verlicht (250 –
300 Lux). Gebruik de machine niet op plaatsen
waar brand- of explosiegevaar bestaat, b.v. in de
buurt van brandbare vloeistoffen of gassen.
3 Bescherming tegen elektrische schok
Vermijd lichamelijk contact met geaarde
voorwerpen (bijv. buizen, radiatoren, fornuizen en
koelkasten). Bij gebruik onder extreme werkomstandigheden (bijv. hoge vochtigheid,
ontwikkeling van metaalstof, enz.) kan de
elektrische veiligheid door een scheidingstransformator of een aardlek-(FI)-schakelaar voor
te schakelen, verhoogd worden.
4 Houd kinderen uit de buurt
Houd kinderen, bezoekers en dieren buiten het
werkgebied en laat ze de machine of de
elektriciteitskabel niet aanraken.
5 Gebruik de juiste machine
Het gebruik volgens bestemming is beschreven
in deze handleiding. Gebruik geen lichte machine
of hulpstukken voor het werk van zware machines.
De machine werkt beter en veiliger indien u deze
gebruikt voor het beoogde doel. Overbelast de
machine niet.
Waarschuwing! Gebruik ter voorkoming van
lichamelijk letsel uitsluitend de in deze
gebruiksaanwijzing aanbevolen accessoires en
hulpstukken. Gebruik de machine uitsluitend
volgens bestemming.
6 Controleer de machine op beschadigingen
Controleer de machine vóór gebruik zorgvuldig
op beschadigingen om er zeker van te zijn dat
deze naar behoren zal functioneren.
Controleer of de bewegende delen niet klemmen,
verdraaid of gebroken zijn. Ga na of de
accessoires en hulpstukken correct zijn
gemonteerd en of aan alle andere voorwaarden
voor een juiste werking is voldaan. Ga bij
vervanging of reparatie van beschadigde
veiligheidsinrichtingen of defecte onderdelen te
werk zoals aangegeven.
Gebruik geen machine waarvan de schakelaar
defect is. Laat de schakelaar vervangen door een
erkend DEWALT Service-center.
7 Berg de machine veilig op
Indien niet in gebruik, dienen machines te worden
opgeborgen in een droge, afsluitbare plaats,
buiten bereik van kinderen.
8 Onderhoud de machine met zorg
Houd de machine schoon om beter en veiliger te
kunnen werken. Houdt u aan de instructies met
betrekking tot het onderhoud en het vervangen
van accessoires. Houd de handgrepen en
schakelaars droog en vrij van olie en vet.
9 Reparaties
Deze machine voldoet aan alle geldende
veiligheidsvoorschriften. Wendt u voor reparaties
tot een erkend DEWALT Service-center
Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd
door bevoegde vakmensen en met behulp van
originele reserveonderdelen; anders kan er een
aanzienlijk gevaar voor de gebruiker ontstaan.
Veiligheidsinstructies voor machines op
netspanning
10 Verlengsnoeren
Inspecteer voor gebruik het verlengsnoer.
Vervang het snoer indien het beschadigd is.
Maak bij gebruik buitenshuis uitsluitend gebruik
van verlengsnoeren die geschikt zijn voor gebruik
buitenshuis en als zodanig zijn gemerkt.
11 Stekker uit stopcontact verwijderen
Schakel de machine uit en wacht totdat de
machine volledig tot stilstand is gekomen voordat
u deze achterlaat. Verwijder de stekker uit het
stopcontact als u de machine niet gebruikt,
voordat u gereedschappen, accessoires of
onderdelen van de machine verwisselt en
voordat u onderhoud aan de machine uitvoert.
12 Misbruik het snoer niet
Draag de machine nooit aan het netsnoer.
45
NEDERLANDS
Trek niet aan het snoer om de stekker uit het
stopcontact te verwijderen. Houd het snoer uit
de buurt van warmtebronnen, olie en scherpe
randen.
Niet met geleidende voorwerpen aan de
contactpunten komen
Geen beschadigde accu’s laden
Veiligheidsinstructies voor machines op
accuspanning
Lees voor het gebruik de handleiding
13 Verwijder de accu
Schakel de machine uit en wacht totdat de
machine volledig tot stilstand is gekomen voordat
u deze achterlaat. Verwijder de accu als u de
machine niet gebruikt, voordat u gereedschappen,
accessoires of onderdelen van de machine
verwisselt en voordat u onderhoud aan de
machine uitvoert.
Gebruik de oplader uitsluitend voor
DEWALT-accu’s; andere accu’s kunnen
barsten en letsel of schade veroorzaken
Niet aan water blootstellen
Extra veiligheidsrichtlijnen voor accu’s
Brandgevaar! Voorkom kortsluiting
tussen de contactpunten van een losse
accu. Bewaar of verplaats de accu niet
zonder dat de meegeleverde afdekdop
over de contactpunten is geplaatst.
• De accuvloeistof bestaat uit een 25-30 %
oplossing van kalium hydroxide en kan gevaarlijk
zijn. Indien accuvloeistof met de huid in aanraking
is gekomen, spoel dan de huid onmiddellijk met
water af. Neutraliseer de vloeistof met een zwak
zuur zoals citroensap of azijn. Indien de
accuvloeistof in de ogen is gekomen, spoel de
ogen dan gedurende minimaal 10 minuten met
schoon stromend water. Raadpleeg vervolgens
een arts.
• Probeer nooit een accu open te maken.
Labels op de oplader en op de accu
De labels op de oplader en op de accu laten de
volgende pictogrammen zien:
Beschadigd snoer direct laten vervangen
+40 ˚c
+4 ˚c
Alleen laden bij temperaturen tussen
4 °C en 40 °C
Versleten accu’s dienen op
milieubewuste wijze te worden verwerkt
Verbrand de accu nooit
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Radio/oplader
2 Batterijen
1 Handleiding
1 Onderdelentekening
• Controleer de machine, losse onderdelen en
accessoires op transportschade.
• Lees deze handleiding rustig en zorgvuldig door
voordat u met de machine gaat werken.
100%
Laadproces op gang
100%
Laadproces beëindigd
Accu defect
46
Beschrijving (fig. A)
Uw DC011 radio/oplader is ontworpen voor het
afspelen van radio-uitzendingen op
bouwwerkplaatsen, alsmede voor oplaadddoeleinden.
Voor radio-uitzendingen kan de machine, gevoed via
het elektriciteitsnet (met snoer) of een accu
(snoerloos), zowel buiten als binnen worden gebruikt.
NEDERLANDS
Voor oplaaddoeleinden is de machine geschikt voor
DEWALT NiCd- en NiMH-accu’s van 7,2 tot 18 V.
1 Volumeregeling
2 Bandkeuzeschakelaar
3 Afstemknop
4 Vergrendeling
5 Display
6 Oplaadindicatie (rood)
Elektrische veiligheid
Controleer of de ingangsspanning van de oplader
overeenkomt met uw netspanning.
Uw DEWALT-oplader is dubbel
geïsoleerd overeenkomstig EN 60335.
Vervangen van het snoer of de stekker
Als de stekker of het snoer wordt vervangen,
moet de oude stekker c.q. het oude snoer worden
weggegooid. Het is gevaarlijk om de stekker van een
los snoer in het stopcontact te steken.
Gebruik van verlengsnoeren
Gebruik verlengsnoeren alleen in uiterste noodzaak.
Gebruik een goedgekeurd snoer dat beantwoordt
aan het vermogen van de oplader (zie technische
gegevens). De minimum geleiderdikte is 0,5 mm2;
de maximum snoerlengte is 30 m.
Aanwijzingen voor gebruik
• Neem altijd de veiligheidsinstructies in acht
en houdt u aan de geldende voorschriften.
Accu (fig. A & B)
Opladen
Als u de accu voor de eerste keer of na langdurige
opslag oplaadt, zal deze slechts voor ca. 80%
worden opgeladen. Na een aantal laad- en ontlaadcycli wordt de accu echter compleet opgeladen.
Controleer altijd de netspanning, voordat u de accu
oplaadt. Als de netspanning normaal aanwezig is,
maar de accu niet wordt opgeladen, breng dan uw
oplader naar een erkend DEWALT Service-center.
Tijdens het opladen kunnen oplader en accu warm
aanvoelen. Dit is normaal en duidt niet op een defect.
Laad de accu niet op bij omgevingstemperaturen < 4 °C of > 40 °C.
Aanbevolen oplaadtemperatuur: ca. 24 °C.
• Druk voor het opladen van de accu (7) de
vergrendeling (4) in en open het deksel (8) aan de
achterkant van de radio/oplader. Plaats de accu
zoals weergegeven in de achterkant van de
radio/oplader, sluit het deksel en steek de
stekker van de radio/oplader in het stopcontact.
• Kies met behulp van de selector (2) de gewenste
functie. De rode oplaad-indicatie (6) begint te
knipperen. Na ca. 1 uur stopt het knipperen en
brandt de indicatie continu. De accu is nu
volledig opgeladen en de oplader schakelt
automatisch over naar de compensatiestand.
Na ongeveer 4 uur schakelt de oplader
uiteindelijk naar de druppellaadstand. De accu
kan op elk gewenst moment uit de oplader
worden gehaald of voor onbepaalde tijd in de op
het net aangesloten oplader blijven zitten.
• De rode oplaad-indicatie begint snel te knipperen
als het laden problemen oplevert. Steek de accu
opnieuw in de oplader of probeer een andere
accu. Breng, indien nodig, uw oplader naar een
erkend DEWALT Service-center.
• Sommige energiebronnen (zoals generatoren of
spanningsomvormers) kunnen tijdelijke
laadproblemen veroorzaken. De rode oplaadindicatie knippert dan tweemaal snel en de
oplader schakelt uit. Dit kan meerdere malen
voorkomen. Zodra het mogelijk is, schakelt de
oplader automatisch weer naar de laadstand.
Automatische regeneratie
In de automatische regeneratiestand
worden de individuele cellen in de
accu gecompenseerd of gebalanceerd op de maximale capaciteit van
de accu. Accu’s worden iedere nacht
geregenereerd of na iedere 10de laad/
ontlaad-cyclus of wanneer de accu
niet meer dezelfde prestatie levert.
• Voor het regenereren van uw accu plaatst u de
accu in de oplader. Het rode lampje zal continu
gaan knipperen om aan te geven dat de laadcyclus
is begonnen.
47
NEDERLANDS
• Na de 1 uur durende laadcyclus, zal het lampje
continu branden en niet langer knipperen. De
accu is volledig opgeladen en is klaar voor gebruik.
• Als de accu langer dan 1 uur in de oplader blijft
zitten, start de oplader automatisch de
regeneratiefunctie op. Deze functie duurt
maximaal 8 uur, maar de accu kan op ieder
willekeurig moment tijdens de regeneratiefunctie
worden verwijderd.
Vertraagd opladen van hete/koude accu’s
Wanneer een te hete of te koude accu in de oplader
wordt geplaatst, wordt het oplaadproces automatisch
uitgesteld. Als de accu een geschikte temperatuur
heeft bereikt, schakelt de oplader automatisch over
naar de laadstand. Hierdoor wordt een lange
levensduur van de accu gegarandeerd. De rode
oplaad-indicatie knippert langzaam; gedurende de
vertragingstijd knippert de indicatie snel.
In- en uitschakelen (fig. A)
• Om de radio in te schakelen draait u de
schakelaar (1) naar rechts.
• Om de radio uit te schakelen draait u de
schakelaar (1) naar links totdat hij op zijn plaats
vastklikt.
Programmeerfuncties
De radio heeft een geheugen voor het instellen van
de tijd en het voorprogrammeren van uw favoriete
radiostations.
Installeren van de batterijen (fig. C)
Het geheugen werkt op batterijen maat AA.
• Ontkoppel de vergrendeling (4) om het deksel (8)
aan de achterkant van de radio te openen.
• Verwijder het deksel van het batterijcompartiment
(9).
• Plaats de batterijen. Zorg ervoor dat de batterijen
worden geplaatst zoals aangegeven.
• Breng het deksel van het batterijcompartiment (9)
weer aan.
• Sluit het deksel (8).
Programmeren van de machine (fig. D)
• Schakel de radio in.
• Druk op de knop (10) totdat de tijd op de display
(5) begint te knipperen.
48
• Gebruik de toetsen (11 & 12) om de tijd in te stellen.
• Druk op de knop (10) totdat de tijd stopt met
knipperen.
Programmeren van radiostations (fig. D)
Het geheugen kan 4 verschillende radiostations
opslaan van zowel de FM- als de AM-band.
• Schakel de radio in.
• Stel de gewenste frequentie in zoals hieronder
beschreven.
• Houd de eerste van de geheugentoetsen (13)
ingedrukt. De ingestelde frequentie begint te
knipperen op de display (5). Blijf de toets ingedrukt
houden totdat de instelling stopt met knipperen.
• Herhaal dit voor de andere stations.
Bediening van de radio
Volumeregeling (fig. A)
• Draai de volumeregeling (1) naar het gewenste
niveau.
Bandkeuze (fig. A & D)
• Druk op de knop (2). Iedere keer als de knop
wordt ingedrukt verspringt de functie cyclisch
van FM via AM naar AUX.
Afstemming (fig. A & D)
• Draai de afstemknop (3) naar de gewenste
frequentie zoals aangegeven op de display (5).
• Gebruik als alternatief de toetsen (11 & 12) om
de gewenste frequentie in te stellen.
Zoekfunctie (fig. A & D)
• Druk een van de toetsen (11 of 12) in.
De radio zoekt naar het eerste station met
acceptabele ontvangst en stopt bij dat station.
AUX-ingang (fig. E)
• Verwijder de afdekdop van de AUX-ingang (14).
• Steek de uitgangsplug van een externe bron in
de ingang.
• Kies de AUX-functie.
Voeding
De machine wordt via het elektriciteitsnet of via de
accu gevoed. De machine schakelt automatisch
tussen voeding door wisselstroom (elektriciteitsnet)
en gelijkstroom (accu).
NEDERLANDS
Onderhoud
Uw DEWALT-machine is ontworpen om gedurende
lange tijd probleemloos te functioneren met een
minimum aan onderhoud. Een juiste behandeling en
regelmatige reiniging van de machine garanderen
een hoge levensduur.
Reiniging
• Haal de stekker van de machine uit het
stopcontact en verwijder de accu voordat u de
kast met een zachte doek gaat reinigen.
• Houd de ventilatiesleuven schoon en reinig de
behuizing regelmatig met een zachte doek.
Gebruikte machines en het milieu
Wanneer uw oude machine aan vervanging toe is,
breng deze dan naar een DEWALT Service-center
waar de machine op milieuvriendelijke wijze zal
worden verwerkt.
Oplaadbare accu
Een accu met een lange levensduur moet worden
opgeladen als deze niet meer voldoende voeding
levert bij werkzaamheden die eerder probleemloos
werden uitgevoerd. Voer de accu aan het einde van
de technische levensduur op een milieuvriendelijke
manier af.
• Laat de accu volledig leeglopen en verwijder hem
vervolgens uit de machine.
• NiCd- en NiMH-accu’s zijn geschikt voor
hergebruik. Breng ze naar uw handelaar of uw
plaatselijke verwerkingscentrum. De ingezamelde
accu’s worden dan op een milieuvriendelijke
manier gerecycled of afgevoerd.
GARANTIE
• 30 DAGEN „NIET GOED, GELD TERUG“
GARANTIE •
Indien uw DEWALT elektrisch gereedschap om
welke reden dan ook niet geheel aan uw
verwachtingen voldoet, stuurt u het dan compleet
zoals bij aankoop binnen 30 dagen terug naar
DEWALT, samen met uw aankoopbewijs en uw
rekeningnummer.
U ontvangt dan uw geld terug.
• 1 JAAR GRATIS SERVICE-CONTRACT •
Mocht uw DEWALT elektrisch gereedschap
binnen 12 maanden na aankoop nazicht of
reparatie behoeven, dan worden deze
werkzaamheden gratis uitgevoerd in onze
Service-centers op vertoon van het
aankoopbewijs. Stuur uw machine rechtstreeks
of via uw dealer naar een erkend DEWALT
Service-center.
• 1 JAAR GARANTIE •
Mocht uw DEWALT elektrisch gereedschap
binnen 12 maanden na datum van aankoop
defect raken tengevolge van materiaal- of
constructiefouten, dan garanderen wij de
kosteloze vervanging van alle defecte delen of
van het hele apparaat, zulks ter beoordeling van
DEWALT, op voorwaarde dat:
• het produkt niet foutief gebruikt werd
• het produkt niet gerepareerd is door
onbevoegden
• het aankoopbewijs met daarop de
aankoopdatum wordt overlegd
Informeer bij uw dealer of bij het DEWALThoofdkantoor naar het adres van het dichtstbijzijnde
Service-center (zie de achterzijde van deze
handleiding). Een overzicht van erkende DEWALT
Service-centers en nadere informatie over onze
service vindt u ook op Internet:
www.2helpU.com
49
NORSK
RADIO/LADER DC011
Gratulerer!
CE-sikkerhetserklæring
Du har valgt et DEWALT verktøy. Årelang erfaring,
konstant produktutvikling og fornyelse gjør DEWALT
til en av de mest pålitelige partnere for profesjonelle
brukere.
Tekniske data
Strømkilde
Nettspenning
Batterispenning
Batteritype
Ladetid (ca.)
Ladestrøm
normal ladning
utligningslading
vedlikeholdslading
Vekt
DC011
AC/DC
VAC 230
VDC 7,2 - 18
NiCd/NiMH
min 60/70
A 2,8
mA 150
mA 63
kg 6,4
Sikring:
230 V
Ønsker du flere opplysninger, vennligst kontakt
DEWALT på adressen nedenfor eller se
veiledningens bakside.
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
10 A
Følgende symboler brukes i denne
instruksjonsboken:
Betegner risiko for personskade, livsfare
eller ødeleggelse av verktøyet dersom
instruksene i denne instruksjonsboken
ikke følges.
Betegner risiko for elektrisk støt.
50
DC011
DEWALT erklærer at dette utstyret er konstruert
i henhold til: 89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 60065,
EN 50081, EN 50082, EN 55013, EN 55020,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
NORSK
Sikkherhetsveiledning
Ved bruk av elektriske apparater må du alltid
følge de gjeldende sikkerhetsreglene i landet,
for å redusere faren for brann, elektrisk støt og
personskade.
Ta deg tid til å lese nøye gjennom bruksanvisningen
før du begynner å bruke apparatet.
Ta vare på bruksanvisningen for senere bruk.
Generelt
1 Hold arbeidsområdet rent og ryddig
En uryddig arbeidsplass innbyr til ulykker.
2 Tenk på arbeidsmiljøets innvirkning
Sørg for god belysning på arbeidsområdet
(250 - 300 lux). Bruk ikke apparatet der hvor det
er fare for å forårsake brann eller eksplosjon,
for eksempel i nærheten av brannfarlige væsker
eller gasser.
3 Vern mot elektrisk støt
Unngå kroppskontakt med jordede overflater
(f. eks. rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap).
Når apparatet brukes under ekstreme forhold
(for eksempel ved høy fuktighet eller forekomst av
metallstøv), kan du øke sikkerheten ved å montere
en isolerende transformator eller en (FI) jordfeilbryter.
4 Hold barn unna!
Ikke la barn, besøkende eller dyr komme i
nærheten av arbeidsområdet eller berøre
apparatet eller strømkabelen.
5 Bruk riktig apparat.
Riktig bruk er beskrevet i instruksjonshåndboken.
Ikke bruk underdimensjonert apparat eller
tilbehør til å gjøre jobber som egentlig krever
kraftig apparat. Apparatet vil gjøre en bedre og
sikrere jobb om det brukes med den hastigheten
det er beregnet for. Overbelast ikke apparatet.
Advarsel! Bruk bare tilbehør og utstyr som
anbefales i bruksanvisningen og i katalogene.
Bruk av annet apparat eller tilbehør kan medføre
risiko for personskade.
6 Sjekk apparatet for skader
Før apparatet brukes på nytt, skal eventuelle
skadde deler eller deksler kontrolleres nøye for å
bringe på det rene om de fungerer riktig og
utfører det de skal. Kontroller at de bevegelige
delene ikke har satt seg fast, eller er feilmontert.
Kontroller også at de øvrige delene ikke er
skadet, og at det ikke foreligger noen andre feil
som kan påvirke apparatets funksjon. En del eller
et deksel som er skadet, skal repareres eller
skiftes ut av et autorisert verksted dersom ikke
annet er angitt i bruksanvisningen.
Bruk ikke apparatet hvis det ikke kan slås av og
på med bryteren. Reparasjon av bryteren må
utføres av en autorisert DEWALT-reparatør.
7 Oppbevar apparatet på et trygt sted når det
ikke er i bruk
Når apparatet ikke er i bruk, må det oppbevares
på et tørt og sikret sted, innlåst og utilgjengelig
for barn.
8 Vær nøye med vedlikeholdet
Hold apparatet rent og i god stand for bedre og
sikrere ytelse. Følg instruksjonene for vedlikehold
og skifte av tilbehør. Hold alle håndtak og brytere
tørre, rene og fri for olje og fett.
9 Reparasjoner
Dette apparatet oppfyller gjeldende sikkerhetskrav.
Reparasjon av apparatet må utføres av en
autorisert DEWALT-reparatør. Reparasjoner må
bare utføres av kvalifiserte personer som benytter
originale reservedeler, ellers kan bruk av utstyret
medføre betydelig fare.
Sikkerhetsanvisninger for elektriske apparat som
får strøm fra strømnettet
10 Skjøteledninger
Før bruk må du kontrollere skjøteledningen og
bytte den ut hvis den er skadet. Når du bruker
apparatet utendørs, må du bare bruke
skjøteledninger som er beregnet for utendørs
bruk og er merket for dette.
11 Trekk ut støpselet til apparatet
Slå av apparatet og vent til det står helt stille, før
du forlater det. Trekk ut støpslet når apparatet
ikke er i bruk, før du skifter deler på apparatet,
tilbehør eller tilkoblinger, og før du utfører service.
12 Stell pent med ledningen
Bær aldri apparatet i ledningen. Ikke dra i kabelen
når du skal ta ut støpselet. Utsett ikke ledningen
for varme, olje eller skarpe kanter.
51
NORSK
Sikkerhetsanvisninger for batteridrevne apparat
Må bare anvendes for lading av DEWALT
batterier; andre batteripakker kan revne
og forårsake skader
13 Fjern batteripakken
Slå av apparatet og vent til det står helt stille,
før du forlater det. Fjern batteripakken når den
ikke er i bruk, før du skifter deler på apparatet,
tilbehør eller tilkoblinger, og før du utfører service.
Må ikke utsettes for fukt
Ekstra sikkerhetsregler for batteripakker
Brannfare! Pass på at metall ikke
kortslutter kontaktene på en frakoplet
batteripakke. Ikke oppbevar eller bær
batteripakken uten at beskyttelseshetten
er satt over kontaktene.
• Batterivæsken, en 25-30 % løsning av
kaliumhydroksid, kan være skadelig. Hvis det
oppstår berøring med hud, må du straks skylle
med vann. Nøytraliser med en svak syre, f.eks.
sitronsaft eller eddik. Hvis du får væsken i
øynene, må du rense dem med rikelig rent vann
i minst 10 minutter. Kontakt lege.
• Forsøk ikke under noen omstendigheter å åpne
en batteripakke.
Etikette på laderen og batteripakken
Etikettene på laderen og batteripakken viser
følgende symboler:
100%
Batteriet lader
Skift skadet ledning
+40 ˚c
+4 ˚c
Temperaturområde for lading 4 °C til 40 °C
Avhend batteripakken ifølge gjeldende
miljøforskrifter
kke brenn batteripakken
Kontroll av pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Radio/lader
2 Batterier
1 Instruksjonsbok
1 Splitt-tegning
• Kontroller om verktøyet, deler eller tilbehør er blitt
skadet under transporten.
• Ta deg tid til å lese nøye igjennom
instruksjonsboken slik at du forstår innholdet før
verktøyet tas i bruk.
100%
Batteri ladet
Batteri defekt
Ikke berør dem med ledende
gjenstander
Sett ikke skadde batteripakker inn
i laderen
Les bruksanvisningen før laderen tas
i bruk
52
Beskrivelse (fig. A)
Din radio/lader DC011 er konstruert for å motta
radiosendinger på byggeplasser, samt til lading.
Ved radiomottak kan apparatet drives både med
strøm fra strømnettet (med ledning) og på batteristrøm
(uten ledning), og kan brukes både innendørs og
utendørs.
Ved lading kan apparatet brukes med DEWALTbatterier av typen NiCd og NiMH fra 7,2 til 18 V.
1 Volumbryter
2 Modusvelger
3 Stasjonsvelger
4 Utløser
5 Skjerm
6 Ladelampe (rød)
NORSK
Elektrisk sikkerhet
Vær sikker på at spenningen til laderen tilsvarer
nettspenningen.
Laderen er dobbeltisolert i samsvar med
EN 60335. Jordet ledning er derfor ikke
nødvendig.
Skifting av kabel eller støpsel
Tenk på sikkerhetsforskriftene ved skifting av kabel
eller støpsel. Et støpsel med blottede kopperledere
er farlig hvis det koples til en strømførende kontakt.
Bruk av skjøteledning
Hvis det er nødvendig å bruke skjøteledning til
laderen, må man bruke en godkjent skjøteledning
som er beregnet for denne laderens strømforbruk
(se tekniske data). Hvis du bruker en kabeltrommel,
bør du alltid vikle kabelen helt av først.
Bruksanvisning
• Overhold alltid sikkerhetsinstruksene og
gjeldende forskrifter.
Lading av batteripakken (fig. A & B)
Når du lader batteripakken for første gang, eller etter
en langvarig oppbevaring, kan den bare ta imot 80 %
opplading. Etter flere oppladninger og utladninger,
vil batteripakken oppnå full kapasitet.
Kontroller alltid nettet før du lader batteripakken.
Hvis det er strøm på nettet, men batteripakken ikke
blir oppladet, må du bringe laderen til et DEWALTautorisert serviceverksted. Under oppladningen kan
batteripakken kjennes varm ved berøring. Dette er
normalt og er ikke tegn på at noe er galt.
Ikke lad batteripakken hvis
omgivelsestemperaturen er < 4 °C eller
> 40 °C.
Anbefalt oppladningstemperatur: ca. 24 °C.
• Trykk på utløseren (4) og åpne dekslet (8) på
baksiden av radioen/laderen når du skal bytte
batterier (7). Sett batteriene inn i radioen/laderen,
som vist. Lukk dekslet og kople til radioen/laderen.
• Velg ønsket driftsmodus ved hjelp av velgeren (2).
Den røde ladelampen (6) blinker. Etter ca. 1 time
slutter lampen å blinke og lyser den jevnt.
Batteripakken er nå helt ladet og laderen går
automatisk over til utligningslading.
Etter ca. 4 timer går laderen over til
vedlikeholdslading. Batteripakken kan tas ut eller
stå i laderen i ubegrenset tid.
• Den røde ladelampen blinker raskt for å angi at det
er problemer med ladingen. Sett i batteripakken
på nytt eller prøv med en ny batteripakke.
Hvis den nye batteripakken heller ikke kan lades,
må laderen testes av en godkjent DEWALT
reparasjonsverksted.
• Når laderen er tilsluttet en generator eller en
strømkilde som omdanner likestrøm til
vekselstrøm, kan den røde ladelampen blinke to
ganger, slå av og gjenta. Dette indikerer et
forbigående problem med strømkilden. Laderen
går automatisk over til vanlig lading igjen.
Automatisk justering
Automatisk justeringsmodus utligner
eller balanserer de individuelle cellene
i batteripakken ved toppkapasitet.
Batteripakkene bør justeres over
natten etter hver 10. lading/
utladingssyklus, eller når pakken ikke
lenger gir samme ytelse som tidligere.
• Sett batteriet i laderen som vanlig for å justere
batteripakken. Den røde lampen blinker
kontinuerlig, noe som angir at ladesyklusen har
startet.
• Når ladesyklusen på 1 time er over, lyser lampen
kontinuerlig og slutter å blinke. Pakken er fullt
oppladet og kan brukes nå.
• Hvis pakken står i laderen etter ladeperioden på
1 time, starter laderen automatisk justeringsmodus.
Denne modusen fortsetter i opptil 8 timer, men
batteripakken kan fjernes når som helst i løpet av
justeringsmodus.
Varmt/kaldt batteri ventetid
Når laderen oppdager et batteri som er varmt/kaldt,
starter den automatisk en varmt/kaldt batteri ventetid,
som utsetter ladningen til batteriet har en skikket
temperatur. Laderen kopler da automatisk tilbake til
normal ladning av batteriet. Denne egenskapen
garanterer maksimal levetid for batteriet.
53
NORSK
Den røde indikatoren blinker lenge, og deretter kort
mens den er i ventetid modus.
Skru på og av (fig. A)
• Du slår på radioen ved å dreie volumbryteren (1)
med klokken.
• Du slår radioen av ved å dreie bryteren (1) mot
klokken til den klikker på plass.
Programmering
Radioen har et minne for lagring av tidsinnstillinger
og forhåndsinnstilte radiostasjoner.
Sette inn batteriene (fig. C)
Minnet bruker batterier av størrelse AA.
• Trykk inn utløseren (4) for å åpne dekslet (8) på
baksiden av radioen.
• Ta av dekslet (9) til batterirommet.
• Sett inn batteriene. Pass på at batteriene settes
som angitt.
• Sett på dekslet (9) til batterirommet.
• Lukk dekslet (8).
Programmere klokken (fig. D)
• Slå på radioen.
• Trykk på knappen (10) til klokkeslettet begynner
å blinke på displayet (5).
• Still inn klokkeslett ved hjelp av knappene (11 & 12).
• Trykk på knappen (10) til klokkeslettet slutter å
blinke.
Programmere radiostasjoner (fig. D)
Minnet har plass til 4 radiostasjoner, både i FM- og
AM-modus.
• Slå på radioen.
• Still inn ønsket frekvens, som forklart nedenfor.
• Hold den første minneknappen (13) nede.
Frekvensinnstillingen begynner å blinke på
displayet (5). Hold knappen nede til innstillingen
slutter å blinke.
• Gjenta for de andre stasjonene.
Modusvelger (fig. A & D)
• Trykk på knappen (2). Modusen veksler mellom
FM til AM til AUX når knappen trykkes.
Stasjonsvelger (fig. A & D)
• Drei stasjonsvelgeren (3) til ønsket
frekvensinnstilling, som angitt på displayet (5).
• Du kan også stille inn frekvens ved hjelp av
knappene (11 & 12).
Stasjonssøk (fig. A & D)
• Trykk på en av knappene (11 eller 12).
Radioen søker etter første stasjon med
akseptabelt mottak, og stanser der.
Tilleggsport (fig. E)
• Fjern beskyttelseshetten fra tilleggsporten (14).
• Sett utgangspluggen fra annet utstyr inn i porten.
• Velg AUX-modus.
Strømkilde
Apparatet drives enten på strøm fra strømnettet eller
fra batteriet. Apparatet vil veksle mellom vekselstrøm
(strømnettet) og likestrøm (batteri) automatisk.
Vedlikehold
Ditt DEWALT-elektroverktøy er konstruert slik at det
kan brukes i lang tid med et minimum av vedlikehold.
Kontinuerlig og tilfredsstillende drift avhenger av
riktig behandling og regelmessig rengjøring av
verktøyet.
Rengjøring
• Koble apparatet fra strømnettet og fjern batteriet
før du rengjør huset med en myk klut.
• Hold ventilasjonsåpningene åpne og rengjøre
huset med en myk klut med jevne mellomrom.
Bruk av radio
Utslitt verktøy og miljøet
Volumbryter (fig. A)
• Drei volumbryteren (1) til ønsket nivå.
Vern naturen. Kast ikke produktet sammen med
annet avfall når det er utslitt. Lever det til
kildesortering eller til et DEWALT-serviceverksted.
54
NORSK
DEWALT service
Dersom det skulle oppstå feil med maskinen, lever
den til et autorisert serviceverksted. (Se aktuell
prisliste/katalog for ytterligere informasjon eller ta
kontakt med DEWALT).
På grunn av forskning og utvikling kan ovenstående
spesifikasjoner bli endret, noe som ikke blir opplyst
separat.
GARANTI
• 30 DAGERS FORNØYD-KUNDEGARANTI •
Hvis du ikke er tilfreds med ditt DEWALT verktøy,
kan det returneres innen 30 dager til din DEWALT
forhandler eller til et DEWALT autorisert
serviceverksted og du kan bytte eller få pengene
tilbake. Kvittering må fremlegges.
• 1 ÅRS FRI VEDLIKEHOLDSERVICE •
Oppladbart batteri
Et batteri med lang levetid må lades på nytt når det
ikke lenger produserer nok strøm til jobber som
tidligere kunne utføres uten problemer. Når batteriet
har nådd slutten av levetiden sin, må det kastes i
samsvar med gjeldende miljøbestemmelser.
• Lad batteriet helt ut, og fjern det deretter fra
apparatet.
• NiCd- og NiMH-batterier kan gjenvinnes.
Ta dem til forhandleren eller til en lokal
gjenvinningsstasjon. Innsamlede batterier vil bli
gjenvunnet eller kassert på korrekt måte.
Skulle ditt DEWALT verktøy trenge vedlikehold
eller service i de første 12 månedene etter det ble
kjøpt, vil dette bli utført gratis av et autorisert
DEWALT serviceverksted.
Gratis vedlikeholdsservice omfatter
arbeidskostnader. Tilbehørs- og
reservedelskostnader inngår ikke. Kvittering må
fremlegges.
• 1 ÅRS GARANTI •
Dersom det skulle vise seg innen 12 måneder fra
kjøpsdato at ditt DEWALT-produkt har feil eller
mangler som skyldes material- eller
fabrikasjonsfeil, garanterer vi å erstatte alle
defekte deler gratis eller, etter egen vurdering,
erstatte verktøyet gratis forutsatt at:
• Verktøyet ikke er blitt brukt skjødesløst.
• Reparasjoner bare er blitt utført av autorisert
verksted/personell.
• Kvittering kan fremlegges.
Denne garantien er i tillegg til kjøperens
rettigheter i henhold til Kjøpsloven.
Adresse til nærmeste DEWALT autoriserte
serviceverksted finner du i DEWALT katalogen,
eller ved å kontakte DEWALT. Alternativt kan du
finne en liste over DEWALT autoriserte
serviceverksteder og komplett informasjon om
vår etter-salg-service på Internett-adressen vår:
www.2helpU.com
55
PORTUGUÊS
RÁDIO/CARREGADOR DC011
Parabéns!
Declaração CE de conformidade
Escolheu uma ferramenta DEWALT. Muitos anos de
experiência, um desenvolvimento contínuo de
produtos e o espírito de inovação fizeram da
DEWALT um dos parceiros mais fiáveis para os
utilizadores profissionais.
Dados técnicos
Fonte de alimentação
Voltagem
Voltagem bateria
Tipo de bateria
Tempo de carga (ca.)
Corrente de carga
modalidade normal
modalidade compensação
modalidade manutenção de carga
Peso
DC011
CA/CC
VAC 230
VDC 7,2 - 18
NiCd/NiMH
min 60/70
A
mA
mA
kg
Fusíveis
Ferramentas de 230 V
2,8
150
63
6,4
Indica risco de ferimentos, perda de vida
ou danos à ferramenta no caso do
não-cumprimento das instruções deste
manual.
56
Para mais informações, quieira consultar a DEWALT
no endereço abaixo ou a parte de trás do presente
manual.
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
10 Ampéres
Os seguintes símbolos são usados neste manual:
Indica tensão eléctrica.
DC011
A DEWALT declara que estas ferramentas eléctricas
foram concebidas em conformidade com
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 60065, EN 50081,
EN 50082, EN 55013, EN 55020, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
PORTUGUÊS
Instruções de segurança
Quando usar ferramentas eléctricas,
cumpra sempre os regulamentos de segurança
aplicáveis no seu país para reduzir o risco de
incêndio, de choque eléctrico e de ferimentos.
Leia todo o manual atentamente antes de utilizar
a ferramenta.
Guarde este manual para futura referência.
Instruções gerais
1 Mantenha a área de trabalho arrumada.
Bancadas e áreas de trabalho desarrumadas
podem provocar acidentes.
2 Cuide do ambiente da área de trabalho
Mantenha a área de trabalho bem iluminada
(250 - 300 Lux). Não utilize a ferramenta onde haja
risco de fogo ou explosão, como por exemplo na
presença de líquidos ou gases inflamáveis.
3 Cuidado com choques eléctricos
Evite o contacto directo com superfícies ligadas
à terra (p.ex. tubos, radiadores, fogões, frigoríficos).
Quando usar a ferramenta em condições extremas
tais como alto grau de humidade ou ao trabalhar
com soldaduras, a segurança eléctrica pode ser
melhorada com a colocação de um transformador
de isolamento ou disjuntor de fuga de terra (FI).
4 Mantenha as crianças afastadas.
Não permita que crianças, visitantes ou animais
aproximem-se da área de trabalho ou que
toquem a ferramenta ou o cabo de força.
5 Use a ferramenta apropriada.
Neste manual constam as aplicações da
ferramenta. Não force pequenas ferramentas ou
acessórios para que efectuem o trabalho duma
ferramenta forte. A ferramenta trabalhará melhor
e de uma maneira mais segura se for utilizada
para o fim indicado. Não force a ferramenta.
Aviso! O uso de qualquer acessório ou da própria
ferramenta para realizar quaisquer operações
além das recomendadas neste manual de
instruções pode causar riscos de ferimento.
6 Verifique se há peças danificadas
Antes de utilizar a ferramenta, verifique
cuidadosamente se esta apresenta sinais de danos
de modo a assegurar um bom funcionamento e
a obtenção do resultado desejado. Verifique o
bom alinhamento e fixação das peças móveis e
confirme a ausência de ruptura das peças.
Verifique ainda se a montagem foi bem feita ou
se existe qualquer outra condição que possa
impedir que a ferramenta funcione bem.
Mande consertar ou substituir os dispositivos de
protecção ou outras peças danificadas conforme
as instruções.
Não utilize a ferramenta se o interruptor não
estiver a funcionar. Mande substituir o interruptor
num Centro de Assistência Técnica DEWALT.
7 Guarde as ferramentas que não estiverem
em uso
Guarde as ferramentas que não estiverem em
uso em lugar seco. Feche-as com segurança,
fora do alcance das crianças.
8 Cuide das suas ferramentas com atenção
Para um desempenho melhor e mais seguro,
mantenha as ferramentas em boas condições e
limpas. Siga as instruções para manutenção e
troca de acessórios. Mantenha todas as alavancas
e interruptores secos, limpos e livres de óleo e graxa.
9 Reparos
Esta ferramenta satisfaz as normas de segurança
relevantes. Providencie para que um técnico
autorizado DEWALT conserte sua ferramenta.
Os reparos devem ser realizados somente por
pessoas qualificadas e as peças de reposição
devem ser originais. A não observância disso
poderá resultar em perigos consideráveis para os
utilizadores.
Instruções de segurança para ferramentas
eléctricas
10 Cabos de extensão
Antes de iniciar o uso, verifique o estado do cabo
de extensão e substitua-o se estiver danificado.
Quando usar a ferramenta ao ar livre, utilize
somente cabos de extensão apropriados para tal
e correctamente rotulados.
11 Desconecte a ferramenta
Desligue a ferramenta e aguarde até que cesse
todo movimento antes de afastar-se dela.
Desconecte a ferramenta quando não estiver em
uso, antes de trocar quaisquer peças ou
acessórios e antes de realizar a manutenção.
12 Não force o cabo eléctrico
Nunca transporte a ferramenta pelo cabo. Nunca
puxe o cabo para retirar o conector da tomada.
57
PORTUGUÊS
Proteja o cabo contra o calor e evite o contacto
com óleo e objectos cortantes.
Leia o manual de instruções antes
de usar
Instruções de segurança para ferramentas
a baterias
Use só baterias DEWALT, outras podem
explodir causando ferimentos e danos
13 Retire o conjunto de pilhas
Desligue a ferramenta e aguarde até que cesse
todo movimento antes de afastar-se dela.
Retire o conjunto de pilhas quando não estiver
em uso, antes de trocar quaisquer peças ou
acessórios e antes de realizar a manutenção.
Não usar em ambientes húmidos
Substituir imediatamente cabos
defeituosos
+40 ˚c
+4 ˚c
Regras adicionais de segurança para baterias
Perigo de incêndio! Evite o curto-circuito
dos contactos da bateria solta.
Não armazene ou transporte a bateria
sem a tampa de protecção fornecida
estar colocada nos contactos.
• O líquido da bateria, uma solução de hidróxido de
potássio, pode ser nocivo. Em caso de contacto
com a pele, lave imediatamente com água.
Neutralize com um ácido suave, como sumo de
limão ou vinagre. Em caso de contacto com os
olhos, enxague abundantemente com água limpa
durante 10 minutos. Consulte um médico.
• Nunca tente abrir um jogo de baterias,
por qualquer razão que seja.
Placas em carregador e jogo de baterias
Os seguintes símbolos são indicados as placas em
carregador e jogo de baterias:
Carregar só entre 4 °C e 40 °C
Ao fim da actividade desta bateria,
desfaça-se dela da maneira menos
nociva para o nosso ambiente
Não queime as baterias
Verificação do conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Rádio/carregador
2 Baterias
1 Manual de instruções
1 Vista dos componentes destacados
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os
acessórios apresentam sinais de danos que
possam ter ocorrido durante o transporte.
• Antes de utilizar a ferramenta, dedique o tempo
necessário à leitura e compreensão deste manual.
100%
Em carga
100%
Carregada
Bateria defeituosa
Não toque nos terminais com objectos
condutores
Não carregue baterias danificadas,
substitua imediatamente
58
Descrição (fig. A)
O seu rádio/carregador DC011 foi concebido para
transmitir emissões de rádio em locais de construção,
assim como para o carregamento de aplicações.
Para as transmissões de rádio, trabalhando quer
com fios (electricidade) ou com bateria (sem fios),
a ferramenta pode ser utilizada tanto no interior
como no exterior.
Para o carregamento de aplicações, a ferramenta
aceita baterias de NiCd e NiMH DEWALT entre 7,2
a 18 V.
1 Controlo de volume
2 Selector de modo
PORTUGUÊS
3
4
5
6
Selector de estação
Trinco
Ecrã
Indicator da carga (vermelho)
Segurança eléctrica
Assegure-se de que a voltagem do seu carregador
corresponde com a rede de energia.
O seu carregador DEWALT tem duplo
isolamento em conformidade com o
estipulado na norma EN 60335,
não sendo, por isso, necessária uma
ligação à terra.
Substituição do cabo ou ficha
Ao substituir o cabo ou ficha, elimine-os de forma
segura; uma ficha com condutores de cobre a
descoberto é perigosa quando entra em contacto
com uma tomada com corrente.
Extensões
Se fôr necessário um fio de extensão, use um cabo
especial, conveniente para a corrente deste
carregador (veja os dados técnicos).
A dimensão mínima do condutor é 0,5 mm2.
No caso de se usar uma bobina, desenrole o cabo
todo.
Modo de emprego
• Cumpra sempre as instruções de
segurança e os regulamentos aplicáveis.
Carregador (fig. A & B)
A bateria, após a primeira carga, só aceita uma
carga de 80%. Depois de diversos ciclos de carga e
descarga, já aceita a capacidade total.
Controle sempre a corrente antes de carregar a
bateria. Se a corrente funciona bem e a bateria não
é carregada, leve o seu carregador a um Centro de
Assistência Técnica DEWALT. Durante a carga,
o carregador e a bateria poderão ficar um pouco
quentes. Isto é normal e não indica qualquer
problema.
Não carregue o bateria a temperaturas
ambientes menores que 4 °C ou maiores
que 40 °C.
Recomendamos uma temperatura de
carga de: aprox. 24 °C.
• Para carregar o conjunto de pilhas (7), prima o
fecho (4) e abra a tampa (8) na parte de trás do
rádio/carregador. Insira o conjunto de pilhas na
parte de trás do rádio/carregador como mostrado,
feche a tampa e ligue o rádio/carregador.
• Seleccione o modo de funcionamento desejado
utilizando o selector (2). O indicador de carga
vermelho (6) começa a piscar. Depois de aprox.
1 hora, o indicador fica permanentemente aceso.
O conjunto de pilhas está totalmente carregado e
o carregador automaticamente comutará para a
modalidade de compensação. Depois de
aproximadamente 4 horas, comutará para a
modalidade de manutenção de carga. O conjunto
de pilhas pode ser retirado qualquer altura ou
continuar a ser carregado indefinidamente.
• O indicador de carga encarnado pisca
rapidamente para indicar um problema de carga.
Introduza novamente o conjunto de pilhas ou
experimente um novo. Se não se conseguir
carregar também o novo conjunto, faça um teste
do seu carregador num centro de Assistência
Técnica DEWALT.
• Quando estiver ligado a fontes de alimentação,
tais como, geradores ou conversores de CC em
CA, o indicador de carga vermelho pode piscar
duas vezes, apagar-se e repetir. Isto indica um
problema temporário na alimentação de corrente.
O carregador automaticamente comutará
novamente para o funcionamento normal.
Regulação automática
O modo de regulação automática irá
equalizar ou balançar as células
individuais na bateria de acordo com
a sua capacidade máxima.
As baterias deverão ser reguladas
durante a noite após cada 10º ciclo
de carga/descarga ou sempre que a
bateria não tiver o mesmo rendimento.
• Para regular a sua bateria, coloque-a no
carregador como normalmente. A luz vermelha
piscará continuamente indicando que o ciclo de
carregamento se iniciou.
59
PORTUGUÊS
• Quando terminar o ciclo de carregamento de
1 hora, aluz acende-se de forma permamente
deixando de piscar. A bateria está carregada e já
pode ser utilizada.
• Se a bateria for deixada no carregador após o
carregamento inicial de 1 hora, o carregador
inicia automaticamente o modo de regulação.
Este modo continua até 8 horas, mas a bateria
pode ser removida em qualquer altura durante
este modo.
Retardador de carregar em quente/frio
O retardador de carregar em quente/frio é
automaticamente activado quando o carregador
detectar uma bateria que está quente ou fria,
suspendendo o carregamento da bateria até que a
temperatura esta adequada. Depois o carregador
muda automaticamente para o modo de
carregamento da bateria. Este dispositivo assegura
o tempo máximo de funcionamento da bateria.
Enquanto estiver no modo de retardador de
carregar, o indicador vermelho acende durante um
longo período e depois num curto período.
Ligar e desligar (fig. A)
• Para ligar o rádio, rode o controlo de volume (1)
em sentido dos ponteiros do relógio.
• Para desligar o rádio, rode o controlo de volume
(1) em sentido contrário dos ponteiros do relógio
até ouvir um estalido.
Funções de programação
O rádio tem uma memória para armazenar a hora
e predefinir as suas estações de rádio favoritas.
Instalar as pilhas (fig. C)
A memória utiliza pilhas do tamanho AA.
• Solte o fecho (4) para abrir a tampa (8) na parte
de trás do rádio.
• Remova a tampa do compartimento das pilhas (9).
• Coloque as pilhas. Certifique-se de que as novas
pilhas são colocadas tal como indicado.
• Volte a colocar a tampa do compartimento das
pilhas (9).
• Feche a tampa (8).
Programar o relógio (fig. D)
• Ligue o rádio.
60
• Prima o botão (10) até que a hora comece a
piscar no mostrador (5).
• Utilize as teclas (11 & 12) para acertar a hora.
• Prima o botão (10) até que a hora pare de piscar.
Programar as estações de rádio (fig. D)
A memória pode armazenar 4 estações diferentes,
nos modos FM e AM.
• Ligue o rádio.
• Defina a frequência desejada como abaixo
descrito.
• Mantenha premida a primeira tecla de memória
(13). A definição da frequência começa a piscar
no mostrador (5). Continue a premir a tecla até
que a definição pare de piscar.
• Repita o procedimento para as outras estações.
Funcionamento do rádio
Controlo de volume (fig. A)
• Rode o controlo de volume (1) para o nível
pretendido.
Selector de modo (fig. A & D)
• Carregue no botão (2). O modo irá alternar entre
FM, AM e AUX cada vez em que se carregar no
botão.
Selector de estação (fig. A &D)
• Rode o selector de estação (3) para a frequência
pretendida, que é indicada pelo mostrador (5).
• Alternativamente, utilize as teclas (11 & 12) para
definir a frequência desejada.
Busca da estação (fig. A & D)
• Prima uma das teclas (11 ou 12). O rádio irá
procurar a primeira estação com recepção
aceitável e parar nessa estação.
Porta auxiliar (fig. E)
• Remova a tampa de protecção da porta auxiliar
(14).
• Insira a tomada de saída da fonte auxiliar na porta.
• Seleccione o modo AUX.
Fonte de alimentação
A ferramenta funciona quer a electricidade quer a
pilhas. A ferramenta alterna automaticamente entre
a CA (energia eléctrica) e CC (bateria).
PORTUGUÊS
Manutenção
A sua Ferramenta Eléctrica DEWALT foi concebida
para funcionar durante muito tempo com um mínimo
de manutenção. O funcionamento satisfatório
contínuo depende de bons cuidados e limpeza
regular da ferramenta.
Limpeza
• Retire a ficha da tomada de corrente e remova o
conjunto de baterias antes de limpar a carcaça
com um pano macio.
• Mantenha as ranhuras de ventilação limpas e
limpe regularmente o compartimento com um
pano macio.
GARANTIA
• 30 DIAS DE SATISFAÇÃO COMPLETA •
Se não estiver completamente satisfeito com a
sua ferramenta DEWALT, contacte um Centro de
Assistência Técnica DEWALT. Apresente a sua
reclamação, juntamente com a máquina completa,
bem como a factura de compra e ser-lhe á
apresentada a melhor solução.
• UM ANO DE MANUTENÇÃO GRATUITA •
Se necessitar de manutenção para a sua
ferramenta DEWALT, durante os 12 meses após
a compra, entregue-a, sem encargos, num
Centro de Assistência Técnica DEWALT.
Deve apresentar uma prova da compra.
• UM ANO DE GARANTIA •
Ferramentas indesejadas e o ambiente
Leve a sua ferramenta velha a um Centro de
Assistência Técnica DEWALT onde ela será
eliminada de um modo seguro para o ambiente.
Baterias recarregáveis
As baterias de longa duração devem ser
recarregadas sempre que ficarem fracas aquando
da execução de trabalhos em que eram feitos
facilmente. Quando a sua duração técnica falhar,
elimine as pilhas tendo atenção o ambiente.
• Descarregue completamente as baterias e
remova-as da ferramenta.
• As baterias NiCd e NiMH são recicláveis.
Entregue-as ao seu fornecedor ou numa estação
de reciclagem local. As baterias recolhidas serão
recicladas ou eliminadas correctamente.
Se o seu produto DEWALT se avariar por defeito
de montagem ou de material, durante os 12 meses
a partir da data da compra, garantimos a
substituição de todas as peças defeituosas sem
encargos desde que:
• O produto não tenha sido mal usado.
• Eventuais reparações não tenham sido
efectuadas por pessoas estranhas aos Centro
de Assistência Técnica DEWALT.
• Se apresente prova da data de compra.
Para a localização do Centro de Assistência
Técnica DEWALT mais próximo, queira consultar
a parte de trás do presente manual. Em alternativa,
encontrará uma lista de Centros de Assistência
Técnica DEWALT e todas as informações sobre o
nosso serviço pós-venda disponíveis na Internet
em www.2helpU.com
61
SUOMI
RADIO/LATAUSLAITE DC011
Onneksi olkoon!
EY-vaatimustenmukaisuustodistus
Olet valinnut DEWALT-työkalun. Monivuotisen
kokemuksen, ahkeran tuotekehittelyn ja uudistusten
ansiosta DEWALT on yksi ammattikäyttäjien
luotettavimmista yhteistyökumppaneista.
Tekniset tiedot
Virtalähde
Jännite
Akun jännite
Akkutyyppi
Latausaika (noin)
Latausvirta
normaalitila
tasaustila
huoltotila
Paino
Sulakkeet:
230 V
DC011
AC/DC
VAC 230
VDC 7,2 - 18
NiCd/NiMH
min 60/70
A
mA
mA
kg
2,8
150
63
6,4
Lisätietoja saat DEWALTilta allaolevasta osoitteesta
tai käsikirjan takakannesta.
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
10 A
Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia merkkejä:
Osoittaa henkilövahingon,
hengenmenetyksen tai konevaurion
vaaraa, mikäli tämän käyttöohjeen
neuvoja ei noudateta.
Osoittaa sähköiskun vaaraa.
62
DC011
DEWALT vakuuttaa, että sähkökoneet on valmistettu
seuraavien standardien mukaisesti: 89/336/EEC,
73/23/EEC, EN 60065, EN 50081, EN 50082,
EN 55013, EN 55020, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Saksa
SUOMI
Turvaohjeet
Käytettäessä koneita on aina noudatettava
kyseisessä maassa voimassa olevia
turvamääräyksiä, jotta tulipalon, sähköiskun ja
henkilökohtaisen vahingon riski pienentyisi.
Lue käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa.
Säilytä käyttöohje kaikkien koneen käyttäjien
ulottuvilla.
Yleiset tiedot
1 Pidä työskentelyalue siistinä
Poista roskat ja mahdolliset esteet
työskentelyalueelta välttyäksesi vaurioilta.
2 Ajattele työskentelyalueen vaikutusta työhösi
Järjestä työskentelyalueelle hyvä valaistus
(250-300 luksia). Älä käytä konetta paikassa,
jossa on tulipalo- tai räjähdysvaara, esim.
palavien nesteiden tai kaasujen läheisyydessä.
3 Suojaudu sähköiskuilta
Vältä kosketusta maadoitettuihin pintoihin
(esim. putket, lämpöpatterit, liedet ja jääkaapit).
Kun konetta käytetään äärimmäisen vaikeissa
olosuhteissa (esim. suuri kosteus tuotettaessa
metallilastuja), sähköturvallisuutta voidaan
parantaa asentamalla koneeseen eristysmuunnin
tai maavuodon virrankatkaisin.
4 Työskentele lasten ulottumattomissa
Älä anna lasten, vieraiden tai eläinten tulla lähelle
työskentelyaluetta tai koskea koneeseen tai
sähköjohtoon.
5 Käytä oikeaa konetta
Oikea käyttötarkoitus on kuvattu tässä
käyttöohjeessa. Älä tee pienillä työkaluilla tai
varusteilla työtä, johon tarvitaan suurtehoista
työkalua. Työkalu toimii paremmin ja
turvallisemmin, kun sitä käytetään oikeaan
tarkoitukseen. Älä ylikuormita konetta.
Varoitus! Käytä konetta ainoastaan sellaiseen
työhön, johon se on tarkoitettu, ja käytä vain
käyttöohjeessa suositeltuja tarvikkeita ja
lisälaitteita. Ohjeesta poikkeava käyttö voi
aiheuttaa onnettomuuden.
6 Tarkista, että kone on kunnossa
Ennen kuin otat koneen käyttöön, tarkista
turvalaitteet ja kaikki koneen osat. Näin varmistat,
että kone toimii sille asetettujen vaatimusten
mukaisesti.
Tarkista, etteivät liikkuvat ja muut osat sekä suoja
ole viallisia, ja että kaikki muut käyttöön
mahdollisesti vaikuttavat tekijät ovat kunnossa.
Vika suojausjärjestelmässä tai viallinen osa tulee
vaihtaa tai korjata valtuutetussa ammattiliikkeessä,
mikäli käyttöohjeissa ei toisin mainita.
Viallinen virtakytkin tulee vaihtaa alan
ammattiliikkeessä. Älä käytä sähkötyökalua, mikäli
virtakytkin ei toimi kunnolla. Korjauta virtakytkin
valtuutetussa DEWALTin huoltoliikkeessä.
7 Varastoi käyttämättömät koneet
Kun konetta ei käytetä, säilytä sitä kuivassa,
lukitussa paikassa tai korkealla lasten
ulottumattomissa.
8 Hoida työkalua huolellisesti
Pidä työkalu hyvässä kunnossa ja puhtaana
tehokasta ja turvallista työskentelyä varten.
Noudata huollosta ja tarvikkeiden vaihdosta
annettuja ohjeita. Pidä kaikki kädensijat ja
virrankatkaisijat kuivina ja puhtaina öljystä ja
rasvasta.
9 Korjaukset
Tämä työkalu on asianmukaisten turvaohjeiden
mukainen Korjauta työkalusi valtuutetussa
DEWALTin huoltoliikkeessä. Korjauksia saavat
tehdä vain valtuutetut henkilöt, jotka käyttävät
alkuperäisosia, muutoin koneen käyttäjälle voi
aiheuta vaarallisia tilanteita.
Turvallisuusohjeet verkkovirtakäyttöisille työkaluille
10 Jatkojohdot
Tarkista jatkojohto ennen käyttöä, ja vaihda
vaurioitunut johto uuteen. Käytettäessä konetta
ulkona sen kanssa saa käyttää vain ulkokäyttöön
soveltuvia ja sen mukaisesti merkittyjä jatkojohtoja.
11 Irrota kone virtalähteestä.
Kytke kone pois päältä ja odota, että se on täysin
pysähtynyt, ennen kuin poistut paikalta.
Irrota kone virtalähteestä, kun konetta ei käytetä,
ennen minkään koneen osan, tarvikkeen tai
lisävarusteen vaihtamista, sekä ennen huoltoa.
12 Huolehdi johdon kunnosta
Älä kanna työkalua koskaan johdosta.
Älä koskaan irrota pistoketta virtalähteestä
vetämällä johdosta. Suojaa johto kuumuudelta,
öljyltä ja teräviltä reunoilta.
63
SUOMI
Turvallisuusohjeet akkuvirtakäyttöisille työkaluille
Laturi ei saa kastua
13 Akun poistaminen
Kytke kone pois päältä ja odota, että se on täysin
pysähtynyt, ennen kuin poistut paikalta.
Poista akku, kun konetta ei käytetä,
ennen minkään koneen osan, tarvikkeen tai
lisävarusteen vaihtamista, sekä ennen huoltoa.
Vaihda viallinen johto välittömästi
+40 ˚c
+4 ˚c
Latauslämpötila +4 °C ja +40 °C välillä
Akkujen käyttöä koskevia turvallisuusohjeita
Palovaara! Vältä irrotetun akuston
metallikontaktien asettamista oikosulkuun
metallilla. Älä säilytä tai kanna akustoa
ilman, että mukana tuleva suojakorkki on
asetettu kontaktien päälle.
• Akkuneste, 25 - 30 % hydroksidiliuos, saattaa
olla haitallista. Jos akkunestettä pääsee iholle,
huuhdo se runsaalla vedellä. Neutraloi akkuneste
etikalla tai sitruunamehulla. Jos akkunestettä
joutuu silmiin, huuhdo silmiä runsaalla vedellä
ainakin 10 minuuttia, ja ota heti yhteys lääkäriin.
• Älä koskaan yritä avata akkupakettia.
Akun ja laturin etiketit
Akun ja laturin etiketeistä näet seuraavat merkit:
Hävitä akku ympäristöystävällisellä tavalla
Älä missään tapauksessa polta
akkupakettia
Pakkauksen sisältö
Pakkaus sisältää:
1 Radio/latauslaite
2 Paristot
1 Käyttöohje
1 Hajoituskuva
• Tarkista etteivät kone, sen osat tai lisävarusteet
ole vioittuneet kuljetuksen aikana.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa.
100%
Lataus käynnissä
100%
Akku latautunut
Akku viallinen
Älä kosketa akun napoja sähköä
johtavilla esineillä
Älä yritä ladata viallisia akkuja
Lue käyttöohje
Tarkoitettu ainoastaan DEWALT-akkujen
lataamiseen; muut saattavat haljeta ja
aiheuttaa henkilö- ja muita vahinkoja
64
Kuvaus (kuva A)
DC011-radio/latauslaite on suunniteltu radiolähetysten
toistoon rakennustyömailla sekä laitteiden lataukseen.
Tätä työkalua voidaan käyttää radion kuunteluun
sekä sisällä että ulkona, koska se toimii sekä
verkkovirralla (johdollinen) ja akulla (johdoton).
Työkalussa voidaan käyttää DEWALTin NiCd- ja
NiMH-akkuja, joiden jännite on 7,2 - 18 V.
1 Äänenvoimakkuuden säätö
2 Toimintavalitsin
3 Asemanvalitsin
4 Salpa
5 Näyttö
6 Latausvalo (punainen)
Sähköturvallisuus
Varmista, että laturin käyttöjännite vastaa paikallista
verkkojännitettä.
SUOMI
Laturisi on kaksoiseristetty EN 60335:n
mukaisesti; siksi ei tarvita erillistä
maadoitusta.
Kaapelin tai pistotulpan vaihto
Kun vaihdat kaapelin tai pistotulpan, hävitä se
turvallisesti. Pistoke, jossa on paljaita johtimia,
on vaarallinen kiinnitettynä jännitteiseen pistorasiaan.
Jatkojohdon käyttö
Jos jatkojohtoa tarvitaan laturille, käytä tämän
laitteen vaatimuksiin sopivaa (katso arvokilven tiedot)
suojamaadoitettua kaapelia. Jos käytät kaapelikelaa,
keri kaapeli aina täysin auki.
Käyttöohjeet
• Noudata aina turvallisuusohjeita ja
voimassa olevia sääntöjä.
Akkujen lataaminen (kuva A & B)
Kun akut ladataan ensimmäisen kerran tai pitkän
varastoajan jälkeen, ne varautuvat vain noin 80 %:sti.
Usean purkaus/latauskerran jälkeen akut latautuvat
täyteen tehoonsa. Tarkista verkkokytkentä aina
ennen kuin alat ladata akkuja. Jos sähköverkko
antaa virtaa, mutta akut eivät lataudu, vie latauslaite
valtuutettuun DEWALTin huoltopisteeseen.
Latauksen aikana latauslaite ja akut voivat lämmetä,
mikä on aivan normaalia.
Älä lataa akkuja, mikäli ympäristön
lämpötila on alle 4 °C tai yli 40 °C.
Suositeltava latauslämpötila on noin 24 °C.
• Ladataksesi akun (7) paina salpaa (4) ja avaa
radion/latauslaitteen takapuolella oleva kansi (8).
Aseta akku radioon/latauslaitteeseen kuvan
mukaisesti, sulje kansi ja kytke laite verkkovirtaan.
• Valitse haluamasi toiminto valitsimesta (2).
Punainen latausvalo (6) vilkkuu. Noin yhden tunnin
varausajan jälkeen se lakkaa vilkkumasta ja alkaa
palaa yhtäjaksoisesti. Tällöin akku on täysin
latautunut ja latauslaite siirtyy automaattisesti
tasaustilaan. Noin neljän tunnin kuluttua se siirtyy
huoltotilaan. Akku voidaan poistaa latauslaitteesta
tai se voidaan jättää latauslaitteeseen,
kunnes sitä tarvitaan jälleen.
• Punainen latausvalo vilkkuu nopeasti osoittaen
häiriötä lataamisessa. Laita akku uudelleen
latauslaitteeseen tai yritä uudella akkupaketilla.
Jos uusikaan akku ei lataudu, vie latauslaitteesi
valtuutettuun DEWALTin huoltopisteeseen.
• Jos virtalähteenä on generaattori tai virtalähde,
joka muuntaa DC:n AC:ksi, punainen latausvalo
saattaa vilkkua kahdesti, kytke pois päältä ja
toista. Tämä osoittaa ohimenevää häiriötä
virtalähteessä. Latauslaite alkaa kuitenkin
automaattisesti toimia normaalilla tavalla.
Automaattinen säätö
Automaattinen säätö tasoittaa
akkupaketin erilliset solut
huippukapasiteetilla. Akkupaketit on
säädettävä yön yli 10 tunnin lataus-/
purkujaksottain tai aina, kun
akkupaketti ei enää toimita yhtä
paljon virtaa kuin aikaisemmin.
• Akkupaketti viritetään asettamalla se laturiin
normaalilla tavalla. Punainen valo vilkkuu
yhtäjaksoisesti, mikä osoittaa latausjakson
käynnistyneen.
• Kun 1 tunnin latausjakso on valmis, valo palaa
yhtäjaksoisesti eikä enää vilku. Akkupaketti on
nyt ladattu täyteen ja on käyttövalmis.
• Jos paketti jätetään laturiin tunnin latauksen
jälkeen, laturi siirtyy automaattisesti säätötilaan.
Tämä tila on käytössä enintään 8 tunnin ajan.
Akkupaketti voidaan irrottaa milloin tahansa
säädön yhteydessä.
Ylikuumentunut akku
Kun laturi tunnistaa ylikuumentuneen akun,
lataaminen siirtyy ajankohtaan, jolloin akku on
jäähtynyt. Kun akku on jäähtynyt, laturi siirtyy
automaattisesti latausvirtaan. Tämä ominaisuus
takaa akun maksimikestoiän. Punainen valo vilkkuu
pitkään, sitten lyhyeen ylikuumentuneessa tilassa.
Virran kytkeminen päälle/pois päältä (kuva A)
• Kun haluat käynnistää radion, kierrä
äänenvoimakkuuden säädintä (1) myötäpäivään.
• Kun haluat sammuttaa radion, kierrä
äänenvoimakkuuden säädintä (1) vastapäivään,
kunnes se lukkiutuu.
65
SUOMI
Ohjelmointitoiminnot
Radiossa on muisti ajan tallentamista ja
suosikkiradioasemiesi esivalintaa varten.
Aseman haku (kuva A & D)
• Paina näppäintä (11 tai 12). Radio hakee
ensimmäisen kuuluvan aseman ja pysähtyy siihen.
Paristojen asennus (kuva C)
Muisti tarvitsee paristot kokoa AA.
• Irrota salpa (4) ja avaa radion takapuolella oleva
kansi (8).
• Poista paristokotelon kansi (9).
• Aseta paristot paikalleen. Aseta ne oikein.
• Aseta paristokotelon kansi (9) takaisin paikalleen.
• Sulje kansi (8).
Apuportti (kuva E)
• Poista apuportin suojus (14).
• Aseta ulostulolaite apulähteestä porttiin.
• Valitse AUX-toiminto.
Kellon ohjelmointi (kuva D)
• Kytke radio päälle.
• Paina painiketta (10), kunnes aika alkaa vilkkua
näytössä (5).
• Käytä näppäimiä (11 & 12) asettaaksesi ajan.
• Paina painiketta (10), kunnes aika lakkaa
vilkkumasta.
Radioasemien ohjelmointi (kuva D)
Muistiin voidaan tallentaa neljä eri asemaa sekä
FM- että AM-muodossa.
• Kytke radio päälle.
• Aseta haluttu taajuus, kuten alla on kuvattu.
• Pidä ensimmäinen muistinäppäin (13) painettuna
sisään. Taajuudensäätö alkaa vilkkua näytössä (5).
Paina näppäintä, kunnes säätö lakkaa vilkkumasta.
• Toimi samoin muitten asemien suhteen.
Virtalähde
Työkalu toimii joko verkkovirralla tai akkuvirralla.
Työkalu vaihtaa verkkovirran ja tasavirran (akku)
välillä automaattisesti.
Huolto-ohjeita
DEWALT sähkötyökalusi on suunniteltu käytettäväksi
pitkän aikaa mahdollisimman vähällä huollolla.
Asianmukainen käyttö ja säännönmukainen
puhdistus takaavat laitteen jatkuvan toiminnan.
Puhdistus
• Irrota työkalun virtajohto pistorasiasta. Irrota akku
ennen kuin puhdistat kotelon pehmeällä kankaalla.
• Puhdista ilma-aukot säännöllisesti ja puhdista
myös kotelo pehmeällä siivousliinalla.
Koneen ympäristöystävällinen hävitys
Radion käyttö
Äänenvoimakkuuden säätö (kuva A)
• Käännä äänenvoimakkuuden säätö (1) halutulle
tasolle.
Toimintavalitsin (kuva A & D)
• Paina painiketta (2). Toimintatapa vaihtuu välillä
FM, AM ja AUX joka kerta, kun painiketta
painetaan.
Asemanvalitsin (kuva A & D)
• Käännä asemanvalitsin (3) halutulle taajuudelle,
joka näkyy näytössä (5).
• Voi myös käyttää näppäimiä (11 & 12)
asettaaksesi haluamasi taajuuden.
66
Kun koneesi on käytetty loppuun, älä heitä sitä
tavallisten roskien mukana pois, vaan vie se
paikkakuntasi kierrätyskeskukseen tai jätä
valtuutettuun DEWALTin huoltopisteeseen.
Jatkuvan tuotekehittelyn seurauksena nämä tiedot
saattavat muuttua. Niistä emme ilmoita erikseen.
Ladattava akku
Akku tulee ladata aina silloin, kun se ei enää tuota
riittävästi virtaa toimintoihin, jotka aikaisemmin
hoituivat helposti. Kun akku on tyhjä, poista se
käytöstä ympäristönsuojelukäytännön mukaisesti.
• Käytä akku täysin loppuun ja poista se sitten
työkalusta.
SUOMI
• NiCd- ja NiMH-akut ovat kierrätettäviä. Voit viedä
ne ostopaikkaan tai paikalliseen
kierrätyskeskukseen. Kerätyt akut toimitetaan
kierrätykseen ja käsitellään asianmukaisesti.
TAKUU
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU •
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALT-työkaluusi,
palauta se myyjälle tai valtuutettuun DEWALThuoltopisteeseen 30 päivän sisällä ostopäivästä,
niin saat rahasi takaisin tai vaihtokoneen.
Tuote on palautettava täydellisenä ja ostokuitti on
esitettävä.
• YHDEN VUODEN ILMAINEN YLLÄPITOHUOLTO •
DEWALT-työkalusi kunnossapito ja huolto
suoritetaan ilmaiseksi 12 kuukauden sisällä
ostopäivästä huoltopisteessämme.
Ilmainen kunnossapitohuolto käsittää
sähkötyökalujen työ- ja varaosakustannukset.
Siihen ei sisälly tarvikekustannuksia.
Ostokuitti on esitettävä.
• YHDEN VUODEN TAKUU •
Jos DEWALT-tuotteesi menee epäkuntoon
materiaali- tai valmistusvikojen takia 12 kuukauden
sisällä ostopäivästä, vaihdamme vioittuneet osat
uusiin tai vaihdamme koko yksikön ilmaiseksi
edellyttäen, että:
• Tuotetta ei ole käytetty väärin.
• Valtuuttamattomat henkilöt eivät ole yrittäneet
korjata sitä.
• Päiväyksellä varustettu ostokuitti esitetään.
Tämä takuu tarjotaan lisäpalveluna kuluttajan
lakisääteisten oikeuksien lisäksi.
Lähimmän DEWALT-myyjäsi tai valtuutetun
DEWALT-huoltpisteen osoitteen saat
voimassaolevasta tuoteluettelosta tai ottamalla
yhteyttä DEWALTiin. Lista valtuutetuista DEWALThuoltoliikkeistä sekä yksityiskohtaiset tiedot
korjauspalvelustamme ovat vaihtoehtoisesti
saatavilla Internetissä, osoitteessa
www.2helpU.com
67
SVENSKA
RADIO/LADDARE DC011
Vi gratulerar!
CE-Försäkran om överensstämmelse
Du har valt ett DEWALT verktyg. Mångårig
erfarenhet, ihärdig produktutveckling och förnyelse
gör DEWALT till ett av de mest pålitliga namnen för
professionella användare.
Tekniska data
Strömkälla
Nätspänning
Batterispänning
Batterityp
Laddningstid (ca.)
Laddningsström
normal laddning
utjämningsladdning
underhållsladdning
Vikt
Säkring:
230 V
DC011
AC/DC
VAC 230
VDC 7,2 - 18
NiCd/NiMH
min 60/70
A
mA
mA
kg
2,8
150
63
6,4
För mer information ombeds ni kontakta DEWALT
på nedanstående adress eller se baksidan av
manualen.
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
10 A
Följande symboler har använts i handboken:
Anger risk för personskada, livsfara eller
skada på verktyg vid ouppmärksamhet
inför de instruktioner som ges i
handboken.
Anger risk för elektrisk stöt.
68
DC011
DEWALT förklarar att dessa elverktyg är
konstruerade i överensstämmelse med följande
normer: 89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 60065,
EN 50081, EN 50082, EN 55013, EN 55020,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
SVENSKA
Säkerhetsanvisningar
Iakttag, när du använder elverktyg, alltid de
säkerhetsbestämmelser som gäller i ditt land för
att minska risken för brand, elektriska stötar och
personskada.
Läs bruksanvisningen noggrant innan du
använder verktyget.
Behåll denna bruksanvisning för framtida referens.
Allmänt
1 Håll arbetsområdet i ordning
Nedskräpade ytor och arbetsbänkar inbjuder till
skador.
2 Tänk på arbetsmiljöns inverkan
Ha bra belysning över arbetsytan (250 - 300 Lux).
Använd inte verktyget där det finns risk för
eldsvåda eller explosion, t.ex. i närheten av
lättantändliga vätskor eller gaser.
3 Undvik risken för elektriska stötar
Undvik kroppskontakt med jordade ytor
(t.ex. rör, värmeelement, elspisar och kylskåp).
Om apparaten används under extrema
omständigheter (t.ex. hög fuktighet, om metallspån
produceras etc.), kan den elektriska säkerheten
förbättras genom att använda en isolerande
transformator eller en (FI) jordslutningsbrytare.
4 Håll barn undan
Tillåt inte barn, besökande eller djur att komma
i närheten av arbetsplatsen eller att vidröra
verktyget eller sladden.
5 Använd rätt verktyg
Verktygets avsedda bruk beskrivs i denna
användarhandbok. Tvinga inte verktyget att göra
arbeten som är avsedda för kraftigare verktyg.
Verktyget fungerar bättre och säkrare inom sin
avsedda kapacitet. Överbelasta inte verktyget.
Varning! Bruk av detta verktyg med andra
tillbehör och tillsatser eller för andra ändamål än
vad som rekommenderas i denna bruksanvisning
kan innebära risk för personskada.
6 Syna verktyget på skador
Kontrollera före bruk noggrant att verktyget inte
är skadat, så att du vet att det fungerar väl och
kan utföra sin avsedda funktion. Kontrollera på
felriktade eller fastnade rörliga delar, trasiga delar
och alla andra brister som kan påverka verktygets
funktion.
Låt skadade skyddsanordningar eller andra
skadade delar repareras eller bytas ut enligt
anvisningarna.
Använd inte elverktyget om strömbrytaren inte
kan kopplas till eller från. Låt strömbrytaren endast
repareras av ett auktoriserat DEWALT
serviceombud.
7 Ställ undan verktyg som inte används
När verktyget inte används ska det förvaras på
en torr plats och låsas undan ordentligt, utom
räckhåll för barn.
8 Sköt verktyget med omsorg
Håll dina verktyg rena och i gott skick för bättre
och säkrare funktion. Följ instruktionerna
beträffande skötsel och byte av tillbehör. Håll alla
handtag och strömbrytare torra, rena och fria
från olja och fett.
9 Reparationer
Detta verktyg uppfyller alla relevanta
säkerhetsbestämmelser. Låt det endast
repareras av ett auktoriserat DEWALT
serviceombud. Reparationer får endast utföras av
kvalificerad personal som använder originaldelar,
annars kan användaren utsättas för stor fara.
Säkerhetsanvisningar för verktyg som drivs med
nätström
10 Förlängningssladdar
Kontrollera förlängningssladden innan den
används. Byt ut den om det behövs. Om verktyget
används utomhus ska bara förlängningssladdar
som är avsedda för utomhusbruk användas.
11 Drag ur kontakten
Stäng av verktyget och låt det stanna helt innan
du lämnar det utan tillsyn. Tag ur kontakten när
verktyget inte används, innan du byter
maskindelar, tillbehör eller tillsatser och innan du
utför underhåll.
12 Misshandla inte sladden
Bär aldrig verktyget i sladden. Dra aldrig i sladden
för att koppla lös stickkontakten. Utsätt inte
sladden för värmekällor, olja eller skarpa kanter.
69
SVENSKA
Säkerhetsanvisningar för verktyg som drivs med
batterier
Endast för laddning av DEWALT batterier;
andra batterier kan spricka och förorsaka
personskada och skada på verktyget
13 Avlägsna batteriet
Stäng av verktyget och låt det stanna helt innan
du lämnar det utan tillsyn. Avlägsna batteriet när
verktyget inte används, före byte av maskindelar,
tillbehör eller tillsatser och innan du utför underhåll.
Får ej utsättas för väta
Byt ut defekt sladd omedelbart
Tillkommande säkerhetsföreskrifter för
batteripaket
Brandfara! Undvik att metallstycken
skulle kunna kortsluta kontakterna på ett
uttaget batteripaket. Varken bär eller
förvara batteripaketet utan att den
medföljande skyddshättan sitter över
kontakterna.
• Batterivätskan, en 25-30% lösning av
kaliumhydroxid, kan vara skadlig. Vid kontakt
med huden, spola omedelbart med vatten.
Neutralisera med en svag syra, t ex citronjuice
eller ättika. Vid kontakt med ögonen, skölj rikligt
med vatten i minst 10 minuter. Tillkalla läkarhjälp.
• Försök aldrig någonsin öppna ett batteripaket.
Etiketterna på laddaren och batteriepaketet
Etiketterna på laddaren och på batteriepaketet visar
följande symboler:
100%
Batteriet laddar
+4 ˚c
Temperaturområde för uppladdning
+4 °C till +40 °C
När detta batteripaket har nått sin tekniska
livslängd, tänk på miljön och släng
batteripaketet enligt gällande miljöföreskrifter
Batteripaketet får ej eldas upp
Kontroll av förpackningens innehåll
Förpackningen innehåller:
1 Radio/laddare
2 Batterier
1 Instruktionshandbok
1 Sprängteckning
• Kontrollera defekter på verktyg, delar och tillbehör
som kan ha uppstått i samband med transport.
• Läs noga igenom handboken och förvissa Dig
om att Du förstår instruktionerna innan Du börjar
använda maskinen.
Beskrivning (fig. A)
100%
Batteri laddat
Batteri defekt
Vidrör aldrig med ledande föremål
Använd aldrig ett sprucket eller skadat
batteripaket
Läs bruksanvisningen
70
+40 ˚c
Din radio/laddare DC011 är konstruerad för att spela
radioprogram inom byggnadsområden och för att
ladda batterier.
För radioavspelning kan verktyget drivas med
nätström (med sladd) eller batteri (sladdlös),
både inom- och utomhus.
För laddningsändamål är verktyget lämpat för
DEWALT NiCd eller NiMH batteripaket från 7,2 till 18 V.
1 Volymkontroll
2 Funktionsväljare
3 Stationsväljare
4 Spärr
5 Display
6 Laddningsindikator (röd)
SVENSKA
Elektrisk säkerhet
Se till att laddarens spänning överensstämmer med
nätspänningen.
Laddaren är dubbelisolerad motsvarande
EN 60335; jordledare är således
överflödigt.
Utbyte av kabel eller kontakt
Tänk på säkerhetsföreskrifterna när du ska byta ut
sladden eller kontakten. En kontakt med frilagda
kopparledare är livsfarlig om den kopplas i ett
spänningsförande eluttag.
Bruk med förlängningssladd
Om du behöver använda en förlängningssladd till
laddaren, använd en godkänd förlängningssladd
lämpad för den här laddarens strömförbrukning (se
tekniska data). Om du använder en sladdvinda, vira
alltid av sladden fullständigt.
Bruksanvisning
• Följ alltid säkerhetsföreskrifterna och
tillhörande bestämmelser.
Placera batteriet i radio/laddarens baksida enligt
bilden, stäng luckan och koppla radion/laddaren
till nätet.
• Välj önskat funktionsläge med omkopplaren (2).
Den röda laddningsindikatorn (6) blinkar. Efter ca.
1 timme slutar den blinka och börjar lysa stadigt.
Batteripaketet är nu helt laddat och laddaren
kopplar automatiskt om till utjämningsladdning.
Efter ca. 4 timmar kopplar den om till
underhållsladdning. Batteripaketet kan avlägsnas
när som helst eller lämnas obegränsat i den
anslutna laddaren.
• Den röda laddningsindikatorn blinkar snabbare
för att ange att ett laddningsproblem föreligger.
Placera batteripaketet än en gång eller försök
med ett nytt. Om det nya batteripaketet inte
heller laddas, låt då testa laddaren hos en
auktoriserad DEWALT-verkstad.
• Om laddaren är ansluten till kraftkällor som
generatorer eller källor som omvandlar likström till
växelström kan den röda laddningsindikatorn
blinka två gånger, slå av och upprepa. Detta
anger ett tillfälligt problem i kraftkällan. Laddaren
kopplar automatiskt om till normal laddning.
Automatisk finladdning
Laddning av batteripaketet (fig. A & B)
Första gången ett batteri laddas, eller när det har
legat en längre tid, kan det bara laddas till 80%.
Efter några laddnings-/urladdningscykler uppnår
batteripaketet full kapacitet.
Kontrollera alltid nätanslutningen innan batteripaketet
laddas. Om nätanslutningen fungerar men
batteripaketet inte laddas, tag laddaren till en
godkänd DEWALT serviceverkstad. Under
laddningen kan laddaren och batteripaketet kännas
varma. Detta är normalt och betyder inte att något
problem föreligger.
Ladda inte batteripaketet vid
omgivningstemperaturer på < 4 °C eller
> 40 °C.
Rekommenderad laddningstemperatur:
ca. 24 °C.
• För att ladda ett batteripaket (7) trycker du på
spärren (4) och öppnar luckan (8) på baksidan av
radion/laddaren.
Den automatiska finladdningsfunktionen
utjämnar eller balanserar de enskilda
cellerna i batteripaketet vid full
kapacitet. Batteripaket bör finladdas
över natten efter var 10th laddnings-/
urladdningscykel eller när paketet inte
längre presterar fullt.
• För att finladda batteriet ansluter du det som
vanligt till laddaren. Den röda lampan kommer att
blinka oavbrutet för att visa att laddningscykeln
har startat.
• När laddningscykeln på 1 timme är avslutad,
kommer lampan att lysa kontinuerligt och
blinkandet upphör. Nu är paketet fulladdat och
färdigt för användning.
• Om paketet förblir i laddaren efter den första
timmens laddning, kommer laddaren att
automatiskt gå över till finladdningsläge. Den
kommer att förbli i det läget i 8 timmar men
batteripaketet kan avlägsnas när som helst.
71
SVENSKA
Fördröjning hett/kallt batteri
När laddaren registrerar att batteriet är hett eller kallt,
kopplas automatiskt en fördröjning in så att
laddningen inte sker förrän batteriet har en lämplig
temperatur. Laddaren kopplar sedan automatiskt
om till normal laddning. Denna funktion garanterar
en maximal livslängd för batteriet. Den röda
indikatorn blinkar långt och sedan kort när laddaren
befinner sig i fördröjningsläge.
Radiofunktion
Strömbrytare (fig. A)
• Radion kopplas in genom att vrida volymknappen
(1) medurs.
• Stäng av radion genom att vrida volymknappen
(1) moturs tills den klickar fast.
Stationsväljare (fig. A & D)
• Vrid stationsväljaren (3) till önskad frekvens,
denna anges på displayen (5).
• Du kan även använda tangenterna (11 & 12) till
att ställa in önskad frekvens.
Programmeringsfunktioner
Radion har ett minne för lagring och förinställning av
önskade radiostationer.
Stationssökning (fig. A & D)
• Tryck på en av tangenterna (11 eller 12). Radion
söker efter närmaste station med acceptabel
mottagning och stannar där.
Placering av batterier (fig. C)
Minnesfunktionen använder batterier av format AA.
• Lossa spärren (4) för att öppna luckan (8) på
radions baksida.
• Avlägsna batteriluckan (9).
• Placera batterierna. Se till att batterierna placeras
i det angivna läget.
• Sätt tillbaka batteriluckan (9).
• Stäng luckan (8).
Programmering av klockan (fig. D)
• Koppla in radion.
• Tryck på knappen (10) tills tiden börjar blinka på
displayen (5).
• Ställ in tiden med tangenterna (11 & 12).
• Tryck på knappen (10) tills tiden slutar blinka.
Programmering av radiostationer (fig. D)
Du kan lagra upp till 4 olika stationer i minnet,
både i FM- och AM-läge.
• Koppla in radion.
• Ställ in önskad frekvens enligt nedanstående
beskrivning.
• Håll den första minnestangenten (13) intryckt.
Frekvensen börjar blinka på displayen (5).
Fortsätt att hålla tangenten intryckt tills
inställningen slutar blinka.
• Upprepa detta för följande stationer.
72
Volymkontroll (fig. A)
• Vrid volymkontrollen (1) till önskad nivå.
Funktionsval (fig. A & D)
• Tryck på knappen (2). Funktionsläget stegar från
FM till AM till AUX varje gång du trycker på
knappen.
Extern port (fig. E)
• Avlägsna skyddskåpan från den externa porten
(14).
• Koppla utgångskontakten från en extern källa till
porten.
• Välj läget AUX.
Strömkälla
Verktyget kan drivas med antingen nätström eller
batteriström. Verktyget kopplar automatiskt om
mellan AC (nätström) och DC (batteri).
Skötsel
Ditt DEWALT elverktyg har tillverkats för att, med så
lite underhåll som möjligt, kunna användas länge.
Varaktig och tillfredsställande användning erhålles
endast genom noggrann skötsel och regelbunden
rengöring.
Rengöring
• Drag ut kontakten ur vägguttaget och avlägsna
batteripaketet innan du rengör höljet med en
mjuk trasa.
• Håll ventilationsspringorna öppna och rengör
höljet regelbundet med en mjuk trasa.
SVENSKA
GARANTI
Förbrukade maskiner och miljön
När Din produkt är utsliten, skydda naturen genom
att inte slänga den tillsammans med vanligt avfall.
Lämna den till de uppsamlingsställen som finns i Din
kommun eller till en DEWALT serviceverkstad.
DEWALT service
Skulle fel uppstå på maskinen, lämna då alltid in den
till en auktoriserad serviceverkstad. Se aktuell
prislista/katalog för vidare information elle kontakta
DEWALT.
På grund av forskning och utveckling kan
ovanstående specifikationer ändras vilket inte
meddelas separat.
• 30 DAGARS NÖJD-KUND-GARANTI •
Om du inte är fullständigt nöjd med din DEWALTprodukts prestanda behöver du endast returnera
den inom 30 dagar, komplett som vid köpet,
till ditt inköpsställe eller en DEWALT auktoriserad
serviceverkstad för fullständig återbetalning eller
utbyte. Inköpsdatum måste påvisas.
• ETT ÅRS FRI FÖREBYGGANDE SERVICE •
Om din DEWALT-produkt inom 12 månader efter
inköpsdatum kräver underhåll eller service,
utförs detta kostnadsfritt av en auktoriserad
serviceverkstad. Fri förebyggande service
omfattar arbets- och reservdelskostnader för
elektriska verktyg. Kostnad för tillbehör ingår ej.
Inköpsdatum måste påvisas.
• ETT ÅRS GARANTI •
Uppladdningsbart batteripaket
Ett långlivat batteripaket måste laddas på nytt när
det inte längre ger tillräcklig kraft vid arbeten som
först gick utan problem. När batteriets tekniska
livstid är över ska det kastas på ett miljövänligt sätt.
• Låt batteripaketet laddas ur helt och avlägsna det
sedan ur verktyget.
• NiCd- och NiMH-celler kan återvinnas. Lämna
dem till inköpsstället eller den lokala
återvinningsstationen. Återlämnade batterier
återvinns eller kastas på ett miljövänligt sätt.
Om din DEWALT-produkt inom 12 månader efter
inköpsdatum visar defekter på grund av brister
i material eller vid produktionen, garanterar vi att
kostnadsfritt ersätta alla defekta delar eller,
på vårt eget initiativ, att gratis ersätta produkten
på villkor att:
• Produkten inte har missbrukats.
• Eventuella reparationer har utförts av
auktoriserad verkstad/personal.
• Inköpsdatum kan påvisas.
Denna garanti erbjuds som extra fördel och är
separat från köparens föreskrivna rättigheter.
För adressen till närmaste DEWALT auktoriserade
serviceverkstad, se aktuell katalog för vidare
information eller kontakta DEWALT.
Som alternativ finns en lista på auktoriserade
DEWALT serviceverkstad och kompletta detaljer
om vår after-sales service tillgängliga på Internet:
www.2helpU.com
73
TÜRKÇE
RADYO/ŞARJ CİHAZI DC011
Tebrikler!
Bir D E WALT aletini seçmiş bulunuyorsunuz.
Ürün geliştirme ve yenilemede yllarn
deneyimi D E WALT’ profesyonel kullanclar
işin en güvenilir partnerlerden biri haline
getirmektedir.
Teknik veriler
Güç kaynağ
Şebeke voltaj
Pil voltaj
Akü tipi
Şarj süresi (aşağ)
Şarj akm
normal modu
bedel modu
bakm modu
Ağrlk
Sigortalar
230 V aletler
DC011
AC/DC
V AC 230
V DC 7,2 - 18
NiCd/NiMH
min 60/70
A
mA
mA
kg
2,8
150
63
6,4
DC011
D E WALT bu elektrikli aletlerin aşağdaki
standartlara uygun olarak tasarlandğn
beyan eder: 89/336/EEC, 73/23/EEC,
EN 60065, EN 50081, EN 50082, EN 55013,
EN 55020, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Daha fazla bilgi için, lütfen aşağdaki
adresten D E WALT ile temas kurun veya
klavuzun arkasna bakn.
Mühendislik ve Ürün Geliştirme Müdürü
Horst Großmann
10 A
Bu klavuzun tümünde, aşağdaki semboller
kullanlmştr:
Bu klavuzdaki talimatlara
uyulmamas halinde, yaralanma,
ölüm veya aletin hasar görmesi
tehlikesi olduğunu gösterir.
Elektrik çarpmas tehlikesi
olduğunu gösterir.
74
Avrupa Birliği şartnameye uygunluk
beyan+
D E WALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Almanya
TÜRKÇE
Güvenlik talimatlar+
Elektrikli aletleri kullan+rken daima,
yang+n, elektrik çarpmas+ ve yaralanma
riskini azaltmak için, ülkenizde
uygulanabilecek güvenlik kurallar+na uyun.
Cihaz+ kullanmadan önce bu kullan+m
k+lavuzunu dikkatlice okuyunuz.
Bu kullan+m k+lavuzunu gelecekteki
kullan+mlar için saklay+n+z.
Genel Bilgiler
1 Çal+şma alan+n+z+ temiz tutun
Dağnk yerler ve tezgahlar kazaya
neden olabilir.
2 Çal+şma alan+n+z+n çevre koşullar+na
dikkat edin
Çalşma alann iyi şklandrn
(250 - 300 Lux). Aleti yangn ve
patlama olaslğ olan yerlerde
kullanmaynz Örneğin, ateş alc likit ve
gazlarn bulunduğu yerlerde.
3 Elektrik çarpmas+na karş+ önlem al+n
Topraklanmş yüzeylere temastan
kaçnn (Örn: borular, radyatörler,
ocaklar ve buzdolaplar).
Aleti olaganüstü şartlarda kullanirken
(Örnegin yüksek miktarda nem varsa,
maden talasi üretiliyorsa) yalitimli
transformatör veya bir (FI) toprak
kaçagi devre kesicisi yerleştirilerek
elektrik emniyeti arttirilabilinir.
4 Çocuklar+ aletlerden uzak tutun
Çocuklarn veya hayvanlarn çalşlan
alana girmesine ve elektrik kablosuna
dokunmasna müsaade etmeyiniz.
5 İşe uygun alet kullan+n
Bu ürünün kullanm tasarm bu
kullanm klavuzunda anlatlmştr.
Küçük alet veya aksesuarlar, ağr
hizmet tipi aletin görevini yapmaya
zorlamayn. Alet, imalat amacna uygun
olan işi daha iyi ve güvenli yapacaktr.
Aleti zorlamayn.
Dikkat! Bu kullanm klavuzunda
tavsiye edilenlerin dşnda aksesuar ve
parçalarn kullanm yaralanma riski
doğurabilir.
6 Hasarl+ parça kontrolü yap+n
Aleti kullanmadan önce, düzgün
çalşacağndan ve amaca uygun
işleyeceğinden emin olmak için, özenle
hasar kontrolü yapn. Hareketli parçalarn
ayarsz olup olmadğ veya tutukluk yapp
yapmadğn, krk parça olup olmadğn
ve çalşmasn etkileyebilecek diğer
durumlar kontrol edin. Hasarl siperleri
veya diğer arzal parçalar talimatlar
uyarnca onartn veya yeniletin.
Tetiği arzal ise, aleti kullanmayn.
Tetiği yetkili bir D E WALT onarm
merkezinde değiştirin.
7 Kullan+lmayan aletleri saklay+n
Kullanlmayan elektrikli aletleri kuru,
güvenli ve çocuklarn ulaşamayacağ bir
yerde saklayn.
8 Aletlerinize iyi bak+n
Daha iyi ve güvenli performans için
aletlerinizi iyi durumda ve temiz tutun.
Bakm ve aksesuar değişimi için
talimatlara uyun. Tüm komuta
mekanizmasn kuru, temiz ve yağlardan
uzak tutun.
9 Tamiri
Bu elektrikli alet ilgili güvenlik
kurallarna uygundur. Aletinizi, yetkili
bir D E WALT onarm merkezinde onartn
Tamirat daima kalifiye kişiler
tarafndan, orijinal yedek parçalar
kullanlarak yaplr. Aksi taktirde
kullanan kişiye gözönüne alnmayan
tehlikelere yol açar.
Şebeke elektriğiyle çalşan aletler için
güvenlik talimatlar
10 Uzatma kablolar+
Kullanmadan önce uzatma kablolarn
gözden geçirin ve eğer zarar görmüşse
değiştirin. Alet açk havada
kullanldğnda, daima açk havada
kullanm için özel yaplmş ve böyle
olduğunu gösteren bir damga taşyan
uzatma kablolar kullann.
11 Aleti fişten ç+kartma
Aleti kapatn ve terk etmeden önce
tamamen durmasn bekleyin.
75
TÜRKÇE
Aleti kullanmadğnz zaman, herhangi
bir parçasn, aleti, aksesuarlar veya
bağlantlar değiştireceğiniz zaman
aleti fişten çekiniz.
12 Kabloyu dikkatli kullan+n
Aleti kablosundan çekerek taşmayn.
Prizden asla kordonundan tutup çekerek
çkartmayn. Kabloyu, s, yağ ve keskin
kenarlardan uzak tutun.
100%
Akü şarj oldu
Akü kusurlu
Zararl cisimleri sokmayn
Hasara uğramş aküleri şarj
etmeyin
Pil gücüyle çalşan aletler için güvenlik
talimatlar
Kullanmadan önce klavuzu
okuyun
13 Pil tak+m+n+ ç+kart+n
Aleti kapatn ve terk etmeden önce
tamamen durmasn bekleyin.
Kullanmda olmadğnda, aletin bir
parçasn, aksesuarn veya ekini
değiştirmeden önce ve bakmn
yapmadan önce pil takmn çkartn.
Sadece D E WALT aküleri ile
kullann, diğerleri patlayarak can
ve mal kaybna yol açabilir
Su ile temas ettirmeyin
Aküler için ilave emniyet talimatlar
Yangn tehlikesi! Yerinden
çkarlmş bataryann uçlarnn
ksa devre yapmasn önleyin!
Bataryalar uçlarnda size verilen
koruyucu kapaklar olmadan
saklamayn veya taşmayn.
• % 25-30’ luk bir potasyum hidroksit
eriyiği olan akü svs zararl olabilir.
Deriye temas etmesi durumunda derhal
bol su ile ykayn. Limon suyu veya sirke
gibi yumuşak bir asit ile nötrleştirin.
Göze temas etmesi halinde en az 10 dakika
temiz bol su ile ykayn. Bir doktora
danşn.
• Ne sebeple olursa olsun bir aküyü açmay
asla denemeyin.
Şarj adaptörü ve akü üzerindeki etiketler
Bu klavuzda kullanlan resimyazlara ek
olarak şarj adaptörü ve akü üzerindeki
etiketler aşağdaki resimyazlar gösterirler:
100%
Akü şarj oluyor
76
Kusurlu kablolar derhal değiştirin
+40 ˚c
+4 ˚c
Sadece 4 °C ile 40 °C arasnda şarj
edin
Aküyü çevreye gereken özeni
göstererek atn
Aküyü yakmayn
Ambalaj+n içindekiler
Ambalajn içinde aşağdakiler vardr:
1 Radyo/şarj cihaz
2 Piller
1 Kullanm klavuzu
1 Açlml çizim
• Nakliye srasnda alette, parçalarnda
veya aksesuarlarnda hasar oluşup
oluşmadğn kontrol edin.
• Aleti kullanmadan önce, bu klavuzu
iyice okuyup anlamaya zaman ayrn.
TÜRKÇE
Tan+m (şekil A)
DC011 radyo/şarj cihaznz inşaat
alanlarnda telsiz iletimini duyurmak ve
şarj uygulamalar için tasarlanmştr.
Radyo iletimi için, alet şebeke (kablolu)
veya pil (kablosuz) gücüyle çalştrlarak iç
ve dş mekanlarda kullanlabilir.
Şarj uygulamalarnda, aletiniz 7,2 ila 18 V
arasnda değişen D E WALT NiCd ve NiMH pil
paketlerini kabul eder.
1 Ses kontrol düğmesi
2 Mod seçme düğmesi
3 İstasyon seçme düğmesi
4 Mandal
5 Gösterge
6 Şarj lamba (krmz)
Elektrik güvenliği
Şarj adaptörü, sadece tek voltaj için
tasarlanmştr. Daima şebeke voltajnn,
adaptörünüzün üstünde yazl olan voltajla
ayn olmasna dikkat edin.
D E WALT adaptörünüz, EN 60335
uyarnca çift yaltmldr, bu
nedele topraklanmas gerekmez.
Kablo ya da Fişin değiştirilmesi
Kablo ya da fişi değiştirirken, çplak bakr
tellerin arz ettiği tehlikeye dikkat ediniz.
Uzatma kablosu
Uzatma kablosu kullanmadan önce, gevşek
ve çplak iletken, kötü bağlant, hasarl
yaltm kontrolü yapn. Gerekli onarmlar
yapn veya gerekiyorsa, kabloyu yenileyin.
Kullan+m talimatlar+
Daima güvenlik talimatlarna ve
uygulanan kurallara uyun.
Akü paketinin şarj edilmesi (şekil A & B)
Akü paketini ilk kez veya uzun bir süreden
sonra şarj edecekseniz, şarj işleminin
sadece % 80’i kabul edilecektir.
Akü paketinin tam kapasiteye erişebilmesi
için birçok şarj ve deşarj işleminin
gerçekleştirilmesi gerekir.
Akü paketini şarj etmeden önce ana
elektrik şebekesini kontrol ediniz.
Ana şebekede elektrik bulunmasna rağmen
akünün şarj olmamas halinde aküyü yetkili
bir D E WALT onarm sevisine götürmelisiniz.
Şarj esnasnda şarj cihaz ve akü paketi
dokunulmayacak kadar snabilir. Bu normal
bir durum olup, arza anlamna gelmez.
Akü paketini < 4 °C or > 40 °C
seviyelerindeki scaklklar altnda
şarj etmeyiniz. Tavsiye edilen şarj
scaklğ: yaklaşk 24 °C.
• Pil takmn (7) şarj etmek için, mandal
(4) bastrn ve radyo/şarj cihaznn
arkasndaki kapağ (8) açn. Pil takmn
gösterilen şekilde, radyo/şarj cihaznn
arkasna takn, kapağ kapatn ve radyo/
şarj cihazn fişe takn.
• Seçme düğmesini (2) kullanarak
istediğiniz çalştrma modunu seçin.
Krmz şarj göstergesi (6) yanp
sönecektir. Yaklaşk 1 saat sonra, yanp
sönmeyi durduracak ve sürekli
yanacaktr. Pil takm böylece tam olarak
şarj edilmiş olup şarj cihaz otomatik
olarak eşitleme moduna geçer. Yaklaşk 4
saat snra bakm şarj moduna geçer. Pil
paketi istenildiği zaman ayrlabilir veya
bağl olduğu şarj cihaz üzerinde
braklabilir
• Krmz gösterge şğ hzl bir şekilde
yanp sönerse bu şarj işleminde bir sorun
olduğunu gösterir. Pil takmn çkartp
yeniden takn veya yenisini deneyin.
Yeni paket de şarj olmuyorsa şarj
cihaznz yetkili bir D E WALT onarm
acentasna test ettirin.
• Jeneratöre veya DC’yi AC’ye çeviren
kaynaklara bağlandğnda krmz şarj
şğ iki kez yanp sönebilir, kapanabilir
ve işlemleri tekrar yaplabilir. Bu elektrik
kaynağnda geçici bir arza olduğunu
gösterir. Şarj cihaz, otomatik olarak
normal çalşma şekline dönecektir.
77
TÜRKÇE
Otomatik ayar
Otomatik ayar modu, tam
kapasitede çal+şan akü
tak+m+ndaki hücreleri eşitler
veya dengeler. Akü tak+mlar+,
her 10. şarj/deşarj döngüsünden
sonra veya tak+m ayn+ miktardaki
işi gerçekleştiremeyecek duruma
geldiğinde gece boyunca
ayarlanmal+d+r.
• Akü takmnz ayarlamak için, aküyü
şarja her zaman olduğu gibi yerleştirin.
Şarj döngüsünün başladğn belirtmek
üzere krmz şk sürekli yanp sönecektir.
• 1 saatlik şarj döngüsü tamamlandğnda,
şk yanp sönmeyi durduracak ve sürekli
yanacaktr. Akü artk tam dolmuştur ve
her an kullanma hazrdr.
• Başlangçtaki 1 saatlik şarjdan sonra
takm şarjda braklrsa, şarj cihaz
otomatik olarak ayar modunu başlatr.
Bu mod 8 saate kadar devam edecektir,
ancak ayar modu srasnda akü takm
herhangi bir zamanda çkartlabilir.
S+cak/soğuk akü kesintesi
Adaptör akünün aşr scak/soğuk tesbit
ederse, şarj işlemini otomatik olarak.
İyi akü scaklktan sonra adaptör otomatik
olarak şarj kipine geçer. Bu özellik,
maksimum akü ömrü sağlar. Scak/soğuk
akü nedeniyle çalşmaya ara verme kipinde
iken adaptörün krmz lambas önce uzun,
sonra ksa yanp söner.
Pillerin tak+lmas+ (şekil C)
Bellek AA boyutunda pil kullanr.
• Mandal (4) serbest brakarak radyonun
arkasndaki kapağ (8) açn.
• Pil bölmesi kapağn (9) çkartn.
• Pilleri değiştirin. Pillerin gösterildiği
gibi yerleştirilmesine dikkat edin.
• Pil bölmesi kapağn (9) yeniden takn.
• Kapağ kapatn (8).
Saatin programlanmas+ (şekil D)
• Radyoyu açn.
• Göstergede (5) saat yanp sönmeye
başlayana kadar düğmeye (10) basn.
• Saati ayarlamak için tuşlar (11 & 12)
kullann.
• Saat yanp sönmeyi durdurana kadar
düğmeye (10) basn.
Radyo istasyonlar+n+n programlanmas+
(şekil D)
Bellek FM ve AM modunda 4 farkl istasyonu
saklayabilir.
• Radyoyu açn.
• İstediğiniz frekans aşağda açklanan
biçimde ayarlayn.
• Bellek tuşlarndan ilkini (13) basl
tutun. Frekans ayar göstergede (5) yanp
sönmeye başlar. Ayar yanp sönmeyi
durdurana kadar tuşu basl tutun.
• Bunu diğer istasyonlar için de tekrarlayn.
Radyoyu çalştrma
Ses kontrolü (şekil A)
• Ses kontrol düğmesi (1) ile istenen ses
şiddetini ayarlaynz.
Çalştrma ve kapatma (şekil A)
• Radyoyu çalştrmak için, ses kontrol
düğmesini (1) saat yönünde döndürün.
• Radyoyu kapatmak için, ses kontrol
düğmesini (1) yerine oturana kadar saat
yönünün aksine doğru döndürün.
Mod seçimi (şekil A & D)
• Düğmeye (2) basn. Düğmeye her
baslşnda mod FM , AM ve AUX arasnda
hareket edecektir.
Programlama işlevleri
Radyoda saati kaydetmek ve sk
kullandğnz radyo istasyonlarn önceden
programlamak için bir bellek vardr.
İstasyon seçme düğmesi (şekil A & D)
• İstasyon seçme düğmesini (3) çevirerek
istenen frekans ayarlaynz. Ayarlanan
frekans göstergede (5) gösterilmektedir.
• Alternatif olarak, frekans ayarlamak için
tuşlar (11 & 12) kullann.
78
TÜRKÇE
İstasyon arama (şekil A & D)
• Tuşlardan (11 veya 12) birine basn.
Radyo yayn alnabilir ilk istasyonu
bulanana kadar aramay sürdürür.
Yedek port (şekil E)
• Koruyucu başlğ yedek porttan (14)
çkartn.
• Çkş jakn bir yedek kaynaktan porta
takn.
• AUX modunu seçin.
• Akü takmn tamamen boşaltp bunlar
aletten çkartn.
• NiCd ve NiMH türü piller geri
kazanlabilirdir. Satcnza veya yerel
geri kazanm istasyonuna götürün.
Toplanan akü takmlar geri kazanlmal
ya da uygun şekilde bertaraf edilmelidir.
Güç kaynağ+
Alet şebeke veya akü gücüyle çalşr. Alet
otomatik olarak AC (şebeke) ve DC (akü)
gücü arasnda geçiş yapar.
Bak+m
D E WALT elektrikli aletiniz, minimum
bakmla uzun süre çalşacak şekilde imal
edilmiştir. Her zaman sorunsuz çalşmas,
alete gerekli bakmn yaplmasna ve
düzenli temizliğe bağldr.
Temizlik
• Aletin kablosunu prizden çektikten ve akü
takmn çkardktan sonra muhafazay
yumuşak bir bezle temizleyin.
• Havalandrma deliklerini temiz tutun ve
kutuyu yumuşak bir bezle temizleyin.
İstenmeyen aletler ve çevre
Atacağnz eski aletinizi, çevreyi
etkilemeyecek biçimde ortadan kaldran
D E WALT onarm merkezlerine götürün.
Şarj edilebilir pil takm
Uzun ömürlü akü paketi daha önce kolay
yaplan işlerde yeterli güç sağlamyorsa
yeniden şarj edilmelidir. Teknik ömürleri
bittiğinde, aküyü çevremize duyarl bir
şekilde uzaklaştralm:
79
TÜRKÇE
GARANTİ
• 30 GÜNLÜK RİSKSİZ MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİ GARANTİSİ •
D E WALT ağr hizmet tipi endüstriyel
aletinizin performans sizi tam olarak
tatmin etmiyorsa, 30 gün içinde takas
için yetkili bayinize geri götürebilirsiniz.
Satn alma belgesinin ibraz şarttr.
• ÜCRETSİZ BİR YILLIK SERVİS KONTRATİ •
Bir yllk tam garantiye ek olarak, tüm
D E WALT aletleri bir yl süreyle ücretsiz
servis desteğine de sahiptir. Satn alma
tarihinden itibaren bir yl içinde yaplan
hiçbir onarm ve koruyucu bakm
işleminden işçilik ücreti almamaktayz.
Satn alma tarihinin belgelenmesi şarttr.
• BİR YILLIK TAM GARANTİ •
D E WALT ağr hizmet tipi endüstriyel
aletleri, satş tarihinden itibaren bir yl
süreyle garantilidir. Hatal malzemeden
veya işçilikten kaynaklanan tüm arzalar
ücretsiz onarlr. Lütfen aleti herhangi
bir yetkili D E WALT veya Black & Decker
servis merkezine gönderin, ya da bizzat
başvurun.
Bu garanti aşağdakileri kapsamaz:
• Aksesuarlar
• Başkalar tarafndan yaplan veya
girişimde bulunulan onarmlardan
kaynaklanan hasar
• Yanlş kullanm, ihmal, eskime ve
aşnmadan, alet üzerinde değişiklik ve
amaç dş kullanmdan kaynaklanan
hasar.
Size en yakn yetkili D E WALT tamir
acentesi için lütfen bu klavuzun
arkasnda bulunan uygun telefon
numarasn kullann. Buna ek olarak,
D E WALT yetkili tamir servislerinin bir
listesini ve satis-sonrasi servisimiz ile
ilgili tüm detayli bilgileri Internet’de
www.2helpU.com adresinden
edinebilirsiniz.
80
∂§§∏¡π∫∞
ƒ∞¢π√ºø¡√/º√ƒ∆π™∆∏™ DC011
£ÂÚÌ¿ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ·!
¢È·Ï¤Í·Ù ¤Ó· ·fi Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Ù˘ DEWALT.
∏ Ôχ¯ÚÔÓË ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ DEWALT, Ë Û˘Ó¯‹˜
ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ Î·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹
ηÈÓÔÙÔÌÈÒÓ ÙËÓ Î·ıÈÛÙÔ‡Ó ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ Èfi
·ÍÈfiÈÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ.
∆¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο
DC011
¶ËÁ‹ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜
EÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔ/™˘Ó¯¤˜ Ú‡̷
∆¿ÛË ‰ÈÎÙ‡Ô˘
VAC 230
∆¿ÛË Ì·Ù·Ú›·˜
VDC 7,2 - 18
∆‡Ô˜ Ì·Ù·ÚÈÒÓ
NiCd/NiMH
ÃÚfiÓÔ˜ ÊfiÚÙÈÛ˘ (ÂÚ›Ô˘)
min 60/70
ƒÂ‡Ì· ÊfiÚÙÈÛ˘
ηٿÛÙ·ÛË normal
A 2,8
ηٿÛÙ·ÛË Â͛ۈÛ˘
mA 150
ηٿÛÙ·ÛË Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘
mA 63
µ¿ÚÔ˜
kg 6,4
∞ÛÊ¿ÏÂȘ:
ªË¯·Ó‹Ì·Ù· 230 V
¢‹ÏˆÛË Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘ Ì ÙËÓ E˘Úˆ·˚΋
EÓˆÛË
DC011
∏ DEWALT ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ·˘Ù¿ Ù· ËÏÂÎÙÚÈο
ÂÚÁ·Ï›· ۯ‰ȿÛÙËÎ·Ó Û‡Ìʈӷ ÌÂ: 89/336/EEC,
73/23/EEC, EN 60065, EN 50081, EN 50082,
EN 55013, EN 55020, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
°È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙÂ
Ì ÙË DEWALT ÛÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ‰È‡ı˘ÓÛË ‹
·Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂÁ¯ÂÈÚȉ›Ô˘.
¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ÚÔ˚fiÓÙˆÓ
Horst Großmann
10 A
™ÙȘ ·ÚÔ‡Û˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ù·
·ÎfiÏÔ˘ı· ۇ̂ÔÏ·:
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, °ÂÚÌ·ÓÈ·
™˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ‹
ı·Ó¿ÙÔ˘ ‹ ‚Ï¿‚˘ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ÛÂ
ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ÙËÚËıÔ‡Ó ÔÈ
Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜.
™˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ ËÏÂÎÙÚÈ΋ Ù¿ÛË.
81
∂§§∏¡π∫∞
√‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜
√Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Ú¤ÂÈ
Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÙ ¿ÓÙÔÙ ˘fi„Ë ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜
·ÛÊ·Ï›·˜ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÛÙË ¯ÒÚ· Û·˜
ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÊ¢¯ı› Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜
˘ÚηÁÈ¿˜, ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·˜ Î·È ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
¶ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, ‰È·‚¿ÛÙÂ
ÚÔÛÂÎÙÈο ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ·ÚfiÓ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ.
º˘Ï¿ÍÙ ÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ Î·È ÁÈ· ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË.
°ÂÓÈο
1 ¢È·ÙËÚ›Ù ÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ηı·Úfi.
√È ·Î·Ù¿ÛÙ·ÙÔÈ ¯ÒÚÔÈ Î·È ¿ÁÎÔÈ ÂÁ΢ÌÔÓÔ‡Ó
ΛӉ˘ÓÔ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜.
2 §¿‚ÂÙ ˘fi„Ë ÙȘ ÂȉڿÛÂȘ ÙÔ˘
ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜.
ºÚÔÓÙ›ÛÙÂ Ô ¯ÒÚÔ˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Ó· Â›Ó·È Î·Ï¿
ʈÙÈṲ̂ÓÔ˜ (250 - 300 Lux). ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ
ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ó· ÚÔÎÏËı›
˘ÚηÁÈ¿ ‹ ¤ÎÚËÍË, .¯. ÎÔÓÙ¿ Û ‡ÊÏÂÎÙ·
˘ÁÚ¿ Î·È ·¤ÚÈ·.
3 ¶ÚÔÛٷ٢ı›Ù ·fi ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·.
∞ÔʇÁÂÙ ÙËÓ Â·Ê‹ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÌÂ
ÁÂȈ̤Ó˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ (.¯. ۈϋÓ˜,
ıÂÚÌ·ÓÙÈο ÛÒÌ·Ù·, ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ ÎÔ˘˙›Ó˜,
„˘Á›· ÎÏ). ∫·Ù¿ ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ÛÂ
·ÎÚ·›Â˜ Û˘Óı‹Î˜ (.¯. Û ˘„ËÏ‹ ˘ÁÚ·Û›·,
‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÂÙ·ÏÏÈ΋˜ ÛÎfiÓ˘ ÎÏ), ÌÔÚ› Ó·
·˘ÍËı› Ë ËÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ì ÙËÓ
·ÚÂÌ‚ÔÏ‹ ÂÓfi˜ ·ÔÛ˘Ó‰ÂÙÈÎÔ‡
ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ‹ ‹ ÂÓfi˜ ‰È·ÎfiÙË ÚÔÛÙ·Û›·˜
·fi Ï¿ıÔ˜ ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔ Ú‡̷ (FI).
4 ∫ڷٿ٠ٷ ·È‰È¿ Û ·fiÛÙ·ÛË.
ªËÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ Û ·È‰È¿, ÂÈÛΤÙ˜ ‹ ˙Ò· Ó·
ÏËÛÈ¿˙Ô˘Ó ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ‹ Ó· ·ÁÁ›˙Ô˘Ó
ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‹ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜.
5 ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÛˆÛÙfi ÂÚÁ·Ï›Ô.
∏ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ÓË ¯Ú‹ÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ·˘Ùfi ÙÔ
ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÌÈÎÚ¿
ÂÚÁ·Ï›· ‹ ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ·ÓÙ› ÂÚÁ·Ï›ˆÓ
ηٿÏÏËÏˆÓ ÁÈ· ‚·ÚȤ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ. ∆Ô ÂÚÁ·Ï›Ô
ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ· Î·È ·ÛʷϤÛÙÂÚ·
Â¿Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Û‡Ìʈӷ Ì Ù˘
ÚԉȷÁڷʤ˜ ÙÔ˘. ªË ˙ÔÚ›˙ÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
¶ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË! ∆fiÛÔ Ë ¯Ú‹ÛË ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ ‹
ÚÔÛıËÎÒÓ fiÛÔ Î·È Ë Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË
ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·È ÛÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜
·˘Ù¤˜ ÂÁ΢ÌÔÓ› ΛӉ˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
82
6 EϤÁ¯ÂÙÂ Â¿Ó ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ¤¯ÂÈ ‚Ï¿‚˜.
¶ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, ÂϤÁÍÙÂ
ÙÔ ÚÔÛÂÎÙÈο ÁÈ· ÂӉ¯fiÌÂÓ˜ ‚Ï¿‚˜ ÁÈ· Ó·
‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ fiˆ˜ Ú¤ÂÈ.
EϤÁÍÙÂ Â¿Ó Ù· ÎÈÓËÙ¿ ̤ÚË Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿
Û˘Ó‰Â‰Â̤ӷ Î·È Â˘ı˘ÁÚ·ÌÌÈṲ̂ӷ, Â¿Ó ‰ÂÓ
¤¯Ô˘Ó Û¿ÛÂÈ ÎÔÌÌ¿ÙÈ·, Â¿Ó Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿
Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁË̤ӷ Î·È Â¿Ó ÏËÚÔ‡ÓÙ·È fiϘ ÔÈ
Û˘Óı‹Î˜ ÁÈ· ÙË ÛˆÛÙ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ. ∆˘¯fiÓ Êı·Ṳ́ӷ ÚÔÛٷ٢ÙÈο
ηχÌÌ·Ù· ‹ ¿ÏÏ· ÂÏ·Ùو̷ÙÈο ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·
Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛ΢¿˙ÔÓÙ·È ‹ Ó· ·ÓÙÈηı›ÛÙ·ÓÙ·È
Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Û˘.
ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·Ó Ô ‰È·ÎfiÙ˘
·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÂÏ¿Ùو̷. ∑ËÙ‹ÛÙ ÙËÓ
·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ‰È·ÎfiÙË ·fi
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Û¤Ú‚È˜ Ù˘
DEWALT.
7 º˘Ï¿ÁÂÙ ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ Û ·ÛʷϤ˜ ̤ÚÔ˜.
∆· ÂÚÁ·Ï›· Ô˘ ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ú¤ÂÈ
Ó· Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·È Û ÛÙÂÁÓÔ‡˜, ÎÏÂÈÛÙÔ‡˜
¯ÒÚÔ˘˜, Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ·È‰È¿.
8 ™˘ÓÙËÚ›Ù ÂÈÌÂÏÒ˜ Ù· ÂÚÁ·Ï›· Û·˜.
¢È·ÙËÚ›Ù ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ ηı·Ú¿ Î·È ÛÂ
ηϋ ηٿÛÙ·ÛË ÒÛÙ ӷ ›ÛÙ Û ı¤ÛË Ó·
ÂÚÁ¿˙ÂÛÙ ηχÙÂÚ· Î·È ·ÛʷϤÛÙÂÚ·.
∞ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ Î·È ÙȘ
˘ԉ›ÍÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ.
ºÚÔÓÙ›ÛÙ fiϘ ÔÈ Ï·‚¤˜ Î·È ÔÈ ‰È·ÎfiÙ˜ Ó·
Â›Ó·È ÛÙÂÁÓÔ›, ηı·ÚÔ› Î·È ¯ˆÚ›˜ Ï¿‰È· ‹ ÁÚ¿Û·.
9 EÈÛ΢¤˜
∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ÏËÚÔ› ÙÔ˘˜ ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜
ηÓfiÓ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜. ∑ËÙ‹ÛÙ ÙËÓ ÂÈÛ΢‹
ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ Û·˜ ·fi ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ
Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Û¤Ú‚È˜ Ù˘ DEWALT. √È ÂÈÛ΢¤˜
ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ÌfiÓÔ ·fi ÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘˜
Ù¯ÓÈÎÔ‡˜ Î·È Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÁÓ‹ÛȈÓ
·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ, ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ
ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÛÔ‚·ÚÔ‡ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ¯Ú‹ÛÙË.
√‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÁÈ· ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›·
10 ∫·Ï҉ȷ ÚÔ¤ÎÙ·Û˘
¶ÚÈÓ ÙË ¯Ú‹ÛË, ÂϤÁÍÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ
ÚÔ¤ÎÙ·Û˘ Î·È ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ÙÔ, ·Ó ¤¯ÂÈ
Êı·Ú›. E¿Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÛÂ
˘·›ıÚÈÔ ¯ÒÚÔ, Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÌfiÓÔ
ηÏ҉ȷ ÚÔ¤ÎÙ·Û˘ ηٿÏÏËÏ· ÁÈ· ¯Ú‹ÛË ÛÂ
˘·›ıÚÈÔ ¯ÒÚÔ Î·È Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Û‹Ì·ÓÛË.
∂§§∏¡π∫∞
11 µÁ¿ÏÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙËÓ Ú›˙·.
™‚‹ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Î·È ÂÚÈ̤ÓÂÙ ӷ
ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÙÂÏ›ˆ˜ ÚÈÓ ·ÔÌ·ÎÚ˘Óı›Ù ·fi
·˘Ùfi. µÁ¿ÏÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙËÓ Ú›˙· fiÙ·Ó
ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ٷÈ, ÚÈÓ
·ÏÏ¿ÍÂÙ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÂÍ¿ÚÙËÌ¿ ÙÔ˘ Î·È ÚÈÓ
·fi ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛ‹ ÙÔ˘.
12 ªËÓ Î·ÎÔÌÂÙ·¯ÂÈÚ›˙ÂÛÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ.
ªË ÌÂٷʤÚÂÙ ÔÙ¤ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙÔ
ηÏÒ‰ÈÔ. ªËÓ ÙÚ·‚¿Ù ÔÙ¤ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÁÈ· Ó·
·ÔÛ˘Ó‰¤ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙËÓ Ú›˙·.
∫Ú·Ù‹ÛÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ˘„ËϤ˜
ıÂÚÌÔÎڷۛ˜, Ï¿‰È· ‹ ·È¯ÌËÚ¿ ¿ÎÚ·.
¶ÈӷΛ‰·È ÛÙÔ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ Î·È ÛÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·
Ì·Ù·ÚÈÒÓ
√È ÈӷΛ‰·È ÛÙÔ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ Î·È ÛÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·
Ì·Ù·ÚÈÒÓ ‰Â›¯ÓÂÈ Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı· ۇ̂ÔÏ·:
100%
ºÔÚÙÈ˙ÂÈ
100%
ºÔÚÙÈÛÂ
EÏϷو̷ÙÈÎË Ì·Ù·ÚÈ·
√‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÁÈ· ÂÚÁ·Ï›· Ô˘
ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È ·fi Ì·Ù·Ú›·
ªËÓ ÙÔÔıÂÙÂÈÙ ÌÂÙ·ÏÏÈη ‹ ·ÏÏ·
·ÁÔÁÈÌ· ˘ÏÈη
13 ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ
™‚‹ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Î·È ÂÚÈ̤ÓÂÙ ӷ
ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÙÂÏ›ˆ˜ ÚÈÓ ·ÔÌ·ÎÚ˘Óı›Ù ·fi
·˘Ùfi. µÁ¿ÏÙ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ fiÙ·Ó
‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, ÚÈÓ ·ÏÏ¿ÍÂÙÂ
ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÂÍ¿ÚÙËÌ¿ ÙÔ˘ ηıÒ˜ Î·È ÚÈÓ
·fi ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛ‹ ÙÔ˘.
ªËÓ ÊÔÚÙÈ˙ÂÙ ηÙÂÛÙÚ·ÌÌÂÓ˜
Ì·Ù·ÚȘ
°È· ·ÛÊ·ÏË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ· ‰È·‚·ÛÙ ÙÔ
‚È‚ÏÈÔ Ô‰ËÁȈÓ
ÃÚËÛÈÌÔÔÈËÙ ÌÔÓÔ Ì·Ù·ÚȘ
DEWALT. ∞ÏϘ ÌÔÚÂÈ Ó· ηԢÓ
ÚÔηψÓÙ·˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ˘˜ Î·È ˙ËÌȘ
¶ÚfiÛıÂÙÔÈ Î·ÓfiÓ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÁÈ·
Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·Ù· Ì·Ù·ÚÈÒÓ
∫›Ó‰˘ÓÔ˜ ʈÙÈ¿˜! ¶ÚÔÛ¤ÍÙ ÙÔ
̤ٷÏÏÔ Ó· ÌËÓ ‚Ú·¯˘Î˘ÎÏÒÛÂÈ ÙȘ
Â·Ê¤˜ Ù˘ ·ÔÛ˘Ó‰Â‰Â̤Ó˘
Ì·Ù·Ú›·˜. ªËÓ Ê˘Ï¿Ù ‹ ÌÂٷʤÚÂÙÂ
ÙËÓ Ì·Ù·Ú›· ¯ˆÚ›˜ ÙÔ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi
ÒÌ· ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔ ¿Óˆ ÛÙȘ Â·Ê¤˜.
• ∆Ô ˘ÁÚfi Ì·Ù·ÚÈÒÓ, ¤Ó· ‰È¿Ï˘Ì· 25-30%
˘‰ÚÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ Î·Ï›Ô˘, ÌÔÚ› Ó· ›ӷÈ
‚Ï·‚ÂÚfi. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÚÌ·ÙÈ΋˜ Â·Ê‹˜,
ÍÂχÓÂÙ ·Ì¤Ûˆ˜ Ì ÓÂÚfi. EÍÔ˘‰ÂÙÂÚÒÛÙÂ
Ì ‹ÈÔ Ô͇ fiˆ˜ ¯˘Ìfi˜ ÏÂÌÔÓÈÔ‡ ‹ Í›‰È. ™Â
ÂÚ›ÙˆÛË Â·Ê‹˜ Ì ٷ Ì¿ÙÈ·, ÍÂχÓÂÙ ÌÂ
¿ÊıÔÓÔ Î·ı·Úfi ÓÂÚfi ÁÈ· 10 ÏÂÙ¿
ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ. ™˘Ì‚Ô˘Ï¢Ù›Ù ÁÈ·ÙÚfi.
• ¶ÔÙ¤ ÌË ÚÔÛ·ı‹ÛÂÙ ӷ ·ÓÔ›ÍÂÙ ÙÔ
Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ ÁÈ· ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÏfiÁÔ.
ªËÓ ÂÎıÂÙÂÙ ÙÔÓ ÊÔÚÙÈÛÙË ÛÙË ‚ÚÔ¯Ë
¡· ·ÏÏ·˙ÂÙÂ Ù˘¯ˆÓ Êı·ÚÌÂÓÔ
ηψ‰ÈÔ ·ÌÂÛˆ˜
+40 ˚c
+4 ˚c
¡· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂÈÙÂ ÌÔÓÔ ÛÂ
ıÂÚÌÔÎÚ·ÛȘ ·Ô 4° ˆ˜ 40 °C
∫·Ù¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜ ÙÔ˘ ˙ˆ‹˜,
·ÔÚÚ›„Ù ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ
Ì ÙËÓ ‰¤Ô˘Û· ÊÚÔÓÙ›‰· ÁÈ· ÙÔ
ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
ªË η›Ù ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ
83
∂§§∏¡π∫∞
EÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ Û˘Û΢·Û›·˜
ÃÚ‹ÛË Î·Ïˆ‰›Ô˘ Â¤ÎÙ·Û˘
™ÙË Û˘Û΢·Û›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó:
1 ƒ·‰ÈfiʈÓÔ/ÊÔÚÙÈÛÙ‹˜
2 ª·Ù·Ú›Â˜
1 º˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ
1 ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ
E¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·ÏÒ‰ÈÔ Â¤ÎÙ·Û˘,
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Â¤ÎÙ·Û˘
ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÚÚÔÊÔ‡ÌÂÓË ËÏÂÎÙÚÈ΋
ÈÛ¯‡ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ (‰Â›Ù ٷ Ù¯ÓÈο
ÛÙÔȯ›·). ∏ ÂÏ¿¯ÈÛÙË ‰È·ÙÔÌ‹ ÙÔ˘ ·ÁˆÁÔ‡ ›ӷÈ
0,5 mm2.
√Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ηÚÔ‡ÏÈ Î·Ïˆ‰›Ô˘, ¿ÓÙ·
ÍÂÙ˘Ï›ÁÂÙ ÙÂÏ›ˆ˜ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ.
• EϤÁÍÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, Ù· ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο Î·È Ù·
ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ‚Ï¿‚˜ Ô˘ ›Ûˆ˜ ¤¯Ô˘Ó
ÚÔÎÏËı› ηٿ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿.
• ∞ÊÈÂÚÒÛÙ ϛÁÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ‰È·‚¿ÛÂÙÂ Î·È Ó·
ηٷÓÔ‹ÛÂÙ fiÏÔ ÙÔ Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ ÚÈÓ
Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
√‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜
• ∆ËÚ›Ù ¿ÓÙÔÙ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜
Î·È ÙÔ˘˜ ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜.
¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ (ÂÈÎ. A)
∆Ô Ú·‰ÈfiʈÓÔ/ÊÔÚÙÈÛÙ‹˜ DC011 ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È·ÛÙ›
ÁÈ· Ï‹„Ë Ú·‰ÈÔÛËÌ¿ÙˆÓ Û ÂÚÁÔÙ¿ÍÈ· ηıÒ˜ ηÈ
ÁÈ· ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ÊfiÚÙÈÛ˘.
√ÛÔ ·ÊÔÚ¿ ÙË Ï‹„Ë Ú·‰ÈÔÛËÌ¿ÙˆÓ, ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô
ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Û ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡˜ ηÈ
Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙÔ ·Ó
ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô
(ÂÓÛ‡ÚÌ·ÙÔ) ‹ ·fi Ì·Ù·Ú›· (·Û‡ÚÌ·ÙÔ).
°È· ÙȘ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ÊfiÚÙÈÛ˘, ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‰¤¯ÂÙ·È
Ì·Ù·Ú›Â˜ DEWALT NiCd Î·È NiMH Ù¿Û˘ ·fi
7,2 ¤ˆ˜ 18 V.
1 ∫Ô˘Ì› ¤ÓÙ·Û˘ ‹¯Ô˘
2 ∫Ô˘Ì› ÂÈÏÔÁ‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
3 ∫Ô˘Ì› ÂÈÏÔÁ‹˜ ÛÙ·ıÌÔ‡
4 ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·
5 √ıfiÓË
6 EÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi ÊfiÚÙÈÛ˘ (ÎfiÎÎÈÓÔ)
∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ë Ù¿ÛË ÙÔ˘ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ Û·˜
·ÓÙÈÛÙÔȯ› Ì ÙËÓ Ù¿ÛË ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Û·˜.
∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ʤÚÂÈ ‰ÈÏ‹ ÌfiÓˆÛË
ηٿ EN 60335. ∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ‰Â
¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·ÏÒ‰ÈÔ Á›ˆÛ˘.
∞ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ηψ‰›Ô˘ ‹ ÙÔ˘ ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹ÙË
√Ù·Ó ·ÓÙÈηıÈÛٿ٠ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ‹ ÙÔ
ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹ÙË, οÓÙ ÙÔ Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ·.
EÓ·˜ ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹Ù˘ Ì Á˘ÌÓ¿ ηÏ҉ȷ ›ӷÈ
ÂÈΛӉ˘ÓÔ˜ fiÙ·Ó ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È Û ̛· Ú›˙·
Ú‡̷ÙÔ˜.
84
ºfiÚÙÈÛË Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ì·Ù·ÚÈÒÓ (ÂÈÎ. A & B)
√Ù·Ó ÊÔÚÙ›˙ÂÙ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ ÁÈ·
ÚÒÙË ÊÔÚ¿, ‹ ÌÂÙ¿ ·fi Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ·
·Ôı‹Î¢ÛË, ı· ÊÔÚÙÈÛÙ› ÌfiÓÔ Î·Ù¿ 80%.
ªÂÙ¿ ·fi ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ·ÎÏÔ˘˜ ÊfiÚÙÈÛ˘ ηÈ
ÂÎÊfiÚÙÈÛ˘, ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ ı·
·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Ï‹ÚË ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ¿. EϤÁ¯ÂÙ ¿ÓÙ·
ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ÚÈÓ ·fi ÙË ÊfiÚÙÈÛË ÙÔ˘
Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ì·Ù·ÚÈÒÓ. E¿Ó ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·ÏÏ¿ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ ‰ÂÓ
ÊÔÚÙ›˙ÂÙ·È, ËÁ·›ÓÂÙÂ ÙÔÓ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ Û·˜ ÛÂ
EÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ™˘ÓÂÚÁÂ›Ô DEWALT. ∫·Ù¿ ÙË
ÊfiÚÙÈÛË, Ô ÊÔÚÙÈÛÙ‹˜ Î·È ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·
Ì·Ù·ÚÈÒÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ıÂÚÌ¿ fiÙ·Ó Ù·
·ÁÁ›˙ÂÙÂ. ∞˘Ùfi Â›Ó·È Î·ÓÔÓÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Î·È ‰ÂÓ
·ÔÙÂÏ› Úfi‚ÏËÌ·.
ªË ÊÔÚÙ›˙ÂÙ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·
Ì·Ù·ÚÈÒÓ Û ıÂÚÌÔÎڷۛ˜
ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ < 4 °C ‹ > 40 °C.
™˘ÓÈÛÙÒÌÂÓË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÊfiÚÙÈÛ˘:
ÂÚ›Ô˘ 24 °C.
• °È· ÙË ÊfiÚÙÈÛË ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘
Ì·Ù·Ú›·˜ (7), ·Ù‹ÛÙ ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· (4) ηÈ
·ÓÔ›ÍÙ ÙÔ Î¿Ï˘ÌÌ· (8) ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘
Ú·‰ÈÔÊÒÓÔ˘/ÊÔÚÙÈÛÙ‹. ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ
Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ù˘ Ì·Ù·Ú›·˜ ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜
ÙÔ˘ Ú·‰ÈÔÊÒÓÔ˘/ÊÔÚÙÈÛÙ‹ fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È
ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ·, ÎÏ›ÛÙ ÙÔ Î¿Ï˘ÌÌ· Î·È Û˘Ó‰¤ÛÙÂ
ÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ/ÊÔÚÙÈÛÙ‹ ÛÙËÓ Ú›˙·.
• EÈϤÍÙ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ô˘
ÂÈı˘Ì›Ù ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ÂÈÏÔÁ¤· (2).
∂§§∏¡π∫∞
∏ ÎfiÎÎÈÓË ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ Ï˘¯Ó›· ÊfiÚÙÈÛ˘ (6) ı·
·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ. ªÂÙ¿ ·fi Ì›· ÒÚ· ÂÚ›Ô˘, ı·
ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ó· ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ Î·È ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ
·Ó·Ì̤ÓË. ∆Ô Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ù˘ Ì·Ù·Ú›·˜ ¤¯ÂÈ
ÊÔÚÙÈÛÙ› Ï‹Úˆ˜ Î·È Ô ÊÔÚÙÈÛÙ‹˜ ·˘ÙÔÌ¿Ùˆ˜
Á˘Ú›˙ÂÈ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÂÍÈÛÔÚÚfiËÛ˘.
ªÂÙ¿ ·fi 4 ÒÚ˜ ÂÚ›Ô˘, ı· Á˘Ú›ÛÂÈ ÛÙËÓ
ηٿÛÙ·ÛË ÊfiÚÙÈÛ˘ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘.
∆Ô Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·Ú›·˜ ÌÔÚ› Ó· ·Ê·ÈÚÂı›
ÔÔÙ‰‹ÔÙ ‹ Ó· Ì›ÓÂÈ Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ ÛÙÔ
ÊÔÚÙÈÛÙ‹ ÁÈ· ·fiÚÈÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ.
• ∏ ÎfiÎÎÈÓË ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ Ï˘¯Ó›· ÊfiÚÙÈÛ˘
·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ ÁÚ‹ÁÔÚ· ˘Ô‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜
Úfi‚ÏËÌ· ηٿ ÙË ÊfiÚÙÈÛË. ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ͷӿ
ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ù˘ Ì·Ù·Ú›·˜ ‹ ÂȯÂÈÚ‹ÛÙ ÌÂ
¤Ó· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. ∞Ó ‰ÂÓ ÊÔÚÙ›˙ÂÙ·È Ô‡Ù ÙÔ
ηÈÓÔ‡ÚÈÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·Ú›·˜, ËÁ·›ÓÂÙ ÙÔ
ÊÔÚÙÈÛÙ‹ Û·˜ Û ¤Ó· ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ
Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Ù˘ DEWALT ÁÈ· ¤ÏÂÁ¯Ô.
• √Ù·Ó ÙÔ Û˘Û΢‹ Â›Ó·È Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓË Û ËÁ¤˜
Ú‡̷ÙÔ˜, fiˆ˜ ÁÂÓÓ‹ÙÚȘ ‹ ËÁ¤˜ Ô˘
ÌÂÙ·Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÙÔ Û˘Ó¯¤˜ ÛÂ
ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔ Ú‡̷, Ë ÎfiÎÎÈÓË ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋
Ï˘¯Ó›· ÊfiÚÙÈÛ˘ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÛÂÈ
‰‡Ô ÊÔÚ¤˜, Ó· Û‚‹ÛÂÈ Î·È Ó· Â·Ó·Ï¿‚ÂÈ.
∞˘Ùfi ‰Â›¯ÓÂÈ ¤Ó· ÚÔÛˆÚÈÓfi Úfi‚ÏËÌ· Ù˘
ËÁ‹˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. √ ÊÔÚÙÈÛÙ‹˜ ·˘ÙÔÌ¿Ùˆ˜ ı·
ÙÂı› Û ηÓÔÓÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ¿ÏÈ.
∞˘ÙfiÌ·ÙË ÂÓ·ÚÌfiÓÈÛË
∏ ηٿÛÙ·ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ·˘ÙfiÌ·Ù˘
ÂÓ·ÚÌfiÓÈÛ˘ ı· ÈÛÔÚÚÔ‹ÛÂÈ ‹ ı·
ÂÍÈÛÒÛÂÈ Î¿ı ̛· ·fi ÙȘ Ì·Ù·Ú›Â˜
ÛÙË Ì¤ÁÈÛÙË ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜. √È
Ì·Ù·Ú›Â˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓ·ÚÌÔÓ›˙ÔÓÙ·È
fiÏË ÙË Ó‡¯Ù· ·Ó¿ 10 ·ÎÏÔ˘˜
ÊfiÚÙÈÛ˘/ÂÎÊfiÚÙÈÛ˘ ‹ οı ÊÔÚ¿
Ô˘ ‰ÂÓ ·Ô‰›‰Ô˘Ó ϤÔÓ ÙÔ ›‰ÈÔ.
• °È· Ó· ÂÓ·ÚÌÔÓ›ÛÂÙ ÙȘ Ì·Ù·Ú›Â˜ Û·˜,
ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙȘ ηÓÔÓÈο ÛÙÔÓ ÊÔÚÙÈÛÙ‹.
∏ ÎfiÎÎÈÓË ¤Ó‰ÂÈÍË ı· ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ Û˘Ó¤¯ÂÈ·
‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÍÂΛÓËÛÂ Ô Î‡ÎÏÔ˜ ÊfiÚÙÈÛ˘.
• √Ù·Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ô Î‡ÎÏÔ˜ ÊfiÚÙÈÛ˘ Ù˘
1 ÒÚ·˜, Ë ÊˆÙÂÈÓ‹ ¤Ó‰ÂÈÍË ı· Â›Ó·È ÛÙ·ıÂÚ‹
Î·È ‰ÂÓ ı· ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ ϤÔÓ. √È Ì·Ù·Ú›Â˜
¤¯Ô˘Ó ÊÔÚÙÈÛÙ› Ï‹Úˆ˜ Î·È ÌÔÚÔ‡Ó Ó·
¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó.
• ∞Ó ÔÈ Ì·Ù·Ú›Â˜ ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÊÔÚÙÈÛÙ‹
ÌÂÙ¿ ·fi ÙË ÊfiÚÙÈÛË Ù˘ 1 ÒÚ·˜, Ô ÊÔÚÙÈÛÙ‹˜
ı· ÙÂı› ·˘ÙfiÌ·Ù· Û ηٿÛÙ·ÛË
ÂÓ·ÚÌfiÓÈÛ˘. ∞˘Ù‹ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
‰È·ÚΛ 8 ÒÚ˜ ·ÏÏ¿ ÔÈ Ì·Ù·Ú›Â˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó·
·Ê·ÈÚÂıÔ‡Ó ·Ó¿ ¿Û· ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜.
∫·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ıÂÚÌÔ‡/ÎÚ˘Ô‡ Û˘ÛÛˆÚÂ˘Ù‹
√Ù·Ó Ô ÊÔÚÙÈÛÙ‹˜ ·ÓȯÓ‡ÛÂÈ Î¿ÔÈ· Ì·Ù·Ú›·
Ô˘ Â›Ó·È ıÂÚÌ‹ ‹ ÎÚ‡·, ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·˘ÙfiÌ·Ù· ÙË
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ˘ ıÂÚÌÔ‡/ÎÚ˘Ô‡
Û˘ÛÛˆÚÂ˘Ù‹, ·Ó·ÛÙ¤ÏÏÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÊfiÚÙÈÛË ¤ˆ˜ Ë
ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Ù˘ Ì·Ù·Ú›·˜ Â›Ó·È ·ÙË. EÂÈÙ· Ô
ÊÔÚÙÈÛÙ‹˜ ı· ÂÚ¿ÛÂÈ ·˘ÙfiÌ·Ù· ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
ÊfiÚÙÈÛ˘ Ù˘ Ì·Ù·Ú›·˜. ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi
‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È Ë Ì¤ÁÈÛÙË ‰˘Ó·Ù‹ ˙ˆ‹ Ù˘
Ì·Ù·Ú›·˜. ∏ ÎfiÎÎÈÓË ¤Ó‰ÂÈÍË ÊfiÚÙÈÛ˘ (2)
·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ ÁÈ· Ôχ, Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÁÈ· Ï›ÁÔ
ÂÓfiÛˆ Â›Ó·È ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓË Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË
ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ˘ ıÂÚÌÔ‡/ÎÚ˘Ô‡ Û˘ÛÛˆÚÂ˘Ù‹.
•ÂΛÓËÌ·/™Ù·Ì¿ÙËÌ· (ÂÈÎ. A)
• °È· Ó· ı¤ÛÂÙ ÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·,
Á˘Ú›ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› Ù˘ ¤ÓÙ·Û˘ ‹¯Ô˘ (1) ÚÔ˜
Ù· ‰ÂÍÈ¿.
• °È· Ó· ı¤ÛÂÙ ÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜,
Á˘Ú›ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› Ù˘ ¤ÓÙ·Û˘ ‹¯Ô˘ (1) ÚÔ˜
Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ̤¯ÚÈ Ó· ·ÎÔ˘ÛÙ› ¤Ó· “ÎÏÈΔ.
¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ
∆Ô Ú·‰ÈfiʈÓÔ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌÓ‹ÌË ÁÈ· ÙËÓ
·Ôı‹Î¢ÛË Ù˘ ÒÚ·˜ Î·È ÙÔÓ ÚÔÂÈÏÂÁ̤ӈÓ,
·Á·ËÌ¤ÓˆÓ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎÒÓ ÛÙ·ıÌÒÓ.
∆ÔÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ Ì·Ù·ÚÈÒÓ (ÂÈÎ. C)
∏ ÌÓ‹ÌË ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ì·Ù·Ú›Â˜ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ AA.
• ∞·ÛÊ·Ï›ÛÙ ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· (4) ÁÈ· Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ
ÙÔ Î¿Ï˘ÌÌ· (8) ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ú·‰ÈÔÊÒÓÔ˘.
• µÁ¿ÏÙ ÙÔ Î¿Ï˘ÌÌ· Ù˘ ı‹Î˘ ÙˆÓ Ì·Ù·ÚÈÒÓ
(9).
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙȘ Ì·Ù·Ú›Â˜. µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ
ÔÈ Ì·Ù·Ú›Â˜ ¤¯Ô˘Ó ÙÔÔıÂÙËı› fiˆ˜ Ú¤ÂÈ.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ͷӿ ÙÔ Î¿Ï˘ÌÌ· Ù˘ ı‹Î˘ ÙˆÓ
Ì·Ù·ÚÈÒÓ (9).
• ∫Ï›ÛÙ ÙÔ Î¿Ï˘ÌÌ· (8).
85
∂§§∏¡π∫∞
¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÚÔÏÔÁÈÔ‡ (ÂÈÎ. D)
• £¤ÛÙ ÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.
• ¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› (10) ̤¯ÚÈ Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó·
·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ Ë ÒÚ· ÛÙËÓ ÔıfiÓË (5).
• ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙÂ Ù· Ï‹ÎÙÚ· (11 & 12) ÁÈ· Ó·
Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙËÓ ÒÚ·.
• ¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› (10) ̤¯ÚÈ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ
Ó· ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ Ë ÒÚ·.
¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÙˆÓ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎÒÓ ÛÙ·ıÌÒÓ
(ÂÈÎ. D)
™ÙË ÌÓ‹ÌË ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔıË΢ıÔ‡Ó 4
‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ› ÛÙ·ıÌÔ›, ÙfiÛÔ ÛÙ· FM fiÛÔ Î·È ÛÙ·
∞ª.
• £¤ÛÙ ÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙË Û˘¯ÓfiÙËÙ· Ô˘ ÂÈı˘Ì›Ù fiˆ˜
ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ·Ú·Î¿Ùˆ.
• ∫Ú·Ù‹ÛÙ ·ÙË̤ÓÔ ÙÔ ÚÒÙÔ ·fi Ù·
Ï‹ÎÙÚ· ÌÓ‹Ì˘ (13). ∏ ÙÈÌ‹ Ù˘ Û˘¯ÓfiÙËÙ·˜
·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ ÛÙËÓ ÔıfiÓË (5).
™˘Ó¯›ÛÙ ӷ Îڷٿ٠·ÙË̤ÓÔ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
̤¯ÚÈ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ó· ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ Ë ÙÈÌ‹.
• E·Ó·Ï¿‚ÂÙ ÙÔ ›‰ÈÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜
ÛÙ·ıÌÔ‡˜.
§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Ú·‰ÈÔÊÒÓÔ˘
∫Ô˘Ì› ¤ÓÙ·Û˘ ‹¯Ô˘ (ÂÈÎ. A)
• °˘Ú›ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› Ù˘ ¤ÓÙ·Û˘ ‹¯Ô˘ (1) ÛÙËÓ
ÙÈÌ‹ Ô˘ ı¤ÏÂÙÂ.
EÈÏÔÁ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ (ÂÈÎ. A & D)
• ¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› (2). ∏ ηٿÛÙ·ÛË
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ı· ÂÚÓ¿ ΢ÎÏÈο ·fi ÙȘ
ÂӉ›ÍÂȘ FM, AM Î·È AUX οı ÊÔÚ¿ Ô˘
·Ù¿Ù ÙÔ ÎÔ˘Ì›.
EÈÏÔÁ¤·˜ ÛÙ·ıÌÔ‡ (ÂÈÎ. A & D)
• °˘Ú›ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ÂÈÏÔÁ‹˜ ÛÙ·ıÌÔ‡ (3) ÛÙË
Û˘¯ÓfiÙËÙ· Ô˘ ı¤ÏÂÙÂ, Ë ÔÔ›· Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ
ÔıfiÓË (5).
• EÓ·ÏÏ·ÎÙÈο, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ٷ Ï‹ÎÙÚ·
(11 & 12) ÁÈ· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙË Û˘¯ÓfiÙËÙ· Ô˘
ÂÈı˘Ì›ÙÂ.
∞Ó·˙‹ÙËÛË ÛÙ·ıÌÒÓ (ÂÈÎ. A & D)
• ¶·Ù‹ÛÙÂ ¤Ó· ·fi Ù· Ï‹ÎÙÚ· (11 ‹ 12). ∆Ô
Ú·‰ÈfiʈÓÔ ı· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÛÙ·ıÌfi
Ì ·Ô‰ÂÎÙ‹ Ï‹„Ë Î·È ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÂΛ.
86
µÔËıËÙÈ΋ ı‡Ú· (ÂÈÎ. E)
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi Î¿Ï˘ÌÌ· ·fi ÙË
‚ÔËıËÙÈ΋ ı‡Ú· (14).
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ Û˘Ó‰ÂÙ‹Ú· ÂÍfi‰Ô˘ ·fi ÙË
‚ÔËıËÙÈ΋ ËÁ‹ ÛÙË ı‡Ú·.
• EÈϤÍÙ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· AUX.
¶ËÁ‹ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜
∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›· ›Ù ·fi ÙÔ
ËÏÂÎÙÚÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô Â›Ù ·fi Ì·Ù·Ú›·. ∆Ô ÂÚÁ·Ï›Ô
·ÏÏ¿˙ÂÈ ÌÂٷ͇ ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓ˘ Ù¿Û˘ (‰›ÎÙ˘Ô)
Î·È Û˘Ó¯ԇ˜ Ù¿Û˘ (Ì·Ù·Ú›·) ·˘ÙfiÌ·Ù·.
™˘ÓÙ‹ÚËÛË
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ DEWALT ¤¯ÂÈ
ۯ‰ȷÛÙ› ÁÈ· Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÌÂ
ÂÏ¿¯ÈÛÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË. °È· ÙË Û˘Ó¯‹ ηÈ
ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È
ηٿÏÏËÏË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È Ù·ÎÙÈÎfi ηı¿ÚÈÛÌ·.
∫·ı·ÚÈÛÌfi˜
• ∞ÔÛ˘Ó‰¤ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙËÓ Ú›˙· ηÈ
‚Á¿ÏÙ ÙȘ Ì·Ù·Ú›Â˜ ÚÈÓ Î·ı·Ú›ÛÂÙ ÙÔ
ÂÚ›‚ÏËÌ· ÌÂ ¤Ó· Ì·Ï·Îfi ·Ó›.
• ¡· ‰È·ÙËÚ›Ù ηı·Ú¤˜ ÙȘ Ô¤˜ ÂÍ·ÂÚÈÛÌÔ‡
Î·È Ó· ηı·Ú›˙ÂÙ ٷÎÙÈο ÙÔ ÂÚ›‚ÏËÌ· Ì ¤Ó·
··Ïfi ‡Ê·ÛÌ·.
¢È¿ıÂÛË ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Î·È ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
¶·Ú·‰ÒÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ Û ¤Ó·
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ÛÙ·ıÌfi Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘.
√È Ù¯ÓÈÎÔ› ÙÔ˘ ı· ÌÂÚÈÌÓ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ‰È¿ıÂÛ‹
ÙÔ˘ ηٿ ÙÚfiÔ Ô˘ ‰ÂÓ ‚Ï¿ÙÂÈ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.
E·Ó·ÊÔÚÙÈ˙fiÌÂÓ˜ Ì·Ù·Ú›Â˜
√È Ì·Ù·Ú›Â˜ Ì·ÎÚ¿˜ ‰È·ÚΛ·˜ Ú¤ÂÈ Ó·
Â·Ó·ÊÔÚÙ›˙ÔÓÙ·È fiÙ·Ó ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó·
·Ú¿ÁÔ˘Ó Â·Ú΋ ÈÛ¯‡ ÁÈ· ÂÚÁ·Û›Â˜ Ô˘
Á›ÓÔÓÙ·Ó Â‡ÎÔÏ· ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘
¯ÚfiÓÔ˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜, Ó· Âٿ٠ÙȘ Ì·Ù·Ú›Â˜
Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙÔ
ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.
∂§§∏¡π∫∞
• ∞‰ÂÈ¿ÛÙ ÂÓÙÂÏÒ˜ ÙȘ Ì·Ù·Ú›Â˜ Î·È ÌÂÙ¿
‚Á¿ÏÙ ÙȘ ·fi ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
• √È Ì·Ù·Ú›Â˜ NiCd Î·È NiMH ›ӷÈ
·Ó·Î˘ÎÏÒÛÈ̘. ªÂٷʤÚÂÙ¤ ÙȘ ÛÙËÓ
·ÓÙÈÚÔÛˆ›· ‹ Û ÙÔÈÎfi ÛÙ·ıÌfi
·Ó·Î‡ÎψÛ˘. √È Ì·Ù·Ú›Â˜ Ô˘ ı·
Û˘ÁÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó ı· ·Ó·Î˘ÎψıÔ‡Ó ‹ ı·
‰È·ÙÂıÔ‡Ó Î·Ù¿ÏÏËÏ·.
E°°À∏™∏
• 30 ∏ªEƒø¡ E°°À∏™∏ π∫∞¡√¶√π∏∆π∫∏™
∞¶√¢√™∏™ •
E¿Ó ‰ÂÓ Â›ÛÙ Ï‹Úˆ˜ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ
·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ Û·˜ DEWALT, ·ÏÒ˜
ÂÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔ ÂÓÙfi˜ 30 ËÌÂÚÒÓ, Ï‹Ú˜
fiˆ˜ ÙÔ ·ÁÔÚ¿Û·ÙÂ, ·fi ÙÔ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ
∫·Ù¿ÛÙËÌ· DEWALT, ÁÈ· Ï‹ÚË ÂÈÛÙÚÔÊ‹
¯ÚËÌ¿ÙˆÓ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË
·ÁÔÚ¿˜.
• E¡√™ E∆√À™ ™Àªµ√§∞π√ °π∞ ¶§∏ƒE™ ™Eƒµπ™ •
E¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛÙÂ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ‹ ۤڂȘ ÁÈ· ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ DEWALT, ÂÓÙfi˜ 12 ÌËÓÒÓ ·fi
ÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÂ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service.
¶Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË ·ÁÔÚ¿˜.
∏ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË/service ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÚÁ·Û›·
Î·È ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο ÁÈ· Ù· ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›·
DEWALT.
• E¡√™ E∆√À™ ¶§∏ƒ∏™ E°°À∏™∏ •
E¿Ó ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Û·˜ Ù˘ DEWALT ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ
·ÓˆÌ·Ï›· ÔÊÂÈÏfiÌÂÓË Û ÂÏ¿Ùو̷ ÙˆÓ
˘ÏÈÎÒÓ ‹ Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÂÓÙfi˜ 12 ÌËÓÒÓ ·fi
ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ÂÁÁ˘ÒÌ·ÛÙ ÙË
‰ˆÚÂ¿Ó ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ
ÂÏ·Ùو̷ÙÈÎÒÓ ÌÂÚÒÓ, ‹ ηٿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ì·˜,
ÙË ‰ˆÚÂ¿Ó ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘
ÌÔÓ¿‰·˜ ˘fi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ:
• ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Î·Î‹ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘
ÚÔ˚fiÓÙÔ˜.
• ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂȯÂÈÚËı› ÂÈÛ΢‹ ·fi ÌË
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ¿ÙÔÌÔ.
• £· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË Ù˘ ËÌÂÚÔÌËÓ›·˜
·ÁÔÚ¿˜.
°È· Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂÙ ÙÔ ÏËÛȤÛÙÂÚÔ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service,
·Ú·Î·Ï›Ûı ӷ ÙËÏÂʈӋÛÂÙ ÛÙÔ
ÏËÛȤÛÙÂÚÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜
Ì·˜ (‚Ϥ ·Ú·Î¿Ùˆ). EÓ·ÏÏ·ÎÙÈο, ÌÈ· Ï›ÛÙ·
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙËÌ¤ÓˆÓ ∫·Ù¿ÛÙËÌ·ÙˆÓ Service
DEWALT Î·È ÔÏϤ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Û¯ÂÙÈο ÌÂ
ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· after-sales Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈ̘ ÛÙÔ
Internet ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË www.2helpU.com
87
Belgique et Luxembourg
België en Luxemburg
DEWALT
Mechelen Campus, Schaliënhoevedreef 20E
B-2800 Mechelen
Tel:
+32 (0)015 - 15 47 9211
Fax:
+32 (0)015 - 15 47 9210
www.dewaltbenelux.com
Danmark
DEWALT
Hejrevang 26 B
3450 Allerød
Tlf:
70 20 15 30
Fax:
48 14 13 99
www.dewalt-nordic.com
Deutschland
DEWALT
Richard-Klinger-Straße
65510 Idstein
Tel:
06126-21-1
Fax:
06126-21-2770
www.dewalt.de
EÏÏ¿˜
Black & Decker (Hellas) S.A.
™ÙÚ¿‚ˆÓÔ˜ 7 & µÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 159
°Ï˘Ê¿‰· 16674, ∞ı‹Ó·
TËÏ:
(01) 8981-616
º·Í:
(01) 8983-570
Service: (01) 8982-630
España
DEWALT
Parque de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
Fax:
934 797 400
934 797 439
France
DEWALT
Le Paisy
BP 21, 69571 Dardilly Cedex
Tel:
Fax:
472 20 39 72
472 20 39 02
Helvetia
Schweiz
DEWALT Suisse
Rütistraße 14
8952 Schlieren
Tel:
01 - 73 06 747
Fax:
01 - 73 07 067
www.dewalt.ch
Ireland
DEWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:
Fax:
00353-2781800
00353-2781811
Italia
DEWALT
Viale Elvezia 2
20052 Monza (Mi)
Tel:
Fax:
0800-014353
039-2387592
Nederland
DEWALT
Florijnstraat 10
4879 AH Etten-Leur
Tel:
076 50 02 000
Fax:
076 50 38 184
www.dewalt.benelux.com
Norge
DEWALT
Strømsveien 344
1011 Oslo
Tel:
22 90 99 00
Fax:
22 90 99 01
www.dewalt-nordic.com
Österreich
DEWALT
Werkzeugevertriebs GmbH
Erlaaerstraße 165, Postfach 320,1231 Wien
Tel:
01 - 66116 - 0
Fax:
01 - 66116 - 14
www.dewalt.at
Portugal
DEWALT
Rua Egas Moniz 173
João do Estoril, 2766-651 Estoril
Tel:
Fax:
Suomi
DEWALT
Palotie 3
01610 Vantaa
Puh:
98 25 45 40
Fax:
98 25 45 444
www.dewalt-nordic.com
Brandvägen 3
01610 Vanda
Tel:
98 25 45 40
Fax:
98 25 45 444
www.dewalt-nordic.com
Sverige
DEWALT
Box 603
421 26 Västra Frölunda, Besöksadr. Ekonomivägen 11
Tel:
031 68 61 00
Fax:
031 68 60 08
www.dewalt-nordic.com
Türkiye
Rota Elektrikli El Aletleri San. ve Tic Ltd. Şti.
Dudullu Cad. Kerembey Sok.
No.1 Özdemir İş Merkezi
Küçükbakkalköy / İstanbul
Tel:
Faks:
(0216) 455 89 73
(0216) 455 20 52
United Kingdom
DEWALT
210 Bath Road
Slough, Berks SL1 3YD
Tel:
Fax:
01753-56 70 55
01753-57 21 12
624400-00
214 66 75 00
214 66 75 75
03/04
Download PDF

advertising