DW082K | DeWalt DW082K DIGITAL LASER DETECTOR instruction manual

544666-94 SK
Preložené z pôvodného návodu
DW082
1
2
4
3
A
2
7
5
6
B
8
C
3
1
D
4
LASEROVÁ OLOVNICA
DW082(K)
Blahoželáme Vám! Zvolili ste si elektrické náradie značky DEWALT.
Roky skúseností, dôkladný vývoj výrobkov
a inovácie vytvorili zo spoločnosti DEWALT
jedného z najspoľahlivejších partnerov pre
používateľov profesionálneho elektrického
náradia.
Technické údaje
Napájecie napätie
Typ
Typ batérií
Výkon lasera
Trieda lasera
Vlnová dĺžka
Trieda ochrany
Rozsah automatického
vyrovnávania
Pracovná teplota
Závit objímky
Hmotnosť
V
mW
nm
°
°C
kg
DW082(K)
6
2
4 x LR6 (AA)
<1
2
630 ~ 680
IP54
+/- 4
0 - 40
1/4" x 20
0,35
Definícia: Bezpečnostné pokyny
Nižšie uvedené definície opisujú stupeň závažnosti
každého označenia. Prečítajte si pozorne návod
na použitie a venujte pozornosť týmto symbolom.
NEBEZPEČENSTVO: Označuje
bezprostredne hroziacu rizikovú
situáciu, ktorá, v prípade, že sa jej
nazabráni, povedie k spôsobeniu
vážneho alebo smrteľného zranenia.
Upozorňuje na riziko úrazu
spôsobeného elektrickým prúdom.
Upozorňuje na riziko vzniku požiaru.
Bezpečnostné pokyny pre
lasery
VAROVANIE! Prečítajte a naštudujte
si všetky bezpečnostné pokyny.
Nedodržanie uvedených varovaní
a pokynov môže viesť k úrazu
elektrickým prúdom, požiaru
a vážnemu zraneniu.
TIETO POKYNY USCHOVAJTE
• S elektrickým náradím nepracujte vo
výbušných priestoroch, ako sú napríklad
priestory s výskytom horľavých kvapalín,
plynov alebo prašných látok. V elektrickom
náradí dochádza k iskreniu, ktoré môže
spôsobiť vznietenie horľavého prachu alebo
výparov.
• Používajte laser iba s presne určenými
batériami. Použitie iných batérií môže viesť
k spôsobeniu požiaru.
• Pokiaľ laser nepoužívate, uložte ho mimo
dosahu detí a nekvalifikovaných osôb.
Lasery sú v rukách nekvalifikovanej obsluhy
nebezpečné.
• Pre Váš model používajte iba príslušenstvo
schválené výrobcom. Príslušenstvo vhodné
pre jeden typ lasera môže viesť k vzniku
úrazu, pokiaľ bude použité s iným typom
lasera.
UPOZORNENIE: Označuje
potenciálne rizikovú situáciu, ktorá,
ak sa jej nezabráni, môže viesť
k ľahkému alebo stredne vážnemu
zraneniu.
• Opravy náradia MUSÍ vykonávať iba
technik so zodpovedajúcou kvalifikáciou.
Opravy, servis alebo údržba vykonávaná
nekvalifikovanou osobou môže viesť
k vzniku úrazu. Najbližšieho autorizovaného
servisného zástupcu DEWALT nájdete
v zozname autorizovaných servisných
zástupcov DEWALT na konci tohto návodu na
použitie alebo navštívte internetové stránky
www.2helpU.com.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesúvisiaci so spôsobením zranenia
ktorý, ak sa mu nezabráni, môže viesť
ku škodám na majetku.
• Na sledovanie laserového lúča
nepoužívajte optické prístroje, ako sú
ďalekohľad alebo nivelačný prístroj. Inak by
mohlo dôjsť k vážnemu poškodeniu zraku.
VAROVANIE: Označuje potenciálne
rizikovú situáciu, ktorá, ak sa jej
nezabráni, môže viesť k vážnemu
alebo smrteľnému zraneniu.
5
• Laser nedávajte do takej polohy, kde by
mohli akékoľvek osoby uprieť zrak do
laserového lúča, či už neúmyselne alebo
zámerne. Inak by mohlo dôjsť k vážnemu
poškodeniu zraku.
• Laser nedávajte do blízkosti odrazových
materiálov, ktoré môžu spôsobiť odklon
lúča a následne zasiahnutie zraku okolitých
osôb. Inak by mohlo dôjsť k vážnemu
poškodeniu zraku.
• Pokiaľ laser nepoužívate, uložte ho mimo
dosahu detí a nekvalifikovaných osôb.
Ponechanie lasera v zapnutom stave zvyšuje
riziko zasiahnutia zraku okolitých osôb.
• Nepracujte s laserom v blízkosti detí
a zabráňte, aby deti laser obsluhovali. Inak
by mohlo dôjsť k vážnemu poškodeniu zraku.
• Varovné štítky neodstraňujte a udržujte
ich čitateľné. Pokiaľ budú varovné štítky
odstránené, môže byť obsluha alebo okolité
osoby nechtiac vystavené žiareniu.
• Laser položte bezpečne na stabilný
povrch. Pádom by mohlo dôjsť k úrazu alebo
k poškodeniu náradia.
• Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný odev
alebo šperky. Dlhé vlasy si zopnite. Dbajte
na to, aby sa vaše vlasy, odev a rukavice
nedostali do kontaktu s pohyblivými
časťami. Voľné šaty, šperky alebo dlhé vlasy
môžu byť zachytené pohyblivými dielcami.
Vetracie otvory často kryjú pohyblivé dielce
a preto by ste mali na túto oblasť dávať pozor.
VAROVANIE: Použitie ovládacích
či nastavovacích prvkov alebo
vykonávanie iných úkonov, než je
vyslovene uvedené, môže mať za
následok nebezpečné ožiarenie.
VAROVANIE! OTOČNÝ LASER
NEROZEBERAJTE. Vnútri výrobku
sa nenachádzajú žiadne časti
určené na opravy. Demontáž
tohto zariadenia spôsobí zrušenie
všetkých záruk vzťahujúcich sa na
tento výrobok. Výrobok žiadnym
spôsobom neupravujte. Úprava
výrobku môže mať za následok
nebezpečné ožiarenie.
• Nepoužívajte laser za iným účelom, než
je projekcia laserových lúčov. Vystavenie
zraku pôsobeniu laserového lúča triedy 2 je
považované za bezpečné len v prípade, že
nepresiahne táto doba 0,25 sekundy. Reflexy
očných viečok poskytujú dostatočnú ochranu.
Vo vzdialenosti väčšej než 1 m zodpovedá
tento laser triede 1 a preto je považovaný za
úplne bezpečný.
• Nikdy sa do laserového lúča nepozerajte
zámerne a priamo.
• Nepoužívajte na sledovanie laserového lúča
optické prístroje.
• Nenastavujte prístroj do takej výšky, aby
mohol laserový lúč prechádzať cez osoby vo
výške ich hláv.
• ZABRÁŇTE deťom, aby sa s týmto náradím
dostali do kontaktu.
• Ak zistíte únik kvapaliny z batérie, postupujte
nasledovne: - Opatrne zotrite kvapalinu handričkou.
Dbajte na to, aby sa táto kvapalina
nedostala do kontaktu s pokožkou.
Zabráňte náhodnému požitiu tejto
kvapaliny.
- Ak dôjde ku kontaktu s pokožkou alebo
k zasiahnutiu očí, vyplachujte ich veľkým
množstvom čistej vody minimálne 10 minút.
VAROVANIE: Riziko spôsobenia
požiaru! Zabráňte skratovaniu
kontaktov vybratého akumulátora.
Iné nebezpečenstvá
Nasledujúce riziká sú typické pre použitie tohto
zariadenia: – úrazy spôsobené pohľadom do laserového
lúča.
Štítky na náradí
Na výrobku sú nasledovné piktogramy: Ďalšie bezpečnostné pokyny týkajúce sa
laserov
• Tento laser zodpovedá požiadavkám triedy
2 podľa normy EN 60825-1: 2007. Laserovú
diódu nenahradzujte diódou iného typu. Ak
je laser poškodený, zverte jeho opravu iba
autorizovanému servisu.
6
Pred použitím si pozorne prečítajte tento
návod.
Pozor laser.
1 Kufrík (iba modely K)
1 Návod na obsluhu
Nepozerajte sa do laserového lúča.
• Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu náradia, jeho častí alebo
príslušenstva.
Kryt náradia je odolný voči striekaniu
vody.
• Pred začatím pracovných operácií venujte
dostatok času dôkladnému prečítaniu
a pochopeniu tohto návodu.
UMIESTNENIE DÁTUMOVÉHO KÓDU
Dátumový kód (n), ktorý obsahuje tiež rok výroby,
je vytlačený vo vnútri priestoru pre batérie.
Príklad:
2010 XX XX
Rok výroby
Dôležité bezpečnostné pokyny
týkajúce sa batérií
VAROVANIE: Batérie môžu
explodovať alebo z nich môže
unikať kvapalina, a môžu tak
spôsobiť vážne zranenie alebo
požiar. Z dôvodu zníženia tohto rizika: • Dodržujte všetky pokyny a varovania
uvedené na štítku batérie a na
obale.
• Batérie vždy vkladajte so správnou
polaritou (+ a -).
• Zabráňte skratu kontaktov batérie.
• Batérie nenabíjajte.
• Nemiešajte staré batérie s novými.
Batérie nahradzujte novými
súčasne, a to rovnakou značkou
a typom.
• Vybité batérie okamžite vyberte
a zlikvidujte v súlade s miestnymi
predpismi.
• Vybité batérie nespaľujte.
• Batérie skladujte mimo dosahu detí.
• Pokiaľ sa nebude výrobok niekoľko
mesiacov používať, batérie vyberte.
Batérie (obr. B)
TYP BATÉRIE
Model DW082 pracuje so štyrmi batériami typu
LR6 (veľkosť AA).
Obsah balenia
Balenie obsahuje: 1 Laserovú olovnicu
4 Batérie
Popis (obr. A)
VAROVANIE: Nikdy nevykonávajte
žiadne úpravy náradia ani jeho súčastí.
Mohlo by dôjsť k zraneniu alebo k jeho
poškodeniu.
1
2
3
4
5
Hlavný vypínač (Zapnuté/Vypnuté)
Indikátor napájania
Štrbina lasera (lúč smerujúci nahor)
Štrbina lasera (lúč smerujúci nadol)
Úložný priestor pre batérie
POUŽITIE VÝROBKU
Laserová olovnica DW082(K) je určená na
projekciu laserových lúčov, ktoré pomáhajú vo
vykonávaní pracovných operácií. Náradie sa môže
používať vo vnútri i vonku na zarovnávanie vo
vertikálnom smere (olovnica).
NEPOUŽÍVAJTE toto náradie vo vlhkom prostredí
alebo na miestach s výskytom horľavých kvapalín
alebo plynov.
Laser je náradie pre profesionálov.
ZABRÁŇTE deťom, aby sa s týmto náradím
dostali do kontaktu. Ak používajú toto náradie
neskúsené osoby, musí byť zaistený odborný
dozor.
MONTÁŽ A NASTAVENIE
VAROVANIE: Laser nedávajte
do takej polohy, kde by mohli
akékoľvek osoby uprieť zrak do
laserového lúča, či už neúmyselne
alebo zámerne. Pri pohľade
do laserového lúča môže dôjsť
k poškodeniu zraku.
Vybalenie
UPEVNENIE VÝSTRAŽNÉHO ŠTÍTKU
Bezpečnostné varovanie na štítku lasera musí byť
uvedené v jazyku obsluhy.
7
Z toho dôvodu sú s náradím dodané samostatné
samolepiace štítky.
VAROVANIE: Skontrolujte, či sú
bezpečnostné varovania na štítku
uvedené vo vašom jazyku.
Varovania by mali znieť nasledovne: LASEROVÉ ŽIARENIE
NEPOZERAJTE SA PRIAMO DO
LASEROVÉHO LÚČA
LASEROVÝ VÝROBOK TRIEDY 3R
• Ak je varovanie v cudzom jazyku, postupujte
nasledovne: –
Odlepte z archu požadovaný štítok.
–
Opatrne štítok prelepte cez existujúci.
–
Štítok na mieste pritlačte a uhlaďte.
Výmena batérií (obr. B)
Model DW082 pracuje so štyrmi batériami typu
LR6 (veľkosť AA).
• Otvorte kryt batériového priestoru (5).
• Batérie (6) vymeňte. Uistite sa, či sú nové
batérie vložené tak, ako je označené.
• Zavrite kryt priestoru pre batérie.
VAROVANIE: Pri výmene batérií vždy
vymeňte celú sadu. Nemiešajte staré
batérie s novými. Používajte pokiaľ
možno alkalické batérie.
Indikátor vybitej batérie (obr. B)
Náradie je vybavené indikátorom vybitej batérie
(7) umiestneným na ovládacom paneli. Indikátor
vybitej batérie bude svietiť, pokiaľ bude náradie
zapnuté. Pokiaľ sa batérie vybijú a je treba ich
vymeniť, indikátor začne blikať a náradie sa
automaticky vypne.
• Akonáhle indikátor batérií začne blikať, vypnite
náradie a batérie vyberte.
Príprava náradia na použitie (obr. C)
Náradie je vybavené magnetmi (8), aby ho bolo
možné prichytiť k oceľovým koľajniciam podlažia.
• Náradie umiestnite na relatívne hladký a rovný
povrch.
• Náradie nastavte na stanovenie zvislých
smerov (olovnica).
Nastavenie náradia (obr. C)
• Ak chcete náradie uviesť do chodu pre
určovanie kolmých smerov, zapnite ho.
8
Kolmosť je správne nastavená akonáhle
zostane laserový lúč trvale svietiť.
• Laserový lúč začne blikať ako ukazovateľ,
že je náradie nastavené vo svahu mimo
automaticky zarovnaný rozsah 4°. Vypnite
náradie, opätovne ho nastavte v automaticky
zarovnanom rozsahu a potom ho znovu
zapnite.
Zarovnanie laserového bodu (obr. C)
• Zarovnajte laserový bod ktoréhokoľvek
z laserových lúčov s pozičnou značkou. Podľa
potreby náradie presuňte.
POUŽITIE
Pokyny pre obsluhu
•
•
•
•
•
VAROVANIE: Vždy dodržujte
bezpečnostné pokyny a platné
predpisy.
Vždy si vyznačte stred laserových bodov.
Skontrolujte, či bol stroj bezpečne zložený.
Extrémne teplotné zmeny spôsobia posun
vnútorných súčastí, čo môže ovplyvniť
presnosť náradia. Za týchto okolností pri
použití náradia pravidelne kontrolujte jeho
presnosť.
I keď toto náradie robí automaticky korekciu
drobných odchýlok od rovín, pri náraze môže
byť potrebné opäť spraviť vyváženie alebo
nastavenie náradia na meranie.
Pokiaľ náradie spadlo na podlahu alebo sa
prevrhlo, nechajte laserovú hlavu kalibrovať
servisným technikom so zodpovedajúcou
kvalifikáciou.
Zapnutie a vypnutie (obr. D)
• Ak chcete náradie zapnúť, stlačte hlavný
vypínač (1).
• Ak chcete náradie vypnúť, stlačte opäť hlavný
vypínač (1).
Prenos pozičnej značky
Pre prenos pozičnej značky náradie vytvára dva
laserové protiľahlé lúče.
• Pomocou jedného lúča lokalizujte značku
a druhým protiľahlým laserovým lúčom ju
preneste.
Doplnkové príslušenstvo
Ďalšie informácie týkajúce sa príslušenstva
získate u autorizovaného predajcu.
ÚDRŽBA
Vaše elektrické náradie DEWALT bolo
skonštruované tak, aby pracovalo čo najdlhšie
s minimálnymi nárokmi na údržbu. Riadna
starostlivosť o náradie a jeho pravidelné čistenie
Vám zaistia jeho bezproblémový chod.
Kontrola priestorovej kalibrácie
Priestorová kalibrácia musí byť s ohľadom
na správnu diagnostiku vykonaná bezpečne
a presne. Pokiaľ sa vyskytne chyba, nechajte
náradie kalibrovať servisným technikom so
zodpovedajúcou kvalifikáciou.
VAROVANIE: Laserovú hlavu nechajte
vždy kalibrovať servisným technikom
so zodpovedajúcou kvalifikáciou.
Kontrola olovnice
• Náradie umiestnite na podlahu v mieste
rovnobežnom so zvislým povrchom vo výške
asi 15 m.
• Na podlahe si spravte značku.
• Zapnite náradie a zarovnajte laserový lúč so
značkou na podlahe.
• Vždy si vyznačte stred laserových bodov.
• Náradie vypnite a otočte ho o 180°.
• Zapnite náradie a zarovnajte laserový lúč so
značkou na podlahe a ešte raz si na strope
vyznačte stred laserového bodu. Vypnite
náradie.
• Odmerajte rozdiel medzi značkami.
• Pokiaľ je rozdiel medzi značkami menší
ako 6 mm, laserová hlava je správne
vykalibrovaná.
• Pokiaľ je rozdiel medzi značkami väčší ako
6 mm, laserová hlava sa musí vykalibrovať.
Čistenie
• Pred čistením jednotky lasera z neho vyberte
batérie.
• Udržujte čisté ventilačné drážky a kryt náradia
pravidelne čistite mäkkou handričkou.
• Pokiaľ je to nutné, očistite šošovky pomocou
mäkkej handričky alebo bavlneným zvitkom
navlhčeným v alkohole. Nepoužívajte vodu
alebo iné čistiace prostriedky.
Ochrana životného prostredia
Trieďte odpad. Tento výrobok sa nesmie
vyhodiť do bežného domového odpadu.
Ak nebudete výrobok DEWALT ďalej používať
alebo ak si želáte ho nahradiť novým, nelikvidujte
ho spolu s bežným komunálnym odpadom. Zaistite
likvidáciu tohto výrobku v triedenom odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné
použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie pred
znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Pri kúpe nových výrobkov vám predajne, miestne
zberne odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú
informácie o správnej likvidácii elektroodpadov
z domácnosti.
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení ich
prevádzkovej životnosti. Ak chcete získať výhody
tejto služby, odovzdajte, prosím, Váš výrobok
ktorémukoľvek autorizovanému zástupcovi servisu,
ktorý náradie odoberie a zaistí jeho recykláciu.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu
DEWALT nájdete na príslušnej adrese uvedenej
na zadnej strane tohto návodu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete taktiež na
internetovej adrese: www.2helpU.com.
Batérie
• Informujte sa na príslušných úradoch
o ekologickej likvidácii batérií.
9
Politika našich služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom je
náš najvyšší cieľ. Kedykoľvek budete potrebovať
radu či pomoc, obráťte sa s dôverou na náš najbližší servis DEWALT, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na najvyššej úrovni.
Záruka DEWALT
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto vysoko kvalitného výrobku D EWALT. Náš záväzok ku kvalite
zahŕňa v sebe samozrejme tiež naše služby zákazníkom. Preto ponúkame záručnú dobu ďaleko
presahujúcu minimálne požiadavky vyplývajúce
zo zákona.
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 3 0 dní zár uku v ýmeny. Ak sa objaví
v priebehu 30 dní od zakúpenia náradia akýkoľvek
nedostatok podliehajúci záruke, bude Vám u Vášho
obchodníka náradie vymenené za nové. Vďaka 1
ročnej záruke istoty máte nárok po dobu 1 roka od
zakúpenia prístroja na jednu bezplatnú prehliadku
v autorizovanom servise D EWALT. Zárukou kvality
firma D EWALT garantuje počas trvania záručnej
doby (24 mesiacov pri nákupe pre priamu osobnú
spotrebu, 12 mesiacov pri nákupe pre osobnú
a podnikateľskú činnosť) bezplatné odstránenie
akejkoľvek materiálovej alebo výrobnej chyby za
nasledovných podmienok:
• Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom D EWALT alebo s dokladom o
nákupe) do jedného z poverených servisných
stredísk D EWALT, ktoré sú autorizované na
vykonávanie záručných opráv.
• Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade s
návodom na obsluhu.
• Motor prístroja nebol preťažovaný a nie sú badateľné žiadne známky poškodenia vonkajšími
vplyvmi.
• Do prístroja nebolo zasahované nepovolanou
osobou. Osoby povolané tvoria personál poverených servisných stredísk D EWALT, ktoré
sú autorizované na vykonávanie záručných
opráv.
zst00144419 - 06-01-2011
10
Naviac poskytuje servis D EWALT na všetky vykonávané opravy a vymenené náhradné diely ďalšiu
servisnú záručnú dobu v trvaní 6 mesiacov.
Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa – zákazníka v zmysle § 620 Občianskeho zákonníka
a § 429 Obchodného zákonníka. Patrí k predávanému výrobku zodpovedajúceho katalógového
a výrobného čísla ako jeho príslušenstvo. Pri
reklamácii je potrebné predložiť záručný list alebo
doklad o kúpe predávajúcemu, príp. servisnému
stredisku D E WALT poverenému vykonávaním
záručných opráv. Vo vlastnom záujme si záručný
list spolu s originálom dokladu o nákupe starostlivo
uschovajte.
D EWALT ponúka rozsiahlu sieť autorizovaných
servisných opravovní a zberných stredísk. Ich
zoznam nájdete na záručnom liste. Ďalšie informácie týkajúce sa servisu môžete získať na dole
uvedených telefónnych číslach a na internetovej
adrese www.2helpU.com.
Black & Decker Slovakia s.r.o.
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
+421 2 446 38 121, 3
Fax:
+421 2 446 38 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
02/2010
BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
Fax: 00421 2 446 38 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER TRADING S.R.O.
Klášterského 2
143 00 Praha 4 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Fax: 00420 2 417 70 204
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 577 008 559
11
DW082K
LASEROVÁ OLOVNICA 1
©
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
 24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
 12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
IČO: ………………………...........................…..
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
02/07
Popis
poruchy
Download PDF

advertising