D26453 | DeWalt D26453 RANDOM ORBIT SANDER instruction manual

371000-97 LV
D26453
Latviešu
(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
6
13
Attēls / Рисунок 1
l
b
a
c
d
Attēls / Рисунок 2
e
d
3
Attēls / Рисунок 3
h
f
i
c
Attēls / Рисунок 4
k
d
j
4
g
Attēls / Рисунок 5
l
5
LATVIEŠU
ROKAS SLĪPMAŠĪNA
D26453
Apsveicam!
Jūs izvēlējāties DEWALT instrumentu. DEWALT
ir viens no uzticamākajiem profesionālu
elektroinstrumentu lietotāju partneriem, jo tam
ir ilggadīga pieredze instrumentu izveidē un
novatorismā.
Tehniskie dati
Spriegums
Veids
Ieejas jauda
Paliktņa diametrs
Apgriezieni
Apgrieziena ø
Svars
LPA (skaņas spiediens)
KPA (skaņas spiediena
neprecizitāte)
LWA (skaņas jauda)
KWA (skaņas jaudas
neprecizitāte)
W
mm
min-1
mm
kg
D26453
230
1
280
125
7000–12 000
2,4
1,6
dB(A)
82
dB(A)
dB(A)
3
92
dB(A)
4
VDC
Vibrāciju kopējās vērtības (trīs asu vektoru summa) ir
noteiktas atbilstoši EN 60745:
Vibrāciju emisijas vērtība ah
ah =
Neprecizitāte K =
m/s²
m/s²
< 2,5
1,5
Šajā informācijas lapā norādītā vibrāciju emisijas
vērtība ir izmērīta saskaņā ar standarta pārbaudes
metodi, kas norādīta EN 60745, un to var izmantot
viena instrumenta salīdzināšanai ar citu. Šo vērtību
var izmantot, lai iepriekš novērtētu iedarbību.
BRĪDINĀJUMS! Deklarētā vibrāciju
emisijas vērtība attiecas uz instrumenta
galveno paredzēto lietošanu. Tomēr
vibrāciju emisija var atšķirties atkarībā
no tā, kādiem darbiem instrumentu
lieto, kādus piederumus tam uzstāda
vai cik labi veic tā apkopi. Šādos
gadījumos var ievērojami palielināties
iedarbības līmenis visā darba
laikposmā.
6
Novērtējot vibrāciju iedarbības līmeni,
līdztekus darba režīmam ir jāņem
vērā arī tas laiks, kad instruments ir
izslēgts vai darbojas tukšgaitā. Šādos
gadījumos var ievērojami samazināties
iedarbības līmenis visā darba
laikposmā.
Nosakiet arī citus drošības pasākumus,
lai aizsargātu operatoru no vibrācijas
iedarbības, piemēram, jāveic
instrumentu un piederumu apkope,
jārūpējas, lai rokas būtu siltas,
jāorganizē darba gaita.
Drošinātāji
Eiropa
230 V instrumenti 10 ampēri, barošanas avotā
Apvienotā Karaliste un Īrija
230 V instrumenti 13 ampēri, kontaktdakšās
Definīcijas. Ieteikumi par drošību
Turpmāk redzamajās definīcijās izskaidrota
signālvārdu nopietnības pakāpe. Lūdzu, izlasiet
šo rokasgrāmatu un pievērsiet uzmanību šiem
apzīmējumiem.
BĪSTAMI! Norāda draudošu bīstamu
situāciju, kuras rezultātā, ja to
nenovērš, iestājas nāve vai tiek gūti
smagi ievainojumi.
BRĪDINĀJUMS! Norāda iespējami
bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja to
nenovērš, var iestāties nāve vai gūt
smagus ievainojumus.
UZMANĪBU! Norāda iespējami
bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja to
nenovērš, var gūt nelielus vai vidēji
smagus ievainojumus.
IEVĒRĪBAI! Norāda situāciju, kuras
rezultātā negūst ievainojumus, bet,
ja to nenovērš, var sabojāt īpašumu.
Apzīmē elektriskās strāvas trieciena
risku.
Apzīmē ugunsgrēka risku.
LATVIEŠU
EK atbilstības deklarācija
MAŠĪNU DIREKTĪVA
b)
D26453
DEWALT apliecina, ka izstrādājumi, kas aprakstīti
tehniskajos datos, atbilst šādiem dokumentiem:
2006/42/EK, EN 60745-1, EN 60745-2-3.
Šie izstrādājumi atbilst arī Direktīvai 2004/108/EK.
Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, sazinieties
ar DEWALT turpmāk minētajā adresē vai skatiet
rokasgrāmatas pēdējo vāku.
Persona, kas šeit parakstījusies, atbild par tehnisko
datu sagatavošanu un DEWALT vārdā izstrādā šo
apliecinājumu.
Horst Grossmann
Inženiertehniskās un instrumentu izveides nodaļas
priekšsēdētāja vietnieks
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
31.12.2009
BRĪDINĀJUMS! Lai ievainojuma
risks būtu mazāks, izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
Vispārīgi elektroinstrumenta drošības brīdinājumi
BRĪDINĀJUMS! Izlasiet visus
drošības brīdinājumus un
norādījumus. Ja netiek ievēroti
brīdinājumi un norādījumi, var gūt
elektriskās strāvas triecienu, izraisīt
ugunsgrēku un/vai gūt smagus
ievainojumus.
SAGLABĀJIET VISUS BRĪDINĀJUMUS UN
NORĀDĪJUMUS TURPMĀKĀM UZZIŅĀM.
Termins „elektroinstruments”, kas redzams
brīdinājumos, attiecas uz šo elektroinstrumentu
(ar vadu), ko darbina ar elektrības palīdzību, vai ar
akumulatoru darbināmu elektroinstrumentu (bez
vada).
1) DROŠĪBA DARBA ZONĀ
a) Rūpējieties, lai darba zona būtu tīra
un labi apgaismota. Nesakārtotā un
c)
vāji apgaismotā darba zonā var rasties
negadījumi.
Elektroinstrumentus nedrīkst darbināt
sprādzienbīstamā vidē, piemēram, viegli
uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai putekļu
tuvumā. Elektroinstrumenti rada dzirksteles,
kas var aizdedzināt putekļus vai izgarojumu
tvaikus.
Strādājot ar elektroinstrumentu,
neļaujiet tuvumā atrasties bērniem
un nepiederošām personām. Novēršot
uzmanību, jūs varat zaudēt kontroli pār
instrumentu.
2) ELEKTRODROŠĪBA
a) Elektroinstrumenta kontaktdakšai
jāatbilst kontaktligzdai. Kontaktdakšu
nekādā gadījumā nedrīkst pārveidot.
Iezemētiem elektroinstrumentiem
nedrīkst izmantot pārejas kontaktdakšas.
Nepārveidotas kontaktdakšas un
piemērotas kontaktligzdas rada mazāku
elektriskās strāvas trieciena risku.
b) Nepieskarieties iezemētām virsmām,
piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm
un ledusskapjiem. Ja jūsu ķermenis ir
iezemēts, pastāv lielāks elektriskās strāvas
trieciena risks.
c) Elektroinstrumentus nedrīkst pakļaut
lietus vai mitru laika apstākļu iedarbībai.
Ja elektroinstrumentā iekļūst ūdens,
palielinās elektriskās strāvas trieciena risks.
d) Lietojiet vadu pareizi. Nekad
nepārnēsājiet, nevelciet vai neatvienojiet
elektroinstrumentu no kontaktligzdas,
turot to aiz vada. Netuviniet vadu
karstuma avotiem, eļļai, asām šķautnēm
vai kustīgām detaļām. Ja vads ir bojāts vai
sapinies, pastāv lielāks elektriskās strāvas
trieciena risks.
e) Strādājot ar elektroinstrumentu ārpus
telpām, izmantojiet tādu pagarinājuma
vadu, kas paredzēts lietošanai ārpus
telpām. Izmantojot vadu, kas paredzēts
lietošanai ārpus telpām, pastāv mazāks
elektriskās strāvas trieciena risks.
f) Ja elektroinstrumentu nākas ekspluatēt
mitrā vidē, ierīkojiet elektrobarošanu
ar noplūdstrāvas aizsargierīci. Lietojot
noplūdstrāvas aizsargierīci, mazinās
elektriskās strāvas trieciena risks.
3) PERSONĪGĀ DROŠĪBA
a) Elektroinstrumenta lietošanas laikā
esat uzmanīgs, skatieties, ko jūs
darāt, rīkojieties saprātīgi Nelietojiet
elektroinstrumentu, ja esat noguris
vai atrodaties narkotiku, alkohola
7
LATVIEŠU
b)
c)
d)
e)
f)
g)
vai medikamentu ietekmē. Pat viens
mirklis neuzmanības elektroinstrumentu
ekspluatācijas laikā var izraisīt smagus
ievainojumus.
Lietojiet personīgo aizsargaprīkojumu.
Vienmēr valkājiet acu aizsargus.
Attiecīgos apstākļos lietojot
aizsargaprīkojumu, piemēram, putekļu
masku, aizsargapavus ar neslīdošu zoli,
aizsargķiveri vai ausu aizsargus, ir mazāks
risks gūt ievainojumus.
Nepieļaujiet nejaušu iedarbināšanu.
Pirms instrumenta pievienošanas
kontaktligzdai un/vai akumulatora
pievienošanas, instrumenta pacelšanas
vai pārnēsāšanas pārbaudiet, vai slēdzis
ir izslēgtā pozīcijā. Ja elektroinstrumentu
pārnēsājat, turot pirkstu uz slēdža, vai ja
kontaktligzdai pievienojat elektroinstrumentu
ar ieslēgtu slēdzi, var rasties negadījumi.
Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas
noņemiet no tā visas regulēšanas
atslēgas vai uzgriežņu atslēgas. Ja
elektroinstrumenta rotējošajai daļai
ir piestiprināta uzgriežņu atslēga vai
regulēšanas atslēga, var gūt ievainojumus.
Nesniedzieties pārāk tālu. Vienmēr
cieši stāviet uz piemērota atbalsta
un saglabājiet līdzsvaru. Tādējādi
neparedzētās situācijās daudz labāk varat
saglabāt kontroli pār elektroinstrumentu.
Valkājiet piemērotu apģērbu. Nevalkājiet
pārāk brīvu apģērbu vai rotaslietas.
Netuviniet matus, apģērbu un cimdus
kustīgām detaļām. Brīvs apģērbs,
rotaslietas vai gari mati var ieķerties
kustīgajās detaļās.
Ja instrumentam ir paredzēts pievienot
putekļu atsūkšanas un savākšanas
ierīces, tās jāpievieno un jālieto pareizi.
Lietojot putekļu savākšanas ierīci, iespējams
mazināt putekļu kaitīgo ietekmi.
4) ELEKTROINSTRUMENTA EKSPLUATĀCIJA
UN APKOPE
a) Nelietojiet elektroinstrumentu ar spēku.
Izmantojiet konkrētam gadījumam
piemērotu elektroinstrumentu. Ar pareizi
izvēlētu elektroinstrumentu tā efektivitātes
robežās paveiksiet darbu daudz labāk un
drošāk.
b) Neekspluatējiet elektroinstrumentu, ja to
ar slēdzi nevar ne ieslēgt, ne izslēgt. Ja
elektroinstrumentu nav iespējams kontrolēt
ar slēdža palīdzību, tas ir bīstams un ir
jāsalabo.
c) Pirms elektroinstrumentu regulēšanas,
piederumu nomainīšanas vai
8
d)
e)
f)
g)
novietošanas glabāšanā atvienojiet
kontaktdakšu no barošanas avota un/
vai no elektroinstrumenta izņemiet
akumulatoru. Šādu profilaktisku drošības
pasākumu rezultātā mazinās nejaušas
elektroinstrumenta iedarbināšanas risks.
Glabājiet elektroinstrumentus, kas netiek
darbināti, bērniem nepieejamā vietā un
neatļaujiet to ekspluatēt personām, kas
nav apmācītas to lietošanā vai nepārzina
šos norādījumus Elektroinstrumenti ir
bīstami, ja tos ekspluatē neapmācītas
personas.
Veiciet elektroinstrumentu apkopi.
Pārbaudiet, vai kustīgās detaļas ir
pareizi savienotas un nostiprinātas,
vai detaļas nav bojātas, kā arī vai
nav kāds cits apstāklis, kas varētu
ietekmēt elektroinstrumenta darbību.
Ja elektroinstruments ir bojāts, pirms
ekspluatācijas tas ir jāsalabo. Daudzu
negadījumu cēlonis ir tādi elektroinstrumenti,
kam nav veikta pienācīga apkope.
Regulāri uzasiniet un tīriet griežņus. Ja
griežņiem ir veikta pienācīga apkope un tie
ir uzasināti, pastāv mazāks to iestrēgšanas
risks, un tos ir vieglāk vadīt.
Elektroinstrumentu, tā piederumus,
detaļas u.c. ekspluatējiet saskaņā
ar šiem norādījumiem, ņemot vērā
darba apstākļus un veicamā darba
specifiku Lietojot elektroinstrumentu
tam neparedzētiem mērķiem, var rasties
bīstama situācija.
5) APKALPOŠANA
a) Elektroinstrumentam apkopi drīkst
veikt tikai kvalificēts remonta
speciālists, izmantojot tikai oriģinālās
rezerves daļas. Tādējādi tiek saglabāta
elektroinstrumenta drošība.
Papildu īpaši drošības norādījumi
slīpmašīnām
BRĪDINĀJUMS! Putekļi, kas rodas
slīpēšanas laikā, var kaitēt veselībai,
ja operators vai tuvumā esošas
personas nonāk saskarē ar putekļiem
vai tos ieelpo. Valkājiet putekļu masku,
kas īpaši paredzēta aizsardzībai
pret toksiskiem putekļiem un
izgarojumiem, turklāt tām personām,
kas atrodas darba zonā, arī jāvalkā
aizsargaprīkojums.
BRĪDINĀJUMS! Slīpējot melno
metālu, strādājiet labi vēdinātā vietā.
Instrumentu nedrīkst darbināt viegli
LATVIEŠU
uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai
putekļu tuvumā. Slīpēšanas laikā
radušās dzirksteles vai karstas daļiņas
vai dzinēja suku dzirksteļošana var
aizdedzināt uzliesmojošus materiālus.
Krāsas slīpēšana
BRĪDINĀJUMS! Ievērojiet spēkā
esošus noteikumus attiecībā uz krāsas
slīpēšanu. Īpaši ievērojiet šādus
norādījumus:
•
•
•
Ja iespējams, putekļu savākšanai lietojiet
putekļsūcēju.
Ievērojiet īpašu piesardzību, slīpējot krāsu,
kas, iespējams, ir uz svina bāzes:
– Neļaujiet darba zonā atrasties bērniem
vai grūtniecēm.
– Visām personām, kas atrodas darba
zonā, jāvalkā maska, kas ir īpaši
paredzēta aizsardzībai pret svina krāsas
putekļiem un izgarojumiem.
– Darba zonā nedrīkst ne ēst, ne dzert, ne
smēķēt.
Atbrīvojieties no putekļu daļiņām un citiem
savācamiem netīrumiem drošā veidā.
Atlikušie riski
Lai arī tiek ievēroti attiecīgie drošības norādījumi
un tiek uzstādītas drošības ierīces, dažus atlikušos
riskus nav iespējams novērst. Tie ir šādi:
– dzirdes pasliktināšanās;
– ievainojuma risks lidojošu daļiņu dēļ;
– risks gūt apdegumus no piederumiem, kas
darba laikā kļūst karsti;risks gūt apdegumus
no piederumiem, kas darba laikā kļūst karsti;
– ievainojuma risks ilgstoša darba ilguma dēļ;
Apzīmējumi uz instrumenta
Uz instrumenta ir attēlotas šādas piktogrammas:
Pirms ekspluatācijas izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
DATUMA KODA NOVIETOJUMS (1. ATT.)
Datuma kods (l), kurā ir norādīts arī ražošanas
gads, ir nodrukāts uz korpusa.
Piemērs:
2010 XX XX
Ražošanas gads
Iepakojuma saturs
Iepakojumā ietilpst:
1 rokas slīpmašīna
1 putekļu maiss
1 putekļu izvadatveres adapters
1 smilšpapīra loksne
1 lietošanas rokasgrāmata
1 izvērsts skats
• Pārbaudiet, vai pārvadāšanas laikā nav bojāts
instruments, tā detaļas vai piederumi.
• Pirms ekspluatācijas veltiet laiku tam, lai
pilnībā izlasītu un izprastu šo rokasgrāmatu.
APRAKSTS (1. att.)
BRĪDINĀJUMS! Elektroinstrumentu
vai tā daļas nedrīkst pārveidot. To var
sabojāt vai var gūt ievainojumus.
a. ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
b. elektroniska ātruma regulēšanas ciparripa
c. putekļu izvadatvere
d. slīpēšanas paliktnis
PAREDZĒTĀ LIETOŠANA
Šī slīpmašīna ir paredzēta profesionāliem
slīpēšanas darbiem.
NELIETOJIET mitros apstākļos vai viegli
uzliesmojošu šķidrumu un gāzu klātbūtnē.
Šī slīpmašīna ir profesionālai lietošanai paredzēts
elektroinstruments.
NEĻAUJIET bērniem aiztikt instrumentu. Ja šo
instrumentu ekspluatē nepieredzējuši operatori,
viņi ir jāuzrauga.
Elektrodrošība
Elektrodzinējs ir paredzēts tikai vienam noteiktam
spriegumam. Pārbaudiet, vai barošanas avota
spriegums atbilst kategorijas plāksnītē norādītajam
spriegumam.
Šim DEWALT instrumentam ir dubulta
izolācija atbilstoši EN 60745, tāpēc nav
jālieto iezemēts vads.
Ja barošanas vads ir bojāts, tas ir jānomaina pret
īpaši sagatavotu vadu, kas pieejams DEWALT
remonta darbnīcās.
Barošanas vada kontaktdakšas nomaiņa (tikai Apvienotajai Karalistei
un Īrijai)
Ja ir jāuzstāda jauna barošanas vada
kontaktdakša:
• nekaitīgā veidā atbrīvojieties no nederīgās
kontaktdakšas;
• pievienojiet brūno vadu pie kontaktdakšas
strāvas termināļa;
9
LATVIEŠU
• pievienojiet zilo vadu pie neitrālā termināļa.
BRĪDINĀJUMS! Vadus nedrīkst
pievienot pie zemējuma termināļa.
Ievērojiet uzstādīšanas norādījumus, kas ietilpst
labas kvalitātes kontaktdakšu komplektācijā.
Ieteicamais drošinātājs: 13 A.
Pagarinājuma vada lietošana
Ja ir vajadzīgs pagarinājuma vads, lietojiet atzītu
vadu, kas ir piemērots šī instrumenta ieejas jaudai
(sk. tehniskos datus). Minimālais vadītāja izmērs ir
1 mm2; maksimālais garums ir 30 m.
Ja lietojat kabeļa rulli, vienmēr notiniet vadu no tā
pilnībā nost.
SALIKŠANA UN REGULĒŠANA
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
ievainojuma risku, pirms piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas,
uzstādījumu regulēšanas vai
mainīšanas vai arī remontdarbiem
izslēdziet instrumentu un
atvienojiet to no barošanas avota.
Slēdzim jāatrodas izslēgtā pozīcijā.
Instrumentam nejauši sākot darboties,
var gūt ievainojumus.
Smirģeļa ripas uzstādīšana (2. att.)
Šim instrumentam izmanto 5 collu (125 mm)
smirģeļa ripu ar līplentes stiprinājumu, kam ir
8 atveres putekļu izvadei.
1. Novietojiet instrumentu uz galda tā, lai
slīpēšanas paliktnis (d) būtu vērsts augšup.
2. Novietojiet smirģeļa ripu tieši uz slīpēšanas
paliktņa virsmas.
3. Ar vienu roku turiet smilšpapīra paliktni (d) un
savietojiet putekļu izvadatveres (e).
4. Cieši piespiediet ripu uz slīpēšanas paliktņa.
Elektroniskās ātruma regulēšanas
ciparripas iestatīšana (1. att.)
Ar elektroniskās ātruma regulēšanas ciparripas (b)
palīdzību var noregulēt jebkādu ātrumu robežās no
7000 līdz 12 000 min-1.
Pagrieziet elektronisko ātruma regulēšanas
ciparripu vajadzīgajā pozīcijā. Jāpiebilst, ka
pareizāko iestatījumu var noteikt ar laiku, kad gūta
pieredze.
Cietākiem materiāliem parasti vajadzīgs lielāks
ātrums.
10
Putekļu savākšana (3. att.)
BRĪDINĀJUMS! Tā kā, apstrādājot
koksni ar slīpmašīnu, rodas putekļi un
skaidas, jāpiestiprina putekļu maiss,
kas ražots atbilstoši spēkā esošām
direktīvām attiecībā uz putekļu emisiju.
BRĪDINĀJUMS! Slīpējot metālu,
putekļu maisu vai putekļsūcēju
nedrīkst lietot bez piemērota dzirksteļu
aizsarga.
Šī instrumenta komplektācijā atrodas adapters
putekļu maisa vai putekļsūcēja pievienošanai.
1. Pie izvadatveres (c) piestipriniet putekļu
izvadatveres adapteru (f), kā attēlots.
2. Piestipriniet putekļu maisu (g), savietojot
gropes (h) ar izciļņiem (i), un tad piestipriniet
maisu pie adaptera (f).
3. Grieziet mehānismu pulksteņrādītāja virzienā,
līdz tas nofiksējas.
4. Instrumentu var piestiprināt pie putekļsūcēja
arī ar adaptera (f) palīdzību.
EKSPLUATĀCIJA
Ekspluatācijas norādījumi
BRĪDINĀJUMS! Vienmēr ievērojiet šos
drošības norādījumus un spēkā esošos
normatīvos aktus.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
smaga ievainojuma risku, pirms
regulēšanas vai pierīču/piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas
izslēdziet instrumentu un atvienojiet
to no barošanas avota.
BRĪDINĀJUMS!
• Pārbaudiet, vai visi slīpēšanai
paredzētie materiāli ir cieši
nostiprināti.
• Apstrādājamajam materiālam drīkst
piemērot tikai nelielu spiedienu.
Pārmērīgs spiediens nepalielina
slīpēšanas kvalitāti, bet gan
paaugstina instrumenta noslodzi un
izraisa abrazīvās daļas nodilšanu.
• Nepieļaujiet pārslodzi.
BRĪDINĀJUMS! Nedrīkst slīpēt
magniju!
Pareizs rokas novietojums (5. att.)
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu smaga
ievainojuma risku, VIENMĒR turiet
roku pareizi, kā norādīts.
LATVIEŠU
atvienojiet to no barošanas avota.
Slēdzim jāatrodas izslēgtā pozīcijā.
Instrumentam nejauši sākot darboties,
var gūt ievainojumus.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
smaga ievainojuma risku, VIENMĒR
saglabājiet ciešu tvērienu, lai būtu
gatavs negaidītai reakcijai.
Pareizs rokas novietojums paredz turēt vienu roku
uz galvenā roktura (l), kā norādīts.
Ieslēgšana un izslēgšana (1. att.)
Ar elektroniskās ātruma regulēšanas ciparripas (b)
palīdzību iestatiet slīpēšanas ātrumu.
Lai ieslēgtu instrumentu, iestatiet ieslēgšanas/
izslēgšanas slēdzi pozīcijā I.
Lai izslēgtu instrumentu, iestatiet ieslēgšanas/
izslēgšanas slēdzi pozīcijā O.
Slīpēšanas paliktņa nomaiņa un ātruma ierobežošanas ripa (4. att.)
Gan slīpēšanas paliktnis (d), gan ātruma
ierobežošanas ripa (l) ar laiku nolietojas.
Slīpēšanas paliktnis jānomaina tad, ja ir
acīmredzamas nodiluma pazīmes. Ātruma
ierobežošanas ripa jānomaina tad, ja, noceļot
slīpmašīnu nost no apstrādājamās virsmas,
ievērojami palielinās slīpēšanas paliktņa griešanās
ātrums.
Slīpēšana (1. att.)
1. Atvienojiet instrumentu no barošanas avota.
Sāciet darbu ar visraupjāko smilšpapīru.
2. Atskrūvējiet skrūves (k) un noņemiet paliktni.
Tā kā instruments visos virzienos veido nelielus
abrazīvus nospiedumus, ar faktūras papīru nav
jāslīpē.
3. Nomainiet slīpēšanas paliktni (d) un/vai ātruma
ierobežošanas disku (j), tad pievelciet skrūves
(k), pārbaudot, vai ātruma ierobežošanas
disks ir pareizi savietots.
Ik pēc neliela laika pārbaudiet paveikto darbu.
Pēc darba pabeigšanas un pirms instrumenta
atvienošanas no elektrotīkla tas ir obligāti jāizslēdz.
Putekļu maisa iztukšošana (3. att.)
Eļļošana
Lai putekļus savāktu vislabāk, iztukšojiet putekļu
savācēju, kad tas ir piepildīts līdz aptuveni vienai
trešdaļai.
Šis elektroinstruments nav papildus jāieeļļo.
1. Lai iztukšotu putekļu savācēju, izvelciet to ārā
kopā ar adapteru.
2. Noņemiet putekļu maisu (g) no adaptera (f),
griežot to pretēji pulksteņrādītāja virzienam un
novelkot nost.
3. Iztukšojiet maisa saturu atkritumu tvertnē.
Putekļu maisa iekšējo daļu iztīriet ar
putekļsūcēju, ja nepieciešams.
4. Piestipriniet putekļu izvadatveres adapteru
atpakaļ.
5. Piestipriniet putekļu maisu.
APKOPE
Šis DEWALT elektroinstruments ir paredzēts
ilglaicīgam darbam ar mazāko iespējamo apkopi.
Nepārtraukti nevainojama darbība ir atkarīga
no pareizas instrumenta apkopes un regulāras
tīrīšanas.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
ievainojuma risku, pirms piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas,
uzstādījumu regulēšanas vai
mainīšanas vai arī remontdarbiem
izslēdziet instrumentu un
Tīrīšana
PIEZĪME. Ja, slīpējot metālu, nav lietots putekļu
maiss, iztīriet instrumentu ar zema spiediena
gaisu, kad darbs ir pabeigts.
BRĪDINĀJUMS! Ar sausu gaisu no
galvenā korpusa izpūtiet netīrumus
un putekļus ikreiz, kad pamanāt tos
uzkrājamies gaisa atverēs, kā arī
visapkārt tām. Veicot šo darbību,
valkājiet atzītu acu aizsargaprīkojumu
un putekļu masku.
BRĪDINĀJUMS! Instrumenta detaļu
tīrīšanai, kas nav no metāla, nedrīkst
izmantot šķīdinātājus vai citas asas
ķīmiskas vielas. Šīs ķīmiskās vielas
var sabojāt šo detaļu materiālu.
Lietojiet tikai ziepjūdenī samērcētu
lupatiņu. Nekādā gadījumā nepieļaujiet,
lai instrumentā iekļūst šķidrums;
instrumentu nedrīkst iegremdēt
šķidrumā.
11
LATVIEŠU
Papildpiederumi
BRĪDINĀJUMS! Tā kā citi piederumi,
kurus DEWALT, nav ieteicis un
nepiedāvā, nav pārbaudīti lietošanai
ar šo instrumentu, var rasties bīstami
apstākļi, ja tos lietosiet. Lai mazinātu
ievainojuma risku, šim instrumentam
lietojiet tikai DEWALT ieteiktos
piederumus.
Lai iegūtu sīkāku informāciju par attiecīgajiem
piederumiem, sazinieties ar tuvāko pārstāvi.
Vides aizsardzība
Dalīta atkritumu savākšana. Šo
izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar
parastiem sadzīves atkritumiem.
Ja konstatējat, ka šis DEWALT instruments
ir jānomaina pret jaunu vai tas jums vairāk
nav vajadzīgs, neizmetiet to kopā ar sadzīves
atkritumiem. Nododiet šo izstrādājumu dalītai
savākšanai un šķirošanai.
Lietotu izstrādājumu un iepakojuma
dalīta savākšana ļauj materiālus
pārstrādāt un izmantot atkārtoti.
Izmantojot pārstrādātus materiālus,
tiek novērsta dabas piesārņošana
un samazināts pieprasījums pēc
izejmateriāliem.
Vietējos noteikumos var būt noteikts, ka,
iegādājoties jaunu izstrādājumu, komunālo
atkritumu savākšanas punktiem vai izplatītājam ir
dalīti jāsavāc sadzīves elektriskie izstrādājumi.
DEWALT nodrošina DEWALT izstrādājumu
savākšanu un otrreizēju pārstrādi, ja tiem ir
beidzies ekspluatācijas laiks. Lai izmantotu šī
pakalpojuma priekšrocības, lūdzu, nogādājiet savu
izstrādājumu kādā no remonta darbnīcām, kas to
savāks jūsu vietā.
Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta
darbnīcu, sazinoties ar vietējo DEWALT biroju,
kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā. DEWALT
remonta darbnīcu saraksts, pilnīga informācija
par mūsu pēcpārdošanas pakalpojumiem un
kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa vietnē
www.2helpU.com.
12
РУССКИЙ ЯЗЫК
ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ ШЛИФМАШИНА
D26453
Поздравляем Вас!
Вы выбрали электрический инструмент
фирмы DEWALT. Тщательная разработка
изделий, многолетний опыт фирмы по
производству электроинструментов,
различные усовершенствования сделали
электроинструменты DEWALT одними из самых
надежных помощников для профессионалов.
Технические характеристики
D26453
Напряжение питания
В пост. тока
230
Тип
1
Потребляемая мощность
Вт
280
Диаметр подошвы
мм
125
Число колебаний
кол./мин. 7000–12000
Амплитуда колебаний
мм
2,4
Вес
кг
1,6
LpA (звуковое давление)
KpA (погрешность измерения
звукового давления)
LwA (акустическая мощность)
KwA (погрешность измерения
акустической мощности)
дБ(А)
82
дБ(А)
дБ(А)
3
92
дБ(А)
4
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем
осям), измеренных в соответствии со стандартом
EN 60745:
Значения вибрационного воздействия, ah
ah =
м/с²
< 2,5
Погрешность K =
м/с²
1,5
Уровень вибрации, указанный в данном
информационном листке, был рассчитан
по стандартному методу тестирования
в соответствии со стандартом EN60745 и может
использоваться для сравнения инструментов
разных марок. Он может также использоваться
для предварительной оценки воздействия
вибрации.
ВНИМАНИЕ: Заявленная величина вибрации относится только
к основным видам применения
инструмента. Однако, если
инструмент применяется не по
основному назначению, с другими
принадлежностями или содержится
в ненадлежащем порядке, уровень
вибрации будет отличаться от
указанной величины. Это может
значительно увеличить воздействие вибрации в течение всего
периода работы инструментом.
При оценке уровня воздействия
вибрации необходимо также учитывать время, когда инструмент
находился в выключенном состоянии или когда он включен, но не
выполняет какую-либо операцию.
Это может значительно уменьшить уровень воздействия в течение всего периода работы инструментом.
Определите дополнительные меры
предосторожности для защиты
оператора от воздействия вибрации, такие как: тщательный уход
за инструментом и принадлежностями, содержание рук в тепле,
организация рабочего места.
Минимальные электрические предохранители:
Инструменты 230 В 10 ампер, электросеть
Определения: Предупреждения
безопасности
Следующие определения указывают на степень
важности каждого сигнального слова. Прочтите
руководство по эксплуатации и обратите
внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному
исходу или получению тяжелой
травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжелой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы легкой или
средней тяжести.
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной травмы,
которая, однако, может привести
к повреждению инструмента.
Риск поражения электрическим
током!
Огнеопасность!
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
D26453
DEWALT заявляет, что продукты, обозначенные
в разделе «Технические характеристики», разработаны в полном соответствии со стандартами: 2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-3.
Данные продукты также соответствуют
Директиве 2004/108/EC. За дополнительной
информацией обращайтесь по указанному
ниже адресу или по адресу, указанному на
последней странице руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы DEWALT.
Хорст Гроссманн (Horst Grossmann)
Вице-президент по инженерным разработкам
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany, 31.12.2009
Сертификат соответствия №
C-DE.ME77.B00274
D26453
Блэк энд Деккер ГмбХ
Германия, 65510, Идштайн,
ул. Блэк энд Деккер, 40
14
ВНИМАНИЕ: Внимательно
прочтите руководство по
эксплуатации для снижения риска
получения травмы.
Общие правила безопасности при
работе с электроинструментами
ВНИМАНИЕ! Внимательно
прочтите все инструкции по
безопасности и руководство
по эксплуатации. Несоблюдение
всех перечисленных ниже правил
безопасности и инструкций
может привести к поражению
электрическим током,
возникновению пожара и/или
получению тяжелой травмы.
СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Термин «Электроинструмент» во всех
приведенных ниже указаниях относится
к Вашему сетевому (с кабелем) или
аккумуляторному (беспроводному)
электроинструменту.
1) БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА
a) Содержите рабочее место
в чистоте и обеспечьте хорошее
освещение. Плохое освещение или
беспорядок на рабочем месте может
привести к несчастному случаю.
b) Не используйте
электроинструменты, если
есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко
воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. В процессе работы
электроинструмент создает искровые
разряды, которые могут воспламенить
пыль или горючие пары.
c) Во время работы
с электроинструментом не
подпускайте близко детей или
посторонних лиц. Отвлечение
внимания может вызвать у Вас потерю
контроля над рабочим процессом.
2) ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
a) Вилка кабеля электроинструмента
должна соответствовать
штепсельной розетке. Ни в коем
случае не видоизменяйте вилку
электрического кабеля. Не
используйте соединительные
штепсели-переходники,
РУССКИЙ ЯЗЫК
b)
c)
d)
e)
f)
если в силовом кабеле
электроинструмента есть
провод заземления. Использование
оригинальной вилки кабеля
и соответствующей ей штепсельной
розетки уменьшает риск поражения
электрическим током.
Во время работы
с электроинструментом
избегайте физического контакта
с заземленными объектами, такими
как трубопроводы, радиаторы
отопления, электроплиты
и холодильники. Риск поражения
электрическим током увеличивается,
если Ваше тело заземлено.
Не используйте электроинструмент
под дождем или во влажной среде.
Попадание воды в электроинструмент
увеличивает риск поражения
электрическим током.
Бережно обращайтесь
с электрическим кабелем. Ни в коем
случае не используйте кабель для
переноски электроинструмента
или для вытягивания его вилки
из штепсельной розетки. Не
подвергайте электрический кабель
воздействию высоких температур
и смазочных веществ; держите
его в стороне от острых кромок
и движущихся частей инструмента.
Поврежденный или запутанный
кабель увеличивает риск поражения
электрическим током.
При работе с электроинструментом
на открытом воздухе используйте
удлинительный кабель,
предназначенный для наружных
работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом
воздухе, снижает риск поражения
электрическим током.
При необходимости работы
с электроинструментом во
влажной среде используйте
источник питания, оборудованный
устройством защитного
отключения (УЗО). Использование УЗО
снижает риск поражения электрическим
током.
3) ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) При работе
с электроинструментами будьте
внимательны, следите за тем, что
Вы делаете, и руководствуйтесь
здравым смыслом. Не используйте
b)
c)
d)
e)
f)
электроинструмент, если
Вы устали, а также находясь
под действием алкоголя
или понижающих реакцию
лекарственных препаратов и других
средств. Малейшая неосторожность
при работе с электроинструментами
может привести к серьезной травме.
При работе используйте средства
индивидуальной защиты. Всегда
надевайте защитные очки.
Своевременное использование
защитного снаряжения, а именно:
пылезащитной маски, ботинок на
нескользящей подошве, защитного
шлема или противошумных наушников,
значительно снизит риск получения
травмы.
Не допускайте непреднамеренного
запуска. Перед тем, как подключить
электроинструмент к сети и/
или аккумулятору, поднять
или перенести его, убедитесь,
что выключатель находится
в положении «выключено». Не
переносите электроинструмент
с нажатой кнопкой выключателя
и не подключайте к сетевой розетке
электроинструмент, выключатель
которого установлен в положение
«включено», это может привести
к несчастному случаю.
Перед включением
электроинструмента снимите
с него все регулировочные или
гаечные ключи. Регулировочный
или гаечный ключ, оставленный
закрепленным на вращающейся части
электроинструмента, может стать
причиной тяжелой травмы.
Работайте в устойчивой позе.
Всегда твердо стойте на ногах,
сохраняя равновесие. Это позволит
Вам не потерять контроль при
работе с электроинструментом
в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим
образом. Во время работы не
надевайте свободную одежду
или украшения. Следите за тем,
чтобы Ваши волосы, одежда или
перчатки находились в постоянном
отдалении от движущихся частей
инструмента. Свободная одежда,
украшения или длинные волосы
могут попасть в движущиеся части
инструмента.
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
g)
Если электроинструмент
снабжен устройством сбора
и удаления пыли, убедитесь, что
данное устройство подключено
и используется надлежащим
образом. Использование устройства
пылеудаления значительно снижает
риск возникновения несчастного случая,
связанного с запыленностью рабочего
пространства.
4) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ И ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Не перегружайте
электроинструмент. Используйте
Ваш инструмент по назначению.
Электроинструмент работает
надежно и безопасно только при
соблюдении параметров, указанных
в его технических характеристиках.
b) Не используйте
электроинструмент, если его
выключатель не устанавливается
в положение включения или
выключения. Электроинструмент
с неисправным выключателем
представляет опасность и подлежит
ремонту.
c) Отключайте электроинструмент
от сетевой розетки и/или
извлекайте аккумулятор перед
регулированием, заменой
принадлежностей или при
хранении электроинструмента.
Такие меры предосторожности
снижают риск случайного включения
электроинструмента.
d) Храните неиспользуемые
электроинструменты
в недоступном для детей месте
и не позволяйте лицам, не
знакомым с электроинструментом
или данными инструкциями,
работать с электроинструментом.
Электроинструменты представляют
опасность в руках неопытных
пользователей.
e) Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте
точность совмещения и легкость
перемещения подвижных
частей, целостность деталей
и любых других элементов
электроинструмента,
воздействующих на его работу.
Не используйте неисправный
электроинструмент, пока он не
будет полностью отремонтирован.
16
f)
g)
Большинство несчастных
случаев являются следствием
недостаточного технического ухода за
электроинструментом.
Следите за остротой
заточки и чистотой режущих
принадлежностей. Принадлежности
с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают
работу менее утомительной.
Используйте электроинструмент,
аксессуары и насадки
в соответствии с данным
Руководством и с учетом
рабочих условий и характера
будущей работы. Использование
электроинструмента не по назначению
может создать опасную ситуацию.
5) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
a) Ремонт Вашего
электроинструмента должен
производиться только
квалифицированными
специалистами с использованием
идентичных запасных частей. Это
обеспечит безопасность Вашего
электроинструмента в дальнейшей
эксплуатации.
Дополнительные правила
безопасности при работе
шлифмашинами
ВНИМАНИЕ: Контакт с пылью или
вдыхание пыли, возникающей в ходе
шлифовальных работ, может
представлять опасность для
здоровья оператора и окружающих
лиц. Надевайте респиратор,
специально разработанный для
защиты от токсичной пыли
и паров, и следите, чтобы лица,
находящиеся в рабочей зоне, также
были обеспечены средствами
индивидуальной защиты.
ВНИМАНИЕ: При шлифовании
черных металлов используйте
инструмент только в помещениях,
имеющих достаточную
вентиляцию. Не используйте
инструмент вблизи от горючих
жидкостей, газов или пыли.
Искры или раскаленные частицы,
образующиеся в результате
шлифования или искрение
щеток электродвигателя могут
РУССКИЙ ЯЗЫК
вызвать воспламенение горючих
материалов.
Шлифование окрашенных поверхностей
ВНИМАНИЕ: Шлифование
окрашенных поверхностей
производите в соответствии
с действующими нормами
и правилами. Особое внимание
уделяйте следующим моментам:
•
•
•
Для пылеотвода используйте, по
возможности, пылесос.
Соблюдайте особую осторожность при
удалении краски, которая может иметь
свинцовую основу:
– Не позволяйте детям или
беременным женщинам находиться
в рабочей зоне.
– Все лица, находящиеся в рабочей
зоне, должны надевать респиратор,
специально разработанный для
защиты от пыли и испарений
свинцовых красок.
– Не принимайте пищу, не пейте и не
курите в рабочей зоне.
Удаляйте частицы пыли и прочие
отходы безопасным для окружающей
среды способом.
Остаточные риски
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных устройств,
некоторые остаточные риски невозможно
полностью исключить.
К ним относятся:
– Ухудшение слуха.
– Риск получения травмы от
разлетающихся частиц.
– Риск получения ожогов от
принадлежностей, которые в процессе
работы сильно нагреваются.
– Риск получения травмы, связанный
с продолжительным использованием
инструмента.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ (РИС. 1)
Код даты (l), который также включает в себя
год изготовления, отштампован на поверхности
корпуса инструмента.
Пример:
2010 XX XX
Год изготовления
Комплект поставки
Упаковка содержит:
1 Эксцентриковая шлифмашина
1 Пылесборник
1 Переходник для пылесоса
1 Лист шлифовальной бумаги
1 Руководство по эксплуатации
1 Чертеж инструмента в разобранном виде
•
Проверьте инструмент, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
•
Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
Описание (Рис. 1)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем
случае не модифицируйте
электроинструмент или какуюлибо его деталь. Это может
привести к получению травмы или
повреждению инструмента.
a. Клавиша пускового выключателя
b. Дисковой электронный регулятор скорости
c. Отверстие пылеотвода
d. Шлифовальная подошва
НАЗНАЧЕНИЕ
Ваша эксцентриковая шлифмашина
предназначена для профессиональных работ
по шлифованию.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент во влажных
условиях или при наличии в окружающем
пространстве легко воспламеняющихся
жидкостей или газов.
Данные шлифмашины являются
профессиональными электроинструментами.
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться
к инструменту. Неопытные пользователи
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
должны использовать данный инструмент под
руководством опытного инструктора.
Электробезопасность
Электрический двигатель рассчитан на работу
только при одном напряжении электросети.
Следите за напряжением электрической
сети, оно должно соответствовать величине,
обозначенной на информационной табличке
электроинструмента.
Ваш инструмент DEWALT имеет
двойную изоляцию в соответствии со
стандартом EN 60745, исключающей
потребность в заземляющем проводе.
Поврежденный кабель должен заменяться
специально подготовленным кабелем, который
можно приобрести в сервисной организации
DEWALT.
Использование удлинительного
кабеля
При необходимости использования
удлинительного кабеля, используйте только
утвержденные кабели промышленного
изготовления, рассчитанные на мощность
не меньшую, чем потребляемая мощность
данного инструмента (см. раздел «Технические
характеристики»). Минимальный размер
проводника должен составлять 1 мм2;
максимальная длина кабеля не должна
превышать 30 м.
При использовании кабельного барабана,
всегда полностью разматывайте кабель.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите инструмент и отсоедините его от
источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать принадлежности, выполнять или изменять
настройки, а также перед проведением ремонта. Убедитесь,
что курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск инструмента может привести к получению травмы.
Крепление шлифовальной бумаги
(Рис. 2)
С данной шлифмашиной используется
шлифовальная бумага в виде круга диаметром
18
125 мм, на липучке и 8-ю отверстиями для
всасывания пыли.
1. Положите инструмент на стол, подошвой
(d) вверх.
2. Положите круг шлифовальной бумаги
непосредственно на подошву.
3. Удерживая одной рукой подошву (d),
совместите с ней отверстия (е) для
всасывания пыли.
4. Прижмите с усилием круг шлифовальной
бумаги к подошве.
Настройка дискового электронного регулятора скорости вращения
(Рис. 1)
При помощи дискового электронного
регулятора (b) можно устанавливать скорость
в диапазоне 7000–12000 колебаний в минуту.
Поверните регулятор и установите его
на необходимый уровень. Правильное
регулирование достигается по приобретении
определенного опыта.
Как правило, чем тверже обрабатываемый
материал, тем выше частота колебаний.
Пылеудаление (Рис. 3)
ВНИМАНИЕ: Поскольку при
обработке шлифмашиной
древесины происходит постоянное
выделение пыли, всегда
устанавливайте пылесборник,
разработанный в соответствии
с действующими нормативами,
касающимися выбросов пыли.
ВНИМАНИЕ: При шлифовании
металлических поверхностей не
используйте пылесборник или
пылесос без соответствующих
средств искрозащиты.
Данный инструмент поставляется
с переходником для подсоединения
пылесборника или пылесоса.
1. Установите переходник (f) на выпускном
отверстии пылеотвода (с), как показано на
рисунке.
2. Установите пылесборник (g) на переходник
(f), совместив прорези (h) открытой части
пылесборника с выступами (i) переходника.
3. Поверните переходник с пылесборником по
часовой стрелке до полной фиксации.
РУССКИЙ ЯЗЫК
4. Таким же образом, используя переходник
(f), инструмент можно подключить
к пылесосу.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по использованию
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте
указаниям действующих норм
и правил безопасности.
ВНИМАНИЕ: Для снижения
риска получения серьезной
травмы, перед регулировкой
или снятием/установкой
дополнительных
принадлежностей или насадок
выключайте инструмент
и отсоединяйте его от
электросети.
ВНИМАНИЕ:
• Следите, чтобы все
обрабатываемые заготовки
были надежно зафиксированы на
месте.
• Не прилагайте к инструменту
чрезмерного усилия. Чрезмерное
прижимное давление не
улучшает качество шлифования,
но приводит к перегрузкам
инструмента и быстрому
истиранию абразивной ленты.
• Избегайте перегрузки.
ВНИМАНИЕ: Не допускается
шлифование магния!
Правильное положение рук во
время работы (Рис. 5)
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА правильно удерживайте
инструмент, как показано на
рисунке.
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА надежно удерживайте
инструмент, предупреждая
внезапные сбои в работе.
Правильное положение рук во время работы:
одной рукой удерживайте основную рукоятку (l),
как показано на рисунке.
Включение и выключение (Рис. 1)
При помощи дискового электронного регулятора
(b) установите необходимую скорость.
Чтобы включить инструмент, установите
пусковой выключатель в положение I.
Чтобы выключить инструмент, установите
пусковой выключатель в положение О.
Шлифование (Рис. 1)
Начинайте шлифование бумагой с самым
крупным абразивным зерном.
Поскольку шлифмашина оставляет небольшие
царапины во всех направлениях, нет
необходимости шлифовать вдоль волокон
древесины.
С небольшими промежутками проверяйте
качество работы.
Всегда выключайте электроинструмент после
окончания работы и перед отключением от
электросети.
Опорожнение пылесборника
(Рис. 3)
Для эффективного удаления пыли,
опорожняйте пылесборник при его наполнении
приблизительно на одну треть объема.
1. Для опорожнения пылесборника,
снимите его вместе с переходником со
шлифмашины.
2. Снимите пылесборник (g) с переходника (f),
вращая его в направлении против часовой
стрелки.
3. Высыпьте содержимое мешка в емкость
для отходов. При необходимости,
для чистки внутренней поверхности
пылесборника используйте пылесос.
4. Установите переходник пылеотвода на свое
место.
5. Установите пылесборник на инструмент.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш электроинструмент DEWALT рассчитан на
работу в течение продолжительного времени
при минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надежность инструмента
увеличивается при правильном уходе
и регулярной чистке.
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Замена шлифовальной подошвы
и диска ограничения частоты колебаний (Рис. 4)
Подошва (d) и диск ограничения частоты
колебаний (j) быстро изнашиваются.
При появлении явных признаков износа,
подошву необходимо заменить. Диск
ограничения частоты колебаний подлежит
замене, если на холостом ходу чрезмерно
возрастает частота колебаний подошвы.
1. Отключите инструмент от источника
питания.
2. Отвинтите винты (k) и снимите
шлифовальную подошву.
3. Установите новую подошву (d) и/или новый
диск (j), затем затяните винты (k), обращая
внимание на правильное положение диска
ограничения частоты колебаний.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте растворители или
другие агрессивные химические
средствами для очистки
неметаллических деталей
инструмента. Эти химикаты
могут ухудшить свойства
материалов, примененных
в данных деталях. Используйте
ткань, смоченную в воде с мягким
мылом. Не допускайте попадания
какой-либо жидкости внутрь
инструмента; ни в коем случае
не погружайте какую-либо часть
инструмента в жидкость.
Дополнительные принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные от
тех, которые предлагает DEWALT,
не проходили тесты на данном
изделии, то использование этих
принадлежностей может привести
к опасной ситуации. Во избежание
риска получения травмы, с данным
продуктом должны использоваться
только рекомендованные DEWALT
дополнительные принадлежности.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
Защита окружающей среды
Смазка
Ваш электроинструмент не требует
дополнительной смазки.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нем не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приемный пункт.
Чистка
ПРИМЕЧАНИЕ: После использования
шлифмашины для шлифования металла без
пылесборника, очистите шлифмашину слабым
потоком сжатого воздуха.
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь
и пыль из корпуса сухим сжатым
воздухом по мере видимого
скопления грязи внутри и вокруг
вентиляционных отверстий.
Выполняйте очистку, надев
средство защиты глаз
и респиратор утвержденного типа.
20
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Раздельный сбор изделий
с истекшим сроком службы и их
упаковок позволяет пускать
их в переработку и повторно
использовать. Использование
переработанных материалов
помогает защищать окружающую
среду от загрязнения и снижает
расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно от
бытового мусора на муниципальных свалках
РУССКИЙ ЯЗЫК
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
DEWALT. Чтобы воспользоваться этой услугой,
Вы можете сдать Ваше изделие в любой
авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
zst00205596 - 17-06-2013
21
LATVIEŠU
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
23
D26453
ROKAS SLĪPMAŠĪNA / ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ ШЛИФМАШИНА 1
©
24
25
26
www.dewalt.eu
Download PDF

advertising