D274002 | DeWalt D274002 EXTENSION TABLE instruction manual

544666-34 SK
D27400
10
11
12
13
14
15
16
17
PÍLA NA STAVENISKO
D27400/D27400T
Blahoželáme Vám!
Obsah balenia
Zvolili ste si náradie spoločnosti DEWALT. Roky
skúseností, dôkladný vývoj výrobkov a inovácia
vytvorili zo spoločnosti D E WALT jedného
z najspoľahlivejších partnerov pre užívateľov
profesionálneho elektrického náradia.
Balenie obsahuje:
1 Stôl
1 Rám motora
1 Motorovú jednotku so spínačom
1 Ochranný kryt pílového kotúča
1 Odvádzač pilín
1 Pravítko
1 Posunovaciu tyč
1 Balenie ďalej obsahuje:
1 Horný kryt pílového kotúča
1 Upínaciu podperu pravítka
1 Konzolu pravítka
1 Podperu pravítka
1 Kryt rámu motora
1 Konzolu pre spínač
1 Zdvíhací hriadeľ
1 Pohyblivý ochranný kryt pílového
kotúča
1 Mierku šikmých rezov
2 Montážne tyče
1 Vodiaci čap
1 Zdvíhacia rukoväť
1 Zaisťovaciu skrutku pravítka
2 Zaisťovacie skrutky šikmých rezov
3 Príchytky kábla
2 Závesy
2 Skrutky so šesťhrannou hlavou M8 x 16
2 Skrutky so šesťhrannou hlavou M8 x 30
2 Skrutky so štvorhrannou hlavou M6 x 20
3 Samozaisťovacie matice M6
2 Samozaisťovacie matice M8
5 Maticu M6
2 Krídlové matice M6
5 S k r u t k y s h l a v o u s v n ú t o r n ý m
šesťhranom M6 x 16
1 S k r u t k y s h l a v o u s v n ú t o r n ý m
šesťhranom M6 x 25
2 Skrutky s hlavou s drážkou M5 x 60
(D27400T)
2 Maticu M5 (D27400T)
4 Skrutky s krížovou hlavou 4,2 x 16
(D27400)
2 Skrutky s krížovou hlavou 4,8 x 16
D27400
7 Skrutky s krížovou hlavou 3,5 x 9,5
D27400
2 Skrutky s krížovou hlavou M4x 8
2 Ploché podložky D5 (D27400T)
1 Plochú podložku D6
Technické údaje
D27400 D27400T
Napájacie napätie
V230400
Príkon
W2100 (2000)3000
Výkon
W 1600 (1500)2280
Priemer pílového kotúča mm 315
315
Priemer upínacieho
otvoru kotúča
mm 30
30
Hrúbka pílového kotúča mm 2,2
2,2
Max. otáčky pílového
kotúča
min-130003000
Kapacita rezania v polohe
90° (vľavo/vpravo)
mm 94
94
Max. uhol pokosového
rezu (vľavo a vpravo) 45°
45°
Max. uhol šikmého
rezu (vľavo) 45°
45°
Max. hĺbka šikmého rezu
v polohe 0°
mm9494
Max. hĺbka šikmého rezu
v polohe 45°
mm6666
Doba automatického
zastavenia pílového kotúča s < 10
< 10
Teplota okolitého
pracovného prostredia
°C5 – 405 - 40
Hmotnosť
kg 42 42
Poistky:
náradie 230 V16 A v napájacej sieti
náradie 400 V16 A, pre každú fázu
V tomto návode sú použité nasledovné
symboly:
Upozorňuje na riziko poranenia osôb,
skrátenia životnosti náradia alebo jeho
poškodenia v prípade nedodržania
pokynov uvedených v tomto návode.
Upozorňuje na riziko úrazu spôsobeného
elektrickým prúdom.
18
1
1
1
1
•
•
2 Ploché podložky D6-11
6 Ploché podložky D6,6-18
2 Ploché podložky D9-27
3 Ozubené podložky D6,4
2 Poistné krúžky D8
2 Poistné krúžky D12
Balenie ďalej obsahuje:
1 Vložku do stola
1 Upínaciu sadu pre štiepací klin
1 Štiepací klin
1 Pílový kotúč
1 Sadu upínacích podložiek pre pílový
kotúč
1 Dištančný krúžok
1 Kľúč
1 Maticu pílového kotúča
1 Zápustné skrutky s hlavou s drážkou
4,8 x 16
1 Skrutky so štvorhrannou hlavou
M10 x 30
1 Maticu M10
1 Tanierovú podložku D10
1 Kľúč na skrutky s hlavou s vnútorným
šesťhranom 5 mm
1 Kľúč na skrutky s hlavou s vnútorným
šesťhranom 8 mm
1 Nástrčný kľúč 10 mm
1 Nástrčný kľúč 13 mm
1 Kombinovaný kľúč
Krabica obsahuje:
4 Nohy
2 Krátke priečniky
2 Dlhé priečniky
2 Konzoly rámu motora
1 Upínaciu lištu pravítka
1 Vodiacu lištu pravítka
1 Vak obsahuje:
2 Upínacie skrutky vodiacej lišty
pravítka
5 Skrutky so štvorhrannou hlavou
M6 x 20
16 Skrutky so šesťhrannou hlavou
M6 x 12
3 Samozaisťovacie matice M6
8 Matice s krytom M6
16 Maticu M6
16 Ploché podložky D6
8 Tanierové podložky D6
5 Stláčacie pružiny D6
Návod na použitie
Výkresovú dokumentáciu
Pred zahájením pracovných operácií venujte
dostatok času starostlivému prečítaniu
a porozumeniu tomuto návodu.
Popis (obr. A)
Vaša píla D27400/D27400T je profesionálne
strojové zariadenie určené na rezanie dreva a
drevených produktov na staveniskách.
1 Hlavný vypínač Zap/vyp
2 Stôl
3 Vložka do stola
4 Vodiaca lišta pravítka
5 Horný kryt pílového kotúča
6 Štiepací klin
7 Pílový kotúč
8 Kombinované pravítko na pozdĺžne
a pokosové rezy
9 Noha stola
10 Montážny otvor na pripevnenie na
podlahu
11 Otočná rukoväť na zdvíhanie
12 Upínacia lišta pravítka
Elektrická bezpečnosť
Elektromotor bol skonštruovaný iba pre jedno
napätie. Vždy skontrolujte, či sieťové napätie
zodpovedá napätiu uvedenému na typovom
štítku náradia.
Použitie predlžovacieho kábla
Ak je použitie predlžovacieho kábla nutné,
použite iba schválený typ kábla, ktorý je vhodný
pre príkon tohto zariadenia (viď technické
údaje). Minimálny prierez vodiča je 1,5 mm2.
V prípade použitia navinovacieho kábla, odviňte
vždy celú dĺžku kábla.
Poklesy napätia
Rázové prúdy spôsobujú krátkodobé poklesy
napätia. Pri nepriaznivom priebehu napätia
môže byť ovplyvnená funkcia ostatných
zariadení.
Ak je hodnota systémového odporu napätia
nižšia než 0,25 W, nie je pravdepodobné, že
by dochádzalo k problémom.
Montáž
Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu náradia, jeho častí alebo
príslušenstva.
19
Pred prevádzaním montáže vždy
odpojte náradie od siete.
55 Matica M5 (D27400T)
56 Zápustná skrutka s hlavou s drážkou 4,8 x
16
Vybalenie
•
Vyberte z balenia všetky súčasti, krabice a
sáčky.
Potrebné a odporučené náradie
Identifikácia montážnych prvkov (obr. B)
Mimo náradia, ktoré je dodané spoločne s
touto pílou, budete potrebovať i nasledujúce
náradie:
- Plochý skrutkovač
- Krížový skrutkovač
- Pravítko
- Rysovací trojuholník
- Palička (alebo obyčajné kladivko a drevenný
kolík)
Odporúčame Vám, aby ste si vybalili a roztriedili
všetky montážne prvky.
15 Kombinovaný kľúč
16 Nástrčný kľúč 10 mm
17 Nástrčný kľúč 13 mm
18 Kľúč na skrutky s hlavou s vnútorným
šesťhranom 5 mm
19 Kľúč na skrutky s hlavou s vnútorným
šesťhranom 8 mm
20 Montážna tyč
21 Vodiaci čap
22 Poistný krúžok D12
23 Samozaisťovacia matica M6
24 Plochá podložka D6
25 Skrutka so šesťhrannou hlavou M8 x 30
26 Poistný krúžok D8
27 Skrutka s krížovou hlavou M4x 8
28 Zaisťovacia skrutka na šikmé rezy
29 Skrutka so štvorhrannou hlavou M6 x 20
30 Záves
31 Skrutka so šesťhrannou hlavou M8 x 16
32 Plochá podložka D9-27
33 Samozaisťovacia matica M8
34 Skrutka s krížovou hlavou 3,5 x 9,5
35 Skrutka s hlavou s vnútorným šesťhranom
M6 x 16
36 Ozubená podložka D6,4
37 Skrutka so šesťhrannou hlavou M6 x 12
38 Maticu M6
39 Skrutka s krížovou hlavou 4,8 x 16
40 Skrutka s krížovou hlavou 4,2 x 16
(D27400)
41 Príchytka kábla
42 Tanierová podložka D6
43 Krídlová matica M6
44 Skrutka so štvorhrannou hlavou M10 x 30
45 Tanierovú podložku D10
46 Maticu M10
47 Skrutka s hlavou s vnútorným šesťhranom
M6 x 25
48 Matice s krytom M6
49 Stláčacia pružina D6
50 Upínacia skrutka lišty pravítka
51 Zaisťovaciu skrutku pravítka
52 Plochá podložka D6,6-18
53 Skrutka s hlavou s drážkou M5 x 60
(D27400T)
54 Plochá podložka D5 (D27400T)
Vždy používajte správny typ a veľkosť
náradia.
Montáž motorovej jednotky do rámu (obr.
C1 - C5)
Požadované montážne prvky: 2 nástavce (20),
2 poistné krúžky (22) (obr. C1).
• Postavte motorovú jednotku na pracovný
stôl tak, aby jej hnací hriadeľ (61) smeroval
nahor.
• Pretiahnite montážnu konzolu štiepacieho
klinu (62) otvorem v ráme motora (63) (obr.
C2).
• Držte rám (63) v náklone ako na je nákrese,
aby ste umožnili priechod prvého pružného
výstupku (64) výrezom (65) (obr. C3).
• Otočte rám v smere pohybu hodinových
ručičiek, aby výrezom mohol prejsť i druhý
pružný výstupok.
• Nastavte rám opäť do rovnej polohy a
zarovnajte otvory na pružné uloženie
s otvormi v ráme motora (obr. C4).
• Pretiahnite montážnu tyč (20) otvormi
v ráme motora i otvormi pružných výstupkov
(66) tak, aby pravouhlá koncová časť
montážnej tyče (67) zapadla do príslušnej
drážky (68) (obr. C4).
• Zaistite montážne tyče (20) na svojich
miestach pomocou poistných krúžkov (22)
(obr. C5).
Montáž zdvíhacieho zariadenia pílového
kotúča (obr. D1 - D5)
Požadované montážne prvky: 1 otočný čap
(21), 1 samozaisťovacia matica (23), 1 plochá
podložka (24), 2 skrutky so šesťhrannou hlavou
(25), 2 poistné krúžky (26), 2 skrutky s krížovou
hlavou (27) (obr. D1).
• Otočte montážnu zostavu rámu motora do
polohy uvedenej na nákrese (obr. D2).
20
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Umiestnite zdvíhací hriadeľ (69) na rám
motora. Čapy (70) musia zapadnúť do
zodpovedajúcich otvorov (71).
Pripevnite zdvíhací hriadeľ pomocou
skrutiek (25).
Nasaďte na hriadeľ (69) otočnú rukoväť
(11) (obr. D3). Uistite sa, či je plochá časť
rukoväte otočená smerom k plochej časti
(72) na zvíhacieho hriadeľa.
Pripevnite rukoväť pomocou podložky (24)
a matice (23).
Otáčajte rukoväťou v smere pohybu
hodinových ručičiek, pokiaľ nebudú objímky
(73) zasunuté úplne dovnútra.
Zarovnajte otvory v dolnej časti nosných
popruhov(74) na každej strane objímok
(73) s vodiacim otvorom (75) na motorovej
jednotke (obr. D4). Uistite sa, či sa nosné
popruhy umiestnené na menšej objímke
nachádzajú na vnútornej strane spoja.
Podľa uvedeného nákresu pretiahnite
vodiaci čap vodiacim otvorom.
Zaistite nosné popruhy na svojich miestach
pomocou poistných krúžkov (26).
Pomocou skrutiek (27) pripevnite na rám
kryt motora (76) (obr. D5).
•
•
•
•
medzi výstupky (80), ktoré sa nachádzajú
na okrajových hranách každej strany rámu
motora.
Zarovnajte otvory v konzolách, v ráme
motora a v závesoch.
Do každého z týchto otvorov vložte skrutku
(31).
Na každú skrutku naskrutkujte maticu (33).
Pritiahnite maticu.
Montáž zaišťovacích skrutiek šikmých
rezov
• Zatiaľ čo držíte rám motora vo vertikálnej
polohe, vložte mezi konzoly (77) a okrajové
hrany na každej strane rámu motora
podložku (32) (obr. E5).
• Zarovnajte podložky so štvorcovými otvormi
(81).
• Do každého otvoru vložte skrutku so
štvorcovou hlavou (29).
• Na koniec týchto skrutiek nasaďte
zaisťovaciu skrutku šikmých rezov (28).
• Pritiahnite zaisťovacie skrutky.
Montáž dorazov šikmých rezov
• Vložte skrutku (35) s podložkou (52) do
drážky na ľavej strane zaisťovacej skrutky
(28) v prednej konzole (77A) (obr. E6).
• Vložte skrutku (35) s podložkou (52) do
drážok na oboch stranách zaisťovacej
skrutky (28) v zadnej konzole (77B).
• Na každú z týchto skrutiek vložte podložku
(52), ozubenú podložku (36) a maticu (38).
• Pritiahnite maticu rukou.
Montáž zostavy motora na stôl (obr. E1 - E6)
Požadované montážne prvky: 2 zaisťovacie
skrutky (28), 2 skrutky so štvorhrannou
hlavou (29), 2 závesy (30), 2 skrutky so
šesťhrannou hlavou (31), 2 ploché podložky
(32), 2 samozaisťovacie matice (33), 3 skrutky
s hlavou s vnútorným šesťhranom (35),
3 ozubené podložky (36), 3 matice (38),
8 tanierových podložiek (42), 8 matíc s krytom
(48), 6 plochých podložiek (52) (obr. E1).
Montáž štiepacieho klinu (obr. F1 - F3)
Požadované montážne prvky: 1 skrutka so
štvorcovou hlavou (44), 1 tanierová podložka
(45), 1 matica (46) (obr. F1).
• Umiestnite štiepací klin (6) pred podpornú
nosnú dosku (81) tak, aby bol drážkový
otvor nasadený na výstupky (obr. F2).
Dbajte na to, aby šípka (82) na nosnej
doske smerovala k hornej časti štiepacieho
klinu.
• Priložte upínaciu dosku (83) k štiepaciemu
klinu.
• Vložte do drážkového otvoru v montážnej
konzole (84) skrutku (44) (obr. F3).
• Umiestnite zostavu štiepacieho klinu
k montážnej konzole tak, aby boli hrany
okolo konzoly.
• Nasaďte na skrutku tanierovú podložku (45)
a maticu (46).
Montáž konzol rámu
• Podľa nákresu položte stôl píly na pracovný
stôl dolnou stranou otočenou smerom
nahor (obr. E2).
• Položte konzoly (77) na príslušné čapy
vybavené závitom (78).
• Nasaďte na každý závitový čap podložku
(42) a maticu (48).
• Pritiahnite maticu rukou.
Montáž závesov
• Umiestnite záves (30) do vodiaceho otvoru
(79) (obr. E3).
• Podľa nákresu zaistite montážnu zostavu
motora mezi konzolami (77) (obr. E4).
• Zatiaľ čo jednou rukou držíte rám s motorom
vo zvislej polohe, umiestnite závesy (30)
21
•
Montáž odvádzača prachu
• Umiestnite odvádzač prachu (95) na
ochranný kryt pílového kotúča tak, aby boli
zarovnané montážne otvory pre skrutky
(obr. H4).
• Pomocou skrutiek (34) pripevnite odvádzač
prachu k ochrannému krytu pílového kotúča
(93).
Uistite sa, či je dutá strana tanierovej
podložky nastavená smerom k upínacej
doske.
Pritiahnite maticu rukou.
Montáž upínacích podložiek pílového kotúča
(obr. G1 a G2)
•
•
•
•
•
•
•
Nasuňte na pohonný hriadeľ pílového
kotúča (86) dištančný krúžok (85) (obr.
G1).
Otočte pohonný hriadeľ pílového kotúča
(86) tak, aby bola drážka pre klin (87) hore
(obr. G2).
Vložte klin (88) do drážky na hriadeli.
Nasuňte na pohonný hriadeľ vnútornú
upínaciu podložku (89) (obr. G1). Dbajte
na to, aby klin zostal v správnej polohe.
Nasuňte na pohonný hriadeľ vonkajšiu
upínaciu podložku (90).
Naskrutkujte upínaciu maticu pílového
kotúča (91). Uistite sa, či je krúžok matice
pílového kotúča usadený na vonkajšej
upínacej podložke pílového kotúča.
Pritiahnite maticu rukou.
Montáž oporných nôh (obr. I1 - I3)
Požadované montážne prvky: 16 plochých
podložiek (24), 16 skrutiek so šesťhrannou
hlavou (37), 16 matíc (38) (obr. I1).
Montáž nôh
• Oprite prvú nohu (96) do jedného z rohov
horného stola píly (obr. I2).
• Zarovnajte otvory v nohe s otvormi v hrane
rohu horného stola píly.
• Do každého z týchto otvorov vložte skrutku
(37).
• Na každú skrutku nasaďte podložku (24) a
naskrutkujte maticu (38). Pritiahnite maticu
iba rukou.
• Opakujte tento postup i s ostatnými
nohami.
Montáž zostavy ochranného krytu pílového
kotúča (obr. H1 - H4)
Montáž priečnikov
• Pridržte krátky priečnik (97) medzi každým
párom nôh namontovaných na kratšej
strane stola (obr. I3).
• Zarovnajte otvory v nohách s otvormi
v priečnikoch.
• Do každého z týchto otvorov vložte skrutku
(37).
• Na každú skrutku nasaďte podložku (24) a
naskrutkujte maticu (38). Pritiahnite maticu
iba rukou.
• Zopakujte tento postup i s ďalšími priečnikmi
(98).
Požadované montážne prvky: 2 matice (23),
2 ploché podložky (24), 7 skrutiek s krížovou
hlavou (34), 2 skrutky s hlavou s vnútorným
šesťhranom (35) (obr. H1).
Montáž pohyblivého krytu
• Pridržte pohyblivý kryt (92) medzi konzolami
(77) (obr. H2).
• Vložte medzi konzoly a pohyblivý kryt
podložky (24).
• Zarovnajte otvory v konzolách, v podložkách
a v pohyblivom kryte.
• Do otvorov vložte skrutky (35).
• Na každú skrutku naskrutkujte maticu
(23).
• Pritiahnite maticu.
Montáž spínacej skrinky (obr. J1 - J5)
Požadované montážne prvky: D27400: 2 skrutky
s krížovou hlavou (39), 4 skrutky s krížovou
hlavou (40), 3 príchytky na kábel (41) (obr. J1).
D27400T: 2 skrutky s krížovou hlavou (39), 3
príchytky na kábel (41), 2 skrutky s hlavou s
drážkou (53), 2 ploché podložky (54), 2 matice
(55) (obr. J1).
• Pri montáži konzoly k spínacej skrinke
postupujte podľa nasledujúcich pokynov:
- D27400: Pripevnite konzolu (99)
k spínacej skrinke (100) pomocou
skrutiek (40) (obr. J2).
Montáž pevného krytu
• Zatiaľ čo držíte pohyblivý kryt (92) vo zvislej
polohe, umiestnite pevný kryt (93) na rám
motora tak, aby boli zarovnané otvory pre
skrutky (obr. H3). Hrana pohyblivého krytu
musí byť usadená za výstupky (94) na
pevnom kryte.
• Pomocou skrutiek (34) pripevnite pevný kryt
k rámu motora (63).
22
-
•
•
•
D27400T: Pretiahnite skrutky (53) cez
konzolou (99) a spínaciu skrinku (100)
podľa nákresu (obr. J3). Nasaďte na
skrutky podložky (54) a matice (55).
Pritiahnite matice.
Pomocou skrutiek (39) pripevnite spínaciu
skrinku (100) k hornému stolu píly (obr. J4).
Nasaďte príchytky (41) na kábel (101), ktorý
vedie zo spínacej skrinky k motoru (obr. J5).
Pripevnite príchytky k hrane horného stola
píly.
•
•
•
•
•
Uistite sa, či je kábel riadne vedený
pozdĺž vnútornej hrany horného stola
píly a či je k dispozícii dostatočná
dĺžka kábla i pri maximálnom náklone
montážnej zostavy rámu motora.
Montáž pílového kotúča (obr. A, M1 a M2)
Zuby nového pílového kotúča sú
veľmi ostré a môžu byť preto veľmi
nebezpečné.
Pri manipulácii s pílovým kotúčom
používajte držiak alebo rukavice.
Montáž vodiacich líšt (obr. K1 - K3)
Požadované montážne prvky: 3 matice (23), 5
skrutiek so štvorcovou hlavou (29), 5 stláčacích
pružín (49), 2 zaisťovacie skrutky (50) (obr. K1).
• Otočte stôl do normálnej polohy.
• Poriadne pritiahnite všetky montážne prvky,
ktoré pripevňujú vrchný stôl k nosným
nohám zostavy.
•
•
Montáž upínacej lišty
• Do každého otvoru vo vrchnom stole vložte
skrutku (29) (obr. K2).
• Na každú skrutku (29) nasuňte podľa
nákresu stláčaciu pružinu (49).
• Umiestnite lištu (12) na skrutky.
• Naskrutkujte na skrutky zaisťovaciu skrutku
(50).
•
•
Montáž vodiacej lišty
• Do každého otvoru vo vrchnom stole píly
vložte skrutku (29) (obr. K3).
• Na každú skrutku (29) nasuňte podľa
nákresu stláčaciu pružinu (49).
• Umiestnite lištu (4) na skrutky.
• Naskrutkujte na skrutky matice (23). Matice
ešte nepriťahujte.
• Podľa dole popísaného postupu preveďte
montáž pravítka a posuňte ho za vodiacu
lištu (4).
• Otáčaním jednotlivých matíc upravte
nastavenie lišty tak, aby sa pravítko
pohybovalo ľahko a bez odporu.
•
•
Pomocou zvdvíhacej rukoväte (11) (obr.
A) nastavte pohonný hriadeľ (86) pílového
kotúča do najvyššej možnej polohy (obr.
M1).
Vyberte maticu (91) a vonkajšiu upínaciu
podložku (90) (obr. M1).
Nasaďte pílový kotúč (7) na osadenie (107),
ktoré je na vnútornej upínacej podložke
(89). Uistite sa, či zuby na hornej časti
pílového kotúča smerujú dopredu (smerom
k obsluhe píly).
Podľa nákresu opäť namontujte vonkajšiu
upínaciu podložku (90) a maticu (91). Uistite
sa, či je krúžok matice pílového kotúča
usadený na vonkajšej upínacej podložke
pílového kotúča.
Maticu priťahujte proti smeru pohybu
hodinových ručičiek. Použite kľúč pre
skrutky s hlavou s vnútorným šesťhranom
a kombinovaný kľúč (obr. M2).
Nastavenie štiepacieho klinu (obr. N1 a N2)
•
•
Montáž pravítka (obr. L1 a L2)
•
Umiestnite konzolu pravítka (103) na
podperu pravítka (102).
Naskrutkujte na koncovú závitovú časť
čapov maticu (23) a zaisťovaciu skrutku
(51). Nepriťahujte maticu pevne, pretože
musí byť umožnený otočný pohyb konzoly
pravítka okolo závitovej časti.
Zasuňte upínaciu podperu pravítka (104)
do lišty pravítka (105) (obr. L2).
Umiestnite lištu pravítka na zdvihnutú hranu
konzoly pravítka.
Pripevnite lištu pravítka pomocou krídlových
matíc (106).
•
Uchopte podperu pravítka (102) a zasuňte
ju za upínaciu lištu (12) (obr. L1).
Pritiahnite upínacie skrutky (50).
23
Uvoľnite maticu o niekoľko otáčok (46).
Nastavte štiepací klin (6) tak, aby vzdialenosť
medzi štiepacím klinom a pílovým kotúčom
zodpovedala 3 až 8 mm a vzdialenosť
medzi najvyšším zubom a štiepacím klinom
bola asi 13 mm (obr. N2).
Pritiahnite maticu tak, aby nedošlo k pohybu
štiepacieho klinu.
Montáž vložky stola (obr. O)
•
•
Kontrola a nastavenia polohy pílového
kotúča vzhľadom k pravítku (obr. R)
Umiestnite vložku (3) do otvoru v hornej
časti stola.
Pripevnite vložku k stolu pomocou skrutky
(56).
•
•
•
Nikdy pílu nepoužívajte bez tejto vložky.
Ak je táto vložka opotrebovaná alebo
poškodená, ihneď ju vymeňte.
•
Montáž vrchného krytu pílového kotúča
(obr. P)
•
Pripevnite vrchný kryt (5) pílového kotúča
k štiepaciemu klinu pomocou skrutky (47)
a samozaisťovacej matice (23).
•
Nastavenie dorazu šikmých rezov (obr. S1
a S2)
Pripevnenie mierky šikmých rezov (obr. Q)
•
•
Podľa dole uvedených pokynov nastavte
pílový kotúč do kolmej polohy.
Prilepte mierku šikmých rezov (108) na
konzolu rámu (77) a dbajte na to, aby
bola značka 0° zarovnaná s hranou krytu
pílového kotúča (93).
•
•
•
Premiestnite pílu na miesto, kde chcete
rezať.
Pri premiestňovaní píly vždy požiadajte
o pomoc iné osoby. Manipulácia
s týmto zariadením je pre jednu osobu
príliš ťažká.
Ak to je možné, priskrutkujte stôl píly
k podlahe pomocou montážnych otvorov,
ktoré sú umiestnené na spodnej časti
každej z oporných nôh.
Pripojte zariadenie k napájacej sieti.
Nastavenie uhlového dorazu šikmých rezov
(obr. S2)
• Uvoľnite zaisťovacie skrutky (28).
• Pomocou pravouhlého trojuholníka
skontrolujte uhol medzi pílovým kotúčom
a vrchným stolom píly.
• Nastavte uhol šikmých rezov tak, aby bol
pílový kotúč presne v uhle 45° vzhľadom
k povrchu stola píly.
• Pritiahnite zaisťovacie skrutky.
• Nastavte dorazy šikmých rezov uvoľnením
matice (110) a umiestnením matice
k montážnej zostave rámu motora. Maticu
riadne pritiahnite.
Nastavenie
Pred prevádzaním nastavenia vždy
odpojte pílu od siete.
Nastavenie výšky pílového kotúča (obr. A)
•
Nastavte pílový kotúč do najvyššej možnej
polohy.
Nastavenie pravouhlých dorazov (obr. S1)
• Uvoľnite zaisťovacie skrutky (28).
• Pomocou pravouhlého trojuholníka
skontrolujte uhol medzi pílovým kotúčom
a vrchným stolom píly.
• Nastavte uhol šikmých rezov tak, aby bol
pílový kotúč presne v uhle 90° vzhľadom
k povrchu stola píly.
• Pritiahnite zaisťovacie skrutky.
• Nastavte dorazy šikmých rezov uvoľnením
matíc (109) a umiestnením matíc k
montážnej zostave rámu motora. Matice
riadne pritiahnite.
Umiestenie zariadenia do pracovnej
polohy
•
Nastavte pílový kotúč do najvyššej možnej
polohy.
Nastavte pravítko na pozdĺžne rezy.
Nastavením pravítka k pílovému kotúču
skontrolujte presnosť nastavenia.
Ak je nutné nové nastavenie, uvoľnite
matice (48) pripevňujúcej konzoly (77)
k stolu píly. Poklepávajte konzoly paličkou
tak dlho, pokiaľ nebude pílový kotúč
rovnobežný s pravítkom.
Matice pevne pritiahnite pomocou kľúča
(16).
Uchopte zdvíhaciu rukoväť (11) a nastavte
požadovanú výšku pílového kotúča.
- Otáčaním v smere pohybu hodinových
ručičiek sa táto výška bude
zväčšovať.
- O t á č a n í m p r o t i s m e r u p o h y b u
hodinových ručičiek sa táto výška bude
zmenšovať.
Nastavenie pravítka (obr. T1 - T3)
Nastavenie pravítka na pozdĺžne rezy
(obr. T1)
• Nasuňte zostavu pravítka za upínaciu lištu
(12).
24
•
•
•
•
•
•
Uvoľnite zaisťovaciu skrutku (51) a otáčajte
pravítkom, pokiaľ nebude rovnobežné
s pílovým kotúčom.
Pritiahnite zaisťovaciu skrutku.
Povoľte krídlové matice (106) a posuňte
lištu pravítka (105) tak, aby poskytlo
maximálnu dĺžku vodítka po celej dĺžke
stola píly.
Pritiahnite krídlové matice.
Umiestnite pravítko do požadovanej polohy
na stole píly pomocou mierky (111).
Pritiahnite zaisťovacie skrutky vodiacich líšt
(50).
•
•
•
•
Zapnutie a vypnutie (obr. U)
Nastavenie pravítka na priečne rezy (obr.
T2 a T3)
Konzola pravítka je vybavená zárezmi na
prednastavené polohy v pozíciách 0°, 15°, 30°
a 45° a môže byť nastavená do akéhokoľvek
uhla.
• Nasuňte zostavu pravítka za vodiacu lištu
(4) (obr. T2).
• Uvoľnite zaisťovaciu skrutku (51) a otáčajte
pravítkom, pokiaľ nebude v kolmej polohe
(90°) vzhľadom k pílovému kotúču.
• Pri prevádzaní pokosových rezov nastavte
požadovaný uhol (obr. T3).
• Pritiahnite zaisťovaciu skrutku.
• Uvoľnite krídlové matice (106).
• Nastavte lištu pravítka (105) do takej
vzdialenosti od pílového kotúča, aby sa
pílový kotúč nedostal do cesty pravítka.
• Pritiahnite krídlové matice.
Spínač (1) je vybavený vypínacou funkciou pri
nulovom napätí: ak dôjde z nejakého dôvodu
k prerušeniu napájania, musí byť spínač
úmyselne znovu zapnutý.
• Ak chcete pílu zapnúť, stisnite zelené
tlačidlo (112).
• Ak chcete pílu vypnúť, stisnite červené
tlačidlo (113).
Základné rezy
Pozdĺžne rezy (obr. A, S1, S2, T1 a V)
•
•
•
•
•
Pokyny na obsluhu
•
•
•
•
•
•
•
Nerežte deformované vypuklé alebo
prehnuté obrobky. Obrobok musí mať
minimálne jednu priamu a hladkú stranu,
ktorá môže byť opretá o pravítko na
pozdĺžne alebo pokosové rezy.
Dlhé obrobky vždy podoprite, aby nedošlo
ku spätnému rázu.
Nikdy z blízkosti pílového kotúča
neodstraňujte žiadne odrezky, ak je pílový
kotúč v pohybe.
Nikdy nepoužívajte túto pílu, ak nie je na
svojom mieste vrchný kryt pílového kotúča.
•
Vždy dodržujte bezpečnostné predpisy
a platné nariadenia.
•
Vždy nainštalujte zodpovedajúci
pílový kotúč. Nepoužívajte nadmerne
opotrebované pílové kotúče. Maximálne
otáčky píly nesmú prekročiť maximálne
povolené otáčky pílového kotúča.
Nepokúšajte sa rezať príliš malé kúsky.
Dbajte na to, aby pílový kotúč vždy rezal
volne. Nepreťažujte ho.
Pred zahájením rezania počkajte, pokiaľ
motor píly nedosiahne maximálne otáčky.
Uistite sa, či sú všetky zaisťovacie a
upínacie skrutky riadne utiahnuté.
Nikdy nepoužívajte Vašu pílu na rezanie od
ruky!
N i k d y n e p o u ž í v a j t e Va š u p í l u n a
drážkovanie!
•
•
Nastavte uhol šikmých rezov na hodnotu 0°.
Nastavte výšku pílového kotúča.
Nastavte pravítko na pozdĺžne rezy.
Položte obrobok plochou stranou na
pracovný stôl píly a oprite ho o pravítko.
Umiestnite obrobok do vzdialenosti asi
25 mm od pílového kotúča.
Nepribližujte ruky do blízkosti pílového
kotúča.
Zapnite pílu a počkajte, pokiaľ pílový kotúč
nedosiahne maximálne otáčky.
Pomaly posúvajte obrobok pod horný kryt
pílového kotúča a pritláčajte ho k pravítku.
Nechajte zuby pílového kotúča prevádzať
rezanie a nepretláčajte obrobok cez pílový
kotúč silou. Otáčky pílového kotúča by mali
byť konštantné.
Ak sa blížite k pílovému kotúču, nezabúdajte
použiť posunovaciu tyč (114).
Po ukončení rezu pílu vypnite, počkajte, až
sa pílový kotúč zastaví a vyberte obrobok
zo stola píly.
•
•
25
Nikdy netlačte alebo nedržte voľnú
alebo odrezanú časť obrobku.
Pri pozdĺžnom rezaní malých
obrobkov vždy používajte
posunovaciu tyč.
Šikmé rezy
•
•
•
•
Nastavte požadovaný uhol šikmého rezu.
Postupujte ako pri prevádzaní pozdĺžnych
rezov.
Priečne rezy (obr. A, S1, S2, T2 a W)
•
•
•
•
•
•
•
•
Nastavte uhol šikmých rezov na hodnotu 0°.
Nastavte výšku pílového kotúča.
Nastavte pravítko na priečne rezy.
Položte obrobok (115) plochou stranou na
pracovný stôl píly a oprite ho o pravítko
(105). Umiestnite obrobok do vzdialenosti
asi 25 mm od pílového kotúča.
Nepribližujte ruky do blízkosti pílového
kotúča.
Zapnite pílu a počkajte, pokiaľ pílový kotúč
nedosiahne maximálne otáčky.
Pritláčajte obrobok pevne k pravítku a
pomaly posúvajte obrobok spoločne so
zostavou pravítka tak, aby sa obrobok
dostal pod vrchný kryt pílového kotúča.
Nechajte zuby pílového kotúča prevádzať
rezanie a nepretláčajte obrobok cez pílový
kotúč silou. Otáčky pílového kotúča by mali
byť konštantné.
Po ukončení rezu pílu vypnite, počkajte, až
sa pílový kotúč zastaví a vyberte obrobok
zo stola píly.
Údržba
Vaše elektrické zariadenie DEWALT bolo
skonštruované tak, aby pracovalo čo najdlhšie s
minimálnymi nárokmi na údržbu. Predpokladom
jeho dlhodobej bezproblémovej funkcie je jeho
pravidelné čistenie a starostlivosť.
Čistenie
Udržujte čisté ventilačné drážky a plastový kryt
pravidelne čistite mäkkou tkaninou.
• Pravidelne čistite vrchný pracovný stôl.
• Pravidelne čistite pravítka.
• Pravidelne čistite systém na odsávanie
prachu.
Ochrana životného prostredia
Šikmé priečne rezy
•
•
Triedený odpad. Tento výrobok nesmie
byť likvidovaný spolu s bežným
komunálnym odpadom.
Keď nebudete váš výrobok D EWALT ďalej
potrebovať alebo uplynie lehota jeho životnosti,
nelikvidujte ho spolu s domovým odpadom.
Zaistite likvidáciu tohto výrobku v triedenom
odpade.
Nastavte požadovaný uhol šikmého rezu.
Postupujte ako pri prevádzaní priečnych
rezov.
Pokosové rezy (obr. T3)
•
•
Pri každom rezaní pripojte k týmto výstupom
vhodné odsávacie zariadenie.
Vždy keď je to možné, pripojte k píle
odsávacie zariadenie zodpovedajúce
príslušným predpisom, ktoré sa týkajú
emisií prachu.
Nastavte pravítko na požadovaný uhol rezu.
Postupujte ako pri prevádzaní priečnych
rezov.
Kombinované pokosové rezy
Tento rez je kombináciou šikmého a pokosového
rezu.
• Nastavte požadovaný uhol šikmého rezu.
• Nastavte pravítko na požadovaný uhol rezu.
• Postupujte ako pri prevádzaní pokosových
rezov.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné
použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu
surovín.
Miestne predpisy môžu upravovať spôsob
likvidácie domácich elektrických spotrebičov
v miestnych zberniach alebo v mieste nákupu
výrobku.
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení
ich technickej životnosti. Využite túto bezplatnú
službu a odovzdajte Váš nepoužívaný prístroj
ktorémukoľvek autorizovanému servisnému
stredisku.
Odsávanie prachu
Táto píla je na odsávanie prachu vybavená
na vrchnom kryte pílového kotúča výstupom
s priemerom 28 mm a na pevnom kryte
výstupom s priemerom 100 mm.
26
Všeobecné bezpečnostné pokyny
Adresu vášho najbližšieho autorizovaného
strediska DEWALT nájdete na zadnej strane
tohto návodu. Zoznam servisných stredísk
D E WALT a podrobnosti o popredajnom
servise nájdete taktiež na internetovej adrese:
www.2helpU.com
Pri používaní stacionárneho elektrického
náradia dodržujte vždy bezpečnostné
predpisy plané vo Vašej krajine, aby ste znížili
riziko vzniku požiaru, úrazu spôsobeného
elektrickým prúdom alebo riziko iného
poranenia. Pred použitím tohto výrobku si
riadne preštudujte celý návod.
Tento návod si uschovajte pre prípadné
ďalšie použitie.
Vyhlásenie o zhode
D27400/D27400T
Spoločnosť D E WALT prehlasuje, že tento
výrobok zodpovedá nasledujúcim normám:
98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC, EN
61029-1, EN 61029-2-4, EN 55014-2, EN
55014, EN 61000-3-2 a EN 61000-3-3.
Všeobecné
•
•
Ak chcete získať podrobnejšie informácie,
kontaktujte prosím spoločnosť DEWALT na dole
uvedenej adrese alebo na adrese uvedenej na
konci tohto návodu.
LpA (akustický tlak)
97 dB(A)*
LWA (akustický výkon)
106 dB(A)
* pôsobiaci v uchu obsluhy
•
Technický a vývojový riaditeľ
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Germany
•
TÜV Rheinland
Product and Safety GmbH (TRPS)
Am Grauen Stein 1
D-51105 Köln
Germany
•
•
27
Udržujte poriadok na pracovisku.
Neporiadok na pracovnom stole a preplnený
pracovný priestor môžu viesť k vzniku úrazu.
Berte ohľad na okolie pracovnej plochy.
Nevystavujte náradie dažďu. Nepracujte
s náradím v podmienkach s vysokou
vlhkosťou. Zaistite si kvalitné osvetlenie
pracovnej plochy (250 - 300 luxov).
Nepoužívajte náradie na miestach, kde
hrozí riziko vzniku požiaru alebo explózie,
napríklad v blízkosti horľavých alebo
výbušných kvapalín a plynov.
Držte deti mimo dosahu. Nedovoľte
deťom, ostatným osobám alebo zvieratám,
aby sa dostali do blízkosti náradia a aby sa
dotýkali náradia alebo napájacieho kábla.
Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľné
oblečenie alebo šperky, tieto môžu byť
zachytené pohybujúcimi sa časťami
náradia. Ak máte dlhé vlasy, používajte
vhodnú pokrývku hlavy. Ak pracujete vonku,
používajte pokiaľ možno gumené rukavice
a nekĺzavú obuv.
Prvky osobnej ochrany. Vždy používajte
ochranné okuliare. Ak sa pri práci s náradím
práši alebo pokiaľ odlietavajú drobné
čiastočky materiálu, používajte proti prachu
ochranný štít alebo respirátor. Ak sú tieto
čiastočky horúce, používajte tiež vhodnú
pracovnú zásteru. Používajte vždy vhodnú
ochranu sluchu. Vždy noste ochrannú
prilbu.
Ochrana proti úrazu elektrickým prúdom.
Nevystavujte telo kontaktu s uzemnenými
p o v r c h m i ( n a p r ík l a d s p o t r u b i a mi ,
radiátormi, sporákmi a chladničkami). Pri
práci v extrémnych podmienkach (napríklad
vysoká vlhkosť, tvorba kovových pilín pri
práci, atď.) môže byť elektrická bezpečnosť
zvýšená vložením izolačného transformátora
alebo ochranného ističa (FI).
•
•
•
•
•
•
•
•
Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj.
Zostaňte stále pozorní. Stále sledujte, čo
robíte. Premýšľajte. Pokiaľ ste unavení,
prácu prerušte.
Upnite si obrobok. Na pripevnenie
obrobku používajte svorky alebo zverák. Je
to bezpečnejšie a umožňuje to manipuláciu
s náradím oboma rukami.
Pripojenie zariadenia na odsávanie
prachu. Pokiaľ je zariadenie vybavené
adaptérom na pripojenie zariadení na
zachytávanie prachu, zaistite jeho správne
pripojenie a riadne fungovanie.
Odpratanie nastavovacích prípravkov a
kľúčov. Pred spustením náradia sa vždy
uistite, či nie sú v jeho blízkosti kľúče alebo
nastavovacie prípravky.
Predlžovacie káble. Pred použitím tieto
káble prehliadnite a pokiaľ sú poškodené,
tak ich vymeňte. Ak používate náradie
vonku, používajte iba predlžovací kábel
určený na vonkajšie použitie, ktorý je i takto
označený.
Používajte vhodné náradie. Použitie
tohto náradia je popísané v tomto návode.
Nepreťažujte malé náradia alebo prídavné
zariadenia pri práci, ktorá je určená
pre výkonnejšie náradie. Náradie bude
pracovať lepšie a bezpečnejšie, ak sa bude
používať vo výkonnostnom rozsahu, pre
ktorý bolo určené. Náradie nepreťažujte.
Varovanie! Použitie iného príslušenstva
alebo prídavného zariadenia a prevádzanie
iných pracovných operácií než je
odporučené v tomto návode môže zapríčiniť
poranenie obsluhy.
Kontrola poškodených častí. Pred
každým použitím starostlivo skontrolujte,
či nedošlo k poškodeniu náradia alebo
napájacieho kábla. Skontrolujte vychýlenie a
uloženie pohybujúcich sa častí, opotrebenie
jednotlivých častí, poškodenie ochranných
krytov a spínačov a ďalších prvkov, ktoré
môžu ovplyvniť správny chod náradia.
Zaistite, aby bol chod náradia celkom v
poriadku a aby náradie správne plnilo
funkciu, na ktorú je určené. Pokiaľ je
akákoľvek časť náradia chybná alebo
poškodená, náradie nepoužívajte. Pokiaľ
nejde hlavný vypínač náradia zapnúť a
vypnúť, s náradím nepracujte. Zničené
alebo iné poškodené diely nechajte vymeniť
v značkovom servise DEWALT. Nikdy sa
•
•
•
•
•
•
nepokúšajte prevádzať akékoľvek opravy
sami.
Vypínajte náradie. Ak chcete ponechať
náradie bez dozoru, vypnite ho a počkajte,
dokiaľ sa úplne nezastaví. Ak sa náradie
nepoužíva, pred výmenou častí náradia,
príslušenstva alebo doplnkov a pred
prevádzaním údržby vždy odpojte napájací
kábel.
Zabráňte neúmyselnému spusteniu.
Pred pripojením napájacieho kábla k sieti
sa uistite, či je náradie vypnuté.
Zamedzte poškodeniu napájacieho
kábla. Nešklbte a neťahajte za kábel pri
jeho vyťahovaní zo zásuvky. Kábel neklaďte
tak, aby prechádzal cez ostré hrany alebo
horúce a mastné povrchy.
Uskladnenie nepoužívaného náradia.
Ak nie je náradie používané, musí byť
uskladnené na suchom mieste a musí byť
tiež vhodne zabezpečené mimo dosahu
detí.
Prevádzajte údržbu starostlivo. Z dôvodu
bezpečnejšej a výkonnejšej prevádzky
udržujte náradie v čistom a bezchybnom
technickom stave. Pri údržbe a výmene
príslušenstva sa riaďte pokynmi. Udržujte
všetky ovládacie prvky a rukoväte čisté,
suché a neznečistené olejom alebo
mazivami.
Opravy. Toto náradie zodpovedá platným
bezpečnostným predpisom. Opravy
tohto náradia vždy zverujte mechanikom
značkového servisu D E WALT. Opravy
by mali byť prevádzané kvalifikovanými
servisnými mechanikmi s použitím
originálnych náhradných dielov; v ostatných
prípadoch môže dôjsť k nebezpečnému
ohrozeniu užívateľa.
Ďalšie bezpečnostné pokyny pre stolové pily
•
28
Pílové kotúče
Uistite sa, či sa pílový kotúč otáča správnym
smerom. Dbajte na to, aby bol kotúč stále
ostrý. Nepoužívajte pílové kotúče, ktoré
majú menší alebo väčší priemer než je
odporučené. Parametre pílového kotúča sú
uvedené v technických údajoch. Používajte
iba pílové kotúče, ktoré sú špecifikované v
tomto návode a zodpovedajú norme EN
847-1. Nepoužívajte žiadne adaptéry alebo
upínacie krúžky.
•
•
•
•
•
Kryty pílového kotúča
Nikdy nepracujte s pílou bez riadne
usadených ochranných krytov.
Údržba pílového kotúča a jeho upínacích
prírub
Uistite sa, či nie je pílový kotúč prasknutý
alebo inak poškodený a tiež skontrolujte,
či sú čisté kontaktné plochy jeho upínacích
prírub. Na pritiahnutie použite oba kľúče.
Štiepací klin
Uistite sa, či je štiepací klin nastavený
v správnej vzdialenosti od pílového kotúča
- 3 až 5 mm. Používajte iba originálne
štiepacie kliny.
Posunovacia tyč / prítlačný klátik
Používajte posunovaciu tyč alebo prítlačný
klátik pri každom použití a dbajte na to,
aby sa Vaše ruky pri rezaní nedostali
do vzdialenosti menšej než 150 mm od
pílového kotúča.
Materiál
Nepoužívajte pílu na rezanie iných
materiálov ako sú masívne drevo,
drevotriesky, drevovlániknité dosky a
preglejky. Tieto materiály môžu byť pokryté
plastami alebo vrstvami z ľahkých zliatin.
Ostatné riziká
Pri použití píl vznikajú nasledovné riziká:
- p o r a n e n i a s p ô s o b e n é k o n t a k t o m
s rotujúcimi dielmi
I napriek dodržiavaniu príslušných
bezpečnostných predp iso v a po uži ti u
bezpečnostných zariadení nemôžu byť isté
zbytkové riziká vylúčené.
Tieto riziká sú:
- Poškodenie sluchu.
- Riziko nehody spôsobené nekrytými dielmi
otáčajúceho sa pílového kotúča.
- Riziko poranenia pri výmene pílového
kotúča.
- Riziko pricviknutia prstov pri manipulácii
s ochrannými krytmi.
- Zdravotné riziká spôsobené vdychovaním
prachu zvíreného pri rezaní dreva, najmä
dubového, bukového a materiálu MDF.
29
Politika našich služieb zákazníkom
Naviac poskytuje servis DEWALT na všetky
vykonávané opravy a vymenené náhradné
diely ďalšiu servisnú záručnú dobu v trvaní
6 mesiacov.
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom
je náš najvyšší cieľ. Kedykoľvek budete
potrebovať radu či pomoc, obráťte sa s dôverou
na náš najbližší servis D EWALT, kde Vám
vyškolený personál poskytne naše služby na
najvyššej úrovni.
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, hobľovacie
nože, brúsne kotúče, pílové listy, pílové kotúče,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo
prístroja poškodené opotrebovaním.
Záruka DEWALT
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto vysoko
kvalitného výrobku D EWALT. Náš záväzok
ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme tiež
naše služby zákazníkom. Preto ponúkame
záručnú dobu ďaleko presahujúcu minimálne
požiadavky vyplývajúce zo zákona.
Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa
– zákazníka v zmysle § 620 Občianskeho
zákonníka a § 429 Obchodného zákonníka.
Patrí k predávanému výrobku zodpovedajúceho
katalógového a výrobného čísla ako jeho
príslušenstvo. Pri každej reklamácii je potrebné
tento záručný list predložiť predávajúcemu, príp.
servisnému stredisku DEWALT poverenému
vykonávaním záručných opráv. Vo vlastnom
záujme si ho preto spolu s originálom dokladu
o nákupe starostlivo uschovajte.
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 30 dní záruku výmeny. Ak sa objaví
v priebehu 30 dní od zakúpenia náradia
akýkoľvek nedostatok podliehajúci záruke, bude
Vám u Vášho obchodníka náradie vymenené
za nové. Vďaka 1 ročnej záruke istoty máte
nárok po dobu 1 roka od zakúpenia prístroja
na bezplatné prehliadky v autorizovanom
servise D E WALT. Zárukou kvality firma
DEWALT garantuje počas trvania záručnej doby
(24 mesiacov pri nákupe pre priamu osobnú
spotrebu, 12 mesiacov pri nákupe pre osobnú
a podnikateľskú činnosť) bezplatné odstránenie
akejkoľvek materiálovej alebo výrobnej chyby
za nasledovných podmienok:
• Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom DEWALT a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených
servisných stredísk D EWALT, ktoré sú
autorizované na vykonávanie záručných
opráv.
• Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými
zariadeniami a príslušenstvom BBW či
Piranha, ktoré je vyslovene odporúčané
ako vhodné na použitie spolu s prístrojom
DEWALT.
• Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
• Motor prístroja nebol preťažovaný a nie
sú badateľné žiadne známky poškodenia
vonkajšími vplyvmi.
• D o p r í s t r o j a n e b o l o z a s a h o v a n é
nepovolanou osobou. Osoby povolané
tvoria personál poverených servisných
stredísk DEWALT, ktoré sú autorizované
na vykonávanie záručných opráv.
DEWALT ponúka rozsiahlu sieť autorizovaných
servisných opravovní a zberných stredísk. Ich
zoznam nájdete na záručnom liste. Ďalšie
informácie týkajúce sa servisu môžete získať
na dole uvedených telefónnych číslach a na
internetovej adrese www.2helpU.com.
Black & Decker
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
+421 2 446 38 121, 3
Fax:
+421 2 446 38 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
02/2007
zst00046704 - 26-06-2007
30
Black & Decker
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: 00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Band servis
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
Band servis
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.: 00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
Black & Decker
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.: 00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
Band servis
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
31
D27400 - - - - B
Tisch STANDORTSÄGE 2
©
32
D27400 - - - - B
Motor STANDORTSÄGE 2
©
33
D27400 - - - - B
Aufstieg u fall STANDORTSÄGE 2
©
34
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
q 24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
q 12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
qPřímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
qObchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
IČO: ………………………...........................…..
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Pečiatka
Podpis
02/07
Číslo
Dátum nahlásenia Dátum opravy
dodávky
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Download PDF

advertising