DC011 | DeWalt DC011 SITE RADIO instruction manual

509111-74 CZ
DC011
2
3
RADIOPŘIJÍMAČ/NABÍJEČKA
Při příjmu rádiového vysílání lze napájení
přístroje provádět ze sítě (kabelem) nebo
z baterie (bezšňůrové) a je možné tyto
typy napájení používat jak v místnosti, tak
ve venkovním prostředí.
Pro nabíjení používejte v nářadí bateriové bloky
DEWALT NiCd a NiMH v napěťovém rozsahu
od 7.2 do 18 V.
1 Regulace hlasitosti
2 Volič režimu
3 Volič stanice
4 Západka
5 Displej
6 Indikátor nabíjení (červený)
Blahopřejeme Vám!
Zvolili jste si nářadí společnosti DEWALT. Roky
zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace
vytvořily ze společnosti D E WALT jednoho
z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele
profesionálního elektrického nářadí.
Technické údaje
Zdroj napájení
Napětí sítě
Napětí baterie
Druh akumulátoru
Přibližná doba nabíjení
Nabíjecí proud
normální režim
ekvalizační režim
udržovací režim
Hmotnost
min
DC011
AC/DC
230
7.2 - 18
NiCd/NiMH
60/70
A
mA
mA
kg
2.8
150
63
6.4
VAC
VDC
Elektrická bezpečnost
Ujistěte se, zdali hodnota napětí vašeho přístroje
odpovídá hodnotě napětí vaší zásuvky ve zdi.
Vaše nářadí D E WALT je chráněno
dvojitou izolací v souladu s normou
EN 60335; z tohoto důvodu není nutná
ochrana zeměním.
Pojistky: nářadí 230 V10 A v napájecí síti
V tomto návodu jsou použity následující
symboly:
Použití prodlužovacího kabelu
Pokud to není nezbytně nutné, prodlužovací
kabel nepoužívejte. Používejte schválený
prodlužovací kabel vhodný pro vaši nabíječku
(viz napěťový štítek). Minimální průřez vodiče
je 0,5 mm2 ; maximální délka je 30 m. Pokud
používáte naviják kabelu, vždy kabel kompletně
odviňte.
Upozorňuje na riziko osobního poranění,
zkrácení životnosti nářadí nebo jeho
poškození v případě nedodržení pokynů
uvedených v tomto návodu.
Upozorňuje na riziko úrazu způsobeného
elektrickým proudem.
Pokyny pro obsluhu
Obsah balení
•
Balení obsahuje:
1 Radiopřijímač/nabíječka
2 Baterie
1 Návod k použití
1 Výkresovou dokumentaci
•
•
DC011
Vždy dodržujte bezpečnostní
předpisy a příslušná nařízení.
Nabíjení bateriového bloku (obr. A a B)
Nabíjíte-li baterii poprvé nebo po dlouhodobém
uskladnění, dojde k jejímu nabití zhruba
na 80% celkové kapacity. Po provedení
několika nabíjecích cyklů dosáhne baterie
své plné kapacity. Předtím, než započnete
nabíjet bateriový blok zkontrolujte napětí v
zásuvce. Pokud je zásuvka pod proudem
ale bateriový blok nelze nabít, předejte vaši
nabíječku autorizovanému servisnímu zástupci
společnosti DEWALT. Během nabíjení může
docházet k zahřívání nabíječky i bateriového
bloku. Tento jev je obvyklý a neznačí žádnou
závadu.
Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo
příslušenství.
Před zahájením pracovních operací
věnujte dostatek času pečlivému pročtení
a porozumění tomuto návodu.
Popis (obr. A)
Váš radiopřijímač/nabíječka DC011 je určen
k poslechu rádiového vysílání na staveništi
zrovna tak jako pro nabíjení baterií.
4
Bateriový blok nenabíjejte, pokud
bude teplota okolí < 4 °C nebo > 40
°C. Doporučená teplota pro nabíjení:
přibližně 24 °C.
•
•
•
•
•
Nabití bateriového bloku (7) provedete tak,
že stlačíte západku (4) a na zadní straně
radiopřijímače/nabíječky otevřete kryt (8).
Bateriový blok vložíte do přístroje takovým
způsobem, jak je znázorněno na obrázku,
zavřete kryt a radiopřijímač/nabíječku
připojíte k elektrické zásuvce.
Pomocí voliče (2) zvolíte druh provozu
přístroje. Červený indikátor nabíjení (6)
začne blikat. Po přibližně 1 hodině indikátor
blikat přestane a zůstane trvale svítit.
Bateriový blok je nyní plně nabit a nabíječka
se automaticky přepojí do ekvalizačního
režimu. Po přibližně 4 hodinách se
nabíječka přepne do udržovacího režimu
nabíjení. Bateriový blok je možné kdykoliv
vyjmout, nebo jej ponechat jakkoliv dlouho
vložený v nabíječce.
Pokud se během nabíjení objeví potíže,
červený indikátor nabíjení počne rychle
blikat. Bateriový blok vyjměte a znovu
vložte, nebo zkuste použít jiný bateriový
blok. Pokud i jiný bateriový blok nebude
možné nabíjet, nechejte nabíječku otestovat
u autorizovaného servisního zástupce
DEWALT.
Pokud nabíječku připojíme k takovému
zdroji napětí jako je generátor nebo zařízení
kovertující stejnosměrný proud na střídavý
(DC/AC konvertor), červený indikátor
nabíjení může dvakrát bliknout, potom
vypněte nabíječku a opět ji zapněte. Toto
značí jen dočasné potíže zdroje napětí.
Nabíječka se automaticky přepojí zpět na
normální provoz.
•
Prodleva Zahřátý/Studený blok
Pokud nabíječka detekuje, že je bateriový
blok příliš zahřátý nebo studený, automaticky
spustí funkci Prodleva Zahřátého/Studeného
bloku a pozastaví proces nabíjení do doby,
než dosáhne bateriový blok přiměřené teploty.
Poté bude nabíječka automaticky pokračovat
v nabíjení. Tato funkce zajistí udržení maximální
životnosti baterie. V režimu prodlevy Zahřátého/
Studeného bloku červený indikátor bliká
střídavě dlouze pak krátce.
Zapnutí a vypnutí (obr. A)
•
•
Radiopřijímač zapneme tak, že otočíme
regulátorem hlasitosti (1) ve směru
hodinových ručiček.
Radiopřijímač vypneme tak, že otočíme
regulátorem hlasitosti (1) proti směru
hodinových ručiček, až zacvakne.
Programovací funkce
Radiopřijímač je vybaven pamětí, kde lze uložit
čas a předvolby vašich oblíbených rozhlasových
stanic.
Instalace baterií (obr. C)
Paměť je napájena bateriemi velikosti AA.
• Uvolněte západku (4) a na zadní straně
radiopřijímače otevřete kryt (8).
• Sejměte kryt akumulátoru (9).
• Vložte baterie. Ujistěte se, zda jsou baterie
vloženy tak, jak je znázorněno.
• Kryt bateriového prostoru (9) nasaďte zpět.
• Zavřete kryt (8).
Automatické oživení
Režim automatického oživení
provede vyrovnání jednotlivých
článků bateriového bloku podle
jejich maximální kapacity. Oživení
bateriového bloku by mělo být
provedeno přes noc po každých 10
cyklech vybití a nabití bateriového
bloku, nebo v případě že výdrž
bateriového bloku začne klesat.
•
obvyklým způsobem. Červený indikátor
začne blikat a nabíjecí cyklus je spuštěn.
Po skončení nabíjecího cyklu trvajícího
1 hodinu začne indikátor trvale svítit.
Bateriový blok je nyní plně nabit a je možné
jej použít.
Pokud ponecháme bateriový blok v nabíječce
po této 1 hodině počátečního nabíjení,
nabíječka automaticky spustí režim oživení.
Tento režim trvá dalších 8 hodin, avšak
bateriový blok můžeme kdykoliv v průběhu
oživovacího režimu vyjmout.
Programování hodin (obr. D)
• Zapněte radiopřijímač.
• Stiskněte a podržte tlačítko (10) stisknuté
do té doby, až časový údaj na displeji (5)
začne blikat.
• Pomocí tlačítek (11 a 12) zadejte správný
čas.
Oživení bateriového bloku provedete tak,
že bateriový blok vložíte do nabíječky
5
•
Stiskněte a podržte tlačítko (10) stisknuté
do té doby, než časový údaj na displeji blikat
přestane.
jeho dlouhodobé bezproblémové funkce je jeho
pravidelné čištění a pravidelná péče.
Programování rozhlasových stanic (obr. D)
Do paměti je možné uložit 4 různé stanice
v obou rozsazích FM i AM.
• Zapněte radiopřijímač.
• Zadejte požadovaný kmitočet tak, jak je
popsáno dále.
• První z paměťových tlačítek (13) podržte
stisknuté. Zobrazený nastavený kmitočet
na displeji (5) začne blikat. Tlačítko držte
stisknuté, dokud nastavený údaj nepřestane
blikat.
• Opakujte tento postup i u ostatních stanic.
Čištění
•
•
Před čištěním krytů měkkým hadříkem
nářadí odpojte ze sítě a vyjměte z něj
bateriový blok.
Udržujte čisté ventilační drážky a plastový
kryt pravidelně čistěte měkkou tkaninou.
Ochrana životního prostředí
Třídění odpadu. Tento výrobek nesmí být
likvidován spolu s běžným komunálním
odpadem.
Ovládání radiopřijímače
Až nebudete váš výrobek D E WALT dále
potřebovat nebo uplyne doba jeho životnosti,
nelikvidujte jej spolu s domovním odpadem.
Zařízení zlikvidujte podle platných pokynů
o třídění a recyklaci odpadů.
Regulace hlasitosti (obr. A)
• Ovladač hlasitosti (1) natočte na
požadovanou úroveň.
Volič režimu (obr. A a D)
• Stiskněte tlačítko (2). Každým stiskem
tlačítka se bude režim cyklicky měnit přes
rozsahy FM - AM - AUX.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí
před znečištěním a snižuje spotřebu
surovin.
Volič stanice (obr. A a D)
• Volič stanice (3) natočte na požadovanou
frekvenci, která je znázorněna na displeji (5).
• Případně je možné požadovaný kmitočet
nastavit pomocí tlačítek (11 a 12).
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Vyhledání stanice (obr. A a D)
• Stiskněte jedno z tlačítek (11 nebo 12).
Spustí se vyhledávání první stanice
s přijatelným příjmem a na této stanici se
vyhledávání zastaví.
Společnost DEWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků DEWALT po skončení
jejich technické životnosti. Chcete-li využít
této služby, dopravte prosím Vaše nepotřebné
výrobky do značkového servisu, kde na vlastní
náklady zajistí jejich recyklaci a ekologické
zpracování.
Propojovací zdířka (obr. E)
• Z propojovací zdířky (14) odstraňte
ochranou čepičku.
• Do propojovací zdířky zasuňte výstupní
konektor dalšího zařízení.
• Zvolte režim AUX.
Adresu vašeho nejbližšího autorizovaného
střediska DEWALT naleznete na zadní straně
tohoto návodu. Seznam servisních středisek
D E WALT a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com
Zdroj napájení
Nářadí je možné provozovat jak při síťovém
napájení, tak při napájení z baterie. Nářadí se
přepíná mezi zdrojem napájení ze sítě (AC) a
z baterie (DC)automaticky.
Údržba
Va š e e l e k t r i c k é n á ř a d í D E WA LT b y l o
zkonstruováno tak, aby pracovalo co nejdéle s
minimálními nároky na údržbu. Předpokladem
6
Všeobecné bezpečnostní pokyny
Při používání tohoto nářadí vždy dodržujte
platné bezpečnostní předpisy, abyste snížili
riziko vzniku požáru, úrazu elektrickým
proudem nebo osobního poranění. Před
použitím tohoto výrobku si řádně prostudujte
celý návod. Tento návod uschovejte pro
případné další použití.
Nabíjitelný bateriový blok
Pokud přestane bateriový blok s dlouhou
životností dodávat dostatečnou úroveň výkonu,
je třeba jej dobít. Po ukončení jeho životnosti
proveďte jeho likvidaci tak, aby nedošlo
k ohrožení životního prostředí:
• Nechejte nářadí v chodu, dokud nedojde
k úplnému vybití baterie a potom ji vyjměte
z nářadí.
• Baterie NiCd a NiMH lze recyklovat.
Odevzdejte je prosím dodavateli nebo
v místní recyklační stanici. Shromážděné
bateriové bloky budou vhodně zlikvidovány
nebo recyklovány.
Všeobecné
•
•
ES Prohlášení o shodě
•
DC011
Společnost D E WALT prohlašuje, že tento
výrobek odpovídá následujícím normám:
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 60065-2, EN
50081, EN 50082550135502061000-3, EN
61000-3a EN -3.
V případě zájmu o podrobnější informace,
kontaktujte prosím společnost DEWALT na níže
uvedené adrese nebo na adrese uvedené na
konci tohoto návodu.
•
•
Ředitel technického a vývojového oddělení
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510, Idstein, Germany
•
7
Udržujte pořádek na pracovišti.
Nepořádek na pracovním stole a přeplněný
pracovní prostor mohou vést ke vzniku
úrazu.
Berte ohled na okolí pracovní plochy.
Zajistěte si kvalitní osvětlení pracovní
plochy (250 - 300 luxů). Nepoužívejte
nářadí na místech, kde hrozí riziko vzniku
požáru nebo exploze, například v blízkosti
hořlavých nebo výbušných kapalin
a plynů.
Ochrana proti úrazu elektrickým
proudem. Zabraňte kontaktu těla
s uzemněnými povrchy (např. potrubí,
radiátory, sporáky a chladničky). Při práci v
extrémních podmínkách (například vysoká
vlhkost, tvorba kovových pilin při práci, atd.)
může být elektrická bezpečnost zvýšena
vložením izolačního transformátoru nebo
ochranného jističe (FI).
Držte z dosahu dětí. Nedovolte dětem,
ostatním osobám nebo zvířatům, aby se
dostaly do blízkosti nářadí a aby se dotýkaly
nářadí nebo napájecího kabelu.
Používejte vhodné nářadí. Použití
tohoto nářadí je popsáno v tomto návodu.
Nepřetěžujte malá nářadí nebo přídavná
zařízení při práci, která je určena pro
výkonnější nářadí. Nářadí bude pracovat
lépe a bezpečněji, jestliže bude používáno
ve výkonnostním rozsahu, pro který bylo
určeno. Nářadí nepřetěžujte.
Varování! Použití jiného příslušenství nebo
přídavného zařízení a provádění jiných
pracovních operací než je doporučeno
tímto návodem může zapříčinit poranění
obsluhy.
Kontrola poškozených částí. Před
tím, než nářadí budete používat pečlivě
zkontrolujte, zdali není poškozeno, aby
byla zajištěna jeho správná funkce a aby
splnilo svůj účel. Zkontrolujte vychýlení
a uložení pohybujících se částí, opotřebení
•
•
•
jednotlivých částí a další prvky, které mohou
ovlivnit správný chod nářadí. Poškozené
kryty nebo jiné vadné díly nechejte předem
opravit nebo vyměnit. Pokud je vypínač
vadný, nářadí nepoužívejte. Vypínač
nechejte vyměnit autorizovaným servisním
zástupcem DEWALT.
Uskladnění nepoužívaného nářadí. Neníli nářadí používáno, musí být uskladněno
na suchém místě a musí být také vhodně
zabezpečeno, mimo dosah dětí.
Provádějte pečlivou údržbu. Z důvodu
bezpečnějšího a výkonnějšího provozu
udržujte nářadí v čistém a v bezvadném
technickém stavu. Při údržbě a výměně
příslušenství se řiďte pokyny. Udržujte
všechny ovládací prvky a rukojeti čisté,
suché a neznečistěné olejem nebo mazivy.
Opravy. Toto nářadí odpovídá platným
bezpečnostním předpisům. Opravy
tohoto nářadí vždy svěřujte mechanikům
značkového servisu D E WALT. Opravy
by měly být prováděny kvalifikovanými
servisními mechaniky s použitím originálních
náhradních dílů; v ostatních případech může
dojít k nebezpečnému ohrožení uživatele.
vypněte jej a počkejte, dokud se zcela
nezastaví. Vyjměte baterii pokud není
používána, před výměnou jakékoliv částí
nářadí, příslušenství nebo doplňků a před
prováděním údržby.
Doplňkové bezpečnostní pokyny pro
bateriové bloky
Nebezpečí vzniku požáru. Vyvarujte
se zkratování kovových kontaktů
vyjmutého bateriového bloku. Bateriový
blok neskladujte ani jej nepřenášejte
bez krycích víček kontaktů.
•
•
Štítky na nabíječce a bateriovém bloku
Vedle piktogramů uvedených v příručce
mohou štítky na nabíječce a bateriovém bloku
obsahovat následující piktogramy:
Bezpečnostní pokyny pro nářadí napájené
ze sítě
•
•
•
Prodlužovací kabely
Před použitím tyto kabely prohlédněte a
pokud jsou poškozené, tak je vyměňte.
Používáte-li nářadí venku, používejte pouze
prodlužovací kabel určený pro venkovní
použití, který je i takto označen.
Vypínejte nářadí
Jestliže chcete ponechat nářadí bez dozoru,
vypněte jej a počkejte, dokud se zcela
nezastaví. Není-li nářadí používáno, před
výměnou částí nářadí, příslušenství nebo
doplňků a před prováděním údržby vždy
odpojte napájecí kabel.
Zamezte poškození napájecího kabelu
Při přenášení nikdy nedržte nářadí za
napájecí kabel. Neškubejte a netahejte za
kabel při jeho vytahování ze zásuvky. Kabel
pokládejte tak, aby nepřecházel přes ostré
hrany nebo horké a mastné povrchy.
Nabíjení baterie.
Baterie nabita.
Vadná baterie.
Nezkoumejte s vodivými
předměty.
Poškozený bateriový blok
nenabíjejte.
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
Bezpečnostní pokyny pro nářadí napájené
z baterií
•
Kapalina v baterii je 25-30% roztok
hydroxidu draselného, který je velmi
nebezpečný. Zasažené místo ihned
opláchněte vodou. Neutralizujte je slabou
kyselinou jako je kyselina citrónová nebo
ocet. Jsou-li zasaženy oči, vyplachujte je
nepřetržitě 10 minut vodou. Vyhledejte
ihned lékařskou pomoc.
Nikdy se nepokoušejte z jakéhokoliv
důvodu otevřít bateriový blok.
Používejte pouze bateriové
bloky DEWALT, jiné typy mohou
explodovat, způsobit úraz
a hmotné škody.
Vyjměte bateriový blok
Jestliže chcete ponechat nářadí bez dozoru,
8
Zabraňte styku s vodou.
Poškozený napájecí kabel ihned
vyměňte.
Nabíjejte pouze v rozmezí teplot
4 °C až 40 °C.
Likvidaci bateriového bloku
provádějte s ohledem na životní
prostředí.
Nevhazujte baterie do ohně
a nespalujte je.
9
Navíc poskytuje servis DEWALT na všechny
prováděné opravy a vyměněné náhradní díly
další servisní záruční dobu v trvání 6 měsíců.
Politika našich služeb zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl. Kdykoliv budete potřebovat
radu či pomoc, obraťte se s důvěrou na náš
nejbližší servis DEWALT, kde Vám vyškolený
personál poskytne naše služby na nejvyšší
úrovni.
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, hoblovací nože,
brusné kotouče, pilové listy, pilové kotouče,
brusný papír, apod.) ani na příslušenství
přístroje poškozené opotřebováním.
Záruka DEWALT
Záruční list je dokladem práv spotřebitele
– zákazníka ve smyslu § 620 Občanského
zákoníku a § 429 Obchodního zákoníku.
Patří k prodávanému výrobku odpovídajícího
katalogového a výrobního čísla jako jeho
příslušenství. Pří každé reklamaci je třeba tento
záruční list předložit prodávajícímu, případně
servisnímu středisku DEWALT pověřenému
vykonáváním záručních oprav. Ve vlastním
zájmu si ho proto spolu s originálem dokladu
o nákupu pečlivě uschovejte.
Blahopřejeme Vám k zakoupení tohoto vysoko
kvalitního výrobku DEWALT. Náš závazek ke
kvalitě v sobě samozřejmě zahrnuje také naše
služby zákazníkům. Proto poskytujeme záruční
dobu daleko přesahující minimální požadavky
vyplývající ze zákona.
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje
poskytnout Vám 30 dní záruku výměny. Pokud
se objeví v průběhu 30 dní od zakoupení nářadí
jakýkoliv nedostatek podléhající záruce, bude
Vám u Vašeho obchodního nářadí vyměněno
za nové. Díky 1 roční záruce jistoty máte
nárok po dobu 1 roku od zakoupení přístroje
na bezplatný servis v autorizovaném servisním
středisku D EWALT. Zárukou kvality firma
D EWALT garantuje po dobu trvání záruční
doby (24 měsíců při nákupu pro přímou
osobní spotřebu, 12 měsíců při nákupu pro
podnikatelskou činnost) bezplatné odstranění
jakékoliv materiálové nebo výrobní závady za
následujících podmínek:
• Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem DEWALT a s dokladem
o nákupu), do jednoho z pověřených
servisních středisek DEWALT, které jsou
autorizované k provádění záručních
oprav.
• Přístroj byl používán pouze s originálním
příslušenstvím nebo přídavnými zařízeními
a příslušenstvím BBW či Piranha, které
je vysloveně doporučené jako vhodné
k použití spolu s přístrojem DEWALT.
• Přístroj byl používán a udržován v souladu
s návodem k obsluze.
• Motor přístroje nebyl přetěžován a nejsou
viditelné žádné známky poškození vlivem
vnějších vlivů.
• Do přístroje nebylo zasahováno nepovolanou osobou. Osoby povolané tvoří personál
servisních středisek DEWALT, které jsou
autorizované k provádění záručních
oprav.
DEWALT nabízí rozsáhlou síť autorizovaných
servisních opraven a sběrných středisek.
Jejich seznam najdete na záručním listě. Další
informace týkající se servisu můžete získat
na níže uvedených telefonních číslech a na
internetové adrese www.2helpU.com.
Black & Decker
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
tel:
+420 244 402 450
fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
Právo na případné změny vyhrazeno.
02/2007
zst00046920 - 29-06-2007
10
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
11
TYP.
1
DC011
E14014
www.2helpU.com
12
13 - 07 - 04
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
IČO: ………………………...........................…..
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
02/07
Popis
poruchy
Download PDF

advertising