D26453 | DeWalt D26453 RANDOM ORBIT SANDER instruction manual

D26453
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)
4
Deutsch (übersetzt von den originalanweisungen)
10
English (original instructions)
17
Español (traducido de las instrucciones originales)
23
Français (traduction de la notice d’instructions originale)
30
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)
37
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)
44
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)
51
Português (traduzido das instruções originais)
57
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)
64
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)
70
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)
76
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)
83
Copyright DEWALT
B
Figure 1
b
l
a
c
d
Figure 2
e
d
1
Figure 3
h
f
i
c
Figure 4
k
d
j
2
g
Figure 5
l
3
DANSK
EXCENTERSLIBER
D26453
Identificér yderligere
sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte
operatøren mod vibrationens effekter,
som f.eks.: vedligehold værktøjet og
tilbehøret, hold hænderne varme,
organisation af arbejdsmønstre.
Tillykke!
Du har valgt et DEWALT-værktøj. Mange års erfaring,
ihærdig produktudvikling og innovation gør DEWALT
én af de mest pålidelige partnere for professionelle
brugere af elværktøj.
Tekniske data
Spænding
Type
Effektforbrug
Skivediameter
Omdrejninger
Omdr. ø
Vægt
VDC
W
mm
min-1
mm
kg
D26453
230
1
280
125
7.000–12.000
2,4
1,6
Støjværdier og vibrationsværdier (triax vector sum) i henhold til
EN60745-2-4.
LPA (emissions lydtryksniveau)
dB(A)
82
LWA (lydtryksniveau)
dB(A)
92
KWA (usikkerhed for det angivne
lydniveau)
dB(A)
4
Vibrationsemissionsværdi ah =m/s2
Usikkerhed K =
m/s2
< 2,5
1,5
Vibrationsemissionsniveauet, der er angivet i dette
vejledningsark, er målt i overensstemmelse med
en standardiseret test, der er angivet i EN 60745
og kan anvendes til at sammenligne et værktøj
med et andet. Det kan anvendes til en foreløbig
eksponeringsvurdering.
ADVARSEL: Det angivne
vibrationsemissionsniveau repræsenterer
værktøjets hovedanvendelsesområder.
Hvis værktøjet anvendes til andre formål,
med andet tilbehør eller vedligeholdes
dårligt, kan vibrationsemissionen
imidlertid variere. Det kan forøge
eksponeringsniveauet over den samlede
arbejdsperiode markant.
Et estimat af eksponeringsniveauet for
vibration bør også tage højde for de
gange, værktøjet slukkes, eller når det
kører men ikke bruges til at arbejde. Det
kan mindske eksponeringsniveauet over
den samlede arbejdsperiode markant.
4
Sikringer
Europa
230 V værktøj
10 ampere, strømforsyning
Definitioner: Sikkerhedsråd
Nedenstående definitioner beskriver
sikkerhedsniveauet for hvert signalord. Læs
vejledningen og læg mærke til disse symboler.
FARE: Angiver en overhængende farlig
situation, der - hvis den ikke undgås kan resultere i døden eller alvorlige
kvæstelser.
ADVARSEL: Angiver en mulig farlig
situation, der - hvis den ikke undgås kan resultere i døden eller alvorlige
kvæstelser.
FORSIGTIG: Angiver en mulig farlig
situation, der - hvis den ikke undgås kan resultere i mindre eller moderat
personskade.
BEMÆRK: Angiver en handling,
der ikke er forbundet med
personskade, men som kan
resultere i produktskade.
Betyder fare for elektrisk stød.
Betyder risiko for brand.
EF-overensstemmelseserklæring
MASKINDIREKTIV
EXCENTERSLIBER
D26453
DEWALT erklærer, at produkterne beskrevet
under Tekniske data er udformet i
overensstemmelse med:
2006/42/EF, EN 60745-1, EN 60745-2-4.
Disse produkter overholder også direktivet
2004/108/EC (indtil 19.04.2016), 2014/30/EU (fra
20.04.2016) og 2011/65/EU. Kontakt DEWALT på
DANSK
følgende adresse for yderligere oplysninger eller se
bagsiden af manualen.
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den
tekniske fil og udsteder denne erklæring på vegne
af DEWALT.
b)
c)
Horst Grossmann
Vicepræsident for Maskinteknik
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
d)
23.03.2014
ADVARSEL: For at reducere
risikoen for personskade bør du læse
betjeningsvejledningen.
Generelle sikkerhedsadvarsler for
elværktøjer
ADVARSEL! Læs alle
sikkerhedsadvarsler og alle
instruktioner. Manglende overholdelse
af advarsler og instruktioner kan
medføre elektrisk stød, brand og/eller
alvorlig personskade.
GEM ALLE ADVARSLER OG INSTRUKTIONER
TIL SENERE BRUG
Termen “elværktøj” i advarslerne refererer til dit
elektroniske (ledning) eller batteribetjente (trådløse)
elværktøj.
1) SIKKERHED I ARBEJDSOMRÅDET
a) Sørg for, at arbejdsområdet er rent og
godt oplyst. Rodede eller mørke områder
giver anledning til ulykker.
b) Undlad at benytte elektrisk værktøj i
en eksplosionsfarlig atmosfære, som
f.eks. ved tilstedeværelsen af brændbare
væsker, gasser eller støv. Elværktøj danner
gnister, der kan antænde støv eller dampe.
c) Hold børn og omkringstående på afstand,
når der anvendes elektrisk værktøj.
Distraktioner kan medføre, at du mister
kontrollen.
2) ELEKTRISK SIKKERHED
a) Stik på elektrisk værktøj skal passe
til stikkontakten. Stikket må aldrig
modificeres på nogen måde. Undlad
at bruge adapterstik sammen med
jordforbundet elektrisk værktøj.
e)
f)
Umodificerede stik og dertil passende
stikkontakter reducerer risikoen for elektrisk
stød.
Undgå kropskontakt med jordforbundne
overflader, såsom rør, radiatorer, komfurer
og køleskabe. Der er øget risiko for elektrisk
stød, hvis din krop er jordforbundet.
Undlad at udsætte elektrisk værktøj for
regn eller våde forhold. Hvis der trænger
vand ind i et elektrisk værktøj, øges risikoen
for elektrisk stød.
Undlad at udsætte ledningen for overlast.
Brug aldrig ledningen til at bære,
trække værktøjet eller trække det ud af
stikkontakten. Hold ledningen borte fra
varme, olie, skarpe kanter og bevægelige
dele. Beskadigede eller sammenfiltrede
ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
Når elektrisk værktøj benyttes udendørs,
skal der anvendes en forlængerledning,
som er egnet til udendørs brug. Brug af
en ledning, der er egnet til udendørs brug,
reducerer risikoen for elektrisk stød.
Hvis det ikke kan undgås at betjene et
elektrisk værktøj i et fugtigt område,
benyt en strømforsyning, der er beskyttet
af en fejlstrømsafbryder. Ved at benytte
en fejlstrømsafbryder reduceres risikoen for
elektrisk stød.
3) PERSONLIG SIKKERHED
a) Vær opmærksom, pas på hvad du
foretager dig, og brug sund fornuft, når
du benytter et elektrisk værktøj. Betjen
ikke værktøjet, hvis du er træt, påvirket
af narkotika, alkohol eller medicin. Et
øjebliks uopmærksomhed under anvendelse
af et elektrisk værktøj kan forårsage alvorlig
personskade.
b) Brug personligt sikkerhedsudstyr. Bær
altid beskyttelsesbriller. Sikkerhedsudstyr,
såsom støvmaske, skridsikre sikerhedssko,
sikkerhedshjelm eller høreværn, brugt når
omstændighederne foreskriver det, reducerer
omfanget af personskader.
c) Undgå utilsigtet start. Sørg for, at
der er slukket for kontakten, inden
værktøjet tilsluttes en strømkilde og/eller
batterienhed, samles op eller bæres. Når
elektrisk værktøj bæres med fingeren på
kontakten eller tilsluttes, når kontakten er
tændt, giver det anledning til ulykker.
d) Fjern eventuelle justerings- eller
skruenøgler, før det elektriske værktøj
startes. En skruenøgle eller anden nøgle,
der bliver siddende på en roterende del
af elektrisk værktøj, kan give anledning til
personskade
5
DANSK
e)
f)
g)
Undlad at række for langt. Hold hele tiden
en god fodstilling og balance. Dette giver
bedre kontrol af det elektriske værktøj, når
uventede situationer opstår.
Bær hensigtsmæssig påklædning. Bær
ikke løst tøj eller smykker. Hold dit hår,
tøj og handsker væk fra bevægelige dele.
Løstsiddende tøj, smykker eller langt hår kan
blive fanget i bevægelige dele.
Hvis der anvendes støvudsugningseller støvopsamlingsudstyr, skal dette
tilsluttes og anvendes rigtigt. Anvendelse
af støvopsamlingsudstyr kan begrænse farer
forårsaget af støv.
4) ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF ELEKTRISK
VÆRKTØJ
a) Undlad at bruge magt over for det
elektriske værktøj. Brug det værktøj, der
er bedst egnet til det arbejde, der skal
udføres. Værktøjet vil klare opgaven bedre
og mere sikkert med den ydelse, som det er
beregnet til.
b) Undlad at benytte elektrisk værktøj, hvis
kontakten ikke tænder og slukker for det.
Alt elektrisk værktøj, der ikke kan kontrolleres
med kontakten, er farligt og skal repareres.
c) Træk stikket ud af stikkontakten og/eller
batterienheden fra det elektriske værktøj,
før det elektriske værktøj justeres,
dets tilbehør udskiftes, eller det stilles
til opbevaring. Sådanne forebyggende
sikkerhedsforanstaltninger mindsker risikoen
for, at værktøjet startes utilsigtet.
d) Opbevar elektrisk værktøj uden for
rækkevidde af børn, og tillad ikke
personer, som ikke er bekendt med dette
elektriske værktøj eller disse instruktioner,
at betjene værktøjet. Elektrisk værktøj er
farligt i hænderne på personer, som ikke er
instrueret i brugen deraf.
e) Vedligeholdelse af elektrisk værktøj.
Undersøg om bevægelige dele sidder
skævt, binder eller er gået itu såvel som
andre forhold, der kan påvirke betjeningen
af værktøjet. Hvis det elektriske værktøj
er beskadiget, skal det repareres før
brug. Mange ulykker er forårsaget af dårligt
vedligeholdt værktøj.
f) Hold skæreværktøj skarpe og rene.
Ordentligt vedligeholdt skæreværktøj med
skarpe skærekanter har mindre tilbøjelighed til
at binde og er lettere at styre.
g) Brug elektrisk værktøj, tilbehør, bor,
osv. i overensstemmelse med disse
instruktioner, idet der tages hensyn til
arbejdsforholdene og den opgave, som
6
skal udføres. Brug af elektrisk værktøj til
andre opgaver end dem, det er beregnet til,
kan resultere i en farlig situation.
5) SERVICE
a) Elektrisk værktøj skal serviceres
af en kvalificeret servicetekniker,
som udelukende benytter identiske
reservedele. Derved sikres det, at værktøjets
driftssikkerhed opretholdes.
Ekstra sikkerhedsanvisninger
for pudsemaskiner
ADVARSEL: Kontakt med eller
inhalation af støv, der dannes ved
pudsning, kan bringe brugerens og
eventuelle tilskueres sundhed i fare. Bær
en støvmaske, der er specialkonstrueret
til beskyttelse mod giftigt støv og
dampe, og sørg for, at personer, der
befinder sig inden for arbejdsområdet,
også er beskyttet.
ADVARSEL: Benyt værktøjet i et
godt ventileret område ved slibning
af jernholdige metaller. Det må ikke
benyttes i nærheden af antændelige
væsker, gasser eller støv. Gnister eller
varme spåner, der dannes ved slibning
eller udsendes fra gnistdannende
motorbørster, kan antænde brændbare
materialer.
Pudsning af maling
•
•
•
ADVARSEL: Overhold
sikkerhedsbestemmelserne for
pudsning af maling. Vær særlig
opmærksom på følgende:
Anvend altid en støvsuger til støvfjernelse,
hvis det kan lade sig gøre.
Vær særlig forsigtig ved pudsning af maling,
der kan være baseret på bly:
– Børn og gravide bør holde sig væk
fraarbejdsområdet.
– Alle personer i arbejdsområdet skal
anvende særlige masker, der beskytter
mod støv og dampe fra blybaseret
maling.
– Der må ikke spises, drikkes eller ryges i
arbejdsområdet.
Fjern støvpartikler og andet affald på
ansvarligmåde.
Restrisici
På trods af overholdelsen af de relevante
sikkerhedsregler og brug af sikkerhedsudstyr kan
visse restrisici ikke undgås. Disse omfatter:
DANSK
– Hørenedsættelse.
– Risiko for personskade som følge af flyvende
partikler.
– Risiko for forbrænding ved at røre ved tilbehør,
der bliver varmt under betjening.
– Risiko for personskade som følge af forlænget
brug.
Mærkning på værktøjet
Følgende piktogrammer er vist på værktøjet:
Læs brugsvejledningen før brug.
DATOKODEPOSITION (FIG. 1)
Datokoden (l), der også inkluderer produktionsåret,
er tryk på huset.
Eksempel:
2015 XX XX
Produktionsår
Pakkens indhold
Pakken indeholder:
1 Excentersliber
1 Støvpose
1 Støvopsamlingsadapter
1 Slibepapirark
1 Brugsvejledning
• Kontrollér for eventuelle skader på værktøjet,
dele og tilbehør, der kan være opstået under
transport.
• Tag dig tid til at læse denne vejledning grundigt
og forstå den før betjening.
Beskrivelse (fig. 1)
ADVARSEL: Modificér aldrig elektrisk
værktøj eller nogen dele deraf. Det kan
medføre materiale- eller personskade.
Disse slibemaskiner er professionelle
værktøjsmaskiner.
LAD IKKE børn komme i kontakt med værktøjet.
Overvågning er påkrævet, når uerfarne brugere
anvender dette værktøj.
El-sikkerhed
Elmotoren er kun designet til én spænding.
Kontrollér altid, at strømforsyningen svarer til
spændingen på mærkepladen.
Dit DEWALT-værktøj er dobbeltisoleret i
overensstemmelse med EN 60745, og
derfor er en jordledning ikke påkrævet.
Hvis forsyningsledningen er beskadiget, skal den
udskiftes med en særlig ledning, der kan fås
gennem DEWALT’s serviceorganisation.
Brug af forlængerledning
Hvis en forlængerledning er påkrævet, skal du
anvende en godkendt forlængerledning, der
passer til dette værktøjs effektforbrug (se tekniske
data). Den minimale lederstørrelse er 1 mm2; den
maksimale længde er 30 m.
Ved brug af en kabeltromle skal kablet altid rulles
helt ud.
SAMLING OG JUSTERING
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for kvæstelser skal enheden
slukkes, og strømforsyningen til
maskinen afbrydes før montering
og afmontering af tilbehør, før justering
eller ændring af konfiguration eller ved
udførelse af reparationer. Sørg for, at
udløserkontakten er i OFF-position.
Utilsigtet start kan medføre kvæstelser.
Montering af slibeskiver (fig. 2)
Værktøjet bruger 5” (125 mm) krog- og
sløjfeslibeskiver med et støvopsamlingsmønster
bestående af 8 huller.
a. Tænd/sluk-kontakt
1. Anbring værktøjet på et bord med slibepladen
(d) opad.
b. Elektronisk hastighedskontrolviser
2. Anbring slibeskiven direkte oven på slibepladen.
c. Støvopsamlingsudgang
3. Hold på slibepladen (d) med den ene hånd og
ret støvopsamlingshullerne (e) ind.
d. Slibepude
4. Tryk skiven godt fast på slibepladen.
TILSIGTET BRUG
Din slibemaskine er designet til professionelle
slibeopgaver.
Indstilling af den elektroniske
hastighedskontrolviser (fig. 1)
MÅ IKKE anvendes under våde forhold eller i
nærheden af brændbare væsker eller gasser.
Hastigheden er variabel fra 7.000–12.000 min-1 ved
hjælp af den elektroniske hastighedskontrolviser (b).
7
DANSK
Drej den elektroniske hastighedskontrolviser til det
ønskede niveau. Den korrekte indstilling er dog et
spørgsmål om erfaring.
Normalt kræver hårde materialer en højere indstilling.
Støvopsamling (fig. 3)
ADVARSEL: Da slibning i træ
producerer støv, skal du altid installere
en støvpose, der er designet i
overensstemmelse med de gældende
direktiver for støvemission.
ADVARSEL: Anvend ikke en
støvpose eller støvsuger uden korrekt
gnistbeskyttelse ved slibning i metaller.
Værktøjet er forsynet med en adapter til tilslutning af
en støvpose eller en støvsuger.
1. Montér støvopsamlerens adapter (f) på
udgangen (c) som vist.
2. Fastgør støvposen (g) ved at rette de åbnede
huller (h) ind efter kærverne (i) og montér posen
på adapteren (f).
3. Drej samlilngen med uret for at låse den på
plads.
4. Alternativt tilslut værktøjet til en støvsuger ved
hjælp af adapteren (f).
Korrekt håndposition (fig. 5)
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for personskade skal du ALTID anvende
den rette håndposition som vist.
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for alvorlig personskade skal du ALTID
holde godt fast i tilfælde af en pludselig
reaktion.
Korrekt håndposition kræver en hånd på
hovedgrebet (I) som vist.
Tænde og slukke (fig. 1)
Indstil slibemaskinens hastighed ved hjælp af den
elektroniske hastighedskontrolviser (b).
Du tænder for værktøjet ved at indstille tænd/slukkontakten på position I.
Du slukker for værktøjet ved at indstille tænd/slukkontakten på position O.
Slibning (fig. 1)
Start med den groveste slibeskive.
Da værktøjet laver små slibemærker i alle retninger,
er det ikke nødvendigt at slibe med slibekornspapir.
Kontrollér dit arbejde med korte intervaller.
BETJENING
Sluk altid for værktøjet, når arbejdet er udført, og
inden stikket tages ud.
Brugsvejledning
Tømning af støvposen (fig. 3)
ADVARSEL: Overhold altid
sikkerhedsvejledningen og de gældende
regler.
Støvopsamlingen er mest effektiv, hvis
støvopsamleren tømmes, når den er ca. en tredjedel
fuld.
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for kvæstelser skal enheden
slukkes, og strømforsyningen til
maskinen afbrydes før montering
og afmontering af tilbehør, før justering
eller ændring af konfiguration eller ved
udførelse af reparationer. Sørg for, at
udløserkontakten er i OFF-position.
Utilsigtet start kan medføre kvæstelser.
1. Du tømmer støvopsamleren ved at tage den af
sammen med adapteren.
ADVARSEL:
4. Genmontér adapteren til støvopsamlingen.
• Kontrollér, at alle arbejdsemner, der
skal slibes, er sat ordentligt fast.
5. Genmontér støvposen.
• Anvend kun et let tryk mod
arbejdsemnet. Et hårdere tryk forøger.
ikke slibeeffekten, men øger kun
presset på værktøjet og medfører, at
sandpapiret ødelægges.
• Undgå overbelastning.
ADVARSEL: Anvend aldrig maskinen til
slibning på magnesium.
8
2. Fjern støvposen (g) fra adapteren (f) ved at dreje
den mod uret og tage den af.
3. Tøm indholdet af posen ud i en affaldsbeholder.
Brug om nødvendigt en støvsuger til at rengøre
støvposen ved at støvsuge posens indvendige
overflade.
VEDLIGEHOLDELSE
Dit DEWALT-elværktøj er beregnet til langvarig
brug med minimal vedligeholdelse. Værktøjets
fortsatte tilfredsstillende drift afhænger af korrekt
vedligeholdelse og rengøring af værktøjet.
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for kvæstelser skal enheden
slukkes, og strømforsyningen til
DANSK
maskinen skal afbrydes før montering
og afmontering af tilbehør, før justering
eller ændring af konfiguration eller ved
udførelse af reparationer. Sørg for, at
udløserkontakten er i OFF-position.
Utilsigtet start kan medføre kvæstelser.
Udskiftning af slibepladen og
bremseskiven (fig. 4)
Både slibepladen (d) og bremseskiven (j) slides.
Slibepladen skal udskiftes, når den er tydeligt slidt.
Bremseskiven skal udskiftes, hvis slibepladsens
hastighed øges meget, når slibemaskinen løftes fra
arbejdsemnet.
1. Tag værktøjets stik ud.
2. Løsn skruerne (k) og fjern pladen.
3. Udskift slibeplade (d) og/eller bremseskive (j)
og spænd skruerne (k), idet du kontrollerer, at
bremseskiven er rettet korrekt ind.
Smøring
Dette elektriske værktøj skal ikke smøres yderligere.
Rengøring
BEMÆRK: Hvis værktøjet er blevet brugt til
metalslibning uden støvpose, skal det renses med
let trykluft.
ADVARSEL: Blæs støv og snavs
ud af hovedhuset med tør luft, lige
så snart der samler sig snavs i og
omkring luftaftrækket. Bær godkendte
beskyttelsesbriller og godkendt
støvmaske ved udførelse af denne
procedure.
ADVARSEL: Brug aldrig
opløsningsmidler eller andre kraftige
kemikalier til at rengøre værktøjets ikkemetalliske dele. Disse kemikalier kan
svække de materialer, der anvendes
i disse dele. Brug en klud, der kun er
fugtet med vand og mild sæbe. Lad
aldrig væske trænge ind i værktøjet, og
nedsænk aldrig nogen del af værktøjet i
væske.
Valgfrit tilbehør
ADVARSEL: Da andet tilbehør end det,
som stilles til rådighed af DEWALT, ikke
er afprøvet med dette produkt, kan det
være farligt at bruge sådant tilbehør
med dette værktøj. For at mindske
risikoen for personskade, må dette
produkt kun anvendes med tilbehør,
som anbefales af DEWALT.
Kontakt forhandleren for yderligere oplysninger om
korrekt tilbehør.
Miljøbeskyttelse
Særskilt bortskaffelse. Dette produkt må
ikke bortskaffes sammen med almindeligt
husholdningsaffald.
Hvis du på noget tidspunkt finder det nødvendigt
at udskifte dit DEWALT-produkt, eller hvis det ikke
længere tjener det tiltænkte formål, må det ikke
bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Sørg
for, at dette produkt bortskaffes særskilt.
Særskilt bortskaffelse af brugte produkter
og emballage gør det muligt at genbruge
materialer og anvende dem på ny.
Genanvendelse af genbrugsmaterialer
bidrager til at forhindre forurening af
miljøet og reducerer behovet for
råmaterialer.
Lokale forskrifter muliggør i nogen tilfælde
særskilt bortskaffelse af elektriske produkter fra
husholdningen, ved kommunale affaldsdepoter eller
hos forhandleren i forbindelse med køb af et nyt
produkt.
DEWALT har stillet faciliteter til rådighed til indsamling
og genbrug af udslidte DEWALT-produkter. For at
benytte sig af denne service kan man returnere
produktet til et hvilket som helst autoriseret
serviceværksted, der modtager det på vore vegne.
Du kan finde ud af, hvor det nærmeste autoriserede
serviceværksted befinder sig ved at kontakte dit
lokale DEWALT-kontor på den adresse, der er
angivet i denne manual. Alternativt findes der en liste
over autoriserede DEWALT-serviceværksteder og
detaljerede oplysninger om vores eftersalgsservice
og kontakter på følgende internetadresse:
www.2helpU.com.
9
DEUTSCH
SCHLEIFGERÄT MIT HANDBALLENGRIFF
D26453
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Gerät von DEWALT
entschieden. Langjährige Erfahrung, sorgfältige
Produktentwicklung und Innovation machen
DEWALT zu einem zuverlässigen Partner für
professionelle Anwender von Elektrowerkzeugen.
Technische Daten
Spannung
Typ
Leistungsaufnahme
Schleifplattendurchmesser
Schwingteller
Schwingkreis ø
Gewicht
VDC
W
mm
min-1
mm
kg
D26453
230
1
28
125
7.000–12.000
2,4
1,6
Lärmwerte und Vibrationswerte (Triax-Vektorsumme) gemäß
EN60745-2-4.
LPA (Emissions-Schalldruckpegel)
dB(A)
82
LWA (Schallleistungspegel)
dB(A)
92
KWA (Unsicherheit für den
angegebenen Schallpegel)
dB(A)
4
Schwingungsemissionswert ah =
Messungenauigkeit K =
m/s2
m/s2
< 2,5
1,5
Der in diesem Informationsblatt angegebene
Vibrationsemissionswert wurde gemäß einem
standardisierten Test laut EN 60745 gemessen und
kann für einen Vergleich zwischen zwei Geräten
verwendet werden. Er kann zu einer vorläufigen
Einschätzung der Exposition verwendet werden.
WARNUNG: Der angegebene
Vibrationsemissionswert bezieht sich
auf die Hauptanwendung des Gerätes.
Wenn das Gerät jedoch für andere
Anwendungen, mit anderem Zubehör
oder schlecht gewartet eingesetzt wird,
kann die Vibrationsemission verschieden
sein. Dies kann den Expositionsgrad
über die Gesamtbetriebszeit erheblich
erhöhen.
Eine Schätzung der Vibrationsstärke
sollte auch berücksichtigen, wie oft das
Gerät ausgeschaltet wird oder über
welche Zeit es zwar läuft, aber nicht
10
wirklich in Betrieb ist. Dies kann die
Exposition über die Gesamtbetriebszeit
erheblich mindern.
Es sind zusätzliche
Sicherheitsmaßnahmen zum
Schutze der Betriebsperson vor den
Auswirkungen der Vibration in Betracht
zu ziehen, z. B.: Wartung des Gerätes
und des Zubehörs, Warmhalten
der Hände, Organisation des
Arbeitsablaufes.
Sicherungen
Europa
230 V Werkzeuge 10 Ampere Stromversorgung
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen
Warnhinweise erklärt. Bitte lesen Sie die
Betriebsanleitung und achten Sie auf diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar
drohende gefährliche Situation hin, die,
sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führt.
WARNUNG: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation
hin, die, sofern nicht vermieden,
zu tödlichen oder schweren
Verletzungen führen kann.
VORSICHT: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation hin,
die, sofern nicht vermieden, zu leichten
oder mittelschweren Verletzungen
führen kann.
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin,
das nichts mit Verletzungen zu tun
hat, aber, wenn es nicht vermieden
wird, zu Sachschäden führen kann.
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
EG-Konformitätserklärung
MASCHINENRICHTLINIE
SCHLEIFGERÄT MIT HANDBALLENGRIFF
D26453
DEUTSCH
DEWALT erklärt hiermit, dass diese unter
Technische Daten beschriebenen Produkte
die folgenden Vorschriften erfüllen:
2006/42/EG, EN 60745-1, EN 60745-2-4.
Diese Produkte erfüllen auch die Anforderungen
von Richtlinie 2004/108/EC (bis zum 19.04.2016),
2014/30/EU (ab dem 20.04.2016) und 2011/65/EU.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an
DEWALT unter der folgenden Adresse oder schauen
Sie auf der Rückseite dieser Betriebsanleitung nach.
Der Unterzeichnete ist verantwortlich für die
Zusammenstellung des technischen Dossiers und
gibt diese Erklärung im Namen von DEWALT ab.
Horst Großmann
Vizepräsident für Konstruktion
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
23.03.2014
WARNUNG: Zur Reduzierung
der Verletzungsgefahr bitte die
Betriebsanleitung lesen.
Allgemeine Sicherheitswarnhinweise
für Elektrowerkzeuge
WARNUNG! Lesen Sie alle
Sicherheitswarnhinweise und alle
Anweisungen. Das Nichtbeachten von
Warnhinweisen und Anweisungen kann
zu elektrischem Schlag, Brand und/oder
schweren Verletzungen führen.
BEWAHREN SIE ALLE WARNHINWEISE UND
ANWEISUNGEN ZUM SPÄTEREN
NACHSCHLAGEN AUF
Der Begriff „Elektrowerkzeug“ in den Warnhinweisen
bezieht sich auf Ihr netzbetriebenes Elektrowerkzeug
(mit Kabel) oder auf Ihr akkubetriebenes (kabelloses)
Elektrowerkzeug.
1) SICHERHEIT IM ARBEITSBEREICH
a) Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und
gut ausgeleuchtet. Unaufgeräumte oder
dunkle Bereiche begünstigen Unfälle.
b) Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nicht
in explosionsgefährdeten Umgebungen,
in denen sich z. B. brennbare
Flüssigkeiten, Gase oder Staub befinden.
c)
Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den
Staub oder die Dämpfe entzünden können.
Halten Sie Kinder und Zuschauer fern,
während Sie ein Elektrogerät betreiben.
Ablenkung kann dazu führen, dass Sie die
Kontrolle über das Gerät verlieren.
2) ELEKTRISCHE SICHERHEIT
a) Der Stecker des Elektrogerätes muss
in die Steckdose passen. Ändern Sie
niemals den Stecker in irgendeiner Form.
Verwenden Sie keinerlei Adapterstecker
an geerdeten Elektrogeräten. Unveränderte
Stecker und passende Steckdosen mindern
die Gefahr eines elektrischen Schlages.
b) Vermeiden Sie Körperkontakt mit
geerdeten Flächen, wie Rohre,
Radiatoren, Herde und Kühlgeräte.
Es besteht eine erhöhte Gefahr für einen
elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet
ist.
c) Setzen Sie Elektrogeräte keinem Regen
oder feuchter Umgebung aus. Wenn
Wasser in das Elektrogerät eindringt, erhöht
sich die Gefahr eines elektrischen Schlages.
d) Überlasten Sie das Kabel nicht.
Verwenden Sie niemals das Kabel, um
das Elektrogerät zu tragen oder durch
Ziehen vom Netz zu trennen. Halten Sie
das Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen
Kanten oder beweglichen Teilen.
Beschädigte oder verhedderte Kabel erhöhen
die Gefahr eines elektrischen Schlages.
e) Wenn Sie ein Elektrogerät im Freien
betreiben, verwenden Sie ein für
den Außeneinsatz geeignetes
Verlängerungskabel. Die Verwendung von
für den Außeneinsatz geeigneten Kabeln
mindert die Gefahr eines elektrischen
Schlages.
f) Wenn der Betrieb eines Elektrogerätes
in feuchter Umgebung unumgänglich
ist, verwenden Sie eine durch einen
Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter
oder RCD) geschützte Stromversorgung.
Der Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters
mindert die Gefahr eines elektrischen
Schlages.
3) SICHERHEIT VON PERSONEN
a) Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf,
was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft
an die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug.
Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, wenn
Sie müde sind oder unter dem Einfluss
von Drogen, Alkohol oder Medikamenten
stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit
beim Betrieb eines Elektrogerätes kann zu
schweren Verletzungen führen.
11
DEUTSCH
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung
und immer eine Schutzbrille. Das Tragen
persönlicher Schutzausrüstung, wie
Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe,
Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach Art
und Einsatz des Elektrowerkzeuges, verringert
das Risiko von Verletzungen.
Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Starten.
Vergewissern Sie sich, dass der Schalter
in der AUS-Position ist, bevor Sie das
Gerät an die Stromversorgung und/oder
an den Akku anschließen oder wenn Sie
das Gerät aufnehmen oder tragen. Wenn
Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges
den Finger am Schalter haben oder das
Gerät eingeschaltet an die Stromversorgung
anschließen, kann dies zu Unfällen führen.
Entfernen Sie alle Einstellschlüssel oder
Werkzeuge, bevor Sie das Elektrogerät
einschalten. Werkzeuge oder Schlüssel,
die an rotierenden Teilen des Elektrogerätes
angebracht sind, können zu Verletzungen
führen.
Vermeiden Sie eine abnormale
Körperhaltung. Sorgen Sie für einen
sicheren Stand und halten Sie jederzeit
das Gleichgewicht. Dadurch können
Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten
Situationen besser kontrollieren.
Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen
Sie keine weite Kleidung und keinen
Schmuck. Halten Sie Ihre Haare, Kleidung
und Handschuhe von beweglichen Teilen
fern. Lose sitzende Kleidung, Schmuck oder
lange Haare können sich in den beweglichen
Teilen verfangen.
Wenn Geräte für den Anschluss an eine
Staubabsaugung und Staubsammlung
vorgesehen sind, vergewissern Sie
sich, dass diese richtig angeschlossen
sind und verwendet werden. Der Einsatz
von Staubsammlern kann staubbedingte
Gefahren mindern.
4) VERWENDUNG UND PFLEGE DES ELEKTROGERÄTES
a) Überlasten Sie das Elektrogerät nicht.
Verwenden Sie das für Ihre Arbeit
passende Elektrogerät. Das richtige Gerät
wird die Aufgabe besser und sicherer
erledigen, wenn es bestimmungsgemäß
verwendet wird.
b) Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug,
dessen Schalter defekt ist. Ein
Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr
ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich
und muss repariert werden.
c) Trennen Sie den Stecker vom Netz und/
oder die Akkus vom Elektrogerät, bevor
12
d)
e)
f)
g)
Sie Einstellungen am Gerät vornehmen,
Zubehör wechseln oder es aufbewahren.
Diese Vorbeugemaßnahmen mindern die
Gefahr, dass das Elektrogerät unbeabsichtigt
startet.
Bewahren Sie nicht verwendete
Elektrogeräte für Kinder unerreichbar auf
und lassen Sie nicht zu, dass Personen
ohne Erfahrung mit dem Elektrogerät oder
mit diesen Anweisungen das Elektrogerät
bedienen. Elektrogeräte sind in den Händen
nicht geschulter Personen gefährlich.
Warten Sie die Elektrogeräte. Prüfen
Sie, ob bewegliche Teile verzogen oder
ausgeschlagen, ob Teile gebrochen oder
in einem Zustand sind, der den Betrieb
des Elektrogerätes beeinträchtigen kann.
Bei Beschädigungen lassen Sie das
Elektrogerät reparieren, bevor Sie es
verwenden. Viele Unfälle entstehen wegen
mangelnder Wartung der Elektrogeräte.
Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und
sauber. Richtig gewartete Schneidwerkzeuge
mit scharfen Klingen blockieren seltener und
sind leichter unter Kontrolle zu halten.
Verwenden Sie Elektrogeräte, Zubehör
und Einsätze (Bits) usw. gemäß diesen
Anweisungen und unter Berücksichtigung
der Arbeitsbedingungen und der Aufgabe.
Wenn Sie das Elektrogerät für Aufgaben
verwenden, die nicht bestimmungsgemäß
sind, kann dies zu gefährlichen Situationen
führen.
5) SERVICE
a) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von
qualifiziertem Fachpersonal und nur mit
Original- Ersatzteilen reparieren. Damit
wird sichergestellt, dass die Sicherheit des
Gerätes erhalten bleibt.
Zusätzliche Sicherheitshinweise
für Schleifgeräte
WARNUNG: Ein Kontakt mit Stäuben
oder das Einatmen von Stäuben, die
durch den Schleifvorgang entstehen,
kann die Gesundheit des Bedieners
und eventueller anderer Personen in
der Nähe des Geräts gefährden. Tragen
Sie zum Schutz vor giften Stäuben und
Dämpfen eine Staubmaske, und stellen
Sie sicher, daß auch andere Personen
geschützt sind, die den Arbeitsplatz
betreten oder sich darin aufhalten.
WARNUNG: Verwenden Sie das
Werkzeug beim Schleifen von
eisenhaltigen Metallen nur in einem
gut belüfteten Raum. Verwenden Sie
DEUTSCH
das Werkzeugnicht in der Nähe von
brennbaren Flüssigkeiten, Gasen oder
Staub. Funken oder heiße Schleifpartikel oder die Funkenbildung an den
Motor-bürsten könnten explosive Stoffe
entzünden.
Schleifen von Farbe
•
•
•
WARNUNG: Beachten Sie die
geltenden Regeln zum Schleifen von
Farbe. Insbesondere sind folgende
Punkte zu berücksichtigen:
Verwenden Sie zur Staubabsaugung
möglichst einen Entstauber gemäß der Norm
TRGS 553.
Besondere Vorsicht gilt beim Schleifen von
bleihaltigen Farben:
– Kinder und Schwangere dürfen den
Arbeitsplatz nicht betreten.
– Alle Personen, die den Arbeitsplatz
betreten, müssen eine spezielle Maske
zum Schutz vor Bleifarbstaub und
-dämpfen tragen.
– Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken oder
rauchen.
Staubteilchen und jegliche anderen
Schleifabfälle sind fachgerecht zu entsorgen.
Packungsinhalt
Die Packung enthält:
1 Schleifgerät mit Handballengriff
1 Staubbeutel
1 Spanabsauganschluss
1 Schleifpapierbogen
1 Betriebsanleitung
• Prüfen Sie das Gerät, die Teile oder Zubehörteile
auf Beschädigungen, die beim Transport
entstanden sein könnten.
• Nehmen Sie sich Zeit, die Betriebsanleitung vor
Inbetriebnahme sorgfältig zu lesen.
Beschreibung (Abb. 1)
WARNUNG: Nehmen Sie niemals
Änderungen am Elektrowerkzeug
oder seinen Teilen vor. Dies könnte zu
Schäden oder Verletzungen führen.
a. Ein-/Aus-Schalter
b. Elektronische Drehzahlreglung
c. Staubabsaugauslass
d. Schleifplatte
BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG
Restrisiken
Trotz Beachtung der geltenden
Sicherheitsvorschriften und des Einsatzes von
Schutzvorrichtungen können bestimmte Risiken
nicht vermieden werden. Diese sind:
– Schwerhörigkeit.
– Verletzungsgefahr durch umherfliegende
Teilchen.
– Verbrennungsgefahr durch während des
Betriebes heiß werdende Zubehörteile.
– Verletzungsgefahr durch andauernden
Gebrauch.
Bildzeichen am Werkzeug
Die folgenden Bildzeichen sind am Gerät sichtbar
angebracht:
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung
lesen.
LAGE DES DATUMSCODES (ABB. [FIG.] 1)
Der Datumscode (l), der auch das Herstelljahr
enthält, ist in das Gehäuse geprägt.
Beispiel:
Ihre Schleifgerät wurde für den professionellen
Einsatz bei Schleifarbeiten konstruiert.
NICHT VERWENDEN in nasser Umgebung oder
in der Nähe von entflammbaren Flüssigkeiten oder
Gasen.
Diese Schleifmaschine ist ein Elektrowerkzeug für
den professionellen Gebrauch.
LASSEN SIE NICHT ZU, dass Kinder in Kontakt
mit dem Gerät kommen. Wenn unerfahrene
Personen dieses Gerät verwenden, sind diese zu
beaufsichtigen.
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde für eine einzige Spannung
konstruiert. Überprüfen Sie immer, dass die
Stromversorgung der Spannung auf dem
Typenschild entspricht.
Ihr DEWALT-Gerät ist gemäß EN 60745
doppelt isoliert. Es muss deshalb nicht
geerdet werden.
Wenn das Stromversorgungskabel beschädigt
ist, muss es durch ein speziell ausgestattetes
Kabel ersetzt werden, dass bei der DEWALT
Kundendienstorganisation erhältlich ist.
2015 XX XX
Herstelljahr
13
DEUTSCH
CH
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf
Verwendung des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II
(Doppelisolierung) - Geräte
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) - Geräte
CH
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien
verwendet werden, müssen über einen
Fehlerstromschutzschalter angeschlossen
werden.
Verwendung eines
Verlängerungskabels
Einstellen des elektronischen
Geschwindigkeitswählers (Abb. 1)
Die Geschwindigkeit ist unter Verwendung des
elektronischen Geschwindigkeitswählers (b) von
7.000 - 12.000 min-1 stufenlos einstellbar.
Drehen Sie den elektronischen Regler auf den
gewünschten Wert. Die erforderliche Einstellung ist
eine Erfahrungssache.
Im Allgemeinen muss für härteres Material ein
höherer Wert eingestellt werden.
Staubabsaugung (Abb. 3)
Verwenden Sie ein zugelassenes
Verlängerungskabel, das für die Leistungsaufnahme
dieses Elektrowerkzeugs geeignet ist (siehe
technische Daten). Der Mindestquerschnitt der
Leitungen beträgt 1 mm² und die Höchstlänge
beträgt 30 m.
WARNUNG: Bei Holzbearbeitung
mit einem Schleifer fällt immer
Staub an. Verwenden Sie deswegen
immer einen im Einklang mit den
geltenden Richtlinien für Staubausstoß
konstruierten Staubbeutel.
Wenn Sie eine Kabeltrommel verwenden, wickeln
Sie das Kabel vollständig ab.
WARNUNG: Verwenden Sie beim
Schleifen von Metall weder Staubbeutel
noch Staubabsaugung ohne
entsprechenden Funkenschutz.
ZUSAMMENBAU UND
EINSTELLUNGEN
WARNUNG: Um die Gefahr von
Verletzungen zu vermeiden,
schalten Sie das Gerät aus und
trennen Sie es vom Netz, bevor Sie
Zubehör anbringen oder abbauen
oder Einstellungen vornehmen
oder ändern oder Reparaturen
vornehmen. Überprüfen Sie, dass der
Auslöseschalter in der AUS-Stellung ist.
Ein unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
Anbringen der Schleifscheiben
(Abb. 2)
Dieses Gerät benötigt 5” (125 mm) Haken- und
Ösen- Schleifscheiben mit einem 8-LochStaubabsaugmuster.
1. Legen Sie das Gerät auf einen Tisch, wobei die
Schleifplatte (d) nach oben weisen muss.
2. Setzen Sie die Schleifscheibe direkt auf die
Schleifplatte.
3. Halten Sie die Schleifplatte (d) mit der einen
Hand und richten Sie die Staubabsauglöcher (e)
aus.
4. Drücken Sie die Scheibe fest auf die
Schleifplatte.
14
Das Gerät wird mit einem Adapter zum Anschließen
eines Staubbeutels oder eines Staubsaugers
ausgeliefert.
1. Bringen Sie den Staubabsaugadapter (f) wie
angegeben auf dem Auslass (c) an.
2. Bringen Sie den Staubbeutel (g) an, indem Sie
die Schlitze (h) mit den offenen Enden mit den
Aussparungen (i) ausrichten und den Beutel am
Adapter (f) anbringen.
3. Drehen Sie die Baugruppe im Uhrzeigersinn, um
sie in ihrer Lage zu sichern.
4. Alternativ hierzu kann das Gerät auch unter
Verwendung des Adapters (f) mit einer
Absaugvorrichtung verbunden werden.
BETRIEB
Betriebsanweisungen
WARNUNG: Beachten Sie immer
die Sicherheitsanweisungen und die
geltenden Vorschriften.
WARNUNG: Um die Gefahr von
Verletzungen zu vermeiden,
schalten Sie das Gerät aus und
trennen Sie es vom Netz, bevor Sie
Zubehör anbringen oder abbauen
oder Einstellungen vornehmen
oder ändern oder Reparaturen
vornehmen. Überprüfen Sie, dass der
Auslöseschalter in der AUS-Stellung ist.
DEUTSCH
Ein unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
WARNUNG:
• Achten Sie darauf, daß alle zu
schleifenden Materialien ausreichend
gesichert sind.
• Drücken Sie beim Schleifen
das Werkzeug nur leicht an.
Übermäßiger Druck verbessert die
Schleifqualität nicht, die Belastung
des Elektrowerkzeuges wird hierdurch
lediglich erhöht und das Schleifpapier
reißt.
Leeren des Staubbeutels (Abb. 3)
Zur Gewährleistung einer effizienten
Staubabsaugung ist der Staubfänger bereits zu
entleeren, wenn er ungefähr zu einem Drittel gefüllt
ist.
1. Um den Staubfänger zu leeren, ziehen Sie ihn
zusammen mit dem Adapter ab.
2. Entfernen Sie den Staubbeutel (h) durch Drehen
gegen den Uhrzeigersinn und Abziehen vom
Adapter (f).
• Vermeiden Sie Überlastungen.
3. Leeren Sie den Beutelinhalt in einen
Abfallbehälter. Verwenden Sie gegebenenfalls
einen Staubsauger, um den Staubbeutel zu
reinigen, und saugen Sie die Innenfläche aus.
WARNUNG: Schleifen Sie auf keinen
Fall Magnesium!
4. Bringen Sie den Staubabsaugadapter wieder
an.
Richtige Haltung der Hände (Abb. 5)
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu mindern, beachten Sie
IMMER die richtige Haltung der Hände,
wie dargestellt.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu mindern, halten Sie das
Gerät IMMER sicher fest und seien Sie
auf eine plötzliche Reaktion gefasst.
Bei der korrekten Handposition liegt eine Hand wie
abgebildet auf dem Hauptgriff (l).
Ein- und Ausschalten (Abb. 1)
Stellen Sie die Schleifgeschwindigkeit mit der
elektronischen Drehzahlreglung (b) ein.
Zum Einschalten des Geräts stellen Sie den Ein-/
Ausschalter auf Position I.
Zum Ausschalten des Geräts stellen Sie den Ein- /
Ausschalter auf Position O.
Schleifen (Abb. 1)
Beginnen Sie mit der gröbsten Körnung.
Da das Gerät kleine Schleifspuren in allen
Richtungen erzeugt, ist es nicht erforderlich, mit der
Maserung zu schleifen.
Kontrollieren Sie das Ergebnis der Arbeit in kurzen
Abständen.
Schalten Sie das Elektrowerkzeug bei Beendigung
der Arbeiten immer aus. Erst dann darf der
Netzstecker aus der Steckdose gezogen werden.
5. Bringen Sie den Staubbeutel wieder an.
WARTUNG
Ihr DEWALT Elektrowerkzeug wurde für langfristigen
Betrieb mit minimalem Wartungsaufwand konstruiert.
Ein kontinuierlicher, zufriedenstellender Betrieb hängt
von der geeigneten Pflege des Elektrowerkzeugs
und seiner regelmäßiger Reinigung ab.
WARNUNG: Um die Gefahr von
Verletzungen zu vermeiden,
schalten Sie das Gerät aus und
trennen Sie es vom Netz, bevor Sie
Zubehör anbringen oder abbauen
oder Einstellungen vornehmen
oder ändern oder Reparaturen
vornehmen. Überprüfen Sie, dass der
Auslöseschalter in der AUS-Stellung ist.
Ein unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
Wechsel der Schleifplatte und der
Drehzahlbegrenzungsscheibe
(Abb. 4)
Sowohl Schleifplatte (d) als auch
Drehzahlbegrenzungsscheibe (j) sind Verschleißteile.
Die Schleifplatte ist auszuwechseln, wenn sich
deutlich Abnutzungserscheinungen zeigen. Die
Drehzahlbegrenzungsscheibe muss ausgewechselt
werden, wenn die Geschwindigkeit der Schleifplatte
im Leerlauf enorm zunimmt.
1. Ziehen Sie den Netzstecker.
2. Lösen Sie die Schrauben (k) und entfernen Sie
die Schleifplatte.
15
DEUTSCH
3. Wechseln Sie die Schleifplatte (d) und/oder
die Drehzahlbegrenzungsscheibe (j) aus,
ziehen Sie die Schrauben (k) an und achten
Sie dabei auf die richtige Ausrichtung der
Drehzahlbegrenzungsscheibe.
Schmierung
Ihr Elektrogerät benötigt keine zusätzliche
Schmierung.
Reinigung
HINWEIS: Nachdem das Werkzeug ohne
Staubbeutel für Metallschleifarbeiten verwendet
wurde, reinigen Sie das Werkzeug mit schwacher
Druckluft.
WARNUNG: Blasen Sie mit Trockenluft
immer dann Schmutz und Staub
aus dem Hauptgehäuse, wenn sich
Schmutz sichtbar in und um die
Lüftungsschlitze ansammelt. Tragen
Sie bei diesen Arbeiten zugelassenen
Augenschutz und eine zugelassene
Staubmaske.
WARNUNG: Verwenden Sie niemals
Lösungsmittel oder andere scharfe
Chemikalien für die Reinigung der nichtmetallischen Teile des Gerätes. Diese
Chemikalien können das in diesen
Teilen verwendete Material aufweichen.
Verwenden Sie ein nur mit Wasser
und einer milden Seife befeuchtetes
Tuch. Achten Sie darauf, dass niemals
Flüssigkeiten in das Gerät eindringen.
Tauchen Sie niemals irgendein Teil des
Gerätes in eine Flüssigkeit.
Optionales Zubehör
WARNUNG: Da Zubehör, das nicht
von DEWALT angeboten wird, nicht
mit diesem Produkt geprüft worden
ist, kann die Verwendung von solchem
Zubehör an diesem Gerät gefährlich
sein. Um das Verletzungsrisiko zu
mindern, sollte mit diesem Produkt nur
von DEWALT empfohlenes Zubehör
verwendet werden.
Fragen Sie Ihren Händler nach weiteren
Informationen zu geeignetem Zubehör.
16
Umweltschutz
Abfalltrennung. Dieses Produkt darf nicht
mit normalem Haushaltsabfall entsorgt
werden.
Wenn Sie eines Tages feststellen, dass Ihr DEWALTProdukt ersetzt werden muss oder Sie es nicht mehr
benötigen, entsorgen Sie es nicht mit dem normalen
Haushaltsabfall. Führen Sie dieses Produkt der
Abfalltrennung zu.
Die separate Entsorgung von
Gebrauchtprodukten und Verpackungen
ermöglicht das Recycling und die
Wiederverwendung der Stoffe. Die
Wiederverwendung von Recyclingstoffen
hilft, Umweltverschmutzung zu
vermeiden und mindert die Nachfrage
nach Rohstoffen.
Lokale Vorschriften regeln möglicherweise die
getrennte Entsorgung von Elektroprodukten und
Haushaltsabfall an kommunalen Entsorgungsstellen
oder beim Einzelhändler, wenn Sie ein neues
Produkt kaufen.
DEWALT stellt Möglichkeiten für die Sammlung und
das Recycling von DEWALT-Produkten nach Ablauf
des Nutzungszeitraums zur Verfügung. Um diesen
Service zu nutzen, bringen Sie bitte Ihr Produkt zu
einer beliebigen autorisierten Kundendienstwerkstatt,
die es in unserem Auftrag sammeln.
Die nächstgelegene autorisierte Kundendienststelle
erfahren Sie bei Ihrem örtlichen DEWALTGeschäftsstelle unter der in dieser Betriebsanleitung
angegebenen Adresse. Alternativ erhalten
Sie eine Liste der autorisierten DEWALTKundendienstwerkstätten und vollständige
Informationen über unseren Kundendienst im
Internet unter: www.2helpU.com.
ENGLISH
PALM GRIP SANDER
D26453
Identify additional safety measures to
protect the operator from the effects of
vibration such as: maintain the tool and
the accessories, keep the hands warm,
organisation of work patterns.
Congratulations!
You have chosen a DeWALT tool. Years of
experience, thorough product development and
innovation make DEWALT one of the most reliable
partners for professional power tool users.
Technical Data
D26453
230
1
W
280
mm
125
min-1 7,000–12,000
mm
2.4
kg
1.6
Voltage
Type
Power input
Pad diameter
Orbits
Orbit ø
Weight
VDC
Noise values and vibration values (triax vector sum) according to
EN60745-2-4.
LPA (emission sound pressure level)
dB(A)
82
LWA (sound power level)
dB(A)
92
KWA (uncertainty for the given sound level) dB(A)
4
Vibration emission value ah =
Uncertainty K =
m/s²
m/s²
< 2.5
1.5
The vibration emission level given in this information
sheet has been measured in accordance with a
standardised test given in EN 60745 and may be
used to compare one tool with another. It may be
used for a preliminary assessment of exposure.
WARNING: The declared vibration
emission level represents the main
applications of the tool. However if the
tool is used for different applications,
with different accessories or poorly
maintained, the vibration emission may
differ. This may significantly increase the
exposure level over the total working
period.
An estimation of the level of exposure to
vibration should also take into account
the times when the tool is switched off
or when it is running but not actually
doing the job. This may significantly
reduce the exposure level over the total
working period.
Fuses
Europe
U.K. & Ireland
230 V tools
230 V tools
10 Amperes, mains
13 Amperes, in plugs
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity
for each signal word. Please read the manual and
pay attention to these symbols.
DANGER: Indicates an imminently
hazardous situation which, if not avoided,
will result in death or serious injury.
WARNING: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not
avoided, could result in death or
serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not
avoided, may result in minor or
moderate injury.
NOTICE: Indicates a practice not
related to personal injury which, if
not avoided, may result in property
damage.
Denotes risk of electric shock.
Denotes risk of fire.
EC-Declaration of Conformity
MACHINERY DIRECTIVE
PALM GRIP SANDER
D26453
DEWALT declares that these products described
under Technical Data are in compliance with:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-4.
These products also comply with Directive
2004/108/EC (until 19.04.2016), 2014/30/EU (from
20.04.2016) and 2011/65/EU. For more information,
please contact DEWALT at the following address or
refer to the back of the manual.
17
ENGLISH
The undersigned is responsible for compilation of
the technical file and makes this declaration on
behalf of DEWALT.
d)
e)
Horst Grossmann
Vice President Engineering
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
23.03.2014
WARNING: To reduce the risk of injury,
read the instruction manual.
General Power Tool Safety Warnings
WARNING! Read all safety warnings
and all instructions. Failure to follow
the warnings and instructions may result
in electric shock, fire and/or serious
injury.
SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE
The term “power tool” in the warnings refers to your
mains-operated (corded) power tool or batteryoperated (cordless) power tool.
1) WORK AREA SAFETY
a) Keep work area clean and well lit.
Cluttered or dark areas invite accidents.
b) Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of
flammable liquids, gases or dust. Power
tools create sparks which may ignite the dust
or fumes.
c) Keep children and bystanders away while
operating a power tool. Distractions can
cause you to lose control.
2) ELECTRICAL SAFETY
a) Power tool plugs must match the outlet.
Never modify the plug in any way. Do
not use any adapter plugs with earthed
(grounded) power tools. Unmodified plugs
and matching outlets will reduce risk of
electric shock.
b) Avoid body contact with earthed or
grounded surfaces such as pipes,
radiators, ranges and refrigerators. There
is an increased risk of electric shock if your
body is earthed or grounded.
c) Do not expose power tools to rain or wet
conditions. Water entering a power tool will
increase the risk of electric shock.
18
f)
Do not abuse the cord. Never use the
cord for carrying, pulling or unplugging
the power tool. Keep cord away from
heat, oil, sharp edges or moving parts.
Damaged or entangled cords increase the
risk of electric shock.
When operating a power tool outdoors,
use an extension cord suitable for outdoor
use. Use of a cord suitable for outdoor use
reduces the risk of electric shock.
If operating a power tool in a damp
location is unavoidable, use a residual
current device (RCD) protected supply.
Use of an RCD reduces the risk of electric
shock.
3) PERSONAL SAFETY
a) Stay alert, watch what you are doing and
use common sense when operating a
power tool. Do not use a power tool while
you are tired or under the influence of
drugs, alcohol or medication. A moment of
inattention while operating power tools may
result in serious personal injury.
b) Use personal protective equipment.
Always wear eye protection. Protective
equipment such as dust mask, non-skid
safety shoes, hard hat, or hearing protection
used for appropriate conditions will reduce
personal injuries.
c) Prevent unintentional starting. Ensure
the switch is in the off position before
connecting to power source and/or
battery pack, picking up or carrying the
tool. Carrying power tools with your finger
on the switch or energising power tools that
have the switch on invites accidents.
d) Remove any adjusting key or wrench
before turning the power tool on. A
wrench or a key left attached to a rotating
part of the power tool may result in personal
injury.
e) Do not overreach. Keep proper
footing and balance at all times. This
enables better control of the power tool in
unexpected situations.
f) Dress properly. Do not wear loose
clothing or jewellery. Keep your hair,
clothing and gloves away from moving
parts. Loose clothes, jewellery or long hair
can be caught in moving parts.
g) If devices are provided for the connection
of dust extraction and collection facilities,
ensure these are connected and properly
used. Use of dust collection can reduce
dust-related hazards.
ENGLISH
4) POWER TOOL USE AND CARE
a) Do not force the power tool. Use the
correct power tool for your application.
The correct power tool will do the job
better and safer at the rate for which it
was designed.
b) Do not use the power tool if the switch
does not turn it on and off. Any power
tool that cannot be controlled with the switch
is dangerous and must be repaired.
c) Disconnect the plug from the power
source and/or the battery pack from
the power tool before making any
adjustments, changing accessories, or
storing power tools. Such preventive safety
measures reduce the risk of starting the
power tool accidentally.
d) Store idle power tools out of the reach
of children and do not allow persons
unfamiliar with the power tool or these
instructions to operate the power tool.
Power tools are dangerous in the hands of
untrained users.
e) Maintain power tools. Check for
misalignment or binding of moving parts,
breakage of parts and any other condition
that may affect the power tool’s operation.
If damaged, have the power tool repaired
before use. Many accidents are caused by
poorly maintained power tools.
f) Keep cutting tools sharp and clean.
Properly maintained cutting tools with sharp
cutting edges are less likely to bind and are
easier to control.
g) Use the power tool, accessories and
tool bits etc., in accordance with these
instructions taking into account the
working conditions and the work to
be performed. Use of the power tool for
operations different from those intended
could result in a hazardous situation.
5) SERVICE
a) Have your power tool serviced by a
qualified repair person using only identical
replacement parts. This will ensure that the
safety of the power tool is maintained.
Additional Specific Safety Rules for
Sanders
WARNING: Contact with or inhalation
of dusts arising from sanding
applications may endanger the health of
the operator and possible bystanders.
Wear a dust mask specifically designed
for protection against toxic dust and
fumes and ensure that persons within
or entering the work area are also
protected.
WARNING: Use this tool in a wellventilated area when sanding ferrous
metals. Do not operate the tool near
flammable liquids, gases or dust.
Sparks or hot particles from sanding
or arcing motor brushes may ignite
combustible materials.
Sanding Paint
•
•
•
WARNING: Observe the applicable
regulations for sanding paint. Pay
special attention to the following:
Whenever possible, use a vacuum extractor
for dust collection.
Take special care when sanding paint which
is possibly lead based:
– Do not let children or pregnant women
enter the work area.
– All persons entering the work area should
wear a mask specially designed for
protection against lead paint dust and
fumes.
– Do not eat, drink or smoke in the
work area.
Dispose of dust particles and any other
removal debris safely.
Residual Risks
In spite of the application of the relevant safety
regulations and the implementation of safety
devices, certain residual risks cannot be avoided.
These are:
– Impairment of hearing.
– Risk of personal injury due flying particles.
– Risk of burns due to accessories becoming hot
during operation.
– Risk of personal injury due to prolonged use.
Markings on Tool
The following pictograms are shown on the tool:
Read instruction manual before use.
DATE CODE POSITION (FIG. 1)
The Date Code (l), which also includes the year of
manufacture, is printed into the housing.
Example:
2015 XX XX
Year of Manufacture
19
ENGLISH
Package Contents
The package contains:
1 Palm grip sander
1 Dustbag
1 Dust extraction adapter
1 Sheet of sanding paper
1 Instruction manual
• Check for damage to the tool, parts or
accessories which may have occurred during
transport.
• Take the time to thoroughly read and
understand this manual prior to operation.
Description (fig. 1)
WARNING: Never modify the power
tool or any part of it. Damage or
personal injury could result.
a. On/off switch
b. Electronic speed control dial
c. Dust extraction outlet
WARNING: No connection is to be
made to the earth terminal.
Follow the fitting instructions supplied with good
quality plugs. Recommended fuse: 13 A.
Using an Extension Cable
If an extension cable is required, use an approved
extension cable suitable for the power input of this
tool (see technical data). The minimum conductor
size is 1 mm2; the maximum length is 30 m.
When using a cable reel, always unwind the cable
completely.
ASSEMBLY AND ADJUSTMENTS
WARNING: To reduce the risk of
injury, turn unit off and disconnect
machine from power source before
installing and removing accessories,
before adjusting or changing setups or when making repairs. Be sure
the trigger switch is in the OFF position.
An accidental start-up can cause injury.
d. Sanding pad
INTENDED USE
Your sander has been designed for professional
sanding applications.
DO NOT use under wet conditions or in presence of
flammable liquids or gases.
These sanders are professional power tools.
DO NOT let children come into contact with the
tool. Supervision is required when inexperienced
operators use this tool.
Electrical Safety
The electric motor has been designed for one
voltage only. Always check that the power supply
corresponds to the voltage on the rating plate.
Your DEWALT tool is double insulated in
accordance with EN 60745; therefore no
earth wire is required.
If the supply cord is damaged, it must be replaced
by a specially prepared cord available through the
DEWALT service organisation.
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland Only)
If a new mains plug needs to be fitted:
• Safely dispose of the old plug.
• Connect the brown lead to the live terminal in
the plug.
• Connect the blue lead to the neutral terminal.
20
Fitting Sanding Discs (fig. 2)
The tool uses 5" (125 mm) hook and loop sanding
discs with an 8 hole dust extraction pattern.
1. Place the tool on a table, sanding pad (d) up.
2. Place the sanding disc directly on top of the
sanding pad.
3. Hold the sanding pad (d) with one hand and
align the dust extraction holes (e).
4. Press the disc firmly onto the sanding pad.
Setting the Electronic Speed Control
Dial (fig. 1)
The speed is infinitely variable from 7,000–12,000
min-1 using the electronic speed control dial (b).
Turn the electronic speed control dial to the required
level. The correct setting, however, is a matter of
experience.
Generally, harder materials require a higher setting.
Dust Extraction (fig. 3)
WARNING: Since woodworking with a
sander produces dust, always install a
dustbag designed in compliance with
the applicable directives regarding dust
emission.
WARNING: Do not use a dustbag or
vacuum extractor without proper spark
protection when sanding metal.
ENGLISH
The tool is supplied with an adapter for connecting a
dustbag or a vacuum extractor.
1. Fit the dust extraction adaptor (f) onto the outlet
(c) as shown.
2. Attach the dustbag (g) by aligning the
openended slots (h) with the notches (i) and
fitting the bag onto the adaptor (f).
3. Turn the assembly clockwise to lock it in
position.
4. Alternatively, connect the tool to a vacuum
extractor using the adaptor (f).
OPERATION
Instructions for Use
WARNING: Always observe the safety
instructions and applicable regulations.
WARNING: To reduce the risk of
injury, turn unit off and disconnect
machine from power source before
installing and removing accessories,
before adjusting or changing
set-ups or when making repairs.
Be sure the trigger switch is in the OFF
position. An accidental start-up can
cause injury.
WARNING:
• Make sure all materials to be sanded
are well secured.
• Apply only a gentle pressure to the
workpiece. Excessive pressure does
not improve the sanding effect, but
only results in an increased load on
the machine and causes the abrasive
to tear.
• Avoid overloading.
WARNING: Do not sand magnesium!
Proper Hand Position (fig. 5)
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, ALWAYS use
proper hand position as shown.
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, ALWAYS hold
securely in anticipation of a sudden
reaction.
Proper hand position requires one hand on the main
grip (l) as shown.
Switching On and Off (fig. 1)
Set the sanding speed using the electronic speed
control dial (b).
To switch the tool on, set the on/off switch to
position I.
To switch the tool off, set the on/off switch to
position O.
Sanding (fig. 1)
Start with the coarsest grit size.
As the tool produces small abrasion marks in all
directions, it is not necessary to sand with the grain.
Check your work at short intervals.
Always switch off the tool when work is finished and
before unplugging.
Emptying the Dustbag (fig. 3)
For efficient dust extraction empty the dust collector
when it is about one third full.
1. To empty the dust collector, pull it off together
with the adaptor.
2. Remove the dustbag (g) from the adaptor (f) by
turning it counter-clockwise and pulling it off.
3. Empty the contents of the bag into a waste
container. If necessary, use a vacuum extractor
to clean the dustbag, applying suction to the
interior surface.
4. Re-fit the dust extraction adaptor.
5. Re-fit the dustbag.
MAINTENANCE
Your DEWALT power tool has been designed to
operate over a long period of time with a minimum
of maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular cleaning.
WARNING: To reduce the risk of
injury, turn unit off and disconnect
machine from power source before
installing and removing accessories,
before adjusting or changing
set-ups or when making repairs.
Be sure the trigger switch is in the OFF
position. An accidental start-up can
cause injury.
Replacing the Sanding Pad and the
Speed Limiter Disc (fig. 4)
Both the sanding pad (d) and the speed limiter disc
(j) are consumable parts.
21
ENGLISH
The sanding pad needs replacement when signs
of wear become evident. The speed limiter disc
needs replacement when the sanding pad speed
increases dramatically when lifting the sander off the
workpiece.
Protecting the Environment
Separate collection. This product must
not be disposed of with normal
household waste.
1. Unplug the tool.
2. Loosen the screws (k) and remove the pad.
3. Replace the sanding pad (d) and/or speed
limiter disc (j) and tighten the screws (k), making
sure the speed limiter disc is aligned properly.
Lubrication
Your power tool requires no additional lubrication.
Should you find one day that your DEWALT product
needs replacement, or if it is of no further use to
you, do not dispose of it with household waste.
Make this product available for separate collection.
Separate collection of used products and
packaging allows materials to be
recycled and used again. Re-use of
recycled materials helps prevent
environmental pollution and reduces
the demand for raw materials.
Local regulations may provide for separate collection
of electrical products from the household, at
municipal waste sites or by the retailer when you
purchase a new product.
Cleaning
NOTE: After the tool is used in metal sanding
applications without dustbag, clean the tool using
low-pressure air.
WARNING: Blow dirt and dust out of
the main housing with dry air as often as
dirt is seen collecting in and around the
air vents. Wear approved eye protection
and approved dust mask when
performing this procedure.
WARNING: Never use solvents or
other harsh chemicals for cleaning the
non-metallic parts of the tool. These
chemicals may weaken the materials
used in these parts. Use a cloth
dampened only with water and mild
soap. Never let any liquid get inside the
tool; never immerse any part of the tool
into a liquid.
Optional Accessories
WARNING: Since accessories, other
than those offered by DEWALT, have
not been tested with this product, use
of such accessories with this tool could
be hazardous. To reduce the risk of
injury, only DEWALT, recommended
accessories should be used with this
product.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
22
DEWALT provides a facility for the collection and
recycling of DEWALT products once they have
reached the end of their working life. To take
advantage of this service please return your product
to any authorised repair agent who will collect them
on our behalf.
You can check the location of your nearest
authorised repair agent by contacting your local
DEWALT office at the address indicated in this
manual. Alternatively, a list of authorised DEWALT
repair agents and full details of our after-sales
service and contacts are available on the Internet at:
www.2helpU.com.
ESPAÑOL
LIJADORA DE AGARRE PALMAR
D26453
¡Enhorabuena!
Ha elegido una herramienta DEWALT. Años de
experiencia, innovación y un exhaustivo desarrollo
de productos hacen que DEWALT sea una de
las empresas más fiables para los usuarios de
herramientas eléctricas profesionales.
Datos técnicos
Voltaje
Tipo
Potencia absorbida
Diámetro de base
Órbitas
Órbita ø
Peso
VDC
W
mm
min-1
mm
kg
D26453
230
1
280
125
7.000–12.000
2,4
1,6
cuenta también las veces en que la
herramienta está apagada o cuando
está en funcionamiento pero no
realizando ningún trabajo. Esto puede
reducir considerablemente el nivel de
exposición durante el periodo total de
trabajo.
Identifique medidas de seguridad
adicionales para proteger al operador
de los efectos de la vibración tales
como: ocuparse del mantenimiento
de la herramienta y los accesorios,
mantener las manos calientes y
organizar los patrones de trabajo.
Fusibles
Europa herramientas de 230 V
10 Amperios, en la red
Definiciones: Pautas de seguridad
Valores de ruido y valores de vibración (suma vectores
triaxiales) de acuerdo con EN60745-2-4.
LPA (nivel de presión sonora de
emisión)
dB(A)
82
LWA (nivel de potencia sonora)
dB(A)
92
KWA (incertidumbre para el nivel
de sonido dado)
dB(A)
4
Valor de la emisión de vibración ah = m/s2
Incertidumbre K =
m/s2
< 2,5
1,5
El nivel de emisión de vibración que figura en esta
hoja de información se ha medido de conformidad
con una prueba normalizada proporcionada en la
EN 60745 y puede utilizarse para comparar una
herramienta con otra. Puede usarse para una
evaluación preliminar de exposición.
ADVERTENCIA: El nivel de emisión
de vibración declarado representa
las principales aplicaciones de la
herramienta. Sin embargo, si se
utiliza la herramienta para distintas
aplicaciones, con accesorios diferentes
o mal mantenidos, la emisión de
vibración puede variar. Esto puede
aumentar considerablemente el nivel de
exposición durante el período total de
trabajo.
Las definiciones que figuran a continuación
describen el grado de intensidad correspondiente
a cada término de alarma. Lea el manual y preste
atención a estos símbolos.
PELIGRO: Indica una situación
peligrosa inminente que, de no evitarse,
ocasionará la muerte o una lesión
grave.
ADVERTENCIA: Indica una situación
potencialmente peligrosa que, de no
evitarse, podría ocasionar la muerte o
una lesión grave.
ATENCIÓN: Indica una situación
potencialmente peligrosa que, de no
evitarse, puede ocasionar una lesión
de poca o modera gravedad.
AVISO: Indica una práctica no
relacionada con las lesiones
personales que, de no evitarse, puede
ocasionar daños materiales.
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Indica riesgo de incendio.
Una valoración del nivel de exposición
a la vibración debería tener en
23
ESPAÑOL
Declaración de conformidad CE
DIRECTRIZ DE LA MAQUINARIA
LIJADORA DE AGARRE PALMAR
D26453
DEWALT declara que los productos descritos bajo
Datos técnicos son conformes a las normas:
2006/42/CE, EN 60745-1, EN 60745-2-4.
Estos productos también son conformes con las
Directivas 2004/108/CE (hasta el 19/04/2016),
2014/30/UE (a partir del 20/04/2016) y 2011/65/UE.
Si desea más información, póngase en contacto
con DEWALT en la dirección indicada a continuación
o bien consulte la parte posterior de este manual.
El que suscribe es responsable de la compilación
del archivo técnico y realiza esta declaración en
representación de DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepresidente de Ingeniería
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemania
23.03.2014
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesiones, lea el manual de
instrucciones.
Advertencias de seguridad generales
para herramientas eléctricas
¡ADVERTENCIA! Lea todas las
advertencias de seguridad y todas
las instrucciones. El incumplimiento
de las advertencias e instrucciones
podría provocar una descarga eléctrica,
un incendio y/o lesiones graves.
CONSERVE TODAS LAS ADVERTENCIAS E
INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS
El término “herramienta eléctrica” que aparece en
las advertencias se refiere a la herramienta eléctrica
que funciona a través de la red eléctrica (con cable)
o a la herramienta eléctrica que funciona con batería
(sin cable).
24
1) SEGURIDAD EN EL ÁREA DE TRABAJO
a) Mantenga el área de trabajo limpia y bien
iluminada. Las áreas en desorden u oscuras
pueden provocar accidentes.
b) No utilice herramientas eléctricas en
atmósferas explosivas, como ambientes
donde haya polvo, gases o líquidos
inflamables. Las herramientas eléctricas
originan chispas que pueden inflamar el
polvo o los gases.
c) Mantenga alejados a los niños y a las
personas que estén cerca mientras
utiliza una herramienta eléctrica. Las
distracciones pueden ocasionar que pierda el
control.
2) SEGURIDAD ELÉCTRICA
a) Los enchufes de las herramientas
eléctricas deben corresponderse con
la toma de corriente. No modifique
nunca el enchufe de ninguna forma. No
utilice ningún enchufe adaptador con
herramientas eléctricas conectadas
a tierra. Los enchufes no modificados y
las tomas de corriente correspondientes
reducirán el riesgo de descarga eléctrica.
b) Evite el contacto del cuerpo con
superficies conectadas a tierra como
tuberías, radiadores, cocinas económicas
y frigoríficos. Existe un mayor riesgo
de descarga eléctrica si tiene el cuerpo
conectado a tierra.
c) No exponga las herramientas eléctricas
a la lluvia ni a condiciones húmedas.
Si entra agua a una herramienta eléctrica
aumentará el riesgo de descarga eléctrica.
d) No someta el cable de alimentación
a presión innecesaria. No use nunca
el cable para transportar, tirar de la
herramienta eléctrica o desenchufarla.
Mantenga el cable alejado del calor,
aceite, bordes afilados y piezas en
movimiento. Los cables dañados o
enredados aumentan el riesgo de descarga
eléctrica.
e) Cuando esté utilizando una herramienta
eléctrica al aire libre, use un cable
alargador adecuado para uso en
exteriores. La utilización de un cable
adecuado para el uso en exteriores reduce el
riesgo de descarga eléctrica.
f) Si no puede evitar utilizar una herramienta
eléctrica en un lugar húmedo, use un
suministro protegido con un dispositivo
de corriente residual. El uso de un
dispositivo de corriente residual reduce el
riesgo de descarga eléctrica.
ESPAÑOL
3) SEGURIDAD PERSONAL
a) Manténgase alerta, esté atento a lo que
hace y use el sentido común cuando
utilice una herramienta eléctrica. No
maneje una herramienta eléctrica cuando
esté cansado o bajo los efectos de
drogas, medicamentos o alcohol. Un
momento de falta de atención cuando se
manejan las herramientas eléctricas puede
ocasionar lesiones personales graves.
b) Use un equipo protector personal. Utilice
siempre protección ocular. El uso del
equipo protector como mascarillas antipolvo,
calzado antideslizante, casco o protección
auditiva para condiciones apropiadas
reducirá las lesiones personales.
c) Evite la puesta en funcionamiento
involuntaria. Asegúrese de que el
interruptor esté en posición de apagado
antes de conectar con la fuente de
alimentación y/o la batería, de levantar o
transportar la herramienta. El transportar
herramientas eléctricas con el dedo puesto
en el interruptor o herramientas eléctricas
activadoras que tengan el interruptor
encendido puede provocar accidentes.
d) Saque toda llave de ajuste o llave inglesa
antes de encender la herramienta
eléctrica. Una llave inglesa u otra llave que
se deje puesta en una pieza en movimiento
de la herramienta eléctrica pueden ocasionar
lesiones personales.
e) No intente extender las manos
demasiado. Mantenga un apoyo firme
sobre el suelo y conserve el equilibrio
en todo momento. Esto permite un mejor
control de la herramienta eléctrica en
situaciones inesperadas.
f) Vístase debidamente. No se ponga ropa
suelta o joyas. Mantenga el pelo, la ropa
y los guantes alejados de las piezas
móviles. La ropa suelta, las joyas y el pelo
largo pueden quedar atrapados en las piezas
en movimiento.
g) Si se suministran dispositivos para la
conexión del equipo de extracción y
recogida de polvo, asegúrese de que
estén conectados y de que se usen
adecuadamente. El uso de equipo de
recogida de polvo puede reducir los riesgos
relacionados con el polvo.
4) USO Y CUIDADO DE LAS HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
a) No fuerce la herramienta eléctrica. Use
la herramienta eléctrica correcta para su
trabajo. La herramienta eléctrica correcta
funcionará mejor y con mayor seguridad si
b)
c)
d)
e)
f)
g)
se utiliza de acuerdo con sus características
técnicas.
No utilice la herramienta eléctrica si no
puede encenderse y apagarse con el
interruptor. Toda herramienta eléctrica que
no pueda controlarse con el interruptor es
peligrosa y debe ser reparada.
Desconecte el enchufe de la fuente
de alimentación y/o la batería de la
herramienta eléctrica antes de realizar
ajustes, cambiar accesorios o guardar las
herramientas eléctricas. Dichas medidas
de seguridad preventivas reducen el riesgo
de poner en marcha la herramienta eléctrica
accidentalmente.
Guarde las herramientas eléctricas que
no esté utilizando fuera del alcance de
los niños y no permita que utilicen la
herramienta eléctrica las personas que no
estén familiarizadas con ella o con estas
instrucciones. Las herramientas eléctricas
son peligrosas en manos de personas no
capacitadas.
Ocúpese del mantenimiento de las
herramientas eléctricas. Compruebe
si hay desalineación o bloqueo de las
piezas en movimiento, rotura de piezas
y otras condiciones que puedan afectar
el funcionamiento de la herramienta
eléctrica. Si la herramienta eléctrica está
dañada, llévela para que sea reparada
antes de utilizarla. Se ocasionan muchos
accidentes por el mal mantenimiento de las
herramientas eléctricas.
Mantenga las herramientas para cortar
afiladas y limpias. Hay menos probabilidad
de que las herramientas para cortar con
bordes afilados se bloqueen y son más
fáciles de controlar.
Use la herramienta eléctrica, los
accesorios y las brocas de la herramienta
etc., conforme a estas instrucciones
teniendo en cuenta las condiciones de
trabajo y el trabajo que vaya a realizarse.
El uso de la herramienta eléctrica para
operaciones que no sean las previstas puede
ocasionar una situación peligrosa.
5) SERVICIO
a) Lleve su herramienta eléctrica para que
sea reparada por una persona cualificada
para realizar las reparaciones que use
sólo piezas de recambio idénticas. Así se
asegurará que se mantenga la seguridad de
la herramienta eléctrica.
25
ESPAÑOL
Instrucciones suplementarias de
seguridad para las lijadoras
ADVERTENCIA: El contacto o la
inhalación de polvo desprendido por
aplicaciones de lijado, puede poner
en peligro la salud del operario y la de
aquellos próximos a usted. Utilice una
mascarilla contra el polvo diseñada
específicamente para protegerle contra
polvos y gases tóxicos y asegúrese de
que las personas que se encuentren o
entren en la zona de trabajo también
estén protegidas.
ADVERTENCIA: Use esta herramienta
en una zona bien ventilada cuando
lije metales ferrosos. No utilice
la herramienta cerca de líquidos
inflamables, gases o residuos.
Las chispas o partículas calientes
procedentes del lijado o de los cepillos
mecánicos de ruptura pueden prender
los materiales combustibles.
– Riesgo de quemaduras debido a los accesorios
que se calientan durante el funcionamiento.
– Riesgo de lesión personal debido al uso
prolongado.
Marcas sobre la herramienta
En la herramienta se muestran los siguientes
pictogramas:
Antes de usarse, lea el manual de
instrucciones.
POSICIÓN DEL CÓDIGO DE FECHA (FIG. 1)
El Código de fecha (l), que contiene también el año
de fabricación, viene impreso en la caja protectora.
Ejemplo:
2015 XX XX
Año de fabricación
Contenido del embalaje
El embalaje contiene:
Lijado de pintura
•
•
•
ADVERTENCIA: Al lijar la pintura,
observe las normas aplicables. Preste
especial atención a lo siguiente:
Siempre que sea posible, utilice un aspirador
para eliminar el polvo.
Tenga especial cuidado cuando lije pintura
que pueda tener una base de plomo:
– No permita que los niños ni las mujeres
embarazadas accedan a la zona de
trabajo.
– Todas las personas que entren en la zona
de trabajo deberán llevar una mascarilla
especialmente diseñada para proteger del
polvo y las emanaciones procedentes de
la pintura al plomo.
– No coma, beba ni fume en la zona de
trabajo.
Elimine de forma segura las partículas
de polvo y los demás residuos que se
produzcan.
1 Lijadora de agarre palmar
1 Colector de polvo
1 Adaptador de extracción de polvo
1 Hoja de papel de lija
1 Manual de instrucciones
• Compruebe si la herramienta, piezas o
accesorios han sufrido algún desperfecto
durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer
detenidamente y comprender este manual
antes de utilizar la herramienta.
Descripción (fig. 1)
ADVERTENCIA: Jamás altere la
herramienta eléctrica ni ninguna de sus
piezas. Podrían producirse lesiones
personales o daños.
a. Interruptor de encendido/apagado
b. Botón de control de velocidad electrónica
Riesgos residuales
A pesar del cumplimiento de las normas de
seguridad pertinentes y del uso de dispositivos de
seguridad, existen determinados riesgos residuales
que no pueden evitarse. Los riesgos son los
siguientes:
– Deterioro auditivo.
– Riesgo de lesión personal debido a partículas
volantes.
26
c. Salida de extracción de polvo
d. Base de lijado
USO PREVISTO
Su lijadora ha sido diseñada para aplicaciones
profesionales de lijado.
NO debe usarse en condiciones húmedas ni en
presencia de líquidos o gases inflamables.
ESPAÑOL
Estas lijadoras son herramientas eléctricas
profesionales.
NO permita que los niños toquen la herramienta.
El uso por parte de operadores inexpertos requiere
supervisión.
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico está concebido para un
solo voltaje. Compruebe siempre que el voltaje
suministrado corresponda al indicado en la placa de
características.
Su herramienta DEWALT tiene doble
aislamiento conforme a la norma
EN 60745, por lo que no se requiere
conexión a tierra.
Si el cable de suministro está dañado, debe
reemplazarse por un cable especialmente preparado
disponible a través de la organización de servicios
de DEWALT.
Uso de un alargador
En caso de que sea necesario utilizar un alargador,
use uno aprobado y apto para la potencia de esta
herramienta (véanse los datos técnicos). El tamaño
mínimo del conductor es 1 mm2; la longitud máxima
es 30 m.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
MONTAJE Y AJUSTES
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones, apague
la máquina y desconéctala del
suministro eléctrico antes de
instalar y quitar accesorios y
antes de hacer ajustes, cambios
de configuración o reparaciones.
Compruebe que el interruptor de puesta
en marcha esté en la posición OFF. La
puesta en marcha accidental puede
causar lesiones.
Ajustar los discos de lijado (fig. 2)
La herramienta utiliza discos de lijado de ciclo y
agarre de 5’’ (125 mm) con un modelo de extracción
de polvo de 8 orificios.
1. Coloque la herramienta en una mesa con la
base de lijado (d) hacia arriba.
2. Coloque el disco de lijado directamente en la
parte superior de la base de lijado.
3. Sostenga la base de lijado (d) con una mano y
alinee los orificios de extracción de polvo (e).
4. Presione el disco firmemente contra la base de
lijado.
Fijación del botón de control de
velocidad electrónica (fig. 1)
La velocidad es infinitamente variable entre
7.000–12.000 min-1 utilizando el botón de control de
velocidad electrónica (b).
Gire la rueda de control de velocidad electrónica
hacia el nivel deseado. No obstante, la obtención
de la configuración adecuada es una cuestión de
experiencia.
Por lo general, los materiales más duros exigen un
valor superior.
Extracción de polvo (fig. 3)
ADVERTENCIA: Como el trabajo de
la madera con una lijadora produce
polvo, instale siempre un colector de
polvo diseñado de conformidad con
las directivas aplicables en materia de
emisión de polvo.
ADVERTENCIA: No utilice un colector
de polvo o un extractor de aspiradora
sin una protección antichispas
adecuada cuando corte metales.
La herramienta se suministra con un adaptador para
conectar un colector de polvo o un extractor de
aspiradora.
1. Ajuste el adaptador de extracción de polvo
(f) en la salida (c) tal y como se indica en la
ilustración.
2. Una el colector de polvo (g) alineando las
ranuras abiertas (h) con las muescas (i) y
ajustando el colector en el adaptador (f).
3. Gire el conjunto en el sentido de las agujas del
reloj para bloquearlo en su posición.
4. Alternativamente, conecte la herramienta a un
extractor de aspiradora utilizando el adaptador
(f).
FUNCIONAMIENTO
Instrucciones de uso
ADVERTENCIA: Respete siempre las
instrucciones de seguridad y las normas
aplicables.
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones, apague
la máquina y desconéctala del
suministro eléctrico antes de
instalar y quitar accesorios y
27
ESPAÑOL
antes de hacer ajustes, cambios
de configuración o reparaciones.
Compruebe que el interruptor de puesta
en marcha esté en la posición OFF. La
puesta en marcha accidental puede
causar lesiones.
Vaciado del colector de polvo (fig. 3)
Para lograr una extracción de polvo eficaz, vacíe
el colector de polvo cuando esté lleno hasta
aproximadamente un tercio.
ADVERTENCIA:
1. Para vaciar el colector de polvo, sáquelo con el
adaptador.
• Asegúrese de que todos los
materiales que va a lijar están bien
sujetos.
2. Retire el colector de polvo (g) del adaptador (f)
girándolo en sentido contrario al de las agujas
del reloj y tirando del mismo.
• Ejerza sólo una ligera presión sobre la
pieza de trabajo. Una presión excesiva
no mejora el efecto de lijado, sino que
produce una mayor carga sobre la
herramienta y puede romper el papel
de lija.
3. Vacíe el contenido del colector en un
contenedor de basura. Si es necesario, utilice
un extractor de aspiradora para limpiar el
colector de polvo, aplicando la succión en la
superficie interior.
• Evite la sobrecarga.
¡ADVERTENCIA: No se debe lijar
nunca magnesio!
Posición adecuada de las manos
(fig. 5)
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesión personal grave, tenga
SIEMPRE las manos en una posición
adecuada como se muestra.
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesión personal grave, sujete
SIEMPRE bien en caso de que haya
una reacción repentina.
La posición adecuada de las manos exige que una
mano repose en la empuñadura principal (l) tal y
como se indica en la ilustración.
Encendido y apagado (fig. 1)
Fije la velocidad de lijado utilizando el botón de
control de velocidad electrónica (b).
4. Vuelva a ajustar el adaptador de extracción de
polvo.
5. Vuelva a ajustar el colector de polvo.
MANTENIMIENTO
Su herramienta eléctrica DEWALT ha sido
diseñada para funcionar mucho tiempo con un
mínimo de mantenimiento. Que siga funcionando
satisfactoriamente depende del buen cuidado de la
herramienta y de su limpieza periódica.
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones, apague
la máquina y desconéctala del
suministro eléctrico antes de
instalar y quitar accesorios y
antes de hacer ajustes, cambios
de configuración o reparaciones.
Compruebe que el interruptor de puesta
en marcha esté en la posición OFF. La
puesta en marcha accidental puede
causar lesiones.
Para encender la herramienta, fije el interruptor de
encendido/apagado en la posición I.
Sustitución de la base de lijado y del
disco limitador de velocidades
(fig. 4)
Para apagar la herramienta, fije el interruptor de
encendido/apagado en la posición O.
Tanto la base de lijado (d) como el disco limitador de
velocidades (j) son piezas consumibles.
Lijado (fig. 1)
Empiece con el tamaño de arenilla más gruesa.
Como la herramienta produce pequeñas marcas de
abrasión en todas las direcciones, no es necesario
lijar con el grano.
Compruebe su trabajo cada cierto tiempo.
Apague siempre la herramienta cuando termine su
trabajo y antes de desconectarla.
28
La base de lijado debe sustituirse en cuanto muestre
indicios de desgaste. El disco limitador de velocidad
deberá sustituirse cuando la velocidad de la base de
lijado aumente drásticamente al levantar la lijadora
de la pieza de trabajo.
1. Desconecte la herramienta.
2. Afloje las tuercas (k) y retire la base.
ESPAÑOL
3. Vuelva a colocar el soporte de lijado (d) y/o
el disco limitador de velocidad (j) y apriete las
tuercas (k), comprobando que el disco limitador
de velocidad está alineado correctamente.
Lubricación
Su herramienta eléctrica no requiere lubricación
adicional.
Limpieza
NOTA: Tras utilizar la herramienta en aplicaciones
de lijado de metal sin colector de polvo, limpie la
herramienta con aire de baja presión.
ADVERTENCIA: Elimine con aire seco
la suciedad y el polvo de la carcasa
principal tan pronto como se advierta su
acumulación en las rejillas de ventilación
o en sus proximidades. Cuando lleve
a cabo este procedimiento póngase
una protección ocular aprobada y una
mascarilla antipolvo aprobada.
ADVERTENCIA: Jamás use
disolventes u otros productos químicos
fuertes para limpiar las piezas no
metálicas de la herramienta. Dichos
productos químicos pueden debilitar
los materiales con los que están
construidas estas piezas. Use un paño
humedecido únicamente con agua y
jabón suave. Jamás permita que le
entre líquido alguno a la herramienta ni
sumerja ninguna parte de la misma en
líquido.
Proteger el medio ambiente
Recogida selectiva. Este producto no
debe desecharse con los residuos
domésticos normales.
Si un día descubre que tiene que cambiar su
producto DEWALT, o ya no le sirve, no lo deseche
con los desechos domésticos. Saque el producto
para la recogida selectiva.
La recogida selectiva de productos
usados y embalaje permite que los
materiales sean reciclados y utilizados
de nuevo. La reutilización de los
materiales reciclados ayuda a prevenir la
contaminación ambiental y reduce
la demanda de las materias primas.
Los reglamentos locales pueden proporcionar la
recogida selectiva de productos eléctricos del hogar
en sitios de desechos municipales o por el minorista
cuando usted compre un producto nuevo.
DEWALT proporciona una instalación para la
recogida y reciclaje de los productos DEWALT una
vez que hayan llegado al final de su vida útil. Para
aprovechar este servicio devuelva su producto a un
agente de reparaciones autorizado, que lo recogerá
en nuestro nombre.
Puede comprobar dónde se encuentra su agente
de reparaciones más cercano contactando con la
oficina DEWALT de su zona en la dirección indicada
en este manual. También puede obtener una lista de
agentes de reparaciones autorizados de DEWALT y
todos los detalles de nuestro servicio después de la
venta en Internet en www.2helpU.com.
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: Dado que
los accesorios que no sean los
suministrados por DEWALT no han
sido sometidos a pruebas con este
producto, el uso de tales accesorios
con esta herramienta podría ser
peligroso. Para disminuir el riesgo
de lesiones, con este producto se
deben usar exclusivamente accesorios
recomendados por DEWALT.
Consulte a su proveedor si desea información más
detallada sobre los accesorios apropiados.
29
FRANÇAIS
PONCEUSE A MAIN
D26453
hors tension ou lorsqu’il tourne sans
effectuer aucune tâche. Ces éléments
peuvent réduire sensiblement le degré
d’exposition sur la durée totale de
travail.
Félicitations !
Vous avez choisi un outil DEWALT. Des années
d’expertise dans le développement et l’innovation
de ses produits ont fait de DEWALT, le partenaire
privilégié des utilisateurs professionnels d’outils
électriques.
Identifier des mesures de sécurité
supplémentaires pour protéger
l’opérateur contre les effets nocifs des
vibrations telles que : maintenance de
l’outil et des accessoires, maintenir
la température des mains élevée,
organisation du travail.
Fiche technique
Tension
Type
Puissance consommée
Diamètre du patin
Vibrations
Orbite ø
Poids
VDC
W
mm
min-1
mm
kg
D26453
230
1
280
125
7.000–12.000
2,4
1,6
Valeurs acoustiques et valeurs vibratoires (somme vectorielle
triax) selon EN60745-2-4.
LPA (niveau d’émission de
pression acoustique)
dB(A)
82
LWA (niveau de puissance acoustique) dB(A)
92
KWA (incertitude pour le niveau
acoustique donné)
dB(A)
4
Valeur d’émission de vibration ah =
Incertitude K =
m/s2
m/s2
< 2,5
1,5
Le taux d’émission de vibrations indiqué dans ce
feuillet informatif a été mesuré conformément à une
méthode d’essai normalisé établie par EN 60745, et
peut être utilisé pour comparer un outil à un autre.
Il peut également être utilisé pour effectuer une
évaluation préliminaire de l’exposition.
AVERTISSEMENT : le taux d’émission
de vibrations déclaré correspond
aux applications principales de l’outil.
Néanmoins, si l’outil est utilisé pour
différentes applications ou est mal
entretenu, ce taux d’émission de
vibrations pourra varier. Ces éléments
peuvent augmenter considérablement
le niveau d’exposition sur la durée totale
de travail.
Toute estimation du degré d’exposition
à des vibrations doit également prendre
en compte les heures où l’outil est mis
30
Fusibles
Europe
Outils 230 V
10 ampères, secteur
Définitions : consignes de sécurité
Les définitions ci-après décrivent le degré de risques
associé à chaque balise. Lire soigneusement la
notice d’instructions et respecter ces symboles.
DANGER : indique une situation
de danger imminent qui, si rien
n’est fait pour l’éviter, aura comme
conséquences la mort ou des
dommages corporels graves.
AVERTISSEMENT : indique une
situation de danger potentiel qui, si
rien n’est fait pour l’éviter, pourra avoir
comme conséquences la mort ou des
dommages corporels graves.
ATTENTION : indique une situation
de danger potentiel qui, si rien n’est
fait pour l’éviter, pourrait avoir comme
conséquences des dommages
corporels mineurs ou moindres.
AVIS : indique une pratique ne posant
aucun risque de dommages
corporels, mais qui par contre, si rien
n’est fait pour l’éviter, pourrait poser
des risques de dommages matériels.
Indique des risques de décharges
électriques.
Indique des risques d’incendie.
FRANÇAIS
Certificat de conformité CE
DIRECTIVES MACHINES
PONCEUSE A MAIN
D26453
DEWALT certifie que les produits décrits dans le
paragraphe Caractéristiques techniques sont
conformes aux normes :
2006/42/CE, EN 60745-1, EN 60745-2-4.
Ces produits sont également compatibles avec les
Directives 2004/108/CE (jusqu’au 19/04/2016),
2014/30/UE (à partir du 20/04/2016) et 2011/65/
UE. Pour plus d’informations, veuillez contacter
DEWALT à l’adresse suivante ou vous reporter au
dos de cette notice d’instructions.
Le soussigné est responsable de la compilation du
fichier technique et fait cette déclaration au nom de
DEWALT.
Horst Grossmann
Vice Président de l’Ingénierie
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
23.03.2014
AVERTISSEMENT : pour réduire tout
risque de dommages corporels, lire la
notice d’instructions
Consignes de sécurité générales
propres aux outils électriques
AVERTISSEMENT ! lire toutes les
directives et consignes de sécurité.
Tout manquement aux directives et
consignes ci-incluses comporte des
risques de décharges électriques,
d’incendie et/ou de dommages
corporels graves.
CONSERVER TOUTES CES DIRECTIVES ET
CONSIGNES À TITRE DE RÉFÉRENCE
Le terme « outil électrique » mentionné dans les
avertissements ci-après se rapporte aux outils
alimentés sur secteur (avec fil) ou par piles (sans fil).
1) SÉCURITÉ - AIRE DE TRAVAIL
a) Maintenir l’aire de travail propre et bien
éclairée. Les lieux sombres ou encombrés
sont propices aux accidents.
b) Ne pas utiliser un outil électrique dans un
milieu déflagrant, comme en présence de
liquides, gaz ou poussières inflammables.
Les outils électriques peuvent produire des
étincelles qui pourraient enflammer toute
émanation ou poussière ambiante.
c) Maintenir à l’écart les enfants, ou toute
autre personne, lors de l’utilisation d’un
outil électrique. Toute distraction pourrait
faire perdre la maîtrise de l’appareil.
2) SÉCURITÉ – ÉLECTRICITÉ
a) La fiche électrique de l’outil doit
correspondre à la prise murale. Ne
modifier la fiche en aucune façon. Ne
pas utiliser de fiche d’adaptation avec
un outil électrique mis à la terre (masse).
L’utilisation de fiches d’origine et de prises
appropriées réduira tout risque de décharges
électriques.
b) Éviter tout contact corporel avec des
éléments mis à la terre comme : tuyaux,
radiateurs, cuisinières ou réfrigérateurs.
Les risques de décharges électriques
augmentent lorsque le corps est mis à la
terre.
c) Ne pas exposer les outils électriques à
la pluie ou à l’humidité. Tout contact d’un
outil électrique avec un liquide augmente les
risques de décharges électriques.
d) Ne pas utiliser le cordon de façon
abusive. Ne jamais utiliser le cordon
pour transporter, tirer ou débrancher un
outil électrique. Protéger le cordon de
toute source de chaleur, de l’huile, et
de tout bord tranchant ou pièce mobile.
Les cordons endommagés ou emmêlés
augmentent les risques de décharges
électriques.
e) En cas d’utilisation d’un outil électrique à
l’extérieur, utiliser systématiquement une
rallonge conçue à cet effet. Cela diminuera
tout risque de décharges électriques.
f) Si on ne peut éviter d’utiliser un outil
électrique en milieu humide, utiliser
un circuit protégé par un dispositif de
courant résiduel (RCD). Cela réduira tout
risque de décharges électriques.
3) SÉCURITÉ INDIVIDUELLE
a) Rester systématiquement vigilant et faire
preuve de jugement lorsqu’on utilise un
outil électrique. Ne pas utiliser d’outil
électrique en cas de fatigue ou sous
31
FRANÇAIS
b)
c)
d)
e)
f)
g)
l’influence de drogues, d’alcool ou de
médicaments. Tout moment d’inattention
pendant l’utilisation d’un outil électrique
comporte des risques de dommages
corporels graves.
Porter un équipement de protection
individuel. Porter systématiquement un
dispositif de protection oculaire. Le fait
de porter un masque anti-poussières, des
chaussures antidérapantes, un casque
de sécurité ou un dispositif de protection
auditive, lorsque la situation le requiert,
réduira les risques de dommages corporels.
Prévenir tout démarrage accidentel.
S’assurer que l’interrupteur est en
position d’arrêt avant de brancher l’outil
sur le secteur et/ou à la batterie, ou de le
ramasser ou le transporter. Transporter un
outil le doigt sur l’interrupteur ou brancher un
outil électrique alors que l’interrupteur est en
position de marche invite les accidents.
Retirer toute clé de réglage avant de
démarrer l’outil. Une clé laissée sur une
pièce rotative d’un outil électrique comporte
des risques de dommages corporels.
Adopter une position stable. Maintenir les
pieds bien ancrés au sol et conserver son
équilibre en permanence. Cela permettra
de mieux maîtriser l’outil électrique en cas de
situations imprévues.
Porter des vêtements appropriés. Ne
porter aucun vêtement ample ou bijou.
Maintenir cheveux, vêtements et gants
à l’écart des pièces mobiles, car ils
pourraient s’y faire prendre.
Lorsqu’un dispositif de connexion
à un système de dépoussiérage ou
d’élimination est fourni, s’assurer qu’il est
branché et utilisé correctement. L’utilisation
de ces dispositifs peut réduire les risques
engendrés par les poussières.
4) UTILISATION ET ENTRETIEN DES OUTILS ÉLECTRIQUES
a) Ne pas forcer un outil électrique. Utiliser
l’outil approprié au travail en cours. L’outil
approprié effectuera un meilleur travail, de
façon plus sûre et à la vitesse pour laquelle il
a été conçu.
b) Ne pas utiliser un outil électrique dont
l’interrupteur est défectueux. Tout appareil
dont l’interrupteur est défectueux est
dangereux et doit être réparé.
c) Débrancher la fiche du secteur et/ou
la batterie de l’outil électrique avant
d’effectuer tout réglage, de changer tout
accessoire, ou avant de le ranger. Ces
mesures préventives réduiront tout risque de
démarrage accidentel de l’appareil.
32
d)
e)
f)
g)
Après utilisation, ranger les outils
électriques hors de portée des enfants
et ne permettre à aucune personne non
familière avec son fonctionnement (ou sa
notice d’instructions) de l’utiliser. Les outils
peuvent être dangereux entre des mains
inexpérimentées.
Entretenir les outils électriques. Vérifier
les pièces mobiles pour s’assurer qu’elles
sont bien alignées et tournent librement,
qu’elles sont en bon état et ne sont
affectées d’aucune condition susceptible
de nuire au bon fonctionnement de l’outil.
En cas de dommage, faire réparer l’outil
électrique avant toute nouvelle utilisation.
De nombreux accidents sont causés par des
outils mal entretenus.
Maintenir tout organe de coupe propre
et bien affûté. Les outils de coupe bien
entretenus et affûtés sont moins susceptibles
de se coincer et sont plus faciles à contrôler.
Utiliser un outil électrique, ses
accessoires, mèches, etc., conformément
aux présentes directives et suivant la
manière prévue pour ce type particulier
d’outil électrique, en tenant compte des
conditions de travail et de la tâche à
effectuer. L’utilisation d’un outil électrique
à des fins autres que celles prévues est
potentiellement dangereuse.
5) RÉPARATION
a) Faire entretenir les outils électriques par
un réparateur qualifié en n’utilisant que
des pièces de rechange identiques. Cela
permettra de préserver l’intégrité de l’outil
électrique et la sécurité de l’utilisateur.
Consignes supplémentaires de
sécurité pour les ponceuses
AVERTISSEMENT : L’inhalation ou
le contact avec des poussières de
sciure peuvent mettre en péril la santé
de l’utilisateur et des personnes à
proximité. Portez toujours un masque
spécialement conçu pour vous protéger
des poussières et émanations toxiques
et veillez à ce que les personnes situées
dans ou passant par la zone de travail
soient également protégées.
AVERTISSEMENT : Cet outil doit
être utilisé dans une zone bien aérée
lors du ponçage de métaux ferreux.
Ne l’utilisez pas à proximité de liquides
inflammables, de gaz ou de poussières.
Les étincelles ou particules chaudes
FRANÇAIS
provenant du ponçage ou de l’arc
des charbons du moteur pourraient
enflammer les matériaux combustibles.
Ponçage de peinture
•
•
•
AVERTISSEMENT : Respecter les
règles en vigueur pour le ponçage
de peintures en prêtant une attention
particulière à ce qui suit:
Si possible, utiliser un aspirateur de
poussière.
Lors du ponçage de peintures présumées à
base de plomb:
– Interdire l’accès à la zone de travail aux
femmes enceintes et aux enfants.
– Toutes les personnes ayant accès à la
zone de travail doivent porter un masque
conçu pour la protection contre les
poussières et les vapeurs de plomb.
– Ne pas manger, boire ou fumer dans la
zone de travail.
Se débarrasser de la poussière et des autres
débris de manière sûre.
Contenu de l’emballage
Ce carton comprend :
1 Ponceuse à main
1 Sac à poussière
1 Adaptateur d’aspiration des poussières
1 Feuille de papier abrasif
1 Notice d’instructions
• Vérifier que l’appareil et ses pièces ou
accessoires n’ont pas été endommagés lors du
transport.
• Prendre le temps de lire attentivement et
comprendre cette notice d’instructions avant
toute utilisation de l’appareil.
Description (fig. 1)
AVERTISSEMENT : ne jamais
modifier l’outil électrique ni aucun de
ses composants. Il y a risques de
dommages corporels ou matériels.
a. Interrupteur marche/arrêt
Risques résiduels
b. Variateur de vitesse électronique
En dépit de l’application des normes de sécurité en
vigueur et de l’installation de dispositifs de sécurité,
certains risques résiduels sont inévitables. Il s’agit
de :
d. Patin de ponçage
– Diminution de l’acuité auditive.
– Risques de dommages corporels dus à des
projections de particules.
– Risques de brûlures provoquées par des
accessoires ayant surchauffé pendant leur
fonctionnement.
– Risques de dommages corporels dus à un
usage prolongé.
Étiquettes sur l’appareil
On trouve les diagrammes suivants sur l’outil :
Lire la notice d’instructions avant toute
utilisation.
EMPLACEMENT DE LA DATE CODÉE DE FABRICATION
(FIG. 1)
La date codée de fabrication (l), qui comprend aussi
l’année de fabrication, est imprimée sur le boîtier.
Exemple :
2015 XX XX
Année de fabrication
c. Orifice d’aspiration des poussières
USAGE PRÉVU
Votre ponceuse a été conçu pour les applications
professionnelles de ponçage.
NE PAS utiliser ces outils en milieu ambiant humide
ou en présence de liquides ou de gaz inflammables.
Ces ponceuses sont des outils électriques
professionnels.
NE PAS les laisser à la portée des enfants. Une
supervision est nécessaire auprès de tout utilisateur
non expérimenté.
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour fonctionner
sur une tension unique. Vérifier systématiquement
que la tension du secteur correspond bien à la
tension indiquée sur la plaque signalétique.
Votre outil DEWALT à double isolation
est conforme à la norme EN 60745 ; un
branchement à la terre n’est donc pas
nécessaire.
Si le cordon fourni est endommagé, le remplacer
par un cordon spécialement conçu à cet effet, et
disponible auprès du service après-vente DEWALT.
CH
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du
remplacement du câble d’alimentation.
33
FRANÇAIS
CH
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) -outils
De manière générale, les matériaux durs exigent un
régime plus élevé.
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) - outils
Aspiration des poussières (fig. 3)
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter les
outils portatifs à un disjoncteur FI.
Utilisation d’une rallonge
Si une rallonge s’avère nécessaire, utiliser une
rallonge homologuée et compatible avec la tension
nominale de cet outil (se reporter à la section Fiche
technique). La section minimale du conducteur est
de 1 mm2 pour une longueur maximale de 30 m.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, dérouler
systématiquement le câble sur toute sa longueur.
MONTAGE ET RÉGLAGES
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages
corporels, arrêter l’outil et
débrancher l’appareil du secteur
avant d’installer ou de retirer tout
accessoire, avant tout réglage ou
changement de configuration ou
lors de réparations. S’assurer que la
gâchette est bien en position d’ARRÊT.
Tout démarrage accidentel pourrait
causer des dommages corporels.
Mise en place des disques abrasifs
(fig. 2)
L’outil utilise un crochet de 125 mm (5”) et des
disques abrasifs avec un schéma d’extraction de
poussière à 8 orifices.
1. Mettez la ponceuse sur une table, le patin de
ponçage (d) vers le haut.
2. Placez le disque abrasif directement sur le patin
de ponçage.
3. Retenez le patin de ponçage (d) d’une main et
alignez les trous d’extraction de poussière (e).
4. Pressez fermement le disque sur le patin de
ponçage.
Réglage du variateur de vitesse
électronique (fig. 1)
La vitesse est infiniment variable entre 7.000
et 12.000 min-1 grâce au variateur de vitesse
électronique (b).
Tournez le régulateur de vitesse électronique au
niveau requis. Le réglage correct sera néanmoins
dicté par l’expérience.
AVERTISSEMENT : Le ponçage
produisant inévitablement de la
poussière, installez toujours un sac à
poussière mis au point en conformité
avec les directives relatives à l’émission
de poussière.
AVERTISSEMENT : N’utilisez pas de
sac à poussière ni d’aspirateur lors du
ponçage de métaux à moins d’utiliser
un extincteur d’étincelles.
L’outil est fourni avec un adaptateur permettant de
connecter un sac à poussière voire un aspirateur.
1. Montez l’adaptateur d’extraction de poussière (f)
sur la sortie (c), comme indiqué.
2. Fixez le sac à poussière (g) en alignant les
fentes aux extrémités ouvertes (h) avec les
encoches (i) et en disposant l’adaptateur (f)
dans le sac.
3. Tournez l’ensemble dans le sens des aiguilles
d’une montre pour le bloquer en position.
4. Il est aussi possible de connecter l’outil à un
aspirateur à l’aide de l’adaptateur (f).
FONCTIONNEMENT
Consignes d’utilisation
AVERTISSEMENT : respecter
systématiquement les consignes de
sécurité et les normes en vigueur.
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages
corporels, arrêter l’outil et
débrancher l’appareil du secteur
avant d’installer ou de retirer tout
accessoire, avant tout réglage ou
changement de configuration ou
lors de réparations. S’assurer que la
gâchette est bien en position d’ARRÊT.
Tout démarrage accidentel pourrait
causer des dommages corporels.
AVERTISSEMENT :
• Fixer convenablement l’ouvrage à
poncer.
• Exercer une légère pression
seulement. Une pression trop forte
n’améliore pas l’effet de ponçage
mais surcharge l’outil et provoque le
déchirement du papier abrasif.
• Éviter toute surcharge.
34
FRANÇAIS
AVERTISSEMENT :Ne pas poncer des
surfaces en magnésium !
Position correcte des mains (fig. 5)
AVERTISSEMENT : pour réduire tout
risque de dommages corporels graves,
adopter SYSTÉMATIQUEMENT la
position des mains illustrée.
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, maintenir fermement et
SYSTÉMATIQUEMENT l’outil pour
anticiper toute réaction soudaine de sa
part.
La position correcte des mains nécessite une main
sur la poignée principale (l) comme illustré.
Mise en marche et arrêt de l’appareil
(fig. 1)
Réglez la vitesse de ponçage au moyen du variateur
de vitesse électronique (b).
Pour allumer l’outil, placez l’interrupteur de marche/
arrêt en position I.
Pour éteindre l’outil, placez l’interrupteur de marche/
arrêt en position O.
Ponçage (fig. 1)
MAINTENANCE
Votre outil électrique DEWALT a été conçu pour
fonctionner longtemps avec un minimum de
maintenance. Le fonctionnement continu et
satisfaisant de l’outil dépendra d’une maintenance
adéquate et d’un nettoyage régulier.
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages
corporels, arrêter l’outil et
débrancher l’appareil du secteur
avant d’installer ou de retirer tout
accessoire, avant tout réglage ou
changement de configuration ou
lors de réparations. S’assurer que la
gâchette est bien en position d’ARRÊT.
Tout démarrage accidentel pourrait
causer des dommages corporels.
Remplacement du patin de ponçage
et de l’anneau limiteur de vitesse
(fig. 4)
Le patin de ponçage (d) et l’anneau limiteur de
vitesse (j) sont des pièces d’usure.
Remplacez le patin de ponçage lorsque les signes
d’usure sont manifestes. Remplacez l’anneau
limiteur de vitesse lorsque la vitesse à vide du
patin de ponçage augmente considérablement au
moment où l’on enlève l’outil de l’ouvrage.
Commencez avec un papier à gros grains.
1. Débranchez l’outil.
Cet outil produisant de faibles marques d’abrasion
dans toutes les directions, il n’est pas impératif de
poncer dans le sens du grain.
2. Desserrez les vis (k) et retirez le patin.
Vérifiez souvent votre travail.
Toujours mettre l’outil à l’arrêt après le travail et
avant de débrancher l’outil.
3. Remplacer le patin de ponçage (d) et/ou
l’anneau limiteur de vitesse (j) et serrer les vis (k),
tout en alignant correctement l’anneau limiteur
de vitesse.
Vider le sac à poussière (fig. 3)
Pour une aspiration efficace, videz le sac dès qu’il
est rempli au tiers de sa capacité.
1. Pour vider le sac à poussières, retirez-le avec
l’adaptateur.
Lubrification
Votre outil électrique ne requiert aucune lubrification
additionnelle.
2. Retirez le sac (g) de l’adaptateur (f) en le faisant
tourner dans le sens inverse des aiguilles d’une
montre puis en tirant.
3. Videz le sac dans un conteneur de résidus. Si
nécessaire, utilisez un aspirateur pour nettoyer
le sac à poussières, en appliquant l’aspiration
sur la surface intérieure.
4. Replacez l’adaptateur d’extraction de
poussières.
5. Replacez le sac à poussières.
Entretien
REMARQUE : Après avoir utilisé l’outil pour poncer
du métal sans sac à poussière, il convient de le
nettoyer en utilisant de l’air à basse pression.
AVERTISSEMENT : éliminer poussière
et saleté du boîtier principal à l’aide d’air
comprimé chaque fois que les orifices
d’aération semblent s’encrasser. Porter
35
FRANÇAIS
systématiquement des lunettes de
protection et un masque anti-poussières
homologués au cours de cette
procédure.
AVERTISSEMENT : ne jamais utiliser
de solvants ou tout autre produit
chimique décapant pour nettoyer
les parties non métalliques de l’outil.
Ces produits chimiques pourraient en
attaquer les matériaux utilisés. Utiliser
un chiffon humidifié avec de l’eau et
un savon doux. Protéger l’outil de tout
liquide et n’immerger aucune de ses
pièces dans aucun liquide.
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : comme les
accessoires autres que ceux offerts par
DEWALT n’ont pas été testés avec ce
produit, leur utilisation avec cet appareil
pourrait être dangereuse. Pour réduire
tout risque de dommages corporels,
seuls des accessoires DEWALT
recommandés doivent être utilisés avec
cet appareil.
Veuillez consulter votre revendeur pour plus
d’informations sur les accessoires appropriés.
Protection de l’environnement
Collecte sélective. Ne pas jeter ce produit
avec les ordures ménagères.
En fin de durée de vie ou d’utilité de votre
produit DEWALT, ne pas le jeter avec les ordures
ménagères, mais dans les conteneurs de collecte
sélective.
La collecte sélective des produits et
emballages usagés permet de recycler
et réutiliser leurs matériaux. La
réutilisation de matériaux recyclés aide à
protéger l’environnement contre la
pollution et à réduire la demande en
matière première.
Selon les réglementations locales, il peut être offert :
service de collecte sélective individuel des produits
électriques, ou déchetterie municipale ou collecte
sur les lieux d’achat des produits neufs.
DEWALT dispose d’installations pour la collecte et
le recyclage des produits DEWALT en fin de vie.
Pour profiter de ce service, veuillez rapporter votre
produit auprès d’un centre de réparation agréé qui le
recyclera en notre nom.
36
Pour connaître l’adresse d’un centre de réparation
agréé près de chez vous, veuillez contacter votre
distributeur DEWALT local à l’adresse indiquée dans
cette notice d’instructions, ou consulter la liste des
centres de réparation agréés DEWALT, l’éventail de
notre SAV et tout renseignement complémentaire
sur Internet à l’adresse : www.2helpU.com.
ITALIANO
LEVIGATRICE PALMARE
D26453
sensibilmente il livello di esposizione
durante il periodo di utilizzo
complessivo.
Congratulazioni!
Per aver scelto un apparato DEWALT. Gli anni di
esperienza, lo sviluppo e l’innovazione meticolosi
del prodotto fanno di DEWALT uno dei partner
più affidabili per gli utilizzatori di apparati elettrici
professionali.
È necessario identificare ulteriori misure
di sicurezza per proteggere l’operatore
dagli effetti delle vibrazioni. Per esempio:
eseguire una manutenzione adeguata
dell’apparato e degli accessori, evitare il
raffreddamento delle mani, organizzare il
lavoro.
Dati Tecnici
Tensione
Tipo
Potenza assorbita
Diametro del platorello
Orbite
Orbita ø
Peso
VDC
W
mm
min-1
mm
kg
D26453
230
1
280
125
7.000–12.000
2,4
1,6
Valori di rumorosità e valori di vibrazione (somma vettore
triassiale) secondo EN60745-2-4.
LPA (livello pressione sonora
delle emissioni)
dB(A)
82
LWA (livello potenza sonora)
dB(A)
92
KWA (incertezza per il livello sonoro dato) dB(A)
4
Valore di emissione delle vibrazioni ah = m/s2
Incertezza K =
m/s2
< 2,5
1,5
Il livello di emissione di vibrazioni indicato in questo
foglio informativo è stato misurato in base al test
standard indicato nella normativa EN 60745 e può
essere utilizzato per confrontare vari apparati fra
di loro. Può essere utilizzato per una valutazione
preliminare dell’esposizione.
AVVERTENZA: Il livello di emissioni
delle vibrazioni riportato è relativo alle
applicazioni principali dell’apparato.
Tuttavia, se l’apparato viene utilizzato
per applicazioni diverse, con diversi
accessori, o non riceve adeguata
manutenzione, il valore delle emissioni
di vibrazioni può essere differente. Ciò
potrebbe aumentare sensibilmente il
livello di esposizione durante il periodo di
utilizzo complessivo.
Una stima del livello di esposizione
alle vibrazioni deve anche considerare
i momenti in cui l’apparato è spento
o quando è acceso ma non viene
utilizzato. Ciò potrebbe ridurre
Fusibili
Europa
per apparati da 230 V 10 Ampere, di rete
Definizioni: istruzioni di sicurezza
Le definizioni sottostanti descrivono il livello di allerta
rappresentato da ogni parola di segnalazione. Si
invita a leggere attentamente il manuale, prestando
attenzione a questi simboli.
PERICOLO: indica una situazione di
pericolo imminente che, se non evitata,
provoca lesioni gravi o addirittura
mortali.
AVVERTENZA: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
evitata, può causare morte o gravi
lesioni.
ATTENZIONE: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
evitata, potrebbe provocare lesioni di
gravità lieve o media.
AVVISO: indica una situazione non in
grado di causare lesioni personali
ma che, se non evitata, potrebbe
provocare danni materiali.
Evidenzia il rischio di scossa elettrica.
Evidenzia il rischio d’incendio.
Dichiarazione di conformità CE
DIRETTIVA MACCHINE
LEVIGATRICE PALMARE
D26453
37
ITALIANO
DEWALT dichiara che i prodotti qui descritti nei Dati
tecnici sono conformi alle normative:
2006/42/CE, EN 60745-1, EN 60745-2-4.
Questi prodotti sono anche conformi alla Direttiva
2004/108/CE (fino al 19.04.2016), 2014/30/UE (dal
20.04.2016) e 2011/65/UE. Per ulteriori informazioni,
contattare DEWALT all’indirizzo seguente o vedere
sul retro del manuale.
Il firmatario è responsabile della compilazione del
documento tecnico e rende questa dichiarazione per
conto di DEWALT.
Horst Grossmann
Vice Presidente Progettazione
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germania
23.03.2014
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni, leggere il manuale di istruzioni
Avvertenze generali di sicurezza per
apparati elettrici
AVVERTENZA! leggere
attentamente tutte le avvertenze e
le istruzioni. La mancata osservanza
delle istruzioni seguenti può causare
scossa elettrica, incendio e/o gravi
lesioni personali.
CONSERVARE LE AVVERTENZE E LE ISTRUZIONI
PER RIFERIMENTI FUTURI
Il termine “apparato elettrico” utilizzato nelle
avvertenze fa riferimento sia agli apparati alimentati
a corrente (con cavo elettrico), sia a quelli a batteria
(senza cavo).
1) SICUREZZA DELL’AREA DI LAVORO
a) Mantenere l’area di lavoro pulita e
ben illuminata. Gli ambienti disordinati o
scarsamente illuminati favoriscono gli incidenti
b) Non azionare gli apparati in ambienti
con atmosfera esplosiva, come quelli
in presenza di liquidi, gas o polveri
infiammabili. Gli apparati elettrici creano
scintille che possono incendiare le polveri o i
fumi.
c) Durante l’uso di un apparato elettrico,
tenere lontani i bambini e chiunque si
38
trovi nelle vicinanze. Le distrazioni possono
provocare la perdita di controllo.
2) SICUREZZA ELETTRICA
a) Le spine dell’apparato elettrico devono
essere adatte alla presa di alimentazione.
Non modificare la spina in alcun modo.
Non collegare un adattatore alla spina di
un apparato elettrico dotato di scarico a
terra. Per ridurre il rischio di scossa elettrica
evitare di modificare le spine e utilizzare
sempre le prese appropriate.
b) Evitare il contatto con superfici collegate
con la terra, quali tubature, termosifoni,
fornelli e frigoriferi. Se il proprio corpo è
collegato con la terra, il rischio di scossa
elettrica aumenta.
c) Non esporre gli apparati elettrici alla
pioggia o all’umidità. Se l’acqua entra
nell’apparato elettrico aumenta il rischio di
scossa elettrica.
d) Non utilizzare il cavo elettrico in modo
improprio. Non utilizzare mai il cavo per
spostare, tirare o scollegare l’apparato
elettrico. Tenere il cavo elettrico lontano
da fonti di calore, olio, bordi taglienti
o parti in movimento. Se il cavo è
danneggiato o impigliato, il rischio di scossa
elettrica aumenta.
e) Quando l’apparato elettrico viene
impiegato all’aperto, utilizzare unicamente
cavi di prolunga previsti per esterni. L’uso
di un cavo elettrico adatto ad ambienti esterni
riduce il rischio di scossa elettrica.
f) Se è non è possibile evitare l’uso di un
apparato elettrico in ambienti umidi,
usare una fonte di corrente protetta da un
interruttore differenziale (salvavita) L’uso di
un interruttore differenziale riduce il rischio di
scossa elettrica.
3) SICUREZZA PERSONALE
a) Quando si utilizza un apparato elettrico
evitare di distrarsi. Prestare attenzione
a quello che si sta facendo e utilizzare
il buon senso. Non utilizzare l’apparato
elettrico quando si è stanchi o sotto
l’effetto di droghe, alcool o medicinali.
Un solo attimo di distrazione durante l’uso di
tali apparati potrebbe provocare gravi lesioni
personali
b) Indossare abbigliamento di protezione
adeguato. Utilizzare sempre protezioni
oculari. L’uso di abbigliamento di protezione
quali mascherine antipolvere, scarpe
antinfortunistiche antiscivolo, caschi di
sicurezza o protezioni uditive, in condizioni
opportune consente di ridurre le lesioni
personali.
ITALIANO
c)
d)
e)
f)
g)
Evitare avvii involontari. Assicurarsi
che l’interruttore sia in posizione di
spento prima inserire l’alimentazione
elettrica e/o il blocco batteria e prima
di afferrare o trasportare l’apparato. Il
trasporto di apparati elettrici tenendo il dito
sull’interruttore o quando sono collegati alla
rete elettrica con l’interruttore nella posizione
di acceso provoca incidenti.
Prima di accendere l’apparato elettrico,
rimuovere eventuali chiavi o utensili di
regolazione. Un utensile di regolazione
o una chiave fissati su una parte rotante
dell’apparato elettrico possono provocare
lesioni personali.
Non sporgersi. Mantenere sempre una
buona stabilità al suolo ed equilibrio. Ciò
consente un migliore controllo dell’apparato
nelle situazioni impreviste.
Indossare vestiario adeguato. Non
indossare abiti lenti o gioielli. Tenere
capelli, vestiti e guanti lontano dalle parti
in movimento. Abiti lenti, gioielli o capelli
lunghi possono impigliarsi nelle parti in
movimento.
Se i dispositivi sono forniti di
collegamento con l’attrezzatura di
aspirazione e raccolta delle polveri,
assicurarsi che siano collegati e utilizzati
correttamente. La raccolta delle polveri può
ridurre i pericoli legati a queste ultime.
4) USO E MANUTENZIONE DELL’APPARATO ELETTRICO
a) Non forzare l’apparato. Utilizzare un
apparato adatto al lavoro da eseguire.
L’apparato lavora meglio e con maggior
sicurezza se utilizzato secondo quanto è
stato previsto.
b) Non utilizzare l’apparato se l’interruttore
non permette l’accensione o lo
spegnimento. Qualsiasi apparato elettrico
che non possa essere controllato tramite
l’interruttore è pericoloso e deve essere
riparato.
c) Staccare la spina dall’alimentazione
elettrica e/o il blocco batteria
dell’apparato elettrico prima di effettuare
qualsiasi tipo di regolazione, prima
di cambiare gli accessori o di riporlo.
Queste misure di sicurezza preventive
riducono il rischio di azionare l’apparato
accidentalmente.
d) Riporre gli apparati non utilizzati fuori
dalla portata dei bambini ed evitarne
l’uso da parte di persone che hanno poca
familiarità con l’apparato elettrico e con le
presenti istruzioni. Gli apparati elettrici sono
pericolosi in mano a persone inesperte.
e)
f)
g)
Eseguire una manutenzione adeguata
degli apparati elettrici. Verificare il
cattivo allineamento e inceppamento di
parti mobili, la rottura di componenti e
ogni altra condizione che possa influire
sul funzionamento degli apparati. Se
danneggiato, far riparare l’apparato
elettrico prima dell’uso. Molti incidenti sono
provocati da apparati elettrici su cui non è
stata effettuata la corretta manutenzione.
Tenere gli utensili da taglio affilati e puliti.
La manutenzione corretta degli utensili da
taglio con bordi affilati riduce le probabilità di
inceppamento e ne facilita il controllo.
Utilizzare l’apparato elettrico, gli
accessori, le punte ecc., rispettando
le presenti istruzioni e tenendo in
considerazione le condizioni di
funzionamento e il lavoro da eseguire.
L’utilizzo dell’apparato elettrico per impieghi
diversi da quelli previsti può provocare
situazioni di pericolo.
5) ASSISTENZA
a) L’apparato elettrico deve essere riparato
da personale qualificato,che utilizzi
ricambi originali identici alle parti da
sostituire. In questo modo viene garantita la
sicurezza dell’apparato elettrico.
Istruzioni di sicurezza supplementari
per levigatrici
AVVERTENZA! Il contatto o l’inalazione
di polveri derivanti da lavori di levigatura
possono risultare dannosi per la salute
dell’operatore e degli eventuali astanti.
Indossare una maschera antipolvere
realizzata in modo specifico per
proteggere contro la polvere e i fumi
tossici e assicurare nel contempo la
protezione del personale che si trova o
che accede alla zona di lavoro.
AVVERTENZA! Usare quest’utensile
in un’area ben ventilata durante le
operazioni di levigatura di metalli ferrosi.
Non usare l’utensile in prossimità di
polvere, gas o liquidi infiammabili. Le
scintille o le particelle surriscaldate
prodotte dalle spazzole del motore da
smerigliatura o ad arco potrebbero
incendiare i materiali combustibili.
Levigatura di superfici verniciate
AVVERTENZA! Per le operazioni di
asportazione delle vernici dalle superfici
attenersi alle indicazioni relative.
39
ITALIANO
•
•
•
Prestare particolare attenzione alle
seguenti avvertenze.
Ove possibile, raccogliere le polveri mediante
un aspirapolvere.
Prendere speciali precauzioni durante la
levigatura di vernici a base di piombo:
– Non consentire l’accesso all’area di lavoro
a bambini e donne in stato interessante.
– Tutte le persone che entrano nell’area di
lavoro devono indossare una maschera
di protezione specifica per polveri ed
esalazioni di pitture a base di piombo.
– Non mangiare, bere o fumare nell’area
di lavoro.
Predisporre per l’aspirazione in sicurezza
delle particelle di polvere o di qualsiasi altro
materiale residuo della lavorazione.
Rischi residui
• Verificare eventuali danni all’apparato, ai
componenti o agli accessori che possano
essere avvenuti durante il trasporto.
• Prima di utilizzare il prodotto, leggere e
comprendere interamente questo manuale.
Descrizione (fig. 1)
AVVERTENZA: non modificare
l’apparato o alcuna parte di esso.
Si possono causare danni o lesioni
personali.
a. Interruttore acceso/spento
b. Selettore di comando elettronico della velocità
c. Bocchetta per l’aspirazione delle polveri
d. Platorello di levigatura
DESTINAZIONE D’USO
Malgrado l’applicazione delle principali regole
di sicurezza e l’implementazione di dispositivi di
sicurezza, alcuni rischi residui non possono essere
evitati. Questi sono:
– Menomazioni uditive.
– Rischio di lesioni personali causati da schegge
volanti.
– Rischio di bruciature causate da parti che si
arroventano durante la lavorazione.
– Rischio di lesioni personali causate dall’utilizzo
prolungato.
Riferimenti sull’apparato
Sull’apparato sono presenti i seguenti simboli:
La levigatrice è stata progettata per applicazioni
professionali di levigatura.
NON utilizzare in condizioni di bagnato o in presenza
di liquidi o gas infiammabili.
Queste levigatrici sono apparati elettrici professionali.
NON consentire a bambini di entrare in contatto
con l’apparato. L’uso di questo apparato da parte di
persone inesperte deve avvenire sotto sorveglianza.
Sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato progettato per essere
alimentato con un solo livello di tensione. Verificare
sempre che l’alimentazione corrisponda alla tensione
della targhetta.
L’apparato DEWALT possiede doppio
isolamento secondo la normativa
EN 60745, perciò non è necessario il
collegamento a terra.
Leggere il manuale d’istruzioni prima
dell’uso.
POSIZIONE DEL CODICE DATA (FIG. 1)
Il codice data (l), che comprende anche l’anno
di fabbricazione, è stampato sulla superficie
dell’alloggiamento.
Esempio:
2015 XX XX
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve
essere sostituito con un cavo appositamente
realizzato, disponibile tramite la rete di assistenza
DEWALT.
CH
Anno di fabbricazione
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) - utensili elettrici
Contenuto della confezione
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) - utensili elettrici
La confezione contiene:
1 Levigatrice palmare
1 Sacca di raccolta della polvere
1 Adattatore di aspirazione polveri
1 Foglio di carta abrasiva
1 manuale di istruzioni
40
Per la sostituzione del cavo di alimentazione,
utilizzare sempre la spina di tipo prescritto.
CH
Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente
esterno, devono essere collegati ad un
interruttore differenziale.
ITALIANO
Utilizzo di un cavo di prolunga
Se è necessaria una prolunga, utilizzare un cavo di
prolunga omologato, idoneo alla potenza di ingresso
di questo apparato (vedere i dati tecnici). La sezione
minima del conduttore è 1 mm2 e la lunghezza
massima è 30 m.
Se si utilizza un cavo in bobina, srotolarlo
completamente.
ASSEMBLAGGIO E REGOLAZIONI
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di lesioni, spegnere l’unità e
staccarla dall’alimentazione prima di
installare e rimuovere gli accessori,
di regolare o cambiare impostazioni
o di fare riparazioni. Assicurarsi che
l’interruttore a grilletto sia in posizione
OFF. Un avvio accidentale può causare
lesioni.
Montaggio dei dischi di levigatura
(fig. 2)
L’apparato utilizza dischi di levigatura in velcro da 5”
(125 mm) con un modello di aspirazione delle polveri
a 8 fori.
1. Posizionare l’apparato su un banco, con il
platorello (d) rivolto verso l’alto.
2. Posizionare il disco direttamente sopra il
platorello.
3. Tenere il platorello (d) con una mano e allineare i
fori di aspirazione della polvere (e).
4. Premere il disco saldamente sul platorello.
Impostazione del selettore di
comando elettronico della velocità
(fig. 1)
La velocità è infinitamente variabile da 7.000–12.000
min-1 tramite il selettore di comando elettronico della
velocità (b).
Ruotare il selettore portandolo al livello desiderato.
La giusta regolazione, tuttavia, si ottiene con la
pratica.
In genere, i materiali più duri richiedono
un’impostazione più elevata.
Aspirazione polveri (fig. 3)
AVVERTENZA: Siccome la lavorazione
del legno con una levigatrice produce
polvere, installare sempre una sacca
di raccolta della polvere progettata in
conformità alle direttive in materia di
emissione delle polveri.
AVVERTENZA: Nel levigare metalli
non utilizzare la sacca di raccolta della
polvere o l’aspiratore in assenza di
un’adeguata protezione parascintille.
L’apparato è munito di un adattatore per il
collegamento di un sacca di raccolta della polvere o
di un aspiratore.
1. Inserire l’adattatore di aspirazione delle polveri (f)
sulla bocchetta (c) come illustrato.
2. Fissare la sacca di raccolta della polvere (g)
allineando le scanalature aperte (h) alle tacche (i)
e montando la sacca sull’adattatore (f).
3. Ruotare l’assemblaggio in senso orario per
fissarlo in posizione.
4. In alternativa, collegare l’utensile a un aspiratore
utilizzando l’adattatore (f).
FUNZIONAMENTO
Istruzioni per l’uso
AVVERTENZA: osservare sempre le
istruzioni di sicurezza e le normative in
vigore.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di lesioni, spegnere l’unità e
staccarla dall’alimentazione prima di
installare e rimuovere gli accessori,
di regolare o cambiare impostazioni
o di fare riparazioni. Assicurarsi che
l’interruttore a grilletto sia in posizione
OFF. Un avvio accidentale può causare
lesioni.
AVVERTENZA:
• Bloccare il pezzo da lavorare.
• Non esercitare troppa pressione
durante l’operazione. Una
pressione eccessiva non migliora
l’azione dell’utensile ma causa
un sovraccarico del motore e la
lacerazione della carta abrasiva.
• Evitare carichi eccessivi.
AVVERTENZA: Non levigare su
superfici di magnesio!
Corretto posizionamento delle mani
(fig. 5)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni personali gravi, tenere le mani
41
ITALIANO
SEMPRE nella posizione corretta, come
illustrato.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di lesioni, spegnere l’unità e
staccarla dall’alimentazione prima di
installare e rimuovere gli accessori,
di regolare o cambiare impostazioni
o di fare riparazioni. Assicurarsi che
l’interruttore a grilletto sia in posizione
OFF. Un avvio accidentale può causare
lesioni.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di lesioni personali gravi, mantenere
SEMPRE l’apparato con presa sicura
per prevenire reazioni improvvise.
La posizione corretta delle mani richiede una mano
sull’impugnatura principale (l), come illustrato.
Accensione e spegnimento (fig. 1)
Impostare la velocità di levigatura utilizzando il
selettore di comando elettronico della velocità (b).
Per accendere l’apparato, impostare l’interruttore
acceso/spento su I.
Per spegnere l’apparato, impostare l’interruttore
acceso/spento su O.
Levigatura (fig. 1)
Sostituzione del platorello e del
disco limitatore di velocità (fig. 4)
Sia il platorello (d) che il disco limitatore di velocità (j)
sono parti soggette a usura.
Il platorello deve essere sostituito quando i segni
di usura diventano evidenti. Il disco limitatore di
velocità deve essere sostituito quando la velocità del
platorello aumenta drasticamente quando si solleva
la levigatrice dal pezzo in lavorazione.
Iniziare con la grana più grossa.
1. Scollegare l’apparato.
Man mano che l’apparato produce piccoli segni
di abrasione in tutte le direzioni, non è necessario
levigare con la grana.
2. Allentare le viti (k) e rimuovere il platorello.
Controllare sempre la lavorazione a intervalli brevi.
Spegnere sempre l’apparato al termine del lavoro e
prima di disinserire la spina.
Svuotamento della sacca di raccolta
della polvere (fig. 3)
Per un’efficiente aspirazione delle polveri, svuotare il
collettore quando è circa un terzo pieno.
1. Per svuotare il collettore, estrarlo insieme
all’adattatore.
3. Sostituire il platorello di levigatura (d) e/o disco
limitatore di velocità (j), e serrare le viti (k),
assicurandosi che il disco limitatore di velocità
sia allineato correttamente.
Lubrificazione
L’apparato non richiede alcuna ulteriore
lubrificazione.
2. Rimuovere la sacca di raccolta della polvere (g)
dall’adattatore (f) girando in senso anti-orario e
staccandola.
Pulizia
3. Svuotare il contenuto della sacca in un
contenitore per rifiuti. Se necessario, usare
un aspiratore per pulire la sacca, applicando
l’aspirazione sulla superficie interna.
NOTA: Dopo aver utilizzato l’apparato per
applicazioni di levigatura del metallo senza sacca
di raccolta delle polveri, pulire l’apparato utilizzando
aria a bassa pressione.
4. Rimontare l’adattatore di aspirazione delle
polveri.
5. Rimontare la sacca di raccolta delle polveri.
MANUTENZIONE
Questo apparato DEWALT è stato progettato per
funzionare a lungo con una manutenzione minima.
Per avere prestazioni sempre soddisfacenti occorre
avere cura dell’apparato e sottoporlo a pulizia
periodica.
42
AVVERTENZA: soffiare via la polvere
dall’alloggiamento con aria compressa,
non appena vi sia sporco visibile
all’interno e intorno alle prese d’aria
di ventilazione. Quando si esegue
questa procedura indossare occhiali
di protezione e mascherine antipolvere
omologati.
AVVERTENZA: non utilizzare solventi o
altri prodotti chimici aggressivi per pulire
le parti non metalliche dell’apparato.
Questi prodotti chimici indeboliscono i
ITALIANO
materiali utilizzati per questi componenti.
Utilizzare un panno inumidito solo
con acqua e sapone delicato. Non
far penetrare del liquido all’interno
dell’apparato, e non immergere alcuno
dei suoi componenti direttamente in un
liquido.
Accessori su richiesta
AVVERTENZA: su questo prodotto
sono stati collaudati soltanto gli
accessori offerti da DEWALT, quindi
l’utilizzo di accessori diversi potrebbe
essere rischioso. Per ridurre il rischio
di lesioni, su questo prodotto vanno
utilizzati solo gli accessori raccomandati
DEWALT.
Rivolgersi al proprio rivenditore per ulteriori
informazioni sugli accessori più adatti.
Rispetto ambientale
Raccolta differenziata. Questo prodotto
non deve essere smaltito con i normali
rifiuti domestici.
Se il prodotto DEWALT deve essere sostituito o
non è più utilizzato, non effettuare lo smaltimento
con i rifiuti domestici. Smaltirlo tramite la raccolta
differenziata.
La raccolta differenziata di prodotti usati
e imballaggi permette il riciclo e il riutilizzo
dei materiali. Il riutilizzo di materiali
riciclati aiuta a impedire l’inquinamento
ambientale e riduce la richiesta di materiali
grezzi.
Secondo le normative locali, la raccolta differenziata
di prodotti elettrici può avvenire a domicilio, presso le
sedi di raccolta comunali oppure presso il rivenditore
al momento dell’acquisto di un nuovo prodotto.
DEWALT offre un servizio di ritiro e riciclaggio dei
suoi prodotti alla fine della loro vita utile. Per usufruire
di questo servizio, restituire il prodotto presso un
riparatore autorizzato che lo raccoglie per conto di
DEWALT.
È possibile individuare il riparatore autorizzato
più vicino rivolgendosi all’ufficio DEWALT di zona
all’indirizzo indicato nel presente manuale. Altrimenti,
è possibile consultare un elenco dei riparatori
autorizzati DEWALT e tutti i dettagli relativi alla
nostra assistenza post-vendita, nel sito Internet:
www.2helpU.com.
43
NEDERLANDS
HANDPALMSCHUURMACHINE
D26453
Hartelijk gefeliciteerd!
U hebt gekozen voor een DEWALT gereedschap.
Jarenlange ervaring, grondige productontwikkeling
en innovatie maken DEWALT tot een van de
betrouwbaarste partners voor gebruikers van
professioneel gereedschap.
Technische gegevens
Voltage
Type
Vermogen
Diameter schuurblad
Draaisnelheid
Schuurcirkel ø
Gewicht
VDC
W
mm
min-1
mm
kg
D26453
230
1
280
125
7.000–12.000
2,4
1,6
Lawaaiwaarden en vibratiewaarden (triax-vectorsom) volgens
EN60745-2-4.
LPA (emissie geluidsdrukniveau)
dB(A)
82
LWA (niveau geluidsvermogen)
dB(A)
92
KWA (onzekerheid voor het
gegeven geluidsniveau)
dB(A)
4
Vibratie-emissiewaarde ah =
Onzekerheid K =
m/s2
m/s2
< 2,5
1,5
Het vibratie-emissieniveau dat in dit informatieblad
wordt gegeven, is gemeten in overeenstemming met
een gestandaardiseerde test volgens EN 60745 en
kan worden gebruikt om het ene gereedschap met
het andere te vergelijken. Het kan worden gebruikt
voor een eerste inschatting van blootstelling.
WAARSCHUWING: Het verklaarde
vibratie-emissieniveau geldt voor
de hoofdtoepassingen van het
gereedschap. Als het gereedschap
echter voor andere toepassingen
wordt gebruikt, dan wel met
andere accessoires of slecht wordt
onderhouden, kan de vibratieemissie verschillen. Dit kan het
blootstellingniveau aanzienlijk verhogen
gedurende de totale arbeidsduur.
Een inschatting van het
blootstellingniveau aan vibratie dient
ook te worden overwogen wanneer het
44
gereedschap wordt uitgeschakeld of als
het aan staat maar geen daadwerkelijke
werkzaamheden uitvoert. Dit kan
het blootstellingniveau aanzienlijk
verminderen gedurende de totale
arbeidsduur.
Stel aanvullende veiligheidsmaatregelen
op om de operator te beschermen
tegen de effecten van vibratie, zoals:
onderhoud het gereedschap en de
accessoires, houd de handen warm,
organisatie van werkpatronen.
Zekeringen
Europa
230 V gereedschappen 10 Ampère, hoofdstroom
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De onderstaande definities beschrijven het
veiligheidsniveau voor ieder signaleringswoord. Lees
de gebruiksaanwijzing a.u.b. zorgvuldig door en let
op deze symbolen.
GEVAAR: Geeft een dreigend
gevaar aan dat, indien dit niet wordt
voorkomen, leidt tot de dood of
ernstig letsel.
WAARSCHUWING: Geeft een mogelijk
gevaar aan dat, indien dit niet wordt
voorkomen, kan leiden tot de dood of
ernstig letsel.
VOORZICHTIG: Geeft een mogelijk
gevaarlijke situatie aan die, indien dit niet
wordt voorkomen, zou kunnen leiden
tot gering of matig letsel.
OPMERKING: Geeft een handeling
aan waarbij geen persoonlijk letsel
optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan
veroorzaken.
Wijst op het gevaar voor elektrische
schok.
Wijst op brandgevaar.
EG verklaring van overeenstemming
RICHTLIJN VOOR MACHINES
HANDPALMSCHUURMACHINE
D26453
NEDERLANDS
DEWALT verklaart dat deze producten zoals
beschreven onder Technische gegevens in
overeenstemming zijn met:
2006/42/EG; EN 60745-1; EN 60745-2-4.
Deze producten voldoen ook aan de Richtlijn
2004/108/EC (tot 19.04.2016), 2014/30/EU
(vanaf 20.04.2016) en 2011/65/EU. Neem voor
meer informatie contact op met DEWALT via het
volgende adres of kijk op de achterzijde van de
gebruiksaanwijzing.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de
samenstelling van het technische bestand en legt
deze verklaring af namens DEWALT.
Horst Grossmann
Vice President Engineering
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
23.03.2014
WAARSCHUWING: Lees de
instructiehandleiding om het risico op
letsel te verminderen.
Algemene
veiligheidswaarschuwingen voor
elektrisch gereedschap
WAARSCHUWING! Lees alle
veiligheidswaarschuwingen en alle
instructies. Het niet opvolgen van de
waarschuwingen en instructies kan
leiden tot een elektrische schok, brand
en/of ernstig persoonlijk letsel.
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN EN INSTRUCTIES
ALS TOEKOMSTIG REFERENTIEMATERIAAL
De term „elektrisch gereedschap“ in de
waarschuwingen verwijst naar uw (met een
snoer) op de netspanning aangesloten elektrische
gereedschap of naar (draadloos) elektrisch
gereedschap met een accu.
1) VEILIGHEID WERKPLAATS
a) Houd het werkgebied schoon en goed
verlicht. Rommelige of donkere gebieden
zorgen voor ongelukken.
b) Bedien elektrische gereedschappen niet
in een explosieve omgeving, zoals in de
nabijheid van ontvlambare vloeistoffen,
c)
gassen of stof. Elektrische gereedschappen
veroorzaken vonken die het stof of de
dampen kunnen doen ontbranden.
Houd kinderen en omstanders op
een afstand terwijl u een elektrisch
gereedschap bedient. Als u wordt afgeleid
kunt u de controle over het gereedschap
verliezen.
2) ELEKTRISCHE VEILIGHEID
a) Stekkers van elektrisch gereedschap
moeten in het stopcontact passen. Pas
de stekker nooit op enige manier aan.
Gebruik geen adapterstekkers samen
met geaard elektrisch gereedschap.
Niet aangepaste stekkers en passende
contactdozen verminderen het risico op een
elektrische schok.
b) Vermijd lichamelijk contact met geaarde
oppervlaktes zoals buizen, radiatoren,
fornuizen en ijskasten. Er bestaat een
verhoogd risico op een elektrische schok als
uw lichaam geaard is.
c) Stel elektrisch gereedschap niet bloot
aan regen of natte omstandigheden.
Als er water in een elektrisch gereedschap
terecht komt, verhoogt dit het risico op een
elektrische schok.
d) Behandel het stroomsnoer voorzichtig.
Gebruik het stroomsnoer nooit om het
elektrische gereedschap te dragen of te
trekken, of de stekker uit het stopcontact
te halen. Houd het snoer uit de buurt
van warmte, olie, scherpe randen, of
bewegende onderdelen. Beschadigde
snoeren of snoeren die in de war zijn
verhogen het risico op een elektrische schok.
e) Als u een elektrisch gereedschap
buitenshuis gebruikt, gebruikt u een
verlengsnoer dat geschikt is voor
gebruik buitenshuis. Het gebruik van een
verlengsnoer dat geschikt is voor buitenshuis,
vermindert het risico op een elektrische
schok.
f) Als het gebruik van een elektrisch
gereedschap op een vochtige locatie
onvermijdelijk is, gebruikt u een
stroomvoorziening die beveiligd is met
een aardlekschakelaar. Het gebruik van een
aardlekschakelaar vermindert het risico op
een elektrische schok.
3) PERSOONLIJKE VEILIGHEID
a) Blijf alert, kijk wat u doet en gebruik uw
gezonde verstand als u een elektrisch
gereedschap bedient. Gebruik het
gereedschap niet als u vermoeid bent
of onder de invloed van drugs, alcohol
45
NEDERLANDS
b)
c)
d)
e)
f)
g)
of medicatie bent. Een moment van
onoplettendheid tijdens het bedienen van
elektrische gereedschappen kan leiden tot
ernstig persoonlijk letsel.
Gebruik een beschermende uitrusting.
Draag altijd oogbescherming.
Beschermende uitrusting zoals een
stofmasker, antislip veiligheidsschoenen,
een helm, of gehoorbescherming gebruikt in
de juiste omstandigheden zal het risico op
persoonlijk letsel verminderen.
Vermijd onbedoeld starten. Zorg ervoor
dat de schakelaar in de ‚off‘ (uit) stand
staat voordat u het gereedschap aansluit
op de stroombron en/of accu, het
oppakt of ronddraagt. Het ronddragen
van elektrische gereedschappen met uw
vinger op de schakelaar of het aanzetten
van elektrische gereedschappen waarvan de
schakelaar aan staat, zorgt voor ongelukken.
Verwijder alle stelsleutels of moersleutels
voordat u het elektrische gereedschap
aan zet. Een moersleutel of stelsleutel die
in een ronddraaiend onderdeel van het
elektrische gereedschap is achtergelaten kan
leiden tot persoonlijk letsel.
Rek u niet te ver uit. Blijf altijd stevig en
in balans op de grond staan. Dit zorgt
voor betere controle van het elektrische
gereedschap in onverwachte situaties.
Draag geschikte kleding. Draag geen
loszittende kleding of sieraden. Houd
uw haar, kleding en handschoenen uit
de buurt van bewegende onderdelen.
Loszittende kleding, sieraden of lang haar
kunnen door bewegende delen worden
gegrepen.
Als er in apparaten wordt voorzien voor
het aansluiten van stofverwijdering- of
verzamelapparatuur, zorg er dan voor
dat deze correct worden aangesloten
en gebruikt. Het gebruik van een
stofverzamelaar kan aan stof gerelateerde
gevaren verminderen.
4) GEBRUIK EN VERZORGING VAN ELEKTRISCH
GEREEDSCHAP
a) Forceer het gereedschap niet. Gebruik
het juiste elektrische gereedschap voor
uw toepassing. Het juiste elektrische
gereedschap voert de werkzaamheden beter
en veiliger uit waarvoor het is ontworpen.
b) Gebruik het gereedschap niet als de
schakelaar het niet aan en uit kan
zetten. Ieder gereedschap dat niet met de
schakelaar kan worden bediend is gevaarlijk
en moet worden gerepareerd.
46
c)
d)
e)
f)
g)
Haal de stekker uit het stopcontact en/
of neem de accu uit het gereedschap
voordat u aanpassingen uitvoert,
accessoires verwisselt, of het elektrische
gereedschap opbergt. Dergelijke
preventieve veiligheidsmaatregelen
verminderen het risico dat het elektrische
gereedschap per ongeluk opstart.
Bewaar gereedschap dat niet wordt
gebruikt buiten het bereik van kinderen en
laat niet toe dat personen die onbekend
zijn met het elektrische gereedschap
of deze instructies het gereedschap
bedienen. Elektrische gereedschappen
zijn gevaarlijk in handen van ongetrainde
gebruikers.
Onderhoud elektrische gereedschappen.
Controleer op verkeerde uitlijning en
het grijpen van bewegende onderdelen,
breuk van onderdelen en andere
omstandigheden die de werking van het
gereedschap nadelig kunnen beïnvloeden.
Zorg dat het gereedschap voor gebruik
wordt gerepareerd als het beschadigd is.
Veel ongelukken worden veroorzaakt door
slecht onderhouden gereedschap.
Houd snijdgereedschap scherp
en schoon. Correct onderhouden
snijdgereedschappen met scherpe
snijdranden lopen minder snel vast en zijn
gemakkelijker te beheersen.
Gebruik het elektrische gereedschap, de
accessoires en gereedschapsonderdelen
enz. in overeenstemming met deze
instructies, waarbij u rekening houdt
met de werkomstandigheden en de
werkzaamheden die dienen te worden
uitgevoerd. Gebruik van het elektrische
gereedschap voor werkzaamheden die
anders zijn dan het bedoelde gebruik, kunnen
leiden tot een gevaarlijke situatie.
5) SERVICE
a) Zorg dat u gereedschap wordt
onderhouden door een erkende
reparateur die uitsluitend identieke
vervangende onderdelen gebruikt. Dit
zorgt ervoor dat de veiligheid van het
gereedschap blijft gegarandeerd.
Aanvullende veiligheidsinstructies
voor schuurmachines
WAARSCHUWING! Contact met of
het inhaleren van stoffen afkomstig
van schuurtoepassingen kunnen
de gezondheid van de bediener en
eventuele omstanders schaden. Draag
NEDERLANDS
een stofmasker dat speciaal ontworpen
is ter bescherming tegen giftige stoffen
en dampen, en verzeker u ervan dat
andere personen op de werkvloer of
die de werkvloer betreden eveneens
beschermd zijn.
WAARSCHUWING! Gebruik deze
machine in een goed geventileerde
ruimte tijdens het schuren van metaal.
Gebruik de machine niet in de buurt van
ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof.
Vonken of gloeiende deeltjes van het
schuren of vonkende koolstofborstels
kunnen ontvlambare materialen
ontsteken.
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
POSITIE DATUMCODE (AFB. 1)
De datumcode (l), die ook het jaar van fabricage
bevat, is binnen in de behuizing geprint.
Voorbeeld:
2015 XX XX
Jaar van fabricage
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Handpalmschuurmachine
Schuren van geverfde oppervlakken
•
•
•
WAARSCHUWING! Neem de
geldende regels voor het schuren van
geverfde oppervlakken in acht. Let
daarbij vooral op het volgende:
Gebruik indien mogelijk steeds een
stofafzuigsysteem.
Ga uiterst zorgvuldig te werk bij het schuren
van verf op loodbasis:
– Kinderen en zwangere vrouwen mogen
de werkvloer niet betreden.
– Alle personen die de werkvloer
betreden, moeten een masker dragen
ter bescherming tegen loodverfstof en
-damp.
– Eten, drinken en roken op de werkvloer is
niet toegestaan.
Verwijder stof en ander afval op veilige en
verantwoorde wijze.
Overige risico’s
Ondanks het toepassen van de relevante
veiligheidsvoorschriften en het toepassen van
veiligheidsapparaten kunnen sommige overige
risico’s niet worden vermeden Dit zijn:
– Gehoorbeschadiging.
– Risico op persoonlijk letsel door rondvliegende
deeltjes.
– Risico op brandwonden als gevolg van
accessoires die tijdens het gebruik heet worden.
– Risico op persoonlijk letsel als gevolg van
langdurig gebruik.
Markering op het gereedschap
De volgende pictogrammen staan op het
gereedschap vermeld:
1 Stofzak
1 Stofafzuigadapter
1 Vel schuurpapier
1 Gebruiksaanwijzing
• Controleer of het gereedschap, de onderdelen
of accessoires mogelijk zijn beschadigd tijdens
het transport.
• Neem de tijd om deze handleiding grondig door
te lezen en te begrijpen voordat u de apparatuur
gebruikt.
Beschrijving (afb. 1)
WAARSCHUWING: Pas het
gereedschap of een onderdeel ervan
nooit aan. Dit kan schade of persoonlijk
letsel tot gevolg hebben.
a. Aan/Uit-schakelaar
b. Kiezer voor elektronische snelheidsregeling
c. Stofafzuigpoort
d. Schuurblad
GEBRUIKSDOEL
Uw schuurmachine is ontworpen voor professionele
schuurtoepassingen.
NIET GEBRUIKEN bij natte omstandigheden of
in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of
gassen.
Deze schuurmachines zijn professioneel elektrisch
gereedschap.
LAAT NIET kinderen in contact met het
gereedschap komen. Toezicht is vereist als
onervaren operators dit gereedschap bedienen.
47
NEDERLANDS
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is slechts voor één voltage
ontworpen. Controleer altijd of de stroomvoorziening
overeenkomt met de voltage op het typeplaatje.
Uw DEWALT gereedschap s dubbel
geïsoleerd in overeenstemming met
EN 60745; daarom is geen aarding nodig.
Als het stroomsnoer is beschadigd, moet het
worden vervangen door een speciaal geprepareerd
snoer dat leverbaar is via de DEWALT servicedienst.
Een verlengsnoer gebruiken
Als een verlengsnoer nodig is, gebruikt u een
goedgekeurd verlengsnoer dat geschikt is voor de
stroomtoevoer van dit gereedschap (zie technische
gegevens). De minimale geleidergrootte is 1 mm2; de
maximale lengte is 30 m.
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd
volledig af te rollen.
ASSEMBLAGE EN AANPASSINGEN
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op letsel te verminderen schakelt
u het apparaat uit en sluit u de
stroombron van de machine af
voordat u accessoires installeert of
verwijdert, voordat u instellingen
aanpast of wijzigt, of als u
reparaties uitvoert. Zorg ervoor dat de
hoofdschakelaar in de OFF (UIT) positie
staat. Het onbedoeld opstarten kan
letsel veroorzaken.
Schuurpapier plaatsen (afb. 2)
Het gereedschap gebruikt 5” (125 mm) schuurpapier
met klittenband en een stofafzuigpatroon met 8
gaten.
1. Plaats het gereedschap op een tafel, het
schuurblad (d) omhoog.
2. Plaats het schuurpapier rechtstreeks boven op
het schuurblad.
3. Houd het schuurblad (d) met één hand vast
en plaats de gaten over de gaten voor de
stofafzuiging (e).
4. Plaats het schuurpapier stevig op het
schuurblad.
De kiezer voor de elektronische
snelheidsregeling instellen (afb. 1)
De snelheid is oneindig variabel van 7.000–12.000
min-1 met behulp van de kiezer voor de elektronische
snelheidsregeling (b).
48
Draai de kiezer voor de elektronische
snelheidsregeling naar het gewenste niveau. De
juiste instelling is echter een kwestie van ervaring.
Over het algemeen vragen hardere materialen een
hogere instelling.
Stofafzuiging (afb. 3)
WAARSCHUWING: Omdat
het bewerken van hout met een
schuurmachine stof produceert, moet
u altijd een stofzak installeren die is
ontworpen in overeenstemming met de
geldende richtlijnen voor stofemissie.
WAARSCHUWING: Gebruik geen
stofzak of stofafzuiging zonder een
goede vonkbeveiliging bij het schuren
van metaal.
Dit gereedschap is voorzien van een adapter voor
het aansluiten van een stofzak of voor stofafzuiging.
1. Pas de adapter voor stofafzuiging (f) op de
poort (c), zoals wordt afgebeeld.
2. Bevestig de stofzak (g) door de open sleuven
(h) tegenover de nokken (i) te houden en de zak
op de adapter (f) te bevestigen.
3. Draai de stofzak naar rechts vast
4. U kunt het gereedschap ook met de adapter (f)
op een systeem voor stofafzuiging aansluiten.
BEDIENING
Instructies voor gebruik
WAARSCHUWING: Houd u altijd
aan de veiligheidsinstructies en van
toepassing zijnde voorschriften.
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op letsel te verminderen schakelt
u het apparaat uit en sluit u de
stroombron van de machine af
voordat u accessoires installeert of
verwijdert, voordat u instellingen
aanpast of wijzigt, of als u
reparaties uitvoert. Zorg ervoor dat de
hoofdschakelaar in de OFF (UIT) positie
staat. Het onbedoeld opstarten kan
letsel veroorzaken.
WAARSCHUWING:
• Zorg ervoor dat het te schuren
werkstuk goed vast staat.
• Forceer de machine niet. Overmatige
druk op de machine verbetert
de schurende werking niet maar
resulteert alleen in grotere belasting
NEDERLANDS
van de machine en versnelde slijtage
van het schuurpapier.
• Voorkom overbelasting.
WAARSCHUWING: Schuur geen
magnesium!
ONDERHOUD
Uw DEWALT gereedschap op stroom is ontworpen
om gedurende een lange tijdsperiode te functioneren
met een minimum aan onderhoud. Het continu naar
bevrediging functioneren hangt af van de juiste zorg
voor het gereedschap en regelmatig schoonmaken.
Juiste positie van de handen (afb. 5)
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op letsel te verminderen schakelt
u het apparaat uit en sluit u de
stroombron van de machine af
voordat u accessoires installeert of
verwijdert, voordat u instellingen
aanpast of wijzigt, of als u
reparaties uitvoert. Zorg ervoor dat de
hoofdschakelaar in de OFF (UIT) positie
staat. Het onbedoeld opstarten kan
letsel veroorzaken.
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
dient u ALTIJD de handen in de juiste
positie te hebben, zoals afgebeeld.
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
houdt u het ALTIJD stevig vast,
anticiperend op een plotseling reactie.
Voor de juiste handpositie zet u één hand op de
hoofdhandgreep (l), zoals wordt afgebeeld.
In- en uitschakelen (afb. 1)
Stel de snelheid in met behulp van de kiezer voor
elektronische snelheidsregeling (b).
U schakelt het gereedschap in door de aan/uitschakelaar in stand I te zetten.
U schakelt het gereedschap uit door de aan/uitschakelaar in stand O te zetten.
Schuren (afb. 1)
Begin met het grofste schuurpapier.
Het schuurblad en de
snelheidsbeperkingsschijf
vervangen (afb. 4)
Zowel het schuurblad (d) als de
snelheidsbeperkingsschijf (j) zijn verbruiksartikelen.
Het schuurblad moet worden vervangen wanneer
tekenen van slijtage zichtbaar worden. De
snelheidsbeperkingsschijf moet worden vervangen
wanneer de snelheid van het schuurblad drastisch
toeneemt wanneer u de schuurmachine van het
werkstuk haalt.
Het gereedschap produceert lichte schuursporen in
alle richtingen en daarom is het niet nodig rekening
te houden met de nerf.
1. Trek de stekker uit het stopcontact.
Controleer uw werk met korte tussenpozen.
3. Vervang het schuurblad (d) en/of de
snelheidsbeperkingsschijf (j) en draai de
schroeven (k) vast en let er daarbij op dat de
snelheidsbeperkingsschijf goed is uitgelijnd.
Schakel het gereedschap altijd uit wanneer het
werk is voltooid en voordat u de stekker uit het
stopcontact trekt.
2. Draai de schroeven (k) en neem het schuurblad
los.
De stofzak legen (afb. 3)
Voor een efficiënte stofafzuiging is het belangrijk
dat u de stofzak leeggemaakt wanneer deze voor
ongeveer een derde vol is.
1. Wanneer u de stofzak wilt leegmaken, trekt u
deze los samen met de adapter.
Smering
Uw elektrische gereedschap heeft geen aanvullende
smering nodig.
2. Maak de stofzak (g) los van de adapter (f) door
deze naar links te draaien en los te trekken.
3. Maak de stofzak leeg in een afvalbak. U kunt,
als dat nodig is, de stofzak schoonmaken
met een stofzuiger door de zuigmond op de
binnenzijde van de stofzak te zetten.
4. Plaats de adapter voor de stofafzuiging weer.
5. Plaats de stofzak weer.
Reiniging
OPMERKING: Wanneer u het gereedschap hebt
gebruikt voor het schuren van metaal zonder
stofzak, reinig het dan met perslucht onder lage
druk.
49
NEDERLANDS
WAARSCHUWING: Blaas vuil en stof
uit de hoofdbehuizing met droge lucht,
zo vaak u ziet dat vuil zich in en rond
de luchtopeningen ophoopt. Draag
goedgekeurde oogbescherming en een
goedgekeurd stofmasker als u deze
procedure uitvoert.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit
oplosmiddelen of andere bijtende
chemicaliën voor het reinigen van
niet-metalen onderdelen van het
gereedschap. Deze chemicaliën kunnen
het materiaal dat in deze onderdelen
is gebruikt verzwakken. Gebruik een
doek die uitsluitend met water en milde
zeep is bevochtigd. Zorg dat er nooit
enige vloeistof in het gereedschap komt;
dompel nooit enig onderdeel van het
gereedschap in een vloeistof.
Optionele accessoires
WAARSCHUWING: Aangezien
accessoires die niet door DEWALT zijn
aangeboden niet met dit product zijn
getest, kan het gebruik van dergelijke
accessoires met dit gereedschap
gevaarlijk zijn. Om het risico op letsel
te verminderen dient u uitsluitend door
DEWALT aanbevolen accessoires met
dit product te gebruiken.
Neem contact op met uw leverancier voor verdere
informatie over de geschikte accessoires.
Bescherming van het milieu
Gescheiden afvalinzameling. Dit product
mag niet bij het normale huishoudelijke
afval worden aangeboden.
Als u op een dag bemerkt dat uw DEWALT product
vervangen dient te worden of dat u er verder geen
gebruik meer van maakt, mag u het niet als normaal
huishoudelijk afval aanbieden. Bied dit product aan
bij de gescheiden afvalinzameling.
Gescheiden inzameling van gebruikte
producten of verpakkingen maakt het
mogelijk dat materiaal kan worden
gerecycled en nogmaals gebruikt. Het
hergebruik van gerecycled materiaal
helpt milieuvervuiling te voorkomen en
vermindert de vraag naar grondstoffen.
Plaatselijke bepalingen voorzien mogelijk in de
gescheiden inzameling van elektrische producten
uit een huishouden, op stedelijke inzamelingspunten
50
of bij de detailhandelaar waar u een nieuw product
aanschaft.
DEWALT heeft een faciliteit voor het verzamelen van
recyclen van DEWALT producten als ze eenmaal
het einde van hun levensduur hebben bereikt. Stuur
om van deze service gebruik te maken uw product
a.u.b. terug naar iedere erkende reparateur die
namens ons de verzameling op zich neemt.
U kunt de locatie van de erkende reparateur die het
dichtste bij u in de buurt is opzoeken door contact
op te nemen met uw plaatselijke DEWALT kantoor
zoals vermeld in deze handleiding. Een lijst van
erkende DEWALT reparateurs en volledige details
over onze after sales service zijn ook te vinden op
internet via: www.2helpU.com.
NORSK
HÅNDHOLDT EKSENTERSLIPER
D26453
Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å
beskytte operatøren mot følgene fra
vibrasjon, som f.eks.: Holde ved like
verktøy og tilbehør, holde hendene
varme, organisere arbeidsmønster.
Gratulerer!
Du har valgt et DEWALT-verktøy. Mange års erfaring,
grundig produktutvikling og innovasjon gjør DEWALT
til en meget pålitelig partner for profesjonelle brukere
av elektrisk verktøy.
Tekniske data
Spenning
Type
Inngangseffekt
Pad-diameter
Rotajonshastighet
Rotasjon ø
Vekt
VDC
W
mm
min-1
mm
kg
D26453
230
1
280
125
7.000–12.000
2,4
1,6
Støyverdier og vibrasjonsverdier (triax vektor sum) i henhold til
EN60745-2-4.
LPA (lydtrykksnivå)
dB(A)
82
LWA (lydeffektnivå)
dB(A)
92
KWA (usikkerhet for det angitte støynivå) dB(A)
4
Vibrasjonsutslippsverdi ah =
Usikkerhet K =
m/s²
m/s²
< 2,5
1,5
Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette
informasjonsbladet er blitt målt iht. standardiserte
tester gitt i EN 60745, og kan brukes til å
sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan
brukes til forberedende vurdering av eksponering.
ADVARSEL: Angitt nivå for
vibrasjonsutslipp gjelder for
hovedbruksområdene for verktøyet.
Dersom verktøyet brukes i andre
bruksområder, med annet tilbehør
eller er dårlig vedlikeholdt, kan
vibrasjonsutslippene avvike. Dette kan
øke eksponeringsnivået betydelig for
hele arbeidsperioden.
En vurdering av nivået for
vibrasjonseksponeringen bør også tas
med i beregningen når verktøyet er
slått av eller når det går uten faktisk
å gjøre en jobb. Dette kan redusere
eksponeringsnivået betydelig for hele
arbeidsperioden.
Sikringer
Europa
230 V verktøy10 Ampere, nettspenning
Definisjoner: Retningslinjer for
sikkerhet
Definisjonene under beskriver alvorlighetsgraden for
hvert signalkodeord. Vennligst les håndboken og
legg merke til disse symbolene.
FARE: Indikerer en overhengende
farlig situasjon som vil føre til død eller
alvorlige personskader hvis den ikke
avverges.
ADVARSEL: Indikerer en potensielt
farlig situasjon som kan føre til død
eller alvorlige personskader hvis
den ikke avverges.
FORSIKTIG: Indikerer en potensielt
farlig situasjon som kan føre til små
eller moderate personskader hvis
den ikke avverges.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke
er relatert til personskader, men som
kan føre til skader på utstyr hvis den
ikke unngås.
Betegner fare for elektrosjokk.
Betegner fare for brann.
EU-samsvarserklæring
MASKINERIDIREKTIV
HÅNDHOLDT EKSENTERSLIPER
D26453
DEWALT erklærer at de produktene som er
beskrevet under Tekniske data er i samsvar med:
2006/42/EU, EN 60745-1, EN 60745-2-4.
51
NORSK
Disse produktene samsvarer også med direktiv
2004/108/EF (frem til 19.04.2016), 2014/30/EF (fra
20.04.2016) og 2011/65/EF. For mer informasjon,
vennligst kontakt DEWALT på følgende adresser eller
se baksiden av håndboken.
b)
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av
den tekniske filen og fremsetter denne erklæringen
på vegne av DEWALT.
c)
d)
Horst Grossmann
visepresident teknikk
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
e)
23.03.2014
ADVARSEL: For å redusere
skaderisikoen, les brukerhåndboken.
Generelle sikkerhetsadvarsler for
elektriske verktøy
ADVARSEL! Les alle
sikkerhetsadvarsler og alle
instruksjoner. Manglende overholdelse
av advarslene og instruksjonene kan
resultere i elektrisk sjokk, ild og/eller
alvorlig skade.
TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG INSTRUKSJONER
FOR FREMTIDIG BRUK
Uttrykket ”elektrisk verktøy” i advarslene henviser til
ditt strømdrevne (med ledning) elektriske verktøy eller
ditt batteridrevne (uten ledning) elektriske verktøy.
1) SIKKERHET PÅ ARBEIDSOMRÅDET
a) Hold arbeidsområdet godt opplyst. Rotete
eller mørke områder er en invitasjon til ulykker.
b) Ikke bruk elektriske verktøy i eksplosive
omgivelser, slik som i nærheten av
antennelige væsker, gasser eller støv.
Elektrisk verktøy skaper gnister som kan
antenne støv eller gasser.
c) Hold barn og tilskuere borte mens du
bruker et elektrisk verktøy. Distraksjoner
kan føre til at du mister kontrollen.
2) ELEKTRISK SIKKERHET
a) Støpselet til elektriske verktøy må passe
til stikkontakten. Aldri modifiser støpselet
på noen måte. Ikke bruk adaptere med
jordede elektriske verktøy. Umodifiserte
52
f)
støpsler og stikkontakter som passer vil
redusere risikoen for elektrisk sjokk.
Unngå kroppskontakt med jordete
overflater slik som rør, radiatorer, komfyrer
og kjøleskap. Det finnes en økt risiko for
elektrisk sjokk dersom kroppen din er jordet.
Ikke eksponer elektriske verktøy for regn
eller våte forhold. Dersom det kommer vann
inn i et elektrisk verktøy vil det øke risikoen for
elektrisk sjokk.
Ikke bruk ledningen feil. Aldri bruk
ledningen til å bære, trekke eller dra ut
støpselet til det elektriske verktøyet. Hold
ledningen borte fra varme, olje, skarpe
kanter eller bevegelige deler. Skadede eller
innviklede ledninger øker risikoen for elektrisk
sjokk.
Når du bruker et elektrisk verktøy
utendørs, bruk en skjøteledning som
er egnet for utendørs bruk. Bruk av en
skjøteledning beregnet for utendørs bruk
reduserer risikoen for elektrisk sjokk.
Dersom bruk av et elektrisk verktøy på
et fuktig sted er uunngåelig, bruk en
strømkilde med jordfeilbryter (RCD). Bruk
av jordfeilbryter (RCD) reduserer risikoen for
elektrisk sjokk.
3) PERSONLIG SIKKERHET
a) Hold deg våken, hold øye med det du
gjør og bruk sunn fornuft når du bruker
et elektrisk verktøy. Ikke bruk et elektrisk
verktøy dersom du er trøtt eller er påvirket
av medikamenter, narkotika eller alkohol.
Ett øyeblikks uoppmerksomhet under bruk
av elektriske verktøy kan føre til alvorlig
personskade.
b) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid
vernebriller. Verneutstyr slik som støvmaske,
sklisikre vernesko, hjelm, eller hørselsvern
brukt under passende forhold vil redusere
personskader.
c) Unngå utilsiktet oppstart. Sikre at
bryteren er i av-stillingen før du kobler
til strømkilden og/eller batteripakken,
plukker opp eller bærer verktøyet. Å bære
elektriske verktøy med fingeren på bryteren
eller å sette inn støpselet mens elektriske
verktøy har bryteren på øker faren for ulykker.
d) Fjern eventuelle justeringsnøkler før du
slår på det elektriske verktøyet. En nøkkel
som er festet til en roterende del av det
elektriske verktøyet kan føre til personskade.
e) Ikke strekk deg for langt. Ha godt fotfeste
og stå støtt hele tiden. Dette fører til at
du har bedre kontroll over det elektriske
verktøyet ved uventede situasjoner.
NORSK
f)
g)
Bruk egnet antrekk. Ikke ha på deg
løstsittende klær eller smykker. Hold hår,
antrekk og hansker borte fra bevegelige
deler. Løstsittende antrekk, smykker eller
langt hår kan bli fanget opp av bevegelige
deler.
Hvis apparatet er utstyrt for
tilkobling av støvutsugings- og
-oppsamlingsinnretning, må du sørge for
at disse er koblet til og ordentlig sikret.
Bruk av støvoppsamlere kan redusere
støvrelaterte farer.
4) BRUK OG VEDLIKEHOLD AV ELEKTRISKE VERKTØY
a) Ikke bruk kraft på verktøyet. Bruk det
elektriske verktøyet som situasjonen
krever. Det riktige elektriske verktøyet vil
gjøre jobben bedre og tryggere ved den
hastigheten det ble konstruert for.
b) Ikke bruk verktøyet hvis bryteren ikke kan
slå verktøyet av eller på. Ethvert elektrisk
verktøy som ikke kan kontrolleres med
bryteren er farlig og må repareres.
c) Koble støpselet fra strømkilden og/eller
batteripakken fra det elektriske verktøyet
før du foretar noen justeringer, endrer
tilbehør eller lagrer elektriske verktøy.
Slike preventive sikkerhetsforanstaltninger
reduserer risikoen for å starte det elektriske
verktøyet ved et uhell.
d) Lagre elektriske verktøy som ikke
er i bruk, utilgjengelig for barn og la
ikke personer som ikke er kjent med
det elektriske verktøyet eller disse
instruksjonene bruke det. Elektriske verktøy
er farlige i hendene på utrenede brukere.
e) Vedlikehold elektriske verktøy. Kontroller
om bevegelige deler er feiljustert eller
fastskjært, om deler er ødelagt eller
andre forhold som kan påvirke driften
av verktøyet. Dersom det er skadet, få
verktøyet reparert før neste bruk. Mange
ulykker forårsakes av dårlig vedlikeholdte
verktøy.
f) Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Godt
vedlikeholdte skjæreverktøy med skarpe
skjærekanter setter seg mindre sannsynlig
fast og er lettere å kontrollere.
g) Bruk verktøyet, tilbehørene og bittene,
osv., i samsvar med disse instruksjonene
og ta i betraktning arbeidsforholdene og
det arbeidet som skal utføres. Bruk av
det elektriske verktøyet for oppgaver som er
forskjellige fra de som er tiltenkt kan føre til en
farlig situasjon.
5) VEDLIKEHOLD
a) Få det elektriske verktøyet ditt
vedlikeholdt av en kvalifisert reparatør
som kun bruker originale reservedeler.
Dette vil sikre at verktøyets sikkerhet blir
ivaretatt.
Ekstra sikkerhetsinstruksjoner for
slipemaskiner
ADVARSEL: Kontakt med eller
innånding av støv fra slipeapplikasjoner
kan forårsake helseskader hos
operatøren og personer i nærheten.
Bruk støvmaske som er spesielt
beregnet på å beskytte mot giftig støv
og gass, og sørg for at personer i eller
rundt arbeidsområdet også er beskyttet.
ADVARSEL: Bruk dette verktøyet i
et område med god ventilasjon ved
sliping av jernholdige metaller. Bruk ikke
verktøyet i nærheten av antennbare
væsker, gasser eller støv. Gnister
eller varme partikler fra slipingen eller
motorbørstene kan antenne brennbare
materialer.
Sliping av maling
•
•
•
ADVARSEL: Overhold gjeldende
forskrifter for sliping av maling. Vær
spesielt opmerksom på følgende:
Benytt, om mulig, alltid en støvsuger for
støvutsugning.
Vær spesielt forsiktig ved sliping av som
muligens inneholder bly.
– La ikke barn eller gravide kvinner komme
inn på arbeidsområdet.
– Alle personer som kommer inn
på arbeidsområdet må bruke en
spesialmaske som beskytter mot støv og
damper fra blymaling.
– Ikke spis, drikk eller røyk på
arbeidsområdet.
Fjern støvpartikler og alt annet avfall på en
forsvarlig måte.
Restrisikoer
Til tross for at man følger relevante
sikkerhetsbestemmelser og bruker sikkerhetsutstyr,
er det bestemte farer som ikke kan unngås. Disse
er:
– Hørselskader.
– Fare for personskade pga. flygende partikler.
– Fare for brannskader fordi utstyr blir varmt under
bruk.
– Fare for personskade ved langvarig bruk.
53
NORSK
Merking på verktøyet
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
DATOKODE PLASSERING (FIG. 1)
Datokoden (l), som også inkluderer produksjonsåret,
er trykket på huset.
Eksempel:
2015 XX XX
Produksjonsår
Pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Håndholdt eksentersliper
1 Støvpose
1 Støvsugeradapter
1 Ark sandpapir
1 Instruksjonshåndbok
• Se etter skader på verktøyet, deler eller tilbehør
som kan ha oppstått under transport.
• Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå
denne håndboken før bruk.
Beskrivelse (fig. 1)
ADVARSEL: Aldri modifiser
elektroverktøyet eller noen del av
det. Dette kan føre til materiell- eller
personskader.
a. På-/av-bryter
b. Elektronisk hastighetskontrollhjul
c. Støvsugeruttak
d. Slipe-pad
BRUKSOMRÅDE
Slipemaskinen er designet for profesjonell sliping.
SKAL IKKE brukes under våte forhold eller ved
nærvær av brennbare væsker eller gasser.
Disse slipemaskiner er profesjonelle verktøy.
IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet. Tilsyn
er nødvendig når uerfarne brukere skal bruke dette
verktøy.
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun
én spenning. Kontroller alltid at strømforsyningen
samsvarer med spenningen på merkeskiltet.
54
Ditt DEWALT-verktøy er dobbeltisolert
i samsvar med EN 60745; det trengs
derfor ikke noen jordledning.
Dersom tilførselsledningen er skadet, må den
byttes i en spesialledning som fås via DEWALTserviceorganisasjon.
Bruk av skjøteledning
Hvis man trenger en skjøteledning, bruk en godkjent
skjøteledning egnet for verktøyets strømforbruk (se
tekniske data). Minimum størrelse på lederen er
1 mm2; maksimum lengde er 30 m.
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en
kabeltrommel.
MONTERING OG JUSTERING
ADVARSEL: For å redusere
faren for personskader, slå av
enheten og koble verktøyet fra
strømforsyningen før du installerer
eller tar av utstyr, før justering
eller skifte av oppsett, eller når du
foretar reparasjoner. Forsikre deg
om at utløserbryteren er i stillingen
AV. En utilsiktet oppstart kan føre til
personskader.
Sette på slipeskiver (fig. 2)
Verktøyet bruker 5” (125 mm) borrelås slipeskiver
med 8 hulls mønster for støvsuging.
1. Plasser verktøyet på et bord med slipe-pad (d)
opp.
2. Legg slipeskiven direkte ned midt på platen.
3. Hold slipe-pad (d) med en hånd og rett inn
støvsugerhullene (e).
4. Trykk skiven godt fast på slipepaden.
Innstilling av det elektroniske
hastighetskontrollhjulet (fig. 1)
Hastigheten er trinnløst regulerbar fra 7000
til 12000 min-1 ved hjelp av det elektroniske
hastighetskontrollhjulet (b).
Vri den elektroniske hastighetskontrollhjulet til ønsket
nivå. Korrekt innstilling er et spørsmål om erfaring.
Generelt krever harde materialer høyere innstilling.
Støvsuging (fig. 3)
ADVARSEL: Da trebehandling med
slipemaskin produserer støv, installer
alltid ern støvpose som er designet
i hehold til de gjeldende reglene for
støvutvikling.
NORSK
ADVARSEL: Ikke bruk en støvpose
uten ordentlig gnistbeskyttelse ved
sliping av metall.
Verktøyet er utstyrt med en adapter for tilkobling av
støvpose eller støvsuger.
1. Sett på støvsugeradapteren (f) på uttaket (c)
som vist.
2. fest støvposen (g) ved å rette inn de åpne
sporene (h) med hakkene (i) og sett posen på
adapteren (f).
godt fast, for å være forberedt på en
plutselig reaksjon.
Riktig håndstilling er å ha en hånd på
hovedhåndtaket (l) som anvist.
Slå på og av (fig. 1)
Sett slipehastighet ved hjelp av det elektroniske
hastighetskontrollhjulet (b).
For å slå på verktøyet, sett på/av bryteren til posisjon
I.
3. Vri sammenstillingen med klokka for å låse i
posisjon.
For å slå av verktøyet, sett på/av bryteren til posisjon
O.
4. Alternativt, koble verktøyet til en støvsuger ved
hjelp av adapteren (f).
Sliping (fig. 1)
Start med groveste sandpapir.
BRUK
Bruksanvisning
ADVARSEL: Ta alltid hensyn til
sikkerhetsinstruksjonene og gjeldende
forskrifter.
ADVARSEL: For å redusere
faren for personskader, slå av
enheten og koble verktøyet fra
strømforsyningen før du installerer
eller tar av utstyr, før justering
eller skifte av oppsett, eller når du
foretar reparasjoner. Forsikre deg
om at utløserbryteren er i stillingen
AV. En utilsiktet oppstart kan føre til
personskader.
ADVARSEL:
• Kontroller at alt materiale som skal
slipes, er godt sikret.
• Ved pussing skal maskinen bare
trykkes lett mot arbeidsstykket.
Overdrevent trykk øker ikke
pusseeffekten, men medfører kun
fare for overbelastning av maskinen,
eventuelt at slipepapiret ryker.
• Ikke overbelast verktøyet.
ADVARSEL: Ikke slip magnesium!
Korrekt plassering av hendene
(fig. 5)
ADVARSEL: For å redusere faren for
alvorlig personskade, skal man ALLTID
ha hendene i korrekt posisjon, som vist.
ADVARSEL: For å redusere faren for
personskade, skal man ALLTID holde
Da verktøyet lager små slipemerker i alle retninger er
det ikke nødvendig å slipe med veden.
Konttroller arbeidet ofte.
Verktøyet skal alltid skrus av når arbeidet er ferdig og
før du kopler fra strømtilførselen.
Tømme støvposen (fig. 3)
For effektiv støvsuging, tøm støvsamleren når den er
omtrent en tredjedels full.
1. For å tømme støvsamleren, trekk den av
sammen med adapteren.
2. Ta av støvposen (g) fra adapteren (f) ved å vri
mot klokka og trekk den av.
3. Tøm innholdet av posen i en søppelbøtte. Om
nødvendig, bruk en støvsuger for å rengjøre
støvposen, sug direkte på den indre flten.
4. Sett på igjen støvsugeradapteren.
5. Sett på igejn støvposen.
VEDLIKEHOLD
Ditt DEWALT elektriske verktøy er designet for å
virke over en lang tidsperiode med et minimum
av vedlikehold. Kontinuerlig tilfredsstillende drift
avhenger av tilfredsstillende stell av verktøyet og
regelmessig renhold.
ADVARSEL: For å redusere
faren for personskader, slå av
enheten og koble verktøyet fra
strømforsyningen før du installerer
eller tar av utstyr, før justering
eller skifte av oppsett, eller når du
foretar reparasjoner. Forsikre deg
om at utløserbryteren er i stillingen
AV. En utilsiktet oppstart kan føre til
personskader.
55
NORSK
Skifte slipe-pad og
hastighetsbegrensnings-skive
(fig. 4)
Både slipe-pad (d) og hastighetsbegrensnings-skive
(j) er forbruksvarer.
Slipepad må skifte når det er tydelige slitasjemerker.
Hastighetbegrensnings-skiven må skiftes når
hastighet på slipe-pad øker dramatisk når du løfter
slipemaskinen fra arbeidsstykket.
1. Trekk ut støpselet på verktøyet.
2. Løsne skruene (k) og ta av pad.
3. Skift ut sandpapir-pad (d) og/eller
fartsbegrensnings-skive (j), og stram til skruene
(k), pass på at fartsbegrensnings-skiven er
ordentlig innrettet.
Smøring
Ditt elektriske verktøy trenger ikke ekstra smøring.
Rengjøring
MERK: Etter bruk til sliping av metall uten støvpose,
rengjør verktøyet med luft under lavt trykk.
ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av
hovedkabinettet med tørr luft når skitt
samles inne i og rundt luftåpningene.
Bruk godkjent øyebeskyttelse og
godkjent støvmaske når du utfører
denne prosedyren.
ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller
sterke kjemikalier for å rengjøre ikkemetalliske deler av verktøyet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene
som brukes i disse delene. Bruk en
klut som bare er fuktet med vann og
mild såpe. Aldri la noen væske trenge
inn i verktøyet; aldri dypp noen del av
verktøyet i en væske.
Tilleggsutstyr
ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr
enn det som tilbys av DEWALT kan
være farlig, ettersom dette ikke er
testet sammen med dette verktøyet.
For å redusere faren for skader, bør
kun tilleggsutstyr som er anbefalt av
DEWALT brukes sammen med dette
produktet.
56
Ta kontakt med din forhandler for ytterligere
informasjon om egnet ekstrautstyr.
Beskyttelse av miljøet
Separat innsamling. Dette produktet må
ikke kastes sammen med vanlig
husholdningsavfall.
Dersom du en dag skulle finne ut at ditt DEWALT
produkt må erstattes, eller dersom det ikke lenger
trenges av deg, skal det ikke kastes sammen med
husholdningsavfallet. Gjør dette produktet tilgjengelig
for separat innsamling.
Separat innsamling av brukte produkter
og innpakning gjør at materialene kan
resirkuleres og brukes om igjen. Gjenbruk
av resirkulert materiale hjelper til med å
hindre miljøforurensing og reduserer
etterspørselen etter råmateriale.
Lokale forskrifter kan ha separat innsamling
av elektriske produkter fra husholdningen ved
kommunale søppelfyllinger eller hos forhandleren der
du kjøper et nytt produkt.
DEWALT har en ordning for å samle inn og
resirkulere DEWALT produkter når de har nådd
slutten på livsløpet. For å benytte deg av denne
tjenesten, vennligst returner produktet til en
autorisert reparatør som vil samle dem inn på vegne
av oss.
Du kan finne nærmeste autoriserte reparatør ved å
ta kontakt med dit lokale DEWALT-kontor på den
adressen som du finner i denne brukerhåndboken.
Alternativt er en liste over autoriserte DEWALTreparatører og alle detaljer om service etter salg og
kontakter tilgjengelig på Internett på: www.2helpU.
com.
PORTUGUÊS
LIXADEIRA DE FIXAÇÃO
D26453
Além disso, a estimativa do nível
de exposição às vibrações também
deverá ter em conta o número de
vezes que a ferramenta é desligada
ou está em funcionamento, mas sem
executar tarefas. Isto poderá reduzir
significativamente o nível de exposição
às vibrações ao longo do período total
de trabalho.
Parabéns!
Optou por uma ferramenta da DEWALT. Longos
anos de experiência, um desenvolvimento
meticuloso dos seus produtos e um grande espírito
de inovação são apenas alguns dos argumentos
que fazem da DEWALT um dos parceiros de maior
confiança dos utilizadores de ferramentas eléctricas
profissionais.
Identifique medidas de segurança
adicionais para proteger o utilizador
contra os efeitos das vibrações, tais
como: efectuar uma manutenção
correcta da ferramenta e dos
acessórios, manter as mãos quentes e
organizar padrões de trabalho.
Dados técnicos
Voltagem
Tipo
Alimentação
Diâmetro do patim
Esferas
ø da esfera
Peso
VDC
W
mm
min-1
mm
kg
D26453
230
1
280
125
7.000–12.000
2,4
1,6
Valores de ruído e vibração (valores totais de vibração) de
acordo com a EN60745-2-4.
LPA (nível de emissão de pressão
sonora)
dB(A)
82
LWA (nível de potência acústica)
dB(A)
92
KWA (variabilidade do nível acústico
indicado)
dB(A)
4
Valor de emissão de vibrações ah =
K de variabilidade =
m/s2
m/s2
< 2,5
1,5
O nível de emissão de vibrações indicado nesta
ficha de informações foi medido em conformidade
com um teste padrão estabelecido pela norma
EN 60745 e poderá ser utilizado para comparar
ferramentas. Por conseguinte, este nível poderá ser
utilizado para uma avaliação preliminar da exposição
às vibrações.
ATENÇÃO: o nível de emissão de
vibrações declarado diz respeito às
principais aplicações da ferramenta. No
entanto, se a ferramenta for utilizada
para outras aplicações ou com outros
acessórios, ou tiver uma manutenção
insuficiente, o nível de emissão de
vibrações poderá ser diferente. Isto
poderá aumentar significativamente
o nível de exposição às vibrações ao
longo do período total de trabalho.
Fusíveis
Europa
ferramentas de 230 V
10 amperes, tomadas
Definições: directrizes de segurança
As definições abaixo descrevem o nível de
gravidade de cada aviso. Leia o manual e preste
atenção a estes símbolos.
PERIGO: indica uma situação de perigo
eminente que, se não for evitada, irá
resultar em morte ou ferimentos
graves.
ATENÇÃO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não for
evitada, poderá resultar em morte ou
ferimentos graves.
CUIDADO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se
não for evitada, poderá resultar em
ferimentos ligeiros ou moderados.
AVISO: indica uma prática (não
relacionada com ferimentos) que,
se não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
Indica risco de choque eléctrico.
Indica risco de incêndio.
57
PORTUGUÊS
Declaração de conformidade da CE
DIRECTIVA “MÁQUINAS”
LIXADEIRA DE FIXAÇÃO
D26453
A DEWALT declara que os produtos descritos em
Dados técnicos se encontram em conformidade
com as seguintes normas e directivas:
2006/42/CE, EN 60745-1, EN 60745-2-4.
Estes equipamentos também estão em
conformidade com a Directiva 2004/108/CE (até
19.04.2016), 2014/30/UE (a partir de 20.04.2016)
e a 2011/65/UE. Para obter mais informações,
contacte a DEWALT através da morada indicada em
seguida ou consulte o verso do manual.
O abaixo assinado é responsável pela compilação
do ficheiro técnico e faz esta declaração em nome
da DEWALT.
Horst Grossmann
Vice-presidente da Divisão de Engenharia
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
23.03.2014
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos, leia o manual de instruções.
Avisos de segurança gerais relativos
a ferramentas eléctricas
ATENÇÃO! leia todos os avisos de
segurança e todas as instruções.
O não seguimento dos avisos e das
instruções poderá resultar em choque
eléctrico, incêndio e/ou ferimentos
graves.
GUARDE TODOS OS AVISOS E INSTRUÇÕES PARA
CONSULTA POSTERIOR
Em todos os avisos que se seguem, o termo
“ferramenta eléctrica” refere-se à sua ferramenta
alimentada pela rede eléctrica (com fios) ou por uma
bateria (sem fios).
58
1) SEGURANÇA DA ÁREA DE TRABALHO
a) Mantenha a área de trabalho limpa e bem
iluminada. As áreas desorganizadas ou
escuras são propensas a acidentes.
b) Não utilize as ferramentas eléctricas
em ambientes explosivos, como, por
exemplo, na presença de líquidos, gases
ou poeiras inflamáveis. As ferramentas
eléctricas criam faíscas que poderão inflamar
estas poeiras ou vapores.
c) Mantenha as crianças e outras pessoas
afastadas quando utilizar uma ferramenta
eléctrica. As distracções podem levar à
perda do controlo da ferramenta.
2) SEGURANÇA ELÉCTRICA
a) As fichas das ferramentas eléctricas
têm de ser compatíveis com a tomada
de electricidade. Nunca modifique a
ficha de forma alguma. Não utilize fichas
adaptadoras com ferramentas eléctricas
ligadas à terra. As fichas não modificadas e
as tomadas compatíveis reduzem o risco de
choque eléctrico.
b) Evite o contacto corporal com superfícies
e equipamentos ligados à terra, como,
por exemplo, tubagens, radiadores,
fogões e frigoríficos. Se o seu corpo estiver
“ligado” à terra, o risco de choque eléctrico é
maior.
c) Não exponha as ferramentas eléctricas
à chuva ou a condições de humidade. A
entrada de água numa ferramenta eléctrica
aumenta o risco de choque eléctrico.
d) Não aplique força excessiva sobre o
cabo. Nunca o utilize para transportar,
puxar ou desligar a ferramenta eléctrica.
Mantenha o cabo afastado de fontes de
calor, substâncias oleosas, extremidades
aguçadas ou peças móveis. Os cabos
danificados ou emaranhados aumentam o
risco de choque eléctrico.
e) Ao utilizar uma ferramenta eléctrica no
exterior, use uma extensão adequada
para utilização ao ar livre. A utilização de
um cabo adequado para uso ao ar livre
reduz o risco de choque eléctrico.
f) Se não for possível evitar trabalhar com
uma ferramenta eléctrica num local
húmido, utilize uma fonte de alimentação
protegida por um dispositivo de corrente
residual (DCR). A utilização de um DCR
reduz o risco de choque eléctrico.
3) SEGURANÇA PESSOAL
a) Mantenha-se alerta, preste atenção ao
que está a fazer e faça uso de bom senso
ao utilizar uma ferramenta eléctrica.
PORTUGUÊS
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Não utilize uma ferramenta eléctrica
quando estiver cansado ou sob o efeito
de drogas, álcool ou medicamentos. Um
momento de distracção durante a utilização
de ferramentas eléctricas poderá resultar em
ferimentos graves.
Use equipamento de protecção pessoal.
Use sempre uma protecção ocular. O
equipamento de protecção, como, por
exemplo, uma máscara contra o pó, sapatos
de segurança antiderrapantes, um capacete
de segurança ou uma protecção auditiva,
usado nas condições apropriadas, reduz o
risco de ferimentos.
Evite accionamentos acidentais.
Certifique-se de que o interruptor da
ferramenta está na posição de desligado
antes de a ligar à tomada de electricidade
e/ou inserir a bateria, ou antes de pegar
ou transportar a ferramenta. Se mantiver
o dedo sobre o interruptor ao transportar
ferramentas eléctricas ou se as ligar à fonte
de alimentação com o interruptor ligado,
poderá originar acidentes.
Retire qualquer chave de ajuste ou chave
de porcas antes de ligar a ferramenta
eléctrica. Uma chave de porcas ou chave
de ajuste deixada numa peça móvel da
ferramenta poderá resultar em ferimentos.
Não se estique demasiado ao trabalhar
com a ferramenta. Mantenha sempre
os pés bem apoiados e um equilíbrio
apropriado. Desta forma, será mais fácil
controlar a ferramenta eléctrica em situações
inesperadas.
Use vestuário apropriado. Não use roupa
larga nem jóias. Mantenha o cabelo e
a roupa (incluindo luvas) afastados das
peças móveis. As roupas largas, as jóias
ou o cabelo comprido podem ficar presos
nestas peças.
Se forem fornecidos acessórios para a
ligação de equipamentos de extracção
e recolha de partículas, certifique-se
de que estes são ligados e utilizados
correctamente. A utilização de dispositivos
de extracção de partículas pode reduzir os
riscos relacionados com as mesmas.
4) UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS
ELÉCTRICAS
a) Não utilize a ferramenta eléctrica de
forma forçada. Utilize a ferramenta
eléctrica correcta para o seu trabalho. A
ferramenta eléctrica adequada irá efectuar o
trabalho de um modo mais eficiente e seguro
se for utilizada de acordo com a capacidade
para a qual foi concebida.
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Não utilize a ferramenta eléctrica se
o respectivo interruptor não a ligar e
desligar. Qualquer ferramenta eléctrica
que não possa ser controlada através do
interruptor de alimentação é perigosa e tem
de ser reparada.
Retire a ficha da tomada de electricidade
e/ou a bateria da ferramenta eléctrica
antes de efectuar quaisquer ajustes,
substituir acessórios ou guardar a
ferramenta. Estas medidas de segurança
preventivas reduzem o risco de ligar a
ferramenta eléctrica acidentalmente.
Guarde as ferramentas eléctricas que não
estiverem a ser utilizadas fora do alcance
de crianças e não permita que sejam
utilizadas por pessoas não familiarizadas
com as mesmas ou com estas instruções.
As ferramentas eléctricas são perigosas
nas mãos de pessoas que não possuam as
qualificações necessárias para as manusear.
Faça a devida manutenção das
ferramentas eléctricas. Verifique se as
peças móveis da ferramenta eléctrica
estão alinhadas e não emperram,
bem como se existem peças partidas
ou danificadas ou quaisquer outras
condições que possam afectar o
funcionamento da mesma. Se a
ferramenta eléctrica estiver danificada,
esta não deve ser utilizada até que seja
reparada. Muitos acidentes têm como
principal causa ferramentas eléctricas com
uma manutenção insuficiente.
Mantenha as ferramentas de corte
sempre afiadas e limpas. As ferramentas
de corte sujeitas a uma manutenção
adequada, com arestas de corte afiadas,
emperram com menos frequência e
controlam-se com maior facilidade.
Utilize a ferramenta eléctrica, os
acessórios, as brocas, etc., de acordo
com estas instruções, tendo em conta
as condições de trabalho e a tarefa a
ser efectuada. A utilização da ferramenta
eléctrica para fins diferentes dos previstos
poderá resultar em situações perigosas.
5) ASSISTÊNCIA
a) A sua ferramenta eléctrica só deve ser
reparada por um técnico qualificado
e só devem ser utilizadas peças
sobresselentes originais. Desta forma,
é garantida a segurança da ferramenta
eléctrica.
59
PORTUGUÊS
Instruções de segurança adicionais
para lixadoras
ATENÇÃO: O contacto com ou a
inalação de pós resultantes de trabalhos
de lixamento pode pôr em perigo a
saúde do operador e de outras pessoas
que se encontrem nas proximidades.
Use uma máscara especificamente
concebida para a protecção contra pó
tóxico e fumos e assegure-se de que
todas as pessoas que se encontram
ou estão a entrar na área de trabalho
também estão protegidas.
Símbolos na ferramenta
ATENÇÃO: Utilize esta ferramenta
numa área bem ventilada quando
lixar metais ferrosos. Não opere a
ferramenta perto de poeira, gases
ou líquidos inflamáveis. Faíscas ou
lascas quentes provenientes da lixa
ou de descarga eléctrica de escovas
motoras podem incendiar materiais
combustíveis.
Exemplo:
Lixar de superfícies pintadas
•
•
•
ATENÇÃO: Observe as regulações
para lixadela de tintas. Dedique atenção
ao seguinte:
Use sempre que possível o sistema de
aspiração de pó.
Tenha cuidado especial ao lixar superfícies
com tinta à base de chumbo:
– Crianças e mulheres grávidas não devem
entrar no recinto onde se trabalha.
– Todas as pessoas que entrem no recinto
de trabalho devem ter uma máscara
especial destinada a proteger contra tinta
de chumbo e gases.
– Não coma, beba ou fume no recinto de
trabalho.
Retire o pó e outras sujidades de uma
maneira adequada.
Riscos residuais
Apesar da aplicação dos regulamentos de
segurança relevantes e da implementação de
dispositivos de segurança, alguns riscos residuais
não podem ser evitados. Estes riscos são os
seguintes:
– Danos auditivos.
– Risco de ferimentos causados por partículas
voadoras.
– Risco de queimaduras devido aos acessórios
ficarem quentes durante a respectiva utilização.
60
– Risco de ferimentos devido a uma utilização
prolongada.
A ferramenta apresenta os seguintes símbolos:
Leia o manual de instruções antes de
utilizar este equipamento.
POSIÇÃO DO CÓDIGO DE DATA (FIG. 1)
O Código de data (l), o qual também inclui o
ano de fabrico, está impresso na superfície do
equipamento.
2015 XX XX
Ano de fabrico
Conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Lixadeira de fixação
1 Saco para poeiras
1 Adaptador de extracção de poeiras
1 Folha de papel abrasivo
1 Manual de instruções
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os
acessórios foram danificados durante o
transporte.
• Leve o tempo necessário para ler atentamente
e compreender todas as instruções neste
manual antes de utilizar o equipamento.
Descrição (fig. 1)
ATENÇÃO: nunca modifique a
ferramenta eléctrica nem qualquer um
dos seus componentes. Tal poderia
resultar em danos ou ferimentos.
a. Interruptor de ligar/desligar
b. Botão de controlo electrónico da velocidade
c. Saída de extracção de serradura
d. Patim de lixagem
UTILIZAÇÃO ADEQUADA
A lixadeira foi concebida aplicações de lixagem
profissionais.
NÃO utilize a ferramenta em ambientes húmidos ou
na presença de gases ou líquidos inflamáveis.
Estas lixadeiras são ferramentas eléctricas
profissionais.
PORTUGUÊS
NÃO permita que crianças entrem em contacto com
a ferramenta. É necessária supervisão quando estas
ferramentas forem manuseadas por utilizadores
inexperientes.
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido apenas para uma
voltagem específica. Verifique sempre se a tensão
da tomada de electricidade corresponde à voltagem
indicada na placa com os requisitos de alimentação
da ferramenta.
A sua ferramenta da DEWALT possui
isolamento duplo, em conformidade com
a norma EN 60745. Por conseguinte, não
é necessária qualquer ligação à terra
Se o cabo de alimentação estiver danificado, este
tem de ser substituído por um cabo especialmente
preparado, disponível através dos centros de
assistência da DEWALT.
Utilizar uma extensão
Se for necessário utilizar uma extensão, use uma
extensão aprovada que seja adequada para a
potência de alimentação desta ferramenta (consulte
os dados técnicos). O diâmetro mínimo do fio
condutor é 1 mm2; o comprimento máximo da
extensão é 30 m.
Ao utilizar uma bobina de cabo, desenrole sempre o
cabo na íntegra.
MONTAGEM E AJUSTES
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos, desligue a unidade e
retire a respectiva ficha da tomada
de electricidade antes de instalar e
retirar acessórios, ajustar ou alterar
a configuração do equipamento
ou efectuar reparações. Certifiquese de que o gatilho se encontra na
posição de ferramenta desligada. Um
accionamento acidental da ferramenta
pode causar ferimentos.
Montagem dos discos abrasivos
(fig. 2)
A ferramenta utiliza um gancho de 5 polegadas
(125 mm) e discos abrasivos em gancho com um
sistema de extracção de poeiras com 8 furos.
1. Coloque a ferramenta em cima de uma mesa,
com o patim de lixagem (d) virado para cima.
2. Coloque o disco abrasivo directamente em
cima do patim de lixagem.
3. Segure o patim de lixagem (d) com uma mão e
alinhe os orifícios de extracção de poeiras (e).
4. Prima o disco firmemente contra o patim de
lixagem.
Configurar o controlo electrónico da
velocidade (fig. 1)
A velocidade é infinitamente variável a partir
7000–12000 min-1 utilizando o botão de controlo
electrónico de velocidade (b).
Rode o botão electrónico de controlo de velocidade
para o nível pretendido. Contudo, a configuração
correcta poderá ser facilmente determinada com
alguma experiência de utilização da ferramenta.
Geralmente, os materiais mais duros requerem uma
configuração mais elevada.
Extracção de serradura (fig. 3)
ATENÇÃO: Uma vez que o trabalho
em madeira com uma lixadeira produz
serradura, deve instalar sempre um
saco para poeiras concebido em
conformidade com as directivas
aplicáveis no que respeita a emissão de
serradura.
ATENÇÃO: não utilize um saco para
poeiras ou um extractor de vácuo sem
a devida protecção contra faíscas
quando serrar metal.
A ferramenta inclui um adaptador para ligar um saco
de poeiras ou um extractor de vácuo.
1. Monte o adaptador de extracção de poeiras (f)
na saída (c), tal como indicado.
2. Fixe o saco de poeiras (g) alinhando as
ranhuras abertas (h) com os entalhes (i) e
ajustando o saco no adaptador (f).
3. Rode o conjunto para a direita para bloqueá-lo.
4. Como alternativa, ligue a ferramenta a um
extractor de vácuo utilizando o adaptador (f).
FUNCIONAMENTO
Instruções de utilização
ATENÇÃO: cumpra sempre as
instruções de segurança e os
regulamentos aplicáveis.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos, desligue a unidade e
retire a respectiva ficha da tomada
de electricidade antes de instalar e
retirar acessórios, ajustar ou alterar
a configuração do equipamento
61
PORTUGUÊS
ou efectuar reparações. Certifiquese de que o gatilho se encontra na
posição de ferramenta desligada. Um
accionamento acidental da ferramenta
pode causar ferimentos.
ATENÇÃO:
• Segure firmemente as peças de
trabalho.
• Exerça unicamente uma leve pressão
na peça de trabalho. Uma pressão
excessiva não melhora o efeito do
lixado, mas resulta unicamente numa
carga mais elevada na máquina que
a deterioração da lixa.
• Evite a sobrecarga.
ATENÇÃO: Não lixar magnésio!
Esvaziar o saco de poeiras (fig. 3)
Para uma extracção de poeiras eficiente, esvazie o
colector de poeiras quando estiver cheio a cerca de
um terço.
1. Para esvaziar o colector de poeiras, puxe-o
para fora com o adaptador.
2. Retire o saco de poeiras (g) do adaptador (f)
rodando-o para a esquerda e retire-o.
3. Esvazie o conteúdo do saco num contentor
do lixo. Se necessário, utilize um extractor de
vácuo para limpar o saco de poeiras, aplicando
sucção na superfície interior.
4. Encaixe de novo o adaptador de extracção de
poeiras.
5. Monte novamente o saco de poeiras.
MANUTENÇÃO
Posição correcta das mãos (fig. 5)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, utilize SEMPRE
a ferramenta com as suas mãos na
posição correcta (exemplificada na
figura).
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, segure SEMPRE
a ferramenta com segurança,
antecipando uma reacção súbita por
parte da mesma.
A posição correcta das mãos requer a colocação de
uma mão na pega principal (l), tal como indicado.
Ligar e desligar a ferramenta (fig. 1)
Regule a velocidade de lixagem utilizando o botão
de controlo electrónico de velocidade (b).
Para ligar a ferramenta, coloque o interruptor de
ligar/desligar na posição I.
Para desligar a ferramenta, coloque o interruptor de
ligar/desligar na posição O.
Lixagem (fig. 1)
Comece pelo lado com areia mais grossa.
Uma vez que a ferramenta produz marcas abrasivas
mais pequenas em todas as direcções, não é
necessário lixar com o grão.
Verifique o seu trabalho em intervalos de curta
duração.
Desligue sempre a ferramenta quando terminar o
trabalho e antes de desligar o aparelho da corrente.
62
A sua ferramenta eléctrica da DEWALT foi concebida
para funcionar durante um longo período de tempo
com uma manutenção mínima. Uma utilização
continuamente satisfatória depende de uma
manutenção apropriada da ferramenta e de uma
limpeza regular.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos, desligue a unidade e
retire a respectiva ficha da tomada
de electricidade antes de instalar e
retirar acessórios, ajustar ou alterar
a configuração do equipamento
ou efectuar reparações. Certifiquese de que o gatilho se encontra na
posição de ferramenta desligada. Um
accionamento acidental da ferramenta
pode causar ferimentos.
Substituir o patim de lixagem e o
disco de limitação de velocidade
(fig. 4)
Tanto o patim de lixagem (d) como o disco de
limitação de velocidade (j) são consumíveis.
O patim de lixagem deve ser substituído quando os
sinais de desgaste se tornarem evidentes. O disco
de limitação de velocidade deve ser substituído
quando a velocidade do patim de lixagem aumentar
consideravelmente ao levantar a lixadeira da peça a
trabalhar.
1. Desligue a ferramenta.
2. Desaperte os parafusos (k) e retire o patim.
3. Substitua o patim de lixagem (d) e/ou o disco
de limitação de velocidade (j) e aperte os
parafusos (k), certificando-se de que o disco
PORTUGUÊS
de limitação de velocidade está devidamente
alinhado.
Lubrificação
A sua ferramenta eléctrica não necessita de
lubrificação adicional.
Limpeza
NOTA: depois da ferramenta ser utilizada em
aplicações de lixagem de metais sem sacos
de poeiras, limpe a ferramenta com ar de baixa
pressão.
ATENÇÃO: retire os detritos e as
partículas da caixa da unidade com ar
comprimido seco sempre que houver
uma acumulação de detritos dentro das
aberturas de ventilação e à volta das
mesmas. Use uma protecção ocular e
uma máscara contra o pó aprovadas ao
efectuar este procedimento.
ATENÇÃO: nunca utilize dissolventes
ou outros químicos abrasivos para
limpar as peças não metálicas da
ferramenta. Estes químicos poderão
enfraquecer os materiais utilizados
nestas peças. Utilize um pano
humedecido apenas com água e sabão
suave. Nunca deixe entrar qualquer
líquido para dentro da ferramenta.
Da mesma forma, nunca mergulhe
qualquer peça da ferramenta num
líquido.
Proteger o meio ambiente
Recolha de lixo selectiva - este produto
não deve ser eliminado juntamente com o
lixo doméstico normal.
Se, um dia, o seu produto da DEWALT tiver de ser
substituído ou já não tiver utilidade, não se desfaça
do mesmo juntamente com o lixo doméstico.
Disponibilize este produto para recolha selectiva.
A recolha selectiva de embalagens
e produtos usados permite que os
materiais sejam reciclados e utilizados
novamente. A reutilização de materiais
reciclados ajuda a prevenir a poluição
ambiental e reduz a procura de matériasprimas.
Os regulamentos locais podem especificar a recolha
selectiva de produtos eléctricos na sua residência,
em centros municipais de resíduos ou através do
revendedor que lhe fornecer um novo produto.
A DEWALT disponibiliza um serviço de recolha
e reciclagem dos respectivos produtos quando
estes tiverem atingido o fim da sua vida útil. Para
tirar partido deste serviço, entregue o seu produto
em qualquer agente de reparação autorizado, o
qual procederá à respectiva recolha em nome da
DEWALT.
Poderá verificar a localização do agente de
reparação autorizado mais perto de si contactando
o representante local da DEWALT através da
morada indicada neste manual. Em alternativa,
poderá encontrar na internet (em www.2helpU.
com) uma lista dos agentes de reparação
autorizados da DEWALT, bem como os dados de
contacto completos do nosso serviço pós-venda.
Acessórios opcionais
ATENÇÃO: uma vez que apenas
foram testados com este produto
os acessórios disponibilizados pela
DEWALT, a utilização de outros
acessórios com esta ferramenta poderá
ser perigosa. Para reduzir o risco
de ferimentos, apenas deverão ser
utilizados acessórios recomendados
pela DEWALT com este produto.
Consulte o seu revendedor para obter mais
informações sobre os acessórios apropriados.
63
SUOMI
HIOMAKONE
D26453
Onnittelut!
Olet valinnut DEWALT-työkalun. Monien vuosien
kokemus, huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot
tekevät DEWALT-työkaluista luotettavia kumppaneita
ammattilaisille.
Tekniset tiedot
Jännite
Tyyppi
Virransyöttö
Laikan halkaisija
Pyörimisnopeus
Halkaisija
Paino
VDC
W
mm
min-1
mm
kg
Sulakkeet
Eurooppa
m/s2
m/s2
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue
käyttöohje ja kiinnitä huomiota näihin symboleihin.
VAARA: Ilmaisee, että on olemassa
hengen- tai vakavan henkilövahingon
vaara.
D26453
230
1
280
125
7.000–12.000
2,4
1,6
< 2,5
1,5
Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu
EN 60745 -standardin mukaisesti. Sitä voidaan
käyttää verrattaessa työkaluja keskenään. Sitä
voidaan käyttää arvioitaessa altistumista.
VAROITUS: Ilmoitettu tärinä esiintyy
käytettäessä työkalua sen varsinaiseen
käyttötarkoitukseen. Jos työkalua
käytetään erilaiseen tarkoitukseen, jos
siihen on kiinnitetty erilaisia lisävarusteita
tai jos sitä on hoidettu huonosti, tärinä
voi lisääntyä. Tämä voi vaikuttaa
merkittävästi altistumiseen työkalua
käytettäessä.
Tärinä vähentyy, kun työkalusta
katkaistaan virta tai se toimii
tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää tärinää
merkittävästi työkalua käytettäessä.
Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle
voidaan vähentää merkittävästi
pitämällä työkalu ja sen varusteet
kunnossa, pitämällä kädet lämpiminä
ja kiinnittämällä huomiota työn
jaksottamiseen.
64
10 ampeerin sulake
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
VAROITUS: Ilmoittaa, että on
olemassa hengen- tai vakavan vaaran
mahdollisuus.
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista
vaaratilannetta. Ellei tilannetta
korjata, saattaa aiheutua lievä tai
keskinkertainen loukkaantuminen.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn,
joka ei välttämättä aiheuta
henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa
omaisuusvahingon.
Ääni- ja tärinäarvot (triaksiaalinen vektorisumma) standardin
EN60745-2-4 mukaisesti:
LPA (äänenpainetaso)
dB(A)
82
LWA (äänitehotaso)
dB(A)
92
KWA (määritetyn äänitason epävarmuus) dB(A)
4
Tärinäpäästöarvo ah =
Vaihtelu K =
230 voltin työkalut
Sähköiskun vaara!
Tulipalon vaara.
EU-yhdenmukaisuusilmoitus
KONEDIREKTIIVI
HIOMAKONE
D26453
DEWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät
seuraavat määräykset:
2006/42/EU, EN 60745-1, EN 60745-2-4.
Nämä tuotteet täyttävät direktiivin 2004/108/EY
(19.04.2016 saakka), 2014/30/EY (20.04.2016
lähtien) ja 2011/65/EY vaatimukset. Saat lisätietoja
ottamalla yhteyden DEWALTiin. Osoitteet näkyvät
käyttöohjeen takasivulla.
Allekirjoittaja vastaa teknisistä tiedoista ja antaa
tämän vakuutuksen DEWALTin puolesta.
SUOMI
Horst Grossmann
Vice President Engineering
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
23.03.2014
e)
VAROITUS: Loukkaantumisriskin
vähentämiseksi lue tämä käyttöohje.
Sähkötyökalun yleiset
turvallisuusvaroitukset
VAROITUS! Lue kaikki
turvallisuusvaroitukset ja ohjeet Jos
varoituksia ja ohjeita ei noudateta, on
olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai
vakavan henkilövahingon vaara.
SÄILYTÄ KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET
MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN
Näissä varoituksissa käytettävä sähkötyökaluilmaus viittaa verkkovirtaan yhdistettävään tai
akkukäyttöiseen työkaluun.
1) TYÖSKENTELYALUEEN TURVALLISUUS
a) Pidä työskentelyalue siistinä ja kirkkaasti
valaistuna. Onnettomuuksia sattuu
herkemmin epäsiistissä tai huonosti
valaistussa ympäristössä.
b) Älä käytä sähkötyökaluja, jos on olemassa
räjähdysvaara esimerkiksi syttyvien
nesteiden, kaasujen tai pölyn vuoksi.
Sähkötyökalujen aiheuttamat kipinät voivat
sytyttää pölyn tai kaasut.
c) Pidä lapset ja sivulliset kaukana
käyttäessäsi sähkötyökalua.
Keskittymiskyvyn herpaantuminen voi
aiheuttaa hallinnan menettämisen.
2) SÄHKÖTURVALLISUUS
a) Pistokkeen ja pistorasian on vastattava
toisiaan. Älä koskaan tee pistokkeeseen
mitään muutoksia. Älä yhdistä
maadoitettua sähkötyökalua jatkojohtoon.
Sähköiskun vaara vähenee, jos pistokkeisiin ei
tehdä muutoksia ja ne yhdistetään vain niille
tarkoitettuihin pistorasioihin.
b) Älä kosketa maadoituksessa käytettäviin
pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin
ja jäähdytyslaitteisiin. Voit saada
sähköiskun, jos kehosi on maadoitettu.
c) Älä altista sähkötyökaluja sateelle tai
kosteudelle. Sähkötyökaluun menevä vesi
lisää sähköiskun vaaraa.
d) Älä vaurioita sähköjohtoa. Älä kanna
työkaluja sähköjohdosta tai vedä
pistoketta pistorasiasta sähköjohdon
f)
avulla. Pidä sähköjohto kaukana
kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista
tai liikkuvista osista. Vaurioituneet tai
sotkeutuneet johdot lisäävät sähköiskun
vaaraa.
Jos käytät sähkötyökalua ulkona, käytä
vain ulkokäyttöön tarkoitettua jatkojohtoa.
Ulkokäyttöön tarkoitetun sähköjohdon
käyttäminen vähentää sähköiskun vaaraa.
Jos sähkötyökalua on käytettävä
kosteassa paikassa, käytä vikavirtasuojaa.
Tämä vähentää sähköiskun vaaraa.
3) HENKILÖSUOJAUS
a) Käyttäessäsi sähkötyökalua pysy
valppaana, keskity työhön ja käytä
tervettä järkeä. Älä käytä tätä työkalua
ollessasi väsynyt tai alkoholin, huumeiden
tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
Keskittymisen herpaantuminen hetkeksikin
sähkötyökalua käytettäessä voi aiheuttaa
vakavan henkilövahingon.
b) Käytä henkilösuojausvarusteita. Käytä
aina suojalaseja. Hengityssuojaimen,
liukumattomien turvajalkineiden, kypärän
ja kuulosuojaimen käyttäminen vähentää
henkilövahinkojen vaaraa.
c) Estä tahaton käynnistäminen. Varmista,
että virtakytkin on OFF-asennossa, ennen
kuin kytket sähkötyökalun pistorasiaan,
yhdistät siihen akun, nostat työkalun
käteesi tai kannat sitä. Sähkötyökalun
kantaminen sormi virtakytkimellä lisää
onnettomuusvaaraa.
d) Poista kaikki säätöavaimet tai vääntimet
ennen sähkötyökalun käynnistämistä.
Sähkötyökalun pyörivään osaan jäänyt
säätöavain tai väännin voi aiheuttaa
henkilövahingon.
e) Älä kurkottele. Seiso aina vakaasti
tasapainossa. Näin voit hallita sähkötyökalua
paremmin odottamattomissa tilanteissa.
f) Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita
tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja kädet
loitolla liikkuvista osista. Löysät vaatteet,
korut tai pitkät hiukset voivat tarttua liikkuviin
osiin.
g) Jos käytettävissä on laitteita pölyn
ottamiseksi talteen, käytä niitä. Pölyn
ottaminen talteen voi vähentää pölyn
aiheuttamia vaaroja.
4) SÄHKÖTYÖKALUISTA HUOLEHTIMINEN
a) Älä kohdista sähkötyökaluun liikaa
voimaa. Valitse käyttötarkoituksen
kannalta oikea sähkötyökalu. Sähkötyökalu
toimii paremmin ja turvallisemmin,
65
SUOMI
b)
c)
d)
e)
f)
g)
kun sitä käytetään sille suunniteltuun
käyttötarkoitukseen.
Älä käytä työkalua, jos virtakytkin ei toimi.
Jos sähkötyökalua ei voi hallita kytkimen
avulla, se on vaarallinen ja se on korjattava.
Katkaise sähkötyökalusta virta ja irrota
sen pistoke pistorasiasta tai irrota akku
siitä ennen säätämistä, varusteiden
vaihtamista tai sähkötyökalun asettamista
säilytykseen. Näin voit vähentää vahingossa
käynnistymisen aiheuttaman henkilövahingon
vaaraa.
Varastoi sähkötyökaluja lasten
ulottumattomissa. Älä anna
sähkötyökaluihin tottumattomien tai näihin
ohjeisiin perehtymättömien henkiöiden
käyttää sähkötyökaluja. Sähkötyökalut
ovat vaarallisia kouluttamattomien käyttäjien
käsissä.
Pidä sähkötyökalut kunnossa. Tarkista
liikkuvat osat, niiden kiinnitys, osien eheys
ja muut toimintaan vaikuttavat tekijät. Jos
havaitset vaurioita, korjauta sähkötyökalu
ennen niiden käyttämistä. Huonosti
kunnossapidetyt sähkötyökalut aiheuttavat
onnettomuuksia.
Pidä leikkaavat pinnat terävinä ja
puhtaina. Kunnossa pidettyjen leikkaavia
teräviä reunoja sisältävien työkalut
todennäköisyys jumiutua vähenee, ja niitä on
helpompi hallita.
Käytä sähkötyökalua ja sen tarvikkeita,
kuten poranteriä, näiden ohjeiden
mukaisesti. Ota työskentelyolosuhteet ja
tehtävä työ huomioon. Jos sähkötyökalua
käytetään näiden ohjeiden vastaisesti, voi
syntyä vaaratilanne.
5) HUOLTO
a) Korjauta työkalu valtuutetulla asentajalla.
Varaosina on käytettävä vain alkuperäisiä
vastaavia osia. Tämä varmistaa
sähkötyökalun turvallisuuden.
Hiomakoneiden turvallista käyttöä
koskevia lisäohjeita
VAROITUS: Hiontatyöstä syntyvälle
pölylle altistuminen voi olla vaarallista
käyttäjän tai sivullisten terveyden
kannalta. Käytä erityisesti myrkylliseltä
pölyltä ja höyryiltä suojaamaan
suunniteltua pölynaamaria. Varmista,
että myös työalueella olevat tai
työalueelle tulevat henkilöt ovat
suojautuneet pölyltä.
VAROITUS: Käytä konetta hyvin
ilmastoidussa tilassa rautametalleja
hiottaessa. Varmista, että konetta
ei käytetä palonarkojen nesteiden,
kaasujen tai pölyn läheisyydessä.
Hiomisesta tai moottorin
kosketusvarresta saattaa singota
kipinöitä tai kuumia hiukkasia, jotka
voivat sytyttää tulenarat materiaalit
palamaan.
Maalin hionta
•
•
•
VAROITUS: Noudata maalin hionnalle
asetettuja määräyksiä. Kiinnitä erityistä
huomiota seuraaviin asioihin:
Käytä pölynimuria pölynpoistoon aina, kun se
on mahdollista.
Toimi erityisen varovaisesti, kun hiot maalia,
joka saattaa olla lyijypohjaista:
– Estä lasten ja raskaana olevien naisten
pääsy työskentelypaikalle.
– Kaikkien työmaalla olevien henkilöiden on
käytettävä erityisesti lyijymaaleja ja -pölyjä
varten suunniteltua hengityssuojainta.
– Syöminen, juominen ja tupakanpoltto
työmaalla on kielletty.
Hävitä hiomapöly ja kaikki muut irtojätteet
turvallisesti.
Vaarat
Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden
käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida
välttää. Näitä ovat seuraavat:
– Kuulon heikkeneminen.
– Lentävien kappaleiden aiheuttamat
henkilövahingot.
– Käytön aikana kuumenevien varusteiden
aiheuttamat palovammat.
– Pitkäaikaisen käyttämisen aiheuttamat
henkilövahingot.
Työkalun merkinnät
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
PÄIVÄMÄÄRÄKOODIN SIJAINTI (KUVA [FIG.] 1)
Päivämääräkoodi (l) on merkitty koteloon. Se sisältää
myös valmistusvuoden.
Esimerkki:
2015 XX XX
Valmistusvuosi
66
SUOMI
Pakkauksen sisältö
Pakkauksen sisältö:
1 Hiomakone
1 Pölypussi
1 Pölynpoiston sovitin
1 Hiomapaperiarkki
1 Käyttöohje
• Tarkista, onko työkalussa, osissa tai tarvikkeissa
kuljetusvaurioita.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen
käyttämistä.
Kuvaus (kuva 1)
VAROITUS: Älä tee työkaluun tai sen
osiin mitään muutoksia. Tällöin voi
aiheutua omaisuus- tai henkilövahinkoja.
a. Virtakytkin
b. Elektroninen nopeudensäädön valitsin
c. Pölynpoistoaukko
d. Laikka
KÄYTTÖTARKOITUS
Hiomakoneesi on suunniteltu ammattimaisiin
hiontasovelluksiin.
ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen
lähellä on syttyviä nesteitä tai kaasuja.
Nämä hiomakoneet ovat ammattimaisia
sähkötyökaluja.
ÄLÄ anna lasten koskea niihin. Kokemattomat
henkilöt saavat käyttää tätä laitetta vain valvotusti.
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista
aina, että verkkovirran jännite vastaa tyyppikilpeen
merkittyä jännitettä.
Tämä DEWALT-työkalu on kaksoiseristetty
EN 60745 -säädösten mukaisesti, joten
maadoitusjohdinta ei tarvita.
Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella
johdolla, jonka voi hankkia DEWALTin huoltoorganisaation kautta.
Jatkojohdon käyttäminen
Jos on käytettävä jatkojohtoa, käytä tälle työkalulle
soveltuvaa jatkojohtoa. Lisätietoja on teknisissä
tiedoissa. Johdinten pienin koko on 1 mm2 ja suurin
pituus 30 m.
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan
auki.
KOKOAMINEN JA SÄÄTÄMINEN
VAROITUS: Loukkaantumisvaaran
vähentämiseksi katkaise laitteesta
virta ja irrota pistoke pistorasiasta
ennen varusteiden asentamista tai
irrottamista sekä ennen säätöjen
ja korjausten tekemistä. Varmista,
että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos
laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua
loukkaantuminen.
Hiomapapereiden kiinnitys (kuva 2)
Työkalussa käytetään 125 mm:n hiomapapereita,
joissa on 8 reiän pölynpoistokuvio.
1. Aseta työkalu pöydälle laikka (d) ylöspäin.
2. Laita hiomapaperit suoraan laikan päälle.
3. Pidä laikkaa (d) yhdellä kädellä ja kohdista
pölynpoistoaukot (e).
4. Paina paperi paikalleen laikalle.
Elektronisen nopeudensäätimen
asettaminen (kuva 1)
Nopeus on vaihdeltavissa välillä 7.000–12.000 min-1
käyttämällä elektronista nopeudensäädön valitsinta
(b).
Käännä elektronista nopeudensäädön valitsinta
vaaditulle tasolle. Oikea asetus löytyy kokeilemalla.
Kovemmat materiaalit vaativat yleensä korkeamman
asetuksen.
Pölyn poisto (kuva 3)
VAROITUS: Koska hiomakoneen
käyttö puulla tuottaa pölyä, asenna
aina pölypussi, joka on suunniteltu
pölynpoistoa koskevien sovellettavien
direktiivien mukaan.
VAROITUS: Älä käytä pölypussia
tai pölynpoistolaitetta ilman sopivaa
kipinäsuojausta, kun hiot metallia.
Työkalussa on sovitin pölypussin tai
pölynpoistolaitteen liittämiseen.
1. Sovita pölynpoiston sovitin (f) aukkoon (c)
kuvassa näytetyllä tavalla.
2. Liitä pölypussi (g) kohdistamalla avautuvat
aukot (h) koloihin (i) ja sovittamalla pussin
sovittimeen (f).
3. Käännä kokoonpanoa myötäpäivään ja lukitse
se paikalleen.
4. Liitä työkalu vaihtoehtoisesti
pölynpoistolaitteeseen käyttämällä sovitinta (f).
67
SUOMI
TOIMINTA
Käyttöohjeet
VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita
ja määräyksiä.
VAROITUS: Loukkaantumisvaaran
vähentämiseksi katkaise laitteesta
virta ja irrota pistoke pistorasiasta
ennen varusteiden asentamista tai
irrottamista sekä ennen säätöjen
ja korjausten tekemistä. Varmista,
että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos
laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua
loukkaantuminen.
VAROITUS:
• Kiinnitä työkappale kunnolla.
• Paina konetta työstettävää pintaa
vasten vain kevyesti. Voimakas
hiontapaine ei lisää hionnan tehoa,
vaan rasittaa konetta tarpeettomasti
ja hiomapaperi voi mennä rikki.
• Vältä kuormittamasta laitetta liikaa.
VAROITUS: Älä hio koneella
magnesiuma.
Käsien oikea asento (kuva 5)
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitämällä kädet
AINA oikeassa asennossa.
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitelemällä
työkalua AINA tiukassa otteessa.
Käsien oikea asento tarkoittaa toisen käden
pitämistä kahvassa (l) kuten kuvassa näytetään.
Käynnistäminen ja sammuttaminen
(kuva 1)
Aseta hiomanopeus elektronisella nopeudensäädön
valitsimella (b).
Kytke työkalu päälle painamalla virtakytkintä
asentoon l.
Sammuta työkalu aina, kun työ on valmis ja ennen
kuin otat pistokkeen pois pistorasiasta.
Pölypussin tyhjennys (kuva 3)
Varmista tehokas pölynpoisto tyhjentämällä
pölynkokooja, kun se noin kolmasosan verran
täynnä.
1. Tyhjennä pölynkokooja vetämällä se pois
yhdessä sovittimen kanssa.
2. Poista pölypussi (g) sovittimesta (f) kääntämällä
sitä vastapäivään ja vetämällä se pois.
3. Tyhjennä pussi sisältö jätesäiliöön. Käytä
tarpeen mukaan pölynpoistolaitetta pölypussin
tyhjentämiseksi ja käytä imua sisäpintaan.
4. Asenna pölynpoiston sovitin takaisin.
5. Asenna pölypussi uudelleen.
KUNNOSSAPITO
DEWALT-työkalusi on suunniteltu käytettäväksi
pitkään ja edellyttämään vain vähän kunnossapitoa.
Oikea käsittely ja säännöllinen puhdistus varmistavat
laitteen ongelmattoman toiminnan.
VAROITUS: Loukkaantumisvaaran
vähentämiseksi katkaise laitteesta
virta ja irrota pistoke pistorasiasta
ennen varusteiden asentamista tai
irrottamista sekä ennen säätöjen
ja korjausten tekemistä. Varmista,
että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos
laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua
loukkaantuminen.
Hiomalaikan ja
nopeudenrajoitinlevyn (kuva 4)
asentaminen vaihtaminen
Sekä hiomalaikka (d) että nopeudenrajoitinlevy (j)
ovat kulutustavaroita.
Hiomalaikka tulee vaihtaa, kun kulumisen merkit
ovat selkeästi nähtävissä. Nopeudenrajoitinlevy
tulee vaihtaa, kun hiomalaikan nopeus kasvaa
huomattavasti hiomakonetta nostettaessa
työkappaleelta.
Ota työkalu pois päältä asettamalla virtakytkin
asentoon O.
1. Irrota työkalu virtalähteestä.
Hionta (kuva 1)
3. Vaihda laikka (d) ja/tai nopeudenrajoitinlevy
(j) ja kiristä ruuvit (k) ja varmista, että
nopeudenrajoitinlevy on kohdistettu oikein.
Aloita karkeimmalla karkeudella.
Koska työkalu tuottaa pieniä hankausjälkiä joka
suuntaan, ei ole tarpeen hioa syiden suuntaan.
Tarkista työ lyhyin väliajoin.
68
2. Löysää ruuvit (k) ja irrota laikka.
SUOMI
Paikallisissa määräyksissä voidaan edellyttää, että
sähkölaitteet on toimitettava kierrätysasemalle tai
jälleenmyyjälle, jolta ostit uuden tuotteen.
Voiteleminen
Tätä sähkötyökalua ei tarvitse voidella.
Puhdistaminen
HUOM: Kun työkalua on käytetty
metallinhiontasovelluksissa ilman pölypussia,
puhdista työkalu paineilmalla alhaisella paineella.
DEWALT kierrättää DEWALT-tuotteet, kun ne
ovat tulleet elinkaarensa päähän. Voit käyttää
tätä palvelua palauttamalla tuotteen valtuutettuun
huoltokorjaamoon. Se toimitetaan sieltä meille.
Saat lähimmän valtuutetun DEWALThuoltokorjaamon tiedot ottamalla yhteyden
lähimpään DEWALT-toimipisteeseen. Yhteystiedot
ovat tässä käyttöohjeessa. Luettelo valtuutetuista
DEWALT-huoltokorjaamoista ja myynnin jälkeisestä
palvelusta on Internet-sivustossa www.2helpU.
com.
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly
kotelosta kuivalla ilmalla, kun sitä kertyy
ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden ympärille.
Käytä tällöin hyväksyttyjä silmäsuojuksia
ja hengityssuojainta.
VAROITUS: Älä koskaan puhdista
muita kuin metallipintoja liuottimien tai
muiden voimakkaiden kemikaalien avulla.
Nämä kemikaalit voivat heikentää näissä
osissa käytettyjä materiaaleja. Käytä
vain vedellä ja miedolla pesuaineella
kostutettua kangasta. Älä päästä mitään
nestettä laitteen sisään. Älä upota
mitään laitteen osaa nesteeseen.
Lisävarusteet
VAROITUS: Muita kuin DEWALTlisävarusteita ei ole testattu tämän
työkalun kanssa, joten niiden
käyttäminen voi olla vaarallista.
Käytä tämän laitteen kanssa vain
DEWALTin suosittelemia varusteita
vahingoittumisvaaran vähentämiseksi.
Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi.
Ympäristön suojeleminen
Toimita tämä laite kierrätykseen. Tätä
tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen
mukana.
Jos DEWALT-tuote on tullut elinkaarensa päähän
tai jos et enää tarvitse sitä, älä hävitä sitä
kotitalousjätteenä. Toimita se kierrätykseen.
Kierrätykseen toimitetut käytetyt tuotteet
ja pakkaus voidaan käyttää uudelleen.
Tämä suojelee ympäristöä ja vähentää
raaka-aineiden tarvetta.
69
SVENSKA
HANDSLIPMASKIN
D26453
Identifiera ytterligare säkerhetsåtgärder
för att skydda handhavaren mot
verkningarna av vibration, såsom att:
underhålla verktyget och tillbehören,
hålla händerna varma, organisera
arbetsgången.
Gratulerar!
Du har valt ett DEWALT-verktyg. År av erfarenhet,
grundlig produktutveckling och innovation gör
DEWALT till en av de pålitligaste partnerna för
fackmannamässiga elverktygs-användare.
Tekniska data
Spänning
Typ
Strömförsörjning
Diameter dyna
Varvtal
Sliprörelse ø
Vikt
VDC
W
mm
min-1
mm
kg
D26453
230
1
280
125
7.000–12.000
2,4
1,6
Buller- och vibrationsvärden (triax vektorsumma) i enlighet med
EN60745-2-4.
LPA (emissionsljudtrycksnivå)
dB(A)
82
LWA (ljudeffektnivå)
dB(A)
92
KWA (osäkerhet för angiven ljudnivå) dB(A)
4
Vibration, emissionsvärde ah =
Osäkerhet K =
m/s2
m/s2
< 2,5
1,5
Den emissionsnivå för vibration som anges i detta
informationsblad har uppmätts i enlighet med en
standardiserad test som anges i EN 60745, och
den kan användas för att jämföra ett verktyg med
ett annat. Den kan användas för att få fram en
preliminär uppskattning av exponering.
VARNING: Den angivna emissionsnivån
för vibration gäller vid verktygets
huvudsakliga användning. Om
verktyget emellertid används för andra
tillämpningar, med andra tillbehör,
eller om det är dåligt underhållet kan
vibrationen avvika. Detta kan avsevärt
öka exponeringsnivån under hela dess
arbetstid.
En uppskattning av exponeringsnivån
för vibrationer bör dessutom ta med
i beräkningen de gånger verktyget är
avstängt, eller när det är igång utan att
utföra sitt arbete. Detta kan avsevärt
minska exponeringsnivån under hela
dess arbetstid.
70
Säkringar
Europa
230 Volt verktyg
10 Ampere, starkström
Definitioner: Säkerhetsriktlinjer
Nedanstående definitioner beskriver allvarlighetsnivån
för varje signalord. Var god läs handboken och
uppmärksamma dessa symboler.
FARA: Indikerar en omedelbart riskfylld
situation som, om den inte undviks,
kommer att resultera i dödsfall eller
allvarlig personskada.
VARNING: Indikerar en potentiellt
riskfylld situation som, om den inte
undviks, skulle kunna resultera i
dödsfall eller allvarlig personskada.
SE UPP! Indikerar en potentiellt riskfylld
situation som, om den inte undviks, kan
resultera i mindre eller medelmåttig
personskada.
OBSERVERA: Anger en praxis som
inte är relaterad till personskada
som, om den inte undviks, skulle
kunna resultera i egendomsskada.
Anger risk för elektrisk stöt.
Anger risk för eldsvåda.
EC-Följsamhetsdeklaration
MASKINDIREKTIV
HANDSLIPMASKIN
D26453
DEWALT deklarerar att dessa produkter, beskrivna
under Tekniska data uppfyller:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-4.
Dessa produkter uppfyller också direktiv 2004/108/
EG (t.o.m. 19.04.2016), 2014/30/EU (fr.o.m.
20.04.2016) och 2011/65/EU. För mer information,
SVENSKA
var god kontakta DEWALT på följande adress, eller
se handbokens baksida.
Undertecknad är ansvarig för sammanställning
av den tekniska filen och gör denna förklaring å
DEWALTs vägnar.
b)
c)
d)
Horst Grossmann
Vicepresident, Konstruktion
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
e)
23.03.2014
VARNING: För att minska risken för
personskada, läs instruktionshandboken.
Säkerhetsvarningar, Allmänt
Elverktyg
VARNING! Läs alla
säkerhetsvarningar och alla
instruktioner. Underlåtenhet att följa
varningarna och instruktionerna kan
resultera i elektrisk stöt, eldsvåda och/
eller allvarlig personskada.
SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER
FÖR FRAMTIDA REFERENS
Termen “elverktyg” i varningarna syftar på ditt
starkströmsdrivna (sladdanslutna) elverktyg eller
batteridrivna (sladdlösa) elverktyg.
1) SÄKERHET PÅ ARBETSOMRÅDET
a) Håll arbetsområdet rent och ordentligt
upplyst. Belamrade eller mörka områden
inbjuder till olyckor.
b) Använd inte elektriska verktyg i explosiva
atmosfärer, såsom i närvaron av
lättantändliga vätskor, gaser eller damm.
Elektriska verktyg ge upphov till gnistor som
kan antända dammet eller ångorna.
c) Håll barn och åskådare borta meda du
arbetar med ett elverktyg. Distraktioner kan
göra att du förlorar kontrollen.
2) ELEKTRISK SÄKERHET
a) Kontakterna till elverktyget måste
matcha uttaget. Modifiera aldrig
kontakten på något sätt. Använd inte
några adapterpluggar med jordanslutna
(jordade) elektriska verktyg. Omodifierade
kontakter och matchande uttag minskar
risken för elektrisk stöt.
f)
Undvik kroppskontakt med jordanslutna
eller jordade ytor såsom rör,
värmeelement, spisar och kylskåp. Det
finns en ökad risk för elektrisk chock om din
kropp är jordansluten eller jordad.
Utsätt inte elektriska verktyg för regn eller
våta förhållanden. Vatten som kommer in i
ett elverktyg ökar risken för elektrisk stöt.
Missbruka inte sladden. Använd aldrig
sladden till att bära, dra eller koppla bort
elverktyget från strömmen. Håll sladden
borta från värme, olja, skarpa kanter eller
rörliga delar. Skadade eller tilltrasslade
sladdar ökar risken för elektrisk stöt.
När du arbetar med ett elverktyg
utomhus, använd en förlängningssladd
som passar för utomhusanvändning.
Användning av en sladd som passar för
utomhusanvändning minskar risken för
elektrisk stöt.
Om arbete med ett elverktyg i en fuktig
lokal är oundvikligt, använd ett uttag som
är skyddat med jordfelsbrytare (RCD).
Användning av en RCD minskar risken för
elektrisk stöt.
3) PERSONLIG SÄKERHET
a) Var vaksam, ha koll på vad du gör och
använd sunt förnuft när du arbetar med
ett elverktyg. Använd inte ett elverktyg
när du är trött eller påverkad av droger,
alkohol eller medicinering. Ett ögonblicks
ouppmärksamhet när du arbetar med
elektriska verktyg kan resultera i allvarlig
personskada.
b) Använd personlig skyddsutrustning. Bär
alltid ögonskydd. Skyddsutrustning såsom
dammfilterskydd, halksäkra säkerhetsskor,
skyddshjälm eller hörselskydd som
används för lämpliga förhållanden minskar
personskador.
c) Förebygg oavsiktlig igångsättning. Se
till att strömbrytaren är i frånläge innan
du ansluter till strömkällan och/eller
batteripaketet, plockar upp eller bär
verktyget. Att bära elektriska verktyg med ditt
finger på strömbrytaren eller att strömsätta
elektriska verktyg som har strömbrytaren på
är att invitera olyckor.
d) Avlägsna eventuell justeringsnyckel eller
skiftnyckel innan du sätter på elverktyget.
En skiftnyckel eller en nyckel som sitter
kvar på en roterande del av elverktyget kan
resultera i personskada.
e) Böj dig inte för långt. Bibehåll alltid
ordentligt fotfäste och balans. Detta
71
SVENSKA
f)
g)
möjliggör bättre kontroll av elverktyget i
oväntade situationer.
Klä dig ändamålsenligt. Bär inte lösa
kläder eller smycken. Håll hår, beklädnad
och handskar borta från delar i rörelse.
Lösa kläder, smycken eller långt hår kan
fastna i delar i rörelse.
Om det finns anordningar för anslutning
av apparater för dammutrensning och
insamling, se till att dessa är anslutna och
används på ett korrekt sätt. Användning
av dammuppsamling kan minska dammrelaterade faror.
4) ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL AV ELVERKTYG
a) Tvinga inte elverktyget. Använd det
korrekta elverktyget för din tillämpning.
Det korrekta elverktyget gör arbetet bättre
och säkrare vid den hastighet för vilket det
konstruerades.
b) Använd inte elverktyget om strömbrytaren
inte sätter på och stänger av det. Ett
elverktyg som inte kan kontrolleras med
strömbrytaren är farligt och måste repareras.
c) Ta ur kontakten från strömkällan och/eller
batteripaketet från elverktyget innan du
gör några justeringar, byter tillbehör eller
lägger elverktygen i förvaring. Sådana
förebyggande säkerhetsåtgärder minskar
risken att oavsiktligt starta elverktyget.
d) Förvara elektriska verktyg som inte
används utom räckhåll för barn, och
låt inte personer som är obekanta med
elverktyget eller med dessa instruktioner
använda elverktyget. Elektriska verktyg är
farliga i händerna på outbildade användare.
e) Underhåll elektriska verktyg. Kontrollera
för feljustering eller om rörliga delar har
fastnat, bristning hos delar och andra
eventuella förhållanden som kan komma
att påverka elverktygets funktion. Om
det är skadat, se till att elverktyget blir
reparerat före användning. Många olyckor
orsakas av dåligt underhållna elektriska
verktyg.
f) Håll kapningsverktyg vassa och rena.
Ordentligt underhållna kapningsverktyg med
vassa sågkanter är mindre sannolika att
fastna och är lättare att kontrollera.
g) Använd elverktyget, tillbehören och
verktygssatserna, etc. i enlighet med
dessa instruktioner, och ta hänsyn till
arbetsförhållandena och det arbete som
ska utföras. Användningen av elverktyget för
andra verksamheter än de som det är avsett
för skulle kunna resultera i en farlig situation.
72
5) SERVICE
a) Se till att ditt elverktyg får service av
en kvalificerad reparatör, som endast
använder identiska ersättningsdelar.
Detta säkerställer att elverktygets säkerhet
bibehålles.
Extra säkerhetsföreskrifter
för slipmaskiner
VARNING! Kontakt med eller inandning
av damm som uppkommer vid
slipningsarbeten kan vara hälsovådligt
för användaren och obehöriga personer.
Använd en specialkonstruerad
ansiktsmask som skyddar mot giftigt
damm och ångor, samt se till att
personer som vistas på, eller kommer
i närheten av, arbetsplatsen också är
skyddade.
VARNING! Använd verktyget i väl
ventilerade utrymmen när du slipar
järnhaltiga metaller. Använd det inte i
närheten av eldfarliga vätskor, gaser eller
damm. Gnistor eller heta partiklar från
slipning eller gnistrande motorborstar
kan antända brännbara material.
Slipning av färg
•
•
•
VARNING! Iaktta gällande
bestämmelser för slipning av färg. Tänk
särskilt på följande:
Använd så mycket som möjligt en
dammsugare för uppsugning av dammet.
Var extra försiktig när du slipar färg som
möjligtvis kan innehålla bly:
– Låt inga barn eller gravida kvinnor beträda
arbetslokalen.
– Alla personer som beträder arbetslokalen
måste bära en mask som är speciellt
avsedd att skydda mot damm och ångor
från blyfärg.
– Ät, drick eller rök inte i arbetslokalen.
Dammpartiklar och annat avfall skall kastas
på ofarligt sätt.
Dolda risker
Trots tillämpning av de relevanta
säkerhetsbestämmelserna och användning av
säkerhetsapparater kan vissa återstående risker inte
undvikas. Dessa är:
– Hörselnedsättning.
– Risk för personskada på grund av flygande
partiklar.
SVENSKA
– Risk för brännskador på grund av att tillbehör
blir heta under arbetet.
– Risk för personskada på grund av långvarig
användning.
Märkningar på verktyg
Följande bildikoner visas på verktyget:
Läs instruktionshandbok före användning.
DATUMKODPLACERING (FIG. 1)
Datumkoden (l), vilken också inkluderar
tillverkningsår, finns tryckt i kåpan.
Exempel:
2015 XX XX
Tillverkningsår
Förpackningsinnehåll
Förpackningen innehåller:
1 Handslipmaskin
LÅT INTE barn komma i kontakt med verktyget.
Övervakning krävs när oerfarna handhavare
använder detta verktyg.
Elektrisk Säkerhet
Den elektriska motorn har konstruerats för endast
en spänning. Kontrollera alltid att strömförsörjningen
motsvarar spänningen på klassificeringsplattan.
Ditt DEWALT-verktyg är dubbel-isolerad
i enlighet med EN 60745; därför behövs
ingen jordningstråd.
Om starkströmssladden är skadad måste den bytas
ut mot en speciellt preparerad sladd som finns att få
genom DEWALTs serviceorganisation.
Användning av Förlängningssladd
Om en förlängningssladd behövs, använd en
godkänd förlängningssladd, som är lämplig för detta
verktygs strömbehov (se tekniska data). Minsta
ledningsstorlek är 1 mm2; maximala längden är
30 m.
Vid användning av en sladdvinda, dra alltid ut
sladden helt och hållet.
1 Dammpåse
1 Dammutsugningsadapter
1 Ark sandpapper
1 Instruktionshandbok
• Kontrollera med avseende på skada på
verktyget, på delar eller tillbehör som kan tänkas
ha uppstått under transporten.
• Ta dig tid att grundligt läsa och förstå denna
handbok före användning.
Beskrivning (fig. 1)
VARNING: Modifiera aldrig elverktyget
eller någon del av det. Skada eller
personskada skulle kunna uppstå.
a. På/av-omkopplare
b. Elektronisk hastighetskontroll
c. Dammutsugningsutgång
d. Slipdyna
AVSEDD ANVÄNDNING
Din handslipmaskin är konstruerad för professionell
slipning.
ANVÄND INTE under våta förhållanden eller i
närheten av lättantändliga vätskor eller gaser.
Dessa slipmaskiner är professionella elverktyg.
HOPMONTERING OCH JUSTERING
VARNING: För att minska risken
för personskada, stäng av enheten
och koppla bort maskinen från
strömkällan innan du installerar och
tar bort tillbehör, före justering eller
ändring av inställningar eller vid
reparationer. Se till att startknappen är
i AV-läge. En oavsiktlig igångsättning kan
orsaka personskada.
Montering av slipskivor (fig. 2)
Verktyget använder 5 tums (125 mm) slipskivor med
kardborrefäste och ett dammsugningsmönster med
8 hål.
1. Placera maskinen på ett bord med slipdynan (d)
uppåt.
2. Placera slipskivan direkt ovanpå slipdynan.
3. Håll fast slipdynan (d) med ena handen och rikta
in dammavsugningshålen (e).
4. Tryck fast skivan stadigt mot slipdynan.
Inställning av den elektroniska
hastighetskontrollen (fig. 1)
Hastigheten kan varieras steglöst från
7.000 - 12.000 min-1 med den elektroniska
hastighetskontrollens ratt (b).
73
SVENSKA
Vrid den elektroniska hastighetskontrollen till önskad
nivå. Rätt inställning är dock en fråga om erfarenhet.
I allmänhet kräver hårdare material en högre
inställning.
Dammutsugning (fig. 3)
VARNING: Installera alltid en
dammpåse som uppfyller gällande
bestämmelser för dammskydd,
eftersom träarbete med en slipmaskin
alltid orsakar damm.
WARNING: Do not use a dustbag or
vacuum extractor without proper spark
protection when sanding metal.
The tool is supplied with an adapter for connecting a
dustbag or a vacuum extractor.
1. Fit the dust extraction adaptor (f) onto the outlet
(c) as shown.
2. Attach the dustbag (g) by aligning the
openended slots (h) with the notches (i) and
fitting the bag onto the adaptor (f).
Använd ej maskinen för slipning av
magnesium!
Korrekt Handplacering (fig. 5)
VARNING: För att minska risken för
allvarlig personskada, använd ALLTID
korrekt handställning, så som visas.
VARNING: För att minska risken för
allvarlig personskada, håll ALLTID
verktyget säkert, för att förekomma en
plötslig reaktion.
Korrekt handplacering kräver en hand på
huvudhandtaget (l) såsom visas.
Att sätta på och stänga av (fig. 1)
Ställ in sliphastigheten med den elektroniska
hastighetskontrollratten (b).
Starta verktyget genom att ställa strömbrytaren i
läge I.
3. Turn the assembly clockwise to lock it in
position.
Stäng av verktyget genom att ställa strömbrytaren i
läge O.
4. Alternatively, connect the tool to a vacuum
extractor using the adaptor (f).
Slipning (fig. 1)
ANVÄNDNING
Bruksanvisning
VARNING: Iaktta alltid
säkerhetsinstruktionerna och tillämpbara
bestämmelser.
VARNING: För att minska risken
för personskada, stäng av enheten
och koppla bort maskinen från
strömkällan innan du installerar och
tar bort tillbehör, före justering eller
ändring av inställningar eller vid
reparationer. Se till att startknappen är
i AV-läge. En oavsiktlig igångsättning kan
orsaka personskada.
VARNING:
• Se till att arbetsstycket sitter väl fast.
• Maskinen ska endast tryckas lätt
mot arbetsstycket. Ett för stort tryck
ger inte ökad slipeffekt utan medför
endast trasiga sandpapper och större
påfrestning på maskinen.
VARNING:
• Undvik överbelastning.
74
Börja med den grövsta kornstorleken.
Eftersom verktyget ger små slipmärken i alla
riktningar, behöver du inte slipa i fiberriktningen.
Kontrollera arbetsresultatet med jämna mellanrum.
Stäng alltid av verktyget när arbetet är klart och
innan sladden dras ur.
Tömning av dammpåsen (fig. 3)
För effektiv dammsugning bör dammbehållaren
tömmas när den fyllts till en tredjedel.
1. Töm dammbehållaren genom att dra av den
tillsammans med adaptern.
2. Ta bort dammpåsen (g) från adaptern (f) genom
att vrida den moturs och dra av den.
3. Töm påsens innehåll i en avfallsbehållare. Om
det behövs, använd en dammsugare för att
rengöra dammpåsen genom att suga mot
insidan.
4. Sätt tillbaka dammutsugningsadaptern.
5. Sätt tillbaka dammpåsen.
SVENSKA
UNDERHÅLL
Ditt elverktyg från DEWALT har konstruerats för
att arbeta över en lång tidsperiod med minimalt
underhåll. Kontinuerlig tillfredsställande drift beror på
ordentlig verktygsvård och regelbunden rengöring.
VARNING: För att minska risken
för personskada, stäng av enheten
och koppla bort maskinen från
strömkällan innan du installerar och
tar bort tillbehör, före justering eller
ändring av inställningar eller vid
reparationer. Se till att startknappen är
i AV-läge. En oavsiktlig igångsättning kan
orsaka personskada.
Använd en trasa som bara är fuktad
med vatten och mild tvål. Låt aldrig
någon vätska komma in i verktyget;
sänk aldrig ner någon del av verktyget i
en vätska.
Valfria tillbehör
VARNING: Eftersom andra tillbehör
än de som erbjuds av DEWALT inte
har testats med denna produkt, kan
användningen av sådana tillbehör
med detta verktyg vara riskabelt. För
att minska risken för personskada bör
endast tillbehör som rekommenderas av
DEWALT användas med denna produkt.
Byte av slipdynan och bromsringen
(fig. 4)
Rådfråga din återförsäljare för vidare information
angående lämpliga tillbehör.
Både slipdynan (d) och bromsringen (j) är
förbrukningsdelar.
Att skydda miljön
Slipdynan måste bytas ut när den visar tydliga
tecken på slitage. Bromsringen måste bytas ut om
slipdynans hastighet stiger kraftigt när slipmaskinen
lyfts från arbetsstycket.
1. Dra ur kontakten.
2. Lossa skruvarna (k) och ta bort dynan.
3. Sätt tillbaka slipdynan (d) och/eller bromsringen
(j) och dra åt skruvarna (k), se till att
bromsringen är korrekt riktad.
Smörjning
Ditt elverktyg behöver ingen ytterligare smörjning.
Rengöring
NOTERA: Rengör verktyget med tryckluft vid lågt
tryck när den har slipat metall utan dammpåse.
VARNING: Blås bort smuts och damm
från huvudkåpan med torr luft varje gång
du ser smuts samlas i och runt lufthålen.
Bär godkända ögonskydd och godkänt
dammfilterskydd när du utför denna
procedur.
VARNING: Använd aldrig lösningsmedel
eller andra skarpa kemikalier för att
rengöra de icke-metalliska delarna på
verktyget. Dessa kemikalier kan försvaga
de material som används i dessa delar.
Separat insamling. Denna produkt får inte
kasseras tillsammans med vanligt
hushållsavfall.
Skulle du en dag upptäcka att din produkt
från DEWALT behöver ersättas eller att du inte längre
har någon användning för den, kassera den inte
tillsammans med hushållsavfallet. Gör denna produkt
tillgänglig för separat insamling.
Separat insamling av använda produkter
och förpackningar möjliggör att ämnena
kan återvinnas och användas igen.
Återanvändning av återvunna ämnen
bidrar till att förhindra miljöföroreningar
och minskar behovet av råmaterial.
Lokala bestämmelser kan ge anvisningar för separat
insamling av elektriska produkter från hushållen,
på kommunala avfallsanläggningar eller via
återförsäljaren när du köper en ny vara.
DEWALT tillhandahåller en inrättning för insamling
och återvinning av DEWALTs produkter när dessa
har nått slutet på sin livslängd. För att utnyttja
denna tjänst, återsänd din vara till något behörigt
reparationsombud, som kommer att tillvarata den å
dina vägnar.
Du kan kontrollera var ditt närmaste behöriga
reparationsombud finns, genom att kontakta
det lokala kontoret för DEWALT på den adress
som anges i denna handbok. Alternativt finns en
förteckning över behöriga reparationsombud för
DEWALT och komplett information om vår service
efter försäljning, med kontaktadresser, på Internet
på: www.2helpU.com.
75
TÜRKÇE
EKSANTRİK ZIMPARA
D26453
Tebrikler!
Bir DEWALT aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim,
sürekli ürün geliştirme ve yenilik DEWALT
markasının profesyonel elektrikli alet kullanıcıları
için en güvenilir ortaklardan birisi haline gelmesini
sağlamaktadır.
D26453
VDC
230
W
280
mm
125
Tip
1
Giriş gücü
Taban çapı
Çaplar
min-1 7.000–12.000
Çap ø
mm
2,4
Ağırlık
kg
1,6
EN 60745-2-4 uyarınca gürültü değerleri ve titreşim
değerleri (triaks vektör toplamı):
LPA
(emisyon ses basıncı
seviyesi)
dB(A)
82
LWA
(ses güç seviyesi)
dB(A)
92
dB(A)
4
m/s2
m/s2
< 2,5
1,5
KWA (verilen ses seviyesi
için belirsizlik)
Titreşim emisyon değeri ah =
Belirsizlik değeri K =
Bu bilgi sayfasında verilen titreşim emisyon düzeyi,
EN 60745’te sağlanan standart teste uygun olarak
ölçülmüştür ve aletleri birbiriyle karşılaştırmak için
kullanılabilir. Ön maruziyet değerlendirmesi için
kullanılabilir.
UYARI: Beyan edilen titreşim emisyon
düzeyi, aletin ana uygulamalarını
yansıtır. Ancak alet farklı aksesuarlarla
farklı uygulamalar için kullanılırsa
veya bakımı kötü yapılırsa, titreşim
emisyonu değişebilir. Bu, toplam
çalışma süresindeki maruziyet düzeyini
önemli ölçüde artırabilir.
Tahmini titreşim maruziyeti, aletin
kapalı kaldığı veya çalışmasına
karşın iş görmediği zamanları da
dikkate almalıdır. Bu, toplam çalışma
süresindeki maruziyet düzeyini önemli
ölçüde azaltabilir.
76
Sigortalar
Avrupa
Teknik veriler
Voltaj
Kullanıcıyı titreşim etkilerinden
korumak için belirtilen ek güvenlik
önlemlerini alın: Aletin ve aksesuarların
bakımını yapın, elleri sıcak tutun,
çalışma modellerini düzenleyin.
230 V aletler
10 Amper, ana şebeke
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet
derecesini gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu
simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek çok yakın bir tehlikeli
durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli
durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde
önemsiz veya orta dereceli
yaralanma ile sonuçlanabilecek
potansiyel bir tehlikeli durumu gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi
hasara neden olabilecek, yaralanma
ile ilişkisi olmayan durumları gösterir.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Yangın riskini belirtir.
AT Uygunluk Beyanatı
MAKİNE DİREKTİFİ
EKSANTRİK ZIMPARA
D26453
DEWALT, Teknik veriler bölümünde açıklanan bu
ürünlerin 2006/42/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2-4 normlarına uygun olarak
tasarlandığını beyan eder.
Bu ürünler ayrıca 2004/108/EC (19.04.2016
tarihine kadar), 2014/30/EU (20.04.2016 tarihinden
TÜRKÇE
itibaren) ve 2011/65/EU Direktifleriyle uyumludur.
Daha fazla bilgi için, lütfen aşağıdaki adresten
DEWALT ile irtibata geçin veya kılavuzun arkasına
bakın.
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik
dosyanın derlenmesinden sorumludur ve bu
beyanı DEWALT adına vermiştir.
Horst Grossmann
Başkan Yardımcısı, Mühendislik
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Almanya
23.03.2014
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için, kullanım kılavuzunu okuyun.
Elektrikli El Aletleri İçin Genel
Güvenlik Talimatları
UYARI! Bütün güvenlik uyarılarını
ve talimatlarını mutlaka okuyun.
Bu talimatların herhangi birisine
uyulmaması elektrik çarpması, yangın
ve/veya ciddi yaralanma riskine neden
olabilir.
BÜTÜN UYARI VE GÜVENLİK TALİMATLARINI
İLERİDE BAKMAK ÜZERE MUHAFAZA EDİN
Aşağıda yer alan uyarılardaki “elektrikli alet” terimi
şebeke elektriğiyle (kablolu) veya akü/pille (şarjlı)
çalışan elektrikli aletinizi ifade etmektedir.
1) ÇALIŞMA ALANININ GÜVENLİĞİ
a) Çalışma alanını temiz ve aydınlık tutun.
Karışık ve karanlık alanlar kazaya davetiye
çıkartır.
b) Elektrikli aletleri, yanıcı sıvılar, gazlar
ve tozların bulunduğu yerler gibi yanıcı
ortamlarda çalıştırmayın. Elektrikli
aletler, toz veya dumanları ateşleyebilecek
kıvılcımlar çıkartır.
c) Bir elektrikli aleti çalıştırırken
çocuklardan ve etraftaki kişilerden uzak
tutun. Dikkatinizi dağıtıcı şeyler kontrolü
kaybetmenize neden olabilir.
2) ELEKTRİK GÜVENLİĞİ
a) Elektrikli aletlerin fişleri prizlere uygun
olmalıdır. Fiş üzerinde kesinlikle hiçbir
değişiklik yapmayın. Topraklı elektrikli
aletlerde hiçbir adaptör fişi kullanmayın.
Değiştirilmemiş fişler ve uygun prizler
elektrik çarpması riskini azaltacaktır.
b) Borular, radyatörler, ocaklar ve
buzdolapları gibi topraklanmamış
yüzeylerle vücut temasından kaçının.
Vücudunuzun topraklanması halinde yüksek
bir elektrik çarpması riski vardır.
c) Elektrikli aletleri yağmura maruz
bırakmayın veya ıslatmayın. Elektrikli
alete su girmesi elektrik çarpması riskini
arttıracaktır.
d) Elektrik kablosunu uygun olmayan
amaçlarla kullanmayın. Elektrikli
aleti kesinlikle kablosundan tutarak
taşımayın, çekmeyin veya prizden
çıkartmayın. Kabloyu sıcaktan, yağdan,
keskin kenarlardan veya hareketli
parçalardan uzak tutun. Hasarlı veya
dolaşmış kablolar elektrik çarpması riskini
arttırır.
e) Elektrikli bir aleti açık havada
çalıştırıyorsanız, açık havada kullanıma
uygun bir uzatma kablosu kullanın.
Açık havada kullanıma uygun bir kablonun
kullanılması elektrik çarpması riskini azaltır.
f) Eğer bir elektrikli aletin nemli bir bölgede
çalıştırılması zorunluysa, bir artık
akım aygıtı (RCD) korumalı bir kaynak
kullanın. Bir RCD kullanılması elektrik şoku
riskini azaltır.
3) KİŞİSEL GÜVENLİK
a) Elektrikli bir aleti kullanırken her zaman
dikkatli olun, yaptığınız işe yoğunlaşın
ve sağduyulu davranın. Elektrikli bir aleti
yorgunken veya ilaç ya da alkolün etkisi
altındayken kullanmayın. Elektrikli aletleri
kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi kişisel
yaralanmayla sonuçlanabilir.
b) Kişisel koruyucu ekipmanları mutlaka
kullanın. Daima koruyucu gözlük takın.
Koşullara uygun toz maskesi, kaymayan
güvenlik ayakkabıları, baret veya kulaklık
gibi koruyucu donanımların kullanılması
kişisel yaralanmaları azaltacaktır.
c) İstem dışı çalıştırılmasını önleyin.
Cihazı güç kaynağına ve/veya aküye
bağlamadan, yerden kaldırmadan
veya taşımadan önce düğmenin kapalı
77
TÜRKÇE
d)
e)
f)
g)
konumda olduğundan emin olun. Aleti,
parmağınız düğme üzerinde bulunacak
şekilde taşımak veya açık konumdaki
elektrikli aletleri elektrik şebekesine
bağlamak kazaya davetiye çıkartır.
Elektrikli aleti açmadan önce tüm
ayarlama anahtarlarını çıkartın. Elektrikli
aletin hareketli bir parçasına takılı kalmış bir
anahtar kişisel yaralanmaya neden olabilir.
Ulaşmakta zorlandığınız yerlerde
kullanmayın. Daima sağlam ve dengeli
basın. Bu, beklenmedik durumlarda
elektrikli aletin daha iyi kontrol edilmesine
olanak tanır.
Uygun şekilde giyinin. Bol elbiseler
giymeyin ve takı takmayın. Saçınızı,
elbiselerinizi ve eldivenlerinizi hareketli
parçalardan uzak tutun. Bol elbiseler ve
takılar veya uzun saç hareketli parçalara
takılabilir.
Eğer kullandığınız üründe toz emme ve
toplama özellikleri olan ataşmanlar varsa
bunların bağlı olduğundan ve doğru
şekilde kullanıldığından emin olun.
Bu ataşmanların kullanılması tozla ilgili
tehlikeleri azaltabilir.
4) ELEKTRİKLİ ALETLERİN KULLANIMI VE
BAKIMI
a) Elektrikli aleti zorlamayın. Uygulamanız
için doğru elektrikli aleti kullanın.
Doğru elektrikli alet, belirlendiği kapasite
ayarında kullanıldığında daha iyi ve güvenli
çalışacaktır.
b) Düğme açmıyor ve kapatmıyorsa
elektrikli aleti kullanmayın. Düğmeyle
kontrol edilemeyen tüm elektrikli aletler
tehlikelidir ve tamir edilmesi gerekmektedir.
c) Herhangi bir ayarlama, aksesuar
değişimi veya elektrikli aletlerin
saklanması öncesinde fişi güç
kaynağından çekin ve/veya aküyü aletten
ayırın. Bu tür önleyici güvenlik tedbirleri
elektrikli aletin istem dışı olarak çalıştırılması
riskini azaltacaktır.
d) Elektrikli aleti, çocukların ulaşamayacağı
yerlerde saklayın ve elektrikli aleti
tanımayan veya bu talimatları bilmeyen
kişilerin elektrikli aleti kullanmasına
izin vermeyin. Elektrikli aletler, eğitimsiz
kullanıcıların elinde tehlikelidir.
e) Elektrikli aletleri iyi durumda muhafaza
edin. Hareketli parçalardaki hizalama
hatalarını ve tutuklukları, parçalardaki
78
kırılmalar ve elektrikli aletin çalışmasını
etkileyebilecek tüm diğer koşulları
kontrol edin. Hasarlı ise, elektrikli aleti
kullanmadan önce tamir ettirin. Kazaların
çoğu, elektrikli aletlerin bakımının yeterli
şekilde yapılmamasından kaynaklanır.
f) Kesim aletlerini keskin ve temiz tutun.
Bakımı uygun şekilde yapılmış keskin kesim
uçlu kesim aletlerinin sıkışma ihtimali daha
düşüktür ve kontrol edilmesi daha kolaydır.
g) Elektrikli aleti, aksesuarlarını ve
aletin diğer parçalarını kullanırken bu
talimatlara mutlaka uyun ve çalışma
ortamının koşullarını ve yapılacak işin
ne olduğunu göz önünde bulundurun.
Elektrikli aletin öngörülen işlemler dışındaki
işlemler için kullanılması tehlikeli durumlara
neden olabilir.
5) SERVİS
a) Elektrikli aletinizi, sadece orijinal yedek
parçaların kullanıldığı yetkili DeWALT
servisine tamir ettirin. Bu, elektrikli
aletin güvenliğinin muhafaza edilmesini
sağlayacaktır.
Zımparalar için Özel Ek
Güvenlik Önlemleri
UYARI: Zımparalama uygulamaları
sonucunda ortaya çıkabilecek
tozların solunması veya tozlarla
temas kurulması operatörün ve olası
izleyicilerin sağlığı açısından risk
oluşturabilir. Zehirli toz ve dumana
karşı koruma amacıyla tasarlanmış
bir toz maskesi takın, çalışma
alanında bulunan veya giren kişilerin
dekorunduğundan emin olun.
UYARI: Demir zımparalama işlemi
sırasında aleti iyi havalandırılmış
alanlarda kullanın. Aleti yanıcı sıvı,
gaz veya toz yakınında çalıştırmayın.
Zımparalama işleminden kaynaklanan
kıvılcım, sıcak parçacıklar veya
motor fırça arkı yanıcı maddeleri
tutuşturabilir.
Boyanın zımparalanması
UYARI! Boyanın zımparalanması
konusundaki geçerli düzenlemeleri
uygulayın. Aşağıdaki konularda
özellikle dikkatli olun:
• Mümkünse, tozun çekilmesi için bir vakum
aleti kullanın.
TÜRKÇE
• Büyük oranda kurşun bazlı olan boyanın
zımparalanması sırasında özellikle dikkatli
olun:
– Çocuklar veya hamile kadınların çalışma
alanına girmesine izin vermeyin.
– Çalışma alanına giren bütün kişiler, kurşun
boyası tozu ve dumanlara karşı korunmak
üzere tasarlanan bir maske giymelidir.
– Çalışma alanında herhangi bir şey yemeyin,
içmeyin veya sigara içmeyin.
• Toz parçacıklarını ve diğer kalıntıları güvenli
bir şekilde imha edin.
Diğer Riskler
İlgili güvenlik düzenlemelerinin uygulanması ve
güvenlik cihazlarının kullanılmasına rağmen, bazı
risklerden kaçınmak mümkün değildir. Bunlar:
– İşitme kaybı.
– Sıçrayan parçacıklardan kaynaklanan
yaralanma riski.
– Çalışma sırasında ısınan aksesuarlardan
kaynaklanan yanık tehlikesi.
– Uzun süreli kullanımdan kaynaklanan
yaralanma riski.
Alet Üzerindeki Etiketler
Alet üzerinde aşağıdaki semboller gösterilir:
Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu
okuyun.
TARİH KODU KONUMU (ŞEKİL [FIGURE] 1)
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu (l) gövdeye
basılıdır.
Örnek:
2015 XX XX
İmalat Yılı
Ambalaj İçeriği
Ambalaj içeriğinde şunlar bulunmaktadır:
1 Eksantrik zımpara
1 Toz torbası
1 Toz emme adaptörü
1 Zımpara kağıdı
1 Kullanım kılavuzu
• Alet, parçalar ve aksesuarlarda nakliye
sırasında hasar oluşup oluşmadığını kontrol
edin.
• Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyup
anlamak için zaman ayırın.
Tanımlama (şekil 1)
UYARI: Hiçbir zaman elektrikli
aleti veya herhangi bir parçasını
değiştirmeyin. Hasarla veya
yaralanmayla sonuçlanabilir.
a. Açma/kapama düğmesi
b. Elektronik hız kontrol kadranı
c. Toz emme çıkışı
d. Zımparalama tabanı
KULLANIM ALANI
Eksantrik zımparanız, profesyonel zımparalama
uygulamaları için tasarlanmıştır.
Islak koşullarda veya yanıcı sıvı ya da gazların
mevcut olduğu ortamlarda KULLANMAYIN.
Bu zımparalar profesyonel elektrikli aletlerdir.
Çocukların aleti ellemesine İZİN VERMEYİN. Bu
alet deneyimsiz kullanıcılar tarafından kullanılırken
nezaret edilmelidir.
Elektrik emniyeti
Elektrik motoru sadece tek bir voltaj için
tasarlanmıştır. Her zaman güç kaynağının, etiket
plakasındaki voltajla aynı olup olmadığını kontrol
edin.
DEWALT aletiniz EN 60745 standardına
uygun olarak çift yalıtımlıdır; bu nedenle,
topraklama kablosuna gerek yoktur.
Güç kablosu hasarlıysa, DEWALT yetkili
servisinden temin edilebilen özel olarak
hazırlanmış bir kabloyla değiştirilmelidir.
Uzatma kablosu kullanılması
Uzatma kablosu kullanılması gerekiyorsa bu aletin
giriş gücüne (teknik verilere bakın) uygun onaylı bir
uzatma kablosu kullanın. Minimum iletken ebadı 1
mm2; maksimum uzunluk 30 m’dir.
Bir kablo makarası kullanırken, her zaman kabloyu
tamamen makaradan çıkarın.
MONTAJ VE AYARLAMALAR
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için aksesuarları takıp çıkarmadan
79
TÜRKÇE
önce, ayarlarla oynamadan
veya değiştirmeden önce ya da
tamir yaparken aleti kapatın ve
makineyi güç kaynağından ayırın.
Tetik düğmesinin kapalı konumda
olduğunu kontrol edin. Aletin yanlışlıkla
çalıştırılması yaralanmaya neden
olabilir.
Zımparalama Disklerinin
Takılması (şekil 2)
Alet 8 delikli toz atma deseninde 5 inç (125 mm)
kanca ve halka zımparalama diskleri kullanır.
1. Zımparalama tabanı (d) yukarı gelecek şekilde
aleti bir masaya yatırın.
2. Zımparalama diskini doğrudan zımparalama
tabanı üzerine yerleştirin.
3. Bir elle zımparalama tabanını (d) tutun ve toz
atma deliklerini (e) ayarlayın.
4. Diski sertçe zımparalama tabanına bastırın.
Elektronik Hız Kontrol
Kadranının Ayarı (şekil 1)
Hız 7.000–12.000 min-1 aralığında, elektronik hız
kontrol kadranı (b) kullanımıyla sonsuz değişkendir.
Elektronik hız kontrol kadranını gerekli seviyeye
çevirin. Bununla beraber, doğru ayar tecrübe ile
elde edilir.
Genellikle, sert malzemeler daha yüksek ayar
gerektirir.
Toz Emme (şekil 3)
UYARI: Zımparalama işlemi toz ürettiği
için, daima yürürlükteki toz emme
yönergeleri ile uyumlu bir toz torbası
takın.
UYARI: Metal zımparalama işlemi
sırasında uygun kıvılcım koruması
olmaksızın toz torbası veya toz emme
sistemi kullanmayın.
Bu alet, toz torbası veya bir toz emme sisteminin
bağlanması için adaptörle birlikte sunulur.
1. Toz emme adaptörünü (f) gösterildiği şekilde
çıkışa (c) takın.
4. Alternatif olarak, aleti adaptörü (f) kullanarak
bir toz emme sistemine bağlayın.
KULLANMA
Kullanma Talimatları
UYARI: Güvenlik talimatlarına ve
geçerli düzenlemelere her zaman
uyun.
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için aksesuarları takıp çıkarmadan
önce, ayarlarla oynamadan
veya değiştirmeden önce ya da
tamir yaparken aleti kapatın ve
makineyi güç kaynağından ayırın.
Tetik düğmesinin kapalı konumda
olduğunu kontrol edin. Aletin yanlışlıkla
çalıştırılması yaralanmaya neden
olabilir.
UYARI:
• Zımparalanacak bütün malzemelerin
emniyete alınmış olmasına dikkat
edin.
• Çalışılacak parçaya sadece hafif
bir baskı uygulayın. Aşırı baskı
uygulanması zımpara etkisini
güçlendirmez, ancak sadece makine
üzerinde artan yüke sebep olur ve
zımpara maddesinin yıpranmasına
yol açar.
• Aşırı yüklemeden kaçının.
UYARI: Magnezyumu zımparalamayın.
Uygun El Pozisyonu (şek. 5)
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için, DAİMA şekilde gösterilen
uygun el pozisyonunu kullanın.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için, ani tepki ihtimaline karşı
aleti DAİMA sıkıca tutun.
Doğru el pozisyonu gösterildiği gibi, bir elin ana
tutma yeri (l) üzerinde olduğu konumdur.
Açma Kapama (şekil 1)
Elektronik hız kontrol kadranını (b) kullanarak
zımparalama hızını ayarlayın.
2. Açık uçlu yuvaları (h) çentiklerle (i)
hizalayarak ve torbayı adaptöre (f) bağlayarak
toz torbasını (g) takın.
Aleti açmak için, on/off (açma/kapama) düğmesini I
konumuna getirin.
3. Montaj aksamını saat yönünde döndürerek
yerine kilitleyin.
Aleti kapatmak için, on/off (açma/kapama)
düğmesini O konumuna getirin.
80
TÜRKÇE
Zımparalama (şekil 1)
En kaba zımpara taneciği büyüklüğü ile başlayın.
Alet tüm yönlerde küçük çizikler oluşturduğu için,
tanecik zımparalaması yapmak gerekli değildir.
İşi kısa aralıklarla kontrol edin.
Çalışma bittiğinde ve prizden çıkarmadan önce her
zaman aleti kapatın.
parçasından kaldırıldığında zımparalama tabanı
belirgin şekilde hızlanıyorsa değiştirilmelidir.
1. Aleti fişten çekin.
2. Vidaları (k) gevşetin ve tabanı çıkartın.
3. Hız sınırlayıcı diskin düzgün hizalandığından
emin olarak, zımpara tabanını (d) ve/veya hız
sınırlayıcı diski (j) değiştirip vidalarla (k) ile
sıkın.
Toz Torbasının Boşaltılması
(şekil 3)
Etkin toz emme için üçte bir oranında dolduğunda
toz toplama sistemini boşaltın.
1. Toz emme sistemini boşaltmak için adaptörle
birlikte dışarıya doğru çekin.
2. Toz torbasını (g) saatin tersi yönde çevirerek
ve dışarıya doğru çekerek adaptörden (f)
sökün.
3. Torbanın içerisindekileri bir çöp kutusuna
boşaltın. Gerekirse toz torbasını temizlemek
için vakumlu toz emme sistemi kullanın ve
emiciyi iç yüzeye uygulayın.
4. Toz emme adaptörünü geri yerine takın.
5. Toz torbasını geri yerine takın.
BAKIM
DEWALT elektrikli aletiniz uzun süre boyunca
minimum bakımla çalışmak üzere tasarlanmıştır.
Aletin uzun süre boyunca verimli bir şekilde
çalışması, uygun bakımın ve düzenli temizliğin
yapılmasına bağlıdır.
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için aksesuarları takıp çıkarmadan
önce, ayarlarla oynamadan
veya değiştirmeden önce ya da
tamir yaparken aleti kapatın ve
makineyi güç kaynağından ayırın.
Tetik düğmesinin kapalı konumda
olduğunu kontrol edin. Aletin yanlışlıkla
çalıştırılması yaralanmaya neden
olabilir.
Zımpara Tabanı ve Hız
Sınırlayıcı Diskin Değişimi
(şekil 4)
Zımparalama tabanı (d) ve hız sınırlayıcı disk (j)
sarf malzemeleridir.
Zımparalama tabanı eskime belirgin olduğunda
değiştirilmelidir. Hız sınırlayıcı disk, zımpara iş
Yağlama
Bu aletin ilave yağlanmasına gerek yoktur.
Temizleme
NOT: Alet toz torbası olmaksızın metal
zımparalama uygulamalarında kullanıldıktan sonra,
düşük basınçlı hava ile temizleyin.
UYARI: Havalandırma deliklerinde
ve etrafında toz toplanması halinde
bu tozu ve kiri kuru hava kullanarak
ana gövdeden uzaklaştırın. Bu
işlemi gerçekleştirirken onaylı bir göz
koruması ve onaylı toz maskesi takın.
UYARI: Aletin metalik olmayan
parçalarını temizlemek için asla çözücü
veya başka sert kimyasal kullanmayın.
Bu kimyasallar bu parçalarda kullanılan
malzemeleri güçsüzleştirir. Yalnızca su
ve yumuşak sabunla nemlendirilmiş bir
bez kullanın. Aletin içine herhangi bir
sıvının girmesine izin vermeyin; aletin
herhangi bir parçasını bir sıvı içine
daldırmayın.
İlave aksesuarlar
UYARI: DEWALT tarafından tedarik
veya tavsiye edilenlerin dışındaki
aksesuarlar bu ürün üzerinde
test edilmediğinden, söz konusu
aksesuarların bu aletle birlikte
kullanılması tehlikeli olabilir. Yaralanma
riskini azaltmak için bu ürünle birlikte
sadece DEWALT tarafından tavsiye
edilen aksesuarlar kullanılmalıdır.
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak
için satış noktalarıyla görüşün.
81
TÜRKÇE
Çevrenin korunması
Ayrı toplama. Bu ürün normal evsel
atıklarla birlikte imha edilmemelidir.
Herhangi bir zamanda DEWALT ürününüzü
değiştirmek isterseniz ya da artık kullanılamaz
durumdaysa, normal evsel atıklarla birlikte
atmayın. Bu ürünü ayrı toplama için ayırın.
Kullanılmış ürünlerin ve ambalajların
ayrı olarak toplanması bu maddelerin
geri dönüşüme sokularak yeniden
kullanılmasına olanak tanır. Geri
dönüşümlü maddelerin tekrar
kullanılması çevre kirliliğinin
önlenmesine yardımcı olur ve ham
madde ihtiyacını azaltır.
Yerel yönetmelikler, elektrikli ürünlerin evlerden
toplanıp belediye atık tesislerine aktarılması
veya yeni bir ürün satın alırken perakende satıcı
tarafından toplanması yönünde hükümler içerebilir.
DEWALT, hizmet ömrünün sonuna ulaşan
DEWALT ürünlerinin toplanması ve geri dönüşüme
sokulması için bir imkan sunmaktadır. Bu
hizmetin avantajlarından faydalanmak için, lütfen,
ürününüzü bizim adımıza teslim alacak herhangi
bir yetkili servise iade edin.
Bu kılavuzda belirtilen listeden size en yakın yetkili
servisin yerini öğrenebilirsiniz. Alternatif olarak,
yetkili DEWALT servislerinin listesi ve satış sonrası
hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler ve tam ayrıntıları
İnternette www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
82
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΤΡΙΒΕΙΟ ΠΑΛΑΜΗΣ
D26453
Συγχαρητήρια!
Για την εκτίμηση του επιπέδου έκθεσης
σε κραδασμούς πρέπει επίσης να
ληφθεί υπόψη το πόσες φορές το
εργαλείο τίθεται εκτός λειτουργίας ή
ο χρόνος που λειτουργεί χωρίς να
εκτελεί κάποια εργασία. Αυτό ενδέχεται
να ελαττώσει σημαντικά το επίπεδο
έκθεσης καθ’ όλη τη διάρκεια του
χρόνου λειτουργίας.
Προσδιορίστε επιπρόσθετα μέτρα
ασφαλείας για να προστατεύσετε
το χειριστή από τις επιπτώσεις των
κραδασμών. Τέτοια μέτρα είναι:
συντήρηση του εργαλείου και των
παρελκόμενων, διατήρηση των χεριών
σε καλή θερμοκρασία, οργάνωση
μοτίβων εργασίας.
Επιλέξατε ένα εργαλείο DEWALT. Τα έτη εμπειρίας,
η σχολαστική ανάπτυξη προϊόντων και η
καινοτομία έχουν καταστήσει την DEWALT έναν
από τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες στον τομέα
των επαγγελματικών ηλεκτρικών εργαλείων.
Τεχνικά δεδομένα
D26453
Τάση
Τύπος
Ισχύς εισόδου
Διάμετρος πέλματος
Συχνότητα παλμών
Διάμ. τροχιάς
Βάρος
VDC
230
1
W
280
mm
125
min-1 7.000–12.000
mm
2,4
kg
1,6
Ασφάλειες
Ευρώπη
Τιμές θορύβου και δόνησης (άθροισμα τριαξονικών
ανυσμάτων) σύμφωνα με EN60745-2-4.
LPA (επίπεδο πίεσης ήχου)
LWA (επίπεδο ισχύος ήχου)
dB(A)
dB(A)
82
92
KWA (αβεβαιότητα για το
δοθέν επίπεδο ήχου)
dB(A)
4
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah =
Αβεβαιότητα K =
m/s2
m/s2
< 2,5
1,5
Το επίπεδο εκπομπής κραδασμών που
αναφέρεται στο παρόν ενημερωτικό φυλλάδιο,
μετρήθηκε σύμφωνα με τυποποιημένη δοκιμή που
αναφέρεται στο πρότυπο EN 60745 και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για σύγκριση μεταξύ εργαλείων.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αρχική
αξιολόγηση της έκθεσης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το αναφερόμενο
επίπεδο εκπομπής κραδασμών
αντιστοιχεί στις βασικές εφαρμογές του
εργαλείου. Ωστόσο, εάν το εργαλείο
χρησιμοποιηθεί σε άλλες εφαρμογές,
με διαφορετικά παρελκόμενα ή σε
περίπτωση κακής συντήρησης, η
εκπομπή κραδασμών ενδέχεται να
διαφέρει. Αυτό ενδέχεται να αυξήσει
σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη
τη διάρκεια του χρόνου λειτουργίας.
Εργαλεία 230 V 10 Αμπέρ, ηλεκτρικό
δίκτυο
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο
σοβαρότητας για κάθε προειδοποιητική λέξη.
Παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο και δώστε
προσοχή σε αυτά τα σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Υποδεικνύει μια επικείμενη
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν
δεν αποφευχθεί, θα προκαλέσει
θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υποδεικνύει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση,
η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα
μπορούσε να προκαλέσει θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποδεικνύει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση, η
οποία, εάν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται
να προκαλέσει τραυματισμό μικρής ή
μέτριας σοβαρότητας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική
που δεν έχει σχέση με προσωπικό
τραυματισμό και η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει
υλική ζημιά.
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Υποδηλώνει κίνδυνο πυρκαγιάς.
83
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Δήλωση Συμμόρφωσης - Ε.Κ.
ΟΔΗΓΙΑ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΤΡΙΒΕΙΟ ΠΑΛΑΜΗΣ
D26453
Η εταιρεία DEWALT δηλώνει ότι τα προϊόντα που
περιγράφονται στην ενότητα Τεχνικά δεδομένα
σχεδιάστηκαν σε συμμόρφωση με τα εξής
πρότυπα και οδηγίες:
2006/42/ΕΚ, EN 60745-1, EN 60745-2-4.
Αυτά τα προϊόντα συμμορφώνονται και με
τις Οδηγίες 2004/108/EK (έως 19/04/2016),
2014/30/ΕΕ (από 20/04/2016) και 2011/65/ΕΕ.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε
επικοινωνήστε με την DEWALT στην παρακάτω
διεύθυνση ή ανατρέξτε στο πίσω μέρος του
εγχειριδίου.
Ο κάτωθι υπογράφων είναι υπεύθυνος για τη
σύνταξη του τεχνικού φακέλου και πραγματοποιεί
την παρούσα δήλωση εκ μέρους της εταιρείας
DEWALT.
Horst Grossmann
Αντιπρόεδρος του τμήματος Μηχανικής
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Γερμανία
23.03.2014
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε
τον κίνδυνο τραυματισμού, διαβάστε το
εγχειρίδιο χρήσης.
Γενικές προειδοποιήσεις
ασφαλείας για τα ηλεκτρικά
εργαλεία
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Διαβάστε όλες
τις προειδοποιήσεις ασφαλείας
και όλες τις οδηγίες. Η μη τήρηση
όλων των προειδοποιήσεων και των
οδηγιών ενδέχεται να οδηγήσει σε
ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και σοβαρό
τραυματισμό.
84
ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
Ο όρος «ηλεκτρικό εργαλείο» σε όλες τις
προειδοποιήσεις, αναφέρεται σε εργαλείο που
τροφοδοτείται με ρεύμα από το ηλεκτρικό δίκτυο (με
καλώδιο) ή σε εργαλείο που λειτουργεί με μπαταρία
(ασύρματο).
1) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
α) Διατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό και
καλά φωτισμένο. Οι μη τακτοποιημένοι
ή σκοτεινοί χώροι, αποτελούν αιτία
ατυχημάτων.
β) Μη λειτουργείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία
σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες, όπως όταν
υπάρχουν εύφλεκτα υγρά, αέρια ή
σκόνη. Τα ηλεκτρικά εργαλεία δημιουργούν
σπινθήρες που μπορούν να προκαλέσουν
ανάφλεξη στη σκόνη ή τις αναθυμιάσεις.
γ) Απομακρύνετε τα παιδιά και άλλα
παρευρισκόμενα άτομα όταν
χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο.
Η απόσπαση της προσοχής σας μπορεί να
έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια ελέγχου.
2) ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
α) Τα βύσματα των ηλεκτρικών εργαλείων
πρέπει να ταιριάζουν με τις πρίζες.
Μην τροποποιείτε ποτέ το βύσμα με
οποιονδήποτε τρόπο. Μη χρησιμοποιείτε
τυχόν βύσματα προσαρμογέα με
γειωμένα (με γείωση εδάφους) ηλεκτρικά
εργαλεία. Με μη τροποποιημένα βύσματα
και κατάλληλες πρίζες ελαττώνεται ο
κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
β) Αποφεύγετε την επαφή του σώματός
σας με γειωμένες επιφάνειες όπως
σωλήνες, καλοριφέρ, εστίες κουζινών
και ψυγεία. Ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας
αυξάνεται όταν το σώμα σας είναι γειωμένο.
γ) Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία
στη βροχή ή σε συνθήκες υγρασίας.
Η είσοδος νερού σε ηλεκτρικό εργαλείο
αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
δ) Μην καταπονείτε υπερβολικά το
καλώδιο. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το
καλώδιο για τη μεταφορά, το τράβηγμα
ή την αποσύνδεση του ηλεκτρικού
εργαλείου. Κρατήστε το καλώδιο μακριά
από θερμότητα, λάδι, αιχμηρές ακμές
και κινούμενα μέρη. Καλώδια που έχουν
υποστεί ζημιά ή περιπλεγμένα καλώδια
αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ε) Όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό
εργαλείο σε εξωτερικό χώρο, να
χρησιμοποιείτε μόνο καλώδια
προέκτασης που είναι κατάλληλα για
χρήση σε εξωτερικό χώρο. Η χρήση
καλωδίου κατάλληλου για χρήση σε
εξωτερικό χώρο ελαττώνει τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
στ) Εάν είναι αναπόφευκτη η λειτουργία
ηλεκτρικού εργαλείου σε χώρο με υψηλή
υγρασία, χρησιμοποιήστε παροχή
ηλεκτροδότησης με προστασία από
ρεύματα διαρροής (RCD). Η χρήση
μιας διάταξης RCD ελαττώνει τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
3) ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
α) Παραμείνετε σε εγρήγορση, προσέχετε
τι κάνετε και χρησιμοποιείτε την κοινή
λογική κατά τη χρήση ενός ηλεκτρικού
εργαλείου. Μη χρησιμοποιείτε
οποιοδήποτε ηλεκτρικό εργαλείο εάν
είστε κουρασμένος(-η) ή υπό την επήρεια
ναρκωτικών, αλκοόλ ή φαρμακευτικής
αγωγής. Μια μόνο στιγμή απόσπασης της
προσοχής σας καθώς χειρίζεστε ηλεκτρικά
εργαλεία, μπορεί να προκαλέσει σοβαρό
προσωπικό τραυματισμό.
β) Χρησιμοποιείτε ατομικό προστατευτικό
εξοπλισμό. Να φοράτε πάντοτε
προστατευτικά γυαλιά. Η χρήση
προστατευτικού εξοπλισμού όπως μάσκας
για τη σκόνη, αντιολισθητικών υποδημάτων,
κράνους ή προστατευτικών ακουστικών για
τις ανάλογες συνθήκες, θα ελαττώσει τους
προσωπικούς τραυματισμούς.
γ) Αποτρέψτε τυχόν ακούσια εκκίνηση του
εργαλείου. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης
βρίσκεται στη θέση Off προτού
συνδέσετε το εργαλείο στην πρίζα ή/
και στην μπαταρία, καθώς και προτού
σηκώσετε ή μεταφέρετε το εργαλείο.
Η μεταφορά ηλεκτρικών εργαλείων με το
δάκτυλό σας στο διακόπτη ή η σύνδεση
στην πρίζα εργαλείων με το διακόπτη στη
θέση On ενέχουν κίνδυνο ατυχήματος.
δ) Αφαιρέστε οποιοδήποτε κλειδί
ή ρυθμιστικό κλειδί προτού
ενεργοποιήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο.
Ένα κλειδί ή ρυθμιστικό κλειδί που έχει
αφεθεί προσαρτημένο σε κινητό τμήμα του
ηλεκτρικού εργαλείου, μπορεί να προκαλέσει
προσωπικό τραυματισμό.
ε) Μην προσπαθήσετε να φτάσετε
απομακρυσμένα σημεία. Φροντίστε να
έχετε πάντοτε την κατάλληλη στάση
και να διατηρείτε την ισορροπία σας.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα έχετε καλύτερο
έλεγχο του εργαλείου σε απροσδόκητες
καταστάσεις.
στ) Να είστε ντυμένοι κατάλληλα. Μην
φοράτε φαρδιά ενδύματα ή κοσμήματα.
Διατηρείτε τα μαλλιά, τα ενδύματα και τα
γάντια σας μακριά από κινούμενα μέρη.
Τα φαρδιά ενδύματα, τα κοσμήματα ή τα
μακριά μαλλιά μπορεί να εμπλακούν στα
κινούμενα μέρη.
η) Εάν οι συσκευές παρέχονται με σύνδεση
συστημάτων αφαίρεσης και συλλογής
σκόνης, φροντίστε τα συστήματα
αυτά να είναι συνδεδεμένα και να
χρησιμοποιούνται κατάλληλα. Η χρήση
συστήματος συλλογής σκόνης μπορεί να
ελαττώσει τους κινδύνους που σχετίζονται με
τη σκόνη.
4) ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
α) Μη ζορίζετε το ηλεκτρικό εργαλείο.
Χρησιμοποιείτε το κατάλληλο εργαλείο
ανάλογα με την εφαρμογή. Η εργασία
θα πραγματοποιηθεί με καλύτερο και πιο
ασφαλή τρόπο όταν εκτελείται από το σωστά
επιλεγμένο ηλεκτρικό εργαλείο με τον
προβλεπόμενο ρυθμό.
β) Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο εάν
ο διακόπτης δεν μεταβαίνει στις
θέσεις On (Ενεργοποίηση) και Off
(Απενεργοποίηση). Οποιοδήποτε
εργαλείο δεν μπορεί να ελεγχθεί μέσω του
διακόπτη του, είναι επικίνδυνο και πρέπει να
επισκευαστεί.
γ) Αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα
ή και την μπαταρία από το ηλεκτρικό
εργαλείο πριν κάνετε οποιεσδήποτε
ρυθμίσεις, αλλαγές παρελκόμενων
ή πριν αποθηκεύσετε οποιοδήποτε
ηλεκτρικό εργαλείο. Αυτού του είδους τα
μέτρα ασφαλείας ελαττώνουν τον κίνδυνο
τυχαίας θέσης του ηλεκτρικού εργαλείου σε
λειτουργία.
δ) Αποθηκεύετε τα ηλεκτρικά εργαλεία που
δεν χρησιμοποιείτε μακριά από μέρη
όπου μπορούν να τα προσεγγίσουν
παιδιά και μην επιτρέπετε τη χρήση
του ηλεκτρικού εργαλείου από άτομα
που δεν είναι εξοικειωμένα με αυτό
85
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ή με τις οδηγίες χρήσης του. Τα
ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα όταν
χρησιμοποιούνται από μη εκπαιδευμένους
χειριστές.
ε) Συντηρείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία.
Ελέγξτε για τυχόν εσφαλμένη
ευθυγράμμιση ή ενσφήνωση κινούμενων
μερών, για τυχόν θραύση εξαρτημάτων
και για τυχόν άλλες καταστάσεις που
μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία
του ηλεκτρικού εργαλείου. Εάν το
ηλεκτρικό εργαλείο έχει υποστεί ζημιά,
φροντίστε για την επισκευή του πριν το
χρησιμοποιήσετε. Πολλά ατυχήματα έχουν
προκληθεί από ηλεκτρικά εργαλεία που δεν
έχουν συντηρηθεί κατάλληλα.
στ) Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά
και καθαρά. Τα κατάλληλα συντηρημένα
εργαλεία κοπής με αιχμηρά άκρα κοπής
έχουν μικρότερες πιθανότητες λυγίσματος
κατά τη λειτουργία και ελέγχονται
ευκολότερα.
η) Χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο,
τα παρελκόμενα και τα τρυπάνια
κ.λπ. σύμφωνα με τις παρούσες
οδηγίες, λαμβάνοντας υπόψη τις
συνθήκες εργασίας και την εργασία
που πρόκειται να πραγματοποιηθεί.
Η χρήση ενός ηλεκτρικού εργαλείου για
εργασίες διαφορετικές από αυτές για τις
οποίες προορίζεται, μπορεί να οδηγήσει σε
επικίνδυνη κατάσταση.
5) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΣΕΡΒΙΣ)
α) Φροντίζετε η συντήρηση του ηλεκτρικού
εργαλείου να πραγματοποιείται από
πιστοποιημένο για επισκευές άτομο,
με τη χρήση μόνο πανομοιότυπων
ανταλλακτικών. Κατ’ αυτό τον τρόπο
εξασφαλίζεται η ασφάλεια του ηλεκτρικού
εργαλείου.
Πρόσθετοι ειδικοί κανόνες
ασφαλείας για τριβεία
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η επαφή με σκόνη
ή η εισπνοή σκόνης που προκύπτει
από εφαρμογές λείανσης, μπορεί να
θέσει σε κίνδυνο την υγεία του χειριστή
και τυχόν παρευρισκομένων. Φοράτε
μάσκα προστασίας από σκόνη ειδικά
σχεδιασμένη για προστασία από τοξική
σκόνη και αναθυμιάσεις και φροντίζετε
απαραίτητα να είναι προστατευμένα και
86
τα άτομα που βρίσκονται ή εισέρχονται
στην περιοχή εργασίας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιείτε
αυτό το εργαλείο σε καλά αεριζόμενη
περιοχή όταν λειαίνετε σιδηρούχα
μέταλλα. Μη χρησιμοποιείτε το
εργαλείο κοντά σε εύφλεκτα υγρά,
αέρια ή σκόνη. Σπινθήρες ή θερμά
σωματίδια από τη λείανση ή από
τις ψήκτρες του μοτέρ μπορεί να
προκαλέσουν ανάφλεξη καύσιμων
υλικών.
Λείανση βαφής
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τηρείτε τους
ισχύοντες κανονισμούς για λείανση
βαφής. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα
κάτωθι:
• Όποτε είναι δυνατόν, χρησιμοποιείτε εκβολέα
κενού για τη συλλογή της σκόνης.
• Δώστε ιδιαίτερη προσοχή κατά τη λείανση
βαφής που μπορεί να περιέχει μόλυβδο:
– Μην επιτρέπετε σε παιδιά ή γυναίκες σε
κατάσταση εγκυμοσύνης την είσοδό τους
στο χώρο εργασίας.
– Όλα τα άτομα που εισέρχονται στο χώρο
εργασίας πρέπει να φορούν πάντα μάσκα
ειδικά σχεδιασμένη για προστασία κατά της
σκ όνης του μολύβδου και τυχόν ατμών.
– Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε στο χώρο
εργασίας.
• Απορρίψτε τα σωματίδια σκόνης και
οποιεσδήποτε άλλες ακαθαρσίες με ασφαλή
τρόπο.
Υπολειπόμενοι κίνδυνοι
Παρά την εφαρμογή των σχετικών κανονισμών
ασφαλείας και την εφαρμογή διατάξεων ασφαλείας,
ορισμένοι υπολειπόμενοι κίνδυνοι δεν μπορούν να
αποφευχθούν. Αυτοί είναι:
– Βλάβη της ακοής.
– Κίνδυνος σωματικής βλάβης λόγω
εκτινασσόμενων σωματιδίων.
– Κίνδυνος εγκαυμάτων επειδή τα αξεσουάρ
θερμαίνονται πολύ κατά τη λειτουργία.
– Κίνδυνος σωματικής βλάβης λόγω
παρατεταμένης χρήσης.
Ενδείξεις επάνω στο εργαλείο
Επάνω στο εργαλείο εμφανίζονται τα παρακάτω
εικονογράμματα:
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν
από τη χρήση.
ΘΕΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ
(ΕΙΚ. [FIGURE] 1)
Ο κωδικός ημερομηνίας (l), ο οποίος περιλαμβάνει
επίσης το έτος κατασκευής, είναι τυπωμένος
επάνω στο περίβλημα.
Παράδειγμα:
2015 XX XX
Έτος κατασκευής
Περιεχόμενα συσκευασίας
Στη συσκευασία περιέχεται:
1 Τριβείο παλάμης
1 Σακούλα σκόνης
1 Προσαρμογέας εξαγωγής σκόνης
1 Φύλλο γυαλόχαρτου
1 Εγχειρίδιο οδηγιών
• Ελέγξτε για τυχόν ζημιές στο εργαλείο,
στα τμήματα ή τα παρελκόμενα, οι οποίες
μπορεί να συνέβησαν κατά τη διάρκεια της
μεταφοράς.
• Πριν από τη χρήση, αφιερώστε χρόνο για να
διαβάσετε προσεκτικά και να κατανοήσετε το
παρόν εγχειρίδιο.
Περιγραφή (εικ. 1)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην
τροποποιήσετε ποτέ το ηλεκτρικό
εργαλείο ή οποιοδήποτε τμήμα
του. Μπορεί να προκληθεί βλάβη ή
προσωπικός τραυματισμός.
a. Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
(on/off)
b. Διακόπτης ηλεκτρονικής ρύθμισης της
ταχύτητας
c. Στόμιο εξαγωγής σκόνης
d. Πέλμα λείανσης
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Το τριβείο σας έχει σχεδιαστεί για επαγγελματικές
εφαρμογές λείανσης.
ΝΑ ΜΗ χρησιμοποιείται υπό υγρές συνθήκες ή με
την παρουσία εύφλεκτων υγρών ή αερίων.
Αυτά τα τριβεία είναι επαγγελματικά ηλεκτρικά
εργαλεία.
ΜΗΝ αφήνετε παιδιά να έρχονται σε επαφή με το
εργαλείο. Απαιτείται επίβλεψη όταν το εργαλείο το
χρησιμοποιούν άπειροι χρήστες.
Ηλεκτρική ασφάλεια
Ο ηλεκτρικός κινητήρας έχει σχεδιαστεί για
λειτουργία μόνο σε μία τάση. Ελέγχετε πάντοτε
εάν η τροφοδοσία ανταποκρίνεται στην τάση που
αναγράφεται στην επιγραφή με τα δεδομένα.
Το εργαλείο της DEWALT διαθέτει διπλή
μόνωση σύμφωνα με το πρότυπο
EN 60745. Κατά συνέπεια, δεν απαιτείται
καλώδιο γείωσης.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί
βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από ειδικά
διαμορφωμένο καλώδιο που διατίθεται μέσω της
υπηρεσίας εξυπηρέτησης της DEWALT.
Χρήση προέκτασης
Εάν απαιτείται προέκταση, χρησιμοποιείτε
εγκεκριμένη προέκταση κατάλληλη για την είσοδο
ρεύματος του εργαλείου (ανατρέξτε στα τεχνικά
δεδομένα). Το ελάχιστο μέγεθος του αγωγού είναι
1 mm2, ενώ το μέγιστο μήκος είναι 30 m.
Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο σε ρολό, να
ξετυλίγετε πάντοτε το καλώδιο εντελώς.
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, απενεργοποιείτε
το σύστημα και αποσυνδέετε το
μηχάνημα από την τροφοδοσία
πριν από την τοποθέτηση ή
αφαίρεση παρελκόμενων, πριν τη
ρύθμιση ή την αλλαγή εξαρτημάτων
και κατά την πραγματοποίηση
επισκευών. Βεβαιωθείτε ότι ο
διακόπτης ενεργοποίησης βρίσκεται
στη θέση OFF (Απενεργοποίηση). Η
τυχαία εκκίνηση μπορεί να προκαλέσει
τραυματισμό.
Προσαρμογή δίσκων λείανσης
(εικ. 2)
Το εργαλείο χρησιμοποιεί δίσκους λείανσης 5”
(125 mm) τύπου χριτς-χρατς με 8 οπές εξαγωγής
σκόνης.
1. Τοποθετήστε το εργαλείο σε ένα τραπέζι, με το
πέλμα λείανσης (d) προς τα πάνω.
87
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
2. Τοποθετήστε το δίσκο λείανσης απ’ ευθείας
πάνω στο πέλμα.
3. Κρατήστε το πέλμα λείανσης (d) με το ένα χέρι
και κάνετε τις οπές σκόνης (e) να συμπέσουν.
4. Πιέστε το δίσκο σφιχτά πάνω στο πέλμα
λείανσης.
Ρύθμιση του διακόπτη
ηλεκτρονικής ρύθμισης της
ταχύτητας (εικ. 1)
Η ταχύτητα μπορεί να μεταβληθεί με συνεχή
τρόπο από 7.000–12.000 min-1 με το διακόπτη
ηλεκτρονικής ρύθμισης της ταχύτητας (b).
Περιστρέψτε τον επιλογέα ηλεκτρονικού ελέγχου
ταχύτητας στο επιθυμητό επίπεδο. Ωστόσο, η
σωστή ρύθμιση είναι θέμα εμπειρίας.
Γενικά, για τα σκληρότερα υλικά απαιτείται
υψηλότερη ρύθμιση.
Εξαγωγή σκόνης (εικ. 3)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Επειδή η χρήση
τριβείου σε εργασίες με ξύλο παράγει
σκόνη, πάντα να εγκαθιστάτε σακούλα
σκόνης σχεδιασμένη σύμφωνα με τις
εφαρμόσιμες Οδηγίες σχετικά με την
εκπομπή σκόνης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όταν κόβετε
μέταλλο μη χρησιμοποιείτε σακούλα
σκόνης ή διάταξη αναρρόφησης
σκόνης χωρίς κατάλληλη προστασία
από σπινθήρες.
Το εργαλείο συνοδεύεται από προσαρμογέα
για σύνδεση σακούλας σκόνης ή διάταξης
αναρρόφησης.
1. Τοποθετήστε τον προσαρμογέα εξαγωγής
σκόνης (f) πάνω στο στόμιο (c) όπως δείχνει η
εικόνα.
2. Συνδέστε τη σακούλα σκόνης (g)
ευθυγραμμίζοντας τις εγκοπές με ανοικτό άκρο
(h) με τα ωτία (i) και τοποθετώντας τη σακούλα
πάνω στον προσαρμογέα (f).
3. Περιστρέψτε το συγκρότημα δεξιόστροφα για
να ασφαλίσει στη θέση του.
4. Εναλλακτικά, συνδέστε το εργαλείο σε
διάταξη αναρρόφησης χρησιμοποιώντας τον
προσαρμογέα (f).
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Οδηγίες χρήσης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να τηρείτε πάντοτε
τις οδηγίες ασφαλείας και τις ισχύουσες
ρυθμίσεις.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, απενεργοποιείτε
το σύστημα και αποσυνδέετε το
μηχάνημα από την τροφοδοσία
πριν από την τοποθέτηση ή
αφαίρεση παρελκόμενων, πριν τη
ρύθμιση ή την αλλαγή εξαρτημάτων
και κατά την πραγματοποίηση
επισκευών. Βεβαιωθείτε ότι ο
διακόπτης ενεργοποίησης βρίσκεται
στη θέση OFF (Απενεργοποίηση). Η
τυχαία εκκίνηση μπορεί να προκαλέσει
τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
• Βεβαιωθείτε ότι όλα τα υλικά προς
λείανση είναι καλά προσαρμοσμένα.
• Εφαρμόστε ελαφρά μόνο πίεση στο
τεμάχιο εργασίας. Τυχόν υπερβολική
πίεση δεν θα βελτιώσει το αποτέλεσμα
λείανσης, αλλά θα έχει σαν
αποτέλεσμα αυξημένο και μόνο φορτίο
στο μηχάνημα και θα προκαλέσει
σχίσιμο του υλικού λείανσης.
• Αποφύγετε οποιοδήποτε υπερβολικό
φορτίο.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην επιχειρήσετε
λείανση μαγνησίου!
Κατάλληλη θέση χεριών
(εικ. 5)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο προσωπικού
τραυματισμού, να χρησιμοποιείτε
ΠΑΝΤΟΤΕ την κατάλληλη θέση των
χεριών, όπως φαίνεται.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο προσωπικού
τραυματισμού, ΠΑΝΤΟΤΕ να
κρατάτε καλά το εργαλείο για να
είστε προετοιμασμένοι σε περίπτωση
ξαφνικής αντίδρασης.
Για τη σωστή τοποθέτηση των χεριών απαιτείται
ένα χέρι στην κύρια λαβή (l), όπως δείχνει η
εικόνα.
88
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Ενεργοποίηση και
απενεργοποίηση (εικ. 1)
Ρυθμίστε την ταχύτητα λείανσης χρησιμοποιώντας
τον επιλογέα ηλεκτρονικής ρύθμισης της ταχύτητας
(b).
Για να ενεργοποιήσετε το εργαλείο, θέστε το
διακόπτη ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης στη
θέση I.
Για να απενεργοποιήσετε το εργαλείο, θέστε το
διακόπτη ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης στη
θέση O.
Λείανση (εικ. 1)
Ξεκινήστε με το πιο αδρό μέγεθος κόκκων
γυαλόχαρτου.
Επειδή το εργαλείο παράγει μικρά σημάδια
απόξεσης προς όλες τις κατευθύνσεις, δεν είναι
αναγκαίο να λειαίνετε σύμφωνα με τα νερά του
ξύλου.
Ελέγχετε την εργασία σας σε μικρά διαστήματα.
Πάντα απενεργοποιείτε το εργαλείο όταν έχει
ολοκληρωθεί η εργασία και πριν το αποσυνδέσετε
από το ρεύμα.
Άδειασμα της σακούλας
σκόνης (εικ. 3)
Για αποτελεσματική εξαγωγή της σκόνης αδειάζετε
τη σακούλα σκόνης όταν έχει γεμίσει περίπου κατά
το ένα τρίτο.
1. Για να αδειάσετε τη σακούλα σκόνης, τραβήξτε
την μαζί με τον προσαρμογέα.
2. Αφαιρέστε τη σακούλα σκόνης (g) από
τον προσαρμογέα (f) περιστρέφοντάς την
αριστερόστροφα και τραβώντας για να βγει.
3. Αδειάστε το περιεχόμενο της σακούλας
σε δοχείο απορριμμάτων. Αν χρειάζεται,
χρησιμοποιήστε διάταξη αναρρόφησης για να
καθαρίσετε τη σακούλα σκόνης, εφαρμόζοντας
την αναρρόφηση στην εσωτερική επιφάνεια.
4. Επανατοποθετήστε τον προσαρμογέα
εξαγωγής σκόνης.
λειτουργία εξαρτάται από τη σωστή φροντίδα του
εργαλείου και τον τακτικό καθαρισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, απενεργοποιείτε
το σύστημα και αποσυνδέετε το
μηχάνημα από την τροφοδοσία
πριν από την τοποθέτηση ή
αφαίρεση παρελκόμενων, πριν τη
ρύθμιση ή την αλλαγή εξαρτημάτων
και κατά την πραγματοποίηση
επισκευών. Βεβαιωθείτε ότι ο
διακόπτης ενεργοποίησης βρίσκεται
στη θέση OFF (Απενεργοποίηση). Η
τυχαία εκκίνηση μπορεί να προκαλέσει
τραυματισμό.
Αντικατάσταση του πέλματος
λείανσης και του δίσκου
περιορισμού ταχύτητας (εικ. 4)
Τόσο το πέλμα λείανσης (d) όσο και ο δίσκος
περιορισμού ταχύτητας (j) είναι αναλώσιμα
εξαρτήματα.
Το πέλμα λείανσης χρειάζεται αντικατάσταση όταν
γίνουν εμφανή τα σημάδια φθοράς. Ο δίσκος
περιορισμού ταχύτητας χρειάζεται αντικατάσταση
όταν η ταχύτητα του πέλματος λείανσης αυξάνεται
δραματικά όταν ανυψώνετε το τριβείο από το
τεμάχιο εργασίας.
1. Αποσυνδέστε το εργαλείο από την πρίζα.
2. Ξεβιδώστε τις βίδες (k) και αφαιρέστε το
πέλμα.
3. Αντικαταστήστε το πέλμα λείανσης (d) και/ή
το δίσκο περιορισμού ταχύτητας (j) και σφίξτε
τις βίδες (k), αφού βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος
περιορισμού ταχύτητας έχει ευθυγραμμιστεί
σωστά.
Λίπανση
Το ηλεκτρικό σας εργαλείο δεν απαιτεί επιπλέον
λίπανση.
5. Επανατοποθετήστε τη σακούλα σκόνης.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Το ηλεκτρικό εργαλείο της DEWALT σχεδιάστηκε
για να λειτουργεί επί μεγάλο χρονικό διάστημα με
ελάχιστη συντήρηση. Η συνεχής ικανοποιητική
Καθαρισμός
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μετά τη χρήση του εργαλείου σε
εφαρμογές λείανσης μετάλλου χωρίς σάκο σκόνης,
καθαρίστε το εργαλείο με αέρα χαμηλής πίεσης.
89
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για την αφαίρεση
ρύπων και σκόνης, χρησιμοποιήστε
ξηρό αέρα κάθε φορά που
διαπιστώνετε συγκέντρωση σκόνης
εντός και γύρω από τις θυρίδες
αερισμού. Όταν εκτελείτε αυτή τη
διαδικασία, να φοράτε εγκεκριμένο
προστατευτικό για τα μάτια και
εγκεκριμένη μάσκα για τη σκόνη.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε
ποτέ διαλύτες ή άλλες ισχυρές χημικές
ουσίες για τον καθαρισμό των μη
μεταλλικών τμημάτων του εργαλείου.
Αυτές οι χημικές ουσίες μπορούν
να υποβαθμίσουν την ποιότητα των
υλικών που χρησιμοποιούνται σε αυτά
τα τμήματα. Χρησιμοποιείτε ένα πανί
που έχει εμποτιστεί μόνο σε νερό και
ήπιο σαπούνι. Μην επιτρέψετε ποτέ
την εισροή τυχόν υγρών στο εσωτερικό
του εργαλείου. Μη βυθίσετε ποτέ
οποιοδήποτε τμήμα του εργαλείου σε
υγρό.
Προαιρετικά παρελκόμενα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Επειδή με το
προϊόν αυτό δεν έχουν δοκιμαστεί
άλλα παρελκόμενα εκτός από αυτά
που διατίθενται από την DEWALT, η
χρήση τυχόν τέτοιων παρελκόμενων
με το εργαλείο αυτό μπορεί να είναι
επικίνδυνη. Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο τραυματισμού, πρέπει να
χρησιμοποιείτε μόνο παρελκόμενα που
συνιστώνται από την DEWALT.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα
κατάλληλα παρελκόμενα, συμβουλευτείτε τον
αντιπρόσωπο με τον οποίο συνεργάζεστε.
Για την προστασία του
περιβάλλοντος
Ξεχωριστή συλλογή. Αυτό το προϊόν δεν
πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα
συνήθη οικιακά απορρίμματα.
Εάν διαπιστώσετε κάποια μέρα ότι το προϊόν σας
της DEWALT χρειάζεται αντικατάσταση, ή εάν δεν
το χρειάζεστε πια, μην το απορρίψετε μαζί με τα
οικιακά απορρίμματα. Τοποθετήστε αυτό το προϊόν
σε ειδικό κάδο για ξεχωριστή συλλογή.
90
Η ξεχωριστή συλλογή
χρησιμοποιημένων προϊόντων
και συσκευασιών επιτρέπει την
ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση
των υλικών. Η επαναχρησιμοποίηση
των ανακυκλωμένων υλικών βοηθά
στην αποφυγή της μόλυνσης του
περιβάλλοντος και ελαττώνει
τη ζήτηση πρώτων υλών.
Οι τοπικοί κανονισμοί μπορεί να προβλέπουν
την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών προϊόντων
από τα νοικοκυριά σε δημοτικά κέντρα συλλογής
απορριμμάτων ή από τον αντιπρόσωπο όταν
αγοράζετε ένα νέο προϊόν.
Η DEWALT διαθέτει εγκατάσταση για τη συλλογή
και ανακύκλωση των προϊόντων DEWALT όταν
φτάσουν στο τέλος του ωφέλιμου χρόνου ζωής
τους. Για να εκμεταλλευτείτε αυτή την υπηρεσία,
παρακαλούμε επιστρέψτε το προϊόν σας σε
οποιονδήποτε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο
σέρβις, ο οποίος θα το συλλέξει εκ μέρους μας.
Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση του
πλησιέστερου εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου
σέρβις μέσω επικοινωνίας με το τοπικό γραφείο
της DEWALT, στη διεύθυνση που αναφέρεται στο
παρόν εγχειρίδιο. Εναλλακτικά, μια λίστα με τους
εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους σέρβις της
DEWALT καθώς και πλήρη στοιχεία και πρόσωπα
επικοινωνίας με την υπηρεσία εξυπηρέτησης
μετά την πώληση που διαθέτουμε, υπάρχουν στο
διαδίκτυο στη διεύθυνση: www.2helpU.com.
91
92
93
Belgique et
Luxembourg België
en Luxemburg
DEWALT - Belgium BVBA
Egide Walschaertsstraat 16
2800 Mechelen
Tel: NL
Tel: FR
Fax:
Danmark
DEWALT
Roskildevej 22
2620 Albertslund
Tel: 70 20 15 10
Fax: 70 22 49 10
www.dewalt.dk
kundeservice.dk@sbdinc.com
Deutschland
DEWALT
Richard Klinger Str. 11
65510 Idstein
Tel: 06126-21-1
Fax: 06126-21-2770
www.dewalt.de
infodwge@sbdinc.com
Ελλάς
Τηλ: 00302108981616
DEWALT (Ελλάς) Α.Ε.
EΔΡΑ-ΓΡΑΦΕΙΑ : Στράβωνος 7
Φαξ: 00302108983570
& Λ. Βουλιαγμένης, Γλυφάδα 166 74, Αθήνα
SERVICE : Ημερος Τόπος 2 (Χάνι Αδάμ) –
193 00 Ασπρόπυργος
www.dewalt.gr
Greece.Service@sbdinc.com
España
DEWALT Ibérica, S.C.A.
Parc de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel: 934 797 400
Fax: 934 797 419
www.dewalt.es
respuesta.postventa@sbdinc.com
France
DEWALT
5, allée des Hêtres
BP 30084, 69579 Limonest Cedex
Tel: 04 72 20 39 20
Fax: 04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
scufr@sbdinc.com
Schweiz
Suisse
Svizzera
DEWALT
In der Luberzen 42
8902 Urdorf
Tel: 044 - 755 60 70
Fax: 044 - 730 70 67
www.dewalt.ch
service@rofoag.ch
Ireland
DEWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel: 00353-2781800
Fax: 00353-2781811
www.dewalt.ie
Italia
DEWALT
via Energypark
20871 Vimercate (MB), IT
Tel:
800-014353
39 039 9590200
Fax: 39 039 9590313
www.dewalt.it
Nederlands
Tel: 31 164 283 063
DEWALT Netherlands BV
Holtum Noordweg 35
Fax: 31 164 283 200
6121 RE BORN, Postbus 83, 6120 AB BORN
www.dewalt.nl
Norge
DEWALT
Postboks 4613, Nydalen
0405 Oslo
Tel: 45 25 13 00
Fax: 45 25 08 00
www.dewalt.no
kundeservice.no@sbdinc.com
Österreich
DEWALT
Werkzeug Vertriebsges m.b.H
Oberlaaerstrasse 248, A-1230 Wien
Tel: 01 - 66116 - 0
Fax: 01 - 66116 - 614
www.dewalt.at
service.austria@sbdinc.com
Portugal
DEWALT Limited, SARL
Tel: 214 66 75 00
Centro de Escritórios de Sintra Avenida
Fax: 214 66 75 80
Almirante Gago Coutinho, 132/134, Edifício 14
2710-418 Sintra
www.dewalt.pt
resposta.posvenda@sbdinc.com
Suomi
DEWALT
PL 47
00521 Helsinki
Puh: 010 400 4333
Faksi: 0800 411 340
www.dewalt.fi
asiakaspalvelu.fi@sbdinc.com
Sverige
DEWALT
Box 94
431 22 Mölndal
Tel: 031 68 61 60
Fax: 031 68 60 08
www.dewalt.se
kundservice.se@sbdinc.com
Türkiye
KALE Hırdavat ve Makina A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No:15
Edirnekapı / Eyüp / İSTANBUL 34050
TÜRKİYE
Tel: 0212 533 52 55
Faks: 0212 533 10 05
www.dewalt.com.tr
United
Kingdom
DEWALT, 210 Bath Road;
Slough, Berks SL1 3YD
Tel: 01753-567055
Fax: 01753-572112
www.dewalt.co.uk
emeaservice@sbdinc.com
Australia
DEWALT
82 Taryn Drive, Epping
VIC 3076 Australia
Tel: Aust 1800 338 002
Tel: NZ 0800 339 258
www.dewalt.com.au
www.dewalt.co.nz
Middle East Africa
DEWALT
P.O. Box - 17164,
Jebel Ali Free Zone (South), Dubai, UAE
Tel: 971 4 812 7400
Fax: 971 4 2822765
www.dewalt.ae
Service.MEA@sbdinc.com
N433501
32 15 47 37 63
32 15 47 37 64
32 15 47 37 99
www.dewalt.be
enduser.BE@SBDinc.com
03/15
Download PDF

advertising