DW059K | DeWalt DW059K IMPACT WRENCH instruction manual

371000 - 37 LV
tulkojums no oriģinālvalodas
DW059
Latviešu
(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
3
14
A
1
B
C
2
D
LATVIEŠU
BEZVADU TRIECIENUZGRIEŽŅATSLĒGA
DW059
Novērtējot vibrāciju iedarbības līmeni,
līdztekus darba režīmam ir jāņem
vērā arī tas laiks, kad instruments
ir izslēgts vai darbojas tukšgaitā.
Šādos gadījumos var ievērojami
samazināties iedarbības līmenis visā
darba laikposmā.
Apsveicam!
Jūs esat izvēlējušies DEWALT instrumentu.
DEWALT ir viens no uzticamākajiem profesionālu
elektroinstrumentu lietotāju partneriem, jo tam
ir ilggadīga pieredze instrumentu izveidē un
novatorismā.
Nosakiet arī citus drošības
pasākumus, lai aizsargātu operatoru
no vibrācijas iedarbības, piemēram,
jāveic instrumentu un piederumu
apkope, jārūpējas, lai rokas būtu
siltas, jāorganizē darba gaita.
Tehniskie dati
Spriegums
Veids
Ātrums bez noslodzes
Triecieni
Maks. griezes moments
Uzgaļa turētājs
Svars (bez akumulatora)
VDC
min-1
min-1
Nm
LPA (skaņas spiediens)
KPA (skaņas spiediena neprecizitāte)
LWA (skaņas jauda)
KWA (skaņas jaudas neprecizitāte)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
kg
DW059
18
1
1,650
2,600
418
1/2” square
2,4
DW059
95
3
106
4,6
Vibrāciju kopējās vērtības (trīs asu vektoru summa) ir
noteiktas atbilstoši EN 60745:
Vibrāciju emisijas vērtība ah
ah =
Neprecizitāte K =
m/s²
m/s²
< 10,0
1,9
Šajā informācijas lapā norādītā vibrāciju
emisijas vērtība ir izmērīta saskaņā ar standarta
pārbaudes metodi, kas norādīta LVS EN
60745, un to var izmantot viena instrumenta
salīdzināšanai ar citu. Šo vērtību var izmantot, lai
iepriekš novērtētu iedarbību.
BRĪDINĀJUMS! Deklarētā
vibrāciju emisijas vērtība attiecas
uz instrumenta galveno paredzēto
lietošanu. Tomēr, ja instruments
tiek lietots dažādiem darbiem, ar
atšķirīgiem piederumiem vai tiek
slikti apkopts, vibrāciju emisija var
atšķirties. Šādos gadījumos var
ievērojami palielināties iedarbības
līmenis visā darba laikposmā.
Akumulators
Akumulatora veids
Spriegums
VDC
Jauda
Ah
Svars
kg
DE9096
NiCd
18
2,4
1,0
DE9503
NiMH
18
2,6
1,0
DE9180
Li-Ion
18
2,0
0,68
Lādētājs
Elektrotīkla
spriegums
VAC
Akumulatora veids
DE9116
DE9130
DE9135
230
230
230
NiCd/
NiCd/ NiCd/NiMH/
NiMH
NiMH
Li-Ion
Aptuvenais uzlādes min
60
30
40
laiks
(2,0 Ah (2,0 Ah
(2,0 Ah
akumul.) akumul.) akumul.)
Svars
kg
0,4
0,52
0,52
Drošinātāji
Eiropa
230 V instrumenti
Apvienotā Karaliste
un Īrija
230 V instrumenti
10 ampēri,
barošanas avots
13 ampēri,
kontaktdakšās
Definīcijas. Ieteikumi par
drošību
Turpmāk redzamajās definīcijās izskaidrota
signālvārdu nopietnības pakāpe. Lūdzu, izlasiet
šo rokasgrāmatu un pievērsiet uzmanību šiem
apzīmējumiem.
BĪSTAMI! Norāda draudošu bīstamu
situāciju, kuras rezultātā, ja to
nenovērš, iestājas nāve vai tiek gūti
smagi ievainojumi.
3
LATVIEŠU
BRĪDINĀJUMS! Norāda iespējami
bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja
to nenovērš, var iestāties nāve vai
gūt smagus ievainojumus.
UZMANĪBU! Norāda iespējami
bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja
to nenovērš, var gūt nelielus vai
vidēji smagus ievainojumus.
IEVĒRĪBAI! Norāda situāciju, kuras
rezultātā negūst ievainojumus, bet,
ja to nenovērš, var sabojāt īpašumu.
Apzīmē elektriskās strāvas trieciena
risku.
Apzīmē ugunsgrēka risku.
EK atbilstības deklarācija
MAŠĪNU DIREKTĪVA
DW059
DEWALT paziņo, ka izstrādājumi, kas aprakstīti
tehniskajos datos, ir ražoti saskaņā ar šādiem
dokumentiem:
2006/42/EK, EN 60745-1, EN 60745-2-2.
Šie izstrādājumi atbilst arī Direktīvai 2004/108/
EK. Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu,
sazinieties ar DEWALT turpmāk minētajā adresē
vai skatiet rokasgrāmatas pēdējo vāku.
Persona, kas šeit parakstījusies, atbild par
tehnisko datu sagatavošanu un DEWALTvārdā
izstrādā šo paziņojumu.
Horst Grossmann
Inženiertehniskās un instrumentu izveides
nodaļas priekšsēdētāja vietnieks
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
31.12.2009.
BRĪDINĀJUMS! Lai ievainojuma
risks būtu mazāks, izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
4
Vispārējie elektroinstrumenta
drošības norādījumi
BRĪDINĀJUMS! Izlasiet visus
drošības brīdinājumus un
norādījumus. Ja netiek ievēroti
brīdinājumi un noteikumi, var gūt
elektriskās strāvas triecienu, izraisīt
ugunsgrēku un/vai gūt smagus
ievainojumus.
SAGLABĀJIET VISUS BRĪDINĀJUMUS UN
NORĀDĪJUMUS TURPMĀKĀM UZZIŅĀM.
Termins „elektroinstruments”, kas redzams
brīdinājumos, attiecas uz šo elektroinstrumentu
(ar vadu), ko darbina ar elektrības palīdzību, vai
ar akumulatoru darbināmu elektroinstrumentu
(bez vada).
1) DROŠĪBA DARBA VIETĀ
a) Rūpējieties, lai darba vieta būtu tīra
un labi apgaismota. Nesakārtotā un
vāji apgaismotā darba zonā var rasties
negadījumi.
b) Elektroinstrumentus nedrīkst darbināt
sprādzienbīstamā vidē, piemēram,
viegli uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai
putekļu tuvumā. Elektroinstrumenti rada
dzirksteles, kas var aizdedzināt putekļus
vai izgarojumu tvaikus.
c) Strādājot ar elektroinstrumentu,
neļaujiet tuvumā atrasties bērniem un
nepiederošām personām. Novēršot
uzmanību, jūs varat zaudēt kontroli pār
instrumentu.
2) ELEKTRODROŠĪBA
a) Elektroinstrumenta kontaktdakšai jāatbilst
kontaktligzdai. Kontaktdakšu nekādā
gadījumā nedrīkst pārveidot. Iezemētiem
elektroinstrumentiem nedrīkst izmantot
pārejas kontaktdakšas. Nepārveidotas
kontaktdakšas un piemērotas
kontaktligzdas rada mazāku elektriskās
strāvas trieciena risku.
b) Nepieskarieties iezemētām virsmām,
piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm
un ledusskapjiem. Ja jūsu ķermenis
ir iezemēts, pastāv lielāks elektriskās
strāvas trieciena risks.
c) Elektroinstrumentus nedrīkst pakļaut
lietus vai mitru laika apstākļu iedarbībai.
Elektroinstrumentā iekļuvis ūdens var
palielināt elektriskā šoka risku.
d) Lietojiet vadu pareizi. Nekad
nepārnēsājiet, nevelciet vai neatvienojiet
elektroinstrumentu no kontaktligzdas, turot
to aiz vada. Netuviniet vadu karstuma
LATVIEŠU
e)
f)
avotiem, eļļai, asām šķautnēm vai
kustīgām detaļām. Ja vads ir bojāts vai
sapinies, pastāv lielāks elektriskās strāvas
trieciena risks.
Strādājot ar elektroinstrumentu ārpus
telpām, izmantojiet tādu pagarinājuma
vadu, kas paredzēts lietošanai ārpus
telpām. Izmantojot vadu, kas paredzēts
lietošanai ārpus telpām, pastāv mazāks
elektriskās strāvas trieciena risks.
Ja elektroinstrumentu nākas ekspluatēt
mitrā vidē, ierīkojiet elektrobarošanu
ar noplūdstrāvas aizsargierīci. Lietojot
noplūdstrāvas aizsargierīci, mazinās
elektriskās strāvas trieciena risks.
3) PERSONĪGĀ DROŠĪBA
a) Elektroinstrumenta lietošanas laikā
esat uzmanīgs, skatieties, ko jūs
darāt, rīkojieties saprātīgi. Nelietojiet
elektroinstrumentu, ja esat noguris
vai atrodaties narkotiku, alkohola vai
medikamentu ietekmē. Neuzmanības
brīdis darbā ar elektroinstrumentiem var
izraisīt nopietnas personiskās traumas.
b) Lietojiet personīgo aizsargaprīkojumu.
Vienmēr valkājiet acu aizsargus. Attiecīgos
apstākļos lietojot aizsargaprīkojumu,
piemēram, putekļu masku, aizsargapavus
ar neslīdošu zoli, aizsargķiveri vai
ausu aizsargus, ir mazāks risks gūt
ievainojumus.
c) Nepieļaujiet nejaušu iedarbināšanu. Pirms
instrumenta pievienošanas kontaktligzdai
un/vai akumulatora pievienošanas,
instrumenta pacelšanas vai pārnēsāšanas
pārbaudiet, vai slēdzis ir izslēgtā pozīcijā.
Ja elektroinstrumentu pārnēsājat, turot
pirkstu uz slēdža, vai ja kontaktligzdai
pievienojat elektroinstrumentu ar ieslēgtu
slēdzi, var rasties negadījumi.
d) Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas
noņemiet no tā visas regulēšanas
atslēgas vai uzgriežņu atslēgas. Ja
elektroinstrumenta rotējošajai daļai
ir piestiprināta uzgriežņu atslēga vai
regulēšanas atslēga, var gūt ievainojumus.
e) Nesniedzieties pārāk tālu. Vienmēr
cieši stāviet uz piemērota atbalsta
un saglabājiet līdzsvaru. Tādējādi
neparedzētās situācijās daudz labāk varat
saglabāt kontroli pār elektroinstrumentu.
f) Valkājiet piemērotu apģērbu. Nevalkājiet
pārāk brīvu apģērbu vai rotaslietas.
Netuviniet matus, apģērbu un cimdus
kustīgām detaļām. Brīvs apģērbs,
rotaslietas vai gari mati var ieķerties
kustīgajās detaļās.
g)
Ja instrumentam ir paredzēts pievienot
putekļu atsūknēšanas un savākšanas
ierīces, obligāti tās pievienojiet un
ekspluatējiet pareizi. Lietojot putekļu
savācēju, iespējams mazināt putekļu
kaitīgo ietekmi.
4) ELEKTROINSTRUMENTA EKSPLUATĀCIJA
UN APKOPE
a) Nelietojiet elektroinstrumentu ar spēku.
Izmantojiet konkrētam gadījumam
piemērotu elektroinstrumentu. Ar pareizi
izvēlētu elektroinstrumentu tā efektivitātes
robežās paveiksiet darbu daudz labāk un
drošāk.
b) Neekspluatējiet elektroinstrumentu, ja to
ar slēdzi nevar ne ieslēgt, ne izslēgt. Ja
elektroinstrumentu nav iespējams kontrolēt
ar slēdža palīdzību, tas ir bīstams un ir
jāsalabo.
c) Pirms elektroinstrumentu regulēšanas,
piederumu nomainīšanas vai
novietošanas glabāšanā atvienojiet
kontaktdakšu no barošanas avota un/
vai no elektroinstrumenta izņemiet
akumulatoru. Šādu profilaktisku drošības
pasākumu rezultātā mazinās nejaušas
elektroinstrumenta iedarbināšanas risks.
d) Glabājiet elektroinstrumentus, kas netiek
darbināti, bērniem nepieejamā vietā un
neatļaujiet to ekspluatēt personām, kas
nav apmācītas to lietošanā vai nepārzina
šos noteikumus. Elektroinstrumenti ir
bīstami, ja tos ekspluatē neapmācītas
personas.
e) Veiciet elektroinstrumentu apkopi.
Pārbaudiet, vai kustīgās detaļas ir pareizi
savienotas un nostiprinātas, vai detaļas
nav bojātas, vai nav kāds cits apstāklis,
kas varētu ietekmēt elektroinstrumentu
darbību. Ja elektroinstruments ir bojāts,
pirms ekspluatācijas tas ir jāsalabo.
Daudzu negadījumu cēlonis ir tādi
elektroinstrumenti, kam nav veikta
pienācīga apkope.
f) Regulāri uzasiniet un tīriet griezējinstrumentus. Ja griezējinstrumentiem ir veikta
pienācīga apkope un tie ir uzasināti,
pastāv mazāks to iestrēgšanas risks, un
tos ir vieglāk vadīt.
g) Elektroinstrumentu, tā piederumus,
detaļas u.c. ekspluatējiet saskaņā ar
šiem noteikumiem, ņemot vērā darba
apstākļus un veicamā darba specifiku.
Elektroinstrumenta lietošana operācijām,
kas ir atšķirīgas no paredzētās lietošanas
operācijām, var novest pie bīstamām
situācijām.
5
LATVIEŠU
5) AKUMULATORA EKSPLUATĀCIJA UN
APKOPE
a) Uzlādējiet tikai ar ražotāja noteikto
lādētāju. Ja ar lādētāju, kas paredzēts
vienam akumulatora veidam, tiek lādēts
cita veida akumulators, var izcelties
ugunsgrēks.
b) Lietojiet elektroinstrumentus tikai ar
paredzētajiem akumulatoriem. Ja
izmantojat citus akumulatorus, var rasties
ievainojuma un ugunsgrēka risks.
c) Kamēr akumulators netiek izmantots,
glabājiet to drošā attālumā no metāla
priekšmetiem, piemēram, papīra
saspraudēm, monētām, atslēgām, naglām,
skrūvēm vai līdzīgiem maziem metāla
priekšmetiem, kuri var savienot abas
spailes. Saskaroties akumulatora spailēm,
rodas īssavienojums, kas var izraisīt
apdegumus vai ugunsgrēku.
d) Nepareizas lietošanas gadījumā
šķidrums var iztecēt no akumulatora, —
nepieskarieties tam. Ja jūs nejauši
pieskārāties šķidrumam, noskalojiet
saskarsmes vietu ar ūdeni. Ja šķidrums
nokļūst acīs, meklējiet arī medicīnisku
palīdzību. Šķidrums, kas iztecējis no
akumulatora, var izraisīt kairinājumu vai
apdegumus.
6) APKALPOŠANA
a) Uzticiet sava elektroinstrumenta
apkopi un apkalpošanu kvalificētam
remontstrādniekam, lietojot tikai identiskas
rezerves daļas. Tādējādi tiek saglabāta
elektroinstrumenta drošība.
• Valkājiet aizsargbrilles vai citus acu
aizsarglīdzekļus. Triecienurbšanas un
urbšanas darba laikā lido skaidas. Lidojošās
daļiņas var iekļūt acīs un neatgriezeniski
sabojāt redzi.
• Ekspluatācijas laikā uzgaļi un ligzdas
sakarst. Lai tiem varētu pieskarties, valkājiet
cimdus.
• Šo instrumentu nedrīkst darbināt ļoti
ilgi bez apstājas. Vibrācija, kas rodas,
šim instrumentam darbojoties, var kaitēt
plaukstām un rokām. Lai mazinātu vibrācijas
ietekmi, valkājiet cimdus un bieži atpūtieties,
ierobežojot darba ilgumu.
Atlikušie riski
Lai arī tiek ievēroti attiecīgie drošības noteikumi
un tiek uzstādītas drošības ierīces, dažus
atlikušos riskus nav iespējams novērst. Tie ir
šādi:
– dzirdes pasliktināšanās;
– ievainojuma risks lidojošu daļiņu dēļ;
– risks gūt apdegumus no piederumiem, kas
darba laikā kļūst karsti;
– ievainojuma risks ilgstoša darba ilguma dēļ.
Apzīmējumi uz instrumenta
Uz instrumenta ir attēlotas šādas piktogrammas:
Pirms lietošanas izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
Valkājiet ausu aizsargus.
Drošības norādījumi visām
triecienurbjmašīnām
•
Veicot darbu, turiet elektroinstrumentu
pie izolētajām satveršanas virsmām, ja
griezējinstruments varētu saskarties ar
apslēptu elektroinstalāciju vai ar savu
vadu. Ja griezējinstruments saskaras ar
vadiem, kuros ir strāva, visas instrumenta
ārējās metāla virsmas vada strāvu un
rada elektriskās strāvas trieciena risku.
• Strādājot ar triecienurbjmašīnām, lietojiet
ausu aizsargus. Trokšņa iedarbībā varat
zaudēt dzirdi.
• Izmantojiet spailes vai kādā citā praktiskā
veidā nostipriniet un atbalstiet apstrādājamo
materiālu uz stabilas platformas. Turot
materiālu ar roku vai pie sava ķermeņa, tas
ir, nestabilā stāvoklī, un jūs varat zaudēt
kontroli pār to.
6
Valkājiet acu aizsargus.
DATUMA KODA NOVIETOJUMS
Datuma kods, kurā ir norādīts arī ražošanas
gads, ir nodrukāts uz korpusa virsmas tajā vietā,
kur instruments saskaras ar akumulatoru.
Piemērs:
2010 XX XX
Ražošanas gads
LATVIEŠU
Svarīgi drošības norādījumi
visiem akumulatoru lādētājiem
SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS. Šajā
rokasgrāmatā ir iekļauti svarīgi drošības un
ekspluatācijas norādījumi DE9116/DE9135
akumulatoru lādētājiem.
• Pirms lādētāja izmantošanas izlasiet visus
norādījumus un brīdinājuma apzīmējumus uz
lādētāja, akumulatora un ierīces, kurā tiek
izmantots akumulators.
BĪSTAMI! Nāvējoša trieciena risks!
Uzlādes termināļos ir 230 voltu
liela strāva. Nebāziet tajā elektrību
vadošus priekšmetus. Var izraisīt
elektriskās strāvas vai nāvējošu
triecienu.
BRĪDINĀJUMS! Elektriskās strāvas
trieciena risks. Lādētājā nedrīkst
iekļūt šķidrums. Var izraisīt elektriskās
strāvas triecienu.
UZMANĪBU! Ugunsbīstamība! Lai
mazinātu ievainojuma risku, uzlādējiet
tikai DEWALT vairākkārt uzlādējamos
akumulatorus. Cita veida akumulatori
var eksplodēt, izraisot ievainojumus
un sabojājot iekārtu.
UZMANĪBU! Laikā, kad lādētājs ir
pievienots elektrotīklam, zināmos
gadījumos svešķermeņi var izraisīt
īssavienojumu atklātos lādētāja
uzlādes kontaktos. Lādētāja tuvumā
nedrīkst novietot vadītspējīgus
materiālus, piemēram, dzelzs skaidas,
alumīnija foliju vai uzkrājušās metāla
daļiņas. Ja lādētājā nav ievietots
akumulators, lādētājs ir jāatvieno no
elektrotīkla. Pirms lādētāja tīrīšanas
tas ir jāatvieno no elektrotīkla.
• NEDRĪKST lādēt akumulatoru ar
citiem lādētājiem, kas nav norādīti šajā
rokasgrāmatā. Lādētājs ir īpaši paredzēts šī
akumulatora uzlādēšanai
• Šie lādētāji ir paredzēti tikai un vienīgi
DEWALT vairākkārt uzlādējamo akumulatoru
uzlādēšanai. Lietojot tos citiem mērķiem, var
izraisīt ugunsgrēka, elektriskās strāvas vai
nāvējoša trieciena risku.
• Nepakļaujiet lādētāju lietus vai sniega
iedarbībai.
• Atvienojot lādētāju, neraujiet aiz vada, bet
gan aiz kontaktdakšas. Tādējādi barošanas
vada un kontaktdakšas bojājuma risks būs
mazāks.
• Pārbaudiet, vai vads ir novietots tā, lai uz
tā neuzkāptu, pār to nepakluptu vai citādi
nesabojātu vai nesarautu.
• Neizmantojiet pagarinājuma vadu, ja vien
bez tā nevar iztikt. Lietojot nepareizu
pagarinājuma vadu, var izraisīt ugunsgrēka,
elektriskās strāvas vai nāvējoša trieciena
risku.
• Uz lādētāja nedrīkst novietot kādus
priekšmetus, kā arī šo ierīci nedrīkst novietot
uz mīkstas pamatnes, lai nenosprostotu
ventilācijas atveres un neizraisītu pārlieku
pārkaršanu tās iekšpusē. Novietojiet lādētāju
vietā, kur nav karstuma avotu. Lādētāja
vēdināšanu nodrošina atveres korpusa
augšpusē un apakšpusē.
• Nelietojiet lādētāju, ja tā vads vai
kontaktdakša ir bojāti — tie ir nekavējoties
jānomaina.
• Neekspluatējiet vai neizjauciet lādētāju, ja
tas ir saņēmis asu triecienu, ticis nomests
vai citādi ir bojāts. Nogādājiet to pilnvarotā
apkopes centrā.
• Lādētāju nedrīkst izjaukt! Ja ir vajadzīga
apkope vai remonts, nogādājiet to pilnvarotā
apkopes centrā. Ja tas tiek nepareizi
lietots vai no jauna samontēts, var rasties
elektriskās strāvas trieciena, nāvējoša
trieciena vai aizdegšanās risks.
• Pirms lādētāja tīrīšanas tas ir jāatvieno no
elektrotīkla. Tādējādi mazināsies elektriskās
strāvas trieciena risks. Šis risks nebūs
mazāks, ja tikai izņemsiet akumulatoru.
• NEDRĪKST vienlaicīgi saslēgt kopā 2
lādētājus.
• Lādētājs ir paredzēts darbībai ar standarta
230 V mājsaimniecības elektrisko
strāvu. Nedrīkst izmantot citu sprieguma
daudzumu. Ievērojiet, ka tas neattiecas uz
transportlīdzekļu lādētājiem.
SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS
Lādētāji
1495 lādētājam ir piemēroti no 12 V līdz
18 V DEWALT NiCd un NiMH akumulatoru
komplekti.
Lādētājam 57546 ir piemēroti 7,2 – 18 V NiCd,
NiMH un litija jonu akumulatori.
Šie lādētāji nav jānoregulē un ir izstrādāti tā, lai
būtu maksimāli vienkārši ekspluatējami.
7
LATVIEŠU
Lādēšanas gaita
BĪSTAMI! Nāvējoša trieciena risks!
Uzlādes termināļos ir 230 voltu
liela strāva. Nebāziet tajā elektrību
vadošus priekšmetus.
Elektriskās strāvas vai nāvējoša
trieciena risks.
1. Pirms akumulatora ievietošanas pievienojiet
lādētāju (6) piemērotai kontaktligzdai.
2. Ievietojiet lādētājā akumulatoru. Vienmērīgi
mirgo sarkanā (uzlādes) lampiņa, norādot, ka
uzlādes gaita ir sākusies.
3. Kad sarkanā gaismiņa deg vienmērīgi,
tas liecina, ka uzlāde ir pabeigta. Tagad
akumulators ir pilnībā uzlādēts, un to var
sākt lietot vai arī atstāt lādētājā.
PIEZĪME. Lai nodrošinātu NiCd, NiMH un litija
jonu akumulatora optimālu darbību un maksimālu
kalpošanas laiku, pirms lietošanas uzsākšanas
lādējiet to vismaz 10 stundas.
Uzlādes kārtība
Skatiet turpmāko tabulu, lai uzzinātu akumulatora
uzlādes statusu.
Uzlādes statuss
––––––
pilnībā uzlādēts
–––––––––––
karsta/auksta akumulatora uzlādes atlikšana
––– – ––– –
akumulators ir jānomaina
•••••••••••
kļūme
•• •• •• ••
Automātiska atsvaidze
Automātiskās atsvaidzes režīmā atsevišķi
akumulatoru elementi tiek uzlādēti vai vienādoti,
lai sniegtu maksimālo jaudu. Akumulatoru
vajadzētu atsvaidzināt reizi nedēļā vai tad, ja tā
jauda ir mazinājusies.
Lai veiktu atsvaidzi, ievietojiet akumulatoru
lādētājā, kā parasti. Atstājiet akumulatoru
lādētājā vismaz 10 stundas.
Karsta/auksta akumulatora
uzlādes atlikšana
Ja lādētājs konstatē, ka akumulators ir pārāk
karsts vai auksts, automātiski tiek aktivizēta
karsta/auksta akumulatora uzlādes atlikšana,
apturot uzlādēšanu, līdz akumulators ir
sasniedzis piemērotu temperatūru.
8
Lādētājs automātiski pārslēdzas akumulatora
lādēšanas režīmā. Ar šo funkciju akumulatoram
tiek nodrošināts maksimāls kalpošanas laiks.
TIKAI LITIJA JONU AKUMULATORI
Litija jonu akumulatori ir aprīkoti ar elektronisku
aizsardzības sistēmu, kas aizsargā tos pret
pārslodzi, pārkaršanu vai dziļu izlādi.
Ja sāk darboties elektroniskā aizsardzības
sistēma, instruments tiek automātiski izslēgts.
Šādā gadījumā ievietojiet lādētājā litija jonu
akumulatoru un lādējiet to, kamēr tas ir pilnībā
uzlādēts.
Svarīgi drošības norādījumi
visiem akumulatoriem
Pasūtot rezerves akumulatoru, jānorāda
akumulatora kataloga numurs un spriegums.
Jauns akumulators nav pilnībā uzlādēts. Pirms
akumulatora un lādētāja izmantošanas izlasiet
turpmākos drošības norādījumus. Pēc tam veiciet
norādīto uzlādes kārtību
IZLASIET VISUS NORĀDĪJUMUS
• Akumulatoru nedrīkst lādēt vai lietot
sprādzienbīstamā vidē, piemēram, viegli
uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai putekļu
tuvumā. Ievietojot akumulatoru lādētājā
vai izņemot no tā, var uzliesmot putekļi vai
izgarojuma tvaiki.
• Uzlādējiet akumulatoru tikai ar DEWALT
lādētāju.
• NEDRĪKST akumulatoru apliet ar ūdeni vai
citu šķidrumu vai iegremdēt kādā šķidrumā.
• Neuzglabājiet vai nelietojiet instrumentu
un akumulatoru vietās, kur temperatūra
var sasniegt vai pārsniegt 40 °C (105 °F)
(piemēram, vasaras laikā āra nojumēs vai
metāla celtnēs).
BĪSTAMI! Nāvējoša trieciena
risks! Nekādā gadījumā neatveriet
akumulatoru. Ja akumulatora
korpuss ir ieplaisājis vai bojāts, to
nedrīkst ievietot lādētājā. Var izraisīt
elektriskās strāvas vai nāvējošu
triecienu. Bojāti akumulatori jānogādā
apkopes centrā, lai tos nodotu
pārstrādei.
BRĪDINĀJUMS! Nekādā gadījumā
neatveriet akumulatoru. Ja
akumulatora korpuss ir ieplaisājis vai
bojāts, to nedrīkst ievietot lādētājā.
Akumulatoru nedrīkst lauzt, nomest
zemē vai bojāt.
LATVIEŠU
Neekspluatējiet akumulatoru vai
lādētāju, ja tas ir saņēmis asu
triecienu, ticis nomests vai citādi
ir bojāts (piemēram, caurdurts ar
naglu, pārsists ar āmuru, samīdīts).
Bojāti akumulatori jānogādā apkopes
centrā, lai tos nodotu pārstrādei.
UZMANĪBU! Kad instruments
netiek lietots, tas jānovieto
guļus uz stabilas virsmas, no
kuras tas nevar nokrist zemē.
Dažus instrumentus, kam ir liels
akumulators, var novietot stāvus uz
tā, taču šādā gadījumā tos var viegli
apgāzt.
ĪPAŠI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI NIĶEĻA
KADMIJA (NiCd) UN NIĶEĻA METĀLA
HIDRĪDA (NiMH) AKUMULATORIEM
• Akumulatoru nedrīkst sadedzināt pat tad,
ja tas ir stipri bojāts vai pilnībā nolietots.
Akumulators ugunī var eksplodēt.
• Lietojot akumulatoru nepiemērotos
apstākļos vai temperatūrā, var rasties
neliela akumulatora šķidruma noplūde no
elementiem. Tas neliecina par problēmu.
Tomēr, ja ārējais hermētiskais slānis ir bojāts:
a. un akumulatoru šķidrums nokļūst uz ādas,
nekavējoties vairākas minūtes skalojiet
skarto vietu ar ziepēm un ūdeni;
b. un akumulatoru šķidrums nokļūst acīs,
vismaz 10 minūtes skalojiet tās ar
tīru ūdeni un nekavējoties meklējiet
medicīnisku palīdzību. (Piezīme
medicīniskai palīdzībai. Šis šķidrums ir
25–35% kālija hidroksīda šķīdums.)
ĪPAŠI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI LITIJA JONU
(Li Ion) AKUMULATORIEM
• Akumulatoru nedrīkst sadedzināt pat tad,
ja tas ir stipri bojāts vai pilnībā nolietots.
Akumulators ugunī var eksplodēt. Sadedzinot
litija jonu akumulatoru, rodas toksiski
izgarojuma tvaiki un materiāli.
• Ja akumulatora šķidrums nokļūst uz ādas,
nekavējoties mazgājiet skarto vietu ar maigu
ziepjūdeni. Ja akumulatora šķidrums nokļūst
acī, skalojiet to, tecinot ūdeni pār atvērtu
aci 15 minūtes vai tikmēr, kamēr pāriet
kairinājums. Ja ir vajadzīga medicīniska
palīdzība, ievērojiet, ka akumulatora
elektrolīta sastāvā ir šķidru organisko
karbonātu un litija sāļu maisījums.
• Atklātu akumulatoru elementu saturs var
izraisīt elpošanas ceļu kairinājumu. Jāieelpo
svaigs gaiss. Ja simptomi nepāriet, meklējiet
medicīnisku palīdzību.
BRĪDINĀJUMS! Ugunsbīstamība!
Akumulatora šķidrums var uzliesmot,
nonākot saskarē ar dzirkstelēm vai
liesmu.
Akumulatora aizsargaizsegs
(B. att.)
Komplektācijā atrodas akumulatora
aizsargaizsegs, ar ko nosedz atvienota
akumulatora kontaktus. Ja šis aizsargaizsegs
nav uzstādīts, vaļīgi metāla priekšmeti var izraisīt
kontaktos īssavienojumu, radot ugunsgrēka risku
un sabojājot akumulatoru.
1. Pirms akumulatora ievietošanas lādētājā vai
instrumentā noņemiet aizsargaizsegu.
2. Pēc akumulatora izņemšanas no lādētāja
vai instrumenta nekavējoties uz kontaktiem
novietojiet aizsargaizsegu.
BRĪDINĀJUMS! Pirms atvienota
akumulatora novietošanas glabāšanā
vai pārnēsāšanas tam ir jāuzstāda
aizsargaizsegs.
Akumulatoru komplekts (A.
att.)
AKUMULATORA VEIDS
Instrumenta modelis DW059 darbojas ar 18 voltu
akumulatoru.
Ieteikumi par uzglabāšanu
1. Vispiemērotākā uzglabāšanai ir vēsa un
sausa vieta, kurā nav tiešu saules staru
un kas nav pārāk karsta un auksta. Lai
nodrošinātu akumulatora optimālu darbību
un maksimālu kalpošanas laiku, uzglabājiet
to istabas temperatūrā.
PIEZĪME. Uzglabāšanas laikā litija jonu
akumulatoram jābūt pilnībā uzlādētam.
2. Ja akumulatori vai lādētāji tiek uzglabāti
ilglaicīgi, tie nesabojājas. Pareizos apstākļos
tos var uzglabāt 5 gadus.
Uzlīmes uz lādētāja un
akumulatora
Šajā rokasgrāmatā redzamās piktogrammas
tiek papildinātas ar šādām piktogrammām, kas
redzamas lādētāja un akumulatora uzlīmēs:
9
LATVIEŠU
Pirms lietošanas izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
PIEZĪME. N modeļu komplektācijā neietilpst
akumulatoru komplekti un lādētāji.
Akumulators tiek lādēts.
• Pārbaudiet, vai pārvadāšanas laikā nav
bojāts instruments, tā detaļas vai piederumi.
Akumulators ir uzlādēts.
• Pirms ekspluatācijas veltiet laiku tam, lai
pilnībā izlasītu un izprastu šo rokasgrāmatu.
Akumulators ir bojāts.
Karsta/auksta akumulatora uzlādes
atlikšana.
Neievietojiet akumulatorā elektrību
vadošus priekšmetus.
Neuzlādējiet bojātu akumulatoru.
Apraksts (A. att.)
BRĪDINĀJUMS! Elektroinstrumentu
vai tā daļas nedrīkst pārveidot. To var
sabojāt vai var gūt ievainojumus.
1 ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
2 uzgaļa turētājs
3 rokturis
4 akumulators
5 atlaišanas pogas
Uzlādējiet tikai DE akumulatorus, jo citi
var eksplodēt, izraisot ievainojumus un
sabojājot instrumentu.
Nepakļaujiet ūdens iedarbībai.
Bojāti vadi ir nekavējoties jānomaina.
Uzlādējiet tikai 4 °C – 40 °C
temperatūrā.
Atbrīvojieties no akumulatora videi
nekaitīgā veidā.
NiMH, NiCd+ un litija jonu akumulatoru
nedrīkst sadedzināt.
Paredzēts NiMH un NiCd akumulatoru
uzlādēšanai.
Paredzēts litija jonu akumulatoru
uzlādēšanai.
Uzlādes laiku sk. tehniskajos datos.
Iepakojuma saturs
Iepakojumā ietilpst:
1 bezvadu triecienskrūvgriezis
2 akumulatori
1 lādētājs
1 piederumu kārba
1 lietošanas rokasgrāmata
1 izvērsts skats
10
6 lādētājs
7 uzlādes indikators (sarkans)
PAREDZĒTĀ LIETOŠANA
Šis bezvadu triecienskrūvgriezis DW059 ir
paredzēts profesionāliem skrūvēšanas un
uzgrieznēšanas darbiem.
To NEDRĪKST lietot mitros apstākļos vai viegli
uzliesmojošu šķidrumu un gāzu klātbūtnē.
Šis lielas noslodzes triecienskrūvgriezis
ir profesionālai lietošanai paredzēts
elektroinstruments
NEĻAUJIET bērniem aiztikt instrumentu. Ja šo
instrumentu ekspluatē nepieredzējuši operatori,
viņi ir jāuzrauga.
Elektrodrošība
Elektrodzinējs ir paredzēts tikai vienam
noteiktam spriegumam. Pārbaudiet, vai
akumulatora spriegums atbilst kategorijas
plāksnītē norādītajam spriegumam. Pārbaudiet
arī to, vai lādētāja spriegums atbilst elektrotīkla
spriegumam.
ŠIM DeWALT instrumentam ir dubulta
izolācija atbilstoši EN 60335, tāpēc nav
jālieto iezemēts vads.
Ja barošanas vads ir bojāts, tas ir jānomaina pret
īpaši sagatavotu vadu, kas pieejams DEWALT
remonta darbnīcās.
LATVIEŠU
Barošanas vada
kontaktdakšas nomaiņa (tikai
Apvienotajai Karalistei un
Īrijai)
Ja ir jāuzstāda jauna strāvas kontaktdakša:
2. Lai izņemtu akumulatoru komplektu,
vienlaicīgi nospiediet abas akumulatoru
atlaišanas pogas (5) un izvelciet komplektu
ārā no roktura.
Ligzdu ievietošana un
izņemšana (C. att.)
• nekaitīgā veidā atbrīvojieties no nederīgās
kontaktdakšas;
Instrumentam ir 1/2" četrstūru uzgaļu sistēma ar
sprosttapu.
• pievienojiet brūno vadu pie kontaktdakšas
strāvas termināļa;
LIGZDAS UZSTĀDĪŠANA
• pievienojiet zilo vadu pie neitrālā termināļa.
BRĪDINĀJUMS! Vadus nedrīkst
pievienot pie zemējuma termināļa.
Ievērojiet uzstādīšanas norādījumus, kas ietilpst
labas kvalitātes kontaktdakšu komplektācijā.
Ieteicamais drošinātājs: 3 A.
Pagarinājuma vada lietošana
Pagarinājuma vadu nevajadzētu lietot, ja vien
bez tā nekādi nevar iztikt. Izmantojiet atzītus
pagarinājuma vadus, kas atbilst lādētāja ieejas
jaudai (sk. tehniskos datus). Minimālais vadītāja
izmērs ir 1 mm2; maksimālais garums ir 30 m.
Ja lietojat kabeļa rulli, vienmēr notiniet kabeli no
tā pilnībā nost.
• Ligzdas malā esošo atveri (9) savietojiet ar
ligzdas atbalsta sprosttapu (10).
• Uzspiediet ligzdu (11) uz tās atbalsta (12),
līdz tā nofiksējas tai paredzētajā vietā. Ja
vajadzīgs nedaudz uzsitiet pa to.
LIGZDU IZŅEMŠANA
• Iespiediet sprosttapu (10) ligzdas atverē (9)
un izvelciet ligzdu ārā no tās atbalsta.
Norādījumi par ekspluatāciju
BRĪDINĀJUMS! Vienmēr ievērojiet
šos drošības norādījumus un spēkā
esošos normatīvos aktus.
PIRMS EKSPLUATĀCIJAS
Pārbaudiet, vai akumulators ir pilnībā uzlādēts.
SALIKŠANA UN REGULĒŠANA EKSPLUATĀCIJA
BRĪDINĀJUMS! Pirms salikšanas un
Norādījumi par ekspluatāciju
regulēšanas akumulators ir obligāti
jāizņem ārā. Pirms akumulatora
ievietošanas vai izņemšanas
instruments ir jāizslēdz.
BRĪDINĀJUMS! Lietojiet tikai
DEWALT akumulatorus un lādētājus.
Akumulatoru komplekta
ievietošana instrumentā un
izņemšana no tā (A. att.)
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
smaga ievainojuma risku, pirms
regulēšanas vai pierīču/piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas
izslēdziet instrumentu un izņemiet no
tā akumulatoru. Instrumentam nejauši
sākot darboties, var gūt ievainojumus.
PIEZĪME. Pārbaudiet, vai akumulators ir pilnībā
uzlādēts.
BRĪDINĀJUMS! Vienmēr ievērojiet
šos drošības norādījumus un spēkā
esošos normatīvos aktus.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
smaga ievainojuma risku, pirms
regulēšanas vai pierīču/piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas
izslēdziet instrumentu un
atvienojiet to no barošanas avota.
Pareizs rokas novietojums
(D. att.)
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu smaga
ievainojuma risku, VIENMĒR turiet
roku pareizi, kā norādīts.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
smaga ievainojuma risku, VIENMĒR
saglabājiet ciešu tvērienu, lai būtu
gatavs negaidītai reakcijai.
1. Ievietojiet akumulatoru komplektu (4) spalā,
līdz tas nofiksējas tam paredzētajā vietā.
11
LATVIEŠU
Pareizs rokas novietojums paredz turēt vienu
roku uz galvenā roktura kā norādīts
Ieslēgšana un izslēgšana
(A. att.)
• Lai iedarbinātu instrumentu, nospiediet
ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi (1).
no tā akumulatoru. Instrumentam
nejauši sākot darboties, var gūt
ievainojumus.
Šim lādētājam lietotājs nedrīkst pats veikt apkopi.
Lādētājā nav tādu detaļu, kam lietotājs pats var
veikt apkopi.
-Lai izvēlētu rotāciju uz priekšu, nospiediet
slēdža apakšējo daļu.
-Lai izvēlētu rotāciju atpakaļ, nospiediet
slēdža augšējo daļu.
• Lai apturētu instrumentu, atlaidiet slēdzi.
BRĪDINĀJUMS! Pirms rotācijas
virziena maiņas obligāti jānogaida,
līdz motors ir pilnībā pārstājis
darboties.
Skrūvēšana un uzgrieznēšana
(A. att.)
• Izvēlieties konkrētām skrūvēm vai
uzgriežņiem piemērotu ligzdu.
• Izvēlieties turpgaitas/atpakaļgaitas rotāciju,
kā aprakstīts iepriekš.
• Turiet instrumentu vienā līmenī ar
stiprinājumu.
• Pēc nostiprināšanas vienmēr pārbaudiet
griezes momentu ar griezes momenta
uzgriežņu atslēgu.
Piestiprināšanas laiks
Ar šo instrumentu lielāko daļu stiprinājumu
piestiprināsiet dažās sekundēs. Pareizo
piestiprināšanas laiku atkarībā no griezes
momenta var noteikt ar laiku, kad gūta pieredze.
Izmantojiet tikai šim instrumentam paredzētos
triecienuzgriežņatslēgas piederumus.
Sīkāku informāciju par attiecīgiem piederumiem
jautājiet izplatītājam.
APKOPE
Šis DEWALT instruments ir paredzēts ilglaicīgam
darbam ar mazāko iespējamo apkopi.
Nepārtraukti nevainojama darbība ir atkarīga
no pareizas instrumenta apkopes un regulāras
tīrīšanas.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
smaga ievainojuma risku, pirms
regulēšanas vai pierīču/piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas
izslēdziet instrumentu un izņemiet
12
Eļļošana
Šis elektroinstruments nav papildus jāeļļo.
Tīrīšana
BRĪDINĀJUMS! Ar sausu gaisu no
galvenā korpusa izpūtiet netīrumus
un putekļus ikreiz, kad pamanāt tos
uzkrājamies gaisa atverēs, kā arī
visapkārt tām. Veicot šo darbību,
valkājiet atzītu acu aizsargaprīkojumu
un putekļu masku.
BRĪDINĀJUMS! Instrumenta detaļu
tīrīšanai, kas nav no metāla, nedrīkst
izmantot šķīdinātājus vai citas asas
ķīmiskas vielas. Šīs vielas var sabojāt
šo detaļu materiālu. Lietojiet tikai
ziepjūdenī samērcētu lupatiņu. Nekad
neļaujiet jebkādam šķidrumam iekļūt
instrumenta iekšpusē; neiegremdējiet
nevienu instrumenta daļu šķidrumā.
NORĀDĪJUMI LĀDĒTĀJA TĪRĪŠANAI
BRĪDINĀJUMS! Elektriskās
strāvas trieciena risks. Pirms
lādētāja tīrīšanas tas ir jāatvieno
no maiņstrāvas avota. Netīrumus
un smērvielas no lādētāja ārējās
virsmas var notīrīt ar lupatiņu vai
mīkstu birstīti, kam nav metāla saru.
Neizmantojiet ūdeni vai tīrīšanas
līdzekļus.
Piederumi
BRĪDINĀJUMS! Tā kā citi piederumi,
kurus DEWALT nav ieteicis un
nepiedāvā, nav pārbaudīti lietošanai
ar šo instrumentu, var rasties bīstami
apstākļi, ja tos lietosiet. Lai mazinātu
ievainojuma risku, šim instrumentam
lietojiet tikai DEWALT ieteiktos
piederumus.
LATVIEŠU
Sīkāku informāciju par attiecīgiem piederumiem
jautājiet izplatītājam.
Vides aizsardzība
Dalīta atkritumu savākšana. Šo
izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar
parastiem sadzīves atkritumiem.
• litija jonu, NiCd un NiMH elementus
iespējams pārstrādāt. Nogādājiet tos
izplatītājam vai vietējai pārstrādes iestādei.
Savāktie akumulatori tiek pareizi otrreizēji
pārstrādāti vai likvidēti.
Ja konstatējat, ka šis DEWALT instruments
ir jānomaina pret jaunu vai tas jums vairāk
nav vajadzīgs, neizmetiet to kopā ar sadzīves
atkritumiem. Nododiet šo izstrādājumu dalītai
savākšanai un šķirošanai.
Lietotu izstrādājumu un iepakojuma
dalīta savākšana ļauj materiālus
pārstrādāt un izmantot atkārtoti.
Izmantojot pārstrādātus materiālus,
tiek novērsta dabas piesārņošana un
samazināts pieprasījums pēc
izejmateriāliem.
Vietējos noteikumos var būt noteikts, ka,
iegādājoties jaunu izstrādājumu, komunālo
atkritumu savākšanas punktiem vai izplatītājam
ir dalīti jāsavāc mājsaimniecību elektriskie
izstrādājumi.
DEWALT nodrošina DEWALT izstrādājumu
savākšanu un otrreizēju pārstrādi, ja tiem ir
beidzies ekspluatācijas laiks. Lai izmantotu šī
pakalpojuma priekšrocības, lūdzu, nogādājiet
savu izstrādājumu kādā no remonta darbnīcām,
kas to savāks jūsu vietā.
Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta
darbnīcu, sazinoties ar vietējo DEWALT biroju,
kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā.
DeWALT remonta darbnīcu saraksts, pilnīga
informācija par mūsu pēcpārdošanas
pakalpojumiem un kontaktinformācija ir pieejama
tīmekļa vietnē www.2helpU.com.
Uzlādējams akumulators
Šis ilglaicīgas darbības akumulators jāuzlādē,
kad tas vairs nenodrošina pietiekami lielu
jaudu, salīdzinot ar jaudu pirms tam. Kad
tā ekspluatācijas laiks ir beidzies, no tā ir
jāatbrīvojas videi nekaitīgā veidā:
• izlādējiet akumulatoru pilnībā, pēc tam
izņemiet to no instrumenta;
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
АККУМУЛЯТОРНЫЙ УДАРНЫЙ
ГАЙКОВЕРТ
Поздравляем Вас!
Вы выбрали электрический инструмент
фирмы DEWALT. Тщательная разработка
изделий, многолетний опыт фирмы по
производству электроинструментов,
различные усовершенствования сделали
электроинструменты DEWALT одними из самых
надежных помощников для профессионалов.
Технические характеристики
Напряжение питания
Тип
Число оборотов
без нагрузки
Кол-во ударов
Макс. крутящий момент
Держатель насадок
Вес (без аккумулятора)
В пост. тока
DW059
18
1
об/мин.
1,650
уд./мин.
2,600
Нм
418
1/2” квадратный
кг
2,4
LpA (звуковое давление) дБ(А)
KpA (погрешность измерения
звукового давления)
дБ(А)
LwA (акустическая
мощность)
дБ(А)
KwA (погрешность
измерения акустической
мощности)
дБ(А)
DW059
95
3
106
4,6
Сумма величин вибрации (сумма векторов по
трем осям), измеренных в соответствии со
стандартом EN 60745:
Значения вибрационного воздействия, ah
ah =
м/с²
10,0
Погрешность K =
м/с²
1,9
Уровень вибрации, указанный в данном
информационном листке, был рассчитан
по стандартному методу тестирования
в соответствии со стандартом EN60745 и может
использоваться для сравнения инструментов
разных марок. Он может также использоваться
для предварительной оценки воздействия
вибрации.
14
DW059
ВНИМАНИЕ: Заявленная величина
вибрации относится только
к основным видам применения
инструмента. Однако если
инструмент применяется
не по основному назначению,
с другими принадлежностями
или содержится в ненадлежащем
порядке, уровень вибрации
будет отличаться от указанной
величины. Это может значительно
увеличить воздействие вибрации
в течение всего периода работы
инструментом.
При оценке уровня воздействия
вибрации необходимо также
учитывать время, когда
инструмент находился
в выключенном состоянии или
когда он включен, но не выполняет
какую-либо операцию. Это может
значительно уменьшить уровень
воздействия в течение всего
периода работы инструментом.
Определите дополнительные меры
предосторожности для защиты
оператора от воздействия вибрации, такие как: тщательный уход
за инструментом и принадлежностями, содержание рук в тепле,
организация рабочего места.
Аккумулятор
DE9096 DE9503 DE9180
Тип аккумулятора
NiCd
NiMH Li Ion
Напряжение питания
В пост. тока
18
18
18
Емкость
Ач
2,4
2,6
2,0
Вес
кг
1,0
1,0
0,68
Зарядное устройство DE9116 DE9130 DE9135
Напряжение питания
В перем. тока
230
230
230
Тип аккумулятора
NiCd/
NiCd/ NiCd/NiMH/
NiMH
NiMH
Li-Ion
Приблизительное время
полной зарядки мин. 60
30
40
(2,0 Aч (2,0 Aч (2,0 Aч
аккумул.) аккумул.) аккумул.)
Вес
кг
0,4
0,52
0,52
Минимальные электрические предохранители:
Инструменты 230 В 10 ампер,
электросеть
РУССКИЙ ЯЗЫК
Определения:
Предупреждения безопасности
Следующие определения указывают на степень
важности каждого сигнального слова. Прочтите
руководство по эксплуатации и обратите
внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному
исходу или получению тяжелой
травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжелой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы легкой или
средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной
травмы, которая, однако, может
привести к повреждению
инструмента.
Риск поражения электрическим
током!
Огнеопасность!
Декларация соответствия ЕС
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы DEWALT.
Хорст Гроссманн (Horst Grossmann)
Вице-президент по инженерным разработкам
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
31.12.2009
ВНИМАНИЕ: Внимательно
прочтите руководство по
эксплуатации для снижения риска
получения травмы.
Общие правила безопасности при
работе с электроинструментами
ВНИМАНИЕ! Перед началом
работы внимательно прочтите
все правила безопасности
и инструкции. Несоблюдение
всех перечисленных ниже правил
безопасности и инструкций
может привести к поражению
электрическим током,
возникновению пожара и/или
получению тяжелой травмы.
СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
Термин «Электроинструмент» во всех
приведенных ниже указаниях относится
к Вашему сетевому (с кабелем) или
аккумуляторному (беспроводному)
электроинструменту.
DW059
1) БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА
DEWALT заявляет, что продукты, обозначенные
в разделе «Технические характеристики»,
разработаны в полном соответствии со
стандартами: 2006/42/EC, EN 60745-1, EN
60745-2-2.
a) Содержите рабочее место
в чистоте и обеспечьте хорошее
освещение. Плохое освещение или
беспорядок на рабочем месте может
привести к несчастному случаю.
Данные продукты также соответствуют
Директиве 2004/108/EC. За дополнительной
информацией обращайтесь по указанному
ниже адресу или по адресу, указанному на
последней странице руководства.
b) Не используйте
электроинструменты, если
есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко
воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. В процессе работы
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
электроинструмент создает
искровые разряды, которые могут
воспламенить пыль или горючие пары.
c) Во время работы
с электроинструментом не
подпускайте близко детей или
посторонних лиц. Отвлечение
внимания может вызвать у Вас
потерю контроля над рабочим
процессом.
2) ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
a) Вилка кабеля электроинструмента
должна соответствовать
штепсельной розетке. Ни в коем
случае не видоизменяйте вилку
электрического кабеля. Не
используйте соединительные
штепсели-переходники,
если в силовом кабеле
электроинструмента есть
провод заземления. Использование
оригинальной вилки кабеля
и соответствующей ей штепсельной
розетки уменьшает риск поражения
электрическим током.
b) Во время работы
с электроинструментом
избегайте физического контакта
с заземленными объектами, такими
как трубопроводы, радиаторы
отопления, электроплиты
и холодильники. Риск поражения
электрическим током увеличивается,
если Ваше тело заземлено.
c) Не используйте
электроинструмент под дождем
или во влажной среде. Попадание
воды в электроинструмент
увеличивает риск поражения
электрическим током.
d) Бережно обращайтесь
с электрическим кабелем. Ни в коем
случае не используйте кабель для
переноски электроинструмента
или для вытягивания его вилки
из штепсельной розетки. Не
подвергайте электрический кабель
воздействию высоких температур
и смазочных веществ; держите
его в стороне от острых кромок
и движущихся частей инструмента.
Поврежденный или запутанный
кабель увеличивает риск поражения
электрическим током.
16
e) При работе
с электроинструментом на
открытом воздухе используйте
удлинительный кабель,
предназначенный для наружных
работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом
воздухе, снижает риск поражения
электрическим током.
f) При необходимости работы
с электроинструментом во влажной
среде используйте источник питания,
оборудованный устройством
защитного отключения (УЗО).
Использование УЗО снижает риск
поражения электрическим током.
3) ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) При работе
с электроинструментами будьте
внимательны, следите за тем, что
Вы делаете, и руководствуйтесь
здравым смыслом. Не используйте
электроинструмент, если
Вы устали, а также находясь
под действием алкоголя
или понижающих реакцию
лекарственных препаратов
и других средств. Малейшая
неосторожность при работе
с электроинструментами может
привести к серьезной травме.
b) При работе используйте средства
индивидуальной защиты. Всегда
надевайте защитные очки.
Своевременное использование
защитного снаряжения, а именно:
пылезащитной маски, ботинок на
нескользящей подошве, защитного
шлема или противошумных наушников,
значительно снизит риск получения
травмы.
c) Не допускайте непреднамеренного
запуска. Перед тем, как подключить
электроинструмент к сети и/
или аккумулятору, поднять
или перенести его, убедитесь,
что выключатель находится
в положении «выключено». Не
переносите электроинструмент
с нажатой кнопкой выключателя
и не подключайте к сетевой розетке
электроинструмент, выключатель
которого установлен в положение
«включено», это может привести
к несчастному случаю.
РУССКИЙ ЯЗЫК
d) Перед включением
электроинструмента снимите
с него все регулировочные или
гаечные ключи. Регулировочный
или гаечный ключ, оставленный
закрепленным на вращающейся части
электроинструмента, может стать
причиной тяжелой травмы.
e) Работайте в устойчивой позе.
Всегда твердо стойте на ногах,
сохраняя равновесие. Это позволит
Вам не потерять контроль при
работе с электроинструментом
в непредвиденной ситуации.
f)
Одевайтесь соответствующим
образом. Во время работы не
надевайте свободную одежду
или украшения. Следите за тем,
чтобы Ваши волосы, одежда или
перчатки находились в постоянном
отдалении от движущихся частей
инструмента. Свободная одежда,
украшения или длинные волосы
могут попасть в движущиеся части
инструмента.
g) Если электроинструмент
снабжен устройством сбора
и удаления пыли, убедитесь, что
данное устройство подключено
и используется надлежащим
образом. Использование устройства
пылеудаления значительно снижает
риск возникновения несчастного
случая, связанного с запыленностью
рабочего пространства.
4) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ
И ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Не перегружайте
электроинструмент. Используйте
Ваш инструмент по назначению.
Электроинструмент работает
надежно и безопасно только при
соблюдении параметров, указанных
в его технических характеристиках.
b) Не используйте
электроинструмент, если его
выключатель не устанавливается
в положение включения или
выключения. Электроинструмент
с неисправным выключателем
представляет опасность и подлежит
ремонту.
c) Отключайте электроинструмент
от сетевой розетки и/или
извлекайте аккумулятор перед
регулированием, заменой
принадлежностей или при
хранении электроинструмента.
Такие меры предосторожности
снижают риск случайного включения
электроинструмента.
d) Храните неиспользуемые
электроинструменты
в недоступном для детей месте
и не позволяйте лицам, не
знакомым с электроинструментом
или данными инструкциями,
работать с электроинструментом.
Электроинструменты представляют
опасность в руках неопытных
пользователей.
e) Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте
точность совмещения и легкость
перемещения подвижных
частей, целостность деталей
и любых других элементов
электроинструмента,
воздействующих на его работу.
Не используйте неисправный
электроинструмент, пока
он не будет полностью
отремонтирован. Большинство
несчастных случаев являются
следствием недостаточного
технического ухода за
электроинструментом.
f)
Следите за остротой
заточки и чистотой режущих
принадлежностей. Принадлежности
с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают
работу менее утомительной.
g) Используйте электроинструмент,
аксессуары и насадки
в соответствии с данным
Руководством и с учетом
рабочих условий и характера
будущей работы. Использование
электроинструмента не по
назначению может создать опасную
ситуацию.
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
операций, во время которых
режущий инструмент может
соприкасаться со скрытой проводкой
или собственным кабелем. Контакт
режущей принадлежности с находящимся
под напряжением проводом делает не
покрытые изоляцией металлические
части электроинструмента «живыми»,
что создает опасность поражения
оператора электрическим током.
5) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АККУМУЛЯТОРНЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ И ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Заряжайте аккумулятор
зарядным устройством указанной
производителем марки. Зарядное
устройство, которое подходит
к одному типу аккумуляторов, может
создать риск возгорания в случае
его использования с аккумуляторами
другого типа.
b) Используйте электроинструменты
только с предназначенными для
них аккумуляторами. Использование
аккумулятора какой-либо другой марки
может привести к возникновению
пожара и получению травмы.
с) Держите не используемый
аккумулятор подальше от
металлических предметов, таких
как скрепки, монеты, ключи,
гвозди, шурупы, и других мелких
металлических предметов,
которые могут замкнуть
контакты аккумулятора. Короткое
замыкание контактов аккумулятора
может привести к получению ожогов
или возникновению пожара.
d) В критических ситуациях из
аккумулятора может вытечь
жидкость (электролит); избегайте
контакта с кожей. Если жидкость
попала на кожу, смойте ее водой.
Если жидкость попала в глаза,
обращайтесь за медицинской
помощью. Жидкость, вытекшая
из аккумулятора, может вызвать
раздражение или ожоги.
6) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
a) Ремонт Вашего
электроинструмента должен
производиться только
квалифицированными
специалистами с использованием
идентичных запасных частей. Это
обеспечит безопасность Вашего
электроинструмента в дальнейшей
эксплуатации.
Инструкции по технике
безопасности для всех типов
ударных гайковертов
•
18
Держите инструмент за
изолированные ручки при выполнении
•
При работе ударными гайковертами
всегда надевайте противошумовые
наушники. Воздействие шума может
привести к потере слуха.
•
Используйте струбцины или
другие приспособления для
фиксации обрабатываемой
детали, устанавливая их только
на неподвижной поверхности. Если
держать обрабатываемую деталь
руками или с упором в собственное
тело, то можно потерять контроль над
инструментом или обрабатываемой
деталью.
•
Надевайте защитные очки или другие
средства защиты глаз. При сверлении
с ударом и только сверлении частицы
материала разлетаются во все
стороны. Разлетающиеся частицы
могут повредить глаза.
•
Сверла, торцевые насадки
и инструменты в процессе работы
сильно нагреваются. Прикасайтесь
к ним, предварительно надев перчатки.
•
Не допускается непрерывная работа
данным электроинструментом
в течение длительного периода
времени. Вибрация, производимая во
время работы инструментом, может
причинить вред Вашим рукам или ногам.
Используйте перчатки для лучшей
антивибрационной защиты и ограничьте
воздействие вибрации, устраивая частые
перерывы в работе.
Остаточные риски
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных устройств,
некоторые остаточные риски невозможно
полностью исключить.
РУССКИЙ ЯЗЫК
или смерти от электрического
тока.
К ним относятся:
–
Ухудшение слуха
–
Риск получения травмы от
разлетающихся частиц.
–
Риск получения ожогов от
принадлежностей, которые в процессе
работы сильно нагреваются.
–
Риск получения травмы, связанный
с продолжительным использованием
инструмента.
ВНИМАНИЕ: Опасность поражения
электрическим током. Не
допускайте попадания жидкости
внутрь зарядного устройства.
Это может привести к поражению
электрическим током.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность
получения ожога. Для снижения
риска получения травмы,
заряжайте только аккумуляторы
марки DEWALT. Аккумуляторы
других марок могут взорваться,
что приведет к получению травмы
или повреждению инструмента.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
В определенных условиях, когда
зарядное устройство подключено
к электросети, открытые
контакты подзарядки внутри его
корпуса могут быть закорочены
посторонним материалом.
Не допускайте попадания
токопроводящих материалов,
таких как тонкая стальная
стружка, алюминиевая фольга
и слой металлических частиц,
и другие подобные материалы,
в гнезда зарядного устройства.
Всегда отключайте зарядное
устройство от электросети, если
в его гнезде нет аккумулятора.
Отключайте зарядное устройство
от электросети перед чисткой.
Используйте средства защиты
органов слуха.
Надевайте защитные очки.
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ
Код даты, который также включает год
изготовления, отштампован на поверхности
корпуса, образующей узел соединения между
инструментом и аккумулятором.
Пример:
2010 XX XX
Год изготовления
Важные инструкции по
безопасности для всех зарядных
устройств
СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ: Данное
руководство содержит важные инструкции
по эксплуатации и технике безопасности для
зарядных устройств DE9116/DE9130/DE9135.
•
Перед началом эксплуатации зарядного
устройства прочитайте все инструкции
и ознакомьтесь с предупредительными
символами на зарядном устройстве,
аккумуляторе и продукте, работающем
от аккумулятора.
ОПАСНО: Опасность смерти от
электрического тока. На клеммах
подзарядки напряжение 230 В. Не
касайтесь клемм токопроводящими
предметами. Это может привести
к поражению электрическим током
•
НЕ ПЫТАЙТЕСЬ заряжать аккумулятор
зарядными устройствами марок, не
указанных в данном руководстве.
Зарядное устройство и аккумулятор
специально разработаны для совместного
использования.
•
Данные зарядные устройства
не предусмотрены для зарядки
аккумуляторов других марок, кроме
DEWALT. Попытка зарядить аккумулятор
другой марки может привести к риску
возникновения пожара, поражения
электрическим током или смерти от
электрического тока.
•
Не подвергайте зарядное устройство
воздействию дождя или снега!
•
Отключайте зарядное устройство
от электросети, вынимая вилку из
розетки, а не потянув за кабель! Это
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
снизит риск повреждения электрической
вилки и кабеля.
•
Зарядное устройство рассчитано на
работу от стандартной бытовой
электросети напряжением 230 В.
Не пытайтесь подключать его
к источнику с другим напряжением.
Данное указание не относится
к автомобильному зарядному устройству.
•
Располагайте кабель таким образом,
чтобы на него нельзя было наступить,
споткнуться об него, или иным
способом повредить или сильно
натянуть!
•
Используйте удлинительный
кабель только в случае крайней
необходимости! Использование
несоответствующего удлинительного
кабеля может создать риск возникновения
пожара, поражения электрическим током
или смерти от электрического тока.
СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ
Не кладите на верхнюю часть
зарядного устройства какойлибо предмет и не ставьте
зарядное устройство на мягкую
поверхность, это может блокировать
вентиляционные прорези и вызвать
чрезмерный внутренний нагрев!
Располагайте зарядное устройство
вдали от источника тепла. Вентиляция
зарядного устройства происходит
через прорези, расположенные в верхней
и нижней частях кожуха.
Зарядное устройство DE9135 предназначено
для зарядки NiCd, NiMH или Li-Ion
аккумуляторов напряжением в диапазоне от 7,2
В до18 В.
•
•
Не эксплуатируйте зарядное
устройство, если его кабель или
вилка повреждены – сразу же заменяйте
поврежденные детали.
•
Не эксплуатируйте зарядное
устройство, если оно получило
повреждение вследствие сильного
удара или падения или иного
внешнего воздействия! Обращайтесь
в авторизованный сервисный центр.
•
•
Не разбирайте зарядное устройство
самостоятельно; обращайтесь
в авторизованный центр для
проведения технического
обслуживания или ремонта!
Неправильная сборка может привести
к риску поражения электрическим током
или смерти от электрического тока.
Перед каждой операцией чистки
отключайте зарядное устройство
от электросети. Это снизит риск
поражения электрическим током.
Извлечение аккумулятора из зарядного
устройства не приводит к снижению
этого риска.
НИКОГДА не пытайтесь подключать 2
зарядных устройства одновременно!
20
Зарядные устройства
Ваше зарядное устройство DE9116/DE9130
предназначено для зарядки NiCd и NiMH
аккумуляторов мощностью в диапазоне от 7,2
В до 18 В.
Данные зарядные устройства не требуют
регулировки и являются наиболее простыми
в эксплуатации.
Процедура зарядки
ОПАСНО: Опасность смерти от
электрического тока. На клеммах
подзарядки напряжение 230 В.
Не касайтесь токопроводящими
предметами контактов
аккумулятора и зарядного
устройства! Опасность поражения
электрическим током или смерти
от электрического тока!
1. Подключите вилку зарядного устройства (6)
к соответствующей сетевой розетке прежде,
чем вставить аккумулятор.
2. Вставьте аккумулятор в зарядное
устройство. Красный индикатор зарядки
начнет непрерывно мигать, указывая на
начало процесса зарядки.
3. После завершения зарядки красный
индикатор переходит в режим непрерывного
свечения. Аккумулятор полностью заряжен,
и его можно использовать с инструментом
или оставить в зарядном устройстве.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для достижения максимальной
производительности и продления срока
службы NiCd, NiMH и Li-Ion аккумуляторов,
перед первым использованием заряжайте
аккумулятор не менее 10-ти часов.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Процесс зарядки
Состояние заряда аккумулятора смотрите
в приведенной ниже таблице:
Состояние заряда
зарядка
полностью заряжен
пауза для согревания/
охлаждения
аккумулятора
замените аккумулятор
проблема
Автоматическое поддержание
заряда
Режим автоматического поддержания
заряда обеспечивает выравнивание заряда
или дополнительную зарядку каждого
элемента аккумулятора до полного уровня
заряда. Аккумуляторы следует подзаряжать
еженедельно или в том случае, если они не
обеспечивают достаточную мощность для
работ, которые ранее выполнялись легко
и быстро.
Чтобы подзарядить Ваш аккумулятор, вставьте
его в зарядное устройство, как обычно.
Оставьте аккумулятор в зарядном устройстве
минимум на 10 часов.
Пауза для согревания/охлаждения
аккумулятора
Если зарядное устройство определит, что
аккумулятор чрезмерно охлажден или
нагрет, автоматически инициируется пауза
для согревания/охлаждения, в течение
которой аккумулятор достигает оптимальной
для зарядки температуры. Затем зарядное
устройство автоматически переключается на
режим зарядки. Данная функция увеличивает
максимальный срок службы аккумулятора.
ЛИТИЙ-ИОННЫЕ (LI-ION) АККУМУЛЯТОРЫ
Литий-ионные аккумуляторы спроектированы
по Электронной Защитной Системе, которая
защищает аккумулятор от перегрузки,
перегрева или глубокой разрядки.
При срабатывании Электронной Защитной
Системы инструмент автоматически
отключится. Если это произошло, поместите
литий-ионный аккумулятор в зарядное
устройство до его полной зарядки.
Важные инструкции по
безопасности для всех
аккумуляторов
При заказе аккумуляторов для замены, не
забывайте указывать их номер по каталогу
и напряжение.
Извлеченный из упаковки аккумулятор заряжен
не полностью. Перед началом эксплуатации
аккумулятора и зарядного устройства, прочтите
нижеследующие инструкции по безопасности.
Затем приступайте к установленной процедуре
зарядки.
ПРОЧТИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ
•
Не заряжайте и не используйте
аккумулятор во взрывоопасной
атмосфере, например, в присутствии
легко воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. При установке или
извлечении аккумулятора из зарядного
устройства пыль или газы могут
воспламениться.
•
Заряжайте аккумуляторы только
зарядными устройствами DEWALT.
•
НЕ БРЫЗГАЙТЕ и не погружайте в воду
или другие жидкости.
•
Не храните и не используйте
инструмент и аккумулятор в местах,
в которых температура может
достичь или превысить 40 °С
(например, наружные навесы или
строения из металла в летнее время).
ОПАСНО: Опасность смерти от
электрического тока. Ни в коем
случае не пытайтесь разобрать
аккумулятор. Не вставляйте
в зарядное устройство
аккумулятор с треснутым или
поврежденным корпусом. Это
может привести к поражению
электрическим током или
смерти от электрического тока.
Поврежденные аккумуляторы
должны возвращаться в сервисный
центр на переработку.
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае
не пытайтесь разобрать
аккумулятор. Не вставляйте
в зарядное устройство
аккумулятор с треснутым
или поврежденным корпусом.
Не разбивайте, не бросайте
и не ломайте аккумулятор. Не
используйте аккумуляторы или
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
зарядные устройства, которые
подверглись воздействию резкого
удара, удара при падении, попали
под тяжелый предмет или были
повреждены каким-либо другим
образом (например, проткнуты
гвоздем, попали под удар молотка
или под ноги). Поврежденные
аккумуляторы должны
возвращаться в сервисный центр
на переработку.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Кладите
не используемый инструмент
набок на устойчивую
поверхность в месте, в котором
он не создает опасность, что
об него могут споткнуться
и упасть. Некоторые
инструменты с аккумуляторами
больших размеров ставятся на
аккумулятор в вертикальном
положении, но их легко опрокинуть.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ НИКЕЛЬ-КАДМИЕВЫХ
(NiCd) И НИКЕЛЬ-МЕТАЛЛ-ГИДРИДНЫХ
(NiMN) АККУМУЛЯТОРОВ
•
•
Не сжигайте аккумулятор, даже если
он сильно поврежден или полностью
изношен. Аккумулятор в огне может
взорваться.
Под действием сложных условий
эксплуатации или температуры
возможна незначительная утечка
жидкости (электролита) из
аккумулятора. Это не указывает на
неисправность.
Однако если повреждено наружное
уплотнение:
1. и аккумуляторная жидкость попала
на кожу, сразу же смойте ее водой
с мылом в течение нескольких минут.
2. и аккумуляторная жидкость попала
в глаза, промывайте их чистой
водой в течение минимум 10 минут
и обратитесь за медицинской
помощью. (Справка для врача:
Жидкость представляет собой 25-30%
раствор гидроксида калия).
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЛИТИЙ-ИОННЫХ
(Li-Ion) АККУМУЛЯТОРОВ
•
22
Не сжигайте аккумулятор, даже если
он сильно поврежден или полностью
изношен. Аккумулятор в огне может
взорваться. При горении литий-ионных
аккумуляторов выделяются токсичные
пары и частицы.
•
Если содержимое аккумулятора
попало на кожу, немедленно промойте
пораженный участок водой с мягким
мылом. Если аккумуляторная
жидкость попала в глаз, промывайте
открытый глаз в течение 15 минут,
пока не исчезнет раздражение. Если
необходимо обратиться за медицинской
помощью, медиков следует поставить
в известность, что аккумуляторный
электролит состоит из смеси жидкого
органического карбоната и солей лития.
•
Содержимое открытых элементов
аккумулятора может вызывать
раздражение органов дыхания.
Обеспечьте приток свежего воздуха. Если
симптомы сохраняются, обратитесь за
медицинской помощью.
ВНИМАНИЕ: Опасность получения
ожога. Аккумуляторная жидкость
может воспламениться при
попадании искры или пламени.
Колпачок аккумулятора (Рис. B)
Защитный колпачок, служащий для
предохранения контактов отсоединенного
аккумулятора, входит в комплект поставки.
Без установленного защитного колпачка
посторонние металлические предметы могут
вызвать короткое замыкание контактов, что
может привести к пожару или повреждению
аккумулятора.
1. Снимите защитный колпачок прежде,
чем вставить аккумулятор в зарядное
устройство или электроинструмент.
2. Наденьте защитный колпачок на
контакты сразу же после извлечения
аккумулятора из зарядного устройства или
электроинструмента.
ВНИМАНИЕ: Перед хранением
или переноской отсоединенного
аккумулятора проверьте, что
защитный колпачок находится на
своем месте.
Аккумулятор (Рис. А)
ТИП АККУМУЛЯТОРА
Модель DW059 работает от 18 В
аккумуляторов.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Рекомендации по хранению
Немедленно заменяйте
поврежденный сетевой кабель.
1. Оптимальным местом для хранения
является холодное и сухое место, вдали
от прямых солнечных лучей и источников
избыточного тепла или холода. Для
увеличения производительности и срока
службы, храните не используемые
аккумуляторы при комнатной температуре.
Заряжайте аккумулятор при
температуре окружающей среды
в пределах 4°С-40°С.
Утилизируйте отработанный
аккумулятор безопасным для
окружающей среды способом!
ПРИМЕЧАНИЕ: Литий-ионные
аккумуляторы должны убираться на
хранение в полностью заряженном
состоянии.
Не сжигайте NiMH, NiCd+ и Li-Ion
аккумуляторы!
2. Длительное хранение не влияет
отрицательно на аккумулятор или зарядное
устройство. При поддержании надлежащих
условий их можно хранить до 5-ти лет.
Заряжает NiMH и NiCd аккумуляторы.
Символы на зарядном устройстве
и аккумуляторе
Заряжает Li-Ion аккумуляторы.
В дополнение к пиктограммам, содержащимся
в данном руководстве по эксплуатации, на
зарядном устройстве и аккумуляторе имеются
символы, которые отображают следующее:
Время зарядки см. в технических
характеристиках зарядного
устройства.
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство
по эксплуатации.
Комплект поставки
1
Аккумуляторный ударный гайковерт
Аккумулятор заряжается
2
аккумулятора
1
Зарядное устройство
1
Чемодан
Аккумулятор заряжен
Упаковка содержит:
1
Руководство по эксплуатации
Аккумулятор неисправен
1
Чертеж инструмента в разобранном виде
Пауза для согревания/охлаждения
аккумулятора
ПРИМЕЧАНИЕ: Аккумуляторы и зарядные
устройства не входят в комплект поставки
моделей N.
•
Проверьте инструмент, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
•
Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
Не касайтесь токопроводящими
предметами контактов аккумулятора
и зарядного устройства!
Ни в коем случае не пытайтесь
заряжать поврежденный аккумулятор
Используйте только с аккумуляторами
марки DEWALT, другие аккумуляторы
могут взорваться, что приведет
к получению травмы или
повреждению электроинструмента!
Не погружайте аккумулятор в воду.
Описание (Рис. А)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем
случае не модифицируйте
электроинструмент или какуюлибо его деталь. Это может
привести к получению травмы или
повреждению инструмента.
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
1
Пусковой выключатель
2
Держатель насадки
3
Рукоятка пистолетного типа
4
Аккумулятор
5
Кнопки фиксации аккумулятора
6
Зарядное устройство
7
Индикатор зарядки (красный)
проводника должен составлять 1 мм2;
максимальная длина кабеля не должна
превышать 30 м.
При использовании кабельного барабана,
всегда полностью разматывайте кабель.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Перед сборкой
и регулировкой инструмента
всегда извлекайте аккумулятор.
Перед установкой или извлечением
аккумулятора всегда выключайте
инструмент.
НАЗНАЧЕНИЕ
Ваш аккумуляторный ударный гайковерт
предназначен для профессиональных работ по
заворачиванию саморезов и гаек.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент во влажных
условиях или при наличии в окружающем
пространстве легко воспламеняющихся
жидкостей или газов.
Данный ударный гайковерт высокой
мощности является профессиональным
электроинструментом.
ВНИМАНИЕ: Используйте
аккумуляторы и зарядные
устройства только марки DEWALT.
Установка и извлечение
аккумулятора (Рис. А)
ВНИМАНИЕ: Для снижения
риска получения тяжелой
травмы, выключайте
электроинструмент
и извлекайте аккумулятор перед
каждой операцией регулировки
или снятием/установкой
принадлежностей или насадок.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться
к инструменту. Неопытные пользователи
должны использовать данный инструмент под
руководством опытного инструктора.
Электробезопасность
Электрический двигатель рассчитан на работу
только при одном напряжении электросети.
Всегда следите, чтобы напряжение
аккумулятора соответствовало напряжению,
обозначенному на паспортной табличке
электроинструмента. Также убедитесь, что
напряжение Вашего зарядного устройства
соответствует напряжению электросети.
Ваше зарядное устройство
DEWALT имеет двойную изоляцию
в соответствии со стандартом EN
60335, исключающую потребность
в заземляющем проводе.
Поврежденный кабель должен заменяться
специально подготовленным кабелем, который
можно получить в сервисной организации
DEWALT.
Использование удлинительного
кабеля
Используйте удлинительный кабель
только в случае крайней необходимости!
Всегда используйте удлинительный кабель
установленного образца, соответствующий
входной мощности Вашего зарядного
устройства (см. раздел «Технические
характеристики»). Минимальный размер
24
ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что
аккумулятор полностью заряжен.
1. Вставьте аккумулятор (4) в рукоятку до
щелчка.
2. Для извлечения аккумулятора
одновременно нажмите на 2 кнопки
фиксации аккумулятора (5) и извлеките
аккумулятор из рукоятки инструмента.
Установка и извлечение насадок
(Рис. С)
Данный инструмент оборудован держателем
насадок 1/2” с квадратной головкой
и фиксирующим штифтом.
УСТАНОВКА НАСАДОК
•
Выровняйте отверстие (9) на боковой части
насадки с фиксирующим штифтом (10) на
держателе.
•
Вставьте насадку (11) в держатель (12)
и надавите, пока она не встанет на свое
место. При необходимости можно слегка
ударить по насадке.
РУССКИЙ ЯЗЫК
–
ИЗВЛЕЧЕНИЕ НАСАДОК
•
Нажмите на фиксирующий штифт (10) через
отверстие (9) в насадке и извлеките насадку
из держателя.
•
Инструкции по использованию
ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ:
Убедитесь, что аккумулятор заряжен
(полностью).
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по использованию
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте
указаниям действующих норм
и правил безопасности.
ВНИМАНИЕ: Для снижения
риска получения серьезной
травмы, перед регулировкой
или снятием/установкой
дополнительных
принадлежностей или насадок
выключайте инструмент
и отсоединяйте его от
электросети.
Правильное положение рук во
время работы (Рис. D)
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА правильно удерживайте
инструмент, как показано на
рисунке.
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА надежно удерживайте
инструмент, предупреждая
внезапные сбои в работе.
Правильное положение рук во время работы:
одной рукой удерживайте основную рукоятку,
как показано на рисунке.
Включение и выключение (Рис. А)
•
Чтобы включить инструмент, нажмите на
клавишу пускового выключателя (1).
–
Чтобы выбрать прямое направление
вращения, нажмите нижнюю часть
пускового выключателя.
Чтобы выключить инструмент, отпустите
пусковой выключатель.
ВНИМАНИЕ: Прежде чем
поменять направление вращения,
обязательно дождитесь полной
остановки двигателя.
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте
указаниям действующих норм
и правил безопасности.
•
Чтобы выбрать обратное направление
вращения, нажмите верхнюю часть
пускового выключателя.
Заворачивание саморезов или
гаек (Рис. А)
•
Выберите подходящую насадку для
заворачивания самореза или гайки.
•
Выберите прямое или обратное
направление вращения, как было описано
выше.
•
Держите инструмент на одной линии
с объектом заворачивания.
•
После затягивания проверьте уровень
крутящего момента динамометрическим
гаечным ключом.
Время заворачивания
Ваш ударный гайковерт заворачивает
большинство крепежных элементов за
несколько секунд. Необходимое время
заворачивания в зависимости от крутящего
момента определяется с опытом.
Используйте только насадки, предназначенные
для данного инструмента.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш электроинструмент DEWALT рассчитан на
работу в течение продолжительного времени
при минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надежность инструмента
увеличивается при правильном уходе
и регулярной чистке.
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения тяжелой травмы,
выключайте инструмент
и извлекайте аккумулятор перед
каждой операцией регулировки
или снятием/установкой
принадлежностей или насадок.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
Зарядное устройство не требует технического
обслуживания. Внутри зарядного устройства
нет деталей, требующих технического
обслуживания.
Смазка
Ваш электроинструмент не требует
дополнительной смазки.
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные от
тех, которые предлагает DEWALT,
не проходили тесты на данном
изделии, то использование этих
принадлежностей может привести
к опасной ситуации. Во избежание
риска получения травмы, с данным
продуктом должны использоваться
только рекомендованные DEWALT
дополнительные принадлежности.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь
и пыль из корпуса сухим сжатым
воздухом по мере видимого
скопления грязи внутри и вокруг
вентиляционных отверстий.
Выполняйте очистку, надев
средство защиты глаз
и респиратор утвержденного типа.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте растворители или
другие агрессивные химические
средствами для очистки
неметаллических деталей
инструмента. Эти химикаты
могут ухудшить свойства
материалов, примененных
в данных деталях. Используйте
ткань, смоченную в воде с мягким
мылом. Не допускайте попадания
какой-либо жидкости внутрь
инструмента; ни в коем случае
не погружайте какую-либо часть
инструмента в жидкость.
ИНСТРУКЦИИ ПО ЧИСТКЕ ЗАРЯДНОГО
УСТРОЙСТВА
ВНИМАНИЕ: Опасность поражения
электрическим током. Перед
чисткой отключите зарядное
устройство от розетки сети
переменного тока. Грязь и масло
можно удалять с наружной
поверхности зарядного устройства
с помощью ткани или мягкой
неметаллической щетки. Не
используйте воду или любой
чистящий раствор.
26
Дополнительные принадлежности
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нем не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий
с истекшим сроком службы и их
упаковок позволяет пускать их
в переработку и повторно
использовать.
Использование переработанных материалов
помогает защищать окружающую среду от
загрязнения и снижает расход сырьевых
материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно от
бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
DEWALT. Чтобы воспользоваться этой услугой,
Вы можете сдать Ваше изделие в любой
авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и полную информацию о нашем
РУССКИЙ ЯЗЫК
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
Перезаряжаемый аккумулятор
Данный аккумулятор с длительным сроком
службы следует подзаряжать, если он не
обеспечивает достаточную мощность для работ,
которые ранее выполнялись легко и быстро.
Утилизируйте отработанный аккумулятор
безопасным для окружающей среды способом.
•
Полностью разрядите аккумулятор, затем
извлеките его из инструмента.
•
Li-Ion, NiCd и NiMH аккумуляторы подлежат
переработке. Сдайте их Вашему дилеру или
в местный пункт переработки. Собранные
аккумуляторы будут переработаны
или утилизированы безопасным для
окружающей среды способом.
zst00201664 - 03 -2013
27
LATVIEŠU
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
LATVIEŠU
BEZVADU TRIECIENUZGRIEŽŅATSLĒGA
©
DW059K
31
РУССКИЙ ЯЗЫК
УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ 1
©
DW059K
32
www.dewalt.eu
Download PDF

advertising