DW059K | DeWalt DW059K IMPACT WRENCH instruction manual

509111-75 CZ
DW059
2
3
BEZDRÁTOVÝ RÁZOVÝ KLÍČ
Blahopřejeme Vám!
Zvolili jste si nářadí společnosti DEWALT. Roky
zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace
vytvořily ze společnosti D E WALT jednoho
z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele
profesionálního elektrického nářadí.
1
1
Návod k použití
Výkresovou dokumentaci
•
Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo
příslušenství.
Před zahájením pracovních operací
věnujte dostatek času pečlivému pročtení
a porozumění tomuto návodu.
•
Tech nické údaje
DW059
18.0
0 - 1,650
0 - 2,600
DW059
Popis (obr. A)
Napájecí napětí
VDC
Otáčky naprázdno
min-1
Rázy
min-1
Maximální kroutící
moment
Nm 418
Držák násady
1/2“ čtyřhran
Hmotnost
(bez bateriového bloku) kg 2.4
Váš bezdrátový rázový klíč DW059 je určen
k profesionálnímu šroubování a utahování
matic.
1 Hlavní vypínač Zap/vyp
2 Držák násady
3 Pistolová rukojeť
4 Bateriový blok
Nabíječka
Bateriový blok
Druh akumulátoru
Napájecí napětí
Kapacita
Hmotnost
DE9096
NiCd
VDC 18
Ah 2.4
kg 1.0
Nabíječka
Napětí sítě
VAC
Druh akumulátoru
Přibližná doba nabíjení min
Hmotnost
kg
Pojistky
DE9039
NiMH
18
3.0
1.0
Vaše nabíječka DE9116 umožňuje nabíjet
b a t e r i o v é b l o k y D E WA LT N i C d / N i M H
v napěťovém rozsahu od 7.2 V do 18 V.
4 Bateriový blok
5 Blokovací tlačítko
6 Nabíječka
7 Indikátor nabíjení (červený)
DE9116
230
NiCd/NiMH
60/70
0.4
Elektrická bezpečnost
Elektromotor byl zkonstruován pouze pro jedno
napětí. Vždy zkontrolujte, zda napětí bateriového
bloku odpovídá napětí na výkonovém štítku
nářadí. Ujistěte se, zdali hodnota napětí vaší
nabíječky odpovídá hodnotě napětí vaší
zásuvky ve zdi.
nářadí 230 V 10 A v napájecí síti
V tomto návodu jsou použity následující
symboly:
Vaše nářadí D E WALT je chráněno
dvojitou izolací v souladu s normou
EN 60335; z tohoto důvodu není nutná
ochrana zeměním.
Upozorňuje na riziko osobního poranění,
zkrácení životnosti nářadí nebo jeho
poškození v případě nedodržení
pokynů uvedených v tomto návodu.
Použití prodlužovacího kabelu
Upozorňuje na riziko úrazu způsobeného
elektrickým proudem.
Pokud to není nezbytně nutné, prodlužovací
kabel nepoužívejte. Používejte schválený
prodlužovací kabel vhodný pro vaši nabíječku
(viz technické údaje). Minimální průřez vodiče
je 1 mm2; maximální délka je 30 m.
Obsah balení
Balení obsahuje:
1 Bezdrátový rázový klíč DW059
2 Bateriové bloky
1 Nabíječka
1 Kufřík na nářadí
Montáž a seřízení
•
4
Před prováděním montáže a seřízení
vždy vyjměte bateriový blok.
•
Před vkládáním nebo vyjímáním
bateriového bloku nářadí vždy
vypněte.
•
Používejte pouze nabíječky a bateriové
bloky DEWALT.
Před uložením nebo před přenášením
odpojeného bateriového bloku se
ujistěte, zda má nasazen ochranný
kryt.
Bateriový blok (obr. A a B)
Nabíjení bateriového bloku (obr. A)
Nabíjíte-li baterii poprvé nebo po dlouhodobém
uskladnění, dojde k jejímu nabití zhruba
na 80% celkové kapacity. Po provedení
několika nabíjecích cyklů dosáhne baterie
své plné kapacity. Předtím, než započnete
nabíjet bateriový blok zkontrolujte napětí v
zásuvce. Pokud je zásuvka pod proudem
ale bateriový blok nelze nabít, předejte vaši
nabíječku autorizovanému servisnímu zástupci
společnosti DEWALT. Během nabíjení může
docházet k zahřívání nabíječky i bateriového
bloku. Tento jev je obvyklý a neznačí žádnou
závadu.
Upevnění a sejmutí nástrčné hlavice
(obr. C)
Toto nářadí používá systém 1/2“ čtyřhranu
s aretačním čepem.
Nasazení hlavice
• Srovnejte prohlubeň (9) na boční stěně
hlavice s čepem (10) na hřídeli nářadí.
• Natlačte hlavici (11) na hřídel (2) až zacvakne.
Podle potřeby ji lehce poklepejte.
Sejmutí hlavice
• Stlačte aretační čep (10) aby vyskočil
z prohlubně (9) v hlavici a tuto hlavici
s hřídele stáhněte.
Bateriový blok nenabíjejte, pokud bude
teplota okolí < 4 °C nebo > 40 °C.
Doporučená teplota pro nabíjení:
přibližně 24 °C.
•
Po vytažení bateriového bloku z nabíječky
nebo z nářadí na něj ihned nasaďte
ochranný kryt.
Pokyny pro obsluhu
Vždy dodržujte bezpečnostní předpisy
a platná nařízení.
Bateriový blok (4) nabijete tak, že je vložíte
do nabíječky (6) způsobem znázorněným na
obrázku a nabíječku zapnete. Ujistěte se,
zda je baterie do nabíječky řádně dosazena.
Červený indikátor nabíjení (7) začne blikat.
Po přibližně 1 hodině indikátor blikat
přestane a zůstane trvale svítit. Baterie je
nyní plně nabitá. Bateriový blok je možné
kdykoliv vyjmout nebo jej ponechat delší
dobu v nabíječce (maximálně 14 dní).
Před zahájením provozu:
• Ujistěte se, zda je bateriový blok (plně)
nabit.
Zapnutí a vypnutí (obr. A)
•
Vkládání a vyjímání bateriového bloku
• Bateriový blok zasuňte do rukojeti nářadí
až po zacvaknutí.
• Pokud chcete bateriový blok vyjmout,
stiskněte současně dvě blokovací tlačítka (5)
a bateriový blok z rukojeti vytáhněte ven.
•
Chcete-li nářadí spustit, stiskněte spínač
(1).
- Chcete-li zvolit směr chodu vpřed,
stiskněte spodní část spínače.
- Chcete-li zvolit směr chodu vzad,
stiskněte horní část spínače.
Chcete-li nářadí vypnout, spínač uvolněte.
Před provedením změny směru otáčení
počkejte, až se motor zcela zastaví.
Šroubování šroubků a matic (obr. A)
Krytka baterie (obr. B)
Ochranný kryt slouží k ochraně kontaktů
odpojeného bateriového bloku. Pokud by
nebyl nasazen, mohlo by dojít ke zkratování
kontaktů kovovými předměty a tím i k poškození
bateriového bloku či vzniku požáru.
• Před vložením bateriového bloku (4) do
nabíječky nebo do nářadí z něj odstraňte
ochranný kryt (8).
•
•
•
•
5
Zvolte si příslušnou hlavici na šroubovaný
šroub nebo matku.
Podle výše popsaného postupu zvolte směr
otáčení vpřed, nebo vzad.
Nářadí držte ve směru podle hmoždinky.
Po dotažení zkontrolujte moment pomocí
momentového klíče.
Doba dotažení
ES Prohlášení o shodě
Toto nářadí dotahuje většinu uzávěrů v několika
vteřinách. Správná doba dotažení v závislosti
na nastaveném kroutícím momentu musí
vycházet z vlastní zkušenosti.
DW059
Společnost D E WALT prohlašuje, že tento
výrobek odpovídá následujícím normám:
98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 60745,
EN 60335-2, EN 55014, EN 55014-1, EN 61000,
EN -3-2N 61000-3-3.
Používejte pouze příslušenství určené pro
vaše nářadí.
Další podrobnosti týkající se příslušenství
získáte u svého značkového prodejce.
V případě zájmu o podrobnější informace,
kontaktujte prosím společnost DEWALT na níže
uvedené adrese nebo na adrese uvedené na
konci tohoto návodu.
Údržba
Va š e e l e k t r i c k é n á ř a d í D E WA LT b y l o
zkonstruováno tak, aby pracovalo co nejdéle s
minimálními nároky na údržbu. Předpokladem
jeho dlouhodobé bezproblémové funkce je jeho
pravidelné čištění a pravidelná péče.
LpA (akustický tlak)
LWA (akustický výkon)
Vibrace RMS
* přenášené na obsluhu
KpA (nepřesnost akustického tlaku)
KWA (nepřesnost akustického výkonu)
Mazání
99 dB(A)
110 dB(A)
9.9 m/s2
2.8 dB(A)
2.8 dB(A)
Vaše elektrické nářadí nevyžaduje žádné další
mazání.
Čištění
•
•
•
Technický a vývojový ředitel
John Howson
DEWALT, Green Lane, Spennymoor, Co.
Durham DL16 6JG England
Nabíječku před čištěním krytů měkkým
hadříkem odpojte ze sítě.
Před čištěním vašeho nářadí z něj vytáhněte
baterii.
Udržujte čisté ventilační drážky a plastový
kryt pravidelně čistěte měkkou tkaninou.
Ochrana životního prostředí
Nabíjitelný bateriový blok
Pokud přestane bateriový blok s dlouhou
životností dodávat dostatečnou úroveň výkonu,
je třeba jej dobít. Po ukončení jeho životnosti
proveďte jeho likvidaci tak, aby nedošlo
k ohrožení životního prostředí:
• Nechejte nářadí v chodu, dokud nedojde
k úplnému vybití baterie a potom ji vyjměte
z nářadí.
• Baterie NiCd a NiMH lze recyklovat.
Odevzdejte je prosím dodavateli nebo
v místní recyklační stanici. Shromážděné
bateriové bloky budou vhodně zlikvidovány
nebo recyklovány.
6
3
a
Všeobecné bezpečnostní pokyny
Varování! Přečtěte si veškeré pokyny.
Nedodržení níže uvedených pokynů může mít
za následek úraz elektrickým proudem, vznik
požáru anebo vážné poranění. Označení
“výkonné nářadí“ ve všech níže uvedených
upozorněních odkazuje na vaše nářadí
napájené ze sítě (obsahuje napájecí přívodní
šňůru) nebo nářadí napájené bateriemi (bez
napájecího kabelu). NÁVOD USCHOVEJTE.
1
a
b
c
2
a
b
c
d
e
b
Pracovní oblast
Pracovní oblast udržujte v čistotě a dobře
osvětlenou. Přeplněný a neosvětlený
pracovní prostor může způsobit úraz.
S výkonným nářadím nepracujte výbušných
prostorách, jako jsou například prostory
obsahující hořlavé kapaliny, plyny nebo
prašné prostory. Nářadí je zdrojem jiskření,
které může zapálit prach nebo výpary.
Při práci s výkonným nářadím držte děti
a okolní osoby z jeho dosahu. Odvrácení
pozornosti může zapříčinit ztrátu kontroly.
c
d
Elektrická bezpečnost
Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí
odpovídat zásuvce. Nikdy jakýmkoliv
způsobem zástrčku neupravujte. U nářadí
chráněného zemněním nepoužívejte
jakékoliv redukce zástrček. Neupravované
zástrčky a odpovídající zásuvky snižují
riziko vzniku úrazu elektrickým proudem.
Vyvarujte se dotyku s uzemněnými
plochami jako je potrubí, radiátory, sporáky
a ledničky. Při uzemnění vašeho těla vzrůstá
riziko úrazu elektrickým proudem.
Nářadí nevystavujte dešti ani vlhkému
prostředí.Pokud do nářadí vnikne voda,
zvýší se riziko úrazu elektrickým proudem.
S napájecím kabelem zacházejte opatrně.
Nikdy nepoužívejte napájecí kabel k
přenášení nářadí, jeho posouvání nebo
za něj netahejte při odpojování nářadí
od elektrické sítě. Napájecí kabel držte z
dosahu tepelných zdrojů, oleje, ostrých
hran nebo pohyblivých částí. Poškozené
nebo spletené kabely zvyšují riziko úrazu
elektrickým proudem.
Pokud s nářadím pracujete ve venkovním
prostředí, používejte prodlužovací šňůru
určenou do venkovního prostředí. Použití
napájecího kabelu vhodného pro venkovní
prostředí snižuje riziko úrazu elektrickým
proudem.
e
f
g
4
a
b
7
Bezpečnost obsluhy
Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co
provádíte a při práci s nářadím používejte
rozum. S nářadím nepracujte pokud jste
unavení nebo pokud jste pod vlivem
omamných látek, alkoholu nebo léků.
Chvilková nepozornost při práci s nářadím
může přivodit vážné zranění.
Používejte bezpečnostní výbavu. Vždy
používejte prostředky k ochraně sluchu.
Bezpečnostní výbava jako je respirátor,
neklouzavá bezpečnostní obuv, pevná
přilba nebo ochranná sluchátka použitá v
odpovídajících podmínkách snižuje riziko
úrazu.
Zabraňte náhodnému spuštění. Předtím,
než nářadí připojíte do elektrické zásuvky
zabezpečte, aby byl hlavní vypínač
ve vypnuté poloze. Přenášení nářadí
s prstem na hlavním vypínači nebo připojení
napájecího kabelu k elektrickému rozvodu
pokud je hlavní vypínač nářadí v poloze
zapnuto může způsobit úraz.
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte,
zda nejsou v jeho blízkosti klíče nebo
seřizovací přípravky. Klíče nebo seřizovací
přípravky zapomenuté na rotačních částech
nářadí mohou způsobit úraz.
Nepřekážejte sami sobě. Při práci
vždy udržujte vhodný a pevný postoj.
To umožní lepší ovladatelnost nářadí
v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volné
šatstvo nebo šperky. Vaše vlasy, oděv
a rukavice držte z dosahu pohyblivých
částí. Volné šaty, šperky nebo dlouhé vlasy
mohou být pohyblivými díly zachyceny.
Pokud je zařízení vybaveno adapterem
pro připojení zařízení k zachytávání
prachu, zajistěte jeho správné připojení
a řádnou funkci. Použití těchto zařízení
může snížit nebezpečí týkající se prachu.
Použití výkonného nářadí a jeho údržba
Nářadí nepřetěžujte. Používejte správný
typ nářadí pro vaši práci. Správný typ nářadí
bude pracovat lépe a bezpečněji, jestliže
bude používáno ve výkonnostním rozsahu,
pro který bylo určeno.
Pokud nelze hlavní vypínač nářadí
zapnout a vypnout, s nářadím nepracujte.
Jakékoliv nářadí s nefunkčním hlavním
vypínačem je nebezpečné a musí být
opraveno.
c
d
e
f
g
5
a
b
c
d
Před výměnou jakýchkoliv částí,
příslušenství či jiných připojených
součástí, před prováděním servisu
nebo pokud nářadí nepoužíváte, odpojte
je od elektrické sítě. Tato preventivní
bezpečnostní opatření snižují riziko
náhodného spuštění nářadí.
Pokud nářadí nepoužíváte, uložte je
mimo dosah dětí a zabraňte osobám
neobeznámených s obsluhou nářadí
nebo s tímto návodem, aby s nářadím
pracovali.Výkonné nářadí je v rukou
nekvalifikované obsluhy nebezpečné.
Údržba. Zkontrolujte, zda nářadí nemá
vychýlené nebo rozpojené pohyblivé
části, zlomené díly nebo jakoukoliv jinou
závadu, která může mít vliv na správný
chod nářadí. Pokud je nářadí poškozeno,
nechejte jej opravit. Mnoho poruch vzniká
nedostatečnou údržbou nářadí.
Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Řádně udržované řezné nástroje s ostrými
řeznými břity jsou méně náchylné k zanášení
nečistotami a lépe se s nimi manipuluje.
Nářadí, příslušenství a násady používejte
podle těchto pokynů a způsobem
určeným daným typem nářadí, berte
v úvahu provozní podmínky a práci,
kterou je nutné vykonat. Použití nářadí
k jiným účelům, než ke kterým je určeno
může být nebezpečné.
e
6
a
Vzájemné zkratování svorek baterie může
způsobit spáleniny nebo požár.
Při nesprávném skladování může
z baterie unikat kapalina; vyvarujte se
kontaktu s touto kapalinou. Pokud se
kapalinou náhodně potřísníte, zasažené
místo omyjte vodou. Při zasažení očí
zasažené místo omyjte a vyhledejte
lékařskou pomoc. Unikající kapalina
z baterie může způsobit podráždění
pokožky nebo popáleniny.
Opravy
Vaše nářadí nechejte opravovat pouze
osobou s příslušnou kvalifikací při
použití výhradně originálních náhradních
dílů. Tím bude zajištěna bezpečnost chodu
nářadí.
Doplňkové bezpečnostní pokyny pro
bateriové bloky
Nebezpečí vzniku požáru. Vyvarujte
se zkratování kovových kontaktů
vyjmutého bateriového bloku. Bateriový
blok neskladujte ani jej nepřenášejte
bez krycích víček kontaktů.
•
Použití bateriového nářadí a jeho
údržba
Před vložením bateriového bloku
se ujistěte, zda je přepínač v poloze
vypnuto. Vložení bateriového bloku do
nářadí se zapnutým přepínačem způsobí
poruchu nebo úraz.
Nabíjejte pouze v nabíječce určené
výrobcem. Nabíječka vhodná pro jeden typ
bateriového bloku může při vložení jiného
nevhodného bateriového bloku způsobit
požár.
Výkonné nářadí provozujte pouze
s výslovně určenými bateriovými bloky.
Použití jiných typů bateriových bloků může
způsobit požár nebo zranění.
Pokud bateriový blok nepoužíváte, držte
jej z dosahu kovových předmětů jako
jsou kancelářské sponky na papír, mince,
klíče, hřebíky, šroubky nebo další drobné
kovové předměty, které mohou způsobit
zkratování obou svorek bateriového bloku.
•
8
Kapalina v baterii je 25-30% roztok
hydroxidu draselného, který je velmi
nebezpečný. Zasažené místo ihned
opláchněte vodou. Neutralizujte je slabou
kyselinou jako je kyselina citrónová nebo
ocet. Jsou-li zasaženy oči, vyplachujte je
nepřetržitě 10 minut vodou. Vyhledejte
ihned lékařskou pomoc.
Nikdy se nepokoušejte z jakéhokoliv
důvodu otevřít bateriový blok.
Štítky na nabíječce a bateriovém bloku
Ochrana životního prostředí
Třídění odpadu. Tento výrobek
nesmí být likvidován spolu s běžným
komunálním odpadem.
Vedle piktogramů uvedených v příručce
mohou štítky na nabíječce a bateriovém bloku
obsahovat následující piktogramy:
Až nebudete váš výrobek D E WALT dále
potřebovat nebo uplyne doba jeho životnosti,
nelikvidujte jej spolu s domovním odpadem.
Zařízení zlikvidujte podle platných pokynů
o třídění a recyklaci odpadů.
Nabíjení baterie.
Baterie nabita.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí
před znečistěním a snižuje spotřebu
surovin.
Vadná baterie.
Nezkoumejte s vodivými
předměty.
Při zakoupení nových výrobků Vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Poškozený bateriový blok
nenabíjejte.
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
Společnost D E WALT poskytuje možnost
sběru a recyklace použitých výrobků DEWALT
po ukončení jejich provozní životnosti. Chcete-li
získat výhody této služby, odevzdejte prosím
vaše nářadí jakémukoliv autorizovanému
servisu Black & Decker, který nářadí odebere
a zajistí jeho recyklaci.
Používejte pouze bateriové
bloky DEWALT, jiné typy mohou
explodovat, způsobit úraz
a hmotné škody.
Zabraňte styku s vodou.
Adresu vašeho nejbližšího autorizovaného
střediska DEWALT naleznete na zadní straně
tohoto návodu. Seznam servisních středisek
D E WALT a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com
Poškozený napájecí kabel ihned
vyměňte.
Nabíjejte pouze v rozmezí teplot
4 °C až 40 °C.
Likvidaci bateriového bloku
provádějte s ohledem na životní
prostředí.
Nevhazujte baterie do ohně
a nespalujte je.
Nabíječka 1 hod.
9
Navíc poskytuje servis DEWALT na všechny
prováděné opravy a vyměněné náhradní díly
další servisní záruční dobu v trvání 6 měsíců.
Politika našich služeb zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl. Kdykoliv budete potřebovat
radu či pomoc, obraťte se s důvěrou na náš
nejbližší servis DEWALT, kde Vám vyškolený
personál poskytne naše služby na nejvyšší
úrovni.
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, hoblovací nože,
brusné kotouče, pilové listy, pilové kotouče,
brusný papír, apod.) ani na příslušenství
přístroje poškozené opotřebováním.
Záruka DEWALT
Záruční list je dokladem práv spotřebitele
– zákazníka ve smyslu § 620 Občanského
zákoníku a § 429 Obchodního zákoníku.
Patří k prodávanému výrobku odpovídajícího
katalogového a výrobního čísla jako jeho
příslušenství. Pří každé reklamaci je třeba tento
záruční list předložit prodávajícímu, případně
servisnímu středisku DEWALT pověřenému
vykonáváním záručních oprav. Ve vlastním
zájmu si ho proto spolu s originálem dokladu
o nákupu pečlivě uschovejte.
Blahopřejeme Vám k zakoupení tohoto vysoko
kvalitního výrobku DEWALT. Náš závazek ke
kvalitě v sobě samozřejmě zahrnuje také naše
služby zákazníkům. Proto poskytujeme záruční
dobu daleko přesahující minimální požadavky
vyplývající ze zákona.
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje
poskytnout Vám 30 dní záruku výměny. Pokud
se objeví v průběhu 30 dní od zakoupení nářadí
jakýkoliv nedostatek podléhající záruce, bude
Vám u Vašeho obchodního nářadí vyměněno
za nové. Díky 1 roční záruce jistoty máte
nárok po dobu 1 roku od zakoupení přístroje
na bezplatný servis v autorizovaném servisním
středisku D EWALT. Zárukou kvality firma
D EWALT garantuje po dobu trvání záruční
doby (24 měsíců při nákupu pro přímou
osobní spotřebu, 12 měsíců při nákupu pro
podnikatelskou činnost) bezplatné odstranění
jakékoliv materiálové nebo výrobní závady za
následujících podmínek:
• Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem DEWALT a s dokladem
o nákupu), do jednoho z pověřených
servisních středisek DEWALT, které jsou
autorizované k provádění záručních
oprav.
• Přístroj byl používán pouze s originálním
příslušenstvím nebo přídavnými zařízeními
a příslušenstvím BBW či Piranha, které
je vysloveně doporučené jako vhodné
k použití spolu s přístrojem DEWALT.
• Přístroj byl používán a udržován v souladu
s návodem k obsluze.
• Motor přístroje nebyl přetěžován a nejsou
viditelné žádné známky poškození vlivem
vnějších vlivů.
• Do přístroje nebylo zasahováno nepovolanou osobou. Osoby povolané tvoří personál
servisních středisek DEWALT, které jsou
autorizované k provádění záručních
oprav.
DEWALT nabízí rozsáhlou síť autorizovaných
servisních opraven a sběrných středisek.
Jejich seznam najdete na záručním listě. Další
informace týkající se servisu můžete získat
na níže uvedených telefonních číslech a na
internetové adrese www.2helpU.com.
Black & Decker
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
tel:
+420 244 402 450
fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
Právo na případné změny vyhrazeno.
02/2007
zst00047251 - 11-07-2007
10
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
11
IMPACT WRENCH 1
©
DW059K - - - - A
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
IČO: ………………………...........................…..
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
02/07
Popis
poruchy
Download PDF

advertising