DW059K | DeWalt DW059K IMPACT WRENCH instruction manual

372000 - 57 EST
Originaalkasutusjuhendid
DW059
Eesti keel
(Originaalkasutusjuhendid)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
3
13
A
1
B
C
2
D
EESTI KEEL
AKUGA LÖÖKMUTRIVÕTI
DW059
Vibratsiooni mõjuaja arvestusel
tuleb arvesse võtta ka aega, mil
tööriist on väljalülitatud või pöörleb
vabakäigul ning tööd ei tee. See võib
märkimisväärselt vähendada kogu
tööaja kestel mõjuvat vibratsiooni.
Õnnitleme!
Olete valinud DEWALT-i tööriista.
Aastatepikkused kogemused, põhjalik
tootearendus ja innovatsioon teevad DEWALTist ühe kindlama partneri professionaalsetele
elektritööriistade kasutajatele.
Määratlege täiendavad
ohutusmeetmed, mis on vajalikud
kasutaja kaitsmiseks vibratsiooni
tagajärgede eest: elektritööriistade
ja tarvikute hooldus, käte hoidmine
soojas ja tööprotsesside korraldus.
Tehnilised andmed
Pinge
Tüüp
Koormuseta kiirus
Löögisageds
Max väändemoment
Tööriistahoidik
Kaal (ilma akuta)
LPA (helirõhk)
KPA (helirõhu
määramatus)
LWA (helivõimsus)
KWA (helivõimsuse
määramatus)
VDC
min-1
min-1
Nm
kg
DW059
18
1
1650
2600
418
1/2”, ruudukujuline
2,4
dB(A)
DW059
95
dB(A)
dB(A)
3
106
dB(A)
4,6
Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise vektori summa)
mõõdetud vastavalt EN 60745:
Vibratsiooni emissiooniväärtus ah
ah =
m/s²
Määramatus K =
m/s²
10,0
1.9
Sel infolehel toodud vibratsiooni mõju tase on
mõõdetud vastavalt EN 60745 toodud standardtestile ja seda saab kasutada tööriistade
omavaheliseks võrdlemiseks. Seda võib kasutada
mõju esmasel hindamisel.
HOIATUS. Märgitud vibratsiooni mõju
kehtib tööriista tavalise kasutamise
korral. Kuid kui tööriista kasutatakse
erinevate tööde jaoks, erinevate
lisaseadmetega või kui tööriist on
halvasti hooldatud, võivad vibratsiooni
mõjuväärtused olla erinevad. Sellisel
juhul võib kogu tööaja kestel mõjuv
vibratsioon olla märkimisväärselt
tugevam.
Aku
Aku tüüp
Pinge
Mahutavus
Kaal
VDC
Ah
kg
Laadija
Võrgupinge
Aku tüüp
VAC
Ligikaudne
laadimis-aeg
min
Kaal
kg
Kaitsmed:
Euroopa
Ühendkuningriik
ja Iirimaa
DE9096
NiCd
18
2,4
1,0
DE9503
NiMH
18
2,6
1,0
DE9180
Li-Ion
18
2,0
0,68
DE9116
230
NiCd/
NiMH
60
(2,0 Ah
aku)
0,4
DE9130 DE9135
230
230
NiCd/ NiCd/NiMH/
NiMH
Li-Ion
30
40
(2,0 Ah
(2,0 Ah
aku)
aku)
0,52
0,52
230 V tööriist 10 amprit, peatoide
230 V tööriist 13 amprit, pistikus
Mõisted. Ohutusjuhised
Allpool toodud määratlused kirjeldavad iga
märksõna raskusastet. Palun lugege juhendit ja
pöörake tähelepanu nendele sümbolitele.
OHT. Tähistab eelseisvat
ohtlikku olukorda, mis, kui seda mitte
vältida, lõppeb surma või raske
kehavigastusega.
HOIATUS. Tähistab võimalikku
ohu-olukorda, lkui seda ei väldita,
võib see lõppeda surma või raske
kehavigastuse.
3
EESTI KEEL
ETTEVAATUST. Tähistab võimalikku
ohuolukorda – kui seda ei väldita,
võib tagajärjeks olla väike või
mõõdukas kehavigastus.
MÄRKUS. Viitab praktikale mis ei
ole seotud kehavigastusega, KUID
KUI SEDA EI VÄLDITA, võib see
põhjustada varalist kahju.
Üldised hoiatused
elektritööriistade kasutamisel
Tähistab elektrilöögiohtu.
Hoiatustes kasutatud mõiste „elektritööriist” viitab
võrgutoitel töötavatele (juhtmega) ja akutoitel
töötavatele (juhtmeta) elektritööriistadele.
Tähistab tuleohtu.
EÜ vastavusdeklaratsioon
MASINADIREKTIIV
DW059
DEWALT kinnitab, et jaotises „Tehnilised andmed”
kirjeldatud tooted vastavad standarditele:
2006/42/EÜ, EN 60745-1, EN 60745-2-2.
Samuti vastavad tooted direktiivile 2004/108/
EC. Lisainfo saamiseks palun kontakteeruge
DEWALTIGA allpool asuval aadressil või
viidake kasutusjuhendi tagaküljel olevale
informatsioonile.
Allakirjutanu on vastutav tehnilise
dokumentatsiooni kokkupaneku eest ja kinnitab
seda DEWALTI nimel.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Saksamaa
31.12.2009
HOIATUS: Vähendamaks vigastusriski lugege tähelepanelikult
instruktsiooni.
4
HOIATUS. Kui ei järgita kõiki
hoiatusi ja juhiseid, võib see
lõppeda elektrišoki, tulekahju ja/või
tõsise vigastusega.
HOIDKE KÕIK HOIATUSED JA JUHISED
TULEVIKU TARVIS ALLES.
1) TÖÖALA OHUTUS
a) Tööala peab olema puhas ja hästi
valgustatud. Korrast ära ja pimedad
tööalad võivad põhjustada õnnetusi.
b) Ärge kasutage elektritööriistu
plahvatusohtlikes keskkondades, näiteks
tuleohtlike vedelike, gaaside või tolmu
läheduses. Elektritööriistad tekitavad
sädemeid, mis võivad süüdata tolmu või
aurud.
c) Hoidke lapsed ja kõrvalseisjad
elektritööriista kasutamise ajal ohutus
kauguses. Tähelepanu hajumisel võite
kaotada kontrolli tööriista üle.
2) ELEKTRIOHUTUS
a) Elektritööriista pistikud peavad vastama
vooluvõrgule. Ärge kunagi muutke pistikut
mis tahes moel. Ärge kasutage maandatud
elektritööriistade puhul adapter-pistikut.
Muutmata pistikud ja sobivad pistikupesad
vähendavad elektrilöögi ohtu.
b) Vältige kehalist kontakti maandatud
pindadega nagu torud, radiaatorid, pliidid
ja külmkapid. Kui olete on maandatud,
suureneb elektrilöögi oht.
c) Vältige elektritööriistade vihma kätte või
märgadesse tingimustesse sattumist.
Elektritööriista sattunud vesi suurendab
elektrilöögi ohtu.
d) Ärge väärkasutage toitejuhet. Ärge
kunagi kasutage seadme toitejuhet selle
kandmiseks, tõmbamiseks või pistiku
eemaldamiseks seinakontaktist. Kaitske
juhet kuumuse, õli, teravate nurkade ja
liikuvate osade eest. Kahjustatud või
sassis juhtmed suurendavad elektrilöögi
ohtu.
e) Kui kasutate tööriista välitingimustes,
kasutage kindlasti välitingimusteks
ettenähtud pikendusjuhet.
Välitingimustesse sobiva pikendusjuhtme
kasutamine vähendab elektrilöögi riski.
EESTI KEEL
f)
Kui elektritööriista niisketes
tingimustes kasutamine on vältimatu,
kasutage rikkevoolukaitset (RCD).
Rikkevoolukaitsme kasutamine vähendab
elektrilöögi ohtu.
3) ISIKUOHUTUS
a) Säilitage valvsus, jälgige mida teete ja
kasutage elektritööriista mõistlikult. Ärge
kasutage elektritööriista väsimuse korral
või alkoholi, narkootikumide või arstimite
mõju all olles. Kui elektritööriistaga
töötamise ajal tähelepanu kas või hetkeks
hajub, võite saada raskeid kehavigastusi.
b) Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke
alati kaitseprille. Isikukaitsevahendid,
nagu tolmumask, libisemiskindlad
jalanõud, kiiver või kõrvakaitsevahendid,
vähendavad õigetes tingimustes
kasutades isikuvigastusi.
c) Vältige soovimatut käivitumist. Veenduge,
et enne tööriista vooluvõrku ja/või
aku külge ühendamist on käivituslüliti
väljalülitatud asendis. Kandes tööriista
sõrm lülitil või ühendades vooluvõrku
tööriista mille lüliti on tööasendis kutsub
esile õnnetusi.
d) Enne elektritööriista sisselülitamist
eemaldage kõik reguleerimisvõtmed ja
mutrivõtmed. Tööriista pöörleva osa külge
jäetud mutrivõti või mõni muu võti võib
tekitada kehavigastusi.
e) Ärge upitage. Seiske kogu aeg kindlas
asendis ja säilitage tasakaal. See
tagab parema kontrolli tööriista üle
ettearvamatutes situatsioonides.
f) Kandke nõuetekohast riietust. Ärge
kandke lotendavaid rõivaid ega ehteid.
Hoidke juuksed, riided ja kindad eemal
liikuvatest osadest. Laiad riided, ehted või
pikad juuksed võivad jääda liikuvate osade
vahele.
g) Kui seadmetega on kaasas
tolmueraldusliidesed ja kogumisseadmed,
veenduge, et need on ühendatud ja õigesti
kasutatavad. Tolmukogumisseadme
kasutamine võib vähendada tolmuga
seotud ohte.
4) ELEKTRITÖÖRIISTA KASUTAMINE JA
HOOLDUS
a) Ärge koormake elektritööriista üle.
Kasutage konkreetseks otstarbeks sobivat
elektritööriista. Elektritööriist töötab
paremini ja ohutumalt võimsusel, mis on
tööks ette nähtud.
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Ärge kasutage tööriista, kui seda ei saa
lülitist sisse ja välja lülitada. Elektritööriist,
mida ei saa juhtida lülitist, on ohtlik ja
vajab remonti.
Enne seadistuste tegemist, lisaseadmete
vahetamist või tööriista ladustamist
eemaldage tööriist vooluvõrgust ja/
või eemaldage aku. Selline käitumine
vähendab riski masina ettenägematu
käivitumise näol.
Pikemaks seisma jäänud elektritöö-riistu
hoidke lastele kättesaamatus kohas. Mitte
lubada tööriista kasutada inimestel kes
pole saanud vastavat väljaõpet või pole
lugenud instruktsiooni. Oskamatutes kätes
võivad elektritööriistad olla väga ohtlikud.
Elektritööriistu tuleb hooldada. Kontrollige,
et liikuvad osad sobivad kokku ja ei kiilu
kinni, osad oleksid terved ja kõiki muid
tööriista tööd mõjutada võivaid tingimusi.
Kahjustuste korral laske tööriista enne
edasist kasutamist remontida. Paljud
õnnetused on põhjustatud halvasti
hooldatud tööriista tõttu.
Hoidke lõiketerad terava ja puhtana.
Õigesti hooldatud, teravate servadega
lõikeriistad kiiluvad väiksema
tõenäosusega kinni ja neid on lihtsam
juhtida.
Kasutage elektritööriista, lisaseadmeid ja
otsikud jne. vastavalt käesolevas juhendis
toodule, võttes arvesse nii tööpiirkonda kui
tehtava töö iseloomu. Kasutades tööriista
mitte sihtotstarbeliselt võib lõppeda
raskete tagajärgedega.
5) AKUTÖÖRIISTA KASUTAMINE JA HOOLDUS
a) Laadimiseks kasutage ainult tootja poolt
heaks kiidetud laadijat. Ühte tüüpi aku
laadimiseks kasutatav laadija võib teist
tüüpi aku puhul tekitada tuleohu.
b) Kasutage elektritööriistades ainult
konkreetsele seadmele mõeldud akusid.
Teist tüüpi akude kasutamine võib
põhjustada vigastus- ja tuleohu.
c) Kui akut ei kasutata, hoidke seda eemal
metallesemetest nagu nt kirjaklambrid,
mündid, võtmed, naelad, kruvid või
muudest metallesemetest, mis võivad
luua ühenduse kahe klemmi vahel.
Lühiühenduse tekitamine aku klemmide
vahel võib põhjustada põletushaavu või
tulekahju.
d) Väärkasutamise korral võib akust lekkida
vedelikke; vältige nendega kokkupuudet.
5
EESTI KEEL
Kui kokkupuude toimub, loputage
kokkupuutekohta veega. Kui vedelik satub
silma, pöörduge koheselt arsti poole.
Akust lekkinud vedelik võib põhjustada
ärritust ja põletushaavu.
Tähistused tööriistal
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid.
Enne kasutamist lugege
kasutusjuhendit.
6) HOOLDUS
a) Laske tööriista regulaarselt hooldada
kvalifitseeritud remonditöökojas ja
kasutage ainult originaalvaruosi. Nii tagate
tööriista ohutuse.
Ohutusjuhised kõikidele
löökmutrivõtmetele
• Hoidke elektritööriista töötamise ajal
isoleeritud käepidemetest kohtades, kus
lõikeketas võib puutuda kokku varjatud
juhtmetega. Pinge all oleva juhtme
lõikamine võib pingestada elektritööriista
metallist osad ning anda kasutajale
elektrilöögi.
• Löökmutrivõtmete kasutamisel kandke
kõrvakaitsmeid. Liigne müra võib kahjustada
kõrvakuulmist.
• Kasutage klambreid või muud viisi, et
töödetail kindlalt fikseerida ja seda toetada.
Kui hoiate töödetaili käsitsi või keha vastas,
on see ebastabiilne ja võib põhjustada
tööriista üle kontrolli kaotamist.
• Kandke kaitseprille või muid silmakaitsmeid.
Vasardamine ja puurimine põhjustavad
osakeste lendamist. Lendavad osakesed
võivad põhjustada jäädavaid silmavigastusi.
• Terad, pesad ja tööriistad muutuvad
töötamise ajal kuumaks. Kandke nende
puudutamisel kindaid.
• Ärge käitage seadet korraga pikka aega.
Tööriista põhjustatav vibratsioon võib
kahjustada teie käsi ja käsivarsi. Kasutage
kindaid vibratsiooni pehmendamiseks, samuti
tehke korrapäraseid puhkepause.
Muud riskid
Vaatamata asjakohaste ohutusnõuete järgimisele
ja ohutusseadmete kasutamisele ei õnnestu
teatavaid riske vältida. Need on järgmised.
– Kuulmiskahjustused
– Lendavatest osakestest põhjustatud
kehavigastusoht.
– Põletushaavade oht, mida tekitavad
käitamisel kuumenevad tarvikud.
– Pikemaajalisest kasutamisest tekitatud
kehavigastusoht.
6
Kandke kõrvaklappe.
Kandke kaitseprille.
KUUPÄEVAKOODI ASUKOHT
Kuupäevakood, mis sisaldab seadme
tootmisaastat, on prinditud seadme korpuse aku
kinnituspesale.
Näiteks:
2010 XX XX
Tootmisaasta
Kõikide akulaadurite
täiendavad ohutusjuhised
HOIDKE NEED JUHISED ALLES. Kasutusjuhis
sisaldab olulisi ohutus- ja käitamisjuhised
akulaadijatele DE9116/DE9130/DE9135.
• Enne laaduri kasutamist lugege kõiki juhiseid
ja pöörake tähelepanu laaduri, aku ja
seadme märgistele.
OHT. Elektrilöögi oht.
Laadimisklemmide pinge on 230 V.
Ärge katsuge klemme voolu juhtivate
esemetega. Tagajärjeks võib olla
elektrišokk või elektrilöök.
HOIATUS. Elektrišoki oht. Laadurisse
ei tohi sattuda vedelikke. See võib
põhjustada kasutajale elektrišoki.
ETTEVAATUST: Põletuste oht.
Vigastuste ohu vältimiseks kasutage
ainult DEWALTi akusid. Teised akud
võivad plahvatada ning põhjustada
isikuvigastusi ja kahjusid.
ETTEVAATUST: Kui laadur on
ühendatud vooluvõrguga, võib
metallist võõrkeha kokkupuude
laadimisklemmidega tekitada
lühiühenduse. Elektrit juhtivad
metallist võõrkehad on nt terasvill,
alumiiniumist foolium; materjalid,
mis sisaldavad metallosakesi, peab
hoidma eemal laaduri avaustest. Kui
aku pole laaduris, eemaldage laadur
vooluvõrgust. Enne laaduri puhastamist
eemaldage see vooluvõrgust.
EESTI KEEL
• ÄRGE üritage laadida akut laaduriga, mida
pole käesolevas kasutusjuhendis nimetatud.
Seadme aku ja laadur on mõeldud koos
kasutamiseks.
• Need laadijad on mõeldud ainult DEWALTi
akude laadimiseks. Muu kasutusviis võib
põhjustada tule- või elektrilöögiohu.
• Laadurit ei tohi kukku puutuda lume ega
vihmaga.
• Laaduri eemaldamisel vooluvõrgust
tõmmake see pesast välja tõmmates seda
laadurist, mitte toitekaablist. See vähendab
elektripistiku ja toitekaabli vigastamise ohtu.
• Veenduge, et toitekaabel on paigaldatud
nii, et selle otsa ei oleks võimalik
komistada, vastasel juhul on oht, et
elektrikaabel pingestatakse või seda
kahjustatakse.
• Kasutage pikendusjuhet ainult siis, kui
see on vältimatu. Vale pikendusjuhtme
kasutamine võib põhjustada tule-,
elektrišoki või elektrilöögi ohtu.
• Ärge asetage laaduri peale esemeid
ega ärge asetage laadurit pehmetele
pindadele, mis võivad blokeerida laaduri
ventilatsiooniavad – see võib põhjustada
laaduri ülekuumenemise. Asetage
laadija eemale kuumusallikatest. Laaduri
ventilatsiooniavad asuvad seadme korpuse
all ja peal.
• Ärge kasutage laadurit, kui selle kaabel või
pistik on saanud kahjustada. Sellisel juhul
vahetage need esimesel võimalusel välja.
• Ärge kasutage laadurit kui see on saanud
tugeva löögi, kukkunud maha või saanud
kahjustada ükskõik millisel moel. Viige
see volitatud hoolduskeskusesse.
• Ärge võtke laadijat koos lahti; kui tekib
vajadus laadijat hooldada või remontida,
viige see volitatud hoolduskeskusesse.
Seadme uuesti kokkupanemine võib
põhjustada elektrišoki-, elektrilöögi- või
tuleohtu.
• Enne laaduri puhastamist eemaldage see
vooluvõrgust. See vähendab elektrišoki
ohtu. Ainult aku eemaldamine seda ohtu ei
vähenda.
• ÄRGE KUNAGI üritage ühendada kokku 2
laadurit.
• Laadur on mõeldud tavalise 230
V majapidamisvoolu jaoks. Ärge üritage seda
kasutada mõnel teisel pingetugevusel. See ei
käi autolaaduri kohta.
HOIDKE NEED JUHISED ALLES
Laadurid
Laadijatele DE9116/DE9130 sobivad DEWALTi
NiCd ja NiMH akud tööpingega 7,2 kuni 18 V.
Laadija DE9135 on võimeline laadima 7,2–18
V NiCd/NiMH/Li-Ion akusid.
Need laadurid ei vaja seadistamist ning need on
loodud nii, et kasutamine oleks võimalikult lihtne.
Aku laadimine
OHT. Elektrilöögi oht.
Laadimisklemmide pinge on 230 volti.
Ärge katsuge klemme voolu juhtivate
esemetega.
Elektrilöögi ja elektrišoki oht.
1. Enne aku sisestamist ühendage akulaadur
(6) sobiva vooluallikaga.
2. Sisestage aku laadurisse. Punane märgutuli
hakkab vilkuma (laadimine), mis näitab, et
laadimisprotsess on alanud.
3. Laadimisprotsess on lõppenud, kui punane
märgutuli JÄÄB PÕLEMA. Aku on valmis
kasutamiseks või selle võib jätta laadurisse.
MÄRKUS. Selleks, et tagada NiCd, NiMH ja
Li-Ion akude parim sooritusvõime ja pikim eluiga,
laadige akusid enne esmast kasutamist vähemalt
10 tundi.
Laadimisprotsess
Vt allpool olevat tabelit, et näha aku
laadimisolekut.
Laadimisolek
laadimine
täielikult laetud
külma/kuuma aku viivitusaeg
asendage aku
tõrge
– – – – – –
–––––––––––
––– – ––– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Automaatvärskendus
Automaatvärskenduse režiim võrdsustab või
tasakaalustab individuaalseid elementi akus selle
mahutavuse tipul. Akusid peaks värskendama iga
nädal või siis, kui aku tööaeg on lühenenud.
Värskendamiseks asetage aku laadurisse nagu
tavaliselt. Jätke aku laadurisse vähemalt 10
tunniks.
7
EESTI KEEL
Kuuma/külma aku viivitusaeg
Kui laadur tuvastab, et aku on liiga külm või
liiga kuum, käivitub automaatselt viivitusaeg,
mis ei lase laadimist alustada enne, kui
aku temperatuur on jõudnud sobivasse
vahemikku. Seejärel lülitub laadur automaatselt
laadimisrežiimi. See funktsioon aitab tagada aku
maksimaalse eluea.
AINULT LI-ION AKUD
Li-Ion on sisseehitatud elektroonilise
kaitsesüsteemiga (Electronic Protection System),
mis kaitseb akut ülekoormuse, ülekuumenemise
ja täieliku tühjakslaadimise eest.
Elektroonilise kaitsesüsteemi rakendudes lülitub
tööriist automaatselt välja. Kui see juhtub,
asetage Li-Ion aku laadijasse ja oodake kuni see
on täielikult laetud.
Kõikide akude täiendavad
ohutusjuhised
Kui tellite asendusakut siis veenduge, et lisate
tellimusse ka katalooginumbri ja pinge.
Uued akud ei ole eelnevalt täis laetud. Enne
aku ja akulaaduri kasutamist lugege allpool
toodud ohutusjuhiseid. Seejärel toimige vastavalt
laadimisjuhistele.
LUGEGE KÕIKI JUHISEID
• Ärge laadige akusid ega kasutage
neid plahvatusohtlikus keskkonnas,
näiteks tuleohtlike vedelike, gaaside või
tolmu läheduses. Aku sisestamine või
eemaldamine laadurist võib süüdata tolmu
või aurud.
• Kasutage akude laadimiseks ainult DEWALTi
laadijaid.
• ÄRGE visake või kastke akusid vette või
teistesse vedelikesse.
• Ärge hoiustage või kasutage akut ja tööriista
keskkondades mille temperatuur võib kerkida
üle 40 ˚C (105 °F) (nt suvisel ajal kuuris või
metallhoones).
OHT. Elektrilöögi oht. Ärge üritage
akut kunagi avada. Kui aku korpus on
mõranenud või saanud kahjustada,
ärge sisestage seda laadurisse.
Tagajärjeks võib olla elektrišokk või
elektrilöök. Kahjustada saanud akud
peab tagastama hoolduskeskusesse
ümbertöötlemiseks.
8
HOIATUS. Ärge üritage akut
kunagi avada. Kui aku korpus on
mõranenud või saanud kahjustada,
ärge sisestage seda laadurisse.
Ärge lömastage, kukutage maga ega
kahjustage akut. Ärge kasutage akut
või laadurit kui see on saanud tugeva
löögi, kukkunud maha, sellest on üle
sõidetud või see on saanud ükskõik
milliseid kahjustusi (nt läbistatud
naelaga, löödud haamriga, astutud
peale). Kahjustada saanud akud
peab tagastama hoolduskeskusesse
ümbertöötlemiseks.
ETTEVAATUST. Kui tööriista ei
kasutata, asetage see stabiilsele
pinnale, kus seda ei ähvarda
maha- või ümberkukkumise oht.
Suure akuga tööriistad võivad seista
püstiasendis toetatuna akule, kuid
neid on lihtne ümber ajada.
NIKKEL-KAADIUMAKUDE (NiCd) JA NIKKELMETALLHÜDRIIDAKUDE (NiMH) TÄIENDAVAD
OHUTUSJUHISED
• Ärge põletage akut isegi siis, kui see on
saanud tõsiselt kahjustada või täielikult
kulunud. Aku võib tules plahvatada.
• Akuelemendid võivad vähesel määral
lekkida, kui akut kasutatakse suure
koormuse all või ekstreemsetes
keskkonnatingimustes. See ei viita aku
tõrkele.
Kui välimine korpus on katki:
a. ja akuvedelik satub nahale, peske
saastunud kohta rohke vee ja seebiga
mitme minuti vältel.
b. ja akuvedelik satub silma, loputage
silmi puhta veega vähemalt 10 minutit
ja pöörduge koheselt arsti poole.
(Meditsiiniline märkus: vedelik sisaldab
25–35% kaaliumhüdroksiidi.)
LIITIUM-IOONAKUDE TÄIENDAVAD
OHUTUSJUHISED
(Li-Ion)
• Ärge põletage akut isegi siis, kui see on
saanud tõsiselt kahjustada või täielikult
kulunud. Aku võib tules plahvatada. Liitiumioonaku põlemisel tekivad mürgised aurud ja
materjalid.
• Kui aku sisemus satub nahale, peske
saastunud ala koheselt pehme seebi ja
veega. Kui akuvedelik satub silma, siis
loputage silma veega 15 minutit või seni,
kuni ärritus kaob. Kui meditsiiniline abi
EESTI KEEL
osutub tarvilikuks, siis aku elektrolüüdid
koosnevad orgaanilisest vedelast
karbonaadist ja liitiumsooladest.
Aku on täis laetud
Aku on vigane
• Aku avatud elemendid võivad põhjustada
hingamisteede ärritusi. Tagage värske õhk.
Kui sümptomid püsivad, pöörduge arsti
poole.
Kuuma/külma aku viivitusaeg
HOIATUS. Põletuste oht. Akuvedelik
võib kokkupuutel sädemete või tulega
süttida.
Ärge katsuge klemme voolu juhtivate
esemetega.
Aku kate (jn B)
Ärge laadige kahjustada saanud akut
Seadmega on kaasas akukate, millega saab
katta kui klemmid. Kui akukatet pole paigaldatud,
võivad erinevad metallesemed tekitada
klemmides lühiühenduse, põhjustades tuleohu ja
kahjustades akut.
Kasutage ainult DEWALTi akusid;
teised akud võivad plahvatada ja
põhjustada kehavigastusi ning muid
kahjusid.
1. Enne aku asetamist laadurisse või seamesse
eemaldage aku kaitsekate.
Vältige kokkupuudet veega.
2. Pärast aku eemaldamist laadurist või
tööriistast, katke klemmid koheselt
akukattega.
Defektiga kaabel tuleb koheselt välja
vahetada.
HOIATUS. Eemaldatud aku
hoiustamisel või transportimisel
veenduge, et akukate on paigaldatud.
Laadimiskeskkonna temperatuur peab
olema vahemikus 4 °C kuni 40 °C.
Kõrvaldage aku keskkonnasõbralikul
moel.
Aku (joon. A)
AKU TÜÜP
DE9054 töötab 18-voldise akuga.
Ärge põletage akusid:
NiMH, NiCd+ ja Li-Ion.
Hoiustussoovitused
1. Parim koht hoiustamiseks on kuiv ja jahe
ning sinna ei paista otsene päikesevalgus,
samuti ei tohi keskkond olla liiga kuum
või külm. Akude parima sooritusvõime ja
maksimaalse eluea tagamiseks hoiustage
akut toatemperatuuril.
MÄRKUS. Li-Ion akud peaks enne
hoiustamist olema täis laetud.
2. Pikaajaline hoiustamine ei kahjusta akut ega
laadurit. Õigetes tingimustes on neid võimalik
hoiustada kuni 5 aastat.
Laeb NiMH ja NiCd
elementidega akusid.
Laeb Li-Ion elementidega akusid.
Laadimisaega vt tehnilistest andmetest.
Pakendi sisu
Pakend sisaldab:
1 Akuga löökvõti
Laaduri ja aku märgised
2 Akud
Lisaks kasutusjuhendis kasutatud piltkirjadele on
aku ja laadur varustatud järgmiste märgistega.
1 Laadija
Enne kasutamist lugege
kasutusjuhendit.
Aku laeb
1 Varustuse kast
1 Kasutusjuhend
1 Detailijoonis
MÄRKUS. N-seeria mudelitega ei ole kaasas
akusid ja laadijaid.
9
EESTI KEEL
• Kontrollige, et tööriist, selle osad või lisad ei
oleks transpordil kahjustada saanud.
• Võtke enne kasutamist aega, et
kasutusjuhend põhjalikult läbi lugeda ja
endale selgeks teha.
Kirjeldus (in A)
HOIATUS. Ärge kunagi ehitage
elektritööriista ega selle ühtki osa
ümber. Tagajärjeks võib olla kahjustus
või kehavigastus.
1 Toitelüliti
2 Tööriistahoidik
3 Püstolikäepide
4 Aku
5 Vabastusnupud
6 Laadur
7 Laadimise märgutuli (punane)
ETTENÄHTUD OTSTARVE
Teie akuga löökmutrivõti DW059 on mõeldud
professionaalseks kruvide ja mutrite
keeramiseks.
ÄRGE kasutage saage niisketes või märgades
tingimustes ega plahvatusohtlike gaaside või
vedelike läheduses.
Löökmutrivõti on professionaalne elektritööriist.
ÄRGE laske lastel puutuda tööriista.
Kogenematute kasutajate puhul on vajalik
juhendamine.
Elektriohutus
Elektrimootor on välja töötatud vaid kindla
pingega töötamiseks. Kontrollige alati, et
akupinge vastaks andmesildile märgitud
väärtusele. Samuti veenduge, et laadija pinge
vastab elektrivõrgu pingele.
Teie DEWALTi laadija on
topeltisolatsiooniga, vastavuses
standardiga EN 60335. Seega ei ole
maandusjuhet vaja.
Kui toitekaabel on vigastatud, tuleb see vahetada
spetsiaalselt DEWALTI hooldusorganisatsiooni
poolt ettevalmistatud voolujuhtme vastu.
Toitepistiku väljavahetamine
(ainult Ühendkuningriik ja
Iirimaa)
Kui uue pistiku paigaldamine on vajalik,
tegutsege järgmiselt:
10
• Kõrvaldage vana pistik ohutult.
• Ühendage pruun juhe uue pistiku
faasiklemmiga.
• Ühendage sinine juhe neutraalklemmiga.
HOIATUS. Maandusklemmiga
ühendusi ei tehta.
Järgige kvaliteetsete pistikutega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid. Soovitatav kaitse: 3 A.
Pikendusjuhtme kasutamine
Pikendusjuhet tohib kasutada ainult
hädavajalikkuse korral. Kasutage
heakskiidetud pikendusjuhet, mis sobib
laadija sisendvõimsusega (vaadake tehnilist
informatsiooni). Minimaalne juhtme suurus on
1 mm2; maksimaalne lubatud pikkus on 30 m.
Kasutades kaablirulli, kerige see alati täielikult
lahti.
KOKKUPANEK JA
SEADISTAMINE
HOIATUS. Enne kokkupanemist
või reguleerimist eemaldage alati
aku. Enne aku paigaldamist või
eemaldamist lülitage tööriist alati
välja.
HOIATUS. Kasutage ainult DEWALTi
akusid ja laadijaid.
Aku eemaldamine/sisestamine
tööriista (joon. A)
HOIATUS. Et vähendada raskete
kehavigastuste ohtu, tuleb
elektritööriist enne seadistamist,
lisaseadmete/tarvikute paigaldamist
ja eemaldamist välja lülitada ning
aku seadme küljest ära võtta.
Ettevaatamatu käivitamine võib
põhjustada vigastuse.
MÄRKUS. Veenduge, et aku on täis laetud.
1. • Sisestage aku (4) käepidemesse, nii et
see klõpsatuse saatel kinnitub.
2. Aku eemaldamiseks vajutage üheaegselt
kaht aku vabastusnuppu (5) ja tõmmake aku
välja.
Pesade kinnitamine ja
eemaldamine (joon. C)
Teie tööriist kasutab 1/2" arretiiriga
nelikantülekannet.
EESTI KEEL
PESADE PAIGALDAMINE
• Joondage pesas asuv ava (9) õgvendil asuva
arretiiriga (10).
• Vajutage pesa (11) vastu õgvendit (12)
kuni see lukustub oma kohale. Vajadusel
koputage sellele kergelt.
PESADE EEMALDAMINE
• Vajutage arretiir (10) läbi pesa ava (9) ja
tõmmake pesa õgvendi küljest lahti.
Kasutusjuhised
HOIATUS. Alati järgi
turvalisusnõudeid ja eeskirju.
ENNE KASUTAMIST.
• Veenduge, et aku on täis laetud.
KASUTAMINE
Kasutusjuhised
Kruvide keeramine või mutrite
pingutamine (joon. A)
• Valige keeratava mutri või kruvi jaoks sobiv
pesa.
• Valige päri- või vastusuund nagu ülalpool
kirjeldatud.
• Hoidke tööriista kinnitiga ühel joonel.
• Pärasti pingutamist kontrollige
pingutusmomenti kasutades dünomeetrilist
võtit.
Pingutusaeg
See tööriit pingutab enamik kinniteid mõne
sekundiga. Pingutusmoment ja pingutamisele
kuluva aja määramisel tuleb kasutada kogemust.
Selle tööriistaga kasutage ainult selleks ette
nähtud lööktarvikuid.
Sobilike tarvikute kohta teabe saamiseks
konsulteerige edasimüüjaga.
HOIATUS. Alati järgi
turvalisusnõudeid ja eeskirju.
HOOLDAMINE
HOIATUS. Et vähendada raskete
kehavigastuste ohtu, tuleb
elektritööriist enne seadistamist
või lisaseadmete/tarvikute
paigaldamist ja eemaldamist
välja lülitada ja vooluvõrgust
eemaldada.
Teie DEWALTi tööriist on loodud pikaajaliseks
kasutamiseks minimaalse hoolduse juures. Et
tööriist teid pikka aega korralikult teeniks, tuleb
seda nõueteohaselt hooldada ja korrapäraselt
puhastada.
Õige käte asend (joon. D)
HOIATUS. Tõsise kehavigastusohu
vähendamiseks kasutage ALATI õiget
hoideasendit, nagu näidatud joonisel.
HOIATUS. Tõsise kehavigastusohu
vähendamiseks hoidke ALATI
tööriistast tugevalt kinni, et vältida
selle äkilist liikumist.
HOIATUS. Et vähendada raskete
kehavigastuste ohtu, tuleb
elektritööriist enne seadistamist,
lisaseadmete/tarvikute
paigaldamist ja eemaldamist välja
lülitada ning aku seadme küljest
ära võtta. Ettevaatamatu käivitamine
võib põhjustada vigastuse.
Aku pole hooldatav. Laadija sees pole
hooldatavaid osi.
Õige käte asend nõuab, et üks käsi oleks
peakäepidemel nagu näidatud joonisel.
Sisse- ja väljalülitamine (jn A)
• Tööriista käivitamiseks vajutage titelülitit (1).
Määrimine
Teie elektritööriist ei vaja lisamäärimist.
– Pärisuunalise pöörlemise valimiseks
vajutage lüliti alumisele osale.
– Vastusuunalise pöörlemise valimiseks
vajutage lüliti ülemisele osale.
• Tööriista peatamiseks vabastage lüliti.
HOIATUS. Enne pöörlemissuuna
muutmist oodake alati, et mootor
oleks täielikult peatunud.
Puhastamine
HOIATUS. Puhuge mustus ja tolm
korpusest kuiva õhuga välja niipea,
kui näete ventilatsiooniavade) ümber
kogunenud tolmu või mustust. Selliste
tööde ajal kandke heakskiidetud
kaitseprille ja tolmumaski.
11
EESTI KEEL
HOIATUS. Ärge kunagi kasutage
tööriista mittemetallist osade
puhastamiseks lahusteid või muid
kemikaale. Kõnealused kemikaalid
võivad nõrgendada tööriista neis
osades kasutatud materjale.
Kasutage vaid veega või pehme
seebiga niisutatud lappi. Ärge kunagi
laske vedelikel sattuda tööriista sisse;
ärge kunagi kastke tööriista või selle
osi vedeliku sisse.
LAADURI PUHASTAMISE JUHISED
HOIATUS: Elektrišoki oht. Enne
laaduri puhastamist eemaldage see
vahelduvvooluvõrgust. Mustuse ja
määrde võib laadija pealt eemaldada
kasutades lappi või mitte-metallist
pehmet harjakest. Ärge kasutage vett
või puhastusvahendeid.
Lisavarustus
HOIATUS. Muid lisaseadmeid kui
DEWALTIpoolt pakutavaid, ei ole koos
selle tootega testitud ja seetõttu võib
selliste lisaseadmete kasutamine
käesoleva tööriistaga olla ohtlik.
Kehavigastuste ohu vähendamiseks
tuleb selle tootega kasutada ainult
DEWALTIsoovitatud lisaseadmeid.
Sobilike tarvikute kohta teabe saamiseks
konsulteerige edasimüüjaga.
Keskkonnakaitse
Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi
kõrvaldada koos olmejäätmetega.
Kui ühel päeval leiate, et teie
DEWALT-i toode on muutunud kasutuks või
vajab väljavahetamist, ärge kõrvaldage seda
koos olmeprügiga. Viige toode vastavasse
kogumispunkti.
Kasutatud toodete eraldi kogumine ja
pakkimine aitab meil materjale
taaskasutada. Kasutatud materjalide
taaskasutamine aitab vältida
keskkonna kahjustamist ja vähendab
toorainevajadusi.
Kohalikud määrused võivad nõuda koduste
elektritööriistade eraldi kogumist prügilatesse või
jaemüüja juures uue toote ostmisel.
12
DEWALT pakub võimalust DEWALTi toodete
tagasivõtmiseks ja ringlussevõtuks pärast
kasutusea lõppu. Selle teenuse kasutamiseks
viige toode tagasi volitatud hooldustöökotta, kus
see meie nimel tagasi võetakse.
Lähima volitatud hooldustöökoja leidmiseks võite
pöörduda DEWALTi kohalikku esindusse, mille
aadressi leiate käesolevast kasutusjuhendist.
Samuti on DEWALTi volitatud remonditöökodade
nimekiri ja müügijärgse teeninduse üksikasjad
ning kontaktid leitavad Internetis aadressil:
www.2helpU.com.
Laetav aku
Seda pika elueaga akut peab laadima, kui see
ei tarni enam piisavalt energiat töödeks, mis
olid varem lihtsad. Aku tehnilise eluea lõppedes
kõrvaldage akud keskkonnasõbralikul viisil:
• Tühjendage aku täielikult, seejärel
eemaldage see tööriistast.
• Li-Ion, NiCd ja NiMH elemendid on
ümbertöödeldavad. Viige akud seadme
edasimüüjale või ohtlike jäätmete
kogumispunkti. Kogutud akud kõrvaldatakse
keskkonnasõbralikul moel või töödeldakse
ümber.
РУССКИЙ ЯЗЫК
АККУМУЛЯТОРНЫЙ УДАРНЫЙ
ГАЙКОВЕРТ
Поздравляем Вас!
Вы выбрали электрический инструмент
фирмы DEWALT. Тщательная разработка
изделий, многолетний опыт фирмы по
производству электроинструментов,
различные усовершенствования сделали
электроинструменты DEWALT одними из самых
надежных помощников для профессионалов.
Технические характеристики
Напряжение питания
Тип
Число оборотов
без нагрузки
Кол-во ударов
Макс. крутящий момент
Держатель насадок
Вес (без аккумулятора)
В пост. тока
DW059
18
1
об/мин.
1,650
уд./мин.
2,600
Нм
418
1/2” квадратный
кг
2,4
LpA (звуковое давление) дБ(А)
KpA (погрешность измерения
звукового давления)
дБ(А)
LwA (акустическая
мощность)
дБ(А)
KwA (погрешность
измерения акустической
мощности)
дБ(А)
DW059
95
3
106
4,6
Сумма величин вибрации (сумма векторов по
трем осям), измеренных в соответствии со
стандартом EN 60745:
Значения вибрационного воздействия, ah
ah =
м/с²
10,0
Погрешность K =
м/с²
1,9
Уровень вибрации, указанный в данном
информационном листке, был рассчитан
по стандартному методу тестирования
в соответствии со стандартом EN60745 и может
использоваться для сравнения инструментов
разных марок. Он может также использоваться
для предварительной оценки воздействия
вибрации.
DW059
ВНИМАНИЕ: Заявленная величина
вибрации относится только
к основным видам применения
инструмента. Однако если
инструмент применяется
не по основному назначению,
с другими принадлежностями
или содержится в ненадлежащем
порядке, уровень вибрации
будет отличаться от указанной
величины. Это может значительно
увеличить воздействие вибрации
в течение всего периода работы
инструментом.
При оценке уровня воздействия
вибрации необходимо также
учитывать время, когда
инструмент находился
в выключенном состоянии или
когда он включен, но не выполняет
какую-либо операцию. Это может
значительно уменьшить уровень
воздействия в течение всего
периода работы инструментом.
Определите дополнительные меры
предосторожности для защиты
оператора от воздействия вибрации, такие как: тщательный уход
за инструментом и принадлежностями, содержание рук в тепле,
организация рабочего места.
Аккумулятор
DE9096 DE9503 DE9180
Тип аккумулятора
NiCd
NiMH Li Ion
Напряжение питания
В пост. тока
18
18
18
Емкость
Ач
2,4
2,6
2,0
Вес
кг
1,0
1,0
0,68
Зарядное устройство DE9116 DE9130 DE9135
Напряжение питания
В перем. тока
230
230
230
Тип аккумулятора
NiCd/
NiCd/ NiCd/NiMH/
NiMH
NiMH
Li-Ion
Приблизительное время
полной зарядки мин. 60
30
40
(2,0 Aч (2,0 Aч (2,0 Aч
аккумул.) аккумул.) аккумул.)
Вес
кг
0,4
0,52
0,52
Минимальные электрические предохранители:
Инструменты 230 В 10 ампер,
электросеть
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
Определения:
Предупреждения безопасности
Следующие определения указывают на степень
важности каждого сигнального слова. Прочтите
руководство по эксплуатации и обратите
внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному
исходу или получению тяжелой
травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжелой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы легкой или
средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной
травмы, которая, однако, может
привести к повреждению
инструмента.
Риск поражения электрическим
током!
Огнеопасность!
Декларация соответствия ЕС
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы DEWALT.
Хорст Гроссманн (Horst Grossmann)
Вице-президент по инженерным разработкам
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
31.12.2009
ВНИМАНИЕ: Внимательно
прочтите руководство по
эксплуатации для снижения риска
получения травмы.
Общие правила безопасности при
работе с электроинструментами
ВНИМАНИЕ! Перед началом
работы внимательно прочтите
все правила безопасности
и инструкции. Несоблюдение
всех перечисленных ниже правил
безопасности и инструкций
может привести к поражению
электрическим током,
возникновению пожара и/или
получению тяжелой травмы.
СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
Термин «Электроинструмент» во всех
приведенных ниже указаниях относится
к Вашему сетевому (с кабелем) или
аккумуляторному (беспроводному)
электроинструменту.
DW059
1) БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА
DEWALT заявляет, что продукты, обозначенные
в разделе «Технические характеристики»,
разработаны в полном соответствии со
стандартами: 2006/42/EC, EN 60745-1, EN
60745-2-2.
a) Содержите рабочее место
в чистоте и обеспечьте хорошее
освещение. Плохое освещение или
беспорядок на рабочем месте может
привести к несчастному случаю.
Данные продукты также соответствуют
Директиве 2004/108/EC. За дополнительной
информацией обращайтесь по указанному
ниже адресу или по адресу, указанному на
последней странице руководства.
b) Не используйте
электроинструменты, если
есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко
воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. В процессе работы
14
РУССКИЙ ЯЗЫК
электроинструмент создает
искровые разряды, которые могут
воспламенить пыль или горючие пары.
c) Во время работы
с электроинструментом не
подпускайте близко детей или
посторонних лиц. Отвлечение
внимания может вызвать у Вас
потерю контроля над рабочим
процессом.
2) ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
a) Вилка кабеля электроинструмента
должна соответствовать
штепсельной розетке. Ни в коем
случае не видоизменяйте вилку
электрического кабеля. Не
используйте соединительные
штепсели-переходники,
если в силовом кабеле
электроинструмента есть
провод заземления. Использование
оригинальной вилки кабеля
и соответствующей ей штепсельной
розетки уменьшает риск поражения
электрическим током.
b) Во время работы
с электроинструментом
избегайте физического контакта
с заземленными объектами, такими
как трубопроводы, радиаторы
отопления, электроплиты
и холодильники. Риск поражения
электрическим током увеличивается,
если Ваше тело заземлено.
c) Не используйте
электроинструмент под дождем
или во влажной среде. Попадание
воды в электроинструмент
увеличивает риск поражения
электрическим током.
d) Бережно обращайтесь
с электрическим кабелем. Ни в коем
случае не используйте кабель для
переноски электроинструмента
или для вытягивания его вилки
из штепсельной розетки. Не
подвергайте электрический кабель
воздействию высоких температур
и смазочных веществ; держите
его в стороне от острых кромок
и движущихся частей инструмента.
Поврежденный или запутанный
кабель увеличивает риск поражения
электрическим током.
e) При работе
с электроинструментом на
открытом воздухе используйте
удлинительный кабель,
предназначенный для наружных
работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом
воздухе, снижает риск поражения
электрическим током.
f) При необходимости работы
с электроинструментом во влажной
среде используйте источник питания,
оборудованный устройством
защитного отключения (УЗО).
Использование УЗО снижает риск
поражения электрическим током.
3) ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) При работе
с электроинструментами будьте
внимательны, следите за тем, что
Вы делаете, и руководствуйтесь
здравым смыслом. Не используйте
электроинструмент, если
Вы устали, а также находясь
под действием алкоголя
или понижающих реакцию
лекарственных препаратов
и других средств. Малейшая
неосторожность при работе
с электроинструментами может
привести к серьезной травме.
b) При работе используйте средства
индивидуальной защиты. Всегда
надевайте защитные очки.
Своевременное использование
защитного снаряжения, а именно:
пылезащитной маски, ботинок на
нескользящей подошве, защитного
шлема или противошумных наушников,
значительно снизит риск получения
травмы.
c) Не допускайте непреднамеренного
запуска. Перед тем, как подключить
электроинструмент к сети и/
или аккумулятору, поднять
или перенести его, убедитесь,
что выключатель находится
в положении «выключено». Не
переносите электроинструмент
с нажатой кнопкой выключателя
и не подключайте к сетевой розетке
электроинструмент, выключатель
которого установлен в положение
«включено», это может привести
к несчастному случаю.
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
d) Перед включением
электроинструмента снимите
с него все регулировочные или
гаечные ключи. Регулировочный
или гаечный ключ, оставленный
закрепленным на вращающейся части
электроинструмента, может стать
причиной тяжелой травмы.
e) Работайте в устойчивой позе.
Всегда твердо стойте на ногах,
сохраняя равновесие. Это позволит
Вам не потерять контроль при
работе с электроинструментом
в непредвиденной ситуации.
f)
Одевайтесь соответствующим
образом. Во время работы не
надевайте свободную одежду
или украшения. Следите за тем,
чтобы Ваши волосы, одежда или
перчатки находились в постоянном
отдалении от движущихся частей
инструмента. Свободная одежда,
украшения или длинные волосы
могут попасть в движущиеся части
инструмента.
g) Если электроинструмент
снабжен устройством сбора
и удаления пыли, убедитесь, что
данное устройство подключено
и используется надлежащим
образом. Использование устройства
пылеудаления значительно снижает
риск возникновения несчастного
случая, связанного с запыленностью
рабочего пространства.
4) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ
И ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Не перегружайте
электроинструмент. Используйте
Ваш инструмент по назначению.
Электроинструмент работает
надежно и безопасно только при
соблюдении параметров, указанных
в его технических характеристиках.
b) Не используйте
электроинструмент, если его
выключатель не устанавливается
в положение включения или
выключения. Электроинструмент
с неисправным выключателем
представляет опасность и подлежит
ремонту.
16
c) Отключайте электроинструмент
от сетевой розетки и/или
извлекайте аккумулятор перед
регулированием, заменой
принадлежностей или при
хранении электроинструмента.
Такие меры предосторожности
снижают риск случайного включения
электроинструмента.
d) Храните неиспользуемые
электроинструменты
в недоступном для детей месте
и не позволяйте лицам, не
знакомым с электроинструментом
или данными инструкциями,
работать с электроинструментом.
Электроинструменты представляют
опасность в руках неопытных
пользователей.
e) Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте
точность совмещения и легкость
перемещения подвижных
частей, целостность деталей
и любых других элементов
электроинструмента,
воздействующих на его работу.
Не используйте неисправный
электроинструмент, пока
он не будет полностью
отремонтирован. Большинство
несчастных случаев являются
следствием недостаточного
технического ухода за
электроинструментом.
f)
Следите за остротой
заточки и чистотой режущих
принадлежностей. Принадлежности
с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают
работу менее утомительной.
g) Используйте электроинструмент,
аксессуары и насадки
в соответствии с данным
Руководством и с учетом
рабочих условий и характера
будущей работы. Использование
электроинструмента не по
назначению может создать опасную
ситуацию.
РУССКИЙ ЯЗЫК
операций, во время которых
режущий инструмент может
соприкасаться со скрытой проводкой
или собственным кабелем. Контакт
режущей принадлежности с находящимся
под напряжением проводом делает не
покрытые изоляцией металлические
части электроинструмента «живыми»,
что создает опасность поражения
оператора электрическим током.
5) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АККУМУЛЯТОРНЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ И ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Заряжайте аккумулятор
зарядным устройством указанной
производителем марки. Зарядное
устройство, которое подходит
к одному типу аккумуляторов, может
создать риск возгорания в случае
его использования с аккумуляторами
другого типа.
b) Используйте электроинструменты
только с предназначенными для
них аккумуляторами. Использование
аккумулятора какой-либо другой марки
может привести к возникновению
пожара и получению травмы.
с) Держите не используемый
аккумулятор подальше от
металлических предметов, таких
как скрепки, монеты, ключи,
гвозди, шурупы, и других мелких
металлических предметов,
которые могут замкнуть
контакты аккумулятора. Короткое
замыкание контактов аккумулятора
может привести к получению ожогов
или возникновению пожара.
d) В критических ситуациях из
аккумулятора может вытечь
жидкость (электролит); избегайте
контакта с кожей. Если жидкость
попала на кожу, смойте ее водой.
Если жидкость попала в глаза,
обращайтесь за медицинской
помощью. Жидкость, вытекшая
из аккумулятора, может вызвать
раздражение или ожоги.
6) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
a) Ремонт Вашего
электроинструмента должен
производиться только
квалифицированными
специалистами с использованием
идентичных запасных частей. Это
обеспечит безопасность Вашего
электроинструмента в дальнейшей
эксплуатации.
Инструкции по технике
безопасности для всех типов
ударных гайковертов
•
•
При работе ударными гайковертами
всегда надевайте противошумовые
наушники. Воздействие шума может
привести к потере слуха.
•
Используйте струбцины или
другие приспособления для
фиксации обрабатываемой
детали, устанавливая их только
на неподвижной поверхности. Если
держать обрабатываемую деталь
руками или с упором в собственное
тело, то можно потерять контроль над
инструментом или обрабатываемой
деталью.
•
Надевайте защитные очки или другие
средства защиты глаз. При сверлении
с ударом и только сверлении частицы
материала разлетаются во все
стороны. Разлетающиеся частицы
могут повредить глаза.
•
Сверла, торцевые насадки
и инструменты в процессе работы
сильно нагреваются. Прикасайтесь
к ним, предварительно надев перчатки.
•
Не допускается непрерывная работа
данным электроинструментом
в течение длительного периода
времени. Вибрация, производимая во
время работы инструментом, может
причинить вред Вашим рукам или ногам.
Используйте перчатки для лучшей
антивибрационной защиты и ограничьте
воздействие вибрации, устраивая частые
перерывы в работе.
Остаточные риски
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных устройств,
некоторые остаточные риски невозможно
полностью исключить.
Держите инструмент за
изолированные ручки при выполнении
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
или смерти от электрического
тока.
К ним относятся:
–
Ухудшение слуха
–
Риск получения травмы от
разлетающихся частиц.
–
Риск получения ожогов от
принадлежностей, которые в процессе
работы сильно нагреваются.
–
Риск получения травмы, связанный
с продолжительным использованием
инструмента.
ВНИМАНИЕ: Опасность поражения
электрическим током. Не
допускайте попадания жидкости
внутрь зарядного устройства.
Это может привести к поражению
электрическим током.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность
получения ожога. Для снижения
риска получения травмы,
заряжайте только аккумуляторы
марки DEWALT. Аккумуляторы
других марок могут взорваться,
что приведет к получению травмы
или повреждению инструмента.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
В определенных условиях, когда
зарядное устройство подключено
к электросети, открытые
контакты подзарядки внутри его
корпуса могут быть закорочены
посторонним материалом.
Не допускайте попадания
токопроводящих материалов,
таких как тонкая стальная
стружка, алюминиевая фольга
и слой металлических частиц,
и другие подобные материалы,
в гнезда зарядного устройства.
Всегда отключайте зарядное
устройство от электросети, если
в его гнезде нет аккумулятора.
Отключайте зарядное устройство
от электросети перед чисткой.
Используйте средства защиты
органов слуха.
Надевайте защитные очки.
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ
Код даты, который также включает год
изготовления, отштампован на поверхности
корпуса, образующей узел соединения между
инструментом и аккумулятором.
Пример:
2010 XX XX
Год изготовления
Важные инструкции по
безопасности для всех зарядных
устройств
СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ: Данное
руководство содержит важные инструкции
по эксплуатации и технике безопасности для
зарядных устройств DE9116/DE9130/DE9135.
•
Перед началом эксплуатации зарядного
устройства прочитайте все инструкции
и ознакомьтесь с предупредительными
символами на зарядном устройстве,
аккумуляторе и продукте, работающем
от аккумулятора.
ОПАСНО: Опасность смерти от
электрического тока. На клеммах
подзарядки напряжение 230 В. Не
касайтесь клемм токопроводящими
предметами. Это может привести
к поражению электрическим током
18
•
НЕ ПЫТАЙТЕСЬ заряжать аккумулятор
зарядными устройствами марок, не
указанных в данном руководстве.
Зарядное устройство и аккумулятор
специально разработаны для совместного
использования.
•
Данные зарядные устройства
не предусмотрены для зарядки
аккумуляторов других марок, кроме
DEWALT. Попытка зарядить аккумулятор
другой марки может привести к риску
возникновения пожара, поражения
электрическим током или смерти от
электрического тока.
•
Не подвергайте зарядное устройство
воздействию дождя или снега!
•
Отключайте зарядное устройство
от электросети, вынимая вилку из
розетки, а не потянув за кабель! Это
РУССКИЙ ЯЗЫК
снизит риск повреждения электрической
вилки и кабеля.
•
Зарядное устройство рассчитано на
работу от стандартной бытовой
электросети напряжением 230 В.
Не пытайтесь подключать его
к источнику с другим напряжением.
Данное указание не относится
к автомобильному зарядному устройству.
•
Располагайте кабель таким образом,
чтобы на него нельзя было наступить,
споткнуться об него, или иным
способом повредить или сильно
натянуть!
•
Используйте удлинительный
кабель только в случае крайней
необходимости! Использование
несоответствующего удлинительного
кабеля может создать риск возникновения
пожара, поражения электрическим током
или смерти от электрического тока.
СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ
Не кладите на верхнюю часть
зарядного устройства какойлибо предмет и не ставьте
зарядное устройство на мягкую
поверхность, это может блокировать
вентиляционные прорези и вызвать
чрезмерный внутренний нагрев!
Располагайте зарядное устройство
вдали от источника тепла. Вентиляция
зарядного устройства происходит
через прорези, расположенные в верхней
и нижней частях кожуха.
Зарядное устройство DE9135 предназначено
для зарядки NiCd, NiMH или Li-Ion
аккумуляторов напряжением в диапазоне от 7,2
В до18 В.
•
•
Не эксплуатируйте зарядное
устройство, если его кабель или
вилка повреждены – сразу же заменяйте
поврежденные детали.
•
Не эксплуатируйте зарядное
устройство, если оно получило
повреждение вследствие сильного
удара или падения или иного
внешнего воздействия! Обращайтесь
в авторизованный сервисный центр.
•
•
Не разбирайте зарядное устройство
самостоятельно; обращайтесь
в авторизованный центр для
проведения технического
обслуживания или ремонта!
Неправильная сборка может привести
к риску поражения электрическим током
или смерти от электрического тока.
Перед каждой операцией чистки
отключайте зарядное устройство
от электросети. Это снизит риск
поражения электрическим током.
Извлечение аккумулятора из зарядного
устройства не приводит к снижению
этого риска.
Зарядные устройства
Ваше зарядное устройство DE9116/DE9130
предназначено для зарядки NiCd и NiMH
аккумуляторов мощностью в диапазоне от 7,2
В до 18 В.
Данные зарядные устройства не требуют
регулировки и являются наиболее простыми
в эксплуатации.
Процедура зарядки
ОПАСНО: Опасность смерти от
электрического тока. На клеммах
подзарядки напряжение 230 В.
Не касайтесь токопроводящими
предметами контактов
аккумулятора и зарядного
устройства! Опасность поражения
электрическим током или смерти
от электрического тока!
1. Подключите вилку зарядного устройства (6)
к соответствующей сетевой розетке прежде,
чем вставить аккумулятор.
2. Вставьте аккумулятор в зарядное
устройство. Красный индикатор зарядки
начнет непрерывно мигать, указывая на
начало процесса зарядки.
3. После завершения зарядки красный
индикатор переходит в режим непрерывного
свечения. Аккумулятор полностью заряжен,
и его можно использовать с инструментом
или оставить в зарядном устройстве.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для достижения максимальной
производительности и продления срока
службы NiCd, NiMH и Li-Ion аккумуляторов,
перед первым использованием заряжайте
аккумулятор не менее 10-ти часов.
НИКОГДА не пытайтесь подключать 2
зарядных устройства одновременно!
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
Процесс зарядки
Состояние заряда аккумулятора смотрите
в приведенной ниже таблице:
Состояние заряда
зарядка
полностью заряжен
пауза для согревания/
охлаждения
аккумулятора
замените аккумулятор
проблема
Автоматическое поддержание
заряда
Режим автоматического поддержания
заряда обеспечивает выравнивание заряда
или дополнительную зарядку каждого
элемента аккумулятора до полного уровня
заряда. Аккумуляторы следует подзаряжать
еженедельно или в том случае, если они не
обеспечивают достаточную мощность для
работ, которые ранее выполнялись легко
и быстро.
Чтобы подзарядить Ваш аккумулятор, вставьте
его в зарядное устройство, как обычно.
Оставьте аккумулятор в зарядном устройстве
минимум на 10 часов.
Пауза для согревания/охлаждения
аккумулятора
Если зарядное устройство определит, что
аккумулятор чрезмерно охлажден или
нагрет, автоматически инициируется пауза
для согревания/охлаждения, в течение
которой аккумулятор достигает оптимальной
для зарядки температуры. Затем зарядное
устройство автоматически переключается на
режим зарядки. Данная функция увеличивает
максимальный срок службы аккумулятора.
ЛИТИЙ-ИОННЫЕ (LI-ION) АККУМУЛЯТОРЫ
Литий-ионные аккумуляторы спроектированы
по Электронной Защитной Системе, которая
защищает аккумулятор от перегрузки,
перегрева или глубокой разрядки.
При срабатывании Электронной Защитной
Системы инструмент автоматически
отключится. Если это произошло, поместите
литий-ионный аккумулятор в зарядное
устройство до его полной зарядки.
20
Важные инструкции по
безопасности для всех
аккумуляторов
При заказе аккумуляторов для замены, не
забывайте указывать их номер по каталогу
и напряжение.
Извлеченный из упаковки аккумулятор заряжен
не полностью. Перед началом эксплуатации
аккумулятора и зарядного устройства, прочтите
нижеследующие инструкции по безопасности.
Затем приступайте к установленной процедуре
зарядки.
ПРОЧТИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ
•
Не заряжайте и не используйте
аккумулятор во взрывоопасной
атмосфере, например, в присутствии
легко воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. При установке или
извлечении аккумулятора из зарядного
устройства пыль или газы могут
воспламениться.
•
Заряжайте аккумуляторы только
зарядными устройствами DEWALT.
•
НЕ БРЫЗГАЙТЕ и не погружайте в воду
или другие жидкости.
•
Не храните и не используйте
инструмент и аккумулятор в местах,
в которых температура может
достичь или превысить 40 °С
(например, наружные навесы или
строения из металла в летнее время).
ОПАСНО: Опасность смерти от
электрического тока. Ни в коем
случае не пытайтесь разобрать
аккумулятор. Не вставляйте
в зарядное устройство
аккумулятор с треснутым или
поврежденным корпусом. Это
может привести к поражению
электрическим током или
смерти от электрического тока.
Поврежденные аккумуляторы
должны возвращаться в сервисный
центр на переработку.
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае
не пытайтесь разобрать
аккумулятор. Не вставляйте
в зарядное устройство
аккумулятор с треснутым
или поврежденным корпусом.
Не разбивайте, не бросайте
и не ломайте аккумулятор. Не
используйте аккумуляторы или
РУССКИЙ ЯЗЫК
зарядные устройства, которые
подверглись воздействию резкого
удара, удара при падении, попали
под тяжелый предмет или были
повреждены каким-либо другим
образом (например, проткнуты
гвоздем, попали под удар молотка
или под ноги). Поврежденные
аккумуляторы должны
возвращаться в сервисный центр
на переработку.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Кладите
не используемый инструмент
набок на устойчивую
поверхность в месте, в котором
он не создает опасность, что
об него могут споткнуться
и упасть. Некоторые
инструменты с аккумуляторами
больших размеров ставятся на
аккумулятор в вертикальном
положении, но их легко опрокинуть.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ НИКЕЛЬ-КАДМИЕВЫХ
(NiCd) И НИКЕЛЬ-МЕТАЛЛ-ГИДРИДНЫХ
(NiMN) АККУМУЛЯТОРОВ
•
•
Не сжигайте аккумулятор, даже если
он сильно поврежден или полностью
изношен. Аккумулятор в огне может
взорваться.
Под действием сложных условий
эксплуатации или температуры
возможна незначительная утечка
жидкости (электролита) из
аккумулятора. Это не указывает на
неисправность.
Однако если повреждено наружное
уплотнение:
1. и аккумуляторная жидкость попала
на кожу, сразу же смойте ее водой
с мылом в течение нескольких минут.
2. и аккумуляторная жидкость попала
в глаза, промывайте их чистой
водой в течение минимум 10 минут
и обратитесь за медицинской
помощью. (Справка для врача:
Жидкость представляет собой 25-30%
раствор гидроксида калия).
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЛИТИЙ-ИОННЫХ
(Li-Ion) АККУМУЛЯТОРОВ
•
Не сжигайте аккумулятор, даже если
он сильно поврежден или полностью
изношен. Аккумулятор в огне может
взорваться. При горении литий-ионных
аккумуляторов выделяются токсичные
пары и частицы.
•
Если содержимое аккумулятора
попало на кожу, немедленно промойте
пораженный участок водой с мягким
мылом. Если аккумуляторная
жидкость попала в глаз, промывайте
открытый глаз в течение 15 минут,
пока не исчезнет раздражение. Если
необходимо обратиться за медицинской
помощью, медиков следует поставить
в известность, что аккумуляторный
электролит состоит из смеси жидкого
органического карбоната и солей лития.
•
Содержимое открытых элементов
аккумулятора может вызывать
раздражение органов дыхания.
Обеспечьте приток свежего воздуха. Если
симптомы сохраняются, обратитесь за
медицинской помощью.
ВНИМАНИЕ: Опасность получения
ожога. Аккумуляторная жидкость
может воспламениться при
попадании искры или пламени.
Колпачок аккумулятора (Рис. B)
Защитный колпачок, служащий для
предохранения контактов отсоединенного
аккумулятора, входит в комплект поставки.
Без установленного защитного колпачка
посторонние металлические предметы могут
вызвать короткое замыкание контактов, что
может привести к пожару или повреждению
аккумулятора.
1. Снимите защитный колпачок прежде,
чем вставить аккумулятор в зарядное
устройство или электроинструмент.
2. Наденьте защитный колпачок на
контакты сразу же после извлечения
аккумулятора из зарядного устройства или
электроинструмента.
ВНИМАНИЕ: Перед хранением
или переноской отсоединенного
аккумулятора проверьте, что
защитный колпачок находится на
своем месте.
Аккумулятор (Рис. А)
ТИП АККУМУЛЯТОРА
Модель DW059 работает от 18 В
аккумуляторов.
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
Рекомендации по хранению
Немедленно заменяйте
поврежденный сетевой кабель.
1. Оптимальным местом для хранения
является холодное и сухое место, вдали
от прямых солнечных лучей и источников
избыточного тепла или холода. Для
увеличения производительности и срока
службы, храните не используемые
аккумуляторы при комнатной температуре.
Заряжайте аккумулятор при
температуре окружающей среды
в пределах 4°С-40°С.
Утилизируйте отработанный
аккумулятор безопасным для
окружающей среды способом!
ПРИМЕЧАНИЕ: Литий-ионные
аккумуляторы должны убираться на
хранение в полностью заряженном
состоянии.
Не сжигайте NiMH, NiCd+ и Li-Ion
аккумуляторы!
2. Длительное хранение не влияет
отрицательно на аккумулятор или зарядное
устройство. При поддержании надлежащих
условий их можно хранить до 5-ти лет.
Заряжает NiMH и NiCd аккумуляторы.
Символы на зарядном устройстве
и аккумуляторе
Заряжает Li-Ion аккумуляторы.
В дополнение к пиктограммам, содержащимся
в данном руководстве по эксплуатации, на
зарядном устройстве и аккумуляторе имеются
символы, которые отображают следующее:
Время зарядки см. в технических
характеристиках зарядного
устройства.
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство
по эксплуатации.
Комплект поставки
1
Аккумуляторный ударный гайковерт
Аккумулятор заряжается
2
аккумулятора
1
Зарядное устройство
1
Чемодан
Аккумулятор заряжен
Упаковка содержит:
1
Руководство по эксплуатации
Аккумулятор неисправен
1
Чертеж инструмента в разобранном виде
Пауза для согревания/охлаждения
аккумулятора
ПРИМЕЧАНИЕ: Аккумуляторы и зарядные
устройства не входят в комплект поставки
моделей N.
•
Проверьте инструмент, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
•
Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
Не касайтесь токопроводящими
предметами контактов аккумулятора
и зарядного устройства!
Ни в коем случае не пытайтесь
заряжать поврежденный аккумулятор
Используйте только с аккумуляторами
марки DEWALT, другие аккумуляторы
могут взорваться, что приведет
к получению травмы или
повреждению электроинструмента!
Не погружайте аккумулятор в воду.
22
Описание (Рис. А)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем
случае не модифицируйте
электроинструмент или какуюлибо его деталь. Это может
привести к получению травмы или
повреждению инструмента.
РУССКИЙ ЯЗЫК
1
Пусковой выключатель
2
Держатель насадки
3
Рукоятка пистолетного типа
4
Аккумулятор
5
Кнопки фиксации аккумулятора
6
Зарядное устройство
7
Индикатор зарядки (красный)
максимальная длина кабеля не должна
превышать 30 м.
При использовании кабельного барабана,
всегда полностью разматывайте кабель.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Перед сборкой
и регулировкой инструмента
всегда извлекайте аккумулятор.
Перед установкой или извлечением
аккумулятора всегда выключайте
инструмент.
НАЗНАЧЕНИЕ
Ваш аккумуляторный ударный гайковерт
предназначен для профессиональных работ по
заворачиванию саморезов и гаек.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент во влажных
условиях или при наличии в окружающем
пространстве легко воспламеняющихся
жидкостей или газов.
Данный ударный гайковерт высокой
мощности является профессиональным
электроинструментом.
ВНИМАНИЕ: Используйте
аккумуляторы и зарядные
устройства только марки DEWALT.
Установка и извлечение
аккумулятора (Рис. А)
ВНИМАНИЕ: Для снижения
риска получения тяжелой
травмы, выключайте
электроинструмент
и извлекайте аккумулятор перед
каждой операцией регулировки
или снятием/установкой
принадлежностей или насадок.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться
к инструменту. Неопытные пользователи
должны использовать данный инструмент под
руководством опытного инструктора.
Электробезопасность
Электрический двигатель рассчитан на работу
только при одном напряжении электросети.
Всегда следите, чтобы напряжение
аккумулятора соответствовало напряжению,
обозначенному на паспортной табличке
электроинструмента. Также убедитесь, что
напряжение Вашего зарядного устройства
соответствует напряжению электросети.
Ваше зарядное устройство
DEWALT имеет двойную изоляцию
в соответствии со стандартом EN
60335, исключающую потребность
в заземляющем проводе.
ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что
аккумулятор полностью заряжен.
1. Вставьте аккумулятор (4) в рукоятку до
щелчка.
2. Для извлечения аккумулятора
одновременно нажмите на 2 кнопки
фиксации аккумулятора (5) и извлеките
аккумулятор из рукоятки инструмента.
Установка и извлечение насадок
(Рис. С)
Поврежденный кабель должен заменяться
специально подготовленным кабелем, который
можно получить в сервисной организации
DEWALT.
Данный инструмент оборудован держателем
насадок 1/2” с квадратной головкой
и фиксирующим штифтом.
Использование удлинительного
кабеля
•
Выровняйте отверстие (9) на боковой части
насадки с фиксирующим штифтом (10) на
держателе.
•
Вставьте насадку (11) в держатель (12)
и надавите, пока она не встанет на свое
место. При необходимости можно слегка
ударить по насадке.
Используйте удлинительный кабель
только в случае крайней необходимости!
Всегда используйте удлинительный кабель
установленного образца, соответствующий
входной мощности Вашего зарядного
устройства (см. раздел «Технические
характеристики»). Минимальный размер
проводника должен составлять 1 мм2;
УСТАНОВКА НАСАДОК
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
–
ИЗВЛЕЧЕНИЕ НАСАДОК
•
Нажмите на фиксирующий штифт (10) через
отверстие (9) в насадке и извлеките насадку
из держателя.
•
Инструкции по использованию
ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ:
Убедитесь, что аккумулятор заряжен
(полностью).
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по использованию
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте
указаниям действующих норм
и правил безопасности.
ВНИМАНИЕ: Для снижения
риска получения серьезной
травмы, перед регулировкой
или снятием/установкой
дополнительных
принадлежностей или насадок
выключайте инструмент
и отсоединяйте его от
электросети.
Правильное положение рук во
время работы (Рис. D)
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА правильно удерживайте
инструмент, как показано на
рисунке.
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА надежно удерживайте
инструмент, предупреждая
внезапные сбои в работе.
Правильное положение рук во время работы:
одной рукой удерживайте основную рукоятку,
как показано на рисунке.
Включение и выключение (Рис. А)
•
Чтобы включить инструмент, нажмите на
клавишу пускового выключателя (1).
–
24
Чтобы выбрать прямое направление
вращения, нажмите нижнюю часть
пускового выключателя.
Чтобы выключить инструмент, отпустите
пусковой выключатель.
ВНИМАНИЕ: Прежде чем
поменять направление вращения,
обязательно дождитесь полной
остановки двигателя.
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте
указаниям действующих норм
и правил безопасности.
•
Чтобы выбрать обратное направление
вращения, нажмите верхнюю часть
пускового выключателя.
Заворачивание саморезов или
гаек (Рис. А)
•
Выберите подходящую насадку для
заворачивания самореза или гайки.
•
Выберите прямое или обратное
направление вращения, как было описано
выше.
•
Держите инструмент на одной линии
с объектом заворачивания.
•
После затягивания проверьте уровень
крутящего момента динамометрическим
гаечным ключом.
Время заворачивания
Ваш ударный гайковерт заворачивает
большинство крепежных элементов за
несколько секунд. Необходимое время
заворачивания в зависимости от крутящего
момента определяется с опытом.
Используйте только насадки, предназначенные
для данного инструмента.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш электроинструмент DEWALT рассчитан на
работу в течение продолжительного времени
при минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надежность инструмента
увеличивается при правильном уходе
и регулярной чистке.
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения тяжелой травмы,
выключайте инструмент
и извлекайте аккумулятор перед
каждой операцией регулировки
или снятием/установкой
принадлежностей или насадок.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Зарядное устройство не требует технического
обслуживания. Внутри зарядного устройства
нет деталей, требующих технического
обслуживания.
Смазка
Ваш электроинструмент не требует
дополнительной смазки.
Дополнительные принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные от
тех, которые предлагает DEWALT,
не проходили тесты на данном
изделии, то использование этих
принадлежностей может привести
к опасной ситуации. Во избежание
риска получения травмы, с данным
продуктом должны использоваться
только рекомендованные DEWALT
дополнительные принадлежности.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь
и пыль из корпуса сухим сжатым
воздухом по мере видимого
скопления грязи внутри и вокруг
вентиляционных отверстий.
Выполняйте очистку, надев
средство защиты глаз
и респиратор утвержденного типа.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте растворители или
другие агрессивные химические
средствами для очистки
неметаллических деталей
инструмента. Эти химикаты
могут ухудшить свойства
материалов, примененных
в данных деталях. Используйте
ткань, смоченную в воде с мягким
мылом. Не допускайте попадания
какой-либо жидкости внутрь
инструмента; ни в коем случае
не погружайте какую-либо часть
инструмента в жидкость.
ИНСТРУКЦИИ ПО ЧИСТКЕ ЗАРЯДНОГО
УСТРОЙСТВА
ВНИМАНИЕ: Опасность поражения
электрическим током. Перед
чисткой отключите зарядное
устройство от розетки сети
переменного тока. Грязь и масло
можно удалять с наружной
поверхности зарядного устройства
с помощью ткани или мягкой
неметаллической щетки. Не
используйте воду или любой
чистящий раствор.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нем не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий
с истекшим сроком службы и их
упаковок позволяет пускать их
в переработку и повторно
использовать.
Использование переработанных материалов
помогает защищать окружающую среду от
загрязнения и снижает расход сырьевых
материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно от
бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
DEWALT. Чтобы воспользоваться этой услугой,
Вы можете сдать Ваше изделие в любой
авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и полную информацию о нашем
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
Перезаряжаемый аккумулятор
Данный аккумулятор с длительным сроком
службы следует подзаряжать, если он не
обеспечивает достаточную мощность для работ,
которые ранее выполнялись легко и быстро.
Утилизируйте отработанный аккумулятор
безопасным для окружающей среды способом.
•
Полностью разрядите аккумулятор, затем
извлеките его из инструмента.
•
Li-Ion, NiCd и NiMH аккумуляторы подлежат
переработке. Сдайте их Вашему дилеру или
в местный пункт переработки. Собранные
аккумуляторы будут переработаны
или утилизированы безопасным для
окружающей среды способом.
zst00201613 - 03 -2013
26
EESTI KEEL
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
EESTI KEEL
AKUGA LÖÖKMUTRIVÕTI
©
DW059K
29
РУССКИЙ ЯЗЫК
УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ 1
©
DW059K
30
www.dewalt.eu
Download PDF

advertising