D26441 | DeWalt D26441 PALM GRIP SANDER instruction manual

555777-10 CZ
D26441
2
3
4
PĚSTNÍ VIBRAČNÍ BRUSKA
D26441
Blahopřejeme Vám!
Popis (obr. A)
Zvolili jste si nářadí společnosti DEWALT. Roky
zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace
vytvořily ze společnosti D E WALT jednoho
z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele
profesionálního elektrického nářadí.
Vaše pěstní vibrační bruska D26453 je určena
k broušení dřeva, kovu a plastů v profesionálních
podmínkách.
1 Hlavní vypínač
2 Výstupní otvor pro odvod prachu
3 Brusná podložka
4 Páčka pro upínání listu brusného papíru
Technické údaje
Napětí
Příkon
Velikost podložky
Otáčky
Rozkmit
Hmotnost
V
W
mm
min-1
mm
kg
D26441
230
230
108 x 115
14 000
1,4
1,4
Elektrická bezpečnost
Elektromotor byl zkonstruován pouze pro
jedno napětí. Vždy zkontrolujte, zda napětí
zdroje odpovídá velikosti napětí uvedené na
výkonovém štítku přístroje.
Vaše nářadí D E WALT je chráněno
dvojitou izolací v souladu s normou
EN 60745; proto není nutné použití
zemnícího vodiče.
Pojistky:
230V nářadí 10 A v napájecí síti
V tomto návodu jsou použity následující
symboly:
Použití prodlužovacího kabelu
Je-li použití prodlužovacího kabelu nutné,
použijte pouze schválený typ kabelu, který je
vhodný pro příkon tohoto nářadí (viz technické
údaje). Minimální průřez vodiče je 1,5 mm2.
V případě použití navinovacího kabelu, odviňte
vždy celou délku kabelu.
Upozorňuje na riziko osobního poranění,
zkrácení životnosti nářadí nebo jeho
poškození v případě nedodržení
pokynů uvedených v tomto návodu.
Upozorňuje na riziko úrazu způsobeného
elektrickým proudem.
Montáž a seřízení
Dříve než zahájíte montáž nebo
seřizování, vždy odpojte nářadí od
sítě.
Nebezpečí vzniku požáru.
Riziko exploze.
Nasazení brusných listů (obr. B1 a B4)
Obsah balení
Nasazení běžných brusných listů (obr. B1
- B3)
• Změkčete list brusného papíru třením
jeho nebrusné strany o hranu pracovního
stolu.
• Uvolněte obě upínací páčky listu brusného
papíru (4).
• Jednou rukou uchopte brusnou podložku
(3) a srovnejte otvory pro odsávání prachu
(5).
• Vsuňte list brusného papíru pod svorku listu
brusného papíru (4).
• Zajistěte odpovídající páčku listu brusného
papíru (4).
Balení obsahuje:
1 Pěstní vibrační brusku
1 Vak na jímání prachu
1 Adapter odsávání nečistot
1 Listy brusného papíru
1 Návod k použití
1 Výkresovou dokumentaci
•
•
Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo
příslušenství.
Před zahájením pracovních operací
věnujte dostatek času pečlivému pročtení
a pochopení tohoto návodu.
5
•
Natáhněte řádně brusný papír přes brusnou
podložku (3) a zopakujte tento postup
i u druhé svorky.
Zapnutí a vypnutí (obr. A)
•
•
Nasazení rychloupínacích brusných listů
(obr. B4)
• Postavte nářadí na stůl, brusnou podložkou
(3) otočenou směrem nahoru.
• Položte list rychloupínacího brusného
papíru přímo na brusnou podložku.
• Jednou rukou uchopte brusnou podložku
(3) a srovnejte otvory pro odsávání prachu
(5).
• Přitiskněte list brusného papíru pevně
na brusnou podložku.
Broušení (obr. A)
•
•
•
•
Odsávání prachu (obr. C)
Chcete-li zajistit účinné odsávání prachu,
vyměňujte prachový sáček v okamžiku. je-li
zaplněn do jedné třetiny.
• Prachový sáček při vyprázdnění vytáhněte
společně s adapterem pro odsávání
prachu.
• Prachový sáček (7) sejměte z adapteru (6)
otáčením proti směru chodu hodinových
ručiček a vytažením.
• Obsah prachového sáčku vyprázdněte
do odpadkového koše. Pokud je potřeba,
použijte k vyčištění prachového sáčku
vysavač a vnitřní plochy vysajte.
• Adapter pro odsávání prachu nasaďte
zpět.
• Prachový sáček nasaďte zpět.
Při broušení kovů nepoužívejte vak
nebo odsávání bez vhodné ochrany
před vznikajícími jiskrami.
Nářadí je dodáváno s redukcí pro připojení
prachového sáčku nebo vysavače.
• K výstupnímu otvoru pro odvod prachu (2)
připevněte podle obrázku adapter odsávání
prachu (6).
• Prachový sáček (7) připojte tak, že zarovnáte
výřezy (8) s výstupky (9) a sáček nasadíte
na adapter (6).
• Otočte sestavou po směru pohybu
hodinových ručiček tak, aby došlo
k řádnému zajištění.
• Popřípadě připojte k nářadí pomocí redukce
(6) vysavač.
Další podrobnosti týkající se příslušenství
získáte u svého značkového prodejce.
Údržba
Va š e e l e k t r i c k é n á ř a d í D E WA LT b y l o
zkonstruováno tak, aby pracovalo co nejdéle
s minimálními nároky na údržbu. Řádná péče
o nářadí a jeho pravidelné čištění vám zajistí
jeho bezproblémový chod.
Pokyny pro obsluhu
•
•
•
Zahajte práci s brusným papírem s největší
velikostí brusného zrna.
Protože bruska vytváří malé škrábance
ve všech směrech, není nutné broušení
po směru kresby.
Kontrolujte práci v krátkých intervalech.
Po ukončení práce a před odpojením
napájecího kabelu nářadí vždy vypněte.
Vyprázdnění prachového sáčku (obr. C)
Protože při broušení dřeva vzniká prach,
vždy mějte nainstalován prachový sáček
odpovídající příslušným nařízením
týkajících se emisí prachových částic.
•
Chcete-li přístroj zapnout, posuňte hlavní
spínač do polohy I.
Chcete-li přístroj vypnout, posuňte hlavní
spínač do polohy O.
Vždy dodržujte bezpečnostní
předpisy a příslušná nařízení.
Zajistěte, aby byl každý materiál, který
chcete brousit, řádně připevněn.
Vyvíjejte na obrobek pouze lehký tlak.
Nadměrný tlak nezlepšuje účinnost
broušení, ale jeho výsledkem je pouze větší
zatížení nářadí a rychlejší opotřebování
brusného papíru.
Vyvarujte se přetěžování nářadí.
Mazání
Vaše elektrické nářadí nevyžaduje žádné další
mazání.
Neprovádějte broušení hořčíku!
6
ES Prohlášení o shodě
Čištění
D26441
DEWALT prohlašuje, že tato výkonná nářadí
odpovídají směrnicím: 98/37/EC, 89/336/
EEC, 73/23/EEC, 86/188/EEC, EN 60745-1,
EN 60745-2-4, EN 55014-2, EN 55014-1,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Udržujte čisté ventilační drážky a plastový kryt
pravidelně čistěte měkkou tkaninou.
• Po použití brusky při broušení kovů bez
vaku na jímání prachu očistěte toto nářadí
proudem stlačeného vzduchu.
Ochrana životního prostředí
V případě zájmu o podrobnější informace
prosím kontaktujte společnost DEWALT na níže
uvedené adrese nebo na adrese uvedené
na konci tohoto návodu.
Třídění odpadu. Tento výrobek
nesmí být likvidován spolu s běžným
komunálním odpadem.
Až nebudete váš výrobek D E WALT dále
potřebovat nebo uplyne doba jeho životnosti,
nelikvidujte jej spolu s domovním odpadem.
Zařízení zlikvidujte podle platných pokynů
o třídění a recyklaci odpadů.
LpA (akustický tlak)
LWA (akustický výkon)
Vibrace RMS přenášené na obsluhu
KpA (odchylka akustického tlaku)
KWA (odchylka akustického výkonu)
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí
před znečistěním a snižuje spotřebu
surovin.
79 dB(A)
90 dB(A)
9,3 m/s2
3 dB(A)
3 dB(A)
Technický a vývojový ředitel
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510, Idstein, Německo
Při zakoupení nových výrobků Vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Společnost D E WALT poskytuje možnost
sběru a recyklace použitých výrobků DEWALT
po ukončení jejich provozní životnosti. Chcete-li
získat výhody této služby, odevzdejte prosím
vaše nářadí jakémukoliv autorizovanému
servisu Black & Decker, který nářadí odebere
a zajistí jeho recyklaci.
Adresu vašeho nejbližšího autorizovaného
střediska DEWALT naleznete na zadní straně
tohoto návodu. Seznam servisních středisek
D E WALT a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com
7
Všeobecné bezpečnostní pokyny
e
Varování! Přečtěte si veškeré pokyny.
Nedodržení níže uvedených pokynů může mít
za následek úraz elektrickým proudem, vznik
požáru anebo vážné poranění. Označení
“výkonné nářadí“ ve všech níže uvedených
upozorněních odkazuje na vaše nářadí
napájené ze sítě (obsahuje napájecí přívodní
šňůru) nebo nářadí napájené bateriemi (bez
napájecího kabelu).
NÁVOD USCHOVEJTE.
Pokud s nářadím pracujete ve venkovním
prostředí, používejte prodlužovací kabel
určený do venkovního prostředí. Použití
kabelu pro venkovní použití snižuje riziko
úrazu elektrickým proudem.
3
a
Bezpečnost osob
Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co
provádíte a při práci s nářadím pracujte
s rozvahou. S nářadím nepracujte pokud
jste unavení nebo pokud jste pod vlivem
omamných látek, alkoholu nebo léků.
Chvilková nepozornost při práci s tímto
nářadím může přivodit vážné zranění.
Používejte bezpečnostní výbavu. Vždy
používejte ochranu zraku.Ochranné
prostředky, jako respirátor, neklouzavá
pracovní obuv, pokrývka hlavy a chrániče
sluchu snižují riziko poranění osob.
Zabraňte náhodnému spuštění. Předtím,
než nářadí připojíte do elektrické zásuvky
zabezpečte, aby byl hlavní vypínač
ve vypnuté poloze. Přenášení nářadí
s prstem na spínači nebo jeho připojování,
pokud je hlavní spínač v poloze zapnuto,
může vést k poranění osob.
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte,
zda nejsou v jeho blízkosti klíče nebo
seřizovací přípravky. Klíče nebo seřizovací
přípravky zapomenuté na pohyblivých
částech nářadí mohou způsobit úraz.
Nepřetěžujte se. Při práci vždy udržujte
vhodný a pevný postoj. To umožňuje
lepší ovladatelnost nářadí v neočekávaných
situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv
nebo šperky. Dbejte na to, aby se Vaše
vlasy, oděv nebo rukavice nedostaly
do nebezpečné blízkosti pohyblivých
částí. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy
mohou být pohyblivými díly zachyceny.
Pokud je nářadí vybaveno zařízením
pro odsávání prachu, zkontrolujte,
zda je řádně nainstalováno a správně
užíváno. Použití těchto zařízení může snížit
nebezpečí týkající se prachu.
1
a
b
c
2
a
b
c
d
Pracovní prostor
Pracovní prostor udržujte v čistotě
a dobře osvětlený. Přeplněný a neosvětlený
pracovní prostor může vést ke způsobení
úrazu.
Nepracuje s elektrickým nářadím
v prostředí s výbušnou atmosférou, jako
jsou prostředí s hořlavými kapalinami,
plyny nebo s výbušným prachem. Nářadí
je zdrojem jiskření, které může zapálit prach
nebo výpary.
Při práci s nářadím zajistěte bezpečnou
vzdálenost dětí a ostatních osob.
Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly
nad nářadím.
b
c
d
Elektrická bezpečnost
Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí
odpovídat zásuvce. Nikdy jakýmkoliv
způsobem zástrčku neupravujte. U nářadí
chráněného zemněním nepoužívejte
jakékoliv redukce zástrček. Neupravované
zástrčky a odpovídající zásuvky snižují
riziko vzniku úrazu elektrickým proudem.
Vyvarujte se kontaktu s uzemněnými
povrchy jako jsou potrubí, radiátory,
sporáky nebo ledničky. Dojde-li k Vašemu
uzemnění, hrozí zvýšené riziko úrazu
elektrickým proudem.
Nevystavujte elektrické nářadí dešti
nebo vlhkému prostředí. Pokud do
nářadí vnikne voda, zvýší se riziko úrazu
elektrickým proudem.
S napájecím kabelem zacházejte opatrně.
Nikdy nepoužívejte napájecí kabel
k přenášení nářadí, jeho posouvání nebo
za něj netahejte při odpojování nářadí
od elektrické sítě. Napájecí kabel držte
z dosahu tepelných zdrojů, oleje, ostrých
hran nebo pohyblivých částí. Poškozený
nebo zapletený napájecí kabel zvyšuje
riziko vzniku úrazu elektrickým proudem.
e
f
g
4
a
b
8
Provoz a údržba elektrického nářadí
Nářadí nepřetěžujte. Používejte správný
typ nářadí pro vaši práci. Při použití
správného typu nářadí bude práce
provedena lépe a bezpečněji .
Pokud nelze hlavní vypínač nářadí
zapnout a vypnout, s nářadím nepracujte.
c
d
e
f
g
5
a
se nebo vstupující do pracovního
prostoru.
Jakékoliv nářadí s nefunkčním hlavním
vypínačem je nebezpečné a musí být
opraveno.
Před výměnou jakýchkoliv částí,
příslušenství či jiných připojených
součástí, před prováděním servisu
nebo pokud nářadí nepoužíváte, odpojte
jej od elektrické sítě. Tato preventivní
bezpečnostní opatření snižují riziko
náhodného spuštění nářadí.
Uložte elektrické nářadí mimo dosah
dětí a nedovolte ostatním osobám, které
toto nářadí neumí ovládat, aby s tímto
elektrickým nářadím pracovaly. Výkonné
nářadí je v rukou nekvalifikované obsluhy
nebezpečné.
Údržba elektrického nářadí. Zkontrolujte,
zda nářadí nemá vychýlené nebo
rozpojené pohyblivé části, zlomené
díly nebo jakoukoliv jinou závadu,
která může mít vliv na jeho správný
chod. Pokud je nářadí poškozeno,
nechejte jej opravit. Mnoho poruch vzniká
nedostatečnou údržbou nářadí.
Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Řádně udržované řezné nástroje s ostrými
řeznými břity jsou méně náchylné k zanášení
nečistotami a lépe se s nimi manipuluje.
Používejte elektrické nářadí,
příslušenství, nástroje atd. v souladu
s těmito pokyny a způsobem
doporučeným pro daný typ nářadí
s ohledem na pracovní podmínky a druh
vykonávané práce. Použití nářadí jiným
způsobem a k jiným než doporučeným
účelům může vést ke vzniku nebezpečných
situací.
•
Při broušení železných kovů používejte
tuto brusku na dobře větraných místech.
Nepracujte s touto bruskou v blízkosti
hořlavých kapalin, plynů nebo prachů. Jiskry
a žhavé částice vznikající při broušení a při
chodu elektrických motorů mohou způsobit
vznícení hořlavých materiálů.
Broušení nátěrů
Dodržujte platné předpisy týkající se broušení
nátěrů. Věnujte náležitou pozornost následujícím
bodům:
1
2
•
•
•
3
Servis
Opravy elektrického nářadí svěřte
kvalifikovanému technikovi, jež používá
shodné náhradní díly. Tím zajistíte
bezpečný provoz nářadí.
Další bezpečnostní pokyny týkající se
brusek
Při broušení některých druhů dřeva
(např. buk nebo dub) a kovů, které
mohou produkovat toxický prach buďte
velmi opatrní. Používejte masku proti
prachu určenou speciálně na ochranu
před toxickým prachem a podobnými
zplodinami a zajistěte, aby byly takto
chráněny všechny osoby nacházející
9
Je-li to možné, používejte pro odsávání
prachu vysavač.
Při broušení nátěrů z barev s přísadami
olova věnujte speciální pozornost
následujícímu:
Zamezte vstupu dětí a těhotných žen
do pracovního prostoru.
Všechny osoby vstupující do pracovního
prostoru by měly používat speciální masky
určené na ochranu před prachem a jinými
nebezpečnými látkami z barev, které
obsahují olověné přísady.
V pracovním prostoru nejezte, nepijte
a nekuřte.
Zajistěte bezpečnou likvidaci prachu
a ostatních nečistot vzniklých broušením.
Navíc poskytuje servis DEWALT na všechny
prováděné opravy a vyměněné náhradní díly
další servisní záruční dobu v trvání 6 měsíců.
Politika našich služeb zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl. Kdykoliv budete potřebovat
radu či pomoc, obraťte se s důvěrou na náš
nejbližší servis DEWALT, kde Vám vyškolený
personál poskytne naše služby na nejvyšší
úrovni.
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, hoblovací nože,
brusné kotouče, pilové listy, pilové kotouče,
brusný papír, apod.) ani na příslušenství
přístroje poškozené opotřebováním.
Záruka DEWALT
Záruční list je dokladem práv spotřebitele
– zákazníka ve smyslu § 620 Občanského
zákoníku a § 429 Obchodního zákoníku.
Patří k prodávanému výrobku odpovídajícího
katalogového a výrobního čísla jako jeho
příslušenství. Pří každé reklamaci je třeba tento
záruční list předložit prodávajícímu, případně
servisnímu středisku DEWALT pověřenému
vykonáváním záručních oprav. Ve vlastním
zájmu si ho proto spolu s originálem dokladu
o nákupu pečlivě uschovejte.
Blahopřejeme Vám k zakoupení tohoto vysoko
kvalitního výrobku DEWALT. Náš závazek ke
kvalitě v sobě samozřejmě zahrnuje také naše
služby zákazníkům. Proto poskytujeme záruční
dobu daleko přesahující minimální požadavky
vyplývající ze zákona.
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje
poskytnout Vám 30 dní záruku výměny. Pokud
se objeví v průběhu 30 dní od zakoupení nářadí
jakýkoliv nedostatek podléhající záruce, bude
Vám u Vašeho obchodního nářadí vyměněno
za nové. Díky 1 roční záruce jistoty máte
nárok po dobu 1 roku od zakoupení přístroje
na bezplatný servis v autorizovaném servisním
středisku D EWALT. Zárukou kvality firma
D EWALT garantuje po dobu trvání záruční
doby (24 měsíců při nákupu pro přímou
osobní spotřebu, 12 měsíců při nákupu pro
podnikatelskou činnost) bezplatné odstranění
jakékoliv materiálové nebo výrobní závady za
následujících podmínek:
• Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem DEWALT a s dokladem
o nákupu), do jednoho z pověřených
servisních středisek DEWALT, které jsou
autorizované k provádění záručních
oprav.
• Přístroj byl používán pouze s originálním
příslušenstvím nebo přídavnými zařízeními
a příslušenstvím BBW či Piranha, které
je vysloveně doporučené jako vhodné
k použití spolu s přístrojem DEWALT.
• Přístroj byl používán a udržován v souladu
s návodem k obsluze.
• Motor přístroje nebyl přetěžován a nejsou
viditelné žádné známky poškození vlivem
vnějších vlivů.
• Do přístroje nebylo zasahováno nepovolanou osobou. Osoby povolané tvoří personál
servisních středisek DEWALT, které jsou
autorizované k provádění záručních
oprav.
DEWALT nabízí rozsáhlou síť autorizovaných
servisních opraven a sběrných středisek.
Jejich seznam najdete na záručním listě. Další
informace týkající se servisu můžete získat
na níže uvedených telefonních číslech a na
internetové adrese www.2helpU.com.
Black & Decker
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
tel:
+420 244 402 450
fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
Právo na případné změny vyhrazeno.
02/2007
zst00046690 - 26-06-2007
10
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
11
D26441 - - - - A
PALM GRIP SANDER 1
©
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
IČO: ………………………...........................…..
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
02/07
Popis
poruchy
Download PDF

advertising