DC011 | DeWalt DC011 SITE RADIO instruction manual

544666-53 SK
DC011
2
3
RÁDIOPRIJÍMAČ/NABÍJAČKA
Pri príjme rádiového vysielania je možné
nabíjanie prístroja prevádzať zo siete (káblom)
alebo z batérie (bezkáblové) a je možné
tieto typy nabíjania robiť aj v miestnosti aj vo
vonkajšom prostredí.
Pri nabíjaní používajte v rádiu batériové zdroje
DEWALT NiCd a NiMH s rozsahom napätia od
7.2 do 18 V.
1 Regulácia hlasitosti
2 Volič režimu
3 Volič stanice
4 Západka
5 Displej
6 Indikátor nabíjania (červený)
Blahoželáme Vám!
Zvolili ste si náradie spoločnosti DEWALT. Roky
skúseností, dôkladný vývoj výrobkov a inovácia
vytvorili zo spoločnosti D E WALT jedného
z najspoľahlivejších partnerov pre užívateľov
profesionálneho elektrického náradia.
Technické údaje
Zdroj napájania
Napätie siete
Napätie batérie
Druh akumulátora
Približná doba nabíjania
Nabíjací prúd
normálny režim
vyrovnávací režim
udržovací režim
Hmotnosť
VAC
VDC
min
DC011
AC/DC
230
7.2 - 18
NiCd/NiMH
60/70
Elektrická bezpečnosť
A
mA
mA
kg
2.8
150
63
6.4
Uistite sa, či hodnota napätia vášho prístroja
zodpovedá hodnote napätia vašej zásuvky
v stene.
Vaše náradie DEWALT je chránené
dvojitou izoláciou v súlade s normou
EN 60335; z tohto dôvodu nie je nutná
ochrana zemnením.
Poistky: náradie 230 V10 A v napájacej sieti
V tomto návode sú použité nasledovné
symboly:
Použitie predlžovacieho kábla
Upozorňuje na riziko poranenia osôb,
skrátenia životnosti náradia alebo jeho
poškodenia v prípade nedodržania
pokynov uvedených v tomto návode.
Pokiaľ to nie je nevyhnutné, predlžovací kábel
nepoužívajte. Používajte schválený predlžovací
kábel vhodný pre vašu nabíjačku (viď štítok
s označením napätia). Minimálny prierez vodiča
je 0,5 mm2. Maximálna dĺžka je 30 m. Pokiaľ
používate navijak kábla, vždy kábel kompletne
odviňte.
Upozorňuje na riziko úrazu spôsobeného
elektrickým prúdom.
Obsah balenia
Pokyny na obsluhu
Balenie obsahuje:
1 Rádioprijímač/nabíjačku
2 Batériu
1 Návod na použitie
1 Výkresovú dokumentáciu
•
•
DC011
•
Vždy dodržujte bezpečnostné
predpisy a príslušné nariadenia.
Nabíjanie batériového zdroja (obr. A a B)
Ak nabíjate batériu prvý raz alebo po dlhodobom
uskladnení, dôjde k jej nabitiu zhruba na 80%
celkovej kapacity. Po prevedení niekoľkých
nabíjacích cyklov dosiahne batéria svoju plnú
kapacitu. Predtým, než začnete nabíjať batériový
zdroj, skontrolujte napätie v zásuvke. Pokiaľ je
zásuvka pod prúdom, ale batériový zdroj nejde
nabiť, predajte vašu nabíjačku autorizovanému
servisnému zástupcovi spoločnosti DEWALT.
Behom nabíjania môže dochádzať k zahrievaniu
nabíjačky i batériového zdroja. Tento jav je
obvyklý a neznamená žiadnu závadu.
Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu náradia, jeho častí alebo
príslušenstva.
Pred zahájením pracovných operácií venujte
dostatok času starostlivému prečítaniu a
porozumeniu tomuto návodu.
Popis (obr. A)
Váš rádioprijímač/nabíjačka DC011 je určený na
počúvanie rádiového vysielania na stavenisku
ako aj na nabíjanie batérií.
4
Batériový zdroj nenabíjajte, pokiaľ bude
teplota okolia < 4°C alebo > 40°C.
Odporučená teplota pre nabíjanie:
približne 24°C.
•
•
•
•
•
•
Nabitie batériového zdroja (7) preveďte tak,
že stlačíte západku (4) a na zadnej strane
rádioprijímača/nabíjačky otvoríte kryt (8).
Batériový zdroj vložíte do prístroja takým
spôsobom, ako je znázornené na obrázku,
zavrete kryt a rádioprijímač/nabíjačku
pripojíte k elektrickej zásuvke.
Pomocou voliča (2) zvolíte druh prevádzky
prístroja. Červený indikátor nabíjania
(6) začne blikať. Po približne 1 hodine
indikátor blikať prestane a zostane trvale
svietiť. Batériový zdroj je potom úplne
nabitý a nabíjačka sa automaticky prepojí
do vyrovnávacieho režimu. Po približne
4 hodinách sa nabíjačka prepne do
udržiavacieho režimu nabíjania. Batériový
blok je možné kedykoľvek vybrať, alebo
ho ponechať akokoľvek dlho vložený
v nabíjačke.
Pokiaľ sa behom nabíjania objavia potiaže,
červený indikátor nabíjania začne rýchlo
blikať. Batériový zdroj vyberte a znovu
vložte, alebo skúste použiť iný batériový
zdroj. Pokiaľ i iný batériový zdroj nebude
možné nabíjať, nechajte nabíjačku
otestovať u autorizovaného servisného
zástupcu DEWALT.
Pokiaľ nabíjačku pripojíme k takému
zdroju napätia ako je generátor alebo
zariadenie konvertujúce jednosmerný prúd
na striedavý (DC/AC konvertor), červený
indikátor nabíjania môže dvakrát bliknúť,
potom vypnite nabíjačku a opäť ju zapnite.
Toto znamená len dočasné potiaže zdroja
napätia. Nabíjačka sa automaticky prepojí
späť na normálnu prevádzku.
•
Oživenie batériového zdroja vykonáte tak,
že batériový zdroj vložíte do nabíjačky
obvyklým spôsobom. Červený indikátor
začne blikať a nabíjací cyklus je spustený.
Po skončení nabíjacieho cyklu trvajúceho
1 hodinu začne indikátor trvale svietiť.
Batériový zdroj je potom úplne nabitý a je
možné ho použiť.
Pokiaľ ponecháte batériový zdroj v nabíjačke
po tejto 1 hodine počiatočného nabíjania,
nabíjačka automaticky spustí režim
oživenia. Tento režim trvá ďalších 8 hodín,
avšak batériový zdroj môžete kedykoľvek
v priebehu oživovacieho režimu vybrať.
Odloženie nabíjania - zahriaty/studený
zdroj
Pokiaľ nabíjačka zistí, že batériový zdroj je
príliš zahriaty alebo studený, automaticky
spustí funkciu Odloženia nabíjania a pozastaví
proces nabíjania, pokým nedosiahne batériový
zdroj primeranú teplotu. Potom bude nabíjačka
automaticky pokračovať v nabíjaní. Táto funkcia
zaistí udržanie maximálnej životnosti batérie. V
režime Odloženia nabíjania červený indikátor
bliká striedavo dlho a potom krátko.
Zapnutie a vypnutie (obr. A)
•
•
Rádioprijímač zapnete tak, že otočíte
regulátorom hlasitosti (1) v smere
hodinových ručičiek.
Rádioprijímač vypnete tak, že otočíte
regulátorom hlasitosti (1) proti smeru
hodinových ručičiek, až pokým
nezacvakne.
Programovacia funkcia
Rádioprijímač je vybavený pamäťou, kde
je možné uložiť čas a predvoľby vašich
obľúbených rozhlasových staníc.
Inštalácia batérií (obr. C)
Pamäť je napájaná batériami o veľkosti AA.
• Uvoľnite západku (4) a na zadnej strane
rádioprijímača otvorte kryt (8).
• Vyberte kryt akumulátora (9).
• Vložte batérie. Uistite sa, či sú batérie
vložené tak, ako je znázornené.
• Kryt batériového priestoru (9) nasaďte
späť.
• Zavrite kryt (8).
Automatické oživenie
Režim automatického oživenia
prevedie vyrovnanie jednotlivých
článkov batériového zdroja podľa
ich maximálnej kapacity. Oživenie
batériového zdroja by malo byť
prevedené cez noc po každých 10
cykloch vybitia a nabitia batériového
zdroja, alebo v prípade, že výdrž
batériového zdroja začne klesať.
Programovanie hodín (obr. D)
• Zapnite rádioprijímač.
5
•
•
•
Stisnite a podržte tlačidlo (10) stisnuté do tej
doby, až časový údaj na displeji (5) začne
blikať.
Pomocou tlačidiel (11 a 12) zadajte správny
čas.
Stisnite a podržte tlačidlo (10) stisnuté do
tej doby, až časový údaj na displeji blikať
prestane.
prepína medzi zdrojom napájania zo siete (AC)
a z batérie (DC) automaticky.
Údržba
Vaše elektrické náradie D E WALT bolo
skonštruované tak, aby pracovalo čo najdlhšie s
minimálnymi nárokmi na údržbu. Predpokladom
jeho dlhodobej bezproblémovej funkcie je jeho
pravidelné čistenie a starostlivosť.
Programovanie rozhlasových staníc
(obr. D)
Do pamäte je možné uložiť 4 rôzne stanice
v oboch rozsahoch FM i AM.
• Zapnite rádioprijímač.
• Zadajte požadovanú frekvenciu tak, ako je
popísané ďalej.
• Prvé z pamäťových tlačidiel (13) podržte
stisnuté. Zobrazená nastavená frekvencia
na displeji (5) začne blikať. Tlačidlo držte
stisnuté, pokiaľ nastavený údaj neprestane
blikať.
• Opakujte tento postup i s ostatnými
stanicami.
Čistenie
•
•
Pred čistením krytov mäkkou handričkou
náradie odpojte zo siete a vyberte z neho
batériový zdroj.
Udržujte čisté ventilačné drážky a plastový
kryt pravidelne čistite mäkkou tkaninou.
Ochrana životného prostredia
Triedený odpad. Tento výrobok nesmie
byť likvidovaný spolu s bežným
komunálnym odpadom.
Ovládanie rádioprijímača
Keď nebudete váš výrobok D EWALT ďalej
potrebovať alebo uplynie lehota jeho životnosti,
nelikvidujte ho spolu s domovým odpadom.
Zaistite likvidáciu tohto výrobku v triedenom
odpade.
Regulácia hlasitosti (obr. A)
• Ovládač hlasitosti (1) natočte na požadovanú
úroveň.
Volič režimu (obr. A a D)
• Stisnite tlačidlo (2). Každým stiskom
tlačidla sa bude režim cyklicky meniť medzi
rozsahmi FM - AM - AUX.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné
použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie pred
znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Volič stanice (obr. A a D)
• Volič stanice (3) natočte na požadovanú
frekvenciu, ktorá je znázornená na displeji
(5).
• Prípadne je možné požadovanú frekvenciu
nastaviť pomocou tlačidiel (11 a 12).
Miestne predpisy môžu upravovať spôsob
likvidácie domácich elektrických spotrebičov
v miestnych zberniach alebo v mieste nákupu
výrobku.
Vyhľadanie stanice (obr. A a D)
• Stisnite jedno z tlačidiel (11 alebo 12).
Spustí sa vyhľadávanie prvej stanice
s prijateľným príjmom a na tejto stanici sa
vyhľadávanie zastaví.
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení
ich technickej životnosti. Využite túto bezplatnú
službu a odovzdajte Váš nepoužívaný prístroj
ktorémukoľvek autorizovanému servisnému
stredisku.
Výstup (obr. E)
• Z výstupu (14) odstráňte ochraný kryt.
• Do výstupu zasuňte výstupný konektor
ďalšieho zariadenia.
• Zvoľte režim AUX.
Adresu vášho najbližšieho autorizovaného
strediska DEWALT nájdete na zadnej strane
tohto návodu. Zoznam servisných stredísk
D E WALT a podrobnosti o popredajnom
servise nájdete taktiež na internetovej adrese:
www.2helpU.com
Zdroj napájania
Rádio je možné prevádzkovať tak pri napájaní
zo siete ako pri napájaní z batérie. Náradie sa
6
Všeobecné bezpečnostné pokyny
Pri používaní tohto náradia vždy dodržujte
platné bezpečnostné predpisy, aby ste znížili
riziko vzniku požiaru, úrazu elektrickým
prúdom alebo osobného poranenia. Pred
použitím tohto výrobku si riadne preštudujte
celý návod. Tento návod si uschovajte pre
prípadné ďalšie použitie.
Nabíjateľný batériový zdroj
Pokiaľ prestane batériový zdroj s dlhou
životnosťou dodávať dostatočnú úroveň
výkonu, je treba ho dobiť. Po ukončení jeho
životnosti preveďte jeho likvidáciu tak, aby
nedošlo k ohrozeniu životného prostredia:
• Nechajte náradie v chode, pokiaľ nedôjde k
úplnému vybitiu batérie a potom ju vyberte
z náradia.
• Batérie NiCd a NiMH je možné recyklovať.
Odovzdajte ho prosím dodávateľovi alebo v
miestnej recyklačnej stanici. Zhromaždené
batériové zdroje budú vhodne zlikvidováné
alebo recyklované.
Všeobecné
•
•
Vyhlásenie o zhode
•
DC011
Spoločnosť D E WALT prehlasuje, že tento
výrobok zodpovedá nasledujúcim normám:
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 60065-2, EN
50081, EN 50082550135502061000-3, EN
61000-3a EN -3.
Ak chcete získať podrobnejšie informácie,
kontaktujte prosím spoločnosť DEWALT na dole
uvedenej adrese alebo na adrese uvedenej na
konci tohto návodu.
•
•
Riaditeľ technického a vývojového oddelenia
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510, Idstein, Germany
•
7
Udržujte poriadok na pracovisku.
Neporiadok na pracovnom stole a preplnený
pracovný priestor môžu viesť k vzniku
úrazu.
Berte ohľad na okolie pracovnej plochy.
Zaistite si kvalitné osvetlenie pracovnej
plochy (250 - 300 luxov). Nepoužívajte
náradie na miestach, kde hrozí riziko vzniku
požiaru alebo explózie, napríklad v blízkosti
horľavých alebo výbušných kvapalín a
plynov.
Ochrana proti úrazu elektrickým prúdom.
Zabráňte kontaktu tela s uzemnenými
povrchmi (napr. potrubie, radiátory, sporáky
a chladničky). Pri práci v extrémnych
podmienkach (napríklad vysoká vlhkosť,
tvorba kovových pilín pri práci, atď.)
môže byť elektrická bezpečnosť zvýšená
vložením izolačného transformá-tora alebo
ochranného ističa (FI).
Držte deti mimo dosahu. Nedovoľte
deťom, ostatným osobám alebo zvieratám,
aby sa dostali do blízkosti náradia a aby sa
dotýkali náradia alebo napájacieho kábla.
Používajte vhodné náradie. Použitie
tohto náradia je popísané v tomto návode.
Nepreťažujte malé náradia alebo prídavné
zariadenia pri práci, ktorá je určená
pre výkonnejšie náradie. Náradie bude
pracovať lepšie a bezpečnejšie, ak sa bude
používať vo výkonnostnom rozsahu, pre
ktorý bolo určené. Náradie nepreťažujte.
Varovanie! Použitie iného príslušenstva
alebo prídavného zariadenia a prevádzanie
iných pracovných operácií než je
odporučené v tomto návode môže zapríčiniť
poranenie obsluhy.
Kontrola poškodených častí. Pred tým,
než náradie budete používať, starostlivo
skontrolujte, či nie je poškodené, aby bolo
zaistené jeho správne fungovanie a aby
splnilo svoj účel. Skontrolujte vychýlenie a
uloženie pohybujúcich sa častí, opotrebenie
•
•
•
jednotlivých častí a ďalšie prvky, ktoré môžu
ovplyvniť správny chod náradia. Poškodené
kryty alebo iné chybné diely nechajte
vopred opraviť alebo vymeniť. Pokiaľ je
vypínač chybný, náradie nepoužívajte.
Vypínač nechajte vymeniť autorizovaným
servisným zástupcom DEWALT.
Uskladnenie nepoužívaného náradia.
Ak nie je náradie používané, musí byť
uskladnené na suchom mieste a musí byť
tiež vhodne zabezpečené mimo dosahu
detí.
Prevádzajte údržbu starostlivo. Z
dô-vodu bezpečnejšej a výkonnejšej
prevádzky udržujte náradie v čistom a
bezchybnom technickom stave. Pri údržbe
a výmene príslušenstva sa riaďte pokynmi.
Udržujte všetky ovládacie prvky a rukoväte
čisté, suché a neznečistené olejom alebo
mazivami.
Opravy. Toto náradie zodpovedá platným
bezpečnostným predpisom. Opravy
tohto náradia vždy zverujte mechanikom
značkového servisu D E WALT. Opravy
by mali byť vykonávané kvalifikovanými
servisnými mechanikmi s použitím
originálnych náhradných dielov; v ostatných
prípadoch môže dôjsť k nebezpečnému
ohrozeniu užívateľa.
Bezpečnostné pokyny pre náradie napájané
z batérií
•
Doplnkové bezpečnostné pokyny pre
batériové zdroje
Nebezpečenstvo vzniku požiaru.
Vyvarujte sa skratovaniu kovových
kontaktov vybratého batériového
zdroja. Batériový zdroj neskladujte ani
ho neprenášajte bez krycích viečok
kontaktov.
•
•
Bezpečnostné pokyny pre náradie napájané
zo siete
•
•
•
Vyberte batériový zdroj
Ak chcete ponechať náradie bez dozoru,
vypnite ho a počkajte, dokiaľ sa úplne
nezastaví. Vyberte batériu pokiaľ sa
nepoužíva, pred výmenou akejkoľvek časti
náradia, príslušenstva alebo doplnkov a
pred prevádzaním údržby.
Kvapalina v batérii je 25-30% roztok
hydroxidu draselného, ktorý je veľmi
nebezpečný. Zasiahnuté miesto ihneď
opláchnite vodou. Neutralizujte ho slabou
kyselinou ako je kyselina citrónová alebo
ocot. Ak sú zasiahnuté oči, vyplachujte
ich nepretržite 10 minút vodou. Vyhľadajte
ihneď lekársku pomoc.
Nikdy se nepokúšajte z akéhokoľvek
dôvodu otvoriť batériový zdroj.
Štítky na nabíjačke a batériovom zdroji
Okrem piktogramov uvedených v príručke
môžu štítky na nabíjačke a batériovom zdroji
obsahovať nasledujúce piktogramy:
Predlžovacie káble
Pred použitím tieto káble prehliadnite a
pokiaľ sú poškodené, tak ich vymeňte.
Ak používate náradie vonku, používajte
iba predlžovací kábel určený na vonkajšie
použitie, ktorý je i takto označený.
Vypínajte náradie
Ak chcete ponechať náradie bez dozoru,
vypnite ho a počkajte, dokiaľ sa úplne
nezastaví. Ak sa náradie nepoužíva, pred
výmenou častí náradia, príslušenstva alebo
doplnkov a pred prevádzaním údržby vždy
odpojte napájací kábel.
Zamedzte poškodeniu napájacieho
kábla
Pri prenášaní nikdy nedržte náradie za
napájací kábel. Nešklbte a neťahajte za
kábel pri jeho vyťahovaní zo zásuvky. Kábel
neklaďte tak, aby prechádzal cez ostré hrany
alebo horúce a mastné povrchy.
Nabíjanie batérie.
Batéria nabitá.
Chybná batéria.
Nezasahujte s vodivými
predmetmi.
Poškodený batériový zdroj
nenabíjajte.
Pred použitím si prečítajte návod
na obsluhu.
8
Používajte iba batériové
zdroje DEWALT, iné typy môžu
explodovať, spôsobiť úraz
a hmotné škody.
Zabráňte styku s vodou.
Poškodený napájací kábel ihneď
vymeňte.
Nabíjajte iba v rozmedzí teplôt
4 °C až 40 °C.
Likvidáciu batériového zdroja
prevádzajte s ohľadom na životné
prostredie.
Nevhadzujte batérie do ohňa
a nespaľujte ich.
9
Naviac poskytuje servis DEWALT na všetky
vykonávané opravy a vymenené náhradné
diely ďalšiu servisnú záručnú dobu v trvaní
6 mesiacov.
Politika našich služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom
je náš najvyšší cieľ. Kedykoľvek budete
potrebovať radu či pomoc, obráťte sa s dôverou
na náš najbližší servis D EWALT, kde Vám
vyškolený personál poskytne naše služby na
najvyššej úrovni.
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, hobľovacie
nože, brúsne kotúče, pílové listy, pílové kotúče,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo
prístroja poškodené opotrebovaním.
Záruka DEWALT
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto vysoko
kvalitného výrobku D EWALT. Náš záväzok
ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme tiež
naše služby zákazníkom. Preto ponúkame
záručnú dobu ďaleko presahujúcu minimálne
požiadavky vyplývajúce zo zákona.
Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa
– zákazníka v zmysle § 620 Občianskeho
zákonníka a § 429 Obchodného zákonníka.
Patrí k predávanému výrobku zodpovedajúceho
katalógového a výrobného čísla ako jeho
príslušenstvo. Pri každej reklamácii je potrebné
tento záručný list predložiť predávajúcemu, príp.
servisnému stredisku DEWALT poverenému
vykonávaním záručných opráv. Vo vlastnom
záujme si ho preto spolu s originálom dokladu
o nákupe starostlivo uschovajte.
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 30 dní záruku výmeny. Ak sa objaví
v priebehu 30 dní od zakúpenia náradia
akýkoľvek nedostatok podliehajúci záruke, bude
Vám u Vášho obchodníka náradie vymenené
za nové. Vďaka 1 ročnej záruke istoty máte
nárok po dobu 1 roka od zakúpenia prístroja
na bezplatné prehliadky v autorizovanom
servise D E WALT. Zárukou kvality firma
DEWALT garantuje počas trvania záručnej doby
(24 mesiacov pri nákupe pre priamu osobnú
spotrebu, 12 mesiacov pri nákupe pre osobnú
a podnikateľskú činnosť) bezplatné odstránenie
akejkoľvek materiálovej alebo výrobnej chyby
za nasledovných podmienok:
• Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom DEWALT a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených
servisných stredísk D EWALT, ktoré sú
autorizované na vykonávanie záručných
opráv.
• Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými
zariadeniami a príslušenstvom BBW či
Piranha, ktoré je vyslovene odporúčané
ako vhodné na použitie spolu s prístrojom
DEWALT.
• Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
• Motor prístroja nebol preťažovaný a nie
sú badateľné žiadne známky poškodenia
vonkajšími vplyvmi.
• Do prístroja nebolo zasahované
nepovolanou osobou. Osoby povolané
tvoria personál poverených servisných
stredísk DEWALT, ktoré sú autorizované
na vykonávanie záručných opráv.
DEWALT ponúka rozsiahlu sieť autorizovaných
servisných opravovní a zberných stredísk. Ich
zoznam nájdete na záručnom liste. Ďalšie
informácie týkajúce sa servisu môžete získať
na dole uvedených telefónnych číslach a na
internetovej adrese www.2helpU.com.
Black & Decker
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
+421 2 446 38 121, 3
Fax:
+421 2 446 38 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
02/2007
zst00046921 - 29-06-2007
10
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
11
TYP.
1
DC011
E14014
www.2helpU.com
12
13 - 07 - 04
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
IČO: ………………………...........................…..
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
02/07
Popis
poruchy
Download PDF

advertising