D26453 | DeWalt D26453 RANDOM ORBIT SANDER instruction manual

359202-37 BG
Превод на оригиналните инструкции
D26453
Фигура 1
l
b
a
c
d
Фигура 2
e
d
2
Фигура 3
h
g
f
i
c
Фигура 4
k
d
j
3
Фигура 5
l
4
МАШИНА ЗА РЪЧНО ШЛИФОВАНЕ
D26453
Честито!
Вие избрахте инструмент на DEWALT.
Дългогодишният опит, задълбоченото
разработване на продукти и иновации прави
DEWALT един от най-надеждните партньори
за потребителите на професионални
електроинструменти.
Технически данни
Волтаж
Тип
Входяща мощност
Диаметър на подложката
Орбити
Орбита ø
Тегло
VDC
W
мм
мин-1
мм
кг
LPA (звуково налягане)
dB(A)
KPA (колебание в звуковото налягане) dB(A)
LWA (звукова мощност)
dB(A)
KWA (колебание в звуковата мощност) dB(A)
D26453
230
1
280
125
7000–12000
2,4
1,6
82
3
92
4
Обща сума на вибрациите (сума на векторите в трите
посоки), утвърдени според EN 60745:
Стойност на излъчваните вибрации ah
ah =
м/с²
Колебание K =
м/с²
< 2,5
1,5
Информацията за нивото на излъчваните
вибрации, дадени в този документ, са измерени
в съответствие със стандартизираните тестове,
даден в EN 60745 и може да бъде използвана
за сравнение на един инструмент с друг.
Тези данни могат да бъдат използвани за
предварителна оценка на излагането.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Декларираните нива на
излъчваните вибрации
представляват основните
приложения на инструмента. Все
пак, ако инструмента се използва
за различни приложения с различни
аксесоари или има лоша поддръжка,
излъчваните вибрации може да се
различават. Това може значително
да увеличи нивото на излъчване
през цялостния период на работа.
При оценката на нивото на
излъчваните вибрации трябва
да се вземат предвид броя на
изключванията на инструмента,
или времето, когато е бил
включен, но без да извършва
работа. Това може значително
да намали нивото на излъчване
в рамките на целия период на
работа.
Идентифицирайте
допълнителните мерки за
сигурност, за да се защити
оператора от ефектите на
вибрацията, като например:
поддръжка на инструментите
и аксесоарите, пазене на ръцете
топли, организация на режима на
работа.
Предпазители
Eвропа
230 V инструменти 10 Ампера, електрическа мрежа
Великобритания и Ирландия
230 V инструменти 13 Ампера, в контактите
Дефиниции: Насоки за
безопасност
Дефинициите по-долу описват нивото на
трудност за всяка сигнална дума. Моля,
прочетете ръководството и внимавайте за тези
символи.
ОПАСНОСТ: Указва неминуемо
опасна ситуация, която, ако не се
избегне, ще доведе до смърт или
сериозно нараняване.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Указва
потенциално опасна ситуация,
която, ако не се избегне, би могла
да доведе до смърт или сериозно
нараняване.
ВНИМАНИЕ: Указва потенциално
опасна ситуация, която, ако не се
избегне, може да доведе до смърт
или сериозно нараняване.
ВНИМАНИЕ: Показва практика,
която не е свързана с лични
наранявания и която, ако не
се избегне, може да доведе до
повреда на имущество.
5
Обозначава риск от токов удар.
Обозначава риск от пожар.
Декларация за съответствие
с изискванията на ЕС
ДИРЕКТИВА ЗА МАШИНИТЕ
D26453
DEWALT декларира, че тези продукти, описани
под “технически данни” са в съответствие с:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-3.
Tези продукти, също така, са съобразени
с Директива 2004/108/EC. За повече
информация, моля, свържете с DEWALT на
следния адрес или се обърнете към задната
страна на ръководството.
Долуподписаният е отговорен за компилацията
на техническия файл и прави тази декларация
от името на DEWALT.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Германия
29.07.2009
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от наранявания,
прочетете ръководството
с инструкции.
Общи предупреждения
за безопасна работа
с електроинструменти
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прочетете
всички предупреждения
и инструкции за
безопасност. Неспазването на
предупрежденията и указанията,
може да доведе до токов удар,
пожар и/или тежки травми.
6
СЪХРАНЕТЕ ВСИЧКИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
И ИНСТРУКЦИИ ЗА БЪДЕЩА СПРАВКА
Терминът "електроинструмент" във всички
предупреждения се отнася до захранвани
(със захранващ кабел) или работещи на
батерии (без захранващ кабел) електрически
инструменти.
1) БЕЗОПАСНОСТ НА РАБОТНОТО
ПРОСТРАНСТВО
a) Пазете работното пространство
чисто и добре осветено.
Безпорядъкът и недостатъчното
осветление могат да доведат до
трудова злополука.
б) Не използвайте
електроинструменти в експлозивна
среда, като например наличието
на запалителни течности, газове
или прах. Електроинструментите
произвеждат искри, които могат да
възпламенят праха или изпаренията.
в) Дръжте деца и странични лица
надалече, докато работите
с електроинструмента. Отвличане
на вниманието може да ви накара да
изгубите контрол.
2) ЕЛЕКТРИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ
a) Щепселите на електроинструмента
трябва да са подходящи за
използвания контакт. Никога,
по никакъв начин не променяйте
щепсела. Не използвайте
адаптери за щепсела със заземени
електрически инструменти.
Непроменените щепсели и контакти
намаляват риска от токов удар.
б) Избягвайте контакт на тялото
със заземени повърхности, като
например тръби, радиатори,
готварски печки и хладилници.
Съществува повишен риск от токов
удар, ако тялото ви е заземено.
в) Не излагайте
електроинструментите на дъжд
и мокри условия. Проникването на
вода в електроинструмента повишава
опасността от токов удар.
г) Не злоупотребявайте с кабела.
Никога не използвайте кабела за
носене, дърпане или изключване
на електроинструмента. Пазете
кабела далече от горещина, масло,
остри ръбове или движещи се части.
Повредените или оплетени кабели
увеличават риска от токов удар.
д)
е)
Когато работите
с електроинструмент на открито,
използвайте удължителен кабел,
удобен за използване на открито.
Използването на кабел, подходящ за
употреба на открито, намалява риска
от токов удар.
Ако не можете да избегнете
работата с електроинструмент
на влажно място, използвайте
захранване с дефектнотоковата
защита (ДТЗ), което на английски
е Residual Current Device (RCD).
Използването на ДТЗ намалява риска
от токов удар.
3) ЛИЧНА БЕЗОПАСНОСТ
a) Бъдете нащрек, внимавайте
какво правите и използвайте
разума си, когато работите
с електроинструмента. Не
използвайте електроинструмента,
когато сте изморени или сте под
влияние на наркотици, алкохол или
лекарства. Един миг разсеяност при
работа с електроинструмент може да
доведе до сериозни наранявания.
б) Използвайте лично защитно
оборудване. Винаги носете защита
за очите. Защитни средства като
дихателна маска, неплъзгащи се обувки
за безопасност, каска или защита
на слуха, използвани при подходящи
условия, ще намали трудовите
злополуки.
в) Предотвратяване на случайно
задействане. Преди да вземете
или носите инструмента
и преди да го свържете към
източника на захранване и/или
към батерийното устройство
се уверете, че превключвача е на
позиция "изключен". Носенето на
електроинструмент с пръста на
превключвача или стартирането
на електроинструменти, когато
превключвача е на позиция "включен",
може да доведе до трудова злополука.
г) Махнете всички регулиращи
или гаечни ключове преди да
включите електроинструмента.
Прикрепени към въртящи се части
на електроинструмента гаечни или
регулиращи ключове могат да доведат
до наранявания.
д) Не се протягайте прекалено.
Стойте стабилно на краката
си през цялото време. Това
позволява по-добър контрол над
електроинструмента в непредвидими
ситуации.
е) Обличайте се подходящо. Не носете
висящи дрехи или бижута. Пазете
косата си, дрехите си и ръкавиците
далече от движещите се части.
Висящи дрехи, бижута или дълга
коса могат да бъдат захванати
в движещите се части.
ж) Ако са предоставени устройства
за свързване на изпусканите
прашинки или приспособления за
събиране, уверете се, че са свързани
и използвани правилно. Използването
на тези средства може да намали
опасностите свързани с праха.
4) ИЗПОЛЗВАНЕ И ГРИЖА ЗА
ЕЛЕКТРОИНСТРУМЕНТИТЕ
a) Не използвайте насила
електроинструментите. Ползвайте
подходящ електроинструмент за
съответната работа. Подходящият
електроинструмент ще свърши
по-добре и по-безопасно работата, при
темпото, за което е създаден.
б) Не използвайте
електроинструмента,
ако превключвача не го
включва и изключва. Всеки
електроинструмент, който не може
да се контролира с превключвателя
е опасен и трябва да се поправи.
в) Изключете щепсела от
захранването и/или батерийния
комплект на електроинструмента
преди извършването на каквото и да
е регулиране, смяна на аксесоари
или съхраняване на уреда. Такива
предварителни мерки за безопасност
намаляват риска от нежелателно
задействане на електроинструмента.
г) Съхранявайте преносимите
електроинструменти извън досега
на деца и не позволявайте на
незапознати с електроинструмента
и тези инструкции други
хора да работят с него.
Електроинструментите са опасни
в ръцете на необучени потребители.
д) Поддържайте
електроинструментите.
Проверявайте за размествания
в свързванията на подвижните
звена, за счупване на части и всички
други условия, които могат да
повлияят на експлоатацията
7
на електроинструментите. При
повреда на електроинструмента,
задължително го поправете
преди да го използвате отново.
Много трудови злополуки са
причинени от лошо поддържани
електроинструменти.
е) Поддържайте режещите
инструменти винаги добре заточени
и чисти. Правилно поддържаните
режещи инструменти с остри
остриета по-трудно могат да се
огънат и по-лесно се контролират.
ж) Използвайте
електроинструментите,
допълнителните принадлежности
и инструменти в съответствие
с тези инструкции, като се вземат
предвид условията на труд
и вида на работа. Използването
на електроинструмента за работи,
различни от тези, за които
е предназначен, може да доведе до
опасни ситуации.
5) СЕРВИЗ
a) Сервизирането на вашия
електроинструмент трябва да се
извършва само от квалифицирано
лице, като се използват само
оригинални резервни части. Това ще
гарантира безопасната употреба на
уреда.
Допълнителни специфични
правила за безопасност за
шлифовъчни машини
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При контакт
с или при вдишване на прах,
произтичащ от шлифоване на
различни предмети, може да
застраши здравето на оператора
и стоящите наблизо лица. Носете
противопрахова маска, специално
предназначени за защита от
токсичен прах и дим и се уверете,
че присъстващите или влизащи
в работното място лица също са
защитени.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За
шлифоване на железни метали
използвайте този инструмент
в добре проветрена зона. Не
работете с инструмента
в близост до запалими течности,
газове или прах. Искрите или
горещите частици от шлифоване
8
или от изхвърлящите искри
моторни четки, могат да
подпалят запалими материали.
Шлифоване на боя
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Спазвайте
приложимите разпоредби относно
шлифоването на боя. Обръщайте
специално внимание на следното:
•
•
•
Когато е възможно, използвайте
вакуумно устройство за колектора на
прах.
С особено внимание шлифовайте боя,
която има възможност да е на оловна
основа:
– Не позволявайте на деца или
бременни жени да влизат
в работното помещение.
– Всички лица с достъп до мястото
на работа трябва да носят маска,
която е специално направена за
зашита срещу прах и изпарения от
оловна боя.
– Не яжте, не пийте и не пушете
в работното помещение.
Безопасно изхвърлете праховите
частици и всички други остатъци.
Допълнителни рискове
Въпреки прилагането на съответните правила
за безопасност и използването на уреди за
безопасност, някои допълнителни рискове не
могат да бъдат избегнати. Това са:
– Увреждане на слуха.
– Риск от лични наранявания, поради
летящи частици.
– Риск от изгаряния поради нагорещяване
на аксесоарите по време на работа.
– Риск от лично нараняване поради
продължителна употреба.
Маркировка върху
инструментите
На инструмента са показани следните
пиктограми:
Преди употреба прочетете
ръководството с инструкции.
ПОЗИЦИЯ НА КОДА С ДАТАТА (ФИГ. 1)
Кодът с датата (l), който включва, също така
годината на производство, е отпечатан на
корпуса.
Пример:
2010 XX XX
Година на производство
Съдържание на пакета
Съдържанието на пакета включва:
1 Машина за ръчно шлифоване
1 Торба за прах
1 Адаптер за прахоулавяне
1 Листове шкурка
1 Ръководство с инструкции
1 Подробен чертеж на съставните части
• Проверете за евентуална повреда
на инструмента, частите или
аксесоарите, появила се в резултат от
транспортирането.
• Вземете си време да прочетете
задълбочено и с разбиране това
ръководство преди започване на работа.
Описание (фиг. 1)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не
променяйте инструмента или
неговите части. Това може да
доведе до лични наранявания
и щети.
а. Превключвател за вкл./изкл.
b. Електронно управление на оборотите
c. Отвор за прахоотделяне
d. Подложка за шлифоване и полиране
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Вашата машина за шлифоване е създадена за
професионални задачи за шлифоване.
НЕ използвайте в мокри условия или при
наличието на запалими течности или газове.
Тези машини за шлифоване са професионални
електроинструменти.
НЕ допускайте контакт на деца с инструмента.
Необходим е надзор, когато този инструмент се
използва от неопитен оператор.
Електрическа безопасност
Електромоторът е създаден само за
един волтаж. Винаги проверявайте дали
захранващият кабел е в съответствие
с напрежението на табелката.
Вашият инструмент на DEWALT
е двойно изолиран в съответствие
с EN 60745; следователно не се
изисква заземителна жица.
Ако захранващият кабел е повреден, трябва да
се смени от специално подготвен кабел, който
можете да намерите в сервизите на DEWALT.
Замяна на щепсела (само за
Великобритания и Ирландия)
Ако трябва да се сложи нов щепсел:
• Изхвърлете безопасно стария щепсел.
• Свържете кафявата жица към живия
терминал в щепсела.
• Свържете синята жица към неутралния
терминал.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не трябва да
се прави свързване към заземения
терминал.
Следвайте инструкциите за монтаж, които
се предоставят с доброкачествените
щепсели. Препоръчителен предпазител: 13 A.
Използване на удължителен
кабел
Ако се изисква удължителен кабел, използвайте
одобрен такъв, който е подходящ за входящата
мощност на този инструмент (виж техническите
данни). Минималният размер на проводника
е 1 мм2; максималната дължина е 30 м.
При използване на кабели на макари, винаги
развивайте докрай кабела.
СГЛОБЯВАНЕ
И РЕГУЛИРАНЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от нараняване,
изключете уреда и го отделете
от захранващия източник
преди да поставяте или
сваляте аксесоари, преди да
регулирате или променяте
настройките, или когато
извършвате поправки. Уверете
се, че превключвача е на позиция
OFF "изключен". Едно нежелано
включване може да задейства
инструмента и да предизвика
наранявания.
9
Монтаж на шлифовъчните
дискове (фиг. 2)
Инструментът използва 5» (125 мм) дискове за
шлифоване с поставяне тип "велкро" с 8 дупки
за прахоотделяне.
1. Поставете инструмента на маса
с изправена подложка за шлифоване (d).
2. Поставете диска за шлифоване директно
отгоре на подложката за шлифоване.
3. Дръжте подложката за шлифоване (d)
с една ръка и подравнете дупките за
прахоотделяне (e).
4. Натиснете силно диска към подложката за
шлифоване.
Настройка на електронната
система за контрол на
скоростта (фиг. 1)
Скоростта е безстепенна и варира между 7000–
12000 мин-1, като използвате електронният
градуиран диск за контрол на скоростта (b).
Завъртете градуираният диск за контрол на
скоростта до необходимото ниво. Правилната
настройка, все пак, е въпрос на опит.
По принцип по-твърдите материали изискват
по-висока скорост.
Извличане на праха (фиг. 3)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Понеже при
обработване на дърво с машина
за шлифоване се образува прах,
винаги слагайте торбичка за
прах, направена в съответствие
с действащите директиви по
отношение на емисиите на прах.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не
използвайте торбичка за прах
или вакуумен екстрактор без
подходяща защита от искри при
шлифоване на метали.
Инструментът е оборудван с адаптер за
свързване към торбичка за прах или вакуумен
екстраткор.
1. Монтирайте прахоотделителния адаптор (f)
на изхода (c), както е показано.
2. Поставете торбичката за прах (g), като
изравните отворите (h) с прорезите (i)
и поставите върху адаптера (f).
3. Завъртете устройството по посока на
часовниковата стрелка, за да го заключите
на позиция.
10
4. Алтернативно, свържете инструмента към
вакумния прахоуловител с помощта на
адаптер (f).
РАБОТА
Инструкции за употреба
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги
спазвайте инструкциите за
безопасност и приложимите
разпоредби.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от сериозни
лични наранявания, изключете
инструмента и от захранващия
източник преди да регулирате,
сваляте/монтирате приставки
или аксесоари.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
• Внимавайте всички детайли
за шлифоване да са добре
закрепени.
• Прилагайте само лек натиск
върху обработваният детайл.
Прекомерният натиск
не подобрява ефекта на
шлифоване, а само води до
увеличаване на натоварването
на машината и причинява
разкъсване на шлифовъчния
материал.
• Избягвайте претоварване.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не
шлифовайте магнезий.
Правилна позиция на ръцете
(фиг. 5)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от сериозно
нараняване, ВИНАГИ използвайте
подходяща позиция на ръцете,
както е показано.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от сериозно лично
нараняване, ВИНАГИ дръжте
здраво в очакване на внезапна
реакция.
Правилната позиция на ръцете изисква едната
ръка да е на основната ръкохватка (l), както
е показано.
Включване и изключване
(фиг. 1)
Настройте скоростта на шлифоване, като
използвате електронната система за контрол на
скоростта (b).
За да включите инструмента, сложете
превключвателя за включване и изключване на
позиция І.
За да изключите инструмента, сложете
превключвателя за включване и изключване на
позиция О.
преди да поставяте или
сваляте аксесоари, преди да
регулирате или променяте
настройките, или когато
извършвате поправки. Уверете
се, че превключвача е на позиция
OFF "изключен". Едно нежелано
включване може да задейства
инструмента и да предизвика
наранявания.
Започнете с най-грубата шкурка.
Смяна на подложката за
шлифоване и диска за
ограничение на скоростта
(фиг. 4)
Тъй като инструментът произвежда малки
абразивни следи във всички посоки, не
е необходимо да се шлифова с шкурка.
Подложката за шлифоване (d) и диска за
ограничение на скоростта (j) са потрошни
материали.
Проверявайте работата си на кратки интервали.
Подложката за шлифоване има нужда от смяна,
когато следите на износване станат очевидни.
Дискът за ограничение на скоростта има нужда
от смяна, когато скоростта на подложката за
шлифоване се увеличи драматично при вдигане
на машината за шлифоване от обработваният
детайл.
Шлифоване (фиг. 1)
Винаги изключвайте инструмента, когато
приключвате работа и преди да го изключите от
захранването.
Изпразване на торбичката за
прах (фиг. 3)
За ефикасно прахоулавяне изпразнете
колектора на прах, когато е пълен на около
една трета.
1. За да изпразните колектора на прах,
издърпайте го заедно с адаптера.
2. Свалете торбичката за прах (g) от адаптера
(f), като го завъртите по посока обратна на
часовниковата стрелка и го издърпате.
3. Изпразнете съдържанието на торбата в кош
за боклук. Ако е необходимо, използвайте
вакуумен екстрактор за почистване на
торбичката за прах чрез изсмукване на
вътрешната повърхност.
4. Сложете отново адаптора за извличане на
прах.
1. Изключете инструмента от контакта.
2. Разхлабете болтовете (k) и свалете
подложката.
3. Сменете подложката за шлифоване (d) и/
или диска за ограничение на скоростта (j)
и затегнете болта (k), като внимавате диска
за ограничение на скоростта да е правилно
подравнен.
Смазване
Вашият електроинструмент не изисква
допълнително смазване.
5. Сложете обратно торбичката за прах.
ПОДДРЪЖКА
Вашият DEWALT електроинструмент е създаден
да работи продължителен период с минимална
поддръжка. Продължителната и задоволителна
работа зависи от правилната грижа за
инструмента и от редовното почистване.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от нараняване,
изключете уреда и го отделете
от захранващия източник
Почистване
ЗАБЕЛЕЖКА: След използване на инструмента
за шлифоване на метал без торбичка за
събиране на прах, почистете инструмента, като
използвате въздух под ниско налягане.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Издухвайте
замърсяванията и праха на
основния корпус със сух въздух
винаги, когато забележите
11
събиране на мръсотия в и около
вентилационните отвори.
Носете одобрена защита за
очите и одобрена защитна
противопрахова маска, когато
извършвате тази процедура.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не
използвайте разтворители или
други химикали за почистване
на неметалните части на
инструмента. Тези химикали
могат да влошат качеството на
материалите, използвани за тези
части. Използвайте намокрена
с вода и мек сапун кърпа. Никога
не допускайте влизането на
течности в инструмента; никога
не потапяйте в течност която
и да е част на инструмента.
Допълнителни аксесоари
Местните разпоредби може да предоставят
отделно събиране на електрически продукти
от вашия дом, в пунктове за събиране или
до търговския обект, където е закупен новия
продукт.
DEWALT предоставя място за събиране
и рециклиране на продуктите на DEWALT след
приключване на работния им живот. За да се
възползвате от тази услуга, моля, върнете
вашия продукт на всеки авторизиран агент за
сервиз, който ще го приеме от наше име.
Можете да проверите мястото на вашият найблизък авторизиран сервизен агент, като се
свържете с офиса на вашия местен DEWALT
на указания в ръководството адрес. Освен
това, списъкът на авторизираните сервизи
на DEWALT и пълна информация за нашето
следпродажбено обслужване и контакти са на
разположение на интернет адрес:
www.2helpU.com.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Понеже
с този инструмент не са
тествани аксесоари, различни от
тези на DEWALT, използването
на такива аксесоари с този
инструмент може да е опасно. За
да намалите риска от нараняване,
използвайте само препоръчаните
от DEWALT аксесоари с този
продукт.
Посъветвайте се с вашия доставчик за
по-подробна информация относно подходящите
аксесоари.
Защита на околната среда
Разделно събиране. Продуктът не
трябва да се изхвърля с обикновените
битови отпадъци.
Ако един ден откриете, че вашия продукт на
DEWALT се нуждае от замяна, или ако повече
не ви трябва, не го изхвърляйте с битовите
отпадъци. Занесете този продукт в съответния
пункт.
Разделното събиране на
използваните продукти и опаковки
позволява рециклирането на
материалите и нановото им
използване. Повторното използване
на рециклираните материали
помага за предпазване на околната
среда от замърсяване и намалява
необходимостта от сурови суровини.
zst00178825 - 17-05-2012
12
Download PDF

advertising