KS480PE | Black&Decker KS480PE JIGSAW instruction manual

www.blackanddecker.eu
3
2
1
9
8
4
5
6
7
Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
504999-56 SK
KS480PE
10
12
7
14
15
11
A
C
B
13
6
2
SLOVENČINA
Prívodný kábel držte mimo dosahu
tepelných zdrojov, oleja, ostrých hrán
alebo pohyblivých častí. Poškodené
alebo spletené káble zvyšujú riziko úrazu
elektrickým prúdom.
e. Pri práci s náradím vonku používajte
predlžovacie káble určené na vonkajšie
použitie. Použitie kábla na vonkajšie
použitie znižuje riziko úrazu elektrickým
prúdom.
Použitie výrobku
Vaša priamočiara píla Black & Decker je
určená na rezanie dreva, plastov, keramických
materiálov a plechov. Tento výrobok je určený
len na spotrebiteľské použitie.
Bezpečnostné predpisy
Pozor! Prečítajte si všetky pokyny uvedené
v tomto návode. Nedodržanie nižšie uvedených
pokynov môže mať za následok úraz elektrickým
prúdom, vznik požiaru alebo vážne poranenie.
Označenie elektrické náradie vo všetkých nižšie
uvedených upozorneniach odkazuje na vaše
náradie napájané zo siete (obsahuje napájací
prívodný kábel) alebo náradie napájané
batériami (bez napájacieho kábla).
USCHOVAJTE TIETO POKYNY.
3. Bezpečnosť osôb
a. Pri používaní elektrického náradia
zostaňte pozorní, stále sledujte, čo
robíte. Pracujte s rozvahou. S náradím
nepracujte pokiaľ ste unavení alebo
pokiaľ ste pod vplyvom omamných
látok, alkoholu alebo liekov. Chvíľková
nepozornosť pri práci s týmto náradím
môže privodiť vážne zranenie.
b. Používajte prostriedky na ochranu
bezpečnosti.Vždy používajte ochranu
zraku. Bezpečnostné vybavenie ako sú
respirátor, nekĺzavá bezpečnostná obuv,
pevná prilba alebo ochrana sluchu, použité
v zodpovedajúcich podmienkach, znižujú
riziko vzniku úrazu.
c. Zabráňte náhodnému zapnutiu.Pred
tým, ako náradie pripojíte do elektrickej
zásuvky zabezpečte, aby bol hlavný
vypínač vo vypnutej polohe. Prenášanie
elektrického náradia s prstom na hlavnom
spínači alebo pripojenie napájacieho
kábla náradia k sieti, ak je hlavný vypínač
v polohe zapnuté zvyšuje riziko nehody.
d. Pred zapnutím náradia odpracte
z pracovného priestoru nastavovacie
kľúče. Ponechané kľúče môžu byť
zachytené rotujúcimi časťami náradia
a môžu spôsobiť úraz.
e. Neprekážajte sami sebe. Pri práci
vždy udržujte vhodný a pevný postoj.
To umožní lepšiu ovládateľnosť náradia
v neočakávaných situáciách.
f. Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný
odev alebo šperky. Dbajte na to, aby sa
Vaše vlasy, odev a rukavice nedostali do
kontaktu s pohyblivými časťami. Voľný
odev, šperky alebo dlhé vlasy môžu byť
pohyblivými dielmi zachytené.
g. Pokiaľ je zariadenie vybavené adaptérom
na pripojenie zariadení na zachytávanie
prachu, zaistite jeho správne pripojenie
a riadne fungovanie. Použitie týchto
1. Pracovný priestor
a. Pracovný priestor udržujte v čistote
a dobre osvetlený. Neporiadok na
pracovnom stole a nedostatok svetla v jeho
okolí môže viesť k spôsobeniu nehody.
b. Nepracuje s elektrickým náradím vo
výbušnom prostredí, ako je prostredie
s horľavými kvapalinami, plynmi alebo
s výbušným prachom. Náradie je zdrojom
iskrenia, ktoré môže zapáliť prach alebo
výpary.
c. Pri práci s elektrickým náradím držte
deti a okolité osoby z jeho dosahu.
Rozptyľovanie môže spôsobiť stratu
kontroly nad náradím.
2. Elektrická bezpečnosť
a. Zástrčka prívodného kábla náradia musí
zodpovedať zásuvke. Nikdy akýmkoľvek
spôsobom zástrčku neupravujte. Pri
náradí, ktoré je chránené uzemnením
nepoužívajte akékoľvek redukcie
zástrčiek. Neupravované zástrčky
a zodpovedajúce zásuvky znižujú riziko
vzniku úrazu elektrickým prúdom.
b. Nedotýkajte sa uzemnených povrchov,
ako sú napr. potrubia, radiátory, sporáky
a chladničky. Ak dôjde k uzemneniu
Vášho tela, vzrastá riziko úrazu elektrickým
prúdom.
c. Náradie nevystavujte dažďu ani vlhkému
prostrediu. Pokiaľ do náradia vnikne voda,
zvýši sa riziko úrazu elektrickým prúdom.
d. S prívodným káblom zaobchádzajte
opatrne. Nepoužívajte prívodný kábel
na prenášanie náradia, ťahanie alebo
vyťahovanie zástrčky zo zásuvky.
3
zariadení môže znížiť nebezpečenstvo
týkajúce sa prachu.
Elektrická bezpečnosť
Toto náradie je chránené dvojitou
izoláciou; preto nie je nutné použitie
zemniaceho vodiča. Vždy skontrolujte,
či zdroj napätia zodpovedá napätiu na
výkonovom štítku.
4. Použitie elektrického náradia a jeho
údržba
a. Na náradie príliš netlačte. Používajte
správny typ náradia pre vašu prácu. Pri
použití správneho typu náradia bude práca
vykonaná lepšie a bezpečnejšie.
b. Pokiaľ nejde hlavný vypínač náradia
zapnúť a vypnúť, s náradím nepracujte.
Akékoľvek náradie s nefunkčným hlavným
vypínačom je nebezpečné a musí byť
opravené.
c. P r e d n a s t a v o v a n í m , v ý m e n o u
príslušenstva, alebo pred uskladnením
náradia vytiahnite zástrčku prívodného
kábla zo zásuvky zdroja napätia. Tieto
preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú
riziko náhodného spustenia náradia.
d. Pokiaľ náradie nepoužívate, uložte ho
mimo dosahu detí a zabráňte osobám
neoboznámeným s obsluhou náradia
alebo s týmto návodom, aby s náradím
pracovali. Výkonné náradie je v rukách
nekvalifikovanej obsluhy nebezpečné.
e. Údržba náradia. Skontrolujte, či na
náradí nie sú vychýlené alebo rozpojené
pohyblivé časti, zlomené dielce alebo
akékoľvek iné poruchy, ktoré môžu
mať vplyv na jeho správny chod. Pokiaľ
je náradie poškodené, nechajte ho
opraviť. Veľa nehôd býva spôsobených
nedostatočnou údržbou náradia.
f. Rezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Riadne udržiavané rezné nástroje s ostrými
reznými čepeľmi sa menej zanášajú
a lepšie sa ovládajú.
g. Náradie, príslušenstvo a nástavce
používajte podľa týchto pokynov
a spôsobom, ktorý je určený pre daný typ
náradia. Berte do úvahy aj prevádzkové
podmienky a prácu, ktorú je nutné
vykonať. Použitie náradia na iné účely, než
na aké je určené, môže byť nebezpečné.
Ďalšie bezpečnostné pokyny týkajúce sa
priamočiarych píl
• Pozor! Pobyt v prašnom prostredí
a vdýchnutie prachu pri rezaní môže
ohroziť zdravie obsluhy náradia a okolo
stojacich osôb. Používajte masku proti
prachu určenú špeciálne na ochranu pred
toxickým prachom a podobnými splodinami
a zaistite, aby boli takto chránené všetky
osoby nachádzajúce sa alebo vstupujúce
do pracovného priestoru.
Popis
Toto náradie je vybavené niektorými alebo
všetkými nasledujúcimi prvkami.
1. Hlavný vypínač
2. Zaisťovacie tlačidlo
3. Regulátor plynule nastaviteľných otáčok
4. Ochranný kryt proti prachu
5. Vodiaci valec pílového listu
6. Pätka píly
7. Volič kyvadlového pohybu
8. Otvor na odvod pilín
9. Kľúč na skrutky s hlavou s vnútorným
šesťhranom
Montáž
Pozor! Pred prevádzaním akejkoľvek
z nasledujúcich operácií sa uistite, či je náradie
vypnuté, či je odpojený napájací kábel zo
zásuvky a či sa už nepohybuje pílový list.
Montáž pílového listu (obr. A)
• Odnímte ochranný kryt proti prachu (4).
• Pomocou dodaného kľúča pre skrutky
s hlavou s vnútorným šesťhranom uvoľnite
skrutku (10).
• Pílový list (11) uchopte podľa obrázku,
ozubením smerom dopredu.
• Zasuňte upínaciu stopku pílového listu čo
najďalej do držiaka pílového listu (12).
• Pritiahnite skrutku (10).
5. Opravy
a. Opravy by mali byť vykonávané
kvalifikovanými servisnými mechanikmi
s použitím originálnych náhradných
dielov. Tým zaistíte bezpečnú prevádzku
náradia.
Pripojenie vysávača k náradiu (obr. B)
Na pripojenie vysávača alebo odsávača
prachu k náradiu musí byť použitý adaptér.
Tento adaptér si môžete zakúpiť u najbližšieho
značkového predajcu Black & Decker.
4
•
•
•
Zasuňte adaptér (14) do otvoru (8).
Pripojte k adaptéru hadicu vysávača (15).
Uistite sa, či je na náradí nasadený
ochranný kryt proti prachu (4).
•
Použitie
Pozor! Nechajte náradie pracovať jeho vlastným
tempom. Zamedzte preťažovaniu náradia.
zaisťovacieho tlačidla (2) a uvoľnením
hlavného spínača.
Ak chcete náradie vypnúť, uvoľnite hlavný
spínač. Ak chcete vypnúť náradie, ktoré
pracuje v režime nepretržitého chodu,
stlačte znovu hlavný vypínač a uvoľnite
ho.
Rady na optimálne použitie prístroja
Rezanie vrstvených materiálov
Keďže lišta píly zaberá pri pohybe nahor, môžu
sa na povrchu v blízkosti pätky objaviť piliny.
• Používajte pílové listy s jemnými zubami.
• Prevádzajte rezanie zo zadnej strany
obrobku.
• Ak chcete obmedziť štiepenie materiálu,
zovrite obrobok z oboch strán pomocou
kúsku dreva alebo sololitu a režte cez celú
túto zostavu.
Nastavenie pätky píly pri prevádzaní
šikmých rezov (obr. C)
Pätku píly je možné nakloniť vľavo či vpravo
až o 45°.
• Uvoľnite skrutky (13).
• Pritiahnite pätku píly (6) smerom dopredu,
nastavte ju do požadovaného uhlu a potom
ju zatlačte späť na svoje miesto. Uhol je
možné skontrolovať pomocou stupnice
alebo uhlomera.
• Uistite sa, či je správne nastavený vodiaci
valec pílového listu.
• Pritiahnite skrutky (13).
Rezanie kovu
• Pamätajte si, že rezanie kovu trvá omnoho
dlhšie ako rezanie dreva.
• Používajte pílový list vhodný na rezanie
kovu.
• Pri rezaní tenkých plechov pripevnite
k spodnej strane obrobku kúsok dreva
a režte cez celú túto zostavu.
• Naneste na predpokladanú čiaru rezu
olejový film.
Zarovnanie pätky píly pri prevádzaní
rovných rezov:
• Uvoľnite skrutky (13).
• Pritiahnite pätku píly smerom dopredu
a nastavte ju do uhla približne 0°.
• Uistite sa, či je správne nastavený vodiaci
valec pílového listu.
• Zatlačte pätku píly dozadu a pritiahnite
skrutky (13).
• Kontrolu nastavenia preveďte pomocou
uhlomera.
Príslušenstvo
Výkon Vášho náradia závisí od použitého
príslušenstva. Spoločnosť Black & Decker
a spoločnosť Piranha konštruuje príslušenstvo
na vysokej kvalitatívnej úrovni a je navrhnuté
tak, aby zvýšilo výkonnosť Vášho náradia. Ak
budete používať toto príslušenstvo, dosiahnete
s Vaším náradím najlepšie pracovné výsledky.
Nastavenie sklonu píly
• Nastavte volič sklonu (7) do požadovanej
polohy.
- Poloha 0: pre prácu s laminátom
a tabuľovým plechom
- Poloha 1: pre prácu s preglejkou, kovom
a hliníkom
- Poloha 2: pre prácu s mäkkým drevom a PVC
Údržba
Vaše náradie Black & Decker bolo skonštruované
tak, aby pracovalo čo najdlhšie s minimálnymi
nárokmi na údržbu. Dlhodobá bezproblémová
funkcia náradia závisí od jeho riadnej údržby
a pravidelného čistenia.
• Vetracie otvory čistite pravidelne čistým
a suchým maliarskym štetcom.
• Na čistenie náradia používajte iba mydlový
roztok a navlhčenú handričku. Zabráňte
vniknutiu akejkoľvek kvapaliny do útrob
zariadenia a nikdy neponárajte akúkoľvek
časť zariadenia do kvapaliny.
• Občas kvapnite kvapku oleja na os
vodiaceho valca pílového listu.
Regulácia otáčok
• Nastavte regulátor otáčok (3) do polohy,
ktorá bude zodpovedať požadovaným
otáčkam. Vysokú rýchlosť používajte pri
rezaní dreva, strednú rýchlosť pri rezaní
hliníka a PVC a nízku rýchlosť na rezanie
kovov okrem hliníka.
Zapnutie a vypnutie
• Ak chcete náradie zapnúť, stisnite hlavný
spínač (1).
• Nepretržitý chod zaistíte stisnutím
5
Ochrana životného prostredia
Prehlásenie o zhode
Triedenie odpadu. Tento výrobok
nesmie byť likvidovaný spolu s bežným
komunálnym odpadom.
KS480PE
Spoločnosť Black & Decker prehlasuje, že tento
výrobok zodpovedá nasledujúcim normám:
98/37/EEC, 89/336/EEC, EN 60745, EN 55014,
EN 61000
Ak nebudete náradie Black & Decker ďalej
používať alebo ak chcete náradie nahradiť
novým, nelikvidujte toto náradie v bežnom
komunálnom odpadu. Odovzdajte výrobok do
miestnej zberne triedeného odpadu.
90,1 dB(A)
LpA (akustický tlak)
LWA (akustický výkon)
101 dB(A)
vibrácie prenášané na obsluhu
7,57 m/s2
KpA (nepresnosť akustického tlaku)
3 dB(A)
KWA (nepresnosť akustického výkonu) 3 dB(A)
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné
použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu
surovín.
Kevin Hewitt
Technický a vývojový riaditeľ
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, Veľká Británia
1-5-2004
Miestne predpisy môžu upravovať spôsob
likvidácie domácich elektrických spotrebičov
v miestnych zberniach alebo v mieste nákupu
výrobku.
Po ukončení životnosti výrobkov Black & Decker
poskytuje spoločnosť Black & Decker možnost
recyklácie týchto výrobkov. Ak chcete využiť
túto službu, dopravte prosím Vaše nepotrebné
výrobky do značkového servisu, kde na vlastné
náklady zaistia ich recykláciu a ekologické
spracovanie.
Adresu najbližšieho značkového servisu nájdete
u svojho značkového predajcu Black & Decker
na adrese, ktorá je uvedená v tomto návode.
Prehľad autorizovaných servisov Black & Decker
a rovnako ďalšie informácie týkajúce sa nášho
popredajného servisu môžete nájsť tiež na
internetovej adrese: www.2helpU.com
Technické údaje
KS480PE
Príkon
Počet zdvihov
(bez záťaže)
Max. hĺbka rezu
Hmotnosť
W
min-1
Drevo mm
Oceľ mm
Hliník mm
kg
480
800 - 3 100
55
3
8
2
6
vymenené náhradné diely ďalšiu servisnú
záručnú dobu v trvaní 6 mesiacov.
Politika služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom
je náš najvyšší cieľ.
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, pílové kotúče,
hobľovacie nože, brúsne kotúče, pílové listy,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo
prístroja poškodené opotrebovaním.
Kedykoľvek budete potrebovať radu či pomoc,
obráťte sa s dôverou na náš najbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na najvyššej úrovni.
Toto náradie nie je vhodné pre profesionálne
použitie.
Záruka Black & Decker 2 roky
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto kvalitného
výrobku Black&Decker.
Black & Decker
Náš záväzok ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme
tiež naše služby zákazníkom.
Stará Vajnorská cesta 8
Preto ponúkame záručnú dobu ďaleko
presahujúcu minimálne požiadavky vyplývajúce
zo zákona.
Slovenská republika
Tel.:
+421 2 446 38 121, 3
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 2 ročnú záruku istoty. Ak sa objavia
akékoľvek materiálové, alebo výrobné chyby
v priebehu 24 mesiacov od zakúpenia prístroja,
ručíme za ich bezplatné odstránenie, prípadne,
podľa nášho uváženia, bezplatnú výmenu
prístroja za nasledujúcich podmienok:
Fax:
+421 2 446 38 122
•
Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom Black & Decker a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených
servisných stredísk Black & Decker, ktoré
sú autorizované na vykonávanie záručných
opráv.
•
Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými
zariadeniami a príslušenstvom BBW či
Piranha, ktoré je vyslovene odporúčané
ako vhodné na použitie spolu s prístrojom
Black & Decker.
•
Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
•
Prístroj nevykazuje žiadne príčiny
poškodenia spôsobené opotrebovaním.
831 04 Bratislava 3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
02/2007
Naviac servis Black & Decker poskytuje na
všetky vykonávané prevedené opravy a
zst00043973 - 14-05-2007
7
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
8
KS480PE - - - - A
JIGSAW 1
©
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising