GR389 | Black&Decker GR389 ROTARY MOWER instruction manual

www.blackanddecker.eu
Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
511888-02 SK
GR369
LM382
GR383
GR384
GR389
2
3
SLOVENČINA
Použitie výrobku
•
Vaša kosačka Black & Decker je určená na kosenie
trávy. Tento výrobok je určený iba na spotrebiteľské
použitie.
•
Bezpečnostné pokyny
•
•
•
•
•
Varovanie! Pri použitie elektrického náradia
napájaného káblom by mali byť vždy dodržiavané
základné bezpečnostné pokyny, vrátane
nasledujúcich, aby ste znížili riziko vzniku požiaru,
riziko úrazu elektrickým prúdom alebo iného
poranenia a materiálnych škôd.
Pred použitím tohto výrobku si riadne preštudujte
celý návod.
Pred začatím obsluhy sa uistite, či viete ako sa
náradie v prípade nebezpečenstva vypína.
Tento návod uschovajte pre prípadné ďalšie
použitie.
•
•
•
Inštruktáž
• Pozorne si prečítajte pokyny. Buďte oboznámení
s obsluhou a správnym používaním zariadenia.
• Nedovoľte používať prístroj deťom ani iným
osobám, ktoré nie sú zoznámené s týmito pokynmi.
Miestne nariadenia môžu obmedziť minimálny vek
obsluhy.
• Nikdy nepoužívajte zariadenie, ak sa v jeho
blízkosti nachádzajú ľudia, obzvlášť deti a domáce
zvieratá.
• Majte na vedomí, že je obsluha zodpovedná za
úrazy a nebezpečenstvo týkajúce sa ďalších ľudí
a ich majetku.
•
•
•
•
•
Príprava
• Obujte si robustné topánky alebo čižmy, aby boli
vaše chodidlá chránené. So zariadením nepracujte,
ak máte obuté sandále s otvorenou špičkou alebo
ak ste bosí. Nohy si chráňte dlhými nohavicami.
• Pri práci so zariadením používajte bezpečnostné
alebo ochranné okuliare. Kedykoľvek sa počas
práce začne prášiť, použite ochrannú masku tváre
proti prachu. Pri nadmernej hlučnosti používajte
vhodnú ochranu sluchu.
• Ochrana pre úrazom spôsobeným elektrickým
prúdom. Nedotýkajte sa uzemnených povrchov
(napríklad kovového zábradlia, stĺpov lámp,
atď.).
• Pred použitím zariadenie skontrolujte, či nie sú
nože, príchytná matica nožov a žací komplet
opotrebované alebo poškodené. Skontrolujte, či
je príchytná matica nožov riadne dotiahnutá.
• Pred použitím zariadenie skontrolujte, či je trasa,
po ktorej budete kosiť zbavená polien, kameňov,
drôtov a akýchkoľvek ďalších predmetov.
•
•
Nevystavujte náradie dažďu. Nepoužívajte náradie
vo vlhkom prostredí. Nepoužívajte náradie vo
vlhkom prostredí.
Udržujte pevný postoj, obzvlášť ak stojíte na svahu.
Uvedomte si, že je čerstvo nakosená tráva klzká
a vlhká. Nepracujte na príkrych svahoch.
Na svahoch pracujte po vrstevniciach, nikdy nie
smerom hore a dole. Dbajte na zvýšenú opatrnosť,
ak na svahoch meníte smer trasy kosenia.
Pri práci so zariadením kráčajte pomaly, nikdy
sa neponáhľajte. Pri práci zariadenie neťahajte
smerom k vám, ani nekráčajte dozadu.
Zariadenie spustite podľa pokynov a udržujte
náležitú vzdialenosť vašich nôh od rezacích
nožov.
Zariadenie počas chodu nenakláňajte, iba ak musí
byť zariadenie naklopené pre spustenie. V tomto
prípade nenakláňajte zariadenie viac než je nutné
a nadvihnite iba od operátora vzdialenejšiu stranu.
Zariadenie uchopte oboma rukami ešte pred tým,
než ho položíte späť na zem.
Ak je potrebné zariadenie nakloniť pri prevážaní
cez cestu a iné než trávnaté povrchy a pri
transporte, vypnite ho a počkajte, až sa nože úplne
zastavia.
Neklaďte zariadenie na zem, pokým sa nože úplne
nezastavia.
Udržujte náležitú vzdialenosť vašich rúk a nôh od
rezacích nožov. Vaše ruky a nohy neklaďte do
blízkosti rotačných častí zariadenia alebo pod ne.
Držte sa neustále mimo dosahu výfukových
otvorov.
Vždy, keď necháte zariadenie bez dozoru, vypnite
ho, odpojte od elektrickej zásuvky a počkajte, až
sa rotujúce časti úplne zastavia, taktiež ich vždy
vypnite, odpojte od elektrickej zásuvky a počkajte,
až sa rotujúce časti úplne zastavia, pred vykonaním
výmeny, čistením alebo kontrolou jednotlivých
častí. Ak zariadenie začne neprirodzene vibrovať
alebo ak zachytíte cudzí predmet, zariadenie
vypnite a odpojte od elektrickej siete. Skontrolujte
zariadenie, či nie je poškodené.
Dávajte pozor, aby napájací kábel neprišiel do
styku s rezacími nožmi.
Stále sledujte, kde sa napájací kábel nachádza.
Po vypnutí zariadenia sa bude motor ešte niekoľko
sekúnd točiť. Nepokúšajte sa dobiehajúce nože
zastaviť.
Údržba a uskladnenie
• Vždy pred použitím skontrolujte, či nie je
zariadenie poškodené alebo či nemá chybné
časti. Skontrolujte, či nie sú pohyblivé časti
opotrebované, poškodené alebo nedošlo k ich
prasknutiu. Skontrolujte stav krytov, vypínačov
a ostatných častí, ktoré môžu mať vplyv na
bezpečný chod zariadenia. Zaistite, aby bol
chod náradia celkom v poriadku a aby náradie
správne plnilo funkciu, na ktorú je určené. Nikdy
zariadenie nepoužívajte ak sú ochranné kryty alebo
zábrany poškodené alebo ak nie sú nasadené.
Ak je akákoľvek časť zariadenia poškodená,
Prevádzka
• Nikdy zariadenie nepoužívajte, ak má chybné
ochranné kryty alebo štíty, alebo ak nemá nasadené
bezpečnostné diely, ako sú napríklad odchyľovače
a / alebo lapače trávy.
• Používajte zariadenie iba počas denného svetla
alebo počas dobrého umelého osvetlenia.
4
•
•
•
•
•
•
nepoužívajte ho. Ak nejde hlavný vypínač
náradia zapnúť a vypnúť, s náradím nepracujte.
Opravu alebo výmenu poškodených častí zverte
autorizovanému servisnému stredisku.
Často kontrolujte prívodný kábel, či nie je poškodený.
•Ak je napájací kábel poškodený alebo ak je chybný,
musí byť opravený v autorizovanom servisnom
stredisku, aby bolo zabránené úrazu. Pravidelne
vykonávajte kontrolu predlžovacieho kábla.
Poškodený predlžovací kábel okamžite vymeňte.
Pre bezpečnú prácu udržujte na zariadení všetky
skrutky, matice a svorky riadne dotiahnuté.
Kontrolujte záchytný vak na trávu či nie je
opotrebovaný alebo poškodený a podľa potreby
ho vymeňte. Nikdy nepoužívajte zariadenie bez
záchytného vaku na trávu.
Ak nie je zariadenie používané, malo by byť
uschované na suchom mieste. K uloženému
prístroju nesmú mať prístup deti.
Zaistite, aby pri výmene boli použité iba nože
správneho typu.
Používajte iba odporúčané náhradné diely
a príslušenstvo spoločnosti Black & Decker.
Elektrická bezpečnosť môže byť ďalej zvýšená použitím
vysoko citlivého zariadenia 30 mA / mS pro zvyškový
prúd (RCD).
Použitie predlžovacieho kábla
Vždy používajte schválený typ predlžovacieho kábla,
ktorý je vhodný pre príkon tohto náradia (viď technické
údaje). Predlžovací kábel musí byť vhodný na vonkajšie
použitie a musí byť tiež tak označený. Je možné použiť
až 30 m predlžovacieho kábla HO5VV-F s prierezom
1,5 mm bez toho, aby poklesla výkonnosť zariadenia.
Pred použitím predlžovací kábel riadne prehliadnite,
či nie je poškodený alebo opotrebovaný. Ak je tento
kábel poškodený, vymeňte ho. V prípade použitia
navinovacieho kábla, odviňte vždy celú dĺžku kábla.
Popis
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Výstražné symboly
Na zariadení je možné nájsť nasledujúce varovné
symboly:
Hlavný spínač (zapnuté/vypnuté)
Blokovacie tlačidlo
Spínacia skrinka
Horná rukoväť
Spodná rukoväť
Záchytný vak na trávu
Kryt motora
Kolieska
Montáž
Pred začatím obsluhy si starostlivo preštudujte
tento návod.
Varovanie! Pred montážou sa uistite, či je náradie
vypnuté a či je napájací kábel odpojený zo zásuvky.
Zariadenie nevystavujte dažďu alebo
prostrediu s vysokou vlhkosťou.
Montáž rukoväte (obr. A)
• Spôsobom znázorneným na obrázku upevnite
pomocou príchytiek (9), podložiek (10) a skrutiek
(11) spodnú časť rukoväte (5) k hornej rukoväti
(4).
Ak je napájací kábel poškodený, odpojte
zariadenie od elektrickej zásuvky v stene.
Pripevnenie rukoväte (obr. B)
• Konce spodnej rukoväte (5) vložte do príslušných
otvorov (12) zariadenia.
• Stlačte rukoväť dole čo najviac to bude možné.
• Pomocou skrutiek (13) rukoväť zaistite.
Držte okolité osoby mimo dosahu.
Pred vykonávaním údržby, opravou alebo
nastavovaním, vytiahnite zástrčku prívodného
sieťového kábla zo zásuvky.
Uchytenie kábla (obr. C)
Napájací kábel musí byť uchytený pomocou príchytiek
kábla.
• Jednu príchytku (14) pripnite k vedeniu kábla medzi
spínacou skrinkou a motorom. Príchytku pripevnite
k spodnej rukoväti (5).
• Ďalšiu príchytku (14) pripnite k vedeniu kábla medzi
spínacou skrinkou a sieťovou zástrčkou. Príchytku
pripevnite k hornej rukoväti (4).
Dávajte pozor na ostré hrany.
Kábel držte z dosahu rezacích nožov.
Elektrická bezpečnosť
Pred rozpojením akejkoľvek zástrčky a zásuvky
alebo pred odpojením predlžovacieho kábla musí byť
zariadenie vždy vypnuté a odpojené od elektrickej
zásuvky v stene.
Varovanie! Pred pripojením zástrčky k elektrickej sieti
sa uistite, či je kábel zaistený príchytkami.
Pripevnenie záchytného vaku na trávu (obr. D)
• Zdvihnite záklopku (15) a pretiahnite záchytný vak
cez výstupky (16).
Ochrana dvojitou izoláciou
Vaše náradie je chránené dvojitou izoláciou v
súlade s normou EN 60335. Z tohto dôvodu
nie je nutná ochrana uzemnením. Vždy
skontrolujte, či zdroj napätia zodpovedá
veľkosti napätia uvedenému na výkonovom
štítku prístroja.
Použitie
Varovanie! Nechajte náradie pracovať jeho vlastným
tempom. Zamedzte preťažovaniu náradia.
5
Nastavenie hĺbky zrezávania (obr. E)
Výšku kosenia je možné upraviť zmenou výšky
koliesok.
•
Údržba
Varovanie! Odpojte zariadenie od siete a počkajte,
až sa rotujúce nože úplne zastavia.
•
•
•
Ak chcete dosiahnuť optimálne výsledky, koste
iba suchú trávu.
Vaše náradie Black & Decker bolo skonštruované tak,
aby pracovalo čo najdlhšie s minimálnymi nárokmi
na údržbu. Dlhodobá bezproblémová funkcia náradia
závisí od jeho správnej údržby a pravidelného
čistenia.
• Zariadenie udržujte čisté a suché.
• Pomocou suchého a čistého maliarskeho štetca
pravidelne čistite vetracie drážky na náradí.
• Pravidelne zo zariadenia odstraňujte tupou
škrabkou zachytenú trávu a nečistoty.
• Pri čistení náradia používajte mydlový roztok
a mäkkú vlhkú handričku. Zabráňte vniknutiu
akejkoľvek kvapaliny do útrob zariadenia a
nikdy neponárajte akúkoľvek časť zariadenia
do kvapaliny. Nepoužívajte žiadne brúsne alebo
rozpúšťacie čistiace prostriedky.
Kolieska (8) uvoľnite tak, že ich pootočením
uvoľníte zo zaistenej polohy.
Kolieska nastavte na požadovanú výšku.
Kolieska znovu zaistite a zabezpečte, aby boli
všetky kolieska nastavené do rovnakej výšky.
Zapnutie a vypnutie
Zapnutie
• Oboma rukami uchopte rukoväť a ľahko ju skloňte
dole tak, aby sa nadvihla predná časť zariadenia.
• Podržte blokovacie tlačidlo (2) stlačené
a povytiahnite hlavný spínač (zapnuté/vypnuté)
(1) smerom k vám.
• Blokovacie tlačidlo uvoľnite.
• Zariadenie vráťte do pracovnej polohy.
Údržba nožov
• Pravidelne z nožov odstraňujte zachytenú trávu a
blato.
• Pred začatím záhradkárskych prác starostlivo
prezrite stav nožov.
• Ak sú nože tupé, nabrúste ich alebo ich
vymeňte.
• Ak sú nože poškodené alebo opotrebované,
upevnite nižšie popísaným spôsobom nože
nové.
Vypnutie
• Náradie vypnete tak, že uvoľníte hlavný vypínač
zap/vyp.
Varovanie! Nikdy sa nepokúšajte spínač zaistiť
v polohe zapnuté.
Kosenie (obr. F & G)
Odporúčame vám používať kosačku spôsobom
popísaným v tejto časti, aby ste docielili optimálne
výsledky a znížili riziko preseknutia prívodného
kábla.
• Položte zvinutý prívodný kábel na trávnik tesne pri
mieste, kde začnete kosiť (poloha 1 na obr. F).
• Vyššie popísaným spôsobom zariadenie
zapnite.
• Postupujte spôsobom znázorneným na obr. F.
•
Postupujte z polohy 1 do polohy 2.
•
Otočte sa vpravo a pokračujte smerom
k polohe 3.
•
Otočte sa vľavo a pokračujte smerom
k polohe 4.
• Podľa potreby vyššie popísaný postup
zopakujte.
Výmena noža (obr. H)
Výmenné nože získate u vášho dodávateľa Black &
Decker.
- GR389: kat. číslo A6389
Varovanie! Dodržujte nasledujúce opatrenia:
• Odpojte zariadenie od siete a počkajte, až sa
rotujúce nože úplne zastavia.
• Dávajte pozor, aby ste sa neporezali. Na
manipuláciu s nožom použite silné rukavice alebo
handru.
• Na výmenu použite iba predpísané nože.
• Neodstraňujte pohonný mechanizmus (17), či je
už dôvod akýkoľvek.
Postup výmeny noža:
• Zariadenie prevráťte na bočnú stranu.
• Jednou rukou zovrite nôž (18).
• Na povolenie a odstránenie matice noža (19)
použite dodaný kľúč.
• Vymeňte nôž.
• Nasaďte podložku (ak bola predtým osadená)
a maticu.
• Maticu noža riadne pritiahnite.
Varovanie! Nepracujte v blízkosti kábla, ako je
znázornené na obr. G.
Vyprázdnenie záchytného vaku
• Ak za kosačkou zostávajú zvyšky pokosenej trávy,
je potrebné záchytný vak vyprázdniť.
Varovanie! Nikdy nepoužívajte zariadenie bez
záchytného vaku na trávu.
Rady na optimálne využitie
• Ak je tráva vyššia ako približne 10 cm, docielite
lepšie výsledky kosením na dvakrát. Najprv
vykonajte maximálnu výšku kosenia, potom prejdite
s nastavenou nízkou alebo strednou výškou
kosenia.
Riešenie problémov
Pri odstraňovaní porúch ak vaše náradie nepracuje
správne, postupujte podľa krokov uvedených ďalej.
Ak nebude porucha odstránená, spojte sa s vaším
servisným zástupcom Black & Decker.
6
Varovanie! Pred pokračovaním odpojte zástrčku zo
sieťovej zásuvky.
Vyhlásenie o zhode
Motor hučí, ale nože sa neotáčajú
• Starostlivo odstráňte všetky prekážky zabraňujúce
otáčaniu nožov.
GR369, GR383, GR384, GR389, LM382
Spoločnosť Black & Decker vyhlasuje, že tento
výrobok zodpovedá nasledujúcim normám: 98/37/
EC, 89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 55014, EN60335,
EN 60335, EN 61000, 2000/14/EC,
Kosačka trávy, L < 50 cm, Doložka VI, Č. 499
SNCH, L-5230 Sandweiler, Luxembursko
Žiadny zvuk a nože sa neotáčajú
• Skontrolujte, či je prívodný napájací kábel správne
pripojený.
• Skontrolujte poistku prívodného kábla.
Ochrana životného prostredia
LpA (akustický tlak)
LWA (akustický výkon)
LWA (akustický výkon)
Vibrácie prenášané na obsluhu
Triedenie odpadu. Tento výrobok nesmie byť
likvidovaný spolu s bežným komunálnym
odpadom.
Ak nebudete náradie Black & Decker ďalej používať
alebo ak chcete náradie nahradiť novým, nelikvidujte
toto náradie v bežnom komunálnom odpadu.
Odovzdajte výrobok do miestnej zberne triedeného
odpadu.
Kevin Hewitt
Technický
a vývojový riaditeľ
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, Veľká Británia
1-8-2004
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné použitie
recyklovaných materiálov pomáha chrániť
životné prostredie pred znečistením a znižuje
spotrebu surovín.
Miestne predpisy môžu upravovať spôsob likvidácie
domácich elektrických spotrebičov v miestnych
zberniach alebo v mieste nákupu výrobku.
Po ukončení životnosti výrobkov Black & Decker
poskytuje spoločnosť Black & Decker možnost
recyklácie týchto výrobkov. Ak chcete využiť túto
službu, dopravte prosím Vaše nepotrebné výrobky do
značkového servisu, kde na vlastné náklady zaistia ich
recykláciu a ekologické spracovanie.
Adresu najbližšieho značkového servisu nájdete
u svojho značkového predajcu Black & Decker na
adrese, ktorá je uvedená v tomto návode. Prehľad
autorizovaných servisov Black & Decker a rovnako
ďalšie informácie týkajúce sa nášho popredajného
servisu môžete nájsť tiež na internetovej adrese:
www.2helpU.com
Technické údaje
Napájacie napätie
Príkon
Otáčky naprázdno
Dĺžka noža
Hmotnosť
V
W
min-1
mm
kg
GR369
LM382
230
1,200
2,700
380
14.5
75 dB(A)
88 dBA
96 dB(A)
1,5 m/s2
GR383 GR384
GR389
230
230
1,300 1,400
2,700 2,700
380
380
14.5
14.5
7
vymenené náhradné diely ďalšiu servisnú
záručnú dobu v trvaní 6 mesiacov.
Politika služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom
je náš najvyšší cieľ.
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, pílové kotúče,
hobľovacie nože, brúsne kotúče, pílové listy,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo
prístroja poškodené opotrebovaním.
Kedykoľvek budete potrebovať radu či pomoc,
obráťte sa s dôverou na náš najbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na najvyššej úrovni.
Toto náradie nie je vhodné pre profesionálne
použitie.
Záruka Black & Decker 2 roky
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto kvalitného
výrobku Black & Decker.
Black & Decker
Náš záväzok ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme
tiež naše služby zákazníkom.
Stará Vajnorská cesta 8
Preto ponúkame záručnú dobu ďaleko
presahujúcu minimálne požiadavky vyplývajúce
zo zákona.
Slovenská republika
Tel.:
+421 2 446 38 121, 3
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 2 ročnú záruku istoty. Ak sa objavia
akékoľvek materiálové, alebo výrobné chyby
v priebehu 24 mesiacov od zakúpenia prístroja,
ručíme za ich bezplatné odstránenie, prípadne,
podľa nášho uváženia, bezplatnú výmenu
prístroja za nasledujúcich podmienok:
Fax:
+421 2 446 38 122
•
Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom Black & Decker a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených
servisných stredísk Black & Decker, ktoré
sú autorizované na vykonávanie záručných
opráv.
•
Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými
zariadeniami a príslušenstvom BBW či
Piranha, ktoré je vyslovene odporúčané
ako vhodné na použitie spolu s prístrojom
Black & Decker.
•
Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
•
Prístroj nevykazuje žiadne príčiny
poškodenia spôsobené opotrebovaním.
831 04 Bratislava 3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
02/2007
Naviac servis Black & Decker poskytuje na
všetky vykonávané prevedené opravy a
zst00045363 - 11-06-2007
8
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
9
GR369 - - - - - A
ROTARY MOWER 1
©
10
GR383 - - - - - A
ROTARY MOWER 1
©
11
GR389 - - - - - A
ROTARY MOWER 1
©
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising