KC1036 | Black&Decker KC1036 CORDLESS SCREWDRIVER instruction manual

www.blackanddecker.eu
Upozornění !
Určeno pro kutily.
509111-86 CZ
KC1036
2
ČEŠTINA
b.
Použití
Váš šroubovák Black & Decker je určen ke šroubování.
Tento výrobek je určen pouze pro spotřebitelské použití
Bezpečnostní předpisy
c.
Varování! Přečtěte si veškeré pokyny. Nedodržení níže
uvedených pokynů může mít za následek úraz elektrickým
proudem, vznik požáru anebo vážné poranění. Označení
“výkonné nářadí” ve všech níže uvedených upozorněních
odkazuje na vaše nářadí napájené ze sítě (obsahuje
napájecí přívodní šňůru) nebo nářadí napájené bateriemi
(bez napájecího kabelu). NÁVOD USCHOVEJTE.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
3.
a.
d.
Pracovní oblast
Pracovní oblast udržujte v čistotě a dobře
osvětlenou. Přeplněný a neosvětlený pracovní
prostor může způsobit úraz.
S výkonným nářadím nepracujte ve výbušných
prostorách, jako jsou například prostory
obsahující hořlavé kapaliny, plyny nebo prašné
prostory. Nářadí je zdrojem jiskření, které může
zapálit prach nebo výpary.
Při práci s výkonným nářadím držte děti a okolní
osoby z jeho dosahu. Odvrácení pozornosti může
zapříčinit ztrátu kontroly.
e.
f.
g.
Elektrická bezpečnost
Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí
odpovídat zásuvce. Nikdy jakýmkoliv způsobem
zástrčku neupravujte. U nářadí chráněného
zemněním nepoužívejte jakékoliv redukce
zástrček. Neupravované zástrčky a odpovídající
zásuvky snižují riziko vzniku úrazu elektrickým
proudem.
Vyvarujte se dotyku s uzemněnými plochami
jako je potrubí, radiátory, sporáky a ledničky.
Při uzemnění vašeho těla vzrůstá riziko úrazu
elektrickým proudem.
Nářadí nevystavujte dešti ani vlhkému prostředí.
Pokud do nářadí vnikne voda, zvýší se riziko úrazu
elektrickým proudem.
S napájecím kabelem zacházejte opatrně.
Nikdy nepoužívejte napájecí kabel k přenášení
nářadí, jeho posouvání nebo za něj netahejte při
odpojování nářadí od elektrické sítě. Napájecí
kabel držte z dosahu tepelných zdrojů, oleje,
ostrých hran nebo pohyblivých částí. Poškozené
nebo spletené kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým
proudem.
Pokud s nářadím pracujete ve venkovním
prostředí, používejte prodlužovací šňůru
určenou do venkovního prostředí. Použití
napájecího kabelu vhodného pro venkovní prostředí
snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
4.
a.
b.
c.
d.
e.
Bezpečnost obsluhy
Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co provádíte
a při práci s nářadím používejte rozum. S nářadím
nepracujte pokud jste unavení nebo pokud jste
pod vlivem omamných látek, alkoholu nebo léků.
Chvilková nepozornost při práci s nářadím může
přivodit vážné zranění.
f.
g.
3
Používejte bezpečnostní výbavu. Vždy používejte
prostředky k ochraně sluchu. Bezpečnostní
výbava jako je respirátor, neklouzavá bezpečnostní
obuv, pevná přilba nebo ochranné sluchátka použitá
v odpovídajících podmínkách snižuje riziko úrazu.
Zabraňte náhodnému spuštění. Předtím, než
nářadí připojíte do elektrické zásuvky zabezpečte,
aby byl hlavní vypínač ve vypnuté poloze.
Přenášení nářadí s prstem na hlavním vypínači nebo
připojení napájecího kabelu k elektrickému rozvodu
pokud je hlavní vypínač nářadí v poloze zapnuto
může způsobit úraz.
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte, zda
nejsou v jeho blízkosti klíče nebo seřizovací
přípravky. Klíče nebo seřizovací přípravky
zapomenuté na rotačních částech nářadí mohou
způsobit úraz.
Nepřekážejte sami sobě Při práci vždy udržujte
vhodný a pevný postoj. To umožní lepší
ovladatelnost nářadí v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte Nenoste volné šatstvo
nebo šperky. Vaše vlasy, oděv a rukavice držte
z dosahu pohyblivých částí. Volné šaty, šperky
nebo dlouhé vlasy mohou být pohyblivými díly
zachyceny.
Pokud je zařízení vybaveno adapterem pro
připojení zařízení k zachytávání prachu, zajistěte
jeho správné připojení a řádnou funkci. Použití
těchto zařízení může snížit nebezpečí týkající se
prachu.
Použití výkonného nářadí a jeho údržba
Nářadí nepřetěžujte. Používejte správný typ nářadí
pro vaši práci. Správný typ nářadí bude pracovat
lépe a bezpečněji, jestliže bude používáno ve
výkonnostním rozsahu, pro který bylo určeno.
Pokud nelze hlavní vypínač nářadí zapnout
a vypnout, s nářadím nepracujte. Jakékoliv nářadí
s nefunkčním hlavním vypínačem je nebezpečné
a musí být opraveno.
Před výměnou jakýchkoliv částí, příslušenství
či jiných připojených součástí, před prováděním
servisu nebo pokud nářadí nepoužíváte, odpojte
je od elektrické sítě. Tato preventivní bezpečnostní
opatření snižují riziko náhodného spuštění nářadí.
Pokud nářadí nepoužíváte, uložte je mimo
dosah dětí a zabraňte osobám neobeznámených
s obsluhou nářadí nebo s tímto návodem, aby
s nářadím pracovali. Výkonné nářadí je v rukou
nekvalifikované obsluhy nebezpečné.
Údržba. Zkontrolujte, zda nářadí nemá vychýlené
nebo rozpojené pohyblivé části, zlomené díly
nebo jakoukoliv jinou závadu, která může mít
vliv na správný chod nářadí. Pokud je nářadí
poškozeno, nechejte jej opravit. Mnoho poruch
vzniká nedostatečnou údržbou nářadí.
Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Řádně
udržované řezné nástroje s ostrými řeznými břity
jsou méně náchylné k zanášení nečistotami a lépe
se s nimi manipuluje.
Nářadí, příslušenství a násady používejte podle
těchto pokynů a způsobem určeným daným
typem nářadí, berte v úvahu provozní podmínky
a práci, kterou je nutné vykonat. Použití nářadí
k jiným účelům, než ke kterým je určeno může být
nebezpečné.
5.
a.
b.
c.
d.
e.
6.
a.
Varování! Kapalina v baterii je 25 – 30% roztok hydroxidu
draselného, který je velmi nebezpečný. Zasažené místo
ihned opláchněte vodou. Neutralizujte slabou kyselinou,
např. citrónovou šťávou nebo octem. Jsou-li zasaženy
oči, vyplachujte je nepřetržitě 10 minut vodou. Vyhledejte
ihned lékařskou pomoc.
Použití bateriového nářadí a jeho údržba
Před vložením bateriového bloku se ujistěte, zda
je přepínač v poloze vypnuto. Vložení bateriového
bloku do nářadí se zapnutým přepínačem způsobí
poruchu nebo úraz.
Nabíjejte pouze v nabíječce určené výrobcem.
Nabíječka vhodná pro jeden typ bateriového bloku
může při vložení jiného nevhodného bateriového
bloku způsobit požár.
Výkonné nářadí provozujte pouze s výslovně
určenými bateriovými bloky. Použití jiných typů
bateriových bloků může způsobit požár nebo
zranění.
Pokud bateriový blok nepoužíváte, držte
jej z dosahu kovových předmětů jako jsou
kancelářské sponky na papír, mince, klíče,
hřebíky, šroubky nebo další drobné kovové
předměty, které mohou způsobit zkratování obou
svorek bateriového bloku. Vzájemné zkratování
svorek baterie může způsobit spáleniny nebo
požár.
Při nesprávném skladování může z baterie
unikat kapalina; vyvarujte se kontaktu s touto
kapalinou. Pokud se kapalinou náhodně
potřísníte, zasažené místo omyjte vodou. Při
zasažení očí zasažené místo omyjte a vyhledejte
lékařskou pomoc. Unikající kapalina z baterie může
způsobit podráždění pokožky nebo popáleniny.
•
•
Nevhazujte akumulátor do ohně.
Nepokoušejte se nabíjet poškozený akumulátor.
Nabíječky
•
Originální nabíječky Black & Decker používejte pouze
k nabíjení akumulátorů dodávaných s nářadím nebo
akumulátorů stejného typu.
Ostatní baterie mohou prasknout, způsobit poranění
nebo jiné škody.
•
Nepokoušejte se nabíjet baterie, které nejsou
k nabíjení určeny.
•
Poškozené kabely ihned vyměňte.
•
Nevystavujte nabíječku vlhkosti.
•
Nesnažte se otevřít obal nabíječky.
•
Nesnažte se proniknout do nabíječky.
Nabíječka není určena pro venkovní použití.
Elektrická bezpečnost
Vaše nabíječka je opatřena dvojitou izolací;
z tohoto důvodu není nutná ochrana zeměním.
Vždy zkontrolujte, zda napětí v síti odpovídá
napětí na výkonovém štítku. Nikdy se
nepokoušejte nahradit nabíječku síťovou
zástrčkou.
Přehled
Opravy
Vaše nářadí nechejte opravovat pouze osobou
s příslušnou kvalifikací při použití výhradně
originálních náhradních dílů. Tím bude zajištěna
bezpečnost chodu nářadí.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Další bezpečnostní pokyny týkající se baterií
a nabíječek
Přepínač Dopředu/zpětný chod
Tlačítko nastavení rukojeti
Blokovací objímka hřídele
Držák násady
LED
Uložení násad
Obr. A
7. Přípojná zdířka nabíječky
8. Přípojný konektor nabíječky
9. Nabíječka
Baterie
•
Nikdy se nepokoušejte z žádného důvodu narušit
obal akumulátoru.
•
Nevystavujte akumulátor vlhkosti.
•
Neskladujte v prostorách, kde může teplota
přesáhnout 40°C.
•
Dobíjejte pouze při okolní teplotě 4 až 40°C.
•
Akumulátor dobíjejte pouze originální nabíječkou
dodávanou spolu s nářadím.
•
Při likvidaci baterií se řiďte pokyny uvedenými
v kapitole „Ochrana životního prostředí“.
•
Při extrémních podmínkách se může vyskytnout únik
kapaliny z akumulátoru. Zjistíte-li na povrchu baterie
přítomnost kapaliny, postupujte následovně:
Opatrně kapalinu setřete pomocí hadříku.
Dbejte na to, aby nedošlo ke kontaktu kapaliny
s pokožkou.
Dojde-li ke kontaktu kapaliny s pokožkou nebo
zasáhne-li kapalina oči, postupujte podle níže
uvedených pokynů.
Montáž
Nasazení a sejmutí šroubovací násady (obr. B)
V tomto nářadí se upínají šroubovací násady
s šestihranným profilem 1/4“ (6.35 mm).
•
Násadu upevníte tak, že její dřík (10) zasunete do
držáku násady (4).
•
Násadu vyjmete tak, že její dřík vytáhnete z držáku
násady ven.
Použití
Nabíjení baterie (obr. A)
Baterie musí být nabita před prvním použitím a dále ve
všech případech, kdy již nemá při provádění pracovních
operací dostatečný výkon. Nabíjíte-li baterii poprvé
nebo po dlouhodobém uskladnění, dojde k jejímu nabití
4
•
zhruba na 80% celkové kapacity. Po provedení několika
nabíjecích cyklů dosáhne baterie své plné kapacity. Při
nabíjení dochází k zahřívání baterie; tento jev je obvyklý
a neznačí žádnou závadu.
•
•
Varování! Nenabíjejte akumulátor, pokud okolní teplota
klesne pod 4°C nebo přesáhne 40°C. Doporučená teplota
prostředí pro nabíjení: přibližně 24 °C.
•
Akumulátor nabijete takovým způsobem, že konektor
(8) nabíječky zasunete do přípojné zdířky nabíječky
(7).
•
Připojte nabíječku (9) k síti.
•
Nářadí ponechejte připojené k nabíječce po dobu
3-6 hodin.
V průběhu nabíjení může nabíječka bzučet a může
se i zahřívat; tento jev je obvyklý a neznačí žádnou
závadu. Všeobecně lze říci, že nabíjecí doba 3 hodiny
je dostatečně dlouhá pro provoz nářadí s dostatečnou
úrovní výkonu pro většinu prací. Prodloužení doby
nabíjení až o 6 hodin však významně prodlouží provozní
dobu nářadí (ta však závisí též na stavu akumulátoru
a podmínkách nabíjení).
•
Před použitím nářadí odpojte nabíječku od sítě
a nářadí od nabíječky.
•
Silně dotažené šrouby uvolněte pomocí zablokované
hřídele.
Silně dotažené šrouby uvolněte pomocí zablokované
hřídele.
Při šroubování do dřeva doporučujeme nejdříve
vyvrtat vodící otvor odpovídající délce šroubu.
Zabráníte tím rozštípnutí materiálu. Optimální
velikost vodící díry naleznete v níže uvedené
tabulce.
Při šroubování do tvrdého dřeva, předvrtejte otvor
o větším průměru do hloubky odpovídající polovině
délky šroubu. Optimální velikost díry se správnou
vůlí naleznete v níže uvedené tabulce.
Velikost šroubu
Č. 6 (3.5 mm)
Č. 8 (4 mm)
Č. 10 (5 mm)
Vodící díra ∅
(měkké
(tvrdé
dřevo)
dřevo)
2.0 mm
2.5 mm
3.2 mm
3.5 mm
3.5 mm
4.0 mm
Otvor
předvrtání
4 mm
5.0 mm
5.7 mm
Použití kontrolky LED (obr. D)
Dioda LED (5) poskytuje přídavné osvětlení v přímém
směru a v místech se špatnou dostupností.
•
LED diodu zapnete přesunutím vypínače (11)
dopředu.
•
LED diodu vypnete přesunutím vypínače dozadu.
Varování! S nářadím nepracujte, pokud je připojeno
k nabíječce.
Varování! Nepoužívejte LED diodu jako jediný zdroj
světla.
Seřízení rukojeti (obr. C)
Pro všestranné použití lze rukojeť nastavit do 3 různých
poloh.
•
Stiskněte tlačítko nastavení rukojeti (2).
•
Rukojeť naklopte do požadované polohy. Tlačítko
se automaticky zajistí.
Příslušenství
Výkon Vašeho nářadí závisí na použitém příslušenství.
Příslušenství Black & Decker a Piranha dosahuje
vysokých kvalit a zvyšuje výkon Vašeho nářadí. Budeteli používat toto příslušenství, získáte s Vaším nářadím
nejlepší pracovní výsledky.
Zablokování hřídele (obr. D)
Toto nářadí je vybaveno blokovací objímkou (3)
k zablokování rotace hřídele. Při zablokování hřídele
je možné nářadí používat jako běžný šroubovák. Tímto
způsobem se zablokovanou hřídelí povolujte silně
dotažené šrouby nebo tento způsob použijte k silnému
dotažení šroubů.
•
Hřídel zablokujete tak, že blokovací objímkou (3)
otočíte proti směru otáčení hodinových ručiček.
•
Hřídel odjistíte tak, že blokovací objímkou otočíte
ve směru otáčení hodinových ručiček.
V tomto nářadí se upínají šroubovací násady
s šestihranným profilem 1/4“ (6.35 mm). Pro použití
s tímto nářadím je určeno příslušenství Piranha Superlok.
Údržba
Vaše nářadí Black & Decker bylo zkonstruováno tak, aby
pracovalo co nejdéle s minimálními nároky na údržbu.
Předpokladem jeho dlouhodobé bezproblémové funkce
je jeho pravidelné čištění a pravidelná péče.
Vaše nabíječka nevyžaduje žádnou údržbu mimo
standardní a pravidelné čištění.
Šroubování
K dotahování šroubků používejte chod vpřed (otáčení ve
směru hodinových ručiček).
K povolování šroubků používejte zpětný chod (otáčení
proti směru hodinových ručiček).
•
Chod vpřed nastavíte stisknutím horního tlačítka
spínače (1).
•
Zpětný chod nastavíte stisknutím spodního tlačítka
spínače (1).
•
Nářadí vypnete uvolněním spínače.
Varování! Před prováděním jakékoli údržby vyjměte
z nářadí akumulátor. Před čištěním nabíječky odpojte
přívodní kabel ze zásuvky.
•
Větrací otvory Vašeho nářadí pravidelně čistěte
měkkým kartáčem nebo suchým hadříkem.
•
Pomocí vlhkého hadříku pravidelně čistěte kryt
motoru. K čištění nepoužívejte čistící prostředky
s obsahem brusných částic a rozpouštědla.
Rady k optimálnímu použití přístroje
•
Používejte vždy správný typ a rozměr šroubovací
násady.
•
Pokud lze šrouby jen těžce dotahovat, potřete šroub
lubrikantem nebo mýdlem pro snížení tření.
5
Ochrana životního prostředí
Technické údaje
Třídění odpadu. Tento výrobek nesmí být
likvidován spolu s běžným komunálním
odpadem.
Napájecí napětí
Otáčky naprázdno
Max. utahovací moment
Držák nástrojů
Pokud nebudete nářadí Black & Decker dále používat
nebo přejete-li si nářadí nahradit novým, nelikvidujte
toto nářadí v běžném komunálním odpadu. Odevzdejte
výrobek do místní sběrny tříděného odpadu.
Hmotnost
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné
využití použitých výrobků a obalových
materiálů. Opětovné použití recyklovaných
materiálů pomáhá chránit životní prostředí před
znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Nabíječka
Napájecí napětí
Přibližná doba nabíjení
KC1036
VDC 3.6
min-1 180
Nm 4.2
1/4“
(6.35 mm hex)
kg 0.45
VAC 230
h 10
ES Prohlášení o shodě
Místní předpisy mohou upravovat způsob likvidace
domácích elektrických spotřebičů v místních sběrnách
nebo v místě nákupu výrobku.
KC1036
Společnost Black & Decker prohlašuje, že tyto výrobky
odpovídají následujícím normám: 98/37/EC, 89/336/EEC,
73/23/EEC, EN 60745, EN60335, EN 55014, EN 61000,
EN 60335
Po ukončení životnosti výrobků Black & Decker, poskytuje
společnost Black & Decker možnost recyklace těchto
výrobků. Chcete-li využít této služby, dopravte prosím
Vaše nepotřebné výrobky do značkového servisu, kde
na vlastní náklady zajistí jejich recyklaci a ekologické
zpracování.
LpA (akustický tlak)
LWA (akustický výkon)
měřená hodnota vibrací ruka/paže
KpA (nepřesnost akustického tlaku)
KWA (nepřesnost akustického výkonu)
Adresu nejbližšího značkového servisu naleznete
u svého značkového prodejce Black & Decker na adrese,
která je uvedena v tomto návodu. Přehled autorizovaných
servisů Black & Decker a rovněž další informace, týkající
se našeho poprodejního servisu, můžete nalézt také na
internetové adrese: www.2helpU.com
62.5 dB(A),
73.5 dB(A),
< 0.15 m/s2
3 dB(A),
3 dB(A)
Kevin Hewitt
Technický a vývojový
ředitel
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, Velká Británie
01-04-05
Baterie
Pokud se rozhodnete zlikvidovat nářadí, musíte také
zlikvidovat akumulátor v souladu s místními předpisy.
Varování! Zabraňte zkratu kontaktů, akumulátoru.
•
Akumulátor nejdříve úplně vybijte.
•
Z krytu odšroubujte šroubky.
•
Sejměte kryt baterie.
•
Vyjměte baterii a odpojte od ní elektrické vodiče.
•
Umístěte baterie do vhodného balení, které zajistí,
aby nemohlo dojít ke zkratování jejich kontaktů.
•
Akumulátory NiCd a NiMH jsou recyklovatelné.
Odevzdejte je Vašemu servisnímu středisku nebo
do místní sběrny, kde budou recyklovány nebo
zlikvidovány s ohledem na životní prostředí.
6
povolané tvoří personál pověřených
servisních středisek Black & Decker,
která jsou autorizována k provádění
záručních oprav.
Politika služby zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl.
Kdykoli budete potřebovat radu či pomoc,
obraťte se s důvěrou na nejbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na nejvyšší úrovni.
Navíc servis Black & Decker poskytuje na
veškeré provedené opravy a vyměněné náhradní
díly další servisní záruční lhůtu 6 měsíců.
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, pilové kotouče,
hoblovací nože, brusné kotouče, pilové listy,
brusný papír a pod.).
Záruka Black & Decker 2 roky
Blahopřejeme Vám ke koupi tohoto kvalitního
výrobku Black & Decker.
Black & Decker nabízí rozsáhlou síť
autorizovaných servisních opraven a sběrných
středisek, jejichž seznam naleznete na záručním
listu.
Náš závazek ke kvalitě v sobě samozřejmě
zahrnuje také naše služby zákazníkům.
Proto nabízíme záruční lhůtu daleko přesahující
minimální požadavky vyplývající ze zákona.
Black & Decker
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje nabídnout
Vám záruční lhůtu po dobu 24 měsíců.
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
Objeví-li se jakékoliv materiálové nebo výrobní
vady v průběhu 24 měsíců záruční lhůty,
garantujeme jejich bezplatné odstranění
případně, dle našeho uvážení, bezplatnou
výměnu přístroje za následujících podmínek:
Tel.:
+420 244 402 450
Fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
•
Právo na případné změny vyhrazeno.
Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem Black & Decker a s dokladem
o nákupu) do jednoho z pověřených
servisních středisek Black & Decker, která
jsou autorizována k provádění záručních
oprav.
02/2007
• Přístroj byl používán pouze s originálním příslušenstvím či přídavnými
zařízeními a příslušenstvím BBW
či Piranha, které je výslovně
doporučeno jako vhodné k používání
spolu s přístroji Black & Decker.
• Přístroj byl používán a udržován
v souladu s návodem k obsluze.
• Přístroj nevykazuje žádné příčiny
poškození způsobené opotřebením.
• Motor přístroje nebyl přetěžován
a nejsou patrné žádné známky
poškození vnějšími vlivy.
• Do přístroje nebylo zasahováno
nepovolanou osobou. Osoby
zst00043922 - 02-05-2007
7
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
8
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising