GR389 | Black&Decker GR389 ROTARY MOWER instruction manual

www.blackanddecker.com
Bu ürün profesyonel
kullaným için
tasarlanmamýþtýr.
506555-81 TR - (03/05)
GR369
LM382
GR383
GR384
GR389
2
3
TÜRKIYE
Kullaným Amacý
•
Black & Decker çim biçme makineniz çim biçme
uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Hafif hizmet ve hobi
kullanýmý içindir.
•
Güvenlik talimatlarý
•
•
•
•
•
Uyarý! Þebeke elektriðiyle çalýþan aletleri
kullanýrken, yangýn, elektrik çarpmasý ve kiþisel
yaralanma riskini azaltmak için aþaðýda belirtilenler
de dahil olmak üzere temel güvenlik tedbirleri
alýnmalýdýr.
Cihazý çalýþtýrmadan önce bu kullaným kýlavuzunun
tamamýný dikkatli bir þekilde okuyun.
Cihazý çalýþtýrmadan önce, bir acil durumda cihazý
nasýl kapatacaðýnýzý bildiðinizden emin olun.
Bu kullaným kýlavuzunu, daha sonra baþvurmak
üzere saklayýn.
•
•
•
Eðitim
•
Talimatlarý dikkatli bir þekilde okuyun. Cihazýn
kumandalarýný ve uygun þekilde kullanýmýný
öðrenin.
•
Çocuklarýn veya bu talimatlarý bilmeyen kiþilerin
cihazý kullanmasýna izin vermeyin. Yerel
yönetmelikler kullanýcý yaþýna sýnýrlama getirmiþ
olabilir.
•
Cihazý, özellikle çocuklar olmak üzere etrafta
insanlar veya evcil hayvanlar varsa kesinlikle
kullanmayýn.
•
Diðer kiþilerin veya onlarýn mallarýnýn baþýna gelen
kazalar veya tehlikeli durumlardan ötürü
operatörün sorumlu tutulacaðýný unutmayýn.
•
•
•
•
•
Hazýrlýk
•
Ayaklarýnýzý korumak için saðlam ayakkabýlar
veya botlar giyin. Cihazý açýk uçlu sandaletler
giyerken veya çýplak ayakla kullanmayýn.
Bacaklarýnýzý korumak için uzun pantolon giyin.
Bu aleti kullanýrken koruyucu gözlük kullanýn.
•
Yaptýðýnýz iþlemlerin tozlu ortamlarda
gerçekleþtirildiði hallerde yüz veya toz maskesi
kullanýn. Ses þiddetli rahatsýz edici düzeydeyse
kulaklýk takýn.
•
Elektrik çarpmasýna karþý tedbir alýn. Topraklanmýþ
yüzeylerle (örneðin metal raylar, lamba direkleri
vb.) vücut temasýndan kaçýnýn.
•
Cihazý kullanmadan önce býçak, býçak somununu
ve kesim grubunda aþýnma veya hasar olup
olmadýðýný kontrol edin. Býçak somununun güvenli
bir þekilde tespit edilip edilmediðini kontrol edin.
•
Çalýþmaya baþlamadan önce hareket yolunuzda
çalý parçalarý, taþlar, tel ve baþka herhangi bir
engel olup olmadýðýný kontrol edin.
•
•
Cihazý yaðmura maruz býrakmayýn. Cihazý nemli
veya ýslak koþullarda kullanmayýn. Cihazý ýslak
çimde kullanmaktan kaçýnýn.
Özellikle eðimli yüzeylerde yere saðlam basmaya
dikkat edin. Yeni kesilmiþ çimin nemli ve kaygan
olduðunu unutmayýn. Dik eðimlerde çalýþmayýn.
Yukarý ve aþaðý doðru deðil, eðim yüzeyi boyunca
çalýþýn.
Eðimler üzerinde yön deðiþtirirken son derece
dikkatli olun.
Cihazý kullanýrken yürüyün; kesinlikle koþmayýn.
Cihazý kesinlikle kendinize doðru çekmeyin veya
cihazý kullanýrken kesinlikle geri geri yürümeyin.
Cihazý talimatlar doðrultusunda ve ayaklarýnýz
býçaktan yeterince uzakta iken açýn.
Cihazý, çalýþtýrýlmasý için yatýrýlmasý gerekmediði
sürece açarken yatýrmayýn. Cihazý, yatýrýlmasýný
gerektiren durumlarda kesinlikle gereðinden fazla
yatýrmayýn ve yalnýzca operatörden uzaktaki kýsmý
kaldýrýn.
Cihaza yere indirmeden önce daima her iki kolun
da çalýþma konumunda olduðundan emin olun.
Cihazý çim dýþýndaki yüzeylerden geçirmek ve
çimi biçilecek alana veya alandan taþýmak için
yatýrmanýz gerektiðinde cihazý kapatýn ve býçak
grubu durana kadar bekleyin.
Býçak tamamen durmanda önce cihazý kaldýrmayýn
veya taþýmayýn.
Ellerinizi ve ayaklarýnýzý býçaktan uzak tutun.
Ellerinizi veya ayaklarýnýzý döner parçalarýn altýna
koymayýn.
Tahliye açýklýklarýndan daima uzak durun.
Cihazýn baþýndan ayrýlmadan veya cihazýn
herhangi bir parçasýný deðiþtirmeden,
temizlemeden ya da incelemeden veya bir
týkanmayý gidermeden önce cihazý kapatýn, fiþini
prizden çekin ve hareketli parçalarýn durduðundan
emin olun. Cihaz anormal þekilde titremeye
baþlarsa veya yabancý bir nesneye çarparsanýz
cihazý kapatýn ve fiþi prizden çýkartýn. Cihazda
herhangi bir hasar olup olmadýðýný kontrol edin.
Þebeke kablosunu býçaktan uzak tutmaya dikkat
edin. Kablonun konumuna daima dikkat edin.
Motor, cihazý kapattýktan sonra birkaç saniye daha
çalýþmaya devam edecektir. Býçaðý kesinlikle zorla
durdurmaya çalýþmayýn.
Bakým ve saklama
•
Kullanmadan önce cihazda hasarlý veya kusurlu
parça olup olmadýðýný kontrol edin. Hareketli
parçalardaki hizalama hatalarýný ve tutukluklarý,
parçalardaki kýrýlmalarý, muhafazalarda ve
düðmelerdeki hasarý ve aletin çalýþmasýný
etkileyebilecek tüm diðer koþullarý kontrol edin.
Cihazýn uygun þekilde çalýþacaðýndan ve
öngörülen fonksiyonlarýný yerine getireceðinden
emin olun. Herhangi bir muhafaza veya koruyucu
hasarlý ise veya yerinde deðilse cihazý kesinlikle
kullanmayýn. Herhangi bir parçasý hasarlý veya
kusurlu ile cihazý kullanmayýn.
Kullaným
•
Örneðin deflektörler ve/veya çim tutucular gibi
koruyucular veya kalkanlar hasarlý ise ya da
yerinde deðilse cihazý kesinlikle kullanmayýn.
•
Cihazý yalnýzca gün ýþýðýnda veya iyi bir aydýnlatma
altýnda kullanýn.
4
•
•
•
•
•
•
•
Elektrik güvenliði, yüksek duyarlýlýklý 30 mA bir artýk
akým cihazý (RCD) kullanýlarak daha da arttýrýlabilir.
Düðme açmýyor ve kapatmýyorsa cihazý
kullanmayýn. Hasarlý veya kusurlu parçalarýn
Black & Decker yetkili servisinde tamir edilmesini
veya deðiþtirilmesini saðlayýn.
Kabloda hasar olup olmadýðýný sýk sýk kontrol edin.
Kablo hasarlý ise, herhangi bir tehlikeli durumu
önlemek için yetkili bir tamir servisi tarafýndan
tamir edilmelidir. Uzatma kablolarýný periyodik
olarak muayene edin. Hasarlý bir uzatma
kablosunu derhal deðiþtirin.
Güvenli bir çalýþma koþulu saðlamak için tüm
somunlarý, cývatalarý ve vidalarý cihazýn üzerinde
sýkýlmýþ bir þekilde muhafaza edin.
Çim torbasýnda aþýnma veya hasar olup olmadýðýný
kontrol edin ve gerekirse deðiþtirin. Cihazý,
kesinlikle çim torbasý olmadan kullanmayýn.
Cihaz kullanýmda olmadýðý zamanlarda kuru bir
yerde saklanmalýdýr. Çocuklar, cihazlarýn saklandýðý
yere eriþememelidir.
Sadece doðru tipte yedek kesim araçlarý
kullanýldýðýndan emin olun.
Sadece tavsiye edilen Black & Decker yedek
parçalarýný ve aksesuarlarýný kullanýn.
Uyarý sembolleri
Cihaz üzerinde,
bulunmaktadýr:
aþaðýdaki
uyarý
Ara kablo kullanýmý
Daima bu aletin elektrik giriþine uygun (teknik verilere
bakýn), onaylý bir uzatma kablosu kullanýn. Uzatma
kablosu açýk havada kullanýma uygun ve gerektiði
gibi iþaretlenmiþ olmalýdýr. 30 m’ye kadar 1,5 mm
HO5VV-F uzatma kablosu, güç kaybý yaþanmadan
kullanýlabilir. Kullanmadan önce, uzatma kablosunda
hasar, aþýnma veya eskime olup olmadýðýný kontrol
edin. Hasarlý veya kusurlu ise, uzatma kablosunu
deðiþtirin. Bir kablo makarasý kullanýrken, kabloyu
daima sonuna kadar açýn.
ÖZELLÝKLER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Açma/kapama düðmesi
Emniyet kilidi
Þalter kutusu
Üst kol
Alt kol
Çim torbasý
Motor kapaðý
Tekerlekler
Montaj
sembolleri
Uyarý! Montajdan önce cihazýn kapalý ve fiþinin
çekilmiþ olduðundan emin olun.
Aleti çalýþtýrmadan önce kullaným kýlavuzunu
okuyun.
maruz
Kolun monte edilmesi (Þekil A)
•
Topuzlarý (9), pullarý (10) ve vidalarý (11) gösterildiði
gibi kullanarak alt kol kýsmýný (5) üst kola takýn (4).
Þebeke kablosu hasarlý ise fiþi prizden
çýkartýn.
Kolun takýlmasý (Þekil B)
•
Alt kolun uçlarýný (5) çim biçme makinesindeki
ilgili deliklere (12) takýn.
•
Kolu gittiði kadar aþaðý bastýrýn.
•
Vidalarý (13) kullanarak kolu tespit edin.
Cihazý yaðmura
býrakmayýn.
veya
neme
Etraftaki kiþilerin uzakta durmasýný saðlayýn.
Kablonun sabitlenmesi (Þekil C)
Þebeke kablosu, kablo tutucularý kullanýlarak
sabitlenmelidir.
•
Bir tutucuyu (14), þalter kutusundan motora giden
kablonun üzerine geçirin. Tutucuyu alt kola (5)
tespit edin.
•
Diðer tutucuyu (14), þalter kutusundan þebeke
fiþine giden kablonun üzerine geçirin. Tutucuyu
üst kola (4) tespit edin.
Herhangi bir ayarlama, servis veya bakým
iþlemini yapmadan önce aletin fiþini prizden
çekin.
Sivri kenarlara karþý dikkatli olun.
Kabloyu kesim býçaklarýndan uzak tutun.
Uyarý! Fiþi þebeke prizine takmadan önce kablonun
kablo tutucuyla tespit edildiðinden emin olun.
Elektrik güvenliði
Çim torbasýnýn kolun takýlmasý (Þekil D)
•
Kapakçýðý (15) kaldýrýn ve çim torbasýný kulaklarýn
(16) üzerine yerleþtirin.
Cihaz, herhangi bir fiþi ve priz konektörünü veya
uzatma kablosunu çýkartmadan önce kapatýlmýþ
olmalýdýr.
Kullanýmý
Çift yalýtým
Bu cihaz, EN 60335‘e göre çifte yalýtýmlýdýr.
Bu nedenle, topraklama kablosuna gerek
yoktur. Her zaman þebeke geriliminin aletin
üretim etiketinde belirlenmiþ deðerlere uyup
uymadýðýný kontrol edin.
Uyarý! Cihazýn kendi hýzýnda çalýþmasýna izin verin.
Aþýrý yüklenmeyin.
Kesim yüksekliðinin ayarlanmasý (Þekil E)
Kesim yüksekliði tekerleklerin yüksekliði deðiþtirilerek
ayarlanýr.
5
Uyarý! Cihazýn þebeke baðlantýsýný ayýrýn ve devam
etmeden önce býçak durana kadar bekleyin.
memnuniyet verici bir þekilde çalýþmasý gerekli özenin
gösterilmesine ve düzenli temizliðe baðlýdýr.
•
•
•
•
•
Tekerlekleri, döndürerek kilitli konumdan serbest
konuma (8) getirin.
Tekerlekleri istediðiniz yükseklik ayarýna getirin.
Tekerlekleri, tüm tekerleklerin ayný yüksekliðe
ayarlandýðýndan emin olarak kilitli konuma geri
döndürün.
•
•
Açýlmasý ve kapatýlmasý
Açýlmasý
•
Kolu iki elinizle tutun ve cihazýn ön kýsmýný
kaldýrmak için hafifçe aþaðý yatýrýn.
•
Emniyet kilidini (2) basýlý tutun ve açma/kapama
düðmesini (1) kendinize doðru çekin.
•
Emniyet kilidini býrakýn.
•
Cihazýn kendi çalýþma konumuna dönmesine izin
verin.
Cihazý temiz ve kuru muhafaza edin.
Havalandýrma deliklerini temiz, kuru bir boya
fýrçasýyla düzenli olarak temizleyin.
Cihazdaki çim ve kiri düzenli olarak temizlemek
için bir kör kazýyýcý kullanýn.
Cihazý temizlemek için, sadece yumuþak sabun
ve nemli bir bez kullanýn. Aletin içine sývý
kaçmasýna kesinlikle izin vermeyin ve aletin hiçbir
parçasýný kesinlikle sývýya batýrmayýn. Herhangi
bir aþýndýrýcý veya çözücü bazlý temizlik maddesi
kullanmayýn.
Býçak bakýmý
•
Býçaktaki çim ve kiri düzenli olarak temizleyin.
•
Bahçe bakýmý sezonunun baþýnda býçaðýn
durumunu dikkatli bir þekilde inceleyin.
•
Býçak çok körelmiþse bileyin veya deðiþtirin.
•
Býçak hasarlý veya aþýnmýþsa aþaðýda açýklandýðý
gibi yeni bir býçak takýn.
Kapatýlmasý
•
Cihazý kapatmak için, açma/kapama düðmesini
býrakýn.
Býçaðýn deðiþtirilmesi (Þekil H)
Yedek býçaklarý Black & Decker bayiinizden temin
edebilirsiniz.
GR389: kat. no.: A6389
Uyarý! Düðmeyi kesinlikle açýk konumda kilitlemeye
çalýþmayýn.
Çim biçme (Þekil F & G)
En iyi sonuçlarý elde etmek ve þebeke kablosunu
kesme riskini en aza indirmek için çim biçme makinenizi
bu bölümde belirtildiði gibi kullanmanýzý tavsiye
ediyoruz.
•
Þebeke kablosu rulosunu çimenliðin üzerinde
baþlangýç noktasýna yakýn bir yere býrakýn (Þekil
F’de konum 1).
•
Cihazý yukarýda belirtildiði gibi açýn.
•
Þekil F’de gösterildiði gibi ilerleyin.
•
Konum 1‘den konum 2‘ye geçin.
•
Saða dönün ve konum 3‘e geçin.
•
Sola dönün ve konum 4‘e geçin.
•
Yukarýdaki prosedürü gerektiði þekilde tekrarlayýn.
Uyarý! Aþaðýdaki tedbirleri alýn:
•
Cihazýn þebeke baðlantýsýný ayýrýn ve devam
etmeden önce býçak durana kadar bekleyin.
•
Kendinizi kesmemeye dikkat edin. Býçaðý tutarken
aðýr hizmet tipi eldivenler takýn veya uygun bir
bez kullanýn.
•
Sadece belirtilen yedek býçaðý kullanýn.
•
Çarký (17) hiçbir gerekçeyle çýkartmayýn.
Býçaðý deðiþtirmek için:
•
Cihazý yan çevirin.
•
Bir elinizle býçaðý (18) tutun.
•
Býçak somununu (19) gevþetip çýkartmak için
verilmiþ ola Ýngiliz anahtarýný kullanýn.
•
Býçaðý deðiþtirin.
•
Pul (daha önce takýlý ise) ve somunu geri takýn.
•
Býçak somununu güvenli bir þekilde sýkýn.
Uyarý! Þekil G’de gösterildiði gibi kabloya doðru
ilerlemeyin.
Çim torbasýnýn boþaltýlmasý
•
Çim biçme makinesinin altýndan biçilmiþ çim
saçýldýðýný görürseniz çim torbasýný boþaltýn.
Arýza giderme
Cihazýnýzýn düzgün çalýþmadýðýný düþünüyorsanýz
aþaðýdaki talimatlarý izleyin. Bu, sorunu çözmezse lütfen
yerel Black & Decker tamir servisiyle temas kurun.
Uyarý! Cihazý, kesinlikle çim torbasý olmadan
kullanmayýn.
Yararlý tavsiyeler
•
Çim yaklaþýk olarak 10 cm’den daha uzunsa daha
iyi bir sonuç elde etmek için iki kez kesim yapýn.
Ýlk önce maksimum kesim yüksekliðinde kesin
ve ardýndan düþük ve orta bir kesim yüksekliði
kullanýn.
•
Optimum sonuçlar elde etmek için, sadece kuru
çimleri biçin.
Uyarý! Devam etmeden önce, fiþi prizden çekin.
Motor výzýldýyor ancak býçak hareket etmiyor
•
Býçaðýn dönmesini engelleyen maddeleri dikkatli
bir þekilde temizleyin.
Ses gelmiyor ve býçak hareket etmiyor
•
Elektrik kablolarýnýn doðru takýlmýþ olup olmadýðýný
kontrol edin.
•
Þebeke sigortalarýný kontrol edin.
Bakým
Black & Decker cihazýnýz minimum bakýmla uzun bir
süre çalýþacak þekilde tasarlanmýþtýr. Kesintisiz olarak
6
Çevrenin korunmasý
AT uygunluk beyanatý
Ayrý olarak atýn. Bu ürün, normal evsel
atýklarla birlikte atýlmamalýdýr.
GR369, GR383, GR384, GR389, LM382
Black & Decker, bu ürünlerin aþaðýda belirtilen
yönergelere uygun olduðunu teyit eder: 98/37/EC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 55014, EN 60335, EN
61000, 2000/14/EC,
Çim biçme makinesi, L < 50 cm, Annex VI, No. 499
SNCH, L-5230 Sandweiler, Luxembourg
Black & Decker ürününüzün deðiþtirilmesi gerektiðini
düþünmeniz veya artýk kullanýlamaz durumda olmasý
halinde onu, evsel atýklarla birlikte atmayýn. Bu ürünü,
ayrý olarak toplanacak þekilde atýn.
LpA (ses basýncý)
LWA (akustik güç)
LWA (garanti edilen)
el/kol aðýrlýklý titreþimi
Kullanýlmýþ ürünlerin ve ambalajlarýn ayrý
olarak toplanmasý bu maddelerin geri
dönüþüme sokularak yeniden kullanýlmasýna
olanak tanýr. Geri dönüþümlü maddelerin
tekrar kullanýlmasý çevre kirliliðinin
önlenmesine yardýmcý olur ve ham madde
ihtiyacýný azaltýr.
Kevin Hewitt
Tüketici Ýhtiyaçlarý
Mühendisliði Müdürü
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, United Kingdom
1-8-2004
Yerel yönetmelikler, elektrikli ürünlerin evlerden
toplanýp belediye atýk tesislerine aktarýlmasý veya yeni
bir ürün satýnalýrken perakende satýcý tarafýndan
toplanmasý yönünde hükümler içerebilir.
Garanti
Black & Decker, hizmet ömrünün sonuna ulaþan Black
& Decker ürünlerinin toplanmasý ve geri dönüþüme
sokulmasý için bir imkan sunmaktadýr. Bu hizmetin
avantajlarýndan faydalanmak için, lütfen, ürününüzü
bizim adýmýza teslim alacak herhangi bir yetkili servise
iade edin.
Black & Decker, ürünün kalitesinden emindir ve bu
yüzden kanunlarda belirtilen taleplerin üstünde bir
garanti verir. Ayrýca bu garanti hiçbir þekilde garanti
ile ilgili kanuni haklarýnýzý ihlal etmez ve haklarýnýzý hiç
bir þekilde kýsýtlamaz. Tüm AB ve Avrupa Serbest
Ticaret Bölgesi EFTA’nýn üye ülkelerinde geçerlidir.
Bu kýlavuzda belirtilen listeden size en yakýn yetkili
tamir servisinin yerini öðrenebilirsiniz. Ya da,
Internet’ten Black & Decker yetkili tamir servislerinin
listesini ve satýþ sonrasý hizmet veren yetkililerin tam
detaylarýný öðrenebilirsiniz. Bu site: www.2helpU.com
Eðer bir Black & Decker ürünü, satýn alma tarihinden
itibaren 24 ay içinde hatalý malzeme ve iþçilik nedeniyle
bozulursa, müþteriye mümkün olabilecek en az sorunu
yaþatarak Black & Decker hatalý kýsýmlarý deðiþtirmeyi,
tamir etmeyi veya hasarlý aletleri deðiþtirmeyi kabul
eder; ancak bu belirtilenler þu durumlar dýþýnda
geçerlidir:
•
Ürün ticari veya profesyonel amaçlarla
kullanýlmýþsa veya kiraya verilmiþse;
•
Ürün yanlýþ veya amaç dýþý kullanýlmýþsa;
•
Ürün yabancý nesnelerden, maddelerden veya
kaza sýrasýnda zarar görmüþse;
•
Yetkili tamir servisleri veya Black & Decker servis
ekibinden baþkasý tarafýndan tamir edilmeye
çalýþýlmýþsa.
Teknik veriler
GR369
GR383
LM382
GR384
GR389
Voltaj
V
230
230
230
Giriþ gücü
W
1,200
1,300
1,400
Yüksüz hýzý
Býçak uzunluðu
Aðýrlýk
dak-1
2,700
2,700
2,700
mm
380
380
380
kg
14.5
14.5
14.5
75 dB(A)
88 dB(A)
96 dB(A)
1,5 m/s 2
Garanti talebinde bulunmak için, satýcýya veya yetkili
tamir servisine satýn aldýðýnýza dair ispat sunmalýsýnýz.
Fatura ve garanti kartý gerekmektedir. Bu kýlavuzda
belirtilen listeden size en yakýn yetkili tamir servisinin
yerini öðrenebilirsiniz. Ya da, Internet’ten Black &
Decker yetkili tamir servislerinin listesini ve satýþ
sonrasý hizmet veren yetkililerin tam detaylarýný
öðrenebilirsiniz. Bu site: www.2helpU.com
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Ýl
Servis Adý
Adres
Telefon
Adana
Adapazarý
Afyon
Alanya
Amasya
Ankara
Ankara
Antalya
Antalya
Aydýn
Balýkesir
Bandýrma
Bursa
Bursa
Çanakkale
Çorlu
Çorum
Denizli
Diyarbakýr
Düzce
Edirne
Elazýð
Erzincan
Eskiþehir
Fethiye
Gaziantep
Gaziantep
Gebze
Giresun
Ýstanbul
Ýstanbul
Ýstanbul
Ýstanbul
Ýstanbul
Ýstanbul
Ýzmir
Ýzmir
Ýzmit
Kayseri
Konya
Konya
Malatya
Marmaris
Mersin
Mersin
K.Maraþ
Nevþehir
Samsun
Sývas
Tekirdað
Trabzon
Uþak
Pay Elektrik
Ferik Elektrik
Emekiþ Bobinaj
Abalýoðlu Bobinaj
Akotek Bobinaj Ticaret
Orhan Bobinaj
Yiðit Bobinaj
Çamuroðlu Bobinaj
E.B.A. Elektrik
Taciroðlu Bobinaj
Sunay Bobinaj
Küre Bobinaj
Tursam Elektrik
Er-Teknik
Surhan Bobinaj
Ümit Elektrik
Önder Teknik
Örsler Bobinaj
Gen-Mak
Yýldýz Makine
Efe Bobinaj
Kalender
Ümit Elektrik Makine
Meriç Bobinaj
Onarým Bobinaj
Karaþahin Bobinaj
Ken-Mak-San
Gülsoy Elektrik
Teknik Elektrik
Ak-El Elektrik
Birlik Elektromekanik
Fýrat Dýþ Ticaret
Mert Elektrik Bobinaj Ltd.
Orijinal Elektrik
Tarýk Bobinaj
Boro Cývata
Yýlmaz Bobinaj
Cenker
Akýn Elektrik
Murat Bobinaj
Yavuz Bobinaj
Özer Bobinaj
Baþaran Teknik
Boro Cývata
Vedat Makine
Kahraman Bobinaj
Çiftgüç Elektrik
Akýþ Bobinaj
Bayraktar Elektrik
Kýyak Bobinaj
Makine Market
Zengin Bobinaj
Kýzýlay Cad.Memduh Görgün Pasajý No:30
C.Meydaný Cad Cevher Sk No 5
Menderes Cad No 2 Dumlupýnar Mah Karahisar
Sanayi Sitesi Yeni Yol Giriþi No.8
M.K.P Cad. Koyuncu Ap. 22/B
Yalýnç Sk No 17 Siteler
Merkez: 668.Sk. Eminel Yapý Koop. No.8 Ývedik Ostim
Kýzýl Saray Mah. Dolaplýdere Cad. F.Þekerci Ap. 36/C
Sanayi Sitesi 682.Sk No.38
2.Sanayi Sitesi 3.Sk No.55
Anafartalar Cad No 51
Atatürk Cad No 104 Bandýrma
Uluyol Güzel Sk N0 31
Küçük Sanayi Sitesi Par.Koop. 48.cad No.60
Ýsmetpaþa Mah Hacýoðlu Sk No.56
Camiatik Mah Ereðli Sk No.1 Çorlu
G.Bey Mah. Kubbeli Cad. No.83
Sedef Çarþýsý 9/10
Sento Cad.Hava Loj.Kaþ.Önder Apt.15/A
Burhaniye Mah. General Kazým Sk. NO.10
Sanayi Sitesi 22.Blok No.5
Sanayi Sitesi II.Sk No.46
Sanayi Çarþýsý 767 sokak
Kurtuluþ Mah Meriç Sk No 4/1
Sanayi Sitesi 3.Yol 254.Sk. No.56 Fethiye
Þenyurt Cad No 35 Þahinbey
Þenyurt Cad No 22/A Þahinbey
S.Orhan Mah. Menzilhane Cad. 1111.Sk. No.7 Gebze
Fatih Cad No 109
Nato Yolu No. 109/B Yukarý Dudullu
Perpa Tic. Merkezi B.Blok Mavi Avlu Kat 4 No.318 Okmeydaný
Tersane Cad Kut Han No.38 K.3 D.307-308 Karaköy
Ýkitelli Cad. Parseller Sondurak No 128 Ýkitelli
Baðlar Mah. Mimar Sinan Cad. Güllü Sk.No.3 Güneþli
Baðdat Cad. Adalý Sk No.101/10 Maltepe
1203/ 2.Sk B21 Yeniþehir
2822 Sk. No 2 1.Sanayi Sitesi
Körfez Küçük Sanayi Sitesi 403 No 6
Eski San Bölgesi 5.Cad No.8
Karatay Sanayi Çiçekli Sk No 83
Karatay Sanayi Çobandede Sk No 20
Yeni San.Sit.2.cad No:95
Beldibi Cad. No.5/C
Yoðurt Pazarý Boro Han Z1-17 No.17
Piri reis Mah 1106/8
Yeni San. Sit.25.Çarþý No:24
Yenisanayi Sitesi 8.Blok No.53
Sanayi Sitesi Ulus Cad No 31 B
Yeni Çarþý No.72 C
Þaraphane Yolu No.58
Rize Cad No 71 Deðirmendere
Ýslice Mah. Ürem Sk.No.10/C
0322 351 12 95
0264 272 62 28
0272 212 11 32
0242 512 02 16
0358 218 71 19
0312 350 95 29
0312 395 05 37
0242 248 54 43
0242 345 36 22
0256 219 43 30
0266 241 88 71
0266 718 46 79
0224 255 69 67
0224 441 32 91
0286 213 24 52
0282 653 27 77
0364 224 35 00
0258 261 42 74
0412 236 07 07
0380 514 70 56
0284 225 35 73
0424 224 85 01
0446 224 08 01
0222 230 94 44
0252 612 27 42
0342 231 17 33
0342 232 67 06
0262 646 92 49
0454 216 43 98
0216 540 53 54
0212 222 94 18
0212 252 93 43
0212 548 24 00
0212 515 67 71
0216 370 21 11
0232 469 80 70
0232 433 80 51
0261 335 18 94
0352 336 41 23
0332 235 64 63
0332 233 29 60
0422 336 39 53
0252 412 85 11
0324 238 02 52
0324 325 10 03
0344 236 29 68
0384 212 01 56
0362 238 07 23
0346 221 47 55
0282 262 75 60
0462 328 14 80
0276 227 27 46
8
9
10
11
BLACK & DECKER YETKÝLÝ SERVÝS ÝSTASYONLARI
Adana - Pay Elektrik
Kýzýlay Cad. Memduh Görgün Pasajý No. 30 Adana Tel: (0322) 351 12 95
Ankara - Orhan Bobinaj
Yalýnç Sok. No. 7 Siteler Ankara Tel: (0312) 350 95 29
Bursa - Tursam Ltd. Þti.
Uluyol Güzel Sok. No. 31 Bursa Tel: (0224) 255 69 67
Denizli - Örsler Bobinaj
Demirciler Çarþýsý No. 19 Denizli Tel: (0258) 261 42 74
Erzincan - Ümit Elektrik Makina
Sanayi Çarþýsý 767. Sok. No. 54 Tel: (0446) 224 08 01
Gaziantep - Karaþahin Bobinaj
Þenyurt Cad. No. 35/B Gaziantep Tel: (0342) 233 07 46
Ýstanbul - Fýrat Dýþ Ticaret
Tersane Cad. Kuthan No. 38 D: 305/6 Karaköy Ýstanbul Tel: (0212) 252 93 43
Ýzmir - Yýlmaz Bobinaj
2830 Sokak No.36, 1. Sanayi Sitesi Ýzmir Tel: (0232) 433 80 51
Ýzmit - Cenker Ticaret
Körfez Küçük Sanayi Sitesi No. 9 491B Blok Ýzmit Tel: (0262) 335 18 94
Trabzon - Makine Market
Rize Cad. Demirkýrlas Ýþ Merkezi No. 70 Tel: (0462) 328 14 80
Download PDF

advertising