GR389 | Black&Decker GR389 ROTARY MOWER instruction manual

www.blackanddecker.eu
Upozornění !
Určeno pro kutily.
509111-95 CZ
GR369
LM382
GR383
GR384
GR389
2
3
ČEŠTINA
Použití výrobku
•
Vaše sekačka Black & Decker je určena k sečení
trávy. Tento výrobek je určen pouze pro spotřebitelské
použití.
•
Bezpečnostní pokyny
•
•
•
•
•
Varování! Při použití elektrického nářadí napájeného
kabelem by měly být vždy dodržovány základní
bezpečnostní pokyny, včetně následujících, abyste
snížili riziko vzniku požáru, riziko úrazu elektrickým
proudem nebo jiného poranění a materiálních
škod.
Před použitím tohoto výrobku si řádně prostudujte
celý návod.
Před zahájením obsluhy se ujistěte, zda víte, jak
se nářadí v případě nebezpečí vypíná.
Tento návod uschovejte pro případné další
použití.
•
•
•
Instruktáž
• Pozorně si přečtěte pokyny. Buďte obeznámeni s
obsluhou a správným používáním zařízení.
• Nedovolte používat přístroj dětem ani jiným
osobám, které nejsou seznámeny s těmito pokyny.
Místní nařízení mohou omezit minimální věk
obsluhy.
• Nikdy nepoužívejte zařízení, pokud se v jeho
blízkosti nacházejí lidé, obzvláště děti, a domácí
zvířata.
• Mějte na vědomí, že je obsluha zodpovědná za
úrazy a nebezpečí týkající se dalších lidí a jejich
majetku.
•
•
•
•
•
Příprava
• Nazujte si robustní boty nebo holínky, aby byly
vaše chodidla chráněna. Se zařízením nepracujte,
pokud máte nazuté sandály s otevřenou špičkou
nebo pokud jste bosi. Nohy si chraňte dlouhými
kalhoty.
• Při práci se zařízením používejte bezpečnostní
nebo ochranné brýle. Kdykoliv se během práce
začne prášit, použijte ochrannou masku obličeje
proti prachu. Při nadměrné hlučnosti používejte
vhodnou ochranu sluchu.
• Ochrana pře úrazem způsobeným elektrickým
proudem Nedotýkejte se uzemněných povrchů
(například kovového zábradlí, sloupů lamp, atd.).
• Před použitím zařízení zkontrolujte, zda nejsou
nože, příchytná matice nožů a žací komplet
opotřebovány nebo poškozeny. Zkontrolujte, zda
je příchytná matice nožů řádně dotažena.
• Před použitím zařízení zkontrolujte, zda je trasa
po které budete séci zbavena klacíků, kamenů,
drátů a jakýchkoliv dalších předmětů.
•
•
Nevystavujte nářadí dešti. Nepoužívejte nářadí ve
vlhkém prostředí. Nepoužívejte nářadí ve vlhkém
prostředí.
Udržujte pevný postoj, obzvláště pokud stojíte na
svahu. Uvědomte si, že je čerstvě nasekaná tráva
kluzká a vlhká. Nepracujte na příkrých svazích.
Na svazích pracujte po vrstevnicích, nikdy ne
směrem nahoru a dolů. Dbejte zvýšené opatrnosti,
pokud na svazích měníte směr trasy sekání.
Při práci se zařízením kráčejte pomalu, nikdy
nespěchejte. Při práci zařízení netáhněte směrem
k vám, ani nekráčejte pozpátku.
Zařízení spusťte podle pokynů a udržujte náležitou
vzdálenost vašich nohou od sekacích nožů.
Zařízení v chodu nenaklánějte, vyjma pokud musí
být zařízení naklopeno pro spuštění. V tomto
případě nenaklánějte zařízení více než je nutno
a pozdvihněte pouze od operátora vzdálenější
stranu. Zařízení uchopte oběma rukama ještě
před tím, než jej položíte zpět na zem.
Pokud je třeba zařízení naklonit při převážení přes
cestu a jiné než travnaté povrchy a při transportu,
vypněte jej a počkejte, až se nože zcela zastaví.
Nepokládejte zařízení na zem, dokud se nože
zcela nezastaví.
Udržujte náležitou vzdálenost vašich rukou a nohou
od sekacích nožů. Vaše ruce a nohy nepokládejte
do blízkosti rotačních částí zařízení nebo pod ně.
Držte se neustále mimo dosah výfukových
otvorů.
Vždy, než ponecháte zařízení bez dozoru, jej
vypněte, odpojte od elektrické zásuvky a počkejte,
až se rotující části zcela zastaví, taktéž je vždy
vypněte, odpojte od elektrické zásuvky a počkejte,
až se rotující části zcela zastaví, před provedením
výměny, čištěním nebo kontrolou jednotlivých částí.
Pokud zařízení začne nepřirozeně vibrovat nebo
pokud zachytíte cizí předmět, zařízení vypněte a
odpojte od elektrické sítě. Zkontrolujte zařízení,
zda není poškozeno.
Dávajte pozor, aby napájecí kabel nepřišel do
styku se sekacími noži.
Stále sledujte, kde se napájecí kabel nachází.
Po vypnutí zařízení se bude motor ještě několik
vteřin točit. Nepokoušejte se dobíhající nože
zastavit.
Údržba a uskladnění
• Vždy před použitím zkontrolujte, zda není
zařízení poškozeno nebo zda nemá vadné
části. Zkontrolujte, zda nejsou pohyblivé části
opotřebovány, poškozeny nebo nedošlo k jejich
prasknutí. Zkontrolujte stav krytů, vypínačů
a ostatních částí, jež mohou mít vliv na bezpečný
chod zařízení. Zajistěte, aby byl chod nářadí zcela
v pořádku a aby nářadí správně plnilo funkci,
ke které je určeno. Nikdy zařízení nepoužívejte
pokud jsou ochranné kryty nebo zábrany
poškozeny nebo pokud nejsou nasazeny. Je-li
jakákoliv část zařízení poškozena, nepoužívejte
je. Pokud nelze hlavní vypínač nářadí zapnout
a vypnout, s nářadím nepracujte. Opravu nebo
Provoz
• Nikdy zařízení nepoužívejte, pokud má vadné
ochranné kryty nebo štíty, nebo pokud nemá
nasazeny bezpečnostní díly, jako jsou například
odchylovače a / nebo lapače trávy.
• Používejte zařízení pouze za denního světla nebo
za dobrého umělého osvětlení.
4
•
•
•
•
•
•
výměnu poškozených částí svěřte autorizovanému
servisnímu středisku.
Často kontrolujte přívodní kabel, zda není
poškozený. Pokud je napájecí kabel poškozen
nebo pokud je vadný, musí být opraven
v autorizovaném servisním středisku aby bylo
zabráněno úrazu. Pravidelně provádějte kontrolu
prodlužovacího kabelu. Poškozený prodlužovací
kabel okamžitě vyměňte.
Pro bezpečnou práci udržujte na zařízení veškeré
šrouby, matice a svorky řádně dotaženy.
Kontrolujte záchytný vak na trávu zda není
opotřebován nebo poškozen a podle potřeby
jej vyměňte. Nikdy nepoužívejte zařízení bez
záchytného vaku na trávu.
Není-li zařízení používáno, mělo by být uschováno
na suchém místě. K uloženému přístroji nesmí mít
přístup děti.
Zajistěte, aby při výměně byly použity pouze nože
správného typu.
Používejte pouze doporučené náhradní díly
a příslušenství společností Black & Decker.
Elektrická bezpečnost může být dále zvýšena použitím
vysoce citlivého zařízení 30 mA / mS pro zbytkový
proud (RCD).
Použití prodlužovacího kabelu
Vždy používejte schválený typ prodlužovacího kabelu,
který je vhodný pro příkon tohoto nářadí (viz technické
údaje). Prodlužovací kabel musí být vhodný pro
venkovní použití a musí být také tak označen. Lze použít
až 30 m prodlužovacího kabelu HO5VV-F o průřezu
1,5 mm, aniž by poklesla výkonnost zařízení. Před
použitím prodlužovací kabel řádně prohlédněte, zda
není poškozen nebo opotřebován. Je-li tento kabel
poškozen, vyměňte jej. V případě použití navinovacího
kabelu, odviňte vždy celou délku kabelu.
Popis
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Výstražné symboly
Na zařízení lze nalézt následující varovné symboly:
Před zahájením obsluhy si řádně prostudujte
tento návod.
Hlavní spínač (zapnuto/vypnuto)
Blokovací tlačítko
Spínací skříňka
Horní rukojeť
Spodní rukojeť
Záchytný vak na trávu
Kryt motoru
Kolečka
Montáž
Varování! Před montáží se ujistěte, zda je nářadí
vypnuto a zda je napájecí kabel odpojen od zásuvky.
Zařízení nevystavujte dešti nebo prostředí s
vysokou vlhkostí.
Montáž rukojeti (obr. A)
• Způsobem znázorněným na obrázku upevněte
pomocí příchytek (9), podložek (10) a šroubků
(11), spodní část rukojeti (5) k horní rukojeti (4).
Pokud je napájecí kabel poškozen, odpojte
zařízení od elektrické zásuvky ve zdi.
Připevnění rukojeti (obr. B)
• Konce spodní rukojeti (5) vložte do příslušných
otvorů (12) zařízení.
• Stlačte rukojeť dolů co nejvíce to bude možné.
• Pomocí šroubů (13) rukojeť zajistěte.
Držte z dosahu okolních osob.
Před prováděním údržby, opravou nebo
seřizováním, vytáhněte zástrčku přívodní
síťové šňůry ze zásuvky.
Uchycení kabelu (obr. C)
Napájecí kabel musí být uchycen pomocí příchytek
kabelu.
• Jednu příchytku (14) připněte k vedení kabelu mezi
spínací skříňkou a motorem. Příchytku připevněte
ke spodní rukojeti (5).
• Další příchytku (14) připněte k vedení kabelu mezi
spínací skříňkou a síťovou zástrčkou. Příchytku
připevněte k horní rukojeti (4).
Dávejte pozor na ostré hrany.
Kabel držte z dosahu sekacích nožů.
Elektrická bezpečnost
Před rozpojením jakékoliv zástrčky a zásuvky nebo
před odpojením prodlužovacího kabelu musí být
zařízení vždy vypnuto a odpojeno od elektrické
zásuvky ve zdi.
Varování! Před připojením zástrčky k elektrické síti se
ujistěte, zda je kabel zajištěn příchytkami.
Ochrana dvojitou izolací
Vaše nářadí je chráněno dvojitou izolací
v souladu s normou EN 60335. Z tohoto
důvodu není nutná ochrana uzemněním.
Vždy zkontrolujte, zda zdroj napětí odpovídá
velikosti napětí uvedené na výkonovém
štítku přístroje.
Připevnění záchytného vaku na trávu (obr. D)
• Zdvihněte záklopku (15) a přetáhněte záchytný
vak přes výstupky (16).
Použití
Varování! Nechejte nářadí pracovat jeho vlastním
tempem. Zamezte přetěžování nářadí.
5
Nastavení hloubky seřezávání (obr. E)
Výšku sečení lze upravit změnou výšky koleček.
Údržba
Vaše nářadí Black & Decker bylo zkonstruováno tak,
aby pracovalo co nejdéle s minimálními nároky na
údržbu. Dlouhodobá bezproblémová funkce nářadí
závisí na jeho řádné údržbě a pravidelném čištění.
• Zařízení udržujte čisté a suché.
• Pomocí suchého a čistého malířského štětce
pravidelně čistěte větrací drážky na nářadí.
• Pravidelně ze zařízení odstraňujte tupou škrabkou
zachycenou trávu a nečistoty.
• Při čištění nářadí používejte mýdlový roztok
a měkký vlhký hadřík. Zabraňte vniknutí jakékoliv
kapaliny do útrob zařízení a nikdy neponořujte
jakoukoliv zařízení do kapaliny. Nepoužívejte žádné
brusné nebo rozpouštěcí čistící prostředky.
Varování! Odpojte zařízení od sítě a počkejte, až se
rotující nože zcela zastaví.
•
•
•
Kolečka (8) uvolněte tak, že je pootočením uvolníte
ze zajištěné polohy.
Kolečka nastavte na požadovanou výšku.
Kolečka znovu zajistěte a zabezpečte, aby byla
všechna kolečka nastavena do stejné výšky.
Zapnutí a vypnutí
Zapnutí
• Oběma rukama uchopte rukojeť a lehce ji skloňte
dolů tak, aby se nadzvedla přední část zařízení.
• Podržte blokovací tlačítko (2) stisknuté
a povytáhněte hlavní spínač (zapnuto/vypnuto)
(1) směrem k vám.
• Blokovací tlačítko uvolněte.
• Zařízení vraťte do pracovní polohy.
Údržba nožů
• Pravidelně z nožů odstraňujte zachycenou trávu
a bláto.
• Před započetím zahrádkářských prací pečlivě
prohlédněte stav nožů.
• Pokud jsou nože tupé, nabruste je, nebo je
vyměňte.
• Pokud jsou nože poškozené nebo opotřebené,
upevněte níže popsaným způsobem nože nové.
Vypnutí
• Nářadí vypnete tak, že uvolníte hlavní vypínač
zap/vyp.
Varování! Nikdy se nepokoušejte spínač zajistit
v poloze zapnuto.
Výměna nože (obr. H)
Výměnné nože obdržíte u vašeho dodavatele
Black & Decker.
- GR389: kat. číslo A6389
Sečení (obr. F & G)
Doporučujeme vám používat sekačku způsobem
popsaným v této části, abyste docílili optimálních
výsledků a snížili riziko přeseknutí přívodního
kabelu.
• Položte svinutý přívodní kabel na trávník těsně u
místa, kde začnete sekat (poloha 1 na obr. F).
• Výše popsaným způsobem zazíření zapněte.
• Postupujte způsobem znázorněným na obr. F.
•
Postupujte z polohy 1 do polohy 2.
•
Otočte se vpravo a pokračujte směrem
k poloze 3.
•
Otočte se vlevo a pokračujte směrem
k poloze 4.
• Podle potřeby výše popsaný postup zopakujte.
Varování! Dodržujte následující opatření:
• Odpojte zařízení od sítě a počkejte, až se rotující
nože zcela zastaví.
• Dávejte pozor, abyste se neposekali. K manipulaci
s nožem použijte silné rukavice nebo hadřík.
• K výměně použijte pouze předepsané nože.
• Nesundávejte pohonný mechanismus (17), ať je
již důvod jakýkoliv.
Postup výměny nože:
• Zařízení převraťte na boční stranu.
• Jednou rukou sevřete nůž (18).
• K povolení a sejmutí matice nože (19) použijte
dodaný klíč.
• Vyměňte nůž.
• Nasaďte podložku (byla-li předtím osazena)
a matici.
• Matici nože řádně přitáhněte.
Varování! Nepracujte v blízkosti kabelu, jak je
znázorněno na obr. G.
Vyprázdnění záchytného vaku
Pokud za sekačkou zůstávají zbytky posečené trávy,
je třeba záchytný vak vyprázdnit.
Řešení problémů
Varování! Nikdy nepoužívejte zařízení bez záchytného
vaku na trávu.
Odstranění závad Pokud vaše nářadí nepracuje
správně, postupujte podle kroků uvedených dále.
Pokud nebude závada odstraněna, spojte se s vaším
servisním zástupcem Black & Decker.
Rady k optimálnímu využití
• Pokud je tráva vyšší jak přibližně 10 cm, docílíte
lepších výsledků sečením na dvakrát. Nejprve
proveďte maximální výšku sečení, poté přejeďte s
nastavenou nízkou nebo střední výškou sečení.
• Chcete-li dosáhnout optimálních výsledků, sekejte
pouze suchou trávu.
Varování! Před pokračováním odpojte zástrčku ze
síťové zásuvky.
Motor hučí, ale nože se neotáčejí
• Pečlivě odstraňte všechny překážky zabraňující
otáčení nožů.
6
Žádný zvuk a nože se neotáčejí
• Zkontrolujte, zda přívodní napájecí kabel správně
připojen.
• Zkontrolujte pojistku přívodního kabelu.
ES Prohlášení o shodě
GR369, GR383, GR384, GR389, LM382
Společnost Black & Decker prohlašuje, že tento
výrobek odpovídá následujícím normám: 98/37/EC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 55014, EN60335,
EN 60335, EN 61000, 2000/14/EC,
Sekačka trávy, L < 50 cm, Doložka VI, Č. 499
SNCH, L-5230 Sandweiler, Lucembursko
Ochrana životního prostředí
Třídění odpadu. Tento výrobek nesmí být
likvidován spolu s běžným komunálním
odpadem.
Pokud nebudete nářadí Black & Decker dále používat
nebo přejete-li si nářadí nahradit novým, nelikvidujte
toto nářadí v běžném komunálním odpadu. Odevzdejte
výrobek do místní sběrny tříděného odpadu.
LpA (akustický tlak)
LWA (akustický výkon)
LWA (akustický výkon)
Vibrace přenášené na obsluhu
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné použití
recyklovaných materiálů pomáhá chránit
životní prostředí před znečištěním a snižuje
spotřebu surovin.
Kevin Hewitt
Technický
a vývojový ředitel
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, Velká Británie
1-8-2004
Místní předpisy mohou upravovat způsob likvidace
domácích elektrických spotřebičů v místních sběrnách
nebo v místě nákupu výrobku.
Po ukončení životnosti výrobků Black & Decker,
poskytuje společnost Black & Decker možnost
recyklace těchto výrobků. Chcete-li využít této
služby, dopravte prosím Vaše nepotřebné výrobky
do značkového servisu, kde na vlastní náklady zajistí
jejich recyklaci a ekologické zpracování.
Adresu nejbližšího značkového servisu naleznete
u svého značkového prodejce Black & Decker na
adrese, která je uvedena v tomto návodu. Přehled
autorizovaných servisů Black & Decker a rovněž
další informace, týkající se našeho poprodejního
servisu, můžete nalézt také na internetové adrese:
www.2helpU.com
Technické údaje
GR369
LM382
Napájecí napětí
V 230
Příkon
W 1,200
Otáčky naprázdno min-1 2,700
Délka nože
mm 380
Hmotnost
kg 14.5
75 dB(A)
88 dBA
96 dB(A)
1,5 m/s2
GR383 GR384
GR389
230
230
1,300 1,400
2,700 2,700
380
380
14.5
14.5
7
povolané tvoří personál pověřených
servisních středisek Black & Decker,
která jsou autorizována k provádění
záručních oprav.
Politika služby zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl.
Kdykoli budete potřebovat radu či pomoc,
obraťte se s důvěrou na nejbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na nejvyšší úrovni.
Navíc servis Black & Decker poskytuje na
veškeré provedené opravy a vyměněné náhradní
díly další servisní záruční lhůtu 6 měsíců.
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, pilové kotouče,
hoblovací nože, brusné kotouče, pilové listy,
brusný papír a pod.).
Záruka Black & Decker 2 roky
Blahopřejeme Vám ke koupi tohoto kvalitního
výrobku Black & Decker.
Black & Decker nabízí rozsáhlou síť
autorizovaných servisních opraven a sběrných
středisek, jejichž seznam naleznete na záručním
listu.
Náš závazek ke kvalitě v sobě samozřejmě
zahrnuje také naše služby zákazníkům.
Proto nabízíme záruční lhůtu daleko přesahující
minimální požadavky vyplývající ze zákona.
Black & Decker
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje nabídnout
Vám záruční lhůtu po dobu 24 měsíců.
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
Objeví-li se jakékoliv materiálové nebo výrobní
vady v průběhu 24 měsíců záruční lhůty,
garantujeme jejich bezplatné odstranění
případně, dle našeho uvážení, bezplatnou
výměnu přístroje za následujících podmínek:
Tel.:
+420 244 402 450
Fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
•
Právo na případné změny vyhrazeno.
Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem Black & Decker a s dokladem
o nákupu) do jednoho z pověřených
servisních středisek Black & Decker, která
jsou autorizována k provádění záručních
oprav.
02/2007
• Přístroj byl používán pouze s originálním příslušenstvím či přídavnými
zařízeními a příslušenstvím BBW
či Piranha, které je výslovně
doporučeno jako vhodné k používání
spolu s přístroji Black & Decker.
• Přístroj byl používán a udržován
v souladu s návodem k obsluze.
• Přístroj nevykazuje žádné příčiny
poškození způsobené opotřebením.
• Motor přístroje nebyl přetěžován
a nejsou patrné žádné známky
poškození vnějšími vlivy.
• Do přístroje nebylo zasahováno
nepovolanou osobou. Osoby
zst00045315 - 01-06-2007
8
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
9
GR369 - - - - - A
ROTARY MOWER 1
©
10
GR383 - - - - - A
ROTARY MOWER 1
©
11
GR389 - - - - - A
ROTARY MOWER 1
©
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising