DC010 | DeWalt DC010 SITE RADIO instruction manual

544666-52 SK
DC010
2
3
RÁDIOPRIJÍMAČ
DC010
1
2
3
4
5
Blahoželáme Vám!
Zvolili ste si náradie spoločnosti DEWALT. Roky
skúseností, dôkladný vývoj výrobkov a inovácia
vytvorili zo spoločnosti D E WALT jedného
z najspoľahlivejších partnerov pre užívateľov
profesionálneho elektrického náradia.
Elektrická bezpečnosť
Elektromotor bol skonštruovaný iba pre jedno
napätie. Vždy skontrolujte, či sieťové napätie
zodpovedá napätiu uvedenému na typovom
štítku náradia.
Technické údaje
Napájací zdroj
Napätie siete
Napätie batérie
Hmotnosť
VAC
VDC
kg
Regulácia hlasitosti
Volič režimu
Volič stanice
Západka
Stupnica
DC010
AC/DC
230
7.2 - 18
5.5
Vaše náradie DEWALT je chránené
dvojitou izoláciou v súlade s normou
EN 60065; z tohto dôvodu nie je nutná
ochrana zemnením.
Poistky: náradie 230 V 10 A v napájacej sieti
Použitie predlžovacieho kábla
V tomto návode sú použité nasledovné
symboly:
Ak je použitie predlžovacieho kábla nutné,
použite iba schválený typ kábla, ktorý je vhodný
pre príkon tohto náradia (viď technické údaje).
Minimálny prierez vodiča je 1,5 mm2.
V prípade použitia navinovacieho kábla, odviňte
vždy celú dĺžku kábla.
Upozorňuje na riziko poranenia osôb,
skrátenia životnosti náradia alebo jeho
poškodenia v prípade nedodržania
pokynov uvedených v tomto návode.
Upozorňuje na riziko úrazu spôsobeného
elektrickým prúdom.
Montáž
•
Obsah balenia
•
Balenie obsahuje:
1 Rádioprijímač
1 Návod na použitie
1 Výkresovú dokumentáciu
•
•
Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu náradia, jeho častí alebo
príslušenstva.
Pred zahájením pracovných operácií
venujte dostatok času starostlivému
prečítaniu a porozumeniu tomuto návodu.
Pred prevádzaním montáže vždy
odpojte náradie od siete.
Pred prevádzaním montáže vždy
skontrolujte, či nie je v náradí
vložená batéria a pokiaľ áno,
vyberte ju.
Vloženie batériového zdroja (obr. B)
•
•
•
Kryt batériového priestoru otvoríte
po uvoľnení západky (4).
Dovnútra vložte batériový zdroj (6).
Kryt batériového priestoru zavrite.
Pred vložením alebo vybratím batérie
náradie vždy vypnite.
Popis (obr. A)
Váš rádioprijímač DC010 je určený na prehrávanie
rádiového vysielania na stavenisku.
Napájanie prístroja zo siete (káblom) alebo
z batérie (bezkáblové) je možné použiť rovnako
v miestnosti ako vo vonkajšom prostredí.
Pri batériovom napájaní používajte v rádiu
batériové zdroje D E WALT NiCd a NiMH
s rozsahom napätia od 7.2 do 18 V.
Stav batérie
• Uistite sa, či je batériový zdroj (úplne)
nabitý.
Pokiaľ batériový zdroj nedáva dostatočný
výkon, nabite ho podľa pokynov uvedených
v príručke nabíjačky.
Používajte iba batériové zdroje
a nabíjačky DEWALT.
4
Pokyny na obsluhu
Vždy dodržujte bezpečnostné predpisy
a platné nariadenia.
Nabíjateľný batériový zdroj
Ovládanie rádioprijímača
Pokiaľ prestane batériový zdroj s dlhou
životnosťou dodávať dostatočnú úroveň
výkonu, je treba ho dobiť. Po ukončení jeho
životnosti preveďte jeho likvidáciu tak, aby
nedošlo k ohrozeniu životného prostredia:
• Nechajte náradie v chode, pokiaľ nedôjde
k úplnému vybitiu batérie a potom ju vyberte
z náradia.
• Batérie NiCd a NiMH je možné recyklovať.
Odovzdajte ho prosím dodávateľovi
alebo v miestnej recyklačnej stanici.
Zhromažde-né batériové zdroje budú
vhodne zlikvidováné alebo recyklované.
Regulácia hlasitosti (obr. A)
• Ovládač hlasitosti (1) natočte na požadovanú
úroveň.
Volič režimu (obr. A & C)
• Volič režimu (2) natočte na požadovaný
režim: AM, FM alebo FM stereo. Indikátor
napájania (9) sa rozsvieti.
• Rádioprijímač vypnite natočením voliča
režimu do polohy vypnuté (off).
Volič stanice (obr. A & C)
• Volič stanice (3) natočte na požadovanú
frekvenciu, ktorú ukazuje ručička (10).
V režime FM stereo sa indikátor stereofónneho
príjmu (8) rozsvieti iba v prípade, že ide
o stereofónny príjem.
Prehlásenie o zhode
Zdroj napájania
Rádio je možné prevádzkovať tak pri napájaní
zo siete ako pri napájaní z batérie. Náradie sa
prepína medzi zdrojom napájania zo siete (AC)
a z batérie (DC) automaticky.
DC010
Spoločnosť D E WALT prehlasuje, že tento
výrobok zodpovedá nasledujúcim normám:
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 60065-2,
EN 50081, EN 50082550135502061000-3,
EN 61000-3a EN -3.
Údržba
Ak chcete získať podrobnejšie informácie,
kontaktujte prosím spoločnosť DEWALT na dole
uvedenej adrese alebo na adrese uvedenej na
konci tohto návodu.
Vaše elektrické náradie D E WALT bolo
skonštruované tak, aby pracovalo čo najdlhšie
s minimálnymi nárokmi na údržbu. Predpokladom jeho dlhodobej bezproblémovej funkcie je
jeho pravidelné čistenie a starostlivosť.
Riaditeľ technického a vývojového oddelenia
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
Čistenie
•
•
Pred čistením krytov mäkkou handričkou
náradie odpojte zo siete a vyberte z neho
batériový zdroj.
Udržujte čisté ventilačné drážky a plastový
kryt pravidelne čistite mäkkou tkaninou.
5
Všeobecné bezpečnostné pokyny
Pri používaní tohto náradia vždy dodržujte
platné bezpečnostné predpisy, aby ste znížili
riziko vzniku požiaru, úrazu elektrickým
prúdom alebo osobného poranenia. Pred
použitím tohto výrobku si riadne preštudujte
celý návod. Tento návod si uschovajte pre
prípadné ďalšie použitie.
•
Všeobecné
•
•
•
•
•
•
Udržujte poriadok na pracovisku.
Neporiadok na pracovnom stole a preplnený
pracovný priestor môžu viesť k vzniku
úrazu.
Berte ohľad na okolie pracovnej plochy.
Zaistite si kvalitné osvetlenie pracovnej
plochy (250 - 300 luxov). Nepoužívajte
náradie na miestach, kde hrozí riziko vzniku
požiaru alebo explózie, napríklad v blízkosti
horľavých alebo výbušných kvapalín
a plynov.
Ochrana proti úrazu elektrickým prúdom.
Zabráňte kontaktu tela s uzemnenými
povrchmi (napr. potrubie, radiátory, sporáky
a chladničky). Pri práci v extrémnych
podmienkach (napríklad vysoká vlhkosť,
tvorba kovových pilín pri práci, atď.)
môže byť elektrická bezpečnosť zvýšená
vložením izolačného transformátora alebo
ochranného ističa (FI).
Držte deti mimo dosahu. Nedovoľte
deťom, ostatným osobám alebo zvieratám,
aby sa dostali do blízkosti náradia a aby sa
dotýkali náradia alebo napájacieho kábla.
Používajte vhodné náradie. Použitie
tohto náradia je popísané v tomto návode.
Nepreťažujte malé náradia alebo prídavné
zariadenia pri práci, ktorá je určená
pre výkonnejšie náradie. Náradie bude
pracovať lepšie a bezpečnejšie, ak sa bude
používať vo výkonnostnom rozsahu, pre
ktorý bolo určené. Náradie nepreťažujte.
Varovanie! Použitie iného príslušenstva
alebo prídavného zariadenia a prevádzanie
iných pracovných operácií než je
odporučené v tomto návode môže zapríčiniť
poranenie obsluhy.
Kontrola poškodených častí. Pred tým,
než náradie budete používať, starostlivo
skontrolujte, či nie je poškodené, aby bolo
zaistené jeho správne fungovanie a aby
splnilo svoj účel. Skontrolujte vychýlenie
a uloženie pohybujúcich sa častí, opotrebenie
•
•
jednotlivých častí a ďalšie prvky, ktoré môžu
ovplyvniť správny chod náradia. Poškodené
kryty alebo iné chybné diely nechajte vopred
opraviť alebo vymeniť. Pokiaľ je vypínač
chybný, náradie nepoužívajte. Vypínač
nechajte vymeniť autorizovaným servisným
zástupcom DEWALT.
Uskladnenie nepoužívaného náradia.
Ak nie je náradie používané, musí byť
uskladnené na suchom mieste a musí byť
tiež vhodne zabezpečené mimo dosahu
detí.
Prevádzajte údržbu starostlivo. Z dôvodu
bezpečnejšej a výkonnejšej prevádzky
udržujte náradie v čistom a bezchybnom
technickom stave. Pri údržbe a výmene
príslušenstva sa riaďte pokynmi. Udržujte
všetky ovládacie prvky a rukoväte čisté,
suché a neznečistené olejom alebo
mazivami.
Opravy. Toto náradie zodpovedá platným
bezpečnostným predpisom. Opravy
tohto náradia vždy zverujte mechanikom
značkového servisu D E WALT. Opravy
by mali byť vykonávané kvalifikovanými
servisnými mechanikmi s použitím
originálnych náhradných dielov; v ostatných
prípadoch môže dôjsť k nebezpečnému
ohrozeniu užívateľa.
Bezpečnostné pokyny pre náradie napájané
zo siete
•
•
•
6
Predlžovacie káble
Pred použitím tieto káble prehliadnite
a pokiaľ sú poškodené, tak ich vymeňte.
Ak používate náradie vonku, používajte
iba predlžovací kábel určený na vonkajšie
použitie, ktorý je i takto označený.
Vypínajte náradie
Ak chcete ponechať náradie bez dozoru,
vypnite ho a počkajte, dokiaľ sa úplne
nezastaví. Ak sa náradie nepoužíva, pred
výmenou častí náradia, príslušenstva alebo
doplnkov a pred prevádzaním údržby vždy
odpojte napájací kábel.
Zamedzte poškodeniu napájacieho
kábla
Pri prenášaní nikdy nedržte náradie za
napájací kábel. Nešklbte a neťahajte za
kábel pri jeho vyťahovaní zo zásuvky. Kábel
neklaďte tak, aby prechádzal cez ostré
hrany alebo horúce a mastné povrchy.
Bezpečnostné pokyny pre náradie napájané
z batérií
•
Vyberte batériový zdroj
Ak chcete ponechať náradie bez dozoru,
vypnite ho a počkajte, dokiaľ sa úplne
nezastaví. Vyberte batériu pokiaľ sa
nepoužíva, pred výmenou akejkoľvek časti
náradia, príslušenstva alebo doplnkov
a pred prevádzaním údržby.
Ochrana životného prostredia
Triedený odpad. Tento výrobok nesmie
byť likvidovaný spolu s bežným
komunálnym odpadom.
Keď nebudete váš výrobok D EWALT ďalej
potrebovať alebo uplynie lehota jeho životnosti,
nelikvidujte ho spolu s domovým odpadom.
Zaistite likvidáciu tohto výrobku v triedenom
odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné
použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu
surovín.
Miestne predpisy môžu upravovať spôsob
likvidácie domácich elektrických spotrebičov
v miestnych zberniach alebo v mieste nákupu
výrobku.
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení
ich technickej životnosti. Využite túto bezplatnú
službu a odovzdajte Váš nepoužívaný prístroj
ktorémukoľvek autorizovanému servisnému
stredisku.
Adresu vášho najbližšieho autorizovaného
strediska DEWALT nájdete na zadnej strane
tohto návodu. Zoznam servisných stredísk
D E WALT a podrobnosti o popredajnom
servise nájdete taktiež na internetovej adrese:
www.2helpU.com
7
Naviac poskytuje servis DEWALT na všetky
vykonávané opravy a vymenené náhradné
diely ďalšiu servisnú záručnú dobu v trvaní
6 mesiacov.
Politika našich služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom
je náš najvyšší cieľ. Kedykoľvek budete
potrebovať radu či pomoc, obráťte sa s dôverou
na náš najbližší servis D EWALT, kde Vám
vyškolený personál poskytne naše služby na
najvyššej úrovni.
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, hobľovacie
nože, brúsne kotúče, pílové listy, pílové kotúče,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo
prístroja poškodené opotrebovaním.
Záruka DEWALT
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto vysoko
kvalitného výrobku D EWALT. Náš záväzok
ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme tiež
naše služby zákazníkom. Preto ponúkame
záručnú dobu ďaleko presahujúcu minimálne
požiadavky vyplývajúce zo zákona.
Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa
– zákazníka v zmysle § 620 Občianskeho
zákonníka a § 429 Obchodného zákonníka.
Patrí k predávanému výrobku zodpovedajúceho
katalógového a výrobného čísla ako jeho
príslušenstvo. Pri každej reklamácii je potrebné
tento záručný list predložiť predávajúcemu, príp.
servisnému stredisku DEWALT poverenému
vykonávaním záručných opráv. Vo vlastnom
záujme si ho preto spolu s originálom dokladu
o nákupe starostlivo uschovajte.
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 30 dní záruku výmeny. Ak sa objaví
v priebehu 30 dní od zakúpenia náradia
akýkoľvek nedostatok podliehajúci záruke, bude
Vám u Vášho obchodníka náradie vymenené
za nové. Vďaka 1 ročnej záruke istoty máte
nárok po dobu 1 roka od zakúpenia prístroja
na bezplatné prehliadky v autorizovanom
servise DEWALT. Zárukou kvality firma DEWALT
garantuje počas trvania záručnej doby (24
mesiacov pri nákupe pre priamu osobnú
spotrebu, 12 mesiacov pri nákupe pre osobnú
a podnikateľskú činnosť) bezplatné odstránenie
akejkoľvek materiálovej alebo výrobnej chyby
za nasledovných podmienok:
• Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom DEWALT a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených
servisných stredísk D EWALT, ktoré sú
autorizované na vykonávanie záručných
opráv.
• Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými
zariadeniami a príslušenstvom BBW či
Piranha, ktoré je vyslovene odporúčané
ako vhodné na použitie spolu s prístrojom
DEWALT.
• Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
• Motor prístroja nebol preťažovaný a nie
sú badateľné žiadne známky poškodenia
vonkajšími vplyvmi.
• Do prístroja nebolo zasahované
nepovolanou osobou. Osoby povolané
tvoria personál poverených servisných
stredísk DEWALT, ktoré sú autorizované
na vykonávanie záručných opráv.
DEWALT ponúka rozsiahlu sieť autorizovaných
servisných opravovní a zberných stredísk. Ich
zoznam nájdete na záručnom liste. Ďalšie
informácie týkajúce sa servisu môžete získať
na dole uvedených telefónnych číslach a na
internetovej adrese www.2helpU.com.
Black & Decker
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
+421 2 446 38 121, 3
Fax:
+421 2 446 38 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
02/2007
zst00046828 - 28-06-2007
8
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
9
DC010 - - - - - A
SITE RADIO 1
©
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
IČO: ………………………...........................…..
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
02/07
Popis
poruchy
Download PDF

advertising