DW082K | DeWalt DW082K DIGITAL LASER DETECTOR instruction manual

555555-56 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
DW082
1
2
4
3
A
2
7
5
6
B
8
C
3
1
D
4
CYFROWY CZUJNIK LASEROWY
DW082(K)
Serdeczne gratulacje!
Dziękujemy za zakupienie urządzenia firmy
DEWALT, która zgodnie ze swoją długoletnią
tradycją oferuje tylko innowacyjne i wypróbowane
w licznych testach, wysokiej jakości produkty dla
specjalistów. Wiele lat doświadczeń i ciągły rozwój
sprawiły, że firma DEWALT stała się prawdziwie
niezawodnym partnerem dla wszystkich
użytkowników profesjonalnych narzędzi.
Dane techniczne
Napięcie
V
Typ
Rodzaj baterii
Moc lasera
mW
Klasa lasera
Długość fali
nm
Klasa ochrony
Zakres samopoziomowania
°
Temperatura pracy
°C
Otwór gwintowany do mocowania
Masa
kg
DW082(K)
6
2
4 x LR6 (AA)
<1
2
630 ~ 680
IP54
+/-4
0 - 40
1/4” x 20
0,35
Definicje związane z bezpieczeństwem pracy
Poniżej zdefiniowano ważność poszczególnych
ostrzeżeń. Prosimy o przeczytanie instrukcji
i zwracanie uwagi na te symbole.
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Informuje
o bezpośrednim niebezpieczeństwie.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki
grozi doznaniem śmiertelnych lub
ciężkich obrażeń ciała.
OSTRZEŻENIE: Informuje
o potencjalnie niebezpiecznej sytuacji.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki może
doprowadzić do śmiertelnych lub
ciężkich obrażeń ciała.
UWAGA: Informuje o potencjalnie
niebezpiecznej sytuacji.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki
może doprowadzić do lekkich lub
średnich obrażeń ciała.
UWAGA: Informuje o działaniu, które
wprawdzie nie grozi doznaniem
urazu, ale przy zignorowaniu może
doprowadzić do szkód rzeczowych.
Informuje o niebezpieczeństwie
porażenia prądem elektrycznym.
Informuje o niebezpieczeństwie
pożaru.
Wskazówki bezpieczeństwa
pracy laserów
OSTRZEŻENIE! Zapoznaj się ze
wszystkimi zamieszczonymi tutaj
wskazówkami. Nieprzestrzeganie
ich może doprowadzić do porażenia
prądem elektrycznym, pożaru, a nawet
ciężkiego urazu ciała.
PRZECHOWUJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ
• Nie używaj lasera w otoczeniu zagrożonym
wybuchem, w którym znajdują się palne
ciecze, gazy lub pyły. Elektronarzędzia
wytwarzają iskry, które mogą zapalić te
substancje.
• Używaj lasera wyłącznie z przeznaczonymi
dla niego bateriami. Stosowanie innych
baterii grozi pożarem.
• Nieużywany laser przechowuj poza
zasięgiem dzieci i innych niewyszkolonych
w jego obsłudze osób. Lasery w rękach
niedoświadczonych użytkowników są
niebezpieczne.
• Używaj wyłącznie akcesoriów zalecanych
przez producenta do danego modelu pionu
laserowego. Używanie akcesoriów od innych
laserów grozi doznaniem urazu.
• Naprawy MOGĄ BYĆ wykonywane
TYLKO przez wykwalifikowanych
specjalistów. Naprawy, prace serwisowe
lub konserwacyjne wykonywane przez
nieznające się na rzeczy osoby stwarzają
zagrożenie doznania urazu. Adresy
autoryzowanych warsztatów serwisowych
firmy DEWALT zamieszczono na tylnej okładce
tej instrukcji lub w Internecie pod adresem
www.2helpU.com.
• Nie patrz w promień laserowy przez
przyrządy optyczne, jak teleskopy lub
lunety. Grozi to poważnym uszkodzeniem
wzroku.
5
• Nie używaj lasera w takim miejscu,
w którym ktoś mógłby umyślnie lub
nieumyślnie spojrzeć w promień laserowy.
Grozi to poważnym uszkodzeniem oczu.
• Nie stawiaj lasera w pobliżu odbijających
światło powierzchni, które mogłyby
skierować promień laserowy w oczy innej
osoby. Grozi to poważnym uszkodzeniem
oczu.
• Gdy laser nie jest używany, wyłącz go.
Pozostawiony załączony laser zwiększa
ryzyko, że ktoś spojrzy w jego promień.
• Nie używaj lasera w pobliżu dzieci i nie
pozwalaj im się nim bawić. Grozi to
poważnym uszkodzeniem oczu.
• Nie zdejmuj ani nie modyfikuj żadnych
tabliczek ostrzegawczych. Przy zdjętych
tabliczkach ostrzegawczych użytkownik lub
inne osoby mogą się przypadkowo wystawić
na działanie promieniowania laserowego.
• Ustaw laser na płaskiej powierzchni.
Upadek lasera grozi uszkodzeniem przyrządu
lub doznaniem poważnego urazu ciała.
• Zakładaj odpowiednią odzież ochronną.
Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii. Zwiąż
długie włosy. Włosy, odzież i rękawice
trzymaj z dala od ruchomych elementów.
Luźna odzież, biżuteria lub długie włosy mogą
zostać pochwycone przez ruchome elementy
urządzenia. Takie ruchome elementy znajdują
się zwykle pod szczelinami wentylacyjnymi
i dlatego także od nich należy się trzymać
z daleka.
OSTRZEŻENIE: Wykonywanie
jakichkolwiek regulacji lub operacji
nieopisanych w tej instrukcji grozi
uwolnieniem promieniowania
laserowego, co może być
niebezpieczne dla znajdujących się
w pobliżu osób.
OSTRZEŻENIE: NIE DEMONTUJ
PIONU LASEROWEGO. W jego
wnętrzu nie ma żadnych elementów
podlegających konserwacji przez
użytkownika. Demontaż lasera
powoduje utratę wszelkich praw
z tytułu gwarancji. Nie dokonuj
żadnych przeróbek lasera. Wszelkie
przeróbki mogą doprowadzić
do uwolnienia promieniowania
laserowego, co jest niebezpieczne dla
znajdujących się w pobliżu osób.
6
Dodatkowe przepisy bezpieczeństwa pracy
laserów
• Laser ten odpowiada klasie 2 według normy
EN 60825-1:2007. Nie wymieniaj diody
laserowej na diodę innego rodzaju. Naprawę
uszkodzonego lasera zleć właściwemu
warsztatowi serwisowemu.
• Lasera używaj wyłącznie do rzutowania linii
laserowych. Spojrzenie w promień emitowany
przez laser klasy 2 nie jest szkodliwe, jeżeli
nie trwa dłużej niż 0,25 s. Odruch zamykania
powiek na ogół stanowi wystarczającą
ochronę. Przy odległościach powyżej 1 m
laser odpowiada klasie 1, co oznacza, że jest
całkowicie bezpieczny.
• Nigdy nie patrz umyślnie bezpośrednio
w promień laserowy.
• Nie używaj żadnych przyrządów optycznych
do obserwowania promieniowania laserowego.
• Nie stawiaj przyrządu w takim miejscu,
w którym promień laserowy jest emitowany na
wysokości głowy przechodzących osób.
• Pilnuj, by lasera nie dotykały dzieci.
• W ekstremalnych warunkach zastosowania
z baterii może wyciekać elektrolit. W razie
zauważenia cieczy na obudowie baterii:
- Ostrożnie zetrzyj szmatą ciecz z baterii.
Uważaj, by ciecz nie zetknęła się ze skórą
ani z oczami. Nie połykaj baterii.
- Gdyby jednak elektrolit zetknął się ze skórą
lub z oczami, przepłucz je czystą, bieżącą
wodą przez przynajmniej 10 minut. Zgłoś
się do lekarza.
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo
pożaru! Uważaj, by jakieś metalowe
przedmioty nie zwarły biegunów baterii.
Pozostałe zagrożenia
Z tym urządzeniem są związane następujące
zagrożenia:
– uszkodzenie oczu na skutek spojrzenia
w promień laserowy.
Naklejki na czujniku laserowym
Naklejki na czujniku zawierają następujące
piktogramy:
• Przechowuj baterie poza zasięgiem
dzieci.
• Gdy pion laserowy ma nie być
używany przez kilka miesięcy, wyjmij
z niego baterie.
Baterie (rys. B)
TYP BATERII
Przed użyciem dokładnie przeczytaj
instrukcję obsługi
Ostrzeżenie przed promieniowaniem
laserowym
Nie patrz w promień laserowy
Obudowa bryzgoszczelna
UMIEJSCOWIENIE KODU DATY
Kod daty, który zawiera również rok produkcji,
wydrukowano wewnątrz kieszeni baterii.
Przykład:
2010 XX XX
Rok produkcji
Ważne wskazówki bezpieczeństwa pracy baterii
OSTRZEŻENIE: Baterie mogą
eksplodować lub wyciec, co grozi
doznaniem urazu lub pożarem. By
zmniejszyć ryzyko tego zagrożenia:
• Przestrzegaj wszystkich wskazówek
i ostrzeżeń zamieszczonych na
baterii i opakowaniu.
• Przy wkładaniu baterii zawsze
zwracaj uwagę na właściwą
polaryzację („+” i „-”) podaną na
baterii i przyrządzie.
• Nie zwieraj biegunów baterii.
• Nie ładuj baterii.
• Nie mieszaj ze sobą starych
i nowych baterii. Wymieniaj naraz
wszystkie baterie na nowe tej samej
marki i tego samego typu.
• Zużyte baterie natychmiast
wyjmuj i utylizuj je zgodnie
z obowiązującymi przepisami
o ochronie środowiska.
Czujnik laserowy DW082 jest zasilany czterema
bateriami LR6 (AA).
Kontrola zakresu dostawy
Opakowanie zawiera następujące elementy:
1 czujnik laserowy
4 baterie
1 kuferek (tylko do modeli K)
1 instrukcja obsługi
• Sprawdź, czy przyrząd i jego akcesoria nie
uległy uszkodzeniu podczas transportu.
• Przed uruchomieniem przyrządu dokładnie
przeczytaj instrukcję obsługi.
Opis (rys. A)
OSTRZEŻENIE: Nigdy nie dokonuj
żadnych przeróbek w przyrządzie,
gdyż może to doprowadzić do szkód
rzeczowych i osobowych.
1 Wyłącznik
2 Wskaźnik zasilania
3 Źrenica wyjściowa lasera (promień laserowy
skierowany do góry)
4 Źrenica wyjściowa lasera (promień laserowy
skierowany do dołu)
5 Kieszeń baterii
ZASTOSOWANIE ZGODNE
Z PRZEZNACZENIEM
Czujnik laserowy DW082(K) jest przeznaczony
do rzutowania laserowych plamek świetlnych
jako pomoc przy profesjonalnych pomiarach.
Przyrząd ten można wykorzystywać do pionowania
w zamkniętych pomieszczeniach i na wolnym
powietrzu.
NIE UŻYWAJ lasera w wilgotnym otoczeniu ani
w pobliżu palnych cieczy lub gazów.
Laser ten służy do zastosowań profesjonalnych.
NIE POZWÓL, by bawiły się nim dzieci.
Niedoświadczone osoby mogą go używać tylko
pod nadzorem.
• Nie wrzucaj baterii do ognia.
7
MONTAŻ I REGULACJA
OSTRZEŻENIE! Nie używaj lasera
w takim miejscu, w którym ktoś
mógłby umyślnie lub nieumyślnie
spojrzeć w promień laserowy. Grozi
to poważnym uszkodzeniem oczu.
Rozpakowanie
DOSTOSOWANIE NAKLEJEK
OSTRZEGAWCZYCH
Ostrzeżenia na naklejce przyrządu muszą być
podane w języku ojczystym użytkownika. Z tego
powodu do zakresu dostawy lasera należy arkusz
z samoprzylepnymi naklejkami.
OSTRZEŻENIE: Sprawdź, czy
ostrzeżenia na tabliczce są napisane
w języku ojczystym użytkownika.
Ostrzeżenia te muszą zawierać następujące
informacje:
PROMIENIOWANIE LASEROWE!
NIE PATRZ W PROMIEŃ!
LASER KLASY 3R!
• Gdy ostrzeżenia są podane w obcym języku:
–
Ściągnij odpowiednią naklejkę
z arkusza.
–
Ostrożnie przyłóż nową naklejkę do
dotychczasowej naklejki w obcym
języku.
–
Dociśnij naklejkę na swoim miejscu.
Wymiana baterii (rys. B)
W laserze zastosowano baterie typu LR6 (AA).
• Otwórz pokrywę kieszeni baterii (5).
• Wymień baterie (6). Umieść nowe baterie
w pozycji pokazanej na rysunku.
• Zamknij pokrywę kieszeni baterii.
OSTRZEŻENIE: Zawsze wymieniaj
komplet baterii. Nie stosuj starych
baterii razem z nowymi. Najlepsze są
baterie alkaliczne.
Wskaźnik ładunku baterii (rys. B)
Przyrząd zawiera wskaźnik ładunku baterii (7)
usytuowany na konsoli operatorskiej. Wskaźnik
ten świeci się przy załączonym przyrządzie.
Gdy wskaźnik miga, to znaczy że baterie trzeba
wymienić i przyrząd automatycznie się wyłącza.
• Wyłącz przyrząd i wyjmij baterie, gdy tylko
wskaźnik zacznie migać.
8
Ustawienie przyrządu (rys. C)
Przyrząd zawiera magnesy (8), za pomocą których
można go przytwierdzić do dźwigara stalowego.
• Umieść przyrząd na względnie płaskiej i gładkiej
powierzchni.
• Wyreguluj przyrząd odpowiednio do pomiarów
w pionie.
Regulacja przyrządu (rys C)
• Załącz przyrząd. Przyrząd jest prawidłowo
wypionowany, gdy promienie laserowe świecą
się nieprzerwanie.
• Gdy promienie laserowe zaczynają migać,
to znaczy że przyrząd jest odchylony od
pionu bardziej, niż wynosi jego zakres
samopoziomowania, to znaczy 4°.
Wyłącz przyrząd, ustaw go w zakresie
samopoziomowania i ponownie załącz.
Nakierowywanie plamki świetlnej (rys. C)
• Plamkę świetlną nakieruj na zaznaczony
punkt, w razie potrzeby przesuwając przyrząd
w odpowiednim kierunku.
ZASTOSOWANIE
Instrukcja obsługi
OSTRZEŻENIE: Zawsze przestrzegaj
obowiązujących przepisów,
a zwłaszcza bezpieczeństwa.
• Zawsze zaznaczaj środek plamki świetlnej.
• Zapewnij stabilne ustawienie przyrządu.
• Silne wahania temperatury mogą spowodować
przesunięcie się wewnętrznych elementów
i w konsekwencji pogorszyć dokładność
przyrządu. Gdy przyrząd jest wykorzystywany
w takich warunkach, regularnie sprawdzaj jego
dokładność.
• Chociaż przyrząd automatycznie koryguje
niewielkie niedokładności poziomowania,
w razie uderzenia może zajść konieczność
ponownego ustawienia lub kalibracji.
• W razie upadku przyrządu oddaj go do
specjalistycznego warsztatu, by wykalibrować
głowicę laserową.
Załączanie i wyłączanie (rys. D)
• By załączyć przyrząd, naciśnij wyłącznik (1).
• By wyłączyć przyrząd, ponownie naciśnij
wyłącznik (1).
Przenoszenie zaznaczonej pozycji
Przyrząd wytwarza dwa promienie laserowe
w przeciwnych kierunkach, które umożliwiają
przenoszenie zaznaczonej pozycji.
• Skorzystaj z jednego promienia laserowego, by
namierzyć zaznaczoną pozycję i przenieś ją za
pomocą drugiego promienia laserowego.
Dostępne akcesoria
Więcej informacji na temat dostępnych akcesoriów
możesz uzyskać od swojego dilera.
KONSERWACJA
Przyrządy firmy DEWALT odznaczają się dużą
trwałością i prawie nie wymagają konserwacji.
Jednak warunkiem ciągłej, bezawaryjnej pracy jest
ich regularne czyszczenie.
Kalibracja na miejscu
By mieć pewność wiarygodnych wyników,
kalibracja na miejscu musi być przeprowadzona
starannie i dokładnie. W razie stwierdzenia
nadmiernego błędu oddaj przyrząd do
specjalistycznego warsztatu w celu naprawy.
OSTRZEŻENIE: Głowicę laserową
oddawaj do kalibracji tylko
w specjalistycznym warsztacie.
Kontrola błędu
• Ustaw przyrząd na podłoże w pomieszczeniu
o wysokości przynajmniej 15 m.
• Zaznacz punkt na podłodze.
• Załącz przyrząd i nakieruj dolny promień
laserowy na znak wykonany na podłodze.
• Zaznacz środek laserowej plamki świetlnej na
suficie.
• Wyłącz przyrząd i obróć go o 180°.
• Załącz przyrząd, naprowadź promień laserowy
na znak na podłodze i jeszcze raz zaznacz
środek plamki świetlnej na suficie. Wyłącz
przyrząd.
• Zmierz różnicę między znakami na suficie.
• Gdy różnica między znakami wynosi 6 mm lub
mniej, to znaczy że przyrząd jest prawidłowo
wykalibrowany.
• Gdy różnica między znakami przekracza 6 mm,
przyrząd trzeba wykalibrować.
• Regularnie przecieraj obudowę miękką szmatą.
• W razie potrzeby oczyść soczewkę miękką
szmatką lub wacikiem zwilżonym alkoholem.
Nie używaj żadnych innych środków
czyszczących.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Wyrobu
tego nie wolno wyrzucać do normalnych
śmieci z gospodarstw domowych.
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony
zastąpić wyrób DEWALT nowym sprzętem lub nie
będziesz go już potrzebować, nie wyrzucaj go do
śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie oddaj
do specjalistycznego zakładu utylizacji odpadów.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych
wyrobów i opakowań niektóre materiały
mogą być odzyskane i ponownie
wykorzystane. W ten sposób chroni się
środowisko naturalne i zmniejsza popyt
na surowce.
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli wymagają
one oddawania zużytych elektrycznych urządzeń
powszechnego użytku do specjalnych punktów
zbiorczych lub zobowiązują sprzedawców do
przyjmowania ich przy zakupie nowego wyrobu.
Firma DEWALT chętnie przyjmuje stare,
wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje
je zgodnie z obowiązującymi przepisami. By
skorzystać z tej usługi, oddaj zużyty sprzęt do
autoryzowanego warsztatu naprawczego, który
prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.
W instrukcji tej zamieszczono adresy
przedstawicielstw handlowych firmy DEWALT, które
udzielają informacji o warsztatach serwisowych.
Ich listę znajdziesz także w Internecie pod
adresem: www.2helpU.com.
Baterie
• Przy wyrzucaniu baterii pamiętaj o ochronie
środowiska. W celu zawrócenia do obiegu
i usunięcia w sposób niezagrażający
środowisku oddaj baterie do komunalnego
zakładu utylizacji odpadów.
Czyszczenie
• Przed rozpoczęciem czyszczenia przyrządu
wyjmij z niego baterie.
9
DEWALT
WARUNKI GWARANCJI:
Firma DEWALT jest pewna jakości swoich produktów
i oferuje dla nich doskonałą gwarancję. Niniejsze
warunki gwarancji nie pomniejszają praw klienta
wynikających z polskich regulacji ustawowych lecz są
ich uzupełnieniem. Gwarancja jest ważna na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej.
D EWALT gwarantuje sprawne działanie produktu
w przypadku postępowania zgodnego z warunkami
techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji
obsługi.
Niniejszą gwarancją nie jest objęte dodatkowe wyposażenie, jeżeli nie została do niego dołączona oddzielna
karta gwarancyjna oraz elementy wyrobu podlegające
naturalnemu zużyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami
materiałowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu
przez Klienta w Centralnym Serwisie Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży taką,
jak w karcie gwarancyjnej lub kopii faktury.
3.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych
części) w okresie 12 miesięcy od daty zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi być:
dostarczony bezpośrednio do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego wraz z poprawnie wypełnioną
Kartą Gwarancyjną i ważnym paragonem zakupu
(lub kopią faktury) oraz szczegółowym opisem
uszkodzenia, lub
przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
za pośrednictwem punktu sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi powyżej.
b)
5.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty związane
z zapewnieniem bezpiecznego opakowania,
ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient.
W przypadku odrzucenia roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca nadania
na koszt adresata.
6.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu przez
Centralny Serwis Gwarancyjny;
b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może być wydłużony o czas niezbędny do importu niezbędnych
części zamiennych.
zst00144421 - 06-01-2011
10
7.
a)
b)
Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na piśmie,
że usunięcie wady jest niemożliwe;
produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie bez
dokonywania naprawy.
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może być
wydany nowy produkt o nie gorszych parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane
niewłaściwym użytkowaniem lub używaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją
obsługi lub przepisami bezpieczeństwa;
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które prowadzi do
uszkodzeń silnika, przekładni lub innych elementów a także stosowaniem osprzętu innego niż
zalecany przez DEWALT;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane
nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych klęsk
żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zużycia w eksploatacji czy też
innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub były
przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia
oraz elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe,
które sprzedały produkt, nie udzielają upoważnień ani gwarancji innych niż określone w karcie
gwarancyjnej. W szczególności nie obejmują
prawa klienta do domagania się zwrotu utraconych
zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, faks: (22) 862-08-09
DW082K
CYFROWY CZUJNIK LASERWY 1
©
11
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
08/10
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising