D25002K | DeWalt D25002K ROTARY HAMMER instruction manual

504606-52 CZ
D25002
D25003
2
3
4
VRTACÍ KLADIVO
KOMBINOVANÉ KLADIVO
D25002
D25003
Blahopřejeme Vám!
1
Výkresovou dokumentaci
Zvolili jste si nářadí společnosti DEWALT. Roky
zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace
vytvořily ze společnosti D E WALT jednoho
z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele
profesionálního elektrického nářadí.
•
Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo
příslušenství.
Před zahájením práce věnujte dostatek
času pečlivému pročtení a porozumění
tomuto návodu.
•
Technické údaje
Napájecí napětí
V
Příkon
W
Otáčky naprázdno min-1
Otáčky při zátěži min-1
Energie rázu
J
Max. průměr otvoru
při vrtání do
oceli/dřeva/betonu mm
Sekání
Jádrové vrtání
do měkké cihly
mm
Držák nástroje
Průměr límce
mm
Hmotnost
kg
D25002
230
600
0 - 1,150
0 - 820
2.4
D25003
230
650
0 - 1,150
0 - 820
2.4
13/30/22
Ne
13/30/24
Ano
SDS-plus®
43
2.3
65
SDS-plus®
43
2.3
Popis (obr. A)
Vaše robustní rotační vrtací kladivo DEWALT
D25002 je určeno k profesionálnímu vrtání,
vrtání s příklepem a šroubování.
Vaše robustní rotační kombinované kladivo
D25003 značky D E WALT je určeno pro
profesionální vrtání, lehké sekání, osekávání
a demolice a pro vrtání pomocí vrátku s hrotem
ze slinutého karbidu.
1 Spínač plynule nastavitelných otáček
2 Zajišťovací tlačítko
3 Přepínací páčka chodu vpřed/vzad
4 Volič režimu
5 Boční rukojeť
6 Stavitelná hloubková zarážka
7 Prachový kryt
8 Držák nástroje
Pojistky:
230V nářadí 10 A v napájecí síti
Spojka mezního točivého momentu
V tomto návodu jsou použity následující
symboly:
Všechna rotační vrtací kladiva/ kombinovaná
kladiva jsou vybavena spojkou mezního
točivého momentu, která redukuje maximální
točivou reakci přenášenou na uživatele
v případě, že dojde k zaseknutí vrtáku. Tato
funkce dále chrání převod a elektromotor, aby
neztrácel rychlost. Spojka mezního točivého
momentu je nastavena výrobcem a nelze ji
upravovat.
Upozorňuje na riziko osobního poranění,
zkrácení životnosti nářadí nebo jeho
poškození v případě nedodržení
pokynů uvedených v tomto návodu.
Upozorňuje na riziko úrazu způsobeného
elektrickým proudem.
Obsah balení
Elektrická bezpečnost
Balení obsahuje:
1 Robustní rotační vrtací kladivo/ kombinované
kladivo s pistolovou rukojetí
1 Boční rukojeť
1 Stavitelnou hloubkovou zarážku
1 Brašna (pouze u modelu K)
1 Klínové sklíčidlo + upínací adapter
(D25002KC/D25003KC)
1 Návod k obsluze
Elektrický motor pily je určen pouze pro napětí,
které je specifikováno v tomto návodu k obsluze.
Vždy zkontrolujte, zda zdroj napětí odpovídá
velikosti napětí uvedené na výkonovém štítku
přístroje.
Vaše nářadí D E WALT je chráněno
dvojitou izolací v souladu s normou
EN 50144; proto není nutné použití
zemnícího vodiče.
5
•
Použití prodlužovacího kabelu
Je-li použití prodlužovacího kabelu nutné,
použijte pouze schválený typ kabelu, který je
vhodný pro příkon tohoto nářadí (viz technické
údaje). Minimální průřez vodiče je 1.5 mm2.
V případě použití navinovacího kabelu, odviňte
vždy celou délku kabelu.
•
•
Montáž a seřízení
Upevnění boční rukojeti (obr. D)
Dříve než zahájíte montáž nebo
seřizování, vždy odpojte nářadí od
sítě.
Boční rukojeť (5) je možné uchytit tak, aby
vyhovovala pravákům i levákům.
D25002 - Volba pracovního režimu (obr. B)
Nářadí používejte vždy s řádně
připevněnou boční rukojetí.
Nářadí je možné provozovat ve dvou pracovních
režimech:
•
•
Rotační vrtání:
pro šroubování a vrtání do kovu,
dřeva a plastů.
•
Vrtání s příklepem:
současné vrtání a rázy pro vrtání
betonu a zdiva.
•
•
•
•
Nářadí je možné provozovat ve dvou pracovních
režimech:
Rotační vrtání:
pro šroubování a vrtání do kovu,
dřeva a plastů.
•
•
Vrtání s příklepem:
současné vrtání a rázy pro vrtání
betonu a zdiva.
Upněte si patřičný vrták.
Uvolněte boční rukojeť (5).
Stavitelnou hloubkovou zarážku (6) protáhněte otvorem upínadla boční rukojeti.
Upravte hloubku vrtání tak, jak je
znázorněno.
Boční rukojeť dotáhněte.
Přepínací páčka chodu vpřed/vzad (obr. F)
•
Pouze sekání se zajištěnou
hřídelí:
pouze rázy - pro lehké sekání,
osekávání a demolice.
•
Povolte boční rukojeť.
Pro praváky: rukojeť nasaďte na límec za
sklíčidlem tak, aby směřovala vlevo.
Pro leváky: rukojeť nasaďte na límec za
sklíčidlem tak, aby směřovala vpravo.
Boční rukojeť natočte do požadované
polohy a dotáhněte ji.
Nastavení hloubky vrtání (obr. E)
D25003 - Volba pracovního režimu (obr. B)
•
Vrták zasuňte a lehce otočte, až zapadne
do drážek.
Zatáhněte za vrták a přesvědčte se, že
je správně zajištěný. Funkce příklepu
vyžaduje, aby se vrták, po zajištění v držáku
násady, mohl pohybovat po ose pár
centimetrů.
Vrták vyjmete tak, že zasunete zajišťovací
límec (9) a vytáhnete vrták.
•
Otočením voliče režimu (4) do příslušné
polohy označené symbolem na nářadí
zvolte požadovaný režim.
Pro šroubování si přečtěte kapitolu “Pokyny
pro obsluhu”.
Přepínací páčku chodu vpřed/vzad (3)
zatlačte doleva (strana nářadí po levé ruce)
pro vrtání vpřed (otáčení násady doprava).
Řiďte se šipkami vyznačenými na nářadí
Přepínací páčku chodu vpřed/vzad (3)
zatlačte doprava (strana nářadí po pravé
ruce) pro zpětný chod (otáčení násady
doleva).
Před provedením změny směru otáčení
počkejte, až se motor zcela zastaví.
Výměna prachového krytu (obr. C)
Instalace a demontáž příslušenství SDSplus® (obr. C)
Prachový kryt (7) chrání mechanismus před
prachem. Opotřebovaný prachový kryt okamžitě
vyměňte.
• Zasuňte zajišťovací límec (9) a vytáhněte
prachový kryt (7).
• Instalujte nový prachový kryt.
• Uvolněte zajišťovací límec držáku násady.
Toto nářadí používá příslušenství SDS-plus®
(viz průřez dříkem vrtáku SDS-plus ® na
obrázku C).
• Dřík vrtáku vyčistěte a promažte.
• Vložte dřík do držáku násady (8).
6
Jak upevnit klínové sklíčidlo & upínací
adapter
•
•
•
•
•
•
•
•
Odpojte napájecí kabel
Klínové sklíčidlo našroubujte na konec
upínacího adapteru opatřeného závitem.
Sestavu sklíčidla s upínacím adapterem
zasuňte do nářadí tak, jako by to byla
standardní násada SDS-plus®.
Násadu v klínovém sklíčidle vždy utahujte
ve všech třech otvorech.
Sklíčidlo vyjmete stejným způsobem, jako
byste vytahovali standardní násadu SDSplus®.
•
Vrtání bez příklepu (obr. A)
•
•
Nikdy nepoužívejte standardní
sklíčidla pro příklepové vrtání.
Pokyny pro obsluhu
•
•
•
•
Vždy dodržujte bezpečnostní
předpisy a příslušná nařízení.
Buďte opatrní na umístění
elektrického vedení a potrubí.
Vyvíjejte na obrobek pouze lehký
tlak (asi 2 -3 kg). Nadměrný tlak
na nářadí neurychlí vrtání, ale sníží
výkonnost nářadí a může zkrátit
dobu jeho životnosti.
Nevrtejte příliš hluboko, aby
nedošlo k poškození prachového
krytu.
•
•
•
•
Šroubování (obr. A)
•
•
•
•
•
Chcete-li nářadí spustit, stiskněte vypínač
s regulací otáček (1). Otáčky nářadí jsou
určeny tlakem vyvíjeným na vypínač.
V případě potřeby stiskněte pro plynulý
chod zajišťovací tlačítko (2) a uvolněte
spínač s regulací otáček. Zajišťovací
tlačítko funguje pouze v případě, pokud
jsou zvoleny maximální otáčky a otáčení
směrem vpřed.
Chcete-li nářadí zastavit, uvolněte stisk
vypínače s regulací otáček.
Chcete-li vypnout nářadí z režimu
nepřetržitého chodu, spínač s regulací
otáček krátce stiskněte a uvolněte jej.
Po ukončení práce a před odpojením
napájecího kabelu nářadí vždy vypněte.
Zvolte si režim vrtání bez příklepu (4).
Zvolte si směr otáčení (3).
Pro použití šestihranných šroubovacích
násad zasuňte speciální šroubovací
adapter SDS-plus®.
Do adapteru vložte příslušnou šroubovací
násadu. Při šroubování šroubů s plochou
drážkou v hlavě vždy používejte násadu se
zaváděcím pouzdrem.
Lehce stlačte spínač s regulací otáček (1)
tak, aby se nepoškodila hlavička šroubku.
Při zpětném chodu je rychlost otáček
automaticky snížena, aby se šroub snadněji
vyšrouboval.
D25003 - Lehké sekání, osekávání
•
•
Před tím, než přepnete z režimu vrtání
s příklepem do režimu sekání, vložte
sekáček SDS-plus® a zkontrolujte, zda je
řádně zajištěn.
Při přechodu z vrtání příklepem k sekání
otočte sekáč do požadované polohy. Pokud
cítíte při změně režimu odpor, pootočte
lehce sekáčem, až zacvakne pojistka.
•
•
Vrtání s příklepem (obr. A)
•
•
Zvolte si režim vrtání bez příklepu (4).
Postupujte stejným způsobem, jako při
vrtání s příklepem. K dispozici pro sklíčidla
standardních rozměrů 10 nebo 13 mm jsou
speciální adaptery SDS-plus® se závitem,
aby bylo možné používat rovné vrtací
násady.
Nikdy nepoužívejte standardní sklíčidla
pro příklepové vrtání.
Zapnutí a vypnutí (obr. A)
•
vysoce kvalitní vrtáky s hroty ze slinutého
karbidu.
Označte si místo, kde bude vyvrtán otvor.
Nářadí proti obrobku přitlačte.
Zapněte nářadí stisknutím spínače
s regulací otáček (1). Rázový mechanismus
by měl běžet hladce a nářadí by nemělo
odskakovat. Pokud je to potřeba, přitlačte
více spínač.
Zvolte si režim vrtání s příklepem (4).
Zasuňte příslušnou násadu SDS-plus®.
Pro co nejlepší výsledky používejte
7
Rázové kladivo je určeno pouze pro
lehké sekání.
Při sekání musí být spínač chodu
vpřed/vzad v poloze chodu
směrem vpřed (při zpětném
chodu nedosahuje nářadí plného
výkonu).
•
•
Toto nářadí nepoužívejte k míchání
nebo čerpání lehce hořlavých nebo
výbušných kapalin (benzín, alkohol
apod.).
Nepoužívejte nářadí k míchání
vznětlivých kapalin opatřených
odpovídající etiketou.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Společnost DEWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků DEWALT po skončení
jejich technické životnosti. Chcete-li využít
této služby, dopravte prosím Vaše nepotřebné
výrobky do značkového servisu, kde na vlastní
náklady zajistí jejich recyklaci a ekologické
zpracování.
Jako doplňky jsou nabízeny různé typy vrtáků
a adapterů SDS-plus®.
Další podrobnosti týkající se příslušenství
získáte u svého značkového prodejce.
Adresu vašeho nejbližšího autorizovaného
střediska DEWALT naleznete na zadní straně
tohoto návodu. Seznam servisních středisek
D E WALT a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com
Údržba
Va š e e l e k t r i c k é n á ř a d í D E WA LT b y l o
zkonstruováno tak, aby pracovalo co nejdéle
s minimálními nároky na údržbu. Dlouhodobá
bezproblémová funkce nářadí závisí na jeho
řádné údržbě a pravidelném čištění.
• Rotační vrtací kladivo není určeno
k provádění servisu uživatelem. Po přibližně
80 hodinách provozu odneste nářadí do
autorizovaného servisu DEWALT.
• Po opotřebování uhlíků se nářadí
automaticky vypne.
Mazání
Vaše elektrické nářadí nevyžaduje žádné další
mazání.
Čištění
Udržujte čisté ventilační drážky a plastový kryt
pravidelně čistěte měkkou tkaninou.
Ochrana životního prostředí
Třídění odpadu. Tento výrobek
nesmí být likvidován spolu s běžným
komunálním odpadem.
Až nebudete váš výrobek D E WALT dále
potřebovat nebo uplyne doba jeho životnosti,
nelikvidujte jej spolu s domovním odpadem.
Zařízení zlikvidujte podle platných pokynů
o třídění a recyklaci odpadů.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné použití
recyklovaných materiálů pomáhá chránit
životní prostředí před znečištěním
a snižuje spotřebu surovin.
8
Bezpečnostní pokyny
ES Prohlášení o shodě
Při používání tohoto nářadí vždy dodržujte
platné bezpečnostní předpisy, abyste snížili
riziko vzniku požáru, úrazu elektrickým
proudem nebo osobního poranění. Před
provozováním tohoto nářadí si přečtěte
následující bezpečnostní pokyny.
Tyto pokyny uložte na bezpečném místě!
D25002/D25003
Společnost D E WALT prohlašuje, že tato
elektrická nářadí jsou vyrobena v souladu
s: 89/392/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC,
EN 50144, EN 55104, EN 55014, EN 61000-3-2
a EN 61000-3-3.
Všeobecné
Chcete-li získat podrobnější informace,
kontaktujte prosím DEWALT, na níže uvedené
adrese nebo na adrese, která je uvedena na
konci tohoto návodu.
1
2
Úroveň akustického tlaku podle norem 86/188/
EEC a 89/392/EEC, měřená podle normy
EN 50144:
LpA (akustický tlak)
LWA (akustický výkon)
* přenášené na obsluhu
97 dB(A)*
105 dB(A)
3
Pokud zvuk překračuje 85 dB(A), proveďte
odpovídající opatření na ochranu sluchu.
Měřená střední kvadratická hodnota zrychlení
podle normy EN 50144: 10 m/s2
Často se vyskytující vysoká interference
může způsobit kolísání otáček v rozsahu až
20%. Avšak toto kolísání otáček po potlačení
interference zmizí.
4
5
Technický a vývojový ředitel
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Germany
6
7
8
9
9
Udržujte pracovní plochu čistou.
Nepořádek na pracovním stole a přeplněný
pracovní prostor mohou vést ke způsobení
úrazu.
Pracujte s ohledem na okolní prostředí.
Nevystavujte elektrické nářadí vlhkosti.
Pracovní prostor udržujte dobře osvětlen.
Nářadí nepoužívejte v blízkosti hořlavých
kapalin nebo plynů.
Ochrana proti úrazu elektrickým
proudem. Zabraňte kontaktu těla
s uzemněnými povrchy (např. potrubí,
radiátory, sporáky a chladničky). Při práci
v extrémních podmínkách (například vysoká
vlhkost, tvorba kovových pilin při práci, atd.)
může být elektrická bezpečnost zvýšena
vložením izolačního transformátoru nebo
ochranného jističe (FI).
Udržujte děti mimo dosah. Nářadí
i prodlužovací kabel držte z dosahu dětí.
Držte okolní osoby z dosahu pracovního
prostoru.
Prodlužovací kabely pro venkovní použití.
Používáte-li nářadí venku, používejte pouze
prodlužovací kabel určený pro venkovní
použití, který je i takto označen.
Uskladnění nářadí. Není-li nářadí
používáno, musí být uskladněno na suchém
místě a musí být také vhodně zabezpečeno,
mimo dosah dětí.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volné
šatstvo nebo šperky. Mohou být zachyceny
pohyblivými částmi. Pracujete-li venku,
používejte pokud možno gumové rukavice
a neklouzavou obuv. Jestliže máte dlouhé
vlasy, používejte vhodnou pokrývku hlavy.
Používejte ochranné brýle. Jestliže se při
práci s nářadím práší nebo pokud odlétávají
drobné částečky materiálu, používejte proti
prachu ochranný štít nebo respirátor.
Vyvarujte se maximálnímu akustickému
tlaku. Pokud zvuk překračuje 85 dB(A),
10
11
12
13
14
15
16
17
18
proveďte odpovídající opatření na ochranu
sluchu.
Upněte si řádně obrobek. Opracovávaný
materiál upevněte pomocí svorek nebo
svěráku. Práce je tak bezpečnější a budete
mít volné obě ruce.
Zamezte přepracování. Při práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj.
Zabraňte neúmyslnému spuštění.
Nepřenášejte nářadí připojené k elektrické
síti s prstem na hlavním vypínači. Ujistěte
se, zda je nářadí při připojování ke zdroji
napětí vypnuto.
Zůstaňte stále pozorní. Stále sledujte,
co děláte. Přemýšlejte. Jste-li unaveni,
přerušte práci.
Nářadí odpojte. Jestliže chcete ponechat
nářadí bez dozoru, vypněte jej a počkejte,
dokud se zcela nezastaví. Nářadí odpojte
v případě že jej nepoužíváte, před
provedením údržby nebo před výměnou
příslušenství.
Odklizení seřizovacích přípravků a klíčů.
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte, zda
nejsou v jeho blízkosti klíče nebo seřizovací
přípravky.
Používejte vhodné nářadí. Použití
tohoto nářadí je popsáno v tomto návodu.
Nepřetěžujte malá nářadí nebo přídavná
zařízení při práci, která je určena pro
výkonnější nářadí. Práce je účinnější
a bezpečnější, pokud používáte nářadí
a nástroje k účelům, k nimž jsou určeny.
Varování! Použití jiného příslušenství nebo
přídavného zařízení a provádění jiných
pracovních operací než je doporučeno
tímto návodem může zapříčinit poranění
obsluhy.
Chraňte kabel před poškozením. Nikdy
nepřenášejte nářadí uchopením za napájecí
přívodní kabel a při vytahování ze zásuvky
za tento kabel netahejte. Veďte kabel tak,
aby nepřecházel přes ostré hrany nebo
horké a mastné povrchy.
Péče o nářadí. Z důvodu bezpečnějšího
a výkonnějšího provozu udržujte nářadí
v čistém a v bezvadném technickém stavu.
Při údržbě a výměně příslušenství se řiďte
pokyny. Pravidelně kontrolujte kabeláž
a pokud je poškozena, nechejte ji opravit
u autorizovaného servisního zástupce
společnosti DEWALT. Pravidelně tyto kabely
prohlížejte a pokud jsou poškozené, tak je
vyměňte. Udržujte všechny ovládací prvky
čisté, suché a neznečistěné oleji či jinými
mazivy.
19 Kontrola poškozených částí. Před
tím, než nářadí budete používat pečlivě
zkontrolujte, zdali není poškozeno, aby
byla zajištěna jeho správná funkce a aby
splnilo svůj účel. Zkontrolujte vychýlení
a uložení pohybujících se částí, opotřebení
jednotlivých částí a další prvky, které mohou
ovlivnit správný chod nářadí. Poškozené
kryty nebo jiné vadné díly nechejte
podle uvedených pokynů opravit nebo
vyměnit. Pokud je vypínač vadný, nářadí
nepoužívejte. nechejte vypínač vyměnit
autorizovaným servisem DEWALT.
20 Opravy tohoto nářadí vždy svěřujte
mechanikům značkového servisu
D E WA LT. To t o n á ř a d í o d p o v í d á
platným bezpečnostním předpisům.
Z bezpečnostního hlediska je nutné,
aby bylo zařízení opravováno výhradně
techniky s příslušnou kvalifikací.
10
Navíc poskytuje servis DEWALT na všechny
prováděné opravy a vyměněné náhradní díly
další servisní záruční dobu v trvání 6 měsíců.
Politika našich služeb zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl. Kdykoliv budete potřebovat
radu či pomoc, obraťte se s důvěrou na náš
nejbližší servis DEWALT, kde Vám vyškolený
personál poskytne naše služby na nejvyšší
úrovni.
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, hoblovací nože,
brusné kotouče, pilové listy, pilové kotouče,
brusný papír, apod.) ani na příslušenství
přístroje poškozené opotřebováním.
Záruka DEWALT
Záruční list je dokladem práv spotřebitele
– zákazníka ve smyslu § 620 Občanského
zákoníku a § 429 Obchodního zákoníku.
Patří k prodávanému výrobku odpovídajícího
katalogového a výrobního čísla jako jeho
příslušenství. Pří každé reklamaci je třeba tento
záruční list předložit prodávajícímu, případně
servisnímu středisku DEWALT pověřenému
vykonáváním záručních oprav. Ve vlastním
zájmu si ho proto spolu s originálem dokladu
o nákupu pečlivě uschovejte.
Blahopřejeme Vám k zakoupení tohoto vysoko
kvalitního výrobku DEWALT. Náš závazek ke
kvalitě v sobě samozřejmě zahrnuje také naše
služby zákazníkům. Proto poskytujeme záruční
dobu daleko přesahující minimální požadavky
vyplývající ze zákona.
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje
poskytnout Vám 30 dní záruku výměny. Pokud
se objeví v průběhu 30 dní od zakoupení nářadí
jakýkoliv nedostatek podléhající záruce, bude
Vám u Vašeho obchodního nářadí vyměněno
za nové. Díky 1 roční záruce jistoty máte
nárok po dobu 1 roku od zakoupení přístroje
na bezplatný servis v autorizovaném servisním
středisku D EWALT. Zárukou kvality firma
D EWALT garantuje po dobu trvání záruční
doby (24 měsíců při nákupu pro přímou
osobní spotřebu, 12 měsíců při nákupu pro
podnikatelskou činnost) bezplatné odstranění
jakékoliv materiálové nebo výrobní závady za
následujících podmínek:
• Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem DEWALT a s dokladem
o nákupu), do jednoho z pověřených
servisních středisek DEWALT, které jsou
autorizované k provádění záručních
oprav.
• Přístroj byl používán pouze s originálním
příslušenstvím nebo přídavnými zařízeními
a příslušenstvím BBW či Piranha, které
je vysloveně doporučené jako vhodné
k použití spolu s přístrojem DEWALT.
• Přístroj byl používán a udržován v souladu
s návodem k obsluze.
• Motor přístroje nebyl přetěžován a nejsou
viditelné žádné známky poškození vlivem
vnějších vlivů.
• Do přístroje nebylo zasahováno nepovolanou osobou. Osoby povolané tvoří personál
servisních středisek DEWALT, které jsou
autorizované k provádění záručních
oprav.
DEWALT nabízí rozsáhlou síť autorizovaných
servisních opraven a sběrných středisek.
Jejich seznam najdete na záručním listě. Další
informace týkající se servisu můžete získat
na níže uvedených telefonních číslech a na
internetové adrese www.2helpU.com.
Black & Decker
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
tel:
+420 244 402 450
fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
Právo na případné změny vyhrazeno.
02/2007
zst00046457 - 21-06-2007
11
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
12
D25003K - - - A
DREHHAMMER 1
©
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
IČO: ………………………...........................…..
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
02/07
Popis
poruchy
Download PDF

advertising